You are on page 1of 4

මෙය ෙවක් සහ පුතකු අතර සිදුවන කතන්දරයක් බැවින් ඔබ මෙය කියවීෙට අකෙැතිනම්

කරුණාකර කියවීමෙන් වලකින්න .
මේ දවස්වල මෙන්න මේ වමේ කතා ම ොඩක් ආව.කීප මදමනක් අකෙැත්ත ප්‍රකා කරල තිබුන.
නමුත් මේවා ෙනකල්පිත කතා විදිහට සලකන්න. මෙොකද serious න්න මදයක් ෙමවවමේ නෑ. මේ
කතාව අපිට එව්මව් HarshaBlak කියල අමේ මිත්‍රමයක්දදි ටෙ ියයන්න ලැමනන්න කියල wish
කරනවා .ඔයාලමේ අදහසුත් දක්වන්න.නැතිනේ ඉස්සරහට එන මකොටස් කියවන්න ලැමනන එකක්
නෑ.
මේක සිද්ද වුමන් ෙං A/L කරලා ම දර ඉන්නමකොට. විභාමේ ඉවර වුනාට පස්මසේ ෙට ම දර
ඉන්නමකොට මපොඩි ම ොබ් එකක් මසට් වුනා Abans එමක්. නමුත් උඹලා ට කියන්න නැරි වුනා ෙං
ැන ෙමේ නෙ කසුන්. ෙං ඉන්මන් ාල්මල්. ම ොබ් එක නේ ෙට මසට් වුමන් ම ොඩක් දුර. මකොමහද
කියන්න ඕමන් නෑ මන්. ෙං මකියන්ෙ කතාවට නහින්නේමකො.
අමේ ම දර ඉන්මන් ෙෙයි අේෙයි විතරයි. තාත්තා ඉන්මන් ඕොන්. අවුරුදු 5ක් මවනවා අේොව
divorce කරලා. හිටපු දවස්වල අේෙත් එක්ක නිතරෙ රණ්ඩු වුනා. අමේ අේො ම ොඩක් අසරණ වුනා
ොත් එක්ක. නමුත් අේො සැලුන් එකක් කරපු නිසා අපි මකොමහොෙ හරි ජීවත් වුනා. අේො ැන
කියනවනේ අේො මේ වයස 40යි. ෙට මලඩක් දුකක් කරදරයක් තිබුන මවලාවට ෙට එකෙ පිහිට
ෙමේ අේො. ඇත්තටෙ අේො ෙට හරිෙ ආදමරයි.
අේො ම දර ඉන්මන් මනොමභොෙ සැහැල්ලුමවන්. අේො තාෙත් ලස්සනයි. අපි මකොමහ හරි ගිමයොත්
පිරිමින් අේො දිහා මදපාරක් නලනවා ඒතරෙටෙ sexy look එකක් තිබුමන්. අේො රෑට අඳින්මන්
විනිවිද මේන නයිටියක්. ඒක යටින් අේො මුකුත් අඳින්මන් නෑ.

අේො ෙනොියයන්ට අන්දවන්න ගිහින් ෙහන්සි මවලා සෙහර දවස් වල ම දර ආවාෙ bra එකයි
panty එක පිටින් සාමලට ඇවිල්ලා සැටි එකට වැටිලා fan එක දාම න relax එමක් ඉන්නවා.
මෙමහෙ ඉන්නමකොට අේොමේ සුවඳට ෙට ඉමබ්ටෙ නගිනවා. ෙං ඉතින් සද්ද නැතුව TV එක නල
නල ඉන්න මකොට අේො ෙමේ දිහා ෙටත් මහොමරන් නලනවා කියලා ෙට මත්රුණා. මෙමහෙ පැයක්
විතර අේෙ ඉඳලා නාත්‍රූේ යනවා. ෙං නිදා න්න කියන් හැෙදාෙ xxx නලල තෙයි අේොවත් ෙතක්
කරලා අමත් හලා නිදා න්මන්. ෙට ම ොබ් එකට යන්න දවස් ලං වුනා. ඒත් අේො කැෙති නෑ
යනවට. මෙොකද ගිමයොත් ෙට එමහ නතර මවන්න මවන නිසා. අේො ටිකක් විතර සුදුයි. වැඩිය නඩත්
නෑ body shape එක ලස්සනට තියන් ඉන්නවා.

මකොමහොෙ හරි දවසක් ෙං හවස වැලක් නල නල හිටියා. ම දර අේො හවස එක පාරටෙ ආවා. ෙටත් ඒ
මවලාමව උපරිෙ මවලයි හිටිමය ඉකෙනටෙ ෙං off කරලා normal විදිහට හිටියා. අේො කාෙමේට
ආවා “අේො අද කියන් ආමව් ඇයි?” “නෑ පුමත් අද එච්චර වැඩ තිබුමනත් නැති එමක් ෙං ම දර ආවා.
පුතා කෑවද? නෑ අේමේ තාෙ නෑ. මෙච්චර මවලා මෙොකද කමල්? ගිහින් කන්න. ෙං යනවා එමහනේ
නා න්න” කියලා යන්න කියන් ෙමේ මකියන් මවලා තිබ්න එක අේො දැකලා සද්ද නැතුව හිමීට
ගියා නා න්න. “අේො දකින්න ඇති ෙමේ එක?? ඒත් අේො සද්ද නැතුව ගිමේ මනොදැක්ක ානට
මන්. ෙං ඉතින් TV එක නල නල හිටියා. ඉන්නමකොට අේො ආවා මවනදා වමේෙ තුවාය පිටින්, නමුත්
අද මලොකු මවනසක්, මකොට තුවායක් ඇඳම නයි අේො ආමව්. තන් මදකත් ලාවට මේනවා. අේො
තුවාය අතින් අල්ල ම නයි ආමව් ඒතරෙටෙ මකොටයි. ෙෙත් ම දර ඇඳම න හිටිමේ මකොට
කියසෙක් විතරයි. අේො…..තන් මදකත් ලස්සනට තිමයනවා. අේො කාෙමේට ගිමේ පුක ලස්සනට
පද්දම න. ෙට දැන් මහොඳටෙ නැ ලා. ෙට මෙච්චර කල් අේොව මෙච්චර ලස්සනට දැකලා නෑ. ෙං
ඉක්ෙනටෙ කාෙමේට ගිහින් මහොඳ අමත් පාරක් ැහුවා. නඩු ං ාවක් ෙට ගියා. ඊට පස්මසේ ෙං
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 1

නාම න හවසට කාලා නිදා ත්තා. ඇහැරුමන් අේො මේ සද්මදටයි. “පුතා නැගිටින්න මෙොකද නිදි
අමව්ලාමව්? 8.00 යි මවලාව යන්න නැගිටල ගිහින් මූන මහෝදම න එන්න”. එතමකොට ෙට ආමයෙත්
නැේ ා. මෙොකද අේෙ අද ඇඳම න ආමව් මකොට නයිටියක්. Transparent එකක්. අේො මේ තන්
මදක උල් මවලා ෙට මපනුනා. අේො මේක දැක්කා. “මෙොනවද ෙමේ දිහා නලන්මන්?” ෙට
කියා න්න වචන එන්මන්ත් නෑ. එතමකොට අේො දැක්ක ෙමේ මකියන් මවල තිබ්න මපොල්ල.
ඒක දැකලා “අමන් තිමයන විමසේ හිහ් හිහ්..” ෙට මපොලව පලාම න යන්න හිතුනත් එක පාරටෙ අේෙ
ෙමේ එක අල්ලලා” ආමන්….චූටියට හිටපු මී පැටියත් දැන් මලොකුයි මන්….මකෝ නලන්න” කියලා
කියසෙ පහත් කරල ඇල්ලුවා..ෙට තවත් නැේ ා. ෙමේ මනෝල මදකත් මිරිකුවා..
“ආආආආආව්ව්ව්ව්ව්ව් …අේමේ…..රිමදනවා…ේේේ” අමන් මසොරි පුමත්…අේො ටිකක් මවලා අත
ාලා ෙමේ දිහා නලලා අඩන්න පටන් ත්තා.

“ඇයි අේමේ අඩන්මන්?” ෙං මේ කමල් වැරදි මදයක් මන්ද පුමත්?. ඉතින් ඒකට කෙක් නෑ ඔයා ෙමේ
අේො මන්. කියලා ෙං අේොමේ කඳුලු පිහ දාලා මපොඩි kiss එකක් දුන්නා. ඊට පස්මසේ අේො ොව
තුරුල් කර ත්තා පපුවට. ෙට අේොමේ පපුමව් උනුසුෙ මහොඳට දැමනන්න ත්තා. ෙං හිමීට අේොමේ
පපුව ඉේනා. හ්ේේේ……..අේො මකඳිරි ෑවා. ෙමේ මපොල්ල තාෙත් එියමේ. ෙං එමහන්ෙෙ අේොව
නදා ම න ඇඳට වැටුනා. පුතා…..හ්ේේේේේේ…අේමේ….අේොව සනසන්න රත්තරන්…අේොමේ
තන්මදක නයිටිය පිටින්ෙ ෙං ඇල්ලුවා හරිෙ soft. මේඅතමේ අේො ද ලන්න ත්තා. දැන්නේ අේො
මහොදටෙ form මවලා. ඊට පස්මසේ අේො ෙමේ එක මිරිකන්න ත්තා. ෙට ටිකක් රිදුනත් එක්ක. ෙං
හිමීට තන්මදක එියයට අරම න උරන්න පටන් ත්තා විනාඩි10ක් විතර ොරුමවන් ොරුවට. ෙමේ
මතොල් ෙටත් කියන් අේෙමේ මතොල් වලට එකතුමවලා දිවත් එක්ක අමුතු විදිහට. අේො මහොදටෙ
අොරුමවන් ඉන්මන් කියලා ෙට මත්රුනා. එයා නයිටිය ලවලා දැේො. අේමෙෝ දැන්නේ සුරදූතියක්
වමේ. “ඇයි කසුන් නලන් ඉන්මන්.” ෙං පැනලා ආපහු නදාම න මතොල් දාන්න ත්තා. අේොමේ රස
ගුහාව ොර ලස්සනයි ඔක්මකෝෙ shave කරලා. ඒක ොර ලස්සනයි. “ෙෙ මේ මලෝමකට ආමව
මෙතනින් මන්ද අේමේ?” “අමන් මකොල්මලෝ මෙොනවද මේ අහන්මන්….ඉක්ෙනට…..ේේේේේේ ෙට
ඉන්න නෑ….ෙං ඇගිල්ලක් ඇතුලට දැේො… ාහ්…ොර සනීපයි…ේේේේේ ආහ්හ්හ්හ්
කසුන්……ේේේේේේ.

අේො මකදිරි ානවා රිදිල්ලට මෙොකද තාත්තා අේෙව දාලා ගියාට පස්මසේ චූ හිල සීල් කරලා වහලා
දාල තියලා වමේ තිබුමන්. මේ මවනමකොට අේෙට මහොඳටෙ ලව් ජූස් ලලා…ෙං ඒවා දිමවන් මලව
කනමකොට අේො ෙමේ ඔලුව කකුල් මදමකන් චූවට හිරකර ත්තා. ෙං දිමවන් fuck කරා. ේේේේ
අමුතුෙ රහක් දැමනන්මන්… “ේේේේේ තව ඇතුලට දාන්න රත්තරන් ේේේේේේ”……..වැඩි
මවලාවක් යන්න කියන් අේෙට ගියා ෙමේ කමට්ෙ. ෙං ඔක්මකොෙ මලව කෑවා…ඊට පස්මසේ අේො
ොව ඇදලා අරම න ෙමේ මතොල් ඉරුවා. “ෙමේ ඒවා රහයිද මී පැටිමයෝ”? ඔව් අේමේ… “දැන්නේ
ඉන්න නෑ රත්තරන් ෙමේ ඇතුලට දාන්න”. ොත් ඉතින් නය නැතුව අමුමවන්ෙ අේොමේ චූ හිලට
තියලා තදකරා. ටිකක් හිරට විතර නැස්මසේ “ආහ්හ්හහ
් හ
් ්හ් අේෙට හයිමයන් කරන්න
රත්තරන්…ේේේේේේ.
ෙමේ එක දැන් උපරිෙ දික්මවලා නහර වියන් අේෙමේ චූව ඇතුලට යනමකොට ෙට ටිකක් රිදුනා
හැනැයි ොර සනීපයි…ෙං මව්මේ වැඩි කරා. “ආහ් ආහ් ආහ් තව…හයිමයන් හන්න
ෙැණික…ආආආව්ව්ව්ව්…..ේේේේේේ…..අේෙට රිද්දවන්න….මේ අතරතුර ෙෙ අේෙට හුකන ෙන්
තන් මදකත් සූේපු කරා.. ෙමේ පිට අේො ඇගිිය වියන් මිරිකම න එක අතක් පල්මලහාට ම නිහින්
ෙමේ පුක ඇතුලට ඇගිල්ලක් දැේො ෙට නිකන් කරන් එක වැදුනා වමේ. ෙෙ හම න හ ම න
යනමකොට අේො කෑ හනවා.. “ආආආආඅහ්හ්හහ
් ්හහ
් ් ෙට යනවා…..ේොආහ්හහ
් හ
් ්හ්හ්…” අේොට
ආමයත් ගියා අේෙට පනත් නෑ සිහියත් ෙදි. “පුතා…ආහ්හ්හහ
් …
් .ේේේේේේ” වැඩිමවලාවක් ගිමේ නෑ
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 2

ෙට ගියා නඩු මලෝඩ් එකක් අේෙමේ චූව ඇතුලට. අේෙට කතා කර න්නත නැරි තරේ අොරුයි. ෙටත්
හරිෙ අොරුයි. එමහේෙ ෙ ෙමේ එක අේෙමේ චූව ඇතුමලෙ තිමයද්දී ෙං අේො ව නදාම න නින්ද
ගියා.

විනාඩි 20කට විතර පස්මසේ, “ඔයා ෙමේ ඇතුමලෙ යැව්වා මන්ද චූ පැටිමයෝ? කියලා ෙමේ එක එියයට
අේො ත්තා. ෙෙ ෙත් මවලා අඩ නින්මදන් හිටිමේ. මසොරි අේමේ ෙට නවත්ත න්න නැරි වුනා.
කෙක් නෑ පැටිමයෝ ෙං ඔයාම මන්.. ඔයා කැෙති මදයක් ෙට කරන්න. හ්ේේේො….ෙං අේෙමේ
මතොල්වලට kiss එකක් දුන්නා. අේො ෙට මෙොනවද තව මදන්මන්?
“පුතාට තව මෙොනවද මදන්න ඕමන්?” ෙට ආමයත් නගින්න ත්තා. “ආහ් මෙන්න මෙයා ආමයත්
නැගිටලා ොව ෙරයි ද දන්මන් නෑ” කියලා ෙමේ එක අේෙ මිරිකුවා. “අේමේ…..” ේේේේ ඇයි
රත්තරන්?? “ෙමේ එක කමට් දාම න සූේපු කරන්නමකො.” හ්ේේේ මකෝ එමහනේ මදන්නමකෝ…
“අේො….තිමයන සැප ෙට මුලු මලෝමකෙ ලැබුනා වමේ. “ෙං තාත්තා එක්කවත් මෙච්චර මදයක්
කමල් නෑ පුමත්” දැන් ඉතින් ෙමේ හැෙ මදයක්ෙ ඔයට අයිතියි. ේේේේේේ…ෙහ්හ්හ්හ්
ආහ්හ්හහ
් ්හේො විනාඩි 10ක් විතර ෙමේ එක සූේපු කරා ෙමේ ඇට මදකත් ඉරුවා. “අේමේ
නැගිටින්නමකෝ, දැන් අනිත් පැත්තට හැමරන්නමකෝ.. “ඒ පාර ඔයා මෙොනවද කරන්න යන්මන්
අේෙට?” “අේො කකුල් මදක ඈත් කරන්නමකෝ….අන්න හරි.” ඊට පස්මසේ ෙමේ එක අරම න
අේොම පුමක් හිලට තිබ්නා අේො ැස්සුනා.” අමන් ඕක කරන්න එපා රත්තරමන්..අේෙට
රිමදනවා..” “ අේො නය නැතුව ඉන්නමකො” කියලා ෙං baby cream ටිකක් පුමක් ෑවා.. දැන් ෙං
හිමීට ෙමේ එක ඇතුලට නැස්සුවා. “ආආආආව්ව්ව්ව්ව්…පුතා රිමදනවා හිමීට…ආහ්හ්හහ
් …
් අමන්
ඕක කරන්න එපා පැටිමයෝ…ආව්..” පස්මසේ අේෙ වැමඩ්ට නිකන්ෙ කැෙති වුනා. ෙං මේ විදිහට
ම ොඩක් මවලා අේෙට පුමක් ඇරියා. අේෙට මෙමලෝ සිහියක් නෑ. ෙට ආමයත් යන්න වමේ ආවා.
“අේමේ ඉක්ෙනට හැමරන්නමකෝ” අේෙ කතාවක් නැතුවෙ හැරුනා ෙමේ එක අේොමේ කට ඇතුලට
තියලා අල්ලන් ඉද්දී ෙං අේෙමේ කට ඇතුමලෙ නඩු ං ාවක් ෙ ඇරියා. අේො ඒ මසේරෙ ගිල්ලා.

“මකොමහොෙ හරි අේෙට ඒ වැමඩත් කරා මන්ද?” කියලා එයා ොව නදා ත්තා. “නලන්න දැන් ෙට
නැගිට න්නවත් පන නෑ. අද මෙමහෙ නේ ෙට මහට මෙොනවා කරයිද දන්මන් නෑ කෙක් නෑ පුතාට
ෙමේ ඇඟ අයිතියි. කියලා ොව නදා ත්තා. ෙං හිමීට අේො මේ වේ තමන් හපලා “මේවා ඔක්මකොෙ
ෙමේ මන්ද?” “අමන් අමන් අේෙ කියලා ානකවත් නෑ මන්.” ඔයා මේ මලෝමකට එියයට ආපු
තැනටත් ආමයත් ගියා මන්ද?” “ අේමේ දැන් මෙොකද කරන්මන් අේෙමේ ඇතුමල් ෙමේ ඒවා ම ොඩක්
ගිහින්මන්?” “ෙං ඒවා නලා න්නේමකෝ ඔයා නයනැතුව ඉන්නමකෝ, ඔයා ොව දාලා යන්මන් නෑ මන්ද
රත්තරන්?” ෙං ඔයා මවනුමවන් පන වුනත් මදන්නේ ඒත් ොව දාලා යන්න එපා ෙට ඔයා නැතුව
ඉන්නෙ නැරිමවයි” කියලා අේො ෙට ආදමරන් කිව්වා. “නෑ අේමේ ෙං ඔයාව දාලා මකොමහේවත්
යන්මන් නෑ කවදාවත්ෙ.” කියලා අේෙත් එක්ක එමහේෙ ඇඳුේ නැතුව මහලුමවන්ෙ නදාම න නිදා
ත්තා. ඒ නිදා ත්මතත් කකුලක් උඩ කකුලක් දාම න. අේො ෙට තමනත් දුන්නා උරන්න. ෙං
ඒකත් කමට් තියාම නෙ ෙහන්සි වැඩි කෙට නින්ද ගියා.

අපි උමදන්ෙ නැගිට්ටා. “පුමත් නැගිටින්න රත්තරන් දැන් අේෙ යන්නත් ඕමන් මන්.” කියලා අේො
ොව නදා ත්තා මහලුමවන්ෙ. ෙමේ එක ආමයත් නගින්න පටන් ත්තා. ෙං හිමීට අේෙමේ චූ හිලට
ඇතුල් කරන්න හදනමකොට, “අමන් මකොල්මලෝ දැන් නැහැ හවසට කරමුමකෝ දැන් ෙං යන්න ඕමන
මන්.” ෙට ඉවසන් ඉන්න නැරි නිසා “ අමන් අේමේ අේො ගියාෙ ෙං තනිමයන්මන් ඉන්මන් අමන්
plzzz තව මවලා තිමයනවා මන්. “පුමත් ෙං නා න්නත් ඕමන්” නෑ නෑ නාන්න ඕමන නෑ අේමේ අේෙ
ෙට රාවක් මනමෙයි”. කියලා කිව්වාෙ අේෙට ඇමඩන්න ත්තා. “ඔයා ෙමේ පන…කෙක් නෑ
http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 3

හැනැයි පුමත් ඉක්ෙනට” කියලා ෙමේ එක අේෙමේ අතින්ෙ ඇතුලට දාම න අේො මපොල් මලිය
හන්න ත්තා ෙමේ පැත්තට හැරිලා. තන් මදකත් උඩ යනවා ොර ලස්සනයි. ඔමහොෙ කරන ෙන්
ෙං අේොමේ තමන් උරන්නත් ත්තා. “ආහ් ආහ් ආහ්හ්හහ
් ්හහ
් …
් .” අේො කෑ හන්නත් ත්තා. ෙට
එමහන් නඩුයන්නත් ලං මවලා ෙමේ එකට අේෙමේ චූ හිමල් රස්මන් මහොඳට දැමනන්න ත්තා
මෙොකද අේෙට ජූස් ගිහින් නිසා. විනාඩි 10 ක් විතර කලාට පස්මසේ ෙට යන්න ආවා.
“අේමේ ෙට යන්න එනවා..ේේේේේේේේ අහ්හ්හ්හහ
් ්…. ඇතුමලෙ යවන්න…… පැටිමයෝ……ෙට
නඩු ම ොඩක් ගියා ටිකක් මවලා අපි මහලුමවන්ෙ නදාම න හිටියා.

“හ්ේ දැන් 8යි මවලා ව ෙං යන්න ඔමන් පුමත්, යං එන්න ගිහින් අපි නා මු.” කියලා අේෙත් එක්ක
මහලුමවන්ෙ bathroom ගිහින් නෑවා. නාන ෙන් “ඔයා ොව මහොඳට සතුටු කලා මන්ද
රත්තරන්….?” “අේමේ ෙං ඔයාට ම ොඩාක් ආදමරයි” “ොත් ආදමරයි පුමත්…” කියලා වේ එමකන්
අපි මදන්නෙ නදාම න නෑවා.

මම් ෙමේ එක කතාවක් විතරයි ඒත් වැඩිමයන්ෙ කමේ අම්ෙත් එක්ක විතරයි. මදමවනි මකොටසකුත්
තිමයනවා ඒක දාන්මන් මතොපි වමේ comments බලලා. එමහනම් උඹලාට ජයමේවා….!

මීලඟටඑනමකොටස්….
අේො මේ ඇඟත් එක්ක දවස.
අේෙත් එක්ක සැලුන් එමක්.
සැලුන් එකට එන අක්කා මකමනක් එක්ක.
අේෙත් එක්ක sex toys.
ෙඟුල් මයෝ නාවක්.

http://sinhalawalkathapage.blogspot.com/

Page 4