ENTRANCE

:
1. Sing a New Song Chorus: Sing a new song unto the Lord Let your song be sung from mountains high Sing a new song unto the Lord Singing Alleluia! Verse: Yahweh’s people dance for joy Oh come before the Lord! And play for Him on glad tambourines And let your trumpet sound! Repeat Chorus 2. Bayang Tinawag Bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo Upang maging samabayanan Ng mga taong may kaganapan ng buhay Sumasaksi sa paghahari ng Diyos Nagsasabuhay ng Misteryo Paskwal Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo Kasama ng mahal na Ina, ang Birheng Maria 3. Bayan Umawit Chorus: Bayang umawit ng papuri Sapagkat ngayon Ika’y pinili Iisang bayan, Iisang lipi Iisang Diyos, Iisang Hari Bayan umawit ng papuri Bayan umawit ng papuri Verse: Mula sa ilan ay tinawag ng Diyos Bayang lagalag, inangkin ng lubos ‘pagkat kailanma’y ‘di pababayaan Minamahal N’yang kawan Repeat Chorus

GLORIA:
Glory to God Glory to God in the highest and on earth peace to people of goodwill (2x) We praise You, we bless You. We adore You, we glorify You. We give You thanks for Your great glory Lord God, Heavenly King O God Almighty Father Lord Jesus Christ, Only Begotten Son Lord God, Lamb of God, Son of the Father You take away the sins of the world Have mercy on us! You take away the sins of the world Receive our prayer You are seated at the right hand of the Father Have mercy on us For You alone are the Holy one, You alone are the Lord You alone are the Most High, Jesus Christ With the Holy Spirit In the glory of God the Father Amen!!

GOSPEL ACCLAMATION:
Alleluia

PREPARATION OF GIFTS (OFFERTORY) 1. Unang Alay Chorus: Kunin at tanggapin ang alay na ito Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo Tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig Mo Ngayo’y nananalig, nagmamahal Sa’yo Verse: Tinapay na nagmula sa butil ng trigo

Holy Holy. Si kristo ay nabuhay Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon SANCTUS: 1. patnubayan Mo’t paghariang lahat. Dakilang Amen Amen! Amen! Amen! Amen! Aleluya! . Thy love on me bestow These make me rich. ang lahat ay tatalikdan ko Tatalikdan ko. Si Kristo ay Namatay Si Kristo ay namatay. Ipagkaloob Mo lang Ang pag-ibig Mo. Lord my liberty Take all my will. lahat ng hawak ko. Sa Krus Mo at Pagkabuhay Sa Krus Mo at Pagkabuhay Kami’y natubos Mong tunay Poong Hesus. Repeat Chorus 2. all else will I forgo Hosanna in the Highest Hosanna in the Highest 2. Hosanna. Hosanna. Take and Receive Take and receive O. Hosanna sa kaitaasan Pinagpala ang naparirito Sa ngalan ng Panginoon Hosanna. and all I own are Thine Thine was the gift to Thee. Hosanna in the Highest Hosanna in the High GREAT AMEN 1. Panginoong Diyos Napupuno ang langit at lupa Ng kadakilaan Mo Hosanna.Pagkaing nagbibigay ng buhay Mo At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas Inuming nagbibgay lakas. Hosanna. Holy. Mag-utos ka. Dagling tatalima ako. Panginoon ko. O Lord Until You come again. my memory All things I hold.. Hosanna. at tanggapin Mo Ang aking kalayaan. ang aking kalooban Isip at gunita ko. my mind. Santo Santo. 1. ng loob ko Ay aking alay Sa’Yo Nagmula Sa’Yo ang lahat ng ito Muli kong handog Sa’yo. Hosanna sa kaitaasan Hosanna. santo santo. naming mahal Ngayon at magpakailanman 3. naming mahal Iligtas Mo kaming tanan Poong Hesus. until You come again We proclaim Your death O Lord 2. Hosanna sa kaitaasan MYSTERY OF FAITH (ACCLAMATION) 3. ayon sa kalooban Mo. Hosanna sa kaitaasan Hosanna. Paghahandog ng Sarili Kunin Mo. I all resign Do Thou direct and govern all and sway Do what Thy wilt command and I obey Only Thy grace. Mystery of Faith When we eat this bread and drink this cup We proclaim Your death. O Diyos. Holy Lord God of Hosts Heaven and earth are full of Your glory Full of Your glory Hosanna in the Highest Hosanna in the Highest Blessed is he who comes in the name of the Lord.

have mercy. EMBOLISM 1. The Lord’s Prayer Our Father who art in heaven Holy be the name.Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Amen! Aleluya! Amen! Amen! Amen! Amen! Aleluya! 2. Ama Namin Ama Namin. now and forever . Kordero ng Diyos Kordero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan ng mundo Maawa Ka sa amin Kordero ng Diyos. Lamb of God Lamb of God who takes away the sins of the world. Sapagkat Sapagkat Sa’yo ang Kaharian Kapangyarihan at Kapurihan Ngayon at magpakailanman Ngayon at magpakailanman AGNUS DEI LORD’S PRAYER 1. maawa Ka (2x) Kordero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan ng mundo Ipagkaloob Mo sa amin Ang kapayapaan 3. For the Kingdom For the kingdom. Thy Kingdom come Thy will be done on earth as it is in heaven Give us this day our daily bread And forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation But deliver us from evil 2. Kordero ng Diyos Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. sumasalangit Ka Sambahin ang Ngalan Mo Mapasaamin ang Kaharian Mo Sundin ang loob Mo Dito sa lupa para nang sa langit Bigyan Mo po kami ngayon Ng aming kakanin sa araw araw At patawarin Mo kami Sa aming mga sala Para nang pagpapatawad naming Sa nagkakasala sa amin At H’wag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama 1. Amen (World Youth Day) Amen! (8x) 2. have mercy on us (2x) Lamb of God who takes away the sins of the world. the power and the glory are Yours. Grant us peace. maawa Ka (2x) Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan. Grant us peace 2.

so I beging another journey Where is the meaning for my world? I see the answer now Though we came by different roads Now we walk together Stay beside me all our days Strangers never more Through the cool of summer rains By the heart side fire Here I’ll be with you when nothing remains I am home to stay For love is the answer to so many questions Now I know and I stop my endless wondering Love is the meaning to my world I see the answer now Love gives meaning to my world And I see the answer now Love is the answer. save me Water from the side of Christ Wash me. Love .COMMUNION SONG 1. forever Repeat Chorus 3. umaawit. Awit ng Paghahangad Verse: O Diyos. Passion of Christ give me strength Chorus: Hear me Jesus. umaawit akong buong galak 2. Hide me in thy wounds That I may never leave Thy side From all the evil the surrounds me defend me And when the call of death arrives Bid me come to Thee that I may praise Thee with thy saints. Ikaw ang laging hanap Loob ko’y ikaw ang tanging hangad Nauuhaw akong parang tigang na lupa Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga Ika’y pagmamasdan sa dakong banal Nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal Dadalangin akong nakataas aking kamay Magagalak na aawit ng papering iaalay Chorus: Gunita ko’y ikaw habang nahihimlay ‘Pagkat ang tulong Mo sa twina’y taglay Sa lilim ng Iyong mga pakpak Umaawit akong buong galak Aking kaluluwa’y kumakapit Sa’yo Kaligtasa’y tyak kung hawak Mo ako Magdiriwang ang Hari. Anima Christi Soul of Christ. ang D’yos s’yang dahilan Ang sa Iyo ay nangako Galak yaong makakamtan Repeat chorus Coda: Umaawit. sanctify me Body of Christ. Love is the Answer Morning comes and I must go Day is breaking yonder After all the places I have been Now I’m going home I have been to seek the sky To travel on the highways And the time has come I don’t know why I am going home Where is the answer to so many questions? I don’t know.

pag-ibig N’ya sa inyo ay tapat Halina’t sumayaw (buong bayan!) Lukso sabay sigaw (sanlibutan!) Ang ngalan N’yang akin. Your word of mercy and of peace And I will sing forever of Your Love. Let us wake at the morning and be filled with Your Love And sing songs of praise all our day For Your love is as high. Siya’y parangalan Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan Aleluya! At isigaw sa lahat. turuan Mo akong maging bukaspalad Turuan Mo akong maglingkod sa Iyo Na magbigay ng ayon sa nararapat Na walang hinihintay Mula Sa’Yo Na makibakang ‘di inaalintana Mga hirap na dinaranas Sa twina’y magsumikap na Hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan Na ‘di naghihintay kungdi ang aking mabatid Na ang loob Mo’y S’yang sinusundan Repeat Refrain 2. Humayo’t Ihayag Humayo’t Ihayag (Purihin Siya! At ating ibunyag (Awitan Siya!) Pagliligtas ng Diyos na sa Krus ni Hesus Ang syang sa mundo’y tumubos Langit at lupa. O Lord . kalinga N’yay wagas Kayong dukha’t salat. I will Sing Forever I will sing forever of Your Love.4. Siya’y papurihan Araw at tala. O Lord For You are my refuge and my strength You fill the world with Your life-giving spirit That speaks Your word. O Lord And I will sing forever of Your Love. O Lord I will celebrate the wonder of Your Name For the word that You speak is a song of forgiveness And a song. sumaatin Langit at lupa (Sya’y papurihan) Araw at tala (Sya’y parangalan) Ating pagdiwang pag-ibig ng D’yos sa tanan Ng D’yos sa tanan Ating pagdiwang pag-ibig ng D’yos sa tanan Aleluya! RECESSIONAL 1. of gentle mercy and of peace. ‘sing ningning ng bitwin Liwanag ng D’yos. as the heavens above us And Your faithfulness. as certain as the dawn I will sing forever of Your love. Panalangin sa Pagiging Bukas palad Refrain: Panginoon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times