ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ -ΠΡΟ΢ΚΛΖ΢Ζ

Τελ 1ε Ννεκβξίνπ 2009, ζηελ Λέζρε Αμησκαηηθώλ Δλόπισλ, 27 Ιδξπηηθά Μέιε όισλ ησλ
εηδηθνηήησλ ηεο Σρνιήο καο, ηδξύζακε ην ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ ΢.΢.Α.΢..
Ο ΢ύνδεζμός μας ιδρύθηκε με ζκοπό:
 Να αγθαιηάζεη όινπο ηνπο ελ ελεξγεία θαη ελ απνζηξαηεία απνθνίηνπο ηεο ΣΣΑΣ
επειπηζηώληαο λα ηνπο θάλεη κέιε θαη ζπκκέηνρνπο ζηηο ελέξγεηέο ηνπ
 Να δηαηεξήζεη θαη λα ζπζθίμεη ηνπο δεζκνύο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ απνθνίησλ.
 Να δηαηεξεί επαθή κε ηε ζρνιή καο , κε ηα ελ ελεξγεία ζηειέρε, κε ηηο Γηεπζύλζεηο
ησλ Σσκάησλ ηνπο, ηηο Γηνηθήζεηο ησλ Κιάδσλ ηνπο θαη ηελ Σηξαηησηηθή θαη
Πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο
 Να νξγαλώλεη κέζα ζε λόκηκα πιαίζηα ζπλαληήζεηο ησλ κειώλ, ζπλέδξηα, εθζέζεηο,
θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο εθδειώζεηο.
 Να ελεκεξώλεη ηα κέιε γηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηα ίδηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
 Όλεηξό καο, λα ζπζπεηξώζνπκε γύξσ καο ηνπο πιένλ ησλ 7.500 απνθνίηνπο ηεο
Σρνιήο καο!
Οι Βαζικές αρτές μας:
 Πξώηηζηε κέξηκλά καο είλαη ε πξνβνιή ησλ ζηειερώλ καο θαζόζνλ κηιάκε γηα
άξηζηα ζηειέρε ησλ Δ.Γ., πιήξσο θαηαξηηζκέλνπο επαγγεικαηίεο , αιιά θαη
επηθαλείο θαη θαηαμησκέλεο πξνζσπηθόηεηεο ηεο θνηλσλίαο καο
 Τν θαηαζηαηηθό καο ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά όισλ καο, δηόηη
πηζηεύνπκε όηη νη επηηπρίεο, δελ πξνέξρνληαη από εθεζπραζκό, αιιά από ηελ
ελεξγό ζπκκεηνρή καο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σπλδέζκνπ
 Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό, είλαη κελ αληηπξνζσπεπηηθό
αιιά νύηε ηαμηθό νύηε θιαδηθό θαη έρεη πξνρσξήζεη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ, ώζηε ζηηο
εξρόκελεο αξραηξεζίεο λα ππάξμεη αληηπξνζώπεπζε ζε απηό, όισλ ησλ
εηδηθνηήησλ από ηνπο εμεξρνκέλνπο ηεο Σρνιήο.
 Πηζηεύνληαο όηη κε ηελ έλσζε όισλ ησλ δπλαηνηήησλ καο θαη κέζσ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αλαπηπρζνύλ, ζα κπνξέζνπκε λα ζκηιεύζνπκε ζηελέο
ζρέζεηο θηιίαο, ζπκπαξάζηαζεο θαη ζπλαδειθηθόηεηαο.
 Καινύκε όινπο ηνπο απνθνίηνπο ηεο ΣΣΑΣ, λα πιαηζηώζνπλ ην Σύλδεζκν θαη λα
ηνλ δπλακώζνπλ, γηα λα απνιαύζνπκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη από εκάο, ηηο
ραξέο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηα νθέιε πνπ δεκηνπξγεί ε ζπλεύξεζε ησλ ηθαλνηήησλ
θαη εκπεηξηώλ καο κε νδεγό ηελ θνηλή καο εθπαηδεπηηθή πξνέιεπζε
ΓΡΑ΢Ζ-ΔΠΗΣΤΥΗΔ΢ ΔΩ΢ ΢ΖΜΔΡΑ ΣΟΤ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ
Σπλεηζθέξακε σο Σπλδεζκνο ζηα παξαθάησ
-Δπηιπζε ηνπ ζεκαηνο ηεο αξραηόηεηαο ησλ Σηξ.ηαηξσλ, ιηγν πξηλ ηελ ςεθηζε ηνπ λενπ
λνκνπ πεξη ηεξαξρίαο Αμθσλ

-Δπίιπζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ ηξόπνπ θαηαγξαθήο ηεο ζπληαμηνδνηηθήο πξάμεσο ζηνπο
απνζηξαηεπζέληεο κε αίηεζή ηνπο
-Δπίιπζε ηνπ ζεκαηνο απνλνκήο ηεο Πνιεκηθήο Σεκαίαο ζηε Σρνιή καο
-Δπίιπζε ηνπ εξγαζηαθνύ ησλ απνζηξάησλ ζηξ. ηαηξσλ θαη απηνπαζρνινύκελσλ
λνκηθσλ,νηθνλνκνιόγσλ θιπ
-Αλάδεημε ησλ ζεκαησλ πεξη ηεξαξρίαο ησλ ε..ε. Σηξ. Ιαηξσλ θαη Οηθνλνκνιόγσλ.
-Αλάδεημε θαη επίιπζε πξνζσπηθώλ ζεκαησλ ζπλαδέιθσλ απν ην Γ.Σ.αιιά θαη κειώλ καο
ηόζν κέζσ πνιηηηθώλ ηαγώλ όζν θαη κέζσ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ι.Σ.Α.
-Τειεπηαία δηθαίσζε ζηελ νινκέιεηα ηνπ Δ.Σ. ησλ 12 ζπλαδέιθσλ καο Σηξ. Ιαηξσλ
-Αλαδεημε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηηο αδηθίεο πνπ έρνπλ γηλεη ζηα κηζζνιόγηα ησλ
Σηξαηησηηθώλ....θιπ .....
Δπίζεο νδεύεη πξνο ζεηηθή έθβαζε-νξηζηηθή επίιπζε ην ρξόλην πξόβιεκα ησλ ε.ε. Σηξ.
Ιαηξσλ , ηνπ λνκνπ 3257/2004, κε ηελ πξνώζεζε ηεο ηξνπνινγίαο-λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο
πνπ έρνπκε ζπληάμεη, από ην Υ.ΔΘ.Α., ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ
΢ΤΝΓΔ΢ΜΟ΢ & ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ
Η΢ΣΟ΢ΔΛΗΓΑ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ http://apofoitoissas.gr
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΦΟΡΟΤΜ ΣΟΤ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ http://x.6082.n6.nabble.com/
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ ΢ΣΟ FACEBOOK με 1200 Μέλη
http://www.facebook.com/groups/apofoitoissas/
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΡΑΓΗΟΦΩΝΟ ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ http://apofoitoissas.listen2myradio.com/
ΓΗΓΗΚΣΤΑΚΟ ΚΑΝΑΛΗ TV ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ http://worldtv.com/apofoitoi_ssas_tv
EMAIL ΢ΤΝΓΔ΢ΜΟΤ apofoitoissas@gmail.com ,
ΛΟΗΠΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΖΡΗΟΣΖΣΔ΢
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΜΔΛΩΝ
ΓΗΟΡΓΑΝΩ΢Ζ ΖΜΔΡΗΓΩΝ
΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΢Δ ΑΗΜΟΓΟ΢ΗΔ΢-ΚΟΗΝΩΝΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ –ΑΝΑΓΑ΢Ω΢ΔΗ΢-΢ΣΖΡΗΞΖ΢
΢ΣΟΤ΢ ΓΟΚΗΜΑΕΟΜΔΝΟΤ΢ ΢ΤΜΠΟΛΗΣΔ΢ ΜΑ΢
΢ΤΓΚΔΝΣΡΩ΢ΔΗ΢ ΑΠΟΦΟΗΣΩΝ
ΓΗΟΡΓΑΝΩ΢Ζ ΔΚΓΡΟΜΩΝ
ΚΑΘΟΡΗ΢ΜΟ΢ ΢ΤΝΣΟΝΗ΢ΣΩΝ-ΣΟΠΗΚΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟ΢ΩΠΩΝ
ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟ΢ΚΛΖ΢Ζ
΢ας καλούμε λοιπόν , ως απόθοιηοσς ηης ΢τολής μας, ζηη ζσγκένηρωζη ποσ
διοργανώνοσμε ηην Παραζκεσή 21 Ηοσνιοσ 2013, ζηον «Οινομαγειροποιείον»,
ΓΑΪΓΑΡΟ΢,Δλληνο΢ερβικής Φιλίας(πρώην ΢οσλίοσ) 52, Αγία Παραζκεσή , μεηά ηις
21.30 μ.μ., για να θσμηθούμε ηα παλιά, να προηείνοσμε ηα νέα, να θάμε και να
πιούμε (ότι νηζηικοί δεν θα κοιμηθούμε)…και να αποταιρεηήζοσμε ηο απερτόμενο
Γ.΢.(έηος εκλογών,γαρ)
Δπιβάρσνζη καη άηομο (θαγηηό, ποηό) :15 εσρώ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful