You are on page 1of 56

UNIVERSITATEA TEHNICA „GH.

ASACHI”, IASI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA MASTER: INGINERIE SI MANAGEMENT IN CONTEXTUL GLOBALIZARII

Managementul institutiilor publice

Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Iasi

Conducator stiintific: Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe CONDURACHE Studenti: Marina Pruteanu Lavinia Badic Tanasa Constantin

Iasi, 2013

CUPRINS

Capitolul I Organizarea si functionarea Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Iasi I.1. Scurt istoric ....……………............................………………………......3 I.2. Obiect de activitate ...................................................................................4 I.3 Organizare interna – organigrama ............................................................6 I.4 Functionalitate – raspunderi si competente pe functii sau posturi pornind de la fisa postului si pe compartimente organizatorice ……….......….……..8 I.5. Structura de personal …………………………………… .............……17 I.6 Relatiile cu exteriorul …………………….........................…………….19 1.7 Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare..……....….……24 Capitolul II Rolul managerilor in unitatea de invatamant …........…...42 Capitolul III Principiile managementului …...……………................. 44 Capitolul IV Functiile managementului ………….………................… 46 IV.1 Trasaturile manageriale ……………….....………....................……..46 Capitolul V. Decizii multicriteriale deterministe ....................................51
Bibliografie ......................................................................................................................56

2

CAPITOLUL I
Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Iasi

I.1. Scurt istoric
Scoala a luat fiinta din initiativa privata acum 130 ani sub titulatura de Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Iasi În 1853 Iaşul este vizitat de Appert din Maienţa. El scrie în memoriile sale de călătorie că Dimitrie Paşcanu construieşte pe cheltuiala lui un spital de 60 de paturi. Logofătul Dimitrie Cantacuzino şi soţia sa, Pulheria sunt ctitorii Spitalului Sf. Treime din Tătăraşi (aşa cum s-a numit la început după hramul paraclisului din clădire). Într-o vreme când mulţi boieri işi închinau averile mănăstirilor de la Muntele Athos sau altor aşezăminte monahale, logofătul Cantacuzino construieşte un spital, care este al treilea în Iaşi ca vechime (după aripa de la Sf. Spiridon şi Spitalul Evreiesc). În anul următor a început construcţia spitalului în forma în care este şi în prezent, cu singura deosebire că bolta de trăsuri de sub capelă în care oprea cupeul inspectorului spitalului (adică directorul), este în prezent închisă cu lemn şi sticlă. În afara corpului principal al spitalului s-au mai construit o anexă pentru spiţerie (actualul laborator de bacteriologie), o morgă pictată în interior şi care în general avea aspectul unei mici capele (demolată ulterior). Clădirile lipite de gardul de zid al spitalului erau case mai vechi ale locului, care au fost reparate şi destinata administraţiei. În 1858 totul este terminat, spitalul poate primi bolnavi. Logofătul şi soţia lui trec spitalul sub administraţia Epitropiei generale a Casei Sf. Spiridon, aşezământ care avea o activitate şi o experienţă de o sută de ani. Epitropia a deschis spitalul în luna mai 1858 cu 16 paturi; în 1860 avea 20 de paturi, iar în 1870 avea 45 de paturi. În privinţa profilului bolnavilor internaţi, paturile arau

3

repartizate în: 50% medicină internă, 40% boli (sifilitice), 10% chirurgie. Spitalul a evoluat de-a lungul timpului ca număr de paturi, ca organizare, ca nivel tehnic. După război, încă din anul 1947, Dispensarul de profilaxie a tuberculozei (nucleul clinicii ftiziologice de mai târziu), avea un număr de 20 de paturi de postcură la Spitalul Paşcanu. În 1949, o dată cu reorganizarea şi amplificarea luptei împotriva tuberculozei şi o dată cu venirea Prof. Nic. Bumbăcescu ca şef al Catedrei de Ftiziologie, Spitalul Paşcanu este predat în întregime reţelei de ftiziologie de atunci, funcţionând la capacitatea maximă de 110 paturi. Fără a se modifica ceva din aspectul şi structura iniţială a clădirii, spitalului i s-au adus multe modificări, reparaţii şi amenajări necesare atât întreţinerii, căt şi pentru îmbunătăţirea funcţionalului.

I.2. Obiect de activitate
Incepand cu data de 17.06.1991 si pana in prezent scoala functioneaza ca GRUP SCOLAR INDUSTRIAL MATERIALE DE CONSTRUCTII, cu trei nivele de scolarizare: 1. invatamant profesional - scoala profesionala 2. invatamant liceal – filiera tehnologica 3. scoala postliceala.

Domeniul prioritar al formarii profesionale este, in prezent filiera tehnologica cu specializari din domeniul materialelor de constructii care se regasesc in cadrul profilului “Resurse naturale si protectia mediului”, in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr.458 / 6.06.2000. De asemenea, prin scoala profesionala se asigura pregatirea in meserii din domeniul materialelor de constructii. Planul de scolarizare 4

Numarul de clase / Numarul elevilor si structura acestora pe niveluri de pregatire, profile / domenii si specializari /meserii si pe ani de studii, avizat de ISJ si CLDPS.

OFERTA DE SCOLARIZARE PENTRU ANUL SCOLAR 2009 – 2010 CLASA A IX A LICEULUI FILIERA PROFILUL RESURSE NATURALE PROTECTIA MEDIULUI SI CHIMIE INDUSTRIALA 1 clasa = 30 elevi ELECTROTEHNICA 1 clasa = 30 elevi MECANIC TEHNIC 1 clasa = 30 elevi Tehnician industriala Tehnician electrotehnist Tehnician pentru reparatii LUCRARI PUBLICE 1 clasa = 30 elevi Tehnician in lucrari mecanic si in chimie SPECIALITATEA MESERIA

intretinere

publice si constructii

ANUL I – SCOALA PROFESIONALA

5

3 Organizare interna – organigrama Grupul Scolar Industrial Materiale de Constructii din orasul ADOLESCENTILOR este o unitate de invatamant condusa de directorul coordonator.PREGATIREA DE BAZA MESERIA ANUL I MECANICA Mecanic in industria constructiilor de 1 CLASA masini ELECTRIC Electrician instalatii echipamente 1 CLASA electrice industriale CHIMIE INDUSTRIALA Operator ceramica fina 1 CLASA INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE Tricoter . sefii comisiilor. directorul coordonator al unitatii de invatamant isi desfasoara activitatea in colaborare cu doua organe decizionale la nivel de unitate. in calitate de ordonator tertiar de credite. si anume: Consiliul de Administratie si Consiliul Profesoral.este subordonat Inspectoratului Scolar Judetean SIRET.confectioner 1 CLASA I. Acesta. contabilul si bibliotecarul. secretarul-sef. 6 . Totodata. In subordinea directa a directorului coordonator se afla consilierul educativ al unitatii scolare.

S.Organigrama Grupului Scolar Industrial Materiale de Constructii MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN NEAMT CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CASA CORPULUI DIDACTIC CENTRUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ADMINISTRAŢIA LOCALĂ DIRECTOR CONSILIER EDUCATIV SECRETARIAT BIBLIOTECĂ CONTABILITATE ŞEFII ARIILOR ŞEFII COMISIILOR CURRICULARE 1 2 3 4 5 6 7 8 Limbă şi comunicare Matematică şi ştiinţe Om şi societate Tehnologii Arte Sport Învăţători Cadre didactice 1 2 3 4 5 6 7 8 Protecţia muncii Protecţie civilă P. Inventariere Burse şi ajutor social Comisiile de corigenţă Curriculum Formare continuă 1 2 3 4 Consiliul reprezentativ al elevilor Consiliul reprezentativ al părinţilor Comisia diriginţilor Comisia pentru orientare şcolară 7 PĂRINŢI SINDICAT .I.

128/1997 . a deciziilor Inspectoratului Scolar si a regulamentului intern al fiecarei unitati. in fata carora prezinta rapoarte semestriale si anuale. 20.84/1995.4 Functionalitate – raspunderi si competente pe functii sau posturi pornind de la fisa postului si pe compartimente organizatorice Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar cuprinde norme referitoare la organizarea si functionarea unitatilor de invatamant in conformitate cu Legea invatamantului nr. 8 . si ale art.Este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate.El este presedintele Consiliului de Administratie si al Consiliului Profesoral.109 si 110 din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. cu hotararile Consiliului de Administratie al unitatii de invatamant. directorul are drept de veto.I. Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant. 126 si 145 din Legea invatamantului nr. Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitatilor de invatamant se desfasoara potrivit principiilor Declaratiei Universale a Drepturilor Omului .84/1995. Conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar este asigurata in conformitate cu prevederile art. republicata. Unitatile de invatamant sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei generale si speciale. a regulamentului de organizare si functionare.23. In cazul in care hotararile acestor organisme incalca prevederile legale. cu modificarile si completarile ulterioare. si cu Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic . precum si de alte reglementari legale. ale Conventiei cu privire la drepturile copilului si potrivit actelor normative generale si speciale. cu modificarile si completarile ulterioare. in conformitate cu atributiile conferite de lege. republicata. directorul are urmatoarele atributii: . informand in acest sens inspectorul scolar general. a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. In realizarea functiei de conducere. cu modificarile si completarile ulterioare.22.

cu consultarea sefilor de Comisii Metodice. are urmatoarele atributii: Incheie contracte de munca individuale cu personalul angajat si aproba Aproba vizitarea scolii si asistarea la ore sau la activitatile extrascolare a concediile de odihna ale acestora. 9 . stabileste componenta formatiilor de studii.. . didactic auxiliar si nedidactic. .Aproba graficul serviciului in scoala al cadrelor didactice si al elevilor si stabileste atributiile lor. Directorul.Monitorizeaza activitatea de formare continua a personalului didactic. . coordonand elaborarea proiectului de dezvoltare pe termen mediu al scolii. verifica si aproba orarul realizat. persoanelor din afara scolii. echipa de intocmire a orarului scolii.Stabileste atributiile managerilor Comisiilor Metodice.Are drept de indrumare si control asupra activitatii intregului personal al scolii.Numeste.Elaboreaza.Controleaza calitatea procesului instructiv-educativ participand la cel putin o ora sustinuta de fiecare cadru didactic din scoala.Numeste managerii Comisiilor Metodice. de regula. incadrarea pe discipline de invatamant. .Stabileste politica educationala a scolii. respectand principiul continuitatii si performantelor profesionale. . . elaborate de sefii de compartiment pentru personalul din subordine. . . la asistente va fi insotit. emite decizii ce vizeaza realizarea obiectivelor stabilite. conform reglementarilor legale. . in calitate de angajator.Aproba fisele posturilor. ai colectivelor pe domenii si deleaga responsabilitati membrilor Consiliului de Administratie. de managerul Comisiei Metodice respective. . potrivit principiului continuitatii si performantelor educationale.Numeste invatatorii si dirigintii. dintre membrii Comisiei de Curriculum. ai comisiilor si colectivelor pe domenii in baza propunerilor membrilor acestora si aproba programele de activitate ale acestora dupa ce au primit avizul Consiliului Profesoral.

Numeste si controleaza secretara ce raspunde de arhiva scolii si de gestionarea carnetelor pentru plata alocatiei de stat pentru elevi ce asigura prin invatatori/diriginti distribuirea acestora. in conditiile legii.- Atribuie. oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii creditelor Organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a bugetare. orele de curs ramase neocupate. prin decizie interna. 10 . Urmarirea modului de incasare a veniturilor. personalului didactic titular. Formuleaza aprecieri asupra cadrelor didactice la inspectiile pentru obtinerea Numeste si controleaza secretara ce raspunde de sigiliul scolii. de conform prevederilor legale si ale elevilor. Numeste comisiile de alocare a burselor scolare la nivelul scolii care stabileste necesarul acestora. in regim de cumul sau plata cu ora. raspunde de: Elaborarea proiectului de buget propriu. precum si pentru acordarea salariului de merit. In calitate de evaluator. didactic auxiliar si Aproba trecerea personalului salariat al scolii de la o gradatie salariala la nedidactic. Numirea si eliberarea din functie a personalului didactic. directorul unitatii de invatamant are urmatoarele atributii: Apreciaza personalul didactic de predare la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice. Necesitatea. raspunde de respectarea regimului actelor de studii si de corectutudinea completarii documentelor scolare. Alte atributii pe care le indeplineste directorul unitatii de invatamant: Aplica sanctiunile prevazute pentru abateri disciplinare ale personalului. precum si pentru acordarea salariului de merit si a gradatiilor de merit. completarea actelor de studii si a cartilor de munca. bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara. gradelor didactice. conform legislatiei. Directorul unitatii. in calitate de ordonator de credite. alta. in limita si cu destinatia aprobate prin bugetul propriu. personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate.

La sedintele Consiliului profesoral directorul poate invita reprezentanti ai personalului didactic auxiliar. Consiliul profesoral este alcatuit din totalitatea cadrelor didactice si auxiliare ale scolii. ai autoritatilor locale sau ai partenerilor sociali. participarea acestora fiind obligatorie si absenta nemotivata de la sedinta membrilor acestuia considerandu-se abatere disciplinara. Dezbaterile din Consiliul profesoral sunt consemnate intr-un registru special de procese-verbale de secretarul Consiliului. toti membrii si invitatii avand obligatia sa semneze procesul-verbal incheiat. protectie civila si PSI. Hotararile in Consiliul profesoral se iau prin vot deschis. reparatii. numit de director. cat si de protejarea intregului patrimoniu scolar. Numeste prin decizie componenta comisiilor examenelor de amanari si Propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare protectia muncii. Intocmeste impreuna cu contabilul sef bugetul de venituri si cheltuieli si raspunde de executia bugetului pe parcursul intregului an financiar. poate fi convocat in sedinta extraordinara si la cererea a minim o treime din numarul membrilor sai. la sfarsitul fiecarei sedinte. in functie de tematica abordata. reprezentanti ai parintilor. Consiliul profesoral se intruneste la inceputul si la sfarsitul fiecarui semestru si ori de cate ori directorul considera necesar. imbogatirea fondului de carte al bibliotecii. corigente a carui presedinte este in mod regulamentar. pentru elevi. cu cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai si sunt obligatorii pentru intregul personal al scolii. modernizarea bazei materiale. aprobat de Consiliul de Administratie si de Consiliul Profesional. Numeste comisiile ce vor urmari respectarea normele de igiena scolara. pastrarea si modernizarea bazei materiale a scolii.- Se ocupa de atragerea de resurse financiare extrabugetare si solicita Consiliului reprezentativ al parintilor aprobarea acestor cheltuieli ce vizeaza conservarea patrimoniului. Raspunde impreuna cu bibliotecarul si de asigurarea cu manuale scolare a elevilor si asigura conditiile necesare astfel incat cadrele didactice sa aleaga manualele 11 .

si decide asupra sanctiunilor disciplinare pentru elevi si cadrele didactice. contabilul sef. presedintele Consiliului reprezentativ al parintilor (pentru elevii 12 . Aproba criteriile de evaluare a activitatii cadrelor didactice. Formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea cadrelor didactice ce Decide asupra acordarii recompenselor pentru elevi. auxiliar si cadrele didactice.145 al.Consiliul profesoral este legal constituit in prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor sai. Consiliul de Administratie al scolii functioneaza conform prevederilor art. in vederea acordarii calificarilor anuale. dintre cadrele didactice care au calitatea de manager si performante profesionale deosebite.84/1995. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. a personalului personalul didactic auxiliar si cel nedidactic. avand urmatoarele atributii: Alege cadrele didactice ce fac parte din Consiliul de Administratie din propunerile directorului sau din propunerile celorlalti membri. rapoartele de activitate. auxiliar si nedidactic – propuse de director. solutioneaza acordarea salariilor sau a gradatiei de merit. ale Legii nr.(3) si (4) din Legea invatamantului nr. Este format din unsprezece membrii (doua treimi din membri vor fi cadre didactice) dintre care: directorul scolii. Consiliul profesoral are rol de decizie in procesul instructiv-educativ . consilierul pentru probleme educative. programele semestriale si anuale prezentate de director. cu modificarile si completarile ulterioare. Aproba regulamentul de ordine interna a scolii – la sedinta participa si Numeste consilierii de cercetare a abaterilor personalului didactic din scoala Stabileste notele de purtare sub 7 propuse de invatatori/diriginti. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. aproba proiectul planului de scolarizare. Dezbate si aproba proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al scolii. personalul didactic Stabileste prin vot disciplinele optionale care se predau in scoala. a salariilor de merit si a primelor anuale. managerii de arii curriculare/comisii metodice – alesi de Consiliul Profesoral.

el consemneaza intr-un registru special. cu modificarile si completarile ulterioare). este legal constituit prin prezenta a doua treimi din numarul membrilor. cu jumatate plus unu din numarul membrilor componenti ai acestuia. Elaboreaza strategii educatioanle pe termen scurt si Regulamentul de Ordine Elaboreaza fisele si criteriile de evaluare specifice unitatilor de invatamant. Hotararile Consiliului de Administratie se iau prin vot deschis. pe baza propunerilor responsabililor Comisiilor metodice/de compartiment. cand sunt luate in discutie probleme specifice.externi)/directorul Centrului de Plasament ADOLESCENTILOR (pentru elevii institutionalizati) si un reprezentant al autoritatii publice locale. Consiliul de Administratie are rol de decizie numai in domeniul administrativ avand urmatoarele atributii: Asigura respectarea prevederilor Legii Invatamantului nr. ale Statutului personalului didactic. Secretarul Consiliului de Administratie este numit de director dintre membrii acestuia. dupa validarea lor de catre directorul scolii. liderul sindical din scoala. fara drept de vot. in vederea acordarii calificativelor anuale. a primelor si salariilor de merit. pe baza metodologiei Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru intregul personal. Stabileste calificative anuale pentru intregul personal. Membrii coordoneaza si raspund de activitatea Comisiilor metodice. la sedinta pot fi invitati. ale actelor normative emise de Ministerul Educatiei si Cercetarii si ale deciziilor Inspectoratului Judetean Scolar SIRET. acordarea salariului de merit pentru personalul didactic (pe baza aprecierilor sintetice ale Consiliului Profesoral) si pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic. a comisiilor si colectivelor de lucru din scoala pe baza delegarii de sarcini realizate de director. procesul-verbal al sedintei. Consiliul de Administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori considera necesar directorul sau o treime din membrii acestuia. reprezentanti ai parintilor si elevilor. la propunerea directorului. 13 . Interna al scolii.84/1995 (republicata. Stabileste acordarea primelor trimestriale pentru personalul unitatii. Aproba.

Hotaraste stategii de realizare si gestiune a resurselor financiare extrabugetare. el are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la ore. Aproba acordarea burselor scolare. . la cei nou veniti sau la cei unde se constata disfunctionalitati in procesul de predare-invatare sau in relatiile profesor-elev.Stabileste perioadele concediului de odihna. in special la cadrele didactice stagiari. Seful Comisiei Metodice are urmatoarele responsabilitati: Comisiei. Controleaza periodic parcurgerea materiei si evaluarea ritmica a elevilor. dupa o tematica aprobata de director. sedintele se tin ori de cate ori directorul sau membrii catedrei considera ca este necesar. Sedintele comisiilor metodice se tin lunar. Elaboreaza instrumentele de evaluare si notare. scrise de personalul angajat si a propunerilor directorului. la evaluarea activitatii si propune Consiliului de Administratie calificativele anuale. proiectul planului anual de venituri si cheltuieli (buget) intocmit de director si contabilul sef pe baza solicitarilor responsabililor Comisiilor metodice si a compartimentelor functionale.- Stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru din scoala. Stabileste proiectarea didactica si planificarile semestriale si anuale. Raspunde si asigura aplicarea planului de invatamant. a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare de catre toti membrii 14 . pe baza solicitarilor individuale. Analizeaza si propune spre aprobare Inspectoratului Scolar Judetean solicita rapoarte sintetice din partea managerilor Comisiilor Metodice. Comisiile Metodice se constituie din minim patru membrii pe arii curriculare. conform legislatiei in vigoare. Seful Comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorilor de specialitate de activitatea profesionala a membrilor Comisiei. Intocmeste fisele posturilor pentru fiecare membru al Comisiei. Atributiile Comisiilor metodice sunt urmatoarele: Elaboreaza programele de activitate semestriale si anuale. propuse de comisiile specifice.

Atat personalul didactic cat si didactic auxiliar va respecta colegii. activitatea de pregatire speciala a elevilor pentru examene si cursuri scolare. republicata. 15 . organizeaza Elaborareza propunerile pentru oferta educationala a scolii si pentru Selecteaza manualele alternative transmisibile ce vor fi folosite. in concordanta cu valorile educationale pe care trebuie sa le transmita elevilor si sa nu sufere de afectiuni de natura sa afecteze relatiile cu elevii si colegii. Personalul didactic angajat va avea pregatire de specialitate. metodica si pedagogica prevazuta de legislatia existenta. CDS). va fi apt din punct de vedere medical si capabil sa relationeze corespunzator cu elevii. lectii demonstrative. cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.128/1997 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza functiile. in functie de prerogativele sale. Monitorizeaza parcurgerea programei la fiecare clasa si modul in care se Organizeaza si raspunde de desfasurarea recapitularii finale. secretariatul functioneaza pentru elevi. etc. personalul nedidactic si nu ii este permis sa faca din nationalitatea. strategia acesteia (obiective. reguli stabilit .84/1995. starea sociala si familiala a elevilor. va avea calitati morale. religia. finalitati. Organizeaza activitatea de formare continua si de cercetare pedagogica realizeaza evaluarea elevilor. elevii si parintii elevilor. trebuie sa aiba o tinuta morala demna. parinti. Totodata personalul didactic trebuie sa prezinte la inceputul anului scolar analizele medicale solicitate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. De asemenea. Legea invatamantului nr. potrivit unui program de lucru aprobat de director. responsabilitatile. personalul scolii si alte persoane interesate. de asemenea. parintii si colegii. prin Legea invatamantului. specifice unitatii de invatamant. cadrelor didactice si a restului personalului si a parintilor obiect de jignire sau insulta. competentele. Astfel: Compartimentul de secretariat este subordonat directorului scolii. schimburi de experienta. drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si ale personalului didactic auxiliar.- Analizeaza periodic performantele scolare ale elevilor. Personalul didactic auxiliar trebuie sa indeplineasca.

secretarul aduce condica de prezenta in cancelarie si o ia la sfarsitul orelor. care le aproba. .administratorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activitati decat cele necesare scolii. .programul personalului din subordine se stabileste de catre administrator.administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire in functie de nevoile conducerii scolii. portari. in perioada vacantelor scolare. procurarea. Acest compartiment al scolii asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. paznici. indeplinind orice sarcini financiar-contabile incredintate de director sau stipulate expres in actele normative cat si pe cele stabilite in fisa postului. . 16 . raspunzand de gestionarea si intretinerea bazei materiale a scolii. administratorul desfasurandu-si activitatea sub conducerea acestuia. cataloagele se pastreaza la secretariat. completeaza fisele matricole. potrivit nevoilor scolii si se aproba de director. completarea. cataloagele de corijenta si se ocupa cu arhivarea tuturor documentelor scolare. Compartimentul administrativ patrimoniu este subordonat directorului scolii. Compartimentul administrativ financiar este subordonat directorului scolii. .compartimentul secretariat efectueaza toate sarcinile stabilite in functie de fisa postului intocmit de director pentru fiecare membru al compartimentelor. . .. . schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin scolii se poate face doar cu indeplinirea formelor legale. dupa ce a verificat impreuna cu cadrul didactic de serviciu existenta tuturor cataloagelor.intregul inventar mobil si imobil al scolii se trece in registrul inventar al acestuia si in evidentele contabile. muncitori de intretinere. eliberarea si evidenta actelor de studii se face in conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul actelor de studii aprobat prin ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii ".coordoneaza activitatea personalului administrativ de intretinerea si curatenie.incuie/descuie fisierul de cataloage la inceputul si la sfarsitul orelor.asigura permanenta pe intreaga perioada de desfasurare a orelor de curs.

asigurand functionarea acesteia. avand urmatoarele obligatii: . cataloage.organizeaza/participa la organizarea de activitati specifice: lunare de carti. vitrine si expozitii de carti. scolii. etc.Bibliotecarul scolii este subordonat directorului.5.indruma lectura elevilor si ii ajuta la elaborarea lucrarilor. . liste bibliografice.participa la toate cursurile specifice de formare continua. standuri de noutati sau colectii de carti.) care sa le inlesneasca o orientare rapida in colectiile bibliotecii. intalniri literare. Structura de personal Numar total cadre didactice: 60 / Numar cadre didactice titulare: 37 : 34 profesori de cultura generala. . . prezentari de manuale alternative.punand la dispozitia acestora instrumentele de informare (fisiere. . 26 profesori discipline tehnice/de specialitate si maistri instructori Cadre didactice cu examen de definitivat: 19 Cadre didactice cu gradul didactic al II lea: 11 Cadre didactice cu gradul didactic I: 23 Cadre didactice cu doctorat: Numar profesori metodisti din care : -de cultura generala: 2 -de specialitate: 2 Numar de profesori autori de programe scolare in programul de reforma (ultimii 5 ani): 5 Numar de profesori autori de manuale / auxiliare curriculare: 3 Numar de profesori formatori nationali / regionali: - 17 .sprijina informarea si documentarea rapida a personalului didactic.organizeaza activitatea bibliotecii. conform programului stabilit de conducerea scolii si este interesat de completarea rationala a fondului de publicatii. realizeaza toate sarcinile specificate in fisa postului intocmita de directorul I.

ingrijitor G Tehnician. Denumire functie si gradul didactic/ Nivel crt.referent I Administrator Casier. merceolog.6 Relatiile cu exteriorul Grupul Scolar Industrial Materiale de Constructii este o institutie de invatamant preuniversitar de stat. magazioner I Portar.13 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 7 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vacante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 contabil.referent I A 16 Tehnician. paznic. liceal. gimnazial si primar. M merceolog.2009 Nr. 17 18 19 20 21 22 contabil. treapta profesinala studii Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total didactic Director S Director adjunct S Contabil sef S Secretar sef S Total Tehnician III M Bibliotecar PLM Laborant I PLM Pedagog scolar I G Secretar II S Total didactic auxiliar Supraveghetor noapte M Brancardier. spalatoreasa. avand calitatea de ordonator tertiar de 18 .10. M M M 45 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 7 2 2 2 1 1 1 7 3 1 3 Numar de posturi din care Ocupate Cumul PCO 43.- Numar de profesori care au participat la cursuri de perfectionare sau postuniversitare (ultimii 5 ani): 12 STAT DE FUNCTII EXISTENT LA 01. pompier Muncitor I Muncitor II Muncitor III I.87 0 1.

are calitatea de ordonator secundar de credite bugetare.credite bugetare si este subordonat Inspectoratului Scolar Judetean al carui conducator. 19 . plata salariilor si acordarea gradatiilor de merit. gradul II. Inspectorul General. Directorul elaboreaza proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli si il trimite spre aprobare Inspectoratului Scolar Judetean. contabilul sef trimite catre Inspectoratul Scolar Judetean situatii contabile si financiare: indicatori financiari. Statele de functii intocmite la nivelul liceului sunt aprobate de Inspectoratul Scolar General in conformitate cu normele legale in vigoare. serviciului investitii. Relatiile de subordonare rezulta din faptul ca o parte din cheltuielile liceului sunt suportate din bugetul de stat numit buget republican. Liceul este subordonat Inspectoratului Scolar Judetean in ceea ce priveste aprobarea numarului de personal. In cadrul Inspectoratului Scolar Judetean liceul se adreseaza serviciului juridic. La nivelul liceului. serviciului contabilitate. Inspectoratul organizeaza concursuri pentru angajarea personalului. bilanturi. dari de seama trimestriale. definitivat). iar pentru personalul didactic deja angajat in unitate organizeaza inspectii ale inspectorilor de specialitate pentru obtinerea diferitelor grade (gradul I. Relatiile de subordonare ale Grupui Scolar Industrial Materiale de Constructii fata de Inspectoratul Scolar Judetean.

Serviciul juridic Serviciul contabilitate Serviciul investitii Inspectoratul Judetean Inspectorul credite bug. Secundar de Grup Scolar Industrial Materiale de Constructii Roman Directorul(ordonator tertiar de credite) 1. indicatori financiari.Liceul este subordonat Inspectoratului Scolar Judetean prin faptul cheltuielile liceului sunt suportate din bugetul de stat.dari de seama trimestriale.Directorul trimite spre aprobare situatii contabile si financiare.ISJ aproba numarul de personal.) Scolar – general (Ordon. plata salariilor si acordarea gradatiilor de merit. Primaria ADOLESCENTILOR (serviciul buget-finante din cadrul directiei economice) Relatia liceului cu Primaria se concretizeaza prin faptul ca majoritatea cheltuielilor materiale si de personal sunt finantate din bugetul local al Municipiului Iasi. ca o parte din 2. Proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli este trimis spre aprobare ISJ. 3. 20 .bilanturi. 4.

Fiind ordonator tertiar de credite bugetare Grupul Scolar Industrial DIN ORASUL ADOLESCENTILOR nu are institutii subordonate. acestia fiind salariati conform legii privind achizitiile publice astfel: 21 . Relatiile cu Trezoreria ORASULUI ADOLESCENTILOR Toate operatiunile de incasari si plati ale Grupului Scolar Industrial Materiale de Constructii se fac prin Trezoreria Municipiului ADOLESCENTILOR. foi de varsaminte. sumele se utilizeaza pentru acoperirea pagubelor produse in gestiune sau a fraudelor gestionarilor. cecuri. Documentele utilizate in cadrul acestor operatiuni sunt: ordinul de plata. pe surse de finantare astfel: cont burse cont cheltuieli de personal cont burse elevi romani cont cheltuieli de personal cont cheltuieli materiale si servicii cont cheltuieli de capital cont venituri proprii Relatiile cu furnizorii Furnizorii institutiilor publice difera. Relatiile cu CEC Relatiile cu casa de Economii si Consemnatiuni se concretizeaza prin contul de garantii materiale ale gestionarilor care se utilizeaza astfel: se completeaza cu sumele privind garantiile materiale retinute din salariile gestionarilor (administrator. magazioner/casier) in suma de o zecime din salariu pana se atinge limita a unu sau trei salarii de baza. Liceul are conturi deschise la Trezorerie pentru fiecare tip de cheltuiala.

Dotari: SC Ideal Casa SRL. fiind necesar un numar de minimum cinci oferte.- prin alegerea celui cu pretul cel mai mic. tinuta in urma unui anunt public. Relatiile cu persoane fizice si juridice Aceste relatii privesc sponsorizarile si donatiile primite. atat de la persoane fizice (parintii elevilor). Aldis SRL.     Relatiile Grupului Scolar Materiale de Constructii cu alte institutii 22 . pentru achizitii de valoare mare.   Casa Judeteana de Pensii – contributiile la asigurarile sociale de stat. Exemplu: achizitiile de hrana pentru cantina. SC Electrica SA Telecomunicatii: Romtelecom. Exemplu: reparatii curente. Reparatii curente si capitale: SC Consens SRL. Aprovizionare: Sitmex SRL. Aceste reguli se aplica pentru achizitiile de valoare mica. Printre cei mai importanti furnizori ai liceului se numara:  Utilitati: Rajac (apa). - prin licitatie publica. Transgaz (gaz metan). cat si de la persoane juridice. investitii. capitale. Administratia Financiara. Relatii cu alte institutii financiare privind contributiile datorate:  Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) – contributiile la asigurarile sociale de sanatate ale liceului si angajatilor acestuia. (energie electrica).

Transgaz .SC Electrica SA Romtelecom Grup Scolar Industrial Materiale de Constructii Sitmex SRL.Primaria ADOLESCENTIL OR CEC Trezoreria Rajac.Aldis SRL SC Ideal Casa SRL SC SRL CJAS Consens CJP Administratia financiara Persoane fizice si juridice 23 .

Telecomunicatii. 11. 6. In institutiile de invatamant . Capitol 65. 2.Relatiile liceului cu Primaria se concretizeaza prin faptul ca majoritatea cheltuielilor materiale si de personal sunt finantate din bugetul local al Municipiului ADOLESCENTILOR.00. Contributii la asigurari sociale de sanatate ale liseului si angajatilor 10.Utilitati 5. (Ministerul Invatamantului sau al Educatiei Nationale).00. 4.1.03.00. 3.00.00.Sponsorizari si donatii.02 65. Contributii la asigurari sociale de stat.03 65.00 65. Aprovizionari. Cheltuielile bugetare pentru invatamant sunt repartizate cu precadere ministerului care organizeaza si conduce invatamantul.urmata de cheltuielile de intretinere si cele privind plata burselor. Dotari 8. 1.structura cheltuielilor are ca principala componenta plata salariilor si a drepturilor asimilate.7 .03. Cheltuielile de invatamant in cadrul clasificatiei cheltuielilor de stat. 7.Reparatii curente si capitale 9. Toate operatiunile de incasari si plati se fac prin Trezoreria Municipiului ADOLESCENTILOR. Se concretizeaza prin contul de garantii materiale ale gestionarilor.01 65.Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare.01 65.02 Subcapitol Paragraf Denumirea indicatorilor Invatamant Administratie centrala Servicii publice descentralizate Invatamant prescolar si primar Invatamant prescolar Invatamant primar 24 .

Cheltuieli de personal Cuprinde toate cheltuielile efectuate cu drepturile salariale ale personalului incadrat in sistemul de invatamant (salarii de baza. functionarea unitatilor de invatamant. burse.65.05 65. . manuale. premii.06.04.02 65.04.03 65. cheltuieli cu deplasari. care se refera la intretinerea si consuma in anul curent si se impart in : . Componenta principala a cheltuielilor curente o reprezinta cheltuielile de personal cu o pondere de 60-80%.00. dotarea acestora cu aparatura necesara functionarii (inclusiv achizitionarea terenurilor pentru constructii scolare). transport. gradatii de merit.00.00.02 grupe: Invatamant secundar Invatamant secundar superior Invatamant profesional Invatamant postliceal Invatamant superior Invatamant postuniversitar Continutul economic al cheltuielilor publice pentru invatamant se clasifica in doua a) cheltuieli curente.06 65. salarii de merit. Aceste cheltuieli sunt destinate obtinerii unor bunuri durabile a caroro utilizare se intinde pe mai multi ani.cheltuieli de personal: salarii si alte drepturi de personal. reparatii. b) cheltuieli de capital (de investitii) care se refera la construirea de unitati de invatamant.00.cheltuieli reprezentand subventii scolare si transferuri: subventii pentru unitati de invatamant.00. .00.04 65.cheltuieli materiale si servicii: cheltuieli de intretinere si gospodarire. indemnizatii. In totalul cheltuielilor de invatamant. alte drepturi acordate salariatilor). sporuri. Ele cuprind cheltuieli pentru achizitionarea de bunuri si servicii care se 25 . cheltuielile curente detin o pondere de 8090%.

studii. Salariul tarifar de incadrare.detasari si transferari de personal. Necesarul de fonduri pentru cheltuielile de personal este determinat de urmatoarele elemente (indicatori): • • • • • • • numarul de elevi pe fiecare forma de invatamant. Numar de beneficiari salarii de merit. secretarul sef intocmeste statul de functii cu incadrarea personalului pentru fiecare post (drepturile salariale ale intregului personal angajat cu carte de munca. Pe baza indicatorilor de mai sus. functia. incadrarea si salarizarea personalului didactic. la asigurarile sociale de sanatate. gradul didactic (pentru personalul didactic) si gradatia (categoria. somaj). salariul de merit. numarul de ore de predare per elev. numele si prenumele angajatului. Numar de posturi reflectat in statul de functii. cumul sau plata cu ora. prevederile legale privind normarea. aprobat de centrul de executie bugetara si de inspectoratul scolar. la constituirea fondului de somaj.. inclusiv obligatiile legale privind plata CAS. plata cu ora. precum si contributiile la asigurarile sociale. normarea cadrului didactic. didactic auxiliar si administrativ. Statul de functii cuprinde : nr. in baza caruia se intocmeste si statul de plata lunar. prin cumul. numarul de posturi (norma) din care : baza. clasa pentru personalul 26 . didactic auxiliar si nedidactic. asigurari de sanatate. numarul de personal didactic si didactic auxiliar determinat de planurile de invatamant. indemnizatii de conducere. indemnizatia de conducere. spor de vechime. salariul mediu al personalului nedidactic. numar elevi per cadru didactic (sau post didactic). crt. • • • • In calculul fondului de salarii se au in vedere anumiti indicatori precum. Fundamentarea cheltuielilor de personal se realizeaza pe baza statului de functii intocmit de secretarul sef al scolii.

nivelul studiilor cerute pentru ocuparea functiei didactice. plata cu ora.s. vechimea in munca/invatamant.s.. gradatia de merit – 20% (suma). vechimea in invatamant. spor de incordare neuropsihica (procent si suma). indemnizatia de conducere.invatator. Salariul de baza • • • • • • Salariul de baza este format din: salariul functiei didactice. La brutul general obtinut se calculeaza retinerile unitatii scolare : c. coeficient ierarhizare. In urma cumularii brutului general cu retinerile unitatii. spor de dirigentie – 10% (suma).a. spor de fidelitate – 15% (suma). c. total brut. fond pentru riscuri si accidente de munca. alitatea activitatii instructiv-educative. salariu de merit – 15% (suma).educator etc 27 . spor de vechime (procent si suma). fond pentru somaj. locul si conditiile in care isi desfasoara activitatea. indemnizatia de conducere (procent si suma). salariul de merit/ gradatia de merit indemnizatia pentru invatamant special. Cunoscand aceste elemente se poate stabili salariul de incadrare utilizand grila stabilita prin lege. salariul de baza (salariul realizat si sporurile). salariul de incadrare. se obtine necesarul lunar Pentru stabilirea salariului de incadrare pentru un cadru didactic trebuie sa se tina seama de mai multe elemente cum ar fi: • • • • • • • norma didactica si functia ocupata. salariul realizat conform normei..nedidactic). gradul didactic.a. transa vechime. indemnizatia pentru functia de diriginte .s. ore suplimentare. titlul stiintific.

sporurile si indemnizatiile. salariul de incadrare determinandu-se pe baza coeficientului de multiplicare si a coeficientilor de multiplicare/ierarhizare.Macheta de calcul al salariului personalului didactic In calcularea salariului de baza se au in vedere: salariul de incadrare. Coeficientii de multiplicare se stabilesc in functie de mai multe criterii: • • gradul didactic pentru personalul didactic gradul profesional pentru personalul didactic-auxiliar 28 .

secretarul sef – 20 %.00. coef. se stabileste anual prin Hotarare de Guvern. de indrumare si de control prevazut in legea 84/1995. in limita fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu salariile. pentru personalul didactic functia detinuta.contabilul sef – 30 % 29 . Incadrare = salariul de incadrare Val.directorul general – 30 %.10%-15% pentru educatoarele. . legea invatamantului din unitatile de invatamant se face prin salariul de baza al functiei didactice. . Valoarea coeficientului de multiplicare 1. La Grupul Scolar Materiale de Constructii benficiaza de indemnizatie: . Salariul de incadrare a personalului didactic si didactic-auxiliar se determina astfel dupa urmatoarea formula de calcul: Sal incadrare = Val. coef. gradului didactic si vechimii recunoscute in invatamant la care se adauga o indemnizatie calculata la salariul de baza al functiei didactice. . invatatorii sau institutorii care indeplinesc functia de director.• • • nivelul studiilor.directorii adjuncti – 25% . multiplicare * k Unde: Sal.20%-25% pentru profesori care indeplinesc functia de director adjunct. . pentru personalul didactic vechimea in munca.25%-35% pentru profesori care indeplinesc functia de director. . dupa cum urmeaza: . multiplicare = valoarea coeficientului de multiplicare K = coeficientul de ierarhizare Indemnizatii de conducere Salarizarea personalului de conducere.

Indemnizatia se revizueste anual. • • • • Inspectorul de specialitate intocmeste un raport . Primirea spre analiza a raportului de autoevaluare. Gradatia de merit Personalul didactic de predare. Inaintarea listei catre Ministerul Educatiei. prin sistemul de stabilire a salariilor de merit. a aprecierii directorului precum si a raportului consiliului de administratie .care se include in salariul de baza. Aceasta gradatie se acorda pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul Inspectoratului Scolar si reprezinta 20% din salariul de baza al postului persoanei in cauza.. 30 . Legea 281/1993. Salariul de merit Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit. cu performante deosebite in activitatea didactica precum si cu o vechime de peste 3 ani in invatamant. conform prevederilor legale. din care mai putin de 2/3 vor fi utilizate pentru functiile de executie. Directorul Grupului Scolar Materiale de Constructii trimite Inspectoratului Scolar Judetean raportul de autoevaluare. aprecierea Consiliului profesoral si propria apreciere . acordata prin concurs. Pentru obtinerea gradatiei de merit este necesara parcurgerea urmatoarelor etape : • • • Candidatul intocmeste raportul de autoevaluare a activitatii sale pe care il inmaneaza direcorului unitatii . poate beneficia de gradatia de merit. Intocmirea listei candidatilor admisi . Consiliul profesoral analizeaza raportul si il supune dezbaterii . precizeaza ca acesta se acorda la cel mult 15% din numarul personalului din unitati. didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant. in functie de performantele manageriale evidentiate prin evaluare obiectiva.

Criteriile de acordare a salariului de merit sunt: • • • • • evaluarea activitatii psiho-pedagogice si morale din ultimul an scolar incheiat. calificativul anului scolar precedent ‘foarte bine’. aplicat la salariul de baza si anume la salariul functiei didactice conform grilei. salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la angajare. Salariul de merit care se calculeaza astfel: . Pentru personalul nou angajat. rezultatele obtinute in urma evaluarii la cursurile de perfectionare. acest spor este acordat la Grupul Scolar Materiale de Constructii unui numar de 20 cadre didactice. Salariul de merit se include in salariul de baza si constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza. Sporul de solicitare neuropsihica se aplica la salariul de baza si este crescator in functie de vechimea in invatamant astfel: 31 . Salariul de merit face parte din salariul de baza.Salariul de merit este un procent de 15%. indrumare si control in procent de pana la 15% aplicat la salariul functiei didactice din grila. activitati desfasurate in anul scolar incheiat si in cel curent.pentru personalul de executie procentul da pana la 15% aplicat la suma salariului de baza al functiei didactice din grila. . cumulat cu indemnizatia de conducere si cu indemnizatia pentru invatamant special pentru personalul care beneficiaza de acesta. Legea prevede faptul ca un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si salariu de merit. In cazul personalului didactic.pentru personalul de conducere. activitatea metodica si stiintifica deosebita desfasurata in ultimii ani. devenind baza de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi salariale. angajatii cu o vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani beneficiaza de un spor de stabilitate de 15% din salariul de baza. Persoanele care beneficiaza de salariul de merit se stabilesc o data pe an de regula dupa aprobarea bugetului de stat. cumulat cand este cazul cu indemnizatia de conducere. Personalul didactic de predare care tine ore de dirigentie precum si invatatorii beneficiaza de un spor de dirigentie de 10% din salariul de baza.

Sporul corespunzator vechimii in munca se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta in transa respectiva. De asemenea. corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal. in cadrul aceluiasi an bugetar. 32 . personalul din unitatile de invatamant beneficiaza de al 13-lea salariu. Sumele neutilizate din acest fond pot fi utilizate in luna urmatoare. consiliul de administratie poate acorda premii in cursul anului salariatilor cu rezultate deosebite. Pentru personalul didactic si didactic-auxiliar de la GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL MATERIALE DE CONSTRUCTII DIN ORASUL ADOLESCENTILOR sunt stabilite transele astfel: • • • • • intre 3 si 5 ani – 5% intre 5 si 10 ani – 10% intre 10 si 15 ani – 15% intre 15 si 20 ani – 20% peste 20 ani – 25% Trecerea intr-o transa superioara de vechime in munca pentru acordarea sporului de vechime se face numai in cazul persoanelor care au obtinut calificativul ‘bun’ in ultimii 2 ani. Din acest fond. ce reprezinta un premiu anual de pana la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.Vechime Spor suprasolicitare neuropsihica 3-5 ani 3% 5-10 ani 6% 10-15 ani 9% 15-20 ani 12% Peste 20 ani 15% Sporul de vechime Persoanele salarizate beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25% calculat la salariul de baza. Fond de premii Unitatile de invatamant pot constitui un fond de premii lunar prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salariu prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al acestora.

analizandu-se: • • • • gradul de indeplinire a standardelor de performanta (50%). detasari. pe baza performantelor din anul anterior. creativitate (10%) Personalul administrativ mai beneficiaza si de un spor pentru conditii de munca. In aceste conditii se acopera cheltuieli reprezentand: • • • • diurna in conditii legale stabilite. decontarea altor cheltuieli efectuate pentru indeplinirea misiunii de serviciu. procent ce se aplica la salariul de baza si de plati pentru ore suplimentare. unde Sb = salariul de baza Gm = gradatie de merit 33 . transferari Aceste cheltuieli sunt generate de deplasarea personalului unitatii scolare in alte localitati in vederea indeplinirii unor sarcini de serviciu. decontarea cazarii. Orele lucrate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber.Incadrarea in categoriile de salarizare a personalului nedidactic se face in urma evaluarii performantei fiecarui angajat din domeniul administrativ. Aceasta evaluare se face la inceputul anului. Daca aceasta compensatie nu a fost efectuata. Cheltuielile cu salariul lunar pentru o persoana se vor determina: Ch sal ‘x’ = Sb + Gm + Sm + Ic + Sv + Scm + Os + As. responsabilitate (25%) adecvarea la complexitatea muncii (15%) initiativa. in limita maxima de 25% pentru orele de noapte lucrate. precum si pentru orele lucrate in zilele de sambata sau duminica sau in celelalte zile in care nu se lucreaza conform legii Deplasari. decontarea transportului. orele suplimentare se vor plati cu un spor din salariul de baza de : • • 50% pentru primele 2 ore de depasire a duratei normale de lucru intr-o zi 100% pentru urmatoarele ore.

domeniu. respectiv al fiecarei categorii de cheltuieli aferente finantarii de baza este determinat de indicatori fizici de consum de resurse umane si materiale stabilite prin legi si hotarari ale guvernului sau prin acte normative elaborate de ministerele si institutiile centrale de specialitate. alti indicatori specifici activitatii de invatamant. cu consultareapartenerilor sociali si a structurilor associative ale autoritatilor administratiei publice locale. profil. Nivelul costului standard pe elev/ prescolar se aproba de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar pe baza unor indicatori conform normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si aprobate prin hotarare a guvernului determina costul standard pe elev. Acesti indicatori sunt: numarul de elevi pe clasa. numarul de norme didactice pe clasa. nivelul salariilor cadrelor didactice. Costul standard pe elev sau prescolar este determinta pentru fiecare nivel de invatamant: filiera. limba de predare. Nivelul costului standard .Sm = salariul de merit Ic = indemnizatia de conducere Sv = spor vechime Scm = spor conditii de munca Os = ore suplimentare As = alte sporuri Fondul brut de salarii este: Fbs = invatamant de la si prin bugetele locale. specializare. Criterii care stau la baza analizei costului standard pe elev: • • • • numarul de posturi/ catedre legal constituite. calitatea personalului de educatie si formare profesionala. stabilite prin lege de normele de consum si energie electrica si termica si de preturile materialelor si serviciilor „ consumate” pentru buna desfasurare a procesului instructiveducativ din scoala. Chsal ∑ Costul standard pe elev este baza de calcul a fondurilor alocate institutiilor de 34 .

elev.are aceeasi forma cu statul de salarii .Calculul costului standard: Ch p + Chms + Ch perf Nr.serveste pentru evidenta salariatilor si a modului de salarizare a acestora Statul de salarii – document justificativ pentru plata salariilor . a documentelor privind retinerile legale. didactic-auxiliar. se completeaza cu:  date referitoare la salariat  salariul de baza (contract de munca) 35 . Lista de avans chenzinal • • se intocmeste pentru reflectarea avansurilor acordate salariatilor sub forma chenzinei. nedidactic) .se intocmeste pana la partea de contributii la secretariat dupa care se transmite compartimentului financiar-contabil pentru a putea fi completat cu restul datelor Statul de salarii se intocmeste lunar in doua exemplare pe baza documentelor de evidenta a salariatilor (contractul de munca. a concediilor de odihna. a listelor de avans chenzinal.se intocmeste cate un stat de salarii pentru fiecare categorie de personal (didactic. fisa postului) si a timpului lucrat efectiv (condica de prezenta sau foaia colectiva de prezenta). a certificatelor medicale si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de catre contabilul sef.scl CS = C S = cost standard pe elev/ prescolar Ch p = cheltuieli de personal Chms = cheltuieli materiale si servicii Ch perf = cheltuieli de perfectionare a personalului Documente care se intocmesc pentru justificarea cheltuielilor cu salariile: Statul de functii – document care se intocmeste de cate ori se produc modificari legislative referitoare la salarii .

alte ajutoare.5% Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj Reprezinta contributia unitatii la constituirea fondului de somaj si se determina in functie de: • fondul brut de salarii Fbs Desfasuratorul indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat Contributii pentru asigurarile sociale de stat 36 .5% Ch CAS = Fbs x 9. document justificativ de inregistrare in contabilitate. Reprezinta contributia la constituirea fondului pentru asigurarile sociale de stat si se determina tinand seama de: • • fondul brut de salarii Fbs cota de CAS – 9. Lista de indemnizatie pentru concediul de odihna Serveste ca document pentru stabilirea drepturilor privind indemnizatiile cuvenite in timpul concediilor de odihna. Are aceeasi forma cu statul de salarii. Centralizatorul statelor de salarii – raport ce se intocmeste lunar prin reunirea tuturor statelor de salarii pe categorii de personal. contributia la fondul de somaj. Serveste ca document de centralizare a zilelor lucratoare. contributia la asigurarile sociale de sanatate. de concedii medicale. precum si a indemnizatiilor platite in contul asigurarilor sociale de stat. timp efectiv lucrat (condica de prezenta/foaia colectiva de prezenta)  suma de plata Lista de avans chenzinal serveste ca: • • • document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale. Serveste pentru evidenta centralizata pe institutie a salariilor Contributiile pe care trebuie sa le plateasca angajatul sunt: • • • contributia la asigurarile sociale de stat. document pentru retinerea din statele de salarii a avansurilor chenzinale platite.

5%-deduceri suplimentare-sindicat) 2855-471-20=2364*16% (impozitul)=378 .5% Sanatate = 5.5%= 271 2855*0.5% Ch Fs = Fbs x 0.5% 2855*9.5% Somaj= 0.SM = 1986*15% = 298 Baza de calcul la sporul de vechime este incadrarea + salar merit (gradatia de merit = 20 %) +spor de conducere +dirigintie (10%) .5%= 14 2855*5.5%-5.I Stefanescu Mircea .5%-5.deci impozitul pe venit este 378.• cota pentru fondul de somaj – 0.deci 1986+298 = 2284 Transele de vechime sunt diferite.5%-0.5%=157 Sindicat = 1%din salariul brut = 29 442+29=171 Deducerile suplimentare sunt in functie de salariul brut realizat.peste 20 de ani vechime Salariul de incadrare (cuvenit) = 1986 Salariul de merit = 15% din salariul de incadrare . Asiguratorul participa la constituirea acestui fond printr-o cota de 7% asupra fondului brut de salarii si suportata din cheltuieli. Baza de calcul pentru impozit (brut – 9. Restul de plata este dat de formula : brut-9.in acest caz vechimea este 25%/.5% Caz practic privind calcularea salariilor Profesor gr.5%-sindicat-impozit = 2855-271-14-157-29-378 =2006 = 442 se opresc din salariu brut 37 .deci : 2284*25% = 571 Salariul brut =1986+298+571 = 2855 CAS = 9.5% Constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate Se formeaza din contributia datorata si suportata de angajatori.5%-0. Astfel: Ch CASS = Fbs x 5.

FISA POSTULUI Personal didactic (profesor.  Analizarea si utilizarea corecta a informatiilor privind progresul elevilor in atingerea obiectivelor operationale. postliceala). e) Predarea si managementul clasei: 38 . maistru instructor) Numele si prenumele _________________________________________ A. a) Activitati normate in statul de functiuni Activitati de predare.  Stabilirea activitatilor didactice individuale.  Stabilirea activitatilor prin care se asigura atragerea interesului elevilor si motivarea acestora. I. gradul de interes al clasei si resursele scolii. inclusiv pregatirea acestora Module de curs pentru formarea continua. sau cu intreaga clasa. in functie de disciplina si caracteristicile grupei de varsta. b) Cursuri pentru dobandirea de competente suplimentare (master. Planificarea activitatilor de predare prin: Identificarea obiectivelor operationale specifice disciplinei si grupei de varsta.Atenție ! Cotele sunt modificate in prezent. gradul de interes al clasei si resursele scolii. de grup. Asigurarea integrarii obiectivelor operationale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin Curriculum national. postuniversitara.   Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite si a celor cu dificultati de invatare. ca si modul de determinarea si nivelul salariilor. c) d)  Indrumarea activitatii de practica pedagogica. doctorat.

ix. v. x. utilizarea corecta a terminologiei specifice oferirea de instructiuni si demonstratii clare la aplicatiile practice.  Utilizeaza metode de predare care asigura mentinerea interesului elevului asupra disciplinei si subiectelor specifice prin: i. asigurarea de sanse egale si discriminatorii pentru toti elevii. utilizarea echilibrata a manualelor si altor surse de informare. Asigura predarea eficienta la nivelul intregii clase. 39 .  Stabileste si mentine o atmosfera propice dezvoltarii elevilor si atingerii obiectivelor operationale. ascultarea activa si atenta a elevilor. iv. viii. ii. iii. stimularea curiozitatii elevilor. mentinerea motivatiei elevului. xi.  Monitorizeaza progresul elevilor si ofera feedback pentru asigurarea fundamentarii cunostintelor specifice disciplinei. pentru elevii cu aptitudini speciale si cei cu deficiente. vii. exploatarea ocaziilor de mentinere a elevilor la un standard corespunzator de cunoastere si utilizare a limbii ADOLESCENTILORe. structura corecta si clara a informatiilor si punctarea aspectelor esentiale la fiecare lectie. astfel incat sa fie atinse obiectivele stabilite.  Stabileste o relatie pozitiva profesor-elev si mentine la un standard ridicat de disciplina si comportament social. manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate. utilizarea de intrebari care sa sustina focalizarea elevilor pe subiectele in discutie. vi. xii. acordarea unei atentii speciale greselilor si intelegerii eronate sau dificile din partea elevilor.

periodica a familiei. Organizare examene. Contestatii. postuniversitara. Sustinerea dezvoltarii la un standard ridicat a comportamentului moral si social al elevilor. Relatia cu parintii elevilor. autoevaluarea cu discernamant si utilizarea oricarui mijloc de dezvoltare profesionala proprie. Corectura.   Proiectarea si conducerea activitatilor extracurriculare. modalitatea de sustinere a elevului in efortul sau de a invata. doctorat. postliceala).xiii. Informarea corecta si obiectiva. Subiecte. 2. Asigura mentinerea relatiei familie-scoala prin: 1. d)       Evaluarea in cadrul activitatilor complementare: Tematica. c) Evaluare in cadrul activitatilor didactice si de formare continua la toate formele de invatamant. xiv. Evaluarea in cadrul cursurilor de dobandire de competente suplimentare (master. Activitati de evaluare II. 40 . Consilierea familiei cu privire la programul de viata al elevului.   Indrumare si consiliere elevi. a) b) Evaluarea in cadrul modulelor de curs pentru formare continua.  utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizata. modalitatile de supraveghere si control ale elevilor. Bibliografie.

B. Utilizeaza rezultatele evaluarii pentru imbunatatirea demersului didactic. IV. culegeri de probleme si teste si alte materiale didactice. 2. simpozioane. Atributii specifice in cadrul scolii (comisii). Norma didactica Director: …………………………………… Responsabil catedra ………………………... Elaborarea de manuale. Participarea la programe internationale. Cadru didactic ……………………………. Alte activitati in cadrul scolii a) b) Proiectarea si conducerea activitatilor extracurriculare. Verificarea progresului elevilor in dobandirea si fundamentarea cunostintelor si deprinderilor. Monitorizeaza progresul elevilor prin activitatea acestora la clasa si urmarirea efectuarii temelor de casa. h) Utilizeaza diferite forme de evaluare corespunzatoare scopurilor si obiectivelor propuse sau a celor impuse prin Curriculum national. si oferta de feedback constructive. III. g) Inregistreaza sistematic rezultatele evaluarilor si le utilizeaza pentru: 1. e) f) Supraveghere probe scrise. si pentru ameliorarea demersului didactic. Activitatea de pregatire metodica si alte activitati in interesul invatamantului a) Participarea la conferinte. b) c) d) Organizarea de schimburi de experienta. 41 . congrese organizate in domeniul de activitate sau interdisciplinar. Raportarea rezultatelor elevilor catre parinti si sustinatori.

ca . cat si al institutiei de invatamant necesita fundamentarea ei stiintifica. forta de munca si specialistii-nu poate si nici nu trebuie sa-si permita sa aiba esecuri. nivelurile si functiile stiintei managementului educational. atat la nivelul sistemului. de care depinde formarea celui mai important factor al natiunii-omul pregatit prin studii. ca domeniu prioritar al vietii sociale. in stransa legatura cu folosirea unui instrument metodologic si practic modern. pe limbajele de programare. el are nevoie de o conducere competenta si eficienta. conducere la nivelul unitatilor de invatamant. Pentru conducerea cu rezultate optime a invatamantului. Conducerea competenta si eficienta a invatamantului. trebuie invatata. 42 . In acest sens. pe utilizarea de retele de calculatoare personale. Functia de conducator (manager)al invatamantului este o profesie si..intreprindere” de lunga durata.CAPITOLUL I I ROLUL MANAGERILOR IN UNITATEA DE INVATAMANT Invatamantul. Nivelurile de conducere a invatamantului ADOLESCENTILOResc cunoaste trei niveluri de conducere: 1. pe o moderna baza logistica. bazat pe informatica. ca oricare profesie. Pentru a asigura invatamantului un randament si o performanta ridicate sunt necesare cunoasterea si aplicarea stiintei managementului educational. orice conducator(manager)din invatamant trebuie sa cunoasca principiile.

-corpul didactic structurat pe catedre si comisii. Fiecare unitate de invatamant alege un organ de conducere. nivelul central de conducere(reprezentat de M.director-adjuct.E.Ca presedinti ai organelor colective de conducere in consilii de administratie si profesorale in scoli sunt directorii.planificare si programare a activitatii. Consider ca fiecare dintre nivele ierarhice mentionate. in primul rand pentru CONEXIUNI FLEXIBILE PE ORIZONTALA SI VERTICALA. Sa fie capabil sa-si recruteze si sa-si selectioneze personalul care intra in sfera sa de competente pentru angajare. -serviciul de contabilitate. 3. cu reprezentanti din randul cadrelor didactice-asa cum sunt consiliile profesorale si de administratie-in scoli.penru a asigura o functionalitate reala sistemului de invatamant trebuie sa dispuna de: 1. In cadrul fiecaruia dintre aceste trei nivele ierarhice functioneaza compartimente de DECIZIE si compartimente de EXECUTIE. OBIECTIVE CLARE -la nivel de sistem. Prezint cateva puncte de sprijin pentru conturarea rolului unui director de unitate scolara. ATRIBUTII clare corelate cu aceste obiective. nivelul intermediar de conducere(reprezentat de inspectoratela scolare judetene). -serviciul administrativ-gospodaresc. -la nivelul fiecaruia dintre paliere.2. Directorul unitatii de invatamant trebuie: • • • • Sa aiba o conceptie clara despre scoala. -la nivelul fiecarui loc de munca.). Sa aiba capacitatea de prognoza. 43 .C. Sa aiba capacitatea de analiza si diagnoza a situatiei organizatiei la inceputul fiecarui ciclu managerial. compartimentul de decizie. La nivelul unitatii scolare structura organizatorica cuprinde -director. 2. 3. -la nivelul tuturor compartimentelor unui palier.

Sa fie capabil sa-si coordoneze. Sa stabileasca relatii interpersonale eficiente. 44 . decizional etc. Sa un bun organizator. in general.• • • • • • • • • • • • • Sa fie capabil a-si construi o echipa eficienta de lucru. Sa poata rezolva eventuale conflicte. in particular. a faca evaluarea lucida a activitatii din unitate la finele fiecarui ciclu managerial. Sa faca aprecieri obiective asupra muncii colaboratorilor(pentru aceasta desfasurand un control eficient). Sa fie deschis la nou si sa poata conduce introducerea noului. Sa fie capabil sa administreze si sa imbogateasca baza materiala si fondurile financiare ale unitatii. Sa fie informat la zi cu tot ceea ce este nou in legislatia scolara. Sa asigure circulatia optima a informatiei. in generale si specifice diferitelor componente majore ale sistemului de management: structura organizatorica. in functie de sfera de cuprindere a proceselor de management si a ansamblului activitatilor ce alcatuiesc profilul organizatiei. subsistemul informational.controleze si consilieze colaboratorii. Sa-si motiveze oamenii si sa faciliteze dezvoltarea profesionala a fiecarui membru al echipei. Sa cunoasca copilul. Aceste principii se divid. tehnico-materiala si umana. CAPITOLUL III PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI La baza conceperii si exercitarii managementului institutiilor de invatamant se afla un ansamblu de principii care au o tripla determinare: socioeconomica. si pe cei cu care lucreaza. in baza unor evaluari partiale realizate periodic.

Principiile generale exprima nivelul de dezvoltare al stiintei managementului si fundamentele teoretice preconizate pentru modelarea de ansamblu a sistemelor de management ale institutiilor de invatamant. economic. 1. tehnologice. • realizarea acestei concordante la un nivel cat mai inalt de dezvoltare a ambelor aspecte. alcatuind impreuna un sistem a carui cunoastere si aplicare este indispensabila pentru toate cadrele de conducere. Necorelarile.Principiul asigurarii concordantei intre parametrii sistemului de management al institutiei. pentru intreg personalul implicat in managementul activitatilor institutiei. si caracteristicile institutiei si a contextului sau. implicit. nivel ce conditioneaza in ultima instanta eficienta procesului de management si. Ca urmare a dezvoltarii economice. in special generate de ramanerea in urma a parametrilor sistemului de management. genereaza disfunctionalitati si. a institutiei. ineficienta. adaptare a sistemului de management al fiecarei institutii scolare la situatia efectiv existenta in cadrul lor si in contextul social. caracteristicile sale esentiale si caracteristicile mediului inconjurator. politic si cultural in care acestea isi desfasoara activitatile. impunand un permanent efort de previzionare. anticipare. Aplicarea acestui principiu ridica doua aspecte: • asigurarea unei concordante cat mai depline intre parametrii sistemului de management. pe de alta parte. 45 . Prevenirea acestor situatii joaca un rol deosebit. perfectionare. implicit. variabilele de management isi modifica parametrii foarte rapid. determinand schimbari in relatiile de management si in continutul procesului de management. concretizat in remodelarea si adaptarea neconcordantelor aparute. pe de o parte. culturale etc. stiintifice.. Potrivit acestui principiu este necesara o permanenta corelare.

Aceasta participare a personalului la procesele de management trebuie sa se realizeze diferentiat.Principiul managementului participativ Acest principiu se refera la implicarea tuturor membrilor institutiei scolare in exercitarea celor mai importante si complexe procese si relatii de management. 3. 5. tehnice. sociologice. 4. astfel incat sa se determine supravietuirea si competitivitatea sa. economice. Supra sau subevaluarea unei categorii de interese se va rasfrange si asupra satisfacerii celorlalte interese.Principiul motivarii tuturor factorilor implicati in activitatile organizatiei Functionalitatea si eficienta activitatilor institutiilor de invatamant depind decisiv de factorul motivare. de la stimulente materiale.Principiul eficientei Principiul eficientei exprima necesitatea modelarii sistemelor de management ale institutiei de invatamant. pana la cele de ordin moral cu scopul obtinerii unei impliniri armonioase a intereselor tuturor partilor implicate. de management. psihologice etc. Acesta poate imbraca diverse forme.Principiul parteneriatului social 46 . in domeniile de activitate cu o complexitate si un dinamism ridicate si pentru personalul cu un nivel de pregatire superior.2. Concretizarea acestui principiu implica utilizarea unui ansamblu modern de concepte si metode.

Ministerul Sanatatii. alte organisme internationale (Comisia Europeana. Pregatirea viitorului are la baza prevederea. Ministerul Afacerilor Externe. inspectoratele scolare. coordonarea si controlul. Pot fi utilizate programe generale anuale si semestriale cu scopul de a structura si orienta efroturile personalului scolii pentru o perioada de timp data. precum si implicatiile acestora in infaptuirea rolului social al scolii. In activitatea manageriala curenta. organizarea. 1. de asemenea. masurile pe care le adopta trebuind sa aiba in vedere desfasurarea procesului de invatamant in viitor.Acest principiu se refera la relatiile de cooperare care se formeaza intre institutia scolara si diversele organisme implicare in actiunile de recuperare si reintegrare sociala si profesionala a elevului cu cerinte educative speciale. managerul trebuie sa adopte de asemenea o atitudine prospectiva. programe care sunt fixate pentru un colectiv de catedre. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. programe speciale cu scopul de a concentra eforturile in vederea realizarii unor obiective limitate. In planul activitatii manageriale educationale. Pot fi utilizate. 47 . un anumit grup de interese etc.). Banca Mondiala etc. CAPITOLUL IV Functiile managementului Cele mai importante functii ale managementului scolar sunt: prospectarea. functia de prospectare ia forma programelor si actiunilor. Functia de prospectare Managementul scolar trebuie sa aiba o perspectiva a transformariilor sociale pe care activitatea educationala urmeaza sa le produca. o comisie metodica. Este vorba despre Ministerul Educatiei Nationale.

anticiparea derularii unor procese educationale din scoala. poate sa fie total neadecvata. structurarea claselor de elevi. Managerul oricarei scoli trebuie sa se implice in alcatuirea planificarilor pe discipline si catedre. Fara o viziune prospectiva. Un alt aspect organizatoric se refera la continutul invatamantului. Managementul conceput in perspectiva constituie o garantie a evitarii dezastrului procesului instructiv educativ. 2. dupa cum. sub presiunea evenimentelor. prevenirea desfasurarii activitatilor in contradictie cu sarcinile de baza ale scolii.Activitatea de conducere implica. a fiecarui plan de actiune dintr-o scoala.Functia de organizare Aceasta functie semnifica aplicarea in practica a programelor de activitate a scolii.) si a sarcinilor didactice. conducerea scolii s-ar confrunta cu probleme iscate spontan. in activitatile metodice. sa se implice in organizarea activitatilor educative cu elevii. precum si a activitatilor extrascolare. Managementul scolar inseamna concentrarea eforturilor tuturor in vederea indeplinirii obiectivelor de invatamant. a programelor. Atentie! Lipsestefunctiade comanda 3. la fel de bine. corelarea activitatilor de invatamant in cadrul unor orare. poate sa fie corespunzatoare. In lipsa viziunii anticipative. a caror rezolvare. lasand procesul instructiv educativ la voia unei sorti care de cele mai multe ori nu este blanda cu cei neprevazatori.Functia de coordonare 48 . in primul rand. activitati didactice si extradidactice etc. laboratoare etc. putand fii foarte usor depasit de evenimente la care nu se asteapta si pe care nu le poate rezolva in timp util. In acest fel. in perfectionarea profesionala a cadrelor didactice etc. dar si la alte domenii ale invatamantului. sa coreleze teoria cu practica. gandita pe moment.Managementul scolar presupune aspecte organizatorice ca: repartizarea mijloacelor materiale pentru activitatea de invatamant (mobilier. managerul scolar se lasa la voia intamplarii. haosul se poate instala extrem de usor.

sa poata folosi delegarea de autoritate sub forma unor raporturi personale intre manager si salariati. Organizarea si functionarea unui sistem informational complex ajuta la desfasurarea in bune conditii a managemntului scolar. catedra). altfel este o activitate fara sens. existenta unor mijloace/modalitati relevante de evaluare. definirea unui etalon pentru raportarea rezultatelor si aprecierea lor. Experienta personala a managerului si stilul sau de conducere au o mare importanta in coordonarea activitatilor scolare. Pentru a conduce o scoala trebuie sa existe un sistem corespunzator de comunicare atat la nivelul intregii scoli. structurarea unui mecanism organizational concret si eficient de corectare a procesului de invatamant. Fara controlul desfasurarii procesului de invatamant.Aceasta este functia care confera coerenta procesului de invatamant dintr-o scoala prin efectuarea unor activitati care sa stimuleze. rezultate care privesc sarcinile de invatamant stabilite prin programe si concordantele acestora cu obiectivele stabilite. organizate si coordonate sau indrumate. cat si cele calitative. Acest sistem ii permite managerului sa constate daca profesorii si elevii au inteles pe deplin deciziile conducerii si daca actioneaza corect pentru realizarea lor. sa concentreze si sa orienteze eforturile elevilor si ale cadrelor didactice. In raportul de coordonare deciziile trebuie sa fie imediate. reguli. 49 . Functia de control presupune o serie de conditii: existenta unei finalitati precizate in programele de actiune (sub forma unor norme. 4. cat si la nivelul fiecarui grup de lucru (clasa. sa dinamizeze. Inspectia scolara personala. la fata locului. Orice control trebuie urmat de actiuni corective imediate si eficiente.Acest sistem este absolut necesar pentru a-i permite managerului sa cunoasca permanent problemele care apar si sa poata interveni rapid in solutionarea acestora. celelalte functii de conducere pot duce la esec. criterii sau prin indicatori concreti). Functia de control La baza acestei functii sta rezultatul procesului de evaluare a activitatilor programte. In cadrul acestei functii trebuie verificate si masurate atat rezultatele cantitative. sa poata esalona si ierarhiza deciziile in functie de nivelul structurilor la care se refera.

Managerul unei scoli trebuie sa fie factorul care confera adaptabilitate sistemului in raport cu cadrul material al unei etape. Ea este trasatura care defineste calitatea muncii dintr-o scoala si care confera fiecarei unitati de invatamant o distinctie specifica.1 Trasaturile manageriale Cele mai importante trasaturi manageriale. Managerul trebuie sa se implice personal in analiza fenomenelor si sa depisteze cauzele lor. IV. care definesc starea calitativa a activitatilor de conducere a unei scoli sunt: a) dinamismul. Problema managerului scolar revine ciclic in raport cu fiecare etapa (etapa initiala – trimestrul I. In acealsi timp cu controlul. managerul trebuie sa acorde atentie atat promovarii autocontrolului. care este impus de necesitatea procesului managerial din scoala de a solutiona problemele noi. didactica si educationala. „El [. b) stabilitatea este necesara deoarece structurile organizationale nu pot si nu trebuie schimbate de la o etapa la alta.] antreneaza personalul didactic intr-o activitate mereu creatoare. Structura procesului de invatamant intr-un an scolar presupune o ciclicitate in actiunile de management. etapa finala – trimestrul III). cat si formele de organizare. d) ciclicitatea actelor manageriale. cat si masurilor de autoeducatie prin grupruile informale. tehnici si instrumente noi.efectuata de manager are un rol deosebit in desfasurarea controlului. Dinamismul in activitatea de conducere inhiba tenditele spre rutina si anchilozare organizatorica.. Perfectionarea continua a interrelatiilor dintre structura si procesul managerial este una din conditiile de baza ale vitalitatii sistemului managerial dintr-o scoala. capatand nuante specifice atat in ceea ce priveste continutul procesului de invatamant. metodele si tehnicile de realizare a invatamantului. etapa intermediara – trimestrul II. Conducerea 50 .. folosind metode. Continuitatea inseamna desfasurarea actiunilor instructive si educative in raport cu obiectivele stabilite cu o consecventa adecvata. c) continuitatea si consecventa definesc eficenta scolii. cu o perspectiva in planul educatiei.

daca este capabil sa foloseasca o serie de tehnici si metode care sa confere procesului de invatamant consistenta.functioneaza in functie de capacitatea de a se adapta si a se perfectiona. Investigational etc. Managerul unei unitati de invatamant poate conferi functionalitatea complexa ceruta unei scoli numai daca stapaneste un sistem de cunostinte din stiinta conducerii. _ Tipul corectional nu este mai putin raspandit.). _ Tipul linear este caracteristic unitatilor de invatamant pentru ca succesiunea etapelor si parcurgerea lor este indiscutabila. timpul nepermitand studii profunde. dinamism si eficienta. bazat pe studii ample. La fiecare etapa apare necesitatea unor masuri corective. Ori de cate ori se foloseste analiza situationala ca metoda manageriala (si in orice scoala asemenea momente apar cu regularitate) se apeleaza la acest tip de management. grupruir de interes ale profesorilor etc. DECIZII MULTICRITERIALE DETERMINISTE Pentru dezvoltarea imaginii GRUPULUI SCOLAR INDUSTRIAL MATERIALE DE CONSTRUCTII DIN ORASUL ADOLESCENTILOR pe termen mediu si 51 . continuand stabilitatea obiectivelor. corectional. dar si cand se practica un management prospectiv. care mnecesita o adoptare complexa a deciziilor. CAPITOLUL V. _ Tipul investigational apare cand situatia impune o cercetare rapida a factorilor si adoptarea unei decizii imediate. _ Tipul situational este intalnit si el destul de des. distingem urmatoarele tipuri de management scolar: linear. este necesar si un proces de instructie in arta managementului scolar. In acest caz. Pentru aceasta nu este suficient sa ai experienta de viata. e) diversitatea tipologica a managementului este data de capacitatea actelor manageriale de a influenta elementele sistemului (colectivitati de elevi. care au menirea sa optimizeze interrelatiile dintre componentele procesului de invatamant in asa fel incat rezultatele finale sa se apropie cat mai mult de obiectivele propuse. este necesara elaborarea si aplicarea unor decizii care sa determine ameliorarea unei anumite stari de lucruri. situational.

52 .2 C4 % 10 30 25 35 0.3 C3 (numar angajati) 2 4 10 25 0.imbunatatirea invatamantului din acest liceu .4 C2 (mii lei) 3000 20000 10000 40000 0. implicit investitiile in noutate si progres. in vederea definirii propriei strategii. ordinea de prioritate a investitiilor pentru intarirea imaginii si imbunatatirea serviciilor. avand in vedere posibilitatile reduse de finantare simultana a mai multor imbunatatiri.1 Pentru rezolvarea problemei de decizie multicriteriala se utilizeaza aplicatia Manag vs.  C3 – nr.  C4 – necesitatea investitiei Matricea consecintelor va fi: C1 (luni) A1 A2 A3 A4 Ki 1 3 3 11 0. Alternativele de investiții sunt: A1 -introducerea unui sistem de supraveghere video A2.Managerul liceului impreuna cu consiliul de administratie trebuie sa decida.  C2 – valoarea investitiei.achizitionarea a peste 100 de calculatoare performante in liceu A3 -renovarea acoperisului scolii A4 -construirea unei sali de sport Se definesc urmatoarele criterii de analiza:  C1 – timpul necesar efectuarii investitiei. s-au propus. consiliului local si s-au intocmit proiecte de finantare pentru consolidarea a 4 puncte slabe. angajati utilizati pentru indeplinirea investitiei.1.

Atenție : Tipul criteriilor este gresit in model. punctaje.S-au definit urmatoarele ponderi ale criteriilor. coeficienti de diferenta si penalizari. dar cele de minim ( valoarea investitiei si timpul) au codul 0 ! 53 . valori de prag. Criteriile de maxim au codul 1.

criteriul C3 – pondere de 0. La alocarea ponderilor s-a tinut cont atat de obiectivele definite cat si de posibilitatile generice de finantare a lucrarilor. Rezultatele obtinute sunt dupa cum urmeaza: 54 . criteriul C2 – pondere de 0. criteriul C4 – pondere de 0.S-au acordat urmatoarele ponderi:     criteriul C1 – pondere de 0.2.4.3.1.

urmata de A2. Rezultatul clasificarii indica masura A4 ca fiind cea mai recomandata. 55 . Acest rezultat este eronat datorita greselii cu codul criteriilor.Rezultatul analizei realizate este comunicat directorului liceului.

2008. Iasi. nr.Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”.Gabriel A. Ed. Legea privind Statutul personalului didactic nr.Stefura – Procesul bugetar public. Legea invatamantului nr. 84/1995 (republicata cu modificarile si completarile ulterioare).revazuta. 3. 2. 128/1997 (modificata si completata) 56 . Editia a II-a.BIBLIOGRAFIE 1.