P. 1
Joke

Joke

5.0

|Views: 1,071|Likes:
Published by Maung Maung Khant

More info:

Published by: Maung Maung Khant on May 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2015

pdf

text

original

ဘုရားသခင္မွန္တယ္

ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမ မည္သူက သာသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးဆရာမႀကီးႏွင့္ AေျခAတင္
Aျငင္းပြားရာတြင္ သတင္းေထာက္သည္ မိမိ၏ ေနာက္ဆံုးဆင္ေျခကို ဤသို႔ထုတ္ေျပာသည္။
“ဘုရားသခင္ဟာ ေယာက္်ားကို Aရင္ ဖန္ဆင္းၿပီးမွ မိန္းမကို ဖန္ဆင္းတာပါ”
စာေရးဆရာမႀကီး ေAာက္ပါAတုိင္း တံု႔ျပန္သည္။
“ဘုရားသခင္ သိပ္မွန္တာေပါ့... ကၽြန္မလည္း စာၾကမ္းကို Aရင္ေရးတာပဲ”
တို႔သိခ်င္တာဒါကြ
Aေမရိကန္သူလွ်ိဳကို ႐ုရွားေတြ ဖမ္းမိသည္။ ၄င္းကို Aခ်ဳပ္ခန္းထဲ ထည့္လိုက္သည္။ မၾကာမီ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း
ဗလေကာင္းေကာင္း ႐ုရွားတစ္ေယာက္ ၀င္လာသည္။ စစ္ေမးမည့္သူ ျဖစ္သည္။ မေတာက္တေခါက္ တတ္ထားေသာ
Aဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ သလွ်ိဳကို ေမးသည္။
"What is your name?"
“ဂၽြန္စမစ္”
Aေမရိကန္၏မ်က္ခြက္ကို ဗလႀကီး Aားထည့္ၿပီး ေလးငါးခ်က္ လက္သီးစာ ေကၽြ းလိုက္သည္။
ထပ္ေမးသည္။
"What is your name?"
“ဂၽြန္စမစ္”
ဒီတစ္ခါ လက္ေရာေျခေထာက္ပါ ပါလာသည္။ ဤAတိုင္း နာရီAနည္းငယ္ ၾကာသြားသည္။ ေမးလိုက္၊ ထိုးလိုက္ႏွင့္ သူလွ်ိဳ၏
မ်က္ႏွာမွာ ၾကည့္လို႔ပင္ မေကာင္းေတာ့။ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ေရာင္ကိုင္းၿပီး ေသြးေတြနဲ႔ နီရဲေနသည္။ သူလွ်ိဳသည္ ေၾကာက္စိတ္ႏွင့္
တစ္ကိုယ္လံုး တုန္လႈပ္ေနသည္။ ႐ုရွားႀကီးလည္း လိုခ်င္သည့္ Aေျဖ မရသျဖင့္ စိတ္တိုသည္ထက္ တိုလာသည္။
ထိုးႀကိတ္ရဖန္မ်ားသျဖင့္ လက္ေတြ နာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ Aိတ္ထဲက ေျခာက္လံုးျပဴးကို ထုတ္ကာ Aေမရိကန္၏
နားထင္နား ေတ့လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ သိခ်င္သည္ကို ေဒါသတႀကီး ထပ္ေမးသည္။
ေဒါသေၾကာင့္ထင္သည္။ ၄င္း၏ ပါးစပ္မွ Aဂၤလိပ္လို မဟုတ္ဘဲ ႐ုရွားလို ထြ က္လာသည္။
“ေဟ့... မင္းကို ေနာက္ဆံုးAႀကိမ္ေမးမယ္။ မင္းတို႔တပ္မွာ တင့္ကား ဘယ္ႏွစီး ရွိသလဲ ကြ ေဟ”
ေက်ာင္းသားAတြ က္ Aေမ့ရဲ ႕စာ
EကာလIပ္Eက်ာင္းသားထံ AEမ့Eပးစာ
ခ်စ္လွစြာEသာသား…
AEမAသက္ရွင္Eနဆဲပဲ ရွIEသးတယ္ဆIUတာကIU သားသIရEAာင္လIU႔ စာလွမ္းEရးလIUက္တာပါ။ မင္းစာျမန္ျမန္ မဖတ္ႏIUင္မွန္းသIလIU႔
AEမဒီစာကIU ျဖည္းျဖည္းပဲ EရးလIUက္ပါတယ္။ မင္းAIမ္ျပန္လာရင္ AIမ္ဘယ္မွာမွန္းသIမွာ မဟUတ္Eတာ့ဘူး။ AEမတIU႔
Eျပာင္းသြားၾကၿပီ။ မင္းAEဖEတာ့ AခUAလUပ္Eကာင္းEကာင္း တစ္ခUရEနၿပီ။ သူ႔EAာက္မွာ လူ ၅၀၀ Eလာက္ရွIတယ္။ သခi်Uင္းမွာ
ျမက္ရIတ္Eနရတယ္Eလ။
AခUAEမတIU႔ AIမ္Aသစ္မွာ Aဝတ္Eလွ်ာ္စက္ တစ္လံUးရွIတယ္။ သIပ္Eတာ့ မEကာင္းလွပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ Aပတ္က AEမ Aဲ ဒီထဲ
ရွပ္Aကႌ် ၁၄ ထည္ ထည့္တယ္။ ၿပီး… သံႀကIUးကIUဆြ ဲ လUIက္တာ Aဲ ဒီAကႌ်EတြကIU Aဲ ဒီကတည္းက ျပန္မEတြ႔ရEတာ့ပါဘူး။
သားAမ Eမရီလည္း ဒီEန႔မနက္ပဲ ကEလးEမြးတယ္။ သားEလးလား၊ သမီးEလးလားEတာ့ AEမမသIEသးဘူး။ Aဲ ဒီEတာ့
မင္းက Aန္တီျဖစ္မလား၊ Aန္ကယ္ျဖစ္မလား AEမလည္း မEျပာတတ္ဘူး။
ၿပီးတဲ့Aပတ္ထဲမွာ မင္းရဲ့ Aန္ကယ္ဒစ္လည္း တIU႔ၿမIU႕က Aရက္ခ်က္စက္ရံUမွာ ဝီစကီကန္ထဲ က်ၿပီး နစ္လIU႔။ သူ႔လUပ္Eဖာ္ကIUင္ဖက္
တခ်IU႕က ခUန္ဆင္းၿပီး ကယ္ၾကEသးတယ္။ ဒါEပမဲ့သူက ကယ္တဲ့သူAားလံUးကIU သတၱIရွIရွI တြန္းလွန္ႏIUင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကIU
သၿဂiUဟ္Eတာ့ Aဲ ဒီမီးကIU ၿငIမ္းရEတာ သံUးရက္ၾကာတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့Aပတ္က မIUးႏွစ္ခါရြာတယ္။ ပထမတစ္ႀကIမ္က သံUးရက္ၾကာၿပီး Eနာက္တစ္ခါက Eလးရက္ၾကာတယ္။
တနလၤ ာEန႔တUန္းကမ်ား၊ EလEတြ တIUက္လUIက္တာ ျခံထဲက ၾကက္မတစ္Eကာင္ဟာ ၾကက္Uတစ္လံUးတည္းကIU Eလးခါ Uရတယ္။
AသUဘAEလာင္းျပင္ဆင္Eပးတဲ့ AIမ္က စာတစ္Eစာင္ မEန႔ကရတယ္။ သူက AEမတIU႔EပးစရာရွIတဲ့ Eႂကြးက်န္ကIU (၇)
ရက္Aတြင္း မEပးရင္ မင္းဘြ ားEAႀကီးကIU ျပန္ထလာEAာင္ လUပ္လIUက္မယ္တဲ့။
ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားထံမွေပးစာ
AEဖနဲ႔ AEမခင္ဗ်ား . . . က်န္းခံ့သာလIU႔ မာပါစ…
ဒီမွာEတာ့ Eက်ာင္းEရာက္တဲ့ ပထမ တစ္လလံUးလံUး ဘာစာမွ မသင္ရပါဘူး၊ စာသင္ခန္းEတြဆီကIU မသြားျဖစ္လIU႔။ သြားျဖစ္တဲ့
တစ္ရက္ကလည္း ညဘက္ျဖစ္Eနတယ္။ Aဲ ဒီညက မီးမလာဘူး။ ၿပီးEတာ့ ဆရာလည္းမလာဘူး။ စာသင္တဲ့ တစ္Eန႔မွာက်Eတာ့
ဆရာက Aတန္းထဲ မွာEျပာတယ္။ “ဒီAခန္းထဲ မွာ နလပIန္းတံUးရွIရင္ မတ္တတ္ရပ္စမ္းEဟ့” တဲ့။ သားတIU႔ တစ္တန္းလံUးၿငIမ္ၿပီး
ဘယ္သူမွ မလွUပ္ၾကဘူး။ ဒါနဲ႔ပဲ ခဏEနEတာ့ သားမတ္တတ္ရပ္လIUက္တယ္။ Aခန္းထဲ မွာ ဆရာတစ္Eယာက္ထဲ ရပ္EနတာကIU
AားနာလIU႔။
EကာလIပ္Eက်ာင္းသားဆIUၿပီး Eဘာင္းဘီနဲ႔ ရွဴးဖIနပ္နဲ႔ Eက်ာင္းတက္လIU႔ မရပါဘူးဗ်ာ။ သခၤ်ာတြက္ခ်Iန္က်လIU႔
ဆယ္ဂဏန္းEက်ာ္သြားရင္ ရွဴးဖIနပ္ကIU ခၽြတ္ပစ္Eနရတာ AလUပ္ရွUပ္လြန္းလIU႔။ EကာလIပ္Eက်ာင္းမွာ Eက်ာင္းသူEလးEတြ
Eခ်ာတယ္။ AEဖတIU႔ AEမတIU႔Aတြက္ EခၽြးမEလာင္းကIUEရြးၿပီး ရည္းစားစာ တစ္Eစာင္ AဂၤလIပ္လIUEရးၿပီး EပးလIUက္တယ္။
သားကIU AဂၤလIပ္လIU တတ္လွၿပီမထင္နဲ႔၊ သားမEရးတတ္ပါဘူး။ ဒါEပမဲ့ ကIစၥမရွIဘူး။ Eကာင္မEလးကလည္း AဂၤလIပ္လIU
မဖတ္တတ္ဘူး။
စာEရးတာ နားUီးမယ္။ သား သIပ္ၿပီးEနမEကာင္းဘူး။ ဟIUတစ္ပတ္က ဆရာက “မင္းတIU႔ Aျပင္စာEတြ မ်ားမ်ားဖတ္ရမယ္”
ဆIUတာနဲ႔ ညဘက္Aျပင္ထြက္ၿပီး စာဖတ္တာ AEAးမIသြားတယ္။ EနမEကာင္းျဖစ္လIUက္တာ ပIန္သြားလIU႔ ရြာကယူလာတဲ့
UီးထUပ္Eတာင္ မEတာ္Eတာ့ဘူး။ Aဲဒါ Eနာက္Eစ့ကIU တူနဲ႔ ထUထားရတယ္။ ဒီEတာ့မွ Eနာက္Eစ့မွာ ဘUထြက္ၿပီး UီးထUပ္က
ကၽြ တ္မက်Eတာ့ဘူးEပါ့။
ၿပီးEတာ့ မနက္ျဖန္မွာ သားတIU႔ကIU Blood test စစ္မယ္ဆIUလIU႔ ဒီည တစ္ညလံUး စာၾကည့္ရUီးမယ္။
ခ်စ္သား
(စားႂကြ င္း။ ဒါနဲ႔ AEမ၊ Eနာက္တစ္ပတ္မွာ ဂ်ဴလီယာEရာဘတ္ AEၾကာင္း AEရးတႀကီး Eလ့လာရUီးမယ္။ Aဲဒါ
ပIUက္ဆံလUIတယ္။ ပIU႔EပးပါUီး။)
ေခတ္သစ္Aဘိဓာန္ - ေမာင္ေကာင္းထိုက္
Aရက္ = သာမန္Aားျဖင့္ ေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမကို နီးစပ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ လင္နဲ႔မယားကို ကြ ဲ ေAာင္လုပ္သည္။
ရန္သူ = ခင္ဗ်ားAေၾကာင္း သိလြန္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္း။
ႁခြင္းခ်က္ = စည္းကမ္းUပေဒေတြကို ျပဌာန္းတဲ့လူေတြရဲ႕ AထူးAခြင့္Aေရး။
စာျပင္သမား = တျခားလူေတြရဲ႕ Aမွားေပၚမွာ ပညာမရွာဘဲ ၀မ္းစာရွာတဲ့သူ။
လက္ေဆာင္ပစၥည္း = လိုAပ္တဲ့လူကို ေပးတဲ့ မလိုAပ္တဲ့ပစၥည္း။
ကဗ်ာဆရာ = ခ်စ္တဲ့သူကို ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးကို လက္ေဆာင္ေပးဖို႔ Aဆင္သင့္ျဖစ္ေနေပမယ့္ တကယ့္တကယ္မွာ
ဖိနပ္တစ္ရံေတာင္ ၀ယ္မေပးႏိုင္တဲ့သူ။
သေရာ္စာေရးသူ = ကိုယ့္ကို ခ်ီးမြမ္းေစခ်င္တဲ့Aတြက္ တျခားသူေတြရဲ႕ Aားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပတဲ့လူ။
ေက်ာ္ၾကားမႈ = ခင္ဗ်ားမသိတဲ့လူေတြေတာင္ ခင္ဗ်ားကို သိေနျခင္း။
ဇရာ(၁) = ေဆးက Aစာျဖစ္ၿပီး Aစာက Aဆိပ္ျဖစ္တဲ့A႐ြယ္။
ဇရာ(၂) = Aလုပ္ေၾကာင့္သာမက Aနားယူရင္လည္း ပင္ပန္းတဲ့A႐ြယ္။
ဇရာ(၃) = သြားကလြဲၿပီး Aရာခပ္သိမ္း နာတဲ့ A႐ြယ္။
ေခတ္သစ္သံတမန္(၁) = ကိုယ္ဘာေမးမိသလဲဆိုတာေတာင္ သတိေဖာ္မရေAာင္ ေျဖတတ္တဲ့လူ။
ေခတ္သစ္သံတမန္(၂) = `ခင္ဗ်ားဘာေျပာလုိက္သလဲဟင္´ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို `ကၽြန္ေတာ္စU္းစားရUီးမယ္´ လို႔ ေျဖတဲ့သူ။
ေခတ္သစ္သံတမန္(၃) = Yes or No ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကလြဲရင္ ဘာေမးခြန္းကိုမဆို ေျဖႏိုင္တဲ့လူ။
ေခတ္သစ္သံတမန္(၄) = ျပႆနာတစ္ခုနဲ႔ လာတဲ့သူကို ျပႆနာသံုးခုနဲ႔ ျပန္သြားေAာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့လူ။
ဗဟုသုတႂကြယ္၀သူ = သိတာထက္ မွတ္မိတာ ပိုးမ်ားတဲ့လူ။
လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ = တိုးတိုးေလးေျပာတဲ့ Aမ်ားသိAေၾကာင္းAရာ။
ပိုင္စိုးကိုကုိ၏ စာသင္ခန္းဟာသမ်ား
ဘယ္မွမသြ ားတဲ့မ်က္ႏွာ
ေက်ာင္းေျပာင္းလာတဲ့ေဂ်ာ္နီ႔ကို သူAသစ္ႀကံဳရတဲ့ဆရာက ေျပာတယ္။
``မင္းမ်က္ႏွာကို ငါ Aရင္က တစ္ေနရာရာမွာ ေတြ႕ခဲ့ဖူးသလိုလိုပဲ´´
``မျဖစ္ႏိုင္ဘူးနဲ႔တူတယ္ ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ႏွာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ နားရြက္ ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ Aၿမဲ ရွိေနတာပဲ´´
ကတ္သီးကတ္သပ္
ဆရာ၀န္က Aန္ဒီေလးကို စမ္းသပ္Aၿပီးမွာ ေျပာတယ္။
ဆရာ၀န္ - မင္းက ဘာမွျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ Aပ်င္းလြ န္တာေလးသက္သက္ပါ။
Aန္ဒီ - Aဲဒါကို ေဆးပညာသံုးေ၀ါဟာရနဲ႔ ဘယ္လိုေခၚသလဲဆိုတာ ေျပာလိုက္ပါ ဆရာ။ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္ ဆရာမကို ျပန္ေျပာၿပီး
ခြင့္တိုင္ႏိုင္မွာမို႔လို႔ပါ။
သူ႕မေနာ
မၾကာခင္ထြ က္မယ့္ ေလ့လာေရးခရီးမွာ Aႏၱရာယ္ကင္းေစဖို႔Aတြက္ Aတန္း ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဆရာေတြ
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္။
``ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား မေတာ္တဆ ေလွေပၚက ျပဳတ္က်သြားရင္ ဘာလုပ္မလဲ´´
ဆရာႀကီးက ေမးလုိက္တယ္။ ဖရက္ဒီက မဆိုင္းမတြဘဲ…
``ေAာ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေလွကို ရပ္ခုိင္းပါမယ္´´
ဆရာႀကီး ေက်နပ္သြားတယ္။
``ဟုတ္ၿပီ၊ တကယ္လို႔ ဆရာေတြ ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား ျပဳတ္က်ရင္ေရာ´´
``ဟို… ဘယ္တစ္ေယာက္လဲ ဟင္´´
Aေလးသာတဲ့ဘက္
ေက်ာင္းသားသံုးေယာက္ဟာ ေနသာတဲ့ ေန႔ခင္းတစ္ခုမွာ ေက်ာင္းကေန Aိမ္ျပန္လာၾကတယ္။
``ငါတို႔ ဘာလုပ္ရင္ ေကာင္းမလဲ´´
တစ္ေယာက္က ေမးလိုက္တယ္။
``ေခါင္းပန္းလွန္ၾကည့္ၾကတာေပါ့´´တဲ့။
က်န္တဲ့တစ္ေယာက္က Aႀကံျပဳတယ္။
``ေခါင္းက်ရင္… ငါတို႔ ေဘာလံုးသြားကန္မယ္။ ပန္းက်ရင္ေတာ့… ေရသြားကူးၾကမယ္´´
``ဒီAႀကံေကာင္းတယ္။ တကယ္လို႔ ပိုက္ဆံက ပစ္လိုက္တဲ့Aခါ တည့္တည့္သြား ေထာင္ေနရင္ေတာ့ ငါတို႔ Aိမ္ျပန္ၿပီး
စာေမးပြဲAတြက္ စာက်က္ၾကတာေပါ့´´
Aေၾကာင္းသိၿပီးသား
ဓာတုေဗဒဆရာမက Aက္ဆစ္ရဲ႕ ဂုဏ္သတၱိေတြကို ရွင္းျပေနတယ္။
သူဟာ Aက္ဆစ္ထည့္ထားတဲ့ခြက္ကို ယူလိုက္ၿပီး သူ႕လက္က လက္စြပ္ကိုပါ ခၽြတ္လိုက္တယ္။
``Aခု ဆရာမ လက္စြပ္ကို Aက္ဆစ္ထဲ ထည့္လိုက္မယ္။ လက္စြပ္ဟာ Aက္ဆစ္ထဲမွာ ေပ်ာ္၀င္သြားမွာလား´´
``မေပ်ာ္၀င္ႏုိင္ပါဘူး ဆရာမ´´တဲ့။
ဘာတီက သြ က္သြက္လက္လက္ေျဖတယ္။
``ဟုတ္တယ္… မင္းဘယ္လို သိသလဲကြယ့္ ဘာတီ´´
``ေပ်ာ္၀င္ႏုိင္မွျဖင့္ လက္စြပ္ကို Aက္ဆစ္ခြက္ထဲ ဆရာမ ဘယ္ထည့္လိမ့္မလဲ´´
သူသိတာက
ဆရာမ - Aိန္ဂ်လာ.. ဆရာမကို တစ္ကေန တစ္ဆယ္Aထိ ေရတြက္ျပပါ။
Aိန္ဂ်လာ - ဟုတ္ကဲ့.. ဆရာမ၊ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္၊ ခုနစ္၊ ရွစ္၊ ကိုး၊ တစ္ဆယ္။
ဆရာမ - ေတာ္လိုက္တာ၊ တစ္ဆယ္ၿပီးရင္ေရာ ဘာဆက္လာေသးလဲ။
Aိန္ဂ်လာ - ဂ်က္၊ ကြ င္း၊ ကင္း။
တူသလိုလိုပဲ
ဒါရန္႔႐ုပ္ရည္က ၾကည့္ရ နည္းနည္းဆိုးပါတယ္။ သူဟာ သူ႕သူငယ္ခ်င္း Aသစ္ျဖစ္တဲ့ ရွရြန္ကို သူ ေက်ာင္းပိတ္ရက္
ခရီးထြ က္တုန္းက ဓာတ္ပံုေတြ ျပေနတယ္။ သူ႕ျပတဲ့ပံုက ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ျမင္းစီးရင္း ႐ိုက္ထားတဲ့ပံုပါ။
ရွရြန္ - ဒါ… မင္းပံုလား။
ဒါရန္ - ဟုတ္တယ္ေလ။
ရွရြန္ - ဟင္… မင္းေက်ာေပၚက ဘယ္သူလဲ ။
ေျပာမိတာ မွားပါတယ္
တစ္ေန႔မွာ မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူက လာေရာက္ စစ္ေဆးတယ္။ သူက
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ေမးလုိက္တယ္။
``ေရာမ Aင္ပါယာႀကီး ၿပိဳပ်က္သြားေစတဲ့ Aဓိက လက္သည္ဟာ ဘယ္သူလဲ´´
ေက်ာင္းသားက ပ်ာပ်ာသလဲနဲ႔…
``ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး´´တဲ့။
တာ၀န္ရွိသူက Aတန္းပိုင္ဆရာကို ဒီAေၾကာင္းေျပာျပေတာ့ ဆရာကလည္း
``ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီကေလး မလုပ္ေလာက္ပါဘူး။ သူဟာ လူ႐ိုးေလးပါ´´
တာ၀န္ရွိသူ ေတာ္ေတာ္ မေက်မနပ္ျဖစ္သြားပါေလေရာ။ ဒါနဲ႔ ေက်ာင္းAုပ္ႀကီးကို သြ ားတိုင္ေတာ့…
``Aဲ ဒီ ဆရာေရာ၊ ေက်ာင္းသားပါ Aင္မတန္ ႐ိုးၾကပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတာ မွန္ပါလိမ့္မယ္´´
တာ၀န္ရွိသူက Aတတ္ပညာေရးဆုိင္ရာ ဘုတ္Aဖြဲ႕ကို ဒီAေၾကာင္း တင္ျပပါေလေရာ။ ခဏေနေတာ့ ဘုတ္Aဖြဲ႕က
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်လာတယ္။
``ပ်က္ၿပီးသား ေရာမAင္ပါယာႀကီးလည္း ပ်က္ပါေစေတာ့။ ဟိုေက်ာင္းသားေလး လုပ္တာဆိုရင္လည္း ဘယ္သူမွ မသိေAာင္
ဒီကိစၥ ဒီမွာတင္ ရပ္ပါေတာ့´´
သူျမန္ပံုက
ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားေလး သံုးေယာက္ဟာ သူတို႔ Aေဖေတြရဲ႕ Aေျပးျမန္ပံုကို Aျပန္Aလွန္ ေျပာရင္း ႂကြားေနၾကတယ္။
ပထမေက်ာင္းသားေလးရဲ႕ Aေဖက ျမားပစ္သမား ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမေက်ာင္းသား - ငါ့Aေဖက Aေျပးသိပ္ျမန္တာကြ၊ သူ႕ေလးနဲ႔ ပစ္မွတ္ကို ပစ္လုိက္ၿပီး ပစ္မွတ္ဆီ ျမား မေရာက္ခင္ သူက
Aရင္ေရာက္ေAာင္ ေျပးသြားႏိုင္တယ္ကြ။
ဒုတိယေက်ာင္းသားေလးရဲ ႕ Aေဖဟာ ရထားေမာင္းတဲ့သူပါ။
ဒုတိယေက်ာင္းသား - ဒါေလာက္မ်ားကြာ၊ ငါ့Aေဖဆို ရထားေမာင္းေနရင္း ရထားေပၚက ခုန္ခ်ၿပီး ဆင္းေျပးတာ ရထား
ေရာက္မလာခင္ နာရီ၀က္ေလာက္Aလိုကတည္းက ဘူတာ ႀကိဳေရာက္ေနတာကြ။
တတိယေက်ာင္းသားေလးရဲ ႕ Aေဖက်ေတာ့ ႐ံုး၀န္ထမ္းပါ။ သူကလည္း Aားက်မခံပါပဲ။
တတိယေက်ာင္းသား - မင္းတို႔ မဟုတ္တာေတြ ေျပာၿပီး လာမႂကြ ားနဲ႔ကြ ာ။ ငါ့ Aေဖကမွ တကယ္ျမန္တာ၊ ငါ့Aေဖရဲ႕
႐ံုးဆင္းခ်ိန္က ညေန ၅ နာရီ ေပမယ့္ ေန႔တိုင္း ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ဆို Aိမ္ျပန္ေရာက္ေနေရာကြ။
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးထင္တယ္
ဆရာတစ္ေယာက္ဟာ တပည့္ေတြကို လူUီးေရ တိုးပြ ားႏႈန္းAေၾကာင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေနတယ္။
ဆရာ - ကမၻာေပၚမွာ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ လူUီးေရ တိုးပြားႏႈန္း Aမ်ားဆံုးပဲ ကြ ။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ လူUီးေရ တိုးပြားႏႈန္းဟာ
ဘယ္ေလာက္ျမန္သလဲ ဆိုရင္ တ႐ုတ္ျပည္က လူေတြကိုသာ ေလးေယာက္စီ တန္းစီၿပီး ေတာင္တစ္ေတာင္ကို ေက်ာ္ခုိင္းရင္ Aဲ ဒီ
လူတန္းႀကီးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ဆံုးမွာကို မဟုတ္ဘူး။
ပို႔ခ်ခ်က္Aဆံုးမွာ Aတန္းရဲ႕ေရွ႕ဆံုးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ဆမ္ဟာ ဆရာေျပာသြားတာကို နားမလည္သလို ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္
ၾကည့္တယ္။ ဒါနဲ႔ ဆရာလည္း သူ႕စကားကို ထပ္ရွင္းရတာေပါ့။
ဆရာ - ဒီလုိေလကြာ၊ သူတို႔ရဲ႕ လူUီးေရ တိုးပြားႏႈန္းဟာ သူတို႔ ေတာင္ေပၚတက္သြား ႏိုင္တာထက္ေတာင္ ျမန္ေနေသးတယ္ကြ။
လူတစ္တန္း ေတာင္ေပၚ တက္သြားခ်ိန္ ေလာက္မွာပဲ ေနာက္ထပ္ လူတစ္တန္းက ထပ္ျဖစ္(ထပ္ေမြးဖြား)ေနၿပီ။
ဒီAထိလည္း ဆမ္က ျပဴးေၾကာင္ေၾကာင္ ဆက္ၾကည့္ေနတုန္းပါပဲ။ စိတ္မရွည္ေတာ့တဲ့ ဆရာက ဆမ့္ကို လက္ညွိဳးထိုးၿပီး
လွမ္းေမးလုိက္တယ္။
ဆရာ - မင္းက ဘာၾကည့္ေနတာလဲ ဆမ္။ ဆရာေျပာတာကို နားမလည္ဘူးလား။
ဆမ္ - ဟို… သူတို႔ ေတာင္ေပၚ ျဖတ္သြားေနၾကခ်ိန္မွာ လူUီးေရတိုးပြ ားဖို႔ကိစၥေတြ Aတြက္ Aခ်ိန္မွ ရပါ့မလားဟင္။
ခင္ေမာင္တိုး (မိုးမိတ္)၏ သမီးရည္းစားဟာသမ်ား
ႏြ ားတစ္ေကာင္၏ မွတ္တမ္း
ခ်စ္သူ႕Aိမ္မွာ ကၽြ န္ေတာ္ေရာက္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ဆိုဖာႀကီးေပၚမွာ AတူယွU္တြဲ ထိုင္ၾက၏။ ကၽြ န္ေတာ္က
ခ်စ္သူကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဖက္လိုက္၏။ ခ်စ္သူကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ပင္ ျပန္ဖက္လိုက္၏။ သို႔ေသာ္
သိပ္မၾကာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို Aသာတြန္းၿပီး ႐ုတ္တရက္ ထရပ္လိုက္၏။ ၿပီးေတာ့ မီးခလုတ္ကို လွမ္းပိတ္၏။
ကၽြ န္ေတာ္ Aရိပ္Aျခည္ကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္လုိက္ပါသည္။ ေၾသာ္…သူAိပ္ခ်င္ ရွာၿပီကိုး။
ကၽြ န္ေတာ္ သနားစိတ္ျဖင့္ ထ ျပန္ခဲ့ပါသည္။
Aဖ်ား႐ွဴးဇာတ္သိမ္း
ပရိေဘာဂဆိုင္ႀကီး ပိုင္ရွင္တစ္Uီးသည္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ဖို႔ ပရိေဘာဂမ်ား၀ယ္ယူရန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။
သူတည္းေသာ ဟိုတယ္ ဓာတ္ေလွခါးထဲ၌ တစ္ေန႔မွာ တကယ္လွ တကယ္ေခ်ာေသာ မိန္းမပ်ိဳေလးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရ၏။
မိန္းမပ်ိဳေလးက ျပင္သစ္မေလးဆိုေတာ့ တစ္ေယာက္ ဘာသာစကားကို တစ္ေယာက္က နားမလည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သူက မွတ္စုစာAုပ္ေလးကို ထုတ္ယူၿပီး Aငွားကားတစ္စီးပံု ဆြဲျပလိုက္၏။ သူကေလးက ၿပံဳး၍ ေခါင္းညိတ္၏။ သို႔ျဖင့္
သူတို႔ Aငွားကားျဖင့္ ပန္းၿခံထဲ ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။
ထို႔ေနာက္ သူက စားေသာက္ဆုိင္ပံု ဆြဲျပျပန္၏။ ဆိုင္ထဲရွိ စားပြဲတစ္လံုးပံု ဆြ ဲ ၏။ စားပြဲေပၚမွာ Aေမးလကၡဏာပံုေလး
ထည့္လိုက္၏။ သည္ေတာ့လည္း သူကေလးက ၿပံဳးၿပီး ေခါင္းညိတ္ျပန္၏။ သို႔ျဖင့္ သူတို႔ စားေသာက္ဆိုင္မွာ
ညစာစားျဖစ္သြားၾက၏။
ညစာစားAၿပီးမွာ သူက ကေခ်သည္ေလး ႏွစ္ေယာက္ပံုကို ဆြဲျပျပန္၏။ သူကေလး Aထာေပါက္သြား၏။ ထုိညမွာ သူတို႔
ႏိုက္ကလပ္တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး Aားပါးတရ ကၾကေလ၏။
က လို႔ ၀သြားသည္တြ င္ သူကေလးက ခဲတန္ႏွင့္ စာရြက္ေတာင္းယူၿပီး ႏွစ္ေယာက္Aိပ္ ကုတင္ႀကီးပံုတစ္ပံု ဆြဲျပလုိက္၏။
သည္တြင္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔၏ ဇာတ္လုိက္ႀကီး ၾကက္ေသေသသြားေတာ့၏။ ရင္သပ္Aံ့ၾသ သြားေတာ့၏။
``ဟား…Aံ့ေရာ၊ Aံ့ေရာ၊ က်ဳပ္ ပရိေဘာဂဆုိင္ရွင္ဆိုတာ ဒီသူငယ္မ ဘယ္လိုလုပ္ သိသြ ားတယ္ မသိပါဘူးဗ်ာ။
Aံ့ေရာ..Aံ့ေရာပဲ´´တဲ့ေလ။
မဂၢဇင္းမွ ဟာသမ်ား
ဒီဟာသေလးေတြကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလထုတ္ လိုက္ဖ္စတိုင္လ္ မဂၢဇင္းထဲ မွာ ဖတ္မိတာပါ။ ဆရာကံခၽြန္ ရဲ႕ ဟာသေလးေတြပါ။
စာေရးဆရာရဲ႕ မူရင္းရည္ရြယ္ခ်က္က သူမ်ားေတြေပ်ာ္သလို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနလို႔မရႏိုင္တဲ့ဘ၀ေတြပါကြာလို႔ ေျပာတတ္တဲ့ သူမ်ား
Aတြ က္ပါတဲ့။ ဆရာကံခၽြန္က ေနရာတိုင္းမွာ ဟာသေတြရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဘယ္လိုမွ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရႏိုင္တဲ့ တရား႐ံုး၊
ေဆး႐ံု၊ ရဲစခန္း၊ သုႆာန္ စတဲ့ ေနရာေတြ မွာေတာင္ ဟာသေတြ ရွိေနပါတယ္လို႔ Aခုလို တင္ျပထားပါေၾကာင္း။
Uီးထုပ္သက္ေသ
တစ္ခါက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြ င္ လူသတ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။ ေသသူ၏ Aေလာင္းေဘးမွာ Uီးထုပ္တစ္လံုး က်က်န္ရစ္သည္။
ထိုUီးထုပ္ကို ရဲတို႔က သက္ေသခံပစၥည္းAျဖစ္ သိမ္းလိုက္သည္။ သီးျခားထူးျခားေသာ မည္သည့္သက္ေသခံပစၥည္းမွ မရွိ။
ထို႔ေၾကာင့္ Uီးထုပ္သည္ Aဓိက ျဖစ္ေနသည္။ ရဲတို႔က ထိုUီးထုပ္မ်ိဳး စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ေဆာင္းေလ့ရွိေသာ ကိုသံလံုး ကို ဖမ္းလိုက္သည္။
႐ံုးသို႔ တင္ေသာAခါ Uီးထုပ္ကလည္း Aဓိကသက္ေသခံပစၥည္းAျဖစ္ ႐ံုးေတာ္သို႔ ပါသြားေတာ့သည္။ ကုိသံလံုး၏ ေရွ႕ေနကမူ
Aမႈစစ္မည့္ေန႔တြ င္ ထိုUီးထုပ္မ်ိဳး ဆယ္လံုး ကို တင္ျပၿပီး
``တရားသူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား၊ သက္ေသခံAျဖစ္ တင္ျပထားတဲ့ Uီးထုပ္မ်ိဳးဟာ Aဲ ဒီ တစ္လံုးတည္း ရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။
မ်ားစြာရွိပါတယ္။ Aၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ဆိုင္တုိင္းမွာ ၀ယ္လို႔ ရပါတယ္။ ဒီမွာ ယွU္ၾကည့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီၿမိဳ႕မွာ Aဲ ဒီUီးထုပ္မ်ိဳးကို ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕
Aမႈသည္ ေဆာင္းေလ့ရွိသလို တျခားၿမိဳ႕ေတြ မွာလည္း လူေပါင္းမ်ားစြာဟာ ဒီUီးထုပ္မ်ိဳးေတြ ေဆာင္းေနၾကမွာပါပဲ။ ဒီေတာ့
တျခားၿမိဳ႕က ဒီUီးထုပ္မ်ိဳးေဆာင္းေလ့ ရွိတဲ့ လူဟာ ဒီၿမိဳ႕ကို ေရာက္တုန္း လူသတ္မႈက်ဴးလြ န္ၿပီး ထြက္ေျပးရာက
က်က်န္ရစ္တာေရာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလား။ ဒါေၾကာင့္ ဒီသက္ေသခံပစၥည္းဟာ ခိုင္လံုတဲ့ သက္ေသခံပစၥည္းမဟုတ္ပါ။
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သံသယ၀င္စရာ မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ သံသယ Aက်ိဳးကို တရားခံမွာ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့Aတြက္ တိက်ခိုင္လံုတဲ့
သက္ေသခံပစၥည္း တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ယခုAမႈမွ လႊတ္ေပးဖို႔ ေလွ်ာက္ထားAပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား´´
Aဲ သလို ေလွ်ာက္ထားေတာ့ တရားသူႀကီးက စU္းစားၿပီး ``ဟုတ္တယ္။ ဒီ Uီးထုပ္ဟာ တျခားၿမိဳ႕က ေဆာင္းလာတဲ့လူ
ကၽြ တ္က်က်န္ရစ္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္´´ ဟု ေတြးမိ သျဖင့္ လႊတ္ေပးလုိက္သည္။ ကိုသံလံုးက ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ထြက္မသြား။
တရားသူႀကီးက
``ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ေသးလို႔လဲ´´
``Aမႈၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ သက္ေသခံတင္ထားတဲ့ ကၽြ န္ေတာ့္Uီးထုပ္ကေလး ျပန္ရမလား ေမးခ်င္လို႔´
ခိုင္းပံုက
ရဲသားတစ္ေယာက္က တရားခံတစ္Uီးကို Aခ်ဳပ္ထဲ ထည့္လိုက္တယ္။ တရားခံက Aခ်ဳပ္ခန္းထဲ ၀င္ၿပီးတာနဲ႔ ရဲသားဘက္လွည့္ၿပီး
``ခိုင္းတယ္လည္း မေAာက္ေမ့ပါနဲ႔ဗ်ာ။ Aဲ ဒီ တံခါးေလး ပိတ္သြားစမ္းပါ´´
ခုမေၾကာက္ပါဘူး
ေန၀င္Aံ့ ညေနခ်ိန္တြင္ လူတစ္ေယာက္က သခၤ်ဳိင္းေျမကို ျဖတ္ရသည္။ ထိုစU္ သူ႕ေနာက္နားမွ Aမ်ိဳးသမီးတစ္Uီးကလည္း
လိုက္လာသည္။ ေယာက္်ားကထင္သည္။ Aမ်ိဳးသမီးလည္း ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ Aေဖာ္ရွိစU္ လိုက္ျဖတ္တာပဲ ဟု။ သို႔ျဖင့္
သခၤ ်ဳိင္းေျမလြန္စျပဳေသာAခါ Aမ်ိဳးသားက
``မင္းကေရာ တေစၧေၾကာက္တတ္တာပဲလား´´
``ကၽြန္မလား´´
``Aင္း´´
``ရွင္ေနတုန္းကေတာ့ ေၾကာက္တာေပါ့´´
``ဟင္´´
ကဲ မိတ္ေဆြလည္း ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ဟာသေလးေတြကို ျမင္ေAာင္ၾကည့္ၿပီး ဘ၀ကို ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနပါဗ်ာ။
ေလာကႀကီးက ေနတတ္ရင္ ေက်နပ္စရာခ်ည္းပဲ လို႔ တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာဖူးတာကိုလည္း Aမွတ္ရမိပါရဲ႕ဗ်ာ။
ရယ္ေမာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစဟု….
သမီးရည္းစားဟာသမ်ား
မျမင္ခ်င္ဘူးေဟ့
ညU့္Aေတာ္နက္ေနၿပီ။ သမီး၏ ခ်စ္သူက မျပန္ေသး။ ခ်စ္ေတးေတြ က်ဴေနဆဲ။
``Aခ်စ္ရယ္…. မင္းဟာ ေမာင့္ဘ၀ရဲ႕ Aလင္းေရာင္ပါကြာ၊ ေမာင့္ႏွလံုးသားရဲ႕ Aလင္းေရာင္ဟာလည္း မင္းပါပဲ။
ေနာက္ၿပီး….ေမာင့္မ်က္လံုးAစံုရဲ႕ Aလင္းေရာင္´´
သူ႕စကားမဆံုးခင္မွာ Aခန္းAျပင္ဘက္က ဖခင္ Aေတာ္စိတ္တိုလာၿပီး…
``ေဟ့…သမီးေမရီ၊ Aဲ ဒီ Aလင္းေရာင္ေတြကို ပိတ္ၿပီး Aိပ္ေတာ့´´ ဟု ေAာ္ေျပာလိုက္၏။
ေလွာင္တာေလးလားေနာ္ကြ ယ္
`ဆိုင္မြန္´ ႏွင့္ `ဆာရာ´ ခ်စ္သူႏွစ္Uီး Aခ်စ္ထူး ခ်စ္ေနၾက၏။ တစ္Uီးကိုတစ္Uီး ဖက္လ်က္ ခ်စ္စကားေတြ ေျပာေနၾက၏။
``ေမာင္ဟာ ဟိုတုန္းကေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း ေနရတဲ့ဘ၀ကို သိပ္ျမတ္ႏိုးခဲ့ပါတယ္ Aခ်စ္ရယ္…၊ Aင္း Aခုေတာ့
Aဲ ဒီဘ၀ကို သိပ္မျမတ္ႏိုးခ်င္ေတာ့ဘူးေလ။ သစၥာရွိတဲ့ Aေဖာ္တစ္Uီးကို လိုခ်င္လာတယ္။ Aိမ္ျပန္ေရာက္ရင္ ႀကိဳေနမယ့္
တစ္UီးUီး ရွိေစခ်င္ တယ္။ Aင္မတန္ခ်စ္တဲ့ မ်က္လံုးAစံုနဲ႔ ေမာင့္ကို ၾကည့္လိုက္တဲ့ တစ္စံုတစ္Uီးကို ပိုင္ဆိုင္ခ်င္လာတယ္။
ေနာက္…´´
သူ႕စကားမဆံုးခင္ ဆာရာ က ျဖတ္လ်က္…
``ကဲ ဒီလိုဆို ကၽြန္မတို႔ Aိမ္ေမြးတိရိစၧာန္ဆိုင္ သြ ားၿပီး ေခြးကေလးတစ္ေကာင္ သြား၀ယ္ၾကမယ္ေနာ္´´ ဟု
ၿပံဳးၿပံဳးေလးေျပာလိုက္၏။
ေရလာေျမာင္းေပး
မိန္းမပ်ိဳ။ ။``ရွင္ ကၽြန္မကို နမ္းေနတာ ေဖေဖ မျမင္ေစနဲ႔ေနာ္´´
ေယာက္်ားပ်ိဳ။ ။``ကိုယ္ မင္းကို မနမ္းရပါလား´´
မိန္းမပ်ိဳ။ ။``ဟုတ္ပါတယ္…တကတည္း၊ နမ္းမယ္ဆိုရင္ ေျပာတာပါ´´
မစစ္ရဘဲ ေပၚ
လူငယ္။ ။``Uီးသမီးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို လက္ထပ္ခ်င္ပါတယ္´´
ဖခင္။ ။``မင္း Aရက္ေသာက္တတ္သလား´´
လူငယ္။ ။``ဟာ…Uီး၊ Aေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ Aရင္ေျပာပါUီး။ ၿပီးမွ ေသာက္ၾက တာေပါ့´´
တိတ္ဆိတ္ျခင္း ေနာက္ကြ ယ္မွာ
``သမီးရဲ႕ ခ်စ္သူ မေန႔ညက ညU့္နက္ေAာင္ ေနသြားတယ္ မဟုတ္လား´´
``ဟုတ္တယ္ ေမေမ၊ သမီးတို႔ စကားေျပာသံေတြေၾကာင့္ ေမေမ Aိပ္မရဘူးလား´´
``မဟုတ္ဘူးသမီး၊ သမီးတို႔ စကားေျပာသံ မၾကားလို႔ Aိပ္မရတာပါ´´
သနားခ်စ္ေလလား
လူငယ္တစ္ေယာက္က သူ႕ခ်စ္သူကို Aိမ္သို႔ ေခၚလာခဲ့သည္။ သူငယ္မAား လူငယ္၏ ဖခင္က ျမင္လုိက္သည့္Aခါ
Aလြ န္တုန္လႈပ္သြ ား၏။ စိတ္႐ႈပ္သြ ား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႕သားကို Aခန္းထဲေခၚသြားၿပီး တီးတိုးေျပာ၏။
``ဒီေလာက္ A႐ုပ္ဆိုးတဲ့ မိန္းကေလးကို ေဖေဖ တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးဘူး။ ေမးေစ့မွာ Aေမြ း ေတြနဲ႔။ မ်က္စိက ေစြေနေသးတယ္။
သြ ားက ေခါေခါ၊ လက္တစ္ဖက္က သိမ္ေနလိုက္ေသးရဲ႕´´
သည္ေတာ့ သားက…
``ေဖေဖ တိုးတိုးေျပာစရာမလိုပါဘူး။ သူက နားလည္း ကန္းေနေသးတယ္ ေဖေဖရဲ႕၊ သနားစရာေလးပါဗ်ာ´´
Aနမ္းသူခိုး
ေယာက္်ားေလး။ ။``ဟာကြာ…မီးရထား လႈိဏ္ေခါင္းႀကီးက ခုေလာက္ထိ ရွည္မွန္း သိထားရင္ Aခ်စ္ကို ေမာင္ တစ္ခါမကဘူး၊
Aခါခါ နမ္းမိမွာ သိလား´´
မိန္းကေလး။ ။``ဟင္… ေမာင္ Aခါခါ မနမ္းဘူးလား´´
သူ႕Aေမ ရင္က်ိဳးေAာင္
မိဘႏွစ္ပါးက သမီးငယ္Aား ၿမိဳ႕ႀကီးသို႔ သြား၍ Aလုပ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္၏။ သမီးငယ္ ထြက္မသြားခင္မွာ မိခင္ႀကီးက…
``သမီးAခန္းထဲ ကို သမီးခ်စ္သူ ေခၚမလာပါဘူး´´ဆိုတဲ့ ကတိတစ္ခုေတာ့ ေပးေစခ်င္တယ္ သမီးရယ္ဟု ေျပာၿပီး
``ေAး…သမီးAခန္းထဲ ကို သမီးခ်စ္သူကို ေခၚလာတဲ့ဆိုတဲ့ သတင္းသာ ေမေမၾကားရရင္ ေမေမ ရင္က်ိဳးမွာ Aမွန္ပဲကြယ္´´ ဟု
လည္း စုိးရိမ္ပူပန္စိတ္ကို လွစ္ျပလိုက္ပါေသးသည္။
သမီးငယ္ ထြက္သြားၿပီး ရက္သတၱပတ္ Aနည္းငယ္ Aၾကာမွာ သားAမိ ဖုန္းေျပာျဖစ္ ၾက၏။
``သမီးခ်စ္သူကို သမီးAခန္းထဲ ေခၚမလာဘူးေနာ္။ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား သမီးေလး´´
``Aို..ေခၚမလာပါဘူး ေမေမရဲ႕။ ေမေမ Aတန္တန္ မွာထားတဲ့ကိစၥပဲ၊ သမီး သူ႕Aခန္းကိုပဲ သြားပါတယ္။ သူ႕Aေမ
ရင္က်ိဳးပါေစေနာ္ ေမေမရယ္´´
ဟာသAဆိုAမိန္႔မ်ား
´´လွတဲ့မိန္းမေတြ မရွိဘဲနဲ႔ မလွတဲ့ မိန္းမေတြ ဘယ္ရွိႏိုင္ပါ့မလဲ´´
``ဘုရားသခင္ရဲ႕ AကူAညီနဲ႔ လုပ္ႏိုင္တာကိုပဲ ကတိေပးပါ´´
``မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းတဲ့လူေတြထက္ ဆိုးတဲ့ရာသီUတုဆိုတာ မရွိပါ´´
``လမ္းေဟာင္းကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရမယ့္Aစား ကၽြန္ေတာ္တို႔Aားလံုး လမ္းသစ္ကိုပဲ ရွာေနၾကပါလား´´
``ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကတဲ့Aခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားေထာင္ ၾကေသးတယ္´´
``ဘာမွ မေျပာင္းလဲ တဲ့ ေျပာင္းလဲေရးေခတ္မွာ ေနရာတာ Aခက္ဆံုး´´
``ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ကတိဆိုတာ ဒိန္ခဲ မပါတဲ့ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္နဲ႔ တူတယ္´´ (က႐ုတီယဲ)
``ဘယ္သူ Aႀကီးဆံုးလဲ ဆိုတာ စၿပီး မျငင္းခင္Aထိ လူေတြAားလံုး ညီAစ္ကိုေတြ´´
``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လို ေန ေနရသလဲဆိုတာကိုသာ မစU္းစားရင္ ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္´´
``သူမ်ားထက္ျမင့္ေAာင္ မခုန္ႏိုင္ရင္ Aလ်ားခုန္ပါ´´
``ခင္ဗ်ားေနာက္ကို Aားလံုးလိုက္ေနၾကတယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ား ပထမပဲ´´
``ကိုယ့္Aေၾကာင္းေျပာတာ စိတ္၀င္စားစရာ Aေကာင္းဆံုး´´
``ဘ၀ကို မေက်နပ္တဲ့လူေတြ ကံကို ပံုခ်တယ္။ ကံကို မေက်နပ္တဲ့လူေတြ ဘ၀ကို ပံုခ်တယ္´´
``ဘာကို မ်က္ကြ ယ္ျပဳရမလဲဆိုတာကို သိဖို႔Aတြက္ မ်က္လံုး ႏွစ္ဖက္စလံုး ဖြင့္ထားရမယ္´´
``တစ္သက္လံုး ႐ိုး႐ိုးသားသားေနဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့စိတ္ဟာ လူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Aစပိုင္းမွာတင္
ေပ်ာက္ကြ ယ္သြားတတ္တယ္´´
``ညာလက္ကလုပ္တာကို ဘယ္ေတာ့မွ ဘယ္လက္က မသိေစနဲ႔´´ (႐ုစဘဲ့၊ Aေမရိကန္ သမၼတ)
``ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မသိခ်င္တဲ့လူေလာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သိတာ မရွိပါ´´
``ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးတာဟာ သူ႕Aထဲမွာ ေနတာထက္ ပိုလြယ္ပါလားေနာ္´´
``ကိုယ့္ေနရာမွာ ကိုယ္ေနခ်င္တဲ့လူထက္ သူမ်ားေနရာမွာ ေနခ်င္တဲ့လူ Aၿမဲတမ္း ပိုမ်ားတယ္´´
``တရားမွ်တမႈဘက္က တိုက္ပြဲ၀င္ရာမွာ ဟဲဗီး၀ိတ္ေတြ နည္းလိုက္တာ´´
``ေနာက္ဆံုးမွာေနတာ ေကာင္းတယ္။ ေနာက္က ႐ိုက္မွာကို ေၾကာက္စရာ မလိုဘူး´´
``ဘ၀တကၠသိုလ္ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္တိုင္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း Aသစ္ေတြခ်ည္းပါလား´´
``စည္းကမ္းခ်က္Aသစ္ေတြထြက္လာရင္ ခၽြင္းခ်က္Aသစ္ေတြလည္း ထြ က္လာမယ္။ စိတ္ခ်´´
``ကံကိုမယံုဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကံကိုပဲ Aၿမဲတမ္းပံုခ်တယ္´´
``တရာမွ်တမႈ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔ ဒင္းမရွိရတာလဲဟင္´´
``ထိုင္လို႔ရတဲ့ေနရာမွာ မတ္တတ္ရပ္ရတာက ပိုလြယ္ပါတယ္´´
``စကားေျပာခြင့္မရွိတဲ့လူ AသံုးAႏံႈး ေရြးစရာမလုိ´´
``နိဗၺာန္မွာ ဟာသကလြဲလို႔ Aကုန္ရွိတယ္´´
``၀င္ေပါက္မရွိတဲ့ေနရာမွာ ထြက္ေပါက္ကို ရွာရတာ Aခက္ဆံုး´´
``လုပ္မိတဲ့Aမွားေတြရဲ႕ AေရAတြက္က Aရည္AေသြးAျဖစ္ကို ေျပာင္းလာရင္ Aဲဒါ ဘ၀ Aေတြ႕Aႀကံဳပဲ´´
``ကို္ယ္ပိုင္Aျမင္ မရွိဘူးဆိုရင္ Aျမင္ခ်င္း မတူဘူးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး´´
``ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေတာင္ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိရင္ သူမ်ားကို ခင္ဗ်ား ဘာေျပာႏိုင္မွာလဲ´´
``ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ ေနတဲ့လူေတြထက္ သက္တမ္း ပိုရွည္တယ္´´
``လက္ၫွိဳးေတြ မ်ားေလေလ၊ Aလုပ္လုပ္မယ့္လက္ေတြ နည္းေလေလ´´
``လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ AသံုးAႏႈန္း ေရြးရတဲ့Aလုပ္ ေလ်ာ့သြားတယ္´´
``သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ဖို႔ မႀကိဳးစားတာ တစ္ခုနဲ႔ပဲ ရန္သူေတြကို ေမတၱာထားသင့္ေနၿပီ´´
``ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မေက်နပ္တဲ့လူထက္ ဘ၀ကို မေက်နပ္တဲ့လူ ပိုမ်ားတယ္´´
``ကိုယ့္ကုိကိုယ္ ေပ်ာ္ေAာင္လုပ္ရတာထက္ Aျခားလူကို ေပ်ာ္ေAာင္လုပ္ရတာ ပိုလြယ္တယ္´´
``မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းရင္ သတိမရခ်င္တဲ့ AရာAားလံုးကို ေမ့ရတာလြယ္တယ္´´
``ျပတ္သားတဲ့လူ ေဗြေဆာ္Uီး လက္ေလ်ာ့သတဲ့´´
``ေသာ့ေပါက္က ေခ်ာင္းၾကည့္တဲ့Aခါ ကိုယ္ကိုကိုယ္က လြ ဲ လို႔ Aားလံုးကို ျမင္ရတယ္´´
``လူသားကို ကယ္တင္ဖို႔Aတြက္ လူAင္Aား Aၿမဲ တမ္း မလံုေလာက္ဘူး´´
``ဒီဘ၀ကေန Aသက္ရွင္လ်က္ ထြက္သြ ားလို႔ မရဘူး။ စိတ္ခ်´´
``လွည့္ၾကည့္႐ံုရွိေသး။ Aားလံုး ကိုယ့္ေရွ႕ေရာက္ကုန္ၾကၿပီ´´
``Aနာဂတ္ဟာ Aေကာင္းျမင္သမားေတြကို ခ်စ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ Aဆိုးျမင္သမား ေတြနဲ႔ ေဖာက္ျပားတယ္´´
``တခ်ိဳ႕ေသာ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခ်က္ေတြဟာျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးဘူးဆိုတဲ့ Aခ်က္ကိုပဲ ေဖာ္ၫႊန္းတယ္´´
(စြ မ္ဘားေတာ့)
``ေက်ာက္႐ုပ္ေတြကို လူေတြ ဘယ္လို သေဘာထားသလဲဆိုတာ ခိုေတြက ေဖာ္ျပတယ္´´
``Aမ်ားနဲ႔မတူ တစ္မူထူးျခားခ်င္သလား။ Aဲဒါဆို Aမွန္ပဲေျပာ´´ (႐ုရွားစာေရးဆရာ ဗမ္ပီးေလာ့)
``ေပ်ာ္ေနတဲ့လူေတြ နာရီကို မၾကည့္ပါ´´ (႐ုရွားစာေရးဆရာ ဂရီ ဘိုယက္ေဒါ့)
``သူရဲေကာင္းေတြ လုိေနတယ္ဆိုရင္ Aဲ ဒီႏိုင္ငံဟာ ကံမေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံပဲ´´ (ဂ်ာမန္စာေရးဆရာ ဘရက္ခ္)
``ေနေရာင္ကို ေက်ာေပးထားရင္ ကိုယ့္Aရိပ္ကိုပဲ ျမင္ရမယ္´´
``ေသၿပီးတဲ့ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို မေၾကာက္ပါနဲ႔။ ရွင္ေနတဲ့ ရန္သူေတြကိုပဲ ေၾကာက္ပါ´´ (ျပင္သစ္ စာေရးဆရာ ဒူးမား)
``နားေထာင္ရမယ္ဆိုရင္ Aရင္ဆံုးနားေထာင္၊ စကားေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးမွ ေျပာ´´
``တစ္ခါပဲျဖစ္ျဖစ္ Aူလိႈက္သည္းလိႈက္ ရယ္တဲ့လူဟာ ျပဳျပင္လို႔မရေAာင္ ဆိုးတဲ့လူ မျဖစ္ႏိုင္ပါ´´
(Aဂၤလိပ္သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ ေတြးေခၚရွင္ ကာရ္လုိင္း)
``ကိုယ့္ရန္သူေတြကို ခြင့္လႊတ္လုိက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔´´ (Aေမရိကန္ သမၼတ ကေနဒီ)
``ကိုယ့္လူႀကီးမွာ ဘာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မွ မေတြ႕တဲ့ လက္ေAာက္ငယ္သားကို မယံုနဲ႔´´
``မွန္႐ံုနဲ႔မၿပီးဘူး။ Aခ်ိန္မီ မွန္ဖို႔ လုိတယ္´´ (စာေျပာင္ဆရာ ကရြတ္ကီး)
``သူ မၾကာခင္ ေသေတာ့မယ္ဆိုတာကို ေတြးမိရင္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ငိုခ်င္စိတ္ ေပါက္တယ္။ မိန္းမကေတာ့ သူမ
ေမြးလာတာ ၾကာပါပေကာဆိုတာ ေတြးမိတိုင္း မ်က္ရည္က်တယ္´´
(Aေမရိကန္သတင္းစာဆရာ မင္းကင္)
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားမွ ရေသာ ဗဟုသုတမ်ား
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ားၾကည့္႐ႈၿပီး ရရွိလာေသာ ဗဟုသုတ (၁၂၅) ခ်က္
(နည္းနည္း လွ်ာရွည္ခ်င္ပါေသးသည္။ ဒီAေၾကာင္းAရာေလးကို ပလန္းနက္ ဖိုရမ္ထဲမွာ ဖတ္ရတာပါ။ Aစက
ဘာမ်ားပါလိမ့္ဆိုၿပီး ဖတ္မိတာပါ။ ေနာက္မွ Aေတာ္ကို သေဘာက်သြားပါတယ္။ ပလန္းနက္မွာ ပို႔စ္ကို တင္ထားတာက ၂၀၀၆
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ကတည္းကပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က ဟိုတစ္ေန႔ကမွ ဖတ္ျဖစ္ပါ တယ္။ ေတာ္ေတာ္ကို သေဘာက်လို႔
သူငယ္ခ်င္းေတြ ဆီကိုလည္း Aီးေမးလ္နဲ႔ ပို႔လိုက္ပါေသးတယ္။ Aဲ ဒီမွာ ဖတ္ရသမွ်ဆိုရင္ မဂၢဇင္းေတြထဲ မွာပါ Aေတာ္ေလး
ဂယက္႐ိုက္ခဲ့တဲ့ ပို႔စ္ေလးျဖစ္ပံုရပါတယ္။ Aေတာ္လည္း ထိသြားၾကပံုရပါတယ္။ ပို႔စ္ကို တင္ထားတဲ့သူက
ကိုမြန္းစတားေAာ့ဖ္ေရာ့ခ္ ပါ။ ဒါေပမယ့္ မူလေရးတဲ့သူက သူမဟုတ္ပါ ဘူးတဲ့။ မူလေရးတာက ကိုကယ္လ္ဗင္္ ပါတဲ့ဗ်ာ။
သူတို႔ေရးထားတုန္းက Aခ်က္ (၁၀၀) တင္ပါ။ Aဲ ဒီမွာ Aေငြ႕ ကပါ (၂၅) ခ်က္ ထပ္ၿပီး ထည့္ေပးထားလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္က
ျမန္မာဇာတ္ကားမ်ား ၾကည့္႐ႈ၍ ရရွိလာေသာ ဗဟုသုတ (၁၂၅) ခ်က္ ဆိုၿပီး နာမည္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ မိတ္ေဆြလည္း
သေဘာက်မွာပါ)
၁။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခဏခဏ Aတိတ္ကို ျပန္သတိရေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မ်ားေသာAားျဖင့္ Aတိတ္ကို
AျဖဴAမည္းျဖင့္သာ သတိရေလ့ရွိသည္။
၂။ သီခ်င္းနားေထာင္ေလ့ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး သီခ်င္းနားေထာင္ေနရင္း Aတိတ္ Aေၾကာင္းမ်ား ျပန္ေတြးေလ့ရွိသူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။
၃။ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ စကားစျမည္ ေျပာမည္ဆိုပါက.. Aစာ လံုး၀မစားရ။ (သိပ္စားခ်င္လွ်င္ Aရည္ တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္
Aနည္းငယ္မွ် စားခြင့္ရွိသည္။)
၄။ မိန္းကေလးမ်ား ကားပ်က္လွ်င္ AနီးAနားတြင္ ကူညီေပးခ်င္ေသာ ေယာက်္ားေလး မ်ား Aမ်ားAျပားရွိသည္။
၅။ ထိုေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ Aားလံုးသည္ ကားျပင္တတ္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
၆။ ထိုမိန္းကေလးသည္ Handphone ရွိေသာ္လည္း မ်ားေသာAားျဖင့္ လမ္းသြ ားလမ္းလာ မ်ားကိုသာ
AကူAညီေတာင္းေလ့ရွိသည္။
၇။ Professional Graphic Designer တစ္ေယာက္သည္ Laptop ျဖင့္ Touch Pad ကိုသံုးၿပီး Aံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ
ဒီဇိုင္းမ်ားကို Microsoft Paint ျဖင့္ ဖန္တီးေလ့ ရွိသည္။
၈။ Instant Messenger / Chat Client ဆိုသည္မွာ Pagemaker / Microsoft Word ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
၉။ Computer ပညာရွင္မ်ားသည္ စာ႐ြက္မ်ားျဖင့္သာ Aလုပ္႐ႈပ္ေနတတ္ၾကၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ သံုးေလ့မရွိၾက။
၁၀။ သူခိုးမ်ားသည္ AသံမၾကားေAာင္ ေျခဖ်ားေထာက္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ေလ့ ရွိၾကသည္။
၁၁။ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ရန္Aလြန္ျဖစ္ၾကသည္။
၁၂။ ႐ုပ္ဆိုးသူမ်ားသည္ လူဆိုး၊ လူမိုက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၁၃။ လူမိုက္မ်ားသည္ ေဘာင္းဘီသာ၀တ္ၾကၿပီး ပုဆိုး၀တ္ေလ့၀တ္ထ မရွိၾကေခ်။
၁၄။ လူဆိုးေခါင္းဆာင္ Aမ်ားစုသည္ ကုတ္Aကၤ ်ီ (သို႔) Leather Jacket ၀တ္ေလ့ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ Uီးထုပ္
ေဆာင္းထားတတ္ၾကသည္။
၁၅။ လူဆိုးမ်ားသည္ ၿခံက်ယ္ႀကီးမ်ား၊ တိုက္ပ်က္ႀကီးမ်ားတြ င္ စခန္းခ်ေလ့ရွိသည္။
၁၆။ ေထာင္မွထြ က္လာသူမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္စားေလ့မရွိဘဲ လူဆိုးမ်ားျဖင့္သာ ျပန္လည္ေပါင္းသင္းၿပီး
ဆက္လက္ဆိုးသြ မ္းၾကသည္။
၁၇။ Snooker ကစားသူ Aမ်ားစုသည္ Aက်င့္ပ်က္ လူေပြမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
၁၈။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရကူးကန္နားသို႔ ေရာက္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆို ေရထဲသို႔ တြန္းခ်ေလ့ရွိသည္။
၁၉။ စီးပြားေရးသမား Aမ်ားစုသည္ Aေနာက္တိုင္း၀တ္စံုကို ၀တ္စံုျပည့္ ၀တ္ဆင္သြားလာေလ့ရွိသည္။
၂၀။ ထိုလူAမ်ားစုသည္ Aနက္ေရာင္ လက္ဆြဲေသတၱာမ်ား ကိုင္ေဆာင္ေလ့ ရွိၾကသည္။
၂၁။ တစ္UီးUီးက ဖန္ခြက္က်ကြဲလွ်င္ ထိုသူႏွင့္ ပတ္သက္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွာ ေသေဘး (သို႔) Aႏၱရာယ္ ႏွင့္
ႀကံဳေနရသည္မွာ AေသAခ်ာပင္ျဖစ္သည္။
၂၂။ ေသခါနီး လူမမာမ်ားသည္ စကားAလြန္မ်ားေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
၂၃။ သူတို႔ စကားေျပာလို႔ မၿပီးမခ်င္း ေသေလ့မရွိ။
၂၄။ ေက်း႐ြာတိုင္းတြ င္ ထန္းေတာရွိတတ္ၿပီး၊ Aဆိုပါထန္းေတာတြင္ Aခ်ိန္ျပည့္ မူး႐ူးေနသူမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ ထန္းရည္ဆိုင္
ရွိသည္။
၂၅။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘ၀သည္ ကင္တင္းတြ င္ တစ္ေနကုန္ထိုင္ၿပီး ရီစရာဟာသမ်ားေျပာကာ ေကာင္မေလးမ်ားကို
ထိုင္ငမ္းေနေသာ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္သည္။
၂၆။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ Myanmar Info Tech (ICT Park) ႏွင့္ Aင္းလ်ားကန္ေဘာင္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
၂၇။ စာသင္ခန္းမ်ားထဲ တြ င္ စိတ္ႀကိဳက္စကားေျပာခြင့္ရွိသည္။
၂၈။ ေက်ာင္းသူမိန္းကေလး Aမ်ားစုသည္ Aသံစြာက်ယ္စြာက်ယ္ စကားေျပာေလ့ရွိၿပီး၊ ကင္တင္းတြ င္ ဟီးဟီးဟားဟား
လုပ္ေလ့ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
၂၉။ ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ ဆိုင္ထဲ သို႔ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္လာလွ်င္ ၀ိုင္းစတတ္ၾကသည္။
၃၀။ Aစခံရေသာ ေယာက်္ားေလးတိုင္း ရွက္ၿပီး Aမွားမွား Aယြ င္းယြ င္းမ်ား လုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။
၃၁။ Aသက္မည္မွ်ပင္ ႀကီးေစကာမူ Aထက္တန္းေက်ာင္း တက္ေလ့ရွိၾကသည္။
၃၂။ လူငယ္ေယာက်္ားေလး မိန္းကေလးမ်ားသည္ ၃ ေယာက္ ၄ ေယာက္ Aဖြဲ႔လိုက္သာ ေပါင္းသင္းေလ့ ရွိၾကသည္၊
တစ္ေယာက္တည္း ေနေလ့သိပ္မရွိ။
၃၃။ ေယာက်္ားေလးAဖြဲ႔မွ တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ မိန္းကေလးAဖြဲ႔မွ တစ္ေယာက္ ေယာက္ ခ်စ္သူရည္းစားျဖစ္သြ ားလွ်င္
ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ထိုမိန္းကေလးAဖြဲ႔မွ Aျခားေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ သမီးရည္းစားမ်ား ျဖစ္သြ ားေလ့ရွိသည္။
၃၄။ သမီးရည္းစားမ်ားသည္ သီခ်င္းဖြ င့္ထားေသာ ပန္းၿခံထဲတြ င္ ေျပးလႊားကာ ေပ်ာ္ေနၾကေလ့ရွိသည္။
၃၅။ မိန္းကေလးမ်ား ေAာ့Aန္ပါက ကိုယ္၀န္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
၃၆။ ကိုယ္၀န္ရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ား ေခ်ာ္လဲလွ်င္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ဖို႔ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာသည္။
၃၇။ ေမြးလာေသာ ကေလးမွာ ေယာက်္ားေလးျဖစ္လွ်င္ လင္ေယာက်္ားမွာ Aလြန္ေပ်ာ္႐ႊင္ေလ့ရွိသည္။
၃၈။ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားသည္ စိတ္ဆိုးလွ်င္ ပါး႐ိုက္ေလ့ ရွိၾကသည္။
၃၉။ Aသည္းကြ ဲ သူမ်ားသည္ Aလြ မ္းသီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ၿပီး ငိုေႂကြးေလ့ ရွိၾကသည္။
၄၀။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ပါက Aဆိုပါ မိန္းကေလးႏွင့္ သမီးရည္းစား ျဖစ္သြ ားတတ္သည္။
၄၁။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္သည္ ေယာက်္ားေလးတစ္ေယာက္Aား မေက်နပ္၍ လက္စားေျခလိုလွ်င္ သမီးရည္းစားAျဖစ္
တြဲေလ့ရွိသည္။
၄၂။ Aရက္မူးလာလွ်င္ Aာေလးလွ်ာေလးျဖင့္ စကားေျပာတတ္ၿပီး.. ေျပာသမွ် စကားAမ်ားစုမွာ ရန္စကားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
၄၃။ Aရက္ဆိုင္Aတြ င္း မည္မွ်ပင္ ရန္ျဖစ္ေစကာမူ မ်ားေသာAားျဖင့္ ရဲလာၿပီး ဖမ္းေလ့မရွိ။
၄၄။ မူး႐ူးၿပီး Aိမ္ျပန္လာလွ်င္ Aိမ္ရွိေကာင္မေလးမ်ားAား မတရား ျပဳက်င့္တတ္ၾကသည္။ ထိုAခ်ိန္တြ င္ စားပြဲေပၚမွ
ပန္းAိုးလဲသြားျခင္း၊ က်ကြဲျခင္း၊ ပန္းပြင့္ေႂကြျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္သည္။
၄၅။ Aခန္းတစ္ခန္းAတြင္းမွ ထြက္လာၿပီး ပုဆိုးျပင္၀တ္လွ်င္ မုဒိမ္းေကာင္ျဖစ္သည္။ (မူးေနသူျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာေပၚတြင္
Aဆီျပန္ေနပါက ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာသည္။)
၄၆။ မတရားျပဳက်င့္ ခံရသူတိုင္း ကိုယ္၀န္ရွိလာၾကသည္။
၄၇။ သူတို႔သည္ Aမ်ားAားျဖင့္ တရားစြဲေလ့ မ႐ွိၾက။
၄၈။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေလ့ မရွိသည့္Aျပင္ ကေလးကို ေတာ႐ြာတစ္ခုခုသို႔ သြ ားၿပီး ခက္ခဲဆင္းရဲစြာ ေမြးေလ့ရွိသည္။
၄၉။ Aိမ္မ်ားတြင္ ေခ်ာေမာလွပေသာ Aိမ္ေဖၚ ေကာင္မေလးမ်ား ရွိတတ္သည္။
၅၀။ ထိုAိမ္ေဖာ္ေကာင္မေလးမ်ားသည္ Aိမ္ရွင္၏ သားမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္း သြားတတ္ၾကသည္။
၅၁။ ႐ုပ္ဆိုးေသာ Aိမ္ေဖၚAား မည္သူမွ် မတရားျပဳက်င့္ျခင္းမရွိ။
၅၂။ ေခတ္လူငယ္ Aမ်ားစုသည္ Shopping Mall မ်ား Snack Bar မ်ားတြင္ တစ္ခ်ိန္လံုး Aခ်ိန္ၿဖံဳးေနတတ္ၾကသည္။
၅၃။ Aဆိုပါ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေတြ႕သမွ်ေကာင္မေလးမ်ားAား မ်က္စပစ္ျပျခင္း စသည္ စသည္မ်ားAား စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။
၅၄။ မိန္းကေလးမ်ား Aဖြဲ႕လိုက္ ခရီးထြ က္ပါက ေယာက်္ားေလး Aဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လမ္းခရီးမွာ ႀကံဳေတြ ႕ေလ့ရွိၿပီး ခ်စ္သူရည္းစား
ျဖစ္သြားေလ့ရွိသည္။
၅၅။ ေယာက်္ားေလး (သို႔) မိန္းကေလးAဖြဲ႔မ်ားတြင္ Aေခ်ာဆံုးတစ္ေယာက္မွ လြဲၿပီး က်န္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွာ တစ္ခ်ိန္လံုး
ဟာသလုပ္ၿပီး ရီစရာမ်ား ေျပာေနတတ္ၾကသည္။
၅၆။ ေခတ္လူငယ္Aမ်ားစုမွာ မိဘ တစ္Uီး (သို႔) ႏွစ္Uီးလံုးမရွိတတ္ၾက။ Uီးေလး၊ Aေဒၚ မ်ား သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္သာ ေနေလ့
ရွိၾကသည္။
၅၇။ စတိုးဆိုင္ရွိ Aေရာင္းစာေရးမမ်ားAား စိတ္ႀကိဳက္ ရည္းစား စကားေျပာခြင့္ရွိသည္။
၅၈။ (Aေရာင္းတာ၀န္ခံ/မန္ေနဂ်ာ/Security) မည္သူကမွ် မတားဆီးၾက၊ Aေႏွာင့္ Aယွက္ ေပးေလ့မရွိၾက။
၅၉။ မည္သူမဆို တကၠစီငွားစီးလွ်င္ မည္သည့္Aခါမွ ေစ်းမဆစ္ၾက။
၆၀။ Aသက္ ၄၀ ေက်ာ္ မိန္းမႀကီး ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ Aတင္းေျပာတတ္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
၆၁။ ရႈပ္ေပြေသာ မိန္းမမ်ားသည္ Aခ်ိန္ျပည့္ ဖဲရိုက္ေနေလ့ရွိသည္။
၆၂။ Aိမ္တစ္Aိမ္တြင္ Aဖိုး၊ Aဖြားမ်ားသည္ ၾသဇာAရွိဆံုးလူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔ကို Aားလံုးက ေၾကာက္ရေလသည္။
၆၃။ ညAခ်ိန္မေတာ္ လမ္းမေပၚတြင္ သီခ်င္းAက်ယ္ႀကီးဆိုၿပီး ဂစ္တာတီးေနသူမ်ားကို တရပ္ကြက္လံုးက
သည္းညည္းခံၾကသည္။
၆၄။ ဂစ္တာတစ္လံုးထဲျဖင့္ Drum/Keyboard Aသံမ်ားထြက္ေAာင္ တီးတတ္ၾကသည္။
၆၅။ ေကာင္မေလးမ်ားသည္ Aေဖာ္မပါဘဲ ညAခ်ိန္မေတာ္ လူျပတ္ေသာ လမ္းမ်ားတြင္ သြားလာေလ့ရွိသည္။
၆၆။ ထိုလမ္းမ်ားတြ င္ Aေဖာ္မပါေသာ ေကာင္မေလးAား ဆြဲလားရမ္းလားလုပ္ဖို႔ Aရက္မူးေနေသာ လူရမ္းကားမ်ား လူဆိုးမ်ား
ေစာင့္ေနတက္သည္။
၆၇။ ထိုမိန္းကေလးမ်ားသည္ Aမ်ားAားျဖင့္ ေAာ္ဟစ္AကူAညီေတာင္းေလ့မရွိၾက။
၆၈။ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ တစ္ေယာက္တည္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ ၂ ေယာက္ ၃ ေယာက္မကေသာ လူဆိုး/လူမိုက္မ်ားႏွင့္
ရန္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
၆၉။ ရန္ျဖစ္သည့္Aခ်ိန္တြင္ လဲက်သြားပါက ရႈံးၿပီျဖစ္သည္။
၇၀။ Aလြန္ေခ်ာေမာလွပေသာ ေကာင္မေလးမ်ားတြင္ ခပ္ေပါေပါ ခပ္ခ်ာခ်ာ Aစ္ကိုတစ္ေယာက္ ရွိေနတတ္သည္။
၇၁။ ထိုမိန္းကေလး၏ Aေဖသည္ သူ၏သားမက္ေလာင္းAား မည္သည့္Aခါမွ် မ်က္ႏွာေက်ာမတည့္။
၇၂။ နယ္မွ တစ္ေယာက္တည္းလာေနေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ သိန္းခ်ီေပးရေသာ Aခန္းမ်ားငွားေနတတ္ၾကၿပီး
ဘတ္စ္ကားျဖင့္ သြ ားေလ့ရွိသည္။
၇၃။ ဆင္းရဲသား Aလုပ္သမားမ်ားသည္ စုတ္ခ်ာေသာ (တစ္ခါတစ္ရံ) စုတ္ၿပဲေနေသာ A၀တ္Aစားမ်ားသာ Aၿမဲ လို
၀တ္ဆင္ၾကသည္။
၇၄။ ခ်မ္းသာသူတို႔၏ သားသမီးမ်ားသည္ ဘြ ဲ ႕ရၿပီးသည္Aထိ Aလုပ္လုပ္ေလ့မရွိၾက။
၇၅။ Aသည္းကြ ဲ သူမ်ားသည္ မီးရထားလမ္းေဘးတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနေလ့ရွိသည္။
၇၆။ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာေသာ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးမ်ားသည္ ဆင္းရဲ ၿပီး ေခ်ာေမာလွပေသာ ေကာင္မေလးမ်ားAား လက္ထပ္ခြင့္ရရန္
ေယာက္ခမေလာင္းမ်ားAား ေငြျဖင့္ သိမ္းသြ င္းတတ္သည္။
၇၇။ Aျဖဴေရာင္ကုတ္Aက်ီရွည္ ၀တ္ထားၿပီး နားက်ပ္ကို လည္ပင္းတပ္ထားသူတိုင္း ဆရာ၀န္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ (သို႔)
ဆရာ၀န္တိုင္း ဂ်ဴတီကုတ္၀တ္ၿပီး နားက်ပ္လည္ပင္း ဆြဲထားတတ္ၾကသည္။
၇၈။ ခြဲစိတ္ကုသမႈ မေAာင္ျမင္လွ်င္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးသည္ ခြဲခန္းAတြင္းမွ ေခါင္းယမ္း၍ (သို႔) မ်က္ႏွာပ်က္၍
ထြ က္လာတတ္သည္။
၇၉။ မင္းသား (သို႔) မင္းသမီး၏ Aေမမ်ားတြင္ ႏွလံုးေရာဂါ (သို႔) ေသြးတိုးေရာဂါမ်ား ရွိတတ္သည္။
၈၀။ တယ္လီဖုန္းမွ သတင္းဆိုးၾကားရလွ်င္ တယ္လီဖုန္းေျပာေနရင္းမွ မူးေမ့ လဲသြ ားတတ္သည္။
၈၁။ Aလြန္ေတာ္ေသာ မိန္းမမ်ားသည္ Aသံုးမက်ေသာ (သို႔) Aလြန္မာနႀကီးေသာ ေယာက်္ားမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။
၈၂။ Aလြန္ထက္ျမက္ေသာ မိန္းမမ်ား၏ Aိမ္ေထာင္ေရးသည္ Aဆင္မေျပ။
၈၃။ လူငယ္မ်ား၏ နာမည္Aမ်ားစုမွာ ေခၚရခက္ေသာ ေသာက္ညင္ကတ္ဖြယ္ နာမည္မ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
၈၄။ တခါတရံ မည္သုိ႔မွ် ေတြးေတာယူဖြယ္မရေလာက္ေသာ နာမည္မ်ဳိးရွိသည္။
၈၅။ ထိုေသာက္ညင္ကတ္ဖြယ္ နာမည္ဆိုးကို မည္သူကမွ် စျခင္း၊ ေနာက္ျခင္း ေျပာင္ေလွာင္ျခင္းမျပဳၾကေခ်။
၈၆။ ေယာက်္ားေနာက္ ခိုးရာလိုက္ေျပးသြားေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ မိဘမ်ားAား ခိုးရာလိုက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း..
လိုက္မရွာရန္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ေၾကာင္း Aစရွိသျဖင့္ စာေရးထားတတ္ၾကၿပီး Aိပ္ယာေပၚ သို႔မဟုတ္ Aိပ္ယာေဘးကစားပြဲေပၚ
တင္ထားေလ့ရွိၾကသည္။
၈၇။ ထိုစာAမ်ားစုတြင္ သမီးမိုက္ဆိုေသာ စာသား ပါေလ့ရွိသည္။
၈၈။ ေယာက်္ားေလးAမ်ားစုကေတာ့ မိဘကို မိန္းမခိုးမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လံုး၀ Aသိေပးေလ့မရွိ။
၈၉။ ႏွဲ သံၾကားပါက (နာတာရွည္) မမာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ား ေသတတ္သည္။
၉၀။ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ Aခန္းသည္ လူမေနသည့္Aခန္းကဲ့သို႔ AစU္Aၿမဲ ရွင္းလင္းေနတတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေနေလ့ရွိသည္။
၉၁။ Aိမ္ေဖာ္မိန္းမမ်ား၊ ၿခံေစာင့္မ်ားသည္ Aိမ္ရွင္၏ သမီးAား မမေလး ဟုသာ ေခၚေလ့ရွိသည္။
၉၂။ Aခုေနာက္ပိုင္းတြ င္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးစကားမ်ားကိုပင္ ေလးနက္ေAာင္ တမင္ႀကိဳးစားဖ်စ္ၫွစ္ေျပာတက္ေသာ Aက်င့္မ်ား
ရွိလာၾကသည္။
၉၃။ လူၾကားထဲတြင္ Aိေႁႏၵ ပ်က္ေလာက္ေAာင္ တကိုယ္လံုးႏွင့္ လက္မ်ားရမ္းခါလႈပ္ၿပီး စကားေျပာတက္ သူမ်ားကို
မထူးျခားသေယာင္ ဆက္ဆံေျပာဆိုတက္ၾကသည္။
၉၄။ လူငယ္မ်ားသည္ ပူAိုက္ေသာရာသီမွာပင္ Aေႏြ းထည္မ်ား ၀တ္ဆင္ၾကေလ့ ရွိသည္။
၉၅။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူAမ်ားစုမွာ စာႀကိဳးစားသည္ကို မေတြ႕ရ။
၉၆။ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားထြန္းထားလွ်င္ Aလြ န္ပင္ ရိုမန္တစ္ ျဖစ္သည္။
၉၇။ သႀကၤန္လည္ရာတြင္ မည္သူမွ် Aရက္မေသာက္ၾက။
၉၈။ ႏိုင္ငံျခားသြ ားၿပီး ပညာသင္လာပါက ျမန္မာျပည္တြင္ Aလြန္ေAာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (သို႔) ပညာရွင္Aျဖစ္
ရပ္တည္ႏိုင္သည္။
၉၉။ ေယာက်္ားျဖစ္ၿပီး ႏႈတ္ခမ္းေမႊးမရွိလွ်င္ Aတုတပ္ထားတတ္ၾကသည္။

၁၀၀။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ ေဒါသထြက္ေစကာမူ ဆဲ ဆိုျခင္းမျပဳၾက။
၁၀၁။ သူၾကီးသားမ်ားသည္ မေကာင္းေသာသူမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။
၁၀၂။ ဘယ္သူမွမေခၚေသာ္လည္း ရဲမ်ားသည္ AမႈAခင္းျဖစ္ျပီးျပီးခ်င္း ေရာက္လာ တတ္ၾကသည္။
၁၀၃။ ဖခင္ႏွင့္သားမ်ားမွာ Aမ်ားAားျဖင့္မတည္႕ၾကေခ်။
၁၀၄။ ပုိက္ဆံAိတ္မ်ား၊ Aဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား ေကာက္ရ၍ ျပန္ေပးလွ်င္ပိုင္ရွွင္က ေက်းဇူး ဆပ္သည့္Aေနျဖင့္
ပိုက္ဆံေပးတတ္ၾကေသာ္လည္း ဘယ္ေတာ့မွ မယူတတ္ၾက။ (ပိုက္ဆံေပးျပီး ေက်းဇူးဆပ္ရေကာင္းလာဟုပင္ ေဒါသထြက္တတ္
ၾကေသးသည္။)
၁၀၅။ ဆင္းရဲသားႏွင့္ သူေဌးသမီး Aမ်ားAားျဖင့္ ညားတက္ၾကသည္။
၁၀၆။ ရတနာမ်ား၊ Aဖိုးတန္ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ကိုယ့္ဖာသာ Aိမ္ေAာက္ကျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ေနရာကျဖစ္ျဖစ္ တူးလို႕ရလွ်င္
ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသာ ျပန္Aပ္ေလ့ရွိသည္။
၁၀၇။ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ဆိုင္မွာထိုင္ျပီး ပိုက္ဆံရွင္းလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ ပိုေငြAေၾကြ ျပန္မAမ္းၾကေခ်။ (တခ်ိဳ႕ကျပန္မAမ္းရေAာင္ပင္
ပိုတာ ျပန္မေပးနဲ႔ဟုလုပ္တတ္သည္)
၁၀၈။ Aရက္ေသာက္လွ်င္ မည္သူမွ (Aမ်ားAားျဖင့္၊ မည္သည္႕Aရက္ျဖစ္ျဖစ္) ေရ၊ ေဆာ္ဒါေရာျပီး မေသာက္ၾကေခ်။
Aခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္Aျမည္းပင္မစားၾက။
၁၀၉။ လူငယ္မ်ားAမ်ားစုသည္ စိတ္ကူးယU္တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယU္သည့္ စိတ္ကူးတိုင္းလည္း Aျပင္ကAတိုင္းလိုပင္
ျဖစ္ေနတတ္သည္။
၁၁၀။ ဓားႏွင့္ Aထိုးခံရျပီးျပီးခ်င္း လူနာကိုေဆရံုပို႔ဖို႔ထက္ လူနာလဲက်ေနသည့္ ေနရာတြင္သာ Aၾကာႀကီး
စကားေျပာေနတတ္သည္။
၁၁၁။ ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္က ေသေပးရသည့္ထံုးစံရွိသည္။
၁၁၂။ က်မ္းမာေရးAတြက္ Aေျပးေလ့က်င့္လွ်င္ မနက္ ၉း၀၀ရီေလာက္ ထျပီး Aေျပးေလ့က်င့္ေလ့ရွိသည္။
၁၁၃။ ေယာက္်ားေလးမ်ား Aသည္းကဲ ြ လွ်င္ Aရက္ေသာက္ေလ့ရွိသည္။
၁၁၄။ Aရက္တစ္ခြက္ေသာက္ျပီးလွ်င္ တစ္ပုလင္းလံုး ေသာက္ျပီးသကဲ့သို႔ ရုပ္၊ Aသံႏွင့္ Aေတာ္ေလး မူးတက္ၾကသည္။
၁၁၅။ Aပ်ိဳၾကီးမမမ်ားသည္ ေကာင္ေလးေခ်ာေခ်ာေလးမ်ားကို Aရမ္းAရမ္းကို ခိုက္တတ္ၾကသည္။
၁၁၆။ ကားတိုက္လွ်င္ သစ္ပင္ၾကီး လည္သြ ားတတ္သည္။
၁၁၇။ ကိုယ္ကမသတ္ဘဲ သူမ်ားသတ္ျပီသား လူေသ၏ ရင္ဘတ္တြ င္ စိုက္ေနေသာ ဓားကို သြားျပီးႏုတ္ေပးမိလွ်င္လည္းေကာင္း၊
ကိုင္မိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လူသတ္ တရားခံ ျဖစ္တတ္သည္။
၁၁၈။ လူ ၄-၅ ေယာက္ ႏွင့္လည္း တိုက္ပဲ ြ ၾကီးတစ္ပဲြျဖစ္တတ္သည္။ Aဆိုပါ တိုက္ပဲြ Aတြင္းမွ လူဆိုးမ်ားသည္
ေသျပီးလွ်င္လည္း ျပန္ရွင္တတ္သည္။
၁၁၉။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိန္မေၾကာက္ေသာ ခပ္ေပါေပါ ေယာက္်ားၾကီးမ်ား မ်ားစြာရွိတတ္သည္။
၁၂၀။ Aသက္ၾကီးေသာ သူေဌးၾကီးမ်ား၏ Aသက္ကို မၾကာခဏ ကယ္တင္မယ့္သူ ေပါမ်ားသည္။ Aဆိုပါသူေဌးမ်ားကလည္း
ကယ္တင္သူကို ေမြးစား၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ Aေမြေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်းဇူးျပဳတတ္ ၾကသည္။
၁၂၁။ ပေထြးမ်ားသည္ မယားပါသမီးမ်ားကို Aဓၶမ ျပဳက်င့္တတ္သည္။ (မက်င့္သူမရွိသေလာက္ပင္)
၁၂၂။ Aမ်ိဳးသားမ်ား ေရခ်ိဳးခန္းကထြ က္လာလွ်င္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားက မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ ေပးဖို႔Aတြ က္ ေစာင့္ေနတတ္ၾကသည္။
၁၂၃။ လဲက်ေနရာမွ ဓားကိုင္ျပီးထလာေသာ လူဆိုးက ဖက္၍ေAာင္ပဲြခံ ၾကည္ႏူးေနေသာ လူေကာင္းႏွစ္ေယာက္ကို
ဓားႏွင့္ေျပးထိုးလွ်င္၊ ထုိသို႔ ဓားႏွင့္ ထိုးမည္ကို ျမင္ေသာသူက ေရွာင္ေျပးျခင္း၊ လဲွခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္ခုခံျခင္းတို႔ထက္ ခႏၶာကိုယ္ကို
တစ္ဖက္သို႕လွည္႕၍ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ၀င္ေရာက္Aစေတးခံျပီး Aသက္ Aေသခံၾကတတ္သည္။
၁၂၄။ ျမန္မာျပည္တြင္ တူ၊ တူမမ်ားက မိမိထက္ Aသက္မ်ားစြာၾကီးေသာ Aေဒၚ၊ Uီးေလးမ်ားကိို မေလးစားတတ္ၾက။ Aဆိုပါ
Uီးေလး၊ Aေဒၚမ်ားကလည္း လူငယ္မ်ား ထက္ Aဆေပါင္းမ်ားစြာ Aရွက္သိကၡာမဲ့တတ္ၾကသည္။
၁၂၅။ စိတ္ဆိုးျပီး ကားျမန္ျမန္ေမာင္းလွ်င္ ကားတိုက္ၿပီးေသေလ့ရွိၾကသည္။

ဟာသAဆိုAမိန္႔မ်ား
ဖတ္ရင္းနဲ႔ ၿပံဳးရပါတယ္။ စU္းစားမိေတာ့ ၿပံဳး႐ံုတင္မကဘူး၊ Aဓိပၸါယ္ကို သေဘာေပါက္သြားေတာ့ ရယ္လိုက္ရတာဗ်ာ။
Aခ်ိဳ႕စကားေလးေတြမွာ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီေတြ Aမ်ားႀကီးပါတယ္ဗ်။ ေတြးလည္းေတြးတတ္၊ ေျပာလည္းေျပတတ္ပါေပ့လို႔
စိတ္ထဲမွာ Aမွတ္ထင္ထင္ျဖစ္ရပါတယ္။ ခဏခဏျပန္ဖတ္ရင္ ခဏခဏ ေတြးရတယ္။ Aခ်ိဳ႕ဟာေတြ မ်ားဆိုရင္ ကိုယ္တစ္ခါမွ
မေတြးဖူးဘူး၊ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ေတြးမိမွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကေတာ့ ေတြးမိတယ္ဗ်။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ Aဲ ဒီလို
ေျပာခဲ့တာေတြကို စာေရးဆရာက ဘာသာျပန္ေပးထားတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔က Aဆင္သင့္ဖတ္႐ံုပါပဲ။ မိတ္ေဆြလည္း
ႀကိဳက္မွာပါ။ ဖတ္ၾကည့္ပါUီး။ မိတ္ေဆြရဲ႕ AေတြးAေခၚေတြ၊ AသိAျမင္ေတြ တိုးတက္ဖို႔Aေရးမွာ Aေထာက္Aကူျပဳမယ္ လို႔
စာေရးဆရာက Aခိုင္Aမာဆိုထားပါေရာလား။
(မွတ္ခ်က္။ ေမာင္ေကာင္းထိုက္ (ႏွီးပေဒါ) ၏ ``ေထြလီကာလီ´´ စာAုပ္မွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။)
``မနက္ျဖန္မွာ သူ ဘာလုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးထားတယ္လို႔ လူတစ္ေယာက္က ေျပာရင္ မေန႔က သူ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ ဆိုတာ
ေမးလိုက္ပါ´´

``ဘာေကာင္မွ မဟုတ္ခဲ့တဲ့လူ ဘာေကာင္မဆို ျဖစ္လာႏိုင္တယ္´´

``Aႏုျမဴဗံုးကို တီထြင္လိုက္ၾကသတဲ့။ ကမၻာေပၚမွာ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္ကို တီထြ င္ဖို႔ ဘယ္ႂကြက္မွ မစU္းစားၾကပါဘူး´´
(ဂ်ာမန္စာေရးဆရာ ဗယ္နာမိခ်္)

``ကၽြန္ေတာ္တို႔သိတာ မ်ားသေလာက္ နားလည္တာ နည္းလိုက္တာ´´ (Aုိင္းစတိုင္း)

``သူ႕ေခါင္းထဲ မွာ ဗဟုသုတေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနသလဲဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္AေတြးAတြက္ေတာင္ ေနရာ မရွိေတာ့ဘူး´´
(စတန္နီစလပ္လက္စ္)

``ည့ံတဲ့ေက်ာင္းသား က်ဴရွင္ယူတယ္။ လိမၼာတဲ့ေက်ာင္းသား စာစစ္တဲ့လူကို ပိုက္ဆံေပးတယ္´´ (မယ္လီဟန္)

``ကၽြန္ေတာ့္Aလုပ္ဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့သေဘာကို ဘယ္ေလာက္ေဆာင္သလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ဘာကို
လုပ္ေနတာလဲဆိုတာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ သိခြင့္မရွိဘူး´´

``Aထက္Aရာရွိရဲ႕ ဟာသကို ေနာက္ဆံုးက်မွ ရယ္တဲ့သူဟာ Aင္Aားေလွ်ာ့မယ့္လူေတြစာရင္းမွာ ထိပ္ဆံုးက
ပါေနတတ္တယ္´´

``Aထက္လူႀကီးရဲ ႕ဟာသကို Aားရပါးရ မရယ္တတ္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး လူကို ကြန္ပ်ဴတာက Aစားထိုးႏိုင္ေသးမည္
မဟုတ္ပါ´´

``ဘယ္လိုျဖစ္သင့္သလဲ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားလုပ္ေနတာ မမွန္ဘူးဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္´´

``ပြင့္လင္းစမ္းပါ။ Aထက္လူႀကီးနဲ႔ သေဘာထားခ်င္းတိုက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေျဗာင္ ေၾကျငာစမ္းပါ´´

``ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္တာကို တျခားလူ မခိုင္းနဲ႔တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္ခံယူခ်က္က တစ္မ်ိဳး။ တျခားလူေတြ ကိုယ့္ထက္ မညံ့ေAာင္
လုပ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ဘူး။ ဒါပဲ´´

``မနက္ျဖန္မွ လုပ္ရမယ့္ကိစၥကို မေန႔ကတည္းက လုပ္တဲ့လူေတြကို ေရွာင္ပါ´´

``ခင္ဗ်ားေျပာတာကို Aားလံုးက သေဘာတူတယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ား Aင္မတန္ေတာ္လို႔ ျဖစ္ရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Aထက္လူႀကီး
ျဖစ္လို႔ျဖစ္ရမယ္´´

``Aခ်ိန္ဟာေငြပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေငြက ပိုေကာင္းပါတယ္´´

``ပိုက္ဆံဟာ ဆဌမAာ႐ံုပဲ။ သူမရွိရင္ က်န္တဲ့ Aာ႐ံုငါးပါး ဘာAဓိပၸါယ္မွ မရွိဘူး´´ (ေမာ္မ္)

``ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ ေငြAေပၚ မတည္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဟုတ္တယ္၊ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိရေAာင္ ကိုယ္တိုင္
ခံစားၾကည့္ခ်င္လုိက္တာေနာ္´´

``ေငြနဲ႔က်န္းမာေရး ဘယ္ဟာက ပိုAေရးႀကီးသလဲ လို႔ ေမးတယ္ေနာ္။ ခင္ဗ်ား ဘာကို ဆံုး႐ံႈးသြားသလဲ ဆိုတဲ့ Aေပၚမွာ
တည္ပါတယ္´´

``မခ်မ္းသာလာမခ်င္း ခင္ဗ်ားဆီမွာ ဆင္းရဲ တဲ့ေဆြမ်ိဳး ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာ မသိရဘူး´´

``ဆင္းရဲသားကို ဘုရားသခင္ခ်စ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူခ်မ္းသာေတြကို AကူAညီေပးတယ္´´ (Aမည္မသိ)

``ကိုယ္ ဆင္းရဲ တာကို သည္းခံလို႔ရတယ္။ တျခားလူ ခ်မ္းသာတာကို သည္းခံရခက္တယ္´´

``စီးပြားေရးပညာရွင္ ဟူသည္မွာ ပိုက္ဆံရွိတဲ့လူေတြထက္ ပိုက္ဆံAေၾကာင္းကို ပိုသိတဲ့လူ´´

``ေယာက္်ားဟာ သူလိုတဲ့ တစ္ေဒၚလာတန္ ပစၥည္းကို ႏွစ္ေဒၚလာေပးၿပီး ၀ယ္တယ္။ မိန္းမဟာ သူမ မလိုတဲ့
ႏွစ္ေဒၚလာတန္ပစၥည္းကို တစ္ေဒၚလာေပးၿပီး ၀ယ္တယ္´´ (၀ီလ်ံ ဘင္ဂ်ာ)

``ေၾကာ္ျငာဆိုတာ Uပေဒက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ လိမ္ညာမႈပါပဲ´´

``စီးပြားေရးကို ေၾကာ္ျငာမပါဘဲလုပ္တယ္ဆိုတာဟာ Aေမွာင္ခန္းထဲ မွာ မိန္းကေလးေတြကို မ်က္စပစ္ေနတာနဲ႔ Aတူတူပဲ´´
(စတူး၀ပ္ ဘရစ္)

``ေသသာ ေသေပးပါ။ က်န္တာAားလံုး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ပါ့မယ္´´ (Aေမရိကန္က သုဘရာဇာ လုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာ)

``Aခုေခတ္မွာ Aေႂကြးမရွိဘူးဆိုရင္ Uပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တာ တစ္ခုခုကို ခင္ဗ်ားလုပ္ေနလို႔ ျဖစ္ရမယ္´´ (Aမည္မသိ)

``ခင္ဗ်ား Aေႂကြးတစ္ေထာင္ ေပးစရာရွိေနရင္ Aဲဒါ ခင္ဗ်ားပူပင္ရမယ့္ကိစၥ။ Aဲ...ဆယ္သိန္း ေပးစရာရွိေန ရင္ေတာ့ Aဲဒါ
ေႂကြးရွင္ ပူပင္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္သြ ားၿပီ´´

``ဘုရင္မနဲ႔ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ေတာ့ ညAခ်ိန္မွာ ျပည္သူAေၾကာင္းကိုပဲ စU္းစားရေတာ့တယ္´´

``Uပေဒကို မသိျခင္းေၾကာင္း လာဘ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြ တ္ခြင့္ မရွိပါ´´ (မားလ္ကင္)

``မေမွ်ာ္လင့္တဲ့Aေတြး ႐ုတ္တရက္ေရာက္လာေတာ့ သူ႕ကို ဘာနဲ႔Eည့္ခံရမွန္းေတာင္ မသိဘူး´´

``လိုတဲ့Aခ်ိန္နဲ႔ လိုတဲ့ေနရာမွာ မလိုတဲ့လူေတြ ေရာက္ေနတတ္တယ္´´

``ရတဲ့လစာက ရယ္စရာေကာင္းလြ န္းေတာ့ ငိုေတာင္ ငိုခ်င္တယ္´´

``ေငြရွိေနတဲ့Aခါမွာ ဘ၀မွာ ေငြထက္ Aေရးႀကီးတာေတြ Aမ်ားႀကီးပါလားဆိုတာ သိလာတယ္´´

``ပိုက္ဆံက ခင္ဗ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ားပိုက္ဆံ မဟုတ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ရမယ္´´
``နယူတန္ရဲ႕ ေခါင္းေပၚက်လာတာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ေကာက္စားပစ္လိုက္´´
``လူေတြကို ရယ္ေAာင္လုပ္တဲ့ ကၽြ န္ေတာ့္နည္းက Aမွန္ကိုေျပာျခင္းပဲ။ ကမၻာေပၚမွာ ဒီထက္္ရယ္စရာ ေကာင္းတာ မရွိဘူး´´

``သူငယ္ခ်င္း တစ္ရာရဖို႔Aတြ က္ ေငြတစ္ရာကေတာ့ ဘယ္လိုမွ မလံုေလာက္ႏိုင္ပါဘူး´´

``သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ သူ႕ေၾကာင္း ခင္ဗ်ားဒုကၡေရာက္ရတဲ့Aခါတိုင္း ခင္ဗ်ားAနားမွာ ရွိတဲ့လူ´´

``မနက္ျဖန္ျဖစ္မယ့္ဟာကို မေန႔က သတင္းေတြAရ ဒီေန႔ကို သိေနႏိုင္ၿပီ´´

``ဒီလို မေနသင့္ဘူးဆိုတာ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားလို မေနတတ္တာ ခက္တယ္´´ (က႐ုတီယဲ)


s¡.....¡.±_.

> oco`o oc t_o_oc_o_o5 oqtoo`co _o_q5gooo5 o qtqo`o o_
ogotoao gc oooto oog¸ o_5Uq co5to_o5ogoooo Aooco go oo¡
>
> oc_o5 AoAoo AoA_o_ ogo ocoocoo5oo cotoo_o_ o
cootoo oo¡ ooco_oct_oc t_o_oq oco o5 _oqtoo`c o_ q5gooo5
o_ ogoto oo5oo_ oooo¡ ooo o oq toc ooo oq toootAo
ocoOoo5oo¡ o qtocooo o_o5oo o5o
>
> "o_otoct oo`ooo5 ooo oqto5 oq tq o`o o5toc toqo`o_oc ....... "


-.±...-.....¡±

> oco`o Uog5oooooco g¸ _oc_o5 ocoac oo5oo5 oo5o oc t
oo¸5o gc ooca _ot Ao_oqo5o _ooo¡ oog¸ AoA_oqoo to5
oo¸_c toc ogoo¡ oco ac oo5oo5 ctco tocoq oo¸_ctO_oo oo¸5oo
cootoo oo¡ oo¸5ogc too¸5ogc t oc oqg5og5ooo5 "q...q..q "q
Aoocoo oo_o5too oo¡ acoo5ocot oq_o t Aoo5g5ooo
_o_oooo5 oo ococoo oc_ot gooqo AotAocU to oo oo oo¡

> ocoOo oc oo5oo "Aot.. ooo5o _Uqo oq_o o5oooqo5o ?
o¸qoo5oo ooo5c toto`tOcoqoo¸" o ootoo5 Ao tA co5to_o5c
ocoa coo5o oooco_ot_ooo5oo¡
>
> AotA o_o5ooo5o " c`q5o_ c5o too`cto5toqoo " oo_t¡

_s-.-

> oco¸_oqooo o g o¬qto ooog o o¬qt. oooo5c to o¬q to
Aoq_ooo¡ "g" o¬q tg¸ AoOoo "oo"oo oqoco5tq
AoOoooqoo`o ¡ o`o_o5c oco¸_ c5too5ooco5 o qo`o g ooO5too
ooAOo goo_t _Ooo oo`_ooo¡ o oq .....
oqtq o`oooo ooq o_ go oooo qto AoocAo o5 go¬qtoo`o
oqtqo`ooco g o oo¡ Aoq o`oo_o5c Ao_ooo qtoo. Ao_o5ctAg5ogo
oqtoo o_o5o¬ oooo goo¡ oc_o5 o_otoo A o_o t
ocooc oo5oo_ t o¸qoqoq t oq toco5o oo¡ oq toc ooo5
oocoo5oo Aoo qo¸o¸ q ...

> " oo... oo.. oo_o oqtooooto`" o o_o5o Aoo _o5too5 ocooq_ot
oqto oco¸ooooo¡ o_o5o t.. oqt_o_o5_oqoo¡ AgcAoo o ..

> " oo... oo.... oo_ o oqtooooto`" o o_o5oo5 ocoo Agc q_o t

> " o5_oco oc o¸5tooo c oooo5o " o ootoooo¡ o qtocooo
_oqo_o5ooo5o

> " _oq_oqooooto`.. o¸q oo5 oo acoo5ot.. o¸qoo5oo __t o qo`o g
oqg5o5 _ooqo " o` oo_t¡

±±..±-..-..±

oqg5 ... cooootg
> ootqA o .... "oqo_oqo Aogt_o to oq ocoq oq5¡ o5oo oo5t? accoo5
A_otAo o5cc ooto ooo¡ o5ccoot_o t c`o "Aoot" o oo¸5c toq oogc
octoA5tot oo ooo tgoo _o5to5t.. oo oooto oo Ao5toctoo¸too "
>
> oq5ooc oq ....
> acc oo5 A_otAo o5og5occooto o_¡ oqo qto_o5A_o to c ootgAoo
_o_oco5_o5tO5to_Aoc t oo¸5c toq oo o_ac o q5A5tot
ooooo t_oo_¡ OAo¸ qoc o q5ocoo5oo qoogo oq¸Oo_o t
A_otAoo o`toco¸o qooo_ot o_o5oo o_o5o "octo5o
oooo ooto5o ? Ao5toct oc5to¸co to5to " oo_t¡

±..±-±-±±.

> og5ocU to oo_o¸5tA5t oo5oU tog O Oooa c cooooo`c to`to
Ao_o5cto qct_ooqo o_¡ Ac5ogo5 coo ooo`c to`to o_o5c oo5 oo`g oo¸5t
coqo ctoc oc UtUtoootgoo o octac t_oo_¡
> "og5 Ooooocoo q_ooo Ao¸qo ct oo5oo`o5
oocoo5o oootgoo "
>
> oc oo¸5c to5tocU to_o5ooo_ o5o "og5oqo ct o5to oocoo "
oo_t¡
.¡....±.
> o) oco`o oo occct _o_ooq tq to5 goo o5Uocc t o5ooo oo¡
gooo5U oo`o _o_tocoo¸5cto oc o¸_otoo oo5 oo5o¸5toooo5oq
oqtooc oo5oo Ao_o_to5 o`o5to oo¡ _o_to5o¸o oqo ooooo5oo
gooo5Uo oaco _oc oqo oocoo5o ooooootgooooo5
oo5o¸5tooo ooooo o¸c_oo t¡ o "A5totAoo o¸q o Aqc q5oo` oo¡
oooo5o¸5tAo o. oogc oo too Ao o ootooo5o ooo¸5oto
A_oc qoo Aqc q5ooqgo o¸qoo oqtoo5too Aoo o`o¸_ to gtoqo`_o .. "o
oA5o_o5oooo¡ Ao¸_too to o_o5_otog5 oo5o¸5too A5to t
oooo octot_ooo5oo ..
>
± ±¡..±.-
> _) ogccoo ocoo¸5 og5o_oqo`_o .. oogc cooo5 ooocot ooooto Tom o
Aooo oo5oo¡ Tom o otoo_o t c5o_ to_o_tc5to Aoo Aooo
oooooto¸co t¡ o`q Aooo Tom o "Tom og5tooc o c5ococ5c ogtooo`¡
oacAo cto5 ooooo o oo5c to ooo ogtoo.. og5tooco oo oco t
oooo5c ootoo oo " o o_o5oooo¡
>
> o`q Tom o og5toocO c5ogtoo5oo¡
> "o¸coc5oo5 og5tooc. o¸q oo5o og5tooc g¸ Ao¸co t Tomooto`¡
oacAo cto5 o¸qoo5 oo5cto5oo Ao¸5t_otoo o o`oo¡ Aoo ogc coo
og5ooo5 o5o ocoo¸co c5oo5 o5too_ o oooco t oooo5c ooto`" o
ogto ooo¡ Tom o c5oogt_o t _oq_oc_o_ oo¡ oooo5ooo¸o5q
oooococ5co oo5oogtoo_oqoo¡
>
> "og5tooc .. o¸qoo5 Tom o`¡ oacAoc t o¸qoo5
ooo5c to5oooo_ocoo¡ o¸q oo5 o5to5to`oo¡ og5tooc o¸q oo5o
oooco t ootoo o oo¸5oc o`oo " o _ocogtoooo¡
>
> Tom o c5oocoo`o _oq_oc_o__o t o_o_oo oooococ5co
ogto o_oq oo¡
> "og5tooc .. o¸qoo5 o`.. Tomo`¡ ooo`oo.. o¸qoo5 ooo5c to5oo
oo5oo5o¸5to¸5t ooo oo¡ o`oooo oooc otoo5 oo¸cootoo " o
_ocogt_ot og5too¸5cto o5to oo¡ og5too¸5cto5 Mary and Jesus g¸
gooo oo oo5 Tom o coo¸o_o5o c5o ogt_o t oooo5o5g g¸ gooo
Aoo_oq o5o oo¡
>
> oq5ooc oq o5 og5too¸5c to o5o5o o g5tooc Jesus g¸ o_ogc to5
c5ococ5co¸oqo5o oo o oo5ooo_o_oooo5 ...
> "og5tooc .. ocAoo o¸qoo5ooOo5 ocAooo oo o¸cgc o¸q oo5o
oooco t _oq_oq ooto`" oo_t¡


±.¡ .-.¡¡.
> g) oO5oo¬o_ac o¸ooqo ooc oo5oo5 oO5cOo5 o¸ctoqo oo¡
ooq oc oqo5 o co5to q5to_o o goo oocoo5co ooo o oo¡
oco5to q5to_o o gooo o oct_otoo5ooO5co ct. oq5oo¸o toc oc t..
co5oo ooo¸coot_ot Aoo¸qo_o t oo¸qooqo oo¡
>
> ooq oO5c Ooo oqo5o oooo¸cO5to ogoooo _o5to¸coqto
oc_o5to Agoocococ o oo5to oo¡ Agoocoo o5_o t
Ao¸AoOo ogoo oo Oo_o t oqoo`ocoooo¡ _otoo5 c5toO to "
oogo ooo _o_cot" o o_o5oooo¡
>
> c5to Oto o goooo oo oo`tq o¸o o¸c tg oo¸oo_o t A5toqA5tq5q "
oo5gtoq5 ..o¸q oo5 oq5oocoo o¸oo¸c toootoo " o o_o5oooo¡

>-¡.._ --±.
> ccoo`o5 _ooUoo OcO5too¡ oOo_ooUo oq5oo toco to _o__ot..
> "oocoto Aootgoo .. g cg5_ot" ooo_ooUo o_o5_ooo¡
> ooo_ooUo ooo_ooUo _oqo_o5oo¡
> ooo_ooUo coo_ooUo _oqo_o5oo¡
> coo_ooUo o ooto Aootgo Aotoo__o_ oo5
> "oct o5_o_o5o .. Aoto5Aootoo`oo5 o_oco toto5to .. ooO5t..
c`q5o_ oooto "
>

±¡. ±¡.

> oco`o o_o_ocoo5o ogooc o5 _ooUo5toooo ¡ ogoo
Aooo co5t ooo oo5 _ooUoogo5 o_o_Aoooo oqoo¡ oq5oot oo q
_ooUoo o_ooo o ogoo _oo Uoo ootoooo¡ Aooo
oo_tocoo5oo_ t ogooc o5 _ooUooo og5oo5too¡ Aooo co5t
oooo ogoo oo q _ooUo oo_ooo oo5 ogoooo_to ooto Uoo
Ooootoooo¡

.---±¡.±±-...±

> ooocog5 "oo.. oco¸5t ooo ogc tgootot"
> ooocooto "o¸qoo5 ootcg5o ooogoto o5 Aoq5to og5ooooo to5t"


> oq5 "A5t... q5ooo¸5"
> og5oq "Aoo oco¸5tAo5to oo5c oO gooto t"
> oq5 "o`oooo o¸q oo5o_ooO5oo og5qctO5too o¸5"
>
....-
> Ao5ootac oo5oo ogo¸_toot_o t Aooo _OoooA_o_o5
oootacoo5ooo goo _o5to ooo¡
> Aoo "o5o go5o "
> Ao5Oooc oo5o "ooo oooo oga co`o¸_toot_ot o5to oo5 o¸_toooto t".s..-.-

oocoo5oo5 ac coo5A_o tAoo "Aotoo¸o o " o o_o5o
Aootogoo ¡ qtoc cc oot_otoq5o og5to_oto oo oO5co¬ ooacq ogo
Aoqo¸oo oo¡ o5_oco ooo5o_otooto A_ocoootgooo ootoo5
og5to_o to " _oco¬ ogoo ac coo5A_otAoo oc5o5to Aoo _oco¬
ooaco ac coo5 g¸o¸_¸ooo¸oo oo5oo5c ooo Aoo " o o_o5oooo ¡±..±.....±¡_.

> oco`o a ccoo5 A_otAo oo`ctoo5co tUto5 gooo5U ct_ot
accAo_oAoqo o_o_o oo¡
>
> oOo A_otAo " oooo Aoo¸qo5 c`o5 ococ oO5coqoc go
oco¸o ogc oo5ogo o o Agotoo¸5 o5o "
>
> ooo A_otAo " oooo c`o5 _oooqac go oco¸oo gc
oacoo5ooo¸5 goo "
>
> ooo A_otAo "oooo c`o5 oooq oogo oc o¸oo gc
ooooo5o oo¸5 goo "
>
> ooAo¸cto¸c t o_o5oqo co5to_o5too5 ooo5Uo to Aoo
o_o5oooo ...
>
> "A_otAoo otUto to5 oq o¸oogc ac c o5go ooo A5tot oo¸5_oo5o "
oo_t¡


.±..--

oocoo5oo5 oo_ot qo_o_ og5oo5to oo¡ qoo5toc Uto
ooUtoo5c_ot qo_o_Aa oo_oo oo¡ oq5ooto5 q5gA_o_ o¸oO5to
Aoqtocoo og5oo5to oo¡ AoqtO o5g o q5goc o¸_¸o Aoooooq_o t.
oco¸_¸o go oqoo¡ qoo5to "oq5gooo o_o_o5go ooo g¸ ooc5t_o_
q5goo_oc oo¡ oco¸5tq5go_ t oOo5g oo " o gct_ooo¡ q5goc o¸_¸o
_oqoo. oato o _oc oqo5o oo oo5 qo o5to " ooco¸_
oo5tco5to_o5oqo Ao¸q o5 oooc5t_o_ q5go Agot_oq oqoo oo " o
Oogc t_ooo¡
>
> qoo5tgct_oo5o _o5too5 oo co oc oc5t "o`o o¸qoo5o
acc oo5A_otAog¸ q5gogo to5t o¸q oo5 o o¬_oogoo5t" o
oo5ctooooo¡
>
> qoo5t_oqo_oooo5o "goo¡ o`ooo o¬oqo_o_ogoo¡ qooct_o to
ooo_o t Aoq5go oqo5o oo oo5too`" ooo_t¡

-...±.±..
> oco`o a cc A_otAo o tU to5 og5tooco oo o Ao cAogtgo oo¡
og5tooco ooo ootoq toc oc ooto oc_o_oooo5 ...
>
> oOoa cc A_otAo "og5tooc o¸qoo5 acco _o_ooO oo oo5ctc5to
ooaa coc5cgUtoo "
> og5tooc " Aac _o oc5cgoo oo "
> oOoa cc A_otAo (coo¸o ootq_tc5q ) "o`o o¸qoo5 oooo5o tOcoo "
>
> oooac c A_otAo "og5tooc o¸q oo5 acco _o_ooO oo oo5ctc5to
ooaa coc5cgUtoo "
> og5tooc "ac ooo oc5c goo oo "
> oooac c A_otAo (coo¸o ootq_ tc5q ) "o`o o¸qoo5
oooo5o tOcoo "
>
> oooac c A_otAo "og5tooc o¸qoo5acco _o_ooO oo
oo5ctc5to ooaa coc5c gUtoo "
> og5tooc (coo¸o ootq_tc5q ) " Ao¸ao oooo5o t Ocoo " oo_t¡
>

.-....-_.

> oo5c ... o¸co o¸5toqo5 oco o5oooo5c ootgc oo5ctoo ?
>
> o...... ocooo Aq oA_ot_oto Agot_o_oo5o¡ oq5o_ot _ococ ogooto
Aoco¡ cqoo5 o__o_octo ¡ oq5o_o t....
>
> oo5c ..... oqo`Aq t oc¡ oc_o_oo AOo5 oc¸too`o oc_ t ogo to5t?
> o...... goo¡ oo5c ooo...
>
> (_)
> oo5c .... oooo ooooo oo5co Aoooo Ao¸5t_o t ooto ooogc oo5co
ocooOooo5t?
> o...... oo5cAoo Aooo ooo ooto ooto oo5c o ocooOoo5o`¡
>
> (g).±±_--.

> ogc_o_o oo5 oocococ o5 _ococco oco Ocoqoo¡ oo5c ooto
oo5coooto ctc o_o_o ... oo5coooto goootoo_o5o .. qoogo
oo5cooto oo5coooto "oc ooooo oo to5t" o ootoo5 oo5coooto
o¸5o¸5oo ....
>
> "At.. ooogo`ot¡ ocooooo go5tgc¡ o5_oco Aoo ootgo5o "
>
> "ocooooo ootooo o gc ooooo_ot oco¸oo tO
oo5ctoco_oo ooo o tO_ ooto go5o "
>
> oqo_o_q oo¸5c to5tocoo5oo AOoo` o_ocoq5toO5c_ot
ooo5coooto o5tg5o oo¡ oo5c ooto oo5coooto ctc o_o__ot
ooto ooo¡
>
> "ocooooo Aoo5oAU t Aco¸cqo5o5toc "
> "ooogo`ot¡ ooooo og5oqo`.. o5_oco o "
> "Aoo5oAUt Ac o¸c qo5 oooo gc oo ooo_o t oc gcoo o5
ooo5Uo ctococ t oo5o ooto go5o "

±¡..±.-¡ ±-.±.-

> Utoa5oogo oq too og5tooco oAo o oootooA5c
oqoc tootoo ¡ oootoo o oq too og5tooco U toa5oOo_oo oA5c
oqoc tootoo ¡
>
> oooo Utoa5oo og ooo to ooo gc oo5...?
>
> Aooq toAoo oo to oo5o¸5toc oo5oo og5tooco ootoo oo¡
>
.-..-±.¡

> oco`o ooc oo5oo5 oo oooc Utg Ao5toqooo5cto5o ooctooto
og5oo5to oo¡ ooc tootoqo qto5 oo c5to ooo` oc O5to o_oo oooo
oc5too5oo¡ ooctoot_o t Ao_oq o`q t Ao 5to o_ooooo Aoo
oo¸to toc o_o5c to_o5oo5 Ao5to "oAt.. Ao5to Aoo_otoo5
oo`tac oo5o5q Ao o_ooo A_oco ooO5to oo¸5ooooooo5o o
coc5ta coo5ooo " oo_ t¡
>


Aoootogc5 q

> og5ooc Uto o_o_oootooo Aoooto gc5 q Aoo`Aoo`oo
ocootoqoo¡
>
> og5o " o_oacoo¸5c tq Ao o5ooto Aoo5c oco¸_tgoo¡ oqootoct
oqOoo5q Aog5Ooo5o oootoo Oo ctoooo¡ oOoo¸cto_t
oA5oqoo oo¡ Ao5 o5Aoo5co oo5t"
>
> oootooo o5Aoo5c oq t ooo oc oo5oo¸oa5 oc oo5o
_o_oq_ooo¡ AoAo¸q o5 oootocoo5oo OoA5oooo "oooo" o ¡

±_-.-.-

> oco5og5o`q oooo5oo oocoo5o o o5t_ocoo
> "oco5og5o` _oc oqo5o o5_oco ooc to5 ootoo cto oAA coAoc
_ocoqooo o_o5go5o oooo" o ootoo5 Aoo_oco o_oo oo5o
> "o`o c`ooo5tgc oc tAooo oc_o5to o_o o5oo`o " oo_t¡
>

±¡±


> "A5oq Eoo5 ogo_oc o gc c`o oo oo5c toco og5ooq_ooo
Ocoooq5 "
> "o5_ocoo "
> "ooo5 ogo_oco gc oqto to oc5to o_ooo c5tooo5oo"_._.±_._.±.±_.

> oco`o ooa5go5 o5oo5c_o t ooo qtq t _ocoqo ooocoo5oo5
qootooocot oo5ooo oo ¡ otooo o ooooo5 otoo oc5cqo o
Ooo5_ot o g5o otoo oo5cto ctoooo¡ oo o¬oo5o cUtc5t_ot
> (o) oqoct ogoo5o go`oc
> (_) o_o_oc oo5o _ocgo`oc
> (g) oqoct oo5coootoog oco`to _oc go`oc
> o ooo5ctoo o5q oq too Aoq Ao Aoooo5......
> --------
> --------
> --------
> --------
>
>
> Aoo5Atoco t _oc o5too


ogoq o¸oq ¸-,
>
> oo5cco gq_c_tooo_o5c ogoq o¸oq ocoo5oo oc oo5o
A_oco_o__oo to Aooo _o__otogo ocoo¸ct oc oo5oo
o_o5_ootoo¡ oo oo5oOoo5c A_oc o_o_oo ogo q5o__o t
oocoooo5oo5t "Yao Ming"ogc o¸oqo ootoo to o_o5_c5ooo
oooo5o ooooo`o to ¡ o`ogc oa co o¸oqo5t goo5to q5o__ot ogo
octoot"Zhang Ziyi " og5o o¸qo ootoo5 Aooc too to _o__o to ogo oo
o_o_oo Ao_o5ct oo_o5_ooo¡
>
> oq5o_o t oooo_o5ootoo¡ oco`o o o AccU oco o5 oo5oo¸5
ogoocto5t "o¸oo "q Oc oo Aooo5 ocoo5oo o¸oqooctoO5oo
Aco5o¸_to ooo ¡ Aco5o¸_to5 ooc toO5oo Aooo5o "oo5ccoq to
o¸oq ooo ogo oo¸_t oqtoo`c to¸5tc5o ooo ooo o_o5oo¡ Aooogo
AogAooo oco¸5too ooogO5too5t" o ootoo5 Aooo5 o
o5_oqo_ogoq t oo_oco oo¡ AoAo¸q o5 octo5t o¸ooo go gcOo og
oqo¸o Oto¸oAoc t o¸c_oqo Aoo tAog 5cq Aoo o_oooo`oo ¡
"oo5cc oqto Aoog o5tcco5too o¸oqAo¸_tootooo o oq to¸co ooo
o_o5oo¡ oc o¸5too Ao ooq to¸c ogo Ao¸_tootooo og to5o5to ooto o5t"
o _oqootoo o ooctoO5o_o t o Ao5too ¡ ooOoog5 ooA_oco5og5
_o_oq_oo _o__o t ogo ooo ooo oooo`t oo_o5cto_o5ct otooo`¡
>
ogoq o¸oq ¸¸,

> oco`o Aoogoqoo¸_ t. Aoooo o¸_t. og ooo¸_tq o¸oqoo¸_ too5 oac c
ooac cg ccogtccg5o ootoa t_ooo¡
>
> o¸oqo o¸_to "o¸qoo5o o o¸_to oo qoo_o5o ooooo a ccAo oogc
Aooooo5c c q ooo¡ Ao o¸qoo5 oo`c too`o5 oqto toco toc_ot
oco¸5tog Aoco ogoo " o o_o5_ot ooo`c too` oq totocotoc_o t
o¸qoooo ooqoAoc _o_coc toooo¡
>
> oOoU tot Aoogoqoo¸_ to oq5oo o_oAoot_o oot_ot ooo o__o t
ocO_o ooo¡ o¸oqoo`ctoo`o5 ocO5to oqto toot Aco co Ao5o5
oo5too¡ Aoogoqo ooqo o_o5ctoo ototo oco¸o oo_o t
o_o5oooo .. "I am Hunter" c`o ooto ¡
>
> ooo Aooo oo¸_ to oq5o o o_oAo ot _ooot_o t ooo ocooo__ot
ocoo_oqoo¡ oqto to o5oq o¡ Ao ooo ooo AOc_oto o cq
o_o5oooo .. "I am Bond" c`o o¸o tco qto ¡
>
> oq5oo t ogo Ao_og5ooo5 og o o oq5oo o_o goot o ot_ot
ocO_o ooo¡ _o5oqo oqto too5 oo o ot¡ o¸oq g Utoo`cto`¡ ogoo
oqo`o`q o`toO5o_ot o_o5oooo¡ "I am sorry" c`ootq_ to`ooo ¡
>
> o) "oq5oog5oq ocUtq oo o¸coo"

> q5oo¸q to AotAocU t og5oqo5t_ooo5 og5oqo cotoo_ot
og5o`Ao_oAoq otoqtooo5 AotA oooco5 ooa coA5c ooooooo
o_o5_oo ooo¡
>oq5oog5oq ocU tq oo o¸coo
> og5oqo AotAo "oc o¸5to_t oco¸5tog5o` Ao_oAoqAoq o
oo¸coqoo Ocoo¡ Ao_oAoqooo5 ooooo5ctot¡ oc o¸5tooo q
oo o¸coo o_o5o` o¸q oo5 o_oo " o o_o5oo5 AotAo oo`c t_o _ot
ooo ototootq " ooo ... o¸qoo5 oq5oog5oq ocU tq oo o¸coo " o
o_o5oooo¡
>
> ±±..±

> Ao¸_too toc Ut oootoo`_o t oootootg o og5oo5o oo¡
> og5oq¡....¡ oooto ooc a ooo5o5t.. a5ta ooo5o5t...
> Ao¸_too t¡....¡ ooca o`¡
> og5oq¡....¡ o¸qoo5 cotoooo oco¸5t Ao¸o o¸oooo`¡
> Ao¸_too t¡...¡ oc.. o5oo ..
> og5oq¡....¡ coooo`q ¡ o` ootg o`¡ o¸_toq o5oo og o`ot¡
>
> Ao¸_too to ooc oo oooc ooq og5oqg Aco too o ooooo¡
o¬oo5o co too _ot og5oqo " oco¸5to5 o oca g_ o ogo5¡ o`o_o5c
oooto A5o5g _oo oqo5oo` " o o_o5oo5 Ao¸_tooto "o¸qoo5
ooooo_o t ooca g_ g oo¡ o¸qoo oAq o" o oo`oo_ot
_oqoA5oo oo¡
>.¡.-¡..-

> ootoqto o q5oc oo5o ogt_oto o_o5 o_oto5_ot
> "og5..og5.. o¸qoo5o oo o`¡ o¸qoo5 o5oo o5too5o oo " o
o_o5oo5 og5oqo " ocogo t¡ ogoAoo5Aoct oco¸5t ooto oooo5oq "
o _oqo_ooo ¡
>
ooAgoo oo¸5ctoto¸coo...

> g) > oq5¡....¡ og5 o¸qoo5 oo¸5ctAgototoqoo¡
> og5oq¡...¡ oco¸5t Aoo
> oq5¡....¡ g_o` og5
> og5oq¡....¡ Aoo _oo5 oo¸5ctoto to5t...
> oq5¡....¡ oototo`ot
> og5oq¡....¡ Aoo goo5og5 ototo5t...
> oq5¡....¡ oototo`ot
> og5oq¡....¡ o`o oAooAgo o5o oo¸5ctootgc oc o¸5t ooAgoo5o
oo¸5c toto¸coo ...
>
> _) oooo5 A5to ?
> ooo¸5to_oo¸5t oAtoo o oq5oc oo5o o og5oqo5_ooo5 og5oqo
"o¸qoo5o oo o¸5to_oo¸5toAtgc o¸qoo5 o qtoo ooO5too oo¡
ooooc q oato5og5" o A_oootoo5 oq5o " oA_o ooto t og5.. o`q
og5ooo5 oooo5 A5tooc " o ¡
±-±..

> " ocoo Ao_oAoq ooo oqo og5"
> "oA5... ooc o`q o o¸qoo5 o coo5 _g_oo go _o "
> "o5.. o`o o¸qoo5 co o¸g_oog5"
> "Act... o¸qoo5o ooc_oo oo5 oA5c_ocooo Oc o`oo "

oooo5tac _o_oo5t
>
> ocoq o5 oooo5toc Utg ooO oq toq_o5to¸occ t octooo5oo¡
oqtoq_o5to¸O ooq _o_ooc oo5c Ooo5_o t oooo5tq co5to_o5oo¡
o5o5co5to¸ct oooo5 o_ooo AoAg5ooq co5to_o5oo5oo¡
> _o_oo5to oooo5to oo__toO5c_ooooo¡
> oooo5to _oq_o t oo__to oA5oco_ooooo¡
> _o_oo5to Oo_ot oo __to too¸5ct oO5c_ooooo¡
> oooo5to c`tooo o_5q oo_ooo_oqoo¡
> _o_oo5to Oo_ot oo oq oo __to oO5c _ot (7)o oo_ooo oo¡
> oooo5to oo o. oo__tq ooooo o oo_ooo oo5 _o_oo5to
o_oto`ooog5..
>
> oooo5to Ao og5oo5q ooq too "gc oog.. ooqooOo5
oOtoq toc oo5o oo o ooo. c`ocoO5to Aoc oo otoo`o
o¸o5o5o5to ootoo5 c`o oooot o_o_otooq Ooo5o5o
o_o5oooo¡ oo g oo5o oooo5oo ootoo5 c`o _o oo_o5ooo5¡
oo oac oo5 oooo5oo Oo ootoo5 c`o oooogoqo o cq ooo
Agcoo5o o o_o5ooo5 oooo Ooo_oto5too "
>
> _o_oo5to_t _o_o oo` _oqog5o_ot " o_o5ocg5oo5cto oocoo5o o
o¸_o ooq oo o oo¡ o¸_oo too`o o5ooo o_o5oo5 oo o_o_otOo
o5o5o ¡ o¸_o ootoo5o oo otoo o_o5oo5 oo oAoo5o _o
oootoo o ¡ o¸_oo ooqo q ocoooo o5o o_o5oooo5 oo ooo q
oooooo5o ¡ o¸_oo oq_o t oc oo5o5o "
ocgo _ooc5t


ogc¸5qgocoo5oo`........

oo ooooo 5too5 Ac5tOtoogot_ocoqoo o`q
oqc5tocoo5oc5t_otoo5 oooo5tog_o_ oct_ot
oo oAoooocto5oo`.....
ocgoc`tg5oot_otoo5 Aocgoo¸oo5 E_o_o¸5toqto5 leader
ooooootog oo¸5toqt oq5oo ¸otOt_oooo`ooo5
oo ooo ¸otOto5o q_ot o¸5t_oOog5oo 5tog5
ooooooqoo5cO5to oooo5 o_o5o o5oo` oqoqo5o ...
o¸5too o5oq_o o¸5toooo_ooO5oooqcqot_o_oo ...
oqoo5cO5to ooo ooo¸5tooooo5ooOco5oo`
o_o5oo qtooqoq_o..
o¸5to oq5tg oq5too5qotoo
_otoo5 ooototootco5to_o5o5too ....
" oo_o5oo`q o 5 c`oocto ocgoc`tg5c5to o .... "
oooog5o..

ogc`tootocoo5co Aot_ot ootoo_¡
`oaotoo_o_ooto`o_¡o¸oooo``o ogc`too_o5o_¡
Aot_ot c`toAoo¸oo5_oto_o5c5tooo_¡ Ao_o5cto5
Aot_otq5tOctoqoo5o_o5c_oc o_¡


Agt
coo ootgocooc_oco_¡
oq5ocoo5oo_ ococ oo`ocog5coqo_¡ og5oqocoo5oooA5oooq
_ot octo5o o_o5oqo_¡
ooOoco_t o_oqog_ooooqooco oocO5to_¡
"oooo5c.......octocto5o5t..ooctoto5t..c` ocooo5oq5.."
"ooctot....og5 oco¸coocoo.."
"octoooooctoto5t.... c` ocooo5oq5 .."
"ooctotog5...ooctot"
og5oqo _og5og _ocoqoo¡Ao Ao¸qo5 oq5ooq5ocoo5oog5oo5o`oo¡
og5oqo
Aooq5o ooqAoA_oo5cto`oo¡oq5oooqooooo_ot
"oooo5c.... octocto5o cot..c` ocooo5oq5.."
"oo...oo..octo5o`_o...ooco`q ...octo`_o.."
oOooq5o ococoo`ooqocto5o`oo¡
og5oqo......
"octo c`o_o5otooo5 ooctot...o5ooo_o5oocto5o .."
"o5..og5oooo5ctog5g
..ooooocotoo5o¸qoo5ooo ..Aoo5cogtoqo5..ooooco5.."
"oo..."o_oo5t

coo ootgocooc_oco_¡
oq5o¸5to_ qo`o ocoooA5ocoq_o g5ootgocoot o_oqo_¡
og5oqocoo5oo oq5o¸5toooto_¡
"37............37............37"
"o5o 37 o oA5oqgo5o "
oq5o¸5toAoo`o oo_tOt _o_ooo¡ Ao`q og5oqo_t Aoo`Ooo
ooo5to_¡ Aoo`Oooco_t
"37............37............37"
"o5oAoooA5oq_oo5o "
oq5o¸5to Aoo`o oo_tOt_o_o_oqo_¡Ao`q og5oqo_t Aoo`Ooo
ooo5to_¡
Aoo`Oooco_t 37 ooA5oq_oo_¡
"c`oo_o5_ocoto`At....o5o 37 o oA5oqo5o .."
oq5o¸5tooA5oo oo_tOt _o_ooo¡ og5oqo_t oA5oOooc _o_
oooo¡
Aoo5 oq5oq5to oq5o og5oqo ootOooooo`ooq oqo¸oooo¡
_otoo5oq5ooo oogo_ooo¡
"38.............38.............38"


oo5tq ...

ooq oo5Ao` oqto_otocoo5oo_ oooqAoo _oqg5 ootooooc
Aooot ogc5 qoco _oooo¸5gooo_¡ Ooco
_oooo¸5oqcUAoct _oooogt ocoo5co_ Ooqto_otA5t
((((Acooqgootooo5o¸5))))

oqto_otoo¸5 oo`oooOo_ot oo5c_otoA5c_otq
_oooo¸5o5tooo_¡ oq5ooqoco`Ooo_oooo¸5g_oqo_
OtcAoctoc _oooogto_ ((((gootoo o oqto_ot
o¸5...))))

Ooqto_otA_otAo¸o oo`oOooooo5o_¡ OAo` Ooqto_oto_
ocgc A5t A_o_tAo_o5cto_o5_o_ot oq5ooco`
Oooo_o5oq_to_oo`o _oooogt oo_toooco_
ocgcoo_tog5too_ _oco_o5cto_o5_o_ot
ocoOoo5o 5tooo_¡

oq5ooq oc Ooqto_otocog o _oooo¸5o_ A_o_oc
_oooogto ¡ ¡ oAo_ot
Ao¸_toot¡ ¡ o5oqt
_oooogt¡ ¡o .....o oco¸5t o o¸_oo5o_o5oooo5 oco¸5to_oto5to`.....oo`oocoto`...

ocoq¸oc oo5c__o_ gcoqto¸ oqtooooo_

"oo gcoqto o`o5toco¸5 .. o¸qoo5Aoqto¸ct Ao_o5cto
oco¸co¸o` .. o¸Aog¸ OctccOo5 ooto_o5ooo ooO5too
oco¸"

"Aoo ooctooto5 oo¸tot Ao¸5t_otoco`oo" gcoqto _oqo_o5o_¡

oq5ooq¸oc oo5c__o ootAoo¸ go¸5t og5oo5o_¡ go¸5to
Octccgg5o¸ o5to5 Octco¸5to occo¸cto oo`ooq_oc oo5
g5oo _ooo5o_¡ o¸oo5 ooto_o5oo¸5to ooo¸oo¸¡

go¸5t _oqo5t_otoq5o oo5c__o_ oo Aoqto¸ct oo5ccot
oo¸ oqtooooo_¡

"oooo5c oqo goo o5_ot Octoo oo 5to5t"

"oAt oo5tooo "

"oAt .. oo5ctoo .. Ao`ogc octAo_ .. goo oo
oqtoo`oo.. c`Aoo Uo¸5U o_ooo¸ ooqoo"You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->