You are on page 1of 32

ОБОДА

Пам'ятаймо
про
Україну!

Видає Український Народний Союз SVOBODA Published by the Ukrainian National Association
PRICE $1.00
ЦІНА $1.00 РАЗ НА ТИЖДЕНЬ ONCE A WEEK

РІК CXII П'ЯТНИЦЯ, 22 ЛИПНЯ 2005 РОКУ ЧИСЛО 29 VOL. CXII FRIDAY, JULY 22, 2005 No. 29

Візи: колишній міністер K. Грищенко Масове сходження на Говерлю
критикує теперішнього - Б. Тарасюка викликало жертви і було останнім
PJL Хомяк Це був період запідозрювань
України у продажеві Іракові зна-
КИЇВ. - Міністри закордонних менитих „кольчуг" (донині не зна-
справ України дискутують у пресі йдених в Іраку), і продажеві зброї
на тему безвізового в'їзду в Укра- Македонії, і таких геть інфан-
їну. Пишу „міністри" в множині, тильних заходів, як перехід на
бо йдеться про НИНІШНОГО М І Н І - франкомовні назви країн в роз-
стра закордонних справ Бориса кладі місць на міжнародній кон-
Тарасюка і його попередника (і ференції, для того тільки, щоб
колишнього „нашого" посла) Президент України (Ukraine) Лео-
Костянтина Грищенка. Дебати нід Кучма не сидів поруч з Прези-
вказують ще й на іншу справу: дентом „USA" Джорджем Бушем,
обидва досвідчені, кадрові укра- так що місце США з'явилось під
їнські дипломати не домовились. табличкою французькою мовою
На початку лютого, на своїй (офіційною мовою дипломатії),
першій зустрічі з пресою, після по- тобто - „Етаз-Уні" - адже за кру-
вернення в крісло міністра закор- глим столом літера „Е" далека
донних справ, Борис Тарасюк, се- від латинської літери „U".
ред іншого, подякував своєму по- Треба віддати належне диплома-
передникові Костянтинові Грищен- тові К. Грищенку, бо він витримав
ку, за те, що той „зберіг МЗС". усі ці випробування, і коли повер-
Адже К. Грищенко, так би мовити, нувся до Києва в ранзі міністра за-
„потрапив з-під ринви на дощ". Під кордонних справ, взаємини між
час своєї посольської діяльности в Вашінґтоном і Києвом вже знову
Америці він долав дуже напружені були в нормальній колії.
взаємини між Україною і США.
Протягом декількох місяців, як Витримав „під ринвою" в США і Президент України Віктор Ющенко і Державний секретар України
скоро опинився „під дощем" у Киє- Олександер Зінченко з учасниками сходження на Говерлю в Рахівсько-
говорили між собою вашінґтон-
ські спостерігачі, американською ві, де Президент Л. Кучма, під тис- му районі Закарпатської области 16 липня. Фото УНІАН
політикою щодо України керували ком президента Росії В. Путіна, по- ПАРСИПАНІ, Н. Дж. - 16 лип- що відбулося на вершині гори з
не в Державному департаменті, а в чав тягнути Україну у московський ня Президент України Віктор Віктором Ющенком, у з я л о
підвалі Білого Дому, в „князів- проект „Єдиний економічний про-
стві" Кондолізи Райс, яка тоді стір" (ЄЕП) разом з Росією, Біло- Ющенко здійснив 31-ше у своєму участь, за різними даними, 5-10
була радником Президента у спра- руссю й Казахстаном. Міністер за- житті сходження на Говерлю, у тисяч осіб. Коли настав час спус-
якому взяло участь близько 20
вах національної безпеки. (Закінчення на стор. 3) тисяч осіб. У традиційному вічі, (Закінчення на стор. 18)

На відкриття прибули також представ-
VI К о н г р е с М А У в Д о н е ц ь к у - д о б р і ж н и в а ники Національної Академії Наук Украь
З попереднього числа „Свободи" (стаття Р. Л. Хом'яка Міжнародна Асоціяція Україністів ни (НАНУ), уряду України (віце-прем'єр
„ Засяло сонце золоте' - в Донецьку!") наші читачі в за- об'єднує науковців, які спеціялізуються Микола Томенко) та представники облас-
гальних рисах дізналися про VI конгрес Міжнародної в галузях, пов'язаних з Україною. Пер- ної і міської адміністрацій. На відкритті і
Асоціяції Україністів, який від 28 червня до 2 липня від- ший конгрес відбувся в Києві у 1990 закритті головував господар МАУ, рек-
бувався в Донецьку - адміністративному центрі найсхід- році - він мав найбільше розголосу: над тор Донецького університету Володимир
нішої і в найбільшій мірі зрусифікованої области Украї- Хрещатиком висіли великі написи (від Шевченко (професор, доктор фізико-ма-
ни. З метою глибшого ознайомлення з перебігом цієї однієї сторони вулиці до другої) з вітан- тематичних наук).
важливої культурологічної події нижче вміщусмо ДО- На пленарній сесії промовляли Іван
кладніший звіт учасника VI конгресу і члена МАУ, голови нями на адресу членів МАУ. Це було Дзюба (родом з Донецька, який дістав
НТШ А д-ра Лариси Онишкевич (див. нижче), і також нове навіть для Києва - що приїхали
текст, з незначними скороченнями, доповіді дотеперіш- українознавчі не тільки з різних захід- почесний докторат, як також дістав і
нього президента МАУ Марка фон Гагена, професора Ко- ніх країн, але й з Китаю. Коли Другий Богдан Осадчук) про „Донецьку складо-
люмбійського університету (на ст. 14). конгрес відбувався у Львові, то наступ- ву української культури". Джованна Бро-
ні - у Харкові, Одесі і Чернівцях. При- джі Беркофф говорила на тему: „Багато-
чина: дати змогу українознавцям поба- мовність і культурний плюралізм як за-
чити культурне життя різних міст Укра- гроза для самосвідомости чи шанс для
їни, а рівночасно показати громадянам майбуття?". Були також виступи Івана
тих міст, що світ ними цікавиться як Кураса, Ганни Скрипник (голова Україн-
частиною України. Ще 2002 року було ської асоціяції) та Степана Мельничука,
вибрано місто Донецьк - тоді ще не ректора Чернівецького університету.
було передчуття, що історія виявить Промовляв також віце-прем'єр Мико-
нову історичну реальність під час остан- ла Томенко. Його головна думка була,
ніх президентських виборів в Україні. що кожний громадянин має почувати
себе членом своєї держави. Та головною
VI Конгрес проходив у Донецькому доповіддю була промова президента
університеті від 28 червня до 2 липня. МАУ, Марка фон Гаґена, професора істо-
Прибуло понад 600 учасників з 26 країн рії Колюмбійського університету. ВІН ПО-
світу (від Австралії, Канади, Америки до дав виразну аналізу стану гуманітарних
Японії включно); та ще було понад 1300 наук і пов'язаних з ними проблем в Укра-
кандидатів, половині з яких мусили від- їні. Це була оцінка праці МАУ в Україні, і
мовити, бо не було змоги всім перебути у праці НАНУ, і ставлення уряду до справ
Зліва: д-р Шарк фон Гаґен (Колюмбійськміі університет), Донецьку, відносно невеликому місті. культури, зокрема української мови.
Діяна Гованська (Колю мбійський університет), д-р Проведено разом понад 111 секційних Фон Гаґен підкреслив український типо-
Анатолій Загнітко, Наталія Ярошенко, Вікторія Куценко засідань і 198 тематичних; також пред-
(усі троє - з Донецького університету), д-р Франк Сисин вий релігійний плюралізм, громадянську
ставлено 32 нові видання з україністики.
(КІУС). Фото: С. Андрушків Це добрі жнива. (Закінчення на стор. 14)
На Софіївській площі згадали Заклики до сепаратизму З Іраном домовлено легкість придбання препарату „тра-
кривавий вівторок принесені на Донбас штучно про трубопровід мадол". Українське міністерство
охорони здоров'я заявило, що готу-
КИЇВ. - 18 липня, у річницю кри- ДОНЕЦЬК. - Зустріч Президента Ві- КИЇВ. - Секретар ради національної ється запровадити особливу контр-
вавого вівтірка - побиття похорон- ктора Ющенка 15 липня з представ- безпеки і оборони Петро Порошенко, олю над продажем знеболюючого
ної процесії спецпідрозділами мілі- никами керівництва й активістами який завершив офіційну візиту до препарату „трамадол", який, згідно
ції під стінами Святої Софії (Софі- Донецької области розтяглася на ба- Ірану, 15 липня заявив про досягнуті з твердженнями лікарів, має нарко-
ївська площа), відбулося скорбот- гато годин. Кілька тисяч як при- домовленості з владою цієї країни. тичні властивості.
не віче пам'яті Патріярха Київ- хильників, так і опонентів Президен- Україна та Іран домовилися щодо під-
ського і всієї Руси-України Володи- та слухали його промову. В. Ющен- готування експертами фінансового Молдова надасть
мира (Романюка). Тоді, 1995 року, ко закликав донецьку еліту дотри- обґрунтування будівництва трубопро- Придністров'ю статус автономії
після смерти Патріярха Київсько- муватися законів, попередив доне- воду для транспортування іранського
го, не було визначености щодо міс- цького губернатора, що до осени має ґазу до Европи через українську те- КИШИНІВ, Молдова. - 13 липня
ця поховання. Влада запропонува- бути змінено кадровий склад право- риторію. П. Порошенко каже, що Молдова заявила про готовність на-
ла місце на Байковому кладовищі, охоронних та податкових органів. В. вартість цього проекту може сягнути дати Придністров'ю статус автоном-
проте послідовники Патріярха не Ющенко висловив думку, що „бан- 10 мільярдів долярів, тому, у разі но-територіяльного утворення у
погодилися з цим і хотіли його по- дюги і ворюги" не повинні бути при його втілення, залучатимуться інші формі республіки. Документ, розро-
ховати на території Софії Київ- країни, а також міжнародні організа- блений відповідно до положень
ської. Тоді похоронній ході заважа- владі, і наголосив, що зміну влади
повинна символізувати зміна облич. ції. Водночас П. Порошенко визнав, українського пляну з вреґулювання
ли бійці ОМОНУ, які намагалися що для України достава іранського придністровської проблеми, посеред-
зупинити людей сльозогінним В. Ющенко закликав Донбас зберег-
ґазу буде вигідною лише у разі по- никам представив напередодні мініс-
газом, били та топтали жінок, ста- ти єдність і відмовитися від почуття дальшого транспортування до Евро- тер реінтеграції Молдови Василь
рих та дітей. Патріярха все ж таки помсти за минулі президентські ви- пи, а не лише споживання всередині Шова. Регіон, будучи невід'ємною
поховали під стінами Софії Київ- бори. Промовляючи перед керівни- країни. Іран є другою у світі країною частиною Молдови, матиме право на
ської. Імена тих, хто віддавав зло- ками та підприємцями регіону, він після Росії за покладами ґазу. вихід з складу республіки у разі при-
чинні накази підрозділам ОМОНУ, заявив, що заклики до федералізації йняття рішення про об'єднання Мол-
невідомі досі. Проте у свідків цьо- чи сепаратизму були принесені в В Україні ліквідують дови з іншою державою або у разі
го погрому не виникає сумнівів Донбас штучно, з політичною ме- податкову міліцію втрати країною статусу суб'єкта
щодо того, що кривавий вівторок тою. Тим часом у Донецьку, куди міжнародного права. Офіційними
був політичною акцією. прибув Президент В. Ющенко на КИЇВ. - Податкова міліція України мовами в Придністров'ї запропоно-
чолі представницької делегації, від- буде реформована, 13 липня заявив вано визнати молдавську (на основі
„Газпром" заплатив Україні булися віча проти його візити. Крім заступник голови Державної подат- латинської графіки), українську і ро-
за транзит - газом зі сховищ організації „Ми", кілька наметів кової адміністрації Микола Катерин- сійську. Кишинів готовий ґарантува-
встановили представники руху „За чук. За його словами, „податкова мі- ти функціонування й інших мов.
КИЇВ. - Російський „Газпром" пові- Україну без Ющенка". ліція зникає, на її базі формується Реґіон одержить також право мати
домив 17 липня про досягнення ДО- Департамент податкових розсліду- свою символіку, конституцію. Пе-
мовлености з компанією „Нафтоґаз EC допоможе Україні з COT вань", функції ж нової структури редбачається, що Придністров'я бра-
України" про остаточне вреґулю- „будуть ближчими до фінансової тиме участь в проведенні внутріш-
вання проблеми з 7.8 млрд. кубо- БРЮСЕЛЬ. - Европейський союз розвідки". Нормою, за словами М. ньої і зовнішньоекономічної ПОЛІТИ-
метрів російського ґазу, що збері- висловив тверду підтримку вступові Катеринчука, стане „дистанційне ки Молдови, а також підтримувати-
гаються в українських ґазосхови- України до Світової організації тор- спілкування з платниками податків, ме, відповідно до законодавства рес-
щах. Згідно з документом, „На- ГІВЛІ ДО КІНЦЯ ЦЬОГО р О К у , ПОВІДОМИ- „маски-шов" і походи міліціонерів публіки, зовнішні зв'язки в галузі
фтоґаз України" отримав понад 2.5 ли 15 липня в прес-службі Міністер- до бюрів припиняться". економіки, науково-технічній і гума-
млрд кубометрів ґазу за рахунок ства закордонних справ України піс- нітарній сферах.
часткової оплати послуг за транзит ля засідання „Україна-Трійка робо- Верховна Рада критикує
російського ґазу цього року. Тран- чої групи EC з питань Східньої Евро- заяву уряду Арештовано „гакера",
зит російського ґазу через Україну пи і Центральної Азії", що відбулося від якого постраждали
цього року зросте до 8 млрд. кубо- 13 липня в Брюселі. Учасники засі- КИЇВ. - Погоджувальна рада депу- десятки банків світу
метрів. Суперечки між Росією та дання відзначили важливість прове- татських фракцій і груп українського
Україною щодо енергоносіїв та дення вільних і демократичних пар- парляменту різко розкритикувала НЮ-ЙОРК. - 20 липня газета „The
транзиту посилилися після того, як ляментських виборів у 2006 році. У останню заяву уряду, в якій прем'єр- Wall Street Journal" подала що україн-
прем'єр Юлія Тимошенко заявила рамках консультацій сторони обго- міністер Юлія Тимошенко звинувати- ська міліція заарештувала у країн-
про наміри зменшити енергетичну ворили актуальні питання здійснення ла керівництво Верховної Ради у при- ського „гакера" Дмитра Голубова,
залежність від Росії. Раніше Ю. Пляну дій „Україна - EC". Відбувся четності до провокацій під час розгля- підозрюваного в створенні однієї з
Тимошенко, у відповідь на заяви обмін думками щодо придністров- ду законопроектів щодо вступу до наймогутніших міжнародних кримі-
Володимира Путіна про нібито кра- ського вреґулювання на основі за- Світової організації торгівлі. На дум- нальних комп'ютерних мереж. Ця
діжки українською стороною росій- пропонованого Україною відповідно- ку членів погоджувальної ради, така мережа спеціялізувалася на торгівлі
ського ґазу, сказала, що зайвих об- го пляну. EC висловив готовність заява мала на меті перекласти на ін- краденою інформацією про клієнтів
сягів ґазу, не передбачених контр- активно долучитися до здійснення ших провали у власній праці уряду і банків. „У мережі 'Carderplanet.com'
актами, Україна не відбирає. пляну вреґулювання. перевести внутрішні урядові конфлік- можна було придбати інформацію
ти у нове політичне протистояння про мільйони власників банківських
Кабміну і парляменту. У такий спо- рахунків зі США, Великобританії й
Попередні вибори - на Майдані сіб, наголошується в документі, Кабі- ряду інших країн", - пише газета.
нет міністрів „фактично розпочав пе- Мережа була закрита ще торік, але
редвиборну кампанію раніше, ніж по- американська влада продовжує про-
літичні партії та бльоки". Голова Вер- вадити слідство щодо її організато-
ховної Ради Володимир Литвин на- рів. За словами керівника Поштової
звав урядову заяву „грубим наїздом" і служби США Пола Крена, Д. Голу-
„дикістю". бов, який брав участь у діяльності
„Carderplanet" під псевдонімом
Наркоманія в Україні „Script", був арештований 7 липня
поширюється цього року. Українська влада відмо-
вилися прокоментувати ситуацію.
КИЇВ. - Український міністер охо- Злочинна мережа „Carderplanet"
рони здоров'я Микола Поліщук 15 була створена в 2001 р. У ній брали
червня повідомив, що тепер в Укра- участь близько 7000 осіб, переважно
їні офіційно зареєстровано 85 тисяч жителів Росії й інших східньоевро-
наркоманів, але загальна кількість пейських країн. Жертвами цієї ді-
споживачів наркотиків може сягати яльности стали десятки банків і під-
200 тисяч. Виступаючи у Верховній приємств електронної торгівлі зі
Раді, М. Поліщук сказав, що майже США, Британії й Австралії. Право-
80 відсотків з них - молоді люди охоронці стверджують також, що в
віком до 30 років. Він також ска- співтоваристві, що стояло за
зав, що найбільш поширеним вжи- „Carderplanet", діяла потужна, добре
вання наркотиків є у Дніпропетров- налагоджена ієрархічна структура.
18 липня на Хрещатику в Києві молодіжна виборча комісія під патро- ській області та інших південно- Д. Голубов входив до числа голо-
натом організації „Молодь - надія України" провела попередні парля- східніх регіонах. Заява міністра вних організаторів мережі.
ментські вибори до Верховної Ради України за партійними списками в з'явилася на тлі громадських акцій
рамках акції „Парляментські вибори на Майдані". Фото: УНІАН у Донецьку, де лунають скарги на За повідомленнями
вати в пращ лише українську мову.
Чи б р а т и м у т ь х а б а р і на автошляхах У к р а ї н и ? Президент звернувся до міліції з та-
кою вимогою після того, як началь-
ПАРСИПАНІ, Н. Дж. - 19 липня кашвілі, де водії їздять тепер без цю функцію виконує поліція. Зокре- ник управління МВС у Запорізькій
на засіданні колегії Міністерства жодного нагляду. За словами глави ма в США існує патрульна служба, області Віктор Бондар, виступаючи,
внутрішніх справ України Президент держави, йому особисто доводилося але вона має повноваження поліцей- вибачився, що говоритиме росій-
України Віктор Ющенко вирішив зустрічати випадки, коли співробітни- ських і, наприклад, може арештува- ською мовою. „Ви повинні виконува-
ліквідувати в Україні Державну ав- ки ДАІ патрулюють дороги з метою ти порушника на дорозі, в той час, ти закон про мову, у якому сказано,
тоінспекцію (ДАІ) - через корумпо- отримання хабарів. „Це на ваших як ДАІ цього зробити не може. Вод- що державні службовці повинні во-
ваність цього відомства. На розши- очах робиться, генерале", - сказав В. ночас Роман Зварич вважає, що лік- лодіти хоча б ламаною українською
реному засіданні колегії Віктор Ющенко, звертаючись до начальника відація Державтоінспекції потребує мовою", - заявив Президент.
Ющенко досить емоційно слухав до- Департаменту ДАІ Сергія Коломійця. законодавчого втручання, оскільки Міністер внутрішніх справ Юрій
повіді міліцейських начальників, де- „Ніякого ДАІ більше в Україні не необхідно внести зміни до ряду нор- Луценко сказав, що після ліквідації
кому з них відразу порадив писати буде", - сказав В. Ющенко. мативно-правових актів. ДАІ безпекою на дорогах займати-
рапорт про відставку і найбільш був Міністер юстиції Роман Зварич Президент В. Ющенко зажадав на меться спеціяльно створена дорож-
незадоволений ДАІ. Свого часу ДАІ послався на досвід багатьох західніх засіданні від співробітників міністер- ня міліція. Найімовірніше, у містах
ліквідував Президент Грузії М. Саа- країн, де немає відповідної служби і ства внутрішніх справ використову- патрулюватиме дороги дорожньо-па-
трульна служба, а на міжміських
дорогах - дорожня міліція. „Буде
Гав'єр Солана перебував на переговорах у Києві повна реформа з переходом на
функції европейської дорожньої по-
КИЇВ. - Генеральний секретар ліції", - зазначив міністер. Єдине, з
Ради Европейського Союзу та ке- чим міністер не погодився з Прези-
рівник европейської зовнішньої по- дентом, це з ліквідацією спеціяль-
літики Гав'єр Солана 19 липня них номерів авт для міліції. В.
провів переговори у Києві з найви- Ющенко дуже різко висловився про-
щим керівництвом України. Най- ти будь-яких „спецномерів", і ска-
важливішим вислідом зустрічі зав, що хотів би звичайний номер і
може стати офіційна відповідь Ев- для себе, інакше спокуса з'явиться в
росоюзу щодо спільних пропозицій усіх інших. На його думку, міліцей-
українського Президента Віктора ські авта мають досить способів для
Ющенка і президента Молдови їх ідентифікації. Спробував пом'як-
Вороніна стосовно залучення EC шити мову радикально налаштова-
до вреґулювання придністровсько- ного Президента і державний секре-
го конфлікту і надання остаточно- тар О. Зінченко, який пояснив, що
го статусу реґіонові. На порядку мова тепер може йти про „спецноме-
денному переговорів також були ри" лише для трьох осіб в країні -
перспективи надання Україні стату- Президента, прем'єра і голови Вер-
су ринкової економіки та її вступ ховної Ради, а всі інші, сказав він,
до Світової організації торгівлі. На про будь-які привілеї через номерні
фото: Гав'єр Солана з прем'єр-мі- знаки можуть забути.
ністром України Ю. Тимошенко.
Фото УНІАН За матеріялами ЗМІ

Візи... пер вже з понад 120 - політичної тичні візи. За нетуристичні візи все швидко не обладнаєш, ще коли й
партії: Республіканської (не сплу- ще треба платити, як це водиться і в Росія не робить відповідних захо-
(Закінчення зі стор, 1) тайте з Українською республікан- інших країнах, що приймають турис- дів зі своєї сторони.
ською партією, яку створили ще на тів на три місяці без віз. Але вже в Уряд США, до речі, зареаґував
кордонних справ К. Грищенко тоді світанку незалежности колишні першій половині липня міністер Б. на безвізовий режим для амери-
чітко висловив свою професійну дисиденти Михайло Горинь і Левко Тарасюк повідомив, що в травні і канців, як це роблять наші спеція-
думку: мовляв, вступ до ЄЕП іде Лук'яненко. Взагалі, в Україні вже червні кількість відвідувачів з країн лісти від продажу дешевих виро-
врозріз з проголошеним Україною стільки партій, що доводиться ду- Евросоюзу і Швайцарії зросла більш бів через пошту: ви виграли зруч-
бажанням увійти в Европейський блювати назви: принаймні дві ко- ніж у два рази (а передбачався зріст не радіо, але за опакування і пере-
союз. Нині ЄЕП все ще на стадії об- ристуються у своїй назві словом на 15-20 відсотків), та обрахував, що силання надішліть 20 долярів.
говорення. В основному, Україна „свобода", дві - словом „труд", де- відвідувачі залишали в Україні до- Консули США тепер дають турис-
згідна піти в ЄЕП, якщо це означає кілька словом „народна" і т. д.). даткових 230 мільйонів долярів що- тичні візи українцям даром, але
зону вільної торгівлі. Росія бачить Цю Республіканську партію, в місяця. Він не чекав дальших аналіз за аплікацію доводиться платити
в ЄЕП нову версію СССР. Свого якій „засвітився" дипломат К. безвізового режиму, а натомість по- сто долярів. Вимога рідного
ґазу без мита Україні продати не Грищенко, очолює Юрій Бойко, дав до підпису Президента рішення Конґресу! А якщо візи не дадуть,
збирається і українських труб без який за правління Л. Кучми відав про безтермінове продовження без- оплата аплікації не повертається.
обмеження впускати на свою тери- нафтою і ґазом в Україні, і деякі візового режиму для європейців, а У своїх розмовах з пресою К.
торію не хоче. А останнім часом економічні оглядачі вважали, що також для американців, канадців і Грищенко наполягав, що Україна
навіть підвищує тарифи на україн- він більше трудився в інтересах японців. Тим часом Україна продо- мала б утримувати візовий режим
ські соки (!), хоч чимало росіян Росії як постачальника енерґоносі- вжує переговори з різними країнами і з США на базі паритету, дарма
вважає їх якіснішими від своїх. їв, ніж України - безконтрольного з метою полегшення в'їзду українців що такі країни, як Угорщина, Лит-
Пересторога міністра закордонних споживача енергоносіїв. у ці країни. Деяких успіхів вже дося- ва чи Албанія на паритет уваги не
справ К. Грищенка ще пару років Раптом в засобах масової інфор- гла, окремі країни дають українцям звертають, впускають американ-
тому якоюсь мірою спричинилась мації з'явилось кілька великих візи безкоштовно, але все ще вима- ців без віз і з задоволенням при-
до того, що Україна не увірвалась матеріялів про К. Грищенка, хоч гають наявности візи, щоб перетяти ймають їхні витрати. А Польща,
зненацька у відкриті двері ЄЕП. раніше він порівняно мало спілку- кордон. Однією з великих проблем вояки якої пріють в Іраку і яка
Мабуть, це одна з причин подя- вався з пресою. Вступ дипломата для в'їзду з України до країн Евро- вже давно приймає американців
ки міністра Б. Тарасюка за те, що на політичну арену позначився пейського союзу є кордон з Росією. без віз, намагалася дістати для
його попередник „зберіг МЗС". його критикою нового безвізового Тисяча двісті миль цього кордону своїх туристів такий же безвізо-
На цій першій зустрічі з пресою режиму для американців. „Досі я слабко контрольовані. вий режим від США, як має його
міністер Борис Тарасюк заявив, не бачу переконливих аргументів Недавно міністер Б. Тарасюк Франція. Досі - без успіху.
що міністерство зуміє використа- для такого рішення", - заявив він особисто перевіряв цей кордон і пе- Знову ж не можна дивуватись,
ти досвід К. Грищенка і що він у прес-релізі, який поширила його реконався в цьому. Коли небажа- що К. Грищенко, тепер в ролі од-
вже обговорював з своїм попере- нова партія. Це - камінчик в бік Б. ний гість без великих труднощів ного з керівників опозиційної пар-
дником різні варіянти. Тарасюка. Тож можна припустити, дістанеться з Росії до України, а тії, критикує рішення уряду.
Це було на початку лютого. Я, що про використання досвіду К. тоді пройде кордон, скажімо, до Про цю нову партію він сказав
до речі, думав, що К. Грищенко Грищенка в міністерстві Б. Тарасю- Польщі, то він вже в Европі. Але газеті „Кієвскій тєлєґраф": „Ре-
стане послом України в Москві. ка міністри не домовились. навіть коли Польща його затримає публіканська партія починає з
Останнім часом Україна не мала Односторонній безвізовий в'їзд в і відішле назад в Україну, то такий нуля. Тут зібрались професіонали
сильних дипломатів у російській Україну почав форсувати власне Б. небажаний гість тут залишається, з різних сфер життя суспільства,
столиці, а К. Грищенко - випус- Тарасюк: насамперед на обмежений на кошт українського бюджету, бо держави і бізнесу. Та просто ро-
кник дуже престижного Москов- час, від травня до вересня, і тільки ... вже декілька років Україна не зумні, самосвідомі люди. Нас
ського інституту міжнародних ВІД- для громадян Европейського союзу і може переконати Росію й Білорусь об'єднує тверде розуміння того,
носин (1975) і свою дипломатичну Швайцарії. У плянах міністерства підписати угоди про реадмісію та- що Україні потрібні не деклярації,
кар'єру почав у союзному мініс- було вивчити безвізовий режим в ких нелеґалів. Ось і ще одна про- а компетентна, підпірна робота
терстві закордонних справ. серпні і згодом робити дальші рішен- блема з „братніми" слов'янами. (яка приведе Україну) до европей-
Виявилось, що я помилявся, бо ня. Адже безвізовий режим означає, Правда, як Евросоюз, так і США ських стандартів життя".
в липні дипломат зі стажем К. що українські дипломатичні місії в допомагають Україні облаштувати Виглядає, що додаткових 200-
Грищенко „засвітився" як член усіх цих країнах позбуваються „жи- кордон з цими сусідами, але 1200 300 мільйонів долярів від безвізо-
проводу нової - так, ще однієї, те- вих грошей" у формі оплат за турис- миль з самою тільки Росією так вих туристів для цього не важливі.
С. Гусейна невдовзі судитимуть оголошеним звинуваченням розпо- стрілку і про те, що вибух стався, ниця-мільярдер, її вважають найба-
чнуть найближчим часом, а через 45 коли прибули міліцейські підкрі- гатшою жінкою у Великобританії,
БАГДАД, Ірак. - Проти колишнього днів оголосять дату початку проце- плення. Вважають, що поміж заги- яка витіснила з цього місця Мадону.
диктатора Іраку Садама Гусейна 18 су. Разом з С. Гусейном звинувачен- блих є місцеві мешканці, в тому чис- Українці зможуть прочитати нову
липня висунули перше арґументова- ня у справі про масове вбивство в лі - дитина. Кореспонденти повідо- книгу в листопаді. Тоді ж має вийти
не звинувачення. Суддя спеція льно- Дуджейлі отримали Барзан Ібрагім мляють, що росіяни контролюють й четвертий фільм „потеріяни".
го іракського трибуналу, який су- (колишній керівник розвідки), Таха більшу частину Чечні, але ізольова-
дить злочинців режиму партії Ясін Рамадан (екс-віце-президент), ні напади повстанців тривають і на- Півстоліття Дізнейленду
„Баас", звинуватив його в масовому Авад Хамед аль-Бандар (керівник віть поширюються на сусідні терито-
вбивстві 8 липня 1982 року 160 ци- відділення партії „Баас" у Дуджей- рії. Президент В. Путін у Москві
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. - 17 липня 1955
вільних осіб в місті Дуджейла за 40 лі). С. Гусейна та його колишніх під- сказав, що подія підтверджує необ-
року Дізней відкрив свій перший
км на північ від Багдаду. С. Гусейна леглих, якщо визнають винуватими, хідність проголошеного ним ЗМІЦ-
парк у Каліфорнії. Йому хотілося
ще не звинуватили в загал ьновідо- можуть засудити до смертної кари. нення південних кордонів Росії.
створити світ, окремий і незалежний
мих злочинах проти людства, засто- від того, що оточує нас у дійсності,
суванні хемічної зброї під час ірано- Вибуху Чечні - У Росії - п'ятирічний плян яскравий і казковий - не такий, який
іракської війни та придушенні курд- принаймні 15 загиблих з патріотизму оточував його в селянському дитин-
ських і шиїтських повстань у 1980- стві в Мізурі. У новому парку розваг
1990 роках. Натомість його, як те- ГРОЗНИЙ, Чечня. - Принаймні 15 МОСКВА. - Російський уряд 19 лип- були не лише залізниці та казкові
пер уже відомо, судитимуть за вище людей загинули і майже двадцять ня схвалив п'ятирічний плян, що має замки. Там жили улюблені персона-
згаданий випадок-помсту, який став- поранені внаслідок вибуху 19 липня на меті зробити росіян більш патріо- жі з казок. Урочисте відкриття про-
ся після невдалої спроби замаху на у Чечні. За офіційними повідомлен- тичними. Програма, на яку виділять водив Роналд Рейґен. Але засновник
життя С. Гусейна. Тоді каральні за- нями, вибухув міліцейський джип у 17 мільйонів долярів, заохочуватиме не зупинявся на досягнутому, він за-
гони розстріляли щонайменше 160 Знаменскому, майже в шістдесяти молодь святкувати воєнні перемоги войовував нові території боліт і пус-
цивільних осіб, близько 1500 людей кілометрах на північ від Грозного. та фінансуватиме відновлення вій- телі, гож, зрештою, створив омрія-
ув'язнили. Попередні слухання за Очевидці розповідають про пере- ськових дисциплін у школах. Як ний світ Дізнейленду. І ВІДТОДІ КО-
пише „Львівська газета", можливо, жен, хто потрапляє туди, залишає
Радянському Союзові бракувало звичайний світ позаду, а всередині
свободи та демократії, але чого ціл- панує ні до чого подібна атмосфера
Національний пресовий клюб США ком вистачало - то це патріотизму. дитячих мрій. В оточенні лісу та га-
До якоїсь міри це компенсувало чер- лявин розташоване „Маґічне коро-
нагородив журналістів України ги за ковбасою і допомагало переко- лівство". Невеличка вуличка веде до
ВАШІНҐТОН. - 18 липня Національний пресовий клюб на своєму річ- нати населення, що країна таки була бронзового пам'ятника засновнико-
ному прийнятті вшанував 32 журналістів, яким вручено нагороди засупердержавою. Тепер російський ві, який тримає за руку свого сина -
їхню визначну журналістичну працю. Цього разу, серед 32 нагородже-уряд вирішив відродити втрачену Мікі Мавса. Далі можна зустріти ін-
них президент Національного пресового клюбу Ричард Дангем проголо- гордість досить радянським спосо- ших улюблених дізнеївських персо-
сив, що Міжнародну нагороду свободи преси ім. Джона Обушона отри-бом - з допомогою п'ятирічки. нажів - Ґуфі, Доналда Дака тощо.
мали Наталія Дмитрук - журналістка українського телевізійного каналу З'явиться більше прапорів, ком-
„УТ-1", і Олена Притула - співзасновниця, разом з Георгієм Ґонґадзе, пакт-дисків
га- з державним гимном та Китайському ТБ і радіо
зети „Українська правда" на Інтернеті. З нагоди призначення цих наго- комп'ютерних ігор, що прославля- заборонили співпрацювати
род українським журналістам (які не були присутні на вечорі), Прези- тимуть могутність російської армії. з чужоземцями
дент України Віктор Ющенко вислав свою промову-привіт до Націо-У школах має бути відновлено ра-
нального пресового клюбу, текст якої оголосив на згаданій церемоніїдянськіу лекції військового вишколу, ПЕКІН. - Як повідомило 14 липня
Вашінґтоні Сергій Корсунський, виконуючий обов'язки Посла України а щоб зміцнити моральні принципи агентство „Синьхуа", державний де-
в США. Нижче подаємо промову Президента В. Ющенка: молодого покоління, проводити- партамент з радіо, кіна й телебачен-
муться лекції з дивною назвою ня Китаю видав постанову, що націо-
Пані і панове! тих, які мордували правду та пе- „Правильна репродуктивна поведін- нальні станції радіо й телебачення
Нагородження цією честю реслідували журналістів. ка" - це кремлівський евфемізм, що відтепер не можуть надавати етер-
українських журналістів я бачу Новий уряд збудив громад- стосується статевої освіти. Чи ця ний час чужоземним компаніям, а
як визнання героїчних вчинків скість, і журналісти роблять все, програма допоможе досягти мети, також вести з ними спільне МОВЛЄН-
українського журналізму. Це зно- щоб забезпечити високі журна- адже за гроші любов до батьківщи- ня. Крім того, забороняється співро-
ву підкреслює надзвичайну ролю, лістичні стандарти, перемогти ни не купиш? бітництво з чужоземцями в програ-
яку відіграють засоби масової монополію у всеукраїнському ін- мах, які виходять у прямому етері
інформації у сьогоднішньому сві- формаційному просторі та фор- Багатолюдний хід протесту або на регулярній основі. Для всіх
ті. ЗМІ надзвичайно причинилися мувати його на базі прозоросте та в Ізраїлі інших видів співробітництва з неки-
і до перемоги свободи в Україні - відкритости. Цензура стала істо- j тайськими компаніями необхідно
перемоги, здобутої тисячами про- рією. Українська демократична ЄРУСАЛИМ. - В Ізраїлі тисячі полі- буде одержати дозвіл у місцевому
фесіоналів, багато з яких запла- влада оцінює об'єктивну і кри- цейських та військовослужбовців 19 відділенні департаменту. Зазначене
тило високу ціну за своє право ви- тичну точку зору, як ефективний липня намагалися зупинити учасни- розпорядження стало продовженням
конувати свою повинність та бути і конечний механізм публічної ків ходи протесту, які прямували до постанови, виданої чотири місяці
чесними зі своїм народом. контролі. смуги Гази. Крайньо праві мають на- тому, у якій заборонялася участь
Модерна історія України пам'я- Для мене, як Президента, укра- мір зашкодити евакуації єврейських чужоземних компаній у керуванні
татиме тих, які голодували і про- їнський журналіст був і залиша- поселень зі смуги та виведенню китайськими телеканалами й радіос-
водили масові збори, тих, які не ється партнером, і свобода висло- танціями.
військ, заплянованому на середину
побоялися говорити правду, не- ву - аксіомою публічного життя. серпня. Влада уже оголосила ходу
' зважаючи на адміністративний Я переконаний, що Україна скоро незаконною. Разом з тим у смузі Европа вшановує пам'ять
тиск і вказівки, звані „темника- стане нацією свобідних журналіс- Ґаза ізраїльська армія розбльокува- загиблих у Лондоні
1
ми". Ці люди були першими, які тів і свобідної інформації. ла основні дороги. Обмеження на пе-
І піднялися з колін. Для народу Я хочу подякувати Національ- ресування палестинців були запрова- ЛОНДОН. - Усі 25 країн Евросоюзу
вони були прикладом професійної ному пресовому клюбові за цю ; джені наприкінці минулого тижня - вшанували пам'ять загиблих в ре-
і і людської гідности та боротьби визначну нагороду, та бажаю вам j після терактів у Натанії та ракетних зультаті теракцій в Лондоні 7 липня.
за їхні права. всього найкращого у вашій даль- обстрілів єврейських поселень. 14 липня, рівно опівдні за лондон-
j Це славно, що нагороду надано ших намаганнях поширювати ре- ським часом, запанувало двохвилин-
І Наталії Дмитрук - жінці, котра у путацію чесного слова журналіс- нс мовчання в пам'ять жертв лон-
Найбільш попитна книга
! перший день конфронтації без- та, і зміцнювати високі мірила донських нападів. Усі торговельні за-
I страшно спростовувала облудну цієї професії та підтримувати гро- клади, установи і підприємства Бри-
ЛОНДОН. - Нова книга про Гарі По- танії припинили працю опівдні. На
офіційну інформацію перед очи- мадські моральні вартості. тера „Гарі Потер і напівкревний дві хвилини у Лондоні зупинився
! ма мільйонів українських теле- Національний пресовий клюб, князь" б'є всі можливі показники
глядачів. Неменш славним є і ви- заснований 1908 року, є одним з продажу. Обсяг продажу за першу громадський транспорт. Потяги ме-
знання надзвичайної ролі україн- найбільш престижних форумів j добу - близько 10 мільйонів примір- тро продовжили рух, проте хвилину
ських виходів в Інтернет, серед для визначних особистостей сві- ників. Найбільша інтернет-крамниця мовчання в метро також оголошено.
яких „Українська правда" була ту. А річне прийняття дає можли- „Амазон" одержала півтора мільйо- Посадник Лондону Кен Лівінґстон
і ініціятором. вість святкувати успіхи наших на заяв на новий „бестселер" англій- попросив лондонців вийти на вулиці.
Український уряд резолютно і колег вдома і у світі. ської письменниці Джоан Ролінґ. На Трафальґарській площі відбула-
наполегливо зміцнює право зако- Ми горді, що можемо вшанува- Продаж шостої книги розпочали в ся відправа в пам'ять жертв. А в
ну, щоб забезпечити свободу сло- ти журналістів вільної та Д Є М О - ; декількох англомовних державах у центрі міста Лі де, звідки походять
ва та ЗМІ, і це є нашим першочер- кратичної України, та сподіває- ніч з 15 на 16 липня. 265 мільйонів троє з чотирьох підозрюваних бом-
говим завданням. Ми всіми зу- мось на поглиблення наших вза- примірників п'яти попередніх томів бістів, зійшлися разом релігійні, по-
силлями намагаємось розслідува- ємин з тими відважними людьми, розійшлися по всьому світу. Книги літичні та цивільні провідники для
I ти вбивства журналістів. Все буде котрі так багато прислужилися про Потера перекладено 62-ма мова- участи у хвилині мовчання.
і зроблено, щоб привести до суду своїй країні. ми світу. Д. Ролінґ - перша письмен- За матеріялами ЗМІ
готовність і бажання України мати будуться переговсри про асоційо-
Два дні Віктора Ющенка у Відні з Австрією тісніші контакти в га- ване членство України в EC, яке є
Леся Івасюк Президент В. Ющенко заявив на лузі промисловости, а також роз- майже Гарантією членства в EC.
прес-конференції, що покладає ве- повів про стан економіки в Україні 2008 року передбачаються важ-
ВІДЕНЬ, Австрія. - 12 липня ликі надії на Австрію під час її го- та досягнення нового уряду. ливі кроки до підписання договору
Австрію з офіційною дводенною ловування в EC в першій половині Постреволюційна Україна стає про асоційоване членство. Б. Тара-
візитою відвідав Президент Украї- 2006 року. Зокрема він не виклю- все цікавішим об'єктом для ав- сюк наголосив, що такі пляни
ни В. Ющенко. Його супроводжу- чає, що Україна вже в найближчо- стрійських інвесторів. За даними схвалюються не всіма країнами-
вали дружина Катерина, міністер му майбутньому подасть заяву на австрійської Палати економіки, членами EC, але він впевнений, що
закордонних справ Борис Тарасюк, членство в EC. „Для нас важливо Австрія є дев'ятим за величиною EC скоро змінить свою „консерва-
міністер палива та енергетики Іван подати заяву до EC тоді, коли на- інвестором в українську економіку тивну політику щодо України якщо
Плачков, міністер транспорту і шим намірам підуть назустріч", - (4.1 відс). Перше місце за інвести- не в кінці цього року, то під час го-
зв'язку Євген Червоненко. відзначив В. Ющенко. ціями займає Америка (14 відс). ловування Австрії'.
Останній раз Президент В. Ющен- Президент України попросив Австрійські промисловці вва- В. Ющенко дав зрозуміти, що
ко зустрічався з Президентом Ав- Президента Австрії підтримати жають, що Україна володіє вели- український уряд усвідомлює той
стрії ІГайнцем Фішером в травні цьо- нову українську владу у боротьбі ким потенціялом. Австрійська факт, що Европа чекає на перекон-
го року у Варшаві, Польща. з корупцією і відмиванням гро- банківська група „Раіффайзен" ливі аргументи з боку України.
Напередодні візиту в Австрії була шей, а також наголосив на необ- представлена в Україні 14 філія- Візита Президента України ще
вперше випущена марка з портре- хідности полегшити українським ми; підприємство з виробництва раз засвідчила, що вирішення
том Президента В. Ющенка. За сло- студентам, митцям та журналіс- лиж „Фішер" виробляє в Україні внутрішніх проблем України на-
вами керівника Австро-Українсько- там в'їзд до країн EC. більш ніж 1 млн. лиж щорічно; бирає все більшого значення для
го Товариства Бориса Ямінського, Того ж дня відбулася зустріч фірма „Плоди зі Штірії" має свої ДОСЯГНеННЯ ЦІлеЙ ЗОВНІШНЬОЇ І Ї О -
марка була випущена з ініціятиви Президента Ющенка з головою представництва в Україні; „Ав- літики. Український уряд чека-
цього товариства і Товариства укра- австрійського парляменту Андреа- стрійські Авіолінії" мають част- ють нові випробовування: берез-
їнських філателістів Австрії. сом Колем і з федеральним Кан- ку в „Українських Авіолініях", неві п а р л я м е н т с ь к і вибори,
Загалом австрійські засоби ма- цлером Австрії Вольфґанґом Шю- яка складає 22,5 відс. 2004 року уникнення нафтової кризи, ве-
сової інформації позитивно ви- селем.В центрі розмови перебува- австрійський експорт в Україну дення правильної політики щодо
світлювали візиту В. Ющенка до ли білатеральні проекти співпраці становив близько 336 млн. евро. Росії, збереження внутрішньої
Відня, напередодні приїзду укра- в області юстиції, внутрішньої без- Імпорт збільшився на 23,7 відс. і стабільности, узгодження соці-
їнської делегації цій темі приді- пеки, адміністрації, транспорту та складає тепер 336 млн.евро. яльної політики з необхідністю
лили увагу найбільші телевізій- зв'язку, а також в ділянці здоро- Наприкінці своєї візити Віктор ПРИЙНЯТТЯ ЖОрСТКИХ ЄКОНОМІЧ-
ні канали Німеччини, Австрії, в'я й гуманітарній галузі. Ющенко з дружиною відвідали них заходів...
Франції та інших країн EC. На другий день візити Президент українську греко-католицьку церк- Европа добивалася свого еко-
12 липня в Гофбурзі, що за ча- України взяв участь у закритих ву Святої Варвари, де вони зустрі- номічного і політичного успіху
сів Австро-Угорської імперії був переговорах за круглим столом в лися з представниками української століттями й еволюційним ШЛЯ-
резиденцією династії Габсбурґів, Будинку промисловців з головою діяспори. П. Ющенко побував та- хом. Тому українці сподіваються,
і де тепер знаходиться бюро Пре- Товариства австрійських промис- кож біля пам'ятників Іванові що європейські країни, маючи та-
зидента країни, відбулася конфі- ловців Файтом Зорґером, Гене- Франкові та Українським Козакам кий цінний історичний досвід,
денційна розмова Президента Ав- ральним секретарем Маркусом в одному з парків Відня. зрозуміють, що наведення порзд-
стрії Гайнца Фішера та В. Ющен- Байрером та іншими промисловця- Міністер закордонних справ ку в посткомуністичній і посткуч-
ка, під час якої йшлося про най- ми Австрії. України Б. Тарасюк заявив в інтер- мівській країні - справа нелегка., і
головнішу стратегічну ціль В своєму зверненні до преси в'ю австрійській газеті „Der саме зараз Україні потрібна під-
України - вступ до EC. Президент В. Ющенко заявив про Standard", що наступного року від- тримка з боку Европи.

Довідкове бюро для закордонних українців
На запитання читачів „Свободи" відповідає консул Генерального консульства України в Ню-Йорку
Андрій Олефіров:
Які українські акції, облігації, Стаття 4. Об'єкти інвестиційної крема Консульським статутом Украї-
цінні папери продає Україна гро- діяльності. ни; кожен працівник має чітко визна-
мадянам інших держав? Об'єктами інвестиційної діяль- чений обсяг службових повноважень.
Цитую Закон України „Про режим ности можуть бути будь-яке майно, Консульським статутом України
іноземного інвестування": в тому числі основні фонди і обо- передбачено доволі широке коло
„Стаття 7. Правовий режим ін- ротні кошти в усіх галузях та сфе- функцій консульських службовців,
вестиційної діяльності. рах народного господарства, цінні під час виконання яких всебічно за-
Для іноземних інвесторів на тери- папери, цільові грошові вклади, на- охочується особиста ініціятива дер-
торії України встановлюється націо- уково-технічна продукція, ІНТЄЛЄК- жавного службовця.
нальний режим інвестиційної та ін- туальні цінності, інші об'єкти влас- Які діяспорні організації найкраще
шої господарської діяльности, за ви- ности, а також майнові права. співпрацюють з консульством?
нятками, передбаченими законодав- Забороняється інвестування в Яким верствам варто порадити таку
ством України та міжнародними до- об'єкти, створення і використання співпрацю (молодь, жіноцтво, вете-
говорами України; яких не відповідає вимогам санітар- рани, студенти, підприємці, мистці)?
Стаття 2. Види іноземних інвес- но-гігієнічних, радіяційних, еколо- У цьому питанні консульство ке- А. Олефіров
тицій. гічних, архітектурних та інших рується принципом „Не питай, що ді- спілкування, не допускати дій у
Іноземні інвестиції можуть ЗДІЙ- норм, встановлених законодавством яспора зробила для тебе, натомість вчинків, які можуть зашкодити ін-
снюватися у вигляді: іноземної ва- України, а також порушує права та питай, що ти зробив для діяспори". тересам державної служби чи
люти, що визнається конвертованою інтереси громадян, юридичних осіб і Консульство має честь співпрацюва- негативно вплинути на репутацію
Національним банком України; ва- держави, що охороняються законом. ти з багатьма організаціями україн- державного службовця. Крім того,
люти України - при реінвестиціях в Стаття 7. Права суб'єктів інвес- ської громади в США і готове до зазначений закон забороняє дер-
об'єкт первинного інвестування чи в тиційної діяльності. всебічного розширення цих контак- жавному службовцеві виявляти
будь-які інші об'єкти інвестування Всі суб'єкти інвестиційної діяль- тів. Чекаємо на Ваші пропозиції! Ра- всупереч інтересам справи уперзд-
відповідно до законодавства України ности незалежно від форм власнос- зом нас багато! женість або прихильність до будь-
за умови сплати податку на прибу- ти та господарювання мають рівні Як можна загалом оцінити рі- якої юридичної особи або конкрет-
ток (доходи); будь-якого рухомого і права щодо здійснення інвестиційної вень поведінки відвідувачів кон- ного громадянина.
нерухомого майна та пов'язаних з діяльності, якщо інше не передбаче- сульства? Чи є випадки, коли вони Отже, як і в деяких інших випад-
ним майнових прав; акцій, облігацій, но законодавчими актами України. поводяться неетично? ках, у питаннях взаємин з відвід-
інших цінних паперів, а також корпо- Розміщення інвестицій у будь- Співробітники Генконсульства є увачами консульство намагається
ративних прав (прав власности на яких об'єктах, крім тих, інвесту- державними службовцями й у сво- дотримуватися засади: „Не питай,
частку (пай) у статутному фонді вання в які заборонено або обмеже- їй діяльності повинні дотримувати- що відвідувачі зробили для тебе,
юридичної особи, створеної ВІДПО- но цим Законом, іншими актами за- ся етики поведінки державного натомість питай, що ти зробив для
відно до закодавства України або за- конодавства України, визнається не- службовця, зокрема згідно із Зако- відвідувачів". Праця з відвідувача-
конодавства інших країн), виражених від'ємним правом інвестора і охоро- ном України „Про державну служ- ми є невід'ємною складовою
у конвертованій валюті". няється законом. бу", вони повинні сумлінно викону- діяльности консульства, і ми за-
Закон України „Про інвестиційну Які площини діяльности Кон- вати свої службові обов'язки, ша- вжди раді почути поради, пропози-
діяльність" говорить: сульства належать до ініціятиви нобливо ставитися до громадян, ції та зауваження громадян, що
„Стаття 5. Суб'єкти інвестицій- самих працівників і не передбачені дотримуватися високої культури стосуються нашої праці.
ної діяльності. статутом консульства?
Суб'єктами (інвесторами і учасни- Співробітники консульства є дер- Адреса Генерального консульства України в Ню-Иорку:
ками) інвестиційної діяльности мо- жавними службовцями й, отже, ма-
жуть бути громадяни і юридичні ють дотримуватися тих принципів та
особи України та іноземних держав, виконувати ті обов'язки, що передба-
а також держави. чені українським законодавством, зо-
ПРО ЦЕ І ТЕ
Тижневик „Свобода" і його читачі
В цьому числі „Свободи" {див, ст. 7) вміщено лист ново-1
Про „добрих" наших багатирів
прибулого мешканця США Миколи Валеги з штату Ню-Йорк, І Ми вже звикли до того, щоб
1 який намагається підтримати україномовний тижневик УН- І також зазначено, що каталог
І Союзу і з невеликої фінансової допомоги, яку отримує від І уважати українських „новоба- „є першим серйозним кроком
1 уряду, висилає 10 долярів не видання газети. Цей вчинок в и - 1 гатьків" тими, які роблять з введення у науковий обіг
І кликав зворушення і вдячність редакції. Зв'язок з читачами І лише „круті" інтереси та доро- приватних зібрань старожит-
І - запорука життєвости видання. У наші часи в Україні і за її б л я ю т ь с я тільки д л я себе чи ностей". Видано його за під-
І кордонами з'явилося чимало видань, які заповнюють свої своїх найближчих. По правді, тримки корпорації „Індустрі-
І сторінки перекладними статтями, передруками з інших пері- воно, звичайно, так і є. А все ж яльний союз Донбасу" та за-
I одиків. Провідне місце на наших сторінках займають оригі- таки т р а п л я ю т ь с я винятки, і критого акційного товариства
нальні матеріяли, надіслані читачами і нашими авторами. саме про такий виняток хочеть- (ЗАТ) „Петроімпекс".
Такий підхід робить публікації тижневика незмінно актуаль- ся мені сьогодні розповісти CBO- І ще читаємо у вступі до цієї
ними, оригінальними і цікавими для читачів. їм читачам. книги: „З великої кількости ре-
Потік листів до редакції рік-у-рік зростає. В цьому році ми Відвідуючи, як кожного тиж-
отримали вже понад тисячу листів, які переважно були вміще- чей колекції д л я каталогу було
ні у газеті. У тих випадках, коли листів буває надто багато, ре- ня, домівку Наукового Товари- відібрано знахідки, найбільш
дакція готує огляди редакційної пошти, намагаючись зберегти ства ім. Шевченка у Ню-Йорку, типові д л я кожної культури та
в коротких уривках чи розповідях про листи їх головну ідею. дізналася я від довголітнього епохи. Зібрання охоплює істо-
Звісно, як зажди буває в газетній праці, не завжди все працівника НТШ Василя Лопу- ричний період від тисячоліття
вдається. Невеликий штат редакції змушує редакторів бути ха, якого усі добре пізнали за- Різдва Христового до XII-XV
водночас репортерами і фотографами, коректорами і воді- вдяки його знаменитим ф о т о - сторіччя по Р. X.".
ями, але це не применшує нашого бажання вдовольняти графічним репортажам із По- Це к а т а л о г п р и в а т н о ї к о -
усі очікування передплатників. Буває, що трапляються мов- маранчевої революції в Києві, лекції старожитностей, спів-
ні огріхи (врешті і Україна досі не має затвердженого пра- що саме наспіли дві дуже цікаві власниками якої є голова На-
вопису), іноді не вдається правильно прочитати прізвище книжки, видані в Україні, які глядової ради ЗАТ „Петроім-
чи якесь слово з рукопису, але читачі доброзичливо підка- варто переглянути. Так, це були пакс" Сергій Платонов та го-
зують нам і ми виправляємо недоречності. справді виняткові книжки, і я
Водночас видання газети неодмінно пов'язане з коштами. л о в а ради директорів корпо-
Тому доводиться усіх, хто дістає „Свободу", ділити на читачів просиділа довго біля них, пере- рації „ І н д у с т р і я л ь н и й с о ю з
і передплатників. Перших значно більше, але другі (вони, глядаючи, повна здивування і Донбасу" Сергій Тарута.
звісно, також є читачами) надають газеті відчутну фінансову навіть захоплення. Другою цінністю, що потра-
підтримку, яка зменшує витрати видавця - УНСоюзу на свою Бо як тут не дивуватися, коли пила до моїх рук, була „Енци-
газету. Ще одним джерелом фінансових надходжень є вмі- перед вами л е ж а т ь двайливо клопедія Трипільської цивіліза-
щувані в тижневику оголошення. видані у к р а ї н с ь к і книги, що ції" у двох томах, які видані та-
Саме ці два аспекти - передплата і оголошення - визна- представляють колекцію пред- кож завдяки підтримці корпора-
чають провідну тему нашої редакційної статті. Вміщена в ч. метів старовини, видані за ко- ції „Індустріяльний союз Дон-
22 стаття д-ра Р. Барановського з закликом створити Фонд шти двох з а м о ж н и х родин з басу" і ЗАТ „Петроімпакс". І
підтримки „Свободи" не була сигналом про якусь катастро- Донбасу. знову автори ідеї та організато-
фу. Ні, „Свобода" виходить і виходитиме щотижня, як за-
вжди. Але зростання цін на енергетичному і матеріяльному Перша з них, яку я взяла до ри в и д а н н я е н ц и к л о п е д і ї С.
ринку здорожує вартість видання, тривожить видавця, тому рук, це - „Платар" - каталог Платонов і О. Тарута.
ініціятива читачів зі створення Фонду підтримки є дуже зібрань родин Платонових і Та- Значить, таки не можна нам
вчасною. Проте не можна не згадати і про два вже названі рут, виданий 2004 року в Києві, у в а ж а т и , що „ н о в о б а г а т ь к и "
джерела редакційного буджету. Якось один шанований лі- в якому описані колекції різних України використовують свої
тератор запитав, чи не було вміщено надіслану ним статтю. предметів старовини, зібрані мільйони т і л ь к и на приватні
І Чому ж він не прочитав її у газеті? У відділі передплати ми цими двома родинами. Книга - цілі. Тому я, переглядаючи ці
' назвали десять прізвищ відомих в діяспорі осіб і з'ясували, на 254 с т о р і н к а х , написана книги, що зараз є у бібліотеці
що з них тільки 6 передплачують „Свободу". Це нас засму- українською мовою редакцій- НТШ в Ню-Иорку, дуже хоті-
тило, бо редакція не раз вміщувала публікації усіх деся- ною колегією із д-ром історич- ла поділитися цією знахідкою
тьох, робила добрий розголос про здобутки кожного, а ви- них наук В. Клочком, як відпо- з нашими ч и т а ч а м и , а з т и м
явилося, що далеко не всі з них спромоглися знайти 40-50
долярів на передплату. І як тут не згадати добрим словом відальним редактором. кинути „добре слово" на тему
М. Валегу, який сам живе бідно, але тижневик передплачує У вступі читаю, що колекція деяких українських „новоба-
і залучає до передплати своїх приятелів. А скільки ще лю- присвячена „нашим дітям", а гатьків".
дей має таку можливість? разом з ними і всьому народо- Коби таких родин, я к с і м ' ї
Редакція „Свободи" шанує своїх читачів і мріє про те, щоб усі ві України, усім, кому не бай- Платонових чи Тарут, сьогодні
вони були також передплатниками тижневика, подавали до нього дужі історія і майбутнє нашої було якнайбільше в Україні.
свої реклямні оголошення, частіше писали про громадські події, землі". У вступі до цієї незви-
про своє життя, ділилися з громадою думками і новинами. чайно дбайливо виданої книги О-КА

СВОБОДА
Видає Український Народний Союз - SVOBODA -

FOUNDED 1893
Пам'ятаймо
про
Україну!

Published by the Ukrainian National Association
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА св. ВОЛОДИМИРА

Svoboda (ISSN 0 2 7 4 - 6 9 6 4 ) is published w e e k l y on Fridays
by the Ukrainian N a t i o n a l Association, Inc.
a t 2 2 0 0 Route 10, R O . Box 2 8 0 , Parsippany, NJ 0 7 0 5 4

Svoboda: (973) 2 9 2 - 9 8 0 0 ; Fax: (973) 6 4 4 - 9 5 1 0 , UNA Fax: (973) 2 9 2 - 0 9 0 0
пня
E-mail: s v o b o d a ^ a t t . n e t Web-site: w w w . s v o b o d a - n e w s . c o m
^^^^ИИЩРІИИИі 2005 року
Postmaster, send address changes t o : Svoboda, R O . Box 2 8 0 ,
2 2 0 0 Route 10, Parsippany, NJ 0 7 0 5 4

Periodicals postage p a i d a t Parsippany, NJ 0 7 0 5 4 a n d a d d i t i o n a l mailing offices.

Передплата на рік $ 5 5 . 0 0 , на півроку - $ 3 5 . 0 0 . Для членів УНСоюзу
$ 4 5 . 0 0 річно, на півроку - $ 3 0 . 0 0 . За кожну зміну адреси - $1.00.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Щсідніх парафій УПЦ у США.
Чеки і грошові перекази виставляти на "Svoboda".

Головний редактор —Ірена Яросевич
Редактори: Ольга Кузьмович, Христина Ференцевич,
Левко Хмельковський, Петро Часто.

Адміністрація „Свободи" За точнішими інформаціями просимо телефонувати
Адміністратор Володимир Гончарик ( і И І І І І І І І І І І І д . ' 3041)
Керівник відділу оголошень
Марійка Осціславська о. ІВАН ЛИШИК,
Передплата - Марійка Пенджола
Настав час вивчити українську мову Чекаємо рішучости від уряду
У „Свободі" від 8 липня Люд- дав лет українською мовою, але В Україну я приїхав і правди шу- нової влади? Чи справді ми такі, як
мила Кочерга радить працівникам решта обслуги „щебетала" на ро- каю, та де погляну - мені сумно, бо нам кажуть наші північні сусіди, що
українського авіопідприємства сійській. Коли ми до них звертали- правди немає. Де ж та правда? Що ми, українці, ще не дозріли бути дер-
„АероСвіт" вивчити українську ся українською мовою, то вони мріяли, і надію мали, дивлюся я і жавною нацією?
мову. Коли вона зверталася до вдавали, що не розуміють. тут, і там, а що ми дістали? Тяжко Під час і після „помаранчевих по-
працівників „АероСвіту" в Ню- По 14 роках незалежности вже зрозуміти, куди ведуть нас? В мину- дій" цілий світ захоплювався Украї-
Йорку і Торонто українською прийшов нарешті час позбутися лому році, на Майдані, нам нинішнє ною, бо всі знали, що українці бо-
мовою, то вони відповідали їй ро- рабської натури (та комплексу керівництво багато обіцяло. За сім- рються за правду, проти імперського
сійською мовою. Ми недавно та- меншевартости), і звертатися до надцять днів на Майдані ми не чули насильства, щоб вільно жити на своїй
кож мали подібний випадок. Ми- україномовних пасажирів на офі- жодної людини, яка домагалася б Богом даній землі. Помаранчеве гас-
нулого місяця полетіли в Україну. ційній державній мові. Хіба що другої мови, чи подвійного грома- ло, помаранчева ідея залишаться на-
Мали нагоду летіти через Прагу „АероСвіт" не дбає про те, щоб дянства. Правда, таких людей на завжди в історії українського народу.
або через Франкфурт, але обрали українці з діяспори зверталися до Майдані не було, бо такі люди були Тому наш уряд, якому український
українську лінію „АероСвіт", щоб цієї компанії? в таборі В. Януковича. А тепер чо- народ дарував ті привілеї, служив
дати своїй „рідній" компанії заро- мусь, при новій владі, мовне питання йому, повинен показати правдиву лю-
бити. Богдан Боднарук, знову блукає урядовими коридора- бов і мати відвагу обстоювати сувере-
Під час подорожі пілот запові- Клерендон Гилс, Іл. ми. Так виходить, що влада змінила- нітет Соборної української незалеж-
ся, але дух старої імперської влади ної держави. Ми надіємося, що наш
залишив свої сліди в тих стінах. Не- уряд буде принциповим, і рішучим,
вже 13 років нерішучости минулої що торкається нашої місії на світово-
Створюймо фонд підтримки „Свободи" влади нічого не навчили володарів му рівні, і займе належне місце поряд
з народами вільного світу.
Прочитавши статтю д-ра Романа ^ ^^
Барановського („Свобода", ч. 22),
я був занепокоєний питанням збе-
Приєднуємося до Р. Баранов-
ського, д-ра Я. Павліського і на-
Першою була Михайло Ґоян,
Київ
реження тижневика „Свобода". Як
емігрант „четвертої хвилі" я теж
шого дорогого Ростика Хом'яка і
висилаємо 100 дол. на фонд під-
Роберта Бондар
вболіваю, щоб не сталося її за- тримки „Свободи", який ви пляну- У „Свободі" 17 червня появи- Коли читаю
криття. Це єдина газета, до якої єте започаткувати. Бажаємо „Сво- лась цікава стаття-інтерв'ю Анато-
ми звертаємося за порадою, та з боді" ще „Многія і многія літа". З лія Гороховського „Гайді готова „Свободу"...
нетерпінням чекаємо на неї, щоб правдивою повагою стати першою космічною україн- Я вже маю 93 роки, живу сам
довідатися про події в Україні. Володимир і Оксана Бакуми, кою". Треба уточнити, що першою між хорватами. Проф. історії Тео-
Ми одержуємо по 486 долярів Гайленд, Н. Й. космічною українкою була Робер- дор Мацьків передплатив мені вашу
на місяць державної допомоги, та Бондар, 1945 року народження. цінну газету. Як дістану її, то читаю
але є передплатниками „Свободи". XX X Про цю астронавтку появилась до- від дошки до дошки, а часто капа-
Щойно я порадив своїм землякам кладна стаття д-ра Інґерта Кузича ють сльози.
передплачувати газету „Свободу" Висилаю 100 дол. на Фонд в „Українському тижневику" 2 Ми маємо багато героїв. Наш на-
(до сьогодні я їм її позичав) і допо- „Свободи", започаткований моїм листопада 2003 року з нагоди ви- род в своїй історії дав найбільше
міг це зробити. Висилаю 10 доля- вуйком д-ром Р. Барановським. На пуску серії марок Канади (1 жов- жертв, особливо від 1918 року і до-
рів у фонд збереження „Свободи". жаль, з огляду на здоров'я не міг тня 2003 року) з астронавтами Ка- тепер. На жаль, світ про це точно не
Маю надію, що газета „Свобода" бути на святкуванні його 100- нади, яка включала теж Роберту знає. Коли хтось від вас поїде до
буде і надалі виходити. річчя. Бондар. Хорватії, прошу повернути до мене.
Микола Валега, Юрій Цегельский, Андрій-Даріян Сольчаник, Микола Глуз,
Бінґгамтон, Н. Й. Бетлегем, Па Мідія, Па Баська, Хорватія

зв'язку вояк УПА, тощо. Цей хлоп- н а л е ж а л о
Микола Малуха розповів про УПА чина всотує правдиву історію Украї- способом го-
Слідкуючи за гострою дискусі- як вбивали Коновальця, Бандеру ни, пишається нею, дає відсіч всіля- лосування
єю в українських газетах щодо та інших провідників українських ким імперським посіпакам, і його за визначити
„примирення" учасників Другої визвольних змагань. Вбивали чи- це люди поважають. переможця
світової війни, скажу від себе: з сто терористичними методами. Нещодавно в Мурманському найкращої
жодним каґебістом я ні в якому Я працюю в перукарні. Нашою державному педагогічному уні- д оповіді.
разі не примирилася б, бо, якби постійною відвідувачкою є одна верситеті проходила студенська Один з ви-
повернути час назад, то вони б так „ветеранша". Якось в розмові конференція, і студент Микола к л а д а ч і в
само, як і колись, носили галіфе, вона так відверто посипала спога- Малуха виступив з темою „Ста- сказав: „Не
револьвери та смакували „спец- дами про те, як воювала в Карпа- новлення Української Повстан- д умайте
дати Малусі
пайком". Вони й дотепер пишають- тах, як встелено було все довкола ської Армії". Микола зосередив-
перше місце,
ся своїми „подвіґамі". До остан- партизанським трупом, „да всє ма- ся на гострих і сміливих питан- бо тоді його
нього часу бачимо на екранах ро- ладиє, в сорочках вишитих такіх", нях стосовно УПА. Так актуаль-
працю треба
сійського телебачення батька і а потім, коли нарешті вгледіла ви- но, відверто і сміливо сьогодні буде друку-
сина Судоплатових, які згадують, раз мого обличчя в дзеркалі, не всі здатні висловитись в неза-
вати в „На- ,,
якось наполохано спитала: „А ви лежній Україні. Було сказано, що уковомуві-
ЛуГ

Микола Малуха
што, хахлушка?". „Ні, кажу, - я без підтримки населення немож-
українка". А далі поцікавилась у ливо було воювати в умовах снику" і в університеті буде скандал".
неї, чи уявляє вона, скільки б ті Карпат, що УПА воювала не про- Миколі присудили тільки третє місце.
хлопці, невинно убієнні на своїй ти росіян, а проти більшовиків, Оскільки тема ця в Роси непопулярна
землі, зібрали б жита? Скільки ді- що УПА була багатонаціональ- і навіть небезпечна, він вважає третє
вочих плечей огорнули б, дітей на- ною за складом і в її лавах вою- місце успіхом.
родили? вала й російська сотня.
Виступ Миколи Малухи був остан- Наталя Литвиненко-Орлова,
Таких „гордих ветеранів" багато нім, після чого учасникам і слухачам Мурманськ, Росія
і в самій Україні....
Я можу багато навести прикла-
дів моєї симпатії до тих хлопців і ді- R A M A D A
вчат, що дивляться на мене з фото-
архіву „Літопису УПА". Я багато DELAWARE WATER GAP Exit 310 of I 80 3
про них прочитала, з багатьма роз-
мовляла, буваючи в Україні, і вели- Запрошуємо на відпочинок в POCONO
кою радістю для мене було, коли до
нашої української громади в Мур- 20Уо з н и ж к и з н а г о д и в і д к р и т т я
манську, яку я очолюю, прийшов о к р і м 1 , 2 , 3 , 8 , 9, 2 2 , 2 3 л и п н я
хлопчина, якому потрібна моя бі- Також приймаємо на роботу з проживанням або без.
бліотека, мої знання, мій хатній ар-
Просимо дзвонити до Олени
хів, що складається з „Літопису
УПА", витинок з газет, марок і зна- (570) 476-0000
Наталя Литвиненко-Орлова чків підпільної пошти України,
ЗУСТРІЧІ НА СОЮЗІВЦІ проводить свій час на оселі, сприя-
ючи і допомагаючи таборові.
Чим займатися в тенісовому таборі у дощовий день? Цього року завідувачем табору
була Оля Черкас, яка для допомо-
ги прибула з Сейнт-Пітерсбурґу,
Фльорида. Більшість таборовиків
звали її „мамою". Минулими ро-
ками Оля завідувала численними
таборами на Союзівці, а тепер до-
помагає у кожній ситуації тенісо-
вому таборові. Цей тенісовий та-
бір, як і багато інших таборів Со-
юзівки, має довгу історію і сталих
прихильників. Тут є три покоління
учасників, які беруть участь у та-
борі. Колишні таборовики Таня
Сквірська, Крис Бенойт, Іван Пу-
гала і Марко Черкас сьогодні за-
ймають становища виховників.
Юрко Куцина, професійний ін-
структор тенісу з Лос-Анджелесу,
докладає чимало зусиль, щоб по-
ліпшити вміння гравців.
Що роблять таборові провідники
і управа з активними учасниками,
яких є сорок, котрі є повні енергії
та готові грати в теніс 4-6 годин
денно, але погода зупиняє їх?
Організатори табору зібрали та-
боровиків у передпокої головного
будинку і почали говорити співучо:
„Один, два, три! Один, два, три!".
Раптово почулися звуки музики, і
Тенісовий табір на Союзівці. Фото: Оксана Тритяк кожний учасник тенісового табору
був зобов'язаний знайти партнера
У середу, 29 червня, на Союзівці так цілком досвідчені - віком від гравців. Протягом усіх років не до тенісу - тільки до танцю.
день був гарячий, задушливий і до- 10 до 17 років. Якщо погода була б близько 2,000 учасників тенісових З'явилися усміхнені обличчя, за-
щовий. Усі сорок учасників цього- кращою, усі тенісові корти були б таборів отримали інструкції на Со- доволення. Почалися танці. Увечо-
річного тенісового табору, який зайняті. Юрко Савчак, член 83-го юзівці. Ю. Савчак - це, безпере- рі вони замінили тенісові ракетки
відзначив уже 38-ий рік на Союзів- відділу УНСоюзу, один з перших чно, людина з посвятою до спорту, на танцювальне взуття і, танцюкь
ці, цього дня були зайняті вирі- інструкторів табору, який разом з до Союзівки, і понад усе має вели- чи, провели усе дозвілля!
шальними тенісовими змаганнями Зеноном Сниликом організував ці ке задоволення працювати з мо-
„на телевізорі". Учасниками тені- тенісові табори ще у 60-их роках, лоддю. Петруся Савчак, його дру- Оксана Тритяк,
сового табору були як початківці, надалі заохочує і вчить молодих жина, - таборовий координатор, Головний організатор УНСоюзу

Хочете забезпечити кращиіІ^^^^Щ

^і^^::-ШШ-^Шк-- - -v : : . : - : - -
: : : . --^ж^.хххх^^

н а и і с р а і і і і ї і е
Короткотермінова Пенсійна
Г р а м о т а " A n n u i t yт99
'

2 роки ^3.5Уо A P R
3 роки M.OVo A P R

W
B разі непоновлення або
передтермінового відтягнення,
грамота автоматично
перетворюється у 10-літній
Довготермінова Пенсійна
контракт з біжучим відсотком.
Г р а м о т а " A n n u i t y г99
'
оподатковується, а ж поки
ШШШШШШВШШШШШ не почнете знімати гроші ^ 5 років М.5Уо APR
^ жодних адміністративних
- 10 р о к і в A
5.5VoAPR
оплат

Fax: 973-292-0900 ^1-ий рік гарантований
Email: una(^unamember.com
Н е з а б у т н і зустрічі...
...з Папою Іваном Павлом II дали Францію, Німеччину й Іта-
лію. У Римі відбулася авдієнція
Нині, коли католицький світ Папи з нашими українськими па-
готується до визнання померлого ломниками. Коли він вийшов до
Папи Івана Павла II святим, мені них, я стояв біля дверей. Папа на-
пригадуються зустрічі з ним. У близився до мене, я поцілував
1987 році Папа прибув до Філя- його перстень та й кажу (Папа чу-
дельфії, де зібралася сила-си- дово володів українською мо-
ленна людей. Я мав дозвіл філь- вою): „Ваша святосте! Ви мене не
мувати усередині катедри, але знаєте, але я розповім Вам про
спізнився, тому поліція мене не один випадок, то Ви мене, напев-
впустила. Я був надзвичайно но, згадаєте". Я розповів йому
збентежений - така історична про окуляри, а Папа каже: „Так,
подія, а мене не впускають. Рап- так, пригадую". Я замовив тоді
том дівчата й хлопці з місцевого чотири великих фотокартки, на
гуцульського гурту „Черемош", яких я р о з м о в л я ю з Папою, і
які стояли за б а р ' є р о м , що мені їх невдовзі надіслали з
роз'єднував Папу й прочан, гука- Риму. Всі ці роки бережу їх, як
ють: „Кулиниче! Йди до нас, тут дорогоцінну реліквію.
є місце". Й відразу після того,
як я прилаштувався біля „Чере- ...з Павлом Глазовим Папа Іван Павло II вітає громаду в Філядельфії. Фотограф і
мошу", Папа вийшов з катедри. кінорежисер Ярослав Кулинич - праворуч (окуляри ще на чолі).
Побачивши людей у гуцульських У своєму житті я зустрічався з род, гідні умови існування!". А не- Павло Глазовий був поетом народу
строях, підійшов до них, щоб бла- багатьма видатними людьми, але вдовзі Павла Глазового не стало. і для народу. Таким його пам'ята-
гословити. Я відразу почав усе це зустрічі з відомим українським Для тих, хто не читав його гу- тиме Україна.
фільму вати. Папа благословив гу- поетом-гумористом Павлом Гла- моресок, раджу почитати. В них -
цулів й наблизився до мене. Я при- зовим особливо закарбувалися в сміх і сльози, душа народу та його Ярослав Кулинич,
готувався поцілувати його пер- пам'яті. Вперше ми зустрілися з вміння сміятися й висміювати. Ню-Йорк
стень. Нахилився, а окуляри, які я ним у Києві в його помешканні,
тримав на чолі, впали прямо до ніг неподалік червоного корпусу Ки-
Папи. Він швидко нахилився й по- ївського університету імені Тараса
дав їх мені. Після цього незвичай- Шевченка. Нас познайомив профе-
Україна - на перехресті
ного випадку я заспокоївся і не був сор Юрій Батюк, з яким ми при- Провідною проблемою України є Чому весь світ купує німецькі
уже лихий на поліцію. йшли на гостину до П. Глазового з та, що вона ще досі не знає, куди авта, машини або інші продукти?
Того дня в католицькому об'єд- пляшкою доброго коньяку. Він має йти економічно. Дотепер Укра- Кожна людина сподівається, що
нанні „Провидіння" було прийнят- виявився напрочуд гостинним гос- їна є постачальницею сировини - ці вироби послужать довший час.
тя, на якому я оповідав про свою подарем і щирою, приязною, това- пшениці, соняшника чи сталі - для Друга причина слабкої економіки
пригоду з окулярами. А мій при- риською людиною. Ми ДОВГО СИДІ- Західньої Европи. Ці держави за- є та, що директори фабрик або
ятель Євген Івашків каже: „Кули- ли тоді у Павла Глазового, і я дешево купують українські ресур- заводів не кваліфіковані для цієї
ниче, ти - варіят, хочеш, щоб я по- звернув увагу на те, як бідно він си, а привозять макарони, німецькі праці, бо їх поставили на ці поса-
вірив, що Папа твої окуляри підні- жив. Такий талант, а жив так бід- авта, холодильники, ліки. ди ще за часів СССР, як членів
мав?". Поруч зі мною стояла дру- но. Він перебивався від гонорару В Україні теж виробляють авта, комуністичної партії.
жина д-ра Петра Козіцького - Лі- до гонорару за свої книжки, за які Ці люди хочуть тепер жити до-
лія, і вона підтвердила, що бачила, йому платили копійки. Я бачив але ніхто не хоче їх купувати, бо
як Папа піднімав мої окуляри. його біду і запропонував приїхати авта погано складені і на очах роз- бре, а завтра плянують втікати до
Минув час, Владика Р. Москаль за мій кошт до Америки, виступи- падаються. Треба подивитися глиб- Росії або Західньої Европи. Ці
поїхав до Риму і привіз звідти фото- ти перед українською громадою. ше, де ж причина цього. Більшість люди вивішують українські прапо-
знімки про перебування Папи Рим- Він відповів, що залюбки поїхав робітників на фабриках і заводах - ри, але у їхніх серцях закорінений
ського у Філядельфії. На одній з би, але роки та здоров'я вже не ті. п'яна, курить забагато, їхнє здо- комунізм. Ці люди продають укра-
них я з подивом впізнав себе. Мене Йшов 2002 рік. ров'я - на низькому рівні. Ці ро- їнські ресурси, а гроші ховають у
зфотографували за мить до того, Потім я ще раз зустрічався з бітники не здатні виконувати свою чужоземні банки. Якщо Президент
як впали до ніг Папи мої окуляри. ним. П. Глазовий був дуже пригні- працю добре, і тоді падає якість В. ЮЩЄНКО НЄ ЗДІЙСНИТЬ ЄКОНОМІЧ-
На святкуванні 1000-ліття хре- чений проблемами в державі й виробів, які вони виготовляють. ної Помаранчевої революції, то
щення України-Руси в Римі були своїм здоров'ям. І я знову запро- Україна мусить визволити робітни- Україна ніколи не стане великою
величаві урочистості. Багато понував йому приїхати до Амери- ка від алькоголю і куріння. Також економічною державою.
українців з США поїхали до Риму ки. „Не маю часу тепер на такі по- держава мусить на все виробити
на це свято. Мою подорож до Ев- дорожі, у сина - родинні пробле- стандарти якости. Якість є клю- Юрій Кравчук,
ропи фінансував Митрополит ми", - відповів мені гуморист. Я чем для доброї економіки. Вільмінґтон, Делавер
Мстислав, який спеціяльно летів дивився на його вбоге помешкан-
до Лондону відкривати пам'ятник ня, і мене не полишала думка:
св. Володимирові, разом з карди- „Чому такий талант живе у таких
1
налом Любачівським та Влади- злиднях? Невже держава не може ВИПИШІТЬ „СВОБОАУ
кою Гринчишиним. Згодом хор забезпечити цьому унікальному
„Думка" з Ню-Йорку та я відві- чоловікові, якого так любить на- Ціни за передплату (в американських дол я pax):

Рік Півроку

Член УНСоюзу 45.00 30.00
Не член УНСоюзу 55.00 35.00

Q Передплата включена Q Прошу надіслати мені рахунок

Прошу вислати „Свободу" на адресу:
(Print in English):
Name.
Address:
City: State:
Country: Zip code:

Tel.: ( )
Q Член УНСоюзу, Відділ

В і д д і л передплати: (973) 292-9800, д о д а т к о в и й 3042

Павло Глазовий (праворуч) і Ярослав Кулинич
Вшанували пам'ять героїв Прапори України майорітимуть
ПАРМА, Огайо. - Українські ка Діяна Продай в парі з піяніст- на головній вулиці міста
державницькі організації під па- кою Лілією Кобрин заспівали
тронатом Українських злучених пісні „Заснули м а л ь в и б і л я ІРВШҐТОН, Н. Дж. - 6 липня щоглі. В Юніоні теж буде ПІДНЯ-
організацій Огайо влаштували хати", „Спіть, хлопці, спіть", „На в Народному домі відбулись схо- то прапор після урочистого засі-
відзначення Свята Героїв і прого- Вкраїні сурми грають". Приєм- дини громадського комітету з дання в міській раді, яке відбу-
лошення відновлення Держав- ним враженням для всіх присут- святкування Дня Незалежности деться 21 серпня, опівдні. Для
ности України Актом ЗО червня ніх був мистецький виступ укра- України в місті Юніоні. Комітет учасників цієї події готується
1941 року. Відзначення відбулося їнської молоді на Святі героїв, очолив заступник голови УККА частування.
26 червня, в залі центру „Верхо- яке закінчилося загальним спі- в Ню-Джерзі Михайло Козюпа. Ці заходи вимагають певних
вина", при чисельній участі укра- вом Державного гимну України. Комітет вирішив продовжити витрат, тому комітет має надію
їнського громадянства. На святі з приємністю вітали 7 традицію вивішування 40 синьо- на пожертви майбутніх учасників
Свято відкрив вступним сло- молодих представників урядових жовтих прапорів і святкового свята, які можна висилати на ра-
вом голова 3-го Відділу ООЧСУ і громадських організацій з Хер- транспаранту на головних вули- хунок 310130-000 у філії креди-
Олександер Блашків. Хвилиною сону, які в Україні працюють з цях міста. Цього звичаю дотри- тівки „Самопоміч" на адресу:
мовчання присутні вшанували молодіжними організаціями. їх муються за сприянням міської SUA FCU, 2200 Route 10 West,
пам'ять героїв, які загинули в бо- запросило до США керівництво влади виключно в Юніоні, тоді Parsippany, NJ 07054.
ротьбі за волю України. Доповідь Клівлендської міжнародної про- як в інших місцях обмежуються
виголосив редактор Петро Твар- грами в галузі освіти й культури підняттям прапора України на Л . Хм.
довський. У доповіді було з'ясо- для обміну досвідом праці серед
вано політичну ситуацію в Украї- молоді.
ні в час проголошення відновлен- Гості з Херсонщини розповіли
ня Української держави Актом про свою діяльність в Україні, Праця Відділу Української
ЗО червня 1941 року у Львові. представили свої програми у різ-
Після доповіді відбулася мис- них плякатах і сувенірних матері- Американської Координаційної Ради
тецька частина. Учні „Рідної Шко- ялах, які подарували для СУМу
ли" Любчик Ванца, Олеся Рабо- в Клівленді. Гості отримали в ВОРЕН, Миш. - Українська свят української держави. Відділ
сюк і Ю л я Твардовська (обидві подарунок 14 програм місцевої Американська Координаційна Рада брав діяльну участь у виборах
сумівки) продеклямували вірш української радіопрограми УЗО (УАКР) має відділи у різних Президента України.
Миколи Вереса „Троє імен", при- - радіохвилі „Україна" і при- скупченнях українців у США. У Після звітів членів управи та
свячених Героям України. мірники української місцевої Мишиґені загальні збори відділу Контрольної комісії, яка уділи-
Юний соліст Назар при музич- газети „Вісті УЗО". УАКради відбулися 6 травня у л а а б с о л ю т о р і ю уступаючій
ному супроводі його батька Во- Після урочистого святкового приміщенні домівки у Ворені. управі, на пропозицію Номіна-
лодимира Сироїжки заспівав зібрання присутні вгощалися Найперше звітували члени ек- ційної комісії, вибрано нову
стрілецьку пісню „Повіяв вітер смачним обідом, який приготу- зекутиви управи. Звіти показали управу. Головою управи обра-
степовий" та дві повстанські пісні вали члени ООЧСУ. великий діяпазон праці. У звітно- ний Зенон Василькевич.
- „Там, десь далеко на Волині" і му періоді було організовано від-
„Йшли селом партизани". Сумів- Петро Скала значення історичних річниць, Ніна Василькевич
55
Україна і Европа" - тема конференції в Ілинойському університеті
УРБАНА-ШАМПЕЙН, Іл. - Від зв'язки української філології з
29 червня до 2 липня в Ілиной- західними методологічними про-
ському університеті, в Урбані- цесами. Його доповідь була ана-
Шампейні, відбувалася 24-та що- літичним нарисом напрямів в
річна конференція з української українському літературознавстві
проблематики. Організатором у XX ст. з відзначенням їхніх
конференції була Українська на- первнів, які мають своїх близь-
уково-дослідна програма, яку очо- ких відповідників у західній на-
лює проф. Дмитро Штогрин, а її уковій літературній критиці.
наради проходили в рамках літньої В інших доповідях порушували-
дослідної лябораторії Сходу Евро- ся, обговорювалися та аналізува-
пи. Веденням сесій конференції за- лися питання-проблеми стосовно
ймалася Програмова комісія під мови, літератури, політики, еко-
керівництвом проф. Асі Гумецької номіки, соціяльні питання, право-
(Мишиґенський університет), до ві, етнічні, еміграційні, свободи
якої входили професори Тарас слова та інші. Перелік тематики
Гунчак (Ратґерс-університет), Лео- свідчить про широчінь проблема-
нід Рудницький (Пенсильванський тики, що була об'єктом обгово-
університет), Христина Сохоцька рення на конференції.
(Торонто, Онтаріо) та Іван Фізер Звертали на себе увагу й допові-
(Ратґерс-університет). Головною ді Людмили Вусик, українки з
темоьо цьогорічної конференції Литви, яка під сучасну пору пере- Проф. В. Сергійчук
була „Україна і Европа". Проф. Р. Іванченко
буває у Каліфорнії - вона зробила
Протягом чотирьох днів було огляд европейської преси про роз- будови студій в Ілинойському уні- ні, його колишній довголітній
проведено десять окремих сесій, виток демократії в Україні; проф. верситеті, від Фундації „Спадщи- ректор проф. Л. Рудницький. Під
під час яких прочитано чи виго- Л. Рудницький говорив про про- на" - д-р Юліян Куляс, від Науко- час гостини на цілі розбудови сту-
лошено 18 доповідей, з них дві - никнення елементів української вого Товариства імені Тараса дій в Ілинойському університеті
ключеві. Однією з них була допо- культури в сучасній Німеччині, а Шевченка - д-р Святослав Тро- зложили датки Христя Верещак
відь Раїси Іванченко, професора проф. Володимир Сергійчук, ди- фименко, також проф. Р. Іван- від Фундації „Спадщина" та Ро-
Київського міжнародного універ- ректор Центру українознавства та ченко та проф. В. Сергійчук. Ге- ман Яцковський від Щадничої
ситету, якою було започатковано професор історії в Київському на- неральний консул України в спілки „Самопоміч".
конференцію, 29 червня. Р. Іван- ціональному університеті імені Т. Чикаґо д-р Борис Базилевський Від імені присутніх на конферен-
ченко - лавреат Національної на- Шевченка, автор багатьох моно- висловив кілька думок стосовно ції був висланий до Президента
городи України ім. Тараса Шев- графічних видань та статтей на по- сьогодення в Україні. України Віктора Ющенка лист, в
ченка, заслужений діяч мистецтв літично-історичні теми, дослідник З липня відбулася післяконфе- якому висловлювалося занепоко-
України. Вона - письменниця, а в постатей, в яких домінували дер- ренційна зустріч-прийняття з міс- єння антисоціяльними та кримі-
першу чергу, науковець-історик, жавницькі спрямування, в своїй цевою громадою, а місцем зустрі- нальними подіями, які чи то з інер-
автор та редактор низки моногра- доповіді поставив риторичне пи- чі став Культурний осередок св. ції, чи оперативної недосконалости
фічних праць і збірників, бага- тання: „Яким дорадником може Володимира і Ольги. Зустріч від- охоронних органів ще й досі не
тьох статтей, історичних романів бути для України Польща в XXI крила Раїса Братків, ведучою про- припинились в Україні. Була ви-
та розвідок, автор збірок поезій. столітті?" та подав аналітичний грами була Христя Верещак. На словлена також стурбованість
Доповідачку представила присут- огляд цього питання. Іншими допо- зібранні промовили до присутніх щодо невизначености уряду до про-
нім проф. Ася Гумецька. відачами крім названих були Надія гості з України - Раїса Іванченко блеми української мови як єдиної
ІІроф. Р. Іванченко прочитала Банчик, Ася Гумецька, Тарас Гун- та Володимир Сергійчук. Також державної.
доповідь на історичну тему „Украї- чак, Оксана Завалина, Джін-Пієр виступав зі словом про сьогод-
на - східній щит Европи". Доповідь Кап, Лука Костелина, Мирон Ку- нішню ситуацію в УВУ, в Мюнхе- Лука Костелина
була цікава, базувалася на історич- ропась, Тетяна Лисенко, Олена По-
ному матеріялі, в якій були прове- гребна, Олександер Сич, Христина
дені дві основні думки: одна - про- Сохоцька, Марта Трофименко та В УНСоюзі Ви можете придбати Вашій
тягом століть Україна була обо- Дмитро Штогрин. Цікавою була
ронним щитом проти навал на За- доповідь д-ра Олега Воловини, дитині забезпечення з одноразовою
хідню Европу, і друга - західні який на базі в'їзних віз до Амери-
держави ніколи належно не оціни- ки зробив статистичну аналізу в к л а д к о ю на ціле життя на 5,000 долярів
ли ролі України і не укладали з української еміграції до США за
нею оборонних договорів проти на- різними категоріями - віку, статі, за одну низьку вплату.
вал. Трагізм цієї історичної дій- терміну перебування тощо, і про-
сности полягав в тому, що ті, що вів порівняння З ВІДПОВІДНИМИ ПО- П р о ш у порівняти вік Вашої дитини
відмовлялися бути союзниками казниками Польщі й Росії.
України, самі ставали жертвою від 1 липня відбувся бенкет для зі с х е м о ю п о д а н о ю внизу.
східніх навал в різні часи. учасників конференції, господа- Це одноразова сума, яку треба заплатити.
Другою ключовою була допо- рем якого був п р о ф . Дмитро
відь, що її прочитав наступного Штогрин. Під час бенкету висту- У справі аплікацій телефонуйте
дня проф. Іван Фізер, відомий пили зі словом-вітанням Раїса
ф і л о л о г , який говорив про Братків, голова Фундації для роз- сьогодні:

1-800-253-9862
У к р а ї н с ь к и й Огісгродний С о ю з

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 5,000 Д О Л А Р І В
Ukrainian National Association, inc Вік Вкладка

0 300.00 ДОЛ.
1 300.00 ДОЛ.
2 310.00 ДОЛ.
ctfoi'ut ч и є н с г и і
3 310.00 ДОЛ.
n o д о с т г / п н и х 4 320.00 ДОЛ.
в і д с о т к а х 5 330.00 ДОЛ.
j T l n o / п є ч ш п о з и ч к и 6 340.00 дол.
— M O R T G A G E S " "
7 355.00 дол.
8 365.00 ДОЛ.
П о т е л е ф о н у й т е сьогодні! 9 380.00 ДОЛ.
(800) 253-9862 д о д . 3 0 3 6 10 395.00 ДОЛ.
Окружна таборова комісія „Вовчої тропи" під
Новий павільйон освячений на „Вовчій т р о п ґ проводом (вже 12-ий рік) Юрія Гука. Комен-
данти таборів - Таня Гук, Павло Мулик, Ада
Гельбіґ, Павло Яримович та Ліда Мочула. Всі
вони - досвідчені виховники та молоді профе-
сіоналісти, які не пошкодували вакаційного
часу, щоб приготувати цікаві та корисні про-
грами таборів і виконати їх. Таборовики та
виховники радо вітали в свої рядах чотирьох
виховників з України, які будуть ділитися з
ними своїм пластовим досвідом. Це особливо
важливо цього року, бо всі пластові табори
відбуваються під кличем „Разом нас багато!
Нас не подолати!", і тема Помаранчевої рево-
люції визначає таборові програми.
В неділю, 10 липня, під чудовим синім небом
таборовики взяли участь у Службі Божій, яку
відправив о. канонік Іван Кащак, колишній та-
боровик „Вовчої тропи", а тепер - пластовий
капелян. Він пригадав таборовикам про їхні
пластові обов'язки та можливості, які їм від-
криті на пластових таборах, побажав таборови-
кам веселого та пам'ятного таборування.
Опісля відбулося освячення павільйону,
який збудовано завдяки проведеній збірковій
акції під проводом Андрія Козака та завдяки
щедрості інституцій та приятелів „Вовчої тро-
пи". Під керівництвом Петра Бокала великий
павільйон збудований в рекордовому часі та
відповідає потребам таборовиків. Окружна та-
Освячення нового павільйону на оселі „„Вовча тропа борова комісія „Вовча тропа" надіється, що па-
вільйон довгі роки служитиме майбутнім табо-
ІСТ ЧЕТГЕМ, Н. Й. - Відкриття цьогорічних лі. Святкове відкриття відбулося на просторо- ровикам для зустрічей та святкувань. Після
виховно-вишкільних таборів на пластовій оселі му спортовому майдані, де таборовики шукали освячення павільйону таборовики повернулися
„Вовча тропа" відбулося 9 липня. Проміння друзів з попередних таборів, а батьки непокої- з запалом до таборів, щоб продовжити свої за-
літнього сонця спершу виглядало крізь загроз- лися, чи діти вже готові починати тритижневу няття. Вони нетерпеляче очікують на традицій-
ливі дощові хмари, а потім ласкаво засяло над мандрівку в чарівний світ пластування. ний День пластуна (23 - 24 липня), щоб поділи-
таборовиками, виховниками, батьками та гос- Цього року „Вовча тропа" гостить 354 та- тися з батьками своїми враженнями та розпові-
тями, коли вони зібралися, щоб відкрити табо- боровиків віком від 7 до 17 років життя та 80 сти про своє таборове життя.
ри, котрі діють вже 53-ій рік на цій чудовій осе- відданих виховників. Організатори таборів - Соня Бокало

Цікава джерельна праця пластунів ся у різних виданнях про націо-
нально-визвольну боротьбу.
З повним подивом до великої
джерельної праці, яку викона-
У Львові видано альбом „Ма- Содолем. Автори Т. Гривул, В. Упорядники взяли до уваги усі л а групка пластунів, мусимо
теріяли до пластового мартиро- Мороз, В. Муравський, В. Ока- списки та інформації, які були їм підкреслити, що у ній знаходи-
лога", який підготували курені ринський виконали велику дже- доступні, але просять у читачів МО НеТОЧНОСТІ, ТОМу ДОПОВНЄ-
УСП і УПС „Орден Залізної Ост- рельну працю, зібравши інформа- доповнень та спростувань, якщо ння є дуже на часі. Вони мо-
роги". До цього видання причи- ції про близько 4600 пластунів та у поданих списках і статтях є не- ж у т ь причинитися до з а в е р -
нився ряд пластунів - передусім приятелів чи опікунів Пласту, як точні дані. Список імен поперед- шення більш правильного плас-
використано матеріяли „Пласту- теж осіб, близьких Пластові. Ві- жує вступ Володимира Мороза і тового мартирологу (як нази-
ни у визвольних змаганнях", які домості зібрано не тільки з плас- стаття О. Сича з виясненням, як вають свою працю автори), що
підготував пластовий курінь тових джерел, але й з викорис- дійшло до виготовлення цього буде ще одним джерелом до іс-
„Верховинки", як також довідник танням реєстру пластунів з ін- альбому. Упорядники подають торії українського Пласту.
„Українська Повстанська Армія формаціями про полеглих членів при усіх інформаціях джерела, з
1943-49", підготовлений Петром ОУН та вояків УПА, що містять- яких вони черпали дані. О. Кузьмович
4 6 - и й злет ю н а ц т в а на оселі СУМ
ЕЛЕНВІЛ, Н. Й. - 29-30 травня мира Великого, 455-ліття заснуван- тецьких виступів, лег-
на Оселі СУМ відбувся 46-ий злет ня Січі - початку козаччини, 35-літ- кої атлетики (біги,
юнацтва СУМ Східнього узбереж- тя вбивства Алли Горської, 58-ліття стрибки в далечінь,
жя. Він проходив під гаслами цього- акції „Вісла" та під цьогорічним кидання кулі і диску),
річних річниць: 80-ліття заснування гаслом „Вірю! Знаю! Можемо!". турнір відбиванки. В
СУМ в Україні, 75-ліття харківсько- Команда злету складалася з чле- суботу увечорі юна-
го процесу СВУ, 140-ліття наро- нів Осередків СУМ з Філядельфії і цтво взяло участь в
дження Митрополита Андрея Шеп- Балтимору, до якої входили Воло- забаві.
тицького, 55-ліття смерти головно- димир Вирста - командант та Іван В неділю відбувся
го командира УПА Романа Шухеви- Міджак - бунчужний. У злеті взя- перегляд одностроїв по
ча, 15-ліття проголошення Декля- ли участь члени юнацтва з осеред- осередках, а після цьо-
рації про суверенітет України, 90- ків Ню-Йорку, Йонкерсу, Пасейку, го всі учасники взяли
ліття боїв Українських Січових Джерзі Ситі, Ірвінґтону, Випані, Фі- участь в Службі Бо-
Стрільців на Маківці, 260-ліття на- лядельфії, Балтимору, Гартфорду, жій, яку відправив о.
родження композитора Максима Бінґгамтону і Ґошену. Загальне Богдан Кудлейчук.
Березовського, 160-ліття народжен- число учасників - 365 осіб. Увечорі команда злету
ня драматурга Карпенка-Карого, Протягом двох днів тривали вручила нагороди зма-
990-ліття смерти св. князя Володи- конкурси знань, слова, роїв, мис- гунам, які здобули
перші місця у конкур-
сах, а також трофеї
особам і дружинам,
які змагались в кон-
курсі мистецтва.
Найбільше індиві"
дуальних точок в
старшому юнацтві
здобула Орися Ко-^ Команда злету
зіцька з Осередку в Йонкерсі, в Велике визнання за підготуван-
молодшому юнацтві - Оксана Бі- ня й успішне координування усіх
гун з Осередку в Ґошені. Висліди змагань належиться членам Осе-
відбиванкового турніру: мішана редків Філядельфія і Балтимор,
група - перше місце здобув Йон- зокрема команді злету з комен-
керс А, друге - Йонкерс Б, третє дантом другом Володимиром Вир-
- Гартфорд; юначки - перше міс- стою на чолі.
це здобув Пасейк, друге - Філя- Орест Козіцький
дельфія, третє Йонкерс Б.
Найбільше загальних точок здо-
був Осередок Йонкерсу, осередок
Ірвінґтону посів друге місце, а осе-
редок Пасейку - третє місце в за-
Під час Служби Божої гальному точкуванні.

Переможці змагань -
Оксана Бігун (зліва)
Змагання з стрибків Конкурс роїв і Орися Козіцька

Перегляд одностроїв
ся і міністрам, і віце-прем'єрові. лицької зі Львова, або варіянт „За звернули увагу на загрозливу ситу-
VI Конгрес... На цьому конгресі, на панелях і двома зайцями" Михайла Стариць- ацію з уживанням української
круглих столах, подано оцінки кого - поставлений Донецьким мови в Україні, на потребу віднови-
(Закінчення зі стор. 1) різних галузей, пов'язаних з академічним українським театром. ти попередню Правописну комісію,
активність, етнічну толерант- україністикою. Цим разом зверне- Постановка була технічно на мале число україномовних шкіл
ність і козацьку демократію. По- но увагу зокрема на Південь і оригінальна і блискуче виконана, на Півдні і Сході, на збереження
рівняв ці ознаки минулого з су- Схід України (наприклад, на таких але рівночасно виявила дуже при- культурних надбань і могил воя-
часним станом культурної ситуа- авторів, як Василь Стус, Іван кру сучасну прикмету українських ків, на потребу окремих культур-
ції в Україні. Він звернув увагу Дзюба; на драматургів Володими- театрів: постановки рівночасно мі- них представництв за кордоном (у
на те, що, мабуть, уряд проґав- ра Винниченка. Єлисея Карпенка, шано двома мовами, з тим, що стилі Інституту Ґете, назвавши їх
лює ті можливості, що їх дала Людмилу Коваленко, Юрія Липу українською розмовляють або бід- на честь Івана Франка).
Помаранчева революція, і „без- і Миколу Куліша). ніші, або нижчі кляси. Ці резолюції мають бути переда-
діяльно спостерігає за розвалом Кілька сесій присвячено справі Приблизно за два тижні до по- ні урядові України, тому задля до-
української культури". українського правопису, справі чатку конґресу на пам'ятникові Та- бра варто було б його представни-
А стан української мови є таки державности української мови, расові Шевченкові (перед самою кам почути ще під час конґресу,
слабким і нестабільним. Треба різним аспектам історії України, обласною адміністрацією) хтось щоб вичути не тільки затурбова-
більше підтримки для проукраїн- Голодоморові, історії Донбасу, намазав фарбою двозначний ви- ність науковців, але й глибоку ана-
ського підходу до української „Помаранчевій революції", літе- слів: „Я за русский язьік Шевчен- лізу цих проблем України. Окремо
мови, зокрема в мас-медії. Він ратурі у пошуках ідентичности, ко!". Та таких виступів учасники не вислано листи до голів области і
стверджував, що НАНУ не під- театрові Донбасу, українському зустрічали від перехожих на вули- міста про потребу сприяти більшо-
тримує гуманітарні і суспільні на- сакральному мистецтву, справі цях (всі російськомовні). Як здиву- му числу україномовних шкіл.
уки і сама не зуміла інтегрувати освіти і т.д. і дискусіям про різні вання для донеччан, було те, що Новим президентом МАУ вибра-
свої наукові дослідження з освіт- сучасні проблеми України. вони мали нагоду чути українську но академіка Ярослава Яцкова (з
ньою місією університетської СИС- Доповідачами та головами сек- мову від чужинців, наприклад, від Києва), доктора астрономічних
теми; Міністерство освіти понови- цій на Конгресі були також члени японських, італійських, німецьких наук, який рівночасно є дуже ак-
ло пляни централізувати свою Наукового Товариства імені Шев- україністів. тивний в україністиці, зокрема
контролю над вищою освітою, та- ченка в Америці: Лариса Онишке- Під час відкриття конґресу сту- заанґажованого у виданні Енци-
ким чином нехтуючи осяги в уні- вич, Марк фон Гаґен, Мирослава денти занесли кіш квітів до па- клопедії сучасної України; першим
верситетській автономії. Факт, Знаєнко, Світлана Андрушків, м'ятника Шевченкові від МАУ, а заступником президента є проф.
що ВАК (Вища Атестаційна Комі- Марта Богачевська-Хом'як. після закриття представники НТШ Джованні Броджі з Італії.
сія) не хоче визнати чужих науко- Крім гостей з України і з інших Америки й України (включно з го- Висловлено побажання провести
вих ступенів, виявляє провінція- країн, доповідали також викладачі ловою осередку НТШ у Донецьку) VII конгрес МАУ або в Симферо-
лізм у підході до цієї справи. та аспіранти Донецького універси- занесли свіжі квіти. полі, або Дніпропетровську.
Професор фон Гаґен критикував тету, які спеціялізуються в україн- На заключній пленарній сесії
центризм і бюрократизм - як не- ській історії або мові, або літера- прочитано резолюції конґресу, які Фото: С. Андрушків
властиві українцям, звертав увагу турі. Можна було з приємністю
на те, що НАНУ забагато сконцен- слухати дуже цікаві висліди їхніх
трована у Києві і не пов'язана зі досліджень. З ДОПОВІДІ президента
системою вищої освіти, що замало На Конгресі проведено багато
приділяється уваги гуманітарним представлень нових видань, деякі з МАУ проф М. фон Гаґена
галузям, які є ключевими для ро- них видані спільно з установами
зуміння сучасної України. Що уряд Дорогі колеги! ших колег доклали багато зусиль,
Америки чи Канади: переклад на
повинен серйозніше підтримувати англійську мову „Історії України" ...Вітаю Вас у Донецьку, бать- щоб цей конгрес міг відбутися.
гуманітарні науки і культурні над- ківщині одного з засновників Асо- Але особлива подяка належисться
М. Грушевського, т.9 (КІУС), пер-
бання, якщо бажає зблизити Укра- ший і єдиний журнал перекладів ціяції Івана Дзьоби та іншого вели- Ярославові Грицакові, Франкові
їну з рештою Европи, як це було української літератури на іншу кого українського патріота Василя Сисинові і Даяні Гованській, а та-
обіцяно на Майдані. мову „ІЛсгаіпіап Literature: А Стуса. Хоча й Донбас останні два кож київському відділенню МАУ.
Такі аналітичні дослідження не століття був обєктом русифікації і
Journal of Translations" (НТШ-А),
раз замовляються у відповідних „Володимир Винниченко: у пошу- деукраїнізації в імя індустріяльно- Помаранчева революція
компаніях, „котлах-умів", за вели- го прогресу й економічного розви- й міжнародний образ України
ках естетичної, особистої і суспіль-
кі суми, щоб дістати холодну ана- ної гармонії" (УВАН, США), тку, цей реґіон колись був батьків-
лізу стану справ. Тут проф. фон „Українська мова у XX сторіччі:щиною козаків й чужоземних ко- Хоча я ніколи не міг до кінця пе-
Гаґен це зробив - і можна було б історія лінгвоциду (з допомогоюлоністів. їх запросили російські ребороти відчуття, що я є випадко-
подумати, що уряд України, чи рад- НТШ-А), видання 4 тт. творчостиімператори й імператриці, щоб за- вим президентом Міжнародної Асо-
ше представники, відповідальні за Дмитра Чижевського (НТІЇЇ-А та мінити ними вигнаних і переможе- ціяції Українознавців, за останні три
згадувані галузі, будуть вдячні. Та них козаків. Всі ці групи сьогодні роки, коли я займав цю посаду, я
УВАН), нове видання „Інтернаціо-
віце-прем'єр не залишився слухати складають те, що сьогодні ми на- пережив чимало величних хвиль і
налізму чи русифікації" Івана Дзю-
ні цієї, ні інших пленарних допові- зиваємо південно-східньою Украї- моментів гордости. Але жоден з
би, видання і пляни „Енциклопедії
дей на відкритті. ною. Через те Донецьк сильно від- них, правдоподібно, не був таким
сучасної України", видання „Кри-
Навпаки, кілька днів пізніше, на різняється від інших Україн, котрі величним, як той, який я пережив,
тики", „Історія" і „Видатні вчені"
запитання журналістів, що він ду- НАНУ, „Нова історія українськоїгостили попередні конгреси МАУ у спостерігаючи з далекої відстані за
має про завваги фон Гаґена, М. То- Києві, Львові, Харкові, Одесі і Помаранчевою революцією. Три
літератури", „Бібліографія Запи-
менко дав не дуже чемну відпо- Чернівцях. Але кожне з цих міст роки тому, коли ми збиралися усі
сок НТШ", „Графіка бойчукістів".
відь: мовляв, через океан важко Були також книжки про українцівпредставляло дуже різні України, разом в останній раз, репутація
бачити. з відмінними історичними шляха- України на міжнародній арені, чесно
за кордоном, як „Українська куль-
Дивно, що молодий уряд України тура в польській пресі", були йми і сучасними обставинами. кажучи, не була позитивною. її то-
не забажав скористатися з форуму фільми (наприклад, про математи- Наш місцевий господар Володи- дішнє буття під Кучмою можна ко-
МАУ, щоб почути не одну оцінку мир Шевченко, ректор Донецького ротко й узагальнено охарактеризу-
ка світової слави Михайла Кравчу-
стану справ науки і культури від ка (вип. НТШ-А). Крім наукових національного університету, є до- вати, як корупцію, апатію, провінці-
науковців, які десятиліттями ви- брою ілюстрацією щодо україн- яльність, тоді як її минуле було по-
засідань, була змога побачити про-
вчають справи України. До їхніх ського характеру цього регіону. значене чужененависницьким націо-
граму, присвячену Василеві Стусо-
оцінок не пошкодило б прислухати- ві, „Театр у Кошику" Ірини Во- Він вчився в українській початко- налізмом, особливо насильницьким
вій школі, але скоро після того антисемітизмом, відсталістю. Вва-
був переведений у російську серед- жалося, що вона мало чим відріз-
ню школу. Він досяг міжнародно- няється від Росії.
го визнання у царині математики, є Помаранчева революція відкри-
членом Академії Наук України і ла світові іншу Україну. Україну, в
почесним членом інших націо- якій усі її громадяни, а особливо
нальних академій. А також він до- молоді люди, виявили мужність
вгі роки є головою місцевої „Про- добиватися влади, котра буде на-
світи" і гордим батьком-засновни- правду підвладна конституції. Ці
ком Університетського ліцею, громадяни були вірними до кінця
який впродовж декількох років своєму бажанню змінити нена-
видав з себе більше переможців сильницьким шляхом режим в імя
національних олімпіяд з україн- гідности, прозорости і людських
ської мови, аніж будь-яка інша прав. Дай Боже, щоб новий уряд
освітня інституція в Україні. Дя- України виявив себе гідним своїх
кую Вам, пане Володимире, за громадян і надій мільйонів прогре-
Вашу співпрацю, Ваше терпіння, сивних громадян з інших країн,
Вашу фаховість і за Вашу щиру особливо в Росії і Білорусії, але
українську гостинність, котру Ви навіть у таких „старих" демократі-
постійно демонструєте від того ях, як Сполучені Штати Америки,
Д-р Лариса Онишкевич, Йошінарі Гарада (докторант української літера- часу, як ми зустрілися з Вами в сумнозвісними завдяки порушен-
тури), Віктор Кубайчук і проф. Лариса Масенко (обоє редактори важли- перший раз. Окрім ректора Шев-
вого видання "Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду"). ченка і його команди, багато ін- (Продовження на стор. 15)
З ДОПОВІДІ... навців. Національна Асоціація сама по собі гли-
боко повязана з Національною Академією і Мі-
ністерствами, і з плином часу стає все очевид-
(Продовження зі с т о р . 14) нішим, що українознавство залишається бід-
ню міжнародного права та порушенню громад- ною й упослідженою, нерідною дитиною у пріо-
ських прав вдома і за кордоном. ритетах цих організацій.
Помаранчева революція нагадала світові, В Академії Наук домінують сильні інтер-
що Україна має історію з прогресивними тради- еси природничих і прикладних наук. Вигля-
ціями (в додатку до негативних рис, які краще дає, що Академія наук іґнорує гуманітарні і
знають але часто гірше розуміють). До цих суспільні науки. Вона також надто сконцен-
прогресивних традицій належать релігійний трована у столиці, у зв'язку з чим упосліже-
плюралізм, громадська активність, етнічна ною залишається решту України. Що більше,
терпимість, козацька демократія. Протягом Академія виявилася неспроможною інтеґру-
останніх декількох років я заглибився в історію вати свою дослідницьку діяльність та освіт-
України часів першої світової війни і революції ню місію університетської системи. Розрив
(1914-1923). Чим більше я знайомився зі склад- між академічною та університетськими сис-
ною спадщиною Михайла Грушевського, Ан- темами залишається успадкований з радян-
дрея Шептицького, Володимира Винниченка і ських часів і він негативно впливає на розви-
навіть Павла Скоропадского, тим більше вра- ток гуманітарних і суспільних наук.
ження на мене справляли ці позитивні течії у З усіх організацій, які мають відношення до При вході до головного будинку Донецького
новітній українській політиці і культурі. Від МАУ, Міністерство освіти виявилося найбільш університету: о. Олександр Воловенко (капе-
часу конгресу у Чернівцях, я став знати і розу- уважним до потреб організації. Воно виділило лян Пласту в Донецьку), д-р Лариса Онишке-
міти цих людей навіть краще і навіть мати до найбільше фондів для проведення Конгресу. вич (голова НТШ в Америці), мґр. Світлана
них більше поваги. Я став більше шанувати те, Без підтримки Міністерства ми не могли б зу- Андрушків (директор бібліотеки НТШ-А) і д-р
ЯК ВОНИ СТОЯЛИ Перед ЛИЦеМ еТИЧНИХ І ПОЛІТИЧ- стрітися тут у Донецьку. Бюро МАУ зробило Володимир Білецький (голова Донецького осе-
них викликів, котрі двадцяте століття кидало важливий крок і наполягло на тому, щоб закор- редкуНТШ).
перед ними. Я став більше поважати те, як вони донні учасники самі подбали про кошти своєї
ПІДХОДИЛИ ДО ЦИХ ВИКЛИКІВ З ГІДНІСТЮ, ТОЛЄ- подорожі, проживання та харчування і тим са- ні. Ця децентралізація мала б також означати
рантністю і великою мірою чесности, особливо мим вивільнило бюджет для покриття коштів інтеґрацію Академії з навчальним процесом
у порівнянні з сьогоднішніми політичними стан- українських учасників. Однак, Міністерство університетської системи. А це означає пере-
дартами. Направду, коли я думаю про героїв освіти викликало певну тривогу своїми пляна- гляд пріоритетів самої Академії, з більш рівно-
моєї книжки, я часто дивуюся, де тепер, у су- ми централізувати свої впливи над вищою осві- мірним виділенням ресурів для гуманітарних і
часному світі, є такі провідники? Перед рево- тою, а тим самим продовжити лінію поперед- суспільних наук. І хоча Академія впродовж ба-
люцією початку XX століття були Тарас Шев- нього уряду на обмеження університетської ав- гатьох років відігравала важливу ролю у втри-
ченко, Іван Франко, Михайло Драгоманов та тономії та академічної свободи, досягнуті у муванні при житті гуманітарних дисциплін над-
інші провідники. Після революції появилися перші роки після розвалу комуністичної влади. звичайно важливих для українознавства - істо-
інші герої - такі, як шістдесятники й Українська На щастя, такі провідні українські університе- рії, мовознавства, літературознавства й дослі-
Гельсінська Група та молоді люди з „Пори". ти, як Київсько-Могилянська академія, Львів- дження фолкльору - вона не заохочує розвитку
...Я маю надію, що Помаранчева революція ський національний університет та Український суспільних наук, котрі є центральними для
щойно почалася і шо вона направду пошириться Католицький університет, згідно з духом Пома- будь-якої спроби зрозуміти сучасну Україну -
далі на ті суспільства, громадяни яких покищо ранчевої революції, стали на захист універси- політологію, економічні науки, антропологію,
виявили менше мужности, домагаючисть чес- тетської автономії - і Міністерство освіти дослідження мас-медії та тендерні досліджен-
ного уряду. На жаль, появилися тривожні включилося у позитивний діялог з цими уні- ня. У самий момент свого заснування Доне-
ознаки того, що ті нагоди, котрі відкрилися у верситетами щодо цього питання. цький університет первісно демонстрував мо-
звязку з революцією, можуть бути втрачені но- Віце-премєр з гуманітарних питань і мініс- дель інтеґграції Академії та університету - мо-
вим українським урядом. терство культури толерують занепад Києво- дель, яка ніде більше не була повторена в Укра-
Печерської Лаври, мало роблять для того, їні, принаймні не в тій мірі. Можливо, з часом
Помаранчева революція та МАУ щоб запобігти знищенню системи обласних все ще значні ресурси Академії можуть бути в
архівів, бездіяльно спостерігають за тим, як значній мірі перенесені в університетську СИСТЄ-
Новий образ України відкриває рівно ж і пе- колись жива українська кінопродукція занепа- му. Натомість будуть встановлені національні
ред МАУ нові нагоди та нелегкі виклики. Сьо- ла до рівня майже повного розвалу. Засоби на дослідницькі кошти для гуманітарних та сус-
годні МАУ існує з тою самою місію, котру по- обмеження впливу російської мови і культури пільних наук, щоб підтримати талановитих уче-
клали на неї її організатори у Неаполі. Ця мі- самі по собі не ведуть до посилення у країн- них-викладачів у їхніх дослідженнях. Як не як,
сія передбачає піднесення рівня свідомости ської мови і культури. Повинна бути активні- українознавство процвітає у Польщі, де Акаде-
міжнародної спільноти, включно з Україною, ша проукраїнська політика у кіновиробництві мія наук у значній мірі підпорядковані і залежні
про багатство і дилеми українського минулого та мас-медії, а також щодо запровадження від урядової підтримки вищої освіти.
й української сучасности. Як найкраще здій- ефективних і фахових україномовних курсів. Університетам має бути забезпечена їхня ад-
снити цю місію у майбутньому? Я пропоную Особисто я думаю, що чим більше мов знає міністративна автономія й інтелектуальний
зараз Вашій увазі декілька критичних мірку- український громадянин, тим краще д л я плюралізм. Насправді, й автономія, і плюра-
вань, побудованих на моїх найкращих намірах України і світу. Але становище української лізм мають бути щедро підтримані, якщо віри-
як щодо МАУ так і щодо України. ...З одного мови у сучасних умовах продовжує все ще за- ти словесним запевненням помаранчевого уря-
боку, МАУ переживає зараз процес дозріван- лишатися слабким і нестабільним. ду України про його відданість курсу щодо де-
ня, який можна також трактувати кризою Коротко кажучи, незважаючи на роки ре- мократичного, европейського майбутнього
росту. Як ніколи раніше в історії Асоціяції, форматорських програм і пропозицій, організа- України. Так само місцеві органи влади повинні
організатори стали перед лицем 1300 подань цї, котрі є найважливішими для МАУ, не спро- нести більшу відповідальність, а водночас мати
для конґресу, котрий традиційно гостив 600- моглися зформулювати сенсовну програму відповідні фінансові і легальні засоби для за-
800 уасників. Багато з наших колеґ чують українського національного будівництва і роз- хисту місцевих пам'яток культури, музеїв, теа-
себе розчарованими з приводу того, що їхні витку громадянської свідомости через підтрим- трів та архівів. Це не є закликом до (централ ь-
пропозиції не були включені у програму через ку науки і культури. Це тим більше шкода, ного) уряду відійти від надзвичайно важливих
фінансові обмеження. Хоча більшість з аплі- оскільки, з огляду на сучасну європейську
кацій походить з України, а особливо з Києва, інтеґрацію України, найкращі і безпосередньо (Закінчення на с т о р . 18)
ця велика цифра дає підстави думати, що доступні ресурси, котрі вона може запропонува-
українські студії уже не є загроженим видом. ти, перебувають у царині науки і вишої освіти.
Але чи є вони здоровим видом? Головний Звичайно, така нагода може існувати так довго,
біль організації, знайомий з часів першого як довго ця назагал позитивна спадщина мину-
конґресу у Києві, не так уже й дуже змінився з лого не буде втрачена через брак уваги з боку
плином часу, не дивлячись не героїчні зусилля уряду або її низьку пріоритетність в його очах.
Бюра МАУ, організаційного та програмного ко- Я хочу ствердити, що централізація і бю-
мітетів і Донецького університету поставити рокатизм є чужими для українських тради-
організацію на нові тори. І тут ми заторкуємо цій, але вони прижилися у сучасних україн-
чутливу струну стосунків МАУ з декількома ських інституціях, котрі все ще несуть на
організаціями, котрі стоять на шляху дальшого собі відбиток та вагу радянської та росій-
прогресу, як довго ці стосунки і ці організації ської імперської спадщини. Централізація та
не будуть зреформованими. Цими організація- бюрократизм не привели до наукових інова-
ми є Національна Асоціяція Українознавців, цій, а замість того зберігають клімат консер-
віце-прем' єрство з гуманітарних питань, Націо- ватизму і провінціоналізму. Міністерства та
нальна Академія Наук України, Міністерство Академія стоять перед потребою власної По-
освіти і науки, і Міністерство культури. Почну з маранчевої революції. Ця революція потріб-
Національної Асоціяції, котра до останньої хви- на їм для того, щоб впровадити їх та їхні ка-
лини виявляла менше ініціативи, аніж Італій- дри у сучасний світ науки, освіти і культури.
ська, Польська чи Канадська національні асоці- Які шляхи доступні для досягнення цієї
яції. Це не може не викликати глибокого жалю, мети? Перш за все, Академія потребує децен-
оскільки Національна Асоціяція мала б бути тралізації і дебюрократизації шляхом поширен- Зліва: Наталя Ярошенко
кістяком усієї Міжнародної Асоціяції Україноз- ня своїх ресурсів більш рівномірно по всій краї- і д-р Лариса Онишкевич
Посольство України в США інформує: 20-21 жовтня 2005 року відбудеться
конгрес „Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі"
Науково-дослідний інститут україноз- українців до участи у зазначеному міжна- установи, школи, факультету, катедри, на-
навства Міністерства освіти і науки Украї- родньому заході та у проведенні відповід- уковий ступінь, вчене звання, посаду, адре-
ни 20-21 жовтня 2005 року проводить кон- ного моніторинґу (загальні умови участи су, телефон (дом., сл.), а також тему до-
ґрес „Українська мова вчора, сьогодні, за- та зразок анкети для представників україн- повіді чи повідомлення.
втра в Україні і світі". Метою конґресу є ської діяспори додаються). Тексти доповідей (у паперовому та елек-
проведення комплексного системного до- На конґресі плянується робота секцій: тронному варіянтах), написані згідно з ви-
с л і д ж е н н я функціонування української українська мова в самопізнанні й самотво- могами до наукових публікацій, необхідно
мови у різних суспільних сферах, яке охо- ренні народу; мова як чинник національної передати оргкомітету до початку роботи
п л ю в а т и м е мову родини, м о в у ш к о л и , самоідентифікації українців; мовна політи- конференції або під час конференції секре-
мову вищих навчальних з а к л а д і в , мову ка, державні механізми утвердження мови; тарю секції. Матеріяли конференції перед-
державних службовців, військовослуж- мовно-освітні орієнтири суспільства, мова бачається опублікувати у часописі „Украї-
бовців та інших верств населення у різних сучасної науки: українознавчі виміри; укра- нознавство" та „Збірнику наукових праць
регіонах України та за її межами. їнська мова в розбудові національної куль- НДЇУ". Проїзд та проживання фінансують-
Оргкомітет конґресу розробив програму тури; історія мови - відображення долі на- ся учасниками конґресу.
вивчення стану функціонування україн- роду; мова в українській діяспорі; україн- Заявки надсилати до НДІ українознав-
ської мови у всіх сферах життя суспіль- ська мова в засобах масової інформації; су- ства МОН України (з позначкою „Міжна-
ства в Україні та українських громад за часні українознавчі дослідження і галузеві родний конґрес"), на адресу: вул. Ісаакяна,
кордоном, зокрема: у сім'ї, в галузях осві- науки: проблеми взаємовпливу і взаємодії. 18, Київ, 01135. Телефон: (38-044) 216-55-
ти, науки та культури, а також у системі З а я в к и про участь у роботі конґресу 67, 216-57-07, 494-17-84; електронна пошта:
державного управління, у засобах масової просимо надсилати до 15 вересня 2005 р. У HlitkaO ukr.net; у arosch (^rambler, ru;
інформації тощо. заявці просимо повідомити: прізвище, mova О rius. kiev. ua.
Оргкомітет конґресу запрошує представ- ім'я, по батькові, місце роботи, навчання,
ників громадських об'єднань закордонних назву вищої школи, наукової чи державної Оргкомітет Конгресу
На прохання Посольства України в США і Генерального консульства України в Ню-Йорку, „Свобода" подає анкету, відповіді на
яку, сподіваємося, суттєво посприяють успіхові київського мовного конгресу. Просимо читачів виповнити її і повернути до ре-
дакції „ Свободи " (крім тих випадків, коли хтось вже виповнив цю саму анкету за інтернетним варіянтом) ДО 24 СЕРПНЯ. Всі
одержані анкети ми відішлемо заразом до Києва на адресу організаторів згаданого конгресу. Якщо буде потрібна додаткова ан-
кета, можна зробити копію цієї анкети. Крім того, вдруге вмістимо анкету у 31-му числі „Свободи". Виповнені анкети просимо
висилати на адресу нашої редакції: Svoboda; 2200 Route 10, P. О. Box 280, Parsippany, NJ, 07054.

АНКЕТА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ДІЯСПОРИ
Пропонуємо виокремити позначкою (кількома позначками) варіянти 7. У багатьох країнах щодо середньої освіти діє принцип багатокуль-
відповідей, з якими Ви погоджуєтеся. Щиро дякуємо за співпрацю. турности. У містечку Вашого мешкання українську мову:
^ „ а) можна вивчити у школі;
К р а ї н а ^ „ „ ^ „ Штат (округ). б) можна вивчити на курсах;
Місто (населений пункт). в) не вивчають;
Рік п о с е л е н н я ^ ^ ^ ^ ^ Національність. „ „ г) інша д у м к а „ „ „ ^ „ „ „ „ „ ^ ^ „ .
8. Ваші діти (онуки) уже втратили українську мову як розмовну
1. До названої країни Ви: ( т а к , ні ^ „ „ ) . Дитячу літературу вони читають переважно:
— „ а) виїхали у пошуках роботи; ^ „ а) українською;
б) прибули у дитинстві з батьками; б) англійською;
в) народилися; в) іншою м о в о ю ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ — ; — . .
^ „ г) інше ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
9. Обираючи мову навчання для дітей (онуків), Ви надаєте перевагу:
2. Країну, в якій живете, вважаєте: а) одномовним (чужоземним) школам;
^ „ а) чужою; „ „ б) двомовним (англійсько-українським) школам.
б) майже рідною або другою батьківщиною; 10. Як констатує член уряду Канади Борис Вжесневський (http:// nova-
„ . в) батьківщиною. mova.com.ua.), кількість бажаючих вивчати українську мову на курсах
та в школах Едмонтону постійно зростає. У місті Вашого проживання
3. Українську мову вважаєте: ситуація:
„ . а) рідною (мовою батьків); а) така сама (аналогічна);
б) набутою (вивченою); б) цілком протилежна;
„ ^ в) інша думка ^ ^ „ в) є бажаючі, але замало;
„ . г) інша д у м к а „ „ „ .
4. У повсякденному діловому спілкуванні (на роботі, в офіційних
11. Рівень зацікавлености української громади Вашого міста рідно-
установах) Ви послуговуєтеся переважно: мовною культурою з батьківщини (твори українських письменників, лі-
а) українською; тературні вечори, гастролі артистів), на Вашу думку, відповідає відсо-
б) англійською; ткам:
в) іншою М О В О Ю . — — .
— а) 5 - 10;
— б) 40 - 50;
5. Вибір мови впливає на моральний комфорт у сім'ї, на взаєморозу- — в) 80 - 95;
міння з родичами, тому природнішою, зручнішою для Вас у родинному ^ „ г) не цікавляться.
спілкуванні є:
а) українська мова; 12. Чи маєте змогу передплатити періодику, що виходить в Україні,
наприклад, журнал „Українознавство", користуватися українськими Ін-
„ „ б) англійська мова;
тернет-сайтами:
в) кілька мов; ^ „ а) не зацікавлений;
„ „ г) інша мова „ ^ . ^ ^ ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — . б) хочу, але не маю змоги;
^ „ в) інша д у м к а ^ „ „ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . .
6. Молодь, яка Вас оточує, діти, внуки, діти Ваших родичів, які жи-
вуть поруч, почуваються українцями? 13. Чого найбільше потребує українська громада Вашого міста:
^ „ а) українськомовних Інтернет-сайтів;
а) національність не є визначальною в наших умовах; ^ „ б) якісної літературної продукції українською мовою;
„ „ б) їх це взагалі не цікавить; „ „ в) українознавчих курсів (студій з української мови, літератури,
„ „ в) вони горді, що є українцями; історії);
г) маю іншу д у м к у ^ ^ ^ „ „ „ ^ . г) українськомовних вечорів, зустрічей, дискотек для молоді;
' І д) інша думка
— .
торні дослідження різних отрут в Радянському
Микола Корпан: „Концентрація отрути в організмі Союзі відбувалися постійно і працювали цілі
Віктора Ющенка поступово зменшується" групи науковців, щоб знаходити нові види
отрут, нові комбінації. Ці отрути були випробу-
Професор Микола Корпан - лікар В. Ющенка - був одним з перших, хто опікувався вані і не виключно, що така сполука потрапила
його лікуванням після хвороби, яку кваліфікували як отруєння діоксином, і досі продо- в організм Віктора Ющенка.
вжує стежити за здоров'ям Президента, інтерв'ю про отруєння В. Ющенка і нинішній - Інше питання, - це нинішній стан здо-
стан його здоров'я узяла кореспондент Бі-Бі-Сі Ольга Макарчук. ров'я Віктора Ющенка. Чи стежите ви за
- Чи можна тепер уточнити, коли саме у В.
здоров'ям В. Ющенка тепер? Як він почу-
- Зв'язувати сам факт місця і середовища вається?
Ющенка з'явилися перші симптоми отруєння? я не можу і не хотів би. Але за короткочас-
- З 5 на 6 вересня минулого року з'явилися ністю хотів би сказати як лікар: якщо порів- - Віктор Ющенко, як Президент України,
болі в животі з нудотою... Але суть полягає в няти з будь-якими ліками, які є синтезовані, має дуже напружену програму. Ці наванта-
тому, щоб токсикологи, незалежно від хворо- я міг би зробити припущення, що така дія ження, перельоти за океан, мають негативну
го, підтвердили факт потрапляння такої рідкіс- була дуже короткий час. дію на стан будь-якої людини. Людські меха-
ної отрути з групи діоксинів, якою є „TCDD", а - В американському виданні „Вол Стріт нізми адаптації не спрацьовують, людина по-
це має свою дію в часі. Медична експертиза Джорнел" свого часу була опублікована вертається і знову включається у роботу. Є
буде спиратися не на конкретний факт отруєння стаття колишнього офіцера радянської роз- певні зсуви, тобто порушення фізіологічних
Президента України, а на невтральний факт дії відки Бориса Володарського, де припускалося, функцій організму. Коли 11 грудня 2004
конкретної отрути на організм людини. Маючи що дія діоксину в організмі українського пре- року ми оприлюднили діягнозу, багато ро-
таке підтвердження, органи слідства можуть зидента була посилена іншими сполуками, і сійських учених вважали, що він повинен по-
сказати - так, Президент України отримав таку нібито саме такі сполуки розроблялися в ко- мерти, що без злоякісних пухлин не обійти-
отруту, ця отрута підтверджена об'єктивно, не лишніх радянських лабораторіях. Чи справді ся... Концентрація отрути в організмі Вікто-
клінічними симптомами, хоча вони в нас також було помічено сполуку діоксину в організмі В. ра Ющенка поступово зменшується, зменшу-
є, а такими-то й такими-то дослідженнями. Ющенка з іншими речовинами? ються прояви її. Наразі про якісь уекладнен-
ня ми не можемо вести мову, ми можемо ГО-
- Чи подібні дослідження діоксину „TCDD" - Коли ми отримали підтвердження, що ворити про перебіг захворювання, тому що
не проводилися? отруєння сталося діоксином, то побачили, що він має свою картину і ця картина зберігати-
- В історії людства відомі кілька випадків дія цієї отрути своєрідна, не така, якою вона меться доти, доки в організмі буде знаходи-
отруєння діоксином - в Північній Італії в 1974 подавалася в літературі раніше. Якщо вжити тися подразник, тобто діоксин.
році, а також два випадки в Австрії. У всіх просто діоксин, то кілограм треба з'їсти чи
цих трьох випадках потрапляння отрути було два. Але якщо невелику концентрацію з'єднати - І коли можна очікувати, що діоксин ви-
з повітря, тобто, було недозоване, хронічне, з носієм, скажімо, білком, так званим альфа- ведеться з організму?
поступове. А це - єдиний випадок потрап лян- фетопротеїном, то ця комбінація дає можли- - Це залежить від багатьох ф а к т о р і в ,
ня чистого діоксину через рот. вість розчинятися дуже швидко й у невеликій тому зараз конкретно назвати дату було б не-
- Чи може бути, що отруєння сталося кількості. Щодо статті в американському ви- правильно з мого боку. Потрібно все робити,
під час відомої вечері 5 вересня в заступ- данні, цей журналіст зустрічався зі мною, і в аби протікання цього процесу якомога біль-
ника голови СБУ? своїй статті він зробив висновок, що лябора- ше скоротити, щоб він не вилився у кілька
років, щоб він тривав значно коротший час.

що „перевертні не мали прямого
Справа В. Єфремова: два роки без жодного зрушення стосунку до вбивства Ґонґадзе, але,
14 липня виповнилося 2 роки з Ґонґадзе. Тоді М. Самбур привезла з ля звернення вдови Володимира до однозначно, вони були поінформо-
дня загибелі журналіста Володими- Дніпропетровська дещо дивні нови- Президента, прем'єр-міністра та вані про деякі подробиці цієї надзвиь
ра Єфремова. Його загибель - одна ни - знайшлися дві любительські міністра юстиції, родина Єфремо- чайно заплутаної справи.
з найзагадковіших смертей україн- касети, на яких була записана авто- вих отримала поштою повідомлен- Наразі слідство у справі
ських журналістів в останні роки, катастрофа. Одну з них - з анонім- ня, що справу невідомо коли за- Ґонґадзе має дати відповіді як про
хоча вона і не стала надто резонанс- ного джерела - нібито показували крили, а на перевірку до Генпроку- виконавців та замовників того
ною. Два роки тому Володимир на одному з Нікопольських телека- ратури вона надійшла чомусь лише страшного злочину, так і про інші
Єфремов сів за кермо свого авта і налів, до якого має відношення Ві- кілька місяців тому. численні злочини, які стосуються
поїхав до Києва, на прийняття у ктор Пінчук, і з яким у Володимира Навряд чи всі ці факти можна вва- справи Ґонґадзе. Не виключено,
французьке посольство з нагоди на той час вже були серйозні супер- жати банальним недбальством слід- що саме ця обізнаність стала при-
річниці повалення Бастилії. Однак, ечності з приводу „11 каналу"... чих, адже як би там не було, мова чиною смерти І. Гончарова.
це була не єдина мета його поїздки Прізвище однієї особи нам відо- йшла про відомого у Дніпропетров- Ми не виключаємо, що зі справою
до Києва. Володимир готувався їха- ме, це журналіст з центральної ську журналіста. Зауважте, що хоч Ґонґадзе могла бути пов'язана і заги-
ти у Сполучені Штати - свідчити у України, котрий, як він розповів якусь інформацію слідство надало бель Володимира Єфремова. Адже
справі колишнього прем'єр-міні- ІМІ, повертався з весілля, тому і вже після того, як в Україні змінила- якби того дня, коли сталася автоката-
стра Павла Лазаренка, а також му- мав відеокамеру з собою. Друга ся влада, а також змінилося керівни- строфа, він таки доїхав до Києва і
сив спробувати себе на посаді керів- особа так і залишилась анонімним цтво правоохоронних структур на став до праці в центральному бюрі
ника Інституту масової інформації ІМІ, певні співробітники напевне не
контактом М. Самбур. Мотиви місцях. Складається враження, що змогли б розмістити без відома керів-
(ІМІ), про що було домовлено з його фільмування аварії слідство до цього будь-яка інформація у цій
правлінням нашої організації. Але ництва Інституту на сайті організації
досі не аргументувало. Слідчі так і справі була заборонена, і навряд чи листи І. Гончарова, як це сталося в
до столиці В. Єфремов так і не до- не ознайомили сім'ю загиблого з заборона була встановлена волею
їхав: на прямому відрізку шляху перші дні липня 2003 року.
результатами технічних експертиз тих, хто провадив слідство. З кількох джерел нам відомо, що
його авто нібито зіткнулося з ванта- автомобіля, котрих було призначе- У серпні 2001 року на інтернето-
жівкою. Це сталося біля 10-ої ран- акція з оприлюдненням листів І.
но нібито декілька. Відтак ніхто вій сторінці ІМІ з'явилася сенсацій- Гончарова готувалася ще з квітня, і
ку неподалік Верхньодніпровська. досі не знає, чи справним був авто- на інформація - листи Ігоря Гонча- вона розглядалася як серйозна спро-
Свідки аварії витягли з авта, що мобіль на час аварії. Хоча відомо, рова, у яких йшлося про те, що ба повернути справу Ґонґадзе в ін-
загорілося, тіло Володимира, а та- що за три дні до останньої поїздки вбивство Георгія Ґонґадзе - нібито ший бік, тобто відвести увагу від
кож окремо складені сорочку та В. Єфремов здійснив повний тех- справа рук банди „перевертнів". Президента Л. Кучми. І невипадково
костюм. Але чомусь на місці аварії нічний огляд машини, і, за свідчен- Фактично те оприлюднення листів для їх оприлюднення обрали сайт
не було знайдено ані валізи з доку- ням працівника технічної станції, за посередництва сайту ІМІ та вже незалежної громадської організації,
ментами В. Єфремова, ані барсет- авто було в доброму стані. Відео- згадуваної колишньої співробітниці хоч її керівникам нічого про це не
ки, ані фотоапарату, які, за свідчен- фільм фіксує, як яскраво й довго М. Самбур було спробою відвести було відомо. Організатори цього
нями рідних, він взяв, коли виру- палає машина, - надто яскраво, ка- підозри у замовленні вбивства „викиду" діяли через окремих осіб,
шав до Києва. Міліція, що прибула жуть фахівці, як для авта, в баку журналіста від тодішнього керівни- які, до того ж, прагнули дати тако-
на місце за якусь годину, не попере- якого було небагато бензини. цтва держави. Тобто, називаючи му погляду на справу Ґонґадзе і че-
дила родину про трагедію. Проте Можливо, всі ці факти мають речі своїми іменами, посприяти рез інші медіа з репутацією незалеж-
про смерть Єфремова вже об 11-ій прості науково-технічні пояснення. фальсифікації розслідування вбив- них, зокрема Радіо „Континент"...
ранку знали співробітники 11-го те- Але ніхто їх не надав вдові та донь- ства Георгія Ґонґадзе в інтересах, Нині родина рідні Єфремова зби-
леканалу Дніпропетровська, засно- кам нашого колеги, хоча, за україн- слід припустити, причетних до за- раються оскаржувати закриття
вником якого був Володимир. ським законом, коли слідство закін- мовлення вбивства осіб. справи про його загибель і сподіва-
Розслідувати смерть колеги від чується, потерпілі обов'язково ма- Зараз у суді триває розгляд спра- ються, що рідних журналіста, як по-
ІМІ виїхала й Марія Самбур, яка ють доступ до документів справи. ви „перевертнів", яких очолював терпілих, таки ознайомлять з мате-
мала досвід слідчих дій, оскільки Спочатку слідчі пояснювали свою загиблий за нез'ясованих обставин ріялами справи та експертизами. На
раніше працювала у прокуратурі, і з мовчанку таємницею слідства. По- І. Гончаров. Симптоматично, що думку юристів, підстав для нового
якою нам довелося дуже швидко тім, десь за півроку після аварії, його не стало за день до оприлюд- розслідування не бракує.
після загибелі В. Єфремова припи- справу нібито надіслали на перевір- нення листів, на яких розмашистим
нити співпрацю через маніпуляції з ку до Генеральної прокуратури. почерком значилося: „Відкрити піс- В. Сюмар, А. Лазарєва,
листами І. Гончарова у справі Г. І лише кілька тижнів тому, піс- ля моєї смерти". Слідчі твердять, Інститут масової інформації
Масове... Фарбишевський - був доставле- ристів, а заявки були подані на парку, що передбачає заборону масо-
ний в обласну лікарню на прези- 9,764 учасників з усіх регіонів. вих сходжень на Говерлю. Прийняття
(Закінчення зі стор. 1) дентському вертолеті. Місцева влада не могла контролю- такого рішення було аргументовано
Що стосується потерпілих під вати кількість туристів з різних тим, що масові сходження завдають
катися, гору за лічені хвилини час масового сходження, МНС регіонів, оскільки в організацію схо- шкоди екосистемі Говерлі. Але Ві-
огорнув туман, почалася гроза з оприлюднило таку статистику: 135 дження включилися політичні партії ктор Ющенко вважає, що кожен
градом, яка тривала більше го- осіб звернулися по допомогу до ря- і громадські організації, багато неор- українець повинен хоч раз у житті зі-
дини. За офіційними даними мі- тувальників, 35 з них - з різними ганізованих туристів, а скасовувати йти на найвищу вершину України.
ністерства надзвичайних ситуацій легкими травмами. сходження на Говерлю, за словами „Кожен українець повинен мати
(МНС), 16 липня на Говерлі заги- Безпекою учасників масового Б. Томенчука, було вже запізно, і за свою маленьку Фудзіяму, щоб че-
нуло двоє осіб і ще двоє по- сходження на Говерлю займалися таких умов дії влади були спрямова- рез піднесений, емоційний стан ще
страждало. Зокрема від серцевої підрозділи МНС зі спеціяльною ні на безпеку людей. раз переконатися, яка гарна Україна,
недостатности через перепади ат- технікою. Тим часом очевидці за- Діяли 9 постів МНС, 3 стаціо- як її потрібно охороняти, як багато
мосферного тиску на вершині значають, що багато потерпілих на нарні бригади медиків у 8 мобіль- потрібно зробити, щоб вона стала
гори помер житель Чернівецької спуску з Говерлі дісталися до тран- них групах. За півтори години до европейською, заможною, квіту-
области, ще один турист, житель спорту самостійно і не потрапили в грози влада зуміла повернути на- чою", - сказав В. Ющенко у 2003
Закарпаття, загинув на Говерлі офіційну статистику. зад частину туристів з малої Го- році. Тепер, вочевидь, можна буде
від удару блискавки. Грозовим 18 липня Івано-Франківська об- верлі і з самої вершини гори. сходити на гору, але не юрбою...
розрядом зачепило ще п'ятьох ласна державна адміністрація за- „Якби не дії місцевої влади, то на-
осіб, двоє з яких були відвезені явила про припинення масових схо- слідки сходження на Говерлю були За матеріялями ЗМІ
до реанімації. Троє госпіталізації джень на найвищу гірську вершину б набагато трагічнішими", - резю-
не потребували. У МНС повідо- України - Говерлю. мував Б. Томенчук.
мили, що загиблі і потерпілі не „Це було останнє масове схо- Ще у вересні 2003 року тодішній З доповіді.
мали відношення до традиційно^ дження на Говерлю", - сказав на голова Івано-Франківської обласної
го масового сходження на Говер- прес-конференції заступник го- державної адміністрації Михайло (Закінчення зі стор. 15)
лю за участю Президента В. лови обласної державної адміні- Вишиванюк підписав розпорядження
Ющенка. Однак, один з потерпі- процесів будівництва модерної,
страції Богдан Томенчук. За його про посилення контролі над дотри- прогресивної культури та грома-
лих від удару блискавки - сту- словами, на Говерлю піднімало- манням заповідного режиму Карпат-
дент з Івано-Франківська Петро дянської ідентичности. Це є радше
ся загалом близько 17 тисяч ту- ського національного природного закликом до уряду зробити цей
проект демократичнішим, з шир-
шим залученням різних сил, про-
зорішим, таким, що заохочує міс-
цеві і регіональні ініціятиви.
Що ж до майбутніх конгресів
МАУ, то виглядає, що проведення
таких великих міжнародних зі-
брань що три роки виходить за
межі фінансових можливостей
української держави. Тому ро-
бить сенс розглянути можливість
проводити конгреси через чотири-
пять років, і то значно менших
розмірів - можливо, за кордоном.
Скажімо, у Польщі, де національ-
на асоціяція є найдієвішою і най-
краще представленою серед усіх
закордонних асоціяцій. У пере-
рвах між міжнародними конгре-
сами, Національна Асоціяція в
Україні могла б організувати час-
тіше місцеві конференції та робіт-
ні - як це могла б робити і Між-
народна асоціяція, як в Україні,
так і поза Україною, в залежности
від національного і міжнародного
фінансування.
Я закінчую зі застереженням,
що не можу уявити собі, щоб
який-небудь неукраїнський вчений
хотів би стати президентом МАУ,
якщо не будуть запроваджені ве-
ликі зміни. Що ще важливіше, ма-

І шляхи стають лоймовірно, щоб неукраїнський
вчений спромігся застосувати
МАУ, її міжнародний досвід та ре-
сурси для того, щоб допомогти

коротшими! фундаментальним процесам ре-
формування, які вимагають свого
здійснення. Підозріваю, що україн-
ський президент МАУ теж не буде
аж надто охочим вдатися до цих
Тільки А е р о с в і т У к р а ї н с ь к і А в і а л і н і ї
настійних і важких засобів. У мене
1.888.661.1620, 1.212.661.1620, немає ілюзій щодо викликів, котрі
пропонує безпосадкові рейси sales^aerosvit.us
поставила Помаранчева революція
перед українознаством. Але хто б
літаками Boeing 767 або звертайтесь у Вашу агенцію не взяв не себе цю місію, він чи
Нью-Йорк-Київ, Київ-Нью-Йорк вона відчуватиме підтримку з
Вантажні перевезення: боку сотень вчених і викладачів у
самій Україні, але також прихиль-
А також через Київ: 1.718.376.1023,
ність та солідарність з боку Між-
Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Сімферопіль, express(a)aerosvitcargo.com народної Асоціяції Українознавців.
„Ще не вмерла Україна" є ряд-
Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя, Новинка! Тепер у Вас є можливість ком з приспіву, який не раз по-
Чернівці, Ужгород, Москва, Мінськ, Баку, вторювався у сучасній револю-
замовити і оформити білет на нашій .ції. Але у майбутньому д л я
Тапжент, Алма-Ата, Делі, Тель-Авів, веб-сторінці www.aerosvit.com МАУ і споріднених інституцій не
буде аж так багато таких нагод,
Пекін, Дубаї, Афіни, Салонікі, Софія, як та, котру витворила Помаран-
Белград, Бангкок, Каїр чева революція.
Час прийшов. Він прийшов сьо-
годні і може не повторитися за-
втра...
Забути ніхто з нас не в силі легенди, що звалися Броди
Ігор Чмола Рекрутські, а опісля підстаршинські вишколи, чались важкі повні посвяти
як і старшинські курси, відбувались дослівно від і героїзму оборонні бої.
Останься безпритульним до сконання, Піринеїв аж до Гайделяґру. Ранньою весною Ірена Божемська, немов у
Блукай і їж недолі хліб, та вмри 1944 року біля 11 тисяч вже вишколених вояків відгомін „Скорбній матері"
Ти гордим флорентійцем на вигнанні. з'їхались до вишкільного табору Нойгамер. По- Павла Тичини, пише:
А перед смертю дітям повтори чались вправи у рамцях сотень, куренів, полків,
Ту казку, що осталася, мов спомин а згодом і цілої Дивізії. З колишніх доброволь- У теплу липневу нічку,
Прадавньої, забутої пори, ців поволі творилась повновартісна бойова оди- як грали зловіще гармати,
Як у грозі, у. блискавиці й громі ниця. 26 червня перші ешелони Дивізії покинули по брідськім побоєвищі
Колись страшну потвору переміг Нойгамер у напрямі східнього фронту. проходила Божая Мати.
Святий Георгій в ясному шоломі, Коли у 1949 році наші побратими збирались у Тому згорну-
І як дракон звитяжений поліг. таборі Мітенвальд відзначати 5-ті роковини брід- ла волосся,
Свою розповідь розпочинаю заповітом відо- ського бою, звернулись вони до поета Олекси тому рани перев'язала,
мого українського поета-еміґранта Юрія Клена. Стефановича з проханням написати вірш про подала ковток водиці,
Оцей заповіт стосується в загальному нас, ко- Броди, який звучить: іншому щось лиш сказала.
лишніх українських вояків, бо ж нашим завдан- Прадавня світить візія Тому шолом з чола зняла,
ням є передати молодшим поколінням світлі У далечі хмурній з тим проказала молитву.
традиції українського війська. Стосується він і І Галицька Дивізія Нікого не оминала
мене, бо моїм завданням є змережити розповідь Керує крок у бій. і не зважала на битву.
про хлопців з Дивізії, про їхні мрії і надії та про Вояки із Радянщини, У ту пропам'ятну нічку
їхній бій під Бродами. 28 квітня 1943 року у кня- Із Польщі, і мабуть постать біла імлиста -
жому городі Львові проголошено створення, а Із кожної займанщини по брідському полі бою
рівночасно і набір до Стрілецької дивізії „Гали- В рядах її ідуть мов привид ішла Пречиста.
чина". Колишній звітодавець Олег Лисяк пише: Прадавня світить візія Брідські бої тривали дев'ять днів і дев'ять но-
Це весняний був час місяць квітень, Над прапорами нив, чей. У ночі з 21 на 22 липня, зібравши рештки
Місяць квітів, весни і війни, І йде у бій Дивізія, своїх сил Дивізія прорвала ворожий перстень
І був Львів, Юра храм і привіти, І кличе віщий Див. оточення і в боях відступила на південь.
Як у бій йшли батьки і сини. Під Бродами включено Дивізію до XIII армій- Дивізійний поет Василь Де-Ву під безпосеред-
нім вражінням боїв під Бродами, ще в серпні
За свій рідний край, за стрілецький звичай, ського корпусу, що мав завдання загородити Черво- 1944 року писав:
Йшли у бій за свою перемогу. ній армії дорогу на Львів! Дивізія почала розбуцо-
Набір до Дивізії проходив у дистрикті Галичини вувати другу оборонну фронтову лінію. Співвідно- Болота... Болота... Скрізь могила одна
та у трьох повітах краківського дистрикту: у Пе- шення сил обох сторін фронту, про те ми довіда- Куди ступиш то гріб, гробом кожний окіп,
ремишлі, Сяноку і Ярославі. На еміграції опинив- лись десятки літ після війни, було жахливе. ХШ ар- гробом кожний ручай...
ся документ, який вказує, що до 3 червня цього ж мійський корпус начислював чотири проріджені бо- Де ж це так?!..
року зголосилося до Дивізії 81,999 добровольців. ями німецькі дивізії і нашу Дивізію, разом майже 34 Не питай...
18 липня від'їхав з міста Львова перший тран- тисячі вояків, проти нас згуртовано 850 тисяч бійців Гробом села, городи...
спорт добровольців на вишкіл до Брна. Червоної армії, у нас було біля шість тисяч гармат, Гріб на гробі... це БРОДИ.
Колишній січовий стрілець Олесь Бабій, що у них понад 16 тисяч, ми мали 50 танків, більшість з
них без пального, вони - 2,200. Під Бродами жоден У 1951 році вийшла у видавництві нашого Брат-
подарував був нам заборонену польською цензу- ства, книжка статтей і спогадів під назвою „Бро-
рою поему „Гуцульський курінь смерти", про- дивізійник не бачив „свого" літака, вони мали до
розпорядження понад три тисячі літаків. ди". Редактор видання Олег Лисяк свою вступну
щався з нами тоді такими словами: статтю так і назвав - „ Битва без легенди". Минали
13 липня 1944 року Червона армія почала роки і десятиліття. По всіх країнах української ді-
Не віриться, чи то лиш сон, свою офензиву у напрямі Львова. її танкові
Чи може справді воля близько, яспори, де тільки ступила нога колишнього диві-
частини проломили становища обабіч XIII кор- зійника, у липні схилились голови в пошану поля-
Я бачу рідний леґіон, пусу і двома клинами у західньому і південно-
Я бачу українське військо глих і живих учасників брідського бою. Написано
му напрямі створили брідський котел. Перші багато віршів, спогадів, надруковано книжки. Теж
На лицях в кожного борця наступи на Дивізію прийшли з тилу. Під об-
Знов промінь віри і надії. звідти почали приходити згадки про Броди. При-
стрілом артилерії, під наступами танкових ко-
З такою вірою в серцях лон, під безпереривними налетами літаків по- (Закінчення на стор. 23)
Колись батьки їх йшли на Київ.

її кий бард Роман Купчинський новою піснею:
11 За стрілецький звичай... „Машерують добровольці, як колись ішли
стрільці"... Сучасна пісня перегукується понад
Леся-Храплива-Щур Як колись Січові Стрільці... Направду, так час цілого покоління із колишньою:
само: Стрільці ж, за молодих літ їх батьків, „Машерують стрільці-добровольці
ЛЬВІВ. - Недалеко від нього Брюховичі. Вес- теж організувалися тільки як леґіон цісарсько- У кривавий man,
на 1943 року. Рокове свято пластунського патро- королівської австро-угорської армії. А проте Визволяти братів-українців
на, святого Юрія-Переможця. Зібралися плас- стали опісля опорою, найнадійнішими частина- З московських кайдан"..
туни й пластунки шкіл Львова. Щоправда, не в ми армії відродженої Української Держави. Хто О так, ці хлопці свідомі, чому й навіщо вони
одностроях, що так притягають, зачаровують ж не мріяв про те, щоб повторити їх чин!?.. І йдуть! Ворога вони пізнали, від раннього ди-
молодечу уяву... Пластові однострої заборонені сьогодні на важкий, непевний воєнний шлях су-
німецькою владою. Зрештою, і сам Пласт забо- проводить наших хлопців живий ще стрілець- (Закінчення на стор. 23)
ронений, як „міжнародна" організація. Отож ми
всі одягнені „на цивіля": ми, дівчата, у скром-
них білих блюзочках.
Ми - „Виховна Спільнота Української Моло-
ді", так знає нас сувора чужинецька влада. Але
ми - пластуни, такі, як були наші основники і
правзори на сокільських таборах, як були наші
легендарні основники Іван Чмола, Петро Фран-
ко, і такі, як ось стоять живі перед нашими ла-
вами, як незрівняний авторитет для нас усіх -
Цьопа Паліїв... Та, може, саме тому, що не мо-
жемо гордитися пластовою лелійкою на грудях,
відзнаками наших здобутих ступенів та вмілос-
тей на пластових сорочках - тому ми саме в цю
хвилину - ще справжніші пластуни... „Бог і
Україна" - ми всі в цьому кличі. Однострій там
- чи й ні. Ми звершуємо свій урочистий обряд:
прощаємося з нашими друзями-пластунами,
„передовими", студентами, а то й нашими одно-
літками-гімназистами, які відходять від нас:
вступають до Дивізії „Галичина".
Командант свята Ярослав Гаврих (сьогодні
вже покійний), який теж „йде", ставить нас
грімким наказом „струнко". І ми струнчимося,
лучимося в одну нерозривну лаву. Найбільше -
ті наші „іменинники", які вже завтра осягнуть
свою мрію. Ту, що її наспівувала кожному над Липень 1944 року. Після прориву з-під Бродів.
колискою мати: підуть воювати за Україну... Фото з архіву Богдана Маціва
ouuzlvfav
CLy^ / - f , гоо5
TEE UP FOR GOLF WEEKl
If you're a golf enthusiast, join us for a week of fun and play golf at
the area's premier courses. Weekly price includes: 5 nights stay,
daily breakfast Sc dinner, tee-shirt, 4 1/2 rounds of golf (Monday-
Thursday) and transportation to and from golf courses. Tee-off with
a welcome reception Sunday night. Daily awards and prizes lead up
to a final awards banquet. Daily golfers are also welcome!
Week Course Schedule (subject to chanueY.
Monday- Grossingers Golf Course
Tuesday- Kutscuers Golf Club
Wednesday- Concord (The Monster) Golf Club
GOLF PACKAGE RATES: WEEKLY (5 nights):
$75(Vper person- Based on Double Occupancy of Two Golfers
$1050.00- Based on Double Occupancy of One Golfer Si Spouse
$950.00-One Golfer, Single Occupancy
DAILY:
$150.00- Per night, double occupancy
$190.00- Per night, single occupancy
(includes dinner, room, transportation, round of golf cfe breakfast)

(XvyvbSt5-7, г005
3rd ANNUAL SPORTS JAMBOREE!
Join us for Soyuzivka's 3nd annual weekend of athletics and
festivities. Sign up a team or individual member, for the weekend
tournaments:
Soccer Tournament, 5 v 5 in hockey rink- cash prizes!
Volleyball Tournament, 4 v 4 teams
' Paintball Games
Foos Ball Tournament on Tiki Deck
Even if you're not a sports enthusiast, we'll have р І е ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Щ ^ '
AND Pig roast), live music and entertainment all weekend.
Friday Night-
Featuring Ihor Bachynskyj Sc Ron Cahut Kozak Caberet/Comedy
Show ^^^^^^^^^ШМі-^л
Saturday-
Outside performance with Barabolya Sc zabava with the band Burya.
RATE:
$25 per person
Includes Welcoming BBQ and Gate Entrance All Weekend
Games are played Rain or Shine!

For more ігфгтс^^Ш
Call (845) 626-56^^
or visit our website Щ
www. Soyuzivka. com

9
P.O.Box 529, Kerhonkson, NY 12446 ' (845)626-5641 www.Soyuzivka.com
сичну музику - понад 50 інструментальних
Щ о б п і с н я б у л и з а в ж д и п о м і ж нас творів і музику до двох вистав. Ноти до ново-
го, ще не представленого квартету для мідних
інструментів, носив зі собою у портфелі, що
був викрадений під час вбивства.
Були виконані естрадні пісні різних компози-
торів. Оля й Ірина Федеркевичі, Сузанна Ро-
манюк, Наталя Онищук, Уляна Канівець, Дар-
ця Басараб-Роланд виконали пісні „Бузок" (сл.
Кутеня, муз. Є. Козака) „Чарівна скрипка"
(сл. Ю. Рибчинського, муз. І. Поклада, акомп.
Ірина Тарнавська). Три тенори з хору „Дніпро"
(Любомир Пастушенко, Тарас Закордонський,
Іван Зінчук) заспівали „Білі троянди" (сл. і
муз. А. Кос-Анатольського). Дві пісні Богдана
Веселовського „Лети, тужлива пісне" і „Чи
справді" виконали Сузанна Романюк і Іван
Зінчук, акомпаніювала Ірина Тарнавська.
Бандуристка Галина Грица заграла і заспівала
„Три поради" І. Шамо і „Не питай, чого в мене
заплакані очі" М. Лобка. Співачка Люба Білаш
заспівала дві пісні власної композиції на слова О.
Олеся - „В степу" і „Не беріть із зеленого лугу
верби". Молодеча оркестра „Чайка" при Органі-
зації Українок Канади під диригуванням Людви-
ка Маріянича виконала „Я піду в далекі гори" В.
Івасюка і „Не кажи" (муз. І. Жовніріва).
Третя частина концерту - це музика з По-
маранчевої революції, яка була подана на ві-
део. Першою точкою був виступ Руслани з її
колективом на Майдані. Далі були пісні
„Донбас", „Друзі мої", і „Україно". На про-
довження концерту в Домі молоді хор „Вер-
ховина" під диригуванням Галі Лазурко ви-
конав пісню „Тополина земля" (сл. М. Син-
Творчий вечір в „Кафе Твасюк' гаївського, муз. А. Філіпенка, обробка М.
ЕДМОНТОН, Канада. - Українське музич- дограй" (акомпаніював на гітарі М. Білаш, Лазурка, солістка Люба Білаш), і „Вечір"
не товариство Альберти (УМТА) організува- на баяні - М. Никифорук). Чоловічий квар- (сл. народні, муз. В. Тиможинського). Відео-
ло друге з черги „Кафе Твасюк ' " 3 червня тет (М. Білаш, М. Ґовда, О. Ґрох, М. Лазур- ф і л ь м „Разом нас багато" зробили учень
у Домі молоді. При каві й солодкому гості ко) заспівав „Стоїть пшениця, як Дунай" школи Жан Ваніє і учитель В. Бойчук. Піс-
слухали пісні В. Івасюка та інших композито- (сл. С. Пушика, муз. В. Івасюка, аранж. М. ню „Пора" (сл. і муз. „Ґринджоли", аранж.
рів України й діяспори, пісні київського Май- Лазурка). Вірш „Співці" про В. Івасюка по- М. Лазурка, соліст-гітара Микола Білаш,
дану. Програмою керував Орест Солтикевич, яснив і прочитав автор Роман Британ. Квар- баян - Михайло Никифорук) виконали спіль-
а текст написала Галя Котович. тет заспівав пісню „Пісня буде поміж нас" но хор „Верховина", чоловічий квартет,
Гостей привітала голова УМТА Люба Бой- (сл. і муз. В. Івасюка, аранж. М. Лазурка на СУМ, Пласт, учні школи з Делвуду.
ко-Бел, котра пояснила, що товариство має підставі гармонізації О. Кузишина). На закінчення голова Люба Бойко-Бел
на цілі поширювати українську естрадну й Про В. Івасюка публіка довідалася, що його підкреслила, що ці композитори творили
популярну музику за дороговказом Володи- стиль - це поєднання фолкльорних впливів з пісні, бо вірили в гармонійне співіснування
мира Івасюка. Першою точкою програми тогочасними естрадними ритмами. Кожна української естрадної пісні з іншими жанра-
був виступ групи молоді з Пласту, СУМу і його пісня - це метафора кохання, природи, ми українського музичного мистецтва. Вона
двомовної українсько-англійської школи з батьківщини. В цей спосіб В. Івасюк дав нам подякувала усім виконавцям і учасникам
Делвуду (учитель С. Костюк), яка з ентузі- приклад, як черпати надхнення з рідного ду- „Кафе Твасюк' ".
язмом заспівала пісні „Червона рута" і „Во- ховного джерела. В. Івасюк писав також кля- Галина Котович

Концерт гаївок у с о б о р і св. Покрови
ВІНІПЕҐ, Канада. - 8 травня в авдито- Культуру гаївок зберігають і від-
рії собору св. Покрови Тетяна Наволь- новлюють в Канаді торонтський хор
ська організувала гарний концерт гаївок. „Левада", вініпезький хор „Боян", а
Український народ століттями живе найбільше - енергійна Тетяна Наволь-
елементами високої духовної культу- ська. Вона була учителькою церков-
ри, в якій переплетені дохристиянські і ної музики в Колегії св. Андрія, тепер
х р и с т и я н с ь к і традиції. У народі - дириґент церковного хору катедри
п о б у т у в а л о д у ж е багато обрядових П р е с в я т о ї Трійці, с о л і с т к а , т а к о ж
пісень та пісень на різні випадки люд- у ч и т е л ь к а співу й музики старшого
ського життя. А згадані пісні співали відділу СУМК при соборі св. Покро-
хороводи дівчаток, старших дівчат з ви. Тетяна втішається великою пова-
танцями, або ідучи - як писав Т. Шев- гою - особливо там, де знають її ціну.
ченко: „Співають, ідучи, дівчата". Га- Таню запрошують на різні міжна-
ївки співали хороводами біля церкви з родні ф о р у м и . Минулого р о к у , на-
нагоди Великодніх свят, на майданах приклад, вона брала участь у міжна-
шкіл, на вигонах. Гаївка - це україн- родному оперному конкурсі, що від-
ська народна обрядова пісня. бувся в Болгарії. Була запрошена до
Гаївки оживляли дух українців про- участи у подібному конкурсі цього
тягом століть. Вони надавали людям р о к у . її просили до участи в опері
свіжої життєвої енергії, але в минуло- Верді „Трубадур", що знову відбува-
му столітті, за радянщини в Україні, їх ється в Болгарії, але вона не змогла
майже викорінили. цим запрошенням скористатися, бо
Спів гаївок зберігся лише по закут- працює, готуючи збірний церковний
ках заходу України. Тепер темп, стиль і хор, що має виступати в концертній
смак життя міняється: його заглушує програмі XXI Собору УПЦК.
музичний крик та вереск, перейнятий з
західнього світу. С. О. Тетяна Навольська з юною співачкою
ФІЛАТЕЛІЯ

Календар Австрія випустила марку і конверт
на честь Президента України
То book a room or event call: (845) 626-5641, ext. 141
подій
e
216FoordmoreRoad P.O.Box529
Kerhonkson, NY 12446
E-mail: SoyuzivkafS aol.com 2005 р.
Website: www.Soyuzivka.com
22 ЛИПНЯ - Одеська „морська ніч" з 27 СЕРПНЯ - Весілля.
участю Олі Фриз і оркестри „Відлун-
ня" - з Ольгою Барабаш -Тургіневою і 27 СЕРПНЯ - Забава. Грає окрестра
учасниками табору „Чемного". „Галичани", год. 10-та веч.

22 - 24 ЛИПНЯ - Ukrainian Language 2 - 5 ВЕРЕСНЯ - Святкування Дня
Immersion Weekend offered at State Праці.
University of New York at New Paltz п'ятниця. 2 вересня - „Тікі Ваг", ве-
чірка, оркестра „Луна", год. 10-та веч.
23 ЛИПНЯ - Забава, оркестра „Обе- субота. З вересня - „Тікі Ваг", вечір-
реги", 10 год. веч. ка, оркестра „Грім", год. 2-га по пол.
-УСЦАК, тенісові змагання.
24 - 29 ЛИПНЯ - Другий табір „Чем- - Концерт з участю танцювального
ного" для дітей віком 4-7 років. ансамблю „Каштан" з Клівленду,
Огайо, год. 8-ма веч.
24 - ЗО ЛИПНЯ - Discovery Camp - Забава, грають оркестри „Відлуння"
Session $3, for ages 8-12. Adventure і „Фата Моргана", год. 10-та веч.
Camp-Session tf2,
for ages 13-16. Конверт з поштовою маркою із зображенням Президента України Ві-
неділя. 4 вересня - „Тікі Ваг", ктора Ющенко, яку вручили В. Ющенку від Союзу українських філате-
вечірка з участю Стефана Ставничо- лістів Австрії і Пошти Республіки Австрія в церкві Святої Варвари у
24 ЛИПНЯ - 6 СЕРПНЯ - Teachers го, год. 2-га по пол. Відні в середу, 13 липня. Фото УНІАН
Seminar Ukrainian Educational Council - Концерт з участю танцювального
of New York City. ансамблю „Каштан" з Клівленду,
Огайо, год. 1-ша по пол.
27 ЛИПНЯ - Гуцульська ніч з участю - Забава, грає оркестра „Фата На марці - графіка Георгія Якутовича
Олі Фриз і оркестри „Відлуння" з Оль- Моргана", год. 10-та веч.
гою Барабаш-Тургіневою. Ця марка вийшла в світ 26 бе-
резня ц. р. її назва - „Георгій І Т і ори митцїі України !
9 - 1 1 ВЕРЕСНЯ - З'їзд Зальцбур- 1
29 ЛИПНЯ - Одеська „морська ніч" з зької гімназії.
Я к у т о в и ч ( 1 9 3 0 - 2 0 0 0 ) , „Ві- I Ukrainian Artists Works ;
участю Олі Фриз і оркестри „Відлун- в ч а р " . Автор м а л ю н к а - сам
ня" - з Ольгою Барабаш -Тургіневою і Георгій Якутович. Наклад мар-
1 1 - 1 5 ВЕРЕСНЯ - З'їзд Регензбур-
учасниками табору „Чемного". ки - 200 тисяч примірників, но-
зької гімназії.
мінал - 3.52 гривні.
29 - 31 ЛИПНЯ - Загальноосвітній
14 - 16 ВЕРЕСНЯ - З'їзд Ляндсгуд-
Георгій Якутович, киянин, ві-
УПА вікенд призначений для озна-
ської гімназії.
домий майстерною Графікою, пе-
йомлення упівського життя. реважно дереворитами до книг
„Фата морґана" М. Коцюбин-
30 - 31 ЛИПНЯ - Упівська виставка в ського (1957), „Ярослав Мудрий"
17 ВЕРЕСНЯ - Lynee Richel Anniver-
бібліотеці.
sary/Wedding Reception.
і „Свіччине весілля" І. Кочерги
(1962), „Козак Голота" М. Прига-
31 Л И П Н Я - 5 СЕРПНЯ - Scuba ри (1966), „Захар Б е р к у т " І.
1 7 - 1 9 ВЕРЕСНЯ - З'їзд Міттен-
Course for ages 12 and up. Франка (1972), „Кленові листки" C. Параджанов, 1965), був мис-
вальдзької гімназії.
В. Стефаника, „Повість про Іго- тецьким дорадником ф і л ь м у
1 - 5 СЕРПНЯ - Тиждень гри в голф. рів похід" (1977), „Слово мину- „Захар Беркут" (1971).
лих літ" (1981) та ін. Він створив Г. Якутович вдало поєднував
21 - 23 ВЕРЕСНЯ - З'їзд Байройт-
5 СЕРПНЯ - Кабарет Рона Когута і окремі Гравюри на історичні теми реалізм з різними формальними
ської гімназії.
його групи. - „Іван Вишенський", „Олег Го- спрощеннями, що притаманні
р и с л а в и ч " , а також цикли на г р а ф і ч н и м технікам, завдяки
22 - 24 ВЕРЕСНЯ - Засідання Го-
5 - 6 СЕРПНЯ - Мистецька виставка теми українських народних ка- чому його графіка має вигляд на-
ловного Уряду УНС.
кераміки Диці Ганушевської. зок, старовинної української му- скрізь сучасних, модерністичних
зики; листівки на мотиви україн- творів.
24 - 25 ВЕРЕСНЯ - Пласт, Курінна
5 - 7 СЕРПНЯ - Sports Jamboree ських народних пісень: „Марічка" Особливо корисно на його сти-
Рада: „Перші Стежі" і „Чорноморські
Weekend. (1960), „Є у мене топір..." (1963). лі відбився вплив гуцульського
Хвилі".
Брав участь у створенні фільму народного мистецтва з логісти-
6 СЕРПНЯ - Пополудневий концерт „Тіні забутих предків" (режисер
29 ВЕРЕСНЯ - З ЖОВТНЯ - Кон- кою його геометричних форм.
„Бараболі" і кабарету Рона Когута з
його групою. Забави - оркестри венція Українсько-Американських
„Грім" і „Буря" у Веселці і на терасі. Ветеранів.
Надсилайте гроші через надійного
30 ВЕРЕСНЯ - 1 ЖОВТНЯ -
7 СЕРПНЯ - День Союзу Українок і
недільний концерт. Пласт, Курінна Рада куреня „Спар- друга - „Вестерн Юніон"
танки".
Сьогодні у Сполучених Штатах не дочекалися грошей, які вона
7 - 2 0 СЕРПНЯ - Український танцю- працюють мільйони українців, передала через свою знайому, що
вальний табір. ЗО ВЕРЕСНЯ - „Вікенд" Карпатсь-
кого Лещатарського Клюбу. Загальні які надсилають гроші додому, летіла до Росії. І тоді Трошина
збори і бенкет. своїм рідним, у різний спосіб. Де- дала собі слово: „Досить. Більше
12 СЕРПНЯ - „Тікі Ваг", вечірка, ор-
кестра „Відлуння" і Ольга Барабаш -
які з них передають гроші через так не робитиму".
Тургінева. 2 ЖОВТНЯ - Спільний сніданок своїх друзів та знайомих, що ле- Тепер вона надсилає гроші че-
членок Союзу Українок Америки. тять до України. Трапляється і рез „Вестерн Юніон". „Це все
13 СЕРПНЯ - Вибір „Міс Союзівка". так, що гроші надсилають через одно, що надсилати гроші рід-
Забава до звуків оркестри „Темпо". 3 - 6 ЖОВТНЯ - Stamford Clergy неофіційні канали. Проте це не ним через довіреного друга, -
Days. завжди безпечно, тому що гроші говорить вона. - Мої гроші зна-
19 СЕРПНЯ - „Тікі Ваг", вечірка, Zuki можуть загубитися, або ж їх мо- ходяться у повній безпеці, а пе-
8с friend, год. 10-та веч. 8 ЖОВТНЯ - Весілля. жуть вкрасти чи конфіскувати на рекази доходять швидко.
шляху до адресата. Окрім того, я більше не отри-
19 - 20 СЕРПНЯ - Виставка картин 15 ЖОВТНЯ - Весілля Марина Трошина, актриса і мую дзвінків від моїх розчаро-
родини Козаків. власник ресторану „Дядя Ваня" в ваних родичів, які сповіщають
22 ЖОВТНЯ - КПС - Рада. Мангетені, пересвідчилась на мене про те, що вони так і не
20 СЕРПНЯ - Концерт танцюристів - власному досвіді, що передавати отримали мого подарунка".
учасників таборів. Забава до звуків 28 - ЗО ЖОВТНЯ - Дитяча костю- гроші через неофіційні канали не
оркестри „Фата Моргана". мова забава з нагоди „Halloween". варто. Одного разу її рідні так і (Закінчення на стор. 26)
„За стрілецький... Бродами, хто на Словаччині, хто у ви... Молоді, активні, розумні у Президент не може знайти для них
Словенії, хто не дожив дальше та- всіх же ділянках. Як хоч би такий хоч слова признання!?..
(Закінчення зі стор. 19) бору полонених у Ріміні, хто спо- незвичайно многонадійний моло- А що вони, оці світлоокі юнаки
чиває в Англії, чи хто знає, в якій дий історик, як пластун Павло з-під Брюхович тай з усієї Украї-
тинства, з казок-споминів з кожно ще чужій землі... Грицак. Чудом врятувавшися з ни (та були ж між ними і ці зі
го числа їх журналиків, „Дзвіноч- А хто таки не покидав заповітної більшовицького полону-заслання у Сходу!) У часи найважчої пово-
ка" і „Світу дитини", з навчання мрії, перейшов (з немалими німець- вільний світ, розпочав блискучу єнної ситуації, коли весь цивілі-
історії (теж не зовсім „леґально- кими боєприпасами) „у л і с " до наукову кар'єру, щоб померти не- зований світ поздоровляв наслі-
го" предмету за Польщі, але ж УПА, продовжувати діло, або „зги- забаром через невилічимі наслідки по перемогу свого справжнього
учителі-українці про те вже вміли нути у боротьбі за нього"... Кого ще невольничих знущань над ним, які ворога, коли з нами, українцями,
якось подбати!). А підтвердили до- закинуло аж у якийсь там Кирґизс- тільки ще вспів описати у своїх ніхто не числився... А вони, тоді,
цільність їх добровільного вибору, тан, чи на Зелений Клин, на до- споминах... Та чи ж він один!? побиті й полонені, оправдували
остаточно переконливо ще й „пер- смертну тугу... А ті, хто попав на І оце маємо Українську державу, свій чин (за що й перед ким!?^-
ші совєти". Змалку ж кожен з них волю, далеко від рідної землі - ті вільну, соборну, відому у всьому нерозв'язане питання..., що про-
мріяв, щоб і собі включитися у по- хоч мали нагоду оправдати свої мо- світі іменем найпередовішого бор- бували вони „хоч вхопитися за
хід за здійснення народної мети. лодечі задуми. Колишні дивізійники ця за людську свободу, навіть очи- колеса тачанки історичних подій,
Прощання... Пласт обдаровує ру- по всьому вільному світі ставали щувану поступово від пороків дов- якщо неможливо було всісти на
ками пластових провідниць кожно- найдинамічнішими рушіями не одні- голітнього рабства, від видимих і неї", як писали вони у своєму та-
го з них медаликом з Богоматір'ю. єї ділянки українського діяспорного невидимих внутрішніх ворогів. боровому виданні.
Нехай Вона стереже їх, як колись життя. В тому зокрема і відродже- Чи не час би пошанувати на дер- Але ж сьогодні Україна - вільна
Січова Покрова - козаків. ного та поширеного на всі україн- жавницькому рівні, усіх хто боров- країна українського народу. Наша
Починається щось нове, небува- ські поселення світу - їх Пласту. ся і загинув за Неї?.. А от, як гірко власна влада щонайменше стараєть-
ле... „Тільки зброя дасть нам Обплели всі країни сіткою станиць бачити, що своїх належних прав не ся прислухатися до голосу кожного
волю"... Аби лиш швидше цю Братства Вояків Першої Української можуть досягнути навіть воїни громадянина, як можемо це з полег-
зброю в руки! Дивізії, не забували про покривдже- УПА. А щодо ветеранів Дивізії, які шею ствердити. Поволі блідне при-
А в нас, їх дівчат, вірних галича- них друзів, про вшанування могил доживають у недостатках скорбно- мара Переяслава, повертаються до
нок, серця ж не камінні... Будуть, поляглих... Зберегли новітню „тую го віку на звільненій своїй землі, належної пошани гекатомби жертв
ой будуть летіти до Нойгамеру, до стрілецьку славу" численними на- віку повного погорди і понижень, батуринської різні, мільйони винище-
Дембіци, пластовим друзям, бу- уковими та літературними працями зі сторони тих, хто й до сьогодні них свідомо голодами...
дуть організовані святочні пода- Василя Вериги, Юрія Тиса-Крохма- випиває тріюмфально „сто гра- Чи не час подумати громадянству
рунки „невідомому дивізійникові", люка, Богдана Бори, Олега Лисяка... мів" української горілки з нагоди про те, щоб покористуватись своїми
на кого там котрий попаде... Треба А що вже вартий от хоч би хор перемоги?.. Горді, що так пере- новоздобутими громадянськими
сказати їм на похвалу, що й дівча- колишніх дивізійників „Бурлаки" з можно боролися „не за Україну, а правами, рішучим і масовим голо-
та деякі теж пішли. Та не на поле канадського Торонто, які послідов- за її ката" гнані в плечі смершів- сом справедливости вплинути й на
слави - збиралися у медсестри. но плекали десятками років культ ськими наганами... нашу владу, щоб направити і цю
Справді - таких хвилин вдруге української вояцької історичної Тугий вузол історії: пішов після одну з останніх великих історичних
не переживеш... пісні, поки врешті повернули її у трирічного панування один кат - по- кривд?! Хоч супроти доброго імени
Скінчилося свято. Розійшлися звільнену Батьківщину! вернувся на цілого ще пів сторіччя поляглих борців та останніх ще жи-
хлопці, розпромінені... Діяспора вміла оцінити своїх ге- той, що історично вже три сотні літ. вих „могікан", дивізійників, вірних
І тільки на дні свідомости думка, роїв, дарма, що не переможців. І до!;^сьогодні так багато своїх же синів „стрілецької ідеї"!?
яку кожний старався загнати у най- Так і стоїть перед очима пластова громадян того не добачає... Що й Щоб очистити їх блаженну ли-
темніший закуток: але ж і німців ватра у далекій Америці, на оселі говорити, коли навіть наш, спільно царську пам'ять для майбутніх
знаємо, вспіли добре вже пізнати... „Вовча Тропа" біля Ню-Йорку, виболений і всенародно-обраний державних поколінь!
ось на Стрілецькій площі не висихає присвячена котрій-то вже річниці
кров закладників... А там ще ждуть битви під Бродами... Знов, як ко-
не свої мазепинки, не наша вища ко- лись у Брюховичах, довгі лави
манда. навіть тризуба носити не пластунів, може вже й їх дітей, ба,
дали, не вклали в назву Дивізії і внуків, з пластовими лелійками
„Українська"... Кажуть: випечуть на грудях, у повних, згідно з їх
нам на руці свій знак. Але за поті- пластовими осягами, одностроях. І
шення у такому настрої неважко: у поміж дивізійними, усім знайоми-
проводі Дивізії таки ж колишні воя- ми піснями лунає самодіяльний,
ки українських армій... Не дадуть по- простий пластунський вірш:
тонути в чужому морі... Та й кожно-
му ясно, що німці вже ось-ось, дай „І зорею ранком сходить
їм Боже... А тоді - тоді ми! Ну що ж: Для майбутніх перемог,
хіба навіть наші ближчі предки - Мов молитва, слово „Броди"
найвизначніші навіть діячі УВО, не Щоб прийняв їх жертву Бог"..,
вступали до чужих армій, щоб за „ Ї Х Жертву Б О Г " . . . - ПІДХОПЛЮ-
всяку ціну здобути військовий ви- ють святковим речитативом усі
шкі.т? Носили осоружні роґативки кругом ватри... Відлунює далеко
і... підготовлялися до свого діла... і голос затихлий чужий ліс...
ще й як підготовлялися! А сьогодні якраз і сталося те, за
І пішли юні ідеалісти з Брюхо- що вони пішли на смерть, на муки
вич, сповнені запалу та надій. по совєтських концтаборах, на ски-
Шістдесят два роки тому. тання... За отой „стрілецький зви-
Пішли - та не всі повернулися. чай". А могли й вони так багато
Ой, далеко не всі! Хто остався під причинитися до відбудови Держа-
ФЕСТИВАЛЬ
СШШЇ музика, тажці, націонльні страви
Забути ... про дні наших визвольних змагань. 1 2 Ю 0 ш ш . (ЇЇГІРКУвальиЯй майдан)
У тихі вечірні години розказуйте
(Закінчення зі стор. 19) внукам своїм про те, як 18 липня
1943 року маршували ми встеленими
йшла пісня про білу хустину, повість квітами вулицями міста Львова, як
ФУТБОЛЬНІ МАТЧІ
Тараса Мигаля „Пробуджене місто" 15 липня 1944 року 30 полк пішов Інша гра
про весну у Львові 1943 року, при- під Бродами у завзятий протинаступ, Резервна к о м а н д а MetroStars -
йшла книжка спогадів „Брідський ко- щоб замкнути ворожий пролом, як У к р а ї н о - а м е р и к а н с ь к а к о м а н д а " A l l Stars"
тел". Тут і там почала творитись вночі з 21 на 22 липня залишки Диві- 7:30 веч,
легенда Бродів. зії, останками сил, під селом Княже
У 20 річницю брідських боїв пись- бравурною атакою проломили воро- MetroStars - New Itagbmd Revolutum
менниця Леся Лисак уже писала: жі становища брідського кітла.
Леґенди боїв пропам ятних Хоч сьогодні розкидані по всіх ЗАБАВА
Забути ніхто з нас не в силі, країнах української діяспори, все ж
Леґенди, що звалися Броди, таки задержали ми наше „вірую",
Ні тих, що леґенду творили. те саме що було в нас під Бродами.
Ми віримо у безсмертя нашої
Тепер у липні на брідських полях батьківщини, у її зложища сили і
відбуваються всенародні прощі, бо крови без дна, ми дивимось у май-
пам'ять про брідських героїв живе бутнє спокійно. Ми шлемо до стіп W
в нашій батьківщині. Хлопці з Диві- Всевишнього мольби і благання, $26 rmksm $ih mwim mm ж г UCCA Ш - РвІшГ
зії повернулися під рідні стріхи. А щоб допоміг нашій Україні стати локлалніша Інформація:
нашим завданням було і є зберегти країною правди, волі та любови wvvw.socccragcncy.net/uhraine
для майбутніх поколінь розповідь для майбутніх поколінь.
Let ALL roads take you
to Soyuzivka this summer
JULY
т з Hutsui Mght-with special performance by Ivan Popovich with vffitatitia
and Шда Barabash'Turgeineva
7/Ш Ші Bar Entertainment featuring Sonia Tratch
7/10-16 Discovery camp, Session 01
7/20 Hutzul Night featuring Oiya Fryz ft Vidiunnia w/Oiga Bamhasft
7/17-22 Chemney Camp session m
7/17-7/23 Dtseavery Camp, session m
7/17-7/23 Adventure camp, session f l
7/22 Odessa Seafood Night featuring Ofya Fryz ft Vidiunma w/Oiga Barabash
Ш Chemney Сатш Performance
7/23 Zabava with Oherehy
7/24-29 Chemney Camp Session 02 -
7/24-7/30 Discovery Camp, Session 03
7/24-7/30 Adventure Camp, session Ш
7727 Himml Night with performance by Oiya Fryz
7/29 Entertainment at Tiki Bar, performance TBA
7/29 messa Seafood Night featuring Oiya Fryz ft УШШппіа w/ОЩа Barabash
ft Chemney Camp Performance
7/29,30,31 UPA Exhibit in the Library
7/30 Zabava- Ma Zdorovya лда Teen Dame Mghtmm ft Dj
7/31-8/5 Scuba DMm Course

Summer Bmmm Штщ шпй Preformames
MONDAYS - Steak Night featuring Vidiunnia w/Olga Mrabash-Turgmeva
WEDNESDAYS' mtsulNigm featuring: Vidiunnia w/ОЩа Barabashmrgimva
FRIDAYS - Odessa Seafood Night featuring Vidiunnia w/Oiga Barabash-Turgiheva

AUGUST
8/hS Golf Week
8/5-7 Sports Jamboree
8/5 Caberet show with Ron Cahute ft Company
8/5-7 Art Exhibit: Daria "Ducla" Hanushevsky ceramics
exhibit in the Library
8/6 Afiemom performances' "Baraimiya^ with
Ron Cahute ft Company followed by HR1M
Zabava with Burya on Veselka Patio
DJ in Veselka mil
8/7-20 Traditional Wkrainian Folk Dance Camp
8/12 Lvivyany perform at Tiki Bar
8/13 Miss Soyuzivka Weekend ft Zabava with Tempo LaborDay Wem
8/18-21 Kozak Family paintings exhibit m the Library
8/19 Tike Bar Entertainment with Zuki ft Friends 9/2 Tiki Bar Evening Entertainment with LUNA
8/20 Dance Camp Recital Performance and 9/3 2pm Mrim Band
Zabava with Fata Morgana 8pm Concert featuring Kashtan Dancers
8/27 Zabava with Halychany in Veselka Malt
Zabava with Luna ft Fata Morgana
9/4 2 pm Tiki Bar featuring Stefan Stawnychy
1 pm concert featuring Kashtan Dancers
Zabava with Fata Morgana

www.Soyuzivka.eom
UNA Estate Soyuzivka P.O. Box 529.216 iFortmoom Road- Кмбопкюп, NY 12446 ' 8454214641
НОВІ ВИДАННЯ

Не тільки письменники пишуть книжки... Хліб наш насущний
За прожиті роки мені довелося багато пережити лиха. Після голо- Розділ з книжки Василя Теслюченка „Тернистий шлях'
дного 1933 року, залишившись у шість років круглим сиротою, мав Пам'ятаю, як говорив дід Кар- бінками на гребені, і коли те пря-
голодне дитинство на колгоспних харчах. Потім - окупація, німецькіпо ІПарпар: „Тільки перший пів- диво було, немов дівоча коса, гар-
табори та етап від Умані до Угорщини довжиною у півроку. ень „ку-ку-рі-ку!", як село вже на но розчесане, пряли на прядках та
Після визволення, за всі ті муки, що терпів у німців, забрали ногах". З весни і до глухої осені ткали на верстатах з нього полот-
мене як „неблагонадійного", в „будівельний батальйон" на чотири селянин у полі. А в жнива - то й но. А вечорами дівчата брали ку-
роки, а там життя було не краще, ніж у військовополонених нім-
ців, бо довелося у них гандлювати махорку на хліб.
ночували там. Ж а л і л и коней желі та веретено і сходилися на
Минуло шістдесят років від початку війни, і нове покоління німців, лишній раз гнати в село. Самі та- вечорниці прясти нитки на вал, з
які знають, що таке війна тільки з історії, просить вибачення за своїхкож, повечерявши, коли зійшла якого ткали рядна.
пращурів, за той геноцид, який чинили фашисти у той час по всій Ев-вечірня зірка, чим Бог послав, На вечорниці збиралися до тіт-
ропі. Та сьогодні, коли Україна стала незалежною державою, кому- скоріше укладалися спати: хто на ки Варки, в якої була велика хата.
ністи не вибачаються перед своїм народом за голодомори та репре- возі, хто під возом, щоб з перши- Та й сама вона була ще гарна мо-
сії, та ще й говорять: „ Так було потрібно". ми променями сонця стати до ро- лодиця, років під сорок. Вона
Василь Теслюченко боти. У селі, в той час, залишали- жила одна, дітей не було, а її чо-
ся старі бабусі та малі діти, які ловік загинув у Першу світову ві-
До „Свободи" надійшли книжки чуть гуси, а в садках співають со- також дарма не сиділи. Все до- йну. Як то там воно прялося,
двох авторів з придніпровського МІС- лов'ї. На другім кінці села заревло машнє господарство трималося коли на вечорниці приходили па-
та Черкас. Спільним для обох є те, теля, кудкудакають, злітаючи з ку- на їхніх руках, та й на городах по- рубки з гармошкою та бубоном!
що жоден з них не є професійним лі- бла, кури, зарипів барабан у сусіда - трібно було давати лад. Починалися зимові свята. Па-
тератором. Василь Теслюченко усе хтось бере воду з криниці".
своє життя працював машиністом Влітку в селі тихо, і тільки на рубки та дівки також проводили їх
Після головної юности настала все село в кузні видзвонював ко- у тітки Варки. Перше свято Ан-
локомотива на залізниці, а Микола війна і Василя погнали етапом на
Білоус - на станції, яка помпувала валь Данило Шуляк - осілий ци- дрія. Дівчата готували пісні страви
захід - через усю Україну, Руму-
до міста питну воду з Дніпра. Василь нію, Угорщину до Східньої Прусії, ган. Посеред вулиці, на дорозі, ку- та пекли „калиту", яку підвішува-
Теслюченко в книжці „Тернистий де він працював у німців-землев- бляться кури, цим сповіщаючи, ли на стрічці до сволока на висоті
шлях" розповів про життя - своє і ласників. Коли прийшла Червона що скоро повинен бути дощ. Зне- середнього зросту. В макітерці ко-
села, а Микола Білоус книжку „Сіно армія, тих робітників-невільників нацька, де не візьмись, вискочить лотили сажу і робили з клоччя
на снігу" присвятив українській при- на багато років покарали працею в приблудний пес. Тоді кури з кри- гарний квач. Проспівавши пісню
роді. Але й у книжках виявилося ба- „будівельному батальйоні". ком летять у двір, а гуси, які си- про Андрія, по черзі сідали на ко-
гато спільного для обох - тонка спо- Микола Білоус в своїй книжці від- діли під тином у холодочку, ПІД- чергу верхи, під'їжджали кусати
стережливість, досконале знання криває чарівний і для багатьох не- німали такий ламент, що той пес, „калиту", не притримуючи її рука-
сільського і лісового життя, багата і знаний світ птахів, звірів, рослин, підібгавши хвоста, скакав у го- ми. А біля „калити" з макітрою
образна мова оповідей. але робить це не як вчений-популя- род. І знову тиша, тільки лунає та квачем стояв парубок чи дівка,
Наклад книжки В. Теслюченка ризатор, а як самовидець, учасник дзвін з Данилової кузні, відлуню- гострі на язик, та смішили різними
був дуже малий - 20 примірників, лісового життя. А він і справді усі ючись на річці в очеретах. нісенітницями. Якщо комусь вда-
бо на більший у нього забракло свої спостереження записував з нату- Коли в селах почали гуртувати валося укусити „калити" не засмі-
грошей. Але він мріє, що хтось до- ри, сидячи біля гнізд і нір у лісових явшись - в нагороду давали чарку
поможе у перевиданні книжки біль- колгоспи, Данило не захотів пра-
хащах. З його книжки я довідався, горілки та вареник з капустою.
шим накладом (для видання ще що граки крадуть один в одного гіл- цювати за трудодні. Кожного літа
300 примірників треба 450 дол.) і ки на будівництво гнізд, горобці но- за річкою табором ставали цига- Але таких було мало. Більшість з
пише у посвяті: „Ти маєш другу сять до гнізд пахучі трави, щоб по- ни. Данило залишив хату і кузню, тих, хто під'їжджали на кочерзі,
батьківщину, люби ту землю й по- збутися комах і паразитів, мухи та поїхав разом з ними. Так кузня і отримували квача. Насміявшись
важай! Але і неньку-Україну також комарі ховаються від дощу під кри- циганська хата дісталися колгос- досхочу, всі сідали за стіл. Після
шануй, не забувай!". лами у пташенят, сойка розмовляє з пові в спадок. Потім у колгоспній вечері починалися танці.
Свідоме життя Василька почалося совенятами „їхньою мовою", багато кузні був ковалем літній чоловік, А на Різдвяні свята парубки на
з страшного Голодомору, коли в 1933 іншого і цікавого. До книжки вклю- який переїхав з сусіднього села - річці пробивали кригу, вставляю-
році померли його батьки та один з чено дві повісті - про вовків „Не дядько Олекса. Половину примі- чи вісь від воза, і таким чином її
братів. Одну сестру забрали чужі за вбивайте нас вогнем і громом" і про щення займала кузня, а на іншій - там заморозивши. На ту вісь наді-
дочку, ще одного братика з запискою дикого кабана „В хащах Черкаського розташувалася плотня, у якій та- вали заднє колесо від гарби, а на
на шиї залишили на міській вулиці, а бору". Автор ілюстрував книжку кож працювали літні дядьки Іван нього прикріпляли два дишлі. До
Олексу і сестру Олександру колгосп власними „лісовими" світлинами. та Самсон. Я дванадцятилітнім одного прив'язували кінні сани,
узяв на своє утримання, зрозуміло, з Добре, що в Україні до визнаних хлопчаком часто заходив до куз- на які сідали хлопці і дівчата, а за
обов'язком те злиденне утримання владою письменників додаються ні, бо полюбляв присмак вугіль- інший парубки розкручували ко-
відпрацьовувати (з десяти років!) на аматори з народу, твори яких ви-
полях чи фармах. ного диму, та й цікаво було слу- лесо. Сани, ковзаючи по кризі, лі-
являються багатшими і цікавіши-
Село Василеве - незвичайне, бо з ми від кабінетних писань деяких хати розповіді тих літніх мудрих тали навколо колеса. До півночі
нього походила родина Тобілевичів - професіоналів. людей. Мені дозволяли коваль- на річці стояв регіт парубків та
Іван Карпенко-Карий, Микола Са- З питання придбання книжок ським міхом роздувати в горні во- вереск дівчат. Усі три дні село гу-
довський, Панас Саксаганський. У можна звернутися до авторів. Адре- гонь. Я з задоволенням дивився ляло. Сім'ями ходили один до од-
хаті Тобілевичів містилася сільська са Васила Теслюченка: вул. Благо- на вогонь, який горів у горні. А ного в гості. Хлопці та дівчата
школа, до якої вчащав і Василь. По- вісна, 156, кв. 2, Черкаси 18002 коли дядько Олекса виймав роз- брали кінні сани і їхали на них
при голодне дитинство, Василь збе- Ukraine. Тел.: (380-472) 459-129. Ми- печений до білого шматок заліза і спускатися з гори Макітри. На ви-
ріг теплі спогади пр рідне село: „А кола Білоус тепер живе в США: 7512 клав на ковадло, молотобоєць ве- сокому правому березі річки сто-
які ранки у селі! П'янке чисте пові- Saint Tropez Way, Sacramento, CA ликим молотом лупав по залізу, їть гора, немов перевернута макі-
тря вдихаєш, аж ніздрі злипаються 95842-1511. а дядько Олекса малим молот- тра. Один її бік крутий, а інший -
від прохолоди. По річці стелиться ком після кожного його важкого пологий, з якого молодь, понасі-
туман, десь клекотять качки, гого- Левко Хмельковський удару вигравав на наковальні, по- давши на сани, спускалася з гори.
казуючи, куди потрібно бити на- Сани летіли з такою швидкістю,
ступного разу. Викувавши якусь що вітер різав очі, і знову лунав
деталь, дядько встромляв її у вереск та регіт. А злетівши з
діжку з водою, яка стояла поруч гори, сани вискакували на кригу
з ковадлом, говорячи: „Оце зараз річки і ще далеко ковзали, крутя-
зробимо циганський пшик". Вода чись на різні боки.
у діжці кипіла і шипіла, доки те У роки моєї юности молодь у се-
залізо не охолоне. лах відпочивала інакше. Коли зі-
Зібравши на полі врожай, селя- гнали всіх людей у колгоспи та ви-
ни звозили його в свої обійстя. морили голодом, в селі живих ЛЮ-
Батьки з дорослими синами бра- дей залишилось мало. І тому в
лися за ціпи і молотили житні колгоспі „Ленінський шлях" не
снопи на околот, якими покрива- було кому обробляти родючі чор-
ли хати та господарські будівлі. ноземи. Тоді, за розпорядженням з
Жінки та дівчата на левадах, ви- Москви, в Україну почали привози-
бравши коноплі, мочили їх у річ- ти з Білорусі переселенців. У наше
ці, а потім сушили, розстеляючи село їх привезли сорок сімей. Між
іт ш тшт про шрпращу
на березі. Коли вони висохли, пе- них була багатодітна родина Матвє-
реносили до хат та били на би- євих - чоловік, дружина та семеро
тельницях, відділяючи від ко-
стриці. М'яли ногами, чесали гре- (Закінчення на стор. 28)
Надсилайте... компанії „Вестерн Юніон". Ком- швидко. Окрім того, „Вестерн будь-яких труднощів надсилати
панія має 150 років досвіду і є Юніон" надає можливість про- гроші з понад 46 тис. пунктів,
(Закінчення зі стор. 22) ґльобальним провідником з пере- слідкувати статус вашого пере- розташованих у Сполучених
силання грошових переказів. казу в Інтернеті. Штатах. Окрім того, клієнти мо-
Якщо вам потрібна гарантія, „Вестерн Юніон" виділяється се- Швидко. „Вестерн Юніон" про- жуть отримувати гроші в понад 8
що г р о ш і , з а р о б л е н і в а ш о ю ред інших компаній, що надають понує послуги у галузі грошових 600 пунктах України.
тяжкою працею, потраплять до послуги у галузі грошових пере- переказів у більш ніж 195 краї- Пункти „Вестерн Юніон" ма-
ваших рідних і близьких, корис- казів, з трьох причин - надій- нах і територіях світу, включаю- ють зручні години роботи - деякі
туйтесь п о с л у г а м и „Вестерн ність, швидкість і зручність. чи Україну. Гроші можна часто з них у Сполучених Штатах пра-
Юніон". Надсилати гроші че- Надійність. „Вестерн Юніон" отримати протягом кількох хви- цюють навіть цілодобово! Щоб
рез „Вестерн Юніон" - це все пропонує послуги у галузі гро- лин з моменту відсилання. Час отримати подальшу інформацію,
одно, що передавати їх безпосе- шових переказів, починаючи з виплати грошових переказів за- просимо дзвонити до служби об-
редньо до рук ваших рідних. 1871 року. Мільйони спожива- лежить від годин роботи пункту з слуговування клієнтів по теле-
Окрім того, ви почуватимете чів в усьому світі покладають- переказування грошей, різниці фону 1 (800) 327-0000 (росій-
себе впевненіше і спокійніше, між часовим зонами та застосов- ською мовою) і 1 (800) 799-6882
ся на порядність „Вестерн Юні-
знаючи, що ваші гроші напевно них обмежень. (українською мовою) або завіта-
он". Тому незалежно від того,
п о т р а п л я т ь в руки саме тих, Зручно. Маючи у своєму роз- ти до вебсайту нашої компанії:
н а д с и л а є т е ви чи о т р и м у є т е
для кого вони призначені. порядженні широку м е р е ж у www. westernunion. com.
ГрОШІ, ВИ М О Ж е т е буТИ ВПЄВНЄ-
Не ризикуйте, надсилаючи зна- ні, що вони обов'язково надій- пунктів з переказу грошей, клієн-
чні кошти своїм рідним! Нато- д у т ь до адресата, до т о г о ж ти „Вестерн Юніон" можуть без „Вестерн Юніон"
мість користуйтеся послугами

КИЄВО МОГИЛЯНСЬКА ФУНДАЦІЯ АМЕРИКИ
У 2004 році Національний Університет "Києво-Могилянська Академія" отримала приміщення під бібліотеку, цей будинок - пам'ятка архітектури
XIX сторіччя, яка потребує значних коштів на ремонт, реставрацію та сучасне устаткування. Це буде не просто бібліотека, а сучасний інформаційний центр із
широким набором послуг для користувачів, який забезпечуватиме швидкий доступ до потрібної інформації в будь-якій частині світу. Загальна вартість
проекту становить близько 2 мільйони доларів. Фундація Омеляна та Тетяни Антоновичів дала на цей проект 1 мільйон доларів. Для того щоб зібрати решта
суми, університет розпочав кампанію збору коштів, і запрошує всіх приєднатися до кола благодійників, долучитися до творення осередку української культури.
FOUNDATION Від імені Києво Могилянської Фундації дякуємо всім донорам, хто склав датки на бібліотеку НаУКМА, через К М Ф до 1 липня 2005 року. Усі хто
OF A M E R I C A хоче приєднатись до цього проекту і допомогти у відбудові бібліотеки просимо надсилати датки до КМФундації.
P.O.Box 46009
Chicago, IL 60646-0009
Tel 773.685.1828
Fax 773.794.1654 Dr. Harry Malynowsky $50,000
www.kmfoundation.com Rochester Ukrainian Group $10,000
Selfreiiance Ukrainian American FCU of Chicago $5,000
Board of Directors Prof. Jaroslaw Duzyj $5,000
Ambassador William G. Miller Dr. Paul J. Dzul $5,000
Co-Chairman
Ambassador Borys I. Tarasiuk
Co-Chairman
Anders Aslund, Ph.D
Selfreiiance Ukrainian American FCU of Michigan $3,000
Viacheslav S. Briukhovetsky, Ph.D
Daniel Hryhorczuk, M.D. Ukrainian American FCU of Rotchester $2,500 $500 — $
Michael Radnor, Ph.D Ukrainian Future Credit Union of Michigan $3,000 Cash Donations Warren, Ml $750
Anna Mostovych, Ph.D
Ukrainian Cultural Center of Michigan (in kind) $1,240 Mr. Bohdan 8c Mrs. Olena A. Buchynsky $750
Ihor I. Wyslotsky $500
Board of Advisors Mr. Mychajlo Ciapa $1,000 Mr. Zenowij 8c Mrs. Stefania Dackiw
John Fizer, Ph.D Ms. E. Dallas $3,000 Mr. Theodosij 8c Mrs. Lukia Hryciw $500
William Gleason, Ph.D
Mr. Andrey 8c Mrs. Darka Duzyj $2,500 Mr. Wasyl 8c Mrs. Wira Liscynesky $500
Yurij M. Shcherbak, M.D., Ph.D
President Mr. Stefan 8c Mrs. Anna Fedenko $1,000 Mr. Iwan Pidhirny $500
Ihor Wyslotsky Mr. Wolodymyr 8c Mrs. Anna Kowal $1,000 Mr. Eugene 8c Mrs. Luba Repeta $500
Secretary I Treasurer Mr. Roman Shramenko $500
Anna Mostovych, Ph.D Mr. Taras 8c Mrs. Xenia Kozbur $1,000
Regional Representatives Prof. Wolodymyr Petryshyn $1,000 Mr. Alexis 8c Mrs. Eva Maria Vasylak $500
USA, Yaroslav Duzyj Mr. Zenon 8c Mrs. Vira Zubrycky $1,000
Canada, Jaroslav Rozumnyj, Ph.D
Argentina, Marta T. Sterniuk

$10 — $ 5 0 0
UNWLA, Inc. St. Petersburg, FL $50 $150 Ms. Olena Papiz $50
Mr. Fedir 8c Mrs. Maria Hajovy
Lemko Community Housing, MD $52 $35 Ms. Vera Pestyk $100
Ms. Patrycya 8c Ms. Eustace Hawrylko
New Wave Radio Warren, Ml $100 $100 $10
Mr. Mykhailo 8c Mrs. Lusia Herasymiv Mr. W. 8c Mrs. L. Prychodko
$100 Mr. Jerry, Mr. Myron N., $20
Chulak 8c Trufyn Sarasota, CA Mr. Dmytro 8c Mrs. Mychajlyna Pylypec
St. Andrew's Ukrainian Religious Mrs. Doris Horbachevsky $100 $200
Mr. Jeremy 8c Mrs. Christine Rakowsky
$105 $80 $270
8c Cultural Center North Port, FL Mr. Dmytro 8c Mrs. Halyna Hrushetsky Mr. Yurij 8c Mrs. Taisa Rozhin
Ukrainian American Association of St. Petersburg, FL $200 Ms. Maria Hunenko $100 Mr. Stefan Rywak $250
Ukrainian Women's League, Branch 129 Warren, Ml $100 $10 Ms. Daria Rusyn (in mem. of A. Wowk) $130
Mr. 8c Ms. I. Hweguy (in mem. of A. Wowk)
United Ukrainian Organizations $400 $250 $100
Mr. Wasyl 8c Mrs. Olha llczyszyn Mr. Alexander 8c Mrs. Stephanie Sandra
Ms. Maria Adamowych $100 $100 $50
Mr. E. 8c Mrs. O. Iwach (in mem. of A. Wowk) Dr. Jaroslav 8c Mrs. Nadia Sawka
Ms. Daria Antonyshyn $50 $250 $100
Mr. 8c Mrs. Mykhaylo Kachnij Mr. Jozef 8c Mrs. Jaroslawa D. Sawka
Ms. Ksenia Antypiv $10 $100 $25
Mr. Oleh Karpenchuk 8c Mrs. Oksana Kovalchuk Mr. Slawko 8c Mrs. Veronica Senyk
$100 Ms. Renata Maria Kosc $25 Mr. Michajlo Semenec $100
Mr. Roman 8c Mrs. Myra Baranyk
Mr. Petro Bayko $50 $250 Mr. Petro Shnurivsky $100
Mr. Luka 8c Mrs. Maria Kostelyna
Ms. Lidia Bazarko $100 $25 Mr. Nestor Shust $250
Mr. 8c Mrs. K. Kowalsky (in mem. of A. Wowk)
$100 Mr. Mychajlo Kraj $100 $75
Ms. Bohdanna 8c Ms. Renata Bihun
$100 $100
Mr.8c Mrs. J. Soluk
Mr. Roman 8c Mrs. Zenovia Bihun Mr. Semen 8c Mrs. Krislaty Mr. Alexander 8c Mrs. Helen Sosenko $100
Ms. Bohdanna Bilowchtchuk $100 $100 Ms. Tatiana Tatarko $100
Mr. Alexander 8c Mrs. Irene Kuc
Mr. Alexander Blashkiw $300 $100 Mr. Joseph Terkala $200
Mr. Ihor 8c Mrs. Ksenia Kuczer
Ms. Jaroslawa Brechun $100 Mr. Wolodymyr Kusznir $250 Mr. Daniel Tkach $100
$100 $100 Ms. Zenia Toran $200
Mr.8c Mrs. Walter Brunec $200
Mr.8c Mrs. Roman Lazarchuk $100 $100
Mr. Peter 8c Mrs. Mary Buchynsky Mr. Walter 8c Mrs. Eudokia Lewenetz Mr. Myroslaw 8c Mrs.Daria Treshnevsky
$200 $25 Mr. Michael Trotch $250
Mr. Leonid 8c Mrs. Valentyna Chudowsky Mr. Lubomyr 8c Mrs. Christina Lypeckyj
Mr. Dmytro Cyhaniuk $200 $100 $50
Mr. Victor 8c Mrs. Iryna Lutyj Mr. Roman 8c Mrs. Alia Trochymczuk
Rev. Dr. Ivan Domic $100 $25 Ms. Marta Turczyn $250
Mr. 8c Mrs. O.Malutza (in mem. of A. Wowk)
Mrs. Maria Dorozynsky $25 Mr. Omelian Melnyk $100 Mr. Zoriana Volos $25
$100 Ms. Lubomyra Mychkowsky $100 $100
Mr. Stefan 8c Mrs. Kateryna Dwojak Mr. Zenon 8c Mrs. Nina Wasylkevych
$200 $100 $100
Mr. Deonisyj 8c Mrs. Oksana Demianczuk Mr. Jerome 8c Mrs. Ann Nalywajko Mr. Stephan 8c Mrs. Emilia Wolanyk
Mr. Fedir Fedorenko $100 Ms. Myroslawa Nalywajko $100 $10
Mr. S. 8c Mrs. M. Wowk (in mem. of A. Wowk)
$30 $100 $200
Mr. Ivan 8c Mrs. Paulina Futiak Mr. Bohdan 8c Mrs. Lidia Nehaniv Mr. Oleh 8c Mrs. Ludmyla Wussek
Mr. Fedir Fedorenko $100 $300 $10
Mr. Wasyl 8c Mrs. Oksana Ohar Mr. Mukhaylo 8c Mrs.Yaroslava Zalopany
$100 Mr. Andrew Olesijuk $200 $100
Mr. Orest 8c Mrs. Myroslawa Galan Mr. Seweryn 8c Mrs. Maria Zloczowskyj
Kyiv Mohyla Foundation of America P.O.Box 46009, Chicago, IL 60646.
tel: 773-685-1828 www.kmfoundation.com
Києво Могилянська Фундація Америки зареєстрована як благодійна організація під кодексом 501 (c)(3). Згідно податкового законодавства Ваші членські внески та пожертви можна відтягнути від податків.
Ми у Western Union знаємо, що ви довіряєте нам щось набагато більше, М и розмовляємо
ніж гроші. Тому ми робимо процес надсилання грошей якомога українською мовою
WESTERN безпечнішим і зручнішим.
в
Більш ніж 6 000 відділень в Україні і більш ніж 20 000 у Східній Європі. 1-800-799-6882
UNION в

9
Не потрібно мати банківській рахунок.
Гарантовані виплати.
MONEY TRANSFER
Зателефонуйте до Western Union - в компанію, яка знає ваші потреби.
www.westernunion.com

АДРЕСИ ДЕЯКИХ ВІДДІЛЕНЬ WESTERN UNION

UKRAINIAN UKRAINIAN UKRAINIAN UKRANIAN POLARUS POLARUS AGENCY
ORTHODOX FCU ORTHODOX FCU ORTHODOX FCU ORTHODOX FCU 389 W. ROUTE 59 711 ROUTE 17M
1678 E17TH ST 35 MAIN STREET 215 SECOND AVE 265 WASHINGTON AVE SPRING VALLEY, NY 10977 MONROE, NY 10950
BROOKLYN, NY 11229 SOUTH B0UNDBR00K, NEW YORK, NY 10003 CARTE RET, NJ 07008 (845) 426-7375 (845) 781-0188
(718) 376-5057 NJ 08880 (212) 533-2980 (732) 802-0480
(732) 469-9085

^ Western Union гарантує, що ваш грошовий переказ через Western Union буде готовий для виплати або відшкодований вам. Дивіться подробиці на бланку грошового переказу "Надсилання грошей".

(s) 2005 Western Union Holdings, Inc. Всі права зарезервовані. Назва Western Union, його логотип, торгові і сервісні марки є відповідною власністю Western Union Holdings, Inc. Вони зареєстровані і/або
вживаються у США та багатьох іноземних країнах.
Хліб наш... джав поля та токи, і коли хтось з колгоспників Зове мене Русь-Україна
траплявся йому з торбою зерна або клумаком Бувала в Ню-Йорку, в столиці всіх див.
(Закінчення зі стор. 25) буряків, він гнав його під конвоєм у сільську У Празі Готичній, Варшаві і Римі.
дітей, шість хлопців і найменша дівчинка. їх по- раду чи контору колгоспу, залежно від того, Але незрівнянно до столиць тих країв
селили у велику хату, покриту бляхою, яка стоя- куди було ближче. Проситись у нього про по- Стоїть древній Київ, столиця Руси-України.
ла за п'ятдесят метрів від церкви. То була хата милування було марно. У конторі колгоспу по- Є парки в містах, рук творіння людських.
сільського священика, якого міліція вивезла ра- грожували в'язницею, а потім, змилувавшись, В Парижі і Лондоні, у Торонто й Берліні.
зом з родиною у невідомому напрямку. Батько - штрафували на десять чи п'ятнадцять трудод- Одне місто-парк над Дніпром височить,
Антон Матвєєв одразу ж став завзятим активіс- нів. Бо якби всіх саджали у в'язниці, то не було Наш Київ прекрасний, столиця Руси-України.
том у селі. Тільки не до роботи. Широкий Славутич пороги свої
б кому працювати в колгоспі. Хоча деяких і су- Не приховує в цвіті каштанів.
Невеличка сільська дерев'яна церква, на дили для більшої настрашки. А отримавши До Чорного моря він води шумні
одну баню, слугувала колгоспові за комору. кару 15 трудоднів, вважай, що будеш півмісяця Несе через пам'ятний Канів.
За розпорядженням з райкому з неї зробили працювати задарма, бо не так легко було заро- Там, на кручах Дніпрових, в граніті стоїть
клюб. Сільські комсомольці під керівни- бити той „дурнодень", на який мало що давали. Великий Шевченко - він слава країни.
цтвом Матвєєва зняли хрест і попалили іко- Якби не кишеня чи пазуха, то хоч помирай. Бо Пророк і Кобзар, жива його муза летить
ни. А на одній з них, на зворотному боці, ве- на зароблений трудодень давали по 150-160 гра- І кличе в столицю Руси-України.
ликими літерами написали „клюб" і прикрі- мів зерна, якого вистачало у кого до Паски, у І де б не була я, завжди чую серцем той клич.
пили над вхідними дверима. Колгосп продав у кого до Різдва. А потім у колгоспі виписували На землю батьків повертається думка й стежина.
сусіднє село бугая, і на ті гроші купили для аванс на новий урожай. Спішу в Україну, я чую, Тарасе, твій спів.
клюбу дві балалайки, дві мандоліни, гітару, а Друга проблема - як перезимувати, щоб не Зове мене мати з світів, зове мене Русь-Україна.
барабан Матвєєв зробив із собачої шкіри, на- замерзнути на холодній печі? Колгоспники но-
тягнувши її на обручик від сита. чами ходили в поле до скирт та крали солому. І Оксана Маковець,
На всіх інструментах грали його сини, а тут Матвєєв був на своєму місці. Не як сторож, Сіфорд, Вірджінія
батько - на жалійці, яку він привіз з Білору- а як страж над державним майном. „Злодія"
сії. Жалійка - це вичениний козячий шлунок: гнав до контори, або підпалював солому на
до горлянки прикріплена сопілка, а на виході плечах, підкравшись ззаду. То був жорстокий Н а бульварі Шевченка
зі шлунка гук, який при грі постійно моно- чоловік. Після відступу німців з села Матвєєв
тонно гуде басом, ніби вторить сопілці. Жа- ходив по полю бою, роздягаючи та роззуваючи Зник у серці найважчий тягар
лійка одягається через плече так, щоб шлу- трупи німецьких та радянських солдат. Та, як Чи подибав кудись далеченько?
нок, який послуговує за міх, був під лівою кажуть у народі, Бог шельму мітить, - він на- Зеленіє в каштанах бульвар -
рукою, а на паску висить засушена з рогами ступив на міну і його рознесло на шматки. Ніх- Довга вічність Тараса Шевченка.
Я відвідав вже славний музей,
козяча голова. Той сімейний ансамбль кож- то в селі за ним не шкодував, а більшість гово- Сонце втішило затишні зали.
ного вечора грав у клюбі, бо мешкали вони рила: „Собаці й собача смерть". Дай же Боже, щоб сотні людей
поруч. До війни, та ще й довгий час після неї, Після війни, коли настала „хрущовська відли- Про високе завжди пам'ятали.
у колгоспах працювали за трудодні і, не маю- га", скасували колгоспне кріпосне право. Почали Володимирський дзвонить якраз,
чи грошей на взуття, у селах від морозу і до і колгоспникам видавати пашпорти, а за працю Перехрестя стрічає студентів.
морозу ходили босоніж. Молодь на танці до платили грішми. Але молодь, усе одно, отримав- Обернулись обличчям до нас
клюбу також ходила босоніж і, танцюючи, ши документи, з села пороз'їжджалася у пошу- Стільки гарних,травневих моментів.
вибивали босими ногами, аж виляски йшли, ках кращого життя. У селах залишилися одні літ- І так хочеться знову співать,
бо там була гарна акустика. ні люди. Сьогодні в моєму рідному селі В ШКОЛІ- На дорозі кохання стрічати.
І починки нові починать,
Матвєєв у колгоспі займав аж дві посади. семирічці - дванадцять учнів і вісім учителів... І над книгою довго мовчати.
Об'їздника, тобто, як колись у панів були лано- Радянська влада, відібравши у селян землю та Бо такий уже видався день,
ві, та начальника добровільної пожежної дру- загнавши їх у колгоспи, відбила і любов до праці Що до себе самого - близенько.
жини, яка складалася з чотирьох добровільних на землі. Інколи безсонними ночами я запитую І пісні пропливуть де-не-де
пожежників, двохколісної бочки з водою, коня і себе: „Хто буде обробляти ті чорноземи, коли На бульварі Тараса Шевченка.
декількох відер та багрів. Будучи об'їздником, помруть літні мешканці в селах? І з якої пшениці Юрій Титов,
він на тому коні, що був у пожежній, об'їж- доведеться пекти хліб наш насущний?". Київ

Ш Федеральна Кредитова Кооперативами,

Ощаджувати найпростіше:
САМОПОМІЧ - НЬЮ ЙОРК ЛІ
Головне Б ю р о :

108 Second Avenue
New York, NY 10003

Tel: 212 473-7310
Довгий Термін 0
4.86 7о
Fax: 212 473-3251

(5 Р і ч н и й С е р т и ф і к а т " ) Філії:
APY Кергонксон:
6325 Route 209
Kerhonkson, NY 12446

Tel: 845 626-2938
Fax: 845 626-8636
о
Короткий Термін
(З м і с я ч н и й Сертифікат ') 4

3.10 7о APY
Юніондейл:
226 Uniondale Ave.
Uniondale, NY 11553

Tel: 516 565-2393
Fax: 516 565-2097

Асторія:
Найкоротший Термін 32-01 31st Avenue
( З в и ч а й н і О щ а д н о с т і ) Astoria, NY 11106
APY Tel: 718 626-0506
Fax: 718 626-0458
APY - Відсотковий заробіток у річному відношенні. " $500.00 Мінімальний вклад. Штраф може бути
наложений за передчасне розірвання умови Сертифікату. Різні терміни сертифікатів. Рати можуть мінятися Поза Нью Йорком дзвоніть
без попередження. безкоштовно:
1-888-SELFREL
Наша електронна сторінка:
N C U A www.selfrelianceny.org
Д О ВИНАЙМУ
300 Parker Avenue, Maplewood, NJ 07040 РОЗШУКИ

Пелех Марія Іванівна з України Двокімнатне мешкання в
в У нас можна замовити авіаквитки будь-яких
авіакомпаній до більшості європейських
розшукує свого батька зеленій дільниці Квінсу на одну
країн. ПЕЛЕХА ІВАНА СТЕПАНОВИЧА,
ROKOLANA в Візові послуги в Україну (без запрошення).
" Зустрічаємо і відвозимо на летовище.
в Пашпортні послуги. Обмінюємо старі
1920 року народження,
який виїхав на роботу до Німеччини
у 1941 році
особу, близько транспорту (EF),
близько St. John University

зі села Конюшки Тулиглівські, і Queens College.
International Trade, LTD пашпорти на нові українські.
ie-mail:roxolanaltd(Sroxolana.com Дрогобицької обл. Ціна 550 в місяць.
!web:www. roxolana.com
Тел.: 1(718) 326-3325 Марія Тел.: (718) 657-5995
В Україну: ПЕРЕСИЛАЄМО ГРОШІ

ІІШІІШЇ $ntm - m
МОРЕМ a ABIA ІІШІІІІІІ ВИБИРАЮЧИ ПОДАРУНОК РІДНИМ І ЗНАЙОМИМ -
Вага від 10 до 150 фунтів " Маємо ліцензію на пересилку долярів.
Також пересилаємо в інші країни.
" Пересилайте пакунки до нас через UPS
" Доста ва $10 за кожне замовлення
^ Додаткова знижка для організацій.
^ Користуючись нашими ARS наліпками. в АІЯСПОРІ
" Для замовлення наліпок, для підбору пакунків
телефонуйте безкоштовно: 1-888-725-8665 ПЕРЕДПЛАТА НА РІК ЛИШЕ 55 дол.
^ Пакунки до Росії, Латвії, Литви, Естонії, Харчовий пакунок
Білорусі, Молдови, Казахстану, Грузії, „Родинний" з каталогу
Вірменії, Польщі, Чехії і Словаччини. вміст пакунку: борошно - 20 ф.,
" Готові продуктові пакунки з каталогу.
" Медикаменти на замовлення до України.
гречка - 10 ф., олія - 1 галон, тушонка - 3 ф., LVIV EXPRESS
салямі - 3 ф., родзинки - 3 ф., дріжджі - 1 ф.,
" Додаткова оплата за доставу кава в зернах - 2 ф., шоколад - 2 плитки. PARCEL SERVICES
Існують певні обмеження. Ціна $ 99 за 51 ф.
1111 East E l i z a b e t h Ave.
Додаткова оплата за доставу - $10 - Західня Україна; $15 - Східня Україна
Телефонуйте безкоштовно:
(908) 925-0717
Linden, New Jersey 07036
1-888-PAKUNOK (1-888-725-8665) PACKAGES TO UKRAINE
BELORUSSIA ' RUSSIA - POLAND - ESTONIA - LATVIA ' LITHUANIA - SLOVAKIA
УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
М О Р Е М І Л І Т А К О М Д О Л Я Р И І Б ЛЕКТРОНІКА
1. Більше ніж 25 років будівельної практики. 2-3 тижні Пересилка
мінімум мін. і
2. Говоримо по-англійськи і по-українськи.
10 фунтів 10 фунтів доставка
3. Забезпечені повністю страхівкою. 2 2 0 V

4. Будуємо на нашій або на Вашій площі. 15 років в бізнесі чесної і добросовісної праці.
5. Високо кваліфіковані працівники. Відправляємо і полагод жуємо митні справи.
Будуємо в North Port, Venice, South Venice, Englewood. У зв'язку з розширенням компанія пошукує аґентів до співпраці.
Доставляємо пачки до України, Білорусі, Росії, Польщі,
ІГОР ГРОНЬ, ЛЮБОМИР ЛУЖНЯК, Естонії, Литви, Латвії, Словакії.
президент заст. президента Підбираємо пачки з дому безкоштовно.
(941)270-2413 (941)270-2411 Пересилка пачок через UPS д л я клієнтів з інших штатів.
TRIDENT DEVELOPMENT CORPORATION Call Tall Free 1-800-965-7262

ПАЧКИ В
Федеральна УКРАЇНУ
Кредитова
Кооператива DNIPR0
СУМА В н а ш и х к р а м н и ц я х м о ж н а придбати а в і я к в и т к и в Україну
та з У к р а ї н и , з р о б и т и візи д о У к р а ї н и .
Д о вибору 99 в з і р ц і в хусток!
ЦЕ НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ваших ОЩАДНОСШЕЙЇ Т е л е ф о н н і к а р т к и : 100 хв. р о з м о в и із У к р а ї н о ю з а $10.

Сертифікати ' NEWARK, NJ CLIFTON, NJ PHILADELPHIA
688 Sanford Ave 565 Clifton Ave 1801 Cottman Ave
3 МІСЯЧНІ 3.2096 APR (3.15 APR) " Тел.: (973) 373-8783 Tel.: (973) 916-1543 Tel.: (215) 728-6040
(888) 336-4776
6 МІСЯЧНІ 3.569с APR (3.50 APR) -
1 річні 3.8796 APR (3.80 APR) -
^ Сертифікати понад $100,000 платимо 0.259c додатково.
^ Відсотки нараховуються у річному відношенні і можуть змінюватись без попереджень.

Г о л о в н е б ю р о - Main Office
а „Свобода" a „The Ukrainian Weekly"
СТАРА АДРЕСА:
125 Corporate Blvd
Yonkers, New York 10701-6841 Число Відділу (якщо член УНС)
Tel: 914-220-4900 Fax: 914-220-4090 Ім'я і прізвище
1-888-644-SUMA
Адреса
E-mail: memberservice(s)sumafcu.org
Філія в Ионкерсі Філія в Спрінґ Валі Філія в Стамфорді
Yonkers Branch Spring Valley Branch Stamford Branch
НОВА АДРЕСА:
301 Palisade Ave. 16 Twin Ave. 39 Clovelly Road
Ім'я і прізвище
Yonkers, NY 10703 Spring Valley, NY 10977 Stamford, CT 06902
Tel.: 914-220-4900 Tel.: 845-356-0087 Tel.: 203-969-0498 Адреса '.
Fax: 914-965-1936 Fax: 845-356-5335 Fax: 203-316-8246
E-mail: E-mail:
palisade Ф sumafcu. org Stamford Ф sumafcu. ore " З г о л о ш е н и я щтттшУі до: І
S v o b o d a / T h e Ukrainian Weekly
Internet: P . O . B o x 2SO, P a r s i p p a m y , N J 0 7 0 5 4
www.sumafcu.org На зміну адреси проситься долучити $1.00
ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗМІНИ АДРЕСИ ТРИВАЄ 1-2 ТИЖНІ
„Я любив вас усіх" В ТРЕТЮ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ НАЙДОРОЖЧОЇ
Управа і жителі „Українського пам'ятник збудував в 1996 році МАМИ, БАБЦІ ІТЕТИ
села" у Ворені, хористи ансамб- Комітет 101-ої Станиці, що його
лю „Золоті дзвони", Товариство очолював С. Віхар. бл. п.
українських ґрадуантів Дітройту Степан Віхар любив Україну з
і Віндзору, Українсько-американ- її чудовою природою, традиція- КАТЕРИНИ К О В Ш Е В И Ч
ські ветерани з великим сумом ми, музикою, піснею, танцями, з дому ВЛАСЕНКО
сприйняли вістку, що 12 травня мовою і культурою. В нього було
відійшов у вічність великий па- багато друзів, які його любили і будуть відправлені
тріот України Степан Віхар. шанували. Він відзначався вели-
С. Віхар все своє свідоме жит- ким талантом, мав дар слова і СЛУЖБИ БОЖІ З ПАНАХИДАМИ
тя присвятив служінню україн- дар гумору, завжди був ведучим в понеділок 1 серпня 2005 р.
ській громаді, весь час мріяв про різних імпрез, зборів, робив до-
Україну, декілька разів їздив в повіді на різні теми, був завжди о год. 9-ій ранку
Україну. Він був засновником і приготований до виступу, гово- в українській католицькій церкві св. Івана Хрестителя, в Гантері, Н.Й.
солістом співочого ансамблю рив цікаво і весело. Він залишив о год. 7:45 ранку
„Українського села" під назвою в смутку дочку, сина, невістку, в церкві св. Івана Хрестителя в Нюарку, Н. Дж.
„Золоті дзвони". Вже хворим внуків і правнуків, друзів, близь- о год. 9-ій ранку
відвідував проби, майже до кінця ких і знайомих, родину в Україні. в церкві св. Юра у Львові.
свого життя. Жителі села дуже Панахида відбулася 16 травня
любили його і поважали за чуй- в похоронному заведенні Ман- Вічна їй пам'ять!
не і уважне ставлення до них, за дзюка, парастас-Панахиду очо-
різні поради і допомогу. За ініці- лив Владика Української Авто- дочка - ХРИСТИНА К. ДУРБАК
ятивою Степана Віхара було зі- кефальної Православної Церк- внуки - СОФІЯ, ОЛЕГ-РОМАН ГАСЮКИ
брано великі кошти в „Україн- ви Олександер Биковець. Співав сестрінка - АННА БОЙЦУН-САВАДЖ із синами
ському селі" для лікування різ- хор з церкви св. Андрія. ЧАРЛЗОМ і МИХАЙЛОМ
них недуг, передовсім дітей Укра- 17 травня С. Віхар похований
їни, спричинених посиленням ра- на Національному цвинтарі у зять - БОГДАН ГАСЮК
діяції після катастрофи в Чорно Форт-Кастері з військовими по-
билі. Було вислано в Львівський честями. Від імені всіх друзів і
неон/аггальний центр медичне членів української громади ви-
устаткування д л я виходження словлюємо переконання, що нам
слабеньких немовлят. усім буде дуже бракувати Степа-
Великою заслугою Степана Ві- на Віхара! Вічна йому пам'ять! ВІДІЙШЛИ ВІД Н А С
хара була побудова пам'ятника
УАВ на Національному цвинтарі у Управа і жителі
Форт-Кастері, в Мишиґені. Цей „Українського села" АННА РУДИЙ член 164 Відд. УНС. Помер- ІВАН ВОЗНИЙ член 173 Відд. УНС Т-ва св.
ла 7 березня 2005 р. на 77-му році життя. Володимира у Вілмінгтоні, Дел. Помер 11
Нар. в 1927 р. у Berwick, PA. Членом УНС квітня 2005 р. на 93-му році життя. Нар. в
стала в 1945 р Залишила в глибокому 1911 р. у Вілмінгтоні, Дел. Членом УНС
смутку 4-ох братів. Похорон відбувся на став в 1969 р. Залишив у глибокому смут-
цвинтарі свв. Кирила і Методіяу Berwick, ку сина Михайла, доньку Мари-Анн, вну-
PA. ків, дальшу родину в Україні, приятелів і
Вічна її пам'ять! знайомих у Вілмінгтоні, Дел. Похорон від-
Секретар бувся 16 квітня 2005 р. на цвинтарі Всіх
Святих у Вілмінгтоні, Дел.
МИХАЙЛО СТАНІШЕВСЬКІ член 245 Відд. Вічна Йому пам'ять!
УНС Т-ва „Запорозька Січ" в Трентоні, Н. Секретар
Дж. Помер 11 квітня 2005 р. на 84-му році ОЛЬГА БІЛИНСЬКА член 57 Відд. УНС Т-ва
Ділимося сумною вісткою, що дня 18 липня 2005 р. життя. Нар. в 1921 р. в Україні. Членом свв. Петра і Павла в Коговз, Н.Й. Помер-
УНС став в 1954 р. Залишив у глибокому ла 3 червня 2005 р. на 67-му році життя.
відійшов у вічність наш дорогий смутку дружину Стефанію з дітьми та Нар. в 1937 р. в Трой, Н.Й. Членом УНС
МУЖ, ТАТО і ДІДО внуками. Похорон відбувся 15 квітня 2005 стала в 1994 р. Залишила в глибокому
р. на цвинтарі Святого Духа в Гемптон- смутку мужа, трьох синів, одну доньку і 8
бл. п. бургу, Н. Й. внуків. Похорон відбувся 7 червня 2005 р.
Вічна Йому пам'ять! на цвинтарі св. Миколая у Вотервліт Н.Й.

ПЕТРО КОБИЛЕЦЬКИЙ Секретар
Вічна її пам'ять!
Секретар

нар. 5 липня 1946 р. у Мюнхені.
У 1961 р. переїхав з батьками до Ню-Йорку, США.

Залишив у глибокому смутку: Oblast Memorials
дружину - ІРИНУ 845-469-4247 E-mail: oblasti3optonline.net
синів - МИХАЙЛА з дружиною ОКСАНОЮ
- СТЕФАНА з дружиною ХРИСТИНОЮ
дочку - ЛІСУ з чоловіком СТІВОМ ДОНЕР ОБСЛУГОВУЄ УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ В NY/NJ/CT/PA
внуків - АНДРІЯ, ДАНИЛА, СТЕФАНА і АДРІЯНКУ З ВИРОБОМ ЗНАМЕНИТИХ
та ближчу і дальшу родину в Америці, Канаді і Україні.
- ПАМ'ЯТНИКІВ - МАВЗОЛЕЇВ
ПАНАХИДА відбулася в четвер, 21 липня о год. 7:30 веч. в Donovan НА ВАШЕ БАЖАННЯ МОЖЕМО ЗУСТРІТИСЯ З ВАМИ
Funerai Home, 82 South Church Street, Goshen, NY. У ВАШОМУ ДОМІ, ЩОБ ОБГОВОРИТИ ВАШ ПРОЄКТ.

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбудуться в п'ятницю, 22 липня о год.
10-ій ранку в St. Mary's Catholic Church, Washington, NY, а відтак на
цвинтарі св. Духа в Гемптонбургу, Н.Й. SO. BOUND BROOK MONUMENT CO. LLC
Вічна Йому пам'ять!
УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
Замість квітів просимо складати пожертви на:
National Kidney Foundation або на
ДАРКО ВОЙТОВИЧ , власник
Ukrainian Gift of Life Inc., 233 Rock Road, Glen Rock, NJ 07452. (908) 647-7221 ь (732) 356-1209
СТАВИМО ПАМ'ЯТНИКИ, МАВЗОЛЕЇ, СТАТУЇ

За мову і зміст З РІЗНИХ ГРАНІТІВ, БРОНЗИ НА ПРАВОСЛАВНОМУ
ЦВИНТАРІ СВ. АНДРІЯ В С. БАВНД БРУКУ,
посмертних оголошень і подяк
СВ. ДУХА в ГЕМПТОНБУРГУ ТА ІНШИХ.
редакція не відповідає
Ділимося сумною і болючою вісткою з родиною, приятелями та Ділимося сумною вісткою,
знайомими, що 12 липня 2005 р. на 80-му році життя відійшла що 28 червня 2005 р. відійшов у вічність
у вічність після короткої недуги наша найдорожча МАМ

бл. п. бл. п.
АНТІН КОЦЕПУЛА
ДАРІЯ ГРЕЧИЛО нар. 21 листопада 1922 р. у селі Торчин,
на Волині, Україна.
з дому БЕРЕЗЮК Колишній голова 17 Відділу УНС у Чикаго.
ПАНАХИДА була відправлена 14 липня в Quinn's Funeral Home в Асторії, Н.Й.
ПОХОРОННЕ БОГОСЛУЖЕННЯ відбулося 5 липня в
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися 15 липня в українській католицькій церкві
каплиці Музики, а тіло Покійного поховано 6 липня на цвинтарі Елмвуд.
Чесного Хреста в Асторії, а відтак на цвинтарі Святого Духа в Гемптонбургу, Н.Й.
Антін Коцепула залишив:
Залишені в глибокому смутку дочки:
КЛАВДІЯ і ІВАНКА з мужем СТЕФАНОМ. дружину ВАЛЮ, дочку ВІРУ, зятя і двох внуків
та багато друзів, Братів і Сестер по вірі у Господі в Америці, Канаді і Україні.
Вічна її пам'ять!
Вічна Йому пам'ять!
В 40 ДЕНЬ СМЕРТИ
Його друг ЯРОСЛАВ БИЛЕНЬ
буде відправлена

ПАНАХИДА
в суботу, 20 серпня 2005 p., о год. 9-ій ранку
Ділимося сумною вісткою, що в п'ятницю,
в українській католицькій церкві Чесного Хреста в Асторії, Н. Й.
15 липня 2005 р. на 81 році життя упокоїлася в Бозі
Найщиріша подяка нашій родині, приятелям і знайомим, котрі по довгій і тяжкій недузі наша найдорожча
підтримали нас і помогли нам перенести наше горе. МАМА, БАБЦЯ, СЕСТРА і ТЕТА

бл. п.
Ділимося сумною вісткою, що 2 липня 2005 р. на 87-му році
життя відійшов у вічність наш найдорожчий ТАТО і ДІДО АННА П Р О Ц Ю К
бл. п. з дому МАМЧАК
ІВАН Х О М К О членка сестрицтва церкви св. Трійці в Ірвінгтоні, Н. Дж.
нар. 9 лютого 1918 р. в Україні. і довголітній скарбник ОЖ ОЧСУ в Ірвінгтоні, Н.Дж.

Був довголітнім членом Крайової Управи Організації Оборони Лемківщини ПАНАХИДУ відслужено у вівторок, 19 липня в похоронному заведенні
і членом Ради Директорів Фундації Дослідження Лемківщини, а також Литвин і Литвин у Юніон, Н.Дж.
головою Окружного Комітету УНСоюзу в Пасейку, головою 42 Відділу УН- ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися в середу, 20 липня в церкві св. Трійці
Союзу. Належав до УККА і був головою Української Централі в Пасейку. в Ірвінгтоні, а відтак на цвинтарі св. Андрія Первозваного в С. Бавнд
Бруку, Н.Дж.
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися 7 липня 2005 р. в українській като-
лицькій церкві св. о. Миколая в Пасейку, а відтак на цвинтарі св. Марії в
В глибокому смутку залишилися:
Saddle Brook, NJ біля дружини Нацкі.
доньки - МАРІЙКА БОКАЛО з чоловіком МИРОНОМ .
У глибокому смутку залишені: - ЛЮБА ГУМЕНЮК з чоловіком ЮРІСМ
сини - ПЕТРО
син - ДЖАН з дружиною РІТОЮ і дітьми ТЕДДИ, КІМ
- ЯРОСЛАВ з дружиною ДЖЕНІС
і ДЖАНОМ
внуки - ТАЇСА з чоловіком КРИСТОФОРОМ
донька - МАРІЙКА з чоловіком ТОМОМ та дітьми НИКОЛ
і КІМ - КАРЕН з чоловіком ДАНОМ
правнуки - ЛОРЕН, КЕЙДІ, БРЕНДОН, ІЗАБЕЛА, МАРІЯ, - ДАМ'ЯН
та ближча і дальша родина в Америці і Україні. - НИКОЛА
- ҐРЕЙС
Вічна Йому пам'ять! - ДАНІЄЛ
сестри - КАТРУСЯ, МАРУСЯ і СТЕФКА з родинами
брати - ІВАН, МИХАЙЛО, МИІРОН, АДАМ, СЛАВКО, БОГДАН
Ділимося сумною вісткою, що 24 березня 2005 р. з родинами
на 93-му році життя відійшов у вічність
та ближча і дальша родина в діяспорі і Україні.

бл. п. Вічна їй пам'ять!

інженер Замість квітів просимо складати пожертви на розбудову
Музею в С. Бавнд Бруку, Н. Дж.

МИКОЛА ПАСТЕРНАК
нар. 27 листопада 1912 p., в Добровідці, Коломийщина.

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися 26 березня 2005 р. в українській католиць-
кій церкві Входу в Храм Пресвятої Богородиці в North Porth, FL., а відтак у Venice LYTWYN a LYTWYN ПЕТРО ЯРЕМА
Memorial Garden. UKRAINIAN FUNERAL DIRECTORS
Theodore M. Lytvyn ^Manager УКРАЇНСЬКИЙ
В 40-ий день смерти була відправлена NJ Lie. No. 3212 ЇІОГРЕБНИК
AIR CONDITIONED
СЛУЖБА БОЖА З ПАНАХИДОЮ Займається похоронами
в тій самій церкві.
Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. в BRONX, BROOKLYN,
Our Services Are Available NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ
В глибокому смутку залишені: Anywhere in New Jersey.
в Україні: донька - ЛЮБА ОКСАНА ПЕТРУСЕНКО Також займаємося похоронами ЛУІС НАЙҐРО - д и р е к т о р
внучка - НАТАЛКА РАДЧЕНКО з чоловіком ЮРІЄМ на цвинтарі в Бавнд Бруку і Родина Д М И Т Р И К
правнуки - АНДРІЙКО і ТАРАСИК перенесенням Тлінних Останків
в Америці: брат з різних країн світу.
племінник
- ЮРІЙ з дружиною ОЛЬГОЮ Peter J a r e m a
- ЮРІЙ з дружиною ЛОРОЮ UNION FUNERAL HOME
племінниця - ХРИСТИНА ПАНИЦЯ з чоловіком ВАСИЛЕМ 1600 Stuyvesant Avenue
та ближча і дальша родина в Америці і Україні. (corner Stanley Terr.)
129 EAST 7th STREET
UNION, N J . 07083 NEW YORK, N.Y.10009
(908) 964-4222
Вічна Йому пам'ять!
(973) 375-5555 (212) 674-2568
ХРИСТИНА БРОДИН L. Kulynych Cinematic Expe- КАРДІОЛОГ
І лонгин сЯщІІІІ Професійний продавець rience Specializing in Filming ПЕТРО ЛЕНЧУР. MD. FACC
(Професійний И І І І р І І і І І забезпечення УНС Ukrainian Weddings and
забезпечення УНС CHRISTINE BRODYN
Special Events
Licensed Agent
LONG IN STARUCH Web. :www.UkrainianWeddings.com
Licensed Agent Ukrainian National Assn., incl
Tel.: 1 (917) 848-8437
Ukrainian National Assn., Inc. 2200 Route 10. P.O. Box 280 Parsippany. NJ 07054
tel.: 800-673-5150 ^ 845-626-2058 Tel.: (973) 292-9800 (Ext. 3039)
e-mail: lvstaruchOaol.com Fax: (973) 292-0900 , А П О Н " ВІДЕО І МУЗИКА
Замовляйте Каталог: CDs
VHS і DVD - В.Ющенка та інші Board Certified: Cardiovascular Disease,
УКРАЇНСЬКА ..ГАЛЕРІЯ КСЕНЯ" P. О. Box 3082, Interventional, Nuclear Cardiology
придбає праці відомих Long Island City, NY 11103. and Internal Medicine.
Нитки, тканина вишивання, українських мистців Tel.: (718) 721-5599 Єдиний україномовний „ Interventional"
кардіолог в NY і NJ.
Щписанкові прибори, касети, відео- XIX - XX століть (вигідні умовиЩ
^^^^^^^^^^ЩНИЩРІ, хустки, НОВІ КАРДІОЛОГІЧНІ ЦЕНТРИ
Тел.: (518) 263-4391 Всі основні обстеження проводяться в
Музика на .вІІІІІІі за'бав.и^фесї-ивІІ1
; : двох зручно розміщених сучасних офісах
8 9 E a s t 2 n d 8 t , N e w York, N Y 10009 776 Е. Third Ave. 1432 Hylan Blvd.
ОЛЕСЬ КУЗИШИН
Roselle, NJ 07203 Staten Island, NY10305
^ Tel.: (212) 473-3550 FATA MORGANA Тел./факс: (732) 636-5406 (908) 241-5545 (718) 351-9292
Музика для всіх: весілля, забави, концер- e-mail :dumamuseOaol.com
ти, фестивалі і приватні прийняття.
Тел. до Олексія: (609) 747-1382 або А Д В О К А Т

e-mail ok1band$yahoo.com Я R O C Л А В
Найбільший вибір українських книжок.
website: www. fata-morgana-band. com К У З Е М Ч А К
Замовляйте каталог:
КОМПЕНСАЦІЇ І ВИМОГИ
В НАСЛІДОК АВАРІЙ
Z E N O N B. M A S N Y J , ESQ.
www.ukrainianbookstore.com на роботі
Від 1983 KOZAK CONSTRUCTION. Co. а / автомобільних
в публічних місцях
і Серйозні персональні пошкодження Ремонтуємо і переробляємо хати, помеш- у? лікарських помилок
і Купно, продаж нерухомостей кання, пивниці, паркети, кафлі, шідрак,
(Real Estate and coop-ciosings) шпахлювання, малювання. ЗІ!! Перша консультація: безплатна
Оплату б е р е м о л и ш е після виграші процесу
ь Репрезентування комерційної TRAVEL SERVICE, INC.
про відшкодування
діяльности Тел.: (201) 437^3227 ь (646) 279-1910 А Т А К О Ж :
250 West 57th St.^1211 Phone: (212) 541-5707
" Securities arbitration
N e w York, N Y 10107 Fax: (212) 262-3220 В О Д І Н Н Я під впливом алькоголю
ь Розводи К У П І В Л Ш І П Р О Д А Ж нерухомостей
і Заповіти-офіціяльні завірення Музика на всі оказії, музичні E C O N O M Y A I R L I N E П Р О Ц Е С И цивільні і к р и м і н а л ь н і
лекції випускником Львівської ШТРАФИ
T I C K E T S F R O M U S A T O
157 SECOND AVENUE РОЗВОДИ
консерваторії. Прошу дзвонити: KYIV, LVIV, ODESA ЗАГАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
NEW YORK, NY 10003 СЛАВКО KOCIB and WARSAW WEltr О А Х / і е Ш
(212)477-3002 Tel.: (718) 792-1709 1373 Broad St., Clifton, NJ 0701Й
(Тільки за попереднім домовленням) R e s t r i c t i o n s A p p l y
e-mail: skosivOyahoo.com ( 9 7 3 ) 7ТЗ-980СЩІІІ

Г Р О Ш О В І ПЕРЕКАЗИ
Export Import Ltd.
ПРОДУКТОВІ НАБОРИ
ЛИСТИ ТА ДОКУМЕНТИ
KARPATY TRAVEL
121 Runnymede Road, НАДІЙНО І ШВИДКО ДО рук адресата
Toronto, Ontario Canada M6S 2Y4 в Україну, Польщу та інші держави
1-800-265-7189
в Торонто (416) 7 6 1 - 9 Ю 5
e-mail: nsemczys^aol.com П О Д О Р О Ж НІ
ПОСЛУГИ
ВІЗИ - АВІАКВИТКИ
ЗАПРОШЕННЯ до Канади і США
СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ

НАЙДЕШЕВШІ МІЖНАРОД!
Т Е АЕ Ф ОНН В Р О З М О В И
Пам'ятайте - як посилати, літати, чи телефонувати - то тільки через КАРПАТИ