You are on page 1of 19

B TI CHNH NAM

CNG HO X HI CH NGHA VIT

c lp - T do - Hnh phc
S: 81 /2006/TT-BTC

H Ni, ngy 06 thng 9 nm 2006. THNG T Hng dn ch kim sot chi i vi cc n v s nghip cng lp thc hin quyn t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh.

Thc hin Ngh nh s 60/2003/N-CP ngy 06/06/2003 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn Lut Ngn sch nh nc; Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/04/2006 ca Chnh ph v Thng t s 71/2006/TT-BTC ngy 09/08/2006 ca B Ti chnh hng dn thc hin Ngh nh s 43/2006/N- CP ngy 25/04/2006 ca Chnh ph quy nh quyn t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh i vi n v s nghip cng lp; B Ti chnh hng dn ch kim sot chi ngn sch nh nc qua Kho bc Nh nc i vi cc n v s nghip cng lp thc hin quyn t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh nh sau:
I - QUY NH CHUNG

1. Phm vi v i tng iu chnh: Thng t ny hng dn ch kim sot chi ngn sch nh nc qua Kho bc Nh nc i vi cc n v s nghip cng lp (n v d ton c lp c con du v ti khon ring, c t chc b my k ton theo quy nh ca Lut K ton) do c quan nh nc c thm quyn quyt nh thnh lp thc hin quyn t ch t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh theo Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/04/2006 ca Chnh ph (sau y gi tt l n v s nghip thc hin ch t ch), bao gm: - Cc n v s nghip hot ng trong cc lnh vc s nghip gio dc o to v dy ngh, s nghip y t, m bo x hi, s nghip vn ho -

thng tin (bao gm c cc n v pht thanh truyn hnh a phng), s nghip th dc- th thao, s nghip kinh t v s nghip khc; - i vi i ting ni Vit Nam, Thng tn x Vit Nam v cc n v s nghip c quy trnh hot ng c th, cc n v s nghip c cc n v s nghip trc thuc th i tng thc hin quyn t ch, t chu trch nhim v ti chnh l cc n v s nghip trc thuc m bo cc iu kin l n v d ton c lp, c con du v ti khon ring, t chc b my k ton theo quy nh ca Lut K ton; - Cc n v s nghip thuc B Quc phng, B Cng an v t chc chnh tr, cc t chc chnh tr - x hi thc hin quyn t ch t chu trch nhim v nhim v , t chc b my, bin ch v ti chnh theo Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/04/2006 ca Chnh ph v Thng t s 71/2006/TT-BTC ngy 09/08/2006 ca B Ti chnh; - Cc n v s nghip ang thc hin theo Ngh nh s 10/2002/NCP ngy 16/012002 ca Chnh ph v ch ti chnh p dng cho n v s nghip c thu chuyn sang thc hin ch t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh theo quy nh ti Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 24/04/2006 ca Chnh ph v Thng t s 71/2006/TT-BTC ngy 09/08/2006 ca B Ti chnh; i vi cc t chc khoa hc v cng ngh cng lp thc hin c ch t ch, t chu trch nhim, vic kim sot chi qua Kho bc Nh nc c thc hin theo quy nh ti Ngh nh s 115/2005/N-CP ngy 05/09/2005 ca Chnh ph; Thng t Lin tch s 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngy 05/06/2006 ca Lin b Khoa hc cng ngh, B Ti chnh, B ni v hng dn thc hin Ngh nh s 115/2005/N-CP ngy 05/09/2005 ca Chnh ph v theo nguyn tc, quy trnh kim sot, thanh ton quy nh ti Thng t ny. 2. Nguyn tc qun l, cp pht, thanh ton cc khon chi ngn sch nh nc qua Kho bc Nh nc: 2.1. Cc n v s nghip thc hin ch t ch phi m ti khon ti Kho bc Nh nc thc hin thu, chi qua Kho bc Nh nc i vi cc khon kinh ph thuc ngn sch nh nc theo quy nh ca Lut Ngn sch nh nc (bao gm kinh ph ngn sch nh nc cp, cc khon thu, chi theo quy nh i vi ngun thu t ph v l ph thuc ngn sch nh nc v cc khon khc ca ngn sch nh nc nu c); chu s kim tra, kim sot ca Kho bc Nh nc trong qu trnh tp trung v s dng cc khon kinh ph thuc ngn sch nh nc.

i vi cc khon thu, chi dch v, lin doanh, lin kt, n v s nghip thc hin ch t ch c th m ti khon ti Kho bc Nh nc hoc ngn hng giao dch, thanh ton. Kho bc Nh nc khng kim sot cc khon thu, chi ny ca n v (k c trng hp n v m ti khon ti Kho bc Nh nc). 2.2. Tt c cc khon chi ngn sch nh nc phi c kim tra, kim sot trong qu trnh chi tr, thanh ton. Cc khon chi phi c trong d ton ngn sch nh nc c cp c thm quyn giao; ng ch , tiu chun, nh mc chi ngn sch nh nc do c quan nh nc c thm quyn quy nh hoc mc chi theo quy ch chi tiu ni b do n v quy nh; c th trng n v s nghip thc hin ch t ch hoc ngi c u quyn quyt nh chi. 2.3. Mi khon chi ngn sch nh nc c hch ton bng ng Vit Nam, theo nin ngn sch, cp ngn sch v mc lc ngn sch nh nc hin hnh. Cc khon chi ngn sch nh nc bng ngoi t, hin vt, ngy cng lao ng c quy i v hch ton chi bng ng Vit Nam theo t gi hch ton ngoi t, gi hin vt, ngy cng lao ng do c quan nh nc c thm quyn quy nh. 2.4. Trong qu trnh qun l, thanh ton, quyt ton chi ngn sch nh nc, cc khon chi sai phi thu hi. Cn c vo quyt nh ca c quan ti chnh hoc quyt nh ca c quan nh nc c thm quyn, Kho bc Nh nc thc hin vic thu hi cho ngn sch nh nc. 3. Trch nhim v quyn hn ca cc c quan, n v trong vic qun l, cp pht v thanh ton cc khon chi ngn sch nh nc: 3.1. B ch qun (i vi n v s nghip Trung ng); Ch tch U ban nhn dn cc cp hoc c quan ch qun a phng c Ch tch U ban nhn dn cc cp u quyn (i vi n v s nghip a phng): - Quyt nh giao quyn t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh cho n v s nghip thc hin ch t ch; phn loi n v s nghip v mc ngn sch nh nc bo m thng xuyn cho cc n v s nghip trc thuc thc hin ch t ch; - Thc hin giao d ton chi ngn sch nh nc hng nm cho cc n v s nghip trc thuc thc hin ch t ch chi tit thnh hai phn: phn d ton chi thng xuyn giao chung vo nhm mc chi khc; phn d ton chi khng thng xuyn giao theo 4 nhm mc chi theo quy nh ti Thng t s 59/2003/TT-BTC ngy 23/6/2003 ca B Ti chnh. iu

chnh d ton giao cho cc n v s nghip trc thuc thc hin ch t ch theo quy nh hin hnh; - Hng dn, ch o, n c, kim tra cc n v s nghip trc thuc thc hin ch t ch theo ch quy nh. 3.2. n v s nghip thc hin ch t ch: - Thc hin ch t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh theo ng ch quy nh. Chu s kim tra, kim sot ca c quan Ti chnh v Kho bc Nh nc trong qu trnh thc hin d ton ngn sch nh nc c giao v quyt ton ngn sch nh nc theo ng ch quy nh. Xy dng Quy ch chi tiu ni b theo ng quy nh ti mc VII Thng t s 71/2006/TT-BTC ngy 09/08/2006 ca B Ti chnh gi Kho bc Nh nc lm cn c kim sot chi; - Th trng n v c ch ng b tr, s dng kinh ph chi thng xuyn thc hin ch t ch theo cc ni dung, yu cu cng vic c giao cho ph hp hon thnh nhim v, m bo tit kim v c hiu qu. Cn c vo nhim v c giao v kh nng ngun ti chnh, i vi cc khon chi thng xuyn quy nh ti khon 1 iu 15 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/04/2006 ca Chnh ph, Th trng n v s nghip t bo m chi ph hot ng v n v s nghip t bo m mt phn chi ph hot ng c quyt nh mt s mc chi qun l hnh chnh, chi nghip v chuyn mn cao hn hoc thp hn mc chi do c quan nh nc c thm quyn quy nh; i vi cc khon chi thng xuyn quy nh ti khon 1 iu 22 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/04/2006 ca Chnh ph, Th trng n v s nghip do ngn sch bo m ton b chi ph hot ng c quy nh mt s mc chi qun l, chi hot ng nghip v nhng ti a khng qu mc chi do c quan nh nc c thm quyn quy nh. 3.3. Kho bc Nh nc c trch nhim kim sot cc h s, chng t v thc hin chi tr, thanh ton kp thi cc khon chi ngn sch nh nc iu kin thanh ton theo quy nh. Tham gia vi c quan ti chnh, c quan qun l nh nc c thm quyn trong vic kim tra tnh hnh s dng ngn sch nh nc v xc nhn s chi ngn sch nh nc qua Kho bc Nh nc ca cc n v s nghip thc hin ch t ch. Kho bc Nh nc c quyn quyt nh tm nh ch, t chi thanh ton, chi tr v thng bo cho n v s nghip thc hin ch t ch v c quan ti chnh bit; ng thi, chu trch nhim v quyt nh ca mnh trong cc trng hp sau:
4

- Chi khng ng i tng theo d ton c giao; - Chi khng ng ch , tiu chun, nh mc chi tiu do c quan nh nc c thm quyn quy nh hoc n v quy nh trong quy ch chi tiu ni b; - Khng cc iu kin chi theo quy nh ti im 2.2 khon 2 mc II ca Thng t ny. II - QUY NH C TH 1- M v s dng ti khon: - Kho bc Nh nc hng dn cc n v s nghip thc hin ch t ch m ti khon, bao gm: + Ti khon d ton nhn kinh ph ngn sch nh nc cp; + Ti khon tin gi n v s nghip thc hin thu, chi cc khon ph, l ph thuc ngn sch nh nc, nhng n v c gi li s dng theo quy nh ca Php lnh ph, l ph v cc vn bn hng dn. - i vi cc khon thu, chi ca hot ng sn xut, cung ng dch v n v c m ti khon ti Kho bc Nh nc hoc ngn hng. - Nghim cm vic dng kinh ph ngn sch nh nc b l cho cc hot ng dch v, lin doanh, lin kt hoc chuyn cc khon tin thuc ngun ngn sch nh nc vo ti khon tin gi ca n v m ti ngn hng. Vic chuyn kinh ph t ti khon d ton vo ti khon tin gi m ti Kho bc Nh nc ni giao dch (tr vic trch lp cc qu theo quy nh) i vi mt s trng hp c bit phi c Th trng c quan ti chnh ng cp cho php bng vn bn. 2. Kim sot, thanh ton cc khon chi thng xuyn ca n v s nghip thc hin ch t ch: 2.1. Ni dung cc khon chi thng xuyn ca n v bao gm: - Chi hot ng thng xuyn theo chc nng nhim v c cp c thm quyn giao, gm: tin lng; tin cng; cc khon ph cp lng; cc khon trch np bo him x hi, bo him y t; kinh ph cng on theo quy nh; dch v cng cng; vn phng phm; cc khon chi nghip v chuyn mn; sa cha thng xuyn ti sn c nh v cc khon chi khc theo ch quy nh. - Chi hot ng thng xuyn phc v cng tc thu ph v l ph, gm: tin lng; tin cng; cc khon ph cp lng; cc khon trch np bo him x hi, bo him y t; kinh ph cng on theo quy nh cho s lao ng trc tip phc v cng tc thu ph; chi ph chuyn mn phc v cng
5

tc thu ph; sa cha thng xuyn ti sn c nh v cc khon chi khc theo ch quy nh phc v cho cng tc thu ph l ph. - Chi cho cc hot ng dch v (khng bao gm hot ng lin doanh, lin kt thnh lp t chc ring), gm: tin lng; tin cng; cc khon ph cp lng; cc khon trch np bo him x hi, bo him y t, kinh ph cng on theo quy nh; nguyn, nhin vt liu, lao v mua ngoi, khu hao ti sn c nh, sa cha ti sn c nh; chi tr li tin vay, li tin huy ng theo hnh thc vay ca cn b, vin chc (trng hp huy ng vn theo hnh thc cn b vin chc cng tham gia gp vn vi n v v c hng li ph thuc vo t l vn gp th li tin huy ng khng c tnh vo chi ph); chi cc khon thu phi np theo quy nh ca php lut v cc khon chi khc (nu c). 2.2. iu kin chi tr, thanh ton: Kho bc Nh nc ch thc hin chi tr, thanh ton cho n v s nghip thc hin ch t ch khi c cc iu kin sau: 2.2.1. c Quyt nh giao quyn t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh; quyt nh phn loi n v s nghip; mc ngn sch nh nc bo m thng xuyn ca c quan c thm quyn cho n v s nghip thc hin ch t ch (i vi n v t m bo mt phn chi ph hot ng, n v s nghip c ngn sch nh nc bo m ton b kinh ph hot ng), c th: - i vi cc n v s nghip trung ng l Quyt nh giao quyn t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh cho n v s nghip ca B ch qun. - i vi cc n v s nghip a phng l Quyt nh giao quyn t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh cho n v s nghip ca Ch tch U ban nhn dn cc cp hoc c quan ch qun a phng c Ch tch U ban nhn dn cc cp u quyn. Trng hp n v s nghip cha gi Quyt nh giao quyn t ch, t chu trch nhim v ti chnh ca c quan c thm quyn, Quy ch chi tiu ni b cho Kho bc Nh nc ni n v m ti khon giao dch; Kho bc Nh nc thc hin kim sot, thanh ton cho n v theo cc ch chi tiu hin hnh do c quan nh nc c thm quyn ban hnh. 2.2.2. c trong d ton c c quan c thm quyn giao: - V thm quyn giao d ton: i vi cc n v s nghip trung ng l quyt nh giao d ton ca B Ch qun; i vi cc n v s
6

nghip a phng l quyt nh giao d ton ca Ch tch U ban nhn dn cc cp hoc c quan ch qun a phng c Ch tch U ban nhn dn cc cp u quyn. - V hnh thc d ton: d ton giao cho cc n v s nghip thc hin ch t ch phi tch ring thnh hai phn: phn chi thng xuyn c phn b chung vo nhm mc chi khc; phn chi khng thng xuyn phn b theo 4 nhm mc chi theo quy nh ti Thng t s 59/2003/TTBTC ngy 23/6/2003 ca B Ti chnh. Trong c hai phn ni trn, c quan nh nc c thm quyn u phi giao ring ngun tit kim 10% thc hin ci cch tin lng. Trng hp u nm ngn sch, d ton ngn sch v phng n phn b d ton ngn sch cha c c quan c thm quyn quyt nh hoc phi iu chnh d ton ngn sch theo quy nh, Kho bc Nh nc tm cp kinh ph cho n v theo quy nh ti im 4.3 khon 4 mc II Thng t s 79/2003/TT-BTC ngy 13/08/2003 ca B Ti chnh. 2.2.3. c th trng n v hoc ngi c u quyn quyt nh chi. 2.2.4. ng tiu chun, nh mc, ch chi tiu do c quan nh nc c thm quyn hoc n v quy nh, c th: - i vi cc khon chi thng xuyn quy nh ti khon 1 iu 15 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/04/2006 ca Chnh ph, Th trng n v s nghip t bo m chi ph hot ng v n v s nghip t bo m mt phn chi ph hot ng c quyt nh mt s mc chi qun l hnh chnh, chi nghip v chuyn mn cao hn hoc thp hn mc chi do c quan nh nc c thm quyn quy nh. - i vi cc khon chi thng xuyn quy nh ti khon 1 iu 22 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/04/2006 ca Chnh ph, Th trng n v s nghip do ngn sch bo m ton b chi ph hot ng c quyt nh mt s mc chi qun l, chi hot ng chuyn mn song khng c vt qu mc chi do c quan nh nc c thm quyn quy nh. - i vi nhng ni dung chi, mc chi cn thit cho hot ng ca n v, trong phm vi xy dng quy ch chi tiu ni b, nhng c quan c thm quyn cha ban hnh ch th th trng n v c th xy dng mc chi cho tng nhim v, ni dung cng vic trong phm vi ngun ti chnh ca n v. - Cc tiu chun, nh mc v mc chi, n v s nghip thc hin ch t ch phi thc hin ng quy nh ca nh nc bao gm:

+ Tiu chun, nh mc s dng xe t; + Tiu chun, nh mc v nh lm vic; + Tiu chun, nh mc trang b in thoi cng v ti nh ring v in thoi di ng; + Ch cng tc ph nc ngoi; + Ch tip khch nc ngoi v hi tho quc t Vit Nam; + Ch qun l, s dng kinh ph cc chng trnh mc tiu quc gia; + Ch s dng kinh ph thc hin nhim v t xut c cp c thm quyn giao; + Ch chnh sch kinh ph thc hin tinh gin bin ch (nu c); + Ch qun l, s dng vn i ng d n, vn vin tr thuc ngun vn ngn sch nh nc; + Ch qun l, s dng vn u t xy dng c bn, kinh ph mua sm, sa cha ln ti sn c nh phc v hot ng s nghip theo d n c cp c thm quyn ph duyt; Ring kinh ph thc hin cc nhim v khoa hc v cng ngh cp nh nc, cp b, ngnh theo hng dn ca Lin B Ti chnh - Khoa hc v cng ngh. 2.2.5. C y h s, chng t hp php, hp l theo quy nh lin quan n tng khon chi, k c i vi cc khon chi thc hin theo quy ch chi tiu ni b ca n v (tr cc khon thanh ton vn phng phm, thanh ton cng tc ph c n v thc hin ch t ch khon theo quy ch chi tiu ni b; khon thanh ton tin cc s dng in thoi cng v ti nh ring v in thoi di ng hng thng theo hng dn ti Thng t s 29/2003/TT-BTC ngy 14/04/2003 ca B Ti chnh). Tu theo tnh cht ca tng khon chi, cc h s, chng t thanh ton bao gm: - i vi cc khon chi thanh ton c nhn: chi lng v ph cp lng l danh sch cn b, vin chc trong ch tiu bin ch v hp ng trn mt nm hng lng, ph cp (gi mt ln vo trc ngy 15 thng 01 hng nm); bng tng gim bin ch, qu tin lng c c quan nh nc c thm quyn ph duyt gi khi c pht sinh (i vi n v s nghip t bo m kinh ph hot ng thng xuyn l Quyt nh ca th trng n v; i vi n v s nghip t bo m mt phn kinh ph hot ng thng xuyn v n v s nghip do ngn sch m bo kinh ph hot ng l Quyt nh ca c quan nh nc c thm quyn). i vi cc
8

khon chi lao ng thu ngoi nh cc khon tin lng, tin cng, tin nhun bt l hp ng lao ng ca n v vi ngi lao ng. - i vi nhng khon chi nghip v chuyn mn l h s, chng t lin quan n tng khon chi. - i vi vic mua sm ti sn, trang thit b, phng tin, vt t l Quyt nh ph duyt kt qu u thu hoc Quyt nh ch nh thu ca cp c thm quyn (trng hp mua sm phi thc hin u thu theo quy nh), hp ng mua bn hng ho dch v hoc phiu bo gi ca n v cung cp hng ho dch v (i vi trng hp mua sm vi gi tr nh khng phi thc hin u thu), ho n bn hng v cc h s, chng t khc c lin quan. - i vi cc khon chi thng xuyn khc l bng k chng t thanh ton c ch k ca th trng, k ton trng hoc ngi c u quyn; cc h s, chng t khc c lin quan. - i vi cc khon chi phc v thu ph, l ph l h s lin quan n tng khon chi. 2.2.6. Ti khon tin gi, ti khon d ton ca n v s nghip thc hin ch t ch cn s d thanh ton. 2.3. Kim sot, thanh ton: 2.3.1. H s thanh ton: Khi c nhu cu thanh ton, ngoi cc h s gi mt ln vo u nm nh : d ton chi ngn sch nh nc, Quy ch chi tiu ni b (gi vo nm u thc hin ch t ch v gi khi c b sung, sa i)... ; n v s nghip thc hin ch t ch gi Kho bc Nh nc ni giao dch cc h s, ti liu, chng t c lin quan n tng ln thanh ton, bao gm: - Giy rt d ton ngn sch nh nc (theo mu C2-04/NS, C205/NS quy nh ti Quyt nh 24/2006/Q-BTC ngy 6/04/2006 ca B trng B Ti chnh ban hnh Ch k ton ngn sch v hot ng nghip v KBNN) ghi r ni dung chi thuc ngun kinh ph chi thng xuyn v chi tit theo ng quy nh ca mc lc ngn sch nh nc lm cn c Kho bc Nh nc kim sot v hch ton chi ngn sch nh nc; - Cc h s, chng t khc ph hp vi tnh cht ca tng khon chi theo quy nh ti tit 2.2.5 im 2.2 khon 2 mc II ca Thng t ny. 2.3.2. Kho bc Nh nc kim sot h s thanh ton ca n v, bao gm:

- Kim sot, i chiu cc khon chi so vi d ton ngn sch nh nc c giao, m bo cc khon chi c trong d ton chi ngn sch nh nc c c quan nh nc c thm quyn giao cho n v s nghip thc hin ch t ch; - Kim tra, kim sot tnh hp php, hp l ca cc h s, chng t theo quy nh i vi tng khon chi; - Kim tra, kim sot cc khon chi m bo ng ch , tiu chun, nh mc chi ngn sch nh nc do c quan nh nc c thm quyn quy nh hoc theo quy ch chi tiu ni b ca n v. - i vi cc khon chi bng tin mt, ngoi vic kim sot theo cc quy nh nu trn, Kho bc Nh nc cn phi thc hin kim sot, thanh ton bng tin mt theo ng quy nh ti Thng t s 33/2006/TTBTC ngy 17/04/2006 ca B Ti chnh v qun l thu, chi bng tin mt qua h thng Kho bc Nh nc. 2.3.3. Sau khi kim sot h s, chng t chi ca n v thc hin ch t ch, Kho bc Nh nc thc hin: - Trng hp m bo y cc iu kin chi tr theo quy nh, Kho bc Nh nc thc hin chi tr, thanh ton cho n v thc hin ch t ch theo quy nh ti tit 2.4.2 im 2.4 khon 2 mc II ca Thng t ny; - Trng hp cha iu kin thanh ton, nhng thuc i tng c tm ng, Kho bc Nh nc lm th tc tm ng cho n v thc hin ch t ch theo quy nh ti tit 2.4.1 im 2.4 khon 1 mc II ca Thng t ny; - Trng hp khng iu kin chi theo quy nh, Kho bc Nh nc c php t chi chi tr, thanh ton v thng bo r l do n v s nghip thc hin ch t ch bit; ng thi, chu trch nhim v quyt nh t chi thanh ton ca mnh. 2.4. Phng thc chi tr, thanh ton: Vic chi tr, thanh ton c thc hin di hai hnh thc tm ng v thanh ton: 2.4.1. Tm ng: a/ i tng tm ng: - Chi qun l, chi nghip v chuyn mn cha iu kin thanh ton; - Tm trch chi b sung thu nhp tng thm;

10

- Chi mua sm ti sn, trang thit b, phng tin, vt t cha iu kin thanh ton hoc tm ng theo hp ng. b/ Mc tm ng: Mc tm ng tu thuc vo tnh cht ca tng khon chi theo ngh ca n v thc hin ch t ch v ph hp vi tin thc hin. Mc tm ng ti a khng vt qu s d d ton ngn sch nh nc n v c giao thc hin ch t ch. c/ Trnh t, th tc tm ng: - n v thc hin ch t ch gi Kho bc Nh nc cc h s, ti liu lin quan n tng khon chi theo quy nh ti tit 2.2.5 im 2.2 khon 2 mc II Thng t ny km theo giy rt d ton ngn sch nh nc (tm ng) chi tit n chng, loi, khon, mc ca mc lc ngn sch nh nc, trong ghi r ni dung tm ng Kho bc Nh nc c cn c gii quyt v theo di khi thanh ton tm ng; - Kho bc Nh nc kim tra, kim sot ni dung cc h s, ti liu, nu iu kin theo quy nh th lm th tc tm ng cho n v. d/ Thanh ton tm ng: Khi thanh ton tm ng, n v thc hin ch t ch c trch nhim gi n Kho bc Nh nc giy ngh thanh ton tm ng (theo mu s C2- 06/NS quy nh ti Quyt nh 24/2006/Q-CTB ngy 6/04/2006 ca B Trng B Ti chnh ban hnh Ch k ton ngn sch v hot ng nghip v KBNN) chi tit n chng, loi, khon, mc, tiu mc ca mc lc ngn sch nh nc, km theo cc h s, chng t c lin quan Kho bc Nh nc kim sot, thanh ton. - Trng hp iu kin quy nh, Kho bc Nh nc thc hin thanh ton tm ng cho n v: + Nu s ngh thanh ton ln hn s tm ng: cn c vo giy ngh thanh ton ca n v s nghip thc hin ch t ch, Kho bc Nh nc lm th tc chuyn t tm ng sang thanh ton (s tm ng) v yu cu n v lp giy rt d ton ngn sch nh nc thanh ton b sung cho n v (phn chnh lch s ngh thanh ton ln hn s tm ng); + Nu s ngh thanh ton nh hn s tm ng: cn c giy ngh thanh ton tm ng ca n v s nghip thc hin ch t ch, Kho bc Nh nc lm th tc chuyn t tm ng sang thanh ton (bng s ngh thanh ton tm ng) v tip tc theo di s tm ng cn li ca n v (phn chnh lch s tm ng ln hn s ngh thanh ton).
11

- Trng hp s tm ng cha iu kin thanh ton, cc n v s nghip thc hin ch t ch c th thanh ton trong thng sau, qu sau. Sau ngy 31/12 hng nm, s tm ng t ngun kinh ph chi thng xuyn giao thc hin ch t ch cha th tc thanh ton c tip tc thanh ton trong thi gian chnh l quyt ton v quyt ton vo nin ngn sch nm trc. Trng hp ht thi gian chnh l quyt ton m vn cha th tc thanh ton, khon tm ng c chuyn sang nm sau cng vi vic chuyn ngun kinh ph tng ng sang nm sau thc hin thanh ton cho ni dung chi tm ng v quyt ton vo ngn sch nm sau. 2.4.2. Thanh ton: a/ Cc khon thanh ton bao gm: - Cc khon chi thanh ton c nhn; - Cc khon chi iu kin thanh ton trc tip; - Cc khon tm ng iu kin chuyn t tm ng sang thanh ton tm ng. b/ Mc thanh ton: Mc thanh ton cn c vo h s, chng t chi ngn sch nh nc theo ngh ca n v thc hin ch t ch. Mc thanh ton ti a khng c vt qu d ton chi thng xuyn nm c c quan nh nc c thm quyn giao cho n v s nghip thc hin ch t ch (bao gm c chi tm ng cha c thu hi). c/ Trnh t, th tc thanh ton: - Khi c nhu cu chi tr, thanh ton, cc n v s nghip thc hin ch t ch gi Kho bc Nh nc cc h s, ti liu, chng t thanh ton c lin quan theo ch quy nh; - Kho bc Nh nc kim tra, kim sot tnh hp l, hp php ca h s, chng t; i chiu vi d ton ngn sch nh nc c giao. Trng hp iu kin nh quy nh ti im 2.2 khon 2 mc II ca Thng t ny, th thc hin thanh ton trc tip cho cc n v cung cp hng ho, dch v hoc thanh ton, chi tr qua n v thc hin ch t ch. 2.5. Kim sot, thanh ton i vi mt s khon chi ch yu: 2.5.1. Kim sot tin lng, tin cng: - i vi nhng hot ng thc hin chc nng, nhim v nh nc giao, Kho bc Nh nc cn c vo cc quy nh hin hnh ca Nh nc v tin lng cp bc, chc v ca nh nc v tin lng i vi cng
12

chc, vin chc v lc lng v trang v cc iu kin quy nh ti im 2.2 khon 2 mc II ca Thng t ny kim sot thanh ton cho n v. - i vi hot ng thu ph, l ph, Kho bc Nh nc thc hin kim sot, thanh ton tin lng, tin cng cho n v theo tin lng, tin cng c xc nh theo quy nh hin hnh ca Nh nc v tin lng cp bc, chc v ca nh nc v tin lng i vi cng chc, vin chc v lc lng v trang v cc vn bn hng dn. 2.5.2. Kim sot thu nhp tng thm: - Kho bc Nh nc cn c vo quyt nh phn loi n v s nghip ca c quan c thm quyn, kt qu ti chnh trong nm, chnh lch thu ln hn chi hng qu (i vi trng hp tm chi thu nhp tng thm), phng n chi tr tin lng v thu nhp tng thm ca n v cho tng ngi lao ng quy nh trong quy ch chi tiu ni b ca n v, thc hin kim sot, thanh ton cho n v , c th: + i vi n v t m bo chi ph hot ng, c quyt nh tng mc thu nhp tng thm trong nm theo quy ch chi tiu ni b ca n v sau khi thc hin trch lp Qu pht trin hot ng s nghip theo quy nh ti khon 4, mc VIII Thng t s 71/2006/TT-BTC ngy 09/08/2006 ca B Ti chnh. + i vi n v s nghip t m bo mt phn chi ph hot ng, c quyt nh tng mc thu nhp tng thm trong nm cho ngi lao ng, nhng mc ti a khng qu 02 ln qu tin lng cp bc, chc v trong nm do nh nc quy nh, sau khi thc hin trch lp Qu pht trin hot ng s nghip theo quy nh ti khon 4, mc VIII Thng t s 71/2006/TT-BTC ngy 09/08/2006 ca B Ti chnh. + i vi n v kinh ph hot ng do ngn sch nh nc m bo ton b, n v c quyt nh tng mc chi tr thu nhp tng thm trong nm cho ngi lao ng, nhng ti a khng qu 01 ln qu tin lng cp bc, chc v trong nm do nh nc quy nh. - Trong nm, cn c vo mc chnh lch thu ln hn chi hng qu xc nh c; n v lp giy rt d ton ngn sch nh nc (tm ng) tm chi thu nhp tng thm cho cn b, cng chc trong n v theo qu. i vi n v s nghip t bo m chi ph hot ng v n v s nghip t bo m mt phn chi ph hot ng, Kho bc Nh nc tm ng theo mc th trng n v ngh m bo trong phm vi d ton c giao v ti a khng qu 40% s chnh lch thu ln hn chi n v xc nh c theo qu. i vi n v s nghip ngn sch bo m ton b chi ph hot

13

ng, mc tm ng hng qu ti a khng qu 50% s kinh ph tit kim c trong mt qu do n v xc nh. - Kt thc nm ngn sch, sau khi quyt ton nm c cp c thm quyn ph duyt v xc nh c chnh xc s chnh lch thu ln hn chi, cn c vo ngh thanh ton tm ng (phn tm ng chi thu nhp tng thm) ca n v, Kho bc Nh nc lm th tc thanh ton phn chi thu nhp tng thm cho n v v thu hi phn kinh ph tm ng. Trng hp n v tm ng vt qu s chnh lch thu ln hn chi, Kho bc Nh nc cho chuyn tm ng sang nm sau thc hin thu hi bng cch gim tr vo s chi thu nhp tng thm nm sau ca n v. 2.5.3. i vi nhng khon chi qun l, chi hot ng nghip v thng xuyn: Kho bc Nh nc cn c vo d ton chi ngn sch nh nc; Quy ch chi tiu ni b, tiu chun, nh mc do n v xy dng hoc do c quan nh nc c thm quyn quy nh (i vi cc khon chi phi tun th nh mc chung ca nh nc) thc hin kim sot, thanh ton cho n v. 2.5.4. Chi mua sm ti sn, trang thit b, phng tin, vt t: - Cn c vo d ton do c quan nh nc c thm quyn giao cho n v thc hin ch t ch, giy rt d ton ngn sch nh nc (thanh ton) v cc h s, chng t c lin quan; Kho bc Nh nc thc hin i chiu vi cc iu kin chi theo quy nh ti im 2.2 khon 2 mc II Thng t ny, kim tra theo cc quy nh ca Nh nc v cc hnh thc mua sm (u thu, cho hng cnh tranh, ch nh thu...), nu iu kin theo quy nh th lm th tc thanh ton trc tip bng chuyn khon cho ngi cung cp hng ho, dch v hoc thanh ton bng tin mt qua n v thc hin ch t ch chi tr cho n v cung cp hng ho, dch v theo quy nh ti Thng t s 33/2006/TT-BTC ngy 17/04/2006 ca B Ti chnh v thanh ton bng tin mt qua h thng Kho bc Nh nc - Trng hp cc khon chi cha iu kin thanh ton trc tip, Kho bc Nh nc thc hin tm ng cho n v thc hin ch t ch. + Cn c giy rt d ton ngn sch nh nc (tm ng) v cc h s, chng t c lin quan ca n v thc hin ch t ch, Kho bc Nh nc tm ng bng chuyn khon thanh ton cho n v cung cp hng ho, dch v hoc thanh ton bng tin mt cho n v thc hin ch t ch n v thanh ton cho ngi cung cp hng ho, dch v theo quy nh ti Thng t s 33/2006/TT-BTC ngy 17/04/2006 ca B Ti chnh v thanh ton bng tin mt qua h thng Kho bc Nh nc.

14

+ Sau khi thc hin chi, n v thc hin ch t ch c trch nhim thanh ton s tm ng vi Kho bc Nh nc theo ch quy nh. Cn c h s, chng t c lin quan km theo giy ngh thanh ton tm ng ca n v, Kho bc Nh nc thc hin kim tra, kim sot, nu iu kin thanh ton c quy nh ti im 2.2 khon 2 mc II ca Thng t ny, th lm th tc chuyn t tm ng sang thanh ton cho n v theo quy nh ti tit 2.4.1 im 2.4 khon 2 mc II ca Thng t ny. 2.5.5. Kim sot cc khon chi phc v cng tc thu ph, l ph: Cn c ch v thu - chi ph, l ph, Quy ch chi tiu ni b ca n v, Kho bc Nh nc kim sot, thanh ton cho n v, m bo ng ni dung v mc chi theo quy nh. 2.5.6. Kim sot, thanh ton i vi nhng khon chi khc: Cc khon chi khc trong ni dung cc khon chi thng xuyn ca n v, nhng khng thuc 5 ni dung chi nu trn th Kho bc Nh nc thc hin kim sot v thanh ton cho n v nh sau: - i vi nhng khon chi iu kin thanh ton trc tip, Kho bc Nh nc kim tra, kim sot cc h s, chng t, iu kin chi theo ch quy nh v thc hin thanh ton trc tip cho n v cung cp hng ho, dch v; - i vi nhng khon chi cha thc hin c vic thanh ton trc tip: cn c vo d ton ngn sch nh nc c c quan nh nc c thm quyn giao v giy rt d ton ngn sch nh nc (tm ng), Kho bc Nh nc thc hin tm ng cho n v. u thng sau, chm nht vo ngy 5 hng thng, n v phi lp bng k chng t thanh ton km cc h s, chng t c lin quan gi Kho bc Nh nc lm th tc thanh ton tm ng. Cn c bng k chng t thanh ton v kim tra, i chiu vi tiu chun, nh mc, ch chi c quy nh ti Quy ch chi tiu ni b ca n v hoc cc tiu chun, nh mc do c quan nh nc c thm quyn ban hnh (i vi cc tiu chun, nh mc phi theo quy nh chung ca nh nc); cc h s, chng t c lin quan, nu iu kin quy nh, Kho bc Nh nc lm th tc chuyn t tm ng sang thanh ton tm ng cho n v. n v t chu trch nhim trc php lut v tnh hp php, hp l ca cc h s, chng t thanh ton v quyt nh chi tiu ca mnh. 2.5.7. Kim sot vic s dng kt qu ti chnh: cn c vo kt qu hot ng thu, chi ca cc n v s nghip, Kho bc Nh nc thc hin kim sot vic s dng kt qu ti chnh ca n v nh sau:

15

a/ i vi n v bo m ton b chi ph hot ng v n v bo m mt phn chi ph hot ng: Kho bc Nh nc kim sot vic s dng kt qu hot ng ti chnh trong nm ca n v theo ng quy nh ti khon 4, mc VIII, Thng t s 71/2006/TT-BTC ngy 09/08/2006 ca B Ti chnh. C th, chnh lch thu ln hn chi trong nm ca n v c s dng nh sau: - Trch ti thiu 25% s chnh lch thu ln hn chi lp Qu pht trin hot ng s nghip; - Tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng : i vi n v t bo m kinh ph hot ng c quyt nh tng mc thu nhp tng thm trong nm theo quy ch chi tiu ni b ca n v, sau khi trch lp Qu pht trin hot ng s nghip theo quy nh; i vi n v t bo m mt phn kinh ph hot ng c quyt nh tng mc thu nhp tng thm trong nm cho ngi lao ng nhng ti a khng qu 02 ln qu tin lng cp bc, chc v trong mt nm do nh nc quy nh, sau khi thc hin trch lp qu pht trin hot ng s nghip theo quy nh. - Trch lp Qu khen thng, Qu phc li, Qu d phng n nh thu nhp. i vi Qu khen thng, Qu phc li mc trch ti a hai qu khng qu 3 thng tin lng, tin cng v thu nhp tng thm bnh qun trong nm. Trng hp chnh lch thu ln hn chi bng hoc nh hn mt ln qu tin lng cp bc, chc v trong nm, n v c quyt nh s dng cho cc ni dung: - Tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng; - Trch lp cc qu : Qu pht trin hot ng s nghip (khng khng ch mc trch ti thiu 25% chnh lch thu ln hn chi), Qu khen thng, Qu phc li, Qu d phng n nh thu nhp. i vi Qu khen thng, Qu phc li, mc trch ti a hai qu khng qu 3 thng tin lng, tin cng v thu nhp tng thm bnh qun trong nm. b/ i vi n v s nghip do ngn sch bo m ton b chi ph hot ng: Kho bc Nh nc kim sot vic s dng kinh ph tit kim ca n v (chnh lch thu ln hn chi) theo ng quy nh ti khon 4 mc IX Thng t s 71/2006/TT-BTC ngy 09/08/2006 ca B Ti chnh. C th, khon chnh lch thu ln hn chi ca n v c s dng nh sau: - Tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng: n v c quyt nh tng mc thu nhp tng thm trong nm cho ngi lao ng, nhng mc ti

16

a khng qu 01 ln qu tin lng cp bc, chc v trong mt nm do nh nc quy nh; - Chi khen thng nh k, t xut cho tp th, c nhn trong v ngoi n v theo hiu qu cng vic v thnh tch ng gp vo hot ng ca n v; - Chi phc li, tr cp kh khn, t xut cho ngi lao ng, k c trng hp ngh hu, ngh mt sc; chi thm cho ngi lao ng trong bin ch thc hin tinh gim bin ch; - Chi tng cng c s vt cht ca n v; - Trng hp xt thy kh nng tit kim kinh ph khng n nh, c th lp qu d phng n nh thu nhp m bo thu nhp cho ngi lao ng. c/ i vi vic trch lp cc qu : cn c vo quy ch chi tiu ni b v ngh trch lp cc qu ca n v, cc quy nh ti tit a, b im 2.5.7 nu trn, Kho bc Nh nc thc hin kim sot vic trch lp qu ca n v v chuyn tin t ti khon d ton sang ti khon tin gi cho n v. Kho bc Nh nc khng kim sot vic s dng cc qu ca n v. Th trng n v quyt nh vic s dng cc qu theo quy ch chi tiu ni b ca n v v chu trch nhim v quyt nh ca mnh. 3. Kim sot cc khon chi khng thng xuyn: 3.1. Cc khon chi khng thng xuyn ca n v bao gm: - Chi thc hin cc nhim v nghin cu khoa hc v ngh; - Chi thc hin chng trnh o to bi dng cn b, vin chc; - Chi thc hin chng trnh mc tiu quc gia; - Chi thc hin cc nhim v ca nh nc t hng (iu tra, quy hoch, kho st, nhim v khc) theo gi hoc khung gi do nh nc quy nh (nu c); - Chi vn i ng cc d n c vn nc ngoi theo quy nh; - Chi thc hin cc nhim v t xut c cp c thm quyn giao; - Chi thc hin tinh gim bin ch theo ch do nh nc quy nh (nu c). - Chi u t xy dng c bn, mua sm trang thit b, sa cha ln ti sn c nh thc hin cc d n c cp c thm quyn ph duyt. - Chi thc hin cc d n t ngun vn vin tr nc ngoi;

17

- Chi cho cc hot ng lin doanh, lin kt (nu c); - Cc khon chi khc theo quy nh (nu c). 3.2. Kim sot thanh ton: Kho bc Nh nc thc hin kim sot, thanh ton cc khon kinh ph c giao khng thc hin ch t ch cho n v theo ch quy nh hin hnh v kim sot chi thng xuyn; chi u t xy dng c bn v vn s nghip c tnh cht u t xy dng c bn. 4. X l chuyn kinh ph cui nm : - Cui nm ngn sch, d ton chi hot ng thng xuyn v cc khon thu s nghip cha s dng ht, n v c chuyn sang nm sau tip tc s dng. Cn c vo ngh ca n v, Kho bc Nh nc thc hin chuyn s d ti khon d ton v s d ti khon tin gi cho n v sang nm sau cho n v tip tc s dng. Ring i vi s d chi thng xuyn sau khi thc hin chuyn kinh ph, Kho bc Nh nc tng hp theo n v d ton cp I gi c quan ti chnh cng cp trong thi hn 45 ngy sau khi ht thi gian chnh l quyt ton ca tng cp ngn sch. C quan ti chnh cn c vo bo co ca Kho bc Nh nc cng cp xem xt, lm th tc chuyn ngun sang nm sau. - i vi cc khon chi khng thng xuyn, cui nm cha s dng hoc s dng khng ht, n v khng c chuyn nm sau tr trng hp c bit theo quy nh ca Lut Ngn sch nh nc v cc vn bn hng dn ca B Ti chnh. 5. Hch ton k ton : - i vi cc khon chi thng xuyn, d ton phn b vo nhm mc chi khc, khi thc hin chi, Kho bc Nh nc v n v hch ton thc chi theo ng cc mc, tiu mc ca mc lc ngn sch nh nc hin hnh. Khon chi tr thu nhp tng thm cho cn b, vin chc hch ton vo mc 108 (tiu mc 03) ca mc lc ngn sch nh nc hin hnh; chi khen thng hch ton vo mc 104; khon chi phc li v tr cp thm ngoi chnh sch chung cho nhng ngi t nguyn v ngh vic trong qu trnh t chc sp xp li lao ng, hch ton vo mc 105 ca mc lc ngn sch hin hnh. - i vi vic trch lp cc qu ca n v s nghip thc hin ch t ch: khi n v trch lp cc qu, Kho bc Nh nh nc hch ton tm ng chi mc 134 v chuyn tin t ti khon d ton ra ti khon tin gi cc qu theo ngh ca cc n v; khi n v c c quan c thm quyn duyt (thm nh) quyt ton, n v n Kho bc Nh nc lm th tc

18

chuyn tm ng trch lp cc qu sang thc chi, Kho bc Nh nc v n v quyt ton trch lp cc qu vo mc 134 ca mc lc ngn sch nh nc hin hnh (tiu mc 16 chi qu d phng n nh thu nhp, tiu mc 17 chi trch lp qu phc li, tiu mc 18 chi lp qu khen thng, tiu mc 19 chi lp qu pht trin hot ng s nghip). Trng hp ht thi gian chnh l quyt ton ca cc cp ngn sch m n v cha c c quan c thm quyn ph duyt quyt ton, th thc hin chuyn tm ng ng thi vi vic chuyn ngun kinh ph trch lp cc qu ca n v sang nm theo di thanh ton v quyt ton vo ngn sch nm sau. III - T CHC THC HIN 1. Thng t ny c hiu lc sau 15 ngy k t ngy ng cng bo v thay th quy nh v kim sot chi i vi i vi n v thc hin c ch ti chnh n v s nghip c thu quy nh ti Thng t s 81/2002/TT-BTC ngy 16/9/2002 ca B Ti chnh. 2. Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, UBND cc cp, cc n v s nghip thc hin ch t ch, c quan Ti chnh, Kho bc Nh nc c trch nhim t chc hng dn, thc hin Thng t ny./.
KT. TRNG
Ni nhn:
- VP Quc Hi; - VP Ch tch nc; - VP Chnh ph; - VP TW v cc Ban ca ng; - To n nhn dn ti cao; - Vin Kim st nhn dn ti cao; - Cc B, c quan ngang B, c quan thuc CP; - Cc c quan TW ca cc on th; - UBND cc tnh, thnh ph trc thuc TW; - S Ti chnh, KBNN, Cc Thu, Cc Hi Quan cc tnh TP trc thuc TW; - Cc Cc, V, cc n v trc thuc BTC; - Cc kim tra vn bn (B T php); - Cng bo; - Lu VT, KBNN.

TH TRNG

( k)

Hong Anh Tun

19