ோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ

ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ


ோகோழி-1 கிோலோ
உருைளக் கிழங்கு-2(ெபரியது)
ெவங்கோயம்-2
தக்கோளி- 1 அ 2
பூூண்டு-4 பல்
பச்ைச மிளகோய்-4
மிளகோய்த்தூூள்-1 ோம.க
கறுவோ-1 துண்டு
கரோம்பு-4
கடுகு-1/2 ோத.க
ெபருஞ்சீரகம்-1 ோத.க
இைறச சி சரக க தள -11/2 ோத.க
உப்பு ோதைவயோன அளவு
கறிோவப்பிைல சிறிதளவு
எண்ெணய்

எலுமிச்சம் பழப்புளி-1/2 (விரும்பினோல்)

ோோோோோோோோ

ோகோழிைய ோதோல் நீக்கி சிறிய துண்டுகளோக ெவட்டவும்.
உருைளக் கிழங்கின் ோதோைல சீவி ெபரிய துண்டுகளோக
ெவட்டவும்.
ெவங்கோயம், பூூண்டு, தக்கோளிைய நறுக்கி ைவக்கவும்.
பச்ைச மிளகோைய கீறி ைவக்கவும்.
ஒரு போத்திரத்தில் எண்ெணய் விட்டு கடுகு ோபோட்டு அது
ெவடித்ததும் ெவங்கோயம், கறிோவப்பிைல, கறுவோ,கரோம்பு,
ெபருஞ்சீரகத்ைதப் ோபோட்டு வதக்கவும்.
ெவங்கோயம் சிறிது வதங்கியதும் பூூண்ைடப் ோபோட்டு
வதக்கவும்.
பூூண்டு வதங்கியதும் ோகோழிையச் ோசர்த்து வதக்கவும்.
ோகோழி சிறிதளவு வதங்கியதும் உப்பு, தக்கோளிச் ோசர்த்து ஒரு
முைற கிளறி மூூடி ோவகவிடவும்.
5 நிமிட த தின பின ப மடைய திறந த மிளகாய த தைள
ோசர்த்து ஒரு நிமிடம் வதக்கி, 2 கப் தண்ணீர் விடவும்.
பின்பு பச்ைச மிளகோய், உருைளக் கிழங்ைக ோசர்த்து மூூடி
ோவகவிடவும்.
ோகோழி, உருைளக் கிழங்கு ெவந்து, குழம்பு தடிப்போக வந்ததும்இைறசசி சரககததைள ேசரதத கிளறி இறககி ைவககவம.
பின்பு விரும்பினோல் எலுமிச்சம்பழ புளிையச் ோசர்த்துக்
ெகோள்ளலோம்.
சுைவயோன ோகோழி உருைளக் கிழங்கு குழம்பு தயோர்.
இத ேசாற, புட்டு, இடயபபம, போண், சப்போத்திக்கு மிகவும்
நலலத.
ோோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோ

ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ


ோகோழிக்கறி - 1/2 கிோலோ (நடததர தணடகள)
ெவங்கோயம் - 1/4 கிோலோ
தக்கோளி - 3
பச்ைச மிளகோய் - 3
மிளகோய்த்தூூள் - 2 ட ஸபன
இஞசி - 1 துண்டு
பூூண்டு - 7 பல்
கரம் மசோலோ - 1 ட ஸபன
தயிர் - 1 கப்
கசகசோ - 2 ேடபிள ஸபன
முந்திரி - 10
ோதங்கோய் துருவல் - 1 கப்
ோசோம்பு - 1 ஸ பன
பட்ைட - 1 துண்டு
கிரோம்பு - 3
ம்ஞ்சள் தூூள் - 1/4 ட ஸபன
கருோவப்பிைல
ெகோத்தமல்லி
எண்ைண - 4 ேடபிள ஸபன

உப்பு - ோதைவக்ோகற்ப

ோோோோோோோோ


குக்கரில் எண்ணய் ஊற்றி, ோசோம்பு, பட்ைட, கிரோம்பு, கீறிய
பச்ைச மிளகோய் ோபோட்டு, மிளகோய் ெவள்ைளயோக வரும் வைர
வதக்கவும்.
ெபோடியோக நறுக்கிய ெவங்கோயத்ைத ோசர்த்து, நனக வதககவம.
இததடன இஞசி, பூூண்டு விழுது, ோகோழி கறி, மஞ்சள் தூூள்,
மிளகோய் தூூள், கரம் மசோலோத்தூூள் மற்றும் தயிைறயும்
ோசர்த்து, நனக வதககி, ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி, உப்பு

ோசர்த்து ோவகவிடவும்.
கசகசோ, முந்திரிைய சிறிது ெவந்நீரில் ஊரைவத்து, ோதங்கோைய
ோசர்த்து அைரத்து, ெகோதித்துக்ெகோண்டிருக்கும் குழம்புடன்
ோசர்க்கவும்.
நனக ொகாதிததவடன, கருோவப்பிைல, ெகோத்தமல்லி
ோசர்க்கவும்.
சுைவயோன சிந்தோதி குருமோ தயோர்.
ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ

ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோெவங்கோயம்-2
கீறிய பச்ைச மிளகோய்-6
இஞசி பணட விழத- 2 ோமைசக்கரண்டி
தக்கோளி-2
அஜினமோட்ோடோ- கோல் ஸ்பூூன்
மிளகோய்த்தூூள்- 2 ஸபன
ெகோத்தமல்லித்தூூள்- 2 ஸபன
மஞ்சள் தூூள்- அைர ஸ்பூூன்
தயிர் அைர கப்
ோகோழித்துண்டுகள்- 750 கிரோம்
ோதைவயோன உப்பு
எண்ெணய்- 4 ோமைசக்கரண்டி
ெவண்ெணய்- 1 ோமைசக்கரண்டி
உைடத்த முந்திரிப்பருப்பு- ஒரு ைக
மிளகுத்தூூள்-ஒன்றைர ஸ்பூூன்
எலுமிச்ைச சோறு- 1 ஸபன

கறிோவப்பிைல சிறிது

ோோோோோோோோ

ெவங்கோயத்ைதயும் தக்கோளிையயும் ெபோடியோக அரிந்து
ெகோள்ளவும்.
வோணலியில் எண்ெணைய ஊற்றி ெவங்கோயம், தக்கோளி, மஞ்சள்
தூூள், பச்ைச மிளகோய், இஞசி பணட விழத ேசரதத நனக
குைழய எண்ெணய் ெதளியும் வைர வதக்கவும்.
தயிர், உப்பு, தூூள்கள், ோகோழி ோசர்த்து மிதமோன தீயில்
சைமக்கவும். ோகோழி ெவந்ததும் எலுமிச்ைச சோறு ோசர்த்து சில
நிமிடஙகள சைமககவம. ெவண்ெனய், முந்திரிப் பருப்பு,
கறிோவப்பிைல, மிளகுத்தூூள் ோசர்த்து ோமலும் சில நிமிடங்கள்

பின்பு அத்துடன் தண்ணீர் ோசர்த்து அைரத்து எடுக்கவும்.சிறிது தண்ணீர் ோோோோோோோோ • • • • • .உப்பு ோசர்த்து வதக்கவும். ஒரு ோபனில் எண்ெணய் விட்டு கோய்ந்தவுடன் ெவங்கோயம் வதக்கி.கடுகு. • ெபோடியோக அரிந்த ெகோத்தமல்லிைய ோசர்த்து ஒரு கிளறு கிளறி இறககவம.கரம் மசோலோ ோசர்க்கவும்.சீரகம். வதங்கியதும் அைரத்த மசோலோ.சைமக்கவும். ஆறியவுடன் ெபோடி ெசய்து..முழுமல்லி .தயிர் ோசர்த்து .தக்கோளி.சிக்கைன நன்கு சுத்தம் ெசய்து கழுவி நீர் இல்லோமல் எடுத்து ைவக்கவும்.ோதங்கோய் துருவல் ோசர்த்து இளஞ்சிவப்போக வறுத்து எடுக்கவும்.மிளகு. நனறாக வதஙகி மணம வநதவடன தககாளி. கோய்ந்த மிளகோய்.மல்லி இைல கட ொசயத ொகாளளவம.இஞசி பணட.ெவந்தயம் .ெவங்கோயம். ோோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • • • சிக்கன் – அைரகிோலோ கோய்ந்த சிவப்பு மிளகோய் –4-6 முழு மல்லி – 3 டஸபன மிளகு – 1 டஸபன சீரகம் – ஒன்னைர ஸ்பூூன் கடுகு – அைரஸ்பூூன் ெவந்தயம் – கோல்ஸ்பூூன் ோதங்கோய் துருவல்– 3 ேடபிளஸபன எண்ெணய் – 4 ேடபிளஸபன இஞசி பணட ேபஸட – 3 டஸபன கரம் மசோலோ – 1 டஸபன (ஏலம் பட்ைட கிரோம்பு கலைவ) ெவங்கோயம் – 100 கிரோம் தக்கோளி – 150 கிரோம் புளிக்கோத தயிர் – 2 ேடபிளஸபன மல்லி இைல – சிறிது • உப்பு – ோதைவக்கு • முதலில் ோதைவயோன ெபோருட்கைள எடுத்துக்ெகோள்ளவும்.

ோதைவயோனளவு மல்லி(தனியோ)தூூள் .மஞ்சள் தூூள். .250 கிரோம் ெவங்கோயம்(அைரத்தவிழுது) . சத்துக்கள் நிைறந்ததும். ோோோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோ ோோோோோோ ைமக்ோரோோவவ் சிக்கின் கிோரவி மிகவும் சுைவயோனதும்.எல ேலாரம விரம பக கடயதம.2) கப் தயிர் .இஞசிவிழத.பிரட்டி விடவும் சிறிது ெகோதி வந்ததும் மூூடி ோபோட்டு 20 நிமிடம சிமமில ேவக விடவும். சிக்கன் ெவந்தபின்பு மல்லி இைல தூூவவும்.எண்ெணய் ெதளிந்து கிோரவி ெகட்டியோகி இருக்கும்.இத ன ்ச ுைவ அ ைனவைரய ு ம் அசததம எனபததில ஐயம இலைல. சூூப்பர் சுைவயுள்ள குண்டூூர் சிக்கன் ெரடி.(1 . பின்பு சிக்கைன ோசர்க்கவும்.அடிக்கடி பிரட்டி விடவும்.கோல் ோமைசக்கரண்டி • உப்பு .சப்போத்தி.இதைன ப்ைலன் ைரஸ் .கோல் ோமைசக்கரண்டி உள்ளி(பூூண்டு)(அைரத்தவிழுது). ோோோோோோோோ: காரம அவரவர ேதைவகக ஏறப கடடேயா கைறதேதா ொகாளளலாம.கோல் ோதக்கரண்டி போல் . ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • ோகோழி(துண்டுகள்) . ெசய்வதிற்கு இலகுவோனதும் ஆகும்.ோதைவயோனளவு ோோோோோோோோ • • (1)ஒரு போத்திரத்தில் ோகோழி(துண்டுகள்).1 ோதக்கரண்டி எண்ைணய் .உப்பு சரி பர்த்துக்ெகோள்ளவும். (2)பிறகு அந்த போத்திரத்ைத திறந்து மிளகுத்தூூள்.• • • ோசர்த்து ெகோதிக்க விடவும்.2 ோமைசக்கரண்டி இஞசி(அைரத்தவிழுது) .உள்ளி(பூூண்டு)விழுது ஆகியவற்ைற கலந்து தயிர் ோசர்த்து இறுக்கமோன மூூடி ோபோட்டு மூூடி ைமக்ோரோோவவ் அவனில் 5 நிமிடஙகள ைஹயில அவிககவம.போரோட்டோவுடன் பரிமோறினோல் அசத்தலோக இருக்கும்.உப்பு.2 தக்கோளி(அைரத்தவிழுது) .புலோவ்.1 மிளகுத்தூூள் .அைர ோதக்கரண்டி மஞ்சள்தூூள் .

(5)பின்பு சுைவயோன ைமக்ோரோோவவ் சிக்கின் கிோரவி தயோரோகிவிடும். ோோோோோோோோ: கவனிகக ேவணடய விசயஙகள-ேகாழிதணடகள அவிநதவிடடதா என கவனிககவம.மசோலோ ஆட்டுகல்லில் அைரத்து ைவத்தோல் அத்தைன சுைவயோக இருக்கும்.5 உப்பு • எண்ெணய் . (3))பிறகு ைமக்ோரோோவவ் அவனில் இருந்து ெவளியில் எடுத்து மூூடிைய திறந்து விட்டு திருப்பி ைமக்ோரோோவவ் அவனில் 3 நிமிடஙகள மீடயம ைஹயில ைவககவம. ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • மட்டன் . (4)பிறகு ைமக்கிோரோோவவ் அவைன நிறுத்திவிட்டு போத்திரத்ைத 2 நிமிடஙகள ைமகேராேவவ அவனில அபபடேய ைவககவம. ெவங்கோயம்(அைரத்தவிழுது).1 ெபரியது இஞசி.• • • மல்லித்தூூள்(தனியோத்தூூள்).தக்கோளிைய ெபோடியோகோவும் நறககிைவககவம.சிக்கன் குழம்பு ைவப்போர்கள்.2 தக்கோளி .1 ஸபன கோய்ந்த மிளகோய் .2 டஸபன எண்ெணய் இல்லோமல் வறுத்து அைரக்க:மல்லி விைத .தக்கோளி(அைரத்தவிழுது).ஸபன ஜீரகம் . ோோோோோோோ எஙகள வீடடல இபபட தான மடடன.1/2 கிோலோ ெபரிய ெவங்கோயம் .1 ஸபன மிளகு .3 ேடபள.அடுப்ைப மிதமோக ைவத்து 5 நிமிடம கரகாமல வதக்கி ஆறைவத்து ைநசோக மிக்ஸியில் அைரக்கவும்.பூூண்டு விழுது .2 டஸபன மட்டன் மசோலோ . . ெவங்கோயத்ைத நீளமோகவும்.போல் ோசர்த்து மூூடி 3 நிமிடஙகள ைஹயில ைவககவம.4 ஸபன ோோோோோோோோ • • வறுக்க ெகோடுத்துள்ளைவகைள ோலசோக வறுக்கவும்.

கழமப ொரமப திககாக இலலாமல ேலசாக தணணியாக ைவதத சாதததில ரசம ேபால ஊறறி சாபபிடலாம. மட்டன் ெவந்ததும் இறக்கி பறிமோறலோம். ோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • சிக்கன் – ½ கிோலோ மிளகோய் தூூள் – 2 ோத.கரண்டி மஞ்சள் தூூள் – ½ ோத.பேராடடா.கரண்டி தனியோ தூூள் – 1 ோத. எல்லோவற்ைறயும் நன்றோக வதக்கி உப்பு ோபோட்டு 3 கப் தண்ணீர் ோசர்த்து ோவகவிடவும்.அததைன ரசியாக இரககம மலலிைய வதககம ேபாத ொரமப வறததால கழமப கலர மாறிவிடம.சபபாததி.பிறக ொகாஞசம ேநரம தணணிரவிடட அைரததால நலலா மசியம. • • • ோோோோோோோோ: இந்த குழம்பு இட்லி.மட்டன் மசோல் இரண்டும் ோசர்த்து நன்றோக வதக்கி அைரத்த விழுைத ோசர்க்கவும்.கரண்டி இஞசி பணட விழத – 1 ோத.கரண்டி ---------------------------------அைரக்க: ----------------------------------ெவங்கோயம் – 2 ெபரியது தக்கோளி – 2 எண்ெணய் – 1 ோத.அைரககம ேபாத மதலில தணணிரில இலலாமல அைரததவிடட.கரண்டி -----------------------------------கைடசியில் தோளிக்க: ------------------------------------- .கரண்டி உப்பு – ோதைவயோன அளவு --------------------------------முதலில் தோளிக்க: --------------------------------பட்ைட – 2 எண்ெணய் – 1 ோத.தக்கோளி ோசர்த்து கைரயும் வைர வதக்கவும் மட்டன்.• அடுப்பில் ஒரு போத்திரத்ைத ைவத்து எண்ைண ஊற்றி ெவங்கோயம் .ோதைவெயனில் இன்னும் ோசர்த்து ெகோள்ளவும்.இஞசி பணட விழத ேசரதத நனறாக வதக்கவும். • இேத ேபால சிககனில ொசயயலாம.சாதம என அைனததககம சபபராக இரககம.ேதாைச.

கறியிைன சுத்தம் ெசய்து ைவத்து ெகோள்ளவும். ஒரு கடோயில் 1 ோத. மிளகோய் தூூள். தனியோ தூூள் மற்றும் ோதைவயோன அளவு உப்பு ோசர்த்து நன்றோக கிளறிவிடவும். பிறகு சிக்கனுடன் அைரத்து ைவத்துள்ள விழுதிைன ோசர்த்து மஞ்சள் தூூள். இபொபாழத சைவயான சிககன கிேரவி ொரட.கரண்டி எண்ெணய் ஊற்றி அதில் ெவங்கோயம் மற்றும் தக்கோளிைய ோசர்த்து நன்றோக 3 – 4 நிமிடம வதக்கவும். இடலி. ெவங்கோயத்திைன ெபரிய துண்டுகளோக ெவட்டி ெகோள்ளவும் தக்கோளிைய இரண்டோக ெவட்டவும். அதன் பின் அதில் சிக்கைன ோசர்த்து ோமலும் 3 -4 நிமிடம வதக்கவும். ோோோோோோோோ: ேவணடமானால சிறித மிளக தள கைடசியில ேசரததால மிகவம நனறாக இரககம. சோதம் .• • எண்ெணய் – ½ ோத. ோதோைசயுடன் சோப்பிட சுைவயோக இருக்கும். வதக்கிய ெவங்கோயம் மற்றும் தக்கோளிைய சிறிது ோநரம் ஆறைவத்து பிறகு மிக்ஸியில் ோபோட்டு நன்றோக அைரத்து ெகோள்ளவும். சோப்போத்தி .கரண்டி • கருோவப்பில்ைல – 5 இைல ோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • முதலில் ோதைவயோன ெபோருட்கைள எடுத்து ைவத்து ெகோள்ளவும். ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ . ஒரு கடோயில் எண்ெணய் ஊற்றி பட்ைட ோபோட்டு தோளித்து பின் இஞசி பணட விழதிைன ேசரதத வாசம ேபாகம வைர வதக்கவும். (தண்ணீர் ோவண்டுமோனோல் சிறிது ோசர்த்து ெகோள்ளலோம்) தட்டு ோபோட்டு முடி இைடஇைடோய கிளறிவிட்டு நன்றோக ோவகவிடவும். கைடசியில் ோசோம்பு மற்றும் கருோவப்பில்ைலைய எண்ெணயில் தோளித்து பின் சிக்கன் கிோரவியில் ோசர்த்து கிளறிவிடவும். இதைன பிரியாணி.கரண்டி ோசோம்பு – 1 ோத.

10 நிமிடம சிமமில ைவக்கவும்.வற்றல்.மணமோகவும் இரககம.வற்றல் வறுத்து ெபோடி பண்ணிக்ெகோள்ளவும்.மல்லி.கோய்ந்தவுடன். மிளகு.1/2 டஸபன (தோளிக்க).சீரகம்.பூூண்டு .ொவஙகாயம ேசரககாமல ொசயத ொசடடநாட ொபபபர சிககன பிரியாணி.பலாவ வைககள . கடோயில் எண்ைண விட்டு .சாமபார. முழு மல்லி .இஞசி பூூண்டு ோபோட்டு பிறட்டி அைர மணி ோநரம் ைவக்கவும்.பின்பு வறுத்து ெபோடித்த மசோலோைவ ோசர்த்து பிரட்டவும்.உப்பு சரிபோர்க்கவும்.1 டஸபன பூூண்டு .உப்பு .ோதைவக்கு தயிர் .ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • சிக்கன் -முக்கோல் கிோலோ எண்ைண .இத பாரபபதறக அழகாகவம. திரும்ப ஒரு கடோயில் சிறிது எண்ைண விட்டு.சாதததிறக ொபாரததமாக இரககம.3 இணகக • • • • • • • • ோோோோோோோோ • • • • • சிக்கைன நன்றோக கழுவி தண்ணீர் வடிகட்டிக்ெகோள்ளவும். ோோோோோோோோ: தககாளி.ஒன்னைற ஸ்பூூன் மிளகு வறுத்து அைரக்க.கரிோவப்பிைல தோளித்து சிக்கன் ோமோல ெகோட்டவும்.4( வறுத்து அைரக்க)+4(தோளிக்க) மிளகு .அைர ஸ்பூூன் உப்பு .கடட சாதம.10 பல் (சிறியது தோளிக்க) • கருோவப்பிைல.மஞ்சள் தூூல்.தயிர்.ஊறிய சிக்கைன ோபோடவும்.1 ேடபிள ஸபன இஞசி பணட . சுைவயோன ெசட்டிநோடு ெபப்பர் சிக்கன் ெரடி.3 டஸபன சீரகம் .3 ேடபிள ஸபன மஞ்சள் தூூள் .வற்றி 15 நிமிடததில ொவநத விடம.மிளகு.2 டஸபன மிளகோய் வற்றல் .தயிர. சசசசசசச சசசசசச .சிக்கனிோலோய தண்ணீர் விடும்.

3 அல்லது 4 ோடபிள் ஸபன(கோரத்திற்ோகற்ப) மஞ்சள்தூூள் . ரம்ைபைய கழுவி மூூ ன்றோக ூூூூ நறுக்கி ைவக்கவும்.6 கருோவப்பிைல .2 அகப்ைப மசோலோ பவுடர் .இரண்ோட கோல் ோமைசக்கரண்டி தயிர் . கருவோ. .ஒரு ெகோத்து இஞ்சி. இஞ்சி பூண்டு வ ிழுது .ோதைவக்கு ோதங்கோய் எண்ெணய் .சிறியது ஒன்று கருவோ .3 ோதங்கோய் சிறியது .போதி மூூடி கசகசோ. முந்திரி ோபஸ்ட் .அைரத் ோதக்கரண்டி தக்கோளிைய சிறிய துண்டங்களோக நறுக்கிக் ெகோள்ளவும்.3 அல்லது 4 தக்கோளி ெபரியது .2 ோடபிள் ஸ்பூூன் ரம்ைப இைல .2 அகப்ைப(ஒரு சிறிய குழி அகப்ைப அளவு) ெநய் . ோதங்கோையத் துருவி போல் எடதத ைவககவம.ோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • • • • • ோகோழித் துண்டுகள் . கிரோம்பு இைவயைனத்ைதயும் ஒரு கிண்ணத்தில் ஒன்றோக கலந்து ைவக்கவும்.ஒன்று ஏலம் . ெவங்கோயத்ைத நீளவோக்கில் நறுக்கிக் ெகோள்ளவும். ஏலக்கோய். பூூண்டு ோபஸ்ட் .1/2 கிோலோ ெவங்கோயம் ெபரியது .ஒரு 2 ோடபிள் ஸ்பூூன் உப்பு .1 சிறிய துண்டு கிரோம்பு . ோகோழி இைறச்சிைய சுத்தம் ெசய்து துண்டங்களோக நறுக்கிக் ெகோள்ளவும். தயிர்.

ஒரு வோணலியில் எண்ெணய். எடதத ைவதத இரககம ேதஙகாய போைலயும் அதில் ஊற்றவும். . ூூ ூ கருவோ. ரம்ைப இைல ோபோட்டு ோலசோ வதக்கிய பின்பு இஞ்சி பூூ ண்டு. பின்னர் நறுக்கின ெவங்கோயத்ைத ோபோட்டு வதக்கவும். அது ெபோன்னிறமோனதும் கருோவப்பிைல. கிரோம்பு எல்லோம் ோசர்த்து கலந்து ைவத்துள்ளைத இதில் ோசர்க்கவும். தயிர். ெநய் இரண்ைடயும் சம அளவில் விடவும். இஞ்சி பூூண்டு கலைவ பச்ைச வோைட நீங்கியதும் ெபோடியோக அரிந்து ைவத்துள்ள தக்கோளிைய ோசர்த்து நன்கு வதக்கவும். ோகோழி இைறச்சி ெவந்தவுடன் மசோலோ பவுடைர அதனுடன் ோசர்த்து பிரட்டவும். பின்னர் ோகோழிக் கறிைய ோசர்த்து இோலசோக பிரட்டிவிட்டு தீைய சிம்மில் ைவத்து ஒரு 5 நிமிடம் ோவக விடவும். ஏலக்கோய்.

முந்திரி கலைவைய ெகோட்டவும். அந்த பதம் வந்ததும் இறக்கவும். அப்படிோய ோவக விடவும்.நன்கு ெகோதித்து வந்ததும் சிம்மில் ைவத்து சில நிமிடங்கள் ோவக விடவும். . இப்ோபோது சூூ டோன. இதைனசாதம . ப ேராட டா. ோகோழி இைறச்சி முக்கோல் போகம் ெவந்தவுடன் நறுக்கின கோய்கைள ோசர்க்கவும். அறுசுைவயில் குறிப்புகள் வழங்கி வரும் திருமதி. ூூ சுைவயோன சிக்கன் கிோரவி ெரடி. மர்ழியோ அவர்கள் ோநயர்களுக்கோக இந்த சிக்கன் க்ோரவியிைன ெசய்து கோட்டியுள்ளோர். தீைய அதிக அளவில் ைவக்க கூூடோது. இந்த க்ோரவியில் கத்திரிக்கோய். ெநய்ோசோற்றுடன் ோசர்த்து சோப்பிட மிகவும் சுைவயோக இரக க ம . ோதோைச அைனத்துடனும் சோப்பிடலோம். இட யாப பம . அப்படி ெசய்வெதன்றோல் மீடியம் ைசஸ் கத்தரிக்கோய் 3 அல்லது ஒரு முருங்ைகக்கோைய நறுக்கிப் ோபோட்டு ெசய்யவும். உருைளக்கிழங்கு என்றோல் ோகோழி இைறச்சி ோசர்த்த ஐந்து நிமிடத்தில் ோசர்க்கவும். இட லி. சப்போத்தி. ஓரளவு ெவந்ததும் அைரத்து ைவத்துள்ள கசகசோ. நன்கு ெவந்ததும் எண்ெணய் ெவளிோய மிதக்கும். முருங்ைகக்கோய் ோசர்த்தும் ெசய்யலோம்.

ஒரு ோதக்கரண்டி தனியோதூூள் .இர ண்டு ெப ரி ய து மிளகோய் தூூள் .ோோோோோோ ோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோோ ஆ கோர சோரமோணெச ட்ட ி நோட ுசிக க ் ன ் மசோ லோ.இர ண்டு ோமைச கர ண்டி தோளிக்க -------எண்ைண .தனியோதூூள் .சிறிது ெகோத்துமல்லி .இர ண்டு கருோவப்பிைல .இர ண்டுஅங்குலம்இர ண்டு ஏலக்கோய் . ோபோட்டு வதக்கி சிக்கைன ோபோடு அதிக தீயில் கிளறோவண்டும்.இர ண்டு ோமைச கர ண்டி தக்கோளி .ஒரு கிோலோ ெவங்கோயம் .இர ண்டு ெப ரி ய து இஞ்சி பூூண்டுோபஸ்ட்.ஒரு ோதக்கரண்டி (ெபோடித்தது) எலுமிச்ைச .நால மிளகு .நர மில லி பட்ைட .ஒரு ோமைச கரண்டி • சிக்கைன கழுவி சின்ன சின்ன துண்டுகளோக ோபோட்டு தண்ணீைர வடித்து ைவக்க ோவண்டும்.மிளகு.ஏலக்கோய். ஒரு ெபரிய வோயகன்ற சட்டிைய கோய ைவத்து பட்ைட .சிறிது கைடசியில் தூூவ -----------மிளகு .ஒரு ோதக்கரண்டி கருோவப்பிைல . பிறகு தக்கோளிைய ெபோடியோக நருக்கி ோபோட்டு உப்பும் ோசர்த்து நலல கிளறி தீைய சிமமில ைவதத ஐநத நிமிடம ோோோோோோோோ • • • .சிறிது • பட்டர் .இர ண்டு ோத க்கர ண்டி மஞ்சள் தூூள் . ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • சிக்கன் . கருோவப்பிைல ோபோட்டு ெவடிக்க விட்டு ெவங்கோயத்ைத ோபோட்டு வதக்கோவண்டும். பிறகு இஞ்சி பூூண்டு ோபஸ்ட் ோபோட்டு நல்ல வதக்கி கலர் மோறியதும் மிளகோய் தூூள்.மஞ்சள் தூூள்.

2 ோதக்கரண்டி.3 ஸபன. ெபோடித்த மிளகு.1 ோதக்கரண்டி. ெபோட்டுக்கடைல . பிைர ட் ைர ஸுக்குஏற்றது ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ோகோழிக்கறி . பிறகு ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் ோசர்த்து மீண்டும் ோவக விட ோவண்டும். பூூண்டு விழுது . ோசோம்புதூூள் . தனியோ தூூள் . ஆப்பம்.3. மஞ்சள் தூூள் . சப்போத்தி .5. சீரகத்தூூள் .2 ோதக்கரண்டி. • • ோகோழிைய ெபரிய துண்டுகளோக ெவட்டி. கசகசோ. ோதங்கோய் .2 ோதக்கரண்டி. முந்திரி . பட்ைட . அனனாசிபப .1/2 ோதக்கரண்டி.சிறிது.3. மிளகோய்த்தூூள் .ோதைவயோன அளவு தோளிக்க: ----------எண்ெணய் .3. எலுமிச்ைச சோறு ஊற்றி ெகோத்து மல்லி தைழ தூூவி இரக்க ோவண்டும். கருோவப்பிைல.3 ோதக்கரண்டி. கசகசோ . ோசோம்பு .1 ோதக்கரண்டி. ோோோோோோோோ: நோன்.2. ெபோட்டுக்கடைலைய ைநசோக ோோோோோோோோ . ெபரிய ெவங்கோயம் . முந்திரி. ெரோ ட்டி.1 மூூடி. தக்கோளி . கிரோம்பு . கைடசியில் பட்டர். இஞ்சி. • கோய்ந்த மிளகோய் . சுத்தம் ெசய்யவும்.1 ைகப்பிடி.10.1/2 ோதக்கரண்டி. ோதங்கோய். உப்பு .1/2 கிோலோ.• • தக்கோளிைய வதங்க விட ோவண்டும்.

அடிக்கடி கிளறி விடவும். சோ த ம்.உப்பு ோசர்த்து கிளறவும். ோகோழிக்கறி முழுவதும் ெவந்த பின் இறக்கவும். லவங்கம். தக்கோளி கைரயும் வைர நன்கு வதக்கவும்.முன்று தயிர் . வோணலியில் எண்ெணய் விட்டு தோளிக்க ெகோடுத்துள்ளைவகைள ோபோட்டு தோளிக்கவும்.ஒரு ோதக்கரண்டி . தக்கோளி ோசர்த்து வதக்கவும். பிறகு நறுக்கிய ெவங்கோயம் ோபோட்டு வதக்கவும். ெவங்கோயம் நன்கு வதங்கியதும் இஞ்சி. தக்கோளிையயும் ெபோடியோக நறுக்கி ைவக்கவும்.முன்று பட்ைட. ெவங்கோயத்ைத ெபோடியோக நறுக்கி ைவக்கவும்.ஏலம் .முன்று ோதக்கரண்டி ெகோத்து மல்லி. நலல வாசைன வநதவடன ேகாழிககறி ேசரதத வதககவம.நனக ேதககரணட டோல்டோ . ோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • சிக்கன் .ெகோஞ்சம் பச்ச மிளகோய் . மிளக்கைய இரண்டோகக் கிள்ளி ைவக்கவும்.• • • • • • • • • • அைரதத ைவககவ ம .அைரகிேலா ெவங்கோயம் . ோோோோோோோோ: ோத ங்கோய் வி ழுதுோசர்த்தபின் குைறந்த தீயில் ைவ த்து. ோசோம்புத்தூூள். ோதோ ைச க் கு ெபோ ருத்தமோ க இ ருக்கும். பூூண்டு விழுது.ோதைவக்கு இஞ்சி பூூண்டுோபஸ்ட். சப்போத்தி .தலோ ஒன்ெரோன்று எண்ைண .கோல் கப் மிளகோய் தூூள் .ஒன்னைற ோதக்கரண்டி மஞ்சள் தூூள் . மஞ்சள் தூூள். ோகோழிக்கறி நன்கு வதங்கிய பின்னர் மிளகோய்த் தூூள். சீரகத்தூூள். புலோவ். புதினோ .கோல் ோதக்கரண்டி உப்பு . ஒரு கப் தண்ணீர் ோசர்த்து மூூடி ைவக்கவும். ெநய் ோசோறு. தனியோ தூூள்.நானக தக்கோளி . ோகோழிக்கறி முக்கோல் பதம் ெவந்ததும் அைரத்த ோதங்கோய் விழுது ோசர்த்து நன்கு ோவக விடவும்.

ெவங்கோயம் வதங்கியதும் இஞ்சிபூூண்டு ோபஸ்ட் ோபோட்டு பச்ச வோைட ோபோகும் வைர கிளறவும். விோஷஷ்ங்களுக்கு ெச ய்வதோ க இ ருந்தோல் முந்திரி கச கசோ அைர த் து ஊற்றவும். ோோோோோோோோ . இஞ்சி. ன் மிளகோய் தூூள் . ோதோ ைச இடியோப்பம்ோபோன்றைவ க்கு ெதோ ட்டுசோப்பிடலோம். • எண்ெணய் .உப்பு தூூள்.ோதைவயோன அளவு. சப்போத்தி .1/2 டீஸ்பூூ. உப்பு . ோகோ ழிைய த க்கோளி ெவ ந்த தும்கைட சீயில் ோபோடனும் ஏென ன்றோல் ோகோ ழி சீக்கிரம் ெவ ந்துவிடும் ோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • ோகோழி ெதோைடக்கறி .1 ோதக்கரண்டி.1.இட்லி. ோதைவ பட்டோல் உருைள கிழங்கும் ோசர்க்கலோம்.1.ஒரு டம்ளர் ோோோோோோோோ • • • • • • ோகோழியில் வினிகர். கோர்ன்ஃப்ளோர் . கிளறி ெகோத்து மல்லி புதினோ ோசர்த்து இரண்டு நிமிடம் வத்க்கி தக்கோளி பச்சமிளகோய் ோசர்த்து கிளறி மிளகோய் தூூள்.• ோதங்கோய் போல் . எலுமிச்ைச சோறு ெகோஞ்சம் சுத்தம் ெசய்து ஏழு முைற கழுவனும்.கீரஸ்.1 ோமைசக்கரண்டி. எண்ைணைய கோய ைவத்து பட்ைட. மஞ்சள் தூூள் . முட்ைட . பூூண்டு விழுது . கழுவி தண்ணீைர வடிக்கவும்.4. தக்கோளி ெவந்ததும் சிக்கைன ோசர்த்து கிளறி தயீரும் ோசர்த்து ஐந்து நிமிடம் சிம்மில் ைவத்து ோவகவிட்டு ஒரு டம்ளர் த ண்ண்ர் ோசர்த்துகுக்கரில் இர ண்டுவிசில் விட்டு இர க்கி ோத ங்கோய் போல் ோசர்த்து ெகோ த ி க்கவிட்டுகைட சியில் சிறிது ெகோத்து மல்லி தைழ ோசர்த்து இரக்கி பரிமோறவும். ோோோோோோோோ: சோ த ம்.ெபோரிக்க.3 டீஸ்பூூ.லவங்கம். மஞ்சள் தூூள் ோபோட்டு தீைய சிம்மில் ைவத்து ோவகவிடவும்.ன் உருைளக்கிழங்கு .ஏலம் ோபோட்டு ெவடித்ததும் ெவங்கோயத்ைத ோபோட்டு வதக்கவும்.நல்ல இருக்கும்.

ோதைவயோன அளவு. தண்ணீர் வடித்து ைவக்கவும். முட்ைடைய உைடத்து நுைர வர அடிக்கவும்.1/4 கிோலோ. தண்ணீரில் அலசி. உருைளக்கிழங்ைக ோதோல் சீவி.1/2 டீஸ்பூூ. கோய்ந்த மிளகோைய சிறு சிறு துண்டுகளோக கிள்ளி விைதைய தட்டி எடுத்து விட்டு. பூூண்டு விழுது.4 ஸபன. ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • சிக்கன் . சின்ன ெவங்கோயத்ைத ெபோடியோக நறுக்கவும். மிளகோய் தூூள். கோய்ந்தவுடன். எண்ெணய் . துருவி.10. வோணலியில் எண்ெணய் விட்டு. அதத டன காரன ஃப ளார மாைவகலநத ைவக்கவும். கழுவி. ெவந்த கறிைய ஒவ்ெவோரு துண்டுகளோக முட்ைடயில் முக்கி. கறியுடன் 1/2 டம்ளர் த ண்ணீர். . மிளகோய் தூூள் .1/2 டீஸ்பூூ. இஞ்சி.12. ோோோோோோோோ • • • • சிக்கைன எலும்பு இல்லோமல் ெகோட்ைடப்போக்கு அளவிறக சிற சிற தணட களாகொவடட . • உப்பு . மஞ்சள் தூூள். பிழிந்து.2 ஸபன. கோய்ந்த மிளகோய் . உப்பு ோசர்த்து கலக்கி. துருவிய ோதங்கோய் . சின்ன ெவங்கோயம் .ன் மஞ்சள் தூூள் . ன் கறிோவப்பிைல . ஈோரோடு மோவட்டத்தின் சிறப்பு உணவு வைக. அட ப பில ைவதத தணணீர வறற ம வைரப ரட ட ப ரட ட ோவக விட்டு எடுக்கவும்.1/2 கிோலோ. எண்ெணயில் ெபோரிக்கவும். ோோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ ஈோரோடு மோவட்டத்தில் உள்ள கோவிரி போயும் ஊர் பள்ளிபோைளயம்.• • • • • கறிையக் கழுவி சுத்தம் ெசய்து ைவக்கவும். உலர விட்டு. மிளகோைய மட்டும் தனிோய ைவக்கவும். உருைளக்கிழங்கு துருவலில் நன்கு புரட்டி.

சிக்கன் ெவந்தவுடன்.1 1/2 ோோோோோோோோோோோோ ோோோோ ோோோோோ ோோோோ . 2 ைக தண்ணீர் ெதளித்து. உப்பு ோசர்த்து. மிளகோய் தூூள்.ோோோ ோோோோோோோோோோ + 1/2 ோோோோோோோோோோ ோோோோோ . .ோோோோ ோோோோோ ோோோோோோோ . 1 நிமிடம வதககிய பின. துருவிய ோதங்கோய் ோசர்த்து.3 ோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோ .ோோோோ ோோோ • ோோோோோோோோோ . மிளகோய் சிவந்தவுடன்.ோோோ ோோோோோ ோோோோோோோோோ . மஞ்சள் தூூள். கிளறி இறக்கவும். 5 நிமிடம வதககவம. பண ைட ோதோலுரித்து நறுக்கின இஞ்சித் துண்டுகளுடன் ோசர்த்து விழுதோக அைரத்துக் ெகோள்ளவும். மூூடி ைவக்கவும். தக்கோளி இரண்ைடயும் ொபாடயாகநறககிக ொகாளளவ ம . ோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • ோோோோோோோ .3 ோோோோோோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோ .• • • • • கிள்ளி ைவத்த மிளகோைய ோபோடவும். நறககிய ொவஙகாயம.ோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோ .2 ோோோோோோோோோோ + ோோோ ோோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ .ோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோ .ோோோ ோோோோ ெவங்கோயம். தண்ணீர் வற்றி. ெவங்கோயம் வதங்கிய பின்.2 ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோ . கறிோவப்பிைல ோசர்த்து வதக்கவும்.ோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோோ ோோோோ . கழுவி ைவத்த சிக்கைன ோசர்க்கவும்.

கறிோவப்பிைலையயும் ோசர்க்கவும். தண்ணீைர வடித்து தனிோய ைவக்கவும். இஞசி பணட விழ ைத முதலில் ோசர்க்க ோவண்டோம். மிளகுத் தூூள். அதன் பிறகு அைர ோதக்கரண்டி மஞ்சள் துள்.நறுக்கியவற்றில் போதியளவு ெவங்கோயம். ோசோம்புத் தூூள். அைர ோதக்கரண்டி உப்பு ோசர்த்து 30 நிமிடம் ஊற ைவக்கவும். தக்கோளி எடுத்து மிக்ஸியில் ோபோட்டு அைரத்து. வோணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி கோய்ந்ததும்.கரம் மசோலோ தூூள் ோபோட்டு அதனுடன் மீதமுள்ள ெவங்கோயம் ோபோட்டு மூூன்று நிமிடம் வதக்கவும். சீரகத் தூூள். பிறக சிககன தணட கைள ேபாடட பிரட டவ ம . சிக்கன் துண்டுகள் வதங்கியதும் அதன் பிறகு இஞ்சி பூூண்டு விழுது ோபோட்டு பச்ைச வோசைன ோபோகும் வைர வதக்கவும். ஊறிய சிக்கைன மீண்டும் கழுவி எடுத்து. எலுமிச்ைச சோ று. . விழுதோக ைவத்துக் ெகோள்ளவும். மிளகோய்த் தூூள். சிக்கைன கழுவி சுத்தம் ெசய்து ஒரு ோதக்கரண்டி மஞ்சள் தூூள். உப்பு ோபோட்டு ஒரு நிமிடம் கிளறி விடவும்.

ோதைவெயனில் சிறிது ோதங்கோய்ப் போல் ஊற்றியும் ோவகவிடலோம். அைரத்து ைவத்துள்ள ெவங்கோய தக்கோளி விழுது ோசர்த்து 2 நிமிடம் வதக்கவும். பாததிரதைதமட ைவதத சுமோர் 15 நிமிடங்கள் ோவக விடவும்.சிக்கன் மசோலோவுடன் ோசர்ந்து ெவந்த பிறக . இேதாச ைவயானேசலம சிககன கழமப ெரடி! ெசய்து. எல்லோம் ோசர்ந்து. குழம்போக ோவண்டுெமனில் ஒரு கப் தண்ணீர் ஊற்றி. சுைவத்து போர்த்து தங்கள் கருத்துக்கைள ெதரிவியுங்கள். பினனர மடையத திறநத . சப்போத்தி ோபோன்றவற்றிற்கு ெதோட்டுக்ெகோள்ள ெகட்டியோன கிோரவி ோதைவ என்பவர்கள் இந்த பதத்திோலோய ோமலும்10 நிமிடங்கள் ோவக ைவத்து. ெகோத்தமல்லி இைல தூூவி பரிமோறலோம். ெவந்தது பாரதத ேமேல ொகாததமலலி தைழத வி இறககி விடவ ம . திக்கோன குழம்பு பதததிறக வரம . .

ஏரோளமோன சைமயல் ோபோட்டிகளில் பங்ோகற்று பரிசகள பல ொபறறள ளார .ோசோம்பு ஆகியவற்ைற ெவறும் சட்டியில் ோபோட்டு இோலசோக வருத்து ெபோடிக்கவும். சுமதி திருநோவுக்கரசு.அறுசுைவ ோநயர்களுக்கோக இந்தக் குறிப்பிைன வழங்கி ெசய்து கோட்டியவர் திருமதி.தனியோ மிளகுசீரகம். . நிைறய ஆர்வமும் ெகோண்ட இல்லத்தரசி இவர். சைமயல் கைலயில் நீண்ட அனுபவமும். இந்த ெபோ டிைய ோகோ ழி யுடன்ோசர்த்துஅைர ோத க ர ண்டி உப்புத்தூூைள ோபோட்டு நன்கு கலக்கி ஊறைவக்கவும். ோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • கோய்ந்த மிளகோய்-ஆறு தனியோ-ஒரு ோமைசக் கரண்டி சீரகம்-அைரேதககரணட மிளகு-அைரேதககரணட ோசோம்பு-ஒரு ோதக்கரண்டி மஞ்சத்தூூள்-அைரேதகரணட பட்ைட-ஒரு துண்டு இலவங்கம்-மூூன்று ஏலக்கோய்-இர ண்டு ெவங்கோயம்-இர ண்டு தக்கோளி-இர ண்டு பச்ைசமிளகோய்-இர ண்டு இஞ்சி-ஒரு அங்குல துண்டு பூூண்டு-நானக பறகள பூூளி-ஒரு ெநல்லிக்கோய் அளவு ோதங்கோய்-கோல்மூூடி ெகோத்தமல்லி-ஒரு கட்டு உப்புத்தூூள்-ஒன்னைர ோதக்கரண்டி எண்ெணய்-ஒரு குழிக்கரண்டி ோகோழித் துண்டுகள்-அைரக கிேலா • ோவகைவத்த முட்ைட-ஐந்து ோோோோோோோோ • • மிளகோய்.

• • ோகோழித்துண்டுகைள நன்கு சுத்தம் ெசய்துக்ெகோள்ளவும். • எண்ெணய்-ஒரு ோமைசக்கரண்டி.மீண்டும் ெகோதிக்கவிடவும். தக்கோளிைய ைககளோல் கைறத்துக் ெகோள்ளவும்.குழம்பு பதம் வந்தவுடன் இறக்கிவிடவும்.ெவங்கோயத்ைத ெபோடியோக நறககி ொகாளளவம.நனக கலககி.ெதோடர்ந்து ஊறைவத்துள்ள ோகோழித்துண்டுகைள ோபோட்டு நன்கு கிளறிவிட்டு மீதியுள்ள உப்ைப ோபோட்டு நன்கு புரட்டவும்.ோகோழி ெவந்தவுடன் ோதங்கோய் விழுைத அைர ோகோப்ைப தண்ணீரில் கைரத்து ஊற்றி.• • • • • • இஞ்சிபூூண்டுடன்வோசைன ெபோ ருட்கைள ோசர்த்துவி ழுதோக அைரததக ொகாளளவம . ோோோோ ோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • ோகோழித் துண்டுகள்-அைரகிேலா ெவங்கோயம்-ஒன்று தக்கோளி-இர ண்டு பூூண்டு-இர ண்டுபற்கள் இஞ்சி-ஒரு அங்குலத் துண்டு கோய்ந்த மிளகோய்-இர ண்டு பச்ைசமிளகோய்-இர ண்டு உருைளக் கிழங்கு-இர ண்டு மிளகுத்தூூள்-அைரதேதககரணட உப்புத்தூூள்-இர ண்டு ோத க்கர ண்டி ெகோத்தமல்லி-ஒரு பிடி. ோோோோோோோோ • . பிறகு தக்கோளி. இஞ்சி பூூண்ைடநசுக்கிக் ெகோ ள்ளவும். ோதங்கோைய தனியோக ைமய்ய அைரத்து ெகோள்ளவும். ெவங்கோயம்.பச்ைசமிளகோைய ெநோறுங்க அரிந்துக் ெகோள்ளவும் சட்டியில் எண்ெணய்ைய கோயைவத்து ெவங்கோயத்ைத ோபோட்டு சிவக்க வறுக்கவும். பச்ைசமிளகோைய.பிறகு இஞ்சிபூூண்டு விழுைதவும் மஞ்சத்தூூைளவும் ோபோட்டு நன்கு வதக்கவும். பிறகு இரண்டு ோகோப்ைப தண்ணீருடன் புளிக்கைரசைல ஊற்றி ெகோதிக்கவிடவும்.உறித்து ைவத்துள்ள முட்ைடகைளயும் ோபோட்டு.ெகோத்தமல்லிதைழைய ோபோட்டு நனக வதககவம.தக்கோளி.

கறிோவப்பிைல சிறிது.பட்ைட.4 தயிர் . • அல லத சட டயில ஒர ேமைசகரணட எணொணயையஊறறி ோசோம்பு அைரத்ோதக்கரண்டி.6 பல் தக்கோளி . இந்த கலைவ யில் போதிைய எடுத்துஉருைள க்கிழங்கிலும். ோோோோோோோோ • • • . இஞ்சி ஆகி யவற்ைற ஒன்றோய் ோசர்த்து விழுதோக அைரத்துக் ெகோள்ளவும். ோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • ோகோழிக்கறி .ஏலம். அல லத ேவற ஒர பாததிரததிேலா.அதனடன ேமேல க றிய ள ள எல்லோச் சோமோன்கைளயும் ஒன்றன் பின் ஒன்றோக ோபோட்டு எண்ெணையயும் ோமலோக ஊற்றி இரண்டு ோகோப்ைப தண்ணீைர யூூற்றி மூூடிையப் ோபோட்டு ோவகவிடவும். குளிர்ந்த பின்.3 ோமைசக்கரண்டி (நறககியத) இஞ்சி . அைரதத விழத . ோகோழிதுத்ண்டுகைள ோபோட்டு. உப்பு ஆகியவற்ைற தயிருடன் ோசர்த்து நன்கு கலந்து ெகோள்ளவும்.சீரகம் அைரதேதககரணட .ோதைவயோன அளவு • உருைளக்கிழங்கிைன ோவகைவத்து எடுத்து.ோகோழிக்கறி ெவந்தவுடன் அைரோதக்கரண்டி கரம்மசோலோைவ தூூவி இறக்கிவிடவும்.கோல் கிோலோ(சிறியது) ெபரிய ெவங்கோயம் . நறககின ொவஙகாயம.இலவங்கம்.3 ெகோத்தமல்லித்தைழ .அைரஅஙக லதத ண ட மிளகோய்த்தூூள் . கரம் மசோலோத்தூூள்.முக்கோல் கிோலோ உருைளக்கிழங்கு . ோதோலிைன உரித்து நீளவோக்கில் இரண்டோக அரிந்து ெகோள்ளவும்.• பிறகு குக்கரிோலோ.2 கப் • உப்பு .2 கப் மஞ்சள்தூூள் .ோபோட்டு தோளித்து குழம்பில் ஊற்றவும்.அைரதேதககரணட கரம் மசோலோத்தூூள் . தலோ இரண்டு ோபோட்டு.நனக கலககி விடட சடாக பரிமாறவம.2 ோதக்கரண்டி தண்ணீர் .2 ோதக்கரண்டி பூூண்டு . பூூண்டு. மிளகோய்த்தூூள்.

உருைளக்கிழங்கு . குழம்பு ெகோதித்தவுடன் அடுப்பின் தீைய சற்றுக் குைறத்து. ோகோழியோனது ெவந்து மிருதுவோனவுடன் மசோலோவில் ோதோய்த்து ைவத்துள்ள உருைளக்கிழங்குத் துண்டங்கைளச் ோசர்த்து. முந்திரி . ெமதுவோக கிளறி.1 மூூடி. ெகோத்த மல்லி .4.அைரககடட . பிறகு இரண்டு கப் ெவந்நீர் ஊற்றி ோவகவிடவும். கிரோம்பு . ஏலக்கோய் . கசகசோ .2 ோமைசக்கரண்டி. மூூடி ைவத்து சிறிது ோநரம் ோவகவிடவும். ோசோம்பு .1 ோதக்கரண்டி. ஒரு அலுமினிய போத்திரத்தில் ெநய் ஊற்றி சூூோடறியதும் மீதி உள்ள கலைவைய ோசர்த்து வதக்கவும்.10 பல். அதன பிறக ேகாழிததண டங கைளச ேசரதத ப பிரடட ச மார பத்து நிமிடங்களுக்கு ோவகவிடவும்.1 ோதக்கரண்டி.10.8. ோதங்கோய் . ோோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • • • • • ோகோழிக்கறி . அதத டன மஞசள த ள ேசரதத அதன பிறக நறககின தக்கோளிைய ோசர்த்து.அைரகிேலா. ோதைவெயனில் ோமலும் சிறிது சுடுநீர் ோசர்த்து குைறந்த தீயில் 15 நிமிடஙகளகக ேவகவிடவம. புதினோ . பூூண்டு . ோோோோோோோோ .2. உப்பு . ெபரிய ெவங்கோயம் .2.ோதைவயோன அளவு. பட்ைட . மஞ்சள் தூூள் . • எண்ெணய் .சிறிது.அைரககடட . இஞ்சி .சிறிது.• • • • • ோகோழித் துண்டங்களின் மீதும் நன்கு தடவி சுமோர் ஒன்றைர மணி ோநரம் ஊறவிடவும்.2. தீைய சற்று அதிகப்படுத்தி நன்கு வதக்கவும்.அைரேதககரணட . பச்ைச மிளகோய் .

ோோோோோோோோோ ோோோோோ ோோோோோோோ நோம் அவசரத்தில் தூூள் ோசர்த்து குழம்பு ைவக்கிோறோம். தக்கோளி. ோகோழி (எலும்புடன்) . மஞ்சள் தூூள் ோசர்த்து ோவக விடவும். வோணலியில் எண்ெணய் விட்டு. கடைல பருப்பு . லவங்கம் . சீரகம்.3/4 கிோலோ 2. ோதங்கோைய துருவி போெலடுத்து ைவக்கவும். புதினோ. ஆனோல் கிரோமத்தில் ெசய்யும் அைரத்து ைவக்கும் குழம்பு சுைவ ெசோல்ல இயலாத. ெபோடியோக நறுக்கியது . ெபோடியோக நறுக்கியது . ெவங்கோயம். இஞ்சி. ெபரிய துண்டுகளோக நறுக்கி ைவக்கவும். கசகசோ. ோகோழிக்கறி முக்கோல் பதம் ெவந்ததும். மிளகோய் வற்றல் . கறிோவப்பிைல. சுத்தம் ெசய்யவும்.• • • • • • • • • • ோகோழிைய ெபரிய துண்டுகளோக ெவட்டி.2 ோதக்கரண்டி (விரும்பினோல்) 9. இேதகழமைப சட டயில ெசய்து போருங்கள். உளுந்து. அனுபவித்தோல் மட்டுோம ெதரியும். 2 தம்ளர் தண்ணீர்.1 4. உப்பு. ெநய் ோசோறு. கடுகு. இனன ம ச ைவயாகஇரகக ம . ெகோத்தமல்லி 5. ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • 1.1 3. அைரதத விழத ேசரதத வதககவ ம . நலல வாசைன வநதவடன ேகாழிககறி ேசரதத வதககவம. ோதங்கோய் போல் ோசர்த்து நன்கு ோவக விடவும். கிரோம்பு. த க்கோளி சோ த ம் ோபோன்றவற்றிற்கு ெவ கு ெபோ ருத்தமோ க இ ருக்கும். ோசோம்பு.தோளிக்க 6. பூூண்டு. ஏலக்கோய் ோபோட்டு தோளித்து. ோகோழிக்கறி முழுவதும் ெவந்து குருமோ திக்கோனதும் இறக்கவும். மிளகு . ெவங்கோயம்.10 7. பட்ைட. முந்திரி. ோகோழிக்கறி நன்கு வதங்கிய பின். பட்ைட. உருைளக்கிழங்ைக ோதோல் சீவி. பச்ைச மிளகோய் எல்லோவற்ைறயும் ோசர்த்து ைநசோக அைரத்து ைவக்கவும்.1 ோமைஜக்கரண்டி 8. பச்ைச வோசைன ோபோகும் வைர நன்கு வதக்கவும். ோோோோோோோோ: ோத ங்கோய் போெல டுக்கோமல் அைர த் தும்ஊற்றலோம். உருைளக்கிழங்கு. தனியோ . ெகோத்தமல்லி.

1 ோதக்கரண்டி 11. (ோகோழி விடும் நீரில ொவநதால கழமப ரசியாக இரககம) இதில் அைர த்த வி ழுது. கசகசோ.2 ோசோம்பு . ோோோோோோோோ: சின்ன ெவ ங்கோயம் (10) பயன்படுத்தினோ இன்னும்வோசமோ ருசியோ இ ருக்கும். ோதங்கோய் ோசர்த்து ைநசோக அைரக்கவும். கசகசோ . ெகோத்தமல்லி ோசர்த்து 2 நிமிடம விடட எடககவம.1/4 கப் 13. உப்பு ோசர்த்து எண்ெணய் திரண்டு வரும்வைர ெகோதிக்க விடவும்.5 பல் • 16. இதில் பட்ைட. லவங்கம். தண்ணீர். நனறாக வதஙகியதம தககாளி ேசரதத கைழய வதங்கியதும். பூூண்டு ோபோட்டு வதக்கவும்.1/4 ோதக்கரண்டி 14. ோகோழி துண்டுகள்.1/2 ோதக்கரண்டி (விரும்பினோல்) ோோோோோோோோ • • • • • • • • கடோயில் ஒரு ோதக்கரண்டி எண்ெணய் விட்டு கோய்ந்ததும் மிளகோய் வற்றல். ஏலக்கோய். மிளகு எல்லோம் தனி தனியோக வறுத்து ைவக்கவும். மஞ்சள் தூூள் ோசர்த்து பிரட்டவும். ோோோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • வறுக்க ======== ோதங்கோய் எண்ைண . இதில் ெவ ங்கோயம்.1 ஸபன சின்ன ெவங்கோயம் . கைடசியில் எண்ெணயில் வறுத்த கறிோவப்பிைல. ெபோடியோக நறுக்கியது . உப்பு 15.. போத்திரத்தில் 1 குழிக்கரண்டி எண்ெணய் விட்டு கோய்ந்ததும் தோளிக்கவும். மஞ்சள் தூூள் . ோதங்கோய். ோசோம்பு . ஏலக்கோய் .• • • • • • 10. தண்ணீர் இல்லோமல் மூூடி ோவக விடவும்.1 (விரும்பினோல்) 12. பூூண்டு . ோசோம்பு.1/2 ஸபன . தனியோ.

2 பச்ைச மிளகோய் . பின்பு அதில் ெபோடிகைள ோசர்த்து ோமலும் 5 நிமிடம மிதமான தீயில் இட்டு வறுத்து ஆறியதும் தன்னீர் ோசர்த்து அைரதத ைவககவ ம .1/2 கிோலோ ோோோோோோோோ • • • • • முதலில் ோதங்கோய் எண்ைணைய கோயைவத்து அதில் சின்ன ெவங்கோயம் ோசோம்பு இட்டு ெபோரிந்ததும் அதில் ோதங்கோய் இட்டுநல்ல ெபோ ன்னிறமோ க வ றுக்கவும்.போரோ ட்டோ..2 ஸபன தக்கோளி .1 கப் மஞ்சள் தூூள் .இடியப்பம்.சப்போத்தி .1 ஸபன குழம்பிற்கு ============= எண்ைண ..1 ஸபன • ோகோழிக்கறி .1 கறிோவப்பிைல .3 ஸபன ெவங்கோயம் .இஞ்சி&பூூண்டு ோசர்த்து பச்ைச வோைட ோபோகும்வைர வதக்கவும் பின் தக்கோளி .10 இைல கரம் மசோலோ தூூள் .2 இஞ்சி &பூூண்டு விழுது .• • • • • • • • • • • • • ோதங்கோய் துருவல் .கறிோவப்பிைல ோசர்த்து ோமலும் வதக்கி ோகோழி ோசர்த்து ோதைவயோன உப்பு ோசர்த்து அைரத்த ோதங்கோய் விழுைத ோசர்த்து ஒரு ெகோதி வந்ததும் தீைய குைறத்து 35 நிமிடம ேவக விடவம இப்ெபோ ழுது சுைவயோன வ றுத்த குழம்புதய ோ ர் ோோோோோோோோ: எங்கள் வீடுகளில் இம்முைறயில் ெச ய்தோல்அன்றுமதி ய ம் சோ த த்திற்கும்இரவு ஏதோவ து ஒ ரு உணவிற்கும் சோப்பிடுோவோம்.3/4 ஸபன மிளகோய்த் தூூள் .புட்டுஎன எல்லோவற்றிற்கும்ெபோ ருந்தும் ோோோோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோோோோோ .ெவ றும்ோத ங்கோய் ோசர்த்தோல் சோ த த் துக்குசுைவ தர ோ து. கீ ைர ஸ்.ெவ றும் சோ த ம். பின்பு எண்ைணைய கோயைவத்து ெவங்கோயம்.பச்ைச மிளகோய் ோசர்த்து வதங்கியதும்.1/2 ஸபன மல்லித் தூூள் .இம்முைறயில் ெச ய்து ைவ த்தோல் மதி ய ம் இரவு என இ ருோவைள யும்ோவைல நடக்கும்.

எண்ெணய் பிரிந்து வரும் வைர ெகோதிக்க விடவும். ஏலக்கோய்.ஒரு ெகோத்து ெபரிய ெவங்கோயம் . ோோோோோோோோ: போரோ ட்டோவுக்கு ெதோ ட்டுக்ெகோ ள்ள நன்றோக இ ருக்கும். மிளகோய்தூூள். நனறாக வதஙகியதம தககாளி ேபாடட வதககவம. மிக்ஸியில் மல்லி.1 மஞ்சள்தூூள் .1 கிரோம்பு .1 ஸபன தக்கோளி . பிறகு ெவங்கோயம். இஞ்சி. சீரகம்.1 கப் மிளகு . மிளகு. கறிோவப்பிைல ோபோட்டு ைநசோக அைரக்கவும். ோகோழி ெவந்ததும் அைரத்த கலைவைய ஊற்றி. பின்னர் ோகோழி ோபோட்டு மஞ்சள்தூூள்.1 ஸபன பச்ைசமிளகோய் . சட்டியில் நிைறய எண்ெணய் ஊற்றி பட்ைட.2 ஏலக்கோய் . பூூண்டு ோபோட்டு வதக்கவும்.1/2 கிோலோ பட்ைட . ோோோோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ .ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • • ோகோழி .1/2 ஸபன மிளகோய்தூூள் .1 ஸபன மல்லி . பூூண்டு ோபஸ்ட் . கிரோம்பு.1 கறிோவப்பிைல .1 ஸபன சீரகம் . உப்பு ோபோட்டு சிறிது தண்ணீர் ஊற்றி ோவக விடவும். பச்ைசமிளகோய்.ோதைவயோன அளவு ோோோோோோோோ • • • • • • • ோகோழிைய சிறு துண்டுகளோக நறுக்கி சுத்தம் ெசய்து ைவத்து ெகோள்ளவும். சிறிது கறிோவப்பிைல ோபோட்டு தோளிக்கவும்.1 இஞ்சி.6 • உப்பு .

அைர ோதக்கரண்டி உப்பு மற்றும் மஞ்சள்த்தூூள் ோபோட்டு நல்ல வோசம் வரும் வைர வதக்கி எடுத்து ைவக்கவும்.1 பூூண்டு .1/2 ோதக்கரண்டி மிளகோய்த்தூூள் . ெவங்கோயம் ோபோட்டு வதக்கவும். ெவங்கோயம் மற்றும் தக்கோளிைய அரிநதக ொகாளளவ ம .அைரகிேலா ெவங்கோயம் . பின்னர் தக்கோளி ோசர்த்து வதக்கிவிட்டு மிளகோய்த்தூூள் ோசர்த்து வதக்கி 2 கப் தண்ணீர் ஊற்றவும்.1 ோதக்கரண்டி மஞ்சள்த்தூூள் . ோோோோோோோ ோோோோோ ோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோ ோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோ.ஒன்றைர ோமைஜக்கரண்டி • கறிக்குழம்பு கரம் மசோலோ .6 பல் இஞ்சிபூூண்டுவி ழுது . ஒரு வோணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி கோய்ந்ததும். ஒரு வோணலியில் அைர ோமைஜக்கரண்டி எண்ெணய் ஊற்றி கோய்ந்ததும் அதில் ோகோழிக்கறி. ோோோோோோோோ • • • • • • • • ஒரு ெகோதி வந்தவுடன் இறக்கிவிடவும். தண்ணீர் ெகோதித்தவுடன் ோகோழிக்கறிைய ோசர்க்கவும். ோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோ ோோோோோோோ. பூூண்ைட நசுக்கிக்ெகோள்ளவும்.ஒரு ோமைஜக்கரண்டி • ோகோழிக்கறிைய கழுவி சிறு சிறு துண்டுகளோக நறககிொகாளளவம. ோோோோோ ோோோோோோோ .இர ண்டு ோத க்கர ண்டி எண்ெணய் . ோகோழிக்கறி ெவந்தவுடன் கரம்மசோலோவுடன் பூூண்ைட ோசர்த்து கலந்து குழம்பில் ோசர்க்கவும். ெவங்கோயம் வதங்கியவுடன் இஞ்சிபூூண்டு விழுைத ோசர்த்து பச்ைச வோசம் ோபோகும் வைர வதக்கவும்.• • • • • • • • • ோகோழிக்கறி .1 தக்கோளி .ஒரு ோதக்கரண்டி உப்பு .

பணட விழுதிைன ோதைவயோன அளவு எடுத்து ைவக்கவும்.5 ோோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோ ோோோோ .ோோோோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோ .5 ோோோோ(ோோோோ ோோோோ) ோோோோோ ோோோோோோ . இதரேதைவயானப ொபாரடகைள தயோரோய் ைவத்துக் ெகோள்ளவும்.2 ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோ .ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோ .ோோோோ (ோோோோோோோ) ோோோோோோோோ ோோோோோோோ .ோோோோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோ .2 ோோோோோோோோ .ோோோ ோோோோோோ ோோோோோ .4 ோோோோோ . ோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • • • • • ோோோோோோோ .5 ோோோோோோோோோோோோ • ோோோோோோோ .ோோோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ .ோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ.2 ோோோோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோ . தக்கோளிையயும் ெபோடியோக நறுக்கவும்.ோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோோ . ோோோோோோ ோோோோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோோோோ.2 ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோ .ோோோோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ . ோோோோோோோோ. ெவங்கோயத்ைதப் ெபோடியோக நறுக்கிக் ெகோள்ளவும்.ோோோ ோோோோோோோோோோ ோோோோ ோோோோோ ோோோோ .ோோோோோோோ ோோோோ இைறசசி தண டங கைளகழவி ச த தம ெசய்து ெகோள்ளவும். ோோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோோ ோோோோோோோோோோோோோோோ. ோோோோோோோோோ ோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோோோ. . இஞசி.

அதன் பின் நறுக்கின தக்கோளிையச் ோசர்த்து வதக்கவும். அத்துடன் இஞ்சி. உப்பு ோசர்க்கவும். பணட விழதிைனச ோசர்த்து ோலசோக வதக்கவும்.ஒரு சட்டியில் எண்ெணய் ஊற்றி கருவோ(பட ைட ). பினனர நறககினொவஙகாயதைதப ேபாடட பச ைச வாசைனேபாகம வைரநனக வதக்கவும். பிறக எடதத ைவததள ள அைனதத மசோலோத் தூூள்கைளயும் ோசர்த்து வதக்கி. கிரோம்பு ோபோட்டு தோளிக்கவும். ஏலம். .

ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • ோகோழிகறி .எல்லோம் ோசர்ந்துநன்கு வதங்கிய தும். இைறசசி சறற ொவநதவ டன ேதஙகாய பாைல ஊறறி நனக கிளறி. இத சப பாததி.ெபோறிக்க சோஸ் தயோரிக்க தக்கோளி சோஸ் .1 அஜிேனாேமாடேடா .3 ோமைசக்கரண்டி ோசோயோ சோஸ் . ப ேராட டா உடன சாபபிட ச ைவயாக இரகக ம .5 ோமைசக்கரண்டி ைமதோ மோவு . சுத்தம் ெசய்து ைவத்துள்ள ோகோழி இைறசசிையேசரதத கிளறவம . நோண். சிறிது தண்ணீர் ஊற்றி தீைய குைறத்து ைவத்து ோவகவிடவும்.2 ோமைசக்கரண்டி முட்ைட .1 ோதக்கரண்டி உப்பு .1/2 கிோலோ(முள் இல்லோதது) கோர்ன்ஃப்ோளவர் .ோதைவயோன அளவு எண்ெணய் .1 சிட்டிைக மிளகு தூூள். கறி நன்கு ெவந்ததும் கிோரவி ோபோல் ஆனபின்பு இறக்கி பரிமோறவும்.4 ோமைசக்கரண்டி .

50 கிரோம் பூூண்டு .2 ோசோம்பு . ோோோோோோோோ • • • பின் வோணலியில் 2 ோமைசக்கரண்டி எண்ெணய் ஊற்றி இஞ்சி ோபோட்டு வதக்கி.ஒரு ோதக்கரண்டி சீரகம் .ஒரு ோதக்கரண்டி மிளகு . பின் ைமதோ மோவு.கோர்ன்ஃப்ோளவர்.உப்பு.• • • • • இஞ்சி . பின் கறிைய இந்த கலைவயில் முக்கி எண்ெணய்ைய சூூடோக்கி ெபோறித்து எடுக்கவும்.ோசோயோ சோஸ்.அைரம ட மிளகோய்த் தூூள் .அைரகப ெபரிய ெவங்கோயம் .2 ோதக்கரண்டி .2 சில் பட்ைட .4 ஏலக்கோய் . மிளகுதூூள் . ோோோோோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோ ோோோோோோோ ோோோோோோோோோோ • • • • • • • • • • • • • • • ோகோழி .15 இஞ்சி .8 பல் ோதங்கோய் .8 எலுமிச்சம் பழம் . உப்பு.2 ோமைசக்கரண்டி • முதலில் கறிைய சுத்தம் ெசய்து சிறிய துண்டுகளோக்கி 2 ோமைசக்கரண்டி ோசோயோ சோஸ் ஊற்றி 30 நிமிடம ஊறைவககவம.முட்ைட ோசர்த்து இவற்ைற கட்டிகள் இல்லோமல் நன்கு கைரத்துக்ெகோள்ளவும்.1 ோதக்கரண்டி சீனி .2 முந்திரிப் பருப்பு .2 ோமைசக்கரண்டி சில்லி சோஸ் .சீனி. அஜிேனாேமாடேடா ேசரதத வதககி பின ொபாறிதத கறிைய ோபோட்டு வதக்கி சில்லி ஆயில் ஊற்றி நன்கு கிளறி சூூடோக பரிமோறவும்.1/2 ோதக்கரண்டி ோசோயோ சோஸ் .ஒரு துண்டு கிரோம்பு .அைரகிேலா தயிர் .1 1/2 ோதக்கரண்டி • எண்ெணய் . சில்லி சோஸ்.1 ோமைசக்கரண்டி சில்லி ஆயில் .தக்கோளி சோஸ்.

வோணலியில் எண்ெணய் ஊற்றி அைரத்த தூூள்(பட்ைட.சிறிது எண்ெணய் . ெகோத்தமல்லித் தைழ ோபோட்டு இறக்கவும். ோசோம்பு. ோகோழிைய சுத்தம் ெசய்து சிறு துண்டங்களோக ெவட்டி உப்பு. மிளகு. பூூண்டு. இஞ்சி. அைரகப தயிர ஆகியவற்ைற ோசர்த்து அைர மணிோநரம் ஊறைவக்கவும். ஏலக்கோய் தனியோகவும் அைரககவ ம . ஊற ைவத்த ோகோழிைய அதில் ோபோட்டு ஒரு கப் தண்ணீர் ஊற்றி இளம் தனலில் ோபோடவும். கிரோம்பு. அைரதத மசாலா.• • • • சிவப்பு பவுடர் . கறி ெவந்து தண்ணீர் வற்றி எண்ெணய் பிரிந்து சோறு புரட்டினோற் ோபோல் வந்தவுடன் எலுமிச்சம்பழச் சோறு (2 ெசோட்டு) தக்கோளி சோஸ்.கோல் கப் • உப்பு . முந்திரிப் பருப்பு ோபோட்டு வதக்கவும்.அைரேதககரணட ோோோோோோோோ • • • • • முதலில் சீரகம்.ஒரு ோதக்கரண்டி ெகோத்தமல்லித் தைழ . கிரோம்பு. மிளகோய்த் தூூள். பட்ைட. ஏலக்கோய்) ோபோட்டு சிவந்தவுடன் நறுக்கிய ெவங்கோயம். ோதங்கோய் சில் தனியோகவும். .அைரேதககரணட தக்கோளி சோஸ் .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful