28.09.

2012
FIŞĂ DE ÎNMATRICULARE

UMF - Homepage
[ RO EN FR ]

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR.T.POPA” IAŞI MEDICINĂ DENTARĂ FIŞĂ DE ÎNMATRICULARE FISA DE INMATRICULARE COMPLETATA SI LISTATA VA FI ADUSA LA SECRETARIATUL FACULTATII Nr. Secţiunea I.1 crt. Date personale ale studentului 1 cu cetăţenie română/străină 1 2 3 4 5 Numele de familie la naştere (din certificatul de naştere) Numele de familie actual (după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă este cazul, conform actului doveditor) Prenumele Iniţialele tatălui/mamei2 CNP3 Studenţii străini vor completa cu numarul pasaportului sau actului de identitate Data naşterii Anul Luna Ziua 7 Locul naşterii Ţara de origine Judeţul (Ţara4) Localitatea 8 9 10 11 Sexul (F/M) Starea civilă5 Starea socială6 specială Cetăţenia Română, cu domiciliul în România/în străinătate Alte cetăţenii Cetăţenie anterioară, dacă este cazul 12 13 Etnia7 Domiciliul stabil Ţara Judeţul8/(cod ţara9) Oraşul/Comuna/Satul Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)10 F M Căsătorit(ă) Divorţat(ă) / Văduv(ă)

6

Necăsătorit(ă) DA DA

14

Actul de identitate / Documentul de călătorie11 (CI/ BI/ PAŞAPORT)

Tip document Seria Numărul

CI

BI

Paşaport

inmatriculare.umfiasi.ro/fisa?specializare=2

1/5

09. cu bursă acordată pe criterii sociale Alte tipuri de bursieri Bursă olimpic internaţional Admis prin concurs Admis ca olimpic (naţional/internaţional) Admis la continuare de studii Repartizat de minister (bursier al statului român)13 .numai pentru studenţii străini inmatriculare. de studiu) Bursă de excelenţă Bursă de merit Bursă de studiu Bursier.umfiasi. cu bursă acordată pe criterii profesionale (de excelenţă.28.ro/fisa?specializare=2 2/5 6 Programul de studii/Specializarea 11 Forma de finanţare a studiilor 12 Tipul de bursă 13 Situaţia şcolarităţii la începutul anului universitar .2012 UMF .2 crt. Secţiunea I.Homepage Eliberat Data eliberării Anul Luna Ziua Perioada de valabilitate Anul Luna Ziua 15 Alte date personale ale studentului Telefon Email 16 Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi DA Nr. de merit. Date privind şcolaritatea studentului 12 3 Ciclul de studii Licenţă Master Doctorat Denumirea Localitatea în care se desfăşoară programul de studii Limba de predare în care se desfăşoară programul de studii Durata programului de studii/specializării Numărul de credite 7 8 9 Anul universitar Anul de studii Forma de învăţământ Zi Frecvenţă redusă Învăţământ la distanţă Susţinut de la buget Cu taxă în RON Cu taxă în valută Bursier CPNV Nebursier Bursier Bursier.

Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene .3. master.umfiasi.numai pentru studenţii străini Admis la studii paralele Transferat în interiorul universităţii Reînmatriculat Promovat (integralist) Promovat (promovat prin credite) Revenire din întrerupere de studii Prelungire şcolaritate Transfer interuniversitar Înscris pentru prima oară ca student în ciclul respectiv de studii Provenit din promoţia curentă/anterioară (de liceu. Cercetării. echiv alarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor din Ministerul Educaţiei. licenţă.28. în funcţie de ciclul la care este admis) Admis/Student la un al doilea program de studii din acelaşi ciclu de studii universitare Promovat (integralist) Promovat (promovat prin credite) Exmatriculat Prelungire şcolaritate Retras de la studii Întrerupere de studii semestrul I Întrerupere de studii semestrul II Absolvent (cu sau fără diplomă) Student în semestru de mobilitate Erasmus/Socrates Cu situaţia neîncheiată 14 Situaţia şcolarităţii la sfârşitul anului universitar Numărul de credite (atât pentru promovare integrală.acorduri bilaterale/Direcţia generală înv ăţământ superior.Homepage Repartizat de minister (bursier al statului român)13 . Secţiunea I. 1 Studiile preuniversitare absolvite. cât şi pentru promovare parţială) 15 Alte date privind şcolaritatea studentului Nr.a – Date privind pregătirea anterioară a studentului 14 (absolvent de liceu) crt. nivel liceu Denumirea instituţiei unde a absolvit Ţara Localitatea Judeţul Profilul/Domeniul Durata studiilor Anul absolvirii Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID) 2 Datele de identificare ale diplomei Tipul (diploma de bacalaureat sau echiv alentă pentru studentul care a absolv it studii anterioare în străinătate) Zi Seral FR ID Seria Numărul Emitentul Anul emiterii Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii 3 Alte observ aţii (pentru cazurile în care studentul care a absolv it studii anterioare în străinătate).2012 UMF . Tineretului şi Sportului) inmatriculare.09.ro/fisa?specializare=2 3/5 .

(absolvent de ciclu de învăţământ universitar) 1 Studiile universitare absolvite Studentul are studii universitare Ţara Localitatea Judeţul Denumirea instituţiei de învăţământ superior Facultatea Domeniul/Profilul Programul de studii/Specializarea Titlul obţinut Forma de învăţământ17 (Zi/FR/ID/Seral) Forma de finanţare a studiilor18 (buget/taxă) Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre.2012 UMF . echiv alarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor) Nr. cu subvenţie cazare Necăminist 3 Alte categorii de informaţii având caracter administrativ inmatriculare.umfiasi.b – Date privind pregătirea anterioară a studentului 16 crt. echiv alarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor)15 Nr. Secţiunea I. după caz) Anul absolvirii 2 Datele de identificare ale actului de studii Tipul – denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/echivalentă/diplomă de master) Seria Numărul Emitentul Anul emiterii Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii19 3 Alte observ aţii Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene .Homepage Educaţiei. Date de tip administrativ privind studentul 1 2 Numărul matricol din registrul matricol (al facultăţii) Informaţii privind cazarea studenţilor Căminist Căminist. Secţiunea I.acorduri bilaterale/Direcţia generală înv ăţământ superior.3.28./Serie act de recunoaştere/echiv alare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală înv ăţământ superior.4 crt. echiv alarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor)20 DA NU Zi Buget Seral Taxă FR ID Nr. Cercetării. Tineretului şi Sportului) Nr. cu unul dintre părinţi cadru didactic Necăminist.09./Serie act de recunoaştere/echiv alare (eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală înv ăţământ superior.ro/fisa?specializare=2 4/5 .

09. Date privind absolventul 1 Ciclul de studii absolvit Licenţă Master Doctorat Serie Număr 2 Diploma de absolvire Instituţia emitentă Data eliberării Anul Luna Ziua Data susţinerii Anul examenului de finalizare a studiilor Luna Ziua 2 2 Alte date suplimentare Nr.Homepage 4 Alte opţiuni ale studentului român Moldov a .ro/fisa?specializare=2 5/5 . Secţiunea I.2012 UMF .28.. echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor21 Renunţă Media examenului de finalizare a studiilor (calificativ de absolvire) Serie Număr Trimite date înmatriculare inmatriculare. seria atestatului de echivalare eliberat de Direcţia generală de învăţământ superior.ordin cifra / ordin Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene Nr.5 crt.umfiasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful