P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2015

pdf

text

original

Sections

ע"עו .ג

מ"ב 'מגב

םש

השקמד

אתיירבמ

אינתד

ונרוג

רשעמל

בייחל

וילע

םושמ

לבט

רמגתשמ

והזיאו ,ןתכאלמ

רמג

ןתכאלמ

תכאלמ

ןתסנכה

ד"סו ,

ונייהד

ןתסנכה

וליפא

הדשב

ץרתמו ,

ןתסנכה ,אל

תיבל

הז

אוה

רמג

תיעביאו .ןתכאלמ

אמיא

יכ

רמאק

יבר

יאני

םיתיזב

םיבנעו

ואלד

ינב

ןרוג

והנינ
,

לבא

ןיטח

ןירועשו

ןרוג

אידהב

ביתכ

היב

.כ"ע

יפלו

א"עבאה

אצוי

ןיטיחבד

םירועשו

ביתכד

והב

ןרוג

צ"יא

ב"הפר

ידכ

בייחל

יגסו

חורימב

כ"אשמ .הדשב

ץוריתל

ם"במרהו .ןושארה

ג"פ

תורשעמ

קספ

ץוריתהכ

ןושארה

לכהד

ךירצ

ד"בארהו ,ב"הפר

קספ

א"עבאהכ

רבדד

ביתכד

היב

ןרוג

וא

בקי

ונייהד

ןגד

שורית

רהציו

צ"יא

ראובמו .ב"הפר

דוע

תעדש

ד"בארה

רבדד

שיש

ול

ןרוג

אוה

אל

קר

ןיטיח

םירועשו

אלא

םג

שורית

ביתכד ,רהציו

והב

ןכו ,בקי

תעד

ן"במרה

מ"ב

הריתיו .םש

וזמ

איה

ש"רה 'יש

ק"פ)

תורשעמד

לכד (םש

רבד

שיש

ול

ןרוג

וניד

ןיטיחכ

וליפאו ,םירועשו

ןיאושיק

ןיעולדו

.ש"ייע

ז"יפעו

ש"רה 'ית

תיישוקל

םינושארה

ל"נה

וליאד

איגוסהמ

מ"בב

חכומ

םגד

ךילומב

קושל

ךירצ

וליאו ,ב"הפר

הנשמב

ןיאושקהד

וסקפישמ

קלחמ

הנשמה

ךילומבד

קושל

בייח

וסקפישמ

וליאו

ךילומב

ותיבל

ח"יא

דע

ועגיש

ונאבה 'יעלו) .ותיבל

ש"ארה 'ית

א"בטירהו

םגד

ךילומב

קושל

ךירצ

תייאר

ינפ

תיבה

הדשבש

ש"רה 'יתו (.פ"כע

יפלד

א"עבאה

אחינ

ןיאושקד

ןיעולדו

שי

םהל

ןרוג

ןכלו

םכילומב

קושל

צ"יא

אלא) .ב"הפר

20

ראשנש

ש"רה

אישוקב

לע

המ

ורמאש

איגוסב

מ"בד

הליחתמ

יאמד

וסקפישמ

וסקפישמ

לבא ,תיבב

פ"כע

בתכ

יפלד

תנקסמ

רבדד 'מגה

שיש

ול

ןרוג

ינאש

(.אחינ

ד"יפלו .ד

ש"רה

ןיאושקד

ןיעולדו

שי

םהל

ןכלו ,ןרוג

צ"יא

מ"מו ,ב"הפר

ירה

ןנת

םאד

ןכילומ

ותיבל

ח"יא

דע

עיגיש

ראובמו ,ותיבל

וליפאד

רבדב

שיש

ול

ןרוג

צ"יאש

ב"הפר

ונייה

אקוד

ךילומב

לבא ,קושל

ךילומב

ותיבל

ןיידע

ךירצ

אלא .ב"הפרל

השק 'כלש

ןיבהל

ארבסה

הזב

ןויכד

רבדבש

שיש

ול

ןרוג

אל

רמאנ

כ"הזגה

יתרעבד

שדוקה

ןמ

,תיבה

כ"א

ש"מ

םכילומשכ

םא ,פ"נממו .ותיבל

ןיד

ב"הפר

רמאנ

רבדב

שיש

ול

ןרוג

כ"א

וליפא

ךילומב

קושל

ימנ

ומכו)

רבדב

ןיאש

ול

םאו ,(ןרוג

ןיד

ב"הפר

אל

רמאנ

רבדב

שיש

ול

ןרוג

כ"א

וליפא

ךילומב

ותיבל

ימנ

.אל

תנשמבו

ןרהא 'ר

םש

בתכ

ראבל

הזב

םנמאד

רבדב

שיש

ול

ןרוג

אל

רמאנ

כ"הזגה

יתרעבד

שדוקה

ןמ

לבא ,תיבה

מ"מ

םכילומשכ

ותיבל

ךירצ

ב"הפר

ןידמ

רמג

הכאלמ

ןויכ

והזש

ףוס

.ותמגמ

לבא

השק

יל

הזב

הנהד

ןיטיח

םירועשו

שי

םהל

ןרוג

כ"או

צ"יא

ב"הפר

א"כ

ךילומב

כ"או ,ותיבל

אה

איעשוא 'רד

כ"ע

יריימ

ךילומב

רמאקו ,ותיבל

איעשוא 'ר

םאד

םסינכמ

ץומב

הנהו .ח"יא

םינושארב

ורמאנ

םירואיב

םינוש

ךיא

ליעומ

ץומה

עונמל

רבודיו ,בויחה

הזב

לבא ,ה"יא 'קל

תעד

ש"רה

ומצע

םש

םושמ

ץומהש

הסכמ

תא

האובתה

אלש

הארת

תא

ינפ

הנהו .תיבה

ארבס

וז

ךייש 'כל

םא

ןיד

ב"הפר

אוה

הזב ,כ"הזג

ל"י

ךירצד

הייאר

לבא ,שממ

םא

אתיא

ורואיבל

לש

ר"גה

ןרהא

ל"צז

רבדבד

שיש

ול

ןרוג

צ"יא

ב"הפר

א"כ

םושמ

רמג

אלו ,הכאלמ

תמחמ

כ"הזגה

השק ,יאני 'רד

דאמ

עומשל

היהיש

קוליח

ןיב

םא

האובתה

הלוגמ

וא

.הסוכמ

ןכו

שי

תושקהל

םג

ירבדב

ובתכש ,ןייגוסב 'סותה

כ"ג

ךילומבד

קושל

צ"יא

םגו ,ב"הפר

והדידל

השקי

איגוסהמ

מ"בד

חכומד

הנימ

םגד

ךילומב

קושל

ךירצ

כ"עו .ב"הפר

ךירצ

קלחל

לע

ךרד

ש"רה

רבדד

שיש

ול

ןרוג

מ"מו .ינאש

שרופמ

ירבדב

ד"רב 'סותה

םעטהד

ךירצש

ב"הפר

אוה

אנידמ

יאני 'רד

ןיאד

לבטה

בייחתמ

רשעמב

דע

האריש

ינפ

,תיבה

וליאו

יפל

רואיב

לש

ר"גה

ןרהא

ל"צז

וניא

ןינע

יאני 'רדל

יכ

יאני 'ר

יריימ

ב"הפרב

והזו ,כ"הזגמ

אקוד

רבדב

ןיאש

ול

ןאכו ,ןרוג

יריימ

רבדב

שיש

ול

תמאבד ,ןרוג

וניא

ללכב

קר ,כ"הזגה

ךילומב

ותיבל

ךירצ

ב"הפר

תמחמ

רמג

.הכאלמ

רשא .ה

לע

ןכ

הארנ

ראבל

תרבס

ש"רה

ןפואב

ל"סד ,רחא

המד

רבדש

שיש

ול

ןרוג

צ"יא

ןיא ,ב"הפר

רואיבה

הזב

הרותהד

העיקפה

ונממ

ןיד

אלא ,ב"הפר

ךפיהל

לכד

שיש

ול

ןרוג

ןרוגה

בישח

.תיבכ

תמאבו

הזש

רבתסמ

כ"ג

יפל

המ

ל"סד

ש"רהל

םגד

ןיאושיק

ןיעולדו

יבישח

שי

םהל

,ןרוג

ףא

ןיאש

םהב

םוש

כ"הזג

אלד

ביתכ

םהב

ןרוג

אלא ,ארקב

ל"נכ

ש"רהד

שרפמ

לכד

םישועש

ול

ןרוג

כ"א

ןרוגה

אוה

.תיבכ

התעמו

ראובמ

דאמ

לכד

הז

ךילומב

הזב ,קושל

ל"י

ןרוגהד

אוה

לבא ,תיבכ

ךילומב

ותיבל

כ"א

ףא

ןרוגהש

אוה

תיבכ

לבא

ז"יא

ףוס

ותמגמ

יוהו

ךילומכ

תיבמ

תיבל

ח"יאד

דע

עיגיש

תיבל

והזו .ןורחאה

ןיד

הנשמה

ןיעשוקהד

ןיעולדהו

םא

םכילומ

קושל

צ"יא

ב"הפר

יגסד

המב

םסנוכש

םגד ,הדשב

הז

בישח

לבא ,תיבכ

ךילומב

ותיבל

ךירצ

םאיבהל

ותיבל

שממ

והזש

ףוס

תמאבו) .ותמגמ

ימד

דאמ

תרבסל

ש"ארה

א"בטירהו

ךילומבד

קושל

יגס

תיבב

ךילומבו ,הדשבש

ותיבל

ךירצ

ותיב

(.ריעבש

21

ןויכו

לכהש

ןידמ

אליממ ,ב"הפר

םאד

אוה

הסוכמ

ץומב

וניאו

האור

ב"הנפ

ומכו ,רוטפ

ראיבש

ש"רה

אהל

אחינו .איעשוא 'רד

תטיש

לעו ,ש"רה

ךרד

הז

תטיש

.ןייגוסב 'סותה

לכ .ו

הז

ןיאושקד ,ש"רה 'ישל

ןיעולדו

יבישח

שי

םהל

ןרוג

ןכלו

ןכילומשכ

קושל

צ"יא

ב"הפר

הנשמהו ,ללכ

וסקפישמד

שרפתמ

הטושפכ

וליפאד

וסקפישמ

לבא .הדשב

תטיש

ש"ארה

א"בטירהו

ןיאושקד

ןיעולדו

יבישח

ןיא

םהל

ןרוג

ר"ש 'ישכו)

אקודד

ןגד

שורית

רהציו

יבישח

שי

םהל

לכבו (ןרוג

אנוג

םיכירצ

וסקפישמו ,ב"הפר

ונייה

וסקפישמ

,תיבב

המו

תקלחמש

הנשמה

ןיב

ךילומ

קושל

ןיבל

ךילומ

תיבל

ונייה

ךילומבד

קושל

יגס

תיבב

.ל"נכו ,הדשבש

שיו

והדידל 'יעל

םא

יפל

א"עבאה

רבדד

שיש

ול

ןרוג

צ"יאד

םא ,ב"הפר

והז

וליפא

וכילומב

וא ,תיבל

אמליד

אקוד

וכילומב

.קושל

לבא

שי

איבהל

היאר

ירבדמ

א"בטירה

ומצע

ל"נמ 'קהש

שיש

בויח

מ"ורת

ת"המ

םיתיזב

םיבנעו

ןויכ ,ללכ

שוריתד

רהציו

ןויכד 'יתו ,ביתכ

ארקד

יתרעבד

שדוקה

ןמ

תיבה

ךירצמד

ב"הפר

אל

המקותמ

שוריתב

ירהש ,רהציו

שי

םהל

כ"ע ,ןרוג

אוהד

םקותמ

םיתיזב

םאו .םיבנעו

אתיא

ךילומבד

ותיבל

ךירצ

ב"הפר

וליפא

רבדב

שיש

ול

ןרוג

כ"א

אלזא

.ןבומכ ,היארה

רתויו

שי

איבהל

היאר

הנהד

י"שר

יפל 'קה

א"עבאה

רבדד 'מגב

שיש

ול

ןרוג

צ"יא

כ"א ,ב"הפר

יאמ

רמאק

איעשוא 'ר

סינכמד

האובתה

ץומב

הלש

ירה ,רוטפו

וניא

יולת

ב"הפרב

איעשוא 'רד 'יתו .ללכ

אל

ל"ס

םגו .א"עבאהכ

ן"במרה

א"בטירהו

ונד

אישוקב

וצריתו ,וז

לע

יפ

ראוביו ,םכרד

הנהו .'קל

םא

אתיא

ךילומבד

ותיבל

ךירצ

ב"הפר

וליפא

רבדב

שיש

ול

ןרוג

כ"א

אישוק

ארקיעמ

אלא ,אתיל

כ"ע

חכומ

ל"סד

ינהל

םינושאר

רבדבד

שיש

ול

ןרוג

צ"יא

ב"הפר

.ללכ

הזמו]

שי

תושקהל

לע

המ

ראיבש

תנשמב

ןרהא 'ר

תא

תרבס

ש"ארה

א"בטירהו

ךילומבד

קושל

ךירצ

ב"הפר

לבא ,כ"הזגמ

ךילומב

ריעל

ךירצ

ב"הפר

תמחמ

רמג

כ"אד ,הכאלמ

יהנ

ורמאש

רבדבד 'מגב

שיש

ול

ןרוג

צ"יא

ב"הפר

הזבו

המקותמ

אתיירבה

והזיאד

ןנרג

לבא ,'וכ

אמש

ונייה

אקוד

ךילומב

קושל

צ"יאד

ב"הפר

א"כ

כ"הזגמ

הזב

אתא

כ"הזגה

ןרוגד

ביתכ

והב

עקפמו

כ"הזגהמ

יתרעבד

שדוקה

ןמ

.תיבה

לבא

ךילומב

ותיבל

ךירצש

ב"הפר

תמחמ

רמג

הכאלמ

ל"נמ

א"בטירהל

רבדד

שיש

ול

ןרוג

צ"יא

רבכו .ב"הפר

ונבתכ

ןיאש

ורבסה

לש

ר"גה

ןרהא

ל"צז

חרכומ

ירבדב

ראובמלו ,א"בטירה

שי

היאר

אלש

[.וירבדכ

הארנו .ז

ראובמד

ז"יפל

כ"עד

י"שר

ן"במרהו

א"בטירהו

תיל

והל

ארבסה

ונבתכש

תעדב

ש"רה

המד

רבדש

שיש

ול

ןרוג

צ"יא

ב"הפר

אוה

םושמ

ןרוגהש

בישח

כ"אד .תיבכ

יאדוב

היה

רבתסמ

ךילומבד

ותיבל

אל

יגס

ןרוגב

יהנד

אוהד

תיבכ

לבא

ז"יא

ףוס

כ"או .ותמגמ

המ

השקוה

םהל

ךנהל

םינושאר

א"עבאהמ

לע

אה ,איעשוא 'רד

וטושפב

אחינ

א"עבאהד

יריימ

ךילומב

איעשוא 'רו ,קושל

יריימ

ךילומב

.ותיבל

אלא

כ"ע

תילד

והל

ארבס

ל"סו ,וז

רבדד

ןיאש

ול

ןרוג

צ"יאד

ב"הפר

ז"יא

םושמ

ןרוגהש

בושח

אלא ,תיבכ

םושמ

רבדבד

שיש

ול

ןרוג

ללכב

אל

רמאנ

ןיד

ןכלו ,ב"הפר

אטישפ

והל

ןיאד

קוליח

הזב

ןיב

ךילומ

קושל

ןיבל

ךילומ

.תיבל

22

ידזאו .ח

ש"רהד ,והיימעטל

הימעטל

וליפאד

ןיאושק

ןיעולדו

יבישח

שי

םהל

הידידלד ,ןרוג

אה

רבדד

שיש

ול

ןרוג

צ"יא

ב"הפר

וניא

כ"הזג

אלא

ארבס

המכו

ונראיבש

ןרוגהד

בישח

א"שמו) .תיבכ

ןרוגד 'מגב

אידהב

ביתכ

והב

פ"ה

הרותהד

הבישחה

תא

ןרוגה

תיבכ

יבג

ה"הו ,ןגד

לכל

רבד

שיש

ול

אליממו (.ןרוג

ךילומבד

ותיבל

וניא

ליעומ

אוהד

ךילומכ

תיבמ

תיבל

ח"יאד

דע

עיגיש

תיבל

לבא .ןורחאה

ן"במרה

א"בטירהו

והיימעטל

אקודד

ןגד

שורית

רהציו

יבישח

שי

םהל

והדידלד ,ןרוג

המ

רבדש

שיש

ול

ןרוג

צ"א

ב"הפר

אוה

כ"הזגמ

ארקד

ןרוגד

עיקפמ

ארקמ

ןמד

ןכלו ,תיבה

ןיא

קוליח

הזב

ןיב

םא

ךילומ

קושל

וא

.ק"ודו ,תיבל

מ"ב 'מגב

(:חפ)

השקמ

לע

יאני 'ר

ד

מ

ךירצ

ב"הפר

הנשמהמ

ןיאושקהד

ןיעולדהו

ץרתמו ,וסקפישמ

תנוכד

הנשמה

וסקפישמ

םש 'סותב 'יעו .תיבב

ךיא 'קהש

ליעומ

וסקפיש

ירה ,תיבב

סוקיפה

אוה

רמג

ןתכאלמ

כ"או

םא

ןסקיפ

תיבב

אצמנ

המדקש

ב"הפר

רמגל

ךיאו ,הכאלמ

בייחתנ

ש"מו ,ז"יע

סינכמהמ

האובת

ץומב

הלש

ח"יאד

ןויכ

ב"הפרש

המדק

וליפאו ,חורימל

םא

חרימ

כ"חא

ןכד)

תעד

י"שר 'ישכ 'סותה

וליפאד

םא

חרימ

כ"חא

תיבב

האובתבד 'יתו .(רוטפ

ז"יא

ךרדה

סינכהל

םדוק

רמג

כ"אשמ ,הכאלמ

ןיאושיקב

.ןיעולדו

יפל 'כלו]

ארבסה

ונבתכש

ר"גהמ 'יעל

ןרהא

ל"צז

בתכש

תעדב

ש"ארה

א"בטירהו

שיד

םיניד 'ב

ב"הפרב

ךילומבד

קושל

ךירצ

ב"הפר

כ"הזגמ

הזלו)

יגס

תיבב

לבא (הדשבש

ךילומב

ריעל

ךירצ

ב"הפר

םג

םושמ

רמג

הכאלמ

הזלו)

ךירצ

ותיב

,(ריעבש

היה

םוקמ

ץרתל

תיישוק

ןפואב 'סותה

אהד ,רחא

ןיאושיקד

ןיעולדו

יריימ

ךילומב

המו ,קושל

ךירצש

ב"הפר

אוה

הזבו ,כ"הזגמ

רשפא

אלד

תפכיא

ןל

םא

ב"הפרה

המדק

רמגל

הכאלמ

וא

ןויכ ,ךפיהל

םניאש

ןינע

ןיאו ,ז"לז

םוש

רשק

ןיב

ןיד

רמג

הכאלמ

ןיבל

ןיד

כ"אשמ .ב"הפר

אה

איעשוא 'רד

םירעמד

םדא

לע

ותאובת

יריימ

ךילומב

ךירצד ,ותיבל

ב"הפר

ןידמ (םג)

רמג

כ"או ,הכאלמ

חורימה

הסינכהו

תיבל

לכה

אוה

ןידמ

רמג

הזבו ,הכאלמ

רשפא

ךירצד

אקוד

רדס

הז

חורימ

כ"חאו

הסינכ

תיבל

ידכ

רמגיתש

הכאלמה

[.הכרדכ

לבא

ש"רה

תורשעמ

םש

תיישוק 'ית

ןפואב 'סותה

אהד ,רחא

ח"יאד

סינכמב

ץומב

הלש

ונייה

םושמ

ץומהש

הסכמ

תא

האובתה

ןיאו

םש

כ"אשמ ,היאר

ןיאושיקב

ןיעולדו

וליפא

םא

אל

סקיפ

ןיידע

מ"מ

ירה

םיאור

תא

.ב"הנפ

דוע

שי

הטיש

תישילש

הזב

אוהו

וניברב

הנוי

תוכרב

בתכד (:אל)

לכד

אוהש

ץומב

יוה

לכאמכ

המהב

וניאו

ליעומ

לעו .ב"הפר

ךרד

הז

א"בטירב 'יע

ןייגוסב

םאד

סינכה

ץומב

ז"יא

הארנו .ןגד

והדידלד

אחינ

תיישוק

אהמ 'סותה

וסקפישמד

םתהד ,תיבב

םג

םדוק

סוקיפ

יהנ

אלד

הרמגנ

ןתכאלמ

לבא

מ"מ

ל"י

םניאד

ללכב

לכאמ

.המהב

י"שרבו

וניצמ

הריתס

הזב

ןייגוסבד

י"שרפ

רוטפהד

סינכמשכ

ץומב

אוה

תמחמ

ןורסח

רמג

ןכו ,הכאלמ

ראובמ

י"שרב

םיחספ

הדנבו (.ט)

לבא .(:וט)

י"שרב 'יע

תוחנמ

ה"ד (:זס)

ץומב

הלש

ל"זו

ןיעכ

לכאמ

המהב

לכאמו

המהב

רוטפ

ןמ

רשעמה

א"ל

ץומב

הלש

אלש

הארי

ינפ

תיבה

ןושלה 'כלו .ל"כע

ןושארה

אוה

וניבר 'יפכ

הנוי

ןושלהו ,א"בטירהו

ינשה

אוה

יקיפא 'יעו] .ש"רה 'יפכ

םי

ב"ח

[.ט"כ 'יס

23

י"שר 'יע

מ"ב

השקהש (:חפ)

יפל

א"עבאה

םש 'מגב

רבדבד

שיש

ול

ןרוג

צ"יא

,ב"הפר

כ"א

ק"מ

איעשוא 'ר

םירעמד

םדא

לע

ותאובת

א"בטירב 'יעו .'וכ

ראיבש

ותישוק

י"שרד

ותטישל

המרעההד

הליעומ

םגד

םא

חרמי

כ"חא

םאו ,רטפיי

אתיא

רבדבד

שיש

ול

ןרוג

בייח

י"ע

חורימ

דוחל

וליפא

הדשב

כ"א

טושפ

םגד

חורימ

תיבב

המו ,ליעוי

הליעוה

.ותמרעה

לבא

א"בטירה

תמאבד 'ית

יריימ

אלש

חרימ

קר ,תיבב

הרז

טעמ

לבא ,טעמ

םא

חרימ

תיבב

תמאב

ךירצ 'כלו .בייח

ןיבהל

כ"א

רקיעה

היה

ךירצ

איעשוא 'ר

רמול

םירעמש

אלש

המו ,חרמל

ןינע

הסנכהה

תיבל

.ןאכל

םנמא

םג

ן"במרב

בתכ

ןכ

איעשוא 'רד

יריימ

אלשכ

חרימ

ללכ

קר

הרז

טעמ

ןכא ,טעמ

ראובמ

דוע

וירבדב

תמאבד

םג

רבדב

שיש

ול

ןרוג

בייחד

י"ע

חורימ

דוחל

ה"ה

בייחש

י"ע

ב"הפר

דוחל

וליפא

אלב

אדחבו ,חורימ

והיינימ

ןכלו ,יגס

ךירצ

סינכהל

ץומב

ידכ

ב"הפרהש

אל

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->