P. 1
Analiza Continuumului Material

Analiza Continuumului Material

|Views: 0|Likes:
Published by Andra Tilici

More info:

Published by: Andra Tilici on Jun 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

4.

METODA ELEMENTELOR FINITE ÎN
ANALIZA CONTINUULUI MATERIAL
O problemă importantă în extinderea metodei elementelor finite la
sistemele structurale continue (plane şi spaţiale) o constituie faptul că acestea
nu prezintă linii materiale care să indice modul de alegere a elementelor finite
ca în cazul structurilor din bare. Câmpurile de deplasare, de tensiune şi de
deformaţie din sistemele structurale supuse la diverse acţiuni pot fi descrise
cu ajutorul unor ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale. Formele variate ale
structurilor, modul de rezemare, cuplarea elementelor componente,
neomogenităţile şi anizotropia, complexitatea acţiunilor, etc., nu permit să se
obţină totdeauna soluţii analitice şi, mai ales, soluţii simple, care să poată fi
utilizate în practică. De aceea MEF constituie un instrument puternic, care
permite abordarea celor mai complexe situaţii reale, folosind ca instrument
de lucru calculatorul.
În cazul structurilor continue divizarea în elemente finite este
întrucâtva arbitrară, dar necesită introducerea în studiu a unor aspecte noi,
specifice. Structura idealizată se discretizează în subdomenii disjuncte, prin
linii în cazul plan (bidimensional) şi prin suprafeţe în cazul spaţial
(tridimensional). Aceste subdomenii, asupra cărora se fac unele conjecturi şi
cărora li se atribuie o serie de proprietăţi specifice problemelor abordate, se
numesc elemente finite, ca şi în cazul structurilor din bare.
Frontierele dintre elementele finite sunt linii, respectiv plane, iar
intersecţiile lor determină puncte nodale. Fiecărui punct nodal i se ataşează
un număr minim de grade de libertate (cinematică): două în plan şi trei în
spaţiu. Gradele de libertate deplasări ataşate nodurilor sunt de ordinul I. Prin
considerarea şi a altor mărimi, ca de exemplu a derivatelor de ordinul I şi
chiar de ordinul al II-lea, se introduc grade de libertate de ordin superior.
Nodurile determinate de intersecţia liniilor şi/sau suprafeţelor de
diviziune se numesc primare, dar se pot utiliza şi puncte de conexiune
suplimentare, situate pe liniile de intersecţie, respectiv pe suprafeţele de
intersecţie, numite noduri externe secundare sau se pot folosi puncte
interne nelegate de alte elemente finite.
Gradul de nedeterminare cinematică n
c
a structurii discretizate
(partiţionată în elemente finite) este dat de numărul de puncte nodale n, de
numărul de grade de libertate al unui nod l şi de numărul de deplasări nodale
impuse r. Dacă l este acelaşi pentru orice nod, n
c
se calculează cu relaţia:
r nl n
c
− ·

(4.1)
Gradul de nedeterminare cinematică este deci egal cu numărul de
1
deplasări nodale necunoscute.
Elementele finite individuale se consideră acţionate de încărcările de pe
suprafaţă, forţele masice, eventual de temperatură, de forţele de interacţiune
care iau naştere pe frontierele de contact. Toate aceste acţiuni se pot înlocui
echivalent cu forţe situate numai în noduri. Echivalenţa rezultă din principiul
de minim al energiei potenţiale totale sau din teorema lucrului mecanic
virtual. Se obţine astfel o relaţie de conexiune între forţele nodale echivalente
şi deplasările nodale. Pentru materiale liniar elastice relaţia dintre vectorul
forţelor nodale echivalente şi vectorul deplasărilor nodale este de
proporţionalitate şi se realizează prin intermediul matricei de rigiditate a
elementului.
Reconstituirea sau asamblarea structurii se face cu păstrarea
proprietăţilor topologice ale sistemului discretizat, prin cuplarea elementelor
finite pe baza condiţiilor de continuitate şi a condiţiilor de echilibru exprimate
direct sau cu ajutorul lucrului mecanic virtual. Rezultă astfel un sistem de
ecuaţii având ca necunoscute deplasările nodale. Coeficienţii acestui sistem
formează matricea de rigiditate a structurii, corespunzătoare discretizării
adoptate. Cunoaşterea deplasărilor nodale permite determinarea stării de
deformaţie şi a stării de tensiune din structură.
Elementele finite unidimensionale au două noduri la extremităţi (fig.
4.1 a), în timp ce cele bi- şi tri- dimensionale au mai multe noduri, în funcţie
de gradul de rafinare al metodelor de analiză (fig. 4.1 b, c, d, e, f, g).
Fig. 4.1
Continuitatea în structură la elementele unidimensionale se realizează
numai în noduri (fig. 4.2 a). În cazul structurilor cu elemente bi- şi tri-
i j
a) b) c)
d) e) f) g)
2
dimensionale se poate realiza un anume grad de continuitate şi între noduri,
pe laturile sau feţele adiacente (fig. 4.2 c, d).
Fig. 4.2
În funcţie de modul de asigurare a continuităţii în structură elementele
finite sunt:
1. elemente finite neconforme, care realizează continuitatea numai în
noduri;
2. elemente finite conforme, care realizează continuitatea în noduri şi
între noduri, pe frontierele dintre elementele finite şi care, la rândul lor, pot
fi:
a) elemente finite cu deplasări conforme sau geometric-compatibile,
la care în lungul frontierelor comune se menţine continuitatea în deplasări;
b) elemente finite cu tensiuni conforme, la care pe frontierele comune
dintre elemente, tensiunile în acelaşi punct sunt egale;
c) elemente finite cu conformare mixtă, la care în lungul frontierelor
comune continuitatea se realizează parţial în deplasări şi partial în tensiuni;
3. elemente finite cvasiconforme (cu continuitate parţială).
Continuitatea poate fi în deplasări dar şi de ordin superior.
Fiecare element finit se raportează la un sistem de referinţă propriu sau
local. Structura se raportează la un sistem de referinţă general sau global. În
particular, sistemele de referinţă ale elementelor finite şi cel al structurii pot fi
paralele, coplanare etc.
Pe subdomenii, deci pe elemente finite, câmpul de deplasare se exprimă
sub o formă parametrică aproximativă, de obicei polinomială.
Folosind ecuaţiile geometrice şi fizice şi condiţiile de echilibru pe
element, exprimate direct sau cu ajutorul lucrului mecanic virtual, se
stabileşte o legătură biunivocă între forţele echivalente din noduri
(reprezentând interacţiunea cu structura) şi deplasările corespunzătoare.
Forţele şi deplasările nodale, ca forţe şi deplasări generalizate, sunt
coliniare şi constituie componentele unor vectori:
- vectorul forţelor nodale {F
e
};
a) b) c)
3
- vectorul deplasărilor nodale {d
e
};
În cazul liniar elastic relaţia dintre vectorul forţelor nodale şi vectorul
deplasărilor nodale pentru un element finit este liniară. Proporţionalitatea
dintre cei doi vectori este realizată de matricea de rigiditate a elementului
finit. Pentru a determina această relaţie, deci matricea de rigiditate a unui
element finit, sunt necesare următoarele etape:
• exprimarea câmpului de deplasări în funcţie de deplasările nodale,
necesitând un proces de interpolare;
• determinarea câmpului de deformaţie şi respectiv de tensiune cu
ajutorul ecuaţiilor geometrice şi fizice ale elasticităţii;
• exprimarea condiţiilor de echilibru a fiecărui element finit
(echilibrul părţilor în virtutea echilibrului general al structurii), în
mod frecvent folosind principiul lucrului mecanic virtual.
În continuare se fac referiri la rezolvarea prin metoda elementelor
finite a structurilor care se pot discretiza în elemente finite plane.
4.1. ELEMENTE FINITE PLANE
4.1.1. ELEMENTUL FINIT TRIUNGHIULAR
ÎN COORDONATE CARTEZIENE
Se consideră un element structural de tipul unei plăci acţionată de forţe
situate în planul ei şi care se discretizează în elemente finite de formă
triunghiulară (fig. 4.3).
Fig. 4.3
Fie un element finit triunghiular oarecare din structura considerată,
raportat la sistemul de referinţă propriu xOy (fig. 4.4). Punctele nodale ale
elementului finit coincid cu vârfurile triunghiului (noduri primare) şi se
numerotează cu i, j, k, numerotarea de la i la k făcându-se în sens
trigonometric (antiorar).
e
4
Fiind vorba de o problemă de elasticitate plană, fiecare punct nodal are
două grade de libertate, deplasările u
i,j,k
şi v
i,j,k
în direcţiile axelor de
coordonate (fig. 4.4 b). Deplasările se consideră pozitive dacă sunt în sensul
pozitiv al axelor şi negative în caz contrar.
Fig. 4.4
Câmpul de deplasare reprezentat de funcţiile u(x,y) şi v(x,y) se ia sub
forma unor polinoame liniare, fiind de clasă cel puţin C
1
(cu derivatele de
ordinul I nenule):
y a x a a y x v
y a x a a y x u
6 5 4
3 2 1
) , (
) , (
+ + ·
+ + ·

(4.2)
unde a
i
(i = 1, 2, ..., 6) sunt parametri generalizaţi, numărul lor fiind egal cu
cel al gradelor de libertate nodale ale elementului finit.
Deplasările unui punct oarecare aparţinând elementului finit reprezintă
componentele vectorului deplasare d{u(x,y); v(x,y)}
T
(exponentul T indică
operaţia de transpunere).
În formulare matriceală relaţiile (4.2) se scriu:
{ } [ ]{ } a d
a
a
y x
y x
y x v
y x u
ψ · ⇒
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

·
¹
)
¹
¹
'
¹
6
1
1 0 0 0
0 0 0 1
) , (
) , (


(4.3)
în care
x
i
j
k
x
y
O
a) b)
i
j
k
y
F
xi
u
i
F
xk
u
k
F
yk
v
k
v
i
F
yi
v
j
F
yj
e
u
j
F
xj

5
[ ] { } { }
T
a a a a
y x
y x
6 2 1
,
1 0 0 0
0 0 0 1
 ·
1
]
1

¸

· ψ

(4.4)
Parametrii generalizaţi, reprezentaţi prin componentele vectorului {a},
vor fi exprimaţi cu ajutorul parametrilor nodali, care formează un vector {d
e
}
= {u
e
v
e
}
T
, unde subvectorii {u
e
} şi {v
e
} sunt:
{ } { } { } { }
T
k j i
T
e
T
k j i
T
e
v v v v u u u u · · ;
(4.5)
Deplasările nodale pot fi exprimate în raport cu parametrii generalizaţi
folosind relaţiile (4.2), în care coordonatele (x, y) iau pe rând valorile din
punctele i, j, k
i i i i i i
y a x a a v y a x a a u
6 5 4 3 2 1
+ + · + + ·
j j j j j j
y a x a a v y a x a a u
6 5 4 3 2 1
+ + · + + ·
(4.6)
k k k k k k
y a x a a v y a x a a u
6 5 4 3 2 1
+ + · + + ·
sau compact,
{ } [ ]{ } { } [ ]{ }
v e u e
a A v a A u
1 1
; · ·

(4.7)
unde
[ ]
1
1
1
]
1

¸

·
k k
j j
i i
y x
y x
y x
A
1
1
1
1

(4.8)
Vectorul deplasărilor nodale {d
e
} se poate scrie:
{ }
[ ] [ ]
[ ] [ ]
¹
)
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

·
¹
)
¹
¹
'
¹
·
v
u
e
e
e
a
a
A
A
v
u
d
1
1
0
0

(4.9)
sau
{ } [ ]{ } a A d
e
·
(4.10)
Submatricele [0] sunt, ca şi [A
1
], de dimensiune 3x3.
Rezolvând sistemele de ecuaţii (4.6), respectiv (4.7), sau sistemul
echivalent (4.10), se obţin parametrii generalizaţi în funcţie de deplasările
nodale. Soluţia sistemului (4.10) se poate obţine prin inversarea matricei [A]:
{ } [ ] { }
e
d A a
1 −
·
(4.11)
Matricea [A] fiind diagonală, [A]
-1
va avea forma:
6
[ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
1
]
1

¸

·1
1
1
1
1
0
0
A
A
A
(4.12)
Se inversează matricea [A
1
] dată de (4.8), obţinându-se:
[ ]
[ ]
1
1
1
]
1

¸

− − −
− − −
− − −
·

i j k i j k
j i i k k j
i j j i k i i k j k k j
x x x x x x
y y y y y y
y x y x y x y x y x y x
A
A
1
1
1
det 2
1
(4.13)
În continuare, în expresia vectorului deplasare (4.3) se înlocuieşte {a}
cu expresia sa dată de (4.11) şi rezultă:
{ } [ ][ ] { } [ ]{ }
e e
d y x N d A d ) , (
1
· ·

ψ
(4.14)
Matricea [N(x,y)] se poate explicita după cum urmează:
( ) [ ] [ ][ ]
1
]
1

¸

· ·

k j i
k j i
N N N
N N N
A y x N
0 0 0
0 0 0
,
1
ψ
(4.15)
unde N
i
, N
j
, N
k
se numesc funcţii de formă şi au expresiile:
( ) y x x y b
S
N
jk jk i
e
i
+ + ·
1
(4.16)
unde S
e
– suprafaţa (aria) elementului finit şi
( )
k j jk k j jk j k k j i
x x x y y y y x y x b − − · − · − · , ,
,
iar N
j
şi N
k
se obţin din (4.16) prin permutări circulare.
Deplasările u(x,y) şi v(x,y) rezultă:
( )
( )
¹
)
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

·
¹
)
¹
¹
'
¹
e
e
k j i
k j i
v
u
N N N
N N N
y x v
y x u
0 0 0
0 0 0
,
,
(4.17)
sau
( )
( )
k k j j i i
k k j j i i
v N v N v N y x v
u N u N u N y x u
+ + ·
+ + ·
,
,
(4.18)
Folosind ecuaţiile geometrice, care în cazul plan sunt
x
v
y
u
y
v
x
u
xy y x


+


·


·


· γ ε ε , ,
(4.19)
7
se obţin deformaţiile specifice, care sub formă matriceală se scriu:
{ }
( )
( )
¹
)
¹
¹
'
¹
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

·
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹


+


·
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
y x v
y x u
x y
y
x
x
v
y
u
y
v
x
u
xy
y
x
,
,
0
0
γ
ε
ε
ε
(4.20)
Matricea simbolică
[ ]
*
0
0
B
x y
y
x
·
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

(4.21)
este un operator diferenţial, care aplicat vectorului {d(x,y)} conduce la:
{ } [ ][ ]{ }
e
d y x N B ) , (
*
· ε
(4.22)
în care
[ ][ ] ( ) [ ] y x B y x N B , ) , (
*
·
(4.23)
şi în continuare
{ } ( ) [ ]{ }
e
d y x B , · ε
(4.24)
unde [B(x,y)] în formă dezvoltată este
[ ]
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

·
x
N
x
N
x
N
y
N
y
N
y
N
y
N
y
N
y
N
x
N
x
N
x
N
y x B
k
j
i k
j
i
k
j
i
k
j
i
0 0 0
0 0 0
) , (
(4.25)
În general, [B(x,y)] depinde de x şi y, dar în cazul analizat deplasările u
şi v fiind funcţii liniare, termenii matricei [N] depind liniar de x şi y şi
derivatele lor sunt constante.
8
Tensiunile se obţin cu ajutorul legii lui Hooke, după cum urmează:
- pentru starea plană de tensiune
{ }
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
1
1
1
]
1

¸·
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
xy
y
x
xy
y
x
E
γ
ε
ε
ν
ν
ν
ν
τ
σ
σ
σ
2
1
0 0
0 1
0 1
1
2
(4.26)
- pentru starea plană de deformaţie
{ }
( )
( ) ( )
( )
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

− +

·
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
xy
y
x
xy
y
x
E
γ
ε
ε
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν ν
ν
τ
σ
σ
σ
1 2
2 1
0 0
0 1
1
0
1
1
2 1 1
1
(4.27)
Ecuaţiile (4.26) şi (4.27) se pot scrie compact într-o singură formă:
{ } [ ]{ } ε σ E ·
(4.28)
în care [E] este matricea de elasticitate a materialului. Se remarcă
asemănarea dintre forma (4.28) şi legea lui Hooke pentru solicitări
monoaxiale.
Dacă în relaţia (4.28) se înlocuieşte {ε} din (4.24) rezultă:
{ } [ ][ ]{ }
e
d y x B E ) , ( · σ
(4.29)
Cunoscând deplasările nodale ale elementelor finite se pot determina
deformaţiile şi tensiunile.
Din echilibrul structurii rezultă echilibrul părţilor componente, deci al
fiecărui element finit, acţionat de forţele masice proprii şi de forţele de pe
contur reprezentând efectul legăturilor interne cu restul structurii. Pentru
exprimarea echilibrului unui element finit se foloseşte principiul lucrului
mecanic virtual în varianta deplasărilor virtuale, anume:
U L
e
δ δ ·
(4.30)
Lucrul mecanic virtual al forţelor exterioare se scrie:
( ) ( )
∫∫ ∫∫∫
+ + + ·
S
ny nx
V
e
dS v p u p dV v Y u X L δ δ δ δ δ
(4.31)
unde X, Y – componentele intensităţii forţelor masice;
p
nx
, p
ny
– intensităţile forţelor pe conturul elementului finit;
9
δu, δv – deplasările virtuale compatibile cu legăturile;
dV – elementul infinitezimal de volum (în cazul bidimensional al
elementului finit cu grosimea t = const., dV = tdS = tdxdy);
dS – elementul infinitezimal de arie de pe frontiera elementului finit.
Variaţia energiei potenţiale de deformaţie δU corespunzătoare
deplasărilor virtuale are expresia:
( )dV U
V
xy xy y y x x
∫∫∫
+ + · δγ τ δε σ δε σ δ
(4.32)
unde σ
x
, σ
y
, τ
xy
– tensiunile generate de forţele masice şi de pe frontiera
elementului finit;
δε
x
, δε
y
, δγ
xy
– variaţiile virtuale ale deformaţiilor.
Cu notaţiile vectoriale
{ } { } { } { } { } { }
{ } { } { } { }
T
xy y x
T
xy y x
T T
ny nx n
T
M
v u d p p p Y X F
δγ δε δε δε τ σ σ σ
δ δ δ
, , , , ,
, , , , ,
· ·
· · ·
(4.33)
relaţia (4.30) ia forma:
{ } { } { } { } { } { }
∫∫∫ ∫∫ ∫∫∫
· +
V
T
S
n
T
V
M
T
dV dS p d dV F d σ δε δ δ
(4.34)
Ţinând cont de relaţiile (4.14) şi respectiv (4.24), rezultă:
{ } [ ]{ } { } [ ]{ }
e e
d B d N d δ δε δ δ · · ,
(4.35)
Dacă în condiţia (4.34) se introduc variaţiile virtuale ale vectorului de
deplasare {δd} şi respectiv de deformaţie {δε} din (4.35) şi vectorul
tensiunilor dat de relaţia (4.28), aceasta devine:
{ } [ ] { } { } [ ] { }
{ } ( ) [ ] [ ] ( ) [ ]{ }
∫∫∫
∫∫ ∫∫∫
·
· +
V
e
T T
e
S
n
T T
e
V
M
T T
e
dV d y x B E y x B d
dS p N d dV F N d
, , δ
δ δ
(4.36)
Vectorul {δd
e
}
T
poate fi scos de sub integrală şi se simplifică rezultând:
[ ] { } [ ] { }
( ) [ ] [ ] ( ) [ ] { }
e
V
T
S
n
T
V
M
T
d dV y x B E y x B
dS p N dV F N

,
_

¸
¸
·
· +
∫∫∫
∫∫ ∫∫∫
, ,
(4.37)
Integralele din membrul întâi reprezintă forţele echivalente în noduri,
care formează vectorul {F
e
}. Integrala din membrul al doilea dintre
parantezele rotunde defineşte matricea de rigiditate a elementului finit şi se
10
notează [k
e
]:
[ ] ( ) [ ] [ ] ( ) [ ]
∫∫∫
·
V
T
e
dV y x B E y x B k , ,
(4.38)
Dacă elementul finit are grosime constantă, atunci dV = tdS, unde t –
grosimea, dS – element de arie de pe suprafaţa mediană.
Condiţia (4.37) cu notaţiile introduse devine:
{ } [ ]{ }
e e e
d k F ·
(4.39)
Matricea [k
e
] este pătrată, de dimensiune n
e
xn
e
, unde n
e
este numărul
gradelor de libertate acordate elementului finit.
Pentru analiza pe structură se face o reordonare a deplasărilor nodale,
implicând permutări corespunzătoare ale liniilor din matricea de rigiditate,
anume:
6 5 4 3 2 1
, , , , ,
e k e k e j e j e i e i
d v d u d v d u d v d u · · · · · ·
Forţele nodale echivalente se consideră coliniare cu deplasările nodale.
Ţinând cont de cele de mai sus, relaţia (4.39) se mai poate scrie:
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

·
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
6
5
4
3
2
1
66 65 64 63 62 61
56 55 54 53 52 51
46 45 44 43 42 41
36 35 34 33 32 31
26 25 24 23 22 21
16 15 14 13 12 11
6
5
4
3
2
1
e
e
e
e
e
e
yk
xk
yj
xj
yi
xi
e
e
e
e
e
e
d
d
d
d
d
d
k k k k k k
k k k k k k
k k k k k k
k k k k k k
k k k k k k
k k k k k k
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
(4.40)
Termenii de pe o coloană a matricei de rigiditate reprezintă forţele
nodale corespunzătoare unei deplasări unitare, celelalte deplasări fiind nule.
De exemplu, coloana 2 se obţine pentru d
e2
= 1 şi d
e1
= d
e3
= d
e4
= d
e5
= d
e6
= 0. Condiţia de echilibru a elementului finit conduce la sumă nulă pentru
valorile termenilor oricărei coloane din matricea de rigiditate.
În (4.41) se dau expresiile elementelor matricei de rigiditate

,
_

¸
¸

+ ·

,
_

¸
¸

+ ·
32 13 31 23 1 12
2
32
2
23 1 11
2
1
;
2
1
x x y y S k x y S k
ν ν

,
_

¸
¸
+
·

,
_

¸
¸

+ ·
23 32 1 14 21 32 23 12 1 13
2
1
;
2
1
y x S k x x y y S k
ν ν

,
_

¸
¸

+ ·

,
_

¸
¸

+ ·
32 12 23 21 1 16 31 32 23 13 1 15
2
1
;
2
1
x y y x S k y x y x S k
ν
ν
ν
ν
11

,
_

¸
¸

+ ·

,
_

¸
¸

+ ·
21 13 31 12 1 23
2
13
2
31 1 22
2
1
;
2
1
x x y y S k x y S k
ν ν

,
_

¸
¸
+
·

,
_

¸
¸

+ ·
31 13 1 25 23 13 31 32 1 24
2
1
;
2
1
y x S k x x y x S k
ν ν

,
_

¸
¸

+ ·
12 13 31 21 1 26
2
1
y x y x S k
ν
ν
(4.41)

,
_

¸
¸

+ ·

,
_

¸
¸

+ ·
23 21 12 32 1 34
2
21
2
12 1 33
2
1
;
2
1
y x y x S k x y S k
ν
ν
ν

,
_

¸
¸
+
·

,
_

¸
¸

+ ·
12 21 1 36 31 21 12 13 1 35
2
1
;
2
1
y x S k y x y x S k
ν ν
ν

,
_

¸
¸

+ ·

,
_

¸
¸

+ ·
31 23 32 13 1 45
2
23
2
32 1 44
2
1
;
2
1
y y x x S k y x S k
ν ν

,
_

¸
¸

+ ·

,
_

¸
¸

+ ·
2
31
2
13 1 55 12 23 32 21 1 46
2
1
;
2
1
y x S k y y x x S k
ν ν

,
_

¸
¸

+ ·

,
_

¸
¸

+ ·
2
12
2
21 1 66 31 12 21 13 1 56
2
1
;
2
1
y x S k y y x x S k
ν ν
unde s-au făcut notaţiile
( )
j i ij j i ij e
y y y x x x Et S S − · − · − · , , / 1 4
2
1
ν
(4.42)
Din cele prezentate mai sus se desprinde faptul că la un element finit
dat, pentru exprimarea relaţiei de legătură dintre forţele nodale şi deplasările
nodale, esenţială este determinarea matricei de rigiditate cu relaţia (4.38),
care îşi conservă forma pentru oricare tip de element finit. Modificările de
conţinut ale acestei relaţii se datorează procesului de interpolare, numărului
de puncte nodale şi formei elementului finit.
4.1.2. ELEMENTE FINITE TRIUNGHIULARE
ÎN COORDONATE NATURALE
În continuare, pentru elementul finit triunghiular se folosesc
coordonatele de arie sau naturale, care conduc la unele simplificări, mai
evidente îndeosebi în cazul creşterii numărului de puncte nodale pe element.
Elementul finit triunghiular cu trei puncte nodale primare, prezentat
anterior, se caracterizează prin variaţia liniară a deplasărilor şi se numeşte
element finit liniar. Pentru creşterea preciziei de calcul se folosesc:
- elementul finit cuadratic, cu trei puncte nodale primare şi trei
puncte nodale secundare situate pe mijloacele laturilor;
12
- elementul finit cubic, cu trei puncte nodale primare şi şase puncte
nodale secundare, câte două pe fiecare latură, astfel încât să formeze câte trei
segmente egale.
4.1.2.1. Element finit liniar
Funcţiile de interpolare se obţin folosind coordonatele de arie sau
naturale. Fie 1, 2, 3 vârfurile triunghiului având coordonatele carteziene (x
1
,
y
1
), (x
2
, y
2
), (x
3
, y
3
) şi un punct P(x,y) ε A
e
(A
e
= A – domeniul ocupat de
elementul finit). Coordonatele de arie ale punctului P (fig. 4.5) sunt:
3
3 3
3
2
2 2
2
1
1 1
1
, ,
h
s
A
A
L
h
s
A
A
L
h
s
A
A
L · · · · · ·
(4.43)
Rezultă
1
3 2 1
· + + L L L
şi deci, numai două dintre coordonatele de
arie
( ) 3 , 2 , 1 · i L
i
sunt independente; evident
A A A A ∈
3 2 1
, ,
şi
( ) 1 , 0 , ,
3 2 1
∈ L L L
.
Laturile triunghiului se definesc prin ecuaţiile: latura 1, L
1
= 0; latura 2,
L
2
= 0; latura 3, L
3
= 0. Coordonatele de arie ale vârfurilor sunt: 1(1,0,0),
2(0,1,0), 3(0,0,1), iar cele ale centrului geometric (de greutate) al
elementului finit L
1
= L
2
= L
3
= 1/3.
Fig. 4.5
Relaţiile dintre coordonatele carteziene ale punctului generic P şi
coordonatele sale de arie sunt liniare:
3 3 2 2 1 1
3 3 2 2 1 1
y L y L y L y
x L x L x L x
+ + ·
+ + ·

(4.44)
La acestea se adaugă relaţia de dependenţă scrisă în forma:
3 2 1
1 L L L + + ·

(4.45)
S-a format un sistem de ecuaţii care se poate scrie matriceal:
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
1
1
]
1

¸

·
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
3
2
1
3 2 1
3 2 1
1 1 1 1 L
L
L
y y y
x x x
y
x

(4.46)
Exprimând L
1
, L
2
, L
3
funcţie de x, y prin inversarea matricei
coordonatelor din (4.46) se obţine:
13
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
1
1
]
1

¸
·
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
2
1
1 2 2 1 21 12
3 1 1 3 13 31
2 3 3 2 32 23
3
2
1
y
x
y x y x x y
y x y x x y
y x y x x y
A
L
L
L

(4.47)
în care A este aria elementului finit triunghiular, iar y
23
= y
2
-y
3
, x
32
= x
3
-x
2
, y
31
= y
3
-y
1
etc.
În cazul elementului finit liniar există egalitatea L
i
= N
i
.
Pentru efectuarea derivatelor şi integralelor care intervin, se consideră
variabilele independente L
1
şi L
2
. Derivatele parţiale în raport cu aceste
variabile se scriu:
[ ]
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

·
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
y
x
J
y
x
y x
y x
L
L
23 23
13 13
2
1

(4.48)
De asemenea, se pot exprima derivatele
x ∂

şi
y ∂

:
[ ]
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

·
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

2
1
1
2
1
13 32
31 23
2
1
L
L
J
L
L
x x
y y
A
y
x

(4.49)
Componentele deformaţiilor se exprimă prin patru derivate ale
deplasărilor:
{ } [ ] [ ]
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
y
x
y
x
xy
y
x
v
v
u
u
T
y
v
x
v
y
u
x
u
T
,
,
,
,
γ
ε
ε
ε

(4.50)
unde matricea [T] are forma
[ ]
1
1
1
]
1

¸

·
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 1
T

14
(4.51)
Se defineşte vectorul deformaţiilor naturale ca fiind:
{ }
T
N
L
v
L
v
L
u
L
u
¹
)
¹
¹
'
¹
·
2 1 2 1
ε
(4.52)
şi folosind (4.49) şi (4.50) se obţine:
{ } [ ] { }
N
J
J
T ε ε
1
]
1

¸

·


1
1
0
0

(4.53)
Deplasările u şi v pot fi exprimate iniţial prin intermediul unor deplasări
generalizate, q
x
şi q
y
, astfel încât:
{ } { }
{ } { }
y
T
x
T
q v
q u
ψ
ψ
·
·

(4.54)
unde {ψ} este vectorul termenilor polinomiali exprimat în coordonate de arie.
Vectorul deformaţiilor naturale se poate scrie:
{ }
¹
)
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

·
y
x
N
N
N
q
q
P
P
0
0
ε

(4.55)
unde [P
N
] se defineşte ca fiind:
[ ]
1
1
]
1

¸

·
2
1
,
1
,
1
L
T
L
T
N
P
ψ
ψ

(4.56)
Astfel, deformaţiile în coordonate carteziene se exprimă prin relaţia:
{ } [ ]
¹
)
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

1
]
1

¸

·


y
x
N
N
q
q
P
P
J
J
T
0
0
0
0
1
1
ε

(4.57)
Ţinând cont de aceste exprimări, matricea de rigiditate generalizată va
avea forma:
[ ] [ ] dV
q
q
P
P
H
P
P
k
y
x
N
N
V
T
N
T
N
e
¹
)
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

1
]
1

¸

·
∫∫∫
0
0
0
0

(4.58)
unde
15
[ ] [ ] [ ][ ]
1
]
1

¸

1
]
1

¸

·
1
1
1
1
0
0
0
0
J
J
T C T
J
J
H
T

(4.59)
Pentru elementul finit cu deformaţii constante {ψ
1
}
T
se poate lua sub
forma:
{ } { }
3 2 1 1
L L L
T
· ψ
(4.60)
Presupunând că:
¹
)
¹
¹
'
¹
·
¹
)
¹
¹
'
¹
e
e
y
x
v
u
q
q
(4.61)
şi ţinând cont de (4.56) rezultă:
[ ]
1
]
1

¸·
1 1 0
1 0 1
N
P
(4.62)
Astfel matricea de rigiditate [k
e
] va fi complet definită.
Calculul matricei de rigiditate elementale presupune efectuarea unor
integrale, care pentru probleme plane vor avea forma:
( )
A
c b a
c b a
dA L L L I
A
c b a
2
! 2
! ! !
3 2 1 2

+ + +
· ·

(4.63)
unde a, b, c sunt constante întregi.
Pentru aplicaţii practice s-au realizat şi tabele cu rezultate ale integrării.
Legătura între coordonatele carteziene x, y şi cele de arie L
1
, L
2
, L
3
se
poate exprima după cum urmează:
∑ ∑ ∑ ∑
· · · ·
3
1
3
1
3
1
3
1
;
i i i i i i i i
y N y L y x N x L x
(4.64)
Cîmpul deplasărilor se determină cu relaţii analoge:
∑ ∑
· ·
3
1
3
1
;
i i i i
v N v u N u
(4.65)
u
i
, v
i
(i = 1, 2, 3) fiind deplasările nodale.
4.1.2.2. Elementul finit triunghiular cuadratic
La elementul finit cuadratic (fig. 4.6 a), funcţiile de interpolare N
i
(i =
1, 2, 3, 4, 5, 6) se exprimă în raport cu coordonatele de arie L
1
, L
2
, L
3
după
16
cum urmează:
- noduri primare
( ) 3 , 2 , 1 , 1 2 · − · i L L N
i i i
(4.66
a)
- noduri secundare
1 3 6 3 2 5 2 1 4
4 , 4 , 4 L L N L L N L L N · · ·

(4.66 b)
Coordonatele globale (x, y) şi deplasările (u, v) se determină cu relaţii
similare:
∑ ∑
∑ ∑
· ·
· ·
6
1
6
1
6
1
6
1
,
,
i i i i
i i i i
v N v u N u
y N y x N x
(4.67)
a) b)
Fig. 4.6
4.1.2.3. Elementul finit triunghiular cubic
Pentru elementul finit cubic (fig. 4.6 b), avînd nouă puncte nodale, cele
nouă funcţii de interpolare sunt:
- noduri primare
( )( ) 3 , 2 , 1 , 2 3 1 3
2
· − − · i L L
L
N
i i
i
i
(4.68
a)
- noduri secundare
( ) ( ) 1 3
2
9
, 1 3
2
9
2 5 1 2 1 4
− · − · L N L L L N
( ) ( ) 1 3
2
9
, 1 3
2
9
2 3 2 7 2 3 2 6
− · − · L L L N L L L N
(4.68
b)
( ) ( ) 1 3
2
9
, 1 3
2
9
2 1 3 9 3 1 3 8
− · − · L L L N L L L N
Coordonatele globale (x, y) şi deplasările (u, v) se determină cu relaţii
de forma (4.67), sumarea făcându-se de la 1 la 9.
Observaţia 1. Prin utilizarea coordonatelor de arie s-a ajuns la
exprimarea coordonatelor (x, y) în sistemul de referinţă global şi a câmpului
de deplasare (u, v) cu ajutorul aceloraşi funcţii de interpolare N(x,y). Acest
sistem de referinţă se include astfel în clasa mai largă a sistemelor de referinţă
izoparametrice.
17
4.1.3. ELEMENT FINIT PATRULATER
4.1.3.1. Elementul finit patrulater liniar
Elementul finit patrulater este frecvent utilizat în cazul stării plane de
tensiune, stării plane de deformaţie, a plăcilor plane aflate în stare de
membrană. Elementul finit triunghiular poate fi considerat ca un caz
particular al celui patrulater.
Elementul finit patrulater cel mai simplu este cel numai cu noduri
primare, având deci patru puncte nodale în vârfuri şi opt grade de libertate.
Câmpul de deplasare al elementului finit patrulater poate fi generat de
un polinom având opt parametri generalizaţi. Pentru a determina relaţia
dintre forţele nodale echivalente şi deplasările nodale şi, implicit, matricea de
rigiditate a elementului finit, este mai potrivit sistemul de referinţă intrinsec
(al coordonatelor curbilinii), în care un punct se obţine prin intersecţia a două
linii de coordonate de pe suprafaţă, s = constant, t = constant. Aceste
coordonate sunt adimensionale şi pot fi legate direct de sistemul de referinţă
al structurii. Într-un astfel de sistem de coordonate, funcţiile de interpolare
care generează câmpul de deplasare, definesc totodată şi forma elementelor
finite, deci sunt coordonate izoparametrice.
Fără a restrânge generalitatea, elementul finit patrulater liniar (cu patru
noduri primare) se prezintă cu ajutorul dreptunghiului (fig. 4.7 a).
a) b)
Fig. 4.7
Coordonatele carteziene ale colţurilor, reprezentând punctele nodale
sunt (x
1
, y
1
), (x
2
, y
2
), (x
3
, y
3
), (x
4
, y
4
). Se introduc coordonatele adimensionale
după cum urmează:
( ) ( )
c
y y
t
b
x x
s
0 0
2
,
2 −
·

·
(4.69)
astfel că pentru punctele nodale rezultă coordonatele adimensionale 1(-1, -1),
2(1, -1), 3(1, 1), 4(-1, 1).
Se consideră un element finit patrulater (fig. 4.7 b), raportat la sistemul
de referinţă cartezian local x, y; sistemul de referinţă local al coordonatelor
de suprafaţă s, t, care înjumătăţesc laturile, conduce la coordonate
adimensionale pentru noduri, similare celor ale dreptunghiului, anume: 1(-1,
-1), 2(1, -1), 3(1, 1), 4(-1, 1).
Funcţiile cu ajutorul cărora se generează coordonatele (x, y), respectiv
(s, t), pot fi alese sub forma:
18
( )
( ) ) ,
) ,
4 3 2 1
4 3 2 1
b st b t b s b b t s f
a xy a y a x a a y x f
+ + + ·
+ + + ·
(4.70)
Pentru a determina coeficienţii a
i
(i = 1, 2, 3, 4), respectiv b
i
(i = 1, 2,
3, 4), se procedează la interpolare. În continuare se pun condiţii în noduri
pentru determinarea coeficienţilor b
i
:
nod 1 → f
1
= b
1
– b
2
– b
3
+ b
4
nod 2 → f
2
= b
1
+ b
2
– b
3
– b
4
(4.71)
nod 3 → f
3
= b
1
+ b
2
+ b
3
+ b
4
nod 4 → f
4
= b
1
– b
2
+ b
3
– b
4
Se rezolvă acest sistem de ecuaţii în raport cu b
1
, b
2
, b
3
, b
4
, rezultând:
( ) ( )
( ) ( )
4 3 2 1 4 4 3 2 1 3
4 3 2 1 2 4 3 2 1 1
4
1
;
4
1
4
1
;
4
1
f f f f b f f f f b
f f f f b f f f f b
− + − · + + − − ·
− + + − · + + + ·
(4.72)
Parametrii generalizaţi b
i
(i = 1, 2, 3, 4) se introduc în (4.70 b) şi se
obţine:
( ) ( ) ( )
( ) ( ) · − + − + + + + +
+ − − + + − − − ·
4 3
2 1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
,
f st t s f st t s
f st t s f st t s t s f
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) · + − + + + +
+ − + + − − ·
4 3
2 1
1 1
4
1
1 1
4
1
1 1
4
1
1 1
4
1
f t s f t s
f t s f t s
(4.73)
4 4 3 3 2 2 1 1 4 4 3 3 2 2 1 1
f f f f f N f N f N f N Φ + Φ + Φ + Φ · + + + ·
,
unde s-au notat funcţiile de formă:
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) t s N t s N
t s N t s N
+ − · + + ·
− + · − − ·
1 1
4
1
, 1 1
4
1
1 1
4
1
, 1 1
4
1
4 3
2 1
(4.74)
Se constată că pentru
( ) A A t s
e
· ∈ ,
,
1
4 3 2 1
· + + + N N N N
(4.75)
În exprimare vectorial – matriceală relaţia (4.73) se scrie:
19
( ) [ ] [ ] { } f N
f
f
f
f
N N N N t s f
T
·
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
4
3
2
1
4 3 2 1
,
(4.76)
În continuare, f(s,t) se precizează după necesităţi. Astfel se pot
determina coordonatele x(s,t) şi y(s,t):
( ) [ ]

·
·
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
4
1
4
3
2
1
4 3 2 1
,
i
i i
x N
x
x
x
x
N N N N t s x
(4.77)
Analog se obţine:

·
·
4
1 i
i i
y N y
(4.78)
Procedând similar se deduc relaţiile pentru deplasările u(s,t), v(s,t):
∑ ∑
· ·
· ·
4
1
4
1
,
i
i i
i
i i
v N v u N u
(4.79)
Relaţiile (4.77), (4.78) şi (4.79) sunt analoge şi folosesc aceleaşi funcţii
N
i
. Din acest motiv coordonatele se numesc, cum s-a mai arătat,
izoparametrice, în fapt fiind un caz particular de coordonate curbilinii.
Laturile elementului finit descris cu relaţiile (4.77) şi (4.78) sunt
rectilinii şi, de aceea, este numit element finit liniar.
Pentru o precizie superioară se utilizează elemente finite
izoparametrice cuadratice şi cubice.
4.1.3.2. Elementul finit patrulater cuadratic
Elementul finit cuadratic are patru puncte nodale primare şi patru
puncte nodale secundare pe mijloacele laturilor patrulaterului curbiliniu. În
acest caz elementului finit îi corespund 2x8 parametri generalizaţi şi funcţia
generatoare este de forma:
( )
2
8
2
7
2
6 5
2
4 3 2 1
, st b t s b t b st b s b t b s b b t s f + + + + + + + ·
(4.80)
Ecuaţiile laturilor şi coordonatele punctelor nodale în sistemul de
20
referinţă (s,t) sunt prezentate pe figura 4.8.
Fig. 4.8
Printr-un raţionament similar cu cel de la elementul finit liniar se
determină parametrii generalizaţi şi funcţiile N
i
(i = 1, 2, ..., 8), care au
expresiile:
( )( )( ) ( )( ) t s N t s t s N − − · + + − − − · 1 1
2
1
, 1 1 1
4
1
2
2 1
( )( )( ) ( )( )
2
4 3
1 1
2
1
, 1 1 1
4
1
t s N t s t s N − + · + − − + − ·
( )( )( ) ( )( ) t s N t s t s N + − · − − − + − · 1 1
2
1
, 1 1 1
4
1
2
6 5
(4.81)
( )( )( ) ( )( )
2
8 7
1 1
2
1
, 1 1 1
4
1
t s N t s t s N − − · − + + − − ·
Coordonatele unui punct curent sunt date de relaţiile:
∑ ∑
· ·
· ·
8
1
8
1
,
i
i i
i
i i
y N y x N x
(4.82)
Câmpul de deplasare pentru elementul finit izoparametric va fi:
∑ ∑
· ·
· ·
8
1
8
1
,
i
i i
i
i i
v N v u N u
(4.83)
4.1.3.3. Elementul finit patrulater cubic
În acest caz elementul finit are 12 puncte nodale (4 primare şi 8
secundare, câte două pe fiecare latură). Funcţia generatoare este de forma:
( )
3
12
3
11
3
10
2
9
2
8
3
7
2
6 5
2
4 3 2 1
,
st a t s a t a st a t s a s a
t a st a s a t a s a a t s f
+ + + + + +
+ + + + + + ·
(4.84)
Coordonatele în sistemul de referinţă local sunt date în figura (4.9).
Fig. 4.9
Coordonatele (x,y) şi deplasările (u,v) se determină cu relaţiile (4.82) şi
(4.83), schimbând indicele superior de sumare, 8 cu 12. Funcţiile N
i
(i =
1, ..., 12) au expresiile următoare:
( )( ) ( ) [ ] ( )( )( ) t s s N t s t s N − − − · − + − − · 1 3 1 1
32
9
; 10 9 1 1
32
1
2
2
2 2
1
21
( )( )( ) ( )( ) ( ) [ ] 10 9 1 1
32
1
; 1 3 1 1
32
9
2 2
4
2
3
− + − + · − + − · t s t s N t s s N
( )( )( ) ( )( )( ) t t s N t t s N 3 1 1 1
32
9
; 3 1 1 1
32
9
2
6
2
5
+ − + · − − + ·
(4.85)
( )( ) ( ) [ ] ( )( )( ) t s s N t s t s N + + − · − + + + · 1 3 1 1
32
9
; 10 9 1 1
32
1
2
8
2 2
7
( )( )( ) ( )( ) ( ) [ ] 10 9 1 1
32
1
; 1 3 1 1
32
9
2 2
10
2
9
− + + − · + − − · t s t s N t s s N
( )( )( ) ( )( )( ) t s s N t t s N 3 1 1 1
32
9
; 3 1 1 1
32
9
2
12
2
11
− − − · + − − ·
În bibliografia citată se găsesc şi alte dezvoltări privind elementele
finite plane, îndeosebi privind punctele nodale şi procesul de interpolare. Se
menţionează rezultatul integrării pentru matricea de rigidtate:
3
! ! ! !
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
+ + + +
·
∫∫∫
n n n n
n n n n
dV L L L L
n n n
V
n
(4.86)
4.1.4. TRECEREA DE LA SISTEMUL DE REFERINŢĂ LOCAL
AL ELEMENTULUI LA CEL GENERAL AL STRUCTURII
Adesea sistemele de referinţă locale ale elementelor finite au axele
paralele cu ale sistemului de referinţă XY al structurii. Dacă paralelismul nu
se realizează, atunci se face trecerea de la sistemul de referinţă local xy la cel
general XY.
În fig. 4.10 sunt reprezentate forţele din nodul i, raportate la sistemul
de referinţă local şi notate cu F
xi
, F
yi
. Direcţiile ox şi OX fac între ele unghiul
φ. Exprimând
{ } { }
T
yi xi ei
F F F ·
în raport cu { } { }
T
Yi Xi ei
F F F ·
*
rezultă:
ϕ ϕ
ϕ ϕ
cos sin
sin cos
Yi Xi yi
Yi Xi xi
F F F
F F F
+ − ·
+ ·
→ { } [ ]{ }
*
ei ei
F t F ·
(4.87)
în care [t] este matricea cosinuşilor directori
[ ]
1
]
1

¸


·
ϕ ϕ
ϕ ϕ
cos sin
sin cos
t
(4.88)
Se poate arăta direct că [ ][ ] [ ] I t t
T
· , unde [I] este matricea unitate şi
întrucât [ ][ ] [ ] I t t ·
−1
rezultă că:
[ ] [ ]
1 −
· t t
T
22
(4.89)
deci matricea [t] este ortogonală.
Exprimări similare se pot face şi pentru celelalte noduri.
Urmează că, pentru un element finit, între forţele nodale din sistemul
de referinţă local şi cele din sistemul general există relaţia:
{ } [ ]{ }
*
e e
F T F ·
(4.90)
în care, pentru elementul finit triunghiular liniar,
[ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] 1
1
1
]
1

¸

·
t
t
t
T
0 0
0 0
0 0
(4.91)
este de asemenea o matrice ortogonală şi
[ ] [ ]
1 −
· T T
T
(4.92)
Un raţionament analog conduce la relaţia:
{ } [ ]{ }
*
e e
d T d ·
(4.93)
Din expresia (4.90), ţinând cont de (4.92), rezultă:
{ } [ ] { } [ ] { }
e
T
e e
F T F T F · ·
−1
*
(4.94)
Între forţele nodale şi deplasările nodale ale elementului finit, în
sistemul de referinţă local, există relaţia de forma (4.39):
{ } [ ]{ }
e e e
d k F ·
(4.95)
Înlocuind
{ }
e
d
din (4.95) cu expresia sa din (4.93) şi ducând apoi
{ }
e
F
astfel obţinut în (4.94), se obţine legătura dintre forţele nodale şi
deplasările nodale în sistemul de referinţă general:
{ } [ ] [ ][ ]{ }
* *
e e
T
e
d T k T F ·
(4.96)
sau
{ } [ ]{ }
* * *
e e e
d k F ·
(4.97)
unde
[ ] [ ] [ ][ ] T k T k
e
T
e
·
*
(4.98)
23
este matricea de rigiditate a elementului finit în sistemul de referinţă general.
4.1.5. ASAMBLAREA STRUCTURII. DETERMINAREA
DEPLASĂRILOR
După ce s-au constituit matricele de rigiditate ale tuturor elementelor
finite din structura divizată, urmează procesul de reconstituire prin
asamblarea părţilor componente.
Asamblarea elementelor finite din structură se face, aşa cum s-a mai
arătat, pe baza a două categorii de condiţii:
- condiţii de continuitate în noduri;
- condiţii de echilibru pe fiecare nod.
Pentru exemplificare se consideră o structură plană încărcată în planul
său (fig. 4.11 a), divizată în elemente finite (fig. 4.11 b).
a) b)
Fig. 4.11
Se determină matricele de rigiditate ale elementelor finite separate din
structură (fig. 4.12), pe care sunt figurate şi direcţiile deplasărilor şi forţelor
nodale. Sistemele de referinţă ale elementelor finite se consideră paralele cu
sistemul de coordonate al structurii.
a) b)
Fig. 4.12
Fie un nod oarecare, de exemplu 3, al structurii discretizate; condiţia
de continuitate în nod implică:
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
v v v v v
u u u u u
d c b a
d c b a
· · · ·
· · · ·
(4.99)
deci, deplasările nodale ale elementelor finite convergente într-un punct de
conexiune sunt egale cu ale structurii discretizate.
Echilibrul nodului presupune condiţiile:
0
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
· · + + +
· + + +
y
d
y
c
y
b
y
a
y
x
d
x
c
x
b
x
a
x
P F F F F
P F F F F
(4.100)
adică, forţele nodale ale elementelor finite, convergente într-un nod şi forţele
exterioare echivalente, de pe structură, în acelaşi nod, îşi fac echilibru.
Pentru întreaga structură se obţine un sistem de ecuaţii, care poate fi
24
pus sub forma:
[ ][ ] { }
s s s
P D K ·
(4.101)
unde [K
s
] – matricea de rigiditate a structurii (asamblată); {D
s
} – vectorul
deplasărilor nodale; {P
s
} – vectorul forţelor nodale exterioare ale structurii.
Matricea [K
s
] se formează din matricele de rigiditate ale elementelor
finite componente ale structurii. Asamblarea se realizează fie direct, pe baza
ecuaţiilor de echilibru (4.100), fie prin exprimarea echilibrului global cu
ajutorul lucrului mecanic virtual.
Pentru identificarea ecuaţiilor, se renumerotează nodurile structurii
divizate, fiecare cu două numere succesive (fig. 4.12 b). Astfel, pentru nodul
i (în notaţia iniţială) numerele ecuaţiilor vor fi 2i-1 şi 2i. Elementele matricei
de rigiditate a structurii rezultă de forma:
∑ ∑
· ·
h g
g
ij ij
h
ii ii
K K K K ,
(4.102)
unde h sunt numerele de identificare ale elementelor finite care au comun
gradul de libertate i, iar g sunt numerele de identificare ale elementelor finite
care au comune gradele de libertate i şi j.
Dacă i nu este adiacent cu j atunci K
ij
= 0.
Matricea [K
s
] este de tip bandă, lăţimea benzii fiind funcţie de modul în
care se face numerotarea nodurilor.
Ca exemplu se consideră prima ecuaţie din (4.100), care în
numerotarea din fig. 4.12 b corespunde la gradul de libertate 5. Notarea s-a
făcut la fiecare nod pentru deplasări pe direcţia x cu numere impare (2i-1) şi
pe direcţia y cu numere pare (2i). Componentele nodale ale forţelor
exterioare primesc aceiaşi indici ca şi gradele de libertate corespunzătoare
nodurilor. Dezvoltând condiţiile de echilibru şi ţinând cont de relaţiile (4.102)
rezultă:
( ) ( ) ( ) ( ) + + + + + + + +
4 54 54 3 53 53 2 52 52 1 51 51
D k k D k k D k k D k k
c a c a b a b a
( ) ( ) + + + + + + + + +
6 56 56 56 56 5 55 55 55 55
D k k k k D k k k k
d c b a d c b a
( ) ( ) ( ) ( ) · + + + + + + + +
10 510 510 9 59 59 8 58 58 7 57 57
D k k D k k D k k D k k
d c d c d b d b
5 10 510 9 59 8 58 7 57 6 56
5 55 4 54 3 53 2 52 1 51
P D k D k D k D k D k
D k D k D k D k D k
· + + + + +
+ + + + + ·
(4.103)
Ca verificare se pot face înlocuiri direct şi după gruparea termenilor se
ajunge la rezultatul de mai sus.
Întrucât sistemul de ecuaţii (4.101) a fost alcătuit fără a lua în
considerare condiţiile pe frontieră, matricea [K
s
] este singulară. Interesează în
25
continuare matricea de rigiditate a structurii fixate, [K], care se obţine
eliminând din matricea [K
s
] liniile şi coloanele corespunzătoare deplasărilor
nule. Evident, din vectorul deplasărilor dispar termenii nuli, iar din cel al
forţelor nodale se înlătură forţele de pe direcţiile gradelor de libertate fixate
(reacţiunile).
Prin partiţionare, sistemul (4.101) se pune sub forma:
¹
)
¹
¹
'
¹
·
¹
)
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

′ ′ ′

R
P
D
D
K K
K K
r
T
(4.104)
unde {D} – vectorul deplasărilor necunoscute ale structurii;
{D
r
} – deplasările pe direcţiile legăturilor structurii;
{P} – vectorul forţelor nodale de pe direcţiile deplasărilor {D} (forţele
active);
{R} – vectorul componentelor forţelor reactive.
În mod frecvent { } 0 ·
r
D şi din (4.104) rezultă:
[ ]{ } { } P D K ·

(4.105)
[ ] { } { } R D K
T
·

(4.106)
Rezolvând primul sistem de ecuaţii se obţin deplasările nodale:
{ } [ ] { } P K D
1 −
·
(4.107)
Având deplasările {D}, acestea se introduc în (4.106) şi se obţin
reacţiunile:
{ } [ ] { } [ ] [ ] { } P K K D K R
T T
1 −

·

·
(4.108)
În continuare se determină starea de tensiune din elementele finite
componente ale structurii.
26
4.2. ELEMENTE FINITE AXIAL SIMETRICE
Se precizează că în continuare se consideră elemente sau structuri, care
faţă de una din axe (numită axă de revoluţie) prezintă simetrie geometrică,
elastică şi de încărcare. Evident, această simetrie poate să varieze în direcţia
axei de revoluţie. Problemele care implicCa exemple se pot da rezervorul
cilindric supus presiunii hidrostatice, coşul de fum sub acţiunea forţelor
gravitaţionale şi a variaţiei de temperatură, sfera supusă acţiunilor
gravitaţionale etc.
Discretizarea unei astfel de structuri se realizează în inele sau, mai
general, elemente sub forma unui tor, având secţiunile transversale, spre
exemplu, triunghiulare (fig. 4.13). Se subliniază că un nod este de fapt un
cerc; de exemplu, nodul i este cercul de rază r
i
. Elementul de volum dV poate
fi exprimat sub forma dz dr r dV ⋅ ⋅ ⋅ · π 2 (dacă axa de revoluţie este, spre
exemplu z). În fond este vorba de elemente tridimensionale particulare, cu
secţiunile transversale în acelaşi plan. Întrucât condiţia de simetrie axială cere
ca v = 0 (după axa θ, tangentă la circumferinţă), deplasările nenule sunt u şi
w, situate în planul rz şi deci se pot extinde toate consideraţiile de la
problema elasticităţii plane în coordonate polare. În prezentul paragraf se
folosesc coordonatele cilindrice r, θ, z.
Deformaţiile specifice nenule sunt ε
r
, ε
z

θ
, γ
rz
, care se definesc în
funcţie de deplasările u, w ce formează vectorul { } { }
T
w u z r d , ) , ( · :
r
w
z
u
r
u
z
w
r
u
rz z r


+


· ·


·


· γ ε ε ε
θ
, , ,
(4.109)
sau
{ } [ ]{ } ) , (
0
1
0
0
z r d B
w
u
r z
r
z
r
r
w
z
u
r
u
z
w
r
u
rz
z
r

·
¹
)
¹
¹
'
¹
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

·
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹


+


·
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
γ
ε
ε
ε
ε
θ
(4.110)
Fig. 4.13
Deformaţiile datorate variaţiei temperaturii ce respectă simetria axială
27
sunt:
{ } { }
T
T
T T T 0 α α α ε ·
(4.111)
În baza legii lui Hooke, se pot exprima tensiunile funcţie de
deformaţiile specifice după cum urmează:
{ }
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹1
1
1
1
1
]
1

¸

− +
·
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
rz
z
r
rz
z
r
T
T
T
E
γ
α ε
α ε
α ε
ν
ν ν ν
ν ν ν
ν ν ν
ν ν
τ
σ
σ
σ
σ
θ θ
2
2 1
0 0 0
0 1
0 1
0 1
) 2 1 )( 1 (

(4.112)
unde matricea constitutivă [E] are forma:
[ ]
1
1
1
1
1
]
1

¸

− +
·
2
2 1
0 0 0
0 1
0 1
0 1
) 2 1 )( 1 (
ν
ν ν ν
ν ν ν
ν ν ν
ν ν
E
E

(4.113)
Deplasările u şi w se adoptă sub forma unor funcţii liniare, după cum
urmează:
( )
( ) z a r a a z r w
z a r a a z r u
6 5 4
3 2 1
,
,
+ + ·
+ + ·

(4.114)
sau
( ) { }
( )
( )
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

·
¹
)
¹
¹
'
¹
·
6
5
4
3
2
1
1 0 0 0
0 0 0 1
,
,
,
a
a
a
a
a
a
z r
z r
z r w
z r u
z r d
(4.115)
În formă compactă, relaţia precedentă se scrie:
( ) { } ( ) [ ]{ } a z r z r d , , ψ ·
(4.116)
Vectorul {a} al deplasărilor generalizate se poate exprima în funcţie de
28
vectorul deplasărilor nodale deci, procedând la interpolare:
k k k
j j j
i i i
z a r a a u
z a r a a u
z a r a a u
3 2 1
3 2 1
3 2 1
+ + ·
+ + ·
+ + ·
(4.117)
sau, în formă compactă
{ } [ ]{ }
u e
a A u
1
·
(4.118)
unde
[ ]
1
1
1
]
1

¸

·
k k
j j
i i
z r
z r
z r
A
1
1
1
1
(4.119)
În mod similar se obţine:
k k k
j j j
i i i
z a r a a w
z a r a a w
z a r a a w
6 5 4
6 5 4
6 5 4
+ + ·
+ + ·
+ + ·
(4.120)
sau
{ } [ ]{ }
w e
a A w
1
·
(4.121)
Din ecuaţiile (4.118) şi (4.121) se exprimă {a
u
} şi {a
w
} în funcţie de
{u
e
} şi respectiv {w
e
}:
{ } [ ] { } { } [ ] { }
e w e u
w A a u A a
1
1
1
1
;
− −
· ·
(4.122)
unde [A
1
]
-1
are expresia:
[ ]
[ ]
1
1
1
]
1

¸

·

k j i
k j i
k j i
c c c
b b b
a a a
A
A
1
1
1
det 2
1
(4.123)
cu următoarele semnificaţii ale termenilor
i j k j i k i j j i k
k i j i k j k i i k j
j k i k j i j k k j i
r r c z z b z r z r a
r r c z z b z r z r a
r r c z z b z r z r a
− · − · − ·
− · − · − ·
− · − · − ·
(4.124)
29
Ecuaţiile date de relaţiile (4.122) se pot pune sub forma:
{ }
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] { }
e
e
e
w
u
d A
w
u
A
A
a
a
a
1
1
1
1
1
0
0·
¹
)
¹
¹
'
¹
1
]
1

¸

·
¹
)
¹
¹
'
¹
·
(4.125)
Se introduce relaţia (4.125) în relaţia (4.116) şi se obţine:
( ) { } ( ) [ ][ ] { } [ ]{ }
e e
d N d A z r z r d · ·
−1
, , ψ
(4.126)
în care matricea funcţiilor de formă [N] are expresia
[ ] ( ) [ ][ ]
1
]
1

¸

· ·

k j i
k j i
N N N
N N N
A z r N
0 0 0
0 0 0
,
1
ψ
(4.127)
unde
[ ]
( )
[ ]
( )
[ ]
( ) z c r b a
A
N
z c r b a
A
N
z c r b a
A
N
k k k k
j j j j
i i i i
+ + ·
+ + ·
+ + ·
1
1
1
det 2
1
det 2
1
det 2
1
(4.128)
Introducând relaţia (4.126) în relaţia (4.110) se exprimă vectorul
deformaţiilor cu ajutorul deplasărilor locale {d
e
}:
{ } [ ] ( ) { } [ ][ ]{ }
e
d N B z r d B
∗ ∗
· · , ε
(4.129)
Aplicând matricea operator [B*(r,z)] matricei funcţiilor de formă
[N(r,z)], se obţine [B(r,z)], deci:
{ } ( ) [ ]{ }
e
d z r B , · ε
(4.130)
în care,
30
( ) [ ] ( ) [ ][ ]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

· ·

r
N
r
N
r
N
z
N
z
N
z
N
r
N
r
N
r
N
z
N
z
N
z
N
r
N
r
N
r
N
N z r B z r B
k
j
i k
j
i
k
j
i
k
j
i
k
j
i
0 0 0
0 0 0
0 0 0
, ,
(4.131)
În particular, pentru expresiile lui u şi w adoptate, matricea [B] devine:
[ ]
[ ]
1
1
1
1
1
]
1

¸

·
k j i k j i
k j i
k j i
k j i
b b b c c c
d d d
c c c
b b b
A
B
0 0 0
0 0 0
0 0 0
det 2
1
1
(4.132)
Coeficienţii de tipul b şi c sunt cei din relaţiile (4.124), iar coeficienţii
de tipul d au expresiile:
r
z c
b
r
a
d
r
z c
b
r
a
d
r
z c
b
r
a
d
k
k
k
i
j
j
j
j
i
i
i
i
+ + ·
+ + ·
+ + ·
(4.133)
Ţinând cont de relaţia (4.112), tensiunile {σ}={σ
r
σ
z
σ
θ
τ
rz
}
T
se scriu:
{ } [ ]{ } [ ] ( ) [ ]{ } ( )
T e T
d z r B E E ε ε ε σ − · − · ,
(4.134)
Aplicând teorema lucrului mecanic virtual, rezultă expresia matricei de
rigiditate a elementului finit:
[ ] [ ] [ ][ ]

·
e
V
T
e
dV B E B k
(4.135)
Pentru acest tip de element finit, elementul de volum se poate scrie dV
= 2πrdrdz şi relaţia (4.135) devine:
31
[ ] [ ] [ ][ ]

·
e
V
T
e
drdz B E B r k π 2
(4.136)
Întrucât matricea [B] este funcţie de r şi z, integrala dată de relaţia
(4.136) nu este simplu de rezolvat şi este necesar să se utilizeze metode
numerice de integrare.
4.3. ELEMENTE FINITE SPAŢIALE
Pentru analiza stării de tensiune şi de deformaţie în structurile masive
sau corpuri tridimensionale solicitate, se folosesc elemente finite spaţiale.
Cele mai utilizate forme sunt tetraedrul şi hexaedrul. Acestea au ca noduri
primare vârfurile, iar ca noduri secundare (când este cazul) puncte amplasate
pe muchii şi, eventual, în interior.
4.3.1. ELEMENTUL FINIT TETRAEDRAL CU 4 NODURI
ÎN COORDONATE CARTEZIENE
Elementul finit tetraedral este o generalizare la spaţiul cu trei
dimensiuni a elementului finit triunghiular din cazul plan. În figura 4.14 este
reprezentat elementul tetraedral având patru noduri (primare), pe care sunt
figurate gradele de libertate, câte trei pe fiecare nod, deci 12 pe întregul
element finit.
Fig. 4.14
Vectorul deplasărilor unui punct curent, ( ) { } { }
T
w v u z y x d , , , , · ,
poate fi reprezentat prin polinoame de gradul I în x, y, z:
( )
( )
( ) z a y a x a a z y x w
z a y a x a a z y x v
z a y a x a a z y x u
12 11 10 9
8 7 6 5
4 3 2 1
, ,
, ,
, ,
+ + + ·
+ + + ·
+ + + ·
(4.137)
Aceste expresii pot fi puse sub formă matriceală:
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
1
1
]
1

¸

·
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
12
2
1
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
a
a
a
z y x
z y x
z y x
w
v
u

(4.138)
32
sau în reprezentare compactă,
( ) { } ( ) [ ]{ } a z y x z y x d , , , , ψ ·
(4.139)
Din relaţiile (4.137), (4.138) şi (4.139), înlocuind succesiv x, y, z cu
coordonatele punctelor 1, 2, 3, 4 se obţine:
{ } [ ]{ } a A d
a
a
a
A
A
A
w
v
u
e
w
v
u
e
e
e
· ⇒
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
1
1
]
1

¸

·
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
1
1
0 0
0 0
0 0
(4.140)
unde
{ } { } { } { }
{ } { } { } { }
{ } { } { } { }
T
w
T
e
T
v
T
e
T
u
T
e
a a a a a w w w w w
a a a a a v v v v v
a a a a a u u u u u
12 11 10 9 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1
4 3 2 1 4 3 2 1
;
;
;
· ·
· ·
· ·
(4.141)
[ ] { }
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
1
1
1
1
]
1

¸

·
w
v
u
a
a
a
a
z y x
z y x
z y x
z y x
A ;
1
1
1
1
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1
1
(4.142)
Rezolvând ecuaţia dată de relaţia (4.140), se găseşte:
{ } [ ] { }
e
d A a
1 −
·
(4.143)
unde
[ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
1
1
1
]
1

¸

·
1
1
1
1
1
1
1
0 0
0 0
0 0
A
A
A
A
(4.144)
Inversarea matricei [A
1
], de dimensiuni 4x4, se poate efectua prin
procedee elementare.
Substituind (4.143) în (4.139) se obţine:
( ) { } ( ) [ ][ ] { } ( ) [ ]{ }
e e
d z y x N d A z y x z y x d , , , , , ,
1
· ·

ψ
(4.145)
în care
33
( ) [ ] ( ) [ ][ ]
1
1
1
]
1

¸

·
· ·

4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
, , , ,
N N N N
N N N N
N N N N
A z y x z y x N ψ
(4.146)
Componentele deformaţiilor corespunzând deplasărilor u, v, w sunt:
z
u
x
w
z
w
y
w
z
v
y
v
x
v
y
u
x
u
zx z
yz y
xy x


+


·


·


+


·


·


+


·


·
γ ε
γ ε
γ ε
;
;
;
(4.147)
Relaţiile (4.147), reprezentând ecuaţiile geometrice, se pot exprima în
notaţie matriceală:
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
'
¹
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸·
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹


+
+
+
·
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
w
v
u
x z
y z
x y
z
y
x
z
u
x
w
y
w
z
v
x
v
y
u
z
w
y
v
x
u
zx
yz
xy
z
y
x
0
0
0
0 0
0 0
0 0
γ
γ
γ
ε
ε
ε
(4.148)
sau, în formă compactă
{ } ( ) [ ] ( ) { } ( ) [ ] ( ) [ ]{ }
e
d z y x N z y x B z y x d z y x B , , , , , , , ,
∗ ∗
· · ε
(4.149)
Operatorul de derivare [B*(x,y,z)], de dimensiune 6x3, aplicat matricei
[N(x,y,z)], de dimensiune 3x6, conduce la matricea [B(x,y,z)], de dimensiune
6x6, care are forma:
( ) [ ] ( ) [ ] ( ) [ ] · ·

z y x N z y x B z y x B , , , , , ,
(4.150)
34
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

·
x
N
x
N
x
N
x
N
z
N
z
N
z
N
z
N
y
N
y
N
y
N
y
N
z
N
z
N
z
N
z
N
x
N
x
N
x
N
x
N
y
N
y
N
y
N
y
N
z
N
z
N
z
N
z
N
y
N
y
N
y
N
y
N
x
N
x
N
x
N
x
N
4 3 2 1 4 3 2 1
4 3 2 1 4 3 2 1
4 3 2 1 4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Funcţiile de formă N
1
, N
2
, N
3
, N
4
fiind liniare, rezultă că [B(x,y,z)] este
constantă. Prin urmare, elementul finit tetraedru, având ca puncte nodale
nodurile primare, este un element finit cu deformaţii constante.
Vectorul tensiunilor
{ } { }
T
zx yz z y x
xy
τ τ τ σ σ σ σ ·
se determină
din legea lui Hooke,
{ } [ ]{ } [ ]{ } [ ] ( ) [ ]{ }
e
d z y x B E E C , , · · · ε ε σ
(4.151)
unde [C] = [E] este matricea constitutivă sau a constantelor elastice, care
pentru materialul izotrop are forma:
[ ] [ ]
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸

+
+
+
· ·
G
G
G
G
G
G
E C
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 2
0 0 0 2
0 0 0 2
λ λ λ
λ λ λ
λ λ λ
(4.152)
Din teorema lucrului mecanic virtual (exprimat în deplasări virtuale), se
obţine matricea de rigiditate a elementului finit:
[ ] ( ) [ ] [ ] ( ) [ ]

·
e
V
T
e
dV z y x B C z y x B k , , , ,
(4.153)
care pentru elementul finit cu 12 grade de libertate are dimensiunea de
12x12.
35
4.3.2. ELEMENT FINIT TETRAEDRAL ÎN COORDONATE
NATURALE
4.3.2.1. Element finit tetraedral liniar
Se consideră un element finit sub formă de tetraedru raportat la
sistemul de referinţă cartezian xyz şi local în coordonate L – naturale (fig.
4.15), având patru noduri primare.
Fig. 4.15
Coordonatele L – naturale sau de volum ale unui punct curent P(x,y,z)
sunt:
V
V
L
V
V
L
V
V
L
V
V
L
4
4
3
3
2
2
1
1
, , , · · · ·
(4.154)
unde
123 4 412 3 341 2 234 1
, , ,
P P P P
V V V V V V V V · · · ·
(4.155)
Evident, există relaţia:
1
4 3 2 1
· + + + L L L L
(4.156)
În figura 4.15b sunt date coordonatele naturale ale vârfurilor
elementului finit şi ecuaţiile feţelor tetraedrului.
Între coordonatele carteziene x, y, z şi cele naturale se stabilesc relaţii
liniare:·
·
·
· + + + ·
· + + + ·
· + + + ·
4
1
4 4 3 3 2 2 1 1
4
1
4 4 3 3 2 2 1 1
4
1
4 4 3 3 2 2 1 1
i
i i
i
i i
i
i i
z L z L z L z L z L z
y L y L y L y L y L y
x L x L x L x L x L x
(4.157)
Rezolvând sistemul de ecuaţii (4.157), la care se adaugă şi (4.156), în
raport cu L
i
(i = 1, 2, 3, 4), rezultă:
( ) ( ) 4 , , 1 ,
6
1
 · + + + · i z d y c x b a
V
L
i i i i i
(4.158)
36
în care
1
1
1
,
1
1
1
,
1
1
1
,
1
1
1
1
6
4 4
3 3
2 2
1
4 4
3 3
2 2
1
4 4
3 3
2 2
1
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1
y x
y x
y x
d
z x
z x
z x
c
z y
z y
z y
b
z y x
z y x
z y x
a
z y x
z y x
z y x
z y x
V
· − · − ·
· ·
(4.159)
Prin permutări circulare se obţin ceilalţi coeficienţi pentru i = 2, 3, 4.
Deplasările u, v, w, ale unui punct aparţinând elementului, se determină
cu relaţiile:
∑ ∑ ∑
· · ·
· · ·
4
1
4
1
4
1
, ,
i
i i
i
i i
i
i i
w L w v L v u L u
(4.160)
4.3.2.2. Element finit tetraedral cuadratic
Acest element are 10 noduri, 4 primare în vârfuri şi 6 secundare în
mijloacele muchiilor(fig. 4.16), şi permite o mai bună discretizare a
contururilor curbe şi o precizie superioară a rezultatelor.
Fig. 4.16
Coordonatele unui punct curent P(x,y,z) se determină cu relaţiile:
∑ ∑ ∑
· · ·
· · ·
10
1
10
1
10
1
, ,
i
i i
i
i i
i
i i
z N z y N y x N x
(4.161)
Analog rezultă câmpul deplasărilor:
∑ ∑ ∑
· · ·
· · ·
10
1
10
1
10
1
, ,
i
i i
i
i i
i
i i
w N w v N v u N u
(4.162)
Funcţiile de interpolare sau de formă N
i
(i = 1, ..., 10) în raport cu L
i
(i
= 1, ..., 10), pot fi exprimate după cum urmează:
( ) ( )
3 2 10 3 1 9 2 1 8
3 4 7 1 4 6 2 4 5
4 , 4 , 4
4 , 4 , 4
4 , 3 , 2 , 1 1 2
L L N L L N L L N
L L N L L N L L N
j L L N
j j j
· · ·
· · ·
· − ·
(4.163)
37
4.3.2.3. Element finit tetraedral cubic
Elementul finit tetraedral cu 16 puncte nodale (fig. 4.17), din care 4
puncte nodale primare în vârfuri şi câte două pe muchii, astfel încât
realizează diviziuni echidistante, se numeşte element tetraedral cubic.
Fig. 4.17
Coordonatele punctelor nodale secundare sunt:

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
0 ,
3
1
,
3
2
, 0 16 ; 0 ,
3
2
,
3
1
, 0 15 ; 0 ,
3
1
, 0 ,
3
2
14 ; 0 ,
3
2
, 0 ,
3
1
13
0 , 0 ,
3
2
,
3
1
12 ; 0 , 0 ,
3
1
,
3
2
11 ;
3
2
,
3
1
, 0 , 0 10 ;
3
1
,
3
2
, 0 , 0 9
3
2
, 0 , 0 ,
3
1
8 ;
3
1
, 0 , 0 ,
3
2
7 ;
3
2
, 0 ,
3
1
, 0 6 ;
3
1
, 0 ,
3
2
, 0 5
Ca şi în cazurile precedente, coordonatele unui punct curent (x, y, z) şi
deplasările corespunzătoare se determină cu relaţiile:
∑ ∑ ∑
· · ·
· · ·
16
1
16
1
16
1
, ,
i
i i
i
i i
i
i i
z N z y N y x N x
(4.164)
∑ ∑ ∑
· · ·
· · ·
16
1
16
1
16
1
, ,
i
i i
i
i i
i
i i
w N w v N v u N u
(4.165)
Funcţiile de interpolare N
i
(i = 1, ..., 16) au următoarele expresii:
( )( ) ( ) 4 , , 1 2 3 1 3
2
 · − − · j L L
L
N
j j
j
j
( ) ( ) ( ) 1 3
2
9
, 1 3
2
9
, 1 3
2
9
4
1 4
7 2
2 4
6 4
2 4
5
− · − · − · L
L L
N L
L L
N L
L L
N
( ) ( ) ( ) 1 3
2
9
, 1 3
2
9
, 1 3
2
9
3
1 4
10 4
3 4
9 1
1 4
8
− · − · − · L
L L
N L
L L
N L
L L
N
(4.166)
( ) ( ) ( ) 1 3
2
9
, 1 3
2
9
, 1 3
2
9
1
3 1
13 1
2 1
12 2
2 1
11
− · − · − · L
L L
N L
L L
N L
L L
N
( ) ( ) ( ) 1 3
2
9
, 1 3
2
9
, 1 3
2
9
3
3 2
16 2
3 2
15 3
3 1
14
− · − · − · L
L L
N L
L L
N L
L L
N
Pentru determinarea matricei de rigiditate a elementului finit se exprimă
în continuare deformaţiile specifice, tensiunile şi condiţia de echilibru prin
38
lucrul mecanic virtual.
4.3.3. ELEMENTUL FINIT HEXAEDRAL
4.3.3.1. Element finit paralelipipedic
În coordonate carteziene se consideră cazul paralelipipedului, care este
un hexaedru particular. Punctele sale nodale sunt în vârfuri, deci are 8
noduri, iar pe fiecare nod câte 3 grade de libertate(deplasările în direcţiile
celor trei axe de coordonate). Numărul total al gradelor de libertate pe
element este 8x3 = 24 (fig. 4.18).
Fig. 4.18
Polinomul generator pentru o deplasare va avea 8 termeni, după cum
urmează:
xyz zx yz xy z y x 1
(4.167)
În lungul unei muchii deplasările variază liniar.
Procedeul de interpolare pentru paralelipiped este asemănător cu cel
utilizat la tetraedru.
Matricea [A] a coordonatelor este, ca şi în celelalte cazuri,
cvasidiagonală,
[ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]1
1
1
]
1

¸

·
1
1
1
0 0
0 0
0 0
A
A
A
A
(4.168)
Submatricea [A
1
] este de dimensiune 8x8. Pentru a inversa [A] (de
dimensiune 24x24) este suficient să se inverseze [A
1
].
Vectorii deformaţiilor şi tensiunilor sunt similari cu cei ai tetraedrului
(relaţia 4.149, respectiv 4.151).
Dimensiunea matricei [N] = [ψ][A]
-1
este 3x24, iar a matricei [B], 6x24.
Matricea de rigiditate are aceeaşi formă standard (4.153).
4.3.3.2. Element finit hexaedral izoparametric
Conceptul funcţiilor izoparametrice de interpolare pentru elemente
bidimensionale se extinde la elementul finit hexaedral tridimensional.
Mai întâi se consideră paralelipipedul rectangular (fig. 4.19 a), pentru
care se folosesc coordonate adimensionale faţă de centrul C, de coordonate
carteziene x
C
, y
C
, z
C
. Laturile paralelipipedului sunt 2a, 2b, 2c, iar
coordonatele adimensionale ξ, η, ζ se exprimă:
39
c
z z
b
y y
a
x x
C C C

·

·

· ς η ξ , ,
(4.169)
Fig. 4.19
Valorile coordonatelor unui punct se situează între -1 şi +1, şi o
singură coordonată variază în lungul unei muchii. Coordonatele colţurilor
paralelipipedului au valorile:
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 1 , 1 , 1 8 , 1 , 1 , 1 7 , 1 , 1 , 1 6 , 1 , 1 , 1 5
1 , 1 , 1 4 , 1 , 1 , 1 3 , 1 , 1 , 1 2 , 1 , 1 , 1 1
− − − −
− − − − − − − −
Se consideră, de asemenea, un hexaedru regulat orientat arbitrar (fig.
4.19 b). Se definesc coordonatele ξ, η, ζ astfel încât feţele corespund la ±1:
1 ; 1 ; 1
1 ; 1 ; 1
6 , 7 , 3 , 2 8 , 7 , 6 , 5 7 , 8 , 4 , 3
5 , 8 , 4 , 1 4 , 3 , 2 , 1 6 , 5 , 2 , 1
· ⇒ · ⇒ · ⇒
− · ⇒ − · ⇒ − · ⇒
ξ ζ η
ξ ζ η
S S S
S S S
Coordonatele vârfurilor hexaedrului sunt aceleaşi cu ale
paralelipipedului.
Deplasările u, v, w sunt componentele vectorului
( ) { } { }
T
w v u z y x d , , , , · , iar deplasările nodale formează trei subvectori
{ } { } { }
e e e
w v u , ,
, având fiecare câte 8 componente:
{ } { } { } { } { } { }
T
e
T
e
T
e
w w w w v v v v u u u u
8 2 1 8 2 1 8 2 1
; ;    · · ·
(4.170)
La hexaedrul cu 24 grade de libertate nodale funcţiile de interpolare
sunt de gradul I şi variază liniar în lungul unei laturi. Se pot stabili funcţii de
interpolare folosind funcţia:
( ) ξηζ α ξζ α ηζ α ξη α ζ α η α ξ α α ζ η ξ
8 7 6 5 4 3 2 1
, , + + + + + + + · f
(4.171)
Se obţin următoarele funcţii de formă:
( )( )( ) 8 , , 2 , 1 1 1 1
8
1
 · + + + · i N
i i i i
ζζ ηη ξξ
(4.172)
Este remarcabil faptul că pentru determinarea coordonatelor carteziene
ale unui punct generic şi pentru determinarea deplasărilor nodale se folosesc
aceleaşi funcţii de formă:
∑ ∑ ∑
· · ·
· · ·
8
1
8
1
8
1
, ,
i
i i
i
i i
i
i i
z N z y N y x N x
(4.173)
40
∑ ∑ ∑
· · ·
· · ·
8
1
8
1
8
1
, ,
i
i i
i
i i
i
i i
w N w v N v u N u
(4.174)
Matricea de rigiditate a unui element finit are expresia cunoscută:
[ ] [ ] [ ][ ]
∫∫∫
·
e
V
T
e
dV B C B k
(4.175)
unde
[ ] [ ][ ] N B B

·
(4.176)
iar [C] este matricea constitutivă.
Pentru a determina [B] se foloseşte jacobianul şi transformarea de
coordonate:
[ ] [ ] ) );
1
b
f
f
f
J
z
f
y
f
x
f
a
z y x
z y x
z y x
J
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹


·
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
)
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹


1
1
1
1
1
1
1
]
1

¸·

ζ
η
ξ
ζ ζ ζ
η η η
ξ ξ ξ
(4.177)
Elementul diferenţial de volum dV se exprimă:
[ ] ζ η ξ d d d J dxdydz dV · ·
(4.178)
unde [J] este valoarea absolută a determinantului jacobian.
Pentru laturi curbe se pot folosi funcţii de interpolare de ordin superior.
Astfel se pot obţine elemente finite cuadratice (patratice) şi cubice, care
corespund unei variaţii pătratice, respectiv cubice a coordonatelor în lungul
muchiilor.
Un astfel de element poate fi cel cu 8 puncte nodale primare (în
vârfuri) şi 12 în mijloacele muchiilor, în total 20 de puncte nodale (fig. 4.20);
fiecare nod având trei grade de libertate, elementul finit are 60 de grade de
libertate.
Fig. 4.20
Funcţiile de interpolare depind de poziţiile nodurilor şi au expresiile:
- nodurile 1, ..., 8
( )( )( )( ) 2 1 1 1
8
1
− + + + + + · ζ ζ η η ξ ξ ζ ζ η η ξ ξ
i i i i i i i
f
41
(4.179)
- nodurile 13, ..., 16
( )( )( ) η η ξ ξ ζ
i i i
f + + − · 1 1 1
4
1
2
(4.180)
- nodurile 9, 11, 17, 19
( )( )( ) ζ ζ η η ξ
i i i
f + + − · 1 1 1
4
1
2
(4.181)
- nodurile 10, 12, 18, 20
( )( )( ) ζ ζ ξ ξ η
i i i
f + + − · 1 1 1
4
1
2
(4.182)
Coordonatele carteziene ale unui punct curent şi deplasările
corespunzătoare se calculează cu relaţii de forma (4.173) şi respectiv
(4.174), în care sumarea se face de la 1 la 20.
În continuare se parcurg aceleaşi etape ca la celelalte tipuri de elemente
finite analizate.
4.4. ELEMENTE DE DINAMICA STRUCTURILOR
În numeroase cazuri practice structurile şi sistemele reale sunt
acţionate de sarcini care depind de timp (dinamice). Cele mai frecvente sunt
acţiunile care imprimă structurilor mişcări vibratorii (de oscilaţie).
Dacă o structură elastică este supusă la acţiuni dinamice, câmpul de
deplasare din structură variază în timp. Datorită acceleraţiei apar forţe masice
de inerţie, iar datorită frecărilor interne şi celor de amortizare externă apar
forţe de rezistenţă (de amortizare). Ambele tipuri de forţe sunt opuse
mişcării.
Dacă d(x,y,z) este vectorul deplasărilor sistemului elastic, forţele de
inerţie distribuite acţionând sistemul structural sunt date de produsul
d
 
ρ
,
unde ρ este densitatea masei materialului constitutiv, iar { } d
 
vectorul
acceleraţiilor.
În conformitate cu principiul lui d`Alambert, forţa de inerţie este static
echivalentă cu forţa masică (de volum) impusă sistemului în mişcare.
Forţele de rezistenţă pot avea mai multe provenienţe: de natură
vâscoasă, histeretică, de frecare etc. În general, forţele de rezistenţă au la
bază legi de distribuţie complexe, dar pentru analize practice se folosesc forţe
de amortizare echivalente, care în fiecare punct sunt proporţionale cu viteza
de mişcare. Prin urmare, forţa de amortizare poate fi considerată un vector
42
{f
a
}, proporţional cu vectorul vitezelor { } d

, deci { } { } d f
a a

ν · , unde ν
a
este
coeficientul (factorul) de amortizare.
Exprimând echilibrul în mişcare al unui element finit, se obţine o
ecuaţie de forma:
[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } ( ) { } t F d m d c d k
e e e e
· + +
  
(4.183)
unde pentru un element finit cu n
e
noduri, [k
e
] este matricea de rigiditate a
acestuia, aceeaşi ca în cazul analizei statice:
[ ] [ ] [ ][ ]
∫∫∫
·
e
V
T
e
dV B E B k
(4.184)
[c
e
] este matricea de amortizare ataşată elementului finit şi care poate fi
determinată cu relaţia
[ ] [ ] [ ]
∫∫∫
·
e
V
T
a e
dV N N c ν
(4.185)
[N] fiind matricea funcţiilor de interpolare, dV elementul de volum; [m
e
] este
matricea de masă a elementului finit şi se obţine cu relaţia
[ ] [ ] [ ]
∫∫∫
·
e
V
T
e
dV N N m ρ
(4.186)
Matricea [N] a funcţiilor de interpolare poate fi exprimată sub forma
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
e
n
N I N I N I N 
2 1
·
(4.187)
unde
[ ]
1
1
1
]
1

¸

·
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
(4.188)
şi N
i
, i = 1, 2, ..., n
e
, sunt aceleaşi funcţii folosite la analiza statică.
După asamblarea structurii divizată în elemente finite, se obţine un
sistem de ecuaţii de mişcare a structurii, după cum urmează:
[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } ( ) { } t F D K D C D M · + +
  
(4.189)
unde
{ } D
- vectorul deplasărilor nodale ale structurii;
{ } D

-vectorul vitezelor nodale ale structurii;
{ } D
 
- vectorul acceleraţiilor nodale ale structurii;
[ ] M
- matricea maselor structurii;
43
[ ] C
- matricea de amortizare a structurii;
[ ] K
- matricea de rigiditate a structurii;
( ) { } t F - vectorul forţelor dinamice.
Matricele [M] şi [C] exprimate prin relaţiile (4.186) şi (4.185) sunt
dense (dens populate) şi se numesc matrice consistente de masă, respectiv
de amortizare. Termenul de consistent este utilizat pentru a distinge aceste
matrice de matricea maselor concentrate, respectiv matricea amortizărilor
concentrate, corespunzător modelului dinamic cu mase şi amortizări situate
în noduri.
Din punctul de vedere practic, prin folosirea matricei maselor şi
amortizărilor concentrate se obţin unele facilităţi de calcul.
Aceste aspecte, prezentate şi în capitolele precedente, necesită, pentru
structurile continue, o analiză mai detaliată.
Pentru analiza dinamică a unei structuri elastice este important studiul
vibraţiilor libere. O structură elastică poate fi pusă în mişcare (oscilatorie)
datorită unei unei acţiuni perturbatoare aplicată iniţial şi apoi îndepărtată.
Acţiunea perturbatoare poate fi, de exemplu, o deplasare D
0
urmată de
eliminarea bruscă a acesteia, care este echivalentă unui impuls iniţial.
Structura capătă o mişcare oscilatorie, care depinde de rigiditatea structurii
prin [K], de distribuţia maselor prin [M], de amortizare prin [C] şi evident, de
parametrii care definesc impulsul iniţial. Ecuaţia de mişcare a structurii este:
[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } 0 · + + D K D C D M
  
(4.190)
care este ecuaţia matriceală a vibraţiilor libere amortizate.
Forţele de amortizare atenuează treptat amplitudinile mişcării.
Dacă forţele de amortizare lipsesc (sau se neglijează), ecuaţia de
mişcare devine:
[ ]{ } [ ]{ } 0 · + D K D M
 
(4.191)
descriind vibraţiile libere fără amortizare. Se poate admite că răspunsul
dinamic este armonic, soluţia fiind de forma
{ } { }
t i
e D D
ω −
·
(4.192)
care introdusă în (4.191), conduce la sistemul:
[ ] [ ] ( ){ } 0
2
· − D M K ω
(4.193)
unde { } D este vectorul deplasărilor armonice, ω - pulsaţia proprie şi t –
timpul.
Pentru ca sistemul (4.193) să aibă o soluţie netrivială, trebuie
44
îndeplinită condiţia:
[ ] [ ] ( ) 0 det
2
· − M K ω
(4.194)
Ecuaţia caracteristică asociată sistemului (4.193) are n rădăcini
2
i
ω
,
toate reale, deoarece matricea [K] este simetrică. Valorile
n i
i
, , 2 , 1 ,
2
 · ω
(n fiind numărul gradelor de libertate dinamică ale
structurii) sunt valorile proprii ale sistemului (4.193). Fiecărei valori proprii îi
corespunde un vector propriu { } i D . Cuplurile ( ) i
i
D , ω satisfac ecuaţia
matriceală:
[ ]{ } [ ]{ } n i D M D K i
i
i , , 2 , 1 ,
2
 · ·ω
(4.195)
Cele n pulsaţii proprii ω
i
formează o matrice diagonală, numită
matricea valorilor proprii sau spectrală, iar cei n vectori proprii, asociaţi
valorilor proprii, formează o matrice pătrată de dimensiune nxn şi care este
matricea modală.
45

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->