‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪8:29 ............................................‬‬

‫‪78°- 65°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪9:41 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫רעגן‬

‫‪81°- 68°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫רעגן‬

‫■ זונטאג פר' בלק • ח' תמוז תשע"ג לפ"ק • ‪■ June 16, 2013‬‬
‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫צד הכלה‬

‫וקול שמחה‬

‫הרב אלתר זאב ראזענבוים שליט"א‬
‫החתן כמר ישכר בער ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב מיכל מאסקאוויטש שליט"א (שלאגער)‬
‫הכלה מרת מלכה תחי' ‪ -‬מאנטריאל‬

‫הרב בערל ראזענבערגער שליט"א (זילבערשטיין)‬
‫החתן כמר ישראל ישעי' ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב מענדל וואלף פריעדמאן שליט"א (ראזענבערגער)‬
‫הכלה מרת דבורה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫הרב יוסף דוד שנעעבאלג שליט"א (הורוויץ)‬
‫החתן כמר חיים מאיר יחיאל ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב שלום ראטה שליט"א (מערץ)‬
‫הכלה מרת פיגא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫הרב יצחק יודא בריעף שליט"א (שטויבער)‬
‫החתן כמר שמעון זאב ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב שמעון יוסף רייז שליט"א (פריעדמאן)‬
‫הכלה מרת שיינדל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫הרב יחזקאל בראך שליט"א (קאהן)‬
‫החתן כמר אהרן ני"ו ‪ -‬ירושלים‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב מרדכי מענדל כהנא שליט"א (כהנא)‬
‫הכלה מרת רייזא תחי' ‪ -‬ירושלים‬

‫ר' יצחק אליעזר וואלדמאן הי"ו (מענדלאוויטש)‬
‫החתן כמר אברהם יואל ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' ישראל יעקב פרענקל הי"ו (אבערלאנדער)‬
‫הכלה מרת מרים תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' יעקב יוסף שטארק הי"ו (גרינפעלד)‬
‫החתן כמר משה אברהם ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' יעקב יוסף לעפקאוויטש הי"ו (גראס)‬
‫הכלה מרת אסתר שרה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אברהם דוד ג'ברא הי"ו (טובל)‬
‫החתן כמר יצחק דניאל הכהן ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' רפאל יצחק מאסרי הי"ו (בארנשטיין)‬
‫הכלה מרת מרים אדל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' מאיר וואלף בלויא הי"ו (ליעבער)‬
‫החתן כמר נפתלי יוסף ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' זלמן מוטצען הי"ו (פאללאק)‬
‫הכלה מרת אסתר גיטל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אשר אנשיל אליעזר גאלדבערגער הי"ו (זאלצער)‬
‫החתן כמר יצחק אייזיק ני"ו ‪ -‬ק"י‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' נתנאל חיים טורנהיים הי"ו (היימאן)‬
‫הכלה מרת לאה פערל תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫צד החתן‬

‫חתונות‬

‫קול חתן‬

‫צד הכלה‬

‫וקול כלה‬

‫הרב שמעון ישראל פריעד שליט"א‬
‫החתן כמר אליעזר זוסיא ני"ו ‪( -‬טויב)‬

‫ויואל משה‬

‫ר' יו"ט גרשון מאליק הי"ו‬
‫הכלה מרת אלטא חי' זיסל תחי' ‪( -‬קלאר)‬

‫הרב ישראל יעקב טירנויער שליט"א‬
‫החתן כמר חיים שלמה ני"ו ‪( -‬מלוביצקי)‬

‫פרדס צבי‬

‫הרב בערל ראזענבערגער שליט"א‬
‫הכלה מרת מלכה דבורה נחמה תחי' ‪( -‬זילבערשטיין)‬

‫הרב אנטשיל וואלטער שליט"א‬
‫החתן כמר אהרן דוד יצחק ני"ו ‪( -‬רובינשטיין)‬

‫פרדס פיגא‬

‫הרב כתריאל שלום פירטה ז"ל‬
‫הכלה מרת רויזא טויבא תחי' ‪( -‬יאראסלאוויטש)‬

‫אימפעריאל‬

‫ר' שלמה קליין הי"ו‬
‫הכלה מרת רבקה תחי' ‪( -‬בלוי)‬

‫ר' הערשל איינהארן הי"ו‬

‫החתן כמר ישראל ני"ו ‪( -‬הערשקאוויטש)‬

‫אזוי ווי אסאך הזמנות זענען צוריקגעקומען‪ ,‬ביטע דאס אננעמען פערזענליך‬

‫ר' מאיר הכהן פריעד הי"ו‬
‫החתן כמר ברוך הכהן ני"ו ‪( -‬ברילל)‬

‫עךרת גאלדא‬
‫ב"פ‬

‫‪Manicuret‬‬
‫‪Pedicuret‬‬
‫‪Facialt‬‬
‫‪Makeup‬‬
‫‪Waxingt‬‬
‫‪Tintingt‬‬
‫‪Professional Acne Treatmentt‬‬

‫ר' מרדכי צבי נתן ראזענבערגער הי"ו‬
‫הכלה מרת אסתר תחי' ‪( -‬פריעדמאן)‬

‫‪Professional Makeup Artist on premises‬‬

‫‪Exclusive Full Line of Long Lasting‬‬

‫‪Careline‬‬
‫‪Glowing‬‬
‫‪Facial‬‬
‫‪$79.99‬‬

‫‪Our extended staff is ready to serve you‬‬

‫איך וויל דא פערזענליך איינלאדענען אלע מיינע חשובע גוטע פריינט צו מיין‬

‫היינט זונטאג ‪June 16‬‬

‫פאר מיין חבר'טע וואס זי‪ ,‬און איר פעקל צרות בלייבן דא‬

‫פון ‪ 12:00‬בייטאג ביז ‪ 11:00‬ביינאכט‬
‫לע"נ מיין חשוב'ע מאן ר' שלום יצחק ע"ה ב"ר משה שעהר ע"ה‬

‫אסתי שעהר‬

‫)בוכינגער(‪ ,‬תזכו למצות‬

‫כאפט אריין! היינט קומט פאר דער גרויסארטיגער גורל!‬

‫קופת חתנים‬

‫שע"י ישיבה קהלת יעקב‬

‫‪1 Raffle $10‬‬
‫‪8 Raffles $20‬‬
‫‪18 Raffles $36‬‬

‫•—‬

‫ד'פאפא‬

‫בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א‬

‫היינט‬

‫ס'וועט מיר זיין א געוואלדיגע חיזוק‬
‫יעדן פערזענליך צו באגריסן ביי מיר אין שטוב‬
‫)‪23 Rodney St. (paz‬‬

‫‪ PRE COUNTRY‬פיקוח נפש ‪PARTY‬‬
‫א הערליכער רויז וואס האט כסדר געבליעט און האלט ח"ו‬
‫ביים פארוועלקט ווערן דורכדעם וואס זי איז ליידער אריינגעפאלן‬
‫אין א זייער דערדריקנדע מצב צוליב שווערע אומשטענדן‬

‫‪Book Your Appointment Early.‬‬
‫‪Beat The Rush.‬‬

‫‪ÇÁ¿¸´´Á±‬‬

‫ƒƒ‡•Žƒƒ~•~”‡ ‪#2‬‬

‫…˜’•„—‬

‫‪ÇÁ¿¸´´Á±‬‬

‫‪#3‬‬

‫צו קויפן דעם‬
‫ראפעל רופט‪:‬‬

‫‪914.‬‬
‫‪902.8080‬‬

‫Œ‡ŠŠ–—†–‡‡ŒŠ‬

‫‪ÇÁ¿¸´´Á±‬‬

‫‪#4‬‬

‫‚‡ƒ‹˜—Œ—ƒ˜‡Žƒ‚‡ƒ‹˜•Š–…Œ‡‹ƒ–”ƒ~˜˜’Š˜‡Žƒ‬
‫—†‡‡Ž‡€’~–„ƒŒ–ƒƒ~€–ƒ‡–”‡ƒ–€–‡‡†„‡ˆ”ƒ’~–~ƒ‡‘‡–€~‡„‡ƒƒƒ~…„Š„~€‰Š‚–‰‡‹…„•˜‰Ž‚‪:‬‬
‫~Šƒƒ€„ŽŒƒ‰–…Š~ƒƒ‚–‚~~‡‡’~–€~Ž€Ž‡~–’~‡–†Œ––—ƒƒ–~ƒŒ€Š‡•~‡‡„ƒŒ–†€–…Š‬

‫–‡–ƒƒŠ~‡‡—•‡Ž–Œ‡†~‰…‚–‡‹„‡ˆ”ƒ„~ŒŽŒ‬

‫¶»»‪ǻɶ÷ÊƳ¶¾ÆÌ¿·»ƒɾ³´²ºÂ·¸ºÂ‬‬
‫~‡‡€––˜‡Œ–—‡‹˜ŠŒƒ˜ƒ–ƒ˜‡—‡ƒ˜~ƒ‰ƒŠŠ‡‹‬
‫~ƒ„~€˜‚Š‡‹”‡ƒ–~„–„ƒŒ–„~Š~–‡–€‡‡—Šƒ‹‬
‫Ž—‡‹”•Ž‡ƒ˜~–ƒƒ–•„‡ˆŽ‡—†~†‡‡Š‡€’–„ŽŠ‡ˆ„~Š’~–„‡ˆ„Š†„~€‬
‫~ƒ‡Œ€Š‡ˆ€~Ž“˜‚Š‡‹~–~‡ƒ‹˜‚Š‡‹~–‰~†—†Š‡‰•~’‡†ŠˆŒ–ƒƒ‡‡†~€‬
‫~ƒ’ƒŠ
~Š€ƒ†–‡—ƒ‚ƒ–…Œ‡‹Š‰Š‡˜‡—–~Š‬

‫‪We at The Casual Place Camp & Country‬‬
‫‪Headquarters are fully stocked to ensure you a‬‬
‫‪happy and outstanding country shopping.‬‬
‫‪Brand new sweaters without hoods.‬‬

‫!‪Great for camp‬‬

‫‪New‬‬
‫!‪shipment‬‬

‫‪Text back CP with your receipt number‬‬
‫!‪to 772937 and receive a rebate‬‬

‫‪Hurry in now 210 Wallabout St. for best selection.‬‬
‫‪Sun.- Thurs. 11-7 - Fri. 11-2‬‬

‫‪Have You‬‬
‫‪stocked up for the‬‬
‫?‪country already‬‬

‫קעטסקילס אפטיילונג‬
,‫ צו באקוקן‬,‫ שעה‬4-5 ‫א ווען פארט אי"ה מארגן מאנטאג און דינסטאג צום קאנטרי פאר‬
845-263-9347 ‫ ביטע רופט‬,‫ ראונד טריפ‬$60 ,‫ א וועג‬$35 ‫צוגרייטן און קלינען אייער באנגעלאו קאלאני‬

347-939-9148 ‫ ביטע רופט‬,‫ בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען פאר גאנץ זוממער‬2 - ‫ברך משה עלעדין‬
845-239-7378 ,‫ קעגן איבער די שוהל‬,‫ וויקענד'ס אין וואודבארן טאון‬2 ‫ בעדרום'ס פאר די קומענדיגע‬3 ‫ צו פארדינגען א הויז מיט‬- ‫וואודבארן‬

‫ארבעט געלעגנהייט‬
Full Time office position available in Williamsburg. Good phone skills.
Responsible. New grads preferred. Please call 347-709-5490

‫פארשידענס‬
347-573-0796 ‫ ביטע רופט‬,‫צו באשטעלן די "מאושר" פאון פון אמעריקא‬
347-587-0959 ‫ ביטע רופט‬,‫ יאר‬8-12 ‫ קלאס דורכאויס די זוממער וואכן פאר קינדער פון‬Piano ‫עס עפנט זיך א‬
718-755-6127 ‫ ביטע רופט‬,‫ביזנעס‬/‫ שיינע אויפגעפיקסטע בעיסמענט צו פארדינגען פאר א אפיס‬- ‫ניי וומ"ס‬
718-705-8008 ‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary ‫ טעג מיט די‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬

646-523-8556 ‫ ביטע רופט‬,‫ ביידע וועגן‬$22 ‫ מיני ווען בלויז‬, $18 ‫ביליגע קאר סערוויס פון וומ"ס צו ב"פ ביידע וועגן בלויז‬
56 HARRISON AVE.

718-599-3142
OPEN DAILY 10-7

?

PREPARE NOW
FOR SUMMER
& SIMCHAS.

Foot
Pain

GET
IMMEDIATE
RELIEF
Facials, 
t.BOJDVSFt1FEJDVSF
We remove
t8BY5JOUt.BLFVQ
Ingrowns • Corns & Calouses

Miasels Facts - Scared of your Dr., Shviger or School, but don’t want to vaccinate
Call 212-444-1900 - 6 - 4

347-563-2712 ‫ שפרעכט אפ אייער עין הרע ביי אונז‬,‫ קינדער‬,‫ נחת‬,‫ שידוכים‬,‫ געזונט‬,‫ותצילנו מעין הרע; ווילט איר פארבעסערן פרנסה‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place
Plumbing

347-403-9933 ‫פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט‬

Plumbing

718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
Silverally - Repair, Polish, Lacquer, Antique, Free Pick up & Delivery. Call 347-560-4258 lv. msg
HANDYMAN
Handyman

• Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks.
Please Call 845-238-9400

$1595 ‫תנאים ספעשל‬
with coupon additional $300 OFF!

For reservation call:

718-782-7272

Your Summer Vacation
is important
Monticello NY - ACROSS ICHUD

Plan It Right!

‫נייטרא האל‬
535 Bedford

Call

718-388-6164
Yes!
we are already open!

For the sake of
your Mishpacha…
Schedule your mammogram today

Bedford Ave.
718.947.2570 762
Brooklyn, NY 11205

Williamsburg Medical Imaging

Grand Opening

save the date!
an experienced

Skillman Plaza
joining

Interior Decorator
will be Monday
June 17

27 Skillman St. (park - flushing)
affortable custom - made draperies
look out for many stores joining soon!

Today
Special

718-855-1100

from 12:00 - 7:00 pm

***
Grand Opening
Sale
15% OFF

15% OFF
on all linen
for camps

Wire Center

cash & carry only

The Sale You Have Been Waiting For!
Every Single Item On Sale

Fine Collection of Children Wear
New Merchandise Arriving Daily

UP TO 50% OFF

520 Park Ave. 718-8LULU 01
Next to the Hatzala Garage

(718-858-5801)

Hats & Bands

Surelles Skirts

TUESDAY ONLY

will be coming iy"h to 213 Lee Ave.

----- by Esty Perlmutter -----at Suson V'simcha 213 lee ave
from 11:00 - 7:00

all Sumer Hats & Bands 50% OFF
347-834-5531 - 718-387-6489

SUNDAY & MONDAY
June 16 & June 17
from 12:30 till 8:00

- New Skirts Arrived! -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful