Νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο

H ραγδαία αύξηση του τζίρου του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει οδηγήσει στην εμφάνιση πολλών
ηλεκτρονικών καταστημάτων ειδικά τα τελευταία χρόνια μεσούσης και υποβοηθούμενης της οικονομικής
κρίσης στην χώρα μας.
Ο καταναλωτής - επισκέπτης ενός e-shop καθώς και κάθε επαγγελματίας που επιθυμεί να προχωρήσει
στην κατασκευή e-shop είναι χρήσιμο να γνωρίζει κάποιες βασικές πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο
που διέπει το e-oommerce / ηλεκτρονικό εμπόριο στην χώρα μας.
Οι αποκαλούμενες συμβάσεις από απόσταση διέπονται από το νόμο 2251/1994 και προβλέπουν
ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες για τον καταναλωτή - επισκέπτη ενός e-shop
Σύμφωνα με το νόμο, τα e-shops / ηλεκτρονικά καταστήματα, για να μπορούν έγκυρα να συνάπτουν
συμβάσεις με τους καταναλωτές θα πρέπει να παρέχουν ενημέρωση με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο στα
ακόλουθα:

1) την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή
2) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
3) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το ΦΠΑ, εφόσον δεν περιλαμβάνεται
στην τιμή
4) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης
5) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής
6) το δικαίωμα υπαναχώρησης
7 το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν υπολογίζεται με βάση άλλη
εκτός των βασικών τιμολογίων

8) την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών ή
υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς.
Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιούνται τα παραπάνω στοιχεία, η σύμβαση είναι άκυρη υπέρ του
καταναλωτή.
Οι εταιρίες πάσης μορφής, που παρέχουν τη δυνατότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου, υποχρεούνται να
έχουν αναρτημένους στην ιστοσελίδα τους, τους γενικούς και ειδικούς όρους πώλησης, μεταξύ άλλων
ιδιαίτερα:
1) τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, περιλαμβανομένων των όρων πίστωσης ή πληρωμής με δόσεις,
καθώς και τους όρους εξασφάλισης
2) τους όρους καταγγελίας της σύμβασης, επιστροφής του προϊόντος και επιστροφής του καταβληθέντος
τιμήματος
3) πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις
και τελευταίο
4) τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και, σε χωριστό ηλεκτρονικό
έγγραφο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης.
Επειδή ο ρόλος μιας εταιρείας κατασκευής ιστοσελίδων δεν αναλώνεται μόνο στον σχεδιασμό μιας
ιστοσελίδας αλλά και στην πολύπλευρη συμβουλευτική υποστήριξη του πελάτη είναι καλό να
ενημερώνουμε τους υποψήφιους πελάτες μας στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου για τις υποχρεώσεις
τους προς το διαδικτυακό τους κοινό.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful