http://www.scribd.com/collections/3389479/Glasnik -Zemaljskog-muzeja-uSarajevu?

page=4

K. Patsch, GZM XIV, 1902, 420 —421. Đ. B a s i e r , G Z M , n . s . V I I , 1 9 5 2 , 4 1 6 . d . I . Bojanovski 1984, 240—242, t. 7. Komunikacija Slavonski Brod — dolina Bosne i 8. Cesta Slavonski Brod — Odžak (Gradačac) — dolina Tinje i Spre če. Cesta br. 8 se vezivala na komunikacijuSarajevo — Argentaria, I. Bojanovski 1981, 125. dd. 98 A. Mocsy 1959, 75. d. i Pannonia, 605. ss. Cfr. C. Patsch, RE III, 831. — U Tuzli nije bilo rimskih nalaza, izuzev nešto novaca „na Apelovu trgu", K. Patsch, GZM XIV, 1902, 402, bilj. 6 i p. 416. Kao potvrdu da su Rimljani iskorištavali izvore slane vode u tuzlanskom bazenu donosi V. Radimsky, ALZS, s. v. Solina, Tuzla nalaze sa lok. „Gradina o d S o l i n e " , ( G r a d o v r h ? ) , gdje se nalazilo i rimsko naselje sa stražarnicom. Tu se, po Radimskom, na prethistorijskoj gradini ( p r o m j e r k r u ž n o g n a s i p a j o j iznosi oko 50 m) javljaju temelji zgrada zidanih u malteru, a na padi nama prethistorijska i rimska keramika , i mnoštvo ulomaka rimskih opeka (podaci Radimskog). 99 Ο tome A. Mocsy, Pannonia, 606, 607. d. Topografija: I . B o j a n o v s k i 1 9 8 4 , 2 4 2 — 2 4 4 (10. Put dolinom Tinje) i 244—246 (11. P u t Š a m a c — O r a š j e — B r čk o ? ) . D . S e r g e j e v s k i G Z M ( A ) . n . s . X I I I , 1 9 5 8 , 261, 265 („Ad Basante"). K. Patsch, GZM XIV, 1902, 423—437 (rimski novei).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful