P. 1
Curs 2

Curs 2

|Views: 0|Likes:
Published by Dorian Pitici

More info:

Published by: Dorian Pitici on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2014

pdf

text

original

Bugetul Comunitar

.

2

§ ansamblul resurselor financiare de care
UE dispune anual pentruîndeplinirea de
cătreinstituţiilecomunitarea obiectivelor
stabiliteprinTratate.

§ acopera cheltuielile anuale ale tuturor
institutiilorUE

Bugetul General al Uniunii Europene

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20110630MUN23022
/html/EU-budget-at-glance

.

3

De unde vin banii?

§ Resurse proprii tradiţionale — taxele aplicate pentru
importulproduselordin ţăriledin afaraUE:
– prelevăriagricole;
– taxevamaleprelevateîncadrulschimburilorcu state terte.
§ Resurse din taxa pe valoarea adaugată percepută în statele
membre(fiecarestat membrucontribuie un anumitprocentdin
TVA ).
§ O contribuţie din VNB al fiecărui stat membru: in functie de
nivelulde bogatieal fiecarulstat
§ Alte resurse: taxele plătite de către membrii personalului UE
pe salarii, contribuţiile de la ţări din afara UE la anumite
programe UE şi amenzile aplicate companiilor care încalcă
regulileconcurenţeisaualtelegietc.

Bugetul General al Uniunii Europene

Statelemembrele colectează acesteresurse înnumeleUE şile transferă lunar la bugetulUE.

.

4

Bugetul General al Uniunii Europene

19%

51%

30%

1%

14%

63%

7%

16%

16%

67%

1%

12%

11%

76%

1%

12%

11%

76%

1%

15%

11%

73%

1%

17%

0%

100%

Resurse proprii
traditionale

Resurse din TVA

Contributii din VNB

Alte resurse

1996
2007
2008
2010
2011
2012

Bugettotal:

2007: 126,5 mldEuro
2008: 129,1 mldEuro
2009: 133,8 mldEuro
2010: 141,5 mldEuro
2011: 141,9 mldEuro
2012: 147,2 mldEuro

De unde vin banii?

2013: 150,9 mldEuro

.

5

Germania contribuie cu peste 20,58% din bugetul Uniunii, urmata de Franta
(17,81%). Celemaimicicontributiivinde la Cipru(0,11%) siMalta (0,04%).

Bugetul General al Uniunii Europene

Pentrucadrulfinanciarmultianual2014-2020.

De unde vin banii? – Contributia statelor membre

20.58%

17.81%

14.68%

12.53%

7.93%

4.78%

3.25% 2.94%

2.01% 2.40%

1.98%

1.51% 1.51%

0.94% 1.20%

0.80% 0.72% 0.61% 0.38% 0.26% 0.22% 0.22% 0.18% 0.12% 0.09% 0.11% 0.04%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Germania

Franta

Regatul Unit

Italia

Spania

Olanda

Belgia

Suedia

Polonia

Austria

Danemarca

Grecia

Finlanda

Irlanda

Portugalia

Cehia

Romania

Ungaria

Slovacia

Luxemburg

Slovenia

Bulgaria

Lituania

Letonia

Estonia

Cipru

Malta

.

6

§ Bugetul UE reprezintă cca 1% din produsul
intern brut al celor27 de state membre.

§ In medie, fiecare cetatean UE contribuie la
bugetul Uniunii cu ≈244 euro/pers/an,
cetăţenii europeni necontribuind însă direct la
bugetulUniuniiEuropene.

Bugetul General al Uniunii Europene

.

7

Cat primim vs. cat platim? (per capita)

Anul
2008

.

8

Procedura bugetară

Înprincipiu, ConsiliulşiParlamentul
hotărăsc, împreună şiînfiecarean,
bugetuleuropean.

Bugetul General al Uniunii Europene

Sedintaplenaraa ParlamentuluiEuropean
din 18 decembrie2008, pentruadoptarea
bugetuluiUE.

Comisiapregăteşteo schiţă bugetară preliminară

Această schiţă esteprezentată
Consiliuluicare decide cu majoritatecalificată
forma încare aceastavafiînaintată Parlamentului;

Parlamentulpoatepropune
amendamentela această schiţă, şivariantamodificată
după prima lectură estereturnată Consiliului;

A doualectură a bugetuluiesteconcentrată, la Parlament
pecheltuielileneobligatorii; Încazulîncare P nu respinge
întregulbuget, acestase declară adoptat;

La a doualectură, Consiliuldecide cu majoritate
calificată atâtpentruacceptareacâtşipentrurespingerea
amendamentelorP;

.

9

Procedura
bugetară

.

10

Bugetul General al Uniunii Europene

Gestiunea si controlul

Comisia este responsabila de
implementarea bugetului, dar
imparte cea mai mare parte a
sarcinilor de gestiune cu statele
membre (peste 75% din fondurile
UE). Personalul comisiei este
organizat pe departamente (Directii
Generale - DG), fiecare condus de
un director general. Personalul din
DG-uri gestioneaza programele si
activitatile Comisiei din sectoarele
lor de specialitate, in permanenta
legatura cu omologii lor din statele
membre.

Toate veniturile si cheltuielile trebuie justificate. Auditurile sunt efectuate atat
de auditori interni cat si externi (Curtea de Conturi). Comisia rapunde in fata
Parlamentului pentru utilizarea bugetului UE.

22%

76%

1%

1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Comisia
Europeana

Comisia
Europeana si
statele membre

Terte tari

Comisia
Europeana
impreuna cu alti
parteneri
internationali

.

11

Cheltuielileincluseînbugetulcomunitar:
– Parlamentul
– Consiliul
– Comisia
– Curteade Justiţie
– Curteade Conturi
– ECOSOC
– ComitetulRegiunilor.

Cu excepţia cheltuielilor alocate Comisiei,
celelalte institutii au doar cheltuieli de
funcţionare / administrare (personal,
infrastructură, informare, traducere şi
interpretare). În cazul Comisiei sunt
prevăzute şi cheltuieli operaţionale.

Unde si pe ce se cheltuie banii?

Bugetul General al Uniunii Europene

.

12

Bugetul General al Uniunii Europene

.

13

Cadrul
Financiar
Multianual
2007 - 2013

Bugetul General al Uniunii Europene

Crestereeconomicadurabila– 44%
Conservareasigestionareares. naturale– 43%
Cetatenie, libertate, securitatesijustitie– 1%
UE ca partenermondiala– 6%
Altecheltuieli(inclusivadministrative) – 6%

.

14

Cadrul
Financiar
Multianual
2014 – 2020

960 mldEuro

Bugetul General al Uniunii Europene

.

15

Bugetul General al Uniunii Europene

Bugetul UE pe 2013, adoptat de
Parlamentul European in sedinta
plenara din 12 decembrie 2012,
prevede o suma de 150,9 miliarde
euro destinata cheltuielilor.

Contributia Romaniei la bugetul UE:

Pe perioada 2007-2013, Romania a avut alocat
de la bugetul UE cca 33,5 mld Euro (din
care 19,8 mld Euro pentru politica de
coeziune si 13,9 mld Euro pentru politica
agricola) siplateste9,7 mldEuro.

Procentulgeneral de absorbţiea Românieieste
11,47% din ceeacea fostalocat.

Pe perioada 2014-2020, Romania va primi de la
bugetul UE cca 39,9 mld Euro (din care 21,8
mld Euro pentru politica de coeziune si 17,5
mld Euro pentru politica agricola,) si va plati
cca8,9 mldlei.

.

16

Bugetul General al Uniunii Europene

Analiza buget 2010:

Bugetadoptatde Parlamentul
European in sedintadin
17 Dec.2009

Obiectivul 2010:

redresareeconomică şi
ocupareaforţeide muncă

Anul 2010 Anul European
pentru Combaterea Saraciei
si a Excluziunii Sociale

.

17

Bugetul General al Uniunii Europene

Analiza buget 2011:

Bugetadoptatde Parlamentul
European in sedintadin
21 Dec.2010

Obiectivul 2011:

depasindcriza, sprenoi
obiective

Anul 2011 Anul European al
voluntariatului

.

18

Bugetul General al Uniunii Europene

Analiza buget 2012:

Bugetadoptatde Parlamentul
European in sedintadin
Dec.2011

Obiectivul 2012: pentru
dezvoltaresiocuparefortade
munca

Anul 2012 Anul
european al
îmbătrânirii active şi al
solidarităţii între
generaţii

.

19

Bugetul General al Uniunii Europene

Analiza buget 2013:

Bugetadoptatde Parlamentul
European in sedintadin
12.12.2012

Obiectivul 2013:

relansareacresteriieconomice

Anul 2013 Anul
european al
cetatenilor

http://europa.eu/citizens-2013/

.

20

Libertate, securitateși justiţie
Cetăţenie, inclusivcultură, media, sănătatepublică șI
protecţiaconsumatorilor

2,1

Cetățenie, libertate, securitate și justiție

44,0
16,2

Mediu
Cheltuieliagricoleși ajutoaredirecte
Dezvoltarerurală
Pescuit

60,1

Resurse naturale

16,1

54,5

Competitivitate,inclusiv:
Educaţieși formare
Cercetare
Competitivitateși inovare
Reţelede transportși energie
Agenda politiciisociale
Coeziune,inclusiv:
Fonduristructurale
Fonduride coeziune

70,6

Crestere durabila

150,9

Total

ComisiaEuropeană
Alteinstituţii

8,4

Administrație

Preaderare
Vecinătateeuropeană
Cooperarepentrudezvoltare
Ajutorumanitar
Democraţieși drepturileomului
PESC
Instrumentulde stabilitate

9,6

UE ca actor mondial

Analiza buget 2013 – principalele cheltuieli estimate pentru politicile UE
(mld. Euro):

Bugetul General al Uniunii Europene

.

21

ParlamentulEuropean Strasbourg

.

22

ParlamentulEuropean Strasbourg

.

23

ParlamentulEuropean Strasbourg

.

24

AdoptareaBugetului2011

.

25

ParlamentulEuropean Bruxelles

Romania si Uniunea Europeana

.

27

AdoptareaACQUIS-uluiCOMUNITAR

criteriiPOLITICE

criteriiECONOMICE

FEBR. 1993
Acordulde
AsociereUE

JUNIE 1995
Aplicarea
pentru
calitatea
de membru
UE
(cerereade
aderare)

JUNIE 1999
Programul
Naţional
de Aderare
la UE

FEB. 2000
Începerarea
negocierilor
pentru
aderare

OCT. 2000
Deschiderea
primelor 2
capitole ale
Acquis-ului

MAR. 2006
Criteriul Politic
ÎNDEPLINIT
Criteriul economic
ÎNDEPLINIT
Acquis-ul
31capitole închise

IAN 2007
Romania
membruUE

Ajutorpre-aderarePhare-ISPA-Sapard

Fondurieuropene
post-aderare

Procesul de integrare in UE

.

28

Ceremoniade semnarea Tratatuluide aderare
s-a desfăşuratpe25 aprilie2005 înLuxemburg.

PreşedinteleRomâniei, TraianBăsescu, şiprim-
ministrulTariceanu, semnândTratatulde aderareal
României

Istoric

.

29

Romanii au parere buna despre UE

§ 63% dintre acestia impartasesc opinii pozitive despre Uniune, spre
deosebire de britanici, unde doar 26% din populatie are o impresie pozitiva
despre UE.
§ De altfel, potrivit studiului, 69% dintre romani considera ca tara noastra a
beneficiatde apartenenta la Uniune, in timp ce la nivelul UE aceasta opinie
esteimpartasitade 56% dintrecetateni.
§ Romanii au o opinie foarte buna despre institutiile europene. Astfel, 55%
dintreeispun ca au increderein Comisia Europeana, in timpcela nivelulUE
media este de 47%. Cea mai mare incredere in CE o au belgienii (64%), iar
ceimaineincrezatorisuntbritanicii(27%).
§ Romanii sunt, de asemenea, foarte increzatori in Parlamentul European -
63%, fatade 51% la nivelulUE si27% in MareaBritanie.
§ In schimb, intrebati daca au increderein Banca CentralaEuropeana, romanii
au dat cele mai multe raspunsuri "nu stiu" (43%), in timp ce 45% dintre
conationaliinostris-au declaratincrezatoriin BCE.

Opinia publica

Eurobarometrulde toamna, 2008

.

30

Uniunea Europeana – bine sau rau?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->