KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013
© Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan
cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ŨÃ×
250912

¸½¢É¢ ¯Ä¸ô À¢üÈ¢ 12

¯ûª¼ì¸ò ¾Ãõ:

5.0 ¸½¢É¢ ÁüÚõ ¾Ã׸ª¢ý À¡Ð¸¡ô¨À «È¢¾ø.

¸üÈø ¾Ãõ:

5.1 ¸½¢É¢¨Â þÂì¸ ¿îÍ¿¢ÃÄ¢¨Âô
ÀÂýÀÎòоø.

¸¡Ä «ª×:

60 ¿¢Á¢¼í¸û

1

ŨÃ×
250912

ÌÈ¢ôÒ
¾Ã׸ª¢ý À¡Ð¸¡ôÒ
¾Ã׸ª¢ý
À¡Ð¸¡ôÒ
±ýÀÐ
¸½¢É¢Â¢ø
§ºÁ¢ì¸ôÀð¼
¾Ã׸¨ª
ÁüÈÅ÷¸û
¾ÅÈ¡¸ô
ÀÂýÀÎò¾¡Áø þÕôÀ¨¾ ¯Ú¾¢ ¦ºö¾ø ¬Ìõ.

¸½¢É¢ ¿îÍ¿¢ÃÄ¢
¾ý¨É ÍÂÁ¡¸ ¿¸¦ÄÎòÐì ¦¸¡ûÙõ ÁüÚõ ¸½¢É¢ ÀÂÉâý «ÛÁ¾¢
«øÄÐ «È¢Â¡Áø ¸½¢É¢ ¦¾¡üÚ ²üÀÎòÐõ ´Õ ¸½¢É¢ ¿¢ÃÄ¡Ìõ.
¿îÍ¿£ÃĢ¢ý ¾¡ì̾ø¸ª¡ø ¸½¢É¢
Åý¦À¡Õû ¾Ã׸ª¢ø §º¾õ ²üÀ¼Ä¡õ.

¦Áý¦À¡Õû

ÁüÚõ

¸½¢É¢

¿îÍ¿¢ÃĢ¢ý ±¾¢÷ôÒ ¦Áý¦À¡Õû
x ¸½¢É¢ ¿îÍ¿¢Ãø ¾¡ì̾ø¸ª¢ø º¢ì¸ø¸¨Äò ¾Å¢÷ì¸ «øÄÐ
ºÁ¡ª¢ôÀ¾üÌô ÀÂýÀÎõ.
x ¦À¡ÐÅ¡¸ ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ ¿îÍ¿£ÃĢ¢ý ¾ÎôÒ ¦Áý¦À¡Õû¸û
À¢ýÅÕÁ¡Ú:
o ².Å¢.ƒ¢ (AVG) (Anti-Virus Guard)
o §¸ŠÀ÷Š¨¸ (kaspersky)
o «Å£Ã¡ (Avira), ÁüÚõ
o §Áì¸À£’Š (McAfee’s)

Åý¦À¡Õª¢ý §¾¨Å¸û
¸½¢É¢

¦Áý¦À¡Õª¢ý §¾¨Å¸û
¸¢Ä¡õÅ¢ý §À¡÷§¼Àø (Clamwin Portable) ±Ûõ ¿îÍ¿¢Ãø ¦Áý¦À¡Õû
ÌÚó¾ðÊø ¸¢¨¼ìÌõ.
2

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸 1

¸£úì¸ñ¼ Å¡º¢ôÒô À̾¢¨Â Å¡º¢òÐô ÒâóÐ ¦¸¡û¸.

μ÷ þÃ×, ãò¾¡Å¢ý «ñ¨¼ Å£ð¼¡÷ «ÅÙìÌ ¾ðÎ
¿¢¨ÈÂ
Àĸ¡Ãí¸û
¦¸¡Îò¾¡÷.
«ÅÙìÌ
Á¢¸×õ
àì¸Á¡¸ þÕ󾾡ø «ôÀĸ¡Ãí¸¨ª ¯ñ½Å¢ø¨Ä.
Á¡È¡¸, «Åû «¾¨Éô À¡Ð¸¡ôÀ¡¸ ãÊ ¨Å측Áø
§Á¨º Á£Ð ¨ÅòÐÅ¢ðÎò àí¸î ¦ºýÚÅ¢ð¼¡û. ÁÚ¿¡û
«¾¨É
¯ñ½
¬Âò¾Á¡É§À¡Ð¾¡ý
«Åû
«ôÀĸ¡Ãí¸û ¦¸ðÎô§À¡ö þÕ󾨾 «È¢ó¾¡û.

§Áü¸ñ¼ Å¡º¢ôÒô À̾¢¨Â Å¡º¢ì¸×õ. À¢ýÉ÷, ¸£úì¸ñ¼ ¸Õòн÷
§¸ûÅ¢¸ÙìÌô À¾¢Äª¢ì¸×õ.
1. ¯ý ¸Õò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø, ÁÚ¿¡û ²ý «ôÀĸ¡Ãí¸¨ª
º¡ôÀ¢¼ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä?

__________________________________________________________
2. §Áü¸ñ¼ ºõÀÅõ Á£ñÎõ ¿¢¸Æ¡Áø þÕì¸ Ã£ò¾¡ ±ýÉ ¦ºöÂ
§ÅñÎõ?

__________________________________________________________

3

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸 2
¸½¢É¢ ÁüÚõ ¦Áý¦À¡Õû ¿îÍ¿¢ÃÄ¢ «È¢¾ø.
ÀÊ 1: Á¡½Å÷¸û ¸£úì¸ñ¼ Àò¾¢¨Â Å¡º¢òÐô ÒâóÐ
¦¸¡ûÙ¾ø.
Žì¸õ ÁÉ¢¾÷¸§ª,
±ý ¦ÀÂ÷ ¿îÍ¿¢ÃøÒØ. ±ýÉ¡ø ±ý¨É ÍÂÁ¡¸
«¾¢¸ôÀÎò¾¢ì¦¸¡ûª ÓÊÔõ. ¿¡ý ±ý ¿ñÀ÷¸Ù¼ý
§º÷óÐ ¯í¸û ¸½¢É¢Â¢Öûª §¸¡ôÒ¸¨ªò ¾¡ì¸õ
¦ºö§Åý. ¿£í¸û ¯í¸û ¸½¢É¢¸¨ª Spyware, AVG ÁüÚõ
Kapersky §À¡ýÈ ¿îÍ¿¢ÃÄ¢ ±¾¢÷ôÒ ¦Áý¦À¡Õû¸ª¢ý ãÄõ
À¡Ð¸¡ì¸¡Å¢Êø ¯í¸û ¸½¢É¢ ¬Àò¨¾î ºó¾¢ì¸ §¿Ã¢Îõ.
«ù§Å¨ªÂ¢ø ¿¡ý ¯í¸û ¸½¢É¢¨Â ¦ºÂÄ¢Æì¸î ¦ºöÐ
ŢΧÅý. ±ý¨Éô §À¡ýÈ §ÁÖõ «Æ¢×îºì¾¢¸û Á¢Ìó¾
Trojan Horse §À¡ýÈ ÀÄÅ¢¾Á¡É ¿îÍ¿¢ÃÄ¢¸û ¯ûªÉ.
«¨Å ¯í¸û ¸½¢É¢¸¨ªî ¦ºÂÄ¢Æì¸î ¦ºöРŢÎõ.
¬¸§Å, ¿îÍ¿¢ÃĢ¢ý ¾¡ì¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¯í¸û ¸½¢É¢¨Âô
¸½¢É¢
À¡Ð¸¡òÐì
¦¸¡ûÙí¸û!
¸ÅÉõ
§¾¨Å!
À¡Ð¸¡ôÒìÌ Ó츢ÂòÐÅõ ¦¸¡Îí¸û!

4

ŨÃ×
250912

¸Å¨Ä §Åñ¼¡õ ¿ñÀ÷¸§ª!
¿¡ý¾¡ý Š¨À§Å÷ ‘spyware’
±Ûõ ¸½¢É¢ À¡Ð¸¡ÅÄý. ¿¡ý
ÁüÈ ¿îÍ¿¢ÃÄ¢ ±¾¢÷ôÒ
¦Áý¦À¡Õû¸¨ªô À¢Ã¾¢¿¢¾¢òÐ
ÅóÐû§ªý. ±ýÉ¡ø
¿îÍ¿¢ÃĢ¢ý ¾¡ì¸ò¾¢Ä¢ÕóÐ
¯í¸û ¸½¢É¢¨Âì ¸ñÊôÀ¡¸
À¡Ð¸¡ì¸ ÓÊÔõ.

¿¡ý
¡÷?

5

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸 2:
¿¼ÅÊ쨸 1-³ Å¡º¢òÐ ÒâóÐ ¦¸¡ñÎ , ¸£úì¸ñ¼ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô
À¾¢Äª¢ì¸×õ.

1. ¿îÍ¿¢ÃøÒØ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?

2. ¿îÍ¿¢ÃøÒØ ¸½¢É¢¨Â
±ýÉ ¦ºö ÓÊÔõ?

3. ¿îÍ¿¢ÃøÒØÅ¢ý ¿ñÀÉ¢ý
¦ÀÂ÷ ±ýÉ?

4. ¸½¢É¢Â¢ý À¡Ð¸¡ÅÄý ¡÷?

5. ¸½¢É¢¨Âô À¡Ð¸¡ôÀ¾¢ø
À¡Ð¸¡ÅÄÉ¢ý ÀíÌ ±ýÉ?

6. ¸½¢É¢ À¡Ð¸¡ÅÄÉ¢ý ãýÚ
¿ñÀ÷¸ª¢ý ¦ÀÂ÷¸¨ªì
ÜÚ¸?

6

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸 3
þ¼ò¾¢ü¸¡¸ô §À¡Ã¡Îõ Å¢¨ªÂ¡ðÎ

Å¢¨ªÂ¡Îõ Ó¨È

ÀÊ¿¢¨Ä 1: ¬º¢Ã¢Â÷ ãο¡¼¡¨Åì (masking tape) ¦¸¡ñÎ ÅÌôÀ¢ý
´Õ À̾¢¨Â «¨¼Â¡ªÁ¢Î¾ø. ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸¨ª
«ôÀ̾¢¨Â ´Õ ¸½¢É¢Â¢ý §ºÁ¢ôÀ¸Á¡¸ ¸üÀ¨É ¦ºöÂô
À½¢ò¾ø.
ÀÊ¿¢¨Ä 2: ¬º¢Ã¢Â÷ º¢Ä Á¡½Å÷¸¨ªò §¾÷ó¦¾ÎòÐ ¸£úì¸ñ¼Å¡Ú
À¡ò¾¢ÃôÀÎò¾ô À½¢ò¾ø.

ÀÊ¿¢¨Ä 3:

x

þÂí̾ªõ ¦Áý¦À¡Õû

x

¦º¡ü¦ºÂÄ¢ (Ms Word) §¸¡ôÒ

x

´ª¢ì¸¡ðº¢ (Ms Power Point) §¸¡ôÒ

x

°¼¸ þÂ츢 (Media Player) §¸¡ôÒ

x

«¨ÉòÐ ¸¾¡À¡ò¾¢Ãí¸Ùõ ¦ÀÂâ¼ôÀð¼ «ó¾ó¾
À¡ò¾¢Ãí¸ª¢ýÀÊ
´ù¦Å¡ÕÅá¸
¸ð¼ò¾¢üÌû§ª
Ѩƾø.
¸½¢É¢
¿îÍ¿¢ÃĢ¡ø
¾¡ì¸ôÀðÎûªÐ.
¬¸§Å,
¦º¡ü¦ºÂÄ¢ ÁüÚõ ´ª¢ì¸¡ðº¢ §¸¡ôÒ¸û ¾ý¨Éò ¾¡§É
«¾¢¸Á¡ì¸¢ì ¦¸¡ûÙõ. ¿îÍ¿¢ÃÄ¢ «¾¢ø ѨÆóÐ «¨ÉòÐ
þÂì¸ò¨¾Ôõ ;ó¾¢ÃÁ¡¸ ¿¸ÃÅ¢¼¡Áø ¾¨¼ ¦ºöÔõ.

7

ŨÃ×
250912

¿îÍ¿¢ÃÄ¢ ¾¡ìÌžüÌ Óý

¿îÍ¿¢ÃÄ¢ ¾¡ì¸ò¾¢üÌô À¢ý
¿îÍ¿¢ÃÄ¢ ¸½¢É¢¨Âò ¾¡ì¸¢ «¾¢Öûª §¸¡ôÒ¸¨ª
þÃðÊôÀ¡¸ ¬ì¸¢É¡ø ±ýÉÅ¡Ìõ ±ýÀ¨¾
Å¢ªì̸.
Å¢¨¼:________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

8

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸 4
¸½¢É¢
¿îÍ¿¢ÃÄ¢
¸½¢É¢¨Â þÂì̾ø.

¦Áý¦À¡Õ¨ªô

ÀÂýÀÎò¾¢

«. ¸¢ª¡õÅ¢ý §À¡÷§¼Àø (clamwin portable) ¿îÍ¿¢ÃÄ¢ ¦Áý¦À¡Õ¨ª
þÂìÌõ Ó¨È.
ÀÊ¿¢¨Ä 1: ¬º¢Ã¢Â÷ ¸¢ª¡õÅ¢ý §À¡÷§¼Àø ¿îÍ¿¢ÃÄ¢ ¦Áý¦À¡Õ¨ª
þÂìÌõ Óý ¿¸¦ÄÎò¾ø.
ÀÊ¿¢¨Ä 2: Å¢ÃÄ¢ (F)-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ. À¼õ ´ýÈ¢ø
¸¡ð¼ôÀðÎûªÐ §À¡ýÚ º¡ªÃõ §¾¡ýÚõ.
PortableApps.com_Suite_Setup -³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 1

9

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 3: À¢ýÅÕõ º¡ªÃõ §¾¡ýÚõ. ‘next’ ±ýÀ¨¾ ¸¢ª¢ì
¦ºöÂ×õ.

À¼õ 2
ÀÊ¿¢¨Ä 4: ‘I accept the term of the License Agreement’ ±ýÀ¾¨É
§¾÷× ¦ºöÂ×õ. ¦¾¡¼÷óÐ ‘Next’ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 3

10

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 5: ‘Browse’-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ. ‘My Computer’-³ §¾÷×
¦ºöÂ×õ. ¦¾¡¼÷óÐ ‘Removable Disk (F)’-³ ¸¢ª¢ì
¦ºöÂ×õ. À¢ýÉ÷ ‘OK’-¨Å ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 4

11

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 6: ¸£ú¸¡Ïõ º¡Ãªò¾¢ø ‘Install’-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 5
ÀÊ¿¢¨Ä 7: À¼õ 6-ø ¸¡½ôÀÎõ º¡Ãªò¾¢ø ¿îÍ¿¢ÃÄ¢ ¿¢Ú×õ
(install) §Å¨Ä ¦ºÂøÀðÎì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ.

À¼õ 6
12

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 8: ‘PortableApps.com Suite’-ý ¿¢Ú×õ À½¢ ÓÊ×üÈÐ.
‘Finish’-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 7
ÀÊ¿¢¨Ä 9: ¸£úì¸ñ¼ º¡ªÃõ §¾¡ýÚõ. «¾¢ø ‘CalmWin Portable’-³
¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 8
13

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 10: ¸£úì¸ñ¼ ¦ÀðÊ Åó¾×¼ý ‘Yes’ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 9
ÌÈ¢ôÒ: þôÀÊ¿¢¨Ä¨Â §Áü¦¸¡ûª þ¨½Âò ¦¾¡¼÷Ò §¾¨Å.
À¢ýÅÕõ ¸¡ðº¢ ¾Ã× ¾ªò¨¾ §ÁõÀÎòÐŨ¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

À¼õ 10

14

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 11: À¢ýÅÕõ º¡Ãªõ ¾Ã× ¾ªò¨¾ §ÁõÀÎò¾¢Å¢ð¼¨¾ì
¸¡ðθ¢ÈÐ.

À¼õ 11
ÀÊ¿¢¨Ä 12: ¾Ã×ò ¾ª º¡Ãªò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦Åª¢§ÂÈ ‘Close’-³ ¸¢ª¢ì
¦ºöÂ×õ.

À¼õ 12
15

ŨÃ×
250912

¬.

¸½¢É¢¨Â ÅÕ¼ø (scan) ¦ºöÔõ ¿¼ÅÊ쨸 À¢ýÅÕÁ¡Ú:

ÀÊ¿¢¨Ä

1:

¬º¢Ã¢Â÷ ¦¸¡ÎìÌõ Å¢ÃÄ¢¨Âò ¾¢ÈôÀ¾üÌ, À¼õ 1-ø
¸¡½ôÀÎÅЧÀ¡ø
Å¢ÃĢ측É
ÌÚõÀ¼ò¨¾ì
¸¢ª¢ì
¦ºöÅ÷. þÕÓ¨È Removable Disk (F)-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 1

16

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 2 : À¼õ 2-ø ¯ûªÐ §À¡ýÈ º¡Ãªõ ÅÕõ. «¾¢ø
‘StartPortableApps’ ±Ûõ ÌÚõÀ¼ò¨¾ì ¸¢ª¢ì ¦ºö¾ø.

À¼õ 2

ÀÊ¿¢¨Ä 3 : À¼õ 3-ø ¯ûªÐ§À¡Ä Clamwin Portable-³ ¸¢ª¢ì
¦ºöÂ×õ.

À¼õ 3
17

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 4 :

¸£úì¸ñ¼ º¡ªÃõ ¦¾ýÀÎõ. «¾¢ø
¦ºöÐ ÅÕ¼ø (Scan) -³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

¦¾Ã¢×

À¼õ 4
ÀÊ¿¢¨Ä 5 : ¸£§Æ Å¢ÃÄ¢(F) ÅÕ¼ø ¦ºöÂôÀÎŨ¾ì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

À¼õ 5
18

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 6 : ¸£ú측Ïõ À¼õ 6, Å¢ÃÄ¢ (F) ÅÕ¼ø ¦ºöÂôÀðÎ
Ţ𼨾ì ÌȢ츢ÈÐ. «¾¢ø ±ó¾ì §¸¡ôÒõ
À¡¾¢ôÀ¨¼ÂÅ¢ø¨Ä. À¢ÈÌ ‘Close’-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 6

19

ŨÃ×
250912

Á¾¢ôÀ£Î

¿£í¸û ¿îÍ¿¢Ãø ¦Áý¦À¡Õ¨ªô
ÀÂýÀÎò¾¢ À¢È ¦Åª¢ §ºÁ¢ô¨À ÅÕ¼ø
¦ºö §ÅñÎõ.
ÓÂüº¢¨Âò ¦¾¡¼Ã×õ!

20

ŨÃ×
250912

Á¡½Å÷ Á¾¢ôÀ£ðÎ «È¢ì¨¸
Á¡½Å÷ ¦ÀÂ÷:
¬ñÎ:
ÅÌôÒ:

À¢üÈ¢:

¸½¢É¢ ¯Ä¸õ

¸üÈø ¾Ãõ:

5.0 ¸½¢É¢ ÁüÚõ ¾Ã׸ª¢ý À¡Ð¸¡ô¨À «È¢¾ø.

¯ûª¼ì¸ò
¾Ãõ:

5.1 ¸½¢É¢¨Â þÂì¸ ¿îÍ¿¢ÃÄ¢¨Âô ÀÂýÀÎòоø.

±ñ
1

Á ô ¼ôÀÎõ ÜÚ¸û

«¨¼×¿¢¨Ä
¬õ

þø¨Ä

ÌÈ¢ôÒ

¸½¢É¢¨Â þÂì¸ ¿îÍ¿£ÃÄ¢¨Âô
ÀÂýÀÎòоø
ÓÊ×

(«¨¼ó¾É÷ /«¨¼ÂÅ¢ø¨Ä)

¾¢¸¾¢

¬º¢Ã¢Â÷ ¦ÀÂ÷:
¯Ú¾¢Â¡ì¸õ:

¨¸¦Â¡ôÀõ &
§¾¾¢
¨¸¦Â¡ôÀõ &
§¾¾¢

21

ŨÃ×
250912

¸½¢É¢ ¯Ä¸ô À¢üÈ¢ 13
3
¯ûª¼ì¸ò ¾Ãõ:

5.0 ¸½¢É¢ ÁüÚõ ¾Ã׸ª¢ý À¡Ð¸¡ô¨À «È¢¾ø.

¸üÈø ¾Ãõ:

5.2 ¸¼×¡øÄ¢ý Ó츢ÂòÐÅò¨¾ «È¢¾ø.

§¿Ãõ:

60 ¿¢Á¢¼í¸û

§Áü§¸¡û ÌÈ¢ôÒ

¸¼×¡ø

¸¼×¡ø ±ýÀÐ ¾¢È×¡ø ¬Ìõ. ¾¢È×¡øÄ¡ÉÐ, ÀÂÉ÷ ´Õ
§¸¡ô¨À «Ï¸ô ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ À¡Ð¸¡ôÀ¡É ¦º¡ü¸û ¬Ìõ.
þ¾¨Éô ÀÂýÀÎòО¡ø ÀÂÉâý ¸½¢É¢, ¦Áý¦À¡Õû¸û ÁüÚõ
§ºÁ¢ì¸ôÀð¼ §¸¡ôÒ¸û «¨ÉòÐõ À¡Ð¸¡ôÀ¡¸ þÕìÌõ. ¬¾Ä¡ø
¯¼ý §Å¨Ä ¦ºöÀŧá, §Å¦È¡Õ ÀÂɧá «øÄР¡ÅÕõ
¾Åھġ¸ô ÀÂýÀÎò¾ ÓÊ¡Ð.
¸¼×¡øÄ¢ý ¿ý¨Á¸û
¸½¢É¢Â¢Öûª ¾Ã׸û ÁüÚõ §¸¡ôҨȸª¢ý À¡Ð¸¡ôÀ¢¨É ¯Ú¾¢
¦ºöžüÌ ¸¼×î ¦º¡ø Á¢¸×õ þýȢ¨Á¡¾¾¡Ìõ. «ì¸¼×î
¦º¡øÄ¡ÉÐ ÁüÈÅ÷ ±ª¢¾¢ø ¸ñÎÀ¢Êì¸ ²ÐÅ¡¸ þøÄ¡Áø ¦ºöÅÐ
´ù¦Å¡Õ ÀÂÉâý ¾¨Ä¡ ¦À¡ÚôÀ¡Ìõ.

22

ŨÃ×
250912

Åý¦À¡Õû §¾¨Å¸û
¸½¢É¢

¦Áý¦À¡Õû §¾¨Å¸û
Ms Office ¦Áý¦À¡Õû (¦º¡ü¦ºÂÄ¢, Ţ⾡û ÁüÚõ ´ª¢ì¸¡ðº¢)

23

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸 1
º¢ó¾¢Ôí¸û!

†÷Å¢ý ¸¼ó¾ Àûª¢ Å¢ÎӨȢø ¾ý ÌÎõÀò¾¢ÉÕ¼ý
Äí¸¡Å¢ò ¾£Å¢üÌî ÍüÚÄ¡ ¦ºýÈ¡ý. †÷Å¢ÉÐ ¾ó¨¾
†÷Å¢¨ÉÔõ, «Åý ¾õÀ¢ ¾í¨¸¸¨ªÔõ «¨ÆòРţðÊý
¸¾×¸¨ªÔõ ºýÉø¸¨ªÔõ âð¼î ¦º¡ýÉ¡÷. «îÍüÚÄ¡
ÓÊóРţΠ¾¢ÕõÀ¢ÂÐõ, «Å÷¸ª¢ý Å£ðÎìÌû ¾¢Õ¼÷¸û
ѨÆó¾¢Õ󾨾 «È¢ó¾É÷.

§Á§Ä ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀðÎûª Ýú¿¢¨Ä째üÀ À¢ýÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô
À¾¢Äª¢:
1. †÷Å¢ÉÐ ¾ó¨¾ ²ý Å£ðÊý ¸¾×¸¨ªô âð¼î ¦º¡ýÉ¡÷?
__________________________________________________________
2. †÷Å¢ÉРţΠ±ôÀÊ À¡Ð¸¡ì¸ôÀð¼Ð?
__________________________________________________________
3. †÷Å¢ÉРţðÊüÌû ±ôÀÊ ¾¢Õ¼÷¸û ѨÆó¾¢ÕôÀ¡÷¸û?
__________________________________________________________
4. ¯í¸¨ªî ÍüÈ¢Ôûª ¦À¡Õû¸ª¢ø, À¡Ð¸¡ôÀ¡¸ ¨ÅòÐ즸¡ûª
§ÅñÊ 3 ¦À¡Õû¸¨ªô ¦ÀÂâÎ.
__________________________________________________________

24

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸 2
¸¼×¡ø¨Ä ¯ÕÅ¡ì̾ø

¸¼×¡ø¨Ä ¯ÕÅ¡ìÌõ
ӨȨÂì ¸ü§À¡õ šã÷!

¸£úì¸ñ¼ ÅƢӨȨÂô ÀÂýÀÎò¾¢ ¦º¡ü¦ºÂÄ¢ §¸¡ôÒ¨ÈìÌì
¸¼×¡ø¨Ä ¯ÕÅ¡ì¸Ä¡õ.
ÀÊ¿¢¨Ä 1: À¼õ 1-ø ¯ûªÐ§À¡ø ‘fail document’-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 1

25

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 2 : À¼õ 2-ø ¯ûªÐ §À¡Ä º¡ªÃõ §¾¡ýÚõ. Tools -³ ¸¢ª¢ì
¦ºö¾ À¢ýÉ÷ Option-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 2
ÀÊ¿¢¨Ä 3: ‘tab Security’-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ. ¸£úì¸ñ¼Å¡Ú º¡Ãªõ
§¾¡ýÚõ.

À¼õ 3

26

ŨÃ×
250912

¿£í¸û ¯ðÒÌò¾Å¢ÕìÌõ
¯í¸ªÐ ¸¼×î ¦º¡øÄ¢ø
¸ñÊôÀ¡¸ 8 ±ØòÐì¸û
þÕò¾ø §ÅñÎõ. «¾¢ø
±ñ¸Ùõ ±ØòÐì¸Ùõ
«¼í¸¢ þÕò¾ø §ÁÖõ º¢ÈôÒ.

ÀÊ¿¢¨Ä 4: À¼õ 4-ø ¯ûªÐ§À¡ø ¸¼×¡ø ´ýÈ¢¨Éò ¦¾Ã¢×
¦ºöÐ ¸£úì¸ñ¼ ¦ÀðÊ¢ø þ¼×õ. À¢ýÉ÷ ‘OK’-¨Å ¸¢ª¢ì
¦ºöÂ×õ.

À¼õ 4

27

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 5: Á£ñÎõ ´ÕÓ¨È ¸¼×¡ø¨Ä ¸ð¼ò¾¢üÌû þ¼×õ.
þÐ ¯í¸û ¸¼×¡ø¨Ä ¯Ú¾¢ôÀÎò¾¢ì¦¸¡ûÙõ
¿¼Åê쨸¡Ìõ. À¢ÈÌ, ‘OK’-¨Å ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 5

ÌÈ¢ôÒ:
¸ÅÉõ! ¸¼×¡ø¨Ä ¿£í¸û ÁÈóÐ
Å¢ðË÷¸ª¡É¡ø, ¯í¸ª¡ø «ó¾
§¸¡ôÀ¢¨Éò ¾¢Èì¸ þÂÄ¡Ð!

28

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸 3
¸¼×¡ø¨Äô ÀÂýÀÎò¾¢ §ºÁ¢ò¾ §¸¡ô¨Àò ¾¢ÈóÐ
À¡÷ò¾ø.
ÀÊ¿¢¨Ä 1: ¸¼×¡ø þ¼ôÀð¼ §¸¡ô¨À þÕÓ¨È
¸¢ª¢ì ¦ºöÔí¸û.

À¼õ 6
ÀÊ¿¢¨Ä 2 : ¸£úì¸ñ¼ º¡ªÃò¾¢ø ¸¼×¡ø¨Ä ¾ð¼îÍ
¦ºöÔí¸û¸û. À¢ýÉ÷ ‘OK’ ±É ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 7

29

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 3: ºÃ¢Â¡É ¸¼×¡ø¨Ä ¾ð¼îÍ ¦ºö¾×¼ý ¯í¸ªÐ
§¸¡ô¨Àò ¾¨¼Â¢ýÈ¢ò ¾¢Èì¸Ä¡õ.

À¼õ 8

Å¡úòиû! ¿£í¸û ¯í¸û
¾Ã׸¨ªÔõ §¸¡ôÒ¸¨ªÔõ
À¡Ð¸¡òÐ즸¡ûª
¸¼×¡ø¨Ä ¯Õš츢
Å¢ðË÷¸û!

30

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸 4

þøº¢Âò¨¾ò ÐôÀÈ¢Ôõ Å¢¨ªÂ¡ðÎ

A=1

B=2

N=15 O=16

C=3

D=4

E=5

F=7

G=8

H=9

I=10

J=11

K=12

L=13

M=14

P=17

Q=18

R=19

S=20

T=21

U=22

V=23

W=24 X=25

Y=26

Z=27

§¸ûÅ¢¸û :

__ __ __ __

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

1 15 4 1

21 5 13 1 9

2 5 19 11 1 26 1

14 5 14 5 3 1 9 12 1 15

__ __ __

__ __ __ __ __ __

__ __ __,

12 16 4

19 1 9 20 10 1 10 15 10

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

16 13 5 9

10 21 22 1 15 4 1

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __

4 10 1 15 22 8 5 19 1 9 12 1 15

8 5 13 1 19 1 15

1 8 5 15

31

ŨÃ×
250912

Á¾¢ôÀ£Î

Microsoft

¦º¡ü¦ºÂÄ¢ìÌì ¸¼×î ¦º¡ø¨Äò

§¾÷ó¦¾ÎòРŢðË÷¸û.
¦¾¡¼÷óÐ ¿£í¸û Microsoft Ţ⾡û «øÄÐ
Microsoft ´ª¢ì¸¡ðº¢ §À¡ýÈ §¸¡ôÒ¸û «øÄÐ
¾Ã׸ÙìÌì
§ÅñÎõ.

¸¼×¡ø¨Äò

§¾÷ó¦¾Îì¸

ÓÂüº¢ ¦ºöÔí¸û!

32

ŨÃ×
250912

Á¡½Å÷ Á¾¢ôÀ£ðÎ «È¢ì¨¸
Á¡½Å÷ ¦ÀÂ÷:
¬ñÎ:
ÅÌôÒ:
¦¾¡Ì¾¢
¸üÈø ¾Ãõ:

¸½¢É¢ ¯Ä¸õ

¯ûª¼ì¸ò
¾Ãõ:

5.2 §¸¡ôÀ¢ý À¡Ð¸¡ôÒ측¸ ¸¼×¡ø¨Äô
ÀÂýÀÎòоø.

±ñ
1
2

5.0 ¸½¢É¢ ÁüÚõ ¾Ã׸ª¢ý À¡Ð¸¡ô¨À «È¢¾ø.

Á¾¢ôÀ¢¼ôÀÎõ ÜÚ¸û

«¨¼×¿¢¨Ä
ÌÈ¢ôÒ
¬õ þø¨Ä

¸¼×¡øÄ¢ý ¿ý¨Á¸¨ªì
ÜÚ¾ø.
§¸¡ôÀ¢üÌì ¸¼×¡ø¨Äî
¦¾Ã¢× ¦ºö¾ø.

ÓÊ×
¾¢¸¾¢
¬º¢Ã¢Â÷
¦ÀÂ÷:
¯Ú¾¢Â¡ì¸õ:

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä)

¨¸¦Â¡ôÀõ &
¾¢¸¾¢
¨¸¦Â¡ôÀõ &
¾¢¸¾¢

33

ŨÃ×
250912

¸½¢É¢ ¯Ä¸ô À¢üÈ¢ 14
4
¯ûª¼ì¸ò ¾Ãõ:

5.0 ¸½¢É¢ ÁüÚõ ¾Ã׸ª¢ý À¡Ð¸¡ô¨À «È¢òø.

¸üÈø ¾Ãõ:

5.3 ¦Åª¢ §ºÁ¢ô¨À ´Õí¸¨Áò¾ø.

§¿Ãõ:

60 ¿¢Á¢¼í¸û
§Áü§¸¡û ÌÈ¢ôÒ
§ºÁ¢ì¸ôÀÎõ ¾Ã׸û ºÃ¢Â¡¸ À¡Ð¸¡ì¸ôÀ¼¡Å¢Êø
ÅýÅðÊÛû «ò¾Ã׸û «í¦¸¡ýÚõ þí¦¸¡ýÚÁ¡ö
§ºÁ¢ì¸ôÀðÊÕìÌõ.
þÐ
ÀÂÉâý
§¾¨Å째üÀ
§¸¡ôÒ¸¨ª «ÏÌÅÐ ¾¡Á¾Á¡ì¸ôÀÎõ.

´Õí¸¨ÁôÒ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?
þÐ §¸¡ôÒ¸¨ª ÀÂýÀ¡ðÎ Åý¾ðÎ (Utiliti Disk Defragmentation)
´Õí¸¨Áò¾Ä¢ý ãÄõ ¾Ã׸û Åý¾ðÊø Å⨺ôÀÎò¾ôÀðÎ «¾ý
¦ºÂøӨȨ Ţ¨ÃÅ¡¸×õ ±ª¢¨Á¡¸×õ Á¡üÚõ.
²ý ´Õí¸¨Áì¸ (DEFRAGMENTASI) §ÅñÎõ?
þ¾ý ãÄõ, «Êì¸Ê ÀÂýÀÎò¾ôÀÎõ §¸¡ôÒ, Өȡ¸
«Îì¸ôÀðÎ Ó¾ý¨Á ¦Åª¢ §ºÁ¢ôÀ¢ø «Î츢 ¨Åì¸ôÀÎõ. þÐ
§¸¡ôÒ §¾Îõ À½¢¨Âî ±ª¢¨Á¡ì̸¢ÈÐ.
‘Defragmentation Process’ ´Õí¸¨ÁôÒ À½¢¨Â Өȡ¸î
¦ºö¡ŢÊø, ¸½¢É¢ §º¡÷Å¡¸¢ ¦ÁÐŨ¼óÐÅ¢Îõ. «ò§¾¡Î, ´Õ
¾Ã×ì §¸¡ô¨Àò §¾ÎžüÌ «¾¢¸ §¿Ãò¨¾ ±ÎòÐì ¦¸¡ûÙõ.

34

ŨÃ×
250912

Åý¦À¡Õû §¾¨Å
´Õí¸¨ÁôÒ ¦ºöžü¦¸É ´Õ ¸½¢É¢

¦Áý¦À¡Õû §¾¨Å
´Õí¸¨ÁôÒ ‘Disk Defragmentation’

35

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸

1

´Õí¸¨ÁôÀ¢ý ( Defragmentation) ¸Õò¨¾ô ÒâóÐ
¦¸¡ûªø.

ÀÊ¿¢¨Ä 1:
x ¿£í¸û Òò¾¸õ, ¯¨¼¸û, Å¢¨ªÂ¡ðÎô ¦À¡Õû¸û
§À¡ýÈ ÀÄ ¦À¡Õ𸪡ø º¢¾È¢ì ¸¢¼ìÌõ ´Õ
«¨È¢Ûû
þÕôÀ¾¡¸ì
¸üÀ¨É
¦ºöÐ
¦¸¡ûÙí¸û.
x ¿£í¸û «¾¨É Өȡ¸ «Î츢 ¨Åì¸ §ÅñÎõ.
x ¿¢í¸û ÓÊ× ¦ºö¾ º£Ã¡É ¦À¡Õð¸û «ÎìÌõ
ӨȨÁ¨Â ´Õ ¦Åñ¾¡ª¢ø ŨÃÔí¸û.

ÀÊ¿¢¨Ä 2 :

²ý «ó¾ «ÎìÌõ
Å¢ªì¸Áª¢Ôí¸û.

ӨȨÁ¨Âò

§¾÷ó¦¾Îò¾£÷¸û

±É

36

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸

2

¸½¢É¢¨Â ´Õí¸¨Áò¾ø.

ÀÊ¿¢¨Ä 1: Start-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ. À¢ýÉ÷, All Programs-³ ¸¢ª¢ì
¦ºöÂ×õ.
ÀÊ¿¢¨Ä 2: Accessories-³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ. À¢ýÉ÷, System Tools ³
¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.
ÀÊ¿¢¨Ä 3: ‘Disk Defragmenter’ §¾÷× ¦ºöÐ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.
¸£úì¸ñ¼ À¼ò¨¾ô À¡÷ì¸×õ.

À¼õ 1
37

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 4: À¼õ 2-ø ¸¡ð¼ôÀðÊÕôÀ¨¾ô §À¡ø ‘Disk Defragmenter’
±Ûõ º¡ªÃõ ÅÕõ. «¾¢ø ¦Åª¢§ºÁ¢ôÒ (F;)-³ §¾÷× ¦ºöÐ
‘Analyze’ -³ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 2
ÀÊ¿¢¨Ä 5: À¼õ 3-ø ¸¡ð¼ôÀðÊÕôÀ¨¾ô §À¡ø ‘Defragment’ Àð¼¨É
¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 3
38

ŨÃ×
250912

ÀÊ¿¢¨Ä 6 : ´Õí¸¨ÁôÒ ¦ºÂøÀðÎì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ.

À¼õ 4
ÀÊ¿¢¨Ä 9 : ´Õí¸¨ÁôÒ ¦ºÂøÓ¨È ÓÊżó¾×¼ý ‘Close’ «øÄÐ
‘View Report’ ¸¢ª¢ì ¦ºöÂ×õ.

À¼õ 5

39

ŨÃ×
250912

¿¼ÅÊ쨸 3

¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÌÈ¢ô¨À Å¡º¢òÐ, À¢ýÅÕõ §¸ûÅ¢¸ÙìÌô
À¾¢Äª¢ì¸×õ.

1) ´Õí¸¨ÁôÒ “Defragmentation’ ±ýÈ¡ø ±ýÉ?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
2) ²ý ¸½¢É¢¨Â ´Õí¸¨Áì¸ §ÅñÎõ?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
3) ¸½¢É¢¨Â ´Õí¸¨Á측ŢÊø ±ý¦ÉýÉ À¢Ãɸ¨ª
±¾¢÷¦¸¡ûª §¿Ã¢Îõ?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

40

ŨÃ×
250912

Á¾¢ôÀ£Î

¾É¢Â¡û ӨȨÁ¢ø ¦ºÂøÀðÎ ¿£í¸û
§Å¦È¡Õ ¦Åª¢ §ºÁ¢ô¨À ´Õí¸¨ÁôÒ ¦ºö¾ø
§ÅñÎõ.
ÓÂüº¢ ¾¢ÕÅ¢¨É¡ìÌõ. Å¡úòиû!

41

ŨÃ×
250912

Á¡½Å÷ Á¾¢ôÀ£ðÎ «È¢ì¨¸

Á¡½Å÷ ¦ÀÂ÷:
¬ñÎ:
ÅÌôÒ:

¦¾¡Ì¾¢
¸½¢É¢ ¯Ä¸õ
¯ûª¼ì¸ò ¾Ãõ 5.0 ¸½¢É¢ ÁüÚõ ¾Ã׸ª¢ý À¡Ð¸¡ô¨À «È¢¾ø.
5.3 ¦Åª¢ §ºÁ¢ô¨À ´Õí¸¨Áò¾ø.

¸üÈø ¾Ãõ

±ñ
1

Á¾¢ôÀ¢¼ôÀÎõ ÜÚ¸û

«¨¼×
¬õ
þø¨Ä

ÌÈ¢ôÒ

¦Åª¢ §ºÁ¢ô¨À ´Õí¸¨Áò¾ø.

ÓÊ×
¾¢¸¾¢:

¬º¢Ã¢Â÷
¦ÀÂ÷:
¯ÚСì¸õ:

(«¨¼ó¾É÷ / «¨¼ÂÅ¢ø¨Ä)

¨¸¦Â¡ôÀõ &
¾¢¸¾¢
¨¸¦Â¡ôÀõ &
¾¢¸¾¢

42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful