You are on page 1of 13

CURS 3 POLITICI ŞI OPŢIUNI CONTABILE REFERITOARE LA ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (III) 3.1.

Importanţa şi rolul politicilor contabile 3.1.1. Prevederi generale privind politicile contabile
Situatiile financiare sunt o reprezentare structurata a pozitiei financiare si a performantei financiare a unei entitati. Obiectivul situatiilor financiare cu scop general este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar ale unei entitati, utile in luarea deciziilor economice. Situatiile financiare prezinta, de asemenea, si rezultatele gestiunii resurselor entitatii. Situatiile financiare ofera informatii despre: activele datoriile capitalurile proprii veniturile si cheltuielile, inclusiv castigurile si pierderile modificarile in capitalurile proprii fluxurile de numerar ale entitatii. Responsabilitatea principala de a intocmi si prezenta situatiile financiare ale entitatii revine administratorului acesteia, in Romania, aceasta prevedere fiind cuprinsa in Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin politicile contabile aprobate, administratorii gestioneaza si controleaza in acelasi timp modul de derulare a operatiunilor economice, stabilesc baza de determinare a informatiilor necesare actionarilor pentru fundamentarea deciziilor. Politicile contabile reprezinta pentru administratori un mijloc de control deoarece, odata aprobate, personalul societatii comerciale nu se poate abate de la acestea si orice forma de control ulterior in societate se va raporta la cerintele cuprinse in politicile contabile aprobate. Pentru personalul cu atributii de executie din compartimentele financiar-contabile, politicile contabile reprezinta „cadrul legal" intern care trebuie respectat intocmai. Politicile contabile aprobate de administrator! trebuie sa respecte legislatia in vigoare, atat cea in domeniul contabilitatii, cat si legislatia in general. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a CEE, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, definesc la pct. 267 alin. (1) politicile contabile ca fiind : „principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale”. La alin. (2) al pct. 267 se prevede ca : „administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie". Asa cum rezulta din textul reglementarii, politicile contabile nu se limiteaza la tratamentele contabile, ci vizeaza si optiuni asupra carora administratorii trebuie sa se decida si pe care sa le aprobe. In afara faptului ca politicile contabile sunt prevazute de lege, necesitatea lor rezulta si din considerente practice, din nevoia de a stabili conditiile in care se desfasoara anumite operatiuni care au impact in contabilitate si, in final, din faptul ca informatia contabila sta la baza deciziilor pe care le iau admmistratorii si gestionarii. În notele explicative la situatiile financiare anuale este prezentat un extras din politicile contabile, astfel ca utilizatorii de informatii sa inteleaga semnificatia indicatorilor din bilant si

cat si documente justificative ce stau la baza inregistrarii operatiunilor economico-financiare. sistemul contabil aplicabil operatorilor economici se stabileste prin lege sau ordin al ministrului finantelor publice. de exemplu: . situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar. s-a prevazut ca intre atributiile ce revin administratorului entitatii este si cea referitoare la „stabilirea politicilor contabile" aplicabile entitatii.stabilirea de criterii tehnice. Legea nr. Faptul ca administratorii trebuie sa aprobe politicile contabile conduce la concluzia ca acestea trebuie sa fie concretizate intr-un inscris.800 lei stabilita prin Hotararea Guvernului nr. In Romania.contul de profit si pierdere si. auditorii interni. . Desi politicile contabile reprezinta un document intern. acestea pot sa apara sub forma de: . politicile contabile vor cuprinde reguli care sa conduca la cheltuieli cat mai mici in contul de profit si pierdere. . deoarece acestea au reguli stricte de . La stabilirea politicilor contabile trebuie avuta in vedere strategia societatii respective. republicata. face referinta la sistemul contabil intern care este reprezentat de politicile contabile proprii entitatii.stabilirea duratelor de viata economica pentru imobilizarile corporale si necorporale. avand in vedere ca trebuie sa se asigure continuitatea aplicarii in timp a politicilor contabile. in acest caz. dar. personalul din departamentele financiar-contabile. fiind capitalizate.un document (manual) care cuprinde atat reguli si tratamente contabile p[revvazute de reglemntarile contabile. cunoscatoare ale specificului activitatii si strategiei entitatii respective. Exista unele domenii in care personalul cu pregatire tehnica trebuie sa stabileasca reguli care se transmit compartimentului economic pentru cuprinderea in cadrul politicilor firmei.stabilirea metodelor de amortizare pentru imobilizarile corporale si necorporale. In functie de modul de prezentare a politicilor contabile. Politicile contabile trebuie elaborate de catre persoane cu pregatire economica si tehnica. in general teoretice. neputandu-se exercita o influenta asupra veniturilor. in functie de care cheltuielile ulterioare cu imobilizarile corporale si necorporale sunt inregistrate in contul de profit si pierdere sau majoreaza valoarea acestora. dupa caz.stabilirea limitei valorii de la care un activ este incadrat in categoria imobilizarilor corporale (limita de 1. in Legea nr.stabilirea elementelor de calcul al costului de productie. 31/1990 privind societatile comerciale. cand societatea urmareste maximizarea profitului. De asemenea. cum este cazul societatilor comerciale care utilizeaza programe informatice complexe care au proceduri si inregistrarii standardizate. sau . ele sunt analizate/consultate de catre auditorii financiari/statutari.doua sau mai multe documente care formeaza un tot unitar. se poate ca regulile contabile aprobate de administratori sa fie completate cu tratamentele contabile si procedurile de sistem. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe este utilizata in scopuri fiscale). cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere importanta politicilor contabile pentru entitati. In astfel de cazuri. 31/1990 privind societatile comerciale. . se intelege ca acestea trebuie sa fie scrise. In acelasi timp. amortizarea calculata si inregistrata in contabilitate fiind in functie de acestea. cu modificarile si completarile ulterioare. astfel ca entitatile simt nevoia unor ghiduri care sa le sprijine in procesul de elaborare a politicilor contabile proprii. . in literatura economica sunt prevederi succinte referitoare la politici contabile. organele cu atributii de control in domeniul fmanciar-contabil. In primul caz. republicata. respectiv daca societatea urmareste realizarea de profituri mari imediate sau urmareste dezvoltarea prin investitii noi in tehnologie.

societatea comerciala trebuie sa aiba in vedere faptul ca obtinerea unui profit mai mare prin capitalizarea dobanzilor si amanarea cheltuielilor in viitor poate avea ca efect efectuarea de distributii catre actionari.corelarea cat mai riguroasa din punct de vedere tehnic a duratelor de viata economica pe parcursul careia se calculeaza amortizarea cu modul de utilizare efectiva a imobilizarilor corporale. Se ridica astfel problema referitoare la capacitatea societatii comerciale de a face fata unor asemenea cerinte. . .primul iesit (FIFO) pentru calculul costului stocurilor consumate. . De asemenea. In acest sens.stabilirea unor durate de viata economica mari pentru imobilizari corporale si. chiar daca a inclus valoarea acestora in valoarea activelor cu ciclu lung de fabricate. . 3. prin urmare.capitalizarea dobanzilor. se poate opta pentru: . Catalogul privind clasificarea si duratele normaIe de functionare a mijloacelor fixe.conduc la un cost mai echilibrat. poate fi avut in vedere. respectiv introducerea in valoarea activelor ciclu lung de fabricatie a dobanzilor datorate aferente perioadei. se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: a) necesitatea asigurarii continuitatii aplicarii politicilor contabile. .primul iesit (LlFO) sau a metodei „costului mediu ponderat" (CMP). precum si de cerintele cuprinse in legislatia sau reglementarile contabile aplicabile.recunoastere in contabilitate.stabilirea de criterii tehnice clare in functie de care cheltuielile ulterioare efectuate cu imobilizarile corporale sunt incadrate la cheltuieli ale perioadei sau majoreaza valoarea imobilizarilor corporale. societatea va trebui sa achite dobanzile datorate. amortizarea acestora pe o perioada cat mai lunga. care.139/2004.utilizarea metodei primul intrat . revenind o cheltuiala cu amortizarea redusa in contul de profit si pierdere. cautand duratele optime.alegerea pentru determinarea cheltuielilor cu stocurile a metodei ultimul intrat . aprobat prin Hotararea Guvernului nr. Una din conditiile existente in reglementarile contabile se refera la necesitatea asigurarii continuitatii si consecventei aplicarii politicilor contabile. respectiv inregistrarea veniturilor nu poate fi nici devansata si nici amanata. ca baza de plecare in analiza. Dintre posibilitatile de inregistrare in contabilitate a unor cheltuieli reduse se exemplifica: .2. Elemente ce trebuie avute in vedere la stabilirea politicilor contabile La stabilirea politicilor contabile administratorii trebuie sa tina seama de contextul economic in care societatile comerciale isi desfasoara activitatea. In cazul unei asemenea optiuni. 2. In acest sens. In cazul societatilor comerciale care au ca strategie efectuarea de investitii importante. pentru creditele contractate de societate in vederea finantarii achizitiei sau constructiei de active pe termen lung. inregistrarea cheltuielilor cu dobanzile in contul de profit si pierdere al perioadei. sub forma de dividende.1. ajungandu-se ca intr-o perioada de timp sa fie necesara o iesire dubla de flux de numerar pentru achitarea dobanzilor si pentru achitarea dividendelor.

Politicile contabile adoptate trebuie sa asigure continuitatea si comparabilitatea situatiilor financiare de la o perioada la alta. doar cand apare o lege. pentru ca s-ar putea ca o politica contabila sa fie corespunzatoare pe termen scurt. dar nepotrivita pe termen lung. comparabilitatea situatiilor financiare de la o perioada la alta.Pentru ca situatiile financiare anuale sa isi atinga scopul. Daca exista o asemenea posibilitate. c) pentru a alege o politica contabila potrivita. conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene permit ca la calculul costului stocurilor scazute din evident:a sa se utilizeze metoda LIFO. este necesar ca managementul societatli sa faca estimari pe perioade mai lungi. Pentru ca deciziile utilizatorilor de informatii sa fie luate in baza unor informatii complete. de 3-5 ani si sa estimeze care sunt efectele aplicarii unei politici contabile sau a alteia. pe cat posibil. d) apartenenta societatilor comerciale la un grap de societati sau intocmirea de situatii financiare anuale consolidate. . este necesar ca societatea comerciala sa ia o decizie si eventual sa renunte la metoda LIFO. precum si despre efectele modificarilor. este necesar ca managementul societatii sa faca estimari pe perioade mai lungi. pe cand IAS 2 „Stocuri" nu permite acest lucru. este important pentru investitori sa compare informatiile din situatiile financiare anuale ale diverselor entitati pentru a alege cea mai potrivita investitie de efectuat. Dat fiind volumul mare de munca si importanta informatiei oferite de „costul stocurilor iesite" si „valoarea la cost a stocurilor existente la sfarsitul perioadei". si sa estimeze care sunt efectele aplicarii unei politic! contabile sau a alteia. Politicile contabile se schimba extrem de rar. In acelasi timp. o armonizare a politicilor contabile adoptate in baza reglementarilor contabile conforme cu directivele europene cu cele adoptate in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara. Reglementarile contabile. Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie intocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzactii asemanatoare si alte evenimente in circumstante similare. de 3-5 ani. utilizatorii trebuie sa poata compara situatiile financiare anuale ale unei entitati in timp. atunci va trebui sa se urmareasca. b) societatea comerciala va analiza si va lua in considerare eventualitatea trecerii la aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara. in situatiile financiare informatii despre politicile contabile utilizate la elaborarea situatiilor financiare anuale si despre orice modiificarea a acestor politici. respectiv de a oferi informatii necesare in luarea deciziilor. pentru a identifica tendintele in pozitia financiara si performantele sale. Pentru a selecta o politica contabila potrivita.

de asemenea. 3.F. caz in care modificarea politicilor contabile nu trebuie justificata in notele explicative.M. Modificarile de politici contabile pot fi determinate de: a) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare). asa cum este cazul Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. ordonanta a guvernului) impune un anumit tratament contabil. (5) din O. b) initiativa entitatii.". admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare pe economico-financiar in care aceasta isi desfasoara activitatea. sau poate fi o noua reglementare contabila. Nu este indicat pentru o entitate sa continue sa evidentieze in contabilitate. Pot fi situatii in care o prevedere cuprinsa intr-un act normativ (hotarare a guvernului.P. important ca situatiile financiare sa prezinte informatii corespunzatoare pentru perioadele precedente. 23 alin. [pct. pentru tranzactii asemanatoare si evenimente in circumstante similare.3. in aceeasi maniera. o tranzactie sau un alt eveniment daca politica adoptata nu mentine caracteristicile calitative de relevanta si credibilitate. in scopul intocmirii situatiilor financiare consolidate trebuie facute ajustari corespunzatoare la situatiile sale financiare. Exemple de situatii care justifica modificarea de politici contabile pot fi: . acestea precizeaza totusi ca: . Modificarea de politica contabila la initiativa eiititatii poate fi determinate de: o modificare exceptionala intervenita in situatia entitatii sau in contextul obtinerea unor informatii credibile si mai relevante. dar in anumite situatii acestea pot fi modificate.055/2009.1. Modificarea politicilor contabile Desi reglementarile contabile mentionate pun accent deosebit pe nevoia de comparabilitate a situatiilor financiare anuale. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Este. cand modificarea trebuie justificata in notele explicative la situatiile financiare anuale. ci doar mentionata in acestea.Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundata cu simpla uniformitate si nu trebuie sa devina un impediment in introducerea de politici contabile imbunatatite. Nu este indicat pentru o entitate sa-si lase politicile contabile nemodificate atunci cand exista alternative mai relevante si mai credibile. nr. 3055/2009] Politicile contabile trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.Daca un membru al grupului foloseste alte politic! contabile decat cele adoptate in situatiile financiare anuale consolidate. 3.

1. caz in care se impune asigura furnizarea unor informatii mai fidele. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai de la inceputul unui exercitiu financiar. efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii entitatii. In acest sens trebuie avut in vedere ca aprobarea politicilor contabile si a oricaror modificari aduse acestora este de competenta administratorilor. Desi schimbarea conducatorilor unei entitati ar putea aduce idei noi privind organizarea si conducerea entitatii. datorata intrarii intr-un grup. prin urmare. in cazul modificarii unei politici contabile societatea comerciala sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicilor contabile.4. incepand cu exercitiul financiar urmator celui in care s-a dat decizia modificarii politicii contabile. este necesara o minima cunoastere a activitatii entitatii si a mediului in care isi desfasoara activitatea. precum si motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofera informatii credibile si mai relevante pentru ca utilizatorii situatiilor financiare sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat. 44 alin. nu se utilizeaza contul 117 „Rezultatul reportat" si nu se modifica bilantul perioadei anterioare celei de raportare. In aceste conditii. Influenta politicilor contabile asupra indicatorilor raportati prin situatiile financiare anuale Este cunoscut faptul ca politicile contabile alese influenteaza indicatorii raportati prin situatiile financiare anuale. Nu sunt permise modificari ale politicilor contabile pe parcursul unui exercitiu financiar".termen scurt ale entitatii sau retragerea lor de la tranzactionare. (2) din noile reglementari contabile se prevede ca: „Modificarea politicilor contabile se efectueaza numai pentru perioadele viitoare. . daca noile metode fuziuni si operatiuni asimilate efectuate la valori contabile. armonizarea politicilor contabile ale societatii absorbite cu cele ale societatii absorbante etc. Aceasta presupune ca nu se recunosc in contabilitate efectele modificarii politicilor contabile pentru perioadele anterioare si. in reglementarile contabile se face precizarea ca schimbarea conducatorilor entitatii nu justifica modificarea politicilor contabile. 3. Reglementarile contabile conforme cu directivele europene solicita ca. la pct. schimbarea actionariatului. pentru a demara o analiza a entitatii prin prisma indicatorilor raportati. In ceea ce priveste aplicarea unei noi politici contabile.

La aceasta se adauga un element care tine de inteligibilitatea informatiilor raportate prin situatiile financiare anuale. analiza comparabila intre entitati este influentata de politicile contabile alese de fiecare dintre acestea. in plus. in special in ceea ce priveste nivelul rezultatului inregistrat. respectiv. ca si de notiuni de contabilitate. stabilite in corelare cu modul de consumare a . este de preferat o analiza la nivelul fiecarui asemenea sector. De asemenea. In cazul unei eventuale analize intre entitati. entitatile respective pot constitui uneori subiect al unei autoritati de reglementare. . corespunzatoare unor domenii diferite ale activitatii. Aceasta cu atat mai mult cu cat pentru anumite domenii de activitate poate exista legislate specifica si. metodei de amortizare. in prezentul context.nivelul veniturilor din activitatea curenta este influentat atunci cand societatea comerciala deruleaza. in cazul entitatilor cu activitate complexa. De asemenea. comparabilitatea in timp a informatiilor raportate poate fi afectata in cazul modificarii politicilor contabile. Similar. totusi.dobanda cuvenita pentru vanzarile cu plata in rate este influentata de nivelul negociat pentru acestea. si anume acela potrivit caruia se presupune ca utilizatorii dispun de suficiente cunostinte privind societatea comerciala. rezultatele efective raportate trebuie analizate atat in timp.valoarea stocurilor detinute si. Si. in cazul existentei unor sectoare de activitate diferite. cele de analiza economico-financiara. materializate prin bugete sau alte documente de previziune economica. cheltuielile cu stocurile sunt influentate de metoda de evaluare folosita pentru acestea. . cat si prin referire la obiectivele propuse. cu atat mai mult cu cat in unele cazuri exista reguli alternative de evaluare. la care se pot adauga. si nu numai privind individual anumite componente ale acesteia. un element avut in vedere trebuie sa fie insa similaritatea activitatilor desfasurate. astfel: .amortizarea imobilizarilor corporale influenteaza rezultatul ca urmare a: 1. operatiuni de vanzare cu plata in rate. se dovedeste uneori greoaie analiza si interpretarea indicatorilor raportati. Ca urmare. Plecand de la cele mentionate. . un eventual caracter riscant al activitatii unei entitati trebuie stabilit in contextul analizei intregii afaceri. La nivelul fiecarei entitati. luandu-se in considerare si caracterul favorabil/nefavorabil al pietei la un moment dat. se exemplifica in continuare cateva elemente care pot avea implicatii asupra nivelului indicatorilor raportati prin situatiile financiare anuale.

recunoasterea ca venituri a unei promisiuni de vanzare.recunoasterea ca venituri a unor sume reprezentand vanzarii sau prestari active. 2. poate fi si o dovada a respectarii principiului prudentei.recunoasterea in rezultatul perioadei curente a unor venituri aferente unor bunuri pentru care nu s-au transferat riscurile sau beneficiile sau pentru unele servicii neprestate inca.beneficiilor aferente. ci doar o datorie contingenta. . cheltuiala cu amortizarea influentand intotdeauna rezultatul raportat. . . doar in cazul cresterii valorii acestora. urmare fuziunii prin absorbtie a unor elemente care nu indeplinesc criteriile de recunoastere.amanarea recunoasterii unor venituri. . duratei de amortizare.recunoasterea ca venituri a unor sume incasate cu titlu de datorie. prin modul de estimare. . . avansuri primite sau finantari din partea actionarilor. respectiv cheltuieli.evaluarea valorilor mobiliare pe termen scurt cotate. . .amanarea inregistrarii in contabilitate a minusurilor constate in gestiune. . .capitalizarea sau nu a costurilor indatorarii.probabilitatea iesirii de beneficii economice.pe seama rezultatului reportat sau a rezultatului perioadei curente a erorilor contabile aferente exercitiilor financiare precedente. 3. . potrivit criteriilor de recunoastere prevazute de reglementari. . concretizat in ajustari pentru deprecierea acestora.pragul de semnificatie stabilit pentru corectarea .gradul de recuperare a creantelor. unei eventuale modificari a duratei de amortizare. . in functie de care in contabilitate nu se recunoaste un provizion. .intreruperea efectuarii reevaluarii imobilizarilor corporale atunci cand nu mai exista surplus corespunzator in rezerva din reevaluare.recunoasterea in bilant a unor elemente care reprezinta doar active contingente sau fond comercial general intern. Se presupune ca este vorba de astfel de elemente care. . de exemplu. .recunoasterea ca active in bilant. pot fi amanate. indiferent ca sunt creante comerciale sau creante fata de debitor! diversi. desi indicii pietei arata existenta unei deprecieri continue a acelor imobilizari.recunoasterea ca o componenta a activelor imobilizate a unor elemente care trebuiau recunoscute drept cheltuieli ale perioadei. care influenteaza rezultatul perioadei curente si/sau al perioadelor viitoare. inclusiv de natura financiara.

asa dupa cum nivelul capitalurilor proprii influenteaza gradul de indatorare a acesteia. Astfel. respectiv cheltuieli. generate de operatiuni derulate cu parti legate etc. De asemenea. aspect cerut de reglementarile contabile in vigoare. intrucat influenteaza nivelul rezultatului. in conditiile in care. atat cea contabila. cheltuielile perioadei. . valoarea stocurilor raportate prin bilant si. . dupa cum au loc cresteri sau scaderi ale preturilor corespunzatoare stocurilor achizitionate. indiferent ca este vorba de o entitate mica. pe de alta parte. Este necesar sa existe o garantie ca societatea comerciala nu a procedat la manipulari contabile. in acest context.metoda folosita pentru determinarea pierderilor din deprecierea imobilizarilor corporale. ceruta de legislatia in vigoare. inclusiv cele determinate de constituirea ajustarilor pentru depreciere. Fiecare dintre elementele de mai sus. Un caz particular de influenta asupra rezultatului este reprezentat de evaluarea stocurilor prin metoda FIFO sau LIFO. In acelasi cadru de analiza isi dovedeste utilitatea prezentarea reconcilierii dintre rezultatul contabil si cel fiscal. Se cuvine amintita.prezenta si viitoare a entitatii. cerintele fiind similare pentru entitatile de interes public. respectiv: metoda de amortizare si durata de amortizare. Cele doua informatii reprezentate de valoarea stocurilor si nivelul cheltuielilor sunt influentate diferit. astfel incat veniturile si cheltuielile financiare aferente sa nu influenteze rezultatul perioadei. cat si cea fiscala.. Direct legata de profit este profitabilitatea . pe de o parte. achitate direct de catre autoritatile care gestioneaza fondurile. lar o asemenea stare de lucrari este imbunatafita in cazul societatilor cotate. . in scopul majorarii profitului.recunoasterea diferentelor de curs valutar in cazul datoriilor aferente anumitor obiective sau lucrari finantate din subventii. folosirea uneia dintre cele doua metode de evaluare a stocurilor influenteaza. potrivit legislatiei nationale. ambele sunt acceptate inclusiv din punct de vedere fiscal. in cazul imobilizarilor corporale. plecand de la valoarea contabila a stocurilor.inregistrarea de venituri. acestea avand obligatia sa-si auditeze situatiile financiare anuale. sau mare. are consecinte implicit asupra dividendelor distribuibile.evaluarea in situatiile financiare anuale individuale a instrumentelor financiare. activele bilantiere si rezultatul contabil sunt influentate de elementele mentionate mai sus. necesitatea respectarii principiului permanentei metodelor. .

oricum limitata. din elementele amintite mai sus influenteaza bilantul si contul de profit si pierdere. cu recunoasterea deprecierii corespunzatoare. Plecand de la acesti indicator! (rezultat si capitaluri proprii). viteza de rotatie a activelor sau rata lichiditatii curente sunt influentati de decizia luata in legatura cu elementele din categoria costurilor indatorarii.trecerea in conservare a unor imobilizari corporale. . in acest context. alti indicatori cum sunt rentabilitatea. acestea sunt aceleasi indiferent de politica contabila aleasa.reevaluare sau pastrarea costului istoric al imobilizarii. in termeni de fluxuri de numerar. avand in vedere impactul acestora asupra indicatorilor raportati prin situatiile financiare anuale. importanta pe care o are existenta printre persoanele implicate in elaborarea politicilor contabile a unor specialisti care sa posede suficiente cunostinte in acest domeniu. . operatiunile fiind inregistrate intotdeauna conform contabilitatii de . desi. Astfel. in opozitie cu recunoasterea acestora pe seama cheltuielilor. managerii entitatii vor aplica rationamentul profesional atunci cand vor aproba politicile contabile.La acestea se poate adauga decizia de a proceda la: . Doar fluxul de numerar aferent operatiunilor derulate este independent de politicile alese de entitate. Se cuvine amintita. In concluzie.capitalizarea costurilor indatorarii in valoarea activelor cu ciclu lung de fabricatie. a incadrarii anumitor intrari/iesiri de numerar la una dintre cele trei activitati raportate prin aceasta situatie. gradul de indatorare. De mentionat ca fiecare angajamente. exista influente asupra rezultatului si capitalurilor proprii. Singura posibilitate de „manevra" pe care o au entitatile in contextul intocmirii situatiei fluxurilor de numerar se refera la posibilitatea. in scopul distribuirii echitabile a fluxului net de trezorerie la fiecare din cele trei activitati. O analiza similara se poate face in cazul capitalizarii costurilor indatorarii. in conditiile in care reglementarile contabile in vigoare permit alegerea unei anumite optiuni contabile.

regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.3. b) astfel: . 31/1990 privind societatile comerciale.In aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. precum si . 10 alin. entitatile trebuie sa dezvolte politic! contabile proprii care se aproba de administratori. In cazul entitatilor care nu au administratori. 10 . potrivit caruia situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor pvevazute la art. In cazul entitatilor care nu au administratori. legislatia in domeniul contabilitatii.pct. respectiv: a) astfel: .1. prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.(1) Politicile contabile reprezinta principiile. bazele. 82/1991. 267 . 3. (1) din lege prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:. (2) lit. reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora. Exemple de politici contabile sunt urmatoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizarilor. b) din Legea nr. conventiile. .2. 30 din Legea contabilitatii nr. Prevederi cu privire la politicile contabile sunt cuprinse si la art. (2) lit. cunoscatori ai activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de entitate. capitalizarea dobanzii sau recunoasterea acesteia drept cheltuiala.art.art. Necesitatea aprobarii politicilor contabile Necesitatea existentei politicilor contabile deriva din prevederile legislatiei. alegerea metodei de evaluare a stocurilor.referitor la stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar. republicata.055/2009 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. cu modificarile si completarile ulterioare. legislatia privind societatile comerciale. politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.2. de catre specialisti in domeniul economic si tehnic. 142 alin. politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective. 142 alin. Aceste politici trebuie elaborate avand in vedere specificul activitatii. Necesitatea aprobarii şi aria de aplicabilitate a politicilor contabile 3. b) . republicata. precum si la aprobarea planificarii financiare. Administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate. potrivit legii. inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislate. contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc. prin art.

055/2009. Aria de aplicabilitate a politicilor contabile Prezentele politici contabile cuprind reguli de recunoastere.2. Modificarea de politica contabila la initiativa societatii comerciale poate fi determinata de: . caz in care modificarea trebuie iustificata in notele explicative la situatiile financiare anuale. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. cu legislatia in domeniul contabilitatii si cu legislatia nationala in general. b) o decizie a unei autoritati competente. permit modificarea politicilor contabile in urmatoarele situatii: a) initiativa societatii comerciale. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene.2. ci doar mentionata in acestea. precum si reguli pentru conducerea contabilitatii in societatea comerciala. Acest Manual de politici contabile se aplica incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2010.obtinerea unor informatii credibile si mai relevante. parte componenta a Reglementanlor contabile conforme cu directivele europene.a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare. . 3. Schimbarea conducatorilor societatii comerciale nu justitica modificarea politicilor contabile. caz in care modificarea nu trebuie justificata in notele explicative. c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Prezentele politici contabile trebuie aplicate impreuna cu legislatia care reglementeaza activitatea specifica a societatii comerciale. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. . . . performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. evaluare si prezentare financiara a elementelor de bilant si cont de profit si pierdere.o modificare exceptionala intervenita in situatia societatii comerciale sau in contextul economico-financiar in care aceasta isi desfasoara activitatea. 3. Modificarea legislatiei existente la data elaborarii politicilor contabile poate determina modificarea politicilor contabile.

Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala. 3. cat si in valuta. referitor la factura). Situatiile financiare anuale individuate se intocmesc in limba romana si in moneda nationala. Prin valuta se intelege alta moneda decat leul. (pct.512/2008) . 6 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. Documentele justificative si financiar-contabile pot fi intocmite si intr-o alta limba si alta moneda. Codul fiscal. daca acest fapt este prevazut expres printr-un act normativ (de exemplu.