P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2015

pdf

text

original

המ 'קו

יל

לארשיד

אל

ודבע

הרישאל

ירה

יוג

לטבמ

ז"ע

דיבש

אלמלאו ,וריבח

ארק

םשוד

רתסב

ת"כיהמ

םגש

לארשי

אל

לכוי

תושעל

ןכו .ןכ

כ"שמ 'ק

ם"וכעהד

ויה

םיחולש

דובעל

אלו

יהנ ,לטבל

אלד

ויה

םיחולש

לע

הז

לבא

ירה

יוג

לטבמ

ז"ע

דיבש

וריבח

המלו

אל

ולכוי

לטבל

םג

ז"ע

לש

לארשי

אלמלא)

ארק

םשוד

.(רתסב

הארנו

תמאבד

ינש

םיניד

ורמאנ

לוטיבב

אדח ,ז"ע

ןיד

לוטיב

םידיב

דמלנו

יליספמ

הזבו ,םהיהלא

צ"יא

םילעב

ם"וכעו

לטבמ

ז"ע 'יפא

לש

דועו .וריבח

ןיד

שואי

םילעב

ןנתדכו

םאד

הוחינה

הידבוע

תעשב

םולש

ז"רה

ונקיידש (.במ) 'יעל 'יעו .הליטב

ירבדמ

י"שר

םש

ינשד

םיניד

םיקולח

ןידו ,םה

שואי

אוה

דצמ

ארבגה

ךירצו

םילעב

אקוד

אוהש

לככ

שואיי

אוהש

השעמ

ש"ייעו .םילעב

ונראיבש

הזב

םג

ירבד

ן"במרה

םש

.ש"ייע

הארנו

המד ,דוע

לארשיש

וניא

לטבמ

ז"ע

לולכ

הזב

ינש

ז"עד ,אדח .םירבד

לש

לארשי

ןיא

ול

לוטיב

ןכלו ,אצפחב

םג

ם"וכע

וניא

לוכי

לטבל

ז"ע

אטמדמ

דיל

לבא .לארשי

יא

םושמ

ןיד

הז

דוחל

ןיידע

ויה

םילעבה

םילארשיה

םילוכי

ולטבל

ןידמ

שואי

םילעב

פ"כע)

םילעבהשכ

םה

הולבקש

ירהש ,(הולאב

והז

לוטיב

דצמ

ארבגה

לטבמש

תלבקה

תוהלא

הזבו

אל

היה

תפכיא

ןל

המב

אצפחהש

לש

ז"ע

לש

לארשי

עקפומ

אלא .לוטיבמ

רמאנד

ןיד

רחא

לארשיד

וניא

לוכי

אוהו ,לטבל

ןיד

ארבגב

.לארשיד

התעמו

וראבתי

ירבד

ל"סד ,ן"במרה

ןידד

הז

ז"עד

לש

לארשי

עקפומ

לוטיבמ

אצפחב

הזל

צ"יא

ארק

םשוד

אוהד ,רתסב

דמלנ

אתועמשממ

יליספד

םהיהלא ,םהיהלא

.אקייד

38

ארקו

םשוד

רתסב

ךרצנ

ףיסוהל

לארשיד

וניא

לוכי

לטבל

םג

ןידמ

שואי

לעו .םילעב

הז

םיבבוס

ירבד

ן"במרה

המלד

יל

ארק

םשוד

רתסב

ףלימל

לארשיד

וניא

לוכי

לטבל

ןידמ

שואי

ל"פת ,םילעב

ארקמ

םהירשאוד

ןופרשת

םאד ,שאב

לארשי

לוכי

לטבל

ןידמ

שואי

םילעב

כ"א

המל

אל

ולטיב

תא

הזלו .תורשאה

ץרית

ן"במרה

אלד

ולכי

לטבל

ןידמ

שואי

לוטיבהד ,םילעב

שואיד

םילעב

ךירצ

תויהל

י"ע

םגו ,םילעבה

םילעבהש

םה

ושעש

התוא

ןכלו ,הולא

םה

םילוכי

לטבל

הלבק

לבא ,וז

םתה

תלבקה

תוהלא

התיה

י"ע

,ם"וכעה

ןכלו

םילארשיה

אל

ויה

םילוכי

ךא ,לטבל

םג

ם"וכעה

אל

ולכי

לטבל

ירהש

אל

התיה

םהלש

אדח)

י"אד

השורי

ונל

דועו ,וניתובאמ

רבכד

אטמ

דיל

לבא .(לארשי

לארשי

לביקש

ז"ע

ולש

הולאב

ד"ס

לוכיד

ריפש

לטבל

ןידמ

שואי

הזלו ,םילעב

ךירצ

ארק

םשוד

.רתסב

לבא

לכויש

לארשיה

וא

ם"וכעה

לטבל

ןידמ

לוטיב

ז"ע

אצפחב

הז

אטישפ

םניאד

,םילוכי

םג

אלמלא

ארק

םשוד

לוטיבד ,רתסב

אצפחב

אל

ךייש

לצא

ז"ע

לש

לארשי

אתועמשממ

יליספד

ירהו ,םהיהלא

תורישאה

ויה

לש

לארשי

י"אד)

השורי

ונל

םגו 'וכ

אטמ

דיל

.ק"ודו ,(לארשיל

ונדמל .ה

ז"יפל

המד

ז"עד

לש

לארשי

ןיא

הל

לוטיב

ונייה

לוטיב

לבא ,אצפחב

ןיידע

היה

ךייש

וב

לוטיב

דצמ

שואי

אלא ,םילעב

רמאנד

דוע

ןיד

לארשיד

וניא

לטבמ

ז"ע

ונייה ,ללכ

וניאד

לוכי

תושעל

השעמ

לוטיב

לבא .ללכ

אול

רייוצי

ם"וכעד

לטבי

ז"ע

לש

לארשי

ןידמ

שואי

םילעב

ריפש

היה

אלא ,ליעומ

תוטישפבד

אל

ןכתי

ןכ

םאד

אוה

לש

לארשי

כ"א

ם"וכעה

וניא

םילעב

ש"לו

וב

שואי

.םילעב

םגו

םא

יוגה

אוה

ףתוש

לבא

ןויכ

םהינשש

ולבק

התוא

הולאב

כ"א

ךירצ

לוטיבהש

שואיד

םילעב

היהי

י"ע

ומכו ,םהינש

אהב

םהירשאד

ןופרשת

שאב

בתכד

ן"במרה

לארשיהד

אל

ולכי

לטבל

ףא

םהש

ויה

םילעבה

לבא

ןויכ

םהש

אל

הואשע

הולא

אל

ולכי

,לטבל

לוטיבהד

שואיד

םילעב

ל"צ

י"ע

םילעבה

הואשעש

ןכלו .הולא

תופתושב

ןויכ

םהינשש

הואשע

הולא

ךירצ

שואיהש

םילעב

היהי

י"ע

ירהו ,םהינש

לארשי

עקפומ

השעממ

.לוטיב

לבא

לכ

הז

תעדל

יבר

לארשיד ,ותונקזב

אתעדא

הישפנד

לבא ,חלפ

ותודליב

רבס

יבר

ג"הכבד

לארשיה

חלפ

אתעדא

שוריפו ,ם"וכעהד

םירבדה

ףאד

לארשיהש

הוחתשה

הל

לבא

ןויכ

תלבקש

תוהלאה

התיה

אתעדא

ןכל ,ם"וכעהד

יגס

שואיב

םילעב

לש

ם"וכעה

ןכלו .דבלב

ם"וכעה

ףתושה

לוכי

לטבל

םג

קלח

.ק"ודו ,לארשיה

ףאו)

יבגד

םהירשא

ם"וכעהד 'ירמא

אל

ויה

םילוכי

לטבל

ףא

םהש

ושעש

התוא

,הולא

ןויכ

אלש

ויה

כ"או ,םילעב

נ"ה

אמינ

ם"וכעהד

וניא

םילעב

לע

קלח

ל"צ ,לארשיה

מ"מד

ןויכ

שיש

ול

תופתוש

הוגב

שי

ול

חכ

םילעבה

לטבל

תלבקה

סיפתו ,תוהלא

לוטיבה

הלוכב

ןויכ

לכש

תלבקה

תוהלא

התיה

ת"צו .ותעדמ

דוע

הדוקנב

(.וז

התעמו .ו

אובנ

כ"שמל

י"שר

םאד (.גנ)

לארשי

וניא

לטבמ

ז"ע

ולש

לכ

ןכש

וניאש

לטבמ

ז"ע

לש

ונישקהו .ם"וכע

המד

לכ

ןכש

חנית ,אוה

ז"ע

ולש

וניא

לטבמ

לכד

אבש

דיל

לארשי

עקפומ

םצעב

ןידמ

לבא ,לוטיב

אמש

ןיידע

לוכי

לטבל

ז"ע

לש

ם"וכע

ןויכ

שיד

ול

לבא .לוטיב

יפל

רומאה

המד ,אחינ

אצפחהד

ז"עד

לש

לארשי

ןיא

ול

לוטיב

ונייה

ןיאד

ול

לוטיב

ןכלו ,אצפחב

םא

אובי

ם"וכע

ולטביו

םידיב

אל

ליעוי

אלד

סיפת

לוטיבה

אצפחב

ז"עד

אטמד

דיל

לבא .לארשי

ןיידע

היה

םוקמ

רמול

ליעויש

לוטיב

שואיד

אוהד ,םילעב

דצמ

ארבגה

לטבמש

תלבק

אלא .תוהלאה

הזבד

ןנירמא

לארשיד

וניא

לוכי

תושעל

השעמ

לוטיב

םגו ,ללכ

אל

השעמ

לוטיב

דצמ

ארבגה

ונייהד

שואי

הזלו .םילעב

רמאק

39

ןויכד ,י"שר

לארשיש

וניא

לוכי

לטבל

ןידמ

שואי

וניאד ,םילעב

לוכי

תושעל

השעמ

לוטיב

לכ ,ללכ

ןכש

וניאד

לוכי

לטבל

ז"ע

לש

ןויכד ,ם"וכע

וניאש

לוכי

תושעל

השעמ

לוטיב

ארבגב

ונייהד)

שואי

לכ (םילעב

ןכש

וניאש

לוכי

ליחהל

שואי

אצפחב

ונייהד)

לוטיב

ז"ע

לש

.(םירחא

לבא

הנשמב

בתכ

י"שר

םאד ,ךפיהל

לארשי

וניא

לטבמ

ז"ע

לש

ם"וכע

לכ

ןכש

וניאש

לטבמ

ז"ע

לש

הארנ ,לארשי

םתהד

יריימ

י"שר

וניאשכ

אימוד ,םילעב

המד

וניאש

לטבמ

ז"ע

לש

הזלו .ם"וכע

ריפש

רמאק

י"שר

םאד

לארשי

וניא

לוכי

לטבל

ז"ע

לש

,ם"וכע

וניאד

לוכי

תושעל

השעמ

לוטיב

ללכ

וליפא

אצפחב

ז"עד

לש

לכ ,ם"וכע

ןכש

וניאש

לוכי

לטבל

ז"ע

לש

לארשי

וריבח

עקפומש

לוטיבמ

אצפחב

לבא .םצעב

ז"יא

ןינע

לוטיבל

ז"ע

לש

ומצע

אוהש

ןידמ

שואי

.םילעב

הנהו .ז

אהב

ל"סד

י"שרל

לארשיד (:זמ) 'סותו

הוחתשהש

ז"על

לש

ם"וכע

ןיא

הל

,לוטיב

וטושפב

ונייה

םושמ

ןויכד

הוחתשהש

הל

לארשי

ןכל

השענ

אצפח

לש

ז"ע

לש

.לארשי

לבא

מ"מ

םילעבה

םה

ם"וכעה

אלו

ןכלו .לארשיה

ףא

אוהש

עקפומ

ןידמ

לוטיב

אצפחב

לבא

שואיי

םילעב

ןיידע

היה

ךייש

.היב

ז"יפלו

אחינ

תריתס

ירבד

םתהד ,י"שר

המ (:זמ)

בתכש

תיבד

לש

ז"ע

הוחתשהש

הל

לארשי

ןיא

ול

ונייה ,לוטיב

ןיאש

ול

לוטיב

םאו ,אצפחב

אובי

השעיו 'א

הב

השעמ

לוטיב

אל

לבא .ליעוי

םא

לכ

םילעבה

ושאיתי

ריפש

היה

ןכלו .ליעומ

ןודינב

ףדד

ם"וכעהש (.גנ)

לארשיהו

םה

יוגהו ,םיפתוש

הצור

לטבל

וקלח

ןידמ

שואי

הזב ,םילעב

אל

תפכיא

ןל

המב

לארשיהש

הוחתשה

מ"מד ,הל

ם"וכעה

אוה

םילעבה

לע

וקלח

ריפשו

ולטבמ

ןידמ

שואי

.םילעב

לבא

ירבדמ

ראובמ (.גמ) 'סותה

יגילפד

ל"סו

םאד

חלפ

הל

לארשיה

אתעדא

הישפנד

םג

ם"וכעה

אל

היה

לוכי

לטבל

ל"צו ,וקלח

ל"סד

ןויכד

לארשיהש

הוחתשה

הל

ןכל

ךירצ

םגש

אוה

ףתתשי

הזו ,לוטיבב

ראובי

י"פע

ירבד

ן"במרה

ל"נה

לוטיבהש

שואיד

םילעב

ל"צ

י"ע

םילעבה

הולבקש

ל"סו ,הולאב

םאד 'סותהל

םירחא

כ"ג

הולבק

הולאב

כ"א

הז

בכעמ

םגש

םילעבה

אל

ולכוי

לטבל

ןידמ

שואי

לבא .םילעב

י"שר

קלוח

לע

הז

ל"סו

ימד

וניאש

םילעב

וניא

בכעמ

לע

שואיה

.ק"ודו ,םילעב

ןורא

שדקמו

אל

השעי

םדא

תיב

תינבת

לכיה

הרדסכא

תינבת

םלוא

רצח

דגנכ

הרזע

ןחלש

דגנכ

ןחלש

הרונמ

דגנכ

הרונמ

שי .'וכ

ןייעל

המל

אל

ריכזה

םג

אלש

השעי

ןורא

תרוצכ

ןוראה

היהש

ןכו .שדקמב

ם"במרה

ז"פב

תיב 'להמ

הריחבה

ריכזה

םילכה

אתיירבבש

אלו

.ןוראה

הרואכלו

ל"י

תוטישפב

ןיאד

הזב

מ"קפנ

תיישעד

ןורא

ה"אלב

רוסא

ירהש

שי

וב

םיבורכ

רוסאו

םושמ

ףוצרפ

.םדא

אלא

לכד

הז

םירבוסהל

רוסיאד

תיישע

ףוצרפ

םדא

רוסיאו

תיישע

ילכ

שדקמה

םהינש

םידמלנ

אשרדמ

אל"ד

ןושעת

יתא

אל

ושעת

תומדכ

עמשמדכו ,"ישמש

אטשפמ

איגוסד

40

לבא .םינושארבו

ם"במרה

ךוניחהו

שי

םהל

הטיש

תרחא

הזב

יכ

ג"פב

ז"ע 'להמ

יבג

רוסיא

אל

ןושעת

יתא

אל

ריכזה

ם"במרה

רוסיאל

תיישע

תיב

תינבת

לכיה

םילכו

תרוצב

ילכ

אלו ,שדקמה

בתכ

םש

א"כ

רוסיאל

תיישע

ףוצרפ

םדא

םיכאלמו

םינפואו

המחו

הנבלו

וליאו .'וכו

רוסיא

תיישע

תיב

תינבת

לכיה

םילכו

תומדב

ילכ

שדקמה

רמש

ז"פל

תיב 'להמ

הריחבה

יבג

יניד

ארומ

ראובמו .שדקמ

ל"סד

רוסיאהש

תיישעד

םילכ

תומדב

ילכ

שדקמה

וניא

דמלנ

ארקמ

אלד

ןושעת

רוסיאכו ,יתא

תיישע

םישמש

לש

הלעמ

ףוצרפו

אלא ,םדא

אוה

רוסיא

רחא

םושמ

ארומ

ןכו .שדקמ

הארנ

תעד

ךוניחה

'צמ 'יע

ט"ל

םתעדלו .ד"נר 'צמו

אלזא

ץוריתה

ל"נה

ןיידעד

היה

ךירצ

אתיירבה

ונעימשהל

רוסאש

תושעל

ןורא

תינבת

יהנו ,ןורא

ה"אלבד

רבוע

םושמ

תיישע

לבא ,םיבורכה

ונייה

רוסיאב

אל

ןושעת

לבא ,יתא

ןיידע

ךירצ

רבדה

רמאיהל

תיישעבש

ןורא

רבוע

םג

לע

רוסיא

תיישע

םילכ

תינבתב

ילכ

שדקמה

אוהש

רוסיא

רחא

ירמגל

ןידמ

ארומ

.שדקמ

הנהו .ב

ןייע

מ"הסב

ע"מ

בתכ 'כ

ם"במרה

תוצמש

תיישע

שדקמה

תללוכ

תיישע

םילכה

הרונמהש

ןחלשו

חבזמהו

םה

יקלח

ן"במרהו .ןכשמה

תוגשהב

שרשל

ב"י

השעלו

ג"ל

ויתופסוהבו

ןינמל

תוצמה

קלוח

ז"ע

ל"סו

תוצמש

תיישע

םילכה

הניא

תללכנ

תוצמב

תיישע

קר ,ןכשמה

תיישע

לכ

ילכ

תללכנ

תוצמב

הדובעה

תדחוימה

ונייהד ,הל

תוצמ

תיישע

הרונמה

תללכנ

תוצמב

תקלדה

תוצמו ,הרונמה

תיישע

ןחלשה

תללכנ

תוצמב

רודיס

תיישעו .פ"החל

ןוראה

הניאש

תרשקנ

םושב

הדובע

תמאב

הנמ

ן"במרה

הוצמל

ע"נפב

הארנו .ש"ע

רורב

ם"במרהש

רבוסה

רוסיאש

תיישע

םילכ

תומדב

ילכ

שדקמה

אוה

אתלמ

ארומד

שדקמ

ליזא

ותטישל

ל"סד

תוצמש

תיישע

םילכה

איה

קלח

תוצממ

תיישע

אליממו ,שדקמה

םילכהש

םמצע

שי

םהל

ןיד

םיללכנו ,שדקמ

ןידב

ארומ

,שדקמ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->