48E

489

. . (12 sin. i ec.;z, S, 7 Ancira; enciclica lui Atanasicc, cAtreRulian; 2, O, 74, TS, 84, 85 Vasile c. M.; 4, b, Z, 8 gorie Nis.). - Canonul prezent prescrie felul, cum lrcbuc si i,r pnl gi cum si se aplicepedepsele cedeze in privinlacelorct, viol1.,1;;,

Canonul 102. primit delaDumnezeu puterea de a deslego ^, ,j^*i::_au l.Su,.trebue sd seama de calitatea p6catutin6 ,?:,,I_: 1 rur gr !e Bpricarea s_pfe intoarcerea celuiee a pbcdruit, gi s6 dea boalbi tratament porrivir, ca nu cumva, -astfel aplic&nd tn chip airproporlionat ftralamentu{ pentrulil"urn gregelscd'in $!tre, cele doud, -"epdc_aiurui privinlairanruiriicerui bolnav. cdci boala nu-eite simprd, ci de multe feluri deosebitd, odrdsregre murre 9i nrariurl ur"-oi"rru-si cari r6ul niei, din mult se'reyarsE;i;;--laGi" *"i pulerea ileilcul.ri. {eparle, p&nd cfind se _opreste frm Dreplaceea celce in prl-displzira {":qg:ul" prlcepere medicalf vinfa sufletului, mai intdi-tiebu* ri sauceluice ".r"eteze a pdcfituit, incli'6 9i dacE spru,f[itur", [acelaf dimpotrivd,ldacdlpti" *oruu,irit. r"r- pr;;d;i ffira-ei boala,, sd supraveghete in ce chif se ingrijegte el intre timp de intoarcerea sa, 9i de nu'ru impitiivegte medicylyi 9i-de nu cregterana sufreruhipri-n-lnir-,inriniur"u dofto.riilor puse asupraei, 9i aga s6 m6sure milostivirea dupd vrednicie.,.Clqt toatAgrija tui Dumnur*oSi u celuicei s'a incredinfat puterei pastorardesre de a intoarceoaia cea r6t6cita9i de u ia*aa;i pe'-"u" ,rnild. de $a{p9,-9jnjci s-pre_ pr6pastia .lu"na?L;a"iu u impinge, frdnele le slabi ipre renunfarea !a vial6 -nici -a ci la oricb gi dispreluirea ei; caz s6 stea inrr,un .spre cnrp patimei, prin ori doftoriile cele nnai arnarc .r-mpotriva gi astringente, ori prin cele mai delicateqi bla;il, gi se nevoiasc6 sp-recicatrizarearanei,cerceldndrodiritc "it pocdinfei,_ indrepldnd infelepfegte 9i p" o*ui *l chemnr edlre str6lucireacea de sur, "tieti se cuvine nouf, sd L: qtimpe arndndoud, gi pe ale striclefei,gi pe ale obtceiului, Ia ceicenu primes"pe -gi felul cel predanisil, "ete "*tr**-*, "tu"rmr,rrr ptl"um ne invald sfantur'vasire.

prezentdi piescriptiilecanonicebisericegti'In special canonul ca si bage bine de seamacum inOrumatiiudecitorilorblsericegti pedepsele la diieriiele intracfiuni9i cum sd lrateze cu te pe ceice "pii." ,ceice se clesc sincer de picatele lor $i cum si trateze pedepscopul sunt lndiritnici, evocind in memoriaiudecdtorilor cea calea la selor bisericegti,9i anume ca picdtosul si revini Zonara lui 9i Urlrpta Si s* se lace mai buni). D*pi cuvintele prin trulani prezentz), Pirintii vaisarnondin comentarulcansnului de' recunosc acest canon au in vederepe episcopi,cdrora ei le p lin a p u t e re d e a h o t d r i p e d e p s e p e n t r u t o l i d u p i c h i b z u i n f a l o r Despre de milostivire, ii ** u-i gralia pe ceiceie arati vrednici canonului am vorbit deia!a comentarul acest arept il episcopitor n2 al sinoduluiI ecumenic'

gc ttpuno detiplg uc c tr:;tt l ;t 1)l l l l l 0l l rrc rhti i Irl ouc nl { :, vol , I sl pag 57 d'n Pnr ienll, vol. I ut r) Stnt A! ll' trl'it)'
I

r; r,'.acce acc

tl i tt l ' ttrl tttt

49r

al gapteleaecumenicn al doilea dela Niceia.
Canonul 1. Alcdluirile agez6mintelor canonicegll Ie sunt spre mdrlurie 9i spre indrumare celorce au primit demnilatea ieraliceescd;pe cari primindu-le cu bucurie, impreunll cu de Dumnezeu veslitorul David cdntdm Domnulul Dumnezeu,zic&nd: Intru cafea mdrluriilor lale m'am i bucurat ca lnlru loatd bogEfia (Ps. 118, rc), gi: ai po. runcil ca mdrluriile Tale sd fie dreptatein veac; infelep. legle-m69i viu voi fi (Ps. 118,rrr, ron).$i dacd proroceo cul cuvdnt ne poruncegtesd pdzim in veac mhrlurllle lui Dumnezeu gi sd viefuim intru ele, invederat esle cf, ele rdm8n deapururea necldtile gi nemigcefe,c6ci gl de Dumnezeu v6zdlorul Moisi zice aga: lNimicl sd nu so q{agge la acelea, nici sd se scoald [cevol dintr'insele (V Moisi, t2, rz). $i dumnezeescul Aposlol Petm llu, ddndu-seintru ele, strigd: La cari ingbrii doresc s[ prl. veascd (l Petru, 1, n). Iar Pavel zice: Dar chiar dic[ noi ingine sau un inger din cer ar vesli voud alld ljvon, ghelie dec8t aceea pe care v'om yeslil.o,sd fle analemf, (Gal, 1, r). Deci acestea aga flind Si [aSalfiindu.nernlr. lurisile, ne bucurbm intru ele ca gi cdnd cineva ar c0;. tiga pradh mull6, cu bucurie primim dumnezeiegllle ca. noane gi intdrim agezdmfintul lor inlreg gl neslrllmulnl, date fiind de trdmbifele Duhului Sl6nt, de preolfirrdalll Apostoli, gi de cElre cele $ase sflnte slnoade e{:u. menice 9i de cf,tre cele locale adunatespre a dt arlfd de agezlmintegl de cdtr[ sflnfllnoglrlPdrtnlt.C[cl dfinlll, ._.

Canoanele Sfdntului Sinod

de unul 9i acelag Duh sfint' au hofllnd toti luminafi "J" totbr. gi deci-pe ceice ei ii supun anateil;ii ;;i; l[ ;;l;.ii-;raiemarirrri ei noii . ei.pg ceice-i calerisese, tiafurisirngtnol; gi ;oi; ii-p"'ceice.i afurisesc, ;;]j1ff ii suprr suiun epitimiei,gi.noi agl-sderea i* pu v6.fiel -moravuri]e* "uile'i fdr6 i;bl;; e; utgini [s[ --[Evr, nem. c6ci 15,.r): strig[ lt' ce iveli * lndestul&ndu-vd indllalpen& "ufu celce-s'i murit dumnezeer""t-lpo*tolPevel, i;-.1 treilea cer 9i a auzit cuvinte negrbite'
(1 sin. lV ec.; 2 trul.; 1 Cart'; 10 iniiiu'al doilea)' au primit Prin canonulprezentse dispune ca toli ceice dispoziliile einul preolescsd cunoasci9i si pistreze cn siinlenie bisericeg& iegale emise din partea autorit*lii ruturor canoanelor se poarte sfi gi ca din acegtecanoanesi se inslruiasc* cum lucru se ingigiSi cum si conduci poporul incredinlat!or' Acest ca agezdrninteh *,ipi'l*a prin cele cintii iuvinte ale cancnulu! c a n c n ic e b t i s e s e r v e a s c i f e l e l o r s l i n l i t e d r e p t m d r t u r i e gse lflnet ad recte dr";;;; (paptJpn zai xarop\hpara' testinnonia cE cauza aceastasinodul prezent nu numai ;;;;ilr;i:r1'Din trerespective,ci 9i den'landi cfr acele cancanele menlioneazd si rinr&nb buescpdzitein cursul veaiurilor qi ci ele trebue deapurureaneclatiteginetiiigcate{'az'pi1is1""'*xrti'aod)oeutrt\'lan c6l apostolice,6) canoanele acestecanoanesunt: cJ canoanele tocale 9i dI sinoadelor cnnounule sinoade.il;"i..;;l lor Sease apostolice" Sfintilor Pirinti. 9i anume: 85 tanoane canoanele 6i ry date ia primele patru .sinotgu ::i*T::| apoi canoanele S menirea auea carele sinodultrulan linut in anii 691-692 9i eanoanelor emiterii privinla lntregeasciceeacenu s'a idcut in(680)' arlicdsi e' g'easelea ia siilo*ui al cincilea(553)pi ia al Oin ittt cauzi acestsinod trulatr $e nur miti anumitecanoane, * sau al gaselea€cumonic' ut cinci-saselea, ;ff;;i,rortut o..lo, sinoaclelocale 9i acelor .stinfi ?'lrinli' apoi canoanele c a ris u n t e n u m e r ' a l e i n c a n o n u l a l z . l e a a l s i n o d u lprezenl u i t r t r l aou, rr.lar sinod (vll ecum.)in canonul lor cl'parintii acestui in t e le s c h ia r c a n o a n e l e c o n l i r m a t e t a s i n o c l u l | r u pahlarhd' lan,desprca" acestuisinocl (vll), ceastamirturisegtepregedinlcle
t) Vozl comontarlllolul T,onaro ll S l nl , A t" l l , I l58' S00. Vnhsmon lh lcoil oonoP ?o

492

493

Tarasie, in cuvAntarca sa {inuti in gedinta a patraasinodului.,r 'silodul prezentrecunoagte importanla egari tururor acesro;. canoane' deoarece tofi autoriiacestor canoane au fost luminali de.anul $i qcslcs Druh sfdnt Despre importanfagi caracterur tufurorcanoaneror menrionate am vorbif,cdi u' truuuii-t, .o menfarul canonului ? ai slnodului trulanst Canonul p. De yreme ce c&nt6nd_ fdgdduimlui Dumnezeu: ,,in_ dl",{Ufile tale voi cugeta,"nu voi uifa tul*" l* 't's' r'r.u,e);este mdnruilor ca tofi cregtinii "o"iniut. s6 pdzeascii acesl ilucrul, dar mai ares ceicesunf irnbrxouti-* dernpenrru nilatea

celce urn*eazd a se inainta Ia trea^pfa ",i't-J desdepiscopi*i ,a-gii" rdrgit Psaltirea, pentrucaastfll s6'indeirnl invefedintru aceista-Deci [celu"* ur*"azd"tuiuiuau*a a se inainta la'.lreaplaepiscopieils6 se'**uiio"re cu dinadinsut cre cdlre mitropolit a1e osdrdiei citi {e eAfr""d"ru,ia, nu superficial, atdl sfintelecanoene, "- ii irantu grun. cat ghelie,9i carteadumnezeer"uroi-ariorror,"qiirr; i"*nezeiasca ScripturE; p"iiiiil lliuncilo, 9i.s6 viefuiasc'd tumnezeegti9i sd invefe, popor_ut =6u. c6;i- riin"ra*ier".hiei noastresunt cuviniere.. pred_anisite de ou*nlr*u, u. dic6 cunoagierea adevdrard a dumnezeegtiror scripturi, precuma zis mareleDionisie.Iar de s,ar i;dot;i nu -sanu"i*"hiruar {idispussd lucreze gi s6 invefeastfer, loniascd. Cf,ci Dumnezeu I zis,prin pr;o*;i; ;i" ai trepfidat cunoglinfa.9i eu te voi te'pnaa;; til;'"Jrn n,,. mi fi mie preot' (Osia, 4,*).
tSS,B0 ap.; 2 sin. I ec.; t9 iru!.; tZ Laod.;t0 Saicr.; _ tx Carf.?. prezent prescrie Canonul cd numaiaceta poateti pu.r episcop, carele cwnoogte 6fne Sf. $ryiptura$i canoanelc 1;i ttt,r; pre carel€ se obfin ciovezi cd este capabit sa insrrillascii f i pt,
--:_%

lerariceascd.

u".u"tu rroieri*

58 gi 80 ap' gm vorbit in gesltii. La conentariiiecanoanelor lui ,neral despre calitdlile episcopuluiin privinla cunogtinfelor prezent canonul ln gentrucasi iie vrednicde inaltui siu rang. aceastase expunemai pe larg, 9i astlel se d6 o lege chestiunea la episcopat in privinla candidatului preclsi. Anumese clispune sfanta temeinic in rnod cunoagte ci ce trebue s6 dea dovadf, privinfa dintai celei ln .,scrfpfurd, precum gi dreptu! ctnonic. sunt cusfinlite (oioiu) ierarhiei reievi motivul ci iiinfa canonu! adevirali aclici cunoagterea de Dumnezeu, vintele predanisite cirli mencdr!ir), slintelor inqori,pl) a 9i dintre aceste {&.\{twi; 5g!pprecum lntreaga ,iio*uurli Evanghelia Apostolilor, 9i 9i cirliie menJioneaza canonul iar in specialPsa.ltirea. tur6 dumnezeiasci, si fie capabila inuala popcrulsiu ca episcopul din cauza Psaltirea :rtreg si se sllnleaseiprinTaine, dupi cumziceZonarcincomenPe timpurile vechi gegtine era obiceiulca itarul acestui'canona). pe de rost stinflte, ci gi laicii si invefe. nnu numai persoanele gi inlreagi, 9i cintau im' caliva i:salmialegi,ba ciriar Psaltirea prileiul a di' gi din ci psalminu numaiin biserici, preirn*'acegti cele mai predi' ierite lucriris). Psalmiilui David erau cAnldrile pentru cari se insutlefiagi prin cari cultiva ilecte ale poporului, a fost intrebuinlatdde preoj! ,evlauiasa. impre;urirea aceasta oamenilor in intercsulBiserlcii9i spre mantuirea $! de episcop! dirt scoieau prileiurile la toate 9i pi astfri ei t6imdciaupsalnrii cregtlne' Bisericii tlsabni in,rdtituripentru viefuireain spiritul poporulrimlnea negiiga, se $i lucru acest Cu frecerea vremii s',a Aceasta Psaltire. de oierit spiritual fdr6 aeestb,;n nutremant pre" nlceian sinodul preofimei. int*mplat in tond t6rd de vina gi spre a se resiabilivechiui zentrdeatenlie acesteichestiuni, afari de obicelubun in aceasti privinfi, clispuneca episcopul' s6 o poseadipentru .cunoagterea $f..ei $crlpturi,pe care trebu*e bine mai ales Psal" el trebuesi cunoascd serviciulsiu.obstesc,
se arati cd aoestlucru it spunc l)ktn-isic-t'rl lvlarel prtvlntn <lc'Jigv Areofagilul. in lucrarea ,Desprc-ierarhia bisoricoascl". ln Utllorutr:ltttngcn : Hipler, Dionysiusdor Arcopul; sccaglasA 8e compare ' vorlt'tndonott Nnmon dtr unler dicgonr ilbor Aechtheitund Glaubwiirdigkeit l"roibttrB' l'ntrologle, Itrrdenhow,:r' o. precum l8Bt, ryi sohriftcn,Regonsb. {804, S . 284 -200, !) S l nt. At . lt , 5t lt . ct op. ad (iartdotttltrnt ll,1 cOmpnrll:llioronymucp. ad l,ncttnrtttct|'onaltt *-l;"anon

. _ 1 A. S. E. VII, Z6V. Compar,i nag. B0 din pnrtoaI vol. r $l lucririi prezente. z)-C-ompdri comenlaru! Arhirn.-lui torn la {cost cunon, _'_ . e1,. 1,,, S t r t _- 615.

49rt tirea $i ca acestecunogtinle ale sale trebue si le impirtdgeasc.l pentrucaacestasi poata face Psalti. Si clerului sdu subordonat, rea iarig pldcutdin fafa poporului,ca mai nainte, 9i pentrucl poporul iar69 sd poata dobdndidin psalmi nutremint spiritul c;r mai de mulf. * ln privinfa dreptulul canonic canonulatragt, atenfia episcopului asupra datoriei de a ciirmui bine Biseric;r incredinfati lui, dar acest lucru numai atunci il poate facc, dacd ddnsulcunoagfe toate canoanele cu pitrundere, iar nu su
perficial (|peuvqtcxfrt xai oit vtpodeuax6;),

495 turl gi can$anele, ci trebuesi se convingl c[ acela va lucra 9i: gi va invita in acestea va vtefuipotrivitporuncilor dumnezeegti poporul incredinlatlui, deoarece consistiln fiinla ierarhieinoastre adeviadici in cunoagterea de Dumnezeu, cuvintelepredanisite numai gi Mitropolitul, $cripturi. rat6, exactAa dumnezeegtilor prileiul' din dupice se va convinge deplin despre toate acestea si prirneascihiroloniexaminirii, va putea permite respectivului rea inlru episcop.l)In caz contrar, daci mitropolitIl va observa,,' - adaogi canonul,- ca respectivulse indoiegte,adicd daci' nu este deplin tixat in cunogtinle respectivu! 9! nu ofere garanfie" prescripliunilor potrivit Sfintei Scripturi9i deplini cd va proceda ale sfintelor canoanegi cd nu este capabiisi invefe popcrul,nu' deoarece afunci acela si nu fie hirotonisit$ry Teryrtrove{o9rtl, este urednicde episcopie.

Daci respectivul candidat la episcopai dovedegte ci cunoagtr. cum trebue Sfdnfa Scripturi gi dreptul canonic Ai asttel estr. demn de hirotonia intru episcop,canonuldispuneca acel can, didat si fie supusunei ercmrndri specialegf adica tn fa|,ia m| trapolitului cu cddere,Iar in prir.rinfa mitropolitului di ; canonr"ll pune ca el si examineze pe acela cu dinadinsul(itaru.).6s), adicl pe candidat *6-gi dea toati silinfa ca si chestloneze asupr;r tuturor Iucrurilor, ca astfel Bisericagi poporul si nu fit' ameninfate de pericoluls[ se puni eplscopsreo persoani !gno. rant6. Afari de aceastacanonul pune !n vederemitropolitulrrl ca la examinareacandidatului si nu se mirginea:cS numalla simpiaconstatare generale cd respectivul are cunogtinfe din Sf. gi din canoane, ucu dinadinsul'dac.t Scripturd ci sA examineze a pdtrunsin esenfa Sf.-ei Sripturigi a canoanelor spre fl .:$ lolosi cu infelepciune dintr'inselede ceeace are nevoiepoporul incredinfat ingriilrii lui paslorale.El trebue si fie in starc, precunrse pronunJd Vonarain cornentarul acestuicanon dcsgrrr. cansidatul.la profundin spirllrrl episcopat, - s* se adAnceasca gi al sfintelor canoane, $fintei Scripiuri astlel inc6t sii cunoa.lr,,1 infelesuifiecdrui cuvAnt ca si iie capabil de a invSfapoporrrl incredinlai lui gi ca Ia orice prilei sa fie gata cu r2sprrrrtrrl cind cineuaii adreseazi vreo intrebare.l). Ap o i m itrcpolitul dupicese v a c o n v in g c c lt , s p rt rt^r nogtinfele suficiente ale candirlatului la episcopat, canonulii ru comaridica la examinare si fie atent gi l"r irnpreiurnrcr rlnr I va ulefui candidatul potrivit poruncilor respectiv ca episcop rlurn gi dacd va lnvdla poporul; adic,i,observanrai rlt,p,*lt nezeegti Zonara,nu este suficientca acelas,{aratcci cunoagtc Sf, I'rr lll
r) Sint.At. lI, 502.

de diacon, fdculd de cdlre dregdtori [lumeltil sd rdm&nt' fdrE l6rie, potrivit canonului, care zice: nDacd vreun de dregdtori lumegti,printr'ingii pune' eplscop, serYindu-se pe vreo bisericE,sd se caleriseascf,9i sd se afu' m&na gi toti pbrtagiilui la aceasla.,. Cdci celce urmeazd riseascd, a se inainto la episcopietrebue sd fie ales de episcop;: precurn s'a hotdrit de sfinfii Pdrinli din Niceia tn cenonul, ce zice: ,Se cuvine ca episcopul tn general sd se ageze de cdtre tcli [episcopiil din eparhie; iar dac6 ar fi cu' greu aceasta, sau din csuza unei nevoi st6ruiloare,' 'sau din ceuza depdrt6rii drurnului, sfi se adune cel 'pulie*keiJa..ulL loc, (impreunE alegdtori fdc&ndu'se 9i lei absenli, 9i consimlind prin scrisori), apoi sd se fac& hlrotonia. Iar intErirea celor ce se fac revine in fiecare. eparhie mitropolitului". Sar d.; 12' 13 Laod.;6 ( 30ap.;4 s i n.I ec .;19,23Anti oh.; 50 Cart.). 49. 13, t Constant.; .- Canonul 30 ap', aBnI repeti literal inlAi canontrl acesta rl canoane acelor decicomentariile 4 a!slnoduluiecumenic, Canonul prezent. dreptcomentar eervesc 9i pentrucansnul
t) Ibldem,

Capgnu! 5, sau sau de presviter' de episcop, alegiere Fiecare

gi care zice ca turma penlru lucruri piadici nu il se pisforeascdnu cu si/ndcfe. 'I'r.adicd pitrungi de iubirea deaproal:elui cirrstil cfiip in totul lacem sd . reieritoare locurile aceastainfernal|.iineidere.in din Sf. for nu pi gi cdnd ar stdpdni pesle cler. Despresimoniein sensul strict al cuvAntului pentru bani. Iudnd de preiext aparenfa irr pdcate. 9 Vasile c. 15.. ci cu bunil voie.r1'l (N.inlradevdr [insugll esle nesimlitor. sau altcevadela episcopii. ra]. cari condamnipe episcop dacd este parJialla paralele). dela sdvirgirea lucririlor stinte sau aiurisireapoate avealoc nu' mai in urma unei sentinfelegale. Ap. ci cu bund uole Ei a lui dapd Dumnezeu. 5.pitruns de pa' sd'$i cistige bani: 1) opregte lima licomiei dupi bani. sau inchide [vreol sfdnld biseric6 spre a nu se s6.Cu atAt mai (can.poxep6es).-. pentruca pe o persoani sfintiti supusi lui dela funcfiunilebisericegtisau cd oprirea unei fefe preole$ti Despreimpreiurarea ll afuriseste. gi: Nu sunl datori copiii sE agoniseascd penlru pdrinfi.) 'J ".. dupd Dumnezeu.u.nilor sau mai bine lzisl intregii totalitdli ieraticegti. M. 7. nu ca qi curn afi fi st6pdni pesle cler. 22.Canonul 4. penlrucd oslenindu-vh "aslfel. sincer zice astfeh Argint. dec6ta lua lFapt.zice Iutiuni imaginarede picate. corifeul Aposlo'{ilor poruncegte:Pdstorili turma lui Dumnezeu datd in paza voastr6. gi se va supune aceleiagi sorlir). . 'veli lua cununa m$rirei cea irevestejits I Pelru. enciclica lui Ohenatlie. (. loale le-am ar6tat voud. fintnd minkr c5" rnai fericit este a da.r. menlui Dumnezeu flonati ti de acestcanon.trateazinenumirate canoane &an.ndu. ll de buni voie. pundnd drept canon oarecare presviterilorEfese. care iubire ne indeamni bund' dln cl nri penttu cdstiguri ilegale. . supraveghiindu-o nu cu silnicie.. sau hain6 n'Bm poftit dela ninteni. 6.. . Penlru aceasta gi noi inv6Nf. I ec. sau argint. citAnd acest lucru drept simonie. 'cs asupra celuice a cdlcat porunca lui Dumnezeu gl agezdmintele aposioiice. gl m1nteii sau din patimalicomiei d'pi bani. Cdci gi Petru. deau bani sau altcevadela episcopiisubalterni. ll. CEci zice Aposlolul: Nedreplii nu yor mogteniiimpdrdfialui DumnezeuI Cor. multe canoane.sesd ajutafi pe cei neputinciogi. pedepseasci si lrebue canon. 5 sin.c.l numai pentruca condamnd gi vina nevinovat liber de orice pretextul unei absosi staaici dela acelabani sau altcevasub . nj. clericul sau cilu(xard'zuv. cncl clica lui Ti*'asic).clericii supugi lui. holdrim ca episcopul cu nici un chip sE nu urmdreascEprin dorul de rndrgav c6glig.nedela acela. sau clericii. dumnezeescul Aposlol. (29ap. ci s6. Deci dc se va gdsi iineva cd penrru stoorcere de aur.{6c&ndu-vfi turmei. VII r. In ca'" nonul prezent este vorba desprealte doui soiuri de simonie9i anumecind un episcop. . gi osAndegte palima se infiereazd cari Scripturd.clor epirtcol)i. zq ail. 20. a cere aur.. vdrgi inlr'insa slujbele dumnezeegti. lglea r.IV ec.. ?avel. 12.mitropolit sau patriarh. 5. celce sti in irunteaBisericii. gi canoaneleparalele). 5oo. ci cu os&rdie.9i si dispune drc7.1.nu pentru m&rgav cdgtig.Canonulplezent s'a d. sau aur.tr*t pcclcpsc 9i din motive irnaginare Brelindin licamie dupi c2gtigm&rSav sau dela clerici. sau monahii supugi lui. Sint. Propoveduitoruladevdrului. rrhiereii vor picatui tmpotriva ordnduirii sfintei scripturi. Dumnezeu. . gi al canonului2 al sinoduluiIV ecum.. da in subaltern clerului iudecati pe un cleric si terea sa asupra gi.l. adlci si nu-icon-robii lor 9i slugilelor..ri impotriva e. dupi cum agigdereasunt .12 Lecd.drept dreptefdri de nici o parlialitatesau siluirer). sau penlru vreo patimE a sa opregte.. ci pildc .i pistoreasci9i si. Frocedind altfel. deln Iiturghie sau afurisegtepe vreunul dintre .At. dacd sunt vinovafi. sau dela cilugiri. gi intoarce nebunla sa asupra [obiectuluil celui nesimlitor. 2 Sard.2 sin. canonul (}ia rc dragul cigtigului mirgav srhiereilorsi nu sfipfineasci peste clericiilor.23 trulan. iar c&nd se ya ar5la Arhipdsloruf. gi se va intoarce rdulatea lui asupra capului lui [Ps..i. rro uul.. sau cevo de alt soiu. 9i canoanele i iudecata cAnd abuzeazi de pu' vXrtostrebue supusos&ndeiun episcop. acestui comentarul in Valsamon pe episcopul. eade.. am vorbit la comenlariile adici desprehirotonisirea canonului29 ap.i|ta) potrivit canoanelor de canonice anchetele neglige nu glrul.t9 sin. ci pdrinlii pentru copii [il Car. ci trcbuecd nici ca inimr'f.

Despre ceeace vorbegtc rului de rugdciuni aici canonul ar fi un soiu de interdictum locale. 12 (29 ap. sd se caleriseascdatf. vor primicununa 'mdrirei cea nevegteiitd (1.i s6 se indieple.t ddnsul .desprecare vorbegteacest canon. c i n u m a i i n u r m a m e r i t e l o r l o r . Deci pe ceice se fdlesc cd prin danie de aur au fost pugi in [serviciull bisericiigipunfindu. preferind [mai mult I pe Mamona dec{ll supunerea fafd de Dumnezeu. se vor degtepln din gregala lor. Cdei Dornnul este aproape de cei infrdnfi cu inlma {Ps. sau pe-oricare . enciclica Laod.. M'.ilila pe*lru canon din putu*onar. z Sard. i*i{tra+ti*l l. este acela."-*p1i*ii se proce' n*. inainte de c le rg ia d ic d dr e p t d a n i i p i o a s e g i r t a r u r i a d u s e l u i D u m n e z e u .. dupi cum se vede. intrarea lor in deruiaubani unei sau altei biserici..*"rviciul BisericiiI sE toale de * inainte Antuiti de eur. p* ur6te ""t* 9i ilecineva a fost *iii. lV ec.'. ci trebue ca ei mai mull sd se apropl. ar shvdrei.' dintre celce cineva pe alt sau sau presbiteri. cAa. ei intorceau nebunialor gi astiel iipseau mulfimeapopo asupra lucruliior nesimlitoare gi de sfdnfaiertfi.dar care prin nimic nu era motivati. cate erir 'foarte mult rispindit la apus in a doua iumitate a evu 'lui mediu gi pe care. 55.:*. ."ito. se combateprin canonulprezenleste lot un solu .il fi.di.'.9i arhirotoni pe bani episcop. dinte gi adev6rului. ll. .oarecari se ridicd cu inc6pBfinare lrnpolriva dreplei cre. in astfel de afaceri au"a ar fi cleric. In acegtia nu este Domnul Durnnezeu.t de Dumnezev. rE. dici riutafea acestorepiscopise va intoarce asupracapetelor lor. ne' neruginaidSi cu gura rnarel prit cuvinle ocdritoore pe ceice au fost aleqi-de Duhul sf&nt in urm& fdrS "intt!t" J"ni-rirtioase 9i uo iott poqi [in... care inslrdineaz. * 21 Al doilea soiu de simonie.:90 Vasile c.-.cari au dobindit situalia d a ru rid e b a n i . 2 sin.J. 9i cel hirotonisit promovatre& s6 nu aibfr nici un folos din hir:otohia sau sau de denrnilatea de cea din rtegol..i'. f.din care au olerit dupaceaiungeau al lor lala darul lor. ori diac6n. Das kan.b dcla Dumnezeu 9i de toald preofia.JJ ptiniuiioiiscd p-entrutreapta so. Dar mai r6u decSt aceasta esle dacil . prin bani -a ojuns la dernnitntea aceasle insre' . gi cu inim6 infr&nt6 s5 ceard lfisarea gl ierlerea aceslui pdcal.hiroDacd vre un epiiscop^ :..rnl.it" lui" iuu monah.t fdcut. enciclicalui Tarasie. ii deci daci vor procedagi se uor pur. 9i relevauolerta aceastadrept un merit ldri bisericeascf. hii Ghenadie).ffit o-uiotutniter. oDacdvtreun de"e pottivit canonuluiapostolic. ia"And aceasta c&ndva la hirotonie' s6 carele ziee. cedfl din treapta sa. 5 . dejdea in acest obiceiu pdcdlos. ci sd fie strdin dac6 iar pentru bani' a dobdndit'o funcliunea. Ganonul 5. Frin aceasta.ta in lelul 6cesta..i*-. lor de ceilalliclerici. rn&n incorigibili. s6 se onatematisensca.gl ntr. Oorichtuvorlhhron und Slrrrliaolrt.r#ril. 6?l-lt1!2. insi clericiuiiau pietatea.i". g i c l e v e t e a u i n in rnod pubtic pe cei din urmi.9i clacb se dovedegec[ a .cind se va arita Arhipistorul.pe vinovafi ii pedepsegte cu cuvinteleluate din psalmul 7. gi nefin6nd seamo de ca. de nu cumva smerindu-se. noniceglile lui agezdminte.r. titoro"it ei sE se laie desdv&rsit -dela Fetru"'Avi$derea prin rnine si*on mag9l "" canon at itiniilor noglri Pdrinli dela Calei ootrivli altui P$cat de rnoarte este cdnd oarecori pdcstuind. ori ar .Ceeace Anume oarecaripersoane din tamilii mai bogale a| simoniei. unii dintre episcopii dela risdril voiau siJ aplicein unele locuri chiar giinsecolulal Vlli-lea. n. i"i"..r) Impotrivaacesteidisordinivorbegte prezent9r canonul ..: harul care tonla pentmbani 9i sr faceobiectde v&nzare sau horepit-:?l: t*--*" oi*rfe.niscociti de dAnSii. gi sd nu se fdleasc6 cu danii lls gale.. sd se inchidi bisericiie din unele localitdtigi inierziceau sivArgireasfintelor sluibein acelea. ceice fac aceasta cea din urm6 treaptd din_tagrnalor. dupi cum zice canonul. Iar de se ya vddi ci' . *).-. sf. Mtinchcn... sau diaconi econom' bani pentru promova in-"1"t.. $i de vor .aceaste' *at*ut c&gt!g. 4' 15' 19 sin' VII ec'. ffi a_"8 23 trul'. 308 ltt Compardopul cital al tul locn. gi prin oceasla cu fuil l) Vezi N..6. urmirind sa aibi intSielate . ""-tu.22. Petru.499 {ic pilde turmei lor. cind unii episcopideasemenea din licomia mirgavi dupi banl dispuneauca sub cuvint de vreo pedeapsi.

Aceasta s'a dat canonul prezent. Deci acest eanon tI reinoirn Ei noi. 19 sin' IV ec'.". itt ca ace$tia Canonuldispune ci au ficut vreo danieDisericii. il: . !n' piedici puneau autoritalilelumegtide pe acel iimp adeseor! t ru rt iriis in o a d e l o r . inliioinfu aceasla 'i ["'pr.aii.al sinoduluiirulan. p-edepsirea' [Frov' .-s6 fie supus. cuviogii P6rinfi ai sinodului nl geaselea au hotdrit cs lsinodull sd se find numai dq:tllll gi cu orice chip odai6 pe an gi cele defecluoase $il st' 1. este 9i fdclief ..1rl..rt... I ec. e) Comentarul canonuluiprczctttin Sint At ll. s'arecunoscul -Diserlcii . afar6 de nevoie..zice: In fiecarc rr' parhie lrebue ca de dou* ori pe an sb aibd loc cerct.' ii' lumindnd ""f slrdlucitoare."."l.95 Cart.. canoane Canovrml 6. dela 9i cu inimi infrAntAsi ceari iertare lt' si scoati in rellefmerite Bisericii dobdndiiertarea 9i ceicevoiesc pentrumotit'ttl dar mai rnerituoti. {"r7{l' 58t indrepte.i au""ii vriunul dintre mitropolifi nu aypurla . sau de sil6" pedey i".rdsplat6. mai cu dinadinsul si se apropie trebue ci ei in Numai a$a pol El. deci si fie cei mai mici in rAndulcelordin aceagstare.ul.. 13714.t' disordine a provocat Diserici tafi de ceilalfit). penlruc[ porunca.p*"ina binlcuvdnlal6.r un p. ca pri:r aceastasi'gi expiezepicaiul mf..9i se hotireste am vorbit despre Noi pe an in fiecareprovinciemitropolitana' simenlionatelor ale 3? ap' 9i canonului Ia comentariile aceasta e& conchidem Din canonulprezent trebue si noade ecumenice.. . 20-Antioh'l inapT{uv.in. 5 sin' I ec'.daci clnevapac. prin cares'a moditicat pe aft orimitropolitane au si se lini de douA care sinoadele ap'..tti6-ef ly{ poruncl al*o*""uqiir6 di . porunca este Dlmnului 6. lor fafi de clericiimai modegti. 9i canonul2 al sinodului se citeazi literal in acestcanon{5).Iar dac6 cinevaar li uzatde acestlucrtt episcopului chiar la hirotonisire.500 in Biseric. rnulld. sluiind Mamonului. legitrrisperfoleinBisericile existd.nov. sunt canonul29 ap.chest'u adunati eplscopii "ur"ol"*. Potrivitaceslor rnai veche. dupi cuvintele adic6. rg.).. Fiindcd fiinfeazE un canon.iar acesteain prima linici cat' IV ecurnenic. csre opregle aceasta' sE se afuri" oA.In asttel dc canoanele pindceperzist. 5 sin. incit gi atitudinea trufia anune despre acestS. .nici dobitoc" id uAo*u'episcopul ain 'dovedi "u a fdcut aceaslo. 16).-h. ilttru.dupi cuvintelecanonului se neglig.-i..iti. cu cdderer).r Dumnezeu.1' Bx&orqv sinoadesiseliniodat& aceste ca i9 . decit mare mai 9i estr pilinati dupi siv&rgireapdcatului. Canonul gi impotrivaacestei disordini citeazi la inceput cuvinteledin prima epistoli a Ap.).sine. * Pri:r canonulprezenl se inoie$tedispozfiiacanonuluis dup6 normamai veche.'.ptul oi u .* ir.s6 cd ufl*""a.. 674.tut:it -": :Lti linedregitor ot iiecare oB pt(e dtgo Dreptul9i datoria de 3 coltvoct?: mentionate'1 rea sinoadelor l) Iustin.Dacd insA vor pcrepititniilot sa fie supltgi dispune. IV ec. nu esteDomnutr zice canonul. niuia fdcfrioarele -1te esla (37 ap.. Mitropolitulinsb sd nu aibirvoie a c€re cu . candnul potrivlt chibzuinfci gi luiVaisamon. D u p e d i s p o z i l i i l e c a n o n i c e a l e B i s edericiiins& la aceasta' drept un nici tuuio *u menlionate autoritifile aparlineaexclusiv.gi i.. 5s pe seaTa si de .i-Ol it.riif (d! l. 19.d.ctionut -lumesc il.nonice. ll.-iar des'ar 'nru. oameni. core ." bisareHT.r pdcatdaci se uiti supunerea fatd de Dumnezeu Sidacd gi agezdmintele lui.icat despre Apoi vorbegte iuegtegi nu vrea si se poc&iascd. canonice Ei evanfh"U.Eirfaiia civilngreco-tomani se aturiseasc& si dispune prezent inci ."t.". de Dumnezeu picat.. ditr treapia cea pentru la lol se degradeze trutia caz si orice urmd din starealor. dar rllrr pricina dificultdlilor gi a llpselor pentru cdldiorie a -cekrr ie se adunH [a sinodl. dregdtor..l) .*i*6. * penlru gi fin6ndu-se sinodul *lfor. idrile cononice de cdtre adunarea episcopilor.""1:si #frii [ps.in acestcaz canonul prescriesd se aplicc canoanelegenerale despre simonie.u vielii eslernustrarea.onuocasinoadele Cdci intru pbzirealor.potrivit caroraestepdcatde moarle. meritate. 575.autoril our*.'lui loatr {5.rtnt nu sunt sinoade pol'manento' ir cari lutocefalo. 6.. 20 Antioh'. se cuvine ea pq4 de seamaspte a ue. arii6 a se face u""u*fu. zista in incipilinarea lor.. Iar du *'* *i"i "*t" dea inepoi irnPdlril.ndrieiti prin umilinld sa oblina milostivireaBisericii.o.".!Conrentariile lui Zonara 1i Valsamoll la ocoet conon itr lilll A1.l*guu [Ps.37 tr"Jr"A". 8 trul'..

Astfel nelegiuilulut iuintn.aftu ereticii nelegiuili. g8). Mai po larg dospro acoesto vczi in . la consacfarea sericeasce marti' ale rnoagte sfintele biserici sA se agezesub slfintul altar r) Vezi definille dogmalioda asostui sinod tra pag' 30*40' I din cartca Prozenl6. IL 578. 856.La sfirgit canonuladaogi un advertisment privilorla .sau liri de vreun motfv . 570. zice Valsamon. eal.cins: precum indepdrtat au 'CSci gi alte obiceiuri.icoane..&71 Si tai gpowiSr-) ca acesteporunci sd se pdzeascdexact peste tot ilocul.€&[cattredifia bisericeascE.loricoane.-lor afunceaiari din biserici moagtele sf. iar mai a!es. pc cclr u prtriarhului Isidor din a 1348. principal al punctul gi condamnat s'a st. I. sunt datori Si inapoiezeimpitrit.otcxits 6i fti* mdilia bisericeasci viotreaza ceeace tol rea$eze se poruncesc sd lapti aceasli Si condamni s'a scos din bisericiO. adici la chesfiunile canonice numdri tot ceeacese referA la iudecafi. .t) Deoarece datoria principalAa sinoadelormenfionate. {ropolitul ar negliga aceastAdatorie a sa l6ri de vreo constringere exterioard gi necesitale..i" cregtinism biirfitor 'f"'alte i. 579.'ci Iuptaimpotriva . ta adnrinistrareaaverilbr bisericegti.flustificat. I at sinodului dela Calc. 494.mitropolitiirespectivica pe timpul cind se fin aceste sinoade s6 nu pretindd nimic pentru osteneala lor dela episcopiisubalterni. la celedintii. 50. 260-20t (trad. [agal trebuess retnoiie. 'iar de ar face aceastagi vor lua ceva dela episcopi. gi sf.. hotdrim sd se pun6 moa$te intr'insele pe..au urmat 9i qhe nelegiuiri. At. agezarea firi eretici tluii ertiscopi sgise potrivnicfi legiuirii . dar compard qi deciziasinotlrrhri aoa8tsnlinopolitan finut sub patriarhul loan xl[I la anul l3lg. Deci. "** din bisericd chipurile .{n fiecareeircumscripfie episcopeascd dupi cum este prescrisgi pretutindeneapotrivit poruncilor dumne" oameni! s6 viefuiascd reegti.si se indeplineasci .. prezent s'a linut impotrivaico' se giie sinodul .ului-Frlotei din a. itrnqtloqbrozeloBrrJ.iar la celelalte. p[cate.. scotind sf. 9i aslfel lacesteal sd aibd t6rie potri' vit legiuirii scrise gi nescrise.le urmeazi dela sine alte pi' gieatelors&varsite si se cate.Precum la In gedinlapenultimis'a dat dogmareieritoare noctagtilor. II. vol. se va sufiunepedepselor ca. ..l) Canonulpre$crie ca la acestesinoadesi se desbati chestiunile conondcc Ai xal eianil. dinsul. icoanedin biserici.meu bisericescd.a) t) Cil. Deci cdte cinslite biserici s'au ionsficrat fdrd sfintele rnoagte ale mucenicilor. *egte si diruiasci pe mitropolitulsiu. respecde noui erauconsacrate altar.l)rep . - Canonul 7.gi anume. sil se cateriseescd. . aceasta nu se opregle. pdcalelor s[v6rgite mai pe urmA [1. Iar celce va consacra lvreol biserica f6rd de ca unul carele a *iiir"t" moagte. gi de viafi ficdtoarele porunci €ste de a se pizi dumnezeegtile ale lui Dumngzeu. .3t trul. le urrneazd . t84.eretieii porunciau mai dar martiri.-lor icojne cinstirea nu s'au mirginit numaila Dar iconoclagtii iconoclastr).ezdvnpaypdca. 22 a impiratului lustinian e. canonulprescrieca episcopii intrunili la slnod Sd poarte griii deosebite sd fie cu bigare de seami firc). Sint At. DumnezeesculApostol Pavel a zls: Ptcatele Bnor ale altora insi se argl6 mai oameni sunt preainvederate. dupi acest canon.4 sin.biecte duptrcum zice acestcanon' fiindcd.. dxxl4o'r. gi astleltoatebisericile acestui Pdrinfii si. pe oeaa patr. 8) Sint. rom ).).5 Antioh'. po *r 4 patr. II.daci inst mi.Zonara utanghelice (nepl xavowrdv gi tlalsamono in comentarul acestui canon. a) Sint.luiCaliot din lg5b."gr*:"o". la alegerea sluiitorilor sacrlrnentali gi Ia alte similare. pe cea a patr. 5. At. l0BZ ({rlr -$atriarch Cnpltani. 578. cari pedepseseuol thotiri de cdtre sinodulcornpetinte al episcopilor. cari ptrdsit au titelor. fim. sub biserici fiecirei cari efau pusein temelia ales moagtele.a).dupd cum tdlmicegte Zonata. Vczi qi novrte l2g. Daci insi vreun episcopde bunivoie do.Jor moagte..lA1S6--oh5nuita . 'ttd pag.. ll. mai nainte.502 teste sinoadeaparfineamitropolitului(20 Antioh. 1307. dupd cuvintele acestui canon. incheindcomentarulacestuicanon.l partea 52.sinod nelegiuiti lapti aceasle numesc fleop'oBsolav) 9i ca una Ce . ale pietdtiicregtine. lV ec. apoi tradifia biliecirei si aibi tdrie. .nonice(toi€ xavawxoi*.t).lui Nil din a. 58. cresului au intins'o gi asupraaltoro' sl.gi nescrise ft)1v tVpaoov xui dypugov rapaddoerc).adici la chestiunile evanghelice numiri tot ceeace se referi ta credinfi gi la sivirgirea Tainelor gi la celelalfeporunci dumnezeegti. 83 Cart')' (31 ap.

martiri Si lertfa lui lisus Flristos. mai apoi a devenitlege positivi bisericeascd. cari si gisesc sub altarul ceresc (Apoc. 22 ad Marcell. gi si se cateriseasci oricare episcop. tl tsi l i i M.) .9i va m[rturisi din toatd inima. dac6 vre' unul dintr'ingii se va intoarce din credinlt curald . dupi cum zice canonul prezent. {tt Vezi: Nov.1 2 . locaguri ll. Si prin aceastadd directivi in privinfa altarelor pim*ntegti gi pune temeiulpentru legitura ce frebuesi liinfeze intre slinfii mucenici gi intre iertfa vegnici a Mdntuitorului Hristos. ep.pir. . il .sea fi cregiini. La un sinod linut la Cartagina in anul 401 s'a adus o lege riguroasi de a se dirima toate acele biserici.70. siintirea suplinegte antimisul sonal. * O ri g e n . .. 2. lr 1.6um deepisqop. e p o Bt.rl o anim . l. Zl. sau acolo unde se gdseacel pufin o parte din sfinteie trupuri ale martirilor. rbtficindu-se din religia eYreiler.\ 504 rilor. s SLaod. a d v . hotdrim ca acegtis sd nu se prfuneascd nici Ia impbrtEgire. rli . At. dupd din motivul indeosebi evreildceau aceasta supugi tiind canon..sauin paraclisele gi prin acesta sau paraclis. C f.eon a implratului r) Slnt. cafi bisericile. 9i sd se boleze [9t ell. Gn o s t.acesfobiceiu igi are temeiulsiu in dreptul scris gi nescris. 9i nici sd nu se boteze copiii lor.reun de episcop li sfintite n'au moliv oarecare din particulare. despre cari se va dovedici intr'insele nu au fost. Episcopui singur are dreplul rloa r ) Cy pri a n .581. agezate trupul satr nroagtele martirilor (83 Cart. Acegtl anterioard. Ze. .2 l i n a c t. h" 6. Apostolul Ioan vorbegte despresufletelemucenicilor. ep. s'a int2mplat evrei. cp. e p . €redeau c6'gi vor bale joc de Hristos Dumnezeulnoslru. cari atttoststintite siintesunt bisericile. moagte. adicAsfinte moagtel). Ambrosie al Mediolanului nu a o blserici pAnice nu au tost aduse moaSte vrut si sfinfeascd de ale riiucenicilor spre a Ie putea pune in temelies). iocag ticulardevine . oarecad' ci personale. s). acestot' sentinle Darrnotivul a nu-Si sauspre c6 potrivit uneilegi era 9i impreiurarea de formi la creglinism (7li*741) sA pri constrin$i ei crau Isaurul [. In infelesulacesteilegituri tainice dintre sf. Scrijal.* -.ci sfinfa iertfA se poate aduce pe nun'lai stdnta mas6. 'Obiceiulde a se pune moagtede ale martirilor !a sfinfirea bisericilor.6. v ) Chr y s o s t. inc8t 9i pe alfii sd muslre ri sd indrepte. la acest din comentarul Valsamon iudecilii de sprea scdpa !a cregtinism peltru diterite vinouilii. In sfinliriii bisericilor. l tl ii. 27. Si o privegtedrept lege bisericeasci. h o m. antimiselor intocmai c.tll. 2) Ambros. iniru toate se aseamani perputut r. acesta sd se primeascd..64 . adv." lri 1 Deoarece unii.Sozom.1 Ati oh.B4 tr ul . Iar. si sfinfirea si bisericile.H y e ro n l m.treculi dar tdrAde cregtini din motive la credinla de faptin nurnai ci suntcre$litti. cu nici un ehip sd nu se primeascE. dar in ascuns lep6ddndu'se he EL gi in taind serbdnd S&mbbta. nici sd nu [aibd dreplul sbl cumpere. n. n .37.. 9i copiii lui gi sd se p6zeasc[ a rdmdnea deparie de moravurile evreegti.. Sl.-ei Suipturi gi ceeaces'a pistrat in cursul veacurilorde persecufie. rV rgi l anl . 11. f.5 7 . menfarulcanonului 31 lrulan.8.a stinli antimisele.tot aga trebue si se taci aceasta Si la sfinli. ei s6 fte invederat cE sunt evrei dupd religia lor.). {). o astlelde bisericd arhiereasci preintocmai slint pentruierita euharistici. cpnvlnEefe'curati 9i simulfrnd. fdcdnd 9i alte tiucruril evreegti. pistrau de credinli lor mirturisirea "ascuns lui cuvinlele cd.. Ceeaee s'a introdus in Bisericddupd indlcalia Sf. c. 1 0 . 08 etc. prefbcdndu. ( 7.necondilionat obliga rie pentruoricines). Faust. Despreimportanfaantimisuluiam vorbit la co.. nici la rugdciune.. 58'1.treceau lreceri plStidatoriiler). sau cu alte cuvinte. . h o m . contra Crescon. dacd ddngii insd nu vor face ago. lt . Tertul l .4.Ioan Gurideaur intr'una din cuvAntdrile sale scoate in relief sublimitatea importanfei aduceriiiertfei firi de singe pe moagfelemucenicilor. daci giar permite si stinfeascio bisericdfiri si.. nici in bisericfi.sub care se gdsesc moagte. 29. biruind asupra moravurilor 9i lucrdrilor !or. sau sd'gi cdgtige sclavi. $cripturi a Noului Testament cuprinde dispoziliiindirecteln aceasti privinld.. : J Dupdlcum se' vsde...iertfa euharisticichiar dela inceputulBisericiicregtine se aducea de obiceiu Ia mormintelemartirilor..71ap.A rrgrrn tin. ritl 11. moa$te. Intocmaidupi culn la sfinlirea bisericilor trebue sd sc puni sf. Il. 9. rea antimisuluf.

itrc"oti. Ai. lig5.. et VI. canonul prezent.pqvo!) ficeau ceua similar ca eureii. lib. deoarece in ascuns ei osindeaucredinfa cregtini.dupice a stabilit ncrma lmpolrivacelsrce 'primesc numai de Iormi credinfa cregiine. cAt 9i copiii lor' Iar de nu o lor. undo ronatusvrrl. corrtn c1r. r)S i nt.te patriarhalnu putea reiav)) intlfiiv). qualetrusmulare vclcrem vitrm magia dc doctorir survit&todotl llorcnt: sic enim inlentio nostrs r6cto pcrflcitur of convcrul rnrmun trl 'pdorcrndenuo vomitum non mutctur. quen ut volsntcs volentibus praesint. brtur Fretsrnites crgo vestra hrrjuomodi homineo frcgucntl pracdicatlrxrr* provocct.. nici civil.spunind in fafa sinodului patriarllal ei ei ar fi cregtini. 120) ql canonul 158 al illomocanonului 188 * 180.i lara lor de cilre preoticregtini. lt 1l ll l il Canonul 9.quod nulta ro aequo ac voluntetis libertate congcrratur"' Gregor Magn. Firegteace$t$inod lrbr gop1n $6 recunoasci legal acest iel de botez. -eeiim 's) qi Pidallon: ln Stnt. qrram pncdicaliono pcrductse.. dacSdoresc.. in odifir lui Pevlov. 2. anume ci copiiiacestorevrei treculi numai de formi si nu se boteze.considerind botezuldrept o doctorie trupeasc& iar nu ca o tainir8). e) Gregor Nazianz. gi a dispus ca toll acegtiTurci. eotc)ca copiii si se botezo e6 la dlngii se obignu iepi.. ..ValsamonobsernrS la comentarul acestuicanon. Dan ori de au trecut evreii Ia cregtinismdin unul dintre motive{e menfionate.o*i Presvller. op. .: . (quod itc nature comp&ratum $it.ori din celalalt. La comentarui {Fir'Separeiutotupatu'i1v). nu ss necredinciogii pe soliciti care-l ca acestbotez. cAtd vreme ei urmeazi legii mahomedane.iEov la preoli -eilrtodocgi @apit ndscut se gisegte duhu$ nou ifiindca creO ci in fiecare copil d(eu) pAni c&nd nUr (x*r) zivaE r6u $i acela pute ca un ciine sinodula tras concluziunea primegtebotezulcregtin.eor vielui potriuit cu aceagta. errcptc ocasionc statim Bo in libertatem assoral) acdum nostrum non dicgm impcrium . sdinSint agm nluiVlar lr r dln Trebnicul mrlo (Slnt. Dum onim quirqurm ad brprlr.deoarece in copiliria lor au fost botezafiita fiindcumeste cu putinf. cil. gi nici copiii lor si nu se boteze.sa se botezedin noul).. trupeasee. pag. rror tace. acea$ta elte kuvyi\sfi. Pog. de va fi episcop. l*iot i"oone. ad Vir6illunr arelat opisc." ' al 506 50"1 au nfispup.cerecu intenfiebuni gi ortodoxe.t.intenneiat ' (S) a'f decisuls&u prin analogie pe canonul prezent einoduluinostru.rqi il:ltrxorolT (N. canonului84 trulan Valsamon explicd cums'a introdus acestlucru la Turci.n6rturiseasci din inimi. . quandoquidem ncminem vi duci vul{ ler nostra coactcquosc sponte gubernaril hoc enirn modo nc alia qui<lonr impcria contineri et conseryari possunt.Numai claca lac aceasla' sof' putea fi demni de botez atit ei. c.r.* Cu privirela chestiunea din urmi. 88. 498"*Com p&6B. ci numaica o doclorie autleteasc& murddria toat6 de . At lt.. carelecondamni siluireacongtiinfei omului gi in generecondamni orice fel de prosclitrcm religfo*). prescrie curn si se procedeze fafi de evreii.Ia drept vorbind s'a intimplat cfr acestetreceri ale lor produceausmintealiin Biserici. ul quidquid vi tcnctur.din ceeace la crettini. rnultos consistenlium in itlie partibue Judaeorum vi magis ad fontom bap tismatis. Pe vremeapatriarhului Luca (1156-1169)au venit la Conslantinopol oarecariTurci. 485. orat 8: Fnon tamcn conducibilius cst nlc tutiu$.o"). Toate jucbriile copil6regtL 9i Jocurile-rrehuneglL cari s'au pldsmuit lmpoJrivo cinsii' Bcrieri mincinoase.serbau Simbita Fi vieluiau exact ca mai nainte. iarele curati pe om. Impotrivaacesteisminteli s'a dat canonulprezent. canonulopre$lebotezazea meascecedinla cregtinil).gi adic6din motivul* opfiol.d. lrebue sU se dea la episcopias)-Constan$' c6r[ cu celelolte a se depozitoimpreunf.Plurimi Judeai religionis viri ad noslram porduxcronotrtitnr. .iar nu ca un miiloc. cari dorescsi treaci la cre$linisrl' I inume ei trebue si dovedeasciuedinli curatS. nici bisericesc. At ^I I . ci ca o doctorie 9i vrdiitorie gi lumineazd 9i stinteg. matis fontem non precdicationie suaotate cod ncccssitatc pcrvonerit. ep 47.lu !n Bovorcglu .' Cf.pe care se G' ln chip solemn obicec .carele normeazi ci acegtievrei nu sunt a se considera cregtinigi si nu li se recunoasci nici un drepf.rptt"i"f'rpr* pe oscunde le cn Iar de $'ar idsi cineva s& diacon. Augurtin .. cAnd erau evrei. iudc deterius moritur. ci 9i Turcii ('Aya. Aceasta insl era in contradiclieou spiritul cregtinismului. sint. ori "i.). anume aduceau copiii lor si lie botezafide preofii cre$tini.lntrebali 1) Comprr&: Van Espen. fl. ldgiduiud cA nici odati nu vor mai urm& ac$tora gi ca vor pistri cu sfinlenie invil6tura aregtini 9i c&' . 7 rqi dtrtodrintg. Fotil.Acel sinodgi'a . ad prirtiaam supcrstitionemr€mcans. Tr. 9i si condarnne iurile gi lurdrile lor.sed magieterium.

