You are on page 1of 8

Grile Gestiune financiară 1.Dintre principiile fundamentale ale gestiunii financiare se numară a. b. c. d.

minmizarea valorii inteprinderii; stăpanirea riscurilor financiare; menținerea solvabilității și stăpanirea echilibrului financiar; decizia de investire. R: b, c

2. Sarcinile gestiunii fiscale au în vedere: a. menținerea nivelului performanțelor financiare a întreprinderii; b. stapănirea riscurilor financiare; c. reducerea valorii întreprinderii; d. folosirea resurselor care nu implică un anumit cost. R: a, b 3. Principalele riscuri financiare specifice sunt: a. de exploatare; b. riscul îndatorarii; c. riscul de faliment; d. riscul cursului de schimb valutar; e. toate variantele. R: e 4. Baza oricărei dezvoltări a întreprinderilor o reprezintă: a. autofinanțarea; b. finanțarea externă; c. recurgerea la îndatorare; d. creșterea capitalului propriu. R: a 5. Clasificarea mijloacelor de finanțare se poate face pe baza mai multor criterii și anume: a. în funcție de relația care se stabilește între întreprindere și mediul financiar; b. după termenul operațiunilor; c. după natura creanțelor; d. după reducerea fondurilor de resurse financiare. e. toate variantele. R: e 6. Cele 2 componente ale autofinanțării sunt: a. autofinanțarea de creștere și autofinanțarea de menținere; b. autofinanțarea de dezvoltare c. autofinanțarea de extindere d. autofinanțarea de exploatare

surplusul monetar conservat de întreprindere după distribuirea de dividende. R: a. d. constituie un mijloc nesiguur de finanțare. menținerea în viitor a dividendelor. credite bancare. creșterea capitalului prin convertirea creanțelor sau conversia datoriiolor. îmbunatatitea imaginii întreprinderii în ceea ce privește sporirea în mod indirect a posibilităților de finanțare accesibile acesteia. leasing. R: a. Recurgerea la îndatorare se poate realiza cu ajutorul următoarelor tipuri de împrumuturi: a. R. R: e . R: b 12. b. c. b. b. Drepturile proprietarilor în cazurile în care dețin o fracțiune a capitalului sunt: a. d 10. Modalitățile de creștere a capitalului sunt: a. b. păstrează posibilitatea de a primi o parte din patrimoniul întreprinderii în cazul dizolvarii acesteia. c. apară libertatea de acțiune a întreprinderii. b. d. datoriile sunt transformate în participare la capital: d.R: a 7. c. c. R: a 9. b. b 8. Avantajele autofinanțării întalnite în economia de piață sunt: a. b. înlocuieste în totalitate capitalurile împrumutate. beneficiază de un drept de participare sub forme și grade diverse la luarea deciziilor în ceea ce privește întreprinderea. beneficiază de un drept asupra unei cote părți din eventualele beneficii. d conservă datoriille. d. b. constituie un mijloc sigur de finanțare având în vedere că în anumite situații întreprinderea poate întampina greutăți în colectarea de capital. creșterea numerarului prin aport în numerar sau natură. c. fuziunea și absorbția de capital. Avantajul încorporarii la rezerve îl reprezintă: a. d. participarea la capitalul întreprinderii. împrumuturi de la instituții financiare specializate. c 11. c. constituie un mijloc nesigur de finanțare. a. cedează drepturile sale altor acționari. creșterea capitalului prin încorporarea de rezerve. apară libertatea de acțiune a întreprinderii. Autofinanțarea reprezintă: a. c. împrumuturi obligatare.

d. d. să fie luate și transmise în timp util. b. să fie utile pentru luarea deciziilor financiare în situații de incertitudine. b. statul. d 16. decizii strategice. să fie fundamentate științific. c. decizii de finanțare: c. creditorii. b. acționarii sau proprietarii întreprinderii. Apariția guvernării corporative se datorează: a. furnizori fără a genera discriminări. e. R: a. decizii de repartizare a profitului. decizii tactice: c. b.13. e. R: a . După natura activităților care generează fluxuri financiare deciziile financiare se împart în: a. cum ar fi relațiile cu salariații. decizii participative. f. e. c. decizii de investiții. R: a. să fie formulate clar și concis pentru a putea fi bine recepționate. b. pentru organizațiile economice mici. necesității protejării intereselor tuturor stakeholders. b. decizii operaționale. conducerea corporativă este relevantă doar sub anumite aspecte. salariați. toate variantele. în care investitorul sau un număr mic de investitori sunt direct implicați în conducerea societății. Pentru a reflecta și asigura o eficiență maximă deciziile financiare trebuie să satisfacă următoarele condiții: a. manageri. b. c 15. b. c 14. d. managerii. creditori. Principalele categorii de stakeholders implicați în fundamentarea deciziilor și care fac parte din circuitele financiare fundamentale sunt: a. toate variantele R: a. diverse asociații profesionale. să fie luate de către compartimentele ( persoanele) care au competențe legale în acest sens. R: f 17. pentru a stabili regulile pe baza cărora se vor derula raporturile dinte acționari. creditorii. decizii strategice. d. c. d. c. elaborarea de mecanisme prin care sunt fixate obiectivele societății și sunt stabilite mijloacele de atingere a acestora și de monitorizare a performanței. După natura obiectivelor urmărite se disting următoareale tipuri de decizii: a.

frecvența și conținutul rapoartelor către piață. numărul de administratori independenți: b. În categoria abuzurilor comise de acționarii majoritari se pot enumera: a. c 22. d. f. d. existența unor coduri de conducere corporativă la nivelul companiilor existente. d. aporul în natură este de obicei supraevaluat și cateodată nu are nici o legatură cu activitatea societății. R: a. dreptul la profiturile realizate proporțional cu aportul de capiatl. În procesul decizional cele mai importante grupuri de interese luate în considerare sunt: . drepturile de autor și drepturile conexe. rolul grupurilor de interese. astfel că poziția lor este diminuată în mod inevitabil. Principalele criterii de guvernare corporativă după care firmele se conduc sunt: a. calitatea relațiilor firmei cu investitorii. c. Indicati varianta falsă R: g 19. e. calitatea documentelor prezentate acționarilor. dreptul și tratamentul echitabil al acționarilor.18. b. dreptul asupra rezervelor. aportul în natură este subevaluat. dreptul de preemțiune. c. dreptul la informare. e. c.Implementarea normelor de guvernanță corporativă impune respectarea următoarelor principii: a. b. d. dreptul de a vota. e. consililul de administrație și suparaveghere a conducerii. f. acționarii minoritari nu au aceleați drepturi cu acționarii majoritari. modalitatea de convocare și de desfașurare a alegerilor generale. b. Drepturile patrimoniale ale acționarilor sunt: a. g. pentru aportul în natură legislația nu prevede dreptul de preemțiune pentru acț ionarii existenți. Indicati varianta falsa. b 23. c. dreptul de a participa la AGA. R: a. R: f 21. dreptul la dividende. dreptul de a-și vinde acțiunile. b. b. transparența și asigurarea accesului la informații. d. Drepturile nepatrimoniale ale actionarilor se referă la: a. toate variantele R: e 20. dreptul de proprietate. după numarul de acționari. c.

Rolul consiliului de administrație este de a: a. titluri hibride. R: e . c 27. c. c 28. c. salariații. După natura creanțelor sursele de finanțare se împart în: a. controla și supraveghea activitatea managerilor și de a-i face responsabili pentru rentabilitatea întreprinderii. e. b. b. toate variantele R: e 26. R: a. Datorită mecanismelor juridice și financiare deținătorilor de capital li se recunoaște puterea asupra întreprinderii în materie de: a. de a acționa pe principiul coderminării. d. d. După termenul operațiunilor sursele de finanțare sunt: a. d. R: a. d. managerii. creșterea capitalului social. Indicati varianta falsă.: a. După originea fondurilor de resurse financiare sursele de finanțare au în vedere: a. c.a. până la 1 an. surse pe termen lung cuprinse între 5-7 ani si 15-20 ani. împrumuturile. de a controla și supraveghea personalul entității. creșterea celtuielilor. b. până la 3 ani. orientare. b. direcționare. promova bunăstarea firmei pe termen lung. c. conducere. titluri de credit. R: a. b. e. creditarea între întreprinderi. c. titluri nehibride. d 25. c. autofinanțarea. b. creditorii. d. b. b. b 24. furnizorii. c. titluri de proprietate sau acțiuni. surse pe termen mediu cuprinse între 1-2 ani si 5-7 ani. gestiune. R. d.

c . R: a. finalitatea procesului de gestiune și managenment financiar.: b. acțiuni obișnuite fără drept de vot. d 34. b. Care sunt acestea: a. reprezintă finalitatea procesului de management. Decizia de investiții a. poate viza activele imobilizate. alocarea capitalului pentru pentru active fizice sau active financiare. Clasele de acțiuni întalnite în România sunt: a. acțiuni obișnuite cu drept de vot. b. d. c. Pentru a reflecta și asigura o eficiență maximă deciziile financiare trebuie să satisfacă următoarele cerințe: a. Principalele categorii de stakeholders sunt: a. Deciziile de repartizare a profitului reprezintă: a. populația. c. una din cele mai importante decizii luate de către manageri. d. c. b. să fie luate de către compartimentele care au competentțe legale în acest sens.29. furnizorii. poate viza rambursarea împrumutului. R: a. R: b 32. acțiuni preferențiale cu drept de vot. alegerea structurii de finanțare a întreprinderii prin criterii de optimizare a costului fiecărei surse de capital. b. R: a 33. c. Decizia de finanțare urmăreste: a. b. c. să fie luate și transmise în timp util. d. alegerea structurii de finanțare în mod independent. b. b. afirmarea firmei în mediul de afaceri. b . R: a 31. poate viza activele circulante. c. Autofinanțarea poate să vizeze 2 direcții fundamentale. toate variantele R: e 35. R. e. să fie formulate clar și concis pentru a putea fi bine recepționate. urmărește alegerea structurii de finanșare a întreprinderii. să fie fundamentate stiințific. fîrî anumite criterii prestabilite. autoritățile publice. c. investitorii. b. opțiunile întreprinderii de reinvestire parțială. c 30. acțiuni preferențiale fără drept de vot.

sumele primite de la bugetul de stat în cazul întreprinderilor statului. d. c. de active corporale. alte surse. sumele împrumutate de la bănci pentru investiții. c. b. fiecare acționar individual are dreptul de a sesiza cenzorii cu privire la anumite fapte. c 40. Într-o definire restrânsă investițiile sunt considerate: a. R: a. c.achiziție de bunuri. R: a. b. financiare sau necorporale. acționarii care reprezintă mai mult de 10%. c. definirea criteriiilor de apreciere a proiectelor de investiții. condiționează rezultatele și echilibrul financiar. acționarii care reprezintă 10% din drepturile de vot. R: b. Principalele surse de finanțare a investițiilor sunt: a. principiul indivizibilității acțiunilor. d. c. c. Importanta proiectelor de investiții pentru dezvoltarea întreprinderii are în vedere: a. se insistă asupra faptului ca investiția conduce la decalarea consumului de timp. b. d. În cadrul drepturilor speciale ale acționarilor minoritari se includ: a. asigurarea unei comparații între proiectele concurente. d 39. disponibilitățile din anii precedenși și dobânzile pentru disponibilități. b. R: a. d. b. b. d. natura elementelor achiziționate prin efectuarea de cheltuieli.36. condiționează competitivitatea pe termen lung a întreprinderii. b. c . c 38. R: b. cheltuielile care se concretizează într. măsurarea rezultatelor anuale. R: a. d 42. c 37. efectuarea de cheltuieli. c. c. Principiile generale care reglementează tratamentul acționarilor sunt: a. b. b 41. numai cheltuielile care se concretizează într-o achiziție de bunuri de folosință îndelungată. principiul actțonarilor din clase diferite. formularea unei aprecieri asupra valorii intrinseci a proiectului. Definiția „psihologică” a investițiilor pune accent pe: a. Evaluarea financiară a proiectelor de invetiții urmăreste: a. intenția individului sau a firmei care investeste. b. R: a. rentabilitatea medie a proiectelor. b. b. achiziția sau constituirea de noi imobilizări. capacitățile și condițiile de producție viitoare. achiziția sau constituirea într-o achizitie de bunuri de folosință de scurtă durată. principiul acționarilor din aceeași clasă.

R: a. Aplicarea metodei VAN se lovește de 2 dificultăți: a. Definirea contabilă și juridică a investițiilor are în vedere faptul că: a. c. Dintre cele trei observații complementare în ceea ce privește definirea investițiilor din punct de vedere operativ se regăsețte: a. condiționează competitivitatea pe termen lung a întreprinderii. c. b. condiționează rezultatele și echilibrul financiar. stabilirea mărimii ratei de actualizare. b.43. Proiectele de investiții au o importanță deosebită pentru dezvoltarea întreprinderii deoarece: a. b. nu are o importanță deosebită prin aceea că furnizează un fundament obiectiv. mai mica decât zero. R: a. mai care decât zero. R: a 45. c. Rata internă de rentabilitate (RIR) corespunde ratei de actualizare care face valoarea actuală netă sa fie: a. c 47. egală cu zero. b 48. investițiile au în vedere achiziția sau constituirea de noi imobilizări. previziunea cash-flow –urilor viitoare. investițiile se consideră numai cheltuielile care se concretizează într-o achiziție de bunuri de folosință îndelungată. investițiile se consideră doar cheltuielile care nu se concretizează în bunuri. b. R: a 44. c. b 46. c. . b. b. luarea în calcul a carcteristicilor economice și sociale nu poate fi asigurată într-o concepție mai largă. această definire este parțial compatibilă cu accepțiunile restrictive sau extensive. . R: a. pregătesc capacitățile și condițiile de producție viitoare. alegerea ratei de actualizare.