CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE CONSUMAŢIE

Încheiat astăzi ..................
la ......................................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ...................................................................., domiciliat în ..........................................................,
str. ................................. nr. ............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........,
sector/judeţ ...................., născut la data de (ziua, luna,
anul) ................................................... în (localitatea) .............................. ,
sector/judeţ ..........................., fiul lui ................................. şi al ........................, posesorul
buletinului (cărţii) de identitate seria ........... nr. ......................, eliberat
de .........................., cod numeric personal ............................................., în calitate de
împrumutător, pe de o parte, şi
1.2. D ................................................................., domiciliat în ............................................................,
str. .................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .....,
sector/judeţ ....................., născut la data de (ziua, luna,
anul) ................................................. în (localitatea) .............................
sector/judeţ ..........................., fiul lui ................................... şi al ........................, posesorul
buletinului (cărţii) de identitate seria ........... nr. ....................., eliberat
de ....................................., cod numeric personal ................................, în calitate de împrumutat,
pe de altă parte,
sau
1.2. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social în (localitatea) ..........., str. .............................................. nr. ...........................,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament .......,
judeţ/sector ...................................., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului .................................................., sub nr. ............. din ................................., cod
fiscal nr. ................... din ......................................, având contul nr. ..........................,
deschis la ..................................., reprezentată de .................................., cu funcţia
de ............................................, în calitate de împrumutat, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de împrumut (de consumaţie), cu respectarea
următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1)
2.1. Împrumutătorul acordă împrumutatului un împrumut în ......................................,
transmiţând totodată, dreptul de proprietate asupra lor.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Obligaţiile împrumutatului sunt următoarele:
2)
a) să restituie la scadenţă .......................................... plus dobânda
3)
de .......................... % pe an/lună/zi, la domiciliul împrumutătorului ;
b) să garanteze restituirea la termen a datoriei printr-un contract de gaj având ca
obiect ......................................................., contract care este accesoriu prezentului contract.
3.2. Obligaţiile împrumutătorului sunt următoarele:
a) să aducă la cunoştinţa împrumutatului existenţa viciilor cunoscute, dar ascunse ale
bunurilor;
b) să nu ceară restituirea bunurilor înainte de termenul prevăzut de prezentul contract;
4)

c) să predea împrumutatului bunurile împrumutate după ce acesta îi va preda, la
rândul său, obiectele ce s-au prevăzut în contractul de gaj;
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Împrumutul se acordă pe un termen de .................................. ani/luni/zile, începând de la
5)
data de ............................. şi până la data de ................................ .
6)
4.2. Împrumutul se acordă cu o dobândă de ..........................% pe an/lună/zi.
V. LITIGII
5.1. Părţile au convenit ca eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale
7)
amiabilă, să le defere instanţei judecătoreşti competente.
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.

este legală conf. anterioară sau ulterioară încheierii lui 6... iar pârâtul urmează să restituie sumele primite. 3 din Decretul nr. art..….. deoarece conf... 61/1990. 6) Datorită devalorizării monedei... 1576 Cod civil.. ÎMPRUMUTĂTOR BUN ŞI APROBAT pentru ……. 1168/1990 şi D...... plus dobânda de .. fără ca împrumutătorul să se asigure de restituirea lor.4. nr... plata unor datorii rezultate din jocuri de noroc etc. el este lovit de nulitate relativă..... H. . data semnării lui. nr. cantitate şi calitate.. 167/1958... 7) Dacă un contract de împrumut a fost încheiat prin manopere dolosive. art. periodic.-l.. pentru fiecare împrumut. conf. neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său... astăzi ...... deşi încă nu erau scadente. chiar dacă nu a fost prevăzută în mod expres.. după trei ani de la data acordării fiecărui împrumut. în funcţie de evoluţia indicelor preţurilor şi a dobânzilor la depunerile populaţiei. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor. 4) Împrumutătorul nu poate cere restituirea bunului înainte de satisfacerea trebuinţei împrumutatului... Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ... art.....G.. 5) Termenul de prescripţie extinctivă se împlineşte...... În mod obişnuit...6........ implică obligaţia in-stanţei de a verifica dacă aceste împrumuturi nu ascund fapte sau acte ilicite cum ar fi: percepe-rea unor dobânzi mai mari decât cele legale... 2) Bunurile echivalente ca natură (specie).3... obiectul contractului îl constituie sume de bani.. 6..... % ÎMPRUMUTAT NOTE: 1) Bunuri fungibile şi consumabile.... 3) Nestipularea obligaţiei de restituire a lucrului împrumutat nu are nici o relevanţă.... exemplare. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea. . 1578 Cod civil.. Prezentul contract.2........ inserarea în contract a unei clauze privind indexarea dobânzilor..... din 8) care ... obligaţia de restituire se subînţelege.... 8) Împrumutarea unor sume importante de bani în mod repetat şi la perioade scurte de timp de către o persoană alteia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful