Instrumentele financiare derivatetratament contabil local (RAS) vs IFRS partea a-II-a

Posted by Alina Demeter on December 25, 2010 Dacă în prima parte a articolului am prezentat tratamentul contabil local a șa numitul RAS vom continua cu prezentarea tratamentului conform standardelor internaționale IFRS. Pentru cel mai rapid si sigur mod de a invata IFRS accesati Ghidurile IFRS din sectiunea Produse. Reglementările contabile locale conforme cu Directivele Europene (Ord 3055), a șa cum s-au prezentat anterior, fac unele mențiuni referitoare la tratamentul contabil al instrumentelor financiare, dar sunt foarte limitate și cu siguranță includ puțin din prevederile menționate de standardele interna ționale financiare (IFRS- International Financial Reporting Standards ). Standardele internaționale care reglementează aceste instrumente sunt:

• • •

IAS 39, care tratează aspecte de recunoștere și evaluare a instrumentelor financiare IAS 32, care trateză aspecte de descriere și detaliere și IFRS 7 care tratează aspecte legate de prezentarea acestor instrumente.

Ca urmare a conținutului complex al standardelor menționate ne vom concentra în acest articol asupra IAS 39 “ Instrumente Financiare: recunoaștere și evaluare”. Este considerat unul dintre cele mai complexe standarde și există multe păreri care susțin că este foarte complicat și implicit greu de aplicat. O dată cu implementarea IAS 39, crește semnificativ utilizarea valorii juste a instrumentelor financiare în contabilitate. Aria de aplicabilitate a standardului Standardul distinge patru clase de active financiare: 1. 2. 3. 4. active deținute la valoarea justă în contul de profit și pierdere active disponibile pentru vânzare active deținute până la scadență împrumuturile și creanțele

și specifică abordarea contabilă pentru fiecare caz. Evaluarea și practica de piață

cele de ținute în scopul tranzac ționării și cele disponibile pentru vânzare) sunt ajustate pentru a reflecata valoarea justă curentă. în cadrul unei tranzacții desfășurate prin voin ța păr ților. marcarea la piață (ajustări ale valorilor juste activelor și datoriilor financiare): este un proces prin care valorilor celor mai tranzacționate active (de exemplu. încasări de dobândă și angajamente) și câștigurile și pierderile nerealizate înregistrate fie în contul de profit și pierdere. Conducerea entității trebuie să stabilească politici pentru clasificarea portofoliilor deținute în diferite clase similar tabelului 1. iar soldurile cumulate sunt reluate în ziua urmăoare.Instrumentele financiare se evaluează la: • • valoarea justă: suma pentru care poate fi tranzacționat un activ sau decontată o datorie între păr ți aflate în cunoștință de cauză. Rentabilitatea totală: este rentabilitatea reală atinsă de activele financiare și valoarea folosită pentru a evalua performanța unui portofoliu. Majoritatea contabililor care se ocupă de operațiuni de trezorerie preferă contabilizarea la data tranzacționării. fie în capitaluri proprii. Acoperirea împotriva riscurilor Recunoaștere și clasificare După cum s-a menționat anterior IAS 39 permite folosirea oricăreia dintre datele: de tranzac ție sau de decontare ca dată a recunoașterii. Tabelul 1 Categorii de active și datorii financiare Categorie Clase de activefinanciare 1 2 3 4 Active de tranzacționareInstrumente derivate* Titluri de valoare deținute până la scadență Împrumuturi și creanțe Titluri de valoare disponibile Clase de datorii financiare Datorii de tranzacționareInstrumente derivate* Evaluarea Valoarea justă prin contul de profit și pierdere Conturi de datoriiTitluri de creanță Valoarea emiseDepozite ale clienților amortizată N/A N/A Valoarea amortizată Valoarea justă prin . Astfel de ajustări sunt efectuate deseori zilnic. costul amortizat: reprezintă valoarea la care activul/datoria financiară este evaluată la momentul recunoașterii inițiale (costul inițial minus deprecierele ulterioare) • Entitățile pot opta pentru recunoașterea în situațiile financiare a achiziției unui instrument financiar fie (a) la data la care apare angajamentul din tranzacție (contabilitate la data tranzacționării) fie (b) numai la data la care datoria este decontată (contabilitate la data decontării). înainte de recalcularea unei noi ajustări cumulate aferente marcării la piață. în condi ții obiective. valoare care include veniturile și cheltuielile înregistrate în contul de profit și pierdere (ex.

cât și contabilitatea de acoperire sunt activități opționale acoperirea riscului este o decizie de afaceri. tranzacția trebuie să fie foarte probabilă eficiența acoperirii riscului este comensurată în mod credibil. când se utilizează pentru acoperirea riscurilor valutare. moment în care valoarea cumulată se transferă în profitul sau pierderea netă a perioadei instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire împotriva riscurilor Pierderile din depreciere sunt incluse în contul de profit și pierdere netă a perioadei indiferent de categoria de active financiare. când aceasta se utilizează pentru a acoperi o op țiune de cumpărare sau un activ sau o datorie financiară nederivată. . O rela ție de acoperire îndeplinește condițiile contabilității de acoperire specială dacă se aplică următoarele: • • • • la începutul contractului de acoperire a riscului există o documentație oficială care stabile ște detaliile acoperirii riscului se estimează că acoperirea riscului va fi foarte eficientă** în cazul unei tranzacții anticipate. iar contabilitatea de acoperire este o decizie contabilă contabilitatea de acoperire este permisă numai atunci când instrumentul de acoperire este: o o o un instrument derivat o opțiune vândută. Acoperirea riscului: presupune desemnarea unui instrument financiar derivat sau nederivat. drept compensare a variației valorii juste sau a fluxurilor de numerar ale unui element acoperit. atât acoperirea riscului. Acoperirea împotriva riscului Acoperirea riscului diferă de contabilitatea de acoperire în sensul că: • • • • acoperirea riscului modifică riscurile. în timp ce contabilitatea de acoperire modifică modul de contabilizare a câștigurilor și a pierderilor.pentru vânzare *cu excepția cazului în care se încadrează ca instrumente de acoperire a riscului Evaluarea inițială: la costul de achiziție capitaluri proprii Evaluarea ulterioară: Câștigurile sau pierderile din reevaluarea la valoarea justă a activelor/datoriilor financiare sunt incluse în contul de profit sau pierdere cu 2 excepții: • • Câștigul/pierderea nerealizată dintr-un activ disponibil pentru vânzare trebuie recunoscute în capitaluri proprii până când acesta este vândut.

Compania Oresta SRL dorește să achiziționeze marfă din import pentru desfășurarea activității.**În mod general. O acoperire ineficientă este una în care rezultatele efective ale compensării sunt în afara intervalului (80%-125%). Contabilitatea de acoperire recunoște simetric efectele de compensare asupra profitului sau pierderii nete ale variației juste a instrumentului de acoperire și a elementului acoperit.5%. acoperirea riscului este privită ca fiind foarte eficientă dacă. entitatea se poate aștepta ca variațiile valorii juste sau ale fluxurilor de numerar ale elementului acoperit să fie compensate integral de variațiile instrumentului de acoperire. iar rezultatele totale să fie în intervalul 80%-125%. acoperirea este de 52/45=115. Câștigul sau pierderea rezultate din acoperirea riscului trebuie recunoscute în profitul sau pierderea netă sau în capitaluri proprii după cum este prezentat în tabelul alăturat: Tipul acoperirii Recunoaștere în contul de profit și pierdere Recunoaștere directă în capitaluri proprii Toate ajustările la instrumentul de acoperire și Acoperirea riscului elementul acoperitCâștigul/pierderea la partea valorii juste ineficientă a instrumentului de acoperire ** Acoperirea riscului Câștigul/pierderea anterior recunoscute în Câștigul/pierderea la partea fluxurilor de capitaluri proprii. de-a lungul duratei contractului de acoperire. În acest sens semnează un contract de import de 10 tone marfă la pre ț unitar de Câștigul/pierderea la partea eficientă a instrumentului de acoperire ** Pentru a exemplifica tratamentul contabil al unei acoperiri împotriva expunerii la varia ția fluxurilor de . Rela țiile de acoperire a riscului sunt de trei tipuri: • • • acoperirea riscului valorii juste: se acoperă riscul unui activ sau al unei datorii recunoscute (ex: variația valorii juste a obligațiunilor cu o rată a dobânzii fixă ca rezultat al varia ției ratei dobânzii pe piață) acoperirea riscului fluxurilor de numerar: se acoperă riscul fluxurilor de numerar privind un activ sau o datorie recunoscută (ex: plățile viitoare de dobândă aferente unei obliga țiuni) acoperirea riscului unei investiții nete într-o entitate externă: se acoperă riscul varia ției cursurilor valutare. respectiv este considerată ca fiind eficientă. când acoperirea nu dă naștere eficientă a instrumentului de numerar unui activ/datorii acoperire ** Acoperirea riscului unei investiții nete Câștigul/pierderea la partea ineficientă a într-o entitate instrumentului de acoperire ** externă numerar propunem următorul exemplu. Exemplu: dacă pierderea la un activ financiar este de 45 iar profitul la instrumentul de acoperire este de 52. Suntem la 1 iunie 2010.

000 Euro= 5.3 Lei/Euro.000 Lei (profit la contracte futures) Înregistrările contabile vor fi următoarele: 1iunie . Calculul marjelor de variație se prezintă astfel: 15 iunie (3.000 Euro) 37.000 Euro) 36.6 Lei/Euro)*10.3). data de scaden ță este de 2 luni.6 Lei/Euro*10. aceasta însemnând o valoare de 43.000 Euro=-3.000 Lei (pierdere la contracte futures) 30 iunie (3.3 Lei/Euro-4.000 Euro/100 Euro per contract futures) pentru a. Compania dorește să se protejeze împotriva riscului creșterii cursului de schimb Euro-Leu și în acest sens decide să blocheze cursul de schimb Euro/RON prin cumpararea unor contracte futures (Poziție Long) cu dată de scadență la 2 luni. Marfa urmează să se livreze și să se achite în două luni.000 Euro/tonă. Conturile de marjă sunt actualizate de două ori pe lună. În decurs de două luni cursul de schimb pe piață are următoarea evolu ție: Data Cursul de schimb pe piață Valoarea datoriei echivalentă sumei de 10. rezultând o datorie de plată de 10. compania are nevoie de 100 contracte futures (10. Mărimea obiectului contractului futures (multiplicatorul) este 100 Euro.000 Lei (3.7 Lei/Euro-4 Lei/Euro)*10.000 Euro) 43.000 Euro=-1.1.000 Lei (10 tone*1000 Euro/tonă*4.1 Lei/Euro)*10. respectiv 31 iulie 2010. cursul de schimb aferent acestei date este de 4 RON-1 Euro.000 Euro.000 Euro) 41.000 Lei (profit la contracte futures) 31 iulie (4.7 Lei/Euro 30 iunie 3.000 Lei (pierdere la contracte futures) 15 iulie (4.și acoperi datoria de 10.3 Lei/Euro*10.000 Euro/tonă și va trebui să cumpere Euro la prețul la vedere (spot) de 4.1 Lei/Euro-3.3 Lei/Euro Cursul de schimb.3 Lei/Euro la data de 31 iulie.000 Lei (3. Oresta va achiziționa 10 tone marfă de care are nevoie la prețul contractat de 1.1 Lei/Euro 31 iulie 4. Tranzac ția cere ca Oresta să plătească o marjă inițială de 500 Euro în contul de marjă.000 Euro.000 Lei (4 Lei/Euro*10.1 Lei/Euro*10.6 Lei/Euro 15 iulie 4.7 Lei/Euro)*10.000 Lei (4.000 Euro= 2. așa cum a presupus Oresta a crescut la valoare de 4.000 Euro) 1 iunie 4 Lei/Euro 15 iunie 3.6 Lei/Euro-3.000 Euro 40.000 Lei (4.7 Lei/Euro*10.

000 Lei Suma Cr. Numerar(Cont bilanț) Suma 2. Numerar de plată(marja variației) Suma Descriere 3.Numerar(Cont activ) bilanț) Dr. Dr. Descriere Achiziționarea mărfii la vedere(4. Cr. Numerar de încasat(marja variației) 31 iulie Cr. Rezerve de acoperire a riscului (Capitalul propriu) 30 iunie Cr.3 Lei/Euro*10. Contul de marjă (Cont bilanț) 15 iunie Cr.000 Lei Contul pentru pierderile la contractele futures-acoperirea riscului fluxurilor de numerar Dr. Cr.000 Lei Contul pentru pierderile la contractele futures-acoperirea riscului fluxurilor de numerar Dr.Dr.000 Lei Încasarea depozitului pentru marja inițială Rezerve de acoperire a riscului (Capitalul 3. Suma 43.000 Lei Contul pentru profit la contractele futures-acoperirea riscului fluxurilor de numerar Dr. Rezerve de acoperire a riscului (Capitalul propriu) Suma Descriere 5. Numerar de plată(marja variației) Suma Descriere 1.000 Lei Contul pentru profit la contractele futures-acoperirea riscului fluxurilor de numerar Dr. Rezerve de acoperire a riscului (Capitalul propriu) Suma Descriere 2. Numerar de încasat(marja variației) 31 iulie Cr.000 Euro) Descriere Suma Descriere Încasarea depozitului pentru marja inițială Stocuri(Cont bilanț.000 Stocuri propriu) Lei .000 Lei(500 Euro*4 Lei/Euro) Descriere Decontarea marjei inițiale Dr. Numerar(Cont bilanț) Contul de marjă 2. Rezerve de acoperire a riscului (Capitalul propriu) 15 iulie Cr.

000 Lei (10 tone*1000 Euro/tonă*4).Câștigul sau pierderea din acoperirea riscului asociat fluxurilor de numerar (în cazul nostru rezultă un câ știg net de 2.000 Lei) se îndepărtează din capitalurile proprii. Astfel valoarea stocurilor este ajustată cu câștigurile din instrumentul de acoperire al riscului (contractele futures). . având ca rezultat înregistrarea stocurilor la pre țul contractelor futures 40. iar valoarea activului de bază recunoscut trebuie ajustată.