Tehnička škola Županja

RAČUNALNI MONITOR
Ivan Marinković 1

Tehnička škola Županja

TEORIJA

• Računalni monitor je uređaj koji sluţi za prikaz slike stvorene računalom • Glavni dio monitora je zaslon („ekran”), pa se u svakodnevnom govoru ti nazivi često koriste i za cijeli uređaj • Slova, te pokretne i nepokretne slike koje se prikazuju, obično se tvore u grafičkoj kartici (dijelu računala kojemu je funkcija stvaranje i obnavljanje slike)

Ivan Marinković

2

Tehnička škola Županja

Monitore dijelimo u skupine:
1. Monitor s katodnim cijevima
2. LCD monitori 3. Touch screen

Ivan Marinković

3

Tehnička škola Županja

• Na monitoru se prikazuju sve poruke sustava koje računalo upućuje korisniku i rezultati rada programske potpore • Prikazivanje se moţe obaviti na dva načina i to:
1. 2. Tekst mod Grafički mod

Ivan Marinković

4

Tehnička škola Županja

Tekst mod

• poruke s alfanumeričim znakovima prema jednoj od kodnih tablica koju korisnik odabere • Najčešće su to prikazi u matrica znakova veičine:
o 40 stupaca * 25 redaka o 80 stupaca * 25 redaka o 132 stupca * 43 redaka

Ivan Marinković

5

Tehnička škola Županja

Grafički mod

• kada se poruke na zaslonu prikazuju kao slikovni sadrţaji različite gustoće • Uobičajene gustoće (broj piksela po visini i širini prikaza) za slokovne prokaze su:
o o o o o o CGA; 320 *200 VGA; 640*480 SVGA; 800*600 XGA; 1024*768 (IBM) XGA; 1280* 960 UXGA; 1600*1200

Ivan Marinković

6

Tehnička škola Županja

Katodni monitor

• Katodni monitor ili CRT monitor je grafički izlazni uređaj temeljen na katodnoj cijevi koju je izumio Karl Ferdinand Braun • Dakle, oni pripadaju staroj generaciji računala

Ivan Marinković

7

Ivan Marinković

8

Tehnička škola Županja

Načini rada CRT monitora

• Ova slika predstavlja dvije katodne cijevi koje su imale vaţnu ulogu u razvoju CRT tehnologije • Ovu iznad CRT cijev konstruirao je Ferdinand Braun 1897, ona ima izvor elektrona na lijevom kraju i dva para metalnih ploćica koje su odbijale elektronsku zraku • Ova ispod je prva cijev za televizor u boji napravljena je 1953. ona ima tri izvora elektronske zrake za svaku od tri boje posebno, plavu, ţutu i crvenu
Ivan Marinković 9

Tehnička škola Županja

LCD monitor

• LCD monitor (liquid crystal display) je ravni, tanki monitor čiji je zaslon sastavljen od određenog broja piksela koji su poredani ispred nekog svjetlosnog izvora • LCD monitori rade na principu promjene polarizacije svjetlosti pomoću tekućih kristala koji su pod određenim naponom • Troše vrlo malo električne energije i zauzimaju malo prostora

Ivan Marinković

10

Ivan Marinković

11

Tehnička škola Županja

Crookeova katodna cijev

• Sir William Crookes konstruirao je ovu cijev 1870-ih gdje je istraţivao značajke katodnih zraka koja je preteča modernim televizijskim slikama

1. Elektronski top 2. Elektronski snop 3. Maska za razdvajanje snopa za crvene, zelene i plave dijelove slike 4. Fosforni sloj sa crvenim, zelenim i plavim zonama 5. Uvećani prikaz unutrašnjosti ekrana koji je prekriven fosforom
Ivan Marinković 12

Tehnička škola Županja

Prikazivanje slike CRT i LCD
monitora

• Iscrtavanje slike na CRT i LCD zaslonu monitora

Ivan Marinković

13

Tehnička škola Županja

Standardne i wide screen rezolucije
• Razlučivost predstavlja ukupni broj piksela koji se moţe prikazati na ekranu • Odnosno kada se koristi za opisivanje tiska, broj točkica koje se mogu otisnuti na jednom inču • Osim navedenih razlučivosti (modova rada) postoji još čitav niz sličnih, kao:
o o o o SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), QXGA (2048x1536) ili WXGA (1366x768) itd.

Ivan Marinković

14

Tehnička škola Županja

ZAKLJUČAK

• Kada se prati razvoj monitora moţe se uočiti uzlazna putanja razvoja te konstatirati sljedeće:
o u početku razvoja, monitori su imali veliku masu te su bili nezgrapni i glomazni, tijekom vremena njihova je masa bivala sve manja te je sada dosegnula izrazito ekonomičnu veličinu o Kontrast i raznolikost boja također su mnogo napredovali

• Razvoj tehnologije neće zasigurno stati na ovom nivou, te će serazvijati još brţe, a taj razvoj će ići u smjeru:
o 2D sučelje zamjeniti će 3D sučelje o materijalna osnova biti će svedena na izuzetno male dimenzije o rad na takvim monitorima omogućavao bi obavljanje sloţenijih operacija i veću preglednost i ugodnost rada

Ivan Marinković

15

• Pripremio:
o Ivan Marinković

• Profesor:
o Dip. Ing. Ilija Matinac

• Škola, razred:
o Tehnička škola Ţupanja, 2A

• Tema:
o MONITOR

• Mjesto i datum:
o U Ţupanji, 01.06.2012.

Ivan Marinković

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful