You are on page 1of 27

Sabiedrisks politikas centrs

CITA pieeja konsultcijm ar sabiedrbu


(Iveta Kaoka, PROVIDUS)

Divas pamatpatiesbas (1)


(pie kurm odien nemitgi atgriezos!)

PIRM PATIESBA. Reti kura organizcija, aktvists, akadmiis ir spjgs kvalitatvi iesaistties jaunu dokumentu (likumu, stratiju, koncepciju, u.c.) izstrdes proces pc tam, kad tie jau ir nonkui Valsts sekretru sanksm

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Divas pamatpatiesbas (2)


(pie kurm odien nemitgi atgriezos!)

OTR PATIESBA. Ldzdalbai eksa pc nav jgas nevajag organizt masu konsultanos konsultans pc! Lai no apspriedm btu jga ts prasa pau, konkrtajam gadjumam piemrotu DIZAINU (Kdas
informcijas iestdei vl trkst? No k to vartu iegt? Kdas ir efektvks metodes, lai sasniegtu o informcijas nesju?)

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

K domt par konsultanos, ldzdalbu?


Pamatjautjums: kdas informcijas mums k lmumu piemjiem obrd pietrkst, lai izstrdtu maksimli labu politikas plnoanas dokumentu, tiesbu akta projektu?
Citiem vrdiem domt par konsultanos k procesu, kas ir vajadzgs pirmm krtm PAAI PRVALDEI (nevis sabiedrbai, NVO un citiem trakajiem)!
Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Kas vartu bt t trksto informcija? (1)


Situcija Nr.1. Kda ministrija pastjusi ptjumu. Ptjum atrodamas vairkas rekomendcijas attiecgs rcbpolitikas jom. Aptaujjiet ar citus zinous cilvkus, noskaidrojot viu skatjumu par to, k vrtt katru rekomendciju, un kuras no tm ievieamas prioritri!
Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Ilustrcija

(Eiropas Komisijas organizt konsultans par Vairas Ves-Freibergas vadts augsta lmea ekspertu
grupas mediju brvbas un plurlisma jautjumos sagatavoto ziojumu [Public consultation on the independent report from the high level group on media freedom and pluralism]. Konsultans mris: saemt daudz alternatvu skatjumus uz ziojuma rekomendcijm. Saemts atbildes tiks izmantotas tam, lai lemtu, vai ES btu savdk jorganiz savs darbs mediju politikas ietvaros.) Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Kas vartu bt t trksto informcija? (2)


Situcija Nr.2. Iestde kd no savm jomm ir nonkusi pie atzias, ka problmu var risint trs dados veidos.
Pakonsultjieties par to, kur no veidiem vartu bt labkais! Iespjams, ka noskaidrosies, ka ir kds ceturtais veids par ko neesat pat aizdomjuies!
Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Ilustrcija

(Eiropas Komisijas organizt sabiedrisk apspriede par Audiovizulo mediju regulatoriem [Public consultation
on the independence of audiovisual regulatory bodies]. Konsultans mris:paldzt Komisijai lemt par visatbilstoku rcbu, k ar izvrtt Komisijas jau sagatavotos rcbas modeus.)

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Kas vartu bt t trksto informcija? (3)


Situcija Nr.3. Iestdm nereti ir plas atbildbas lauks. Bet iespja paiem darbiniekiem pieredzt VISAS attiecgs nozares problmas (vai, tiei otrdi, labks izpausmes!) - neliela. Pajautjiet tiem, kas vartu ar tm bt saskruies!

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Ilustrcija

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Nupat prezentcij redzjt neformlu, no dizaina viedoka ne sevii darbietilpgus konsultans veidus tie noteikti ir izmantojami valsts prvaldes darb! Bet dakrt jautjumi ir tik sareti, ka prasa nedaudz formlku pieeju diskusiju dokumentu

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Diskusiju dokumenti (1)


Green papers = Lielbritnija, rija, Kanda, Austrlija, Eiropas Komisija, u.c.
Konsultciju, diskusiju dokumenti
Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Diskusiju dokumenti (2)


Valdbas vai citu iestu izstrdts dokuments, kur sabiedrbai apsprieanai tiek piedvtas jaunas idejas, iniciatvas konkrtm rcbpolitikm
Atbilstoi konkrtajai jaunajai idejai, iniciatvai iestde diskusiju dokument formul konkrtus jautjumus, par kuriem t vlas uzzint ieinterests sabiedrbas (ekspertu, socilo grupu, NVO, aktvistu, nozares darbinieku) viedokus Attiecg iestde neapemas kdu no piedvtjm idejm ieviest;

Pc tam, kad sabiedrbas prstvji ir atstjui savas atbildes diskusiju dokumentam, ie viedoki tiek apkopoti un attiecg iestde var izstrdt jaunu koncepciju vai normatvo aktu grozjumu
Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

ES piemrs (1)
(Eiropas pilsou iniciatva)

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

ES piemrs (2)
(piemri jautjumiem)

1) Vai minimlais vecums tam, lai atbalsttu Eiropas pilsou iniciatvu, btu jpiesaista vlanu tiesbu vecumam Eiropas Parlamenta vlans katr no dalbvalstm? 2) Ja n, tad kdus citus piemrotus variantus js vartu mint? 3) Vai parakstu vkanai jnosaka konkrts termi? 4) Ja t, vai js uzskatt, ka viens gads vartu bt pietiekams termi? 5) Vai viss dalbvalsts jbt vienotiem parakstu prbaudes kritrijiem?
Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

ES piemrs (3)
Organizcijas, kas sniedza viedokli

Vienas no organizcijm prieklikumi


Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

ES piemrs (4)
Eiropas Komisija apkopojums par iesniegtajm atbildm

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Kandas piemrs (1)


(viendzimuma laulbas)

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Kandas piemrs (2)


(viendzimuma laulbas)

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Lielbritnijas piemrs 1
(k efektvk kontrolt drobas iestdes?)

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Lielbritnijas piemrs 2
(k efektvk kontrolt drobas iestdes?)

Iestdes vstjums: da ir vzija tam, k sistmai BTU jizskats. Lk, eit bs dai msu prieklikumi tam, k ldz dai sistmai nonkt. Ko js, cienjamie respondenti, par tiem domjat? Varbt varat piedvt ko labku?

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Lielbritnijas piemrs 3
(k efektvk kontrolt drobas iestdes?)

NB! Novrtjiet, ka jautjuma komplictba netiek trivializta = ja t ir sareta problma, tad ir!

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Kdu tehnisko informciju var prast no respondenta ds konsultcijs?


NEPRSPLT! Bet ok, ja tiek: Prasta informcija par to, kas ir respondents, kdas zinanas, ko prstv (lai gan ir daas situcijas, kad ar anonmi vrtjumi var bt nodergi)? Lgta atauja via vrtjumu publiskot!

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Iestdes pienkumi pret respondentiem (svargkie)


1. Apspriedes pieteikum izskaidrot, kdam mrim viedoklis tiek lgts (ko iestde ar iem viedokiem plno dart!) 2. (Nopietniem diskusiju dokumentiem) Apspriedes pieteikum vienlaikus izsmeoi, bet ar kodolgi rezumt iestdes pareizjo domugaitu, pat ja t ir komplicta, iespjams, ielikt ar kdus ilustratvus piemrus(skat.Lielbritnijas drobas iestu green paper); 3. Lai gan du konsultciju ietvaros iestdei NAV pienkums kaut ko emt vr vai atbildt pc btbas, tomr btu jauki publiski informt par iestdes kopjiem secinjumiem un turpmko darbu pie attiecg jautjuma!
Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Kdas pilsonisks ldzdalbas problmas agrna konsultans risintu Latvij? (1)


1. Pilsonisk ldzdalba parasti notiek prk vl dokumenta izstrdes stadij kad lielos vilcienos viss jau izdomts un izvle starp dadiem risinjumu variantiem jau notikusi
Ldz ar to: Nevar maint kopjo dokumenta kursu (pat ja iestde pati saprot, ka varja bt ar citi, labki problmas risinjumi); Valsts prvaldei izstrdes stadij nepienk visa pilnvrtga dokumenta izstrdei noderg informcija

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Kdas pilsonisks ldzdalbas problmas tie risintu Latvij? (2)

2. Iesaistans VSS stadij no pilsoniskajiem aktvistiem prasa lielu administratvi juridisko kapacitti (noformult prieklikumus tehniski pieemam izteiksm - ko kur grozt, u.tml.), kas lielkajai daai nav pavelkama. Rezultts: nereti frustrjos gan NVO, gan prvaldei.

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS

Ko nozm CITA pieeja konsultcijs?


T skas ar mirkli, kad iestde: 1. 2. apzins, ka rpus iestdes ir daudz nodergu zinanu, kas var paldzt ts darb; saprot, ka, lai pie s informcijas tiktu, jmk uzdot PRECZS jautjums ATBILSTOAJAI auditorijai VISPIEMROTKAJ brd. Tlkais ir tehnikas lieta...!

Iveta Kaoka, Sabiedrisks politikas centrs PROVIDUS