You are on page 1of 2

1. Saya teh lulus dari sekolah 2. Tetapi, saya berfikir untuk mengikuti ujian masuk unversitas 3.

Saya pun mengikuti dan akan berpartisipasi pada ujian masuk studi di luar neg ri 4. Bagi saya negara jepang adalah pilihan yang baik untuk sekolah 5. Harapan saya adalah untuk bisa menerima beasiswa dari sekolah jepang 6. Jika saya lulus, saya akan bekerja di perusahaan jepang 7. Pertama, saya akan belajar segala tentang jepang 8. Baik bahasanya, meupun kehidupannya 9. Contohnya tentang musim dan etos kerja orang jepang yang disiplin 10. Ada 4 macam musim di jepang 11. yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin 12. Sangat menarik 13. Bagi saya ujian masuk universitas adalah sesuatu yang mudah, tapi lulus dari tes itu adalah sesuatu yang sulit 14. Tapi saya akan berjuang 15. Saat ini saya belajar bahasa jepang dari guru jepang di negeri saya 16. Kemampuan saya pun pastinya bertambah 17. Pada hari ini saya berharap untuk dapat pergi ke jepang 18. karena itu, setiap hari saya akan berjuang agar kemampuan saya semakin menin gkat 1. Watashi wa gakko no ocha o sotsugyo 2. Shikashi, watashi wa daigaku nyushi no tame ni kangaeru 3. Watashi wa mata, foro ya kaigai nyushi no chosa ni sankashimasu 4. Watashi ni totte Nihon wa, gakko no tame ni yoi opushon-kokudesu 5. Watashi no kibo wa, nihon'nogakko kara no shogakkin o uketoru koto ga dekiru yo ni suru kotodesu 6. Watashi ga gokaku shita baai, watashi wa Nihon no kaisha de hataraku koto ni narimasu 7. Mazu, watashi wa Nihon ni tsuite no subete o manabimasu 8. Dochira no gengo, meupun raifu 9. Kisetsu no rei to Nihon no shigoto no rinri wa kiritsu sa re 10. Nihonde wa shiki oriori no 4 shurui ga arimasu 11. Sunawachi haru, natsu, aki, soshite fuyu 12. Miwaku-tekina 13. Watashi ni totte daigaku nyushi wa kantan'na sagyodesuga, muzukashidesu nani ka no tesuto ni gokaku 14. Shikashi, watashi wa tatakau koto ni naru 15. Watashi wa genzai, watashi no kunide wa nihonjin no sensei kara nihongo o be nkyo shite imasu 16. Watashi wa tashika ni noryoku ga zoka shita 17. Kono Ni~Tsu, watashi wa Nihon ni iku koto ga dekiru yo ni nega~tsu 18. Shitagatte, mainichi watashi wa jibun no noryoku o takame iji suru tame ni t atakaudarou 1??????????? 2?????????????????? 3???????????????????????? 4?????????????????????????? 5?????????????????????????????????????? 6??????????????????????????? 7????????????????????? 8????????meupun??? 9??????????????????? 10??????????4??????? 11??????????????? 12????? 13?????????????????????????????????? 14??????????????

15?????????????????????????????? 16????????????? 17??????????????????????? 18???????????????????????????????