Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15, P. O.

BOX 100
Odbor komunikácie

Ing. Ján Vitkovič

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo 18024/2013/A231OK/38477 Stupeň dôvernosti: Verejné

Vybavuje/linka Mgr. Michaela Krivdová

Bratislava 14. 06. 2013

Vec Sprístupnenie informácie Dňa 4. júna 2013 sme na odbore komunikácie zaevidovali Vašu žiadosť, v ktorej ste nás žiadali o sprístupnenie nasledovných informácií: 1.Aké sú dôvody na spoplatnenie v súčasnosti už spoplatneného úseku cesty I-79 ( Slovenské Nové Mesto – Čierna ) ? 2.Aké je porovnanie ťažkej nákladnej dopravy v nespoplatnenom a spoplatnenom úseku cesty I/79 ? 3.Aké je porovnanie dlhodobého spoplatnenom úseku cesty I/79 ? trendu nehodovosti v nespoplatnenom a

Na základe vyjadrenia sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vám sprístupňujeme nasledovné informácie: Ad 1: Spoplatňovanie ťažkej nákladnej dopravy na pozemných komunikáciá ch elektronickým výberom mýta sa riadi Smernicou 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami v znení neskorších noviel a zákonom č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Každý členský štát si môže rozhodnúť o rozsahu spoplatnenej siete, pričom sa spoplatňujú najmä úseky transeurópskej cestnej siete TEN-T, diaľnic, rýchlostných ciest a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete alebo ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete. Ďalšími hľadiskami na základe ktorých sa pristúpilo k spoplatneniu pozemných komunikácií boli vysoké priemerné
Telefón
02/59494 111

Fax
02/52494 794

Bankové spojenie

IČO

E-mail
michaela.krivdova@telecom.gov.sk

denné intenzity dopravy a nehodové lokality – komunikácie s vysokou nehodovosťou sú taktiež súčasťou rozsahu spoplatnenia. Systém elektronického výberu mýta bol na Slovensku zavedený od 1.1.2010 a cesta I/79 v úseku Slovenské Nové Mesto – Čierna bola spoplatnená aj z dôvodu, že prepája hraničný priechod s Maďarskom v Slovenskom Novom Mesta s významným prekladiskom v Čiernej nad Tisou a s pripravovaným hraničným priechodom pre cestnú dopravu Čierna – Solomonovo na slovensko-ukrajinskej hranici. Ad 2: Intenzita nákladných vozidiel na spoplatnenom úseku cesty I/79 Slovenské Nové Mesto – Čierna bola podľa sčítania dopravy v roku 2010 cca 400 – 700 vozidiel za 24 hodín a na nespoplatnenom úseku cesty I/79 Slovenské Nové Mesto – Vranov nad Topľou cca 1200 vozidiel za 24 hodín, tak ako to uvádza žiadateľ vo svojej žiadosti. Jedná sa však o celkové intenzity nákladných vozidiel, t.j. nákladné automobily do 3,5 tony, s hmotnosťou 3,5 – 12 ton, nad 12 ton, kamióny, prívesy, autobusy, traktory a špeciálne stroje, čiže to nie sú len ťažké nákladné vozidlá. Ad 3: Miera nehodovosti na spoplatnenom i nespoplatnenom úseku cesty I/79 je približne rovnaká a na území okresu Trebišov polovičná v porovnaní s priemernou úrovňou za okresy Slovenska a má dlhodobo klesajúci trend.

S pozdravom

Mgr. Martin Kóňa, MBA riaditeľ odboru komunikácie

Telefón
02/59494 111

Fax
02/52494 794

Bankové spojenie

IČO

E-mail
michaela.krivdova@telecom.gov.sk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful