Cerere de Eliberare Certificat de Urbanism

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

1) Subsemnatul _______________________, CNP 2)  cu domiciliul in judetul __________________________, municipiul/orasul/comuna _________________, satul _____________________ sectorul __________ cod postal ___________, strada __________________, nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ____, telefon/fax _____________________, e-mail ________________________, in calitate de __________________________________________________________, In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, solicit emiterea

CERTIFICATULUI DE URBANISM Pentru imobilul – teren si/sau constructii – situat in judetul ______________ municipiul/orasul/comuna ______________ satul _____________ sectorul ________ cod postal _______ strada __________________, nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ____ sau identificat prin 3) ________________________________________ _____________________________________________________________________ Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de _____ m2. Solicit certificatul de urbanism in scopul 4) : _____________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Anexez 3) : _______________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Data ________________

Semnatura ______________

Pentru persoana juridica .000. retele si dotari tehnico – edilitare.Precizari privind completarea formularului CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 1. consolidare.reprezentant al firmei (persoana juridica). – 4. precum si instalatiile aferente acestora . inclusiv la cele din zonele lor de protectie. consolidare.extras de Carte Funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ – teritoriala respectiva) pentru imobile proprietate privata. care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice. schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel. c) lucrari de construire. sau . modificare. sau . b) lucrari de construire.1. extindere. 2. Numele si prenumele solicitantului : . extindere. de transpoort. stabilite conform legii .elemente de reper.) : 4.5. cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.se completeaza cu date privind sediul social a firmei.numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol. numai in cazul solictarii certificatului de urbanism pentru instrainari.se completeaza cu date privind domiciliul acesteia . indiferent de valoarea lor. reconstruire. reparare. pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta. Pentru persoana fizica . sau . de distributie a energiei electrice si/sau termice. conform enumerarii de mai jos : a) lucrari de construire. reconstruire. reconstruire. . precum si orice alte lucrari. privind cai de comunicatie. restaurare. dupa caz : . 4. protejare. general cunoscute. sau . modificare. Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism Se completeaza cu date selectate din urmatoarele categorii (pozitiile 4. extindere. Alte elemente de identificare In situatia in care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scarile 1 :500.fisa bunului imobil. precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente . Lucrari de construire – se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in ce categorie se incadreaza. 1 :2000 sau 1 :10. 3. noi capacitati de producere.1. modernizare si reabilitare. reparare.persoana fizica sau .plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona.1.

corpuri si panouri de afisaj. parcuri. exploatarilor de cariere. dezmembrari.1. 4. g) organizarea de tabere de corturi. daca nu au fost autorizate odata cu acestea . 4. conform enumerarii de la pct.5. concesionari. Alte scopuri. e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice. piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice . balastiere.d) imprejmuiri si mobilier urban. cesionari. amenajari de spatii verzi. cabine. precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan . 4.2. Cereri in justitie. sonde de gaze si petrol. casute sau rulote . 4. 4.se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza. chioscuri. h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu. comasari. . cumparari. tonete.3. prospectiunilor geologice.1. amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza. parcelari.1. 4.2. Lucrari de desfiintare. spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice. i) cimitere – noi si extinder. succesiuni etc. partaje. precum si alte exploatari . f) lucrari.4. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara .vanzari. firme si reclame. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful