Cercetări de Marketing Curs 1 Conţinutul şi aria cercetărilor de marketing

I. Definiţia conceptuală Organizarea şi conducerea activităţii oricărei întreprinderi presupune vehicularea unui flux permanent şi sistematic de informaţii cu privire la: mediul intern şi extern,condiţiile în permanentă schimbare impuse de piaţă. Ph. Kotler: Informaţia este în momentul de faţă o necesitate vitală pt. orice agent economic . De aceea orice întreprindere modernă îşi propune implementarea, cel puţin la nivelul conducerii a unei noi optici (viziunea de marketing) care înseamnă integrarea tuturor acţiunilor întreprinderii într-un program unitar care să aibă la bază cât mai multe date despre piaţă. Scopul este satisfacerea în condiţii superioare a consumatorilor. In acest scop, fiecare întreprindere are în vedere atât teoria şi practica de marketing dar mai ales o componentă importantă a acestuia, cercetarea de M. Definiţie după şcoala română de M: „cercetarea de M. este o activitate de M. formală prin intermediul căreia, cu ajutorul unor concepte, metode şi tehnici specifice de investigare se realizează 5 acţiuni: specificarea, măsurarea, culegerea, analiza şi interpretarea datelor necesare conducerii unităţii economice”. Ph. Kotler: „o activitate formală care are în vedere proiectarea, culegerea, analiza, raportarea sistematică a datelor şi concluziilor referitoare la o situaţie cu care firma se confruntă pe piaţă”. Manfred Brühn: „trebuie să facem distincţie între cercetarea de piaţă şi cea de Marketing”. Cercetarea de piaţă are în vedere analiza unor stări prezenţe; cercetarea de M. face şi previziuni. Deci cercetarea de M. este o acţiune organizaţională fiind inclusă în programe bine definite şi se realizează în compartimente de M. după reguli şi proceduri bine determinate. Factori care influenţează cercetările de Marketing 1. nr. şi mărimea unităţii economice existente într-o zonă; 2. existenţa unui decalaj spaţial şi temporar între producţie şi consum; 3. creşterea complexităţii nevoilor de consum şi a cerinţelor consumatorilor; 4. perfecţionarea continuă a cercetărilor de M. II. Funcţia cercetării de Marketing 1. Funcţia exploratorie (descriptivă): culegerea de info. şi prelucrarea lor,necesare descrierii caracteristicilor, proceselor, fenomenelor de piaţă; 2. Funcţia explicativă (de diagnosticare): culegerea şi prelucrarea de info. necesare explicării modului de evoluţie a anumitor fenomene pe piaţă, explicarea legăturilor între procese, fenomene şi factori de influenţă. 3. Funcţia predictivă: anticiparea evoluţiei fenomenelor de piaţă viitoare. III. Istoria cercetării de Marketing Activităţi specifice de studiere a pieţei (cercetare de M.) au apărut mult înainte de apariţia noţiunii şi conceptului de M. (1824) – studiu de piaţă prin preferinţele electoratului pt. 4 candidaţi (Harenberg). 1911 – NY – o companie şi-a înfiinţat un departament de cercetare de piaţă. După 1920 – cercetarea de M. – acţiune de bază pt. promovarea produselor, domeniu electoral, politic, sportiv. In România: IMAS, IRSOP, IRECSON, CURS. IV. Aria cercetărilor de Marketing Nu există domeniu al vieţii ec.-sociale care să nu constituie obiect de investigaţie al cercetării de M. Principalele domenii sunt: - întreprinderea însăşi –potenţialul întrepr. (resurse caracteristice, calitatea resurselor, modul de antrenare a resurselor în realizarea obiectivelor firmei, calitatea actului managerial); - piaţa (cel mai important domeniu):  dimensiunile globale ale pieţei;

       • • • •

conjunctura pieţei; dinamica pieţei; cu 2 factori formaţionali: cerere şi ofertă; factori care influenţează cercetarea şi oferta; cadrul legislativ – normativ; cadrul instituţional al activităţii de piaţă; comportamentul consumatorilor (atât faţă de anumite produse, opinia, motivaţiile);

In cadrul întreprinderii se studiază elementele componente ale politicii de M. ale firmei: produsul: caracteristici, structura sortimentală, calităţi, ambalare, marcă, strategii aplicate; preţul: modul de formare, strategii de preţ; distribuţia: canale de distribuţie, strategii de distribuţie; promovarea: tehnici de promovare, publicitate, relaţii publice, marcă, marketing direct, strategii şi eficienţă.

V. Cine realizează cercetarea de Marketing? firma interesată care are compartimente de Marketing specializate inclusiv în cercetare; la comandă, firme de cercetări de M. (orice domenii); firme specializate pe anumite domenii.

Cât costă un studiu de piaţă? Până la 20-30 mii USD sau Euro. Ph. Kotler: - pt. cercetări ar trebui investit 1-2 % din capitalul social; - 50-80% se cheltuie în campania de Marketing a firmei; - 50-80% se cumpără informaţii de la alte firme.

Curs 2 Planificarea cercetărilor de Marketing
Tipologia Având în vedere aria extrem de largă a domeniilor cercetărilor de Marketing, este necesară delimitarea acestora după nişte criterii: 1). După obiectivul cercetării: a). cercetări exploratorii: - au în vedere definirea conceptuală a variabilelor şi ipotezelor fenomenului cercetat; - ele se ocupă de formularea coordonatelor generale ale fenomenului analizat; - prin aceste cercetări se obţin doar date preliminare; - se folosesc la studii pilot pt. alegerea altor tipuri de cercetare. b). cercetări descriptive: - folosesc la descrierea caracteristicilor produselor; - componenţa structurală a acestora (prin ele se fac studii comparative privind evoluţia diverselor fenomene, comparaţia făcându-se cu fenomene similare dar situate în alte spaţii geografice). c). cercetări explicative sau cauzale: - explicarea modului de evoluţie a unor fenomene, procese de piaţă; - explicarea fenomenelor şi factorilor ce le influenţează. d). cercetări instrumentale: - se ocupă de testarea şi validarea unor metode şi instrumente de cercetare. e). cercetări predictive: - efectuarea unor prognoze pe termen mediu şi lung. 2). După locul de cercetare: a). de teren: - se face prin deplasarea pe teren, la faţa locului unde există purtătorul de informaţii. b). de birou: - se face prin documentarea în birou. 3). După periodicitatea cercetării: a). permanente (ex: panelurile): - ce mai complexă cercetare permanentă la noi în ţară se numeşte „Statistica bugetului de familie” făcut de Institutul Naţional de Statistică. b). periodice. 4). După scopul cercetării: a). fundamentale; b). aplicative. 5). După tipul/conţinutul informaţiei: a). cantitative: - se desfăşoară pe eşantioane reprezentative, de dimensiuni mari, rezultatele putând fi generalizate. b). calitative: - se desfăşoară pe grupe mici de persoane iar rezultatul obţinut nu poate fi extrapolat la întregul colectiv. Programul cercetărilor de Marketing - este o activitate formală; - se realizează organizat, cu personal specializat, după anumite reguli şi procedeuri; - aici se porneşte de la planificarea strategică, fiind procesul managerial de menţinere a unor relaţii viabile între resursele firmei şi conjunctura pieţei. După Pierre Louise şi ……. , planul cercetărilor de Marketing este împărţit în 4 părţi fiecare având mai multe faze:

d).1. d). c). analiza problemelor prioritare (cele 4 componente ale mixului de Marketing). stabilirea valorilor informaţiilor. experimentul. c). preambul (o motivaţie). Realizarea cercetărilor de Marketing: a). un rezumat al principalelor constatări. alegerea instrumentelor de cercetare. . precizarea clară a scopului cercetării (problema ce generează cercetarea). stabilirea surselor de informaţie. fie la una explicativă. actualitatea şi disponibilitatea informaţiilor). In funcţie de complexitatea studiului. Elaborarea şi redactarea raportului de cercetare: a). alegerea domeniilor ce vor fi analizate. recomandări. c). prelucrarea info. analiza şi interpretarea datelor. 4. alegerea metodelor de cercetare (observarea. stabilirea ipotezelor cercetării (anticiparea răspunsurilor la problema cercetată). (preluarea şi stocarea datelor). Definirea problemelor şi stabilirea obiectivelor: a). realizarea unui obiectiv. (selectarea. ancheta. Studiul de piaţă se încheie cu o concluzie pt. recoltarea info. alegerea modalităţilor de culegere a info. b). b). d). transformarea. c). După Philip Kotler planul unei cercetări de Marketing este: Definirea probleme i Stabilirea obiectivelor Elaborarea planului cercetării de Marketing Culegerea informaţiilor Analiza datelor şi elaborarea concluziilor Alegerea tipului de cercetare într-un studiu de piaţă In obţinerea planului unui studiu se porneşte de la o cercetare exploratorie. documentare). se recurge la o cercetare descriptivă. b). pe baza unor criterii (acurateţea. Elaborarea planului cercetării de Marketing: a). b). codificarea datelor). concluzii. 2. 3.

vervetărilor de M.subsist. Kotler SIM are următoarele componente: Informaţii din interiorul firmei Info.date interne cuprinse în: • evidenţa tehnico-operativă. calculaţii de preţ. Conţinutul SIM Definiţie: „SIM este format dintr-un ansamblu de procedee implicând programe. personal. modele de calcul. Echipamente Utilizatori Stocare Evaluare Prelucrare Analiză Interpretări Analiza support a deciziilor de M. Analiza deciziei Implementare Control Evaluarea nevoilor de informaţii Un SIM conţine cel puţin 3 subsisteme: .subsistemul înregistrării interne. . Cel mai simplu model al SIM are următoarele componente: Mediul intern Surse de informare Mediul extern Fluxuri informaţionale După Ph. Director de M. Subsistemul înregistrării interne de M.subsist.Curs 3 Sistemul informaţional de Marketing (SIM) I. Majoritatea firmelor moderne şi-au implementat şi un al 4-lea subsistem – subsistemul suport al deciziilor de Marketing (SSDM). . . • evidenţa statistică. • listă cu livrări zilnice. . echipamente. . din cercetarea de M. . modalităţi de prezentare toate fiind acţionate în vederea realizării fluxurilor informatice solicitate la nivelul firmei sau la nivelul macroeconomic”. • situaţia conturilor. din supravegh erea pieţei Info. • evidenţa contabilă.stoc de produse finite.antecalculaţii. de supraveghere a pieţei.departament financiar-contabil: • balanţe de materiale. • bilanţul contabil.alte informaţii: . . • bugetul de venituri şi cheltuieli. .departament comercial: • listă a comenzilor.

motivaţiile. reguli. Surse de informare = surse care furnizează date despre mediul intern şi extern al firmei necesare conducerii activităţii sau la nivel macroeconomic. II. la preţuri.o bancă de date provenită din cele 3 subsisteme anterioare. ancheta. • de la furnizori. Atunci când este nevoie se recurge la cercetarea directă în diverse anchete de piaţă mai ales pt. furnizorii de mărfuri. evoluţia indicatorilor economico-financiari pe o perioadă de 3-5 ani. cunoaşterea unor detalii. vorbeşte sau gesticulează este o firmă care transmite un mesaj sub forma unor cuvinte rostite. Mesajele iau forma unor cuvinte. opiniile cumpărătorilor. Există peste 100 de modele matematice în domeniul comercializării bunurilor de consum. note scrise sau alt semnal care poate fi interpretat corect. a livra informaţii firmei.• fluxurile de numerar. înlocuirea unui raport de cercetare se solicită şi info. • organizaţii care vând informaţii: firme de cercetare. Sursă de informare: persoana care scrie. distribuitori care au un interes pt. clienţi. atitudine. Analistul compartimentului transmite un raport conducerii în vederea alegerii unor alternative de acţiune. . organismele publice. aceasta compartimentul de Marketing evaluează necesarul de info. Baza de date în cercetările de Marketing Investigarea pieţei = cunoaşterea cerinţelor mediului în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea prin intermediul surselor de informare. Cel care alege o variantă optimă din multitudinea de variante decizionale calculate este directorul de M. In activitatea de Marketing sursele de informare sunt constituite din: cumpărători. de natură calitativă se recurge la diverse metode de cercetare directă a pieţei precum: observarea.. • sistemul comunicaţional extern: institute de cercetare. Subsistemul cercetărilor de Marketing Atunci când pt. Principalele strategii folosite de marile firme (cele 4 domenii). din surse directe. distribuitorii. Procesul informaţional într-o firmă porneşte de la cunoaşterea potenţialului firmei. preţuri. tradiţii. dispune culegerea info. proceduri întâlnite. note scrise. modalităţi de comercializare. alcătuieşte un plan de cercetare directă. simularea. institute de cercetare. Subsisteme de supraveghere a pieţei . Pt. . clienţi care îşi exprimă pe piaţă nevoile. supravegherea pieţei. obiceiuri. Date despre piaţă mai ales cu privire la cererea şi oferta de produse. Subsistemul suport al deciziilor de Marketing are în compoziţie: . gesturi cu privire la oferta de produse/servicii existente pe piaţă.o bancă de modele matematice cu ajutorul cărora se calculează în diverse variante decizionale. Procesul informaţional poate continua cu date privind cadrul exploativ normativ. prelucrarea şi interpretarea lor.furnizează informaţii întreprinderii din cel puţin 4 surse: • de la salariaţii firmei care au sarcini pt.

• info. sursele primare: .Institutul de ec.instituţii statistice de sinteză (anuar statistic). studii. • cin cercetări de M. opinii. observări).nevoile de consum. .monografii Primare Observare Ancheta Experiment Simulare Dacă raportul de cercetare este alcătuit numai pe baza info.după colectivitatea investigată: prin cercetări de masa sau selective. . . de natură cantitativă se referă la cantităţile de produse exprimate pe piaţă. . .după modul de obţinere: • din interiorul firmei.după conţinut: • info. . • din supravegherea pieţei. Pt.despre oferta de mărfuri.Sursele se împart în 2-3 criterii importante: .după cerere. unde se găsesc. .organigramă. .surse de provenienţă: info. din surse secundare (documentare de birou) sau din surse primare (anchete.după periodicitatea info.după unitatea de observare: persoană. .bilanţul contabil pe 3 ani.Centrul de informare al UE din Bucureşti.ministere economice. decrete. preţuri. cercetarea calităţii vieţii. unitate ec. de pe stradă. .: micro şi macro. de specialitate Legi.sistemul de organizare conducere. sursele de inf. contabilă Ev. . de la persoane la domiciliu. Din combinaţia acestor 3 criterii dar mai ales cel al provenienţei. din magazine. . După conţinutul informaţiei: . mondială. din surse secundare atunci cele mai importante instituţii şi documente studiate sunt: După purtătorul de informaţie – unitatea economică în investigare: .statistice Lit. cumpărătorilor. . . pot fi incluse în următoarea schemă: Surse de informare Secundare Interne Ev. . gospodărie.motivaţii. de natură calitativă: atitudini.INCE (institutul naţional de cercetări ec. . tehnico-operativă Ev. .istoric.Inst. familie. Externe Programe de guvernare Doc. statistică Alte info. Pt. sau organizaţie. .).după nivelul ec.biblioteci. . nr.după loc: info. .

.

b).S. al 2-lea. b). 2). 2. Metode simple: Scala lui Lickert. Pt. . Scala lui Stapel. Metode de scalare 1. kg.se foloseşte doar pt.împarte o colectivitate în grupuri. III. Punctul 0 (zero) şi mărimea unităţii de măsură sunt alese de cercetător. să diferenţieze gradele de intensitate ale unor caracteristici. Scala nominală şi cea ordinală sunt scale nemetrice (nu folosesc unităţi de măsură). Acest nr. Comparative (să măsoare una sau mai multe caracteristici a 2 sau mai multe fenomene. Fahrenhait). ca o scală să fie eficientă ea trebuie să îndeplinească 2 condiţii: 1. permiţând comparaţie lor). precum şi de cuantificare a intensităţii unor caracteristici ale acestora. metoda comparaţiilor pereche. stare civilă). II. Diferenţiala semantică. Simple (să măsoare una sau mai multe caracteristici ale unui singur obiect). 3. Metodele de scalare pot fi: 1). Scala interval = scală metrică (Celsius. scala ordinală: 1). 4. Metode comparative: Scala cu sumă constantă. . scala interval se studiază mai multe metode: 1). Scalarea = operaţiunea de construire a scalelor. Pt. O informaţie obţinută cu ajutorul scalei interval nu este distorsionată dacă un anumit nr. 2. Scala = instrumentul de măsurare (poate fi o unitate de măsură consacrată în fizică – m. scala nominală nu există metode de scalare. Unidimensională (să măsoare o singură caracteristică). Metode simple: a). toate unităţile de măsură sunt considerate metode de scalare. „x” cu o anumită semnificaţie pe scală este înmulţit cu o constantă pozitivă „a” la care se adaugă una „b”. . a conceptualiza anumite categorii certe (vârstă. Pt. O scală poate fi: 1). 4. Metode complexe: Modelul Fischbein Rosenberg. Ordinală = un sistem de măsură cu ajutorul căruia se poate împărţi o colectivitate în 2 sau mai multe grupuri după o proprietate scalată dar se pot şi ordona alternativele cercetate folosind valori ordinale (primul. 3).Curs 4 I. m/s… – sau o construcţie imaginată de un cercetător mai ales pt. ordonează alternativele cu valori ordinale dar măsoară şi distanţa între variabile. Tipuri de scale (de S. 2). scala proporţională.cu ajutorul ei grupurile obţinute se exclud reciproc. Nominală = un sistem de măsură cu ajutorul căruia o colectivitate cercetată se împarte în 2 sau mai multe grupuri/categorii după o proprietate scalată. nu poate fi multiplicat sau divizat. Stevens) 1. Multidimensională. 2. motivaţii). Măsurarea şi scalarea fenomenelor de piaţă Măsurarea = activitatea de inventariere a fenomenelor şi proceselor economice. să fie inteligibilă (înţeleasă de respondenţi). măsurarea unor caracteristici de ordin calitativ – atitudini. Măsurarea = procesul de exprimare simbolică. sex. Metode comparative: a). Scala proporţională – realizează toate operaţiunile celorlalte scale iar punctul 0 de la care se porneşte este un 0 unic în care proprietatea scalară nu există iar unitatea de măsură este una consacrată în fizică. al 3-lea). . Pt. numerică sau nenumerică a gradului în care un obiect/fenomen posedă o anumită caracteristică/proprietate. 2). opinii.Richetr. 3. metoda ordonării rangurilor. 2). Pt.

Ataşarea unor valori numerice gradaţiilor de pe scală: +2.08 = = 0.08 1300 0. gustul. preţul şi calitate. Acord total +2 250 420 350 230 = Miros Gust Preţ Calitate Acord +1 370 390 380 360 Indiferent 0 260 240 290 190 Dezacord -1 220 180 160 330 Dezacord total -2 200 70 120 190 250 ⋅ (+2) + 370 ⋅ (+1) + 260 ⋅ ( 0) + 220 ⋅ (−1) + 200 ⋅ (−2) = 0. mirosul. Formularea unei propoziţii de genul „alegeţi dintre cele 2 mărci de pe cea care o preferaţi din pct.52 Scor pret = 1300 Scor miros Scor calitate Scor total 230 ⋅ (+2) + 360 ⋅ (+1) + 190 ⋅ ( 0 ) + 330 ⋅ (−1) + 190 ⋅ (−2) = 0. Administrarea întrebării unui eşantion de persoane şi însumarea rezultatelor. Construirea scalei cu următoarele gradaţii: Acord total +2 Acord +1 Indiferent 0 Dezacord -1 Dezacord total -2 3). 5). Calcul scor final şi interpretarea rezultatului. pt. perechi = 2 A A/B A/C A/D B/C B/D C/D 3).19 + 0. 4). 0. -2.70 + 0. 2). Construirea scalei – presupune şi formarea tuturor perechilor posibile din cele 4 mărci: n( n −1) nr. mirosului”. B C D .Scala lui Lickert Etape: 1). +1. gustului.70 Scor gust = 1300 350 ⋅ ( +2) + 380 ⋅ ( +1) + 290 ⋅ ( 0 ) + 160 ⋅ ( −1) + 120 ⋅ ( −2) = 0.19 1300 420 ⋅ (+2) + 390 ⋅ (+1) + 240 ⋅ ( 0) + 180 ⋅ (−1) + 70 ⋅ (−2) = 0.37 => indiferenţă 4 = Metoda comparaţiilor pereche Etape: 1). Administrarea instrucţiunii şi însumarea. Eşantion = 1300 persoane. 2). -1. Formularea unei propoziţii/instrucţiuni de genul „sunteţi de acord cu…”. Aplicaţie: Să se determine scorurile parţiale şi scorul total prin intermediul scalei lui Lickert. de vedere al aspectului.52 + 0.

Diferenţiala semantică Etape: 1). folosind metoda ordonării rangurilor. 1200 persoane. 1000 persoane.4). Construirea scalei: Caracteristici Rang 1 +3 Rang 2 +2 Rang 3 +1 3). 4).50 1000 300 ⋅ 3 + 450 ⋅ 2 + 250 ⋅1 = 2.05 1000 50 ⋅ 3 + 350 ⋅ 2 + 600 ⋅ 1 = 1. B 700 550 650 1900 I. Indiferenţi 200 150 450 90 20 210 1630 1400 Metoda ordonării rangurilor 1). 5). Aplicaţie: Ordonaţi cele 3 atribute aspect. Caracteristici Aspect Design Inscripţionare Rang 1 +3 550 300 50 Rang 2 +2 400 450 350 Rang 3 +1 50 250 600 Scor 1 = 550 ⋅ 3 + 400 ⋅ 2 + 50 ⋅ 1 = 2. mod de inscripţionare după rangul fiecăruia. Administrarea întrebărilor şi însumarea rezultatelor. despre caracteristica x?” 2). 2). +1. Ataşarea unor valori numerice gradaţiilor de pe scală: +3. Construirea scalei formată din perechi de atribute bipolare: . toate produsele s-a obţinut rangul 2 (=acord) 3 Scor Scor 2 = 3 = Scor Scala interval general a). A/B A/C A/D B/C B/D C/D A 300 450 400 1150 IV. Calcul scor final şi interpretare rezultat.45 1000 = 2. Formularea instrucţiunilor de genul „ordonaţi următoarele produse după o anumită caracteristică. C 600 560 470 II.05 +1. Interpretarea rezultatului final. design. Aplicaţie: Ordonaţi cele 4 hoteluri din Mamaia după gradul de confort folosind rezultatele sondajului prin metoda comparaţiilor pereche. +2.50 + 2. D 350 530 520 III. Formulare întrebare: „care este opinia dvs.45 = 2 =>pt.

5). Administrarea întrebării şi însumarea răspunsurilor. 3 mărci de produse: A/B A/C B/C ScorA = A 70 50 - B 30 40 C 50 60 70 + 50 =4 3 40 + 30 ScorB = = 23. 2).93 => indiferenţă 3 b). Scor final: Aplicaţie 1: pt.63 1500 3.9 trepte Caracteristici Foarte favorabil 5 Favorabil 4 Indiferent 3 Nefavorabil 2 Foarte nefavorabil 1 3).94 + 2. 1500 persoane: Caracteristici Aspect magazin Comportament vânzători Diversitatea sortimentelor Scor1 = Foarte favorabil 5 282 143 21 Favorabil 4 318 240 259 Indiferent 3 443 616 584 Nefavorabil 2 372 366 421 Foarte nefavorabil 1 85 127 215 282 ⋅ 5 + 318 ⋅ 4 + 443 ⋅ 3 + 372 ⋅ 2 + 85 ⋅ 1 = 3.94 1500 21 ⋅ 5 + 259 ⋅ 4 + 584 ⋅ 3 + 421 ⋅ 2 + 215 ⋅ 1 Scor3 = = 2.22 1500 143 ⋅ 5 + 240 ⋅ 4 + 616 ⋅ 3 + 366 ⋅ 2 + 127 ⋅ 1 Scor2 = = 2. Scala lui Stapel – asemănătoare cu diferenţiala semantică doar că are 10 gradaţii şi elimină gradaţia 0: +5 +4 +3 +2 +1 Aspect negativ -1 -2 -3 -4 -5 Scala cu sumă constantă 1). Formulare întrebare „acordaţi în totalitate 10 pct următoarelor caracteristici ale unui produs?”.7.5.63 Scorgeneral = = 2.66 3 Scor final =100 .3. 4). Calcul scor final şi interpretarea rezultatelor. Ataşarea unor valori numerice.3 3 60 + 50 ScorC = = 36.22 + 2. Aplicaţie: Calculaţi scorurile parţiale şi generale privind aprecierea unui magazin prin urmărirea caracteristicilor folosind diferenţiala semantică.

5 * 0.5 Qi C 0.5 pct 1000 Modelul Fischbein Rosenberg Pj k = j= 1i = 1 ∑∑ Wi k * Qi j i− 1 g h ∑ Wi k * Qi j n Pj k = atitudinea persoanei „k” faţă de marca „j”.2 0.5 0.30 pct 1000 350 ⋅ 20 + 180 ⋅ 10 + 250 ⋅ 20 + 220 ⋅ 20 = = 18. 0. Rom.8 0.9 0.2 * 0. V.2 * 0. în funcţie de punctajul acordat de 100 pct.-Am. 1000 studenţi.5 * 0.5) + (0. III.6 + 0.9 + 0.20 pct 1000 350 ⋅ 20 + 180 ⋅ 20 + 250 ⋅10 + 220 ⋅ 20 = = 17.8) .3) + (0.4 + 0.2 * 0.2 * 0.8 + 0. studenţi 350 180 250 220 ScorA = ScorB ScorC ScorD ScorE Modalitatea de funcţionare A 30 40 30 20 Condiţii B 20 10 20 30 Structura program C 10 20 20 10 I.7 0.5 * 0.Aplicaţie 2: Ordonaţi cele 5 atribute ale Univ. 2 frigidere.9 + 0.7 + 0.3 Qi A 0.7 + 0.7 0. II. IV.3 = 0.3 * 0.346 C I.316 (0.6 0.336 Scor C = 0.3 * 0.4 0. Nr.4 pct 1000 350 ⋅ 10 + 180 ⋅ 20 + 250 ⋅ 20 + 220 ⋅ 10 = = 14.3 Qi B 0.3 * 0.5 * 0. Prestaţie cadre didactice D 20 10 20 20 Nivel taxă E 20 20 10 20 350 ⋅ 30 + 180 ⋅ 40 + 250 ⋅ 30 + 220 ⋅ 20 = 29.3 * 0.4 + 0. Wi k = evaluarea făcută de persoana „k” atributului „i” aparţinând mărcii „j” Qi j = măsura în care atributul „i” aparţinând mărcii „j” satisface persoana „k” Aplicaţie: Calculaţi gradul de apreciere al unei persoane faţă de următoarele caracteristici pt.6 pct 1000 350 ⋅ 20 + 180 ⋅10 + 250 ⋅ 20 + 220 ⋅ 30 = = 20.8 Scor B = 0. Atribute Capacitate Consum Preţ Scor A = Wi 0.

B A II. . III.

grupare pe capitole.culegerea info. fie prin deplasare la sursă. realitatea cercetării: Etape ale cercetării din surse secundare: 1. Observarea . o interpretare uşoară. fie prin corespondenţă. . 3. stabilirea scopului (problema care generează cercetarea). a). mutaţii şi se pot lansa propuneri pt. Cercetarea directă (observarea.).înscrierea datelor în anumite machete. se porneşte de la consultarea anuarelor de cercetare ştiinţifică. 7. alcătuirea unor capitole privind organizarea întreprinderii urmând a fi aprofundată cu informaţii obţinute din surse primare (prin anchetă). lucrări de specialitate. b). 2. o cercetare completă. Metodologia obţinerii informaţiilor din surse secundare e relativ simplă. Avantajul mare îl reprezintă faptul că se poate înregistra comportamentul efectiv al unei persoane şi nu cel declarat. . . .culegerea datelor fără participarea purtătorului de informaţii. prezentare. info. culegerea informaţiilor (preluarea datelor de la surse) Reguli: . Experimentul 4. Simularea 1. . o cercetare se procedează la culegerea de info. . actuale). grafice pt. de multe ori ele folosesc numai pt. 4. este redus. analiză şi interpretare (cu metode statistico – matematice. . din surse primare prin cercetarea directă: Există două metode: observarea şi ancheta (sondajul de opinie). fundamentarea teoretică sau pt. In general în culegerea info. fie telefonic.atunci când info. a se face comparaţie.costul şi timpul necesar pt.selectare a info. 2. evaluare a necesarului de informaţii şi stabilirea priorităţii cercetării domeniului.grupare a info. stabilirea obiectivelor (a domeniilor care urmează a fi analizate.toate acele surse furnizate din birou.codificarea datelor. Cercetarea directă . personală (făcută de către un operator care observă comportamentul unei persoane în timpul unei operaţiuni de vânzare-cump. (doar cele necesare.transformarea datelor în cifre într-o măsură comună. îmbunătăţirea domeniului raportului de cercetare). . prelucrarea datelor: .culegerea din două sau mai multe surse pt. . mecanică (cu aparate de măsură. cercetarea ipotezelor (anticipare a răspunsului). de înregistrare). întocmirea raportului de cercetare. Cercetarea indirectă (investigarea surselor secundare) 2. . 5. Realizarea unei cercetări din surse secundare are multiple avantaje: .evaluare a necesarului (cantitativ şi calitativ). în cele cu caracter general şi specific. 8.Curs 5 Metode de obţinere a informaţiei 1. concis. scopul trebuie să fie concret. 6. din surse secundare nu sunt suficiente pt. tabele. obţ. intuitive cu ajutorul cărora se pot afla tendinţe. se cere însă respectarea unor reguli şi proceduri pt.există informaţii suficiente. ancheta – sondajul de opinie) 3.metodele sunt foarte variate şi numeroase aşa încât ele pot constitui cantitatea necesară de date pt.în culegerea informaţiilor se pleacă de la general la particular.culegerea numai a informaţiilor de strictă actualitate sau care oferă comparaţii semnificative. Cercetarea indirectă (investigarea surselor secundare) . .

Metodologia selectivă a cercetării de teren . 4. fiecare unitate de obs. alcătuirea programului sondajului (menţionarea caracteristicilor ce urmează a fi înregistrate pt. de la distanţe mari şi info.. care nu se pot obţine prin operator. elaborarea chestionarului de sondaj. fiecare operator o bază de date. prin telefon (mai ieftin şi rapid) – se pot culege info. neexistând contactul direct.cea mai des folosită metodă deoarece se obţin informaţii complete privind un anumit produs/servicu.o cercetare directă fie prin chestionarea tuturor unităţilor de observare din colectivitatea analizată = cercetare completă în masă (avantaj: info. 2. 2.se realizează prin 3 metode: 1. Un plan al cercetării directe ar arăta astfel: Stabilirea scopului. fie prin chestionarea numai a unei părţi din colectivitate. dezavantajul este faptul că timpul este limitat.). prin corespondenţă (cel mai ieftin) – duce la obţinerea de info.. complete cu o înaltă rigurozitate ştiinţifică dar costă mult). . necesare deoarece acesta poate conduce discuţia în aşa fel încât să obţină datele necesare. 3. prin internet (cel mai avantajos) – dar nu există pt. stabilirea metodelor de culegere a info. dezavantaj: nu poate fi planificat deoarece răspunsurile sosesc uneori cu întârziere. suplimentare faţă de chestionar. 4.este cea mai complexă şi urmează planul unei cercetări din surse secundare la care se adaugă încă 4 etape: 1. 3. Cercetarea selectivă pe eşantion care trebuie să fie reprezentativ (info. complete. să poată să fie extinse la toată colectivitatea). obiectivelor şi ipotezelor Definirea colectivităţii Determinarea bazei de sondaj Calculul dimensiunii eşantionului Alegerea schemei de eşantionare Culegerea datelor Prelucrarea informaţiilor Analiza şi interpretarea datelor Elaborarea raportului de cercetare . prin operatorul de interviu având avantajul obţinerii tuturor info.Ancheta . dimensionarea eşantionului.

de persoane t = coeficient care corespunde lui P (se ia din tabelele Student) D=p*q . întâmplătoare.probabilitatea de garantare a rezultatelor (=P). .5% ∆ w =3% (0. întreaga colectivitate): a).tipul de selecţie folosit. de reprezentativitate (diferenţa între nivelul unui indicator sintetic înregistrat pt.5) t ⇒ n= = = 1067 persoane 2 ∆w ∆w 0.intervalul de încredere ∆ .5(1 − 0. colectivităţi mici se foloseşte formula: 2 n= t * p(1 − P) 2 2 t * p (1 − p ) ∆w + N N = nr.0009 In cadrul unei selecţii aleatorii şi nerepetate şi pt. de operatori.dispersia (=D) = gradul de împrăştiere a valorilor caracteristicilor individuale faţă de media lor. In cadrul dimensionării unui eşantion se iau în vedere 2 variabile: 1). legea numerelor mari (colectivităţile sunt mai reprezentative cu cât sunt mai mari). .Calculul dimensiunii eşantionului Cercetarea selectivă de teren are la bază 2 legi statistice: 1. sistematice datorită nerespectării de reguli şi teorii statistice. 2). de înregistrare (diferenţe între valoarea reală şi cea înregistrată.03) 2 * p(1 − P) 1. Formula dimensionării unui eşantion: 2 *D t n= n = nr. p = proporţia elementelor care posedă caracteristica cercetată. variabile organizatorice (fonduri băneşti. baza de sondaj).5 Aplicaţie: P = 95. de teren poate să fie afectată de diverse erori: 1). legea regularităţii statistice (orice parte dintr-un întreg tinde să posede caracteristicile întregului). nr. de persoane din toată colectivitatea .962 * 0. b). w. de ordin statistic: . Cercetarea sel. q = proporţia elementelor care NU posedă caracteristica cercetată ∆ w2 p + q = 1 => q = 1 – p 2 * p(1 − P) t ⇒ n= 2 Când „p” nu este dat => p = q= 0. 2. 2). un eşantion şi nivelul aceluiaşi înregistrată pt.

2. venituri. realizarea cercetării prin chestionar se face un plan cu etapele: 1. Eşantionarea simplă aleatoare se face prin metoda urnei sau a tragerii la sorţi care poate fi repetată sau nerepetată. 2). prin administrarea de către un anchetator. de unităţi de observare care să facă parte din eşantion). a constituirea eşantionului).fixă (se stabileşte de la început un nr. etc. Pt. din 1000 persoane. 4. Chestionarul de sondaj are 2 categorii de întrebări 1). . Eşantionarea fixă cu restricţii de grup presupune împărţirea în grupuri. Eşantionarea fixă cu restricţii sistematică se face prin metoda pasului mecanic (se aleg din colectivitate fiecare al „n” – ulea element). pretestarea chestionarului pe un mini eşantion (ancheta pilot). o cercetare simplă din care ~5 sunt despre identificare iar pt. şi conţinutul întrebărilor depinde eficienţa unei cercetări. . .) şi extragerea unor unităţi de observare pt. . pe cote (de ex. Elaborarea chestionarului de sondaj Chest. evaluarea necesarului de informaţii. din care se extrag la întâmplare anumite grupuri sau persoane din grupuri.secvenţială (se aleg succesiv nişte eşantioane până când se îndeplinesc anumite condiţii predeterminate. Întrebări privind problematica cercetării. 51% femei. identificarea persoanei (sex.).este una dintre cele mai importante etape ale cercetării directe deoarece de nr.Curs 6 Metode de obţinere a informaţiilor (continuare) Tipuri de scheme de eşantionare Eşantionare nealeatoare Pe cote Pe itinerarii Fără restricţii Eş. 3. profesie. oraşe. determină din partea intervievatului un anumit comportament. cele nederanjante se pun la început iar restul la sfârşit. simplă aleatoare Fixă Cu restricţii Sistematică Stratificată De grup Multistabială Eşantionare aleatoare Secvenţială Eşantionarea nealeatoare este făcută de cercetători intenţionat: . pe itinerarii (cercetătorul alege itinerarii –străzi. etc. 49% bărbaţi).socio-ec. Eşantionarea fixă cu restricţii multistabială îmbină ultimele 2 scheme (împarte în grupuri după criterii prestabilite din care se extrag grupuri sau persoane pt. a vedea laturi ale comportamentului consumatorului şi motivaţiile sale 60-100).Eş. aranjarea într-o ordine logică a întrebărilor. formularea întrebărilor (15-20 pt. demografice. de sondaj = o succesiune logică şi psihologică de întrebări scrise sau imagini grafice care.Eş. eşantion.): se pot pune toate la început sau toate la sfârşit. vârstă. Pt. întâmplător. religie. Eşantionarea fixă cu restricţii stratificată se face prin împărţirea colectivităţii în grupuri/straturi după anumite criterii (geografice. Eşantionarea aleatoare se bazează pe principiul conform căruia fiecare unitate de observare are dreptul să facă parte din eşantion: .

închise: . Intrebările trebuie să fie scurte. la obiect. . de teren). să nu aibă caracter ipotetic. anticiparea răspunsurilor la o problemă cercetată şi fundamentarea deciziilor în realizarea unui obiectiv. Există 2 tipuri mari de întrebări care se pun în chestionar: a). comportamentul vânzătorilor.în general la cercetări motivaţionale. b). analiza rezultatelor/răspunsurilor.se foloseşte pt. NU. Intrebările se pun fie pe principiul pâlniei. NU STIU (trihotome). corespondenţă. Metoda autoînregistrării = înmânarea chestionarului pt. să conducă la obţinerea unor date care se pot scrie în tabele pt. . grupă experimentală asupra căreia se acţionează cu factori experimentali iar efectul e măsurat. pe calculator.invită la comentariu asupra unui aspect. variabile independente – constituie dintr-un factor sau mai mulţi (=factori experimentali) ce acţionează asupra unităţilor de observare determinând schimbarea variabilelor dependente (ex: un set de acţiuni promoţionale. . metoda pătratelor latine. magazine).conduc la 2 variante de răspuns – DA sau NU (dihotome).cercetarea unor aspecte ale comportamentului şi fundamentarea unor decizii în previziunea de M. . . . . Metode experimentale a). 2.5. Modelul experimental: a). a uşura analiza.este o intervenţie ştiinţifică a cercetării în obţinerea de informaţii provocate. Experimentul în cercetarea de Marketing .altă metodă de obţinere a informaţiilor prin care se realizează cercetarea unor caracteristici sau interdependenţe mai delicate între evoluţia unor fenomene şi acţiunilor unor factori de influenţă.răspuns în mod gradual. unităţi de observare – cele asupra cărora se acţionează cu factori experimentali (consumatorii.conduc la 3 var. Metoda combinată – cel care ţine interviul întreabă iar intervievatul doar răspunde. b). modul de aranjare ale produselor). testul celor 4 grupuri (testul lui Solomon). a se putea compara cu grupul experimental. laturi de produse. să se refere la o singură problemă. de la general la particular sau pe principiul pâlniei întoarse. două sau mai multe grupuri (=grupuri de control) asupra cărora nu se acţionează cu factori experimentali dar comportamentul lor e măsurat pt. de la principal la general. . Simularea . b). 6. se împart în 2 grupe mari: 1. variabile dependente – suferă modificări ca urmare a acţiunii variabilelor independente. de răspuns – DA. întrebări de control al competenţei şi sincerităţii. Metoda completării prin telefon. deschise: . Experimentul de Marketing se poate realiza în laborator sau în condiţiile activităţii unei firme (=exp.presupune măsurarea pe grupuri experimentale a efectului acţiunii controlate a unor variabile independente asupra unora dependente.conduc la mai multe opţiuni de răspuns (multihotomice). să nu fie vagi sau ambigue. reformularea chestionarului dacă unele întrebări au fost necorespunzătoare. c).. a fi completat de intervievat.

presupune construirea unor modele reprezentând fenomene/procese şi desfăşurarea unor experimente folosind analogii în locul fenomenelor/factorilor reali. Componentele sunt date de intrate şi ieşire.. sunt cunoscute 2 metode: 1). Tehnica Monte Carlo. alcătuirea unui model de distribuţie. Ca analogii se folosesc comparaţii între fenomene similare dar care au avut loc în altă perioadă istorică sau zonă sau factori diferiţi dar cu evoluţie asemănătoare. . . 2). modificările cererii pe piaţă. In activitatea de M. Tehnica de tip Forrestar.în general prin Simulare se poate observa creşterea vânzărilor unor produse în funcţie de nişte factori.

Analiza informaţiilor presupune: • existenta unei cantităţi de informaţii privind evoluţia fenomenelor şi factorilor de influenţă într-o perioadă anterioară. • metode de trecere de la informaţii brute la cele prelucrate şi interpretate. • alegerea greşită a schemei de eşantionare. • interpretarea greşită a răspunsurilor. aprecierea modului de obţinere. 2. • determinarea tendinţei centrale a fenomenului analizat. • realizare previziuni. modului de prelucrare. asigurarea comparabilităţii datelor prin unităţile de măsură (trebuie să fie aceleaşi). Eficienţa analizei informaţiilor . • alegerea eronat a interlocutorilor. aprecierea critică a materialului faptic cules (=evaluarea cantitativă şi calitativă a informaţiilor.  nr.au fost împărţite după criterii:  tipul de scală folosit în măsurare. informaţiile se obţin cu n . mediana e nr. mare de răspunsuri incerte. o valoare abstractă în jurul căreia se comentează toate celelalte valori înregistrate în evoluţia fenomenului: a. • măsurarea intensităţii corelaţiilor între evoluţia fenomenelor şi a factorilor de influenţă. modulul (grupul modal) = valoarea cea mai frecvent întâlnită într-o serie de date dispuse întâmplător şi obţinerea cu scala nominală. → 3 grupe mari de metode 1. b. cunoaşterea multilaterală a fenomenului investigat prin luarea în considerare a tuturor factorilor de influenţă. x= ∑x i =1 n i . Tendinţa centrală este o medie. In analiza informaţiei se cer a fi respectate 4 cerinţe: 1. Metode pt. 4. determinarea tendinţei centrale. • înregistrarea unui nr. aprecierea perioadei în care s-au cules). durata de manifestare. media aritmetică = valoarea medie obţinută cu ajutorul formulei: c. variabilelor luate în considerare.  perioada de timp analizată. . Metode de analiză . Prin ea se realizează transformarea datelor culese în generalizări privind evoluţia fenomenelor şi proceselor economice. mediana = valoarea elementului mediu dintr-o serie de date dispuse crescător / descrescător şi obţinerea cu scala ordinară (când avem un nr. din mijloc). Obiectivele principale ale analizei informaţiilor: • măsurarea creşterii / descreşterii unui fenomen de piaţă pe o perioadă de timp determinată. aplicarea diferenţiată a metodelor de analiză în funcţie de sensul de evoluţie. factorii de influentă. impar de elemente. a sferei de cuprindere teritorială şi sfere de cuprindere metodologică: 3.Curs 7 Rolul analizei informaţiilor în cercetarea de piaţă Analiza informaţiilor = cea mai importantă etapă în cercetarea de M. • dimensionarea incorectă a eşantionului.poate fi afectată de erori: • de folosire exagerată a surselor secundare de informare.pricepere de a interpreta şi reda.

Testarea semnificaţiei statistice a diferenţelor între grupuri. măsurarea gradului în care un obiect / fenomen posedă o caracteristică (cu scale). compararea χcalc cu un χteoretic / tabelat care corespunde nr. k = nr. Atunci când măsurarea caracteristicilor se face cu scala nominală testul de semnificaţie este „testul χ2 şi presupune etapele: 1. atitudini) analiza lor se face cu etapele: 1. 2. de grade de libertate dat de tabel şi care se obline cu formula: (r-1)(k-1) şi unui prag de semnificaţie dat de probabilitatea de garantare a rezultatului cercetării. 2. coloane. 2 3. testarea semnificaţiei statistice a diferenţelor dintre grupuri. Când avem informaţii calitative (opinii. Aij = frecvenţele rândului „i" şi coloanei „j” corespunzătoare ipotezei nule 2 2 4. calculul testului χ2 după formula: χcalc = ∑∑ i =1 j =1 n k (O ij − Aij ) Aij 2 n. motivaţii. / luna 6 −1 110 R =5 ⋅100 = 106. Oij = frecvenţele rândului „i” şi coloanei „j” reieşite din observare. 2 Când: χcalc > χ2 => ipoteza nulă nu se acceptă deci între grupuri există diferenţă 2 χcalc < χ2 => ipoteza nulă se acceptă.57% 80 2.d. 3. curent 1 2 3 4 5 6 S= y y n − y1 . Ritmul mediu de creştere: R = n−1 n ⋅100 y1 n −1 Valoare vânzări 80 90 105 90 100 110 110 − 80 6mil . linii / nr. formularea unei ipoteze nule ho în conformitate cu care între grupuri nu ar exista diferenţe. scala interval media geometrică = valoarea medie g = n x1 ⋅ x2 ⋅ x3 ⋅ ⋅ xn Spor mediu: S = Aplicaţie: Nr. Analiza corelaţiei dintre variabile (evoluţia fenomenului şi factorilor de influenţă). înregistrarea caracteristicilor unui obiect / fenomen în tabel cu „r" linii şi „k" coloane. Calculul corelaţiei între variabile = coeficientul de contingenţă C= 2 χ calc ia valori între 0 şi 1 (aproape de 0 => legătură slabă) 2 χ calc +N Aplicatie: . nu există diferenţe 2 χcalc = χ2 => cercetarea trebuie repetată deoarece gradele nu au fost corespunzătoare 5.

0.94 > 3.81 ⇒ χcalc χ2 pt. 175 290 240 155 140 1000 (170 − 200) 2 + ( 290 − 200 ) 2 + ( 240 − 200) 2 + (155 − 200) 2 + (140 − 200) 2 200 200 200 200 200 2 2 => χcalc > χteoretic = 79.94 2 χ calc = 315 385 135 165 2 χteoretic .Sex Preferinţă preferă nu preferă T OT A L r=2 .1 grad .19 38. fiecare căsuţă: h01 = 450 ⋅ 700 = 315 1000 550 ⋅ 700 h02 = = 385 1000 450 ⋅ 300 h11 = 135 1000 550 ⋅ 300 h12 = = 165 1000 ( 2770 − 315) 2 + ( 430 − 385) 2 + (180 −135) 2 + (120 −165) 2 = 38.05 Calculăm testul 2 r ( Oi − Ai ) 2 χ calc = ∑ Ai i =1 libertate 2 2 > χteoretic 3.75 4 grade libertate -| 0. pers.94 +1000 3.81 ⇒ 38. k=2 270 1 80 Băieţi 430 (315) (135) Fete (385) (165) TOTAL 700 300 10 00 12 0 550 450 Calcul ipoteza nulă pt.94 =0. y = a0 + a1 x1 + a 2 x2 + + a n xn Coeficientul de corelaţie a rangurilor Spearman . Metode de analiză cauzală Pentru a măsura intensitatea legăturilor între fenomenul de piaţă şi activitatea unor funcţii de influenţă se foloseşte coeficientul de corelaţie Coeficientul de corelaţie poate să fie reprezentat în general cu o funcţie liniară y = a + bx. o singură variabilă: Opinia Foarte favorabilă Favorabilă Indiferent Nefavorabilă Foarte nefavorabilă 2 χ calc = Nr.05 -| => ipoteza nulă nu se acceptă (diferenţe de opinii) Calculul coeficientului de contingenţă: C= 38.

cererea nu se modifică) E = 1 .cerere elastică (se modifică indiferent de preţuri sau venituri) E< 1 .Spearman: Să se determine gradul de corelaţie între rangurile acordate la 10 unităţi de vânzare din punct de vedere al produselor din magazin: Unitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rang acordat Firma A Firma B 3 4 6 8 7 5 8 10 10 9 9 6 4 2 2 1 1 3 5 7 di d i2 -1 -2 2 -2 1 3 2 1 -2 1 4 4 4 1 9 4 1 4 4 36 RS =1 − 6 ⋅ 36 = 0. Coeficientul de elasticitate pentru calcul dintre cerere şi venituri şi preţuri E= ∆y ∆x : y x y = fenomenul în perioada de bază .RS = 1 − n( n −1) 6∑d i2 . n = nr.782 legătură puternică 10(10 −1) .la o modificare cu un procent se modifică tot cu un procent şi cererea Aplicaţie .cerere inelastică (indiferent de modificările preţurilor sau veniturilor. cu „+” corelaţie directă ) Coeficientul de corelaiie Kendall rk = 2S n( n −1) S = suma algebrică a diferenţelor dintre nr. x = nivelul funcţiilor de influenţă „E” ia valori şi mai mari de 1 sau -1 şi atunci avem: E > 1 . rândurilor superioare şi inferiore ce urmează în tabel după un anumit rang. elemente ierarhizate d i = diferenţele dintre rangurile acordate fiecărui element „i" RS ia valori între 1 şi -1 (cu „-” corelaţie inversă.

bine evoluţia anterioară a fenomenelor. veniturile. previziunea e o estimare a posibilităţilor de folosire a resurselor pe o perioada mai lungă. Proiectare 6. previziunea este doar o estimare a unor evoluţii viitoare a fenomenelor fără a fi transpuse. ofertei. 2). alegerea celei optime şi implementarea ei. Conţinutul Previziunea = anticiparea evoluţiei viitoare a fenomenelor economice pe baza studiului şi analizei ştiinţifice a experienţei anterioare. La nivelul ministerului . al unei firme şi previziunea există o legătură strânsă. Elaborarea de variante de prognoză. Deosebirea între previziune şi program de dezvoltare economică Intre planul de dezvoltare ec.compartimente specializate. Proiecţie 3. pe baza unor programe concrete şi după reguli şi proceduri bine determinate. Prospectivă anticiparea evoluţiei viitoare a unor fenomene având în vedere datele de istoric (evoluţia anterioară a fenomenului) anticiparea evoluţiei viitoare a unor fenomene pe baza datelor de istoric dar şi a acţiunii unor factori controlabili/necontrolabili anticiparea evoluţiei viitoare a unor fenomene pe baza datelor de istoric dar şi a acţiunii unor factori controlabili / necontrolabili şi a experienţei şi intuiţiei specialiştilor Previziunea se desfăşoară în cadru organizat în mod formal prin compartimente de specialitate din departamentele de Marketing ale firmelor. să identifice cei mai importanţi factori care le influenţează şi să-i măsoare şi să aleagă modele / metode statistico-matematice pt. In cadrul compartimentelor de previziune sunt specialişti de clasă (revizionişti) care trebuie să cunoască f.departamente de previziune din minister. • Pe când planul este o ordonare a folosirii resurselor în raport cu necesităţile firmei. Instituţii de prognoză La nivelul firmei . 4). Previziune 4. previziunea fundamentează planurile dar există deosebiri de conţinut şi orizont de timp: • Pe când planul este un rezultat al deciziilor organelor de conducere din firmă transpuse în bugetul de venituri şi cheltuieli ale firmei. cât şi a factorilor lor de influenţă constituie un mijloc important de fundamentare a programelor de dezvoltarea ec. Prognoză 5. • Pe când planul este exprimat în variabile operaţionale (indicatori cu limite maxime şi minime). realizarea previziunilor şi să aleagă o variantă optimă şi să o implementeze în activitatea firmei. şi un element esenţial în procesul decizional cât şi la nivel macroeconomia In literatura de specialitate există mai mulţi termeni pt. Funcţiile previziunii 1).Curs 8 Previziunea fenomenelor de piaţă I. Fumizarea unor date a unor parametrii şi modalităţi de calcul altor compartimente funcţionale din firmă (compartimentul de planificare). prefigurare dar au deosebiri: 1. preturile. . Prefigurarea viitorului bazată pe date privind evoluţia în trecut a fenomenelor / proceselor ec. Cercetarea şi descoperirea tendinţelor fenomenelor ec. şi în cadrul lor descoperirea tendinţei cererii. condiţiilor şi mijloacelor de realizare a unor programe care să exprime aceste tendinţe: 3). planul este exprimat în variabile probabilistice fără a avea o certitudine în realizarea lor. Proiecţie 2. Stabilirea posibilităţilor.

2). In România există din anii 1970 un sistem naţional complex de prefigurare a viitorului unor fenomene şi procese economice la nivel naţional şi pe ramuri de activitate. Modul de abordare a fenomenului prognozat: explorative (evoluţia fenomenului e exprimată probabilistic). 3). cota de piaţă. preţuri. 8.realizarea programului de marketing .au în vedere numai evoluţia fenomenelor în trecut.planificare vânzări .au în vedere acţiunea altor fenomene sau factori de influentă. 1 2 Tipul de previziune Pe termen f. de ramură economică. grupă de produse. Conţinutul informaţiilor: cantitative şi calitative 5. la nivel naţional. 3.realizarea programului de marketing . crt. Sistemul de relaţii: a). 7.planificare vânzări . probabile (pe parametri normali).30 ani 2.descoperirea de resurse naturale . previziuni macroeconomice: 1).la nivelul întreprinderii (cifra de afaceri.organizarea muncii .planificare producţie . II.departamente de dezvoltare şi previziune din Ministerul Economiei şi Comerţului.5 ani 4 Pe termen lung 5-15 ani 5 Pe termen f. al ştiinţei naturii.2 ani Utilizări .planificare producţie . la nivel mondial (legate de dezvoltarea unor indicatori globali.). Domeniul de activitate: previziuni economice. c). Modul de formulare a rezultatelor programului : previziuni punct.previz. Institutul European. Orizontul de timp: Nr. optimiste (în evoluţia unui fenomen se are-în vedere evoluţia unor factori în parametri optimişti). Gradul de probabilitate al realizării previziunii: a). 4.planificare producţie . necondiţonate . previziuni microeconomice . 9. 4). termen şi interval. Nivelul la care se referă: a). Prev. Obiectul de activitate: previziuni pt. INS. de previziune din cadrul Academiei Rom. Ministerul de Finanţe.integrarea firmei în anumite sisteme de organizare regională 3 Pe termen mediu 3 . Prev. profit). lung 15 . tehnice. . pt. Cerere / ofertă. scurt Pe termen scurt Orizont de timp 6 . în domeniul modificărilor comportamentului consumatorilor . 6. Prev.modificări în structura Companiei . b). pesimiste (pe parametri pesimişti). la nivel regional.La nivel naţional . produs.realizarea cercetării / studii de piaţă pe termen mediu .121uni 1. pentru o firmă. Prev. diverse institute de cercetare (Institutul Nat. b). Institutul de Economie Mondială. normative ( prevăd nişte norme în evoluţia unui fenomen). b). Tipuri de previziuni Criterii de împărţire după: 1.organizarea reţelei comerciale (dezvoltarea ei) .planificare vânzări . condiţionate .

codificare. Analiza retrospectivă a evoluţiei fenomenului prognozat (cu ajutorul unor metode statistico matematice sau intuitive). în preturi curente şi comparabile). Constituirea unei baze informaţionale complexe privind trecutul fenomenelor programate (toate informaţiile necesare trebuie să aibă un orizont de 5-10-15 ani. gruparea informaţiilor după criterii. 6. Compararea variantelor de previziune şi alegerea celei optime. .matematice). Etape ale procesului previzional 1. exprimarea datelor în unităţi de măsurare comparabile sau valorice. Calculul în mai multe variante a evoluţiei fenomenului prognozat (cu metode statistico . tabele). datele trebuie exprimate în unităţi fizice şi valorice.III. Implementarea variantei optime în activitatea firmei. 2. 7. Formularea de ipoteze privind evoluţia viitoare a fenomenelor. trebuie să fie identificate principalele caracteristici ale fenomenelor analizate. 4. prelucrarea automată pe calculator (sistematizare. mutaţiile şi tendinţele lor. 3. Organizarea complexului de date pt. se au în vedere cei mai importanţi factori şi cele mai bune metode. 5.

. 10. Metoda sporului mediu S= y n − y1 . aceea că fenomenul în viitor va evolua aproximativ asemănător cu evoluţia lui în trecut. t = n +1. sărbători) • Configuraţia ciclică – abatere mai puternică de la evoluţia normală datorată unor factori cu caracter global care se petrec rar • Configuraţia întâmplătoare / perturbarea.. exponenţială Metode cauzale de previziuni Metodele de previziune. Acestea sunt: • Configuraţia orizontală (evoluţiei foarte lentă a unui fenomen când toate datele previzionării evoluţiei acestuia staţionează în jurul unei medii) • Configuraţia tendinţă (trend-ul) creşterea sau descreşterea uşoară datorată unor factori cu acţiune permanentă • Configuraţia sezonieră – oscilaţie mai puternică de la evoluţia normală a unui fenomen datorat unor factori cu acţiune sezonieră (anotimpuri. y t = y1 + ( t −1) ⋅ S .Curs 9 Metode de previziune Împărţirea după criteriul conţinutului înfiinţare: • Metode cantitative (datele de istoric) • Metodele calitative (evaluările făcute de specialişti în domeniu) Metode cantitative    Metode de previziune pentru analiza seriilor dinamice Metode de previziune pentru nivelele . Pentru proiectarea seriilor dinamice este necesar să deţinem o bază de date privind evoluţia în trecut a fenomenului cu 5. I r = R . Proiectarea seriilor e inf de durată de uniformizare a fenomenului şi factorii care le influenţează (configuraţiei). abaterea bruscă datorată unor factori întâmplători În calculul previziunii unui fenomen se iau în considerare (calcul) configuraţiile tendinţă şi configuraţia sezonieră. proiectare a seriilor dinamice: un şir de date ordonate după momentul apariţiei acesteia şi raportare la o perioadă de bază. Metode de previziune Reprezentarea grafică: pentru a calcula evoluâia viitoare a unui fenomen este de ajuns să se prelungească linia trendului reprezentată într-un grafic. 15 ani în urmă şi să pornim de la o prezumţie. y t = y1 ⋅ I r t −1 y1 100 . 6 −1 y 7 ( noiembrie ) = 80 + 6 ⋅ 6 = 116 y 8 ( decembrie ) = 80 + 7 ⋅ 6 = 122 110 Metoda ritmului mediu de creştere R = n −1 yn ⋅100 . n + 2  n −1 Luna Y Mai 80 Iunie 90 Iulie 105 August 95 Septembrie 100 Octombrie S= 110 − 80 6 mil.

25 0.6 y 6p = y 5p y 7p = y 6p y 5p = y 4p + α y 4 − y 4p = 89.15 -0.3 13.6 + 0.75 10.7 = 118.95 33.5 y−y 16. y t = axt = b 2 x 1 2 3 4 5 6 3.7 = 113.5 y 7 = 4.16 91.25 17.22) = 93.7 3.857 ⋅ 8 + 79.valoarea previzionată a fenomenului la momentul „n” y n .30( 95 − 89.25 6.8 Dezavantaj al celor 2 metode Dezavantaj al metodei este faptul că foloseşte numai primul şi ultimul termeni ai ponderi Metoda celor mai mici pătrate Folosirea unei funcţii metodice al cărei grafic este asemănător cu graficul evoluâiei fenomenului analizat σ= = minim n y i =valoarea fenomenului y calc = valoarea ajustată de la fenomen i ∑( y − y calc ) y = ax + b a= ∑( x − x )( y − y ) .25 85 6.85 98.22 + 0.5 1.857 ⋅ 7 + 79.7 y 2p = y1p + α ( y1 − y1p ) = 80 + 0.7 −3.7 . I r = 100 80 y 7 = 80 ⋅10657 6 = 117.5 = 79.R = n −1 106.5 -1.30( 90 − 80) = 83 y 4p = y 3p + α ( y 3 − y 3p ) = 83 + 0.05 -4.7 .5 2.22 93.3 -1. Au la baza serii cronologice de date ponderente cu coef. ∑( x − x ) 2 b = y −a x .30( 80 − 80) = 80 y3p = y 2p + α ( y 2 − y 2p ) = 80 + 0.2 .7 17.57 .857 .85) = 98.22 5 ( +α(y +α(y − y 5p − y 6p 6 ) ) = 91.valoarea înregistrată a fenomenului p t p n α .coeficientul cu care se ponderează paranteza de obicei egal cu evoluţie a fenomenului Luna Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie yn p yn 1 .5 0.5 a= y 80 90 105 95 100 110 96.7 Metode bazate pe nivelare exponenţială Folosesc principiul că. evenimentele cu cât sunt mai vechi cu atât au şanse mai puţine de a se reproduce în viitor.85 + 0.5 85 = 4. y tp = y np + α y n − y np ( ) y .30( 85 − 83) = 89.85 4.7 8.25 0. b = 96.30(110 − 93.valoarea fenomenului previzionată la momentul „p” y .5 -0.7 x −x -2.3 (x − x )( y − y ) (x −x ) 41.7 -6.30(100 − 91.25 2.57 110 = 10657 ⋅100 = 106. y8 = 4.6) = 91. y8 = 89 ⋅10657 7 = 124. 0 ≤ α ≤ 1 în funcţie de modul de n 80 90 105 95 100 110 80 80 83 89. a căror valoare descreşte o dată cu creţterea vechimii informaţiilor.25 2.85 ) = 93.

6 Volum Venit „x” 100 110 150 xt = 175 Ani 2003 2004 2005 2006 S= 150 − 100 = 25 mil luna 3 −1 yt = 100 + 3 ⋅ 25 = 175 2003 E3004 E 2005 = 2004 E mediu = 1.40 100 100 110 − 104 150 − 110 = : = 1. Metoda juriului formată din executiv Folosită în cadrul întreprinderilor. La sfârşit se calculează nivelul medianei ale răspunsurilor şi se comunică tuturor specialiştilor. Are dezavantajul că persoana care face previziunea este foarte subiectivă. Dacă valorile nu sunt apropiate se aplică o nouă rundă de întrebări şi aşa mai departe până când se ajunge la un consens.58 + 0. Metoda analogiilor Comparaţii între fenomene: fie fenomene asemănătoare dar petrecute în altă zonă geografică sau altă perioadă istorică (Metoda analogiei istorice). fie fenomene diferite cu evoluţii asemănătoare (metoda indicilor de creştere) Metoda port – derivat . Vânzări „c” 100 104 110 c t = 127. Se poate realiza şi pe calculator.58 104 110 E 2006 2005 175 − 150   = 1101 + 0. Metoda brainstorming (consensului colectiv) Constă în consultarea mai multor specialişti într-o singură şedinţă privind viitorul unui fenomen.6 150   Metode calitative de previziune Se bazează pe intuiţia previzioniştiilor Metodă vizionară de previziune Previziunea făcută de o singură persoană care pe baza datelor de istoric a evaluării fenomenelor.99 2 104 − 100 110 − 100 : = 0. Acest lucru se poate elimina prin metoda delfi (constă în consultarea unui colectiv de specialişti care trebuia să completeze nişte chestionare în mod separat).04 = 0. directorul de marketing consultă specialişti din firmă cu privire la viitorul unui fenomen. la sfârşit directorul ia o decizie. dezavantaj: specialişti se pot influenţa unii pe ceilalţi. y t = a + bxt y = a 0 + a1 x1 + a 2 x 2 +  + a n x n În activitatea exonomică se foloseşte ca metodă cauzală de preaviz metoda coeficientului de elasticitate care are următoarea formulă: Ec = x xt − x  ct − c xt − x   .Metode cauzale de previziune Au în vedere acâiunea unuia sau a mai multor factori de informaâii în evoluâia unui fenomen folosind tot fcţ matematice cu una sau mai multe variabile Funcţia de regresie sau lineară de formă y = a + bx .99 ⋅  = 127. c t = c 1 + E c : x x  c x  Vol.

posibil S .valoare de eroare o .valoarea previzionată p o .pesimist V p .Metodă de programe într-un plan de marketing (Program evaluation and revive technique). se bazează pe luarea în calcul a 3 variante: • Varianta pesimistă • Varianta posibilă (normală) • Varianta optimistă p + 4 po + o o− p după următoarea formulă : V p + . S= 6 6 p .optimist .

Studierea cererii de mărfuri şi servicii a persoanelor juridice A. oferă informaţii cu privire la cererea de mărfuri şi servicii satisfăcută. cercetarea se realizează la nivelul firmei. diferenţe: • Aria geografică. informaţii cu privire la oferta de mărfuri cu posibilitatea asigurării continuităţii (stocuri tampon). la nivelul internaţional nu există asemenea posibilităţi decât contra unor costuri f mari (reprezentanţele firmei din alte ţări. Studierea cererii de mărfuri şi servicii a populaţiei Metode de studiere  Metode de analiză statistică Analiza vânzărilor de mărfuri cu amănuntul. există mai multe • Din puncte de vedere al modului de organizare a cercetării. Mişcarea stocurilor. acces şi calificare la anumite servicii • Piaţa ţintă – este piaţa vizată de o anumită întreprindere • Piaţa penetrată – consumatorii care au cumpărat produsul în cauză Specificul pieţelor.Curs 10 Studierea pieţei. existenţă a unor stocuri cu cerere mare sau nevandabile . Piaţa este un complex economico – social caracterizat prin relaţii de conexiune directă sau inversă între cererea de mărfuri şi servicii oferta actelor de vânzare cumpărare care se desfăşoară într-un cadru geografic. informaţii cu privire la volumul vânzărilor. piaţă este furnizorul principal de informaţie atât pentru întreprinderi cât şi la nivelul macroeconomic.. Controlul şi specificul studierii pieţei Studierea pieţei este o componentă esenţială a cercetărilor de marketing. venituri. există o cantitate mult mai mare de informaţii culese din sisteme politice diferite • Surse de informare. mai puţin la institute). pieţele externe au surse secundare • Din punct de vedere al asigurării compatibilităţii datelor pe piaţa externă există greutăţi deoarece depind metodele de procesare statistică • Din punct de vedere al metodelor de cercetare. agenţii din alte ţări. nivel de trai a populaţiei etc. puterea de cumpărare a populaţiei. se manifestă prin totalitatea actelor de vânzare – cumpărare care se desfăşoară într-un anumit cadru geografic. Studierea cererii de mărfuri şi servicii a populaţiei B. dări de seamă ale ministerelor. venituri şi acces la anumite produse sau servicii • Piaţa disponibilă calificată – totalitatea consumatorilor care au interes. Studierea cererii de mărfuri şi servicii A. Studierea pieţei în prezent trebuie să ţină cont de o serie de mutaţii şi tendinţe care se manifestă la nivel mondial. pe pieţele interne există foarte multe surse. anuar statistic etc. Kottler spune că există 5 categorii de pieţe: • Piaţa potenţială – totalitatea consumatorilor potenţiali • Piaţa disponibilă – totalitatea consumatorilor care au interes. Mutaţii: • Globalizarea afacerilor – creşterea exponenţială a regiunilor comerciale între diverse organizaţii • Creşterea interesului preocupării pentru calitatea produselor (prin individualizarea produselor cu ajutorul numerelor de marcă • Evoluţia socială a componentelor de cumpărare şi consum spre modele similare pe mari arii geografice • Modificarea atitudinilor faţă de schimbare • Accentuarea mişcărilor consumatorilor care luptă pentru produse de calitate necontaminate şi la preţuri corecte P.

programe de pregătire profesională etc. Pentru analiza ofertei de servicii sunt prezentaţi separat câţiva indicatori şi indici: • indicatori privind dinamica ofertei • indicatori care înregistrează modificarea în structura sortimentală.) Cuantificarea ofertei de mărfuri şi servicii se deduce din dările de seamă statistice şi buletine informative ale firmelor producătoare. stoc. calitatea. ⋅100 diversificare sortimentală 20 + 8 − 4 20 Preţul . modificarea de preţuri • exista 2 indici:  indice anual al înnoiri sortimentale (raportul între numărul produselor noi realizate într-un an şi numărul produse existente în fabricaţie la sfârşitul anului  indice anual al diversificării produselor (numărul de produse scoase. unele au caracter continuu iar altele discontinuu (sondaje de opinie)  B. normate • rotaţia capitalului • viteza de rotaţie a stocurilor • intrări de materii prime. se introduc 8. 8 8−4 ⋅100. cuceriri ştiinţifice şi tehnologice. rata şomajului Metode de cercetare directă Observarea. Oferta de producători şi servicii poate fi înregistrată în mod static dar şi în dinamica ofertei înregistrându-se diverse modificări în structura sortimentală.Bugete de familie. din anuare statistice... cu privire la nivelul de trai  Metode de cercetare indirectă Ca urmare a unor procese deja înregistrate împărţirea pe mediul urban sau rural. numărul produselor existente în producţie la începutul anului) Ex. Studierea cererii de mărfuri şi servicii a persoanelor juridice Foloseşte aproximativ aceeaşi metodă doar că pentru persoanele juridice există anumiţi indicatori specifici Metode de analiză statistică: • Analiza vânzărilor • Analiza mişcării stocurilor • Analiza reţelei de distribuţie Indicatori specifici • ... ancheta. materiale • stoc pe produse finite Metode de cercetare directă • interviuri de profunzime direcţionate sau redirecţionate cu directorii de firmă cu privire la: tendinţe pe plan mondial. vânzări etc. în mişcarea preţurilor... se scot 4 33% 20% Studierea preţului ca factor de mediere între cerere şi ofertă.cea mai dinamică componentă a pieţei. rata inflaţiei. Studierea de ofertă Cantitatea de produse şi servicii furnizate de producător şi destinate schimbului într-o anumită perioadă de timp Oferta nu trebuie privită ca o masă de bunuri ci ca un întreg complex economico – social acre parcurge diverse stadii (intrări. existenţa unor numere de familii.: 20 produse. producţia. indicele mişcării preţurilor Într-o piaţă există 3 tipuri de preţuri:  preţuri administrate (urmărite de guvern) indicele se poate calcula mai uşor . gospodării.

Paasche ∑ p1q1 I p= ∑ p0 q1  I. sunt calculate greu (jocul cererii şi al ofertei) Indicii  I. Edgeworth ∑ p1 ( q0 + q1 ) IE = ∑ p0 ( q0 + q1 )  I. preţurile pot fi calculate mai uşor preţuri libere.Fisher I F= ∑p q ⋅ ∑p q ∑p q ∑p q 1 0 0 0 0 1 1 1  I Raportului de schimb ∑ p1q1 I rs = ∑p q ∑p q ∑p q 0 0 1 1 1 1 . Laspegres ∑ pi q 0 IL = ∑ p0 q0  I.  preţuri cu marje.

: Totalitatea actelor. discuţii între operator şi un grup de 8 – 12 persoane având ca temă un subiect privind un produs sau serviciu. Tehnici de exportare • Teste proiective • Interviuri asociative • Interviuri retrospective C.” Modelul Pavlovian: „la baza achiziţionării unor produse stă procesul învăţării repetate” Cumpărarea unor produse de către un consumator este inf. Comportament de cumpărare de animare sau respingere cu anumiţi factori: endogeni sau exogeni Componente de consum . Cumpărătorul poate fi condiţionat să aibă un anumit comportament prin învăţarea repetată şi condiţionată. atitudinilor şi deciziilor unui individ cu privire la utilizarea veniturilor sale pentru cumpărarea de bunuri şi servicii sau economii. atitudini. Studii de motivaţie (2 metode) • Interviuri de profunzime direcţionate sau nedirecţionate (discuţii între operator şi intervievat cu privire la opinii. grupul care participă trebuie să îndeplinească 2 condiţii:  să aibă acelaşi interes  să aibă acelaşi grad de înstrăinare B. motivaţii de cumpărare) • Focus grup.Curs 11 Studierea comportamentului consumatorului Procesul de utilizare a unor produse sau servicii pentru satisfacerea unor nevoi ale individului Consum productiv Satisfacerea unor nevoi a unor unităţi economice La bază stau nevoile de consum şi că universul nevoilor de consum este mult mai mare decât cererea exprimată Consum social Consum al unor bunuri livrate care sunt satisfăcute cu produse din economia naţională sau import Comportamentul consumatorului Def. Froid: „la baza cumpărării stau motivele biologice şi culturale” Modelul Hobbezian: „achiziţionarea de produse şi servicii de întreprinderi se iau în considerare nevoile sociale dar cel mai adesea sunt luate în considerare nevoile decidentului Metode de cercetare ale economiei (3 categorii) A. De instincte primare sau dobândite. Metode de creativitate • Metode intuitive • Metode brainstorming Analiza tuturor informaţiilor obţinute prin metode de cercetare se realizează prin: • Analiza de conţinut (descompunerea interviului în părţi componente) • Analiza de detalii a fiecărei părţi • Analiza scalară (ordonarea opiniilor de cumpărare sau recumpărare a indivizilor sub formă graduală şi măsurarea distanţelor între gradaţii cu ajutorul unor scale .după achiziţionarea produsului Modele globale ale comportamentului După Marshall: „la baza achiziţionării unui produs sau serviciu stau raţionamente de ordin economic: calitate. preţ etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful