KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

K Pe uriku nta lum ks ira Sta n B nd era ard sa Se sk ko an la Se h R k o en lah da h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H B G S R +
1

S

P KS H BG R S +

S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

P KS H BG R S +

S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Latar belakang

Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada:
Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Pembentukan warga yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat
KS SR & PB S

Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul albab

S

Latar belakang
Teras ke-2 PIPP
Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni

P KS H BG R S +

S

Matlamat

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai

KS SR

&

PB S

Latar belakang

P KS H BG R S +

S

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Latar belakang
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

P KS H BG R S +
2011

S

Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

KBSR (Semakan)

2003 1993

1983

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Kurikulum Kebangsaan
[ Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 ]

P KS H BG R S +

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

“… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN”
KS SR & PB S

S

Hasrat Pendidikan

Murid yang seimbang dari segi Warga Negara Bertanggungjawab intelek, rohani, jasmani dan • Berbudi emosi • Berilmu Pengetahuan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Bersatu padu • Berketrampilan • Patriotik • Percaya kepada Tuhan • Falsafah Pendidikan • Adil • Berakhlak Mulia • Penyayang Kebangsaan • Berkeyakinan • Berbakti • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Murid yang Berdikari • Wawasan 2020

P KS H BG R S +

S

Global Player
• Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri
KS SR &

• Rangka Rancangan Jangka Panjang • Cabaran Abad Ke-21 • Model Baru Ekonomi (MBE) • Teori Pembelajaran • 4 Pillars of Education (UNESCO) • Sumber ilmu yang muktabar

Pekerja Berilmu
• • • • Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

PB S

Transformasi Pendidikan

P KS H BG R S +

Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

S

KS SR

&

PB S

Transformasi Kurikulum
BAHAN BENTUK ORGANISASI

P KS H BG R S +
KANDUNGAN

S

KSSR
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

PENGURUSAN KURIKULUM
KS SR & PB S

PENTAKSIRAN

PEDAGOGI

PERUNTUKAN MASA

Asas Penggubalan KSSR
• Berasaskan Prinsip KBSR :
Pendekatan Bersepadu Pendidikan yang saksama untuk semua murid

• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

P KS H BG R S +

S

Perkembangan individu secara menyeluruh
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Pendidikan seumur hidup

KS SR

&

PB S

Bentuk KBSR
KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca, Menulis & Mengira)
Bahasa Matematik

P KS H BG R S +

S

MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA
Kerohanian, Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan
KS SR & PB S

MURID

PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi
Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Bentuk KSSR

P KS H BG R S +

S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Elemen Merentas Kurikulum

P KS H BG R S +

S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Fokus Kurikulum

P KS H BG R S +
pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, sikap dan nilai

S

Ta

p a h

r e P

l o k e s

a

n a h

Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4– 6)

Tahap I Sekolah Rendah (Tahun 1–3)

penguasaan kemahiran 3M dan menaakul, kemahiran asas TMK, perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai

Prasekolah
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah, persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul

KS SR

&

PB S

Kurikulum Berasaskan Standard

KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran
Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

P KS H BG R S +

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

S

KS SR

&

PB S

Mengapa Standard?

P KS H BG R S +

Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard Membolehkan pengetahuan, kemahiran dan nilai diukur dengan jelas Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning)
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

S

KSSR

KS SR

&

PB S

Organisasi & Peruntukan Masa KSSR Tahap 1
BIL MODUL TERAS ASAS
1 2 3 Bahasa Tamil 4 5 6 7 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik Dunia Kesenian: 8 9 10 • Dunia Seni Visual • Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi B. Arab/BCSK/BTSK//B. Iban/B. Kadazandusun Perhimpunan 180 60 30 180 120 60 30 180 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina 360 300 300 150 360

MODUL

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT
300 150

P KS H BG R S +

360 120 60 30 180

S

MODUL TERAS TEMA
60 30 60 90 30 60 30 60 60 30 60

MODUL ELEKTIF
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

30

30

Jumlah
KS SR & PB S

1380

1380

1380

Organisasi & Peruntukan Masa KSSR Tahap II
BIL MATA PELAJARAN

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK SJKC SJKT

P KS H BG R S +
270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 30 1500

S

MATA PELAJARAN TERAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pend. Seni Visual Pend. Muzik Reka Bentuk & Teknologi/TMK Sejarah MATA PELAJARAN ELEKTIF B. Arab/BCSK/BTSK/B. Iban/B. Kadazandusun/B. Semai Perhimpunan

300 300 180 120 180 60 30 60 30 60 60 90 30 1500

270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 30 1500

13
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Jumlah
KS SR & PB S

Pendidikan Khas
Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada:

P KS H BG R S +

Masalah Pendengaran

S

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Masalah Pembelajaran
KS SR & PB S

Masalah Penglihatan

Dokumen Kurikulum
Bahan Kurikulum
• Dokumen Standard Kurikulum

P KS H BG R S +

S

Bahan Sokongan Kurikulum
• • • • •
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

Buku Teks Buku Panduan Pengajaran Buku Panduan Kreativiti Buku Panduan Keusahawanan Buku Panduan TMK

KS SR

&

PB S

Strategi Pengajaran & Pembelajaran
Belajar Cara Belajar
Pembelajaran Masteri Kemahiran Berfikir Dalam P&P
Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P

P KS H BG R S +

S

PEDAGOGI
Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Secara Konstruktivisme

Penggunaan TMK

Pembelajaran Akses Kendiri

Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Penilaian dalam P&P
Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran

P KS H BG R S +

S

Menggunakan kaedah penilian pelbagai

Bersifat autentik dan holistik

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

KBSR vs KSSR
KBSR (1983-2010)

P KS H BG R S KSSR (bermula 2011) +

Modular berasaskan 6 Tunjang: Linear berasaskan 3 Bidang: Reka Bentuk Kurikulum • Komunikasi • Kerohanian, Sikap & Nilai • Komunikasi • Kemanusiaan • Manusia dan Alam Kelilingnya • Perkembangan Fizikal & Estetika • Perkembangan Diri Individu • Sains dan Teknologi • Keterampilan Diri Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) dan • Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) • Mata pelajaran Teras, Wajib & Tambahan

S

Bahan Kurikulum

Dokumen Standard Kurikulum Tahap I (Tahun 1, 2 & 3) • Modul Teras Asas, Modul Teras Tema & Modul Elektif. Tahap II (Tahun 4, 5 & 6) • Mata pelajaran Teras & Elektif

Organisasi Kurikulum

3M
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

(Membaca, Menulis dan Mengira)

Fokus Elemen

4M

(Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul)

Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
KS SR & PB S

Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara eksplisit

Kesimpulan

P KS H BG R S +

S

Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21;

Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan; dan

Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar, pengurus kurikulum, ibu bapa serta pihak berkepentingan.

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

KS SR

&

PB S

Terima Kasih
K Pe uriku nta lum ks ira Sta n B nd era ard sa Se sk ko an la Se h R k o en lah da h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H B G S R +
27

S

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful