L

z

4 Trupul Tiu cel sfint, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, si-mi fie mie, spre viafa de veci, gi SAngele Tiu cel scump, spre iertarea picatelor.

PENTRU INDRUMAB

5P VEDANIE
STARETUL GHEORGHE ZYOMTUL

t

Ot

*

.|.

Traduceredin limba rusd: Olga Bersan Edifie ingijiti de L. S. Desartovici Corectura: IonelaVddan Coperta:Ctrlin Nemeg& Olga Bersan
Coperta1: Crucebizantini deprocesiune (l 5 x 9 cm), proveninddinArmeni4 veacurile X-XII,aflattrastilzi intr-o colectie particulartrdin MareaBritanie Coperta4: Mantuitorul HristosdtrruindTrupul gi SingeleSduspreimpdrt{gire(icoanA pe lemn) Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei GHEORGHE DIN ZADONSK lndrumar pentru spovedanie / Stareful Gheorghc din Zadonsk; tsad.:OIga Beisan; ed. ingrijitd: L. S. Desartovici. - BucureSti:

INDRUMAR
PENTRU SPOVEDANIE
alcdtuitde

STARETULGHEORGHE
ZAvonAruL DIN ZnooNsr
cuprinzAndgi rugdciuni de pociinld 9i mdrturisire ale Sfinfilor Ierarhi gi Stareli 'Drrurrnrr .qLRosrovut.ut. TrHolr prlr
Zlpoxsx. IcNATTE BRrANcrANrNov. IoAN pr Knowsraot . Evnlstrr DtN PusrrA GlrNsxur-ur . Mlclnln pE la Oprrxl ArrxE prr.rPusnl SuorEtsxur.ut .Iosr DELAOPTTNA. MANUI LwEgwsxr. loet $lHovsxr . ANrohnEoE Sunoy

PROLOG Apropierea de SfAnta Euharistie are trebuinld de luare-aminte gi cuget curat, dupd cuvAntul de indemn care se rostegtein timpul Sfintei Liturghii inainte de impdrtdgirea credinciogilor: ,,Cu fricd de Dumnezeu, cu credinfi gi cu dragoste sd vd apropiafi". O treaptd de cdpdtAiin pregdtirea primirii Sfintei Euharistii este SfAnta Spovedanie, poarta de taind prin care ne infdfigam inaintea MAntuitorului Hristos aga cum suntem, av6ndu-l ca martor pe duhovnic, preot al Dumnezeului Celui Preainalt pi mijlocitor pentru noi inaintea Sa Pdcatul dintru inceput al strd,mopilor i-a fdcut pe acegtia sd uite de Domnul gi si zideascd in mintea gi in inima lor o lume pe care ei socoteau cd este - mdcar gi pentru un rdstimp - in afara privirii vegnice pi atotcuprinzitoare a lui Dumnezeu. Aceastd orbire sufleteascd o purtdm cu tofii, pAnd,azi, iar inceputul Hmedufuii stii in puterile noastre. Este un act de curai, insd aceasti strddanie nu este desdvArgitd de la prima mdrturisire
*+++++++*++++++++++++*+++**+ 5 +*+

*

Primiti un crampei din cugetul senin al Sfinfiloq, vizit6nd FABRICA DE GANDURI BUNE un proiect desfdguratsub patronajul Bisericii Ortodoxe Misionare a Studenfilor din CluiNapoca
++*++*++**++++*++**+++**+++++++++ + + * + + + * + * + + + + + + + + + + + + + + + + + . ]+ + + + + +

www. f abri ca-de-gand uri-bune. ro

+++++*+++*+*+*+++++*++++++++++++*

+++**++++*++**++++*+++*++++++++++

conttiente. SfAnta Spovedanie este un urcug prin care omul intrd pe calea ce duce la impdrtdgirea cu Trupul Domnului Hristos, Care,venind El Insuti firtru noi, ne aratd lucruri pe care inainte de a primi lumina Sfintei impdrtdganii nu Ie puteam deosebi irr sufletul nostru. Astfel, primirea Euharistiei ne ajutd sd infelegem din propriile migcdri lduntrice cd Lumina lui Hristos nu are nici o pdrtigie cu intunericul. in felul acesta incepe sd se facd simfiti tot mai mult prezenfa lui Dumnezeu in viala pi ira sufletele noastre. Nu zadarnic, irsdgi rAnduiala Spovedaniei ilrdeamnd preotul si-i spund acestecuvinte pline de trezvie gi adevdr celui care vrea sd se mdrhrriseascd: ,,latd.,fiule, Hristos std nevdzut, primind mdrturisirea ta cea cu umilinfd. Deci nu te ruginanici te teme casdascunzideminevreun pdcat,ci fdrd sfiald spune toate cAteai fdcut, ca sdieiiertarede la Domnulnostru Iisus Hristos. Iatd gi sf6nta Lui icoand inaintea noastri este. pi eu sunt numai un martor, ca sd mdrturisesc inaintea Lui toate cAte-mi vei spune mie; iar de vei ascunde de mine cev4 sd gtii cd toate pdcatele indoit le vei avea; ia seama dar, de
*++ 6 *++++++*++++*+++*+**+**+++++

vreme ce ai venit la doctor, sd nu te trtorci nevindecat". Cirticica de fafi ipi doregtesd le vind in intimpinare celorcareigi indreaptdpagiicitre Taina Sfintei Spovedanii,punAnd inainte un indrumar pentru Spovedaniealcdtuit de Fericitul Gheorghe Zdvordtul din Zadonsk (1789-+1836), bdrbat de mare nevoinfi, resdu pentru putereagidiscemdmAnhrl cunoscut lduntric de cdtretoli marii starefi gi Sfinfi rugi ai veacului al XIX-lea.Fericitul Gheorghe ZdvorAtulestepropus sprea fi trecutin rAndul sfinfilor irn sinaxareleBisericii, canonizarea urmAnd a se infdptui in perioada urmdtoare. Cu toatecdirdrumarul alcdtuit de dAnsuleste o sd mUloceasci concisgi punctual, reupegte cdderilor vedere de ansamblu asupra 9i impotmolirilor omenegti. in cuprinsul acestuiindrumar am agezat gicAteva rugdciuni depocdinfdaleSfinfiloadin dorinfa de a infelegeanumite cdderiomenegti din perspectivaacestor bdrbali dumnezeiegti, care prin vedere4 rugdciuneagi vieyuirealor s-au impotrivit pdcatului gi intunericului sufletesc.Din aceasti pricind am socotit cd
*++++*++t+++++++**+++**+++++ 7 +++

Iosif de la Optina (1.de asemenea.precum pi experienta prin Liturghie gi dialog cu fiii sii duhovnicegti.rnegi retragere.++++**++**+{*+++**++++++*+*+++*++ pentru aceia care iti doresc. Cu acest gAnd am cuprins in aceastdcdrticicd cAteva rugdciuni de mdrturisire ale Sfinfilor Dimitrie al Rostovului (1551-t17W).Ia concluzin cdtraditiarecomandd stdruitorsdnu se 1Cuvintele de aici ale Pdrintelui BenedictGhiug de aici incearcdsd faci o sintezi a mai amplului sdu cuvAnt cuprins ir brogura: In ce condilii ne putem impdrtdpi?.807 +7867).4-+2A0q. Ultima parte a viefii a dorit sd gi-o trdiascd in singurdtate irn linigtea Mdndstirii Cemic4 unde era nelipsit de la SfAnta Liturghie. in acest locap monahal a trdit deopotrivd experienfa insin+++ 8 +++**+++++++*+++*++++*++++++ +++++++++++++++++***++*+++++++*++ gurdrii prin rugdcir.sub ingrijirea Pr. Reddm in continuare cAteva dintre gAndurile salel: in linii mar| Dumnezeuinterainetn uiafa de noastrdprin cuahntul Sdu. In incheiereaacestuiprolqg socotim cd sunt foarte potrivite cAtevacuvinte pline de duh ale Pdrintelui Arhimandrit Benedict Ghiup (190+ +1990). precum gi ale Starefilor Evrastie din Pustia Glinskului (+1855). Alexie din Pustia Smolenskului (1846+1928). Macarie de la Optina (1788+1850).837-+1911) gi cele ale Mitropolihrlui Manuil Lemegevski (1884+1968) ale Arhiepiscopului Ioan $ahovski (1902-+1989). patristiceau dus Ia concluzia cd Cercetdrile un credinciosmirean.783).26.71. Prof.prin diaersele slujiri ale membrilorBisericii Lui.27.Tihondin Zadonsk (7724-+1. prin consacrate iradiereaenergiilor diaine ale Harului Sdu multifurm. in fapt.unul dintre marii duhovnici pe carei-a avut Biserica Ortodoxd RomAnd.seponte tmpdrtdpi ori dechteori sesdakrgepte SfkntaLiturghie pi. este binevenit sd poatd impleti strddania lduntricd de cercetare a congtiinlei cu popasuri de rugdciune. publicatd ir:ranul2003la Editura Bizantind. ConstantinComan (p. dncd nu este oprit de duhoanicul sdu. Tocmai de acee4 cuvintele sale despre apropierea de Euharistie sunt cdlduzitoare prin discemdmAntul gi profunzimea lor. +++++++++*+**++*+*++++++++++ 9 *+* .909).28). gi ale Mitropolitului Antonie de Suroj (191. prin dezlegarea pdcatedatd de preotul Sdu.dar mni presus de tontepin impdrtdpiren euharisticd. Ignatie Briancianinov (1. Ioan de Kronstadt (1829-+1.

tn clipa dezlegdrilorSpoaedaniei: se spunede preot asupraunui om e ceance se nieaea tntru eL. in orice dialog. OmuI de c r edi nf d de ns tdz i ac c eptd impdrtdpania.Dacdcel pdcdtos s-n umilit. fnptul dea descoperi. cu o uirnitdcongtiinld noud.dncd nu esteacenstn. Dacdnfolositpi tntrun timp maiscurt.. Desigur.pi sdtnaiempentru shlirea chemdrilor uii.cLt Crucea simbolul ei. rdzbate pkndla noi adkncimea cuaintelor Sffrntuluiloan Gurd deAur.a responsabilitdlii nonstreconcrete aici pi acum.+++**++++*+++++++++++*++++**+++++ +++*++++**++++++++++++*+++*+*+*** celebreze nici o Liturghie fdrd un numdrde credinciogi care sdsecuminece.. Caun ecou depeste aeacuri. enoine tocmaisd trezeascd defiecaredatd tn noi ameninfat. atuncis-n fdcut totul. sdmaifie. purd rutind pi inerfie. ndeadrate ale lui Dumnezeu +++***++++++++++++++++++*+++ 1 1+ * + .la tot ce-iprea facil... adicd . inr dncd n-a la nimic. Dupd Sfinlii Pdrinfi ni Rdsdritului. dramatice. ce de forld nebdnuitd + + + 1 0+ + + + + + + + * + + + * + * + + + + + + * + + + * + + rt trnnsforma fundnmentalo aiald are Cuakntul Domnului pentru un om de credinld cinstit pi ceeace sincer.Sdnu crezicda punesubcnnon un penitent pi o este o cruzime neomenie.. a inifiatiaei.chipullui Dumnezeu". ci ensenapte dinblkndete.s-nindreptat.Dar eutlLtcnutIn multimen tinryuluisaxt a nnilor.ci In tndreptarea sufletului. omul area sd cunoascdcu claritate condiliilecei sepun pi nu sesfiepte sdpund gi el condiliile lui. pi nltceaa: depildd. hnplinegte inainln modernd trdim subsemnul spiritual mnjoraI libertdlii gi aI responsabilitdlii.mereLt tocmni dimensiunea profundd pi personalda libertdlii. Aceasta sd-fi slujeascd de hotarpentru dezlegarea rdnii: dobhndirea gi aindecaren celui legntdepdcate". ntunci pi dupd zece ani poli sdo folosit pui..Ia tot ce-imort. domindSfkntnMasda altarului spunebine condiliiledumnezeieVti nleImpdrtdpaniei : tr ebuie sdmurim In tot ce-irdu. apoitimpul cel indelungat nu la ninic! Noi nu cdutdm dacdranan folosegte legntd un tinry mni tndelungnt.la tot ce-isuperficial. din dorinla deaindecnre pi din bunn purtnre degrijd.care.sdnu o maipui. cruciale.nu-i exclusca odntdcu aceastd aaIoarecnpit ald recuno scutd actuluidetndrep tare intinfi. Morlii gi a Inaierii . a puterii de crealieautenticd. ci dacd fost Iegdtura afolosit Ia ceaa. tn cazul defafd.. tn Taina Spoaednniei. adresate duhoanicilor: .

el cere conducerii n acordnttncddin timpul deastdziceea ceBisericn Apostolilor:sd nu pund onmenilor greutdli peste (Fnptele ceestenecesar Apostolilor15.premisele sunt date.E aorbnnumai deo interaenlie caresd nducdo necesnrd punerela punct practicd. dar ea aine. tmpreundcu HristosCelde-apururi nctia.nstdzi omul de credinld trdiepteo acerbd setede esenfial. Dnr.Ca sd-piregleze Bisericii tot debitullibertdliilui.ci totodntdden nsigurno intreagd participnre cregtind Ia umaniznrea aielii oamenilor pe pdmhntgi poatechiar la deschiderea unor noi perspectiae aielii insepi. sd dintr-odatd. E un nct cu ntht mai imperios.prin gij n TradiliilorPdrinfilor. Astdzi. omul o cerent.trebuie sdo cdutdm. E deIa sineinlelescd toatdlumina nu se face Ea ainetncet. indicknd marile direclii in caretrebuie sd cdutdmpentru aiitor. in scurt. sd cdimpdrtdgnnia esteun decredinlddeazi acceptd nct esenlial nI aielii nonstre de cregtini. Intd.++*+*+++**+*+++++*++++*+++*++++** pi nle oielii concrete a onmenilor. + + + 1 2+ * + * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * * * iNpnuMAR PENTRU SPOVEDANIE alcdtuit de STARETULGHEORGHE DINZnoorusr ZAvonAruL . nu-i aorba numai de a asigura cu arednicieprimiren SfintelorTaine. cr. ca niciodatd.t cfttcreptindtntea n intrat astdziintrun nou context de ezsnnghelizare.28).dnr esenlinld. insistdm.

Eu sunt Domnul Dumnezeul Tdu. sd-L iubim gi sd ne punem nddejdea in El. si n zeu inintAmpldrineprielnice noud. de nemurirea Unde am fost? ufletului.este pdcat. r + + 1 4+ + + + * * + * * + + + + + * + * + + + + * + + + + + +++*+++*+*+++**++++++++*+++* 1 5+ * * SPOVEDANIA CU CERCETAREA DE SINE DUPA PORUNCI 9I PACATE ++++++***++*++++**+++*+++++++**+ .De vreme ce intAia poruncd cere sd crein Dumnezeu. ^. La fel Ce am vorbit? precun pdcate sunt gi: Ce am fdcut? * rdcealafafd de credinld $i ce n-am fdcut? Care sunt picatele mele cele obignui * necredinfa adicd cele pe care le fac din obipnuinld gi * intrebuinlarea intru cele rele a harului multd vreme? milelor lui Dumnezeu De cAte ori am cdztttin acestea? * folosirea fdrd noimd 9i dreaptd mdsurd Cu ce fel de oameni am avut de-a f a lucrurilor sfinte. a tainelor Sfintei Scripturi adeseori? * disprefuirea sfAntului locap * defdimarea sau luarea in derAdere a PACATELE IMPoTRTVA credinfei gi a Bisericii CELOR ZECE PORUNCI t cArtireaimpotriva proniei lui Dumnezeu i .. oare credem noi sincer. din Ce simldminte am hrdnit in inima mea Iar indoiala legatd toatd inimE cu desdvArgire? Ce am dorit? credinfd. * nesupunerea inaintea voii lui Dumnerntara porunca . de Dumnezert. atunci trebuie sd ne intrebdm pe noi ingine gi sd ne rcetdm privitor la acestea:oare credem noi La ce m-am gAndit? n Dumnezeu. de rai gi iad . inboli sau pagube ai alli dumnezei afard de Mine". sd ne inchindm Lui.

pretdcutii gi nedeplini * impirfirea inimii intre dragostea fafi Dumnezeu gi fald de lume + jertrirea firi tragere de inimd a tot ce avem de dragul lui Dumn ezeu. sau neinsuflefite. + + + 1 6+ + + * + + + * + + + + * * + + * + + + + * + + + + + + Aceasta cere o inchinare adevdratd lui Dumnezeu. fifamicd.ti cu confinut vdtdmdtor2 * lipsa dragostei fald de Dumnezeu.hip neindoielnic * citirea cdrfilor eretice +++++++++++++++++++++++++++t 1 7+ + + . necugetarea la El. lumea.++++++++++++*+++++++++++++++++*++ ++++++*+*++++++*+++++*+++++*+++*+ $ vrdjitoria sau descAntece gi fermecdtorie * increderea in vise sau tn superstifii * citirea sau imprumutarea unor cdr. picatele impotriva ei sunt: +inchinarea la idoli gi nu lui Dumnezeu + faptul de a da unor f5pturi insuflefite. onorurile pi pldcerile mai mult decAt dragostea fafd de El $ neimplinirea fdgdduinfelor date la SfAntul Botez * lepddarea rugdciunii de dimineald gi de seard * nenddijduirea in mAnfuire sau increderea peste mdsurd in aceasta * faptul de a nu lupta impotriva ispitelor f necumpdtarea gi nepdsarea A douaporuncd . de se va int6mpla si fie nevoie de aceasta t ereziile gi ingeldrile *schismele sau despirfirile de Bisericd t primirea unor ftrvdfitori mincinogi f tAlcuirile grepite ale Sfintei Scripturi care stau impotriva tAlcuirilor Bisericii t nesupunerea fafd de adevir c6nd acesta este dovedit i. nici altd asemdnare gi sd nu te inchini lor".Sd nu-fi faci chip cioplit. uitarea gi sfidarea Lui + faphrl de a prepi fipturile. pe noi inpine. prin urmare. 2 Aceeagi cumpinire gi judecatd trebuie aplicati astizi privitor la materialele televizate sau cele accesibile pe internet.. avufa.. cinstirea ce I se cuvine numai lui Dumnezeu t increderea in stripAnitorii lumii acesteia mai mult dec6t in Dumnezeu + inchinarea lui Dumnezeu neadeviratd. io duh gi adevdr.

Pdcatimpotriva acesteiporunci este: t necinstirea duminicilor gi a praznicelor * neparticiparea in aceste ztle la SfAnta Liturghie.Adu-fi aminte de ziua Domnului Dumnezeu pi o cinstegtepe ea". sau mai ales intru fdrddelege * cilcarea legimAntului * grdirea de rdu * hula impotriva lui Dumnezeu. Pdcateleimpotriva acesteiasunt: f jurdmAnhrl mincinos. in imprejurdri necuviincioase. Aceastd pomncd cere ca numele lui Dumnezeu sd fie folositinimprejurdri cuviincioasegi tnebuincioase. pldceri trupegti. nici practicilor religioase..sau mai ales cea petrecutd in acest chip printre pdgAni gi necregtini 3 E vorba de aceleperscme care nu se supun nici credinlei. + * + 1 8+ + + * + + + * + + + + + + + + * + + + + + + * + + + + I Apatra poruncd .petrecutd intru pdldvrdgeald t neascultare irnvdfdturilor sau ascultarea acestoracu duh cArtitor. nefolositor.. lipsitd de cucernicie * imprdgtierea uguraticd a gAndurilor irn timpul gederii in bisericd * faptul de a nu rdmAne in bisericd pAnd la sfArgitul slujbei t pederea necuvioasdin bisericS. a Bisericii. Ea cere cinstirea zilelor de duminicd gi de sdlbdtoare. veselii peste mdsurd. fdrd de trebuinfd * rostirea numelui lui Dumnezeu fdrd cucernicie.Sd nu iei numele Domnului Dumnezeului tdu in depert".ei t sacrilegiul sdvArgit impotriva Thinelor Bisericii * aldturarea de cei libertini3 t citirea unor cdrfi atee gi libertine t viala pfine de ispitire gi desfrAnare. zeflemitoare. sau silindu-i pe alfii cdtre astfel de petreceri * impotriva acesteiporunci pdcdtuiegtegi acela care nu dd odihni dobitoacelor sale in acestezile ++++++++++++++++++++++++++++ t9 +++ . distracfii.la lucru. sau participareanepotrivitd. a credin.+++*+*+++*+++++++*+++++++++++++** 31 *++++*+++++++++++*+++++++++++++++ Atreia poruncd . preclun gi judecarea celui ce propovdduiegte * petrecereaacestorzile irnjocuri. la spectacole.fdrd. luare-aminte..

gingdgie gi blAndefe. Aceastd poruncd cere supunere fald de puterea ocdrrnuitoare. credinciogie. plinirea datoriei fafi de aceste4 nerespectarea legilor emise. Agaseaporuncd . ajutor pi apdrare in caz detrebuinfe. dinciogie. sd nu-i vorbeascd de riu gi sI nu-i urascd pe pirinlii gi mai-marii lor. sd nu-i huleascd.++++++++++*+++*++++++++++++*+++++ ll A cinceaporuncd . Prin urmare. neinde. Aceastd poruncd cere ca sd se supund copiii pdrinfilor lor gi cei mai de jos mai-marilor lor gi sd le ofere dragoste. sau sd nu-l iubeascdpe unul dintre ei maimult decAt pe ceilalfi * sd indrepteze neajunsurile lor * sdnu sepoarte cu prea multi ingeduinfa dar nici cu asprime fdri de mdsurd f.Sdnu rtcizl". invdjdtori gi cei inaintafi in vArstd.. Pednfii gi mai-marii trebuie sd fie pildd pentru copii gi cei mai mici.Cinstegte pe tatiil tiiu gi pe mama ta. sau implinirea cu nepdsare a acestora"estepecat. sdnu crufe nimicpentru a-iface degtepfi gi buni la inimd Sofii trebuie sd le ofere sofiilor lor dragoste. Ei trebuie sd nu-i disprefuiasci. cre. Soliile sunt irndatorate fafd de soli cu cinstire4 dragoste4 credinciogia gi cu impdrfirea ostenelilor deingrijire a copiilor sau a familiei. gi lndeobgte cu toati lntrefinere4 pand la vremea cuverritii +++ zt +*++++*+++++++++++++*+++++++ * ++**+*+++++**+++*++++*+++++++*++ t sdleofereeducalie trupeascdpisufleteascd * sd se ingrijeascd de sdnitatea lor * sd nu aibi urd fald de nici unul. Pddnfii se cuvine: * sd-i indestuleze pe copii cu hrand gi bduturd. fali de pdrinfi. Pdcatele itrpotriva ei sunt: nesupunerea fafd de puterea ocArmuitoare duhormiceasci gi civild. ca sd-fi fie fie bine gi sd trdiegti ani mu$i pe pdmAnt". cinstire. sd nu cdrteascd gi sd nu se plAngd impotriva lor. sd nu-l rdnim cu nimic ai sd-l iubim cu toatd sinceritatea *+++***++++*+*+**+++++++**++ 2r+++ . Aceastd poruncd cere sd nu-i pricinuim nicicum vreun rdu aproapelui.. neimplinirea de cdtre cei amintifi mai sus a indatoririlor pe care le au unul fald de ceiilalt.

dorinlele. Aceastd poruncd cere pdzirea credinciogieiin cdsnicie. !+ + + + + + + * + * + * + + Pdcateimpotriva acesteiasunt: f neiubirea aproapelui gi atitudinea nebinevoitoare fafd de el + faptul de a-i dori ndpdstuirea prin orice necaz sau moartea t aducerea lui la moarte incet sau cu grdbire S otrdvirea * lovirea * rdnirea * ura t vrdjmdgia f mAnia t rdzbunarea g gelozia * bdnuiala * judecdfile nesocotite + dispreful * ircrederea in zvonurile mincinoase 9i vdtdmltoare pentru cinstea alfuia t luarea in derAdere t clevetirea * lauda pi lingugirea t injurdtura gi sudalma t oferirea prilejului pentru pdcdtuire + + + 2 2+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + S ispitirea * pilda cea rea * pierderea prilejului potrivit pentru indreptare * dezvdluirea unor taine strdine * certurile f incdierdrile ori bdtdile * beliile t sinuciderea gi toate cele care aduc la aceasta A gapteaporuncd . atingerile gi faptele necurate t ocupareagAndurilor cu lucrurile care a$je poftele desfrAnate * privirile necuviincioase * pieptul dezgolit la femei * necuviinciogia ir imbrdcdminte +++*+*++*++++++++++++*+*+++* 2 3+ + + . Pdcateimpotriva acesteia sunt: * gAndurile.precum gi fecioria pi curdfia trupului gi a sufletului a celorcaresunt necisdtorili sau vdduvi..+++++++*+*++++++++++++*+++++++*+* + + + + + + + + + + + + + + + + + + .Sdnu fii desfr6nat".

. Aceasti poruncd cere sd cdutdm folosul aproapeluifdrd nici o pdgubiresaundpistuire a acestuia. precum gi rochiile neruginate. + + + 2 4+ + + * + + + . t + + + * + + * + + + + + + .$eazd oameni dezgolili sau irtr-un chip necuviincios. dansurile. spectacolelegi jocurile afAletoarea S indulcirea pdtimagd de pldceri gi distracfii * prisosinla fdrd de mdsurd * viefuirea in trAnddvie in desfdtarea sim- +++*++++++++++++++++++*+++++++**+ * furtigagul * insugirea unui lucru strdin in chip viclean gi subtil * luarea de mitd * jocurile de noroc * neirntoarcereadatoriei sau a zdlogului * litigiul nedrept * certarea * jignirea * asuprirea f amdgirea * pdgubirea * ridicarea peste mdsurd a preprilor la mdrfuri * folosirea unui cAntar ingeldtor cu greut6fi false t judecata nedreaptd in vremea unei proceduri juridice * impovdrarea peste puteri a lucrdtorilor cu munca f silnicia * giretlicul pi vicleniile care lucreazi spre nipdstuirea aproapelui * falsificarea banilor +++++++++++++**++++*++*+++++ 2 s+ + * furilor gi in rdsfdfare A optaporuncd .Si nu furi". irqelitoare gi glumefe * cAntecelegi muzica necuviincioasd * citirea cdrfilor sau participarea la spectacolele cu un confinut pdtimag ori desfrAnat * zdbovirea cu privirea asupra imaginilor care inf6. 0 + * * + + + .Pdcateleimpotriva acesteiasunt: a Este evident pentru tofi cd in zilele noastre acest soi de imagine gi de mesaj se risp6ndepte tot mai mult cu ajutorul mass-mediei gi al intemetului.+*++**++++++++*+++++++++*+++++++* * cuvintele cu doud infelesuri.

9i Im*++*++++++++**++*+*+++++++*+ T 7+ + + .toate cele ce fac sd scadd cAtupi de pufin avufi4 sau pricinuiesc vreun rdu cinstei gi bunului nume al aproapelui nostru.+++++++++++++++++++++++++++++++++ intr-un cuvAnt . A noua poruncd .Si nu mirturisegti strAmb impotriva aproapelui tdu".. irtemeiati doar pe nigte pAre gi nu pe cercetarea amdnunlitd a pricinii + + + 2 6+ * + + + + + + * + + + + + + + * + + + + + + + + + + + +++**++++*++++++++++++*+*++++++*+ A zeceaporuncd . Pdcateimpotriva acesteiasunt: S minciuna * cuvintele cu doui inlelesuri t firea inchisd gi plind de ascunziguri sau nesinceritatea in cuvinte gi in impreuna-vorbire S pArele pi mdrturiile mincinoase S apdrarea rduvoitoare a unei pricini nedrepte I ascultarea de clevetiri gi de tot felul de zvonuri fdrd a le cercetape acestea $judecareadupd pdrtinire ginu dupd lege. rAnduielile.. Bisericii. sprepdgubirea rinle caresepleacd Pdcateleimpotriva acesteiasunt: f nemu$umirea cu avuliile noastre * invidia * atitudinea nebinevoitoare s poftirea lucrurilor strdine purtatd in inime gi in gAnd $ ldcomia dupd bogdfie s indArjirea in sdvArgireaa tot felul de fapte spre a dobAndi cu orice pref implinirea dorinfei noastre de a-l ndpdstui pe aproapele ltrlPornrvn PAcATE CANOANELOR BISERICII A nu cinsti Bisericalegile ei. Aceastd poruncd cere ca noi sd spunem adevdrul gi lui unuia sd-i credem pi nu jurdmintelor pi vorbirii de rdu. a-i disprefuipi a-fi batejoc de ei.Sdnu poftegti nimic din ceea ce este al aproapeluitdu" Aceastdporuncd cere sd ne mullumim cu avufiile noastre gi sd nu avem g6nduri gi do- aproapelui. preolii pi invdldtorii putereaduhovniceascd. sl{be Anuveni la Liturghie gi la celelalte a te apropia de Spovedanie bisericegti.

23-24)Inoiilia * rdrrnirea unei avulii striine + mAhnirea pentru bundstarea aproapelui * bucuria pentm ndpdstuirea aproapelui Ldcomia pfrntecelui * intrrecereamisurii la mAncare 9i bduturd + befia +impdtimirea gustului + ingiduirea pomirilor truPetti * iubirea fafi de pldcerile simfurilor * iubirea mAncdrurilor alese ++++++++++++++++++++++++++++ z' +++ .++++*++++++++++*++++++*+++*++++++ *++*++++++++++++++++++++++*++++++ pdrtdganie fdri cuvenita pregdtire gi binecuvdntare. defdimarea pi cdlcareazrlelor de post r6nduite de Bisericd. rang social gi in propriile merite f lipsa de respect gi nepdsarea fafd de lucrurile sfinte + + + 2 8+ + + + + + * * * + + + + + + + * + + + + + + * + + + + Iubirea de atgint Felurile ei: * iubirea de bogdlie * licomia intm agonisirea acesteia prin toate miiloacele * faptul de a nu da milostenie * nesivArgirea lucrdrilor de binefacere * neplata lucritorilor * disprefuirea sdracilor t nesimfirea faldde starea celor sdrmani Desfrfrnarea Cautii la porunca a gaptea (oezip. bogdfie. putere. PACATELE DE MOARTE M6ndia De ea fine: * degertdciunea f slava degartd * curiozitatea netrebuincioasd f iubirea de mdrire f iubirea de sine * lauda de sine t irngAmfarea (aroganfa) S luxul in imbrdciminte.i * increderea in propria ta minte. mobild gi intru toate cele din afard ale trupului t trufia cheltuielile nefolositoare + faptul de a te prefera pe tine insufi prin comparafie cu tofi ceilalfi * disprefulfald de ceilal.

discufiile gi plimbdrile zadarnicegi nefolositoare s nepdsarea intru cele privitoare la chemareanoastrd s neimplinirea indatoririlor credin.ei. a indatoririlor gi sarcinilor ei * amAnareapreschimbdrii lduntrices + indepirtarea de Spovedanie pi impdrtdganie * lipsa simfdmAntului de cucernicie t deldsareain citirea cdrfilor duhovnicegti t uitarea faptului cd Dumnezeu este pre_ tutindeni Sneglijarea prilejurilor de a facefapte bune * viefuirea in trAnddviepi in rdsfdf f neluareaaminte la glasul congtiinfei tpierderea timpului cu somnulprisositor.+*+++++++*+++++++*+++*++++*++**++ ++++++++++++++*++*++++*++++++++++ Mdnia S nerdbdarea t cArtirea t irascibilitatea * supdrarea * finerea minte a rdului * faptul de a-i dori cuiva rdul ori chiar moartea Intistarea gi lenea $ nepdsareafafd de propria mAntuire * necunoagtereatainelor credin. cu joac4 cu vizitele.ei gi ale evlaviei sau indeplinirea acestoracu nepdsare Pdcatele strigdtoare la cer s neplata lucrdtorilor + obijduirea vdduvelor pi a orfanilor * picatul sodomiei * siluirea gi uciderea de buni voie a vreunui om Hula tmpotrtaa Duhului Sf6nt * tdgiduirea rduvoitoare a adevSrului pe care l-am cunoscut t dezndddjduirea cu privire la propria mAntuire t increderea peste mdsurd in dobAndirea mAntuirii in ciuda petrecerii unei viefi desfrAnate *++*+*+*+++++*++*+++++++++++ 3 1+ + + + + + 3 0* + * * + * + + * + + + * + + + + + + + + + + + + + + * .

gi il face fdrd de picat.lui Dumnezeu cu adevdrat in duh gi in adevdr? Oare nu rostesc numele lui Dumnezeu in chip necuviincios gi in degert? Oare petrec intru cucernicie zilele de duminicd gi de prazrric? Md supun. rAnduielile. privegherea lumineazd mintea ticerea aduce plAnsul gi it curdfegte mai tare pe om. oare. oare.+++++++++ +++* +t ++ ++++* ++++ +++++++ ++++++++++++*++++*+++++++++++***+ SPOVEDANIE CU CERCETAREA DE SINE pRrNirwnnnAnr Postul smeregte trupul. ascultarea cea smeritd? ritd? ir. cu sinceritate. r II iubesc. crare. Biserica dogmele ei. cu inime curati gi in chip deplin? Md inchin. oare. in Dumnezeu. oare.mulfumit de stareamea ti oare g6nduri gi dorinle care md pleacd spre nu Errn a-i face rdu aproapelui? Cinstesc. mdsura sPre ajutorarea aproapeluimeu astfelincAt ajutorul sd fie spre folosul lui. oare. gi ii spald suflehrl. vreo supdrare? * + + 3 2+ + + + + * + + + + + + + + + + + + * + + + + + * + + + Am dobAndit oare neprihdnire. sincerpe aproapele meu gi nu-i fac. am oare curdfie sufleteascdgi trupeascd? Pdzesc eu. oare. oare. Spooedania pin inttebarca de sine: Cred eu. cu dedvArgire cuvAnhilui lui Dumnezeu uuflrnezeu Fr gi am. cArmuirea duhovniceascd. cred. oare. fdrd impufinare gi pdgubire? Oare spunmereu adevdrul?Oarenu curnva md jur gi nu cumva vorbesc de rdu? Sunt. oare. preolii 9i invdldtorii Bisericii? Oare nu cumva ii disprepiesc pi imi bat joc de ei? Oare mi apropii cu pre^gatirea 9i cucemicia cuvenite de Spovedanie 9i Impertepanie? Oare nu calc posturile in zilele rAnduite de Bisericd? Pdcatelede moarte Oarenu sunt mAndru? Oarenu sunt iubitor de argint? Oarenu sunt desfrAnat? Oarenu sunt invidios? Oare nu sunt stdPAnit de ldcomia pAntecelui? *++*++**+++++++++*+++*++++++ 3 3* + * .

se uitd la toate faptele gi g6ndurile noastre . Rugdciunea neincetatd.prin multe suferinfe gi prin indelungardbdare se dobAndesc prin credinld negovdielnicd.la ce am gAndit +++++*++++++*++++++++*++++*+ 3 5+ + * ?++ + ++++sa !t?t??+ +++ + + + :r4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + * + + + + * + + * * . pentru ca nu cumva sd se strecoarefur ascuns in inima lui gAndul fdrddelegii. Care a fdcut inimile noastre. Domnul Atotfiitorul. gAndurile cele bune ale inimii gi faptele binepldcute Domnului . de a le fine minte. intr-un suflet nestrdmutat. gi de a nu face altfel decAtagacum Domnul gi Dumnezeul nostru Iisus Hristos ne invald prin Evanghelia Sagi prin Apostolii Sdi. ale fiecdruia in parte. Agadar. de a le ptnigi a le implini.tade a cunoagteporuncile lui Dumnezeu. fiece om sd caute spre sine insugi cu luareaminte.++++++++++++*+++++++**+++++++++++ *++*++++++++*+++++*+++*+++**+++++ Oare nu sunt mAnios? Oare nu sunt aplecat spre intristare sau spre lenevire? Pdcatele strigdtoare la cer Oare n-am oprit plata lucrdtorilor? Oare n-am pricinuit vreo supirare vdduvelor gi orfanilor? Oare n-am fdcut sodomie? Oare n-am sdvArgit silnicie? Oare nu sunt ucigdtor de oameni? Prin multe suferinfe ni se cuvine noui si intrim intru impirifia lui Dumnezeu Zdaorhtul al StareluluiGheorghe tndernn viafd Mai trebuincios decAttoatein aceastd grabnic trecdtoare gi mai presus de toate gtiinlele estegtiin.

cu irndreptdrile Tale: dd-mi gAndul mdrturisirii pdcatelor mele. ++* :5 *++++++**+++++++*+++++++++*+ RUGACTUNI de pocdinfi gi mtrrturisire ale Sfinlilor lerarhi gi Stareli Drulrnrr ll Rosrovulur'Trnox prx ZlooNsr .rrgevsrc $enovsrr. MAuur Lrr. Evnesnr orl Pusnl GltNsxurul . atunci cine oare l-ar putea izbdvi pe potrivnicul lui Dumnezeu de mAnia Sa cea dreapti gi de muncile nesfArgite?Dacd aici nu voiesc sd rabd scurtd vreme nici o suferinfd de dragul plinirii poruncii lui Dumnezeu. Doamne.De aceeane este de mare trebuinld sd fim cu luare-aminte fafd de noi ingine. neprihdnire 9i ascultare. gi md irrvrednicepte sd Te iubesc din tot sufletul gi cugehrl meu. Arvroue ue Sunol . IcNmr Bnnxcuuxw ' Iorx oe KnoNsnor. ti in ziua infricogdtoarei Sale]udecdfi il va da Dumnezeu fiecdruia dupd dreptate . care std impotriva Duhului SfAnt. atunci cum imi va fi sd indur focul gheenei. gi sd fac intru toate voia Ta Amin.la ceeace fac ai ce imi doresc in aceastdviafd vremelnici -. ci altceva ceva ce e dupd placul poftei trupului meu. mdrinimie pi blAndefe. care arde neincetat gi rdmAne vegnic nestins? BinecuvAntat egti. dd-mi rdbdare.dupd faptele 9i cuvintele sdvArgite. Mlcenle or u Orrlu Arrxrn pnl Pusru Suorsvsxwul'Iosr 'Iorx peLAOprtNl . lumine azd-rnd.++++*++++++++++++++++**++++*++++* pi la ce gAndesc. sd ne cercetdm pe noi ingine: oare eu fac ai gAndesc ceea ce imi aratd Dumnezeu intru poruncile Sale?Iar daci nu fac acestea. dd-mi smerenie.

++++**++*+++++*++*++++*+++**+++** *+++++++++++*+++++*++++++++++++*+ Ruglciune pentru mirturisirea ce a d e zicuzi a omului care pigegte pe calea mAntuirii a SffrntuluiDimitrie aI Rostoaului Gdsindutloc retrnspi rdmilnkndsingur. Cu acesteami-am nimicit frumuselea sufletului. Pe care l-ai vdrsat pentru mine. intinAndu-mi tot trupul. cnziIapicioarele Lui cele prenmilostiae pi cufricd tncepe a-l grdi apa: Dumnezeule Preabun. suspinddin adkncul inimii.locag al demonilor gi al patimilor. Iouepte-te tn piept. pi plkngi. o. Izvorul bundtdfilor pi adAncul milostivirii! Ziditorul. fdcAndu-mi mddularele mele mddulare ale ++++++++++++*++++++++++*++++ 3 9* + + .o. in auzul tuturor Ingerilor 9i Arhanghelilor Tdi. Rdscumpdrdtorul gi MAntuitorul meu! fie. Doamne al meu gi Fdcdtorule (intru cutare gi cutare lucru). + + + 3 8+ + + * * + + + * + + + * * + + + + + + + * * + * + + * Celui Ce cunogti tainele cele ascunse 9i cercetezi inimile gi rdrunchii. L-am intristat pe Duhul Tdu Cel SfAnt 9i pe ingerul meu Pdzitot. dncdnceasta-fi aafi cu putinfd. cazi tn ganunchigi ridicd-fi minteadeIapdmknt In Tronul cdiletalegiascuhilnd culuare-nminte cemceaoiesti tu n-I spune.pi adu-fi aminte toate pdcntele talepecarele-aisdohrpit din tinerele . Cu acesteaEuncdlcat ln picioare 9i am zdddnricit SdngeleTdu cel neprefuit. Cu am p6ngdrit Bisericaceardscumpdratd acestea prin SAngele Tdu. Preamilostivule Doctor! Aceasta e povara mea cea gtea. m-am dezbrdcat de harul Tdu gi m-am fdcut pepteri de tAlhari.apazd-tepi cugetdasupraztielii tale.Iar dupd ce-li aei aminti totul. ridickndu-te. alungAndu-I de la mine. Pdcdtuit-am. fdrddelegile mele. bubele 9i puroaiele mele.atkt cele mdrtuisite. Preabunule Doamne! Aceasta e ruginea pi goliciunea mea/ o/ indelung-rdbddtorule Judecdtor! Cu aceste fapte ale mele am mAniat 9i am supdrat bundtatea Ta Cu acesteaam pAngdrit chipul Tdu. ifi mdrturisesc pdcatelemele gi aduc inaintea ochilor Tdi celor atoatevdzdtori. Apoi. Acestea sunt rdnile. cfrtgi cele nemdrtuisite.

gi cele pe c. pAngdrindu-mi sufletul cu gAnduri spurcate. cel ce prin faptele mele cele rele am ajuns ca un aI doilea diavol. carre nu poate fi biruite cu toate pdcatele omenirii. alerg gi cad la Tine Atotmilostivule gi Preaindurdtorule. ci gi pentru cele pe c:re nu le mai fin minte. cel ce am covArgit cu mdsura pdcatele intregii lumi. cel ce m-am ficut urmdtor lui Iuda pi pirtag al celor ce Te-au rdstignit. fost-am cilcdtorul poruncilor Thle. cdci std culcat ca in mormAnt intru obiceiurile cele rele. ci cu mili agtepfi intoarcerea lui gi doar de dragul celor pdcdtopi |i-ai vdrsat fere crufare al Tdu SAnge ca sd-i chemi pe ei la poc5infi. nemernicul gi nelegiuitul.gi nu doar pentru cele pe care mi le-am amintit. liacer gi inaintea T+ pdcdtuit-am gi nelegiuit-am. NepricepAnd eu ticdlosul. sdvArgitorul cel nerutinat al tuturor relelor. Gregit-am. nu sunt vrednic sd-mi deschid gura mea inaintea Ta de vreme ce Eunfost pAni acrun ++++++++++++*++++*+*++++*+++ 4 1+ * + . Am gregit precum nimeni altul vreodatd. Nu sunt vrednic sd privesc i si vdd inilfimea cerului. eu pdcitosul.++++*+*++++*++*++++*** +++++++++++ *++++++*+*+*+++*++++*+++++*+*++*+ desfrAnatei. intru durerea inimii mele strigAnfl cu pocdinfi. gi mort este sufletul meu. eu spurcatul. fiind acoperit cu pulberea nesimlirii pi astupat cu pietrele invArtogdrii. eu. abia de mi-am venit in fire gi din adAncul deznddejdii + + * l t | |+ + + * + + + + * + + * + * + + + + + + + + + + + + * + mele am cdutat spre marea Th milostivire. fdrddelegilemele. dupd o atAt de mare nebunie gi intunecare a minfii mele. trufage.Pe acesteavoindu-le 9i intru ele indulcindu-md. Dupd atAtea gi atAtea mulfimi de fapte rupinoase. hulitoare. Acestea sunt. careau covdrgit capul meu gi sunt mai multe dec6t nisipul mirii. gi am vdzut cd nu vrei moartea pdcitosului. Perinte.ue nu le pricep ca fiind pdcate pi de aceea nu pot nici si le spovedesc. pe mine insumi md osAndesc. pe toate acesteaintru milostivirea Th cea nemdrginitd le aduc. pe acestea mdrturisindu-le. noianul mArpiviilor celor de tot felul pripastia cea fdrd fund a tuturor necurdfiilor. ticdloase gi desfr6nate. dupd atAtea cdderi cumplite gi petrecere intru nesimfire. mi judec ai vinovat md socotesc. Doamne. iar ingeriloi pldngere. Nu sunt vrednic si md numesc fiul Tdu. am ajuns sd le fiu demonilor bucurie. Atotmilostive gi PreablAndule Dumnezeu.

cel mort.$tir cd nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni gi de milostivirea Ta.Sisecutremurd. primegte-md intru pocdinfd gi md adu intru pricepere. spre milostivire. Nu pomeni faptele mele cele rele. nu imi rdspldti mie dupi faptele mele. Nddejdea mea epti Tu. cdci de la Tine estecurdfirea Doamne. insd pe cdt de nemdsuratd este mdrefia Ta. Miluiegte-md. PAnd cAnd. pe-atAt de nemdrginitd e gi mila Ta gi nu este pdcat care sd biruiascd iubirea Ta de oameni. gdsepte-md pe mine. Deschide-mi ugile bundtd. cel cdzut. md vei uit4 pAnd in sfArgit?PAnd cAnd i1i vei intoarce Fala Th de la mine? intoarce Fafa Ta de la pdcatele mele. intrucAt pofi de voiegti.ciimi pun nddejdea aceea intru'harul Tdu cel pururea izvorAtor ce se revarsd asupra tufuror neincetat gi fdrd de impufinare. Ridicd-md pe mine. Cel Care nu rugineazd ndddjduirea Nu md rugina *++*+++++++*+++*+*+++++++++* 4 3+ + + . Miluiepte-md. Pentru nu dezndddjduiesc. in Tine. dupd mare mila Ta gi dupd mulpimea indurdrilor tale curdfegte fdrddelegile mele. Doamne. lumineazd. Dumnezeule.adu-mi inaintea Fefei Thle gi voi + + + 4 2+ + + * + + * + + + + + * + + * * * + + * * * + * * * * *+++*+++++++*++++*++**++++++++**+ fi mAntuit. iartd-md pi md curdfegte. Doamne. precurn gi intru milostivirea Ta cea negrditd. cel rdnit. deschide-mi ugile pocdinlei. cel rdtdcit. Doamne Dumnezeule al Puterilor. trviazd-md pe mine. cautd-md pe mine. Pleacd-Te. Adu-Ji aminte de milele pi irrdurdrile Thle cele din veac Ai iartd gregelile mele. Dumnezeule. de focul cel nestins. nu intra irrtru judecatd cu robul Tdu. nici cu urgia Ta nu md osAndi gi nici cu mAnia ta nu md pedepsi. auzi-md cu grdbire. care a fost gdtit diavolului gi ingerilor lui. Vrednic sunt de tartarul de care insugi satana seinfricog eazd. ftrtoarce-md. cdci indurerat sunt. Dar md rog bundtdlii Tale pi aduc rugdciune inaintea blAndelii Tate. vrednic sunt de viermele cel neadormit. insd nu-!i intoarce Fala de la mine.FalaTh cdtre robul Tdu. de scrApnetul dinliloa de intunericul cel mai din afari. Doamne.tii Thle. imi pun nddejdea gi increderea. tdmdduiegte-md pe mine. cel pierdut. ci vrednic sunt de chinurile ce le are iadul.ca sd nu fiu ruginat in veci. precurn voiegti poli sd md curdfegti.*++*+++++*++*++++*++++++++**++*+* vrdjmagul Tdu. $tiu cd Tu vrei ca toli sd se mAntuiascd: mAntuiegte-md dar gi pe mine.

precumcear4prin arderea cea lduntricd. decAtsd Te supdr pe Tine. la fudecata Ta cea infricogdtoare irnainteanenumdratelor mulfimi ale Puterilor Ceregti gi ale Sfinfilor Tii. de a9 fi mai degrabd socotit printre morfi. De Cel Cdruia aveam a-I mulfumi ti pe Care aveam a-L slavoslovi neincetat. alituri de El rdmAnAnd. Ziditorul meu. m-am instrdinat de dragostea Lui. amamic Te intristez? Sd crape acum inima mea de durere.pentru ce trdiesc pene aculn. O. pdcdtosul! Cdci acum pentru toate acesteamd tAnguiesc cu indurerare pi nu voi inceta a md tAngui.pe Acel4 ca gi cum L-ag fi urAt. De Cel de Care aveam a md alipi. pe Acela foarte L-am intristat gi L-am tdgiduit. de Acela m-am ferit. Pentru Cel Ce era singurul pentru Care ave€un a trdi. la Acela arareori abia de m-am gAndit gi L-am disprefuit. StdpAnul meu. Pe Cel dintru Care ave. cdci L-am pierdut pe Dumnezeul meu. am fost pdrdsit de milostiva Sa cercetare.iln a md situra indulcindu-md. am fugit pe cdi desfrAnate pi m-am lenevit a-mi deschide buzele spre sldvirea numelui Sdu preasfAnt. m-am lipsit de slava Lui. de Acela m-arn lepidat.un a md teme ti pe Care aveam a-L cinsti. ca sd md topesctot. gi pe Cel pe Care avecuna-L iubi neincetat gi a pizi poruncile Sale. hdind pentru pdcate.+*+*++++++++*++++*+*++++*++++++++ ++*++++*+*++*++++++*+++++**+****+ + + + 4 4+ + + + + + + + + + + + + t * + * * + * + + + + + + + * Doamne. de nu Te-agmai mAnia niciodatd pe Tine. dorirea mea! O. Cu toatd inima mi tAnguiesc pentru cd Te-am m6niat. Domnul meu Bun! Pentru ce m-am ndscut. pe Acela foarte L-am prigonit gi L-am necinstit intru ftuftt mei cei mai mici gi intru mine insurni. amintristat bundvoinlaSa. Pe Cel de Care ave. am cdzut dinharulSdu. O. prin nenumdratele mele pdcate L-am tridat. Domnul meu! O. intristAnd cu riutdfile mele vegnica gi nesfArgita Th bundtate. Si izvorascd pAraie de apd ochii mei zi gi noapte pentru cd nu am pdzlt legea Th. spurcAndu-md pe de-antregul cu faptele. dacd pe Tine. Dumnezeul meu Cel milostiv! Nu pAnd in sfArgit sd Te mAnii pe mine. sd cadd gi sd se sfdrAme impietrirea mea prin tAnguire. Pe Cel pe Care avearn a-L dori cu osArdie. cu cuvintele gi cu gAndurile. pentru Acela am murit.pentm cd multe am cdlcat. patimi gi pl5ceri. cu +++*++++++*++++++**++*+*++*+ 4 5* + + . pentru ce am fost crescut.

intru toatezileleviefii mele. Cel Dorit intru toate. Domnului DumnezesdvArgit ului meu Iisus Hristos. me ut.pentru aceastase +++*++++++++*+++++*++++++++++++*+ intru adAnculmilostivirii Tale pdcdtogeniei.++++++++*++++++++++++***+++r++++* multe am gregit inaintea Ta. Cel Iubitor intru toate. sd se istoveascd intru sufletul meu gi oaselemele sd se calce 9rt:r: * + + 4 5+ + + + * + + * + + + + + + + + + + + + + + + + + * + + cireaharului Tdu sd pun inceput bun. 9i Te rog: toate. fi md Doamne.tt c.dacd-mivei da intru aiutor harul Tdu' Md minunez cu adevdrat de indelungi-rdbdareaTa.q Atotmilostive. Dumnezeul meu. Sd piard intnr suferinfd viala mea pi anii mei intru suspine. am iubit oarecAndpdcatul acela. pentru hceeanu voi inceta a md tAngui de acum gi pAnd in veci.si Teiubescata ctun invrednicepte. pentru ci **+**+++++++*'i++++*+++*+++++ 4 7+ + + .Preculni-am slujit Dar mai demaiinainte amdgitorului satana. igivoi sluji fie.9i sn-fi slujesc fie fdrd de lenevire.

decAt si stau intru atAta rugine inaintea mirefiei celei neajunse a Slavei Thle. sau mai degrabd ag zice cum de md rabzi sn-Ji grdiesc cu atAta uitAndu-Te nerutinare? Cum de nu TescArbegti gi mArgdviile la la necurdliile inimii mele sufletului meu? Cum de nu mi alungd pi nu *+++*++++++++*+++++++*++++++ 4 9+ + + ? I . spali nelegiuirile gi necurdfiile mele. ardtAndu-md lor intru aceastdruginoasd goliciune gi pe de-a-ntregul intinat 9i spurcat de urAciunile pdcatelor.mAntului.l m-ai adus inaintea Ta lumineazi mintea me4 degteaptdbuzelemele. Mai bine mi-ar fi mie sd rdmAn ascuns undeva in strifundul pd. nici nu ai poruncit pdm6ntului sd se despice gi sd fiu ajvArlit in gi m-a pdzitneosAnditpentru c4 venindu_mi firtru simfire gi cunoscAnd fdrddelegile mele. stropegte-mdcu isopul milei Thle. Insd nu se gdsepteniciunde locul acel4 care-arPutea sd md ascundd de ochii Tdi cei mai strdlucitori decAtsoarele. Md minunez gi suntnedumerit de-un lucru: cum ae nu Te sc6rbegtide spurcdciunile mele cele atAt de pAngdrite gi imi ingedui sd stau inaintea Th cu indrdzneald. gi ce trebuinld ai avut de a md chema gi pe mine? Nu gtiu.+++*++*++++++++++*+++**+++*+++*+* +*+*+++++**+++++++*++*++++++*++++ fulgerul dintru indlfime. sd mi dezvdldepornirile mele celeiele.invafd-mi ce sdgrdiesc inaintea T4 curdfegtemullimea fdrddelegilor mele. Iatd.ca sd nu stau inaintea Ta plin de ticdlogie gi spurcdciune. cercetat de tofi Heruvimii 9i Ser#imii Tii cei ce petrec Pururea inaintea Felei Tale. aceast4 pi ce Te-a indemnat la atAta milos_ tivire. numai aceea cunosc:cd sunt I -l . albegte-md mai mult decAt zdpada.

Preabunul meu Dumnezeu.Doamne al meu. Yezi. slavd milostivirii Thle. insd Tu.scdrbindu-se de mine? insd blAndelea gi nespusa Th bundvoinfd nu voiegte sdfie una ca aceasta.+*+++*+++++*+++*+++++**+++*+++**+ md depdrteazdde la falaTatraintestdtdtorii Tdi. slavd noianului necuprins al bundtdfii Thle. Doamne. ca de acum. de vreme ce +++++++++++++++++++++++*++++++*+* tivegti de mine.slavd mut. cdci fdrd aiutorarea Ta cea atotputemicd pi fdrd harul Tdu nicicum nu md pot desprinde de lucrdrile mele cele rele gi de obiceiul cel pdcdtos 9i nici o faptd bund nu pot sdvArgi. din ziua aceasta.intrucAt fdrd Tine nu pot facenimic. iar pentru pdcatele cele din trecut si md indurerez 9i sd md tAnguiesc pAnd la moarte.r-. i.ci apteaptdintoar_ cerea gi se bucurd de pocdinla pdcdtogilor. Doamne almeu. pe cAnd de cele care vin sd md ferescpdzindu-md cu ajutorul Tdu. inaintea Cdreia stAnd eu u.din ceasul acesta din clipa aceasta. cAtimi urdsc faptele cele ticdloase ti Pe mine insumi pentru gi viala mea ceaPreasPurcatdo urdsc. dacd +++++++*+*++*+t++++++++++*++ 5 1+ * + . dd-mi ajutorul Tdu. Cdci multd este mila Ta cu adevdrat multd. Mare este mila Ta. sd-mi irndreptviafa mea cea rea gi afurisitd. Am voinla de a md cdi. mai adAncd decAt genunea iadului.slavd bundvoinfei Thle.i aduc lievoia gi cugetul meu. acestea. oprindu-md fdrdde veste cu armele lor de foc? Cum de nu md aruncd acegtialegat in intunerictrl cel mai din afard. * + + s 0+ * + * + + + + + + + + + * * + + * + + + * + + + + + + Slavd indelung-rdbddrii Tale.imii induririlor Tale. slavd Fefei Tale celei preamilostive. gi nu mai doresc a Te supdra cu acesteape Tine. mai larga decAtintreg pem6ntui dimpreuni cu marea este bundtatea T4 dacd nici mdcar moartea mea nu o doregte. Mai inaltd decAt cerurile. pe cdt imi va fi cu putinfd. fdrd a md nimici dimpreund cu toate fdrddelegile mele. cu nddejdea Pe care mi-am Pus-o intru ajutorarea Ta. Doamne.

numelecetsfhnt nI Lui". cercu smerenie 5. deIa EI. Dumnezeule.pe Domnul. pi npamai departe. pi . tonteceledinduntru ale mele. Iar dacd nu-li oafi cu putinld a cuprindetoate aceste cuointe. Ii mdrturisescDumnezeului meu toate pdcatele mele.citepte PsaImuI 102.Binecuainteazd. pdcatele 6. careau fost pAngdrite9i rdnite aceleunelte de pdcate!Miluiegte gi mAntuiegte mea. ca sd-mi ajufi mie grdbegte.Pe lecuirea pe care le-ai folosit pentru aceioameni caremi-au adus iiSniri. imi pun tn ghndsdtndreptuialamea. spre ajutorul meu ia aminte. Ce !i-am adus eu fie? Oarevreo jertfd bineplScutd?Eu fi-am adus doar pdcate. ca sd se mknghiesufletul tdu: sufleteaI meu. bundvoinlei Tale. md socotesc pe mine tnsumi neztrednic de milostiaireaSa. mele. atunci pune-Ietn mintea ta pin mijlocireaacestorrhnduri scurte in urmdtorul chip: L. iertare 4. ajutd-mi gi md voi mAntui. insdnu dezndddiduiesc.+++**+++*+++*+*++++++++++++++++** ++*++*+*++++++++++++++++++++*++*+ Tu. Iarialcari ale dumnezeiegtilor ++++++*+*+++++++++++++++++++ 5 3* + + . Cred. ridickndu-te de Ia pdmhnt.gi orednicdechinuile celeoepnice. + + + 5 2* + + + + + + + + + + + + + + + * + * + + + + + + + + + 3.Te! Dupd aceasta. Dumnezeule. tntdregte-te tn nddejdea ta ceatntru Domnul gi cugetdla mareaSabundtategi milostioire. pentru toatecelece sesdvArpesc meat. cu adevdrat. Domnul pi Dumnezeul asuPra meu. Binecuvilnteazd-ipe ei furveacul de acum gi in cel ce ce lor drept virtute ceea va sdfie! SocotegteJe vistielor dintru au fdcut pentru mine! Dd-le riile Tale cele vegnicerdsplatdimbelgugatd. credcu tdriecdaorfi iertate Rugiciunea de oameni prigonit celui a SfhntuluilgnatieBriancianinott i1imutlumescfie.i1i mulfumesc Ti" pentru toate suferinlele gi ispitele PecareTu mi le-ai trimis spre curdfareagi vindecareasufletului 9i a trupului meu.doar Thleporunci. cu adevdrat doresc cu toatd inima htru pocdinld'sd md intorc la Tine.. Doamne. Doamne. ajutd necredinlei mele. imi vei ajut4 cdci Tu mi pofi curdla Doamne. Cred cd egti aproape d" toF cei care Te cheamd intru adevdr. 2. Cu adevdrat. Dumnezeul meu.

avAnd numai aceastd singurd mAn_ ++**++++*++++++++++++*+*+++*+**** gdiere in sufletul meu: nddejdea irrtru mila gi bundtatea Th nemdrginite. cu gAnduiile gi cu mele. ca sd ne potolegti noud setea! $i cdldtoregti prih fara izgonirii noastre strAmtorAndu-Te pe Tine Insuli. iartd-mdpemine. irntr-osingurd clipd! $i fldmAnzegtiTu. Rugiciune pentru biruirea patimii iubirii de argint gia licomiei pAntecelui a Sfhntului Ignatie Brinncianinoo Doamne. se secerd.+++++++++*+++*+++++*++**+++++++++ + + + 5 4+ + + * + + + * + + + + + * + + + + + + + + + + + + + + td-md. ca sd ne intorci noud firea cereascdcea plind de pace gi dulceald pe care noi am pierdut-o! Tu vergi sudorile Tale ln Grddina Ghetsimani. Amin. Doamne. pentru ca sd ne izbdvegti pe noi de foame! $i insetezi Tu. }ie fi se cude slavd pentru :i*fy{: toate! fie Unuia fi se cuvine slava! Singura mea avere este rupinarea fefei gi tdcerea buzelor! StAnd ftraintea felei judecdfii Tale irntru sdrdcdcioasa mea rugdciune. atAt cdtre cei prin care Tu md m6nga^i. se coace gi se frAnge la aceeagi vreme. cel vinovat inainteaJh pi inaintea oarnenilor! Iartd_mdpe mine.at gi cdtre cei ce md ocdrisc! Ddruiegte_mirdbdare intru toate suferinlele mele! Omoard_md pentru lume! Thie de la mine voia mea cea pdcdtoasi pi sddegtein inima mea voia Th cea sfAnti. pentru ca noi sd incetdm a vdrsa sudoarea noastrd spre cAgtigarca pAinii gi sd ne invdfdm a o *+***+++**++*++++*++++*++**+ 5 s+ + * . dragoste neprihdnitd. ci din toate pdrfile sunt cuprins de mulfimea nenumdratd a pdcatelor mele. cel fdrd de rdspuns! Ddruiegte_misd md incredinlez gi intru adevdr sd cunosc cd sunt p d cd to s! D d ru i e g te. ca de un nor des gi ca de o pAcld.. Tu ii cercetezi gi ii primegti pe cei pdcdtopi! $i ii inviezi pe cei morfi! $i porunceFti apelor mdrii pi vAnturilor cerului! fli crescminunat grAneleinmAinile Tale. ca numai pe aceastasd o implinesc cu faptele.pAinea se seamdnd.m i sd md lepdd de indreptifirile cele inpeldtoare! Diruiegte_mi pocdinfd! DSruiegte-mi blAndefe gi smerenie! Ddruiepte-mi dragoste cdtre aproapele. pentru tofi dlopo^t i"a.aducAndu-ne roadd insutitd . nu gdsesc trtru mine nici un lucru viednic. cu cuvintele.

prin suferinfele Tale. intinzAndu-Te pe lemnul Crucii. a ne inchina lie pi a petrece fericit htm ea. numai ca si ne facem pdrtagi indulcirii Thle! Ea este pre_ cum opregustare a viefiivegnice.+++++++++*+++++++*++++++++*++++++ + + + s 5+ + + + + * + * + + + + + + + + * * + + + + + + + + + + virsa Tt* rugdciunea pentru impdrtdgirea cu vrednicie cu PAineaceacereascd. care nu fine intru adormirea cea vegnicd. ddruindu-ne fericita gi sldvita brviere! Tu ai indlfat la Ceruri firea noastrd ceapreinnoitd gi ai agezat-ode-a dreapta Celui mai inainte de veci 9i dimpreund-vecuitor cu Tine. sd binecuvAntdm gi sd liiuddm bundtatea Ta! Ddruiegte-ne a vedea cu fala neacoperitd infricogdtoarea. a o vedea pururea. pe tirA_ mul izgonirii noastre. Amin. insd acestea vestesc ne_ murirea pi indumnezefuea. F-1p"*t Pe Tine . nu md ldsa sd-mi inchipui despre mine precum cd agfi cel mai bun dintre oameni. mai rdu decAttofi pi sdnu osAndesc judec cu asci doar pe mine insumi sd md prime. Noi lepdddm pldcerile cele pdmAn_ tegti 9i alegem sorfii suferinfei. gi pomul viefii s-au ardtat pe pdmAnt. clre vestegte nemurirea celor ce gustd dintru el. Rodul acestagi pomul acestale covArgegte pe cele ale Raiului:lcelea vesteau nemurirea.Tu. Tu !i-ai incununat pi ]i-ai rdnit cu spinii capul Tdu preasfdnt! Noi ne-am lipsit de pomul viefii cel din Rai gi de rodul sdu. +++*++++*+++**+++**++*+++*++ 5 7* * * . neajunsa gi minunata Ta slavd. Spinii cei blestemafipe carei-a crescutpdm6ntui pentru noi. pi rodul viefii. Rugiciune pentru biruirea patimii judecirii aproapelui a Sfkntului loan din Kronstadt Doamne. iar Tu. Te-ai ficut noud rod ce ddruiegte viafd vegnicd celor ce se impdrtdgesc cu Tine. ci sd gAndescca despre unul care este pe nimeni.Dumnezeul! Tu ai inviat gi ne_ai *+++++++*+++++++++*++++*++++++*++ ddruit noud degteptarea din somnul acest4 din cumplitul somn al morlii. cu mult mai dulce gi mai de pref decAt viafa cea vremelnicd! Tu ai adormit cu sornnul morfii. Tu i-ai primit pe capul Tdu. ai revdrsat dulceald iniru suferinfele noagtre. a Thtdlui Tdu! Doamne al nostru. ddruiepte-ne noud pi pe pdmdnt pi in Ceruri sd slavoslovim. Amin.

Ddruiegte-i lui(numele) sd cunoascddulceafa infrAndrii cu postul gi roadeleDuhului careizvordsc dintru aceasta. Tu nu iubegti nedreptatea! Auzi Ta vrednica mea rugdciune 9i trimite puterea gi trimite ajutorul Tdu acolo unde md vor intampina vrdjmagii cei vdzu-fi gi cei nevdzufi gi fd se se ridic'e stAlpi in locu. Tu epti Judecdtorul pdmAnnetului. ($i sd te insemnezicu semnul SfinteiCruci). Numele Tdu e Dragostea:nu Te lepdda de mine. Amin. Tu. Rugiciune pentru ceasul cAnd ifi vei vedea picatul a Sfkntului loan din Kronstadt Doamne. f Rugiciune citre Domnul Iisus Hristos a Sfhntuluiloan din Kronstndt Doamne. cautd cu milostivire spre robul T du. Cel Care ai pironit pe Cruce pdcatele noastre.++++++++*+++++++++++++++++++*++++ +++++*++***+++++++*++++*++++++**+ Rugiciune pentru infrAnarea pintecelui a Sffrntului Ioandin Kronstadt Doamne. care esteamdgit de ingeldciunea pAnteceluigi'a desfdtdrii trupegti. Amin' Rugiciune vriimagi Pentru izbivirea de a SffrntuluiIoandin Kronstndt Doamne.Iacelaunde ii va intahi Pe ei Puterea Ta' Amin' +++*+++**+++**++++++***+++** 5 9+ + * ' + + + * 5 8+ * + + * + + + + + + + * + + + + + + + + + + + + * + * . omul cel rdtdcit intru tnpelare! Numele Tdu e Puterea:intdrepte-md pe mine' Tdu cel istovit de neputinld 9i cdzut!Numele e Lumina: lumin eazd sufletul meu cel iratunecatde patimile vielii lumegti! Numele Tiu e Pacea:impdciuepte sufletul meu cel zbuciumat! Num-ele Tdu este Mila: nu inceta sd md miluiePti. pironegte pe Crucea Ta gi acestpdcatal meu gi md miluiegte dupd mare mila Ta. (rutmele ). Amin.

Pentru aceeacad inaintea bundtdfii Tale. Cdci prin infricopdtoare pi groaznice locuri am a trece odatd ce md voi despdrfi de trup. Doamne. n-am alergatla alt temeduitor9in-amintins mAinile mele cdtredumnezeustrdin.dar. Ci Tir. Rugiciune pentru primirea darului Duhului SfAnt Ioandin l(ronstadt a Sffrntului Ripegte-md. Cel Ce egti Unul Bun gi Milostiv.Lumind mai necurate. nici sd. nevrednicul: gregit-am. Doamne. rugdciuneamea. Ci stinge primejduirea lui Pe care o indreaptd asupra mea pi toate lucrdrile lui le zdddmicepte. Doamne. sd mi curdfesc mai inainte de sfArgitul meu de tot pdcatul. Nu. nici nu + + + 6 0+ + + + + * + * + + + + + + + + + * + + + + + + + * + + i1i intoarce falaTa de la mine. Doamne. iyi mdrturisesc pdcatele mele.Doamne. Amin.$i si fie harul Tiu asupramea. Dar. Bunule Doamne.zicd: in mAinile noastre ai venit gi noud ne-ai fost dat. StdpAne. nu uita mdrinimiile Tale gi nu-mi rdspldti mie dupd fdridelegile mele. Celui Ce egti Unul Bun gi Care nu fii minte rdul. $i de-mi cale neimpiedicatdcdtreTine. sd nu md dai celor ce md ba$ocoresc. ca prin acestearugAndu-md !ie.ca sd nu se bucure de mine vrdjmagulmeu.ca un foc arzdnd intru mine gdndurile mele cele Cdci Tu epti. ddruiegte-mi lacrimi de umilenie. Nu lepdda.pentru cd 9i de am pdcdtuit.+++*++++*+*++++++++++++++++++++++ *+++++++++*+*+++++*++*+*+++ +++*** Rugiciune pentru Spovedanie a Sfhntului loan din Kronstadt Tie.inse cu mild gi indurare. La Tine cad strigAnd eu. Doamne al meu.a7a ++++*++++++++++++++++*++++++ 5 1+ + + .ci auzi-md intru bundtatea Ta gi intdregte inima mea intru frica Ta. toati lumina Bucuriemaipresus presusdecAt decAttoatdbucuria Odihnd maipresusdecAt toatdodihna Viafaceaadevdratd9i m6ntuire4 carerdmAi in vecii vecilor. Bunule Doamne.nici sd se laude cu mine vrijmagii mei. 9i nimeni nu md va insoli ca sd-mi vind trtru ajutor sau sd md izbdveascd. gi mulgime de demoni intunecafi gi lipsifi de omenie md vor intAmpina afunci. mustrd-me. gregit-am gi nu sunt vrednic sd caut spre indlfimea cerului din pricina mullimii nedreptdlilor mele.intru prinsoarea cumseintorc dulcea Duhului Tdu SfAnt9i.Doamne.

Ochii nogtri sunt indreptafi cdtre Tine. Dumnezeul nostru. vor curge cuvintele mele intru slava Th gi spre mAntuirea oamenilor Tdi! (Psalmul 1. * * + 5 2+ + * + + + + * + + + + * + + + * + + + + * * + + * + * . cu puterea harului Tdu! Amin. plin de tot picatul. Rdscumpdrdtor. corabia Ta sunt: umple-md cu incdrcdtura faptelor bune. (numele).Hrdnitorul cel de obgteal tuturor . inse se nu se trufeasci inima noastrd din pricina darurilor Thle bogate gi sd nu ne inchipuim ci noi hrdnim. blAndule pi smeritule cu inima Fdcdtor. cu puterea harului Tdu!Amin. fd-l bun pe robul Tdu acesta. 4) Ddruiepte-mi acel dulce gi puternic irrdemn lduntric de a tdlmdci cu lesnire pe hArtie plindtatea vedeniilor gi a simfirilor duhovnicepti! Fie limba mea pnnd a scriitorului cedegrnbd pi iscusit.a Preasf6ntului Duh! (Psalmul 44.ii hrdnetti. *+++++++*+++++++++*++++++++++++*+ Rugiciune pentru primirea darului blAndefii gi al smereniei intru slujirea aproapelui a Sfkntului Ioandin Kronstadt O. gi mai rdu decAtatAt. precum sunt ochii slugilor spre mAinile stdpAnului. Hrdnitor gi Pdzitor al nostru. indestuldm sau |inem pe cineva: Tu . pAnd ++++++++**+++++++*++++++++++ 6 3+ + + Rugiciune pentru cei mAniosi a Sfkntului Ioandin Kronstadt Doamne. Tofi ipi dobAndesc bundstarea gi se odihnesc sub aripile bundtdlii Thle. cdci noi inpine avem nevoie sd ne ascundem in umbra aripilor Talein fiece clipd a vielii noastre. Ddtdtor de viafd.ffudde Tine sunt gol de orice bundtate sau.gi nu sub ale noastre. ii indestulezi gi ii pdzegti pe ei.25. vasul Tdu sunt: umple-md cu darurile Duhului Tdu SfAnt.2) Doamne. Doamne. Doamne Iisuse! invafd-ne pe noi dragostea.+++++*++*+++*+++++++++++++++++**+ pkraieletn miazdzi. fd-md bun pe mine robul Tdu. ale mirinimiei Tale gi-ale iubirii Thle de oameni . Doamne. sau ochii slujnicei spre mAna stdpAnei sale.blAndefea pi smerenia prin Duhul Tdu Cel SfAnt gi ne intdregte pe noi intru acestevirtufi bineplScute fie.

Ca iarba sunt zilele oricdrui om.umbrd givis. irvald-md blAndelea gi smerenia pe mine. robul Tdu cel cdzut intru mAndria diavoleascd pi depdrteazd. pururi sd iubesc Pe tot aproapele meu ca pe mine insumi pi pentru nimic sd nu md m6nii pe dAnsul. diavoleascd gi depdrteazd de la inima lui intunericul gi povara trufiei satanice! AminDoamne. Amin. cu cht mai mult Tu ii vei da bundtdfi felurite celui care cere de la Tine (Matei 7. invafi-l bldndelea gi smerenia celcdzut intru m6ndria pe robul Tdu. sau ca vAltoare4 9i +++*++++*+++*+++++++***+++*+ 5 5+ + + . Doamne. cerceteazd-l iubire de oameni pe robul Tdu cel cdzut. gtim sd le ddm daruri bune nu doar copiilor nogtri.ce Ta. Dd-mi mie. (numele). ca sd nu piard pAnd in sfArgit lucrul mAinilor Thle. Dacd no| rdi fiind.(numele). de la inirna mea intunericul gi povara trufiei satanice!Amin.l1). Rugiciune pentru a dobAndi dragostefali de aproapele gi indrizneali inaintea lui Dumnezeu n Sfhntuluiloan din Kronstndt Doamne. Bunule Iubitorule de oameni! Cel Ce cu un singur cuvAnt ai fdcut fdptura 9i din ea ai dar cu nespusaTh pldsmuit omul. ci gi strdinilot.+++**+++++++++**+*++++++*++*+++++ *++***++**+++++++**+++++++*+++**+ cAnd ne vei umple de darurile mdrinimiei Tale. sd cunoascd ingeldpul 9i asemdnarea ciunea bogdliei gi faptul cd toate cele pdmAntegti sunt degertdciune. cu putinfd igi este Jie sd faci un lucru ori altul pentru robul Tdu (numele)-Fd pentru el aceast4 cdci numele Tdu esteBunul 9i Iubitorul de oameni piAtotputemicul. + + + 6 4+ + + + * + + + + + + + * + + + + + + + + + * + + + + * Rugiciune pentru cei mAndri gi indiritnici a Sfilntului Ioandin Kronstadt Doamne. ca sd nu slujesc diavolului. Rugiciune pentru cei iubitori de argint 9i zgArcifi a Sffrntuluiloan din Kronstndt Comoara noastrd cea nestricdcioasd 9i bogdfia ceanesecatd!Ddruiegte-i robului Tdu care l-ai fdcut dupd chiacestuia. Amin.

Amin. nenumdratelor gi necercetatelorThle daruri. ca pe cel dint6i dintre pdcdtogi. ci sd le biruiegti pe toate cu d. purtdnd mereu fald de mine insumi . dAndu-i fiecdruia dupd puterile sale gi dupd socotinla voii Tale.o neimpicati dupminie.fald de omul cel trupesc din mine . irilAture. pe carele-a primit dintru binefacerile Thlecelefdrd de numir. gi n-ai de ce-i invinui pe cei neputinciogi gi pdcdtopi.. Preabunule StdpAne. Rugiciune de pociinfi a Sfhntului loandin Kronstadt Doamne. Poadfuire: Pentru nimic sd nu te mAnii.vdlul diavolului de pe ochii inimii robului Tdu gi ddruiegte-i lui inimd infrAntd gi lacrimi de pocdinla gi de mulfumire.Amin. ca sd nu. de-mi sd-mi vdd picatele mele. fii minte cd intocmai precum epti tu neputincios. cel ce a prins de vie voia luiintrua sa Fisdnu-lsmulgd dinmAinile Tale. *++++++++*+++*++++++++++++*t 5 ?+ + + . preanegrditd Bundtate. trebuie sd-l invinuiegti.ragostea:toate supdrdrile gi capriciile. Rugiciune pentru cei invidiogi a Sfkntuluiloan din Kronstadt Doamne. agaestegi aproapele. Ci sd md dispreluiesc pe mine insumi dupd vrednicie. toate nepldcerile din familie.+++++++++++++++++*+++++++++++++*+ +++++*++*+++*+++++*+++*++++++++++ numai Tu Unul egti bogdf i4pacea gi bucuria noastrd!Amin. pi de aceea cautd cu inrtelarespre bunurile robilor Tdi. cel care e puternic intru riutate. S. cu care. Cdci irtru orbirea patimii sale el a uitat de Tine gi de darurile Tale cele imbelgugate gi s-a socotit pe sinegi a fi sdrac. eu am gregit. ca sd nu sebucure de el vrdjmagul. dacd ei igi mirturisesc neputinfa Pe diavolul. o.i dis pr el ui es c pe c ei pdc dtogi asemeneamie gi sd nu port fald de ei gAnd rdu in inima me4 pentru pdcatele lor. ii ddruiegti pe tofi.sd nu gtii nimic altceva decAt dragostea Sd zici: eu sunt de vind.degi + + + 6 6+ + + + + + + + + + + + + + + + * + + + + + + + + + + + este bogat intru bundtdfile Tale. iar neputinla lui prin a ta neputinld se nimicepte. lumineazd mintea pi inima robului Tdu acestuia spre cunoagtereamarilo[.

Curdfegte-fld. Preinnoitorului meu. preflrm gi de a grdi pi a face ceeace-!i este binepldcut Tre. nectrra! spurcat gi scArbos.foarte bucuros md voi lduda mai degrabd intru sldbiciunile mele. +*+*+++++++++++++*+*++++++++ 5 9* * + .. cu sila tArAndu-md cdtre pdcat. sfinfegte-md gi md m6ntuiegte. ca sd fiu bl6nd cu aproapele meu gi infr6nat de la mAnie.++++++++*++++++++*+++*+*++**++*++ *++*+*++*++++++++**++*+++++++**++ Rugiciune citre MAntuitorul a Sfkntului loan din Kronstadt Doamne.aduni g6ndurile mele.m6ntuiegte-md!Tu ai venit sd innoiegti firea mea cea stricatd prin pdcat preinnoiegte-mdpe mine cel ce m-arn fdcut pe mine insumi stricdcios prin patimi gi pofte picdtoase. Tu ai venit sd ne izbdvegti de robia vrdjmapului . Rugiciune pentru dobindirea duhului bhndefii gi al smereniei . Tu ai venit sd le aduni pe celerisipite .lui Hristos Dumnezeu. gi de a-l sdvArgicu lesnire. Amin. dar. pentru ca sd locuiasci intru mine puterea lui Hristos" (2 Corinteni L2. ca sd fiu curat la inimi gi voinic la trup spre slava Numelui Tdu. harul. At4 toati viafa mea !i-o dau fie. + + + 6 E+ + + + + + * + + + + + * * + + + * + + + + + * + + + + 9). Sunt cu desivArpire neputincios de a face orice lucru bun firi Tine .izbdvegte-md.dar.lb ai venit sd ne mAntuiepti prin credinfa cea intru Tine gi cred fie cd egti MAntuitorul meu . nici sd doresc binele. a Starelului Ewastie din Pustia Glinskului Doamne. care md luptd intru mddularele mele gi md apleacd spre pimAnt. Ddruiegte'mi duhul smeritei irfelepciuni. Amin. nici sd simt binele. Tu ai venit sd ne intdregti intru neputinla noastrd 9i Apostolul Tiu a zis. de-mi lumina 9i puterea de a g6ndi 9i a simfi binele. dd-mi duhul blAndefii. iruroiegte-mdsufletegtegi trupepte. M6ntuitorului meu. Tu ai venit sd ne luminezi . cici fdrd de Tine apropiatd gi grabnicd este pieirea mea ir fiece clipd. nici sd-l griiesc pi nici sn-l plinesc. ca si nu g6ndesc despre mine insumi lucruri inalte 9i si nu mi mAndresc. de robia vrdjmagului celui pream6nios.de-mi. . pe care mi le-a risipit vrdjmagul. Ajutii-mi. Nu pot fdri Tine nici sd gdndesc. Eu sunt cel neputincios p6nd in sfArgit gi nu-mi este cu putinfa a face nimic bun fdrd Tine.lumineazd inima mea infunecatd de patimi.

a gi cucernicia cea adevirati. Pdzegte-ne pe noi intru credin. +++ m +++++++*+++++*++*+*++*+*++++ preainfeleptei voii Tale. . Dumnezeul nostru! Iartd-ne noud toate pdcatelenoastre celecu voie gi fdrd de voie sdvArgite!FacS-se intru toate voia Th cea sfAntd cu noi.Fdrdde mine nu puteli facenimic" (Ioan 15.5). Cel Atotmilostiv gi BinecuvAntat in veci. intru paceasuflefului. pdcdtopii. Rugiciunea duhovnicului inainte de Spovedanie a StarelulAlexiedin PustiaSmolenskului Doamne.enie. De acelati lucru invrednicegte-ipi pe cei de aproape ai nogtri. implinind-o pe aceasta..+++***+++*+++++++++*+++++*+*+++++ +++++++++++++++++++++*+++++++++++ Rugiciune pentru izbivirea de ostenealaceanecurati6 a StnrelulAlexie din PustinSmolenskului Doamne Iisuse Hristoase. mAntuiegte-nepe noi. Amin.Fiul lui Dumnezeu. 9i prit judecdfile cele numai de Tine gtiute. nevrednicii robii Tdi. Dd-le gi fiilor mei duhovnicegti acelagi lucru. Dumnezeul meu! Iartd-mi mie pi fiilor mei duhovnicegti toate pdcatele cele cu voie gi fdrd de voie. Ddruiegte-le lor duhul de pocdinfi al inimiigimdrturisirea cea desdvArgitd. Sfinte Mucenice Trifon. intru sdndtatesufleteascdpi trupeasce sd sdvArgesc aceastaSpovedanie mAnfuitoare pe care arn a o primi. Dd-ne *+++++++++++++++++++++++++++ n *+* . gi pe toli oamenii Tdi. trimitefi-mi osteneala cea bund gi cinstitd spre slava lui Dumnezeu gi spre folosul celor ce sunt aproapele meu. dupd cuvAntul MAntuitorului. ca Unul Care le cunogti pe toate cele ce sunt cu adevdrat spre binele nostru. De-mi cuvAnt dintru priceperea pi cugetarea cea duhovniceascd. PreasfAntamea Ndscdtoarede Dumnezeu gi tu. Iar pe noi ne invrednicegte ca intru pacea sufletului sd ne supunem neclintit pi intru toate preabunei gi 6 Ostenealdnecuratd ar putea fi numit orice lucru pe carre omul il sivArgegtefird ajutorul lui Dumnezeu. Amin. invrednicegte-mi pe mine cu sfin. Tu. Rugiciunea omului care cauti pace in Dumnezeu a StarelulAlexiedin PustiaSmolenskttlui Doamne.

Doamng Durnnezeulmeu.. Amin. + + + 7 2+ + + + * + * + + * * + + + + + * + + + + + + + + + + + Pentru ca sd pricinuiesc bucurie acolo unde sdligluiegte amdrdciunea.. Fdcdtorul meu. Cel care iartd. ci intru Tine.acela va fi iertat. Dumnezeul meu epti Tu. Pentru ca si aduc luminA intru intuneric. ci sd-i trfeleg eu pe alfii.ci sd aduc mdngdiere. acela se gdsegte. Cdci Tu egti Lumindtorul gi M6ntuitorul nostru.+++**++++++*++++++++++++++**+++++ +++++++++++++++++++++++++++*+++++ noud sfdnta pace a sufletului gi vepnica m6ntuire. cici neputincios sunt. invrednicegte-md sd fiu unealta pdcii Tale. Nu sd fiu inleles. line mintea mea. Dumnezeul meu. Nu sd fiu iubit. acelaprimegte.a acolo unde apasd irdoiala Pentru ca sd trezesc nddejdea intru cei muncifi de dezndddjduire. *++*++++*+*+++++++++++++++++ z 3+ + * . depdrteazd de la mine toate gAndurile cele necuviincioase pi nepotrivite! Miluiegte-md. acela se trezegte la viafa vegnicd. invrednicegtemi nu sd fiu mAngAiat.Amin. Amin. Rugiciune pentru nivilirea gindurilor a Preacutsiosului Stare! Iosifdela Optina Doamne. ca sd n-o biruiascd g6ndurile cele necurate. Pentru ca sd iert acolo unde se face supdrare.. Cel ce se uitd pe sine. Iisuse Hristoase. Cel care moare. Doamne. Pentru ca sd aduc dragoste acolo unde este urd. Pentru ca si fac unire acolo unde se iscd ceartd. ci sd-i iubesc eu pe alfii. sd seindulceasci e4 cdci mare esteNumele Tdu pentru cei ce Te iubesc pe Tine. Cdci cel ce dd. giJie slavd i.i aduceminveciivecilor. Pentru ca sd spun adevdrul unde domnegte ingelare4 Pentru ca sd inal! credin. Rugiciune pehtru implinirea sufleteasci (o aeche pi rugdciunedescoperitd ingrijitd de Arhiepiscopulloan $ahoaski) Doamne.

cerceteazd-md gi pe mine cu darul priceperii. cAt gi intru cele ale viefii de zi cu zi. de aceeamilostivepte-Tegi nu lepdda rugdciunea mea cdtre Tine.mdcar cu o fdrAmi de tnlelepciune. Maicd a Domnului 9i Fdcdtorului meu/ tu egti rdddcina fecioriei gi floarea cea fdrd de ofilire a curdfiei. Amin. ci slujirea cea pfine de osArdie gi necdutdtoare de rdsplatd.a regelui Solomon pi a dreptului Iisus Sirah . Inzestr eazd-md. Amin. ci md cerceteazi cu bundtatea T4 pentru ca sd le sdvArpescpe toate cu izbAndd spre slava Numelui Tdu. +++*+++++++++++++++++++++++* 7 1+ + + Rugiciune viefii pentru orAnduirea deSuroi Antonie a Mitropolitului Dumnezeule.. Cunoscdtorule de inimi. Tu pe toate le gtii gi dragostea Ta este desdvArgitd. Amin.viala aceastairn mAinile Tale gi fd cu ea ceea ce eu ndzuiesc a face. Rugiciune pentru dobAndirea darului infelepciunii a Mitropolitului Manuil Lemepnski Doamne. primegte smerita mea rugdciune gi pentru mijlocirea acelor oamenilor care au fost infelepfrlr de cdtre Tine . care e atAt de trebuincioasd intru toate lucrdrile cele duhovnicegti.Iisuse. O.irrsd nu pot. + + + + + 7 4+ + + + + + + + + + * + * + + * * * + + + + * + + + + * . cdci nu am decAt a ta mijlocire 9i dimpreund cu tine Pe cea a Fiului tiu 9i Dumnezeului meu. agadar. Am cunoscut cd voia Ta nu este sd-fi aduc rugdciunea ceacu multe cuvinte. celui ce sunt neputincios prin patimile gi bolile mele cele trupegti.*+++*+++*++++++++*++++++++**++**+ *+++++++++++++*++++++++++++++++++ Rugiciune pentru lupta cu trupul StarelMncariede Ia Optinn a Preacuoiosului O.ia. Tu vezi sdrdcia suflefuIui meu. Preasf6ntdNdscdtoarede Dumnezeu! Tu imi ajutd mie.

De nu md vei nimici pe mine dimpreund cu fdrddelegile mele. dupd bundtatea Ta Fi nu dupd faptele mele! Tu voiegti a md mAntui. MAntuitorul meu. Doamne. M6ntuiegte-md.AminRugiciune pentru linigtirea sufletului infuriat a SffrntuluiIerarhTihondin Zadonsk Miluiegte'md. Doamne ajutd-mi. Rugiciune citre MAntuitorul a Sfkntului Dimitie aI Rostoaului MAntuiegte-md. dupd cum voiegti. Da Doamne! De-mi inimA sa Te pot urma cu credin. Fiul lui Dumnezeu gi Fiul lui David cu trupul. Doamne. Doamne. ci cdtre Cel Ce sti de-a dreapta Tatelui in Ceruri. Cel cem-ai ferecatintru dreptate. precum cAinele din fdr6miturile cecad de pe masarobilor Tdi. ajuti-mi! Strig cdtre Tine. slavd *+++*+++*++++++++++++++*++++ 7 7+ * + .* ++*++++++++**+++*+*+++++++++++*+ ++++++++++*+*++++*+++++++++++++++ Rugiciune pentru impiciuirea sufl etului infuriat din Zndonsk lernrhTihon a Sfhntului Miluiegte-md. De vei inchide inaintea mea ugile milostivirii Tale. nu cdtre Cel Ce umbld pe pimAnt. fii iardgi binecuvAntat! De-mi vei deschide ugile milostivirii Tale. blAndelea gi indelungd-rdbddrea Th. din invergunare. Dumnezeul meu. Fiul lui Dumnezeu: suflehrl meu rdu se irrfude. dar.pentru ca gi intru Impdrdlia Tia + + + 7 5+ + + * + + * + + + + + + + + * * + + + + + + + + + + * ceavegnicd sd md irnvrednicesca md impdrtdgi dintru masa robilor Tdi. imi pun nddejdea gi voii Tale Sfinte md incredinfez . binecuvAntatveifi Tu. pe care Tu i-ai ales. din pofta cearea gi din alte patimi pdgubitoare.fd cu mine dupd cum voiegti! De voiegti sd md aduci intru lumind. dupd a Th putere. fii binecuvAntat! De voiegti sd md fii intru intuneric. preabine va fi atunci gi nespus de frumos. Amin. dupi cum gtii cu judecdlile pe care numai Tu le cunogti mAntuiegte-md! Intru Tine. precum ai miluit-o pe femeia canaaneancd:sufletul meu rdu se infurie din mAnie. bundtatea. De-mi sd md satur fl eu.d gi dragoste intm smerenia. Tu gtii in ce chip sd md mAntuiegti.

nici sabi+ nici foame4 nici prigoana nici adAncul.Dacdsunt **++++*+++*+++++++*+++++*+*f 7 9+ + + intru Rugiciune pentru petrecerea dragostea lui Dumnezeu a Sffintului DimitrieaI Rostotsului Fie ca nimic sd nu md desprindi. Domnul meu..Doamne.++++++++*++++++++++*+++++++*++*++ ++++*+++*+++*++++***+**+++*++++*+ milostivirii Tale celei nemdrginite! De md vei prdpddi dimpreund cu fdrddelegile mele. putrezescdupi moarte.nici indlfime4 nici celede acum. tinerelea se apropie de bdtrAnefe. Dumnezeul meu! Fie ca nimic si nu poatd a o tdia de la mine: nici focul.: . ci zi gi noapte sd Te caut pe Tine. sd primesc comoara cea vegnicd. . MAntuitorul rneu! Toatd voia gi cugetarea mea intru Tine sd se adAnceascdgi toate oasele mele sd. iar unde md voi sdldgluidupd moartenu gtiu. ci numai aceast4 dragostea T4 sd rdmAnd pururea in sufletul meu. Toatd nizuinfa pi rAvna mea intru Tine Unul sd fie. viala merge spre impufinare.e. slavd judecdfii Tale celei drepte! Precum voiegti. sd dobAndescbogdlia cea fdrd de sfArgit gi sd md firvrednicesc de toate bundtdfile. infloresc in tinerefe.Eu trdiesc pentru a muri. nici cele ce vor fi. tocmeptepentru mine lucrul! Rugiciune pentru incredinfarea in voia ' Domnului a SffrntuluiDimitrie al Rostooului Doamne! Toat5 dorirea gi suspinareamea sd fie intru Tine.md usuc la bdtrAne. sdrmanulDimitie. nimic sd nu md despartd de dragostea Ta cea + + + 7 8+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . Fie ca nimic altceva sd nu doresc in veacul acesta. indemn pentru ticilogia mea eu. Doamne! Cine este asemenea]ie. Doamne. Rostoaului ticdlogii. o. har gi intelepciune? Cdci pe toate preainlelepte. dumnezeiasci.zicd. $i afldndu-Te. drepte gi bine orAnduite pentru noi le-ai ficut". Mitropolitul Scris-am pi aI laroslaaului. cine se va asemui cu Tine irrtru putere. spre folosulproprieimele Eu gtiu cdrdsdritulmeu mergespreapus.

petrunzAndu-i infelesul.. cum md voi ardta. neavAnd haind de nuntd? Iatd ce voi citi in cartea mormAntul meu. intreba-voi. preaticdlosul 9i impufitul prccum un cAine. apteptAnd |udecata cea dreapd". care erau pline de indulcire gi desfdtare? Unde e toatd pldcerea gi podoaba degartd a lumii acesteia? Dar iatd cd aud din mormAntul meu + + + 8 0* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * + cum mi se rispunde: . cum trupul meu cel m6ncat de viermi duhnegte din pricina putrezirii gi cum oasele mele s-au prefdcut in cenugd.ine. de ce mai trdiesc a9a ca gi cum n-ar trebui sd mor niciodatd? Iar dacd am sd mor. invrednicegte-mi pentru negriita Ta bundtate si primesc viala cea +++t++++++++++++++++++++++++ 8r +++ . aici. in sicriul acesta. viermi gi duhoare. atotticilosului 9i mai decAt un cf. imbrifiteazi-mn cu dragoste.in duhoare giimpuficiune. afunci de ce nu-mi ud cu lacrimi toate mddularele mele gi nu tremur cu tot trupul meu? Agadar. iertarea preaimpulitului gregalelor mele.++++*+++*++++**++*+++++++++*+++++ +++++++*+++++++*++*++*++++++*++++ muritor. $i vbi uda atunci fafa mea cu lacrimi gi voi incepe a-Lruga cu toatii stiruinfa pe Preamilostivul Du-rrnezeu. unde e seninul ochilor mei? Unde mi-e miiestria cuvintelor plicut intocmite? Unde imi sunt faptele preasldvite? Unde-mi sunt dimpreund vorbirile cu prietenii mei. atunci de ce nu md intorc la cele bune? Daci voi fi cercetat cu de-amdnuntul gi voi auzi rdspunsul cel cumplit.lar c6nd md voi scula 9i md voi arita la ]udecatd inaintea nefdFrnicului meu |udecdtor gi Dumnezeu. sdrutd-mi pe mine. sicriul tdu. voi vedea crun e schimbatd acolo firea mea. preapdcitosului. nefericitul? La cine voi alerga? Ce voi zice spre irrdrcptilirea mea? O! fale gi iar jale! Vai gi iardgi vai! Cici dacd fueptul abia de se va mdntui acolo. atunci de ce nu moare intru mine rdutatea gi cddereain pdcat?Dacdva trebui sd md prefac inviermi gi cenugd. Fdcdtorul meu: Dd-mi mie. toati frumusefea ta ficutu-s-a praf. cdcituvei locui intru mine pane in ziua fudecifii. md voi duce citre mormAnt cu o mare intristare gi durere in inima mea gi ajungAnd. ce voi spune atunci eu. privegte gi ia aminte cu sarguinfe. privegte. privegte la frumusefea ta. afunci et1 mult-pdcdtosul.Aici. dar.la mormAntul meu gi voi cduta cu osArdie: unde e frumuselea chipului meu. cenugd.

prin grdirea departd. sd inviez cu bucurie dimpreund cu trupul gi sufletul meu. prin induplecdri ingeldtoare pi prin lingugire.prin orice fel de desfr6nare. slavd degartd. Spovedanie generali a picatelor rostitd inaintea preofului de citre cel care se pociiegte alcdtuitdde SfhntuluiDimitie aI Rostoaului Mdrturisesc Domnului Dumnezeului Atotfiitorul. omule! Fii cu lunre-aminte. prin hofie gi tAlhdrie. Celui sldvit gi inchinat intru SfAnta Tieime. irndlfare de sine atAt cu ochii. prin dorirea cu cugetul a uciderii. prin dorirea de cinstire gi iubirea de argint. prin ndzuinfa spre nedreptate. prin invidie gi uri. prin sdrutare pi atingere necurati. Mdrfurisesc de asemenea cd foarte am pdcdtuit prin mAndrie.prin befie. a Preasfintei noastre StdpAne de Dumnezeu Ndscdtoareagi Pururea FecioaraMari4 gi ale tuturor Sfinfilor Tdi! Amin. gi SfAntului Duh. prin ticdloasa +++++++++++++++++++++*+++++* t r i* + * . faptul cd n-am dat indeajuns milostenie. PreabinecuvAntatei Pururea Fecioare Maria gi tuturor Sfinlilor. intru pdcate am fost crescut gi intru pdcate am triit dupd Botez gi chiar gi pAnd in ceasul acela. prin faptul cd mereu primesc intru nevrednicie Trupul gi SAngeleDomnului. toate pdcatele mele pe care le-am fdcut cu gdndul. prin jurdmAnt strAmb. Tatdlui gi Fiului. cinstite Pdrinte.prin necurdlii preaspurcate. prin mddulareie mele celendscdtoare de prunci. prin neptiinfd 9i nepdsare.+++++++++*++++++++++++++++++++*++ *++*++++*+++*++++++++*+*++*++++*+ vegnice dupd sdvArgireamea. Pe-acela chinul nu-l an ocoli. prin implinirea fdrd luare-aminte a lucrdrilor bisericegti. cu cuvAntul. sd fiu vrednic de pederea ceade-a dreaptaT1 in veci gi necurmat sd Te laud. prin preacurvie. ceasul morlii tu mereuil line-n minte: $i Iar dncdcineun de monrte nu-pi aa aminti. cAtgi cu imbrdcdmintea gi cu toate faptele mele. prin intristare. intru pdcate m-am ndscut.prin pofta trupeascd. prin pAngdrirea lucrurilor sfinte. cdci intru pdcate am fost zdmislit. prin imbuibare. prin asprimea fafd de cergetori. O. prin agonisirea cea necinstitd. cu fapta pi cu toate + + + 8 2+ + + * + + + * + + + + + * + + * + + + + + * + * * + * simfurile mele. prin mAnie.Pti. pentru rugdciunile nddejdii mele celei preaputernice. pi fie.

prin irgeldri.prin prin vorbe dojenire.prin dorirea giindulcirea cea spurcatd. prin cdutarea ceacucugetnecuratla tnrpeasci. prin somnul stArnirea rAsului. prin bArfe. prin neimplinirea ascultiirii cuverrite. prin certuti.Aogiei fafd de prietenii gi bineficitorii mer.+++r+*+++++++++++++*++r++++++++++ primfue pi ospitare a siracilor. gedereape scaurL sau culcarea pe jos in biserici gi urmdrile necuviincioase ce au purces dintru acesteaprin + + + 8 4+ + + + + + * + . de rdu. prin cuvintele cele degarte. prin judecarea cea necumpdtatd. somnul indelungat. prin felurite jurdminte. prin discufii spurcate purtate cu al1ii. prin intrarea trufaga in biserica lui Dumnezeu. prin viclenii.prisositoare. prin invoirea cearea gi prin sfdtuirea ceanedreaptd. cd in biserica Domnului am sdvArgit cu lene gi nepdsare rugdciunile. prin necercetarrea bolnavilor gi a celor ce se afld in temnife. Mdrturisesc despre aceeacd m-am apropiat de sfAntaslujire gi m-am atins de sfintelevasecu inimanecuratd gi cu m6inile spurcate. prin neingroparea morfilor.prin nepotolirea foamei celor care fldmanzesc pi-a setei celor care inseteazi. dupd porunca Evangheliei. Greu ampdcdtuit prin g6ndul celpreardu. prin neimbrdcarea nevoiagiloq.ilor care au bineplicut Lui gi nu le-am petrecut intru trezvie gi curefieMerturisesc cd i-am ticut nepldcere mai-marelui meu pi nu l-am ajutaf ci nu i-am mangaiat pe cei czrc-Eru verrit cu cerere la mine. prin hulire. ptit ingeldciuni. prin nepdzirea cteair. Ampdcdtuitprin cArtire. prin prin vorbirea *+++++*+*+++*+++++++++++++*+ 8 5+ * * . prin lucrarea fdrddelegii in biserici. prin pdrerea cea ingeldtoare. r6sului. prin rostirea glumelor degarte. prin starea mea in picioare. psalmodierile gi chemdrile Numelui lui Dumnezeu. prin indelungat. prdznuire gi inchinare zilelor de sirbdtoale . prin cugetarea gi povdfuirea cea stricati. necurate pi supdrdtoare. ci &iar le-am fdcut rdu acestora Greu am pdcituit gi prin hulirea gi devetirea bdh6nilor poporului gi a cArmuitorilor. prin bucuria cea plind de degertdciune gi zAddrnicie gi prin tot rdul. i + + + + + + + + + + + + + + + + + + + **+*++++++++++++++*++++++++++++++ grdirile degarte induntrul ei.nici Prazrricelor Domnegti gi nici celor rSnduite Sfin. prin clevetiri neincetate. prin asuprirea celor din casdcarre mi-au fost incredinpfi. prin minciund. Mdrturisesc cd nu am adus cuvenita cinstire. sporind certurile gi dezbindrile gi luAndu-i in rAs pe al1ii.

cu indulcirea sau cu dorinfaintru toateacestea ampdcdtuit pi. prin vdzul. md cdiesc. cu gtiinld sau din negtiinfd. auzul. Domnului Dumnezeului meu. cinstite Pdrinte. sd md ierfi 9i sd imi dai canon de pocdinfd pentru toate pdcdtuirile mele. gi ca sd cd pe toate acestea se roage pentru mine. cu cuvAnful. ca pe unul care ai aceastdputere ce fi s-a datde la Hristos Dumnezeu. prin invoirea cu diavolul. prin cdlcarea poruncilor lui Dumnezetr. + + + E 6+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . Iar ce mi-am amintit. Cdciimipare rducu adevdrat cd le-am sdvArgit. irnainteacdrora am sPovedit toate aceste4 ca irr ziua Judecdlii toli sd imi fie martori impotriva diavolului. prin indulciri necurate. Pierit-am intru toate gAndurile. prin pofta de desfrdnare a trupului. avAnd dorinfa putemicd gi hotdrAreade a md pdzi de ele cu ajutorul lui Dumnezetr. nici nu mi le pot aminti. pe cdt +++*+++++++++++++++++*++++++ c 7+ + + . prin gAnduri de curvie. Pentru cd de toate acestea. ti Pe tine. gi md cdiesc de bund voie. Pentru acee4cu smerenie o rog pe PreasfAnta gi PreabinecuvAntata Fecioardde Dumnezeu Ndscdtoare9i pe toate Puterile Ceregti. eu insumi sau prin mUlocireaaltor4 sau prin ademenirea fratelui meu. mirosul gi pipditul cel desfrAnat gi intinat. cu fapta. cuvintele. pdcdtosul.drnicie. spuse gi nespuse din pricina uitdrii mele 9i a mullimii pdcatelor. gusful. 1 aceea am spus. dorinfele pi faptele mele. Pdrinte cinstite. gi pe care eu. socotindu-md vinovat inaintea Fefei lui Dumnezeu mai mult dec6t tofi oamenii. $i te rog pe tine.Precurn eu le-am spovedit.md tAnguiesc gi md socotescvinovat inaintea Domnului Dumnezeuluimeu. le mdrfurisesc atAt pe aceste4 cAt gi acelenenumdrate pdcateale mele pe care le-am ficut cu voie sau fdrd de voie. din pricina mulfimii lor nu le pot gti.prin fd.sdmd dezlegi de toate acestepdcate ale mele Pe care le-am mdrturisit.prin nepdsarea intru dragostea cdtre Durnnezeu gi cdtre aproapele. sd md curdfegti.++++*++++++++*+++++++++++++++++++ +++*++++++*++++++t++++*+++++*++++ murdare. Pentru cd de toate acestea gi de toate celelaltefdrddelegiprin care poate neputinla omeneascd sd grepeascd impotriva Dumnezeului gi Fdcdtorului sdu cu gAndul.prin vegherea cea neplicutd lui Dumnezeu. prin batjocurd. ti Pe toli Sfinlii care au binepldcut lui Dumnezeu. care-i vrdjmagul gi rduvoitorul neamului omenesc.

Pirinte. Rugiciune pentru lepidarea de sine (cu pomenirea Patimilor Mintuitorului Hristos) a Sfhntului DimitrieaI Rostoaului Tie. Cu S6ngele Tdu curelefte mulfimea fdrddelegilor mele. prin rdnile Thle pdzegte-mi gi md izbdveStede tot rdul. Ifi incredin lez acumsufl etul meu gi toate simfurile pi cuvintele mele.gi pentru ca sd caute spre Tine.-md gi te roagi pentru mine. Ddtdtorul meu de viafd' nimic altceva sd nu iubeascd. de patimi 9i de vrdjmdgia omeneascd. dezlegd. Cu Crucea T4 intocmai ca gi cu o sulild.rdpindu-md din fala cumplitelor cideri in pdcate care vor sd vind. limanul meu gi tdrAmul ndzuinfelor mele. Cu moartea Ta ucide patimile stricdtoare de suflet ale trupului meu gi dd-mi indreptare vilii mele celei rele gi desfrAnate. impunge inima mea afurisitd. Care pentru noi n fost r dstignit. Dupd aceasta se poateciti rugdciunencdtre Domnul lisus Hristos. dintru Aceea dob6ndind nddejdea cea folositoare. pdzind neputinfa mea de ispitirea demonilor.Sd igi taie voia sa gi sd pi-o incredinfeze Proniei Thle. ziua gi ceasul sfArgitului meu.pe' carele-apurtat pentru pdcatele noastre. pdcdtosul. credinla pi viefuirea mea. Iartd-md. Mf.i incre+ + + 8 E+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * + + + + + + drnlez Jie gi md rog: Primegte-le intru mAna ocrotirii Tale celei dumnezeiegti.*+++*++++++++++++++++*+*+++*+++++ ++++++++++++*+++++*+++*++++++++*+ e cu putinfd. adormirea gi odihnirea mea intru cele vegnice. De pdcat sd se scArbeascd ca de-o vdrsdturd mArgavd. Pe aceasta citind-o. cugetele pi gAndurile mele. gi toate deprinderile trupului gi ale suflefului meu. dar gi invierea sufletului gi a trupului meu i. pentru ca in afard de Tine. Cel rdstignit. dimpreund-pdtimind cu Tine gi umplAndu-se de intocmai umilenie. omul dobkndegte multd umileniepi ca printr-un frhu este linut de In cddereatn pdcate si estepoodluit cdtreindreptare gi propdpirea aielii celeibinepldcute lui Dumnezeu. Cu palmele Tale cele rdstignite binecuvAnteazd-mi. gi numdrAndu-md dimpreund cu oile ThlecelebinecuvAntate. Amin. cdlduzindu-md pe calea cea fdrd de primejdii cdtre Tine.pentru ++++++++++++*+++++*++*++++++ 8 9* + * .ntuitorului gi Rdscumpdrdtorului meu.pnttru pomenir ea mAntuito nrelorSnle Patimi.

intru smerenie.iar in viafa ce va sd fie ne va aduce in dar impirdfia Cerurilor. cu luareaminte gi cu simfdmAntul pdrerii de rdu ceuvordgtedintru pocdinfd. numele Tdu face minuni gi ne unegtecu Tine. intru Numele Tdu cer rugdciunea preasfAntului gi atotputernicului Tiu Nume. Iisuse Hristoase. Si tremurd puterile iadului. spre slava Ta dimpreuni cu a Tatdlui gi a SfAntului Duh.Pentru rugdciunile Preacuratei Maicii Tale.cu buzele. Amin. Numele Tdu este armd nemincinoasd spre alungarea vrdjmapului.Dacdvefi cere ceva intru Numele Meu. Amin. Pentru aceeaeu. ne imbogdlegte cu virtufi. Fiul lui Dumnezeu. s **++++++++*++++++++++++*++++ 9r+*+ .. ale SfAntului Ioasaf al Belgorodului. Cdci al Tdu este a milui gi a mAntui gi a ddrui celui ce se roagd. cu mintea neincetat rugdciunea gi cu inima sd sdvArgesc aceasta:Doamne. intru plinirea poruncilor Tale. ale SfAntului Serafim din Sarov 9i ale tuturor sfinlilor Pdrinlilor nogtri. Numele Tdu arde pdcatelegi patimile. Fiul lui Dumnezeu. pdcdtosul. cu preacurate buzele Thle: . miluiegte-md pe mine. mi rog !ie: depdrteazd de la noi negtiinfa cea duhovniceascd. vi voi faceaceea". Auzi-md pe mine Tu. Cel Ce ai fdgdduit sd-i auzi pe tofi cei care Te cheamd trtru adevdr. a1eSfAntului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei. Rugiciunea Starefilor de la Optina pentru dobAndirea darului rugiciunii lui Iisus D o a mn e Ii suse Hr istoase. ne ddruiegtepace 9i bucurie in Duhul SfAnt. dimpreund cu Tatdl gi cu SfAntul Duh. Numelui Tdu I se itrchind ingerii pi oamenii. ne adund laolaltd mintea imprdptiatd gi. Doamne. Cdci Tu ai zis. nevrednicul robul Tdu. de Numele Tdu se i:rfricogeazd. Ziditorul meu. lumineazd-ne prin cunoatterea dumnezeiescului adevdr gi ne invafi ca + + + 9 0+ + + + + + + * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + fdrd de rdtdcire.++++*++++++++*+++++++**+++**++*++ +++++*+++**+*+++++++*+++*++++++++ ca laoldte cu ele se Te slivesc in veci pe Tine. Numele Tdu ne dd putere spre sdvArgirea nevoinlelor.

....--67 Rugeciune cihe tr.............................--........-...... 60 Rugiciune pentru primirea darului Duhului Sfint (a Sfintului loan din Kronstadt) -....5 PENTRU SPovEDANIE ++++++++++++++++++*++ ++++++ +++*++ RugdciunecitreDomnulIisus Hristos(a Sf6nbului loan din Kronstadt) Rugiciune pentru izbivirea de vrijmagi (a Sf6ntului Ioan din Kronstad$ ... 53 Rugiciune pentru biruirea patimii iubirii de argint gi a licomiei ...-............--.-..--..................28 PACATELEDEMOAK|E SPOVEDANIE CU CERCETAREA DE SINE PRIN 'iNrnrsARr .. SfAntuluiIoan din Kronstadt) 58 + + + 9 2* + + * + + + * + + * + * + + + + + + + + * + * + + * * ... 38 Rostovului) (a Rugiciunea celui prigonit de oameni SfAntului Ignatie .......... ...... cr +.-.... --...57 SfAntuluiIoan din Kronstadt) Rugiciune pentru infrAnareapAntecelui (a SfAntului Ioan din ........... 14 PORUNCT ......--.....--.. 35 Dumnezeu RUGACIUNI DE PoCAINTA 9I MARTURISIRE Rugiciune pentru mdrturisireaceade zi cu zi a omului care pdgegtepe calea mAntuirii (a Sfdntului Dimitrie al ......... & Rugiciune pentru cei mindri gi indiritnici (a Sfintului loan din Kronstadt) -........... 55 p6ntecelui(a SfAntuluiIgnatieBriancianinov) Rugiciune pentru biruirea patimii judecdrii aproapelui (a .....................-............-...... ----........---........ 14 ZECEPORTINCI PACATELE IMPOTNUACELOR 27 BISENCII...............-....-.... 6'8 Rugeciunepentru dobindirea duhului blAndefii gi al smereniei (a Starefului Evrastie din Pustia Glinskului) ........... 59 Rugdciune pentru Spovedanie (a Sfdntului Ioan din Kronstadt) .... Rugiciunea omului care cautd pace in flumnezeu (a Starelul ----------Alexie din Pustia Smolenskului) .-....77 Alexie din Pustia Smolenskului) .... PACATE TMPj|KNA CANO'LAIELOR ...+++*++++*+++++++++++++*+++++++*++ CUPRINS Prolog iNoRuuln . ......... 63 Rugiciune pentru a dobindi dragoste fafd de aproapele gi indrizneald inaintea lui Dumnezeu (a SfAntului loan din Kronstadt) --...............................---........ 70 Rugiciunea duhovnicului inainte de Spovedanie (a Starelul ...1+ ++++++++++++++++++++++++++++ SPOVEDANIA CU CERCETAREA DE SINE DUPA gTPACATE ..-.. Briancianinov) ...........-......................._......---..-..--......-.......-.....-.......--......lintuibul (a S6ntului Imn din KustadD ..--.....--..... 32 Prin multe strferinfe ni se cuvine noui a intra in impdrdiia lui (indemnal StarepluiGheorghe) ..---......--................ 58 Kronstadt) Rugiciune pentru ceasul cAnd ifi vei vedea pdcatul (a ..-..........-....... 52 Rugiciune pentru primirea darului blindefii gi al smereniei intru slujirea aproapelui (a Sfintului Ioan din Kronstadt) ......... 61 Rugiciune pentru cei miniogi (a Sfdntului Ioan din Kronstadt).....-. 65 Rugiciunepentrucei iubitori de aagint gi zgircifi (a Sftintului Ioan din Kronstadt) 55 Rugiciune pentru cei invidiogi (a Sfintului loan din .59 Rugiciune pentru izbivirea de osteneala cea necuratA (a 70 StareFd Alexie din Pustia Smolenskului) ............ Kronstadt) 65 Rugiciune de pciinfi (a S6ntului Ioan din Kronstadt) ..

..-............................................................................................... Ioan$ahovski) Rugiciune pentru nivilirea gAndurilor (a Preacuviosului StarefIosif de la Optina) ........................ 78 Rugiciune pentru petrecerea intru dragostealui Dumnezeu (a Sfintului Dimitrie al Rostovului)............ ...... 79 Spovedaniegenerali a pdcatelor rostiti inaintea preotului de citre cel care se pociiegte (alcdtuitd de SfAntului Dimitrie al Rostovului)... 88 Rugtrciunea Starefilor de la Optina pentru dobAndirea darului rugiciunii lui Iisus .................................................73 Rugdciunepentru lupta cu trupul (a PreactrviosuluiStaref Macarie de la Optina) ................... R u g d c i u n ec d t r e M 6 n t u i t o r u l ( a S f A n t u l u i D i m i t r i e a l Rostovului) ...... Rugiciune pentru impiciuirea sufletului infuriat (a SfAntului 76 IerarhTihon din Zadonsk).... 77 R u g i c i u n e p e n t r u i n c r e d i n f a r e ai n v o i a D o m n u l u i ( a SfAntuluiDimitrie al Rostovului)......... 82 Rugiciune pentru lepidarea de sine (a SfAntului Dimitrie al Rostovului) ...".....-....................74 Antonie de Surol) R u g i c i u n e p e n t r u d o b A n d i r e ad a r u l u i i n f e l e p c i u n i i ( a 75 Mitropolitului Manuil Lemegevski) ................ Rugdciune pentru linigtirea sufletului infuriat (a SfAntului ................................. 78 indemn pentru ticilogia mea (al SfAntului Dimitrie al Rostovului) ...74 R u g i c i u n e p e n t r u o 1 6 n d u i r e av i e f i i ( a M i t r o p o l i t u l u i ....+++**++***++**+++*++**++++**++++* RugSciune pentru implinirea sufleteasci(rugiciune descoperiti 72 gi ingrijiti de Arhiepiscopul .-.. 76 IerarhTihon din Zadonsk)............ 90 + + + 9 4+ + + + + * + * + + + + + + + + + + + + + + + + + * + + .........................