1. Area ng triangle with sides 40,50,60 meters.

s = (40+50+60)/2 = 75 A = sqrt(s(s-a)(s-b)(s-c)) = sqrt(75(75-40)(75-50)(75-60)) = 992.157 m2

2. Midpoint. Di ko maalala yung given. Pero ganito ang formula. Given (x1,y1), (x2,y2) x= (x1 + x2)/ 2 y = (y1 + y2)/ 2 midpoint: (x,y)

3. Square of sum = 45, product = 6, ano daw yung sum ng squares X2 + 2XY + Y2 = Z (X+Y)2=45, XY = 6 X2 + 2(6) + Y2 = 45; X2 + Y2 = 45-12; X2 + Y2 = 33

4. PW = 1000, i = 6%, t = 20 years FW = 1000 (1+.06)20 = Php 3,207.14

5. A 20-kg block is pulled on a horizontal frictionless surface by a rope that makes an angle of 37 degrees. Calculate the tension in the ropes if the rope if the block accelerates at 2 m/s squared. F = ma = 20(2) = 40N cos 37 = (40/T) T = 50.085N

6. Rate daw ng pagincrease ng volume sphere, 16cm3/hr. Ano daw rate ng pag-increase ng surface area? r = 40cm V = 4/3 (π) r3; A = 4 (π) r2 dV/dt = 4/3 (π) 3r2 dr/dt 16 = 4/3 (π) 3 (40)2 dr/dt dr/dt = 7.957747155x10-4 dA/dt = 4 (π) 2(r) dr/dt dA/dt = 4 (π) 2 (40) (7.957747155x10-4) dA/dt = 0.8 cm2/hr

7. Ilan ang ilalagay na tubig sa 60% solution ng alcohol para maging 30% ang solution. 30(0.60) = (x+30) (0.30) x = 30 Liters

8. may wire na 12 inches. Ilang equal parts ang kelangan para ang product ng parts ay maximum P = (12/x)x ln P = x ln (12/x) (1/P) dP/dx = (1) ln (12/x) + (x) dP/dx = 0 0 = ln (12/x) – 1 x = 4.416 parts 4 parts ( )

9. hot air balloon. di ko alam kung paano to. Haha. Pero natanong na to sa removal, set C 10. slope. May given na equation. Tapos kunin daw yung slope ng perpendicular line (L1) di ko rin maalala yung given. basta plot niyo points nung given equation. Let x= 0, 1. Tapos to formula m = (y2-y1)/ (x2-y1) mL1 = kunin ang reciprocal nung slope sa taas, tapos gawing negative 11. Collision. Di ko rin maalala ang given. basta parehas ng weight (W). Given ang velocity ng pa- right na kotse (vr), at yung pa left na kotse (vl). Ano daw yung velocity (v) ng parehas after collision. m1 v1 + m2 v2 = m1 v1 + m2 v2 W(vr) + W(-vl) = v(W+W) V = (vr - vl)

12. Nagdecrease ang radius ng QC memorial circle ng 20%, ilang percent magdedecrease ang area. r = (1-.20) = .80 A = π(r2) A = π(.802) A = π(0.64) %decrease ng area = 1-0.64 = 0.36 = 36%

PS: Sana makatulong to. Good luck guys! ;)