Bacchus) dupir 9i femelle. gi de a prohibi cirllle potriv.. cdci pen' cltindu'le lor dumnezeeqtile gi tru aceasteau Prirnit Preolia.At. 59. tilor gi al con{inufului cdrlitor fconoclagillor. 20.w8 w.easnici.este a se inlelegehartofilachia (7ty.i o parfc osebit?i din edificiulp"ll. (6. 11 intaiu al cloilt'r). puncfu! apdrdndu. st6ruind. C fe uu.zeiovj patriarhala. ll. 3.0. .cari aveauroiul principa! Ia aceste bacchae). l3' 16.i mincinoase ca... sutr episeopie din acestcanon.i. tlcleritorl. .i rrl iir ill I I l / lrl ll l I 1t .totaFa undenimeninu le poate vedea.. 1. iare uro ilatoriade a supraveghea canonuluiirugi imorale. adi:.r. 18..r. e) S int . iar de va fi laic ori rnonah.. ii l .dupi cuvintelepafinfiior sincdului. pdzitd 9i gi rnai ales in aceastEde Durnnezeu' -impdrdieasc& cetate.r. lll i 509 I sau a le depqzila ale ereticilor. qeluihgriafilax.r gfqqste Va!sarirpn scrie urrnilolr.dupi cuvintele lui valsamon riin c.nu fdceau nimiccurninte.4 lrul'.lii lrltr.l se pisfl'ezeimpreuni cu celetalte cirfi erctice. nu li este ertat-Q Primi ftind oprili .. l.l I ilr i I I ' i i l..rclnul clispune sfl se adune. tl. zonara spuile despreaceasfa urinitoareie in comentarulacestui Can0n i ". iocuri(fitizxar.r rrrt. 15. (. 31.gi ior devedere impctriva gi argumentdnd ortodocgilor cd cinstirea stintelor icoane esle. ' (OO ap.Ala^ zJtein acelloc ascuns.deletnicirilumegli gi de ale vielii [pdmfintegtil.deoarece confin invildturi false. 63 lrul. t5.sdvdr' glnd sfintele slujbe in casele de rug6ciufle -aleecestors.2. nesocotindr&nduiala canonic6. oleargd la alt[ parohle.ara (la Beveregiu s'a lra" dus"cu ladibrtaj. 2l Antiotr. II. 4. 58' 81.. '..ul ta sine. din daci fac $i si se cateriseasci. iceia.3. 80. 2A. era protectorulbetie{ fnsugise ifinbifa gi ficea nebun!!. tot aga 9i ceicealcatu.al. care era sub conducerea gi subsupravc5lhcri-'a ur{.pe cariparinlii acesfui sinod Ie nurnesc scnieri mincinoase ({euBoouyTptiy.ltaru). nu esteierlat sd se prirneasc6in nici o cas6.1(. 9i se ageazd la dregdtori Uumeqlil.. .1l. fdrd de tnvoirea episcopului lor 9i al Conslaniilopolului. iV ec.ca si exprimemai bine nonsensutr invifiturii iconoclag. 90.gt:. 16 sitt' I cc. menfarul la acestcanon.l :i l1 . Parinlii sinoduluiforosesc cuvdntul acestadin titotiuul.2. focurilenebunegii. 16 Sard'.uno. It.Ii pixXar formau Corulfemeilor uebune.f. 19. At.r) (9).l) ln privinfa aiesior scricr. 83 ap.1:. At .rlu Idi pafriarhal.pp4te age' nici dacdsunt si laci aceasla nu poate carliiearse.caleriseascd.7..yety. episcopia pairiarhali.dar6celceva ardeaceste cirfi (scrisede iconoclagti) 9i nu le popedepseste (in se nu Ia {:piscopie Constantinopol) depoziteazi lui'.i imor. iar nu de rrrinteainfeleapti.. l+'eoiscoarde cirlile nelegiuite qA citeasci c*ci dupi cumninneJri pia Constantinopoluiui. De s'ar vddi ins6 cE vreunul ocupd vre'o indeletnicire la dreg[torii menlionali. r"auacelescrieri (impctrivaslinteloricoanei.lt. furul lui Bacchus.l. am volbitla collentarul nice credinlei menfionat lan t63)... sau .19 l-aod'.. Cuvdniui acesta eslt: &tat din culful pigdn al lui Bacchus (dtivuoo.. inlnvolrea menfionafilor ierei. . 20. iii sd se depoziteze (rgi 'entoxon la episcopia eirpJQ6sstaptinopolrr iui. ori sE lnceleze. unde s.. ori s6 se caleriseoscd.clc: . Scripturi.daci sunt laici sau cilugiri.asc rrrrlrr cErfiiede'conlinut potriviiic credinlei cenonrrl ii. .unJ afurisi se parte cler.rr r) sinr.au scris multe c6r!i. ll. iar de va face cineva aceasta. pdrdsindu'giparohia lor.ori dln ce motivs'ar faceaceasta. 587. 65.. Despre cenzuru seisce. s6se afuriseasc6..cari dansau in Bacchus insr era considerat zeu la pigani. gr€cumziceauei.o sA se cateriseascH. 12.s)ln canonul63 frulan se clirpunes.ori unde s'ar gasi. 12. (hartolilachia) ia.(. 8r 10. 59 Laod...ci se invirteau numai nebunegte.r l.). 54' Cartag'.bisericd. 121. Oricum ins6 mai bine va fi siir invete pe copii 9i pe .efiind de nebunie. . 596.au fost indemnaflla scriere gi pror de nebunle t!e. ?1. tucdriile copildregti In fextul grecesc expresia din urmd este indicatd pfin paz.:. 4. ftl Vezi conrcntnrul dcla ur:u$loanon la l.r i. Astfel dupi curr $tixya4 guprin. celorce fac aceasta.lrr.i . <pi|Ld. Fiindcd unii dintre clerici. dispune spirituald. $i re carifici de scrleri la iel cu gi. cu Iar tuluror. prin dumnezeegtilecanoane a face aceasta..tirrrrr.* Iconociagtii.r') {ns* clispune ca aceste cSrfis:1se arluncnuurai gi ::I sc p. Canonul 1. 15. idololafrie. 16' 48.deoarece nu a lucrafirnpolriva trivit canonului .23 sin.3 I) S i nt. 6 8 2 .. 17.

588.Ll canosne'' Datori fiind cu totii a pdzi dumnezeegtile s6 fie' bisericd fiecsre Ia ca zice pe ce cela lostfell si pistrflm nevdl6met. ser.este obligati a al bun invafitor rropo' indreptetot interesul spre a fi cit mai precum' rului in credinfi gi morald. totugi nu li este ingiduit sd ia asupralor indeletniciri lumegriEi civile. Al doilea. tot a. 2) preolirnea. tos. mai ales.mindincliniri gi puteri noui ale darului. sd.int ots. delacare au tugit gi fard gtirea episcopului constantinopolului. ca si irnpiedicedesvoltarea pen' gi evlavioasi. In canonulprezentse menlio. pri' treagi lui Dumnezeu... lB0!. intre alte c&noane. nen'. ti atrage adica atenfiuneaasupra datorieilor de a Inadfa. iertareapdcatelor.a canoaneior gi biseriiegti a inudfiturii Pirinfilor Bisericiit). r) Sint. paralele. si anumepe bazast-ei scripturi. daci oarecaricterici au gi primit llermisiunea. neazi in specialdatoria preolilor de a invifa pe copJd gi pe fr.a instruiBe copir. fiecarezi de Duminicidup*' presulterului in ca rele: "$e cuvine masi si adune copii in biserici sau in gcoalapentru copii minori gi acolo si-i inve!e. c.e anterioare. in Sint..sau sfi incefeze. euvenitadela episcopul lor gi dela episcopul consfanlinopolulul spre a puteasluii in . credinfi 9i moraia 9i de a se da aceast* care" 9i preofimea. cu st6ruinf&' si-i intluinteze copilirie iragedl Eal ca din cea mai riu.T I 510 511 - * canonul prezentrepet& murfimea drspozrfiilorcanonic.undese. din careprilei in prirnut rind va evocain memoriacopiilorbotezul9i tagaduiniete fdcut* din acel prilei: de cine s'au lepidaf. nicl $i si nu se stabileascila dregatorilumegtigi si nu sluieasc5 in paracliseleparticulareale acestoraiir6 gtireaepiscopulu!. in at cdru.sau si se cateriseasci. principii si adici l) instruc-' canonice ugenia doui trebues6 se dea morali de credinli 9i fia tinerimii in chestiunile ceadintiisiimportant& liind aceasta in seamapreolimei.acaterisi. f2?-128). instrucliepe seamalaicilor. din careleva eu ce ua ii umplut. Canonulnostru prin aceasti dispozilie importanti in privinfa datoriei preotilor de a inv6la pe tl' in canon ne pune in eneri si lelul in care se exprimi aceasta fundamentale.. uiati citre virtute s{-i lndemnespre dragostea aceiag' iegi fuucdetatea copiliriei este ca un vas. bine sau riuu. dacdcinevase va prindein acesiea.ismulul. abeolut dalorii vor' acestei urma in preofii ales gi mai deci a ei.In esenfi. Dupi aceasti dispozifie canonut di clericilor un advertisment foarte important. Vesi comGntarul dorpro c*' Vdramon gi lul tratatul it.se in omul cel nou' adici . AceastA datorie de a in vrfa consistd in explicarea cofef.figiduind a servi cu sfinfenieviata irr. nond frJr. dupi observafiacorecti a tui zcnaradin comentarulcanonuluiprezent. Despreaeeasla ln cartea menfionatd se spune: upieotul este dator.l).t59O-S33) (oi.)..i teritoriuau venit.rnat.cari nu sunt deplin compatibile numai laicii' afaceri ar trebui si se indelefniceasci 1 I l Carronul'. datorie . tr6 eomentarul canonului58 ap. cit.paracliseleparticulare ale diferiteiorpersoanelaice din constantinopol. esteobli' nezeugi in$edere in marea iubire a Tatilui ceresc. spre intlinirilor ipre bine. atari de slu[' asea s6 instruiasci linerimea gisi'gir cu cirli teologice se indeletnici beteslinte.dintre cari am citat aici numai o parte din canoanek. iar celcevioleazi aceastidispozilie. aceeagcarte spune urmitoa' va trebui preotul si lacd aceasta.ior. anumeau primit dela Tatil cerescpentru meritele lui lisusI lri:. pentru rafiunecunoa$' a taptelorbune 9i a adevirate$ terea luminati a lui Dumnezeu.. cu cine s'au impre. truhlm$o .. In cartea*Despre datoriilepreofilor din enorii" despreaceasta trateazi un capitolextins.aritind cu ce sfi se indeletniceascidupi sluibele bisericegri. SE8 IV.imbrdcindu. At. ci. cici pentru aceasfa au gi primit preotia (eis toiro 7d1t zai $1v tepuoivqv dxAtByttioavro.r) aici se interzlcdoui fapte ilegale {d$eopa).*pune loarte pe larg tot ceeaceline de aceasti datoriea preo!f. prg.nici nu se pof ocupa de acesteafaceri.. It. l0-100. iar in inimi dragostesi cildura lati de Durnfericiri omenegti. Prin urmare canonulprezent condamni orice tel de incercarede a lua din rnina preolilor' tnstrucliatinerimii in. Despredatoria preofilor de a invifa poporuluorbesc nrulfe gi noi am vorbit despreaceasta. canoane. At.a condamna alte de lndeletnicegte ei se gi locul initruclia aceasta in raegliga carit sa de starea cu 9i aiaceri.9iadici lnt6iu: clericiror strdini nu li esteingdduitsh se mute dela un loc la altul gi si vini ta constantinopot. lar in privinfa limpului cand'.r. $ Edllledin Moocove.l trebue chip ecouohi cu orice lul loan la so' l) $$ 87 ql S8 (pag.

is Antioh'..te -"A""". i..cS: se sd f6. agadaur :ilr€!€iri.rccsl canonnu eslc altceva dcr:illconlirrnarr.'iara poarle-gt'jjdetoatE aiotiJr. Despre chc:.i 25. --E p is c o p u l e s t e c h i v e r n i s i t o r u l s u p r e m a l a v e r i i b i s e r i c e g t iin t ie c a r e e p a r h i e . Iar da"a-ut prelexla cd p6mdntul.{ix roil i}iou ilr1pou). si prin urmar€Iaiciiinci pot i. Acest lucru se conlirrni $i prin canonll gi pentruminAstiri.rfi--. (3 8 . 2 Cirtl Alex'.are dreplul s[ pun[ din propria sa putere econom la acea .. ".re episcop era acuzatcd averileepiscopiei Juierauad :ninlstrafe de un lorc gi ci unli il apirau cu aceeacd irr accsl tanon uu se spuilecii economii trebuesl f tenumai clec...di atenfiuneinrpreiuririi ci la unele Bisericiepiscopegti.l aniel c ieagi unc az i ns ti l dec tr eunl c . 2 5 s i n ' I V e c ' . S02.despre aceastichesliune cAt a iost necesar.. -eptscopt"l ba f*a"[ "*uiO1t pdmdnturile 111*:*t' saubltorpersoane in mdnadrlf. VII ec.6bd.Cart. La comenfarulaceluicanonam vorbit .. t"t 6...ti*'oa"ae ui"-gir"ri"ii". IV ec.ci clericilor.512 513 $i dacd fiecare mltropolii pune econom la biserica $&. 7. dintre ciiugdrii dela rninSstirea resi:ecliva.l :'r.i ." Li. nnitropolitul la Bisericileepiscopegti supuselui gi episcopul la manistirilesupuse acestuia.lS Ancira. t.scopq. iur aJ"A-ut uto de. sau egurnenii la rnanistirile lor..).dreptulautoritdfilorsuFerioare privinla in aceasia 'ca si laci acestlncru din puterealor proprie. La aceasta Valsamon obserua ceeacc arn$purinoi at'urrr.Canonul 12.iutea. 15'Anc... ? 3 a p ' i 2 4 .u. sin.aduce.ziccc."*u.sa Dumnezeu' uf"tuu bisericeascdgi sf o chiverniseascd' dar nu'i. cit i.Uun *nimeni.rrrrrrrrr... . 1 1 ' .9i polrivit acestuia a[ sinodului Bi-al cleruluidela numaide citre un membru isate adrninisha ".Canondl Gavdv) menfionatin canonulprezentesfeca'nonul 26 al sinsdului lV ecum. zq.un._9i tr e* cAndlatr atar eaac c hes uni ic upr i v iai r el am i ni s ti r i .f'dea areJUtotitot localnici. sfinlilor potrivit canonului n" sd tdrie il.4 9 t r u l .rile Lrist'rii't.ri rpdtrqtirtraptirpurov) nodului IV ecumenic iir privinla aceasta.33.tu!-a^"la "u*piiu vfinzarea' 9i s[ se inatdrie dtr il $i aiunci th n" soue$u' iii"iu episcopielrsau mdndstirei.i.. carere va admi'{iecare nistra averea bisericeasci. 3 9 . ' ori egumen' cE las& Dacd s'ar gbsi vreun epis-cop. . dar mai ales de canonul38 ap" trebuesi ral in canonulprezent(tz)' Felul. 26. n6s'rire.*. ba chiar nici Ia unele mitropolitane gi dispune nu erau economi ca cu orice trebue si se observe iispozilia si"chip (zar. 10 Teolil Alex.careleorinduegtc ca pe lAngi Biserici episcopeasc5 sa fie un econom. Vit ec.adAug&nd aceiag dispozifie ca pi econc'mul rnaiidstiresc si se aleag5dintre fratii dela nra. un'n. 2 Ciril Alex.t un oareca.flul recunoa$te .ut aceasta. in care episcopul ap. ? intiiu. il.Alex. (38.24.33 Cart'.26 sin. 8 Gang. s€ spunc "ci fiecareBiserici trebuesA-gialeagi econon din clerul sAu .Canonul prezent(11) . tnsd sub acestcuv6ntcele ce suntr .:e avr. nici chiar mindstiriloror)' averile . tpte-oi"i. ll.a. 12 sin.hiseric6. seascdceva din u""uu-*uo a ddrui rudelorsalecele unor ca dea le.lore .isp"sc ln-"'t ip paiubitorcele ce nu 13 4 0 ..t.Aiotifor. episcopul Constantinopolului.1t clt'r'ici. viclegugpdcdtosagricul: sau un'cleric' gdtorulu.ricile-lor.. 4 1 .*"r espectiv i ..ii si administreze *'""'ri.a aclmini:ilrc. 96ndundstirei -itu. Sjne este.. Iar daci vreun miho. in aceslcazcano. ca unil din m&ndstire' ilt-dfi "pi""opi". -s6'9i'insu' ale: "uptun"gh"ior.z i c er desipiat)" etiamsi (xtv zrupoEpovfl.al. esle lui i-ertat fii. sd iut de vor li sdrace. iar de nu. tiuneaaceasia valsamonin comentai'ul Ia arest canolr . 9i o.sauagri9i dre*"fto*fot. Aceasla lnsd s6 se pbzeascd gi Ia m&n6stiri.eioilea .ll(xrrrlrrl se" averea bisericeasc& IV ecuin. .ice: -.iar episcopul' episco' izgone. 9so. ZS Antioh.polit sau episcopnu ar vrea si puni de bund voie economla Elisericile lor. At. .. 10 Teof. canon 9i prin prin acelag . 26..folos' nici atunci loculr p.as. le-au luri . A c e a s t i c a l i t a t e i s e r e c u n o a g tlite' edemulte carele se citeazi *norn*.Ep.uure se plescrie administrez" t) Sint. . Asemenea gi milropolifii [au acest dreptl. 4l ap.-iut "gtt*Lnul agonisit.).35 trul. . In menlionalul canon(20) al sinodului IV ecum. gi anume : pltriarhul consfantinopoiului persoanai si desemneze careva ri econom !a respectivele Biserici milropoliianesupuse lui.. dac6 episcopii subalterni nu voesc sd pund economi-la bise.

ca unor oameni. gi din toate obiectele mobile. gi anume: vindeau pdmantulbisericesc cleric sau ' rn A n & s t ire s c p e u n p r e t m i c v r e u n u i pe agricultor'gi dela aceia pimAntul era cumpdrat. aliei persoane deoarece o astfel de predarenici o dati nu poateavea nici o valabilitate (ixupov eivar d1v{xtaory.ci in acestecazuri sau mfinturiles[ se dea clericilor.gi pistreze libertateagi autoritatea (Vll prezent ecum.AceStivanitogi. Alttel gi in aceastaa congl:.cari de drept sunt chemafisi poarte griid de pistrarea averilor bisericegti $i mdnistiregti. 'Agadari daci in canonulprezentse vorbegte despre pistrarea celorce aparfin bisericilorsau manistirilor. . inainte de sinodul prezenl. in paguba Bisericii sau rndndstirii.. Z Ciril ruex. care dispozille nlstirggii tre-buesc mai vechi. Pe timpul iconoclasului. dintre cei sdraciSi nevoiegi. cari drepturi in cea mai mare parte au lost irce paratede autoritdfile de stat. precumgi pentru .orice pagubi in privinfa averii m6nistireSti (4. lr .a lost Insuchiar gi in alte citeva calloane cuprinde 1) Comentariile lui Zanora gi Valsamon ls scest cnnon in Slnt' At.Jsi rninistirei respective sub supravegherea gi eguepisqopului.cAtSi pe egumen. :$flr €eurlr€nul avea obligalii sinoniace.canoanele paralele. i6cut toate slorlirile si. 9i canonul dispurie atit in privinfa bunurilor mobile cAt gi a celor irnobileca tiecare episcop gi egumensri pistreze gi si poarte griii ca aceleasa rimini totdeauna 'tre ln proprietateabisericiisau mdnistirii respective gi sub nici o con'difie si nu se cedezein proprietateaautoritililor tumegti sau particulare.l 1 : .trncanonut acesfa 'se rnenfioneazd numai pdmdnturile (itypas). etc'). unele tnsi Si in r&ndul ei obfini dela acesteautoritili oarecarilocuri mai inalie tn ie' gi pentrucagi'Ei atingi acestscop' se adre' sarhiabisericeasci. pe care ar suferi-o Biserica in proprietatea ei.1 . 9i asttel bisericasaumt' erau pigubite. trebue si se !nfeleagi atAt bunurile mobile.iixuposeivutrilv cesie eututi afacerea bisericiisau ministirii. 503 ctc. seda biserica sau mAndstirea (?3 ap.deasemenea care episcopul de tafd un pre! mic. menfioneazdatdt pe episcop . incat autoritdJile lu . dupice aiungeau episcopi prosi'gi indeplineasci voiau prin astiel de simonfe adevirat6. Disbozifia se si se. P*n6stireadeasemenea rinlii sinoduluiau cunoscut acestlucru 9i au dispuscd 9i in a' str fie iiri vigoare(ofjtot.r 515 l li il l sa! a. . p€ cari le poatepo."i .vorbind despreconservarea averii bisericegti 9i ministiregti. . potrivit acestor norme canonicb in prima linie episcopul este responsabil :penlru chivernisirea rea a averilor bisericegri. sau la aceste autoritili Ei prin fdgiduire de daruri igi atingeau sau egumeni scopul.] tl ]I ll i1 - tl i i tl tl I I ri ll rl jr ll 1.atard de pimAnturi.lupta dintre iconoclagti gi Diserici. sinodul la oblinut s'a slirgit in {eeace 9i s'au gisit autoritililor lumegtiiconoclaste Pe lingi samovolnicia ciutau persoane cari preolllor vanitoase.cgfumenu.Impotriua sau mAndstiregti.cit Si cele imobile(xeq*fico.carelein pri' vlnfa inalienabilitafiibunurilor biserice9liciteazi 9i se releri la norma legald.cari apariin bisericilor sau mindstirilor 9i de carr trebue si se ingriiasci episcopii 'gi egurnenii.menivanitogimai uzau inci de un miiloc vicleanspre a'$i reasau xizanelegiuirilelor.cari dorescsi le cumpere.cari cultiva pimintul 9i tac parte carele ca astielpimAntulbisericesc.ri 514 .m€ilul este responsabil pentru totul ce depinde de aceastd chivernisire(firegteimpreuni'cu lrafii din manastire)gi pentru .aulori tilile lumegtiintr'atata s'au imputerniclt prin lupta impotrivaicon nelor in detrimentulautoritifilor bisericegti. acestornelegiuirieste indreptatcanonul prezent.pe cari le-am citat la locul siu. Prin urmare' canonulprezent. scopuri ddruit Jusese nelor preofegfisau sf lie spre tolosul celor sdracil). lE Ancira. a' gricultorilor. gi totul sd se inapoieze np6ou\. care era in vigoare dela inceputul Bisericii (38 ap.).}. Dar averile bisericegri gi ministiregti consisti.l ir i I I )i j ri ll il l . " pbtrivit cireia averilebisericegti Ei m&aceasta. intre altele.orice pagubi. protectorilor bisericegli lor din averile gi ficeau daruri rnisiunile. numai ci in alli formi.rnegtisingureinstituiaupe cei mai inalfi demnitaribisericepti gl numiausingurecu dela sine puterechiar gi pe episcopi la dih.Aceiagioa' .pistreze inalienabil. irrita sit traditio). . de citre dregitorul respectiv.). dar canonul ruite de dAnsiialtora nu aciuceau nu se dea gi si nici atunci ca gi dispune acest caz condamn{ in pi' pdrninturilein mina autoritifilor lume$ti. 8 sin.Celceaiungeauepiscopisau egumettiprin astfelde miiloace simoniacese iustificau cu aceeaca unele pdrnfinturidi' ii nici un venit.iioet6'sxurTorrs). l l .lnt. rile biserici si pe egumeniIa mindstiri. Averea ministireasci dupi canoanese di in seama . IV ecunl. persoa' in mina pentru sd aiungi stinte. Autoritalilebisericegti pe tremea impirafilor iconoclagti au fost despoiate aproape de lonle drepturile lor.deoarece t]lrcrlr.

veSnicS.care a dat asupra picatelor Bisericilor din cauza noastre.llan" 49al sinodului IV ecum. 517 pentrusoldafi. de vor li persoane si se cateriseasci. tiregte fiind ddnsul presviter.iar de nu [vcr vreft]. se inoiescr Prin aceasta se afuriseascd. carea fost izvorulmulforcalamitdfi pentru ortodocgi. 15.. $i bine plEcut lui Dumnezeu esle ca ayanssl'ileln preolie sd se observe cu exaclitate. Istoriaspune despreimpiratul iconoclasl Constaniin Copronimul ci a dispus ca mAnistirile si se ortodoxe t ) Nov elel o ql (l od. 9. aufost foartemult persecutali. 33 hul. sunt laici. 1 2 0 a l o l u i Iu s ti n i an dar compord Iustin. fdcdnd aceasta impotriva canoarplor. Mai delailat despreacerstavezi comenlarrrl lrrl Vatsarnon Ia rcest canon ($int. gi s'au prefEcut in ldcaguri de r&nd. Pe preolii.)" (oulttytopd) .fdr6 s[ mol primeascbopoi hirotesla dela episcopi. nimeni nu are voie si cileascl sau sd cinte in biseric5 de pe amvon.49 lrul. ft \t Cnnonul 15.op. cit. * Potrivit dispoziliei 15 al sinodului dela Laocanonului diceia. At.. 504 rto ). si se inaporeze Bisericii aceasta benu uoiausi fac6 lor de mai nainte.dln episcopie.9i citescde fle arnvon Ia serviciul divin. iar de vor fi rnonnhi. poruncim s$ se ceteriseasc6. sE prohiriseaccd cileli.ripite in chip ilegal ca licagurile nul lor prezent gi in starea restabileasci se si sericd. Dsle prea invderat inainlea tuturcr c& ln preofie ere sd se tncel5feneescfiordinea. Agigdereagi horepiscopilorli se cuvine. 2. I. se vor hotEri sil Ie inepoieze ca sE se re. potrivit canoanelor.qicilugiri! orfodoc$i timpuliconomahiei episcopii.' sdr se izgoneascd(dzdcr. Z.l) vremea nsTrecinfu dreplcasarme intrebuinteze hotirisc p'rincanoParinlii sinodului norociti a iconoclasmutui.carelezice:Nu faceli casa TatSluimeu cas$ de negufdtorie(loan. 7 . . 2t.le diferitepersoane. *S qg afuriseascfi. dac* ceieeIe delin pe acesiee. polrivit vechiului obiceiu. canonul 24 al sinodului canonul Canontrl [4. Deci fiindcd vedern c6 oarecari f6rd de hirotesie din pruncie primesc tunderea clericald. si-gi piriseasci bisericile gi mAnislirile in pustietili. IV ec. mas in vigoare lotdeauna ca o lege foarte riguroasil). sau leici. i*) c6ci se lmpolrivesc glasului [']omnului.r exturbertur. delaB!s[inte. FiindcE in urma nenorocirii ce a tlat r:suprabiseiicilor clin cauza pdcatelor noastre unele casa sfinle.mustri pe ceice vreau si fisipeasci in chip uguraticceeace n'au agonisitintisi 9i hotdresc pedeapsi seama lor aspri: episcopul.Ciril Alex.au fost r6pile de. aceasta au rAmas pe cari le acaparau pretacdndu. daci nu a fost invrednicil de tunderea clericali dela arhipisbinecuvAntarea gi nu a primit. 400. parinlil prezent.sau cilugiri. 24 sin. siu cu alte cuvintetiri dehirotesie Xctpofleo{ae). sd se observe lnsd aceiagl gi la nro' nahi. 1 int2iu-al doilea. !n lScaguri de rdnd (xaraydva). slablleascdin fstareal veche. astfe!c6 mulli au fost nevoiti. cari i-au indemnatsi inolascidispoziliile existentein privinla acesteichestiuni. Fiecare egumen are voie sd sdvdrgascdhirotesie de ciief in mdndstirea so.. clar numai in a sa. dacd ?nsugi egumenuluii s'a dal de cdlre episcop hirotesiapentru promovarea inlru egumen. bine gi frumos este. (14.care mai tirziu s'a confirmai prin canonul33 al sinodului trulan.5_1-6 gitd Si de citre legislaliacivili greco-rcmaniortodoxi gi a ri.Daci respectivii disde consftangere. L4. gi episcopii gi rn6ndstiri. $). si de Fiul 9i de Duhul sfdrrl. si gi irr. potrivit incredinf6rii e' piscopului. . 15 Laod-). nevol. (1. 9i sE se agezeunde vierrne[e nu se sf8rgeglegi focui nu se stinge {Mc.. 21.ca unii ce sunt os&ndifi de Tat&|. dacd ror fi din catalogul ieralicesc. Pe timpul sinoduluiprezentinsd se intirnpla ci unil citeau 9i l.Nenorocitea meniionatide acestcanon. 17. (ixri+ lorul siu.4 7 . Fe care face acestea.4 6 . II. Fi sd se refugiezd Din cauza pirisite multebiserici gi mdnistiri.atuncisi se uzeze li apoi canonul pe cari ii agteapli o$anda puneca acegti nelegiuifi. dinodului linind seamade aceasti impreiurare.dar ntai ales de circumsfanfele. Compari: Van Bopen. dispunemca de acurn inainle aceastas6 nu se nnai inl8mple. esteiconomahia.oarecari oarneni. iar egu78r7roo menuldin mindstlre. p. usurpafori iar dac& sfintite.

l . iar in localit6lile din afer$.61E eintau de pe amvon.r 'r tt l r r l ttl ' 3 l fl r 'r 'tl F l tt'ttl r :i r 't1 1 i '1 r :t'1 r J .tovarEgilor mei -[Fapt. Despre horepiscopicanonul spuneci pot si siinleasci citeli din incredinfarea (xar"dnrporqv roi d. ) l rt. observi Valsamon la comentarul acestulcanon.I!1 Pentru tiebuinlJacestei vieli sunt diferite indeletniciri. IU ec '.llvii rlr. t 1l l tt rrl rr lll.).t. t t.l l l r .15 ap.I ec . in seruiciu poale stea si utinlita riguros nu observau episcopi dintre unii ci se lntimplains6 a dou5 preot sluiba in pe ull gi puneau cite canoane aceste lucru il parohii). t r c.tl r o l l l l l '. dator esle sd r6mfind intru a {osl chemat [l Cor. lt r it t it t vt lt . 1 l ttr u l t'.).se spuneln ritualul sfinfirei citelului. deoarece estepofrivniccanoanel ot (dxav qi dispunca in aceasti privinfi si fie in uigoare canoanele din fiinli (33 trul.1 1 l r l i :.r) numai ca fiecareegumenpoate sd-giexercileacest drept al siu exclusivin mAndstirea sa gi dacd are treaptade presviter $i daci a lost promovatin chip legal la egumenie de citre episcopul siu.r. t lr : . t r .Deoarece tnsd este cu greutateca episccpul si sfinleasca citefi pentru fiecare biserici din eparhia sa. firi si fi fosf inwednicifi din parteaepiscopului cu cdderede hirofesia prescris{" ci el lgi tntemeiau procedura lor numai ps impr"efutarea ci inci de copii erau primili tn serviciulBisericiigi ca atari ryrtau pdrul.:r. canonulpermiteca acestlucru sd. *gi celcea tost imbricat odaH dt' episcopcu imbrdciminteaneagri cu scopulde a intra in cler'.l:r t'1til. r r r .5.90 16 Sar d'.acesteas6'gi cdgtige... Deci fiecare.l .. 6. gi t 5 Laod. lr i l( '.15. celce numai va voi. ' lr i 'ipt 'r ' . r llr '.i tl . 10. episcopul cu cfidereare dreplul de a. lt t qt t f l't pt lr t lu'lll.. 18. in care a intrat din voia sa iberi gi prin rugdciunea Bisericii.potlivit cSrorafiecare ai 20 ale sinodului numai la o singuri blserici. 54. sau de unul se va lipi 9i pe celitalt il va disprefui -. r t .l tl r l l l l ( l 'r 0 si l t' p111trt r . l lr i i+. cdci sau pe unul il Ya iiri 9i pe ceialalt il va iubi. lt l t [ 'l.l .ttt'.Prin canonul persoani lv ecum. .r r l i t.l faci pi horepiscopiiFi ogumenii. lt 'r . celce a fost stinfit odatdreglenlentar intru citef.i .1 t't.J) tl l l {' t'1 r "'l r ' ..r v 1 l r . iar daci dAnsul ar tace acest lucru.. .. l) t ! f .l l l l r l r r l r tl tr t. rol 9i s6 slujascd intr'o ""iu"J biserica. op' L0.1 5l t .3 Anti oh.t1 rgr. r lici lor t nalcr iale .cullii t:u cAdcrtt. Acestlucruil interzic acum o. 6 1 7 .l con. 23 s i n. 6tE.l r r i l l tt ttttt::" l t'1 1 'r "r 't tttt l tr r 'l l tr r "l r t r l f '. '{art. . r I r .l 'i l 'l l l l l l l t'. Ganonul 15. 1lit t tlt ct 't 'r 't lolt '. nu o mai poatedesbrican publici de a st' deoarece a fdcutdeclaralia gi nu rnai poate anula figiduinfa ficulir sonsacralui Dunrnezeu gi si batiocr. r vlr r ilt t t 't lt r t ': .l r. r l. episeopului Despre egumenicanonulnu spune acest lucru. l tttytr vl r l t'1 r ' l ttt'. t 11 r t ..[Ja chiar". penlru lipsa de oomeni. Clericul de acum inainte sd nu se pund Ia douE 'biserici. 6. r . sb se adrnii6 lexcepfie|' ( 14. $i aceslea [s[ se observel mai ales in aceaslE a"' bu"rhezeu pdzitd cetale. e) S int .l l \r r .xoxdnou). cdci aceasta este propriu negul$toriei qi c69ti' gi strdin de obiceiul bisericesc' Dar noi gului mergav -din-insugi glasul Domnului c6: Nimeni nu im auzit ooate sd slrriascdla doi domni.ltlr. II..VII ec .ti r . ilt t i( .precum Si potriuit acestui canon (14).16s i n.r.t r l r r r J l r l '. t t l r l l o tl r . acest : si dc astaizi (in sensul strans biscrici oltopr:r. t r l 1 v . At.r g r l t. 20. 10 prezent se repetl in fond canoanele . Firinlii sinodului. cdci zice Apostolul: M6inile acestea au lucrat put tto nevoile mele 9i ale. "17. r) Sint. 1v( '.[n acestfnfeles. l. t o : . If. t it t t t . r+!. i: .[Mat. intocmaica clericii.i l rrt. t t f i t l u t . lr t oll. streine sunt de Dumnezeu. Treaptadintii a preoliei este cea de citef.l 0 s i n. .rreascd lui Dumnezeu starea sf6ntd ca ferneiledet. cele necesare irupului . tlttpi ctttn se vede rti l ..l i ttl tr 'l r tr l r tl .tr.l r "r l r ' . ir i Vr 't r llr t t 'lk'1lr 't t lt 'r : . cdci celece se fac in afaceiile bisericegli penlru cdgtig m6rgav.l t t 'r . Il c.1 1 't'r l 'i l .r teatru"t). din acel moment devlne membru al clerului respectiv Si este supus intru toate iurisdicfieicanonicea episcopuluieparhialcu cidere gi unul ca acestanu mai are dreptul de a iegi ln chip arbitrardin acel cler gi a trece in clerul altei eparhii gi cu atftt mai pufin poate devenilaic un astfel de citef.. url.s\.1 r . . . t "t (gr . i l r r !'i l l r t{l tl ( . t t lt '. r llr . darn dupi cuvintele lui Valsamondin comentarul acestui canon.r ttttttl .l tl l h . ba chiar Si imbr&" ciminte clericald. dupfr glasul Apostolului. A t.stringe si se inapoieze in clerul. r silr r .t torta..'15. Deci din . . plt lr . egumenilor li s'a recunoscut dreptul nelimitaf(dStaorlzrasde a sfinli citefi.3 1tr ul .

celce pe cregtini. 6 2 1 . irr spr'1. Canonul 16. acest celor lurnegti. r r r n. t V. nici nu adauga la marginitre vestmlntelorpodoabe de alte culori. $i ca trici l lolt k.dri pe ceice se irnblaciicrrvr:slrrrirrtr: cd baljocuresc sinrpk. Tot luxul 9i podoabalrupeascfi suntslreinede slarea qi rAnduiala ieraticeascE. dar numaidacdinteresul Bisericiicere acestlucru gi daci nu se facede dragulbunurilorpimAntegti.l Fri ' rr' . ll r . r t t {) t t t lt l lxut lt ' . r l. t l'lt t i. gi decise. . Fiindc5 insd r6d6cinaamdr6ciunii in susodrEsxegte eresul.Cdci lol ceeace se ia nu din irebuinld. fler. N l i .r tlr rlr':l. II.. r o X l l l r. r r'.irrlrt. lf t 'l c.)' 9i careera potrivit prescristr preofeasci canoanelor tea (clericiior si permitindcelorai lor iconoclagti) simpld gi modestd.( l . . Si Parinliiacestui pctlcpsr'lor canonicc tofi ceicenu se vor supune vor Ii :.1. Deci episcopii.iciunt'l). lt 'i ir r r pr ciulir i i l r l nrrr r . simpli gimoclesti. a crrrisutt ordin pentru clerul din Constantinspol rlra feluluicunr lrebucsi se imbracetoli clericiis). nl rtr' 1ri rtl l rri V us i l t: r' . canonul ziceci se poate admite excepfie. cuvirrlolc lui Vasilecel Mare.Ett. . Cdci auziserd din cuvdnlul de Dumnezeu grilitor cfi in caseleimpfiralilor sunlceicepoartdhainemoi [Mal. l lr r lr t 't lt 'r 'iciiaceItrl l l rrt lr . . gi asemenea poarle haineluxurioase Firegte.cari negligau gi prt'scrisii se inrpodobiau cu haine de mitase strilucainrinlr.i1si or:r. r ''. 1l t .lurullutniti cu imbricdminte finAnd . 111'r l. 1{. potrivltcirora tot ceeace cadesub ci pentrupodoabi. 9i s'o pHnit intr'ingii cele scrise: uriciune este phciilos*lui r:inilircn de Dumnezeu[Silah.sau clericii cari se impodobesccu vestrninteluxurioasegi. Ei 9i imbri' rrslfclcri crau mulli elliscopi 9i alli clerici. '. ba chiar se ungeau 9i cu diferitealilii mirosi' acest lucru loare. r lcnlit ' . t r i1 r n lr it ir r r ' lt t t t t t t io.ci voiau si ristoarne gi totul ce era evlaviosin Biserici. lr ' nt 'r 'r ". a iconocla. Cdci rlin vlcrnilt: vechi fiecare persoan[ ieraliceasc[ purta imllrdcfrrnints: polrivitd 9i rnodesld. sE se supund epilimiei. l r lln t r r il. lt .slrdlucite. t . lnon. . c.l c l r' / f ::. t t : t 'clllt l. r t 'it lt t Lr t '. r r t .1..l \'att 6lr. s/" Altcumcanonul prezentemite dispozilia aceasta cu privlreIa gi la numirulrnare constantinopol al preoJiror. lt 'ea siit sc r| l tl rur lr r lr l. t nr u 11'11 r lit t r . t t t t ot tin s. t t lr '.t '. deci rlesr:r'or r.1 prcolr'gli.l . rrr r. gi ceice se ung cu rniroagigderea denil. lr r lr . ul. ci au lep6dat gi toat6 dreapla credinfd. t l. t \ r t 'il vigoar e . t r ".r. 10. s6 s-esupun6_epilimiei.rr:t'slui llrcscrilllirrrrilrtr pre$edintele c?rlo$ic. nu pcrsurrrrclol cari lraiattla oragc.il 524 521 (27 trul.ti trecut dcla clcricii vanilafur.canonul cazarati ci existi gi altelucruri. ' I g' I i{ niturileunei bisericigi si satisfaci cerinferor sare si famiiiei pentruacest sale.il oi lll ril . t lr t t l) t t t t t t t r 'zct tlt t Bii r l \'a. urfincl pe ceice lrdesc in sfinlenie 9i cu pielate.tlr. de de catre toli ceiceerau patrungi iucru repecle a losl acceplat preolii la ortodocai. r '. r lr r . t ! r i1 r ll'r lr lr illa. precilm zice mareleVasile. r . . i-. 72.acegtia trebue sd se indrepleze. 1. t r .i orice lux $i podoabilrupeascisunt tofdea' t. ir or .upugi in picanon.ci persisti cu incapdfinare . t l'. cade sub invinuirea de degdrtdciune. rlin ttcccsitate. 12 2l Gangra).ru.intocmaica cei mai rafinali lumeni.l prescriu ci sinod irrvirrrrir". l r r r . t t t 'r .unde nu sunt preoli in numir suficient.Iconoclagtii se striduiau nu numai si destiinfeze giintreaga disr coane din Bisericacregtini. rr. . lntre alciplini bisericeasci sfinlite cari purtauimbricimintele igi biteau ioc de persoanele (27 trul. sl. .l t xl't !. t lr ' . hulegle -ladic6l miasrnd s'a fdcut penlru ecumenica bisericd. 1'. 1) S int . r t t t ot l. pavel urmindin privinla pildeiAp.rci prcolii din cele ntai vechivremuri ale Bisericii !t'91i. 'r ) .l.ru fus. llr "ipr 'r livit .nu numai cd au urgisit icoanele zugrdvite.Lrsl {. iar de vor persista. Se pare ci dispozilil accstuicanon nu a plicut lulurora.Deoarece gi in generespiriiuiuiecanonice era potrivnicprescriptiunilor in canonul Parinfiiacesluisinod scot in evidenfd vlavieicregtine. r l Xll lr .lrrrirrlc. cari triescacolo ir) in privinfa altor localitdli insd. t t l cai a. poafeincuviinfa unui preotsd sluiasci gi la doud biserici. de cari se poateindeletnici preotulgi si cauteca prin vreo astfetr de indeletnicire si cdgtige pentru cat ii estenecesar traiulvielii. llt t r llt '. ln lcnreiulacesluicanollpatriarhulTarasie. ccolulal rtt trrr r r . aceasta Ap.l{riurl(l rtt.nici se imbracb cu irnbrdc6mintefesutE din mdiasd pestrilH.rz. .rrrrrrrlllr r r r lr lr t l . nna . ci penlru irnpodobire. t lt r r r r t lt r t 1'. gi eeice l-au primil pe acesta..r r. i r lt '. potrivnice stirii preoIor c.inoclrrlui. t '.-lui (Fapt.rrl.itc 9i luxurioase. asur. A t. gi nnodeste.r:r. ln.

oarecari cdlugiri.46 trul.dacd nu rnai muli.dac** S! poarti haine strilucife. trebue si iie sfricf trn '*igoare9i rn&ndstiri' ei din evlaviedorescsi ridice fru laici.. us].8} prezent se vedeci aceasti recomandare Din canonul a lui Vasile gi nu s'a observat totdeauna.lul.se apucd e zidi case de rugdciune.iinAds). ') Canon*l 18. daci de impreiurarea episcopeasci spre necesare de miiloacele ridice man|slire. 523 gi cu binenicd. cdrora Ii septrrea greuvotulascultirii.-. prlhlrrlrc.au depus.illrtr . Inlre altele s'a normat c6 in liecare minis" gi lire trebue sl lie cel pulin (ta Btilmovl trei cdlugdri. spune dar nu pentruterminarea dispuneau de toatemiiloacele necesare lor 9i sprea le intreline.l f ln*1la ol tqmtfi delprc cari r. 22 sin'r'1. 12. gi numai cu incuvlinlareaexpresi a episcopului (4 trul. gi episcopuf sau €gumenul.. ei fac aceasta numai intru cinstealu$ Dumnezeu. I . 1 sin. 47. in canonncase de rugdciune. Vll .ar voi sF c& tutoreascnla icelea. se comporfi lmpotriva lui trebue si se pedepseasci bine pfin& nu se vor indreptaol). de ob5te 7&p 9i dispozitialui trebuee& gi ceice lie in vigoare in uecii vecilor (eis aldvas airivcuv\.Inci Vasiiecel Marein regulele precurn: recomandat in chipcdlduros viala de obgte a cilugirilor. 0r4 Vezi canonul 35 (pc lar*) nt lui Vasilacel Marqdengrro cirlrrgrLi. cAnd Canonul 17.[. ?0 c. unu vorbesc bine (u. gi ca miindstirile din fiinfi sd nu se desfiinfeze firi necesitate. in timpul" in care este prezentepis' nici copul.ci sd petreaeildeosebi ln alt loc.gilncepeau s6-giclideascdpentru sine'gimdnistiri noui. ii.in care se gisesc.... lar pelrecerea femeilor la eplscopil $ m6nUsllri esle-trucru pricinuit.-t lrriLcon 020]' Al ll. e.ir V:ltt:turn hr . igi pirdseau ei insu$i mdndslirile lor.. presffisa Norma aceasta "pentru clerici 9i Benrninistiri. Deci dacd oarecare lc6lug&rl se va opuca a face aceasta.arr egumenul. lll. f6r6 sd aibE cele penlru ispr6.{ ftlltitrr slin!ite tru ii se parrrrllor. l:unlttfl nordr l!3 o lrrl lrrrrlrrlrtn 1l nov' 14.Canonul aceste disordini epis9i dispune eopilorcu cddere ca pentruviitor sd impiedice Pro' acestlucru.il. in starea.:.eesculApostol [l Cor.11. dorind sd sldpdneascd9i deneg&ndsupunerea. penliu evilorea de loricel .s6 ridice pentrE cilugiri.sb se caterlsesscd.c sSlurw t. femeia sll nu -lndeplineascd rleium yreun serviclu. 9i la cleriri. trr trtrrllacAuoilnc :. va pleeo episcopul. si se clideascdchilii nouil. sau precum sc (eizrVpiou* iixouq).r1.La aceastainsi Valsamonobservi ci ceice vorbesc: astlel. II. zice ^dumne* r. 2O ap.lllr.'t'. cedura samouolnicd in privintaaceasfa cadesubpedeapsfi cano I) Sint.rrt'lg.e toat6 **tntealo. salepentrucilugiri a .AceastaO spuneCanOnul.t) airea bisericiigi pentru inlrelinerea dacfr doresc. cel pulin atfit cal se cere 9i alor trei cilugfrri. normeazadeiailat toale celelallechestiuni privitoare la cl|direa m&nistirilor nou6. . virea lclbdiriil. 8 sin. Nu filt sminleald nici celor din afar6.. iar stdruind.episcopul locului sd-l opreasci. Aceiag si se observe gi Io laicf. lf.Bilr$q eouv 6 xavclv).522 serici stip&negte ordine deplindgi evlaviegi cind clericii. At.. 11.l . (n.Canonulprezenl s& care doregte respecfivul. {4. 2A. astfel puni la dis' si obligat celce tloregtesi cl|deasci rn|ndslire este pentru clipozilie. 48 lrul'.. s. pAlrungi ce l. ci sA se striduiascia se mentine iar daci numirul frafilor cregte. va arita ci {ispune scopul acesta gi deci ce va ti in stare s6 termine clidirea inlar legiuireacivili greco'ron'lan& ceput6. 42. doareceacesta esteun canon (za.41.Iar de s'ar gi inlawrpla s6 fie femei le *oltit" [lorl. IV ec. 10. lnlui se poate clidi ninistire noui cuvAniarea aceastiincuviinlare condilioneaz5 tAiu-aldoilea).sd se cerle. sou la m&naslire pentru indeplinireavreunuiseiviciu. iiind de clorlnln ca si porunciasci. 88 Vasii'e cel M'}' lrJ Aru'lu. |lrt:ntcnrton rlotrltnl[rrttrta 1Slnt. iar de va ayea cele pentru isprdvirea lclddireil sd ducd Ia indeplinire ceeace gi-a propus. Decl de se va v[di eineva cd line lfemeiel sclav[ sau llberu la episcopie.'au pttlea binui cevan gl t'11trtt ee pernttle edtugilrlhr tlir:l ttll conlact cu fetnei 11161111 F[o' r. 1 intiiu-aldoilea}. Unii dintre monahi p6rdsindu-gi m$nfistirile lor.gi din cauza aceasta s'au produs disordini in prezent previne Biserici.or d.

ori de ar rdmdnea. gi toate acesfean potrlvit cuuintelor canonului.. gi canonulprezentcu referire ta canonul2 al sinoduluiIV '€cum. VII ec.}. in locuiniele episcopesti} si la mAnistiritrdiau dilerite femei. Eau oarecare din preofime. cdci nu este cu putintd a slujii lui Dumnezeu gi lui mamona [Mat..* Avem iarigi un canon impotriva acelei pldgi 'groaznice.i'tir!}Ttrrot. cari se.lz Laod. lntregul tncd esle de l6pddat. sisti cu lncapifinare. deoarece la prima vedereintr'adevdr pare se ca existd contradlclie Intrc cele doui canoane. sau de cilre un egumen.ori si inceteze de a Saceacest lucru. [0. adicd nu nurnai credinciogilor.. 2g trul.canonuldispune precum ca egumenlsa gi egumenul. sau egumenul. de cumva nu va fi vinovat proestosul in aceastd [privinf6].ciunea iubirei de ar. vitetur).. ii . hot6rim. Dar nu numaicd nu se perrnitepefrecerea unorfemeila episcopii gi mAndetiri. orl s 6e cateriseascd. Inlr'atdla s'a instdp0nit spurcf.ca acelea sE r6m&nd la m8ndslire.rnl. cano*ice. Decl de se ve afla eineva f6c&nd aceasla. Iar in .cetces'ar prinde insi in acestlucru s6 se supuni pedepselor iardaci ar stdruicu incdpitinare. potrivit fdgdduinfei . potrivit cdrora illu se cuvlne a fi spre srninteald. zonata are in ueclere contradicfia .se ia cuvintele Ap.gi accerituAnd ci dacd episcopii 'tricilugdrii triesc la olalti cu ferneila episcopii si rninistiri..2 Sard.carelenu are hirotoniade presuiter.gi Zcnararezoluicu loatritunrelnlcla chesliuneaaceasta. Dacd acest lucru se comite de citre o egumenisi.. M. precum zice rnarele Vasile. (al sinodului ci adicdin canonul dint&iu IV ecurrr. ori de ar iegi din m6n[stire [celce le. ci canonulinterzieeepiscopitor gi c6lug6rilorg! intalnirea cu femeichiaratuaci. enciclica lui Ohenadie.. ci ele frebue sd disparddin casi pAnl ce nu vor pleca aceia gi servici[esl le indeplineascd sarecari birbafi. enciclica Iui Tarasie).privinfa celor ce le dau p5rinfii copiilor sub cuvdnt de :zeslre. zZ. acest {ucru di ansi la tof felul de binueii. . 6. Agigderea ..a adusl. clnd ei suilt {h cdldtorie $i poposesc * 9{ dispune Ia mogiile episcopiei sau m&ndstirii" cE in prezenfa episcopului sau egum€nului(9i in gsrriere a cilugErilor) nici o lemeie nu are voie sA serveascE. nici alor s6i. si se cateriseascd. impolriva slmoniei.-lui Pavel adresatec-orintenilor.' ui omnisrepren'ensionis {dr."acesleasunl afierosile lui Dumnezeu. . ci nici celor {e nu fac parle dintre cregtini. carete pripe cineva pentru bani in cler. $i se intdmpld.. ..ln canonulprezentse vorbegte desprepri. Canonulprezentare in vedereinnpre{uezi canoanele iurarea cd pe timpul siu se intf.rcil clntve . dacd este episcop.mplacd la episcopii (du irtotoee{au. tn episcoplis. Ganonul 19.dispuneca episcopul sau alti persoani sfinfiti.525 paralele}. 4. din motivul ca si se euite orice prihinire pentru cinul preofesc gccasig rr) . La comentarul canonului 3 al sinodului I ecum._squ lin privinlal averii c&gtigate de ei ingigi.gi canonulpreaent cu privire la pedepsirea simoniacilor. zic evlaviogin uitfnd porunco Donrnului.rnirea persoanein cler sau in mAnistire pentru respectivelor bani.aceluia. gi referindu.) sd se caierlseasci .prescrie celcehirotonisegte pe bani pe cineva. sau egumen. potrlvll canonului al doilea al sf$nlului slnod dela Calcedon. dispuneci aceastanic! de eunnnu se mai permlte. c[ inceputul Sind netrebnic. sd se izgoneascidin ministire gi si se trimiti in alti mindstire intru supunere.. IV ec. ceasta. care n'are hirolonia de presviter.canonul din urmi insd prescrie ca celceprimegte In cler pe cinevapentru bani sl se caleriseasci numaialurrci. t5 sin.$i egumenul. ori si se cateriseasci.aparentd dintre canonul'2al sinoduiui lV ecum. . 2 sin.lnegte carele primegtepe cinevapentrubani in mindstire. . am aritat ce fel eraunormele legiuiriicivilereferitoare la aceasi& chestiune.) este vorba ilespreactul irtsugi al hirolonielT anunred. dar nici cetordin afari (l Cor. gz].90 Vasilec. s'au amdgit gf pentru aur"facprimirile celorce se apropie de tagma ieraticeasc6gi de viala monahntrd. (29 ap. a'ducdndu-le [drept danii gil mdrlurisind ceice le aduc efr .$i indeplineauacols oarecariservicii. b. Observafia este deplin corectd. deoarececel dintiiu ca imediai (ab{xo. precutngi celcea fost hirotonisitpe caleaa. ori sil lnceleze. claciper. "carea bdntuit in fot chipul Bisericain curs de multe veacuri. cari s'au dat mult limp inainte de sinodul prezenf.. inc0t 9i unii dintre b6rbafii 9i femeile. grlnt la conducfitorii bi5enicilor.. tar de va fi egumenisd s6 se izgoneasc6 din rntndstire S! *6 se dea la altd m&ndstire tntru supunere.

Si pe aceste le inierzice canonul prezent.sau chiargi atunci. 48. conpari insi qi cap.intrucit proestosul privinla aceasla.28? .ci triiau in apropiere unii de alfii. bani. cfi.l.z) in Canonul 2A.inoind in pri*. sau mon?hia s6 se intrefind in parllculars) cu monahul.nici monahia sd nu m&n0nce lmpreunfi [cu pentru iraiu deln acelal. dEnsa. fiinfeazi gi mdndstiri duble (Bml. r-.iar in acesta Nrotonisegte persoanelor. II.Ari. l3 prooll.d. At.qv nponcr'ruv).'lui Ioan la canonttl prezent(od ell' gi cap. nici monahul sd nu doarmd in m&ndsllre femeiascd. 640. VII ec. deoarece aceasla mullora esle spre smintealb gi -hotdr6sc policnire. (. La apus Ia incoputulsoootrrlrrl ol XV. ca darurilui Dumnezeu. acest hirotonia (fl64 xeTetporcvr1pdvous\r).iar respectivii cadanii In privinlaacestor ministirii.22 sin. astiel incdt puteau fi auzificind vorbeau erau deci dou[ ministiri una l&ngi alta . 680. Valsamonobservi ci acest lucru nu se vede din canonulpre-zent gi nu pentru acestmotiu s'au numit duble acesie ministiri'.c) fre cari Bisericale-a primit gi au avut intr'insa putere de lege. bdrbdteascE.Iarde s'ay' yreun int&mplacd monah vrea sd vadd pe o rudenie [a sal.Cornpari corncntonrl lul Vatrlnron la acest cenon in Sint. 24. tril p. cEci prin impreund vielulre se mijlocegte adulter. II. prezent$i ei disfrunca acesteprescripliuni si rdmini cu ioati strictefa in vigoare.1711 Conrparli . gi erau considerate de o singuri ministire. 8). intre patru ochi (N.ha /rr'.Vasile cel Mare a prescris detailat la timpul sdu tot gi Ia viala cilugiriceeacese reteri la organizafia mAndstirilor lor.ca gi c&ndirrtr'insele cilugdrii ar fi trdif la olalid cu ciIugirilele. HotErim ca de acum inainle s5 nu se facd mdnEstire dubl6.547) 9i compar6' eiaia in privinla normelor existentein tirnprrrilovechl ctt privire ln averta celor ce au intrat in monahism. primireacuivain ministirepentru osAndind Canonul.deci hotd'rescci astfel de m&nistiri nu mai pot fiinfa. 5{S . Ei in spefi care trebue si tie raportul dintre cdlugdrtgi calugdrife.). precumgi a cilugirifelor. riului sfdntului noslru Pdrinle 9i polrivit dispoziastfel: sd nu viefuiascd inlr'o m&' liei lui. 0) Nov. 126.. Iar cdnd se aduc cele necesa-re partei b6rbdteascdla mdn[stiriil la lfemeilel canonice. vreovinh nu va avea cel carea olerit darul.sau prin care pirinlii ministirii.ortl 4l tt rrAluglrt (flrd hirotonio): cu tlmpul insfi ro pnro crl n'6 roounoxlll oi ar:qtt fcl do mtnistiri nu pot fiinla fdrri url Bo volhsnlci mulls ds lollo rlorpn vl{n dlntr'inaolo. lar celece au fiindcd aga este bineplEcut p6nd in fiinld potrivit canordmdnd sE acum fost duble Vasile.21)E). . 61 El 6? din Cormciaia (cd" cit. AcestemAnistiri duble dupi pirerea unora nu frebuesc luatein sensul. cAt gi c*lugirife. vinfa aceastavechil€prescripfiidin legiuirea lui lustinian.in prezenfaegumenisei.lrebue ca bbrbafii sd mearg& in m&ndslire iar femeilesd intre in mdn6stire femeiascd. . cariaudefa primirea a in cler despre ci lucru. At. hie bHlr&n6 s6 Ie primeascd afard de poartb. definitivia ministirii. II. 56 a tui lustinian.ql inlr'unn rllnlro ncorla minfu0ri din Anglie erau 60 cilugtrrifo." si rimdni in proprietatea nonuldispune dacdar iegi din ministire cel pentrucare. . r&nduindu"se ndslire monahl 9i rnonahii.Dar PdrinJiiau observatci in unele locuri povaory'1pn.526 527 (19)nuestevorbadespre pentrubani. r) Sint At. gi ci intr'o singurdmAnisfire nu pot vielui cdlugari9i cdlugdritel). deoarece dddeauansd numai la sminteali!).-Monahul sd nu poal[ vorbi liber cu m6nahib. 126) din Cornr U. cAndintrd in aceea (Bir. z1 Vczi in 'comentarulArhirn.cari impreun6 cu rudeniile lor a se retrage [din lunnel. . Tr ). recunoagte legalitatea ca trate.cit. pres*lpfiuni La aceste ale lui Vasile cel Mare se referi Pirinlii sinodului in canonub. . 11. ci g'au numit astfel. prin carecineva face vreo danie actului. o1r. 18.nd lor sub cuvintde zestre fac dafuriCopiilor pe le oterb cd acestea fac declaralia se cilugiresc.l cltcr. egumenisam&n6slirii femeiegli impreunE cu Yreo mono' 1) Sint. 9i a urrna vielii se monahicegti. lui Dumnezeu. Vnn llrpen. Si cd acestea pentru mulli sunt obiect de sminteali 9i poticneald. II. Iar dac6 oare. In privinla aceasia. Sgl. 1) Vezi canoanelepe larg ale lui Vssilc cel More pontrrr cAlutr.d. tiindci odinioari in aceiag mAnislire vietuiau atAt cilugiri. sd se tnlrelind cu aceea prin pufine gi scurle gi repede sS plecedela cuvinte. (4? frul. Brtgilb' a intemeiatduplicia nronaslcria.

Mare lucru este a dedica totul lui Dumnezeu gi a.r ndstireasa.l'r'r. Iar dacd vreun cilugir (sau 'cilugarifa) ar iace acest luuu.plnrr. _rrl. dar nu toate folosesc lf Cor.zr.dacAacel egunlen 9i permisittttt'. $i <lucllur fl inlrc crcalini unii ca acegtia.gi nu se uitd la lucrurilel)omnulrrigl lu lut.. I..Si prin urnlar(' necondilionai:i .cari au vial[ liniglitil9i solitar6.ulvat.cuvine ins6 sd se primeascl fdrd gtirea egumenului s$u(4 sin.i"l.. 4 s!n.n llr rilnl.sr!€tsr F tl6rr l6 uelrfllf.. rrrr .rr I'rrrfr. IV ec.rr l'c. 2.grr. este [lucrul dintre cele nepri-. Itlcrlcnrul profclului. asupra cdrora vine.sfrse. numai sd rrtlrrr:fi mrrllumlrcceluice dd hrana. s[ aib[ lhrie in prlvinla lor celeugezate canonlcegle de cei mai inainte de noi. Frnrt ln r:rlrirt Nu se cuvine monahului sau monahlei s['gi pdr6seescd m&n6stirea sa gi sb meargd la alta.care au renunlat la lume $i au primit cinul cilugiresc.v.r'*Blue ll.gi dacAegumenuli'a liberat aceslui caincuviinlarein scris. rrl. nu se . Deci ori de mdncafi.rrrr. toaie spre rndrirea lui Durnneleu sI le faceti I Cor.careleeste inaintestiitalorul episcopului r.rkl rrurrrnl ('n odr{!('nr'l rlr' liurrnrr. spundndEl: oricine se uil6 la rnnic Jroflindu-o.rrslil Intilrt'ulrH ttt6trrnrp ell rhrr'll In llrrlrr.nrcle zice aslfel: Vai celor ce beau.ngi nr. ll lrrlr* lrrgllrlrrll rrlrI rlr. 3. 10.rln . lui nu se gdndesc llsaia. VII ec.r frl lrrf.cdci El pedepsegte nu nu. Fi acelaglucru s'a hotirit 9i de sinodulal lV-lea (can. der nu prin oarecari. . este nacesar s[ se gEzduiascd.rrrlnr{lrrilor. De s'ar "tnt6mpla aceasto.rlrrlrovlrL. ln Evangheliile sale.t ftt pt'r absoltrl cu ciCere.r'rr s6 slr.r.c. rlt. in' tiiu-al doiiea). ilt r 6lFlrrisr 1srl1r ftt.ol. | )nr nlr'l .rr. Aceasiase poate lace numaiin cazul. Deci penlru ceice lrfiiesc In cdsdtoriegi cucopll 9l nu siluafie laicd. 10. Aceasta prescrie regule pentru cilugiri ale lui se de cltre cunoscutele Vasile cel Mare. zice dumnezeescul Apostol. silit a primeasci griii.egumenul. "r. far in privinla aceloro. acesfeilalte a tost demis din mAnistireasa din acel cilugir (sau cdlugdrifa) $artea autoritilii legale.lirik'. Potrivit acestoracanonulprezentinci dispune ecumenic ri nici un c*lugir.L. sunt In dt: cilugirii.l{rll tndoiald fiecareom are nevoiesd rn6n8ncepenlruca sfi lrdiascb. indreplcz. r'tnrrs11 ruilnlrnr'(!rkrost'lrlr.rt sflr. precum invdfdm din cuv&nlul apostolesc.rrrlllnk: gl sll lrrt'i1"ll)l0lrgt'r'ik: lul lcrenria. vlnul t:u r:hllnrc Al t:u r:Anl6ri. ori de. sau sa primiesciintre frafi importanfa dc drepltttt aceasta va avea incuvlirilarea m&n*stire. deia egur:ren de episcopul iir drept. peascd incepulurilepdcatelor. * Dispozitia in privinfa aceasta non nu trebue interpretati in sensul.nxr:fl. a gi preacurvitcu ea in inima lui IMat.. Canonul Canonul 22. r.rr ji r.Si Inrllg rlr: s'nr lrtlfinr.r. 4). odic[ prin cdntece satanicegi de t'lrllnr r: gl prlrr nrllkllcri desliiinate.. ci acestcanonlrebuepus firi de nici o rdspunCere cu alte canoanedin !i!nfd. ci a osfindil gi pornirea cugetului spre" -fe. gtirea procedeazi cu mai atunci.pendenli vrelln frate-si icse ditt rtt't dati de un egumenca incuuiinfarea pe un cilugir din all. sau si uiterioari.l..lir*.cari normeazici ioli {n conexiune pAni la cel mai tiner frate. nu fi rob poftelor proprii. cari se adresala lumeni gi a petrecela astfel de oameni. ca gi cum vreun egumen dreptsi demitdp3 vreun frate din mAnisdeplin ar aveapersonal pe lrafii altor rninistiri. enu lrrt''ful lrrr rr lrrnr r. in . 80 Cartag. intre fralii dar nici de cum si nu se lrdesc ldri daci mdnistili. 19 sin. rrl. gi ar merge in altd ministire canonul spuneci trebuesi lie'gizduit ca si nu lie oareeare.nllrrr. beli.bk't'ftrrl dr:ln lculru.F rrrnrralrrrl.528 __l_ae_ 21.. comllcrcuadullerului. .lrfrrr illre'llrrr. iur de nu. 'l'ol ngu sE qrr . 5l llllr rr.s vlllu ir:rnllt.rtor. a poruncil sd se slAr-. r. n ridicn juJlrrlnronahk:esc.rrlr:nrhluri gl cvlnvlogi lrlll llnll gl lr. lllltuil lirllt dc [)unrncz.orL. srl. sau cilugdrifi. Iar HristosDurnne-zeul noslru.r.[apoilcelce s'&le. tnt'1.rl cari se relerA atfit la nlan&'.r:nst. gi la toli cilugirii. * Cdluglrii de reguld lrebue si rimini in ministirea. hhnllc n nr0nca bdrbalii la olaltd cu femeile.k: tlrrn eH ltnltr. n'are voie s6-gi pdriseasci sn&nistirea sa gi si meargdin alta. vinla luturorchestiunilor. Agadar6 de aici inv6l6m sd ne curdfimgdndurile" Olk:l dcai loate sunt slobode.r. nrai adullcrul.gl-nrrnk. primeasci in mAnAstire lirea sa. '). '1.

Agnptclertrttutunh.'Jq|i. uut.t. Adrian / pnpir ol Rotttql (pdn[ ceice primescin cornuf . | '27:t.u). I 206. 3(rl.l 20(t.204. Admonu*turc.f.1. 552-555. (trl rr. Adulterl (rrt't 7i '1. Aeufi. in Arebln. l.ll 95. ll 252. i t j I I t t I $l (o .95. Af larlodochcfii. ll 555 -555.'1""1. lll 471. . 5t2 .ll 451 452. ll '241*242. 'tr{ 245.5 2 1 . Ahruhant Iichellensis. (pe la a. lot. 315. l. r. I ltrr. 27H 27q.t l. 04.. A fu. I ifOl.l 1 5 .ll 50C-502. '.1. | 217. lnllohlct.I lll Itttftttfttl ln. | 37. ePlar:oPul 110. 559. .I proconsttl(lr6' Arlrllfi. Arl: Illltll. 451) crellcul. laltl.". cifra ll p*rtea a ll"a din trcelagvolum. 255. rtl'ric. 222. fl 190 lof. iar cifrela arabe arat$ nunndrul paginilor)" .11245.. INDffiK avtxi'tTrPti-T Af sceri canonice{xa'. clernitrifare ricii nu se pot ocupa cu nfaeeri rnililare. t1 (pe In n J94).'tttH Alaeul hrtHeplf.1.lrrr. In Atletlfiua "tbislnin. ll 399.. lf l$. nlunepe cei ofurisili..treiu\. (Cifrn I indicb partea primf. II 45. t t clne desleagfi afurisirea? [ 254*235. .llr'1.lrtnlr.t1t)lc). Af urisirc ()7. ltll . | tl2.p. Aluttaneyrerl t Pnnlnl' - lr t 12 .1. -l lt. din vol" I.4't. Ailulli'ul Agupc(i1.r n 79lt). {tlO).r.1. Ahnlln. | 2(t6.\t)5.4111 {f. fr & T rrt I r. | 2(t.1()7 20t{. I I . Alttu arhkllalnrt(gu le H.}. ti I It .t'. (f 1664).' rd { I alfabetis de nrateriigi nurniripen{nuvol. rt.1225. pcrrlru un limp anumil. ll 161. rgrlnlrtp I l2q7 ". 4711.' i.r. 591.. .in. | 195..1. 'l?F l?9. 25. f l'f.11202 '\'. (tt. ll 28-52.251. 208.tt*'tn. oPlrcoP Agtplu. -. Autzttltrt I(''. 241 '!4'. .118..). 2rrl. pr:nlrr lr o l c le a u n a . 109'. {11}.1 2 t ' Adunflil lrrrrrlp rj). ll'l(r4 2 t0..U ll 518 5r9.t.ll l'2'2 I'25. | 4{. ll 'l6d ''17(l' lHrA tlltsa slth' A g u p o l el."a 241 '.?5.1.4. I Abslinenld. ll l(19 I188 -1.t1p1. n(lt'tn p(.2t0.r{. | 'l')7 29tt.'\i.tul.

451)episcop Paleslina(pe la ' a.91. ll l9'2 Aplutlu (11r. I 51. ll 455.II 156. ll 5{_55. lI 52*41. llt b.v ' . Inudfdtura.ll 25 Antlrnisul. | 279.| 9 -22. trI zCI. 9I*95.400. ll lll. episcopulIeircum. la altar.'J. 65.h .. I 280. auplinegle allarul sfin11595 lil <le eplscop..I ill. ll 397 399. nu se pol aduce la al. I 184. 504. allcevasE nu se aducf. ll 60. 130. 244 -245. 550). Il 505'508. 6l 6n. Amfilohie (+ 595). sriplieiepiscopului Amuon ('Appov).. 225.ll 504. binecuvfintarea asupra clericului. I 184. -patriarhulIoan ap6 9i de pdine nimie I Gonslan?inopolului. exlensiunea coniei. r1t't. I 251. '-t(t\. segle credinla orlose poate ridica numaicu doxE.3t2-516. | 5A7. ereticul. I 10.I 184.-94.ll 5(l la prrgra Aposlolicl A. 508.rlor'lnn. meii. 88. I 184.(pflndla a 595) afarE de vin ameslecslcu Ntmdtorul. Aristen Alexiu canonist din sec. I 151 etc. 195. 1'14.599.rctolie episcopul Constanllnopolulrrl (p&n6 la a.il 410--4 t1. 400). 519. cuilnnirp. | 206. (t 804).l2T0.. I[ 53' 44. piscop pot citi de pe scnunul episcopului amYon.. I 23*25.508. ll 25t t . 445. 202*204.ll 405 --404. omorile.esiscopin Fren599.529. 408'412. 580. Anle (pe la a 525). f I 535 A. rrl. (f 528).t ({'173) r'el Mnt'r'. 559' nul6. II 400-401.1 t. 75. 540..3lrf llH. 475. alian (pe In a. 458).ir? rr1.| 127. 390. [ 84.* 457. Il din Alexandria. 444.Vlahlr'1. osupra celuice pEr645!. ll 597-407. numirilor prin cdAmestecarea e6torie. I 11. Apostolicer canoane. Apostasie dela credinld. .ll 225. Cezareieidin episcopul (pela a. pdrEsegte slujbapreo. ll 149. zlV 210.I 55-56. I ttt. Anahoreli. Agczdmintele aposlolico (/n* Apel. se face crr moioritatea Ambrosie (+ 597). 515. 3 | 5.305. vezi: rn8ncEri. 5l t . nrllrop. llrlf6. 215.Br Aliln$$l. la a. 327. 'lt). prurbl.ru. ll dinlre laici numal' lmp6refeasc6.trl). | 15. | {0.ll 235. prec6dere ll 405 Anafora.II 79" episcopu. *lntlqhla.l l?lt. lpr rllrr lllr. 430.257. Aglenr ulul. domnitorul presviterneslorian(pe Moldovei.91-95. . -404. episcopol voturilor. Ascezd (iloxr1"te) lI 336. n.568-369. 178. rrd sc nrneglecectr vln ltr Asteriu.Itf'J. gli. . are din Alexandrio sau citefii sfinlili de horelocul al treilea piscop sou de egumen. z. sdintrein luiii estepermic altar spre a se cumineca.tnv\ vezl : rleln Rorno. 9t. Il 88-91. numai citelii sfinlill de e52. ll 42. Asia proconsulard.94. JI 426. Animale (idov). II 445. Il 203-204. 158*160.297.eare Iui. Argintul ('upTupo*).. In a. l2ll. . f11 11. ll 45. Anatematismele(12) lui Ciril d Alexandriei.414.272. Il 597-599. l1l) . ll 506.). 119. lar. lI 437. ll 597* Alcain. Alimente. II 441442. 537. Armenopuf. r. tl426. Apa (). r. Alexandriei. 8. ll 262. . 484. (1rr. Agezdminte. et'tr' ll4. r . 27/ t . ll | 7. _596.504. I 206. Antonln lJfcnulul. ir . {05 404. Niceii (pe la episcopul a 451). ll 495.ll 60. I Alexand. 405*404. | 29. Ir:nurrul Alrllohlel ore lor:ul nl pnlrulur lnlre rr:ntrrt:lr: (:lt precErlrrnr. ceice indeplinescservieii Ale^erea ({ulns} fdcutEde au' in altar s[ se refln6in f6rd iorit6lile lurnegti anumitellmpuri dela fecele bisericegliesle meie. deosebirea lor de shrjiloriisacramenlali gi de clerici.316. Aynlhwtlo (p* le e. B.. ll 205-206. Arcadie lmpdralul(595-*408).ll 455. 21. prerogallvele eplscopuftrl Anltohtel Il 42. 'l Ascultare canonicd.i. II 514. 251. sfdnl.501" Arieni. 45t). episcopul Anastosiu sinailicul (+ 686). ll 156. : I I 3 [16. Apostas. 437. vezi: Hormenopulos Asceli 6'aoxVtile).| 24. 320.1. I r r r r lnkr . 560. rnllropolllul Ungro .'lnr. 61. Mediolanului. 1l. {t1 n. s[ aib6 inlr'insul moaglesfinle.lof I lfe. Anllm. II 157. Ayulhunlplt. nomolilax(t 1585). I 292. 61. r 't t .ll595 . Armeni. I 4. lllul. 517. ti5. ll | 10.596. 1281. Anttdor (anaford).l 'la.58-41. nestorianal Apa800). II 8. vezi: simo. 587-588. 247 *-248. 270. cel Bun. Ardereacbrlilor.*er* T*i. | 197 Anatema. rf. Alexsndrio. 501. fnhe scaunelecu lI 517-518. 451). Alergdri de cai (irrodpoPlul. *798. XII-lea. 555.. 379-38A. ll tl altt. 490-491. nia. 292.ll 80.ll 260. Altarul (3uoruotilpcvl 361. 11(lf. presvlIcr rrr. Ii 552*353. Antice timpuri. 484-485. ldcomia. r lt r llcr lr ( 1r r ' I n l0J. cia. In n 4t{.Anlonlu (pr . ff (' lt i.ie din cler. Yt 't l: 1'lllcr t gr t l n lltd A.

264-265. in paraclise lare. 505. 148. in credinlE. Cqrlagina. II 82.257.552. p. I . ceice mdndnc6 carne de celce sfau in conlacf animale sugrumate sau eu calerisiiii. Canonul.t& Canonicul.tr281. Caterlsirea.Catarl (xaflryd).1.u | 6r. 10. ll 50i.*ilti. 177. Calist "I.. Cdmatdfie. sd nu se sdvdrgasc6 particu. 475*476. al VII ecum' delaNlceie" I 58JI490' Sinoadelor parllcu' lare.| 226. papd al Romei (pf. 48. giuiri.n6 Botezarea sE se s[v&rgeasc6 in la a. | 23.267. II 44. 321.t-t I sui) tle Sfinlei Scliplurl. imbrac6 inlru Hris. cind se repetd bole.229. II 421-425. 490 49t. 9* Canoanele tlg. \ 9-23.s ll 65-66. 451). ecurnenice. II 69. ll 69.1562]. dald de un eCaridi Gheorghe rlin Trikis. lI Calehumen! (1. I 256-'257. gi: nonahi.|26b. 456. 1266. II ll 50s. Sfinlilor Apostoli. ge cuvine a fi sdvfrrgit 490 in prima linie de cari canoaneau obliepiscopi gi presvi. bEloarea.Il.odoun l.198. Bufoni. 8. inlreglloare. C'oralul l)unrnezen. 4ll-413.ruln n u Crisrllnrlo 1y. I 1rj. catato li ". zul? II 465. veel: eodiee canonic.377.. I CaterisituL eare se pocEegleltr.. 569. II 185. a i36lia). casd & rasdciane T*. lrulan. Csnonle.I 55. ll 19. tlg. | 514515. vezi: episloli canonic6. 479-480. canonisl apuseon (f 1685). | 2b6-267.225). | 256-261. SinoduluiI ecumenlc.ll 46.frr'lrrrrllfirir cn lrnprrrllrrrrrrrl irrvorcnr.261. 48.282.305-506. gativitateuniversali fefi. nlr i(! Jlotlc nrlrrtlnlnlrn ll 457. lV ecumenlc" delaCalce' don. ?11 2ll.) . +90. n{:rr. t96. sdr. Casarmd. 1211. Canonicd epistold. lrule.5" desfiinfeze. Cartorilox.. ll 137.I B. | 254"U 71. .tt'r17o. 187.u. Ill ecumenic' delaEfes' I 29.508. IoenM. Sinoadelor | 22. C' sri de rugdciune(elnd.538 539 Calist /. 5r7. | 284. slrit:irr:ioosrsi'r se urtl6. 336-352.'ntr. ll 475. ll 4t'9-420' Budimfischi Teofil. Cdlugdrie. eel caterisit legal nu ' ceice se ingrelogazd de ponleindeplinisluibe carne. patriarhul Conslanlinopolului(p6n[la4. vezi: biserici.217. | 214. ll 415-414. penlru Biserica tn' eeice se boteaz6.I 89. II 455467. Carne ( xperi"*. | 2. ll ecurnenic' I dela ConslanlinoPol" | 2 6 .1. | 275*278. l. I t inl&isd se instruiasc6 195. ii 450. Baitezareadin nou. 452. tos. | 22t1. t34. i 127.484-485. ll 394. ll 516-517. ll 11'1. r' r. examen. vezi o. ('()pulul. codice.i.ll "il8. 125-t55. cei botezalide eterodocai. II 510-511. ddri. lt' Duh. I151. Bujareanu.tl 194*198. mindnoa$e. Canonic<ttrullul loon Ajundlorul. ffi:"iJl'l gu ti"e r". sd nu se modificesau despre p6calele ante' I 5. 408. 287. 22. II 528. Ii 729*755. 64-67. copulul. | 207. ll 420. Il 5.X*m Canonic.rllIn hf. gi cu trei afun' 70-72. numele Tat6lui.517-519. 505-5t?. I 50* II 185.(t$. vezi: afacerl canonlce. II 194. | 254. nele csnonicE..40. 352. 165. 71.268. Cdr$i apocrife()*i xpe. 524-551. rqlklrtln 1trcoll lor. Cordinoll. c6lugdr monofizil (pe la Cdlug. Brdnzd. 376.76.Jpe"os). ).episcop. rlrt t'tro lrtrl lrr:lllhrlhi rlc l)unr.l?tt. ll 480.267 sd nu se aducil la allar. (ta$clpsou).II 185* valid. delaNicela. . de morlEciune. Bunauestire ( Euu77eAw7t6sl. ll 550. 394. 8*10. 455. supunere vezi: supu. 577. I 40.. s*:ponleconslrui nulnnlcu irrvoh cn cpln.266. x.l. 9i al Fiului 9i al Sfdntului Comdta 6naop6e).povl. Csros. 507.mai t re a g 6 ? I 5 * 8 .'J6'1.185.'1. Sfinlilor Pdrlnli..editorde le.432. 376. 505.ll 442 443.ilq il t I j I .. rioare botezului. Gr Cabassutius J. lilurglhlnl iu ll 46'l . se ceice se boteaz6. | 41. rudenia din botez.258.rfrttS?. 784.scop elerodox150-151. bisericegli. vezi: examen canonic.536-552. ll 7 9 .. II 502. .ll (xavdvee)t | 2-9.| 192. C dlugdrile. ll 456. al VVl ecum.dri. Calehizareocopiilor. I 265*265. 50tf. afaceri. Catehumenof. . 47.}^7-paC a4ile e snonice (x1tvt. I 155.

i! lt . poate {n' Iibntului nu I inire in c6rciurnE.i l I . { 'tr&{i. clericii nu &u sole s6 I ciie{ilor'. ii 447' talibs{xl din EgiPt .220. Censurit.i ' i ::r l trl ti ' rt i .446.\. 221.u (pe la a" 411).406 in Citatei a" t. lr rrs s l e i .46. ' iI 319 320. 555. 242' it ."!t. li 225 *227.tr1.ru|i. . I l( 1.r tl l ttr l :i . t !t l rrl rl i i tl tttl . ridicdndu's<r l.I220 5425ii. ) .-'rnefizb t "i'''-' )..r /" 1. '27't.'355.505. ' (' ll rl rl t i t ()l l t . . Ii Clrurut'lcr celce s'a cfishtorit de nt t doirb ori nu Poate fi cilel' cler icii sH C hezi j . il 45.ri'n![ 47^7.!i l It' . *. 585. il 277. ii 225*227. \' !. ttl l l l r' :l t 1tr"' rtl tttl ttl l ()tl . . eieii'.r ---225. Cczur t i trtlirt 46 45. Ckr i. i I : 10. ". :ieze din blserlci.4. .i:i. t. II 548' ftrirn. {t lor i( : 'l ll 400. . '^ . 424.2L8.:. i 224 tlin l)nlcslirru."1 t.isolie. prit*.' . 2lii. . r r r i l r t. 400'in cler.". r'. i. eie silrige"tr.4{t6'467 este oPiild cu rudenii 41?.24. 390.17. 1\ 392. t i'Zt)' I {.505.461. 357. r]esfriu. 446. ri t ' l l t ' S - CI er . 742. l l ' l "l l .417. d€l€i C.niiid*cil 148. I 41. il 218. J lr . 12A. "''"1'. C&ntarea intreit s{&ntd i'i'i. : it [ ! t ''..r . . * 727.tlt'l r r r 'l t'tl :l l i tr i i . l i l l tt. I tt (1. 51. rr doua este inierris5 dar nttmai cu fernele preoiilor. 1'.t.| 2'tr1' li Soii nu ltoalc fi rrirrt<'rti irr t'ler I'irlil 'rrtrtil r * p o l i ttl i r . 232.ii Itu s€ Prclale ceice s'a dedicoi cc' 25:\. nu au voie sd episcopii lrdiascd r:u soiiile lor i[ 555 351 4(J7 incheia nu Pclrrle solrrl g:rin crrn' desfacereo cdsiilorie dach lr6egte sexls reclProt.a re a n u n ti l i l o t. care ntl primegle serviciul s. (in<lclr:bihs). rrrl l rl l l t' l ' !rrl l . I{ {il*r. l { r ' . '14'{rse pcale c6s6icrio i 4 ) tp . il 85' nu este condilie la in' Ctrdlal Ierustrllrnului 734.onvertilide cur6nd. ct*rsEio" 555-35?. 452-455 rudq.'l 540 3 +t ei. Ii 78 Cinste ('yt) . 'ti 137. Celesfin.ll8. nfard de Pol tl..'l \r '" t ' i i . il 379. .401-. 457-' Circurnscrip{iilebisericcafi' !l lor' phrlirea din sec.n'i[e {lore 3:6.. 424. 'l I '|r . . I' ri l r' l l l t. l l f i . I bentvoX6" clesfacere*r 466' 3.iritif. t{i. . r : opr r iQ qf C i'' 1tt' i u i.iio:. Cincizedn"te {.:.t':'''r7x"''tr'). 379.ttr 225 7'*4. l. ' t't1.l(}ri. l l 1 9 4 ' l t( '| <:i i si l l o ' r ' l l 'ti . -:1 1"' sE nu se dedeai*cur!" a d*ua se pernile s*u b'*!i*i. I 1t16. lI se Poate cdsblori. incheie li Silinin celre face vcl tie cr:iillal rie iiegaifi.' i . I . 378.1 1 :i ''i r r r:r r : i r tl t''tr r l r l v'r r v ii tl .'it'}'25'227..r " ti . arhiePiscoPul 509 435' i.255.227.esti.Z-A' V91' " " 256.266. ftr (t586). *227. r qi'r . 252.3"43.1. de s0nge. il :J52. Ttov IrrSoi!na printirealr:r t 9'"ri.Il 4?2 . dec6inu. |. -Z.' .:'i:) Nl 482. ( ) t / 'it') ' cine Poale f inum il .!9! t rang o ce'taienou5.. .. II 415'" Cdsdtoriadesiacerea 1 18. cus'. \ 22o'-'2'}7 gireei*!ui. 278.tiiut'( i'' i-' piiriiren bil" u'.. r. 455' onoinld r:rriilirrde n-ritro' 568.cArrt$rclilor.rinrirea in cler a Lelor ". '):18.nio spiritua16. 519. [i 25:. l l J /l t.l *408.fe'r:qir-:.!. ii 298*500.t.i2:cl.44' allar Prin hirotesie. 590.'.'5t i) 'r r pi: . 464'470. l r. im' Cer*etare* bisericii. im. 448.Citstia judecdtoreasca. r '.' i : '2'I7. ctru{ri de siilclr-lul t ionenn deln ePiscoPii Cizic irt trlit:sPont. tl. sq. ?6..i 269. r p r t'o l l r ' '.11. trarea in cler. -5&5. i 295.:n'i1.hiroiol. Cdrciumiiritul.I sCI.. i | .r vi . ' i.re*fiior 253" \ 2s2-32. 517*518.. 1i 521 cheio cHsfrtorie. . 159.62. :ni. biseri "1424-{t!a}. 517 51t l iirllirt(lit irt cler. i -!1. :i92 cfirci*rnE.. rl rl rt.ll225 . 't".:urtea bis<. Cczartti. ortotioxd. r' tr :l llr' l Ainitri-. 47. I r l t l l t.' l ' .1rr. 269. 236. clericul. i tjea cliczEoil. clericii nu Pot linr:a ll 52N*327.i l r r t. 1.393. ilEgal6.. 527. nuitn}siov}' { Cdreiustd preolilor.. 1. r t . ll 39CI" cisl. 552 365' Rusiei.i i :l t: yr r .1r"i . : i.y.ie ctlvittc rrrrlrttthilor.. ii53 pol lii:c.'. Ceara dzulrtt. 84 t0' i ein:uritttorii de Magdeburg. I 22t. i110. 415. se consilr:r'f.1 !.145. serica ortodoxE.iricii. ll !12i.rl . t I . '. .Celibatut {' . A l ' l ttl r. liaznr<ie lor tn Rrlsia. li 426.. ll' '.ti6nii 2?5-227./. ll 458 . 215-*217 2L9. ' ilu se Poate Pune in Il 454. . 22tL*225"I[ 518.1''J7.tri517' Otrtrtr<lochi. . 3A2. '.irir celce ntt este *243.l i r tr r l i l ( ) ( . 'i0( r . : . 152. ll 464..i7.217. respectivul irece I* Bi' Cef.opr"co' Cdnldietul ' 40t. i\ 552 l\ 321 ipo:iacor.[ ?15-21?.cnre din rs:. i 258' Cerunf .:ttl . 429.. ni 44L.sil nu se inslr6i' sS nu se cs6ndeascS.t"}. 321 :!17'-3t9. cnlce<icsfriinal. 15r. 270 t.. 1' ' rl rl rrtl tttl ' l l X t. cu rrl{i. ll i I .:i.400. {p6*5 ia u 4i2t laPii c:ite e' cu etert"rd*c$1i a! Rom*ri. 225. ..i. 506. : rllden'a edgarea impcdimen[e cecscd sX fie evlavioasfi. r l r '. giro:i!c. primirea in cler a eunuhilorsau & ce' corlor cu cft:fecte 1'olale. ii 50.

363. lr'un loc inlr'oltul.515. II 327*330" s09. 291.218.24a 24!. . c6sdloria n doua Com$c. | 286. Il 218. 20. in bisericE. 437. 65.224-225. 522.529-55t. 176. | 297. 465. 389. cuv&nlarea ereticilar. nu poale da chez6gie. nu poalelrecedin. I 200. Vllt (p6nh la a. 100). 1'.ll 455. 241. 225.266. pui Aradului. r 'r r r 'lr r c'ql cBr t r lsr : la sf. 509. 292*293. 207. ll 109*118.474.376. 427.205. ' lor .542 543 rnilifare sau lumegfr" I 207. Il 485.I[ 186.255.312.374.500.Il 109. 457. l2l5 *"565. 't l I . Comerl (trpi-ot:) sh nu se facE Il 454.de"c6l numairude all10 . r lr ll lr lsit lt t llll cxcomunlcoti nu I r r .. | zlt -214. Clsr.PaPb I 15. 467. 71. 519.569.585. 341. 292. 'I ir I l'.| 1. 64. 37l. Codice canonic. 1:ll . imPEld$anle' polr l. | 283*284. 519*520. 469. lt 363..15.219.468.5160 al Romei. 570. ll l)c r:<'l ox(:olllltI r lr : nl t r r ur r oi r '1r lu1-i 1.n67_ 74.16'" ProPiale. 4Al*402. lr 'lir r r i | 206" r:sltlPcrntisir. carele recunoagte botezul sau bine. 254.Clericul din cari molive poale li un cleric afurisit. clericul se poale cdsdlori.517.244. nupoaleinvdla. t r r 'olk'." 24r. I 270-277. I 251 252. Il207. !gg. carele penlru bani dob&ndegle vre.I 246. iI 256"'* 238. earele nu invat6 poporuf.. ll 576 .717. sau afurisit gl calerisil' sau ona' lemalizal' sau scos definitiv din Bise. 1'l'l'21. Itr 457. 215.| 221224. Basarabu. lr ' .575.o deninilate bisericeasc6. carele se desparle de episcopul s6u. I-trIl. l i -r coPr r l ll por r lr ' pr l . 129. dar numai odat6. | 254--256. lt r r r qaisr . 9i la rugdciune crr credinciogli. I 500' fune canonlc6 se calerisegle gl va ti lrecul in rdndul lal' cllor.248. careledefaimdpe impdral. nicl pelrece.505. 279. careie se face yi* novat de sperjur* furl sou alt pdcat de moarle. ComunitateaI comyniune s.I 247. | 251.298. carele esle efurlsit pe nedrept. . (xot217. it 418. cAli +i cine poote fi martor impolriva clericului.27 4.369. c6s6lorit in cler nu se mai poale cds6lori.Il 65. ll 8. 516.371. Il 521. ll lgg. Codice canonic. canonicb.11 194-799.314.fi352. 588.II 115' Codex luslinian. 269. la lir r r pr t r lt t t r t t t t t llr ' r lr 'lr r lr r r r ll. tl32t' -' 327. corele iace conspirafie. celce a inhal ne. 572. 467. 1 224. GrigorieGh. Clerici ndgabonti.240. 374. 160. 149. ll 19. sau calerisit. 2. 278. Comedianli'II 419.ll CodexTheodosian. nupoalefacenimic fdri glirea episcopului. 506. I 14. carelea lostosdrr' dil pentlrr infrn<:. Complicitate l'oPutPia). peepiscop sfiupe alt superior. 427. 570. carele ornoar6 pe cineva pripit fiind" 1 285-284.254_256. fdrd scrisoare dela episcop nu Poale fi primit allundeva. 197. [l 207 . carele se lapdd6 cie Hrislos. 1I. t'27 il .509. lI 353.Clertcal clericul nu poale fl pusIa dou[ biserici.11219 cum se infrelin clericii? I 250-251. ePisco' dcspoolr: pc cleric Vll.Dr. 1272-. ll 496' 498. r t it r it lot i t r t t r '1. 291.374__375. II 498-500 carele are conlact cu elerodocgii gi necredinciogii. Primacolecfiune tr 64. vezi: bffrfirea. l. 352 . 508-510. I 2I4. 423.229. II 571-374. i 28O.!l5. in rugdcfunecu cei . 1277 -229. Cleuetire. | 727. reclamalii contra cfericilor. cerele baie pe cineva.in chip arbilrer in Biserici slrdine.5)' pap6 al Romei.515. careleurnbldloc&rciunr6. | 219. ll 244-216. lt 7\ '2 \/(t)vitt ). Climent Alexandrinul (* 217). 40. Clcr. | 211_ 214. I (t pe la a. 261. 525-524si nu se scaldecu femei.209. | 112. 28-52. carele merge c$ p&ri la judecd{orii lumegli. ric6 ? I 208-210. carele se ded$" Jocurilorhazardegl frefiei. 589. 513. II 256-238carele nu merge la bisericd frei Dumineci clupdolaitd. Cniga Prauil. 1208-210. nu $e poale indelelnici cu afaceri casa sa femei. l rr rtu l rortl r' l l rrl n forul judecbtoresc p e n t ru c le ric i.ll 518-519.

154I)ernisia episcopilor (xapn):rlot:.defectul corporol nu spurcdpe om. Corpul ('rouo).97. ll 50.257. vezi: alergiri de a sinodului cai.troo. | 91r' l4(). h 416. t5. ("1'751))' I 14' I 59* 40. tr 89" din Savina. iosiiinean& sou ria. Confuzia numlriior prin cds6torie.. cei exclusde epis. K3" dela hliceia. II 408. I 292*293.2L.o-.15A.spfraiia ('. mei. papd al Rornei (pfrn6 Ia a 253). Constuntia.v':t'. 512 .257 si' nu se ciieii{o' ctc.sGi. Danril I'utrorrt'trrttt/. . '. I ii73-217.tr.u. I )rrttrtihtlilcbiserice Sli 7'i . CorBusjur. 155. i 293. '146. 203.i:t. ll dela 82' i Cormciaia. slinti'i.. sb nu se scnlclecu fe' 155. 304 ' carele se adreseaz6 Definiftadogmaticd a sinodultri prezicdiorilor san al' I ecum.5. | 302. De Marca P. i){ r}t io. Iohannes Bepiisto. a slnryriului bArfitorii<:reslinilor. I l I care duoe Def iiim ar ea ( t ) . Dr.. saiirice gi trogice. Vi ecum' dela Cons.Ii 244"245. ! 1"02.16.236. 159. l l i l i ( r .p. . I{ 455. { !5."t .. prrpii rrl ltorrrtri vezi: Caterisi rea' Deli. il 95 93. a sincdului Vil ecum. olr illr ( 7. I 89.il"orna uou&.. ) r 'pi ". Cristelnita.-7ov) comice. t 106-110. cei excomuniceii Camurzitstea. aa4 L I 1. {l ( ) ttl n .radarea. 79. csp din comuniiale se poaie a. fredincioqf i (i'. I 89. IX 49. lui Teofil.<lar conlra holiirir. irr edilii lip6rite. 515_3L6. l l 1 . 234. Cormciaia Cniga. l l .clela tcra simiiari' il 455. din llovica. noclului riu ntai poate apclri.283.. tanlinopol. 4 ? R ttu 4 .[ 21. l l l i 'r tr I)onniluri bisericegti. j. I l8o . Constantin cel Mare qf 357). Conturna{ie. <lon. tr 89.11 296" Vi Fogonetul. 107.} cum si . trl. 282. episcapul tJ.otttrt.i04*x06. E[rs.. i 27 -Vi!..". I Niceia. t t .lnn' Ro' Crislen. sS nu stee in comu.154. I l 'r ( f I ) u c r 1 p l n n t r r l ti ( |r r i '. tl { l .6 4 . 1. 0.r'. sentinla in contumalie. 259. 24.i"t1'r) :'r ttr r lttttti . l\14.'lrorrro)av).l t't'sr l s tl t" ci tl t:r 'l t: l r tr r l l r . dresala sinod. 24*2:3.355.ll 327 '528. sf. 478.11b. astehrnd <lelil Ciili:es. cop€scdin C. Cuscria (effinitas)" ii 427 428. 401.503.i")' Crestinul ' $i clelit : ilor ' I : li( ) dnr. ii 445..i 505.). lui Grigorie.ll li ecurn.. I 2i-0--211. ll 20.516. exconrunicaiul. tronn Danmschin (pirrrir Durttr:. la Cons. niunecu etercdoc6ii.7 8 4 . din Moracice.I II 60. din Saraievo. 254. r:is{i \ euhir ezii Caminecdtur e. | 2L5-*217. I J00. Caveslia (oe la a.r t ttt' l l r r i ( l '1 . I 90 sq.:)t Il 23{t -238.544 rni. in bistricir' il 45'1. Cancubinoi.') ) . i 56" Copronimul (f 775) I 58. I 505. Curtea sfdntd {'tePlfiil'ot i:P6c). I 1 il.405.19.. ti 516 ConstituNiuniteapastolice (lniltqe to rojv '.rri la iernPleete' rodoxe. palriarhul linopol. I 99. l:it' I I lo. ll 2B*32.'t.iisi. 2711.tls. [-'osfunre (x. nu au voie sd pelreac. Cotelerius. Cred. estc edifia oficialil a ecnoaneiorla Slavi. 'l :0. care-gi tdinuegle pedeapsa gi merge in aii6 epnrhie.1. lll 1625't. 481. r tti t :i r r o xi tn o .S in celeiea prlncipal6 episco" peasc6.11 . Corcubind. vezi: baPiisieriu a sincclului Critopulos Mitr'olan iPe Ia a.l i l l 1'? tt..t) .trrri Snva.I -. mffniei. i 299. clrporatr.219. 405*. llttti. imPdrnitrlrri<L: r'rihr' care slX in conlact cu clerici. dela Muzeu. 104.I 3i"54 Curaii. 1217. ztr 3L7.sie505. 296. lili4). il 45t. Corneliu. Costadiu. vezi: rn&rfurisirea de credinl . I 18' li Danicici. I 208*21"'j. Conjurelia s... zanEi I 89. vt'r t'. Itr 455. tr Defect. i I 257 etc.tt'zt''""' tr r t "r ' Darul p o t r l c vi r l r l ". t:onlinulul. I 294. Ihuid l ) t'( l tr l cr 'r tl . (f 7662).lll7. Milon. rniiropolitutr Salonicului. Crarca (orrr. 77. reescfi cu *terodoscauniii epis" caii.tgoi. I B2*712. vezi: calnri' Curse'de cai.305.28. ( 1 i p ":) tl l l ttt. 505. ll 28 -52.) a sinodLrlul Culcu1uri ('t:""":"f) s[ nit se IV ecum. 779. lrr rr.|.82.trt{a{t!. I 515 :i | 4' iudeii sau ereticii. vieluiasc6 ? Ii 4i. din Rasca. iiii.I Canstantinopolul. Ii 350. ii 457. r ( ttr r .ru g6.. 454. 98.402. s i l r t t tr r i tt. tr 89. Dnnsu/" ll 419.4G4. 56. t .l gz. i 90 sq. cmeon.

. Qespdrlenia.lnlxvan). 45.787. 409.293. tl6. 457.cel mic (pe la a 55i). similanl. Dieania vselensciih soborov(Aclivitateasinoadelor ecumenice). (Pe s[ se s6rbezein chiP Eladiu. ll 457.467:"' -j. . Diogen (pe ta a. 5L7. sului. Draaoslou. Dobdnda'. 2o. 307. pomiesnih soborov(Ae. il tgl. | 289.245. I 284-285. 1700).'L Duns Scofus (f 1508). ' II 565-564. ll 92. frcdic.II cop t u& Ao Dreiatori bisericesti( i rp 9c 517. 581).512. .ll 189. Desfrdul (ropveta). 11 327-350.lI DreBhieiu Meletie. cadein desfrdu. carne Enchiridionu/lrrl $oguna. ! sau milropolit. lea. Diaconul. cam6ta. tl7.ll463-464.vezi: Du Pin E. 526. IJ.nu poale lineain casa sa lemeie str6tn6.91' 94. numeglede episse 85 sq. contra 255. cop. II 367. I 14. ll 328. copul Herrcropolisului.262. Drey I. 159. benevol. Economul(oixov Domentian. Doroteu (pe la a.68. I[ 100. candidatul de diacon sE fie de 25 de dni. Il celor trei capitole. vezi: calerisirea. l.. 217.t). ll 44t'. (f 454).despre ceice nu cer)'tiorc Dioartul (dui(euits. hului Sfdnf.| 265. 44. . vorfal6. cu excepfia cazului . I 140' 292. 447. 405-40. episcopulAlexandriei.I 217-218. 278 .). I 505. I 782-!84. Diodor (t 595). sE nu se cdsdloreascfi a doua o16. 465-470. nu poale fi primit in cler 9i nu se poale ruga cu cr€dincioSii. Egipt. II toale lucrurilesi se Dumnezeu.5116 547 lDemoniacal. ' 415.564. ll 571. ll 32*40. I jOS. 477. u 518_5i9. (t !7tg)''ll 42. Dositeiu (pe la a. este subalternul epis. (f 265). 2U. I 2JS. la deosebit. lI 96.to:trri ). copului 9i presvilerului. !213). 569. ll 415417. averea el chivernisegle llregdiorti bisericegti (icoiua episcopiei pe timpul ilri4ot.249.568. sil nu se mAn6nce lul Pnpp $rll6gyl' gl oub ln Durnlnlclle | 159. (Pe la a. Diecezd (. ed invele poPorul Du' minica. numdrul lor. ll cu (oJuneze).407' sil nu se ingenuncheze E/io (lerusollnrrrl). livitateasinoadelor provinciale). Duhul Sidnf. ceteazh biserica hei poo.o. episcopulAhDioscor xandriei. 16. 298. roi 7d' Duminica. ll 16. ll 455. 570).495. ll 571. DronC. vorlul. Dionisie (Bachus). 448. ll rsL. vezi : Pnevmalomahi. Patriar' " hul lerusalimului.cdlug6r. II 185.lI 67. 409. lg.5L1-512. 221223. PeceleadaruluiDu' Egumen (iiToipevo<). 476. 321.1. 175. Depunerea. itPo s).Il 251. 451). 249. se hirolonegtede epis.2L7 II 518-519. 415*. 228-25!. isale bisericileepisco' Dracontiu (pe la a. ii 528.Desiderius (t 108?). I 29. 78. lt2jZ.739. sd nu. | 37. tt 579_520. Dimitrie Komatinal (pe la e. poslulul nrare. 251. Elespontul. 364. ll 414. Aobra Petru.il 258 -259. 216. :Desfrdnahil (nipvos) se pedepsegle.. ful. I 148 efc. s08.511. S.5m. Tarsulul episcopul este obligat Elen. ePis' pegti. episcopul Tu. l-VI.I 148 etc. Duhoborli. Dumnezeu. Duminica (ru. alegerea lor esle nuld f6rd de aprobarea au. ll 475. | 214. episcopulCezarelel Il 96.II !0-!6. nu poate cdldtor{ f6ri serisoarede recoma*dare.247. | 284*285. Dionisie Areopagitul. Dreitul canonic.I 49.595). Diaconul.II 415.viduv6. lralisl6. ll 60. I 75' !5.toru oi).590. tf 1855). Egumenisd.246.ll 192. sau sclav6. vezi: defi' niliile clogmatice Doiana. 4t2-4t3. II 495. \l 416. ll 275.r l inceapdgi s6 se termine cu prin condensreciProc. Dldim (t pe la a. Desfacerea cdsdtoriei. in bisericb. o.ll 501.Y.. Edictul II vechiu. i *-. !l 228 *251. 45.:. II 505.515. nu se poale instilui mai linerd de 40 de ani. I 140. I)iaconisa.328. 232. I 22t-223. 493. 592-394 . 1277. Efes.447-448.rtbi . lt 961. ceice lin femei des. .299. cdnd reprezintd pe . Dogmatice definifii. ll 189. vezi: divorlul. ll 44. 272. ll 450. vezi: di. I 196. cdt esle v6duvitA. I 96 sq. dacd se cdsdtoregte. 525.572.ll 474. episcopul 269). Diaconicul. frdnale.aw). 11185. ll 47l' lnlre settunele csle ol clnt:llen sh nu se Posleoscd pret:rItlcrc.episcoprd Cizicului. | 261.. toritdlii bis.qor. I 2t . nu poate face nimic _ f6rd ordinul episcopu. ll 4SS. 306. 215-216. 552.I 126. desfr6nal6. Ii 548*551. d.279. ll 518-519. nu poate s[ se cdg6loreascd cu. Duminici consecutive' 465* 470. | 17. ' sd se "numeascd la il 551. II 337. .gi alunge soSa. episcop. \ 795. 465-464. 451).origenist.229 Egesip.I 295.11455.

l4A. ll fi caterisil?| 2L9.3. 308. 226. scriplie rnilro. 523. . arrlirnisele. din cari molive Poale . 2:i5. I 247. lor.524. 1227. 4{J2 t. s& fie nriiosiiv. pulereatui asupracle. | 256-239. 394. 267. | 253 297. | 1797t8. 374. :. Birericd 7 | 226. dela E{cs. ll 10..tf 28-32. 26. i58. 595.548 Encicliea patrlerhilor riisdrileni il L 0 3 2 i. t 497. femei in casa sa de 2V/tr. li 249. poortdgrij6 de s6raci. 29"i. simoniac. i23 . 88.515. poale nu s6-gi ilu.1\A si ncduiui al treilea 3*2-*304. 517-518.li 17. a"17. | 272. i 297. 214 -275. 292. 164-!65" cinrieli se cuvineonoEncrati{i. episr:op. 188.J. viala lui. 285. 533-550. 257. 254. 573.t. i . raporlul cu nrifropol\ 2'. 2tr"5. 247. 372.:rj irr md adrninish'irlivii Episcopul. II unul.90. 52'1. 4lO. administeazd nreren cel despoial de epis" bisericeascb. ' averea lor. .1. puierealui osupramd. 290. 518. E2t 5. |Bt. preevii+r. I 211 nere.1\!99. t"L92. lt 764.244. it g.230. 226. ciernisia lui ii 16. !723. Ii carele bafi:pe cineva. i ?Sti.ie cl eric'. 82. 1 27!. sK nu se diuizeze.legEtura lui cu Biseri|a. t 3 7 i. 405. :. 7. 313. I 241. 577 5f.M2.247" 1\'17-riaie.295 cfite rude apropiate. 2 7. I 179 * ssare de recoman7&2.!25.. i 24$. 205. r. 207. 44. 233-234" nu are voie sd 116dirr cari rnotive poalt' iasc6 cu sofie.8. fi afr.3i5. lrei luni. 370. c o o r d o n a ti. 203. 532. Episcapul. ll194-tr95 798. 242 2t5. 4A4.270. II 4&.lrr rar'. Eparhiot. impalriva episcopului? 5Ag. | 182. cine poale li marlor 284. 777-. ll s33i:s (pirff polului le e. pace. 241.rrisit un episcop? 219. 504 estejudecdtor. 509-511. I '172. nu se poale ocupa cu raJrorftrl cu episcopii. errritrl ciericiir:r scripalriarhirl ConslaniinocJ'.287. 11553 -352. in sensirl de circurndreptul de gratiere e* scripte supus6 un u i pisr:onesc.L84. 2I5.84. /"99. 256. 509" ge585. il 297. palrinrhi).240. Il 149 . h 109lrirolonirea lni.488" " 2:55. 488 489.22n".2. 207. I 208.11788..21. cerile bisericegtiI 201. ]: 569'lz2 . 251. r l{{.214. t 226. cople nu poate fi nici 274. 45t. 264. 266. care nu-gi ocunflsca" jude+at pe r:edrepl. 519. 246. Epifaniu {t 405}. hiei lui. lele bisericesli. 207rici pentru loale lreP' 210.l'i" 63. ulilr'o (mitrcpoliti Ei Eparhia. i elegerea ep!scopului sii nu se em6nr:pesle slrfiir-ri. 149 150. ll 509*511.i 57.240.lI 4cl{. poarld grijd de ofandsliriior 5i cblugnri. 23t-236. in lor lurisdiefia lrsnsferarea lui. 519. 2t1. 11253. 268. 467. 237. 27'. 394. 449 275. 41. afaceri iumi'g|i. ALl. i. I '151. i 249.OCI. 33. {afe. 244" ore dalo'ia de a inreclamalii conlra luio v6fe.91 1. It 50. sfinte$te bisericile gi esle inv6l6lor. fi analemali zat? ll 202.488 489. | 2{t7. 46tr.4:15. 312. sfinlegte gi pune cle298. l! 279 2V.1\ din cari molive poale 32. r'rrrigi jurisdiciierire. 225 --224. | 2ll' 508. 415405.402. eparhia sa.ll 571.*aiiiiifiletrui. 2Br. 240.50 . '1L6. 227. 259. sd judece dupd drepIr 200. 244.| 253. 523. emiie ciericilnr scri" Episcopul. 312.24.220. 512. 404.492. 478. 282. 4 9 2 . ' ti 67 68. 327. 250. !t ?41. dir-rcari molive poate rului. LsB. 05. fi scos defrniliv din . lt 3'ZZ. n 364. 257.232. 6. episcopirl Cii$iire de demitere trrului. 245.550. 62. i 186. 158. 5. 230.48. i:83. |lul. 254.ll t9-50.3.. 497. 240.-45.'t49.:cl!lau6. 555). alegerea lor. : fi).359.Episcopie. Episeopul. 265.\i 69. nu ere voie sS lind 21t. -1 clin tl. judecal* lnrpoirive erneasc6 urms$ dupd piscopulu!. 257. 250" 495. t '250. ! 501. 516 1} . ll 508. delinepulereasupre. ir sensul cle circum. Il 529-55tr. din cari motive poale putereo iui nu lrece ---: fi alurisil si calerisit? peste holarele epar.246. \ 179. {40. ll 150. ?-34. 287.319389-390.280.5-418. ecum. 481. t 500. nu poate primi ia sineclerici sau cdlugE. jurimdntul lui.52t. Il 748. il 394lt 371.251.I 201. 254. | 246-"247. Il 507 509. 'i moariea sa. 528.

41"2."' l ' I l l l (=r Eustatiu ') 'tl . ll 54"57. 299. 641). | 205. care se lelce vinotalb Exorcisli. . ll 81" Eugeniu lV. Eres. I 158. I 187' Foienil. ll 352{irrrPrtt'i. 'Eutihie. Euawie 47'. I i'l'l(r Berilului. 22a. clericii sb nu se scalde tl 29. Il 40E' {Pe Ia 550) ePiscoPul Sevostiei. li 65. c&nd poete fi f[cut cle ortodocaiisb nu incheie ric? | 220" c6sEiorie cu erelicii.1'!. 52X. Apostoh-rl. Fnrrruio. 79-. 501. slintenia volu' Eusfolru.84. Eurei.\. gi dioconiisd presbiterii Exurh. preoli.715.255236. vezi: eunuhul Filip. i 99. sunl condanrnafide Biseric6. cari Phcdtuesc.'". 4t4. F d gdtiuinla. csi'eieeste sub epilimie. 5bl " l l JJtl (Pe la a. 298. t ri t. | ll Eunuhul. rl 109. lt 25 i.ll 1'24. Eremiti (:p:yirr1. credinciogii. 363-366' Etatea canonicd. I 24. ll 5l 55. cum sd se prirneascE episcopul Nicorncrliti in Biseric6? It 76.lI61.i.261.119. 475. | 282. 716. I !5. 172-. a fi e r o si l c \i t 1 "' .'i t' ""1 (pe la a. se Pr i tttt:l 'r l t' volul. ll pt' se mutileaz6 care 22s. lt 2'13. 1 729. 502.). 177. 592.26tF" Fibr'."i71""""i!4.574.!i 505. Eunomiani. 550. l\ 4L7. 157. 7A9. 488 --.55. 449. 437. ll Eues{eni. 178 .501. Eudoxiani.254.ll 502.88.6I'62. [ 22A. vezi: lilurghia."r {. 399. 285. episcopuln poate te. Eretici (. se poale 'irnpdri6gi. lt 1L2--!14. [ 34. 451). ll 7.'ei ScriPturi. 449. 449. tl 76. 502. i 24. Dreoli.6. (pe la a.)ePiscoPul lot'. 475.ll introdustlPe furig"il t0' 377. 451..' . 7. 130. ll 48*49. Expliaarea Sf.415. Eraclefu. 474.) . 424.1447). 10. ll467. 451). lI 599. i. papiralRomei(p8n{ la a.408. 115. cu fe:rtei' ll 455' Exocutuceli. 282. {rr"11 Eulavie.ll tl4. Ll 502. vezi: votul' Firmilian. il 598. polului (pdnd [a e' 1576).85.2. 591. 500. ll zl'i4' 494. mitroPolitul Mcscovei I trolsi. tri 46. \t 72 75. Excarnunica|i. tr)1. episcopul Conslantinopolului(pe Ia a 560). 554. vrelor. Eusebiu.| 206.li 158.451) ePiscoPul l l 2 :5 . 119. ll 274. (pe la a. palriarhul Conslantino" 252.255. lt 296 peri]qtf'tc]. ll 25i.| 189--79'). \ 294. 486*497. I 255 '256. 540). arhirnandrit 450). ePiscoPul 451) (pe a" la Feciorie. celce a lEcut vot de fe' ({' 599) origenist.| 217. ePiscoPul Ceztreiei FeciaaraMurio. lu! lor. al lui Ponrfil (t 33lt). lt 455. 2'10. 446. n ll 228. Eudoxie. ristia?il 487.224 n5. cilor s6 nu se prirneascE. ll 462. Eraclie impfiratul(pffni Ie a. curn sd primim euha..488. | 4'2. episcopul Dorileului (pr la a. cu ereticii" | 254-. muribundul. 560). tlntrtnile 9<r. 288-289. Il 55X. Eutikiani. lrebue sil ltrcfl in bise' 505' ll 29'2.11219 227.l l q Famfiliei.254. [ 287" (pe lo a. | 260-261. ll232. ll 20B. imp6r" t69anie. i tt cc I'l 'r l t' l l 768.| 260. 397. ll 165. ll 2?8" Frlaret. ll 'l'96. 451)' Fiust. cari nu r6mdn in biserich pdnd Ia impdrldgire.451.i 187. lepfidatd. 107. i 15?. Filoteiu. l 75. :i'22. 718-119. 476. nu poate ihrea la sinc 408-409. sd se rieamuribun. 'tr09. diaconisa. ll 47?. ll 46. rlin Coparlochia (*srFecioard Pururea 125. Euhcrtstia(e r 204-205. femeie. Ciprului. 1. 475. 462. ciorie nu se Poale c6' 501' li Euanghelicechesliuni. | 254. l. 415.i):vo. i Tapnrla.ilpsrtx|.24. m&ndstire. ceice se c6esc sincer de p6calele lor sd se primeesc6 !n c o rrrB" niune. ll 80. sine. Il 45. se d5 diaconuluid'e episcop'saupresv!{er.585. '100. '. Epitimiu. episcopul Eunomie hirotonia ereticilor esle Cizicului. ii 80" II 196. 475.124. ll 25.256.480.evnomien {Pe Ia a' iPe Ia a. Il j ' Antiohiei. 79. nulb. Eustratie biv logol6t. 476. ricii.Examenc&ncnic. li 456. sdlori. 158. Farinuccius ProsPer.ll 203.episcopul ortodocgii sfi nuse roege Nicornedici. 244. 525 5'. F'anlaziasti. cari nu se imp6rt&9esc !aliturghie. du'-:es&u in&spri.\. [l 185. | 264. 76. 475. 2ttb.!.11 47. 344. 476.525) ePiscoPul Fe ci o a r e ( 'r i . ('f 269'). sE nu se dea cada. 500. il 63. 475 .569.189. ll 5'ttt. de avorl. 446-4:fi. 38?. Filastorgiu. . 726. clericii. m6rturia lor contra cleri. 1X8""156.550 Epistold canonicdo\ 209. . Filocat. Eteradocsi (6rep63o(as'). 4trz. ll 32t. lemeiein delu relind se Excamunicare. "\l 4I2.4. Ior. si l r tl kr r ti l r r l 'r r tl t' (pe Ia a. 501 305. ll 80. ll 232. eine este eretic? li 110. l{ 55. li 79.

55. Vll (pdn6 Ia a. Furtnl (x). I 258. II 559. 52. Ii 506. Funcliuni biserice$ti. 506.l20n 21. desthralie. ll 440. ll 228.ll 11.397. celie a fiicul vol de invierea lui Hristos.ll 48-49.518.544. I 95. | Hioerueretei.!52.i 158. lt t46. 1178. 520. (pdnd la a. 70'2. 431t. nici pEcdtoqilor. 36. te. 265. 11n. | 22. ll 293. nenlru bani sau altceva 122?.vezi: dreRomei.58 Gratus (pe la a. vezi: monla.patriarGhenadie 253. 275.rldltr hlrolo' defeclulcorPoral 9i ori' la Piedice cina nu surrt 502.357. 508.11275. ll 156 ereticul (pe In a.11400. 441. Funclionari bisericeqti. lorit odat6. ll 328. 91. presviler. 28U Golubinschi. monah. lt !5.217. episcopin Rasca. | 224.504 mitropolitul TransilvaII. J.65. 449). 293.lt 144. 886). | 33. Hodos hlrolonlHirotonia (y : ryonviu\. Garanlie.296.233. 296. 515.438. 245. Foruri judecdloreqli bisericqti gi lumegti.552 Flaaiu.524-525.407' J.tl 220. nu este permis6. 96. gEtoriibisericegli. ll 462.7-429. Gramate canonice (yp. 599. istoric.lt t llt e e. 188. Grigorie (pe Ia a. II 4 2 6 -4 2 7 . pr lr r r ll lt lrokr r r lc.457.498.3 II460461. in sE nu se zugr6veasci o Poate Primi numgi chiP de miel. I 47.'r. 2 8 7 .(t 1895t'-l 5-8' Ilereimiither -11275. presviler --4. II 87.590). 255 256. nu se poate da celor bolez li in timP de boal6. II 589. ll 156. vfirsilH I t79:19!. 585. Gelasiu. polului (p6nbla a. ll 460. lI 177. 302. I 1e8. 91. Hrtsant Pairiarhul lerusalimului roi Si1tt. ll 598. 4 2 8 . ll e93. 1'!a). onof il?* (t 1585). HelesPontul. copul Alexandriei. in Galia (Pe la Heros.pap6 roman l. Hartofilacftfe. 2(r5. 2gg.troc'l' (odn6 la a l75t). patriarhul Conslanlinopo. Hartofilax. (pe la a. cuscrie'i. sd se dea duPbexuml' nare temeinicd'Il 51'55 episcoPiinu Pot hiroloni alard de circum' scripfiile lor.H)istofor.(+ 488).r<ro:1.471. 5f. c. (t 595) al Nisei. tr 56o Fulon. 308.nte I nolln r'plElrtgtttlttl. 266.episcopul ll 732 Cartaginei. 560). 504. in Philadelphia Harisie. ll 518' bracdinlruHristos. II 54. 506.II 586. 188. vezi chez69ie.100. 361. polului lpdnd la a.335.. aiiite --r+g. 275. il1 5 Teologul din Nazianzn Gelasiu "I (pdnd la a. hul Conslaniinopolului. 32L-326. t 278. 562. (f loan 4A7). lt 158' 155' m Hirme n o p u l o s . Gurddesur. diler ilelor gt t r t lc ielal' hrce se dd lu lrrlt'rvnlr'. 518. ll 154. nu se Harul (vtpg) dumnezeesc poate'i'inde. ' i 58.90. li 275. I 280' este PiedicdPenlru sdlorie de'a iPodiacon ceice se boteazbse im' ln sus. il 795. Carlagenei.?67. 369. Hilandar. presviler nestorian (pe Ia a. t 148. eplscopul Tirului (pe la a.l 8 . fl 4. ll 508. s[ r ir r llr : ir t r r r hr t E*llt ll 415 . el.5-8-.58. we.268.I 118' 152 esteDumnezeu ei nu eslePer' Hrtsbs (XP'otbe\. vezi: jocuri hazarde' (t 1895).604).57.76-79. 365 566.ll 528' Gradele rudeniei de sdnge. Fructe.lrolonle ror't rea afard de allor letroc nu se Poale da f6rd | 181. Il 58.canonisl.359. | 44. 6i. 451). mdndslire. Gnostici.471). 451).552*565. I 49. 377. ll 591. 506. 1085). 400. (t 279) al Neocezareiei. nigtii. 496). episcol-. I 506.Hainele (ioBqe . ll 5t8. 574. | f.548). eterodocsilor. 570). 224. 68. G. papa I (p0n[ la a. 1 7 ' 188. 585. l5B.274 287. consacror€8 in allar (dvroq 185. a)' consacra' e7' ( 7' ryoB Xlirotesia monia. 48. v e z i: trt 88. 521. 565. de Dumnezeu ( B)'ao'.ll480.ipual. It 200. vezizscrisori. so' Uoiiilsropul (1''1"'riozoroe). .rulAntiohiei (pe la o. judecEtoria. niei. 140 I N. I 208. I 101 Grade bisericegti. I ! I I I . 240.| 215. I 184. 455. Gherman. 502)ol Arrnen ei. I 90. Il 50. 20. ePiseoP a 415). t. Hula 224.cblugdrul celee a eopiat Cormciaia. 2 4 0 . 476. epis. 224. 94. I 50. ll 22.clericilor. Fotie. psfjnign| ll 86. 506. Gratian (t 1160). 260. 262. 394'. vezi: si' Ilazard.278. 146. 261. Frigi' lt 179.vezi. I sirea. patriarh latin in Constantinopol. palriarhul Constanlino. 27.517. Flauion. | 261' celce se laPbdd de nu' 287. dreg6loribisericegti. 88. 570). !34.273. ll 297. Ilarduini L ConciliorumCollec' ' tio. oroA:). papa Rornei.(pe Ia a.475) din Cizic.a#1). | 2Il.228'230. (ne l.457. episcopul Genetliu.| 221. 567.ll 100. rl 506. 299 Focuri. Ghentasie.t l'tg. 209.2!7. rePelirea -adev6rat om adevdraf 9i mis6. II 302. GnsfeuPetru. :l17. 287.404. 390. n saus'a cds6' caslitate. Gheorghe (pe la a.492'495. r. I 287-289.It 8 -10.r 6'g1.18. II 69. | 7. I tZ7.577.445.152. 295. (pe Ia a. 5 0 6l. cE' mele lui Hristos.

Inoadarea Gx Ii]aotc)clericllor in teritorii slrdrne.I 57. 255. flrerynitropolitul Romei. 555. 368. 7[tr.ll 597. I rnbrda dmintea Pr eofilor' H 591' 520-522.462. (f 420) din Slridon.il 281' Inrierii 9i ir ziua al Iulii (pdnH!a a. 321. Idcoo Apostolul. Dam a s c h in u l (f ? 5 5 ). ll 156. 296..ll 455' Itralio.*r! utfll.ll 321' ceosc6.65" Gurddeaur 47. 577). ' arhimandrilul."i P'[ii. ll '145' hiiiiii. 457.utCo"slantin sE se distlngdPrlnin' 11502.launum'ului). hul Constanlinopolului.II zi4-256.509 : 5 J 1 . 194. h 59.. 48. l 289. (p&nelo a. I 94 f f r r h hr r lll' im P[ r r r l canonisl EpiicoP al Cilr. ll 498. Iustin (t 166) Fiartirut' ll 74' '"'':' -" rli sdnge.r\{. 540.. Lionu' (t 202'). episcopul ll 297.46L' sX fie InoAtdtoru!.374.I Iba (f 457).l. lt{. It ?58.39!. (pe Ia a 451). n az{+ia*iii:" 'n'' IustinianaPolul ll 406' i6tesli. I "lisas 455. ll 458 . Interdict. ll 225' '564. 18. u 549.canonisl rua. I 154 ceice'l defalnrl. I Irecehislorlc. VIll (pdnd la o. 264. Istoriile marlirllor. 552). 45' vezi: feciorio' iudei.u:. 882). ill.ll 270' ll '+22' Inrudirea sPirilual6. I r26-t4o' 58' bizantini. 487r 65. Ierasilie (iepaou)i. 397.ru: t'. Ipolit (f Pe la a' 2+0). &tooafiuni.1ll ll.417). 451). Iocn Ajundtorul(pdnd ta a" 595) potriarhulConslantinopolu.557." -'i"i?f. PaPH Duminice.ll426' 15s.ll 27. 586. 445."1 itna 6 citxovo*' Plttil) t lll3l9.ll 68. | 295. 252. ll ?t-12.\ooslolil or (JitaTi' uiv ' . 1 1?9' l-""J7isftel --imoaratri.ll 462. | 265'.34.ilir **.ur Imodratul --. Igumenisd. 269.89.554 fi h i r 571 Instruirea. palriar hul Constanlinopolu. Ipcuscrirea.lN143. ri .paP[ InocenfiuI (p6nH Xlll (pdn6la a"'1519). I 186.lilerol. ll 137. Icoane {elxdv).i. Insultarea. I 58.. Edesei.294.vezi: egumenls$.It 5b0. -Itii"/ Peiusiotul (f 4ao) esu' nren.ului. Humbert. Citrului. 8771 pairiar. Ii 75.martirul' euharislia' lr fitri'ig. (pdn6 la a.39e. 1216). ll 111. ll al Romei. Ii. 405*404. Iconoclasm. episeopul 5A. el Rornei.. papd al de Qrit (Creta).r?AT?rrr57tr-.509. 235. 592.: ittrl. Scolaslicul pap6 al Romei.A Intreit ttdii. iconomahie. | 58-59. 66. Teoforul.t). episcop.38 .I 8. (p&n6loa. Interese.ePisco-Pul epiecoPul. I 95. ll 139. la 4."dl. cartea 315. Ignatie (f 115). | 272-275. I 8. 400. 596.T. I (f 407).Pa' felele sfintite lrebue oPolului' ttiii't. Igumen. 292. n Iagici.fi. 5!6.I imPdrali t"iiii. (705-707). lui. imP[rat romdno'buh In t t u pt lnlr 'lllr t lgs car.gi:llr. Iconomahie.ntd..11 Ierusalinz.I 152' 1[rh chenlartl s 1lr:r:lnlf. 245-246. 255. {il it1 lili1 ilir riii. Interpretarea Sf. x7 7 . 454. 456. Ieronim.papd Impdrtdgirea sf6. Scrlpturi. 502. .i. 565. 48. 154' Iwalorie.765. 416--^ fiA.^= nii"" esle^Perml8a nu --legatui Romei. 431. 1505) po-' Xll in credinf6. 61. li. 269' lriarhul Conslanlinopolului. 443' c6' incheia Impdrlirea polilicb este d6t6toa' nuPoate re de lon nentru cea bieeri' s6lorie. arhiepiscopul Ciprului. 352.-427'. | 282. r €B suPer lor r lor Fnll din sec. I 506.'. 567. vezi: egumen' 100. 87. Idroparastati. 544.295.504. i$q iffi .iiil$t'$ f'!l:?"'iff:" g .I 205. I 91. Ilarie tf 566).143. vezi: neslorion. cardinal dela Roma (f 1061). Il 485. 57.lBcoi'eii in allsr ooate inlra ilintre laici. 49. 42. ll'291. 507. 47. l 254. ll 399. --. 1349).(t 1190). Drerogative imP['{.i. 293. presviter camdta.279. Il 422. II 514. A 702. 399. In'na imP6rdteasE. (1)z|l'ioxuA''r*. 52. 548. illl iliii lri i i !.I 228.iiiii. vezi. lul.I gtz.li 45.37A. 470.ll 85 Vll. ll calif pe la a. elc.. 725.505. I 17. vezi: defEimsree' bdrfirea. sing. episcop nestorian. din Anliohia(pe la a. 47!'(Pe la a'-451) ePiscoP' Ingenunchetea. 7..Siroft.I 235. \4.415.i.1 37. 575. 592' i (pana la a. 521.I Iesid. al Xll'leo. Il 155. 481.. ll 400' ll 78'.ll477' Romei.iailoon 1't'Pnino'). E. 453. I 515' | 119. Imodrtd sania. ll t5. 264. teziz fl 85.305bulgEr. (p6nh la a.ll 42.f eximinal. lui. I Indiferentismul trierhul Conslantinopolului."J.v)ll515-514' 471' lnuierco (uvdoil()tq)tll 4'11' .pa.l?LE.lnooriAt'..lN 13. lI 555.43ll. . 57L-375. 158. 45't. Imodratulrtltttetri rlhrlt$ r'l:tlpi /oon Assn. L1535' frdnare. 406. I 59. 507. episcopul Damascului{pe la a.4a6 408. lconografie. .ll tP&nilla a' 1195) TndereplareaLegii.'i.:.:. impdratrnmflnoAlexandru. . 90. 97.505. i.

I 511'315' Macedonie {Pdnd la a' 560}' --pitria. 495.| 294' Lumeni. ce este oprit a se aduce jertfd ? I 184. G. II 394.276. ll 451. | 254. 524-52s. Kober F. 129: i. 6-80)' Miiarie in Antiohia.i. (pe lo a.l982. I 281. ePiscoPul Plelilinei. II 565. rlei bisericegli. ealimului. l 29V 299. trl 451.rac z6s).'Y ZP Ldcomia( t Aea' -. 451). Il 509' Leliieicrea bisericeascd.457. 270. 4t ll. 'r ir t 'iar l l' t 'ilt l iea cuvenild ior .(Pela a' presviler 580). " !-1. apel . II 529551. .Ildecd. 452.Iocurile hazarde (xuBelu) sunl . (+ 16811. 290' 295. Kopitar. . PaPda!FoT:j' ii rza.r. iuri iudaice.. 1175. It 190. 502.Il 121 mitroPolit in Rusia. 525). carele nu postegte la limpurile clelerminale. I 280. Moanesiuiui. LiBaridi Pantelimon' I t51' 7i1o"" ti. 506.II 7' 10' -Pa!ri' i''tot monot-lit al An' (Pe la a. 481.I 390 celce se cas.-delegat Lucelntiu --to*hn. 484485. II 591.ll 377. 475. ePiscoPul 1430). 482 ..| 217.1128. vezi: loicul' -sto l zal. cErlllelor.55. It 81. 719' 475' Macedonieni. carele baljocuregle pe cei cu defecte corporale. [ 185. J_oig(. nu are voie sHse dedea jocurilor hozarde 9i betiei.oprite clericilor.ZiO.rri.285. I 65. cerele nu se supune episcopuluin l 231.4E4 LoTPinescu S. [ 252. 415i. II 70. ll 275..202. gi laicilor. II 418.8 579. 442 $[. nu are voie sE lnlre in allar.. | 272. I-51. I 155. pusean ol RoIX (f 10s4). I 26.rn)t. nu are voie sE se scakle cu femei. II 443. Filosoful (f 912)'I 158' ll 546. ll 475." se Poateaduce la al' tar. A. mei. ll 144. canonisl. I Ii iii iil I il ill lii lii lIl iii F'. 3251. celce nu merge lrei Duminlci ln bisericE. 261' -FreacuraleiFecioare. E{.la a 594).ferneie.57.ll 207 . . forurile eL lt 207. (it nepi7): 1li2ug).55'i "J.7. Jurdmdntul ( 6'.nu.275. ll lilor. 11420 sd nu se oficieze in case Parliculare. ll Lolodna. Macabeii.Il t{"iii 456. ltr 455. !94. trI 56' Leantie (Pe la a. fraicul ( |. 597. celce mdn&ncd mfrnc6ri oprile.Cbn. nu are voie s6 parlicipe la ospele. .I 199.i. I251. | 22A.tarii lumesti. nu se poale eumineca singur.r. 532. ll 126. Jud. X. 275-296. al Romei. i.gi poaie insugi putereadidactic6 gi nu poate cili de pe emvon. Maluxa Manuil. 255_234. lI 54. Lupus Christianus canonist a' J5 /. ll 391-392' 594' : inainle sfintitE. t i'" P-Bhig+ Zrcrlpaha ll 429.: npis"oPdin Galia (Pe la a.I184.ll 148. II 205. ) de moarte. I 86 sq.28s. ll 505. gqr-scop '* tiohiei.fedfa (luola) sfdntd. I 158' I 285. Il 505. 154 sq' ll 524..fecioar6 (lwrioe 1 287. | 223. al leiusalimlui (Pe la a. tzg!. | 252. al Gezarelei' ti 598 al Ancirei (Pe Ia a' Leantin (pe la a' 451).PaPh 440 II Lund noud. | 31.lontinoPolului.r. | 266.h al Constanlinopolului.. e ttil: i'tt')' Lopoditd.'. carele se sc&r.i. Luciin. si se oticieze numai de ceice au oJunal..Il 451' Latinii. ll 59r-*392. Il 207 _ 217.ll 479-480. II 592. Ie6i t (t 46tr.. [li liii iit il tiiiii" (pdna la a' 566)' PaPh 292.il ill lir I I I .I515. Loii7i"ra ( . carele igi alung$ pe sofiasa 1261.rtptrq) cea mare.ecdtoria| 297_299. begle de carne.217. ll 419. freazd pe sine. celce r6Peqte o femeie logodild comile adrrlterll 482. | 148' 7. Juuenal (f 458) episcopulleru. I 56. LsneetrottiP. Ldpddatd. Liturghia.ll Sgt.508 Tiii:sti afaceri. 286.). celce line obice. . n P i 2/u. 207*. p6gdnesc. II 400.. ll s t 6 ' L.:.). este instituliedivin6.la foruri mai inalte. ).224. Presviler Maasen (pdnb la a. Le*ea organicd a Bisericiigre' cesti. osupra episcopului. 234_236. fl ri i: !i. I 189.124 erelic. carele defaimH pe imp6ral. L a u ro uA . lt 299. Mamona ( Xlirqn. ll272. 7169't. Kniiga Prauil.457.. | 729. ( este oPritPreo' lll Isaurul (f 741) I 58' Luxul B)'aaslu) 520. | 122... ll 457. Locut i sf inf e ( i". scriitor P6gdn.II 185. competinla Judec6to. ll 81. cdsilorie 9i vin.tvii. 502). . . Ldpodarea 7ii|tloi*) credinlei. I 184.

It 46.domnilorulf6.-l 27.| 5L2. (buo)o7'irt rii Romdnegti.. It (p&nd la a. !l 455.[oan. prirnegle pe celce p r a I i a r Antiohiei hul Martiriu.pe-). II 5?9 s51.59. Mdndstire nu se poaie ridica ef[rH binecuvuntarea Marig. n ru. Mauriciu.505.26' . pspd al Romei. 581). Mlere (. I 236*240 ll 91.. 575)" I i t o t -1 0 4 . vezi: laicul.[ 25.Il 405. cuiva. I 127.ll 43. grbveascd ll 462. nu'gi Poata intinde iurisdiclia Peste ho' iarele provinciei sa' le gi nu Posle In' lreprinde nirnic mai de. clneva in mdndslire (pfinh la a. se pirslrczc. sfdnt mirul !r'q'1.. Mercurea ('etPd'')"si se Pos' leasc6. Basarab. 550).i. Ii 125. 257. 509.II 565 I 179. 205. palriorh al Conslantinopolului (pdn6la a. iftniinosi preoli. Il 451' Mi$ne.Il 85.11202' Milovanouici 11. 501".ro' yincia respecllva. aver le mfrndsfirei sir episcop al Morcienose conremneze9l s6 pohrlui (pe la n. 119. impdralbizanlin (pin6 la a.P. dox6. palriarh al Anliohiei (p&n6la a.. 510)' -eqi-scg. lI 524. 108. a. exercild drePlul de supraveghere ^asu' Dra luluror olace' iilor' 9t episcoPilor din Provlncla sa' I 256 240 episcoPul rru Poale intrePrindenimic dln ceeacetrece sa' oestecomPelinta i6rd consimlEnrdntul rnitropolilului. Cinicul 1pe la a. II 465. . piscopului. -Miruirn. Ifrdscdrici. Feltx (Pe la a' 188)' I 295.Il 79. penlru botezareo ferim. (dela a.. cr{odox$. Mehtteni. u s?o. 291. 522. Ceiularie (PdnE la a' 1058). Miel. Marcel (pe la a. 127. (+ 5Sl). lemeile nu pot fi in po). Mr. (pe la e. palriarhul Conslantino. II 478. 1177).|p7. n 476. 418.rci) sd nu se nducdla altar. Mitindeh (:'otiBrc') ultirn[ (sf' sh se dea mu' imp6rtsganie) 65. Maxim. i 500. I'n tr141. cari revin la Biserica cop novalion. vezi: haine. nii"ia. 454. -' Iisus Hrlslos sE ntt se zu' In chiP de miel. 1410).1177). trl 194' Il 455. ereticii. ttll1.II 596. patriarh al Alexandriei bisericd. episeopul Ancirei. II 465" clericii s6 nu m&n&nce la o!alt6 cu femeile. Maximila (in sec. cardinal.iro-'Spitiaon. dubl6' II 525'-526. piscopului. 451). II 598. milro' oolitut Efesului' II 158 Minandru.Profesor.1. Ii 79. 655). I[ ribunzrlor. 80. schizmalici. Mediolanum. prin punerea m$inilor (ir8eie rdv Tetpdv) se primesc 792. 48. 85. II penlru banl. I 118 lililiiar. II 451. '475 479. -ll 119. Il Mdns.l 184. May A. PatriarhulAn' tiohiei. Il). nimno".'1. 452). " nu se pct vinde in Il 25. 270.15& dreplurile Privitoare la alegerea gl con' s0crarea ePiscoPi' lor.ll 223. t 258.i7co isloriile lor (papru servicltil mAndsllrilor ) de bdrbali. ll95. ll 201.. 1177. " 44 Milan. gnoslicul dln sec' I. 602). lI 525.vicaruldinFiladel' fia. 85. (pdnd la a.dint&iu episcopii din.558 559 Manihei. trl 17. 128. 155*1. carele negiig6 sE convoace sinodul. 37. Mateiu. 580). ll 476. 460. sl6 sub ingriJirea eMartiri (p. vezi: miml. ll 357. Mesalieni.iprus)t unul singu_r 525 sd nu se primeascd. It '119. ll 194 Mailin (pdn6 la a. nu se poote lrans* rici.| 142" Marcisn. Morcionili. Mdfiurisires de credinl[ orfo' rilc n/orerrc). 202.I 256 *240. 795. 1255). la a. l' u. tt 299" Ifimi. I 9E' iklostiuire. ArIihat. cingtirealor.49. 84. ! 51. I 241. 1476). I 281..ilor subortlonali lui. | 260-267. 279 polului.1. t 25' ll 52()' Mirodcnit (1uiPu). poprupe!.ll 127.ll 43.').(Pe la a. serviciu.207 218. inhe Mitropolitul esle cel . alcfituilede erelici. PatriarhulConslantino' nolului. I 50' Michaud E. Pelrologiae Cnrstts com' p-lelus. 44. II 501. IillrEnl. Marcelieni. | 2t9. II 95.572--515. Mitrcfan Critapul(pe la a' l'625)'' II 5s0 Mitropolie. I 140. II 505 forma in ldcag lubisericile lor (pnprtion. 468). II !7. haine de mbtas6.270.I 148. 515. oul LicoPolei. epis. ll 246. moeglele lor s6 se pun6 205 in temelia fiecdrei bise.524 Martorul (p. de cari mfincdri sd ttt: MAncArf.57. MIhail X"nlahul (PdnE PatriarhulConstantinoPo' lului. Mfsssil G. mesc. | 267. Miletie (Pe la a. ff.. iI 246.I 290. 1180). t 256-240. 194. lt 272. eulscopiifiec6 rui nlam tiebue s[ aib6 un mitropolit al lor' 1 236-240. 418. Manuil Comneanul (p&n6 Ia a.seamh I6rE in' voirea ePisco. erelici. | 5+. 457).

I Nou botezaff. vezi: dojana. palriarh nl 474. -Nectarie I 27. talugar dela Mrrntele 331.560 {ttitropolitul I arc dreptul de a pune persoane in slujbele. no' oatriarhal Conslanl tt 47. N. ll 47'^-^ Nichilor Mdrturisitorul rf 818\' Woiiiioi. 502. din Trebnic. ll 502.PaPd 200. Il 65. Monohie (pov. tista Cotelerius'I 152. Ll 199. 412. a 525\. tui /ustin Il t565-578)' e a I l4r. | 14. ll 194. | 2E7. XXll. 119 I monah. 192. 1'50. I 2. -Noiocanoncu Noetieni. Il iui-leon u Nilles N. I (pdnil la a' 867). lI 410.Il 85. Alonahul (povay6e).157 at.505 * 504. in caz de vinovdlii este supusjudecilii compus sinodului din episcopii din provincia sa gi mi' lropoiilii invecinali. 501 iatriarhul Rusiei. -2 42.il 525' Nicolaiti. consacrareapenlru viafa monahalE aduce mdntuire. 476. 441.iro. II 594. 565. gerlcb ? '17(. ll 512. celce intr'edev6r lrdegteviala c6lug6reasc6. a CXKXii'a. I al Romei.o. ll 456. Nichifs sf. 467' sq. la a' 451). ge !a a. II 398.204. Mortauune. impdrtdganie. u Xxtl'u. 525. imPdrat(Pdnd 5 6 5 ) : ' ll 27. 411.vezi: monahul. ilfioagte sfinte.Il 516' 24. de Dumne teu Ndscdtoarea (t:lertr. Drtrnnezcrr. ll 190. ($6varot).-PaNiilorie.368.n6la a u fXXXtti'u.ixo).60. I Neooiism.94-'199. I 105' CXL{ila.CXXilia.\ ezi 176. ll !9.. deoarece ll 415.Iorpm. 1050). PalriarhuluiFolie" Nomocanonul. u . 529. 45. iao. Mosheim 1. 497'!62' u CXXXTV'a. 44. 565. Il 125. (Pe Ia Wiio[oedin Mira Li''hiei a LXViI'a.66*82. IV (774 780). 2J5).. ll 462. It 408.-?!. Il'lea. I 47. trece singur cu femef. ll 4r2. ll 2L3.) Prea Crrralel Nogterea Fecloarea fosl f[rh l6uzlc. Neofiti. II -8' 449". aPoslolul Dociei. ePiscoPulNazarelului. cei morli sE nu se cu. Nicodim.Islorlc. 1 8.. (Ptnh la a. tur6. II 256. 779. 595. 197. Moxalie Mihail. cblug6rstudil (Pe la a' a VII'a.199. 3r7.-n5' Nooatieni. Neander J. llE*t19. | 112.l 6t. ll 516.I[ 194. i vt-i. mdndstirefdrE glirea egumenuluis6u.29A. il al Constantinopolului' il 368 XXII-a. 412.462. Mortreuil 1. 1\ 279. ll 561. 76. 61. Il 555. viafa anterioardnu esle piedrc6 pentru inlrarea in monahism. nu se poate ocupa de afaceri lumegli gi af'6rd da m6nEstire. Il 472. Arif (p6n6la o.545. 1588)' palriarh lui Eraclie (610-641).In Bl. -ilcg lo bolez. 461' lriarhul eonstantinopolului. lustinian | {527lui la Niuiinln Foca.I 200. I aVa.\puroi). P-a-' Noet (pe la n. 414. 118. ll (pdn6laa 1061)PaPE a CXXXIa. rl 270. Montanismul.ll 421. 794. a. (r. slantinopolului. 476' Montani$ti. i 1292 oru ildnsbA. dopunnrea voturllormo. ll 528 numal episcopul poole sE dea monahului weo slujbd afari de m6n6stire.' 467. I Wnitit. 547. Ne' ivi. I 8. ll 137. ll 63. cxixVri-a. 250). 5t7. 50. I 200. Nitu G. I t29" Mucenici. tnalnft' calehlecze cle bolez. Il 8. 342. il 526.r8.181. 128 I 256." Il 55.ll 456 lul I I rlilot ( l'ivvson t oit Nagterea .ll 65. povri(ouoa]. nu poale merge in all6 . ll 195' Gramoticul (Pf. Mustrcre. ll 123.. 9691.. Il 195' Con' !l!7).ll199 126. Montan din sec. gi aceleagiregule suntvalabile penlru monahii sau cdlugdrife. Nichita. ll 26. nahale cere mlnle ma. 286 e6 re Necredinciosul (irnrot). a' a 595. 104. 62. 456. 477.vezi: marliri. Il 516.502.l. a XLVI'a. . Noiat rPe l'a a 2i0). ll E. ll 151. Monofizitism.269. 467. ll 408. ll 1. 11322. in ce chlP aE r*r prlmensr'f.II | 67' 502.ll 125. 299. lL 346' ll 4i. pentru cari episcopul negligd sd faci aceasla. 506.ll 565. mitroPolitul Mfon. rgt'.' N. 213. bolului. 561*. 77. 1oo.:512" Monahism.ntiohia). a Ungro'Vlahiei.468. t 252. 11394. a lil-a. | 29a465. vezl: erellt:ll. II 595 396. ll 465. 292' al Romei. (I 1850) lslorlt:. 516 tl a CXK"a. lt 794" celce lr6eglein destr6u. (f 1755). Muribunzi. 8. l1 416' L4l. 465. 141. 536. ":ltloartea celui in fala morlii sE i se dea sf. 291. Nistorimi..I 306. . minice. (pdni -'iiiath BaP' ol Constanlinopolului lui ohannes -l 29. 96. 502 522. monahul nu poale pe. I XIV tillurl Niiorononul in comert' -' N e gu{dtorie. merild cinsle. 597\. despre ceice calcd voiurlle. g. ll .ll tll. la care elale se depune volul ? It 408.Nicanor al Hersonului. i cxvtt-u. ll 212.. l a LXXXit'a. t. | 179.

294. Orahtuila. 389. 2&1. l{ Leon Filosofui {886"1"9tZ) t a II-a. piiimia. (pe la a.perahiile din.a. II 505. 51.a. i' rutrui 575. episcop in Mileve (pe ta 432" a. Omorul. 401..ii 485. postirn riguros. I Pealou.Qnori. Oplim.precEdere.vezi: credinciogii. Pedepse bisericegti. ltr 478. 292. 'j"tg. 654).cdtl6 cu iudeii.ll g4B.J.Il 5pj" a XVl. cesc.cciruea. | 190-1'92. Pdgdnii (3')v:r:J*). II 546--547. a f. 581). lui {p&nir lo o.XXlV-e.a.. t'torti) in Pdrttl capului irrrplcliI tncglr:9uFa{ruzecirned {'i''o''r" "'t gil csle inlelzis.tt 566 a CiX. I zeazd de post ? 188. II 597-Papu delu !\jttq. . episcon Pafnqtig Obiceiurile tudaice.r trtu. ll 16. t'l dilerile pficale.il A4. exceplla Siimbell sL7. II 549.vszi. 4t\it 5'.a. lelor. P arumona r (tru. II J5Z. Fartenie. 505. in Tebaida. 301. s. . Pautianigfi. 4gg.| 20r. Pcserf. al Antiohiei. !r'o provincie rbmdn su' puse episcopului in drepl. Paieuici Arsa. $i a Buneivesliri. 269).i. I 109. p6lr'ttz. rtezr: pesha | 294. 47.rc). Ostiqyi. It 525.67.200. Il 55. 1 267. Papia {pe la a. lI 204. I Pecetea darului Duhului Sfdnl. Paraclise particulare. 450. 1766). il !l-. la Armeni. 411} il 743. Partn[ii Sfinli. Pascftosiu. Il ltiii. II 519.rrr1't). Fatripasieni. Pashs (x. li 59?" leritoru! unui episcop. 44. a Vrll.rr i' ndnce. palriarh al Conslantinopolului. l 95.. a lll.450. 55. I 24..56. ltr I 290. I 155. Pqchlmer (pe le a. 475. Il 32.72. lI 44I.l rl i rrl l ti rr rrvr:rr l or orroll fh.290. du'i{. ale lrii Alexiu I Comneanul (1081"-111S) : a XX V-a. | 20!. tl 268. 479. Popolitate. 445. iul 232. a Iui fsocrcilAnehel(1185--1195): a [.1144'1. 484. I I I 8.ll 488. 91. 282. I 96.11.a. iinrpul palitrzccirnii ric olicinz. ll Fetriarlt. Nuntd. 525]. 595). Otreu. Qbiceiui ({'!} oe. mal e l a si norl ulrl cl u N i r:cl rr. tr 505. l 265. ll 204. Pauel (pdn$ Ia a. Origen (t 254). Ortadoc1ii.nzd (i9dvr.it7rr'. I 189. e.' _496.453. Ii 488. II 85. ll 43S.piscopul l{iliienei (pe Ia a.:ija pislorufi 420.r.polriarhulConslanlinopolului. li Z7g.)' i 296. implrfireo lor urmeazE iniphrl rii politice. II 90.rsalimu. _ . g. ? Xi 477. a LXXV. Anisirn.!OZ. 262 sq. Fagti[e. II 520. II 5S7.475. 440.ll 465. 440. 159.rl xl qrl rl l . Celegattrl Rornei(pe 56. 658). PAcatul (iyapri't). '&75 despre ceice mdn6nc6 ouil $i brdn. P_opp Szildgyi. 494 cr. 44. prerogul i vr:l e prrpl i corrl l r. 1500) isloric. 405. II 457. mdndstires. a27^-128. 415..! 265.supersti{ioase. I 269.'i 510-511.84.a.trl 52.a. in lirnpul patruze.pap6 al Romei(t pe la Ierapole.1 280. 461. dela Roms. 447. 120). 5Bl).)nu poale fi episcop. Orbul (ra ^/.l Rolnu (r'. lI 450. ll 76. scaunullui era primull iu'0morite.II 493.). I 26.7a).. a XrV. 451). | 739. 512. SS7.f (1655). portari sau ugieri. . | 22. i 55. 525). der nu.589. Ia o. 553.. I 37.l l g' l . 406. 505. {D.a.II 450. ll 454. I 15 g. tr 272. ? cum sHse sErbeze de rnoarte. II 484. I q4a Psalin.o. li 481. I] 84. II 587. 57. Osiu. 568. I 184. Iui de lulmo i:piriluelE.a XXX. trl 96. diacon {pe la a.6 liclelicii calerisiti.I se serbeze inninle de echinocfiui de prim6var$. 86.l VU . Optat. ll 76. cunr sh pelretJatimile (. 445.i). pdgdne. cdncl se inctrreio ii lii !j . Ospdtdrie. palriarh nl lerr.vezi:azimH' cimil trebue sb P6.r i t r. ll 565.11376.. drep{ul de cine se dispenaXeda. hrh' c l ol l r. din Samosala (pe la a.562 563 Farahis (x ap o cxiaj. ttvri. cari se lurglli'r d arulilol pocilesc.XXXVi-a. gpftcop al Antiohiet (pe la a. 11232. Oud. lruzecimii. Pastorul (. vezi gi ezE in timpul pa. II 257. onirnalesfr nu se mfrlre scaunele episcopeSli r. ..rot. ll -I(r4. sd poarle p6rul inninte slintileocu capului ca clericii. Duminicilor Pdstaru Msfeiu.' cem zilele patinrilorMfinirrilo' Fdresittti. I 779. postul Patruzeci' rnii? II 471" sb nu se necinsleoscX prin desleSarea postului din ulloia s&ptdmdnii l nr r lirne din Palruzecirne.a II 485. s6 nrr se baljocureascE. I 285. a XXXl. 290" li 119. 400" PaharuL sfAnt : vezi: potirul.a VII-e. eplst:ogr irr . 444._efiscopul Cordovei(pe la a. 226. necregline sdse evite. Paisie . Fdine nedospit6. | 281.9eta) blseri- p.

Preoteasd. examlnarea lui. de Sdmbdtt 9i Diuninic6.rtzag. Postul. rf 7872\. ll 69.62. Ii).I209. Pocdinla(rt:ro'. episcopul Anlioh ei. profesor de drept bisericesc. 541).| 26A-2i61. 5lg.165. I 35.lI 67 . -I jerlfa. | 727o le t rs d . 102. dregdlorilumegti. fuiscila (din sec. ov. | 296. 585.4o'<) esle oprild clericilor. I 187. 581).'os{ieri.ll 45. vezt 9i: . II 565-566. Penitenfa. 92. Pripire ( rptireretu).lZtS. Pederastie. Pelaghieni. Praxea erelicul (pe Ie a. np36a incheialc6s6lorlt: ilegold. 44?) oaht. cuprinsul. 23t-255. 521. 241*243. corele din ncgllirrld Pre^rogatiuele (npnrriptov. . ll 471. ll 59. leglull[. de Mercuri gi Vineri. carele nu inval[ po. ghi. l'riduorul htrcrlcll.308.552. nicd. II 85.247 *248.274.ot). 756. lI 46A. oo lit ic E P alitic d .240. 275. 403*404. 6l . II (pdn6 Ia a 590). hlrolonl. | 284. . vt'zl 9l: tcrorllle.li 505. locul lor de servlclu.592. 257*296:. lt 521. hirotonialul. I 158. 406* 408. litur. | 38.ri96. | 283-284. vezi: epitimia..415. ll 520.56g. | 142. Potrul sf6nl. ll 486.ig) vezi: clericul. Urbis. <:iu. II 392. Proclus (pdni la a. lI 109 Placet (pe le a. II i2i 326. 190). Aposiolui. 422. Ii 505" Gnafeu (t 488). Phillips G.512. Praxis et Teoriae. viterul. il 188. I 186 201.341). 509. Il 125.i Bisericilor.persoand preofeascE {fepi. 488. '1151. 430. 179. Frsuila Tdrgauigteand. | 729. 10_16. Procente. Patli M. nu poale lnchelac[. | 214. lui Vasile Lupu. 45t 434. iep. \ 726140. Il 4l-42. 158. episcopul Laodiceii. I 260*26t.. Pitra I. Papantl.I 158. I'rimalul. 4iA. I 184-186. II 52*46. Pasturileanu*Ie.oto).o gui) irnorale suni inlerzise. i 284-'. Profanarea celor sfinte. 519* corele-91 pdr6segte 527. 590. Pneumatomahi (xveuparold 7. trebue sd se imp6r. invefe sd poporul.I 127 d c la G o v o ra .554 {elurile lor. cardinal. | 779. viafa lui.M4. II 240. nu ore yoie s6. cea mic6. | 274. vezi. I 272-275. lunge pe solia sa Producte (iruopa) sd nu se a. Ii 26l. elerodox. il 5q5. (f 1892).I 218.") etlc polrlv. Popxuici f. carele disprefuegle 227-ZZ4. nlacer'l lunregll. Portari. Podoaba (x.I 136. . 200. tc II 1dd. 34. dieceza. I 290. 790 194.506. Itro. . pe episcopul sdu. Pantul. Polihroniu (pe la a. 266.l esleddtdloare de ton penlru ceablsericeascEo il 255-236. i 290-292. aupunerea lui cano.Z4T. Peretz losft. I 205-204. porul sE primeascd Prinosul. 205.) l 777* 726. 158. 91-100. .. Particul.-(npoogopi. I 51. sd ajulore pe s6. fui. 491.212. II 51. | 126 -140. pres. il 96.etro. Il 45" Orientis.llZZS. I 182introdusd pe firrlg. ). 250. ll 71. arhulConslontinopolului. | 294*295. B.41f ) erelicul. | 127 -n29. I 280.-286. Preatul. 565 slrea so. lt 79. | 127.gi a. 440. Pedobaptism. 495.ll 45..1.. Petru. (pe la a.597. 391. in rp 6 r' f irep (l1u6orc: riitu. ll 451-452. ll 60. 28gn II 48-50.| 122 --725. Praefectus ltatiae. ll 142.zicerca (1. locul aIu de eervl509.'ou. arhiepiscopulAlexendriei (t 511).211 .| 54' . 666). I 55. il 60. ll 35. petriarhul Constanlinopolului (pdn6 la a. 154. Pin palriarhul Constantinopolului (p6ni la a. lt 17. 459. cdnrl se incheie poslutr mare?1147t. ducd la altar. SSZ.il rlinclou uluJbcl rnlc.-li.stg. 55. i35 sq.cor(: ql cunr sI se primeascd in blst> pe noul episcop.95.tp- /. 27Q. vezi 9!: epirirnia. Pegte. episcop.u:. 45. It 470. sE lie de 50 de ani. corelc nu eglc crcnlcil norrnckrr'lrlrr:rk'r?ll. I 186. Pelaghie (pe la a. liturghia. I 45.e.t). Picturile (y. ll 10. mincinos.227. Prauilele lmpdrdteqti. ndleirlerlupf. Pidalianul q litlul. ll 72.\vrt. 266. | 195-197.| 136158. vezi: preiogative. 747-148. Priuilegii. nu are voie s[ lln[ in casa sa femelc Fresuiterul. 454.2Sl. raci. l6gasc6 la sf.. ZSt. ll 175. lui Alexandrucel bun. | 274.(v4orei. I 201. II 142.. It 451. ll 65.'I 185.. 190. l \9*26. Porfirie. 314-575. Pehili lgnatie.I 254. 261 308-509. 219. I 121.70. Prauits cea rnare. 36. corcle $e or:rrpht:rr I'rimus Alrlcuo. 227229. 297_299. lt 54. papd al Romei. 40{t.I 194. ll 316. 11557. II 552 --365.369. sd nu se pun6 de 270. 641'. 94n 95 257.57.

| 748.ll 528. episcopului. 403.rl!). 2 . 207. tl. 257 sq.t6 in S6mb6la cea more? -249. 478. sd nu se aJuneze. II 256. 569. 296. 416). I ttg 128. ficribon Neofit. 83.tr.286. vezi: ierosilie. I 185.vezi: preoli. 465. 451).I SS.ll2627. 75. _Puterea raporlul ei cu Biserica. 451).442 Siluirea fecloarelor. ll 476. Pustnici (eremili).J29. 429. lilul Ptolemaidei.I 510-511. | 230-231. ll 41t. Schizmatici. I t 7 g . Sabeliu.240. 449. hilo_r^rdsdrtlent (din a. 491).| zge. 576*5t7. | 227*-229. ll 755. Rdpirea 1|t1t.257-261. 154. l{El). 598. 442. ll 82. Rigin {t.ll 455-456. Z-ot). Reclamatii. de Stat. ll 2t9. Rdsdrtful. 235 . I 1?. 158. arhiepiscopul S6rbilor. ( ouy7 ivez a). 't?. | 298.ll 733. clerici. Sentinla. il 528. lI 421.566 Prapooedulrea. fcrn6.| 246--247. Magul.pap[ 274 1160. I208 Sfmonfo ( )-'lroro. orl.I 265. _516. I Sdptdmdna luminatd. (pe la a. ll 450. 475. Ptouincii bisericesti. 472. Rdpitor. ll IZ} Sl r l [g tg fi | tt't11 1 1 r rr1 .ll 528. Scheuafilax.| 244245. 265. | 2. Ii 760:164.'vezi: t g . Semiarieni ftTudpew) II 81. 478-48A. Pseudoisidor. cdrllle € i. Rebolezare.Il 57t_574. 235-256. 160. 194. Rudenia. Rcgulatnenful instanlelor judell 119. 5 7 5 . 752. II I 514* 516. Sachelarul.. Scrfuoare( yprtlqnt) canoniC$. Romano catolici.nrr. 5t17. vcr l : l r r r l r . u 450. girt. Schulte J. de s&nge.Il 528. Seruicii bisericesti. 509*31A. a'. *574. 125. !23.rtrl'dk. Srdrn$rl(pela a.4 4 9 .ll 158. ll 119. 5tt5. 293. 1299. SlnnnluriL l 25t1. Gonslantinopolul.l . Scaunul episcopului. Interprela. 20. Silaan (pe la a. _ : . 580).11176184. itil. II 506. I 286-287. lra.222. ll42. | 256-287..t!9. il 121. pa. ll 227. lrlarhul Constanlinopolului. tl fleul cu dnrurlle cndc urrbnnn. 567 din Aqui' *gi3. U 7t7*118. ll 328. I 508-510. lrl. loll e[ o cu.. lrrr. 461. 799. II 205. II 235256. I Siluestru. Sauatieni. 182.ll 528. Sfingele animalelorsE nu se m6. L.419. II Souo.1480).ll 254. lI 492 * 495.ll tlg. 287-282. Eosenhampf.Srrnon rlt:rccomnndarc.4. Sabelianl Il 79. Il 493.(pe la a. 508-510. * 209.rayq)de femei se 752.fl""iter S. caselede sdracl. Il 97-100. rea ei. | 266.209.11424. Sqologlrgql(p8nd la a. Psaltirea. I ZSI ZSS. noaec6. | 77. ll ll6tt 169. 225-224. 176*!84..Il 521. Schcuofilachie. tI 505. Ciprului. milropo. 2t8 Richter. 241. polului. arhiephcopul Tesalonlcu. ll 441. Ssuatie erilicul (pe la a. Sabatleni. I t42. de sdraci. azilurl 463.i2.222.I 281-282.85. Sflmbdta ()'ti. Il 514 Simbolul dc credinid.ll219 ". Proselitismul reli*ios.tot6/. Saccrdoti. | 41. l 218. | 284. 66 . lI 241. Seruitori bisericesti ( ixepfirat). 572)pa. lurlsirea de credihfd. ll 571-374. 56. vezi: papa dela Roma. in Carlagina. rom.afar[ de Sc_risocrea pastorald a pnlrioruna. . Sacrile Rati G.l zchie.I72S). 549-550. | 2?4 | Serghie / Qa1[ h a. Sc/aui Tolxdrq:). 4 9 .ll 441" 44r | 2g9. Gregorianum I 265. Roma noud. erelicul(pe la a. Seruitoare.ll 25? sq. vezl: mEr. ll 492*493.t1 . 256. Il 128.72*275. l l 2 6 . . I 90 sq. U 471. II SZI $inrcon megiclrul. pedepsegle. 42t-425. II 2. 274. I 268. lriarh al Conslanlino.. ueche.t. 4. 5?0). . _ ndnce. Scrlplura Sfdnfd (9elrtl'paof). 121. ndnce. I 18.217.II 288. -59.479-479.Il 560.in conlumalie. cdloregli din Bis. Sacheliul. palrlarhul Conslanllno. F. parlieiparea ei la alegerile de episcopt.429. . 509-510. Puterea bisericeascd.. 133. Protecdicul. Sdracii si Seajulore.t). p_ol1'!q! ?o8.ll ltt9. I s!2. I 158. 500). 121. tgt-195. papa Romei. II Seruiciul milits. 476. 658). 82. 94..tfr Xtl)i.25b.fi. (pe lut la a.r. ) t | ztl l . rlr: clt:rrrlhrr. ' c6nd se incheie poslul Seculaizarea mdn6slirilor.514. episcopul Sdrbdtorl. ll z0z *204. | ?2tt . vezi: sclavi. I. 279" 22r. 406 408.I 87 sq. lI 71? 174. I (n!nd lo o. l. Schizma (o7iop. 251. 3 7 2 . 794. prolosinghel Seueriani.BBurov). Sf . 9r. Robi. (p&nhla a. Prosper Fartnaccius. 72Lnum.497. Psalmii. I.spiritual6. Sacramentarium AmbrosiaQudrto'dccimani. Putcrea lumeascd.(pe la a 550). Aem. al Romei. rfe poee. 515_516. episcop 495.

477). (a. II 306. 920).541).540. 997). cele locole sau provin. 506. ll 478.80l . Sfnod{rldela Carlaginaia. 208. Il 128. al lreilcn ec u m. eparldale u 53.t(. 462. I 42.362).ll 558. (a 842).543). 1548). Arauslo (a. (a 578). locul undese lin.ll . 54.306.lt 52. (a. (a. | 42. 419). 5CI6). al doilea e(a.568 569 (a. 490.42. 505. 28. 256). (a. ale c6ror canoane suntuniversal obligalorii. I 2. a. Auvergne a.ll 506. 501. 531-532. Hipo (e. I 40. ll 74. (a.236. 296. 681). lt 28.405). 500. (n. 229. Efes. 231. episeo. I 15. 445 sau 452). 306). (a.597). 48. dela Agde Agathe (a. (a 418). 77. { 29. :rftll. 509. Alexandrla lt 88. Elusa (n. eparhiole. n 132. 308. al clncilea e. 44. I 46. pul Plolemaidel. ' nesc cele eparhiale. (a. 2W.590).parlicipanlil.254. 239. (a . . II 558. il 7tt. il 559.ll258. 424\. timpul la care se intru. (a 524). (a. 45). (a'255). palrlarhal saudiecezan. lt 506. (o. 351-352. cum 5Bl).495. ll L45. o3os. 449. (o. Arelele (Arles. Garlaglna(pe la a. 50. 404). 508. ll 17. 401). (a. I 41. 593).269).92. Il 558.I 212. 508 l. (a. (a.ll 28. competinfa sinoadelor e. 508. | 45.finerea lor. 517j. (a.I 55.r l l r r ll ll7. Il 109 sq.590.56. 514). 207-210. I !5. competinla lor. (a. 244. Constanlinopol. 28-29. tl 25. al geaselea eeum. Elvira (a. Gangra (pe le n. 555). 879). 306. I 46. 509. (a. II 50. ecumenic. I 47. [ 251. 306. t672j. I 244. II 105. ll 17.. cum. I 55. parhlale. 590. 314. competinlacelor diece. (a.1 46. I 46.254. | 4e-4g.). 451) I 50. I 197..146.ll 165. 254. I 46.ll 246. 551-552. parlicipanlii la sinoadele (milropolilane). (a.257. i{ 478. (n. 451). 517).504.lea e c u m.ll 76. 4{1i. 239. u. 258 551500. 509. 358. 220). I 45. Calcedon al lV. ll 304. (a. lt 175" (a. It 504. 415). 35.500. ll 516. 465. ll 558. 45. (a. 158. (a. (a. 244.ll 8. 259. 555) It 255. 236. II 589. 509. Aurelia (Orleans.II 540.139. 1 166).lhon (a. ll 504. 252). lI 128. 270). 45).II 144. 411). (a. Laodiccia(a. f l cr l i . 548). | 779. Ier:usalinral Aposlolilor (a. . ll 128 florentin (a.'555). I tf. (a. I 47. 1655). tdririlor slnodalenIl 8. Il 429. 410). 59. 257. ( n 1 4 * rI . 50.210 sq. . I 10. 52. 340). I 46.331. 566.1 SlnecJu (pe Ia a. {o.. I 244. r* Anclra (a. (o. ll 504. Epaon (a. zane. (a. 1517). ll 28.nt5o. 455). $59.l 1 1 7 (n. exarhalsau mihopolilan. (a. 158.ll 2g-29.508. II 46t.II 326 (a 1756). | 22-40. Slnadut Apoctolllor din leruselim (a. 500.. 509. (a 598). t 756). a. II 205. I 14.257. 238. 1459). 551). 46. I 260. II 555. 157. ll 65. . (a.1 Anliohia 509. IMB.407). I 2628. U 145. tl 506.211. | 211.ll 142. I 46. 861). 508. Gerunda (pe Ia a. 416). clale. II 5 0 2. | 245.| 297.lmporlanfa Sinodul ( o6v ho. 29.500. 394).il506508. Ii 558. II 506.fl 4'.: lvlrrcorr 'i ''lJ.

480. ldrryoug. 707. ZZ. | 272.rn.se a . I 199. | 182. rr. nu mai poate incheiaaltdcdedtorie. 574). ^ iitgfgn.ll 555 552. Orange(a.. sofille sub cuvAnlde evin.268.r . I 2. *. 576). ll 455.t. 920)" I 8. Sintogma ateniand a lui Rali 9i Potli.I BZ. J}Z J04.. lr r r r y 11..11301. lr ... 598).19!. Il 505. 6g0). ronie. 44. ll 555-554 dela Tvin(a. Joz. dealului.r I 'l 'co th r t Vr . I 186. (a.5. 509.potriarhul Ierusalimului. tI 562. Sluiitori bisericegti.357. | 272. 400). I . Unirii (a. (a.1li.r r r r l r r r r r ll. Anlioheanul (pc la n. 69t* 592).!93. 451).. . 578. ll SS7.l).arhul copi. . _49. I ZtZ. ln hrlut (pfinI In n.\ttrzii nrr . 217. Il 107. trrihrHsfh. 36t{' :t70. 226. Flollrvr. 558. Il 506. ll 445--446. riei. (a. cu Biserica. I l l € . lZZS. V la d imir (a . 506. vie. ^ Spj71do4 din Trimftund. I 184.ii 598. 1059). Ii 524.1. 569).. t)r. It 599.!gg. !l 560. 997). Toledo (o 655) II 558. il 464.II26a. (a. episcop novatian.i. _Iacov. patrialh al Constonlinopolului II 429" Sluibe bisericegti. 155 155... Orlerns (a. 461). Sofic.carele a lost ht" totonil intru episcop. opi. 262. Beveregiu. II 88. 549). 514 si 515) t.r I r.I 19.t S t t i l t t t t t t t t l ( . lt 91. 580). 2t7 II 456. (a. il l0r cos. 447. Il jg2 5'20. I r). 787). 23.lndanilu. 224. (a.420. 1l 'tt. eretici.t:ttsr :i i . ll 1ll1 n 546. 743). [ 186. Srsinfu (pe la a. (a. r ler .{.ll). II 506. 405).iaeoct. (a 558). l 46. 4lg.clericii sE nu. (a. Itr 205. .1. Socolou. (a.l 146-Sinadiconullui 147. j80. -:. ?.1!o' $'cocle de drepl.svi257). | 754.rgg. 325). Il 558.i .251.) . srafuraec"t. ?!9.ggtriarhalul n.r . ll 731.42. cuivarf. lI 23r. II 46t.247 . {59) lslorie.ex.lI 274. ll 4l.\ttlntflott. I 35-58. 475. (rltJf.478" Sofia. milropolilul Ungro-Vlolrici. t42-IA6.6lnl. A9. al gaptelea ecum. 580). T'eodor. episcopul Salonei (pe la cleacolo. I 126. I i7. ponlului (pe la Talas. 7BS. t . 415. I'dmde. il 88. II 4Ig . S. dgtial grosticul(sec. l l r l l r r 1 r i l l 6 .:'l "i l .ll fi7 S. I J9.752:179. ll lTl. rile de enls. | 250.. 1 2 7 4 ). (pe la e. 4tl I ll | ). Siriciu (p&n6la a. I 151. parliciparea ei la aleoe. (rl.' Stt n l r st' l r ttl i <l r :r l r . la a f r 11|. I l l . 809). cplsc<tp irr l. 'I'ealru (ozr1vi1).H la o.t.1 . II 486.t.'i21. I 182. I .II254.1620).illJ. Suefis/au^ JO^e^ dr:spolrrl l}r111. ll 149 | 50. j1<5. ?i Tara-si-ei polriarhul conslantino.st a|unce Eupunere canonicii. 26. l{. (o. ll ltg: iii.l(1r6lF ?ln. pnlrlorlrrrl Consltrnlirrono..r1 lr . :':""':"" :':' raportul ei cdlug6regti. II 49.| 38. (a.r)| 1. ll tzl. 5J8). (a 541).ilq. 27ct. Andieiu. 4j4262. Socrsf (pe la a.llr'l( l. il20s. 95.lcsiot.11128. Tablouri. f frf. Roma (a. (p. 1667i.' 529.lol li ('l)is..415*. | i. Ploscova i 260.irmrr(pr. antiquf ll3'.. preolului. 178. ll 211).II 558. 508. Trident (o. 596). care-gi pdrlseqlc bdrbnhrl. ter erelic. ( ar r f r . ?!1.1. ll 387. 177.244 245. s5. 108. I 85 sq.Vl ecum{o. In n. ll 129.. 485). Vladimir 5. Ne ocezareia (a.ll | . 492. lrlo) .opirr l)rrrrrlrlin (pr. 508" Nireia.ck: pcnlru sh.. pgpg al Romei (pe ln a.S/rdini. 435.Tours (a. .r.184' polutui(pdndla o. primul e.uburbicut. eum.5?l 570 Sinodal dela Mileve (a. 521:' Stdngaci. sacramentali. | 24. 1562).444. episr. 97.Srrspiciunc.11 preolului. 96. cpis<:opul Elesului (pc Ia leatraliste.444.al V. li. I r r lr f r . II i. Sof I 55. 345).rrr rrl llurrrr.$fofon. papd al Romei.\. II ZZ. (. 555). Sardica (a. canonist.:'t. Stalulul exarhalului butrgar.777 -t84. 26t.. l_]51). ll . 151. . Teoctist (pe In o. II 88. [-.325. ll 561. nrilr $oguryoopolitrrlr\r. 59. txq. ci lrebue sE inlrc inlr'om6nHslirc indepdrlat& 9l dacd va fl vrcdnlcll s6 se fac6 rliaconlsfi.r i l r . 441). 11776.I Ztg. I 8a tral-ist (oxryv :x6c). 1 88 sq. 24!.pildde allul.. $chiopi. II 558.II 528. istoric. trulan.onten tg a. Ii 480. .

459. II 236. r-5. n 506 Turnare (la bolez)..445 Teritariile bisericeqti.ll 60. episcopde Or. Thomassin sd ucidfi l6lul.11472. 4901.ovei. II 565.ll 68. 585). 99' 257.' eplsco' 725. Testamenlul (dnBilxr|.38. 99. Ir {} lr t ll I t 1 .283--' I Theologische Qrrartalschrilt. din int6mplare. Ueldere. | 8. 130. (t ll L697). Unifi Tillet I i42. clerlcl. l[ 506. vezi: osliari' Ugile sfinte. I 265' II bulger. i35. ll l2l. 82. 265. Tolerunta reli*ioasd. la a. ll 85. 124. I L84. 154" (unioli). 599. II 60. | 285--281 Ucigagul ( . I Teofit al Alexandriei 44. Tertulion fpe la fJ. I 128. 240) | a. Trupul (o<i. Trepte bisericestr" [ str. Theorlorian Mariu' I'Yl. ieromonah. a p tl ti cstt. 'Vslenttan ol IIIJeo inrPlrnhrl Tipicoanelesf . imqdrdtegfi' li 60508. Usieri. Tiecerca (1mifiuot.II 254' 590. II 218. 412). Timpuri antice. 508. 56*57. 422. trl 96.episcopul r09. Treptele rudenieide sdnge 9i cuscriei.I 211-215. 480.ua). cErlile gi involuntar se gi voluntar I ttou. Ttansferarea('t::'i) ao's. Il 51. 284 475. (f 467. -episcop din Scilia (Pe Turrianus F.Il 90. 135. 7A2. leans. Traciu.3A6. I 52. 268.444. I 36. ll 245 Vu^abonzi. I 211-215. 1285-284. 432. Tomosul unirii. -r dela un loc de serviciula al' (565-595). 295. 269. 314*3X6. Teodortt. cari ucid. 200. (t 1575). ll 477" v.92.r 812 Il 105* Cirului (* pe TomosulApusenitor. 294. Tinda bisericii. 54. (t lemn. ll 444 It 528. la a. 305. 295. | 226.229. Teadulf (+ 821\.229. II 458* Trisaghion (7'Pn'tYtrtv). persoanele proolegli. I 51.I 285 Tetradisi ('l'etprtirul). 540. arhiePiscoP Turcii. 252. I impdretul Teodosiu lul. 259. lI 96. 284. 3BL ).ll68. de Unt Aiexandriei ai Timoleiu I 55. II irnpdratul(408'450). ll 444. 178. 1 127.lui Sava' I 95.ll 45. ll Teonashiti.l pului.) clericului . presviterulF(pe la a. 47E. 335. 450).vezi grade. Tranul pentru ePi*coP. | 274. vechiu Testementului pedepsegle. ga9?I 285-284. Il 472. vezi: corPul.I 255. l. 85.104. care incearcd femeia. Teo{ilact {+ 1108}. cine este uci405. mitropolilul Ungro-Vlahiei. I 10. 14' Terentie 26.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful