You are on page 1of 51

UO{U d« w

qL ‚«—Ë√

lЫd« nB«

∫nOQðË œ«bŽ≈
g¹—«u−« bUš
Ê«u{— bOË
ÍbM¼ vKO

≤∞∞¥

ÍuÐd²« V¹—b²K wMÞu« e/dL« ÍuÐd²« ·«dýù«Ë V¹—b²K W)UF« …—«œù«


∫ÂUF« ·«dýù«

Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ¨hL׫ uÐ√ rOF½ Æœ

gOAŠ« bOË ¨—uCF« ‚œUG ¨—UH« “UMNý Æ√ ∫wMH«Ë ÍuÐd²« ·«dýù«

—UH« —UMNý ¨Œdý uÐ√ Í“Už Æœ ∫wLKŽ d¹d×ð

gOAŠ« bOË ¨—uCF« ‚œUG ∫ÍuG d¹d×ð

 UJ¹Ëœ —U³−« b³Ž ∫rOLB²«

WLLš uÐ√ WKOLł ∫WŽU³D«

wUF« rOKF²«Ë WOÐd²« …—«“u WþuH×) l³D« ‚uIŠ lOLł ©

WÝUOÝ …—ËdCUÐ fJFð ôË UNO³ðU/ dE½ WNłË q¦Lð ‚«—Ë_« Ác¼


Æ(CIDA) WOËb« WOLM²K W¹bMJ« WU/u«Ë nLO½uO«
lЫd« nB«
5¹ö*« sL{ œ«bŽ_« ÕdÞ
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±
Æ5¹ö*« sL{ œ«bŽ_« …/VUD« ÕdÞ ∫ ·bN«

Ò ¨…/e?¹eF« …/V?UD«
s?LÒC?²?ð w?²« WQL*« ‰uŠ …dz«œ lC½Ë±≤≤±±≤≤ »«u?'« ·dF?Ò ²½ UO¼
∫WOðü«  UOKLF« ÕdD½ Ê√ bFÐ W×O×B« WÐUłù«
µ∂µ≥∏∑π fl ≥∂µ¥∞≤∑ fl ≥∂µ¥±≤∂ fl
¥¥≥≤∑µ∑ ±π≤∂∞∞µ ≤¥≥≥±∞¥

∫ rNL« ÁU−Òð« v≈ ÁU³²½ô« l) VÝUM*« œbF« 5²ž—UH« 5ðdz«b« w^ lC½


Ú UO¼ ¨ Êü«Ë

+ =
√bЫ

¥≤¥∂≥¥± ≥∞∞∞≥≤∞

=
fl = ∑≥¥µ∂≤±
±≤¥∂∞≤±

Êu?J?ð v?²?Š VÝUM*« rVd« w?^ ÍØl?C?ð Ê√ p?O?K?Ž w?I?ÐË ¨ rOEŽ qLFÐ ÍØXLV bI
∫ wK¹ ULO^ 5²×O×G ÊU²OKLF«
¥∂ µ∞∞≤¥fl ∑µ∂ ≤≥ ¥∞ fl
µ ≥ ∂ ∂∑ ∂
¥∞∂∂∞µ± π≤µµ∏¥

Æ ·ö²ÝôUÐ ÕdD« WUšË q(« ¡UMŁ√ …/VUDK ÁU³²½ô« ± ∫…/bŽULLK  ULOKFð


Æ q(UÐ ¡b³« q³& WOÐU((« WOKLF« …¡«d& vKŽ …/VUD« b¹uFð ≤
Æ q(« q³& ©‡‡‡Ø´® WOKLF« Ÿu½ b¹b% w2…/VUD« …bŽU(, ≥
lЫd« nB«
WQ*« ÒqŠ  «uDš
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«

Æ WQL*« qŠ  «uDš ŸU³ðUÐ
Ò WQL*« q Ó ∫ ·bN«
Ò Š

¨qV«uýπ YU¦« tMÐ«Ë ¨qV«uý ∂ mK³) w½U¦« tMЫ vDŽ√Ë ¨qV«uý ≥ mK³) ‰Ë_« tMЫ bLŠ√ vDŽ√
ø lЫd« tMЫ vDŽ√ rJ^¨tLH½ jLM« vKŽ —UÝ «–S^
∫ q(«
∫ ⁄«dH« qLJ½ UO¼Ò ¨ wK¹ UL/ WQL*« ÒqŠ  «uDš Ê√ wð/Íe¹eŽ s¹/rKFð
∫ w¼Ë  UODF*« b¹b% ∫ WQL*« rN^ ±
qV«uý ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰Ë_« tMЫ vDŽ√
qV«uý ÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w½U¦« tMЫ vDŽ√
qV«uý ÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆYU¦« tMЫ vDŽ√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ u¼Ë ¨WQL*« s) »uKD*« b¹b% ≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ w¼Ë q×K WDš l{√ ≥

∫wðü« u×M« vKŽ WÒD)« cH½√


Ò ¥
qV«uý ≥ ‰Ë_« tMЫ vDŽ√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w½U¦« tMЫ vDŽ√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ YU¦« tMЫ vDŽ√
ÊS^ ¨tLH½ jLM« vKŽ —UÝ t½√ U0Ë ¨ …d) Ò q/ w^ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —«bI0 b¹«eð qV«uA« œbŽ Ê√ kŠö½
Æ öIOý ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ cš√ lЫd« sÐô«

ø WV—u« dNþ vKŽ UNLH½  «uD)UÐ WOðü« WQL*« qŠ s¹ØlOD²Lð q¼ ¨¨…ØVUD« UN¹√Ò
w?^Ë ¨ ¡U*« s) UÐu/ ≤¥∞ w?«u?Š “u?9d?Ný w^ »dAð qOÝ√ X½U/ ¨ ¡U²A« qB^ »«d²V« l)
XÐdA^ ‰Ë√ s¹dAðdNý w^ U)√ UÐu/ ±∂∞ XÐdý ‰uK¹√dNý w^Ë »u/ ≤∞∞ qOÝ√ XÐdý »¬dNý
dNý w^ »dAð ÚÊ√ lVu²ð UÐu/ r/ ¨ ¡U*« »dý w^ tLH½ jLM« vKŽ qOÝ√  —UÝ «–S^ ¨ UÐu/ ±≤∞
ø w½U¦« s¹dAð

ÆUNLN2Ë WQ(*« …¡«d& w2 …ØVUD« …bŽU(, vłd¹ ± ∫ d)_« …/wË  ULOKFð


Æ q(UÐ dÒJHO …ØVUDK WO2UJ« WdH« ¡UDŽ≈ ≤
lЫd« nB«
5¹ö*« sL{ œ«bŽ_« …¡«d
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«

Æ 5¹ö*« sL{ œ«bŽ_« …¡«dV ∫ ·bN«

w?^Ë ¨ 5?¹ö?) WLLš sŽ q?I?ð w?²?« œ«bŽ_« WM¹“ ‚ËbMG w^ l?


^ Ò ¨…/e?¹e?F«…/V?UD«
Ú C½ U?O¼
∫5¹ö) WLLš sŽ b¹eð w²« œ«bŽ_« ‰u×½Ó ‚ËbMG

∂∞∞∞∞∞∞

¥ππππππ
π¥±≥≤±
µ∞∞∞∞∞≤
µ¥∞∞≥∞±
¥µ∂≥≤∞∞
µ≥¥∞∞±

‰u×
Ò Ó½ ‚ËbMG WM¹“ ‚ËbMG

Êu? f?H?M?Ð  U?L?K?J?U?Ð œ«b?Ž_« Íu²;« …dz«b« ¡eł Êu?


Ò K?½ UO?Ò ¼ Êü«Ë ¨ l?z«— q?L?F?Ð X?LV bI
∫ "UM« qJA« w^ W^dše« q)Q²MË ÂUV—_UÐ UN qÐUI*«¡e'«
Ý
UH√ ÊuFЗ√Ë
WzUL(LšË
ÊUMŁ«Ë 5¹ö, W²
∞ ≥∞
∞ ∞ ∞
¥

W¾LFЗ√Ë 5¹ö, W²Ý


ÊËdAŽË W(LšË
∂∞∞∞¥≤µ
WzULŁöŁË 5¹ö, WFЗ«
∞∞
W¾LFЗ√Ë 5¹ö, W²Ý
UH√ ÊËdAŽË W(LšË

µ ∞
¥≤

≤µ∞


∂∞¥

Æ W&—uK …/VUD« ÒqŠ WFÐU², vłd¹ ± ∫ d)_« …Øwu  ULOKFð


Æ …bOł …—uBÐ œ«bŽú …/VUD« …¡«d& WEŠö, ≤
lЫd« nB«
5¹ö*« sL{ UNŠdÞË œ«bŽ_« lLł
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
¥
Æ 5¹ö*« sL{ UNŠdÞË œ«bŽ_« lLł vKŽ qzUL) qŠ ∫ ·bN«

Ò «–≈ ∫ …/e?¹eF« …/V?UD«


q?B?×?¹ WOðü«  UOKLF« s) © µ∂≤≥±¥∞ ® "U?M?« dzUD« «c¼ ·dFð
∫ `LI« vKŽ qB×O  UOKLF« "«u½ œU−¹SÐ ÁbŽUL½ UO¼
Ò ¨ `LI«  U³Š vKŽ
≤µ∂∞≤≥∞ ∑µ∞≤µ∂∏ fl ¥µ∂∏πµ±
´ ´
≥∞∂≤π±∞ ≤∏∑π¥≤∏ ±≤∞µ∂π∑

U?¹ UO¼
Ò Â ≤∞∞∞ ÂU?FK WOMODLKH« WOMÞu« WDKL« dz«Ëœ iFÐ  UIH½ qÒ¦?9 WOðü« WO½UO³« …bLŽ_«
∫ WK¾Ý_« sŽ V$ Ú ¨qDÐ
π ÊuOK*UÐ  UIHM« ø WÞdA«Ë  öG«u*« wðdz«œ  UIH½ ŸuL−) U) ±
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ø WFЗ_« dz«Ëb«
Ò w^  UIHM« ŸuL−) U) ≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ q(«
Ò
µ
¥
≥ ø rOKF²« sŽ W×B«  UIH½ b¹eð r/ ≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ q(«
Ò
± …dz«b«
ø  UIHM« WLOV VLŠ UιbŽUBð
Ò dz«Ëb« Ác¼ Vð— Ò ¥
rOKF²« WÞdA« W×B«  ö«u*«
-¥ -≥ -≤ -±
ø  öG«u*«Ë WÞdA«  UIH½ Â√ rOKF²«Ë W×B«  UIH½ ∫d³/√ ULN¹√Ò µ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ q(«
Ò

Æ W¹—Ëd{ Òq(« ¡UMŁ√ …/VUDK WFÐU²*« ©± ∫ …ØÂd²;«…Ø bŽUL*«


Æ W׳U½ …uDš qM s, wN²M¹ U,bMŽ …/VUD« e¹eFð ©≤
Æ ÕdD«Ë lL'«  UOKLŽ
Ò WFÐU²,Ë dOš_« ‰«R(« w2 Âe
Ó Ê≈Ú …dD(*« «bP²Ý« ©≥
lЫd« nB«
5¹ö*« sL{ œ«bŽ_« ÕdÞ
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
µ Æ 5¹ö*« sL{ œ«bŽ_« ÕdÞ ∫ ·bN«

∫WOðü«  UOÒKLFK VÝUM*« œbF« w^ lC½


Ú UO¼ ∫…/e¹eF« …/VUD«

Ω ±∂µ≤¥≥ fl ≤∞∞≥∞µ ±
Ω ¥∞∞∞∞∞∞ fl Ω ¥∞∞∞∞∞∞ fl © ≥∞∞∞¥∞∞ ´ µ∞∞∞≥∞∞ ® ≤
≥∞∞∞∞±∞ Ω ´ Ω ´ © µ∞∞∞∞≥∞ fl ∑∞∞∞∞¥∞ ® ≥

∫ wðü« ‰Ëb'« w^ UL/  «uMÝ ÀöŁ ‰öš iO³« s) UNłU²½≈ ÊU/ ¨ …dO³/ ÃUłœ WŽ—e)
W¦U¦« WO½U¦« vË_« WML«
≤µ∂¥π≤± ≥±∞∞∑¥≤ ≥¥µ∂≥∞∞ ÃU²½ù« ∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ V$ UO¼ Ò
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ø d³/√ ÃU²½ù« ÊU/ ÂUŽ Í√
Ò w^ ±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ø qV√ ÃU²½ù« ÊU/ ÂUŽ Í√
Ò w^ ≤
ø W¦U¦« sŽ vË_« WML« ÃU²½≈ b¹e¹ r/ ≥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ q(«Ò
ø iO³« s) WO½U¦« WML« sŽ W¦U¦« WML« ÃU²½≈ hIM¹ r/ ¥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ q(« Ò
ø  «uMÝ Àö¦« w^ iO³« ÃU²½≈ ŸuL−) U) µ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ q(«
Ò

 UOKLF« `³B² …dz«b« w^ W³ÝUM*« ÕdD«Ë lL'«  «—Uý≈ lC½ ÎUF) UO¼
Ò ¨ …ØjOAM« …ØVUD«
Ó
Ω ∫ W×O×G
±∞∂≤≥∂µ ¥≥π¥±∞≤ µ¥µ∂¥∂∑
≥µ∂≤¥µ∂ ±¥µ≤≥± Ω ≥∑∞∑∂∏∑

Æ jI2 tNOłu²Ð r& X½√Ë q(UÐ t(HMÐ ÂuI¹ …/VUD« qFł« ≠± ∫ …/.dJ« …/bŽUL*«
Æ q(« WDš œb×¹Ë
Ò Ò  «d, WQ(*« √dI¹ …/VUD« qFł« ≠≤
UNLNH¹ v²Š …bŽ
Æ W&—u« dNþ vKŽ UNÒKŠ sJLO2 s¹—UL²« iF³ Òq×K l(², błu¹ ô ÊUM «–≈ ≠≥
lЫd« nB«
5¹ö*« sL{ œ«bŽ_« lLł
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«

Æ 5¹ö*« sL{ œ«bŽ_« VUD« lLł ∫ ·bN«

∫ UNM) qJ  UÐUłù« b$ UO¼ ¨ lLł  UOKLŽ


Ò lLð wðQ¹ ULO^ p¹b ∫…/e¹eF«…/VUD«

±∞∞∞µ∂∞ ¥π∏¥≤±± ∑≥≤¥≥µ


´ ´ ´
±π≤∞∞∞ ≤¥≥±∑∑ ∏π∑≥π∑
  » √
≤∞∞¥≥∏≤ ±∞≤≥¥∞µ ±¥µ∂∞≥±
´ ´ ´
±±±∂±µ∞ ±∂µπ∏µµ ∑∏ππµ∑
Õ Ã À
≤∞¥∞µ∂≥ µ∂≥¥∞ ≤¥π∏∑µ∂
´ ´ ´
±∂π∂±≤µ ∏≤∑π≤ ±∂∑µ≤∞¥
– œ Œ

∫ ULOKF²« l³Òð« qD³« UN¹√ Êü«Ë


Æ WNÐUA²*« ·dŠ_« VLŠ  UFÐd*«
Ò w^  UÐUłù« l{ ±
ÆUιœuLŽ
Ò lLł« rÒŁÔ ≥ Æ UÎOI^√
Ò lLł« rÒŁÔ ≤
ÆU¹Îd×Ý
Ò lÐd*«
Ò «c¼ vLL Ò ¹Ë
Ô `O×G oÐUL« pKŠ ÊS^ ¨ tLH½ »«u'« UιœuLŽË
Ò UÎOI^√
Ò ŸuL:« ÊU/ «–≈
ŸuL:«
  » √
Õ Ã À
– œ Œ
ŸuL:«

Æ tNOłuðË VUD« …bŽU(0 ÂUL²¼ô« ≠± ∫ d)_« …/wË  ULOKFð


Æ qL(« l, lL'«  UOKLŽ v≈ ÁU³²½ô« ≠≤
Ò ÊUM Ê≈ ÃU²M²Ýô …/VUD« ÂU,√ WdH« „dð -≥
ô Â√ ÎU¹d×Ý lÐd*«
lЫd« nB«
5¹ö*« sL{ œ«bŽ_« ÕdÞ
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«

Æ 5¹ö*« sL{ œ«bŽ_« VUD« ÕdÞ ∫ ·bN«
Ò ∫…/e¹eF« …/VUD«
ø qFHMÝ «–U) U¼bFÐ ·dFM s¹—UL²« q×½ UO¼
Ò
∑∏π∂µ¥ fl µ∂∞≥≤µ ±¥≥µ∞∞ ¥≤π∞µ
´ ´ ´
¥µ∂≥≤± ≥¥π∏µ¥ ≤¥≥¥ππ ≤∑π±¥
‡/ ” „ Ã ∑∞∏±π
µ∂∏π≤±¥ fl ≥¥µ∏∞≤∂ fl ¥µ∂π≤¥≥ ∂π∞≤±¥ fl
´
≤∂∏∏π±∂ ±≤≥∂∏≤∂ ≤∂¥±∞∞≤ ¥∏µ±∞≥
‰ «Î Ÿ Í
¥µ∏≤∞∞≥ ∑µ∂∞∞π∏ fl ≤∂∏∑π∏π ∑∞∞∞π∏∏ fl
´ ´
≤∞∞∏π∏π ∂µ∂∞∞π∏ ≤∑∏π∞µ∂ ≥µ∂¥π∏∏
√ « À —
µ∞∞∞∞∞∞ fl ≤ππππππ ≤ππππππ ∏≥∂∞µ∞∂ fl
´ ´
¥ππππππ ±∞∞∞∞∞∞ ∞∞∞∞∞∞± µ∂πµ∂∞∂
— Ë   —

WÐUłù« qHÝ√ s¹dL²K ·œ«d*« ·d(« qI½« ¨UMLŠ øqłd« «cN ‰uIMÝ «–U) ·dFð Ê√ b¹dð q¼
∫ ‰Ë_« ‰U¦*« w^ UL/ W×O×B«
≥∏∂πππ ≥ππππππ ∑∞∏±π ≥¥≥∂∞∞∞ ∂µπ∞ππ≤
Ã
∑≤±∞≤¥µ ± π±∞±∑π ≥∞∞∞∞∞∞ ±∞∞∞∞∞∞ ≥∞∞∞≤π∏

≤≤≤±≤∞∞ ≤∂∂¥π∞∞ ≤∞µ±±± µ¥∑∑∞¥µ ≥≥≥≥≥≥

Æ tNOłuðË VUD« …bŽU(0 ÂUL²¼ô« ± ∫ d)_« …/wË


Ò  ULOKFð
Æ ·ö²Ýô« l, ÕdD«Ë qL(« l, lL'«  UOKLŽ v≈ ÁU³²½ô« ≤
Æ Áe¹eFð rŁ s,Ë ¨ qłdK WuI*« ÃU²M²ÝUÐ t(HMÐ VUD« ÂuI¹ ÚÊ√ vKŽ eOMd²« ≥
lЫd« nB«
œ«bŽ_« WL
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«

Ò œbŽ vKŽ WLLI« ∫ ·bN«
Æ d¦/_« vKŽ 5²eM) s) ÊuJ)
ø d¼U*« ŒU³D« «c¼ uND¹ «–U) ·dFð Ê√ b¹dð q¼ ∫ …/e¹eF« …/VUD«

s?¹d?L?²K o^«d*« ·d(« Í/q?I?½«Ë s¹—UL²« Ác¼ Í/qŠ


∫ ‰Ë_« ‰U¦*« w^ UL/ VÝUM*« »«u'« ÊUJ)
∫ uND¹ t½≈Ò

±≥ ¥±±∞ à ≥≤ ±µ∞¥± ” ≤≥ ∑≤∂∏ œ ¥ ∂¥π Õ

±∂ ≤∞∏∞ Ã ±≤ ¥∏∑≤ ¡ ≤µ ≤µ∞¥ « ≥≤ ±∞µ∂≤ √

Õ
¥∞∂ ≤ wVU³«Ë ≥≥∞ ± wVU³«Ë ¥∑∞ ± wVU³«Ë ±∂≤

±≥∞ ¥ wVU³«Ë ±∞∞ ≤ wVU³«Ë ≥±∂ ≥±∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ c¹c u¼ r/ Á¬

«Îbł
Ò lzUł
Ï U½S^ pKC^ s) w½bŽUÝ ¨¨bŽUL*« UN¹√Ò
lЫd« nB«
»dC« vKŽ WDA½√Ë qzU,
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
π Ò ∫ ·bN«
Æ »dC« vKŽ WDA½√Ë qzUL) VUD« qŠ

WUÝd« WÐU²/ a¹—Uð vKŽ ‰uB(« UMMJ1Ë ¨ sOFÒ )Ô a¹—Uð w^ UN²I¹bB WUÝd« Ác¼ vLKÝ X³²/
≤+µ ∫ÊQÐ ULKŽ WÐUłù« ÃU²M²Ý«Ë s¹—UL²« Ác¼ ÒqŠ bFÐ © WML« Ø dNA« Ø ÂuO« ®
≤ -∑ ≤ X≤
‰Ë_« s¹dL²« ÒqŠ "U½ u¼ ÂuO«
w½U¦« s¹dL²« ÒqŠ "U½ u¼ dNA«Ë
Æ YU¦« s¹dL²« ÒqŠ "U½ w¼ WML«Ë

∏∂ x ∑≥ Ë ∏¥ x ∑µ »d{ qGUŠ 5Ð ‚dH« ∫ ôË√


Æ "UM« s) ±¥∞ ÕdÞ rŁ ∂≥ œbF« W^U{≈ l) tLH½ w^ π »d{ qGUŠ ∫ UO½UŁ

Ω © ≥π ´ © ¥∞ x µ ®® ≠ © ¥∞ x µ∂ ® ∫ U¦UŁ

WUÝd« Ác¼ ëdF²Ý« ‰ËUŠ π œbF«  UHŽUC) X% W³ðd)


Ò UN^ËdŠ Èdš√ WUÝ— „UM¼ ∫ rKF*«
Ò
UιbŽUBð
Ò UN³OðdðË  UHŽUC*« Ác¼ ëdF²Ý« bFÐ
∫ w¼ π œbF«  UHŽUC)

∑≤ µ≤ ¥µ ∂≥ ± ≤∑ ±≤ ¥≥ µ¥ ±∂ π ∑∑ ≥∂ µ∞ ∏¥ ±∏ ∂∑ ≥≤
Í ‘ Ÿ Â ” » À ◊ ‰ ‚ √ ’ „ Ë — Õ ⁄ ·

Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≠∫ w¼ WUÝd«

œU?ý—ùU?Ð W?D?A?½_« Ác?¼ “U?$≈ w?2 p?MЫ l, Í/„d?²?ý« ∫ …/e?¹e?F« …/„—U?A?*«


Æ WFÐU²*«Ë
lЫd« nB«
±∞ œbF«  UHŽUC, vKŽ WLI«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±∞
Ʊ∞ œbF«  UHŽUC) vKŽ WLLI« ∫ ·bN«

wLÝ« U½√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ø  UFÐd*«
Ò Ác¼ UM ¡v³Fð «–U) nA²J½ UO¼
Ò ¨¨‰UHÞ_« wzU³Š√
Ò

‰ Ÿ Ë ’ Ã » √ ·d(«
œbF«

Æ  UFÐd*«
Ò qš«œ t^UA²/« bFÐ œbF« WÐU²/ ¡Ułd«

Ω ≤∞ õ ∂¥∞ WLLV s) Z²M¹ 5LV— s) U½ÎuJ)


Ò Î«œbŽ ÊöÒ¦1 © ’ ¨ à ® ÊU^d(« ±

Ω ¥∞ õ …dAŽ ±∂ WLLV s) Z²M¹ bŠ«Ë rV— s) ÊuJ)


Ò œbŽ © √ ® ·d(« ≤

—uB;« ±∞ œbF« nŽUC) sŽ …—U³Ž u¼Ë 5LV— s) U½ÎuJ)


Ò Î«œbŽ ÊöÒ¦1 © ‰ ¨ Ÿ ® ÊU^d(« ≥
Æ © ±∞∞ ¨ ∏∞ ® 5¹œbF« 5Ð

Ω ±∞ õ ±∂µ WLLV wVUÐ u¼ bŠ«Ë rV— s) U½ÎuJ)


Ò «œbŽ
Î Ô Ò¦1 © Ë ® ·d(« ¥
q

Ω ≥∞ õ ≤¥∏ WLLV wVUÐ u¼ bŠ«Ë rV— s) U½ÎuJ)


Ò «œbŽ
Î Ô Ò¦1 © » ® ·d(« µ
q

øUNFOLł ·Ëd(« X% "UM« œbF« XHA²/« q¼


ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊuU³« qš«œ t²ÐU²/ ¡Ułd«

∫ w)√ U¹ „uł—√
UN½u√Ë wð—uG rÝ—QÝ rŁ
] s)Ë  UFÐd*«
Ò Ác¼ dÝ
Ò ·UA²/« w^ wM¹bŽUÝ
lЫd« nB«
WLI« ozUIŠ ‰uŠ
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±± Æ WLLIK WOÝUÝ_« ozUI(« WFł«d) ∫ ·bN«

V?²?J?½Ë s?¹—U?L?²?« Ác¼ Úq?×?½ U?M?Ð UO?Ò ¼ ∫ …/e?¹e?F« …/V?U?D?«


·d?(U?Ð W?ÐU?ł≈ q?/ j?Ðd?½ r?Ł w?K?H?L« ‰Ëb'« w^  UÐUłù«
«c??¼ w?^ b?łu?¹ «–U?) Èd?ð U?¹ ∫ UFOLł UN³×½ Ò WKOLł …—U³Ž v≈ qÒGu²M UN qÐUI*«
ø  ULK/ s) ‚ËbMB«
±¥ ±≥ ±≤ ±± ±∞ π ∏ ∑ ∂ µ ¥ ≥ ≤ ±
À … » ¬ È « Ì« «Ï ‡z ∆ ƒ ≈ √ ¡

≤∏ ≤∑ ≤∂ ≤µ ≤¥ ≤≥ ≤≤ ≤± ≤∞ ±π ±∏ ±∑ ±∂ ±µ
Ÿ ÿ ◊ ÷ ’ ‘ ” “ — – œ Œ Õ Ã

≥∏ ≥∑ ≥∂ ≥µ ≥¥ ≥≥ ≥≤ ≥± ≥∞ ≤π
Í Ë ‡¼ Ê Â ‰ „ ‚ · ⁄

Ω≤õ©∑ x∏® ∑ ±∏∞ Ω x ∂ ±


Ω µ õ ±∞∞ ∏ Ω ≤õ ∂∂ ≤
Ω ≤ õ © ≤ õ ¥∏® π Ω ≤∞ ´ © ∑õ±¥ ® ≥
∏ + ©≤ õ∂∞® ±∞ Ω ±¥´ © ¥ õ ¥∏ ® ¥
Ω ¥ õ µ≤ ±± Ω ≤ ≠ © ≤ õ ∏∞ ® µ
µ + ©≥õπ∞® ∂

WÐUłù« WÐUłù«
·d(« ·d(«
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ w¼ …—U³F«

v≈ p²MЫØpMЫ qÒu²O WO{U¹d«  «—U³F« Ác¼ ÒqŠ w2 pKHÞ ÍØbŽUÝ ∫…/e¹eF« …/bŽUL*«
Æ sJ2 X&Ë ŸdÝ√ w2 WÐuKD*« …—U³F«
lЫd« nB«
œ«bŽ_« »d{
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±≤
Æ 5LV— s) ÊuJ²¹
Ò y Ô/ s¹œbŽ »d{ ∫ ·bN«
ULNM) q

UO¼
Ò Î«—U?M¹œ ¥≤∏µ≥ e?M?J?« «c?¼ WLOV ¨ tOKŽ ‰uB(« vM?Ò L?²?¹Ë œu?I?H?*« eMJUÐ rK×¹ s¹b« ¡öŽ
∫ Y׳« w^ ÁbŽUL½
∑ x ±µ eMJ« «c¼ s) ÕdÞ Ô Ó√ ∫ ôË√

Æ …dAŽ ±µ∞ wVU³« s) ÕdÞ


Ô Ó√ ∫ UO½UŁ

Æ ≥∏ w^ UÐËdC)  «uMÝ π sJOË  «uMÝ s) ΫœbŽ eMJ« wVU³ nO{Ô√ ∫ U¦UŁ

Æ  U¾) ©∑®  U¾*« v«Ë  «dAŽ © ≥®  «dAF« v≈ nO{Ô√ ∫ UFЫ—

Æ µ≥≥ "UM« v≈ nO{Ô√∫ UL)Uš

øø s¹b« ¡öŽ tÐ rK×¹ Íc« eMJUÐ t²VöŽ U)Ë ø "UM« œbF« u¼ U)

¨¨¨¨¨¨¨¨ eMJ«  błË bI ¨ wzUVbG√ rJ «dJý


Î

Ϋ—UM¹œ rJ^ ¨Î«—UM¹œ © ¥µ∞® bŠ«u« “UN'« sLŁ ÊU/Ë »uÝUŠ “UNł ©≥µ®UM¹d²ý« u rJ¹√— U)
ø eMJ« «c¼ s) vI³¹
∫ q(«

Æ U¼ØÁe¹eFðË Òq(« WOKLŽ w2 …ØVUD« WFÐU², pM, uł—√ ∫ …/e¹eF« …/bŽUL*«


lЫd« nB«
œ«bŽ_«  UHŽUC,
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±≥ π\≥ s¹œbF«  UHŽUC, ·dFð ∫ ·bN«
Ò œ«bŽQÐ Ÿ—Uý w²Nł ÈbŠ≈  uOÐ X³ðÒ—Ô ∫ …/e¹eF« …/VUD«
Ê√ `{Ë ¨ ≤± œbF« v²Š W¹œd^
ø ≥ œbF«  UHŽUC) s) u¼ WOU²²)  uOÐ WŁöŁ W¹√ œ«bŽ√ ŸuL−)

µ ≥ ± ∫ ‰U¦) ±
≥ œbF«  UHŽUC) s)π œbF«Ë π Ω µ ´ ≥ ´ ± Ω f)U)« XO³«Ë YU¦« XO³«Ë ‰Ë_« XO³« ÂUV—√ WŽuL−)
Ω∑´µ´≥ ≤
Ωπ´∑´µ ≥
Ω ´ ´ ¥
Ω ´ ´ µ
Ω ´ ´ ∂
Ω ≤± ´ ±π ´ ±∑ v≈
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ø WUŠ q/ w^ ŸuL:« "«u½ w¼ U)
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ø © ≥ ® œbFUÐ UN²VöŽ U)Ë

q?J?ý v?KŽ qBײ VOðd²UÐ π œb?F?«  U?H?ŽUC) 5Ð rOI²L) jFÐ qG …/e?¹eF« …/V?UD«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ø tŽö{√ œbŽ U) ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ø u¼ U) ¨sOF
Ò )Ô

±∏ π
±¥
≤∑ ¥∏ ≤µ µ¥
∏ ¥∞
≥∂ ¥µ ≥µ

Ò w2 qHD« «c¼ …bŽU(, ¡Ułd« ¨¨¨…/e¹eF« …/bŽUL*«


œ«bŽ_«  UHŽUC, v≈ ·dF²«
Æ
lЫd« nB«
œ«bŽ_« »d{
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±¥ Æ 5LV— s) ÊuJ²¹ ULNM) qÔ/ s¹œbŽ »d{ ∫·bN«
y
∫ W³ÝU(« Wü« «bF²ÝUÐ UNM) oÒIײ½Ë s¹—UL²« Ác¼ Úq×½ UO¼
Ò ¨¡UO/–√
±
¥∂ ∏¥ ∂π ≥µ
x x x x
≥∑ ∑± ∏∑ ¥≤

∂∏ ∑¥ µ∞ ¥π
x x x x
∑∂ ≥≥ π≤ ≤≥

∑¥ µ¥ ∏∏ ¥±
x x x x
∂∞ ∏∑ πµ ≤∑

hV ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ hV ≤

Ò ø X×$ ÆUN rzö*« qOD²L*UÐ …—uG q/ …/oB« ≥


Æ dCš_« ÊuKUÐ "UM« qJA« Êu

hI«
Ò WOKLFÐ
Ò Ò WI¹dÞ v≈ pKHÞ œUý—≈ Í/‰ËUŠ ∫ …/e¹eF« …/bŽUL*«
ÂUOI« rÒÔŁ rOK(« q(«
Æ
lЫd« nB«
œ«bŽ_« »d{ vKŽ  UÞUA½
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±µ Æ œ«bŽ_« »d{ l) VFK« ∫ ·bN«

∫ © WJ³A« WI¹dÞ ® UNM) œ«bŽ_« »dC Èdš√ ‚dÞ błu𠨨…/e¹eF« …/VUD«
∫ UF) p– ÈdM ¨WJ³A« WI¹dDÐ WOKLF« ¡«dł≈ sJ1 © ∑π ¨ ¥∂≥ ® »d{ qGUŠ ∫ ö¦)

¥ ∂ ≥ x
≤ ¥ ≤ ∑
∏ ≤ ±
≥ µ ≤
∂ ¥ ∑ π
≥ ∂ µ ∑ ∑

∫ WI¹dD« Ác¼ o^Ë wK¹ U) Í/b& Ê√ Í/‰ËUŠ ¨¨…/e¹eF« …/VUD«


Ω π≤ x ∏≤µ

»d{ WOKLŽ
Ò ¡«dł≈ bFÐ WI¹dD« Ác¼ «bF²ÝUÐ …dJK ‰uGu« w^ bLŠ√ bŽUL½
Ú UO¼
Ò p– bFÐË
Ω ∂π x ≤¥∑

µ≥ w^ "UM« »dC½Ë

Æ WJ³A« WI¹dÞ Â«bP²ÝUÐ Òq×¹ Ê√ ŸUD²Ý« pMЫ Ê√ Í/bMQð


Ò ∫ …/Âd²;« d)_«…/ wË
lЫd« nB«
œ«bŽ_« WL
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±∂ Æ dš¬ œbŽ vKŽ œbŽ rOLIð ∫ ·bN«

∫ WOðü« œ«bŽ_« «bF²ÝUÐ WK¾Ý_« Ác¼ sŽ V$Ë ¨W³ÝU(« Wü« l) VFK½


Ú UO¼ ¨¨…/e¹eF« …/VUD«

ø µ∞ ÍËUL¹ Ë√ d³/√ ∑ vKŽ UN²LLV ×Uš w²« œ«bŽ_« s) WŽuL−) V²J½ ∫ ôË√
Î
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ø ∑≤ ÍËUL¹ Ë√ dGG√ π vKŽ UN²LLV ×Uš w²« œ«bŽ_« WŽuL−) ∫ UO½UŁ Î
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ø ≤∏∞∞ "UM« ÊuJ¹ ∏ w^ »d{ «–≈ Íc« œbF« ∫ U¦UŁ
Î
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
ø ≥≤¥∞∞ "UM« ÊuJ¹ µ∞ w^ »d{ «–≈ Íc« œbF« ∫UFЫ—
Î
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ WOU²« WK¾Ý_« sŽ VOł√


Ô ¨ W³ÝU(« Wü« «bF²Ý« ÊËœ
ø ∏ vKŽ WLLI« bMŽ WMJL*« wV«u³« WŽuL−) w¼ U) ∫ UL)Uš
Î
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
w¼ œbŽ vKŽ WLLI« bMŽ WMJL*« wV«u³« WŽuL−) X½U/ «–≈ ∫ UÝœUÝ Î
©∂¨µ¨¥¨≥¨≤¨±®
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ø tOKŽ ÂuLI*« u¼ U)

ÆWOðü« WO{U¹d«
Ò WKL'UÐ UN²×G
Ò s) oIײ½
Ò w²« WLLI« WKLł w¼ U) ∫ UFÐUÝ
Î
π∞ Ω ∂ ´ © ±≤ x ∑ ®

WOł—Uš W&—Ë vKŽ ZzU²M« WÐU²MË W³ÝU(« Wü« «bP²Ý« w2 pKHÞ Í/„—Uý ¨¨…/e¹eF« …/bŽUL*«
Æ Ác¼ qLF« W&—Ë cOHM²Ð ÂUOI« rÒŁÔ
lЫd« nB«
WLOI²*« W¹Ë«e«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±∑ Æ WLOI²L*« W¹Ë«e« ”UOV VUD« ÃU²M²Ý« ∫ ·bN«

Ò ¨¨…/e¹eF« …/VUD«
∫  ULOKF²« l³ð«

Êu√Ë
Ò ¨ —ËU:« qJA« w^ UL/ YÒK¦) rÝdÐ ÂuV√ ±
Æ WHK²F) ÌÊuQÐ tÝ˃—

Æ YÒK¦*« U¹«Ë“ s) W¹Ë«“ q/ ”UOV VLŠ√


Ô ≤

WIGö²) UNF{√Ë ¨ WŁö¦« ”˃d« hIÐ


Ò ÂuV√
Ô ≥
Æ qJA« w^ UL/

ø WLOI²L*« W¹Ë«e« ”UOV sŽ Z²M²Lð «–U) ¥

ø YÒK¦*« U¹«Ë“  UÝUOV ŸuL−) sŽ Z²M²Lð «–U) µ


ø kŠöð «–U) ∂

∫  UFÐd)
Ò WV—Ë vKŽ qJA« rÝ— Í؉ËUŠ ∫ ◊UA½

Æ s¹uK²«Ë U¹«Ëe« Òh& WUšË Òq(« w2 …ØVUD« WFÐU², ¡Ułd« ± …/bŽUL*«  œUý—≈
Æ "UM« W×
Ò s, oIײ«
Ò ≤
lЫd« nB«
UNŽ«u½√Ë U¹«Ëe« ”UO
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±∏ Æ W¾O³«  «œułu) iFÐ w^ U¹«Ëe« Ÿ«u½√ 5Ð eOL²« ∫ ·bN«

∫ ÁU½œ√ ‰Ëb'« W¾³Fð »uKD*« ¨…—ËU:« ‰UJý_« vKŽ œUL²ŽôUÐË d¹bI²UÐ ¨¨…/e¹eF« …/VUD«

UNŽu½ ”UOI« d¹bIð W¹Ë«e« rV—


±¥

µ µ
¥


∏ ∑
±∞ π ∏

±∞

”UOIÐ ÂUOI«Ë ¨ …/VUD« W¾OÐ s, Èdš√  «œułu, —UCŠ≈ sJ1 ∫ …/bŽULLK  ULOKFð
Æ UNŽu½ dM–Ë WKIM*« «bP²ÝUÐ W½uJ²*«
Ò U¹«Ëe«
lЫd« nB«
U¹«Ëe« ”UO d¹bIð
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
±π Æ WHK²F) U¹«Ë“  UÝUOV …ØVUD«d¹bIð ∫ ·bN«

∫ ÁU½œ√ ‰Ëb'« W¾³F²Ð rV¨—ËU:« qJA« vKŽ œUL²ŽôUÐ ¨¨…/e¹eF« …/VUD«


5?Ð ‚d?H?« ”U?? ? O? ? ?I? ? « ”U?? ? ?O? ? ? I? ? ? «
‡¼ wIOI(« W¹Ë«e« ”UOV
œ 5ÝUOI« Íd¹bI²«
Ë
‡ł
‡ł √ »

» ’ œ√»

‡¼ √ ‡ł

Ë√»

”√»

’√»

‡¼ √ ‡ł

Ë √ ‡ł

” √ ‡ł

’√”

X½UM ULÒKM ¨ wIOI(«Ë Íd¹bI²« 5ÝUOI« 5Ð ‚dH« œ«“ ULÒKM t½√Ò …ØVUDK `O{u²« …—Ëd{ ∫ d)_« …/wu
Ò  ULOKFð
Æ Íd¹bI²« ”UOI« WÐU²M bMŽ w½Q²« V−¹ «cË ¨ q&√ d¹bI²« w2 W&b«
Ò
lЫd« nB«
WOÝbMN« rO¼UH*«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≤∞ Æ WOÝbMN« rO¼UH*« iFÐ 5ÐeOOL²« ∫ ·bN«

rÒÔŁ ¨ ‰Ëb'« qHÝ√ …œułu*«  öOD²L*« ÒhV w^ ÒhI*« Í/ÂbF²Ý« ¨¨…/e¹eF« …/VUD«
∫ ‰Ëb'« w^ VÝUM*« ÊUJ*« w^ UNIBKÐ Í /rV

WLzUV W¹Ë«“

WLOI²L) WFDV

WłdHM) W¹Ë«“

ŸUFý

…œUŠ W¹Ë«“

rOI²L)

5¹“«u²) 5LOI²L)

s¹b)UF²) 5LOI²L)

Æ W³ÝUM*« UNMMU,√ w2  öOD²(*« ‚UB≈ s, bÒMQ²« ¡Ułd« ∫ …/bŽULLK œUý—≈


lЫd« nB«
WOÝbMN«
Ò rO¼UH*«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≤± Æ ÂdN« rL−)
Ò s) WOÝbMN«
Ò Ò ∫ ·bN«
rO¼UH*« iFÐ ·dFð

¨ W?¦ÒK?¦) tłË√ Ò J²¹ ¨¨ …/e?¹e?F« …/V?UD«


Ò W?F?З√ s?) W?O?Ðd?F?« d?B) W¹—uNLł w^ u^uš Âd¼ Êu?
∫ »uKD*« WÐU²/Ë ÂdN« rL−) Ò rÝdð Ê√ ‰ËUŠ ¨ …—ËU:« …—uB« w^ UL/ WFÐd)Ò …bŽUVË

Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆu¼ qJÒA« w^ …œułu*« ◊UIM« œbŽ ±


Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ qJÒA« w^  ULOI²L*« œbŽ ≤
ÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ qJÒA« w^ …œU(«
Ò U¹«Ëe« œbŽ ≥
Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ qJÒA« w^ WLzUI« U¹«Ëe« œbŽ ¥
Æ ÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ qJÒA« w^ W¹“«u²*«  ULOI²L*« ë˓√ œbŽ µ

 UFÐd)
Ò WV—Ë vKŽ qJA« rÝ— ‰ËUŠ ∫ ◊UA½

Æ t r(−,
Ò qOJAð Ë√ ÂdN« r(−,
Ò rÝ— w2 …/VUD« …bŽU(, sJ1 ∫ d)ô« …/wË
Ò  ULOKFð
lЫd« nB«
WOÝbMN«
Ò ‰UJý_«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≤≤ Æ WHK²F) WOÝbM¼ ‰UJý√ s¹uJð ∫ ·bN«
Ò

‰UJý_« s) qJý q
Ò /Ô w^ «bŠ«Ë
Î ULOI²L)
Î Ò Ë√ «bŠ«Ë UŽUFý ÍØ rÝ—« ¨¨ …/e¹eF« …/VUD«
ÎUDš
∫"UM« ÊuJO ÁU½œ√

…œUŠ W¹Ë«“

5²¹ËUL²) 5²¹Ë«“

s¹b)UF²) 5Dš

…œUŠ Èdš√Ë WłdHM) W¹Ë«“

5¹“«u²) 5Dš

WLzUV W¹Ë«“

WłdHM) W¹Ë«“

1 2 3 4 5 6

Æ rOI²(*« Ë√ ŸUFA« rÝ— bFÐ W&UM« WOÝbMN« ‰UJý_« s, oIײ«


Ò ¡Ułd« ¨¨…/ bŽULLK œUý—≈
lЫd« nB«
Í“«u²«Ë b,UF²«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≤≥ Æ Í“«u²«Ë b)UF²« w)uNH)
Ú 5Ð eOOL²« ∫ ·bN«

∫ wðQ¹ ULO^ ⁄«dH« ÔqL/√ —ËU:« rÝd« vKŽ œUL²ŽôUÐ ¨¨ …/e¹eF« …/VUD«
’ Ë ÊUFÞUI²¹ © Ÿ ” ¨ ” ’ ® ÊULOI²L*« ±
‡¼ √ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¼—«bI) W¹Ë«eÐ
” Ÿ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © Ê Â ¨ Í — ® ÊULOI²L*« ≤
œ ‡ł » ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆrOI²L*« Í“«u¹ © ‰ » ® rOI²L*« ≥
„ “ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOI²L*« Í“«u¹Ë

⁄ ◊ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOI²L*« b)UF¹ © Ÿ Ë ® rOI²L*« ¥


Í —
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ © ‡¼ œ ¨ √ » ® ÊULOI²L*« µ
‚ ‡Š
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOI²L*« vKŽ lIð © Â ® WDIM« ∂
· ÷Ê Â‰ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOI²L*« vKŽ lIð ô © ◊ ® WDIM« ∑

Ò WV—Ë vKŽ qJA« rÝ— …/e¹eF« …/VUD« ‰ËUŠ∫ ◊UA½


 UFÐd)

Æ d,_« Âe «–≈ b,UF²«Ë Í“«u²« w,uNH0


Ú …/VUD« dOMcð sJ1 ∫ d)_« … /wu  ULOKFð
Ò
lЫd« nB«
U¹«Ëe« ”UO
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≤¥
Æ …UDF) U¹«Ë“ Ÿu½Ë ”UOV WÐU²/ ∫ ·bN«

∫ ÁU½œ√ ‰Ëb'« W¾³F²Ð ÂuV√ ¨ —ËU:« qJA« vKŽ œUL²ŽôUÐ ¨¨ …/e¹eF« …/VUD«

UNŽu½ W¹Ë«e« ”UOV

‡¼
= ‡ł √ »
œ

= ‡¼ √ »
Ë

= œ √ ‡ł
‡ł
Ÿ »

√ = Ë√œ

= Ë √ ‡ł
q?JA« rÝ— Í/‰ËU?Š ∫ ◊UA½
= Ë √ ‡¼
∫  UFÐd) ‚—Ë vKŽ wðü«
= ‡¼ √ Ÿ

= œ√Ÿ

= ‡¼ √ ‡ł

= Ÿ √ ‡ł

Æ …UDF, U¹«Ëe `O×B« ”UOI« w2 …/VUD« …—UN, …œU¹e tÐUA, ◊UA½ ¡UDŽ≈ sJ1 ¨¨ …/bŽULLK œUý—≈
lЫd« nB«
© q??,«u??Ž ® r??Ý«u??
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð
œbF« ∫rÝô«
≤µ
Ò ∫ ·bN«
œbF« © q)«uŽ ® rÝ«uV …ØVUD« ·dFð

W?UŠ w^ 5LO« vKŽ w²« WLKJ« ‰uŠ …dz«œ lC½Ë q(« W×?
Ò G s) b/Q²½ UMÐ UO¼
Ò ¨¨ …ØVUD«
w?^ nA²JMË ¨ W¾ÞUš WÐUłù« WUŠ w^ —ULO« vKŽ w²« WLKJ« ‰uŠ …dz«œË W×O×G WÐUłù«
≠∫ tzUVbG_ bLŠ√ UN³²/ w²« …—U³F« W¹UNM«

b?Š«Ë q,UŽ t Íc« œbF« ∏ ¨ ∑ w¼ ±µ œbF« rÝ«u


Æ bŠ«u« u¼
w,√ wÐ√ wMLKŽ
Ò XLKFð
Ò

r?Ý«u ∑ ¨ ¥ s¹œbF« wL½


Êö?,U?Ž t Íc« œbF«
Ò
≤∏ Ω ∑ ™ ¥ Ê_ ≤∏ œbF«
włËe« œbF« u¼ jIX
w²š√ s, qV
≤ s, d³V_«
bŽUÝ√ Ê√ ô

Ϋœb?Ž ÈuKÝ dLŽ ÊUV «–≈


≤∞ s, dG`√Ë ±µ s, d³V√ w?X —Ôd?J?²?¹
Ò Íc?« q?,U?F«
j?I?X q,«uŽ µ œb?F?« «cN bŠ«u« u¼ œ«bŽ_« lOLł
W?MÝ ±∂ Èu?K?Ý d?LŽ ÊQX `O×`
qLF« v≈ ÁdJ¹ ÃU²×¹

t??H?M? q,UŽ œbŽ qV


dO)« …bŽU*«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ WOðü« …—U³F« tzUb`_ bLŠ√ V²V bI
Æ
Æ …—U³F« s¹uJðË WQ(*« ÒqŠ bFÐ  ULKJK qu²« w2 …ØVUD« …bŽU(, ¨¨ d,_« …Øwu  ULOKFð
lЫd« nB«
œbF« vKŽ WLI« WOKÐU
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð 2 ∫rÝô«
≤∂
Ò ∫ ·bN«
Æ ≤ œbF« vKŽ WLLI« WOKÐUV ·dFð

W?K¾Ý_« sŽ WÐUłù« bFÐ W³ÝUM*« ÂUV—_UÐ  UFÐd*« ‰UL/≈ w^ qOÝ√ bŽUL½ UMÐ UO¼
Ò —UGB« wzU³Š√
∫ WOU²«

∫ UOI √
ÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆƨ ÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆ ÁœUŠ¬ r&— ÊUM «–≈ ≤ vKŽ WL(I« œbF« q³I¹ ±
ÆÆÆÆÆÆÆ UL¼bŠ√ ÊU¹ËU(², ÊU½uJ, t ≤ œbF«Ë ¨ÆÆÆÆÆÆUL¼bŠ√ ÊU¹ËU(², ÊU½uJ, t µ∏ œbF« ≤
ÆÆÆÆÆÆÆu¼ ≤ vKŽ WL(I« q³Ið ô w²« œ«bŽ_« WL(& w&UÐË ¨ÆÆÆÆÆÆÆt(H½ w2 ≤ œbF« »d{ qUŠ ≥
ÆÆÆÆÆÆÆ UL¼bŠ√ ÊU¹ËU(², ÊUÒ½uJ, t ¥ œbF«Ë ¨ÆÆÆÆÆÆÆ π t,U&—√ ŸuL−,Ë ≤∞ s, q&√ włË“ œbŽ ¥
ÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆ ÁœUŠ¬ r&— Íc« œbF« u¼ ÍœdH« œbF« µ

∫U¹œuLŽ
Î
ÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ ≤ œbF« ‰U¦,√ WF(ðË ¨ ÆÆÆÆÆÆÆ u¼ ±∞∞ œbF« s, q&√ ±∞ œbFK nŽUC, d³M√ ±
Æ ¥ t,U&—√ ŸuL−,Ë ¥∞ ¨ ≥∞ 5Ð lI¹ Íœd2 œbŽË ¨ÊUNÐUA², ≤
w?2 W{ËdH*«  «uKB« œbŽË WM(« w2 ‰uBH« œbŽË ¨ t(H½ w2 ≤ œbF« »d{ qUŠ ≥
Æ bŠ«u« ÂuO«
Æ π w2 ∏ »d{ qUŠË ¨ ÆÆÆÆÆÆÆ UL¼bŠ√ ÊU¹ËU(², ÊU½uJ, Ò t ≥≤ œbF« ¥
Æ t(H½ w2 ≥ »d{ qUŠË ¨ œ«bŽ_« lOL' q,UŽ d³²F¹ Íc« œbF«Ë ¨≤ œbF« ‰U¦,√ WFЗ√ µ

µ ¥ ≥ ≤ ±

bI2 Ϋb?ł WO?Ò M– U?N?½≈ qOÝ√ qLł√ U, ®®


©© `O×B« qJAUÐ  UFÐd*« ‰ULM≈ XŽUD²Ý«

Æ  UFÐd*« ‰ULM≈ w2 «ØtðbŽU(,Ë q(« w2 …ØVUD« WFÐU², ¡Ułd« ¨¨…ØbŽU(LK  ULOKFð


lЫd« nB«
wË_«
Ò œbF«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≤∑ ∫ ·bN«
Æ vË_« œbF« ·dFð
Ò

∫UNLH½ WÐUłù« qL% w²« W¹«d«


Ò ÊuKÐ qOD²L) q/ ÊuK½Ë nK²F) ÊuKÐ
Ò W¹«— q/ ÊuK½ UO¼
Ò ¨¨…Øe¹eF« …ØVUD«

UNM) qJ ULÝUV


Î µ œbF« ÊuJ¹ YO×Ð WOË√
Ò dOž œ«bŽ√ WLLš ≠±

±µ UNŽuL−) WOË√
Ò œ«bŽ√ WŁöŁ ≠≤

wË√ œbŽ ULNŽuL−) ÊUOË√


Ò Ê«œbŽ ≠≥

∂ ULNMOÐ ‚dH« ÊUOË√


Ò Ê«œbŽ ≠¥

±∞∞ s) qV√ wË√ œbŽ d³/√ ≠µ

≤ ÍËUL¹ UNM) ÃË“ q/ 5Ð ‚dH« WOË_« œ«bŽ_« s) ë˓√ WŁöŁ ≠∂

µ¨ ≥¨ ∑ ≤π ¨ ≤ π∑

µ¨ ≥
≤µ \≤∞¨ ±µ ±≥ ¨ ±± ±∑ ¨ ±±
∑µ¨ ¥∞ ±π ¨ ±∑

Æ rN2 sŽ œ«bŽ_« v≈ ·dF²« w2 …ØVUD« qŠ WFÐU², ¡Ułd« ¨¨ …Ø.dJ« …ØbŽU(*«


lЫd« nB«
©≤® qzU,Ë WDA½√
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≤∏ ∫ ·bN«
Æ œ«bŽ_« W¹dE½ ‰uŠ WDA½√Ë qzUL) qŠ
Ó

≠∫ œ«bŽ_« s) WŽuL−) UNKÐUI¹Ë WOÐdF« WGK« ·ËdŠ sO³¹


Ò wðü« ‰Ëb'« ¨¨…Øe¹eF« …ØVUD«

’ ‘ ” “ — – œ ‡š ‡Š ‡ł À   » « ·d(«
±∑ ≤∞ ≥≤ ±≥ ±µ ± ≤ ≥ µ ±¥ ±≤ ∏ ∑ ∂ œbF«
Í Ë ‡¼ Ê Â ‰ „ ‚ · ⁄ Ÿ ÿ ◊ ÷ ·d(«
±∞ ≤≥ ≤∑ ≤± ¥ ≤¥ ≥π ±∂ µ≤ ¥µ π ±± ≤µ ±π œbF«

∫ WÐuKD*« ◊ËdA« oÒI% vMF)  «–  ULK/ WOðü« ·Ëd(« s) VÒ/d½ Ê√ b¹d½
q?³?I?ð U?¼œ«b?Ž√ Êu?Jð YO×Ð UNCFÐ Ë√ ·Ëd(« s) © qF^ Ë√ rÝ« ® vMF)  «–  ULK/ ÀöŁ ±
≠∫ ‰U¦) © WLK/ s) d¦/√ w^ ·d(« —«dJ²Ð `LL¹ ® ≥ vKŽ WLLI«

≥ Ω Œ UN^ËdŠ ‰Uš WLK/


∂Ω«
≤¥ Ω ‰
¨¨¨ «cJ¼Ë ≥ vKŽ WLLI« q³Ið ≤¥ ¨ ∂ ¨ ≥ œ«bŽ_«
Æ ≥∂ œbF« rÝ«uV s) U¼œ«bŽ√ w²« ·Ëd(« iFÐ Ë√ ·Ëd(« s) ÊU²LK/ ≤
Æ ≤ vKŽ WLLI« q³Ið U¼œ«bŽ√ w²« ·Ëd(« iFÐ s) vMF)  «–  ULK/ ÀöŁ ≥
Æ ¥ œbF«  UHŽUC) s) U¼œ«bŽ√ w²« ·Ëd(« iFÐ s) vMF)  «–  ULK/ ÀöŁ ¥
Æ © ÕuLL) —«dJ²«® µ vKŽ WLLI« q³Ið U¼œ«bŽ√ w²« ·Ëd(« iFÐ s) vMF)  «–  ULK/ ÀöŁ µ
Æ © ÕuLL) —«dJ²« ® WOË√ U¼œ«bŽ√ ÊuJð YO×Ð UNCFÐ Ë√ ·Ëd(« s) ÊU²LK/ ∂
Æ π vKŽ WLLI« q³Ið U¼œ«bŽ√ w²« ·Ëd(« s) vMF)  «– WLK/ s¹uJð lOD²Lð q¼ ∑

Æ UNLN2Ë UNð¡«d& bFÐ W&—u« qŠ w2 …ØVUD« …bŽU(, ¡Ułd« ≠ ¨¨ d,_« …Øwu  ULOKFð
ÆWI2«d, W&—Ë vKŽ q(« ÊUJ,ùUÐ ‡
lЫd« nB«
—uJ« WFł«d,
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≤π ∫ ·bN«
Æt qÒ¦L*« ¡e'UÐ dLJ« jЗ

s) qJý q
Ò Ô/ w^ qÒKE*« ¡e'« vKŽ ‰«b«
Ò dLJ« ‰uŠ …dz«œ ÍØl{ ¨¨…Øe¹eF« …ØVUD«
∫‰Ë_« ‰U¦*« w^ UL/ wKÒÔJ« qJAK W³LMUÐ WOU²« ‰UJý_«

≥ µ µ ≥ ¨ ≤ ± ± ± ± ± ¨ ≥ ¨ ≤
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
¥ ∑ ∂ ¥ ≥ ≤ ≥ ≤ ¥ ≤ ≤ µ

±¨ ± ¨ ± ≥ ¨ ≥
¨
± ±
¨

¨
≥ ≥ ¨ µ ¨ ±
≤ ≥ ¥ ≤ µ ≤ ≤ ∏ µ ¥ ∑ µ

± ± ± ≥ ¨ µ µ ± ≥ ≥ µ ¨ ¥ ¨ µ
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
≤ ≥ ¥ ¥ ∑ ∂ ≤ ∏ µ ∑ ∂ ∏

Æ »uKD*« dLJ« ‰uŠ …dz«œ l{Ë s) XMÒJ9 wM½_ «bł …/ÕUðd) U½√

Æ pM, tOłu²Ð t(HMÐ …ØVUD« qŠ WFÐU², ≠± ∫ …Ø.dJ« …ØbŽU(*«


Æ ÂUI*« u¼ UNÒKM ¡«eł_« ŸuL−,Ë j(³« u¼ qÒKE*« ¡e'« Ê√ v≈ ÁU³²½ô« ≠≤
lЫd« nB«
—uJ«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≥∞ ∫ ·bN«
-∫tOKŽ qKE*« ¡e'« tOKŽ ‰b¹
Ò Íc« dLJ« WÐU²/ -±

≠∫ wK¹ ULO^ qJý q/ w^ qÒKE*« ¡e'« tOKŽ ‰b¹


^ Íc« dLJ« V²/√
Ô ¨¨…Øe¹eF« …ØVUD«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∫ wK¹ ULO^ dLJ« tOKŽ Ò‰b¹ qJý q


Ò Ô/ w^ ¡e'« ÍØÊu
Ò …ØVUD« wðØÍe¹eŽ Êü«Ë

± ± ± ±
∑ ≥ ≤ ∏
Æ ÂUI*«Ë j(³« YOŠ s, —u(J«  UOÝUÝ_ …ØVUD« rN2 v≈ ÁU³²½ô« ¨¨ …Øe¹eF« …ØbŽU(*«
lЫd« nB«
—uJ« RXUJð
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≥± ∫ ·bN«
Æ —uLJ« R^UJð vKŽ …ØVUD« ·dF²¹ Ê√

s) VÒ/d½Ë dLJ« T^UJð w²« —uLJ« —u½ WÒKÝ w^ lC½
Ú ¨¨…ØVUD« wðØÍe¹eŽ UO¼Ò
± ≥
UNFC½Ë dLJ« T^UJð w²« —uLJ« pc/Ë ¨ vMF)  «– WLK/ —uLJ« Ác¼ vKŽ W«b«
Ò ·dŠ_«

∫ Õd) WÒKÝ w^

±∑ ∑ π ±µ ≤ ∂
—u?L?J?« Íu?% w?²?«  ö?O?D²L*« ÊuÒK?½Ë µ± ≤± ±µ ≤∞ ≥ ±≥
 ’ ‘ — »
‚—“_« ÊuKUÐ ± T^UJð w²« √
≤ ±¥ ±≤ ±∏ ≤∂ µ ∏
≤µ ±∏ µ¥ ≥≤ ≥µ ±∂
  Â — “ Ê »
Íu?% w?²?«  ö?O?D?²?L*« ÊuK½ Ê√ p¹√— U) µ ∂ ∏ ≤± ≥∞ ±∞
dLŠ_« ÊuÒKUÐ ≤ T^UJð w²« —uLJ« ≥∞ ≥∂ ¥∏ ≤∏ ¥µ ≤∞
≥ À ÿ ◊ · » œ
∂∞ ≤µ ∏ ¥ ¥ ∂
π∞ µ∞ ≤± ∂ ±± ∑
W³ÝUM*« WLKJ« Ë ” ‚ „ „ ‰

w¼ ·Ëd(« w¼ —uLJ«
—u½ WKÝ
Ò

W³ÝUM*« WLKJ«
w¼ ·Ëd(« w¼ —uLJ«
Õd) WKÝ
Ò

Æ ·dŠ_« —UO²š«Ë s¹uK²K VÝUM*« qOD²(*« —UO²š« w2 WUš q(« w2 …ØVUD« …bŽU(, ∫…Ø bŽU(*«  ULOKFð
lЫd« nB«
—uJ« W½—UI,
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≥≤
ÁUDF) ‰UJý√ ‰öš s) s¹dL/ 5Ð t½—UI*« ∫ ·bN«
ÎU¹bŽUBð ÁUDF) —uL/ VOðdð
Ë√ æ …—Uý≈ l{uÐ —uLJ« 5Ð W½—UI*« w^ UMðbŽUL) b¹d¹Ë dÒJH¹ d)UÝ ∫ …ØVUD« wðØÍe¹eŽ
∫wK¹ ULO^ …dz«b« w^ Ω Ë√ º

± ± ≤ ± ≤ ≤
≥ ≤ ≥ ≤ ≥ ≤

± ± ≤ ± ≥ ±
¥ ≤ ¥ ≤ ¥ ≤

± ± ≤ ± ≥ ≤
¥ ≥ ¥ ≥ ¥ ≥

∫ œ«bŽ_« rOI²L) vKŽ UNKO¦9 bFÐ UιbŽUBð


Ò WOðü« —uLJ« VÒðd¹ Ê√ b¹d¹ Êü«Ë tM) VKÔÞ U) d)UÝ vN½√ bI
∫ w¼ —uLJ«
µ ¨ ≥ ¨ ± ©±
∞ ± ∏ ¥ ≤
µ¨ ± ¨ ≤
©≤
∞ ± ∂ π ≥

Æ tMŽ ôbÐ Òq(UÐ ÂUOI« ÊËbÐ «ØtðbŽU(,Ë …ØVUDK œUý—ù«Ë `BM« .bIð ∫ …ØbŽU(*«  ULOKFð
lЫd« nB«
W¹dJ«
Ò œ«bŽ_«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≥≥ ∫ ·bN«
Æ —uL/ v≈ W¹dLJ«
Ò œ«bŽ_« q¹u%

W?^d?F?)  œ—√ «–≈ øø  «d²) uKOJUÐ qOM« dN½ ‰uÞ mK³¹ r/ rKFð q¼ ¨¨…ØV?UD« wðØÍe¹eŽ
w^ dNE¹ Íc« "UM« VDA½ rŁ —uL/ v≈ —ULOK 5LO« s) WOU²« W¹dLJ«
Ò œ«bŽ_« ‰u×½
Ò UO¼
Ò p–
∫qOM« dN½ ‰uÞ qÒ¦9 VOðd²UÐ W&UM« ÂUV—_«Ë¨ ÁöŽ√ lI¹ Íc« `O×B« œbF« l) ‰Ëb'«
©≤ ©±

Ω¥ ≥ ©¥
∏ ©≥

Ω ≥ ≤ ©µ

qOM« dN½
Ω≤ ± ©∂
π

∂ π ∂ ≥ ≤ ¥ µ ∏ ∑ ± W×O×B« œ«bŽ_«
≤± ∑ ±¥ ≤≥ ≥ ≥µ ±π µ π ±≥
—uLJ«
≤ ≥ µ ∑ ≤ ∏ π ¥ µ ∂

VOðd²UÐ —uLJ« ÁcN …dþUM*« ÂUV—_« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨w¼ WOI³²*«


Ò —uLJ«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¨ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼

Æ d²)uKO/ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOM« dN½ ‰uÞ

rUF« w^ dN½ ‰uÞ√ t½«Ò ·dŽ√ pc/Ë qOM« dN½ ‰uÞ ·dŽ√ wM½_ …ØÕUðd) wM½≈
Æ Ê«œuL«Ë dB) UL¼ 5²IOIý 5²OÐdŽ 5²Ëœ w^ Íd−¹Ë

Æ qOM« dN½ ‰uÞ v≈ qu²« w2 …ØVUD« œUý—≈ ∫ d,_« …ØwË  ULOKFð
lЫd« nB«
UNŠdÞË —uJ« lLł
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≥¥ ÁUDF) ‰UJýQÐ WK¦2 —uL/ lLł ∫ ·bN«
ÁUDF) ‰UJýQÐ WK¦2 —uL/ ÕdÞ

UN³½U−Ð w²« WK¾Ý_« sŽ V$Ë WOðü« ‰UJý_« w^ ÊuÒK*« ¡e'« tKÒ¦1 U) V²J½ UMÐ UO¼ ∫…ØVUD« wðØÍe¹eŽ

d?HG_UÐ ÊuÒK*« ¡e'«Ë dLŠ_UÐ ÊuÒK*« ¡e'« tKÒ¦?1 U) ŸuL−) U) ±


ø 5KJA« w^

w?^ d?Cš_UÐ ÊuÒK?*« ¡e?'«Ë dLŠ_UÐ ÊuÒK?*« ¡e?'« 5Ð ‚dH« U) ≤


ø 5KJA«

dLŠ_UÐ ÊuÒK*« ¡e'«Ë dCš_UÐ ÊuÒK*« ¡e'« tKÒ¦1 U) ŸuL−) U) ≥


ø w½U¦« ‰«RL« w^

p?c/Ë W¹d?
Ò L?J?« …—u?B?UÐ ‰UJý_« Ác¼ tKÒ¦?9 U?) W?ÐU²/ ‰ËUŠ ¥
Æ "UM«
+

¨ wU²« ŸuM« s) tðôuJOý Õ«u√ WLL)« U¼œôË√ vKŽ ÂÒÔ√ XŽ“Ë


Ò
±
s) Xš√Ë Œ√
Ì q Ò Ô/ tK/√ U) œb×¹ Ê√ w)UÝ œ«—√ «–≈ ¨ ÕuK« ∑ tF) wIÐË ÕuK« ∏ w)UÝ q/Q^

∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ WÐUłù« w^ ÁbŽUL½ UON^ ¨tðuš_ t)√ t²DŽ√ Íc« ÕuK«
tðôuJOý
øø ‰UL/Ë w)«— q/√ U) ŸuL−) U) ±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
lЫd« nB«

∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≥µ
øø U¼—«bI) U)Ë t²BŠ s) WOL/
Ò d³/√ q/√ Íc« s) ≤
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

øø .d) t²K/√ U)Ë w)«— tK/√ U) 5Ð ‚dH« U) ≥


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

…dOLÝ t²K/√ U) øø tðôuJOA« s) w)UÝ tK/√ ULŽ


‰UL/ tK/√ U)
Ò ‰UL/ tK/√ U) b¹e¹ rJÐ ¥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

øUÎO“UMð
Ò rNŠ«u√ s) WLL)« …uš_« s) q
Ò Ô/ tK/√ U) Vð—√
Ò µ
w)«— tK/√ U) ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ø q/√ U) —«bI)Ë Œ_« rÝ« d/–√Ë ∂


.d) t²K/√ U)
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Æ ÕdÞ Ë√ lLł s, WQ(*« rN2 vKŽ eOMd²«Ë q(« w2 …ØVUD« WFÐU², ∫ d,_« …ØwË  ULOKFð
lЫd« nB«
UNŠdÞË —uJ« lLł
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≥∂
UNŠdÞË —uL/ lLł ∫ ·bN«

∫ © ± ® Íd×L« ŸuL:« `³BO wU²« Íd×L« lÐd*« ‰UL/≈ w^ bL×) bŽUL½ UO¼
Ò ¨¨…ØVUD« wðØÍe¹eŽ

≤ ≤
±µ µ
ø Òq(« v≈ qÒGu²K ÕdÞ√Ë lLł√
≥ ±
µ ≥

∫ —ULO« vKŽ ÂUV—_« s) tK¦L


Ò ¹Ô U0 ·dŠ q
Ò Ô/ qB½ rÒÔŁ "UM« b$ UO¼
Ò
± ± ± ±
≥ ± ≤
≥ ≥ ≥ ≥
¥ Ω + √
¥ ¥
± ± ± µ
∂ ∂
Ω + »
∏ ∏
≤ ≥
±
¥
±
¥
±
¥ Ω + ‡ł
µ µ

± ± ± ± ± ±
∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏
Ω ≤ + ≤ œ
≥ ≥
± ±
± ± ± ± ± Ω + ‡¼
µ µ µ µ µ ∂ ∂
Æ`O×B« q(« ‰öš s, WQ(LK …ØVUD« rN2 v≈ ÁU³²½ô« ¡Ułd« ≠ ¨¨ …Ø.dJ«…Ø bŽU(*«
Ò
œuLŽ Í_  U½Uš lOLł ŸuL−, tO2 ÊuJ¹ Íc« lÐd*« u¼ Íd×(« lÐd*«
Ò ≠
ÆWOI2√  U½Uš Í_  U½U)« ŸuL−, ÍËU(¹
lЫd« nB«
W¹dAF«
Ò —uJ«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≥∑
Ò A?F?« —u?L?J?« W?ÐU?²/ ∫ ·bN«
W?K?¦?L?*« W¹d?
…UDF) ‰UJýQÐ
∫wðQ¹ ULO^ lÐd*«
Ò s) qÒKE*« ¡e'« q
Ô Ò¦1 Íc« ÍdAF« dLJ« V²J½ UO¼
Ò ∫…ØVUD« wðØÍe¹eŽ
Æ©dOGG lÐd)Ò ±∞∞ v≈ rLI)
Ò dO³J« lÐd*«
Ò Ê√ kŠô®

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫»«u'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫»«u'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫»«u'« ∞\±µ∫»«u'«


∫…ØVUD« wðØÍe¹eŽ
øWIÐUL« ‰UJý_« w^ …dOGB«  UFÐd*« UNKÒ¦9 w²« ·dŠ_« s) WLK/ s¹uJð ÍØlOD²Lð q¼
ÆpK/ U) vKž√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw¼ WLKJ«
∫wK¹ ULO^ qJA« qOKE²Ð vDF*« œbF« q¦L Ò ½Ô UO¼ Êü«Ë

≥ ∞\µ¥ ± ∞\≥µ
±∞ ≤
…—uG vKŽ rÒÔŁ ÍœUŽ dL/ …—uG vKŽ wðQ¹ ULO^ lÐd*« 
Ò s) qÒKE*« ¡e'« qÒ¦1 Íc« œbF« V²J½ UO¼
Ò
∫ÍdAŽ dL/

ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍœUF« dLJ« ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍœUF« dLJ« ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍœUF« dLJ« ÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍœUF« dLJ«
ÆÆÆÆÆÆÆ ÍdAF« dLJ« ÆÆÆÆÆÆÆ ÍdAF« dLJ« ÍdAF« dLJ«
ÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆ ÍdAF« dLJ«

tð¡«d&Ë «b
Î Oł
Ò ÍdAF« d(J« WÐU²M w2 …ØVUD« v≈ ÁU³²½ô« ¨¨ …ØbŽU(*« œUý—≈
lЫd« nB«
W¹dAF«
Ò œ«bŽ_«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≥∏ Æ …—uBUÐ W¹dAF« œ«bŽ_« WÐU²/ ∫ ·bN«
∫wðü« ‰Ëb'« w^ ‰“UM*« ‰Ëbł vKŽ WOðü« W¹dAF«
Ò œ«bŽ_« qÒ¦/ UO¼
Ò ∫…ØVUD« wðØÍe¹eŽ
s) ¡«eł_« s) ¡«eł_«
 «dAŽ œUŠ¬ ÍdAF« œbF«
…dAŽ W¾)
±≥\µ∂
µ≥\π∑
±µ\±≥
∞\∞µ
∫WOðü« WK¾Ý_« sŽ Vł√ Êü«Ë ¨ XMLŠ√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ ‰Ë_« ÍdAF«
Ò œbF« w^ µ rVd« WLOV ±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ w½U¦« ÍdAF«
Ò œbF« w^ µ rVd« WLOV ≤
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ YU¦« ÍdAF«
Ò œbF« w^ µ rVd« WLOV ≥
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w¼ lЫd« ÍdAF«Ò œbF« w^ µ rVd« WLOV ¥

∫WOU²« W¹dAF« œ«bŽ_« WÐU²JÐ p–Ë W/d³« v≈ ‰uGuK q³K³« bŽUL½ UO¼
Ò ∫ …Øe¹eF« …ØVUD«
Ω …dAŽ s) WFЗ√Ë `O×G WŁöŁ ©±
Ω W¾) s) …dAŽ WŁöŁË `O×G W²Ý ©≤
Ω W¾) s) WF³ÝË …dAŽ WLLš ©≥
±
Ω ≥ ©¥
±∞
±∑
Ω µ ©µ
±∞∞
¥
Ω ±≥ ©∂
±∞∞
W¹dAF«
Ò WKUH« —U(¹ vKŽ `O×B« œbF« Ê√ YO×Ð V²J¹ ÍdAF« œbF« Ê√ v≈ ÁU³²½ô« ∫ d,_« …ØwË  ULOKFð
Æ UNMO1 vKŽ W¹dAF«
Ò ¡«eł_«Ë
lЫd« nB«
W¹dAF«
Ò œ«bŽ_«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
≥π ∫ ·bN«
ÍdAF« œbF« …ØVUD« V²J¹ Ê√

∫WOðü« ‰UJý_UÐ WKÒKE*« ¡«eł_« tOKŽ ‰Òb¹


Ô Íc« ÍdAF«
Ò œbF« V²J½ UO¼
Ò ¨¨…ØVUD« wðØÍe¹eŽ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ ÍdAF«
Ò œbF«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u¼ ÍdAF« œbF«

∫ U¼ƒdI½Ë tOKŽ WKÒ¦L*« œ«bŽ_« V²J½ UO¼


Ò wðü« ‰“UM*« ‰Ëbł p¹b
ÍdAF« œbF«  U¾)  «dAŽ œUŠ¬ …dAŽ s) ¡«eł√

∞ ± ≤ µ
∞ ≤ ∞ ¥
∑ ≤ ∞ ±
∂ ∞ ∞ π

Òjš vKŽ dLŠ_« lÐd*«


Ò qš«œ ÍdAF« œbF« V²Jð Ê√ lOD²Lð q¼ ¨¨…ØVUD« wðØÍe¹eŽ Êü«Ë
∫UMÐ UO¼
Ò øø ÁƒdI½Ë œ«bŽ_«

≥ ¥ µ ∂
Æ W¹dAF«
Ò ¡«eł_« rŁ ôË√ `O×B« œbF« √dI¹ YO×Ð ÍdAF«
Ò œbF« WÐU²MË …¡«d& v≈ ÁU³²½ô« ∫ …ØbŽU(LK œUý—≈
lЫd« nB«
W¹dAF« œ«bŽ_« W½—UI,
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
¥∞ W¹dAF« œ«bŽ_« 5Ð W½—UI*« ∫ ·bN«

∫U¼bFÐ qFHMÝ «–U) ·dFM wðü« qJA« w^ VÝUM*« ÊUJ*« w^ º Ë√ æ …—Uý≈ lC½ UO¼
Ò ¨¨ …ØVUD« wðØÍe¹eŽ

π[¥ ¥[π

¥[∞± ¥[∞≤
±[∞π

∞[¥
µ[∏∏ ∏[∏µ
±[±

µ[µ∞ µ[∞µ ∂[≤≥ ∂[≥≤

∞[≥
π

∞[
µ[±π

¥[∑∞
ππ
∏[

¥
µ[±∑

¥[∏

±±[∞± ±∞\∞± ≤[∂∂ ∂[≤≤

±[∑∏ ±[∏∑ ±[∞± ∞[ππ

Ò æ …—Uýù« X½U/ «–≈


dLŠ_« ÊuKUÐ WIDM*« Êu
Ò º …—Uýù« X½U/ «–≈Ë
Æ "UM« qJA« kŠô Æ ‚—“_« ÊuKUÐ WIDM*« Êu

Æ W¹dAF« œ«bŽú …ØVUD« W½—UI) WOHO/ v≈ ÁU³²½ô« ∫…ØbŽUL*«  ULOKFð


W¹dAF« œ«bŽ_«Ë —uJ« lЫd« nB«
Ò
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
¥± ∫ ·bN«
W¹dAF«
Ò œ«bŽ_«Ë —uLJ« lLł

 U?F?Ðd?) v?KŽ Íu²% UN½_ W¹d?


Ò ×?L« ‚«—Ë_« ÈbŠ≈ w¼ WV—u« Ác¼ ¨¨…ØV?U?D« wðØÍe¹eŽ
∫W¹d×Ý UN½QÐ bÒ/Q²M  UFÐd*« Ác¼ qLJ½ UO¼
Ò ¨W¹d×Ý
Ò
Uιœu?
Ò LŽË UÎO?Ò I?^√ lLł√ rŁ qÒK?E) lÐd?
Ò ) Òq/ w^ Ϋœb?Ž l?{√ ∫ UO½UŁ U?O?I?^√ l?Lł√ rŁ qÒK?E?) lÐd?
Ò ) q?
Ò / w^ Ϋœb?Ž l{√ ∫ ôË√
∫©∑[∏® ÍdAF« œbF« …d) qÔ/ w^ "UM« ÊuJ¹Ë ∫©≥® `O×B« œbF« …d) q/ w^ "UM« ÊuJ¹Ë UιœuLŽË
Ò

≥\≤ ∞\¥ ±\≤

≥\µ ≤ ∞\∂

U??O? I?^√ l?L?ł« r?Ł q?K?E?) l?Ðd?) q?/ w?^ œb?Ž l?{√ ∫ U?F?Ы— ÎUO?Ò I?^√ lLł√ rŁ qÒKE) lÐd)
Ò q?Ò / w^ ΫœbŽ l{√ ∫ U?¦UŁ
∫©≥[¥® `O×B« œbF« …d) q/ w^ "UM« ÊuJ¹Ë U¹œuLŽË ∫©∏® `O×B« œbF« …d) q/ w^ "UM« ÊuJ¹Ë UιœuLŽË
Ò

±\µ ≥\¥
∞\π ∞\∂ ±\≤ ≤\≤ ≤\∏

±\± ∞\∏ ≤\¥ ≤\∂


±\∂ ±\≥ ≥\∏ ∞\¥ ≥\≤

…ØVUDK sJ1Ë ¨lL'« WOKLŽ ‰öš s, W¹d×(«  UFÐd*« ‰ULM≈ w2 …ØVUD« …bŽU(, ¡Ułd« ∫…Ø bŽU(*«  ULOKFð
ÆiF³« UNCFÐ X% W¹dAF«
Ò q«uH« l{uÐ ÁU³²½ô« l, …d,
Ò qM w2 lL−O UιœuLŽ
Ú —u(J« VOðdð
‰«uÞ_« ”UO lЫd« nB«

∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
¥≤
∫ ·bN«
‰uD«  «bŠË 5Ð q¹uײ«
≠∫WOðü«  UÝUOI« błË√ …dDL*« «bF²ÝUÐ ¨¨…ØVUD« wðØÍe¹eŽ

 1

rÝ œ 1 1O
rÝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 99 100
rK) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1000

» √
rK) ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω » √ rÝ ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω » √
 ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω » √ rÝœ ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω » √
Â
rÝ œ 1

rÝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ë ‡¼ œ ‡ł » √
rÝœ ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω Ë√ rÝ ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω à ‡¼
 ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω » Ë rÝ ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω √ œ
rÝ ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω Ë »

rÝ∏ rÝ∂ rÝ¥


rÝœ ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω ’ ” rÝœÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω œ ‡ł rÝœ ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω » √
rK) ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω ’ ” rK) ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω œ ‡ł rK) ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆ Ω » √
Æ UÝUOI« W× s, oÒIײ« w2 …ØVUD« …bŽU(, ¡Ułd« ∫…Ø bŽU(*« œUý—≈
w½UO³« qO¦L²«Ë  UŠU*« lЫd« nB«

∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
¥≥ «bF²ÝUÐ ÁUDF) ‰UJý√ WŠUL) qO¦9 ∫ ·bN«
w½UO³« rÝd«
¡e?'« WŠUL) bł ©® l?Ðd?*« d²L²ML« w¼ …bŠu« Ác¼Ë w¼ WFÐd?
Ò *« …bŠu« ¨¨ …ØV?UD« wðØÍe¹eŽ
∫ tK¦1
Ò Íc« w½UO³« œuLF« X% qJA« e)— l{ rŁ WFÐd*«
Ò  «bŠuUÐ wK¹ ULO^ qJý qÒ/Ô w^ qKE*«
Ò

©œ® ©Ã® ©»® ©√®

©Â® ©Ÿ® ©Ë® © ‡¼ ®


π∞
∏∞
∑∞
∂∞
µ∞
¥∞
≥∞
≤∞
±∞

© ® © ® © ® © ® © ® © ® © ® © ®
Æ Ê«uú ÁU³²½ô« ÂbŽË VÝUM*« œuLF« X% qJA« e,— l{Ë w2 …ØVUD« …bŽU(, ¡Ułd« ¨¨…ØbŽU(LK œUý—≈
WŠU*« lЫd« nB«

∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
¥¥ ∫ ·bN«
…UDF) ‰UJý√ WŠUL) œU−¹«

bł ¨ © ≤rÝ® lÐd*« d²L²ML« w¼ …bŠu« Ác¼Ë w¼ WFÐd*«


Ò …bŠu« ¨¨…ØVUD« wðØÍe¹eŽ
∫ WFÐd*«
Ò  «bŠuUÐ wK¹ ULO^ qJý q
Ò Ô/ s) qÒKE*« ¡e'« WŠUL)

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'«

∫ wK¹ U2 qJý q/ w^ qÒKE*« ¡e'« WŠUL) bł

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«u'«

Æ ZzU²M« W× s, oIײ«


Ò ¡Ułd« …ØbŽU(LK œUý—≈
lЫd« nB«
 UL:«
Ò ¡ULÝ√
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
¥µ ∫ ·bN«
WHK²<«  ULL:«
Ò 5Ð eOOL²«

∫WOðü«  ULL:« ¡ULÝ√ d/–√


Ô ¨¨…ØVUD« wðØÍe¹eŽ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Æ UNŽö{√ œbŽË dOýUM*« iFÐ ¡ULÝ√ 5Ð jÐd«


Ò w2 …ØVUD« …bŽU(, ¡Ułd« ¨¨ …ØbŽU(LK œUý—≈
…bLŽ_UÐ qO¦L²« lЫd« nB«

∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
¥∂ ∫ ·bN«
…UDF) WO½UOÐ
Ò  UŠu …ØVUD« qOK% Ê«
±∂∞
±¥∞
∫ wK¹ ULŽ Vł√ ·uHBK WO½UO³« WŠuK« vKŽ œUL²ŽôUÐ ¨¨ …ØVUD« wðØÍe¹eŽ
±≤∞
±∞∞
∏∞ ø WÝ—b*« »öÞ œbŽ U) ±
∂∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
¥∞
øø ‰Ë_« nB« »öÞ œbŽ sŽ YU¦« nB« »öÞ œbŽ b¹e¹ r/ ≤
≤∞
∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
w½U¦«
YU¦«
lЫd«
‰Ëô«

f)U)«

øø w½U¦« nB« »öÞ œbŽ sŽ lЫd« nB« »öÞ œbŽ hIM¹ r/ ≥


±≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

±∞∞

∏∞ ≠∫ wK¹ ULŽ VOł√ Ê«uú WO½UO³« WŠuK« vKŽ œUL²ŽôUÐ


∂∞ øø »öD« s) œbŽ d³/√ bMŽ qCH*« ÊuK« U) ±
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

≤∞ øø Ê«uú r¼—UO²š« o^Ë UιbŽUBð


Ò »öD« œ«bŽ√ Vð—
Ò ≤
∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

∏∞
∑∞ øø …—ËU:« WO½UO³« WŠuK ULÝ« Õd²V«
Ò
∂∞
µ∞
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

≥∞
≤∞
±∞

Æ UNOKŽ WK¾Ý√ s¹uJðË …—ËU:« WO½UO³« WŠuK rÝ« Õ«d²&« w2 …bŽU(*« ¡Ułd« ∫ …ØbŽU(LK œUý—≈
lЫd« nB«
 ôUL²Šô«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
¥∑ ∫ ·bN«
Æ …UDF) WOUL²Š«
Ò WÐd−² WMJL*« ZzU²M« v« qGu²«

¨…—uG® d¼UE« tłu« ÍØkŠôË ¨ WOU²²)  «d)


Ò © ±∞ ® bI½ WFDV ¡UISÐ rV ¨¨…ØVUD« Íe¹eŽ
∫wU²« ‰Ëb'« w^ UL/ ZzU²M« q−ÝË ¨ …d)Ò q/ w^ ©WÐU²/

œbF«  «—Uýù« W−O²M«


…—uG
WÐU²/
øø WO)— q/ w^ WFVu²*«
Ò ZzU²M« q/ ŸuL−) U) ±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

øø bIM« WFDV w)— bMŽ WÐU²/ Ë√ …—uG vKŽ ‰uB(« s) «b


Î Ò/Q²) XM/ q¼ ≤
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

øø «–U* øø WOUL²Š« WÐd−²« q¼ ≥


ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

Æ WIÐU(« WÐd−²« ¡«dł≈ w2 …ØVUD« …bŽU(, ¡Ułd« ∫…Ø bŽU(LK œUý—≈


lЫd« nB«
 öOD²*UÐ w½UO³« qO¦L²«
∫d)_« …ØwË
Ò lOVuð ∫rÝô«
¥∏
Æ öOD²L*UÐ w½UO³« qO¦L²« qOK% ∫ ·bN«
q?J?A« Ê≈ ¨ dA³« UNLKJ²¹ WG © µ∞∞∞ ® s?) d¦/√ pUM¼ Ê√ rKFð q¼ ¨¨ …ØV?UD« wðØÍe¹eŽ
∫ WD¹d)« qHÝ√  öOD²L*« qš«œ Ê«u_UÐ WKÒ¦2 WHK²<«  UGK« UNOKŽË rUF« WD¹dš ` Ô {u¹
Ò ÁU½œ√

± ≤ ≥ ¥ µ ∂ ∑ ∏ π ±∞±± ±≤

WOÐdF«
Ò WGK« ≠∑ WOMOB«
Ò WGK« ≠±
WO½U*_«
Ò WGK« ≠∏ W¹eOK$ù«
Ò WGK« ≠≤
WOUGM³«
Ò WGK« ≠π W¹bMN«
Ò WGK« ≠≥
WO½UÐUO«
Ò WGK«≠±∞ WOÝËd«
Ò WGK« ≠¥
WOL½dH«
Ò WGK«≠±± WO½U³Ýù«
Ò WGK«≠µ
Æ Èdš√  UG≠±≤ WOUGðd³«
Ò WGK«≠∂
∫ UNÐ 5LKJ²*« œbŽ YOŠ s) UιbŽUBð
Ò WOðü«  UGK« Vð—
Ò ±
WOL½dH«
Ò WGK« ¨ W¹eOK$ù«
Ò WGK« ¨ WOÐdF«
Ò WGK«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
∫ UNÐ 5LKJ²*« œbŽ YOŠ s) UÎO“UMð
Ò WOðü«  UGK« Vð—
Ò ≤
WOMOB«
Ò WGK« ¨ W¹bMN«
Ò WGK« ¨ WO½UÐUO«
Ò WGK«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
Æ WD¹d)« vKŽË  öOD²(*« vKŽ Ê«u_« 5Ð jÐd« w2 …ØVUD« …bŽU(, ¡Ułd« ∫…Ø bŽU(LK œUý—≈