*öÀ-Èé™...!

É™« 'N≠ˇ— îËß’ª çúÕ: OúÕß÷Á ,
´‚u>é˙, ɢ˒ñ- ¸©’... ™«çöÀ Çéπ®- Ωù-{ -Ã
ߪ’¢Á’†i á°∂é- ˙©-d ûÓ vUöÀçí˚ 鬮˝Ef û- -ª
ߪ÷®Ω’ î- ß
-Ë ª÷©- çõ‰ www.easyhi.com™éÀ ¢Á∞¡çx úÕ. Get Started
Á , ÇúÕß÷Á ,
Now ØÌéÀ\ ´‚úË ü¿¨¡™x ɢ˒ñ¸, OúÕß÷
õ„é˙d qûÓ é¬®˝f ûªßª÷®Ω’ îËÆœ ¢Á’®·™¸ îËߪ’´- a.

°æü∆-©èπ◊ °æJ-≥ƒ\®Ωç: àüÁjØ√
°æü¿ç™ éÌEo Åéπ~-®√Lo ´÷ߪ’ç îËÆœ
Ç °æü∆Lo éπ†’-èπ◊\ØË °æ>™¸ á´-È®jØ√
N’´’tLo
ÅúÕ-TûË
¢ÁçôØË
www.wordsdomination.com™éÀ
¢Á∞¡xçúÕ. ¶«é˙q™ °æü∆Eo õ„j°ˇ îËÆœ ÂÆ®˝a
éÌúÕûË °æJ-≥ƒ\®Ωç ´îËa-Ææ’hçC.

´·ê¢Ë’ §ƒÆˇ-´®˝f: É°æpöÀ
´®Ωèπÿ ߪ‚ï-®˝-ØË-¢˛’©’, §ƒÆˇ-´®˝f©’, °œØ˛ ØÁç•®Ω’x ¢√úø’-ûª’Ø√oç.
¶µºN-≠æuû˝™ OöÀ Å´-Ææ®Ωç ™‰èπ◊çú≈
'Ê°∂Æˇ Jéπ-Íío-≠æØ˛— õ„é¬o-©@ ´îËa≤ÚhçC. Åçõ‰ éπç°æ‹u-ô®˝ O’
´·ë«Eo í∫’Jhç* °æE îËÆæ’hç-ü¿-†o-´÷ô!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful