Anul univ.

20122013 Mnster IMTanulll

Parteu I I. Mediul 'inconjutlitor. Originea componentelor mediului lnconjun1tor. Tipuri de relatii. Mi carea componentelor. 2. Aerul atmosferic. Caracteristicile l'izico-chimice.

3. Factorii meteorologici i topografici cu influentrt 'in atmosferrt. Temperatura. Presiunea atmosferica.
Turbulenta atmosferica. Vantul. Fenomencle macromcteorologice . Precipitatiile. Factorii meteorologici. 4. Apa. PropJ·ietatiJe flzico-chimice j bioJogice. Resursele de apa. Satisfacerea nevoiJor de a . 5. Solui. 6. Vegeta{ia. 7. Poluarea mediului 'inconjurator. Criteriile naturale ale mediului inconjurator. S. Clasiticarea poluarii i a poluantilor. 9. Poluarea aerului. Poluarea prod usa de obtinerea energiei termoelectrice. Poluarea din industria materialelor de construqii. Poluarea cu gaze implicate in degradarea ozonului stratosferic. Poluarea cu gaze implicate in efectul de sera. Factorii ce iufluenteazii dispersia i coucentrarea poluanfilor. 10. Poluarea apelor. Poluarea apelor de suprafat L Poluarea apelor subterane. Tipuri de poluanti ai apelor. Dispersarea poluantilor In apa. 11. Poluarea solului. !2. Poluarea din transporturi. Poluarea chi mica din circulatia mij loacelor de transport. 13. Poluarea energetica din circulatie. Poluarea produsa prin infrastructura pentru transporturi. 14. Efectcle poluarii atmosferice locale. Efe(..'teie poluarii atmosterice la scara regionala. Efectele poluarii atmosterice Ia scara planemril. 15. Bfectele poluarii energetice. Efectele amplasarii infmstructurilor pentru transporturi. 16. Protecpa mediului inconjurator. Protecpa mediului thta de nocivitaple din transporturi.

13. Aspecte ale impactului. lmpactul datorat zgomotului. Abordarea evaluarii impactului asupra mediului pentru infrastructurile de transp01t: E!M. impactul supra aerului atmosferic. fdentificarea impactului. lmpactul asupra mediului natural (asupra tlorei i faunei). !mpactul riscurilor legate de antiere i de exploatarea infrastructurilor.ie a \nfrastructurii in med\u. 9. Reconstruqia ecologica. 3. Masuri de inseJ1. Milsuri de inseJ1. unnarire i evaluare (bilant). Autorizarea de mediu. 8. Aspectc ale impactului. 4. Aspecre ale impacrului. Ba:z. Aspecte ale impactului. lmportanta studiilor de realizat. I I.<>tructuri\or rutierc asupra mediului. P::rtea II Conceptul de impact asupra mediului Inconjurator. liste de control. hlirti. 16. Identificarea impactului. matrici (matricea Leopold). . lmpactullucrarilor. comuna a procesului de ElM. masuri de insertie 'in mediul 'lnconjur tor.dr. Protectia mediului fati1 de zgomotul produs din circulatia vehiculelor i tatll de vibratii.a minimall\. Definirea campului i continutului studiilor de realizat. 2. 14. 19. Identificarea impactului. Procesut de e\laluate a impactului.17. 17. Identificarea impactului. 6. analiza multicriteriala.chizitiei terenului. Rcgiemcnrari In Romfmia privind activitatile cu impact asupra mediului. Continutul minim al studiului de evaluare a impacturilor pentru compararea variantelor: metoda reuniunii expertilor. lzabela Galu ca I. Studiul de evaluare a impactului: definit]e. Evatuarea impactuh1i infra. fmpactul a. Aspecte ale impactului.ructurii in mediu. Continutul minim al studiului de evaluare a impactului: analiza starii initiale. Ma'luri de inserpe a infrastructurii in mediu. Aspecte ale impactului. Impacrul asupra patrimoniului cultural.ie a infrasr. 18. Aspecte ale impactului. grafuri. Masuri de inser{ie a infrastructurii In mediu. . fmpactul asupra solului. ldentificarea impactului. Tipuri de impacturi. 12. Masuri de insertie a infrastrncturii in mediu. Masuri de insertie a infrastructurii in mediu. Identiticare. Masuri de insertie. Masuri de inser ie a infrastructurii In mediu. Impactul asupra apei. Impactul securitatea rutiera.l. Protectia mediului tat de noxele chimice din circulatia vehiculelor. Masuri de inser ie a infrastructurii in mediu. J 0.ing. 7. Protectia mediului fata de noxele chimice ale statiilor de asfalt. ldentificarea impactului. 5. Titular disciplinn. Aspecte ale impactului. ConTinutul minim al studiului de evaluare a impactuiui: analiza impacturilor potentiale. ldentificarea impactului. studiul variantelor. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful