»eliËno rešetkasti stupovi za dalekovode 10, 20 i 35 kV

UPUTA ZA PRIMJENU STUPOVA

PROJEKT

»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10, 20 i 35 kV

SADRŽAJ

1. 2. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2.

UVOD OSNOVNI PODATCI O NAMJENI I KONSTRUKCIJI STUPOVA RASPORED ZAVJEŠENJA VODIČA NA STUP OBLICI GLAVE STUPA MOGUĆNOSTI FORMIRANJA GLAVE STUPA TIPOVI I NOSIVOST STUPOVA TIPOVI STUPOVA TABLICA SA SKICAMA I PODATCIMA O DOPUŠTENIM OPTEREĆENJIMA STUPOVA NAH2 NAL2 NAP2 ZAE2 ZAH2 ZAJ2 ZAL2 ZAM2 PRIMJER ODABIRA I KONTROLE STUPA ZA ODREĐENE UVJETE OPTEREĆENJA PREPORUČENI ODABIR STUPOVA (TABLICE PRIMJENE) NAJČEŠĆE PRIMJENJIVANI RASPOREDI I PRESJECI NEIZOLIRANIH VODIČA U RAZLIČITIM KLIMATSKIM UVJETIMA NOSIVO ZAVJEŠENJE VODIČA ZATEZNO ZAVJEŠENJE VODIČA PODATCI ZA NARUDŽBU I PREUZIMANJE KONSTRUKCIJE MONTAŽA KONSTRUKCIJE TEMELJENJE STUPOVA

3 3 5 5 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21

4.3. 5. 5.1.

21 23 32 34 36 38

5.2. 5.3. 6. 7. 8.

1

DALEKOVOD - PROJEKT

1. UVOD

S namjerom da se obuhvate sve potrebe distributera, uz primjenu što jednostavnijeg načina skladištenja i smanjenje troškova održavanja tj. da se unificira građenje, za izgradnju distributivnih vodova napona 20 (10 i 35) kV projektirana je grupa odgovarajućih čeličnorešetkastih stupova. Stupovi su projektirani u razdoblju 1980. do 1983. godine, za potrebe Elektroprivrede u sklopu tipizacije srednjenaponskih stupova tadašnjeg ZEOH – a, a dio su proizvodnog asortimana DALEKOVOD – a d. d. Zagreb. Koristeći dugogodišnje iskustvo u projektiranju, proizvodnji i izgradnji stupova za dalekovode, kao i podatke o njihovom korištenju, projektirana su 3 nosna (N – NAH, NAL i NAP) i 5 zateznih (Z – ZAE, ZAH, ZAJ, ZAL i ZAM) stupova, sukladno “Pravilniku o tehničkim normama za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV” Sl. list 65/88 (NNRH 55/96), od kojih se svaki može primijeniti za više različitih uvjeta na trasi dalekovoda. Za svaki tip stupa izrađen je prototip konstrukcije koji je ispitan probnim opterećenjem. Na temelju pregleda projektne dokumentacije (proračuni i radionički nacrti), pregleda konstrukcije prototipa, rezultata ispitivanja i sudjelovanja kod ispitivanja, IGH je kao ovlaštena organizacija za te djelatnosti, izdao ateste o probnom ispitivanju. Primjena stupova u više od 25 godina pokazala je sve prednosti konstrukcije upravo zbog mogućnosti različitog korištenja, kao i najčešći uvjeti, te potrebe primjene. Sukladno tome te novim tipovima dodatne opreme i novoj tehnologiji proizvodnje prilagođeni su: izrada konstrukcije, prikaz dopuštenog opterećenja te način kontrole i odabir konstrukcije za mjerodavno opterećenje svakog tipa projektirane grupe stupova. Naziv stupova je nadopunjen oznakom 2, (N – NAH2, NAL2 i NAP2) i (Z – ZAE2, ZAH2, ZAJ2, ZAL2 i ZAM2). Za svaki tip stupa izrađena je projektna dokumentacija sukladno važećoj tehničkoj regulativi i granskim normama HEP-a, (Tipizacija čeličnorešetkastih stupova za 20(10) kV vodove, oznaka N.022.03, klasa br. 4.08/92). Ove upute namijenjene su projektantima i izvođačima SN dalekovoda, kao i osobama zaposlenim na njihovom održavanju, a omogućuju brzo i jednostavno snalaženje kod odabira i primjene konstrukcije u smislu postizanja optimalnog rješenja.

2

18√d daN/m’ na svim terenima. kao portali 3 . bez obzira na konfiguraciju za više različitih presjeka užeta: • AL/Č od 35/6 mm2 do 150/25 mm2 • ostale vrste izoliranih i neizoliranih vodiča. preko zastavica.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10. koji opterećuju stup s odgovarajućom rezultantom sila zatezanja i površinom izloženom vjetru za priključak potpornih. Za potreban presjek vodiča i lokaciju. lančanih izolatora (direktno na konzolu. mjesta priključka užeta na konstrukciju. pravilnim odabirom najvećeg radnog naprezanja užeta i odgovarajućeg rasporeda ovješenja tj. OSNOVNI PODATCI O NAMJENI I KONSTRUKCIJI STUPOVA 2. od kojih se svaki tip može koristiti za više različitih vrsta. ovi stupovi predstavljaju tipizirana rješenja konstrukcije. U stremena. svaki se stup može primijeniti: u svim klimatskim uvjetima: • osnovno opterećenje vjetrom 500 – 1100 (1300) N/m2 • koeficijent dodatnog tereta 1 do 4 x 0. 1. indikatori kvara i sl. štapnih. 20 i 35 kV 2. presjeka i rasporeda vodiča u različitim geografskim uvjetima. prijelaz zrak-kabel • linijski rastavljači (sa i bez daljinskog upravljanja). NAMJENA KONSTRUKCIJE Za razliku od stupova projektiranih za jednoznačno određene presjeke i raspored vodiča. produžnika. odstojnika) za jedan i dva sustava sa i bez zaštitnog užeta za uporabu dodatne opreme bez posebnih dorada na konstrukciji: • zračni i kabelski odcjepi.

OSNOVNI PODATCI O KONSTRUKCIJI Stupovi su čelično – rešetkaste četverostrane piramide. 2.PROJEKT 2. Na svakoj pojedinoj etaži dijagonale su jednake duljine. Etaže trupa stupa su sa prirastom. odabranim tako da se koriste najviše jedna do dvije različite dimenzije profila za pojasnike trupa na svim visinama stupa.DALEKOVOD . Kod nosnih stupova. dimenzije i izrada konstrukcije stupova omogućavaju: jednostavno uskladištenje i transport (za različite gabarite i prijevozna sredstva) brzu montažu i demontažu (po elementima. predviđenih za lakše i srednje opterećenje. Sastavljeni su iz standardnih vruće valjanih profila spojenih vijcima. Oblik. materijal. te dimenzije profila i pripadajućeg vijka. kvalitete koja odgovara zahtjevima priznatih svjetskih standarda. dvije stranice se izvode s horizontalnim limovima zavarenim na pojasnike umjesto vijčano spojenih dijagonala. s jednostrukom ispunom dijagonala po cijeloj visini stupa. Svi su stupovi dizajnirani sa paralelnim stranicama gornje etaže (glava stupa bez prirasta). Antikorozivna zaštita svih dijelova stupova izvodi se vrućim cinčanjem. Tako je omogućena primjena istih konzola za različiti raspored užeta – veći broj različitih simetričnih i ne simetričnih oblika glave te priključak iste dodatne opreme na različitim visinama jednog stupa kao i na više različitih tipova stupova. u cjelini) sa i bez uporabe mehanizacije izmjenu funkcije stupa na već izgrađenim dalekovodima jednostavno održavanje i intervencije u eksploataciji: • otvoreni profili pogodni za kontrolu i održavanje • jednostavna zamjena oštećenih elemenata i saniranje antikorozivne zaštite 4 . etažama.

JU – jela (J. s mogućim priključkom na svakih 0. konzole i sl) prilagođena za zavješenje izoliranih vodiča. RASPORED ZAVJEŠENJA VODI»A NA STUP 3. 20 i 35 kV 3. ovisno o potrebi. bez i BU sa zaštitnim užetom) Nesimetrične glave koje se formiraju sa jednostranim konzolama • J.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10. na stupove se može priključiti ovjesna oprema i konstrukcija (okviri. 1.85 m po duljini etaže. u daljnem tekstu i skicama označeno kao – vrh. Osim konzola za tipizirane oblike glave stupa. OBLICI GLAVE STUPA Na stupovima je moguć praktično svaki raspored vodiča tj. aparata i sl. oblik glave stupa. bez i JU sa zaštitnim užetom) Konzole se montiraju na gornju etažu stupa. Za neizolirane vodiče tipizirane su: Simetrične glave koje se formiraju sa dvostranim konzolama • • • • G – gama D – delta T – trapez B. kabela. BU – bačva (B. 5 . Za srednji vodič glave D te za zaštitno uže glava BU i JU na vrh stupa se montira okvirna konstrukcija vrha.

PROJEKT OBLICI GLAVE STUPA SIMETRIČNE GLAVE 6 .DALEKOVOD .

»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10. 20 i 35 kV 3. 2. MOGUĆNOSTI FORMIRANJA GLAVE STUPA 7 .

Vrijednosti navedene za slučajeve opterećenja sa djelovanjem vjetra odnose se na korisno opterećenje. a može se za pojedino stupno mjesto prema potrebi i povećati. 11 m. 15 m – svi stupovi (stup NAH2 do 13 m za standardnu primjenu) 17 m. ZAL2. Nosivost svakog stupa kontrolirana je ispitivanjem prototipa konstrukcije za osnovnu primjenu i potvrđena je atestom. One omogućavaju primjenu stupova na većim rasponima i smanjenje broja stupnih mjesta na trasi dalekovoda. 19 m i 21 m – dodatne visine zateznih stupova Nazivne visine su jednoznačne za sve tipove stupova i prema njima se stup naručuje. a definirana je nazivnim opterećenjem i dopuštenim momentom torzije sa odgovarajućom sumom horizontalnih sila. TIPOVI I NOSIVOSTI STUPOVA 4.PROJEKT 4. Naznačena je na skici svakog stupa. kutnorasteretni.DALEKOVOD . NAP2 zatezni: ZAE2. ZAM2 Redoslijed stupova odgovara redoslijedu težine stupova i primijeni od lakših uvjeta prema težim uvjetima opterećenja na trasi dalekovoda. Zatezni stupovi se za dalekovode. osim osnovne namjene kao rasteretni.5 m do + 0. iznad nazivne visine koja je navedena u zagradi. ZAH2. 8 .25 m ovisno o tipu i visini stupa. ZAJ2. Stvarna visina od vrha do temelja. projektirane su dodatne visine stupova. Nazivno opterećenje odgovara najvećoj sili na vrhu stupa. 1. uvjetima opterećenja za koje je stup dimenzioniran. NOSIVOST STUPA .NAZIVNO OPTEREĆENJE STUPA Nosivost svakog stupa određena je osnovnom primjenom tj. 13 m. Ukupno standardno povećanje visine od temelja iznosi 30 cm.0. NAL2. Nazivne visine: 9 m. Da bi se smanjili troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kod gradnje dalekovoda. TIPOVI STUPOVA Osnovna namjena: nosni – linijski u trasi dalekovoda: NAH2. Visina stupa od mjesta priključka konzole na vrhu stupa do tla jednaka je toj stvarnoj visini konstrukcije. koju pojasnici stupa mogu preuzeti za određeni slučaj opterećenja prema navedenom Pravilniku za nadzemne vodove. prema skici stupa + visina krune temelja. prema radioničkoj dokumentaciji stupa jednaka je nazivnoj visini sa odstupanjima od . mogu koristiti i kao nosni (u slučajevima potrebe za većim srednjim rasponima i visinama stupova). krajnji i stupovi s odcjepima.

pri rekonstrukcijama. 9 .). 2. sanacijama i sl.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10. TABLICE STUPOVA Prema tablici dopuštenog opterećenja stupa omogućen je odabir odnosno kontrola stupa za različite oblike glave i za različite kombinacije opterećenja (standardna primjena. 20 i 35 kV 4. dodatni odcjepi. te približne težine konstrukcije stupa bez konzola. U tablicama su navedene i preporučene dimenzije temelja za pojedinu visinu stupa i karakteristične nosivosti tla.

1 izvanredno opterećenje Težina stupa kg Tem. Osnovno opterećenje vjetrom .1 2.6xW 1.5 3.3 2. 11. b. 68. 68.6 0. opt. 69.30 3.4 Dopušteno opt.5 1.4 3.60 Nazivna visina stupa m čl.7 4. Duljina konzole a.1 3.40 1.PROJEKT NOSIVI STUP NAH2 Oznaka tipa stupa Nazivni napon Nazivne visine stupa Nazivno opterećenje (dopušteno horizontalno opterećenje Hx i Hy reducirano na vrh stupa .DALEKOVOD .90 2.preko visine stupa) Faktor sigurnosti osnovnog opterećenja Faktor sigurnosti izvanrednog opterećenja Vjetar na konstrukciju NAH2 20 (35) kV 9.6 2.8 2.20 1.0 5.95 1.6 2.3 4.0 2.00 2.7 1.0 3.45 1.1 1.9 1.4 5.70 5. kN 3.W N/m2 Nazivna visina stupa m 9 11 13 (15) 9 11 13 (15) 9 11 13 (15) 9 11 13 9 11 13 500 600 750 900 1100 Nazivno opterećenje za ∑ Vz = 8kN Rx (Ry=0) Ry (Rx=0) čl. 69. dio L cm Tlo σdop kN/m2 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 9 290 139 11 360 141 13 420 146 10 . na vrhu konzole: Hy Vz čl.1 čl.5 3.4 1.00 2.80 Dimenzije temelja A T cm 80 190 60 180 80 170 60 160 60 150 80 200 60 190 80 180 60 170 60 150 80 200 60 190 80 180 60 170 60 150 2.7 2.9 4. opt. 68.5 4.25 7.0 1.4 0. 69.7 0.1b čl.2 4.1 4.1. Ry 1.3 1. 13 m Rx. c m 0.9 4.1a.8 0.2 2.5 1.5 4.7 3.6 5.1c kN 5.

kN 5.1 5. 68.4 8.8 3.45 1. 15 m Rx.60 Nazivna visina stupa m Težina stupa kg Dopušteno opt.0 4. 69.1b čl.1 izvanredno opterećenje Duljina konzole a. opt. b.3 2.2 11. Ry 1. 13.6 1. dio L cm Tlo σdop kN/m2 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 Dimenzije temelja A T cm 80 210 80 180 80 190 80 160 80 150 80 220 80 190 80 200 80 170 80 150 100 220 100 190 100 200 100 170 100 150 100 230 100 200 100 210 100 180 100 150 9 320 138 11 425 144 13 490 111 15 620 144 11 .3 2.0 1.0 2.5 6.8 6.4 2. opt.0 2.6kN Rx (Ry=0) Ry (Rx=0) čl.6 2.6 3.9 3. 69.3 m) Faktor sigurnosti osnovnog opterećenja Faktor sigurnosti izvanrednog opterećenja Vjetar na konstrukciju NAL2 20 (35) kV 9.1a.W N/m2 500 600 750 900 1100 Nazivna visina stupa m 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 Nazivno opterećenje za ∑ Vz = 10.20 1.5 5. čl. Hx i Hy reducirano na vrh stupa .2 Tem.9 6.7 5.preko visine stupa ili 10.1 2.1c kN 6.7 6.7 6. c m 0.4 5. 11. 69. 68.7 5.1 čl. 68.2 2.95 1.1. na vrhu konzole: Hy Vz čl. Osnovno opterećenje vjetrom . 20 i 35 kV NOSIVI STUP NAL2 Oznaka tipa stupa Nazivni napon Nazivne visine stupa Nazivno opterećenje (dopušteno horizontalno opt.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.6xW 1.5 1.9 3.3 6.

45 1.9 5.2 7.5 7.0 7.1. 68. 13.95 1.9 6.5 5.60 Nazivna visina stupa m Težina stupa kg Tem.PROJEKT NOSIVI STUP NAP2 Oznaka tipa stupa Nazivni napon Nazivne visine stupa Nazivno opterećenje (dopušteno horizontalno opt. 68.1 7.DALEKOVOD .0 10. Osnovno opterećenje vjetrom .3 7.W N/m2 500 600 750 900 1100 Nazivna visina stupa m 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 9 11 13 15 Nazivno opterećenje za ∑ Vz = 8kN Rx (Ry=0) Ry (Rx=0) čl.0 5.5 Dopušteno opt. opt. c m 0.7 9.4 5.20 1.0 6. opt. čl.0 3.5 1. 15 m Rx. 68.8 4.8 8.5 m) Faktor sigurnosti osnovnog opterećenja Faktor sigurnosti izvanrednog opterećenja Vjetar na konstrukciju NAP2 20 (35) kV 9.9 6.preko presjeka 8.1 2.2 10.1b čl.1 4.6xW 1.3 11. 69.5 6.1 čl.5 6.1 5. b.0 6. na vrhu konzole: Hy Vz čl.7 6.1c kN 8. 11. 69. Hx i Hy reducirano na vrh stupa . Ry 1.1 2.8 10.1 izvanredno opterećenje Duljina konzole a.1a. dio L cm Tlo σdop kN/m2 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 9 390 124 11 575 177 13 650 101 15 785 185 Dimenzije temelja A T cm 100 220 100 190 100 200 100 170 100 160 120 220 120 190 120 200 120 170 120 160 120 230 120 200 120 210 120 170 120 160 120 240 120 200 120 220 120 180 120 160 12 .5 10. kN 8.2 2.8 4.3 5.4 6. 69.

0 9.8 m) Faktor sigurnosti osnovnog opterećenja Faktor sigurnosti izvanrednog opterećenja Vjetar na konstrukciju Dopušteno opterećenje 1.0 11. b.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.5 19.5 19.2 Hy=5. Hx i Hy reducirano na vrh stupa .2 11.2 ∑Hx ∑Hy kN 11.2 izvanredno Duljina konzole a.5 17. 19.5 3.7 7.2 Hy=10.5 11.7 5. 21 m) R=Rx + Ry 1.5 Mt=8.0 Horizontalno opt.0 8.0 9.6 9.7 kN kN 11.0 10.preko presjeka 8. 2 i 3) Nazivna visina stupa m Težina stupa kg Tem. Reducirano na vrh stupa Slučaj opterećenja R=Rx+Ry ZAE2 20 (35) kV 9.5 8.5 19.20 1.1 b c 68.95 1.5 17. c m 0.8 8.0 11. 13. 20 i 35 kV ZATEZNI STUP ZAE2 Oznaka tipa stupa Nazivni napon Nazivne visine stupa Nazivno opterećenje (dopušteno horizontalno opt.60 kN 11.1 5.6 Osnovno opterećenje vjetrom .3 kN kN 11.5 Mt=10. Dopušteno vertikalno opterećenje Vz na konzolu za: Hy=0 kN kN 11.5 11.0 19.0 5.0 Mt=5.3 11.9 15.3 6.3 10.7 7.3 5.45 1.7 4. dio L cm Tlo σdop kN/m2 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 Dimenzije temelja A T cm 140 200 120 180 140 180 120 160 120 160 140 220 140 180 140 200 140 160 140 160 160 220 140 190 140 210 140 170 140 160 160 230 160 190 160 200 160 170 160 160 9 390 112 11 500 168 13 585 106 15 715 183 13 .5 9. 15 m (17.1 2.5 1.5 15.5 11.5 7.5 19.0 6.6 7.W N/m2 1100 Wx 600 1100 Wy 600 - Čl.5 14.7 Stup se može primijeniti ako su zadovoljena sva tri uvjeta za dopušteno opterećenje (1.9 6.5 11. za moment torzije (kNm) Mt=0 ∑Hx ∑Hy kN 19.0 19. a 68.2 Hy=7.6xW 2.42 kN kN 10. 11.2 69. Na mjestu djelovanja na konstrukciju Vertikalno opterećenje ∑Vz kN 20 8 8 8 20.5 8.3 8.5 11.0 19.

0 8.0 19. c m 0. b.0 14.0 28.0 25.7 Stup se može primijeniti ako su zadovoljena sva tri uvjeta za dopušteno opterećenje (1.2 Hy=7.60 kN 17.preko presjeka 8.45 1.0 26.2 8.0 28.0 16.3 kN kN 11.0 17.6xW 2.5 ∑Hx ∑Hy kN 16.2 3. Na mjestu djelovanja na konstrukciju Vertikalno opterećenje ∑Vz kN 34.0 Horizontalno opt.0 26.0 Mt=12. za moment torzije (kNm) Mt=0 ∑Hx ∑Hy kN 28.0 Osnovno opterećenje vjetrom . 13.0 28.0 16.9 24.0 16.95 1.0 Mt=15.0 27. Reducirano na vrh stupa Slučaj opterećenja R=Rx+Ry ZAH2 20 (35) kV 9.0 28.0 Mt=7.0 14.PROJEKT ZATEZNI STUP ZAH2 Oznaka tipa stupa Nazivni napon Nazivne visine stupa Nazivno opterećenje (dopušteno horizontalno opt.0 14.42 kN kN 10.1 2.5 1.2 izvanredno Duljina konzole a.8 8.W N/m2 1100 Wx 600 1100 Wy 600 - Čl. 19.6 17.0 10.0 5.DALEKOVOD .0 16. 2 i 3) Nazivna visina stupa m Težina stupa kg Tem.0 15.0 28. Hx i Hy reducirano na vrh stupa .8 m) Faktor sigurnosti osnovnog opterećenja Faktor sigurnosti izvanrednog opterećenja Vjetar na konstrukciju Dopušteno opterećenje 1.3 6. 21 m) R=Rx + Ry 1.0 28.0 34.0 10.3 5.2 Hy=10.0 16.5 19.3 18.7 kN kN 11.7 5.2 Hy=5. a 68.0 13.2 17.8 16.20 1.7 4. 11.7 7.2 69.0 28.9 6.1 5.0 14. 15 m (17.0 6. Dopušteno vertikalno opterećenje Vz na konzolu za: Hy=0 kN kN 11.0 16.1 b c 68.0 16.0 10. dio L cm Tlo σdop kN/m2 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 Dimenzije temelja A T cm 140 230 120 200 140 210 120 180 120 180 140 240 140 200 140 220 140 180 140 160 160 240 160 200 160 220 160 180 140 160 160 250 160 210 160 230 160 190 160 160 9 570 112 11 730 168 13 860 106 15 1045 183 14 .

60 kN 26.2 Hy=7. c m 0.5 ∑Hx ∑Hy kN 23.5 Mt=21.5 23.45 1.0 Mt=7.2 izvanredno Duljina konzole a.5 20.0 23.0 39.1 5.2 Hy=10.8 8.0 39. 19.0 36.9 6. Reducirano na vrh stupa Slučaj opterećenja R=Rx+Ry ZAJ2 20 (35) kV 9.0 37. 11.5 18.3 35.0 36.5 18. Dopušteno vertikalno opterećenje Vz na konzolu za: Hy=0 kN kN 11.0 18.7 5.3 6.3 kN kN 11.3 5. dio L cm Tlo σdop kN/m2 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 Dimenzije temelja A T cm 160 240 120 220 160 210 120 200 120 170 160 250 140 220 160 230 140 200 140 170 160 260 160 220 160 240 160 200 160 170 160 280 160 230 160 250 160 210 160 170 9 730 114 11 935 170 13 1140 106 15 1390 183 15 .8 m) Faktor sigurnosti osnovnog opterećenja Faktor sigurnosti izvanrednog opterećenja Vjetar na konstrukciju Dopušteno opterećenje 1.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.0 5.5 19.0 36.7 Stup se može primijeniti ako su zadovoljena sva tri uvjeta za dopušteno opterećenje (1.2 22.5 23.0 Mt=17 26.0 23. b. 20 i 35 kV ZATEZNI STUP ZAJ2 Oznaka tipa stupa Nazivni napon Nazivne visine stupa Nazivno opterećenje (dopušteno horizontalno opt.0 35.7 7.5 25. 15 m (17.5 23.8 3.7 kN kN 11.1 b c 68.0 23.0 Osnovno opterećenje vjetrom .0 Horizontalno opt.0 12.0 39. Na mjestu djelovanja na konstrukciju Vertikalno opterećenje ∑Vz kN 36.0 39. a 68.95 1.3 27. Hx i Hy reducirano na vrh stupa .0 23.0 26.42 kN kN 10.0 39.0 39.0 23.6xW 2.0 12.0 6.0 12.W N/m2 1100 Wx 600 1100 Wy 600 - Čl. 21 m) R=Rx + Ry 1.8 24. za moment torzije (kNm) Mt=0 ∑Hx ∑Hy kN 39.preko presjeka 8.2 69. 2 i 3) Nazivna visina stupa m Težina stupa kg Tem.0 39.20 1.5 19.1 2.2 Hy=5.7 4. 13.0 8.2 8.5 1.

8 14. 11. b. 2 i 3) Nazivna visina stupa m Težina stupa kg Tem.5 36.0 55.2 izvanredno Duljina konzole a.DALEKOVOD .1 2.0 Mt=7.PROJEKT ZATEZNI STUP ZAL2 Oznaka tipa stupa Nazivni napon Nazivne visine stupa Nazivno opterećenje (dopušteno horizontalno opt.0 Osnovno opterećenje vjetrom .0 35.7 5.0 29. 13.2 69.0 41.8 8.0 55. Dopušteno vertikalno opterećenje Vz na konzolu za: Hy=0 kN kN 11.6xW 2.8 46. Reducirano na vrh stupa Slučaj opterećenja R=Rx+Ry ZAL2 20 (35) kV 9. a 68.preko visine stupa ili presjeka 10.45 1.6 34.8 14.3 6.0 35.0 35.0 35.9 33.0 14.0 34.5 33.0 26.0 6.0 Mt=22 41.42 kN kN 10.1 5.45 m) Faktor sigurnosti osnovnog opterećenja Faktor sigurnosti izvanrednog opterećenja Vjetar na konstrukciju Dopušteno opterećenje 1.7 Stup se može primijeniti ako su zadovoljena sva tri uvjeta za dopušteno opterećenje (1.2 8.W N/m2 1100 Wx 600 1100 Wy 600 - Čl.5 ∑Hx ∑Hy kN 35.0 55.0 51.2 Hy=7. c m 0.0 55.9 6.5 1.0 30.60 kN 34.0 8.20 1.0 31.0 35.2 Hy=5.0 55. 15 m (17.0 35.1 b c 68.7 7.0 Mt=29 26.7 4.7 kN kN 11.0 55. za moment torzije (kNm) Mt=0 ∑Hx ∑Hy kN 55.3 kN kN 11.0 30.2 47.0 52.5 3.0 55.3 5.2 Hy=10. dio L cm Tlo σdop kN/m2 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 Dimenzije temelja A T cm 180 240 140 230 180 220 140 200 120 180 180 260 140 240 180 230 140 210 140 180 180 270 160 240 180 240 160 210 160 180 180 280 160 250 180 260 160 220 160 190 9 1035 130 11 1305 183 13 1485 189 15 1825 183 16 . 19.0 50.0 5.0 49. 21 m) R=Rx + Ry 1.0 35.95 1. Hx i Hy reducirano na vrh stupa . Na mjestu djelovanja na konstrukciju Vertikalno opterećenje ∑Vz kN 46.0 Horizontalno opt.

a 68.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.5 40.6xW 2.0 16.5 35.8 41.5 40.0 Horizontalno opt.0 68.0 68.2 Hy=5.5 40. 20 i 35 kV ZATEZNI STUP ZAM2 Oznaka tipa stupa Nazivni napon Nazivne visine stupa Nazivno opterećenje (dopušteno horizontalno opt.2 69. za moment torzije (kNm) Mt=0 ∑Hx ∑Hy kN 68.0 50.7 kN kN 11.5 Mt=38 31.3 6.4 47.5 m) Faktor sigurnosti osnovnog opterećenja Faktor sigurnosti izvanrednog opterećenja Vjetar na konstrukciju Dopušteno opterećenje 1.2 8. Reducirano na vrh stupa Slučaj opterećenja R=Rx+Ry ZAM2 20 (35) kV 9.0 5. Dopušteno vertikalno opterećenje Vz na konzolu za: Hy=0 kN kN 11. 13. dio L cm Tlo σdop kN/m2 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 120 + PV 150 200 + PV 250 ≥500 Dimenzije temelja A T cm 200 250 160 230 200 220 140 210 120 180 200 260 160 240 200 240 140 230 140 200 200 280 160 260 200 250 160 230 160 190 200 290 160 270 200 260 160 240 160 200 9 1260 130 11 1600 183 13 1850 189 15 2260 183 17 .0 3. 11.1 5.0 68.7 7.7 4.5 ∑Hx ∑Hy kN 40.5 40.2 Hy=7.0 68.W N/m2 1100 Wx 600 1100 Wy 600 - Čl. Na mjestu djelovanja na konstrukciju Vertikalno opterećenje ∑Vz kN 58.0 8.0 68. 19. 15 m (17.preko visine stupa ili presjeka 12.45 1.0 68. b.60 kN 45.2 izvanredno Duljina konzole a.0 31. 2 i 3) Nazivna visina stupa m Težina stupa kg Tem. c m 0.0 58.0 Mt=7.0 65. Hx i Hy reducirano na vrh stupa .0 40.0 65.95 1.7 Stup se može primijeniti ako su zadovoljena sva tri uvjeta za dopušteno opterećenje (1.5 1.8 8.0 64. 21 m) R=Rx + Ry 1.5 36.1 2.0 Osnovno opterećenje vjetrom .3 5.1 b c 68.5 40.9 6.7 5.20 1.0 16.2 Hy=10.0 68.1 44.0 16.0 40.0 66.0 6.5 34.5 35.0 Mt=27 50.42 kN kN 10.2 62.3 kN kN 11.0 41.8 44.

3.h2+Hy3· h3) / hR Rx + Ry ≤ dopR MT = ⏐Hy2 . – opterećenje reducirano na vrh stupa Hx.a) /hR Ry = (Hy1· h1+Hy2· . Rx.PROJEKT 4. U slučaju većeg vertikalnog opterećenja od dopuštenog na konzolu. Ry. – opterećenje na mjestu djelovanja na konstrukciju Rx = (Hx1· h1+Hx2· h2+Hx3· h3+⏐Vz2–Vz3⏐· .DALEKOVOD . Hy.Hy3⏐· a ΣHx = Hx1 + Hx2 + Hx3 ≤ dopΣHx ΣHy = Hy1 + Hy2 + Hy3 ≤ dopΣHy ΣVz = Vz1 + Vz2 + Vz3 ≤ dopΣVz 18 . Vz. PRIMJER ODABIRA I KONTROLE STUPA ZA ODREĐENE UVJETE OPTEREĆENJA Rezultanta sila reduciranih na vrh stupa za određeno opterećenje mora biti manja ili jednaka nazivnom opterećenju. potrebno je konzolu izvesti sa zategom ili poduporom. Također treba biti ispunjen i uvjet kombinacije dopuštenog momenta torzije i sume horizontalnih sila te dopuštenog opterećenja konzola ovisno o duljini konzole.

8 Zx kN 4.18 √d daN/m’ kutnorasteretni α = 150° JU22 Opterećenje prema Pravilniku za nadzemne elektroenergetske vodove nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10. Vx kN 5.V.1 Vz kN 6.9 Sy kN/m2 2.7 5.5 2.2 1.8 2.5 2.2 Pzu Nzu 5.4 Vy kN 0.2 Sx kN/m2 2.6 1. 20 i 35 kV PRIMJER vodiči: zaštitno uže: poluzbroj susjednih raspona: gravitacijski raspon: pritisak (opterećenje) vjetra: dodatni teret: namjena stupa u trasi: kut skretanja trase: odabrani oblik glave: 3 x Al/č 95/15 mm2.V.4 6. N.2 2.8 6. 65/88.1 4.0 4. 69.9 - Slučaj opt.8 P.3 2.1 1. NN br.8 2.55/96).3 Zy kN 0. a 68. σ = 240 N/mm2 aW = 200 m agr = 400 m w = 900 N/m2 dt = 1. čl.5 6.6 x 0.1 8. σ = 95 N/mm2 ČIII 35 mm2 .4 5.9 1.list br.7 6.2 19 .7 10.1 b c 68.6 x 0.6 x 0.1 1.3 Zz kN 4.4 4.3 4.1 3.4 6.

1 kN < 26 kN za MT = 17 kNm kontrola vertikalnog opterećenja na konzolu Vz = 6.3x8.1x1.5 kNm ∑Hx = 1.8 kNm DONJU KONZOLU POTREBNO JE IZVESTI SA ZATEGOM (ILI PODUPOROM) za MT = 0 20 . Rx =[4.8 = 5.PROJEKT Reducirano opterećenje na vrh stupa i suma sila: Slučaj opterećenja čl.45 = 9.4+3x1.1 = 22.DALEKOVOD .6 kN ∑Vz =1.7 kN > 6.8 kN < 26 kN za MT = 17 kNm ∑Hy = 10.7 kN < 6.8 kN < dop ∑Hx = 28.30 kN R = 23.4+4.8 = 16.b.45)/8.3+3x6.1.5 kNm kontrola za slučaj opterećenja čl.6 kN Ry = 0 R = 16.6 kN MT = 6.7x17.2.8 = 6.6 kN ∑Hy = 0 ∑Hx = 4.2.45 = 14.1x(7.7 x 1.8x17.05+2.4 kN < dop ∑Hy = 28. 68.3+2. 69.3 kN > 23.3x8.45 m dop Vz = 5. 68.7 = 25.30 kN Ry = (5.42 kN za ″a″ = ″b″ = 1.8+1. 68.1 kN ≈ 10.5 kN za MT = 10.1+5.7 kNm < 10.5x1.6 kN MT = 0 Slučaj opterećenja čl.b ∑Hx = 22.3+3x6.5 kNm ∑Hy = 5.8+6.1.7+2x5.8 kN.20 m dop Vz = 7.5x1.5 = 8.8 kNm za ″c″ = 1.7 kNm < 17 kNm ∑Hx = 4.5 kN za MT = 10.05)/8.4x8.4 = 17.8= 18. MT = 10.8+6.6 kN Odabrano: stup ZAJ2 dop R = 27.6 kN dop ∑Vz = 12 kN > 8.45]/8. Rx = (1.55)+2.6 kN < dop ∑Hx = 36 kN Slučaj opterećenja čl.6 kN ∑Vz = 8. Hy = 10.1+3x2.

00m). odnosno vrha i gornje konzole: 1. na susjednim stupovima s jednakim rasporedom zavješenja vodiča tj. vjetrom bez obzira na veličinu radog naprezanja vodiča. presjek vodiča i osnovno opt. PREPORU»ENI ODABIR STUPOVA 5. Dopuštena suma vertikalnih sila odnosi se na vertikalno opterećenje od vodiča i ovjesne opreme te elektroaparata (rastavljači i sl. mjerodavan za konstrukciju stupa.170 cm 3 . radno naprezanje.) koji se priključuju na stup. D. ELEMENTI ODREĐENI OZNAKOM OBLIKA GLAVE STUPA tip glave: G. Stvarne električke raspone treba točno odrediti i kontrolirati ovisno o odabranoj ovjesnoj opremi i oblicima glave susjednih stupova. U tablicama navedeni električki rasponi određeni su za primjenu potporih izolatora (lanac 0. a za zatezne stupove i dopušteni kut skretanja trase. J. što više odgovara i dopuštenom električkom rasponu. Stupovi su odabrani tako da vjetrovni raspon. U tablicama navedeni dopušteni vjetrovni rasponi za nosno zavješenje vodiča jednaki su za određeni oblik glave stupa. B. 20 i 35 kV 5. O njemu ovisi potrebna visina stupa (utjecaj na provjes vodiča) i mogućnost primjene stupa za slučaj izvanrednog opterećenja (utjecaj na veličinu prekidne sile). jednakim oblikom glave stupa. Za nosne stupove navedeni su dopušteni vjetrovni rasponi (polu zbroj susjednih raspona). NAJČEŠĆE PRIMJENJIVANI RASPORED I PRESJECI NEIZOLIRANIH VODIČA U RAZLIČITIM KLIMATSKIM UVJETIMA U tablicama primjene. BU .255 cm 4 .340 cm 21 .sa zaštitnim užetom duljina gornje konzole: 1 234- 95 cm 120 cm 145 cm 160 cm razmak između gornjih konzola. Na dopušteni vjetrovni raspon za konstrukciju nosnih stupova ne utječe radno naprezanje vodiča.85 cm 2 . navedeni su preporučeni tipovi stupova i odgovarajuća namjena stupa u trasi. za uobičajene oblike glave stupa i različite klimatske uvjete. za određeni presjek vodiča i određeno max.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10. T JU. 1.

PROJEKT OBLIK GLAVE STUPA .DALEKOVOD .sve mjere u centimetrima 22 .

6 2.5 dop 107 89 73 ΣVz (kN) 8. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 149 124 102 D11 113 94 78 D21 134 112 93 D12 182 154 125 D22 201 168 139 J11 J21 162 134 111 J22 254 212 175 B21 70 59 49 B22 162 134 111 B23 254 212 175 1.0 1.6 zadovoljava za sve navedene električke raspone VODIČI Al/č 50/8 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 600 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča. NOSIVO ZAVJEŠENJE VODIČA VODIČI Al/č 50/8 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 500 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.6 13.0 1.6 2. 2.0 tip stupa 9 11 13 9 – 15 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (m) (vjetrovni raspon) 315 330 350 320 330 170 235 195 180 265 215 200 NAH2* NAL2 10.6 zadovoljava za sve navedene električke raspone zadovoljava za sve navedene električke raspone 23 .0 tip stupa 9 11 13 9 – 15 9 – 15 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (m) (vjetrovni raspon) 250 260 270 250 260 130 185 190 157 145 200 220 170 155 225 430 NAH2* NAL2 NAP2 10. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 152 126 104 D11 115 96 79 D21 137 114 94 D12 185 154 128 D22 206 171 142 J11 J21 165 137 114 J22 260 216 179 B21 72 60 50 B22 165 137 114 B23 260 216 179 1. 20 i 35 kV 5.5 dop 105 87 72 ΣVz (kN) 8.

6 13.5 Dop 101 84 70 ∑Vz (kN) 8.0 1.6 2.0 tip stupa 9 11 13 9 11 – 15 9 11 – 15 190 154 140 210 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (m) (vjetrovni raspon) 220 170 155 235 190 150 120 210 205 160 130 265 225 105 80 60 115 115 90 65 145 125 240 135 100 70 165 140 275 NAH2* NAL2 NAP2 145 225 10.0 tip stupa 9 11 13 9 – 15 9 – 15 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (m) (vjetrovni raspon) 185 195 205 185 195 130 205 100 145 115 105 160 165 130 115 180 335 NAH2* NAL2 NAP2 10.0 1.DALEKOVOD .5 dop 102 85 71 ∑Vz (kN) 8.6 zadovoljava za sve navedene električke raspone 24 .6 2.6 13.6 zadovoljava za sve navedene električke raspone zadovoljava za sve navedene električke raspone VODIČI Al/č 50/8 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 900 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 144 120 99 D11 109 91 75 D21 130 108 89 D12 175 146 121 D22 195 162 134 J11 J21 156 130 107 J22 246 205 169 B21 68 57 47 B22 156 130 107 B23 246 205 169 1. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 146 121 100 D11 111 92 76 D21 131 110 91 D12 178 148 122 D22 197 164 136 J11 J21 158 132 109 J22 249 207 172 B21 69 57 48 B22 158 132 109 B23 249 207 172 1.PROJEKT VODIČI Al/č 50/8 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 750 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča.

6 8. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 142 118 98 D11 108 90 74 D21 128 107 88 D12 173 144 119 D22 192 160 132 J11 J21 154 128 106 J22 243 202 167 B21 67 56 46 B22 154 128 106 B23 243 202 167 1. B) i 1. ne zadovoljava uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti za slučaj izvanrednog opterećenja. za slučaj prekida vodiča. Dozvoljeni vjetrovni rasponi određeni su za višu vjetrovnu zonu zbog visine stupa iznad 15 m.6 13. J22.6 2.0 tip stupa 9 11 13 9 – 15 9 – 13 15 145 115 55 160 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (m) (vjetrovni raspon) 155 120 55 170 165 125 60 180 145 110 – 175 155 155 120 – 190 165 340 80 55 – 95 45 150 90 60 – 110 50 190 165 195 140 310 260 100 70 – 125 65 220 185 225 145 360 300 NAH2* 10. 20 i 35 kV VODIČI Al/č 50/8 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 1100 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča.0 NAL2 NAP2 zadovoljava za sve navedene električke raspone ZAE2 9 – 15 (17 – 21)** ZAH2 9 – 15 (17 – 21)** zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 1300 N/m2)** zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 1300 N/m2)** * ** => => Stup tipa NAH2 s konzolom duljine 1.45 m (J21. j.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.6 m (G4).0 10. t. 25 .5 dop 100 83 69 ∑Vz (kN) 8. Za navedeni vjetar potrebno je primijeniti i odgovarajuće električke raspone.0 1.

6 2.0 1.0 1. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 153 129 107 D11 116 98 82 D21 138 116 97 D12 187 157 131 D22 207 175 146 J11 J21 166 140 117 J22 262 220 184 B21 72 61 51 B22 166 140 117 B23 262 220 184 1.PROJEKT VODIČI Al/č 70/12 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 500 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča.5 dop 108 91 76 ∑Vz (kN) 8.5 dop 110 93 77 ∑Vz (kN) 8.0 tip stupa 9 NAH2* 11 13 NAL2 9 11 – 15 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (vjetrovni raspon) 260 270 285 260 270 170 145 140 190 160 150 210 175 160 260 235 10.6 13.DALEKOVOD .6 zadovoljava za sve navedene električke raspone zadovoljava za sve navedene električke raspone 26 .6 zadovoljava za sve navedene električke raspone VODIČI Al/č 70/12 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 600 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 156 132 110 D11 119 100 83 D21 142 119 99 D12 155 131 109 D22 212 179 149 J11 J21 170 143 120 J22 268 226 188 B21 74 62 52 B22 170 143 120 B23 268 255 188 1.0 tip stupa 9 11 13 9 11 – 15 9 11 – 15 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (vjetrovni raspon) 200 210 225 200 280 230 220 330 300 140 115 110 160 155 125 115 175 180 140 125 210 190 340 NAH2* NAL2 NAP2 10.6 2.

0 1.0 10.6 2.0 zadovoljava za sve navedene električke raspone zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 1300 N/m2)** zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 1300 N/m2)** 27 ZAE2 9 – 15 (17 – 21)** ZAH2 9 – 15 (17 – 21)** .6 13.6 8.0 tip stupa 9 11 13 9 11 – 15 9 11 – 15 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (vjetrovni raspon) 150 160 225 180 165 240 195 160 150 220 210 170 160 235 80 120 95 85 140 125 230 135 105 95 160 140 260 NAH2* NAL2 NAP2 10.0 1. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 149 126 105 D11 113 95 80 D21 135 114 95 D12 182 154 128 D22 202 170 142 J11 J21 162 137 114 J22 255 215 179 B21 71 60 50 B22 162 137 114 B23 256 215 179 1.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.5 dop 103 87 73 ∑Vz (kN) 8. 20 i 35 kV VODIČI Al/č 70/12 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 750 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 147 124 103 D11 111 94 78 D21 133 112 93 D12 179 151 126 D22 199 168 140 J11 J21 160 134 112 J22 251 212 177 B21 70 59 49 B22 160 134 112 B23 251 212 177 1.0 tip stupa 9 11 13 9 11 – 15 9 11 – 15 155 125 115 170 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (vjetrovni raspon) 165 130 120 165 180 140 125 220 195 155 125 100 190 170 165 130 105 205 180 85 65 50 105 95 95 75 50 115 100 190 200 160 110 80 55 135 115 220 225 180 365 295 NAH2* NAL2 NAP2 10.6 zadovoljava za sve navedene električke raspone 115 zadovoljava za sve navedene električke raspone VODIČI Al/č 70/12 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 900 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča.5 dop 105 88 74 ∑Vz (kN) 8.6 13.6 2.

Za navedeni vjetar potrebno je primijeniti i odgovarajuće električke raspone.6 13.6 m ne zadovoljavaju uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti za slučaj izvanrednog opterećenja. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 145 122 102 D11 110 92 77 D21 131 110 92 D12 177 149 124 D22 196 165 138 J11 J21 157 132 110 J22 248 208 174 B21 69 58 48 B22 157 132 110 B23 248 208 174 1.6 2.5 dop 102 86 72 ∑Vz (kN) 8. tj.0 10.0 1.DALEKOVOD .0 tip stupa 9 11 13 9 11 – 15 9 – 13 15 120 90 45 145 130 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (vjetrovni raspon) 125 95 45 155 135 135 105 50 165 145 120 90 – 145 120 130 95 – 155 135 65 45 – 80 35 70 50 – 90 40 155 135 140 110 160 115 270 225 80 55 – 100 45 175 150 180 120 295 255 NAH2* NAL2 NAP2 10.PROJEKT VODIČI Al/č 70/12 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 1100 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča. Dozvoljeni vjetrovni rasponi određeni su za višu vjetrovnu zonu zbog visine stupa iznad 15 m.0 zadovoljava za sve navedene električke raspone zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 1300 N/m2)** 290 220 ZAE2 9 – 15 (17 – 21)** ZAH2 9 (11 – 21)** zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 1300 N/m2)** * ** => => Stup tipa NAH2 (za sve oblike glave) i stup NAL2 s konzolom duljine 1.6 8. za slučaj prekida vodiča. 28 .

6 zadovoljava za sve navedene električke raspone zadovoljava za sve navedene električke raspone 170 300 VODIČI Al/č 95/15 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 600 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča.6 13.6 2.0 1.5 dop 104 88 74 ∑Vz (kN) 8. 20 i 35 kV VODIČI Al/č 95/15 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 500 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 188 160 134 D11 120 102 86 D21 152 129 109 D12 216 184 155 D22 243 207 174 J11 J21 204 174 146 J22 321 273 230 B21 89 76 64 B22 204 174 146 B23 321 273 230 1.0 1.0 zadovoljava za sve navedene električke raspone 135 NAP2 zadovoljava za sve navedene električke raspone zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 750 N/m2)** zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 750 N/m2)** ZAE2 9 – 15 (17 – 21)** ZAH2 9 – 15 (17 – 21)** 29 .0 10. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 183 155 131 D11 116 99 83 D21 147 125 105 D12 210 179 150 D22 236 201 169 J11 J21 199 169 142 J22 313 266 224 B21 87 74 62 B22 199 169 143 B23 313 266 224 1.0 tip stupa 9 11 13 9 11 – 15 9 11 – 15 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (m) (vjetrovni raspon) 220 230 245 220 275 245 235 310 120 165 135 130 205 180 325 185 150 140 230 210 350 NAH2* NAL2* NAP2 10.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.6 13.0 tip stupa 9 11 13 9 11 – 15 9 – 15 220 185 175 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (m) (vjetrovni raspon) 180 250 205 195 215 185 175 230 195 185 260 90 135 110 100 165 150 267 155 120 110 190 165 300 310 240 480 380 NAH2* NAL2* 10.6 8.5 dop 108 92 77 ∑Vz (kN) 8.6 2.

σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 178 151 127 D11 111 95 80 D21 142 121 101 D12 204 173 146 D22 229 195 164 J11 J21 193 164 138 J22 304 259 218 B21 84 72 60 B22 19 165 138 B23 304 259 218 1.PROJEKT VODIČI Al/č 95/15 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 750 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča.0 tip stupa 9 11 13 9 11 – 15 9 – 15 135 105 100 165 150 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (m) (vjetrovni raspon) 145 115 105 155 155 120 110 190 165 135 105 85 165 145 145 115 90 175 155 75 55 40 90 80 80 65 45 100 90 170 155 120 170 140 280 220 95 70 50 116 95 195 195 155 320 265 NAH2* NAL2 10.0 1.0 10.6 8.0 1.6 13.0 tip stupa 9 11 13 9 11 – 15 9 – 15 165 140 130 190 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (m) (vjetrovni raspon) 180 145 135 200 195 155 145 235 215 165 135 130 205 190 180 145 135 225 200 90 75 70 100 105 80 75 125 110 210 190 155 210 170 115 90 80 145 125 235 240 195 380 320 NAH2 NAL2* 10.DALEKOVOD .0 NAP2 zadovoljava za sve navedene električke raspone zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 1100 N/m2)** 310 295 ZAE2 9 – 15 (17 – 21)** ZAH2 9 – 15 (17 – 21)** zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 1100 N/m2)** 30 .6 8.0 10.0 NAP2 zadovoljava za sve navedene električke raspone zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 900 N/m2)** 380 310 ZAE2 9 – 15 (17 – 21)** ZAH2 9 – 15 (17 – 21)** zadovoljava za sve navedene električke raspone (W = 900 N/m2)** VODIČI Al/č 95/15 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 900 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča.5 dop 96 82 69 ∑Vz (kN) 8.6 13. σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 174 148 125 D11 108 92 78 D21 138 118 99 D12 199 170 143 D22 224 190 160 J11 J21 190 161 136 J22 299 254 214 B21 83 70 59 B22 190 161 136 B23 299 254 214 1.6 2.5 dop 99 85 71 ∑Vz (kN) 8.6 2.

20 i 35 kV VODIČI Al/č 95/15 mm2 OSNOVNO OPTEREĆENJE VJETROM W = 1100 N/m2 Najveće radno naprezanje vodiča.6 8. raspone (W = 1300 N/m2)** * => Stup tipa NAH2 (za sve oblike glave) i stup NAL2 s konzolom duljine veće od 1. ** => 31 .0 1.0 ZAE2 9 – 15 (17 – 21)** ZAH2 9 – 15 (17 – 21)** Zadovoljava za sve navedene el. raspone (W = 1300 N/m2)** 10.0 Zadovoljava za sve navedene el.6 2. Dopušteni vjetrovni rasponi određeni su za višu vjetrovnu zonu zbog visine stupa iznad 15 m. za slučaj prekida vodiča.20 m.5 dop 94 80 67 ∑Vz (kN) 8. ne zadovoljava uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti za slučaj izvanrednog opterećenja.0 tip stupa 9 11 13 9 11 – 15 9 – 13 15 100 80 40 125 110 210 DOPUŠTENI POLUZBROJ SUSJEDNIH RASPONA (m) (vjetrovni raspon) 110 85 40 135 120 230 115 90 40 145 125 250 255 185 – – – 125 110 220 235 180 – – – 135 115 235 255 185 55 70 30 125 105 120 90 60 75 35 135 115 140 95 220 190 – – – 85 35 155 130 165 100 265 220 NAH2* NAL2* NAP2 . σ = 95 N/mm2 Nosivo zavješenje vodiča ELEKTRIČKI RASPONI (m) OBLIK GLAVE G2 DODATNI TERET G4 172 146 123 D11 106 90 76 D21 135 115 97 D12 195 166 140 D22 220 187 157 J11 J21 187 159 134 J22 294 250 210 B21 81 69 58 B22 187 159 134 B23 294 250 210 1. Za navedeni vjetar potrebno je primijeniti i odgovarajuće električke raspone. tj.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.6 13.10.

D21 (D31. G4 (G1. ZATEZNO ZAVJEŠENJE VODIČA VODIČI Al/č 95/15 mm2 Najveće radno naprezanje vodiča. D42) ZAJ2 KR 120° – 124° 260 200 320 160 ZAJ2 210 370 130 180 230 160 KR 125° – 129° 220 280 KR 130° – 139° KR 140° – 180° ZAL2 J11. 3. D22 (D32.DALEKOVOD . σ = 95 N/mm2 Zatezno zavješenje vodiča DOPUŠTENI VJETROVNI RASPON KONSTRUKCIJE (KONTROLIRATI ELEKTRIČKI RASPON) OBLIK GLAVE STUPA TIP STUPA NAMJENA STUPA U TRASI DALEKOVODA aw=(l1+l2)/2 (m) G2. G3) ZAL2 ZAJ2 ZAL2 Ka 90° KR 120° – 180° KR 145° – 180° Ka 90° KR 120° – 180° KR 130° – 180° Ka 90° KR 120° – 180° Ka 90° i D12.PROJEKT 5. J21 KR 130° – 134° (J21*) ZAJ2 KR 135° – 180° ZAL2 Ka 90° KR 120° – 180° KR 125° – 129° J22 (J22*) ZAJ2 Ka 90° KR 120° – 180° 200 260 270 320 165 220 200 260 380 170 185 240 210 KR 130° – 139° 270 340 KR 140° – 180° 280 350 W (N/m2) ≤ 1100 D11. D41) ≤ 1100 1100 ≤ 900 ≤ 1100 1100 900 ≤ 750 1100 900 ≤ 750 1100 ≤ 900 ≤ 1100 ≤ 1100 1100 ≤ 900 1100 ≤ 900 ≤ 1100 1100 900 ≤ 750 1100 900 ≤ 750 1100 ≤ 900 ZAL2 32 .

dopuštenom opterećenju odgovarajućeg stupa. prema tablici nosivosti tj. 20 i 35 kV VODIČI Al/č 95/15 mm2 Najveće radno naprezanje vodiča. Navedeni su vjetrovni rasponi dopušteni za najoštriji kut skretanja trase i za ostale kuteve se povećavaju. 33 .»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10. U tom slučaju je za veličinu MT mjerodavna duljine gornje. σ = 95 N/mm2 Zatezno zavješenje vodiča DOPUŠTENI VJETROVNI RASPON KONSTRUKCIJE (KONTROLIRATI ELEKTRIČKI RASPON) OBLIK GLAVE STUPA TIP STUPA NAMJENA STUPA U TRASI DALEKOVODA aw=(l1+l2)/2 (m) B21 (B31) ZAM2 ZAM2 σ = 70 N/mm2 ZAM2 B22 (B32) ZAM2 σ = 80 N/mm2 ZAL2 ZAM2 KR 155°-180° Ka 90° i KR 120°-180° KR 150°-180° Ka 90° i KR 120°-180° R 180° KR 125°-180° 230 W (N/m2) ≤ 1100 150 250 130 160 200 300 135 175 220 170 B23 (B33) ZAL2 ZAL2 σ = 80 N/mm2 KR 165°-180° KR 125°-180° ZAM2 σ = 80 N/mm2 Ka 90° i KR 120°-180° 210 270 330 140 180 225 ≤ 1100 110 900 ≤ 750 ≤ 1100 1100 900 ≤ 750 1100 900 ≤ 750 ≤ 1100 1100 900 ≤ 750 Vertikalne sile trebaju biti sukladne dopuštenim vertikalnim silama za određeni slučaj opterećenja i odabrane duljine konzola. a ne donje konzole. J22*) primjenjuju se u slučajevima kada je moment torzije kod osnovnog opterećenja veći od navedenog u tablici nosivosti. te se mogu kontrolirati u skladu s tablicom nosivosti stupa Oblici glava s oznakom * (J21*.

Za trasu dalekovoda s nosivim izolatorskim lancima zavješenima preko zastavice. te zatezni stupovi. D2 – 2 kom. 34 . ZAE2: J2 – 2 kom. Za konstrukciju (konzole. stup tipa ZAJ2 – 2 kom. Konzole za zatezno zavješenje vodiča preko zastavica: ZAJ2: VRH – 2 kom. stup ZAE2 – 17. G3 – 1 kom. stupovi tipa NAL2 – 5 komada i ZAE2 u funkciji nosivog stupa – 1 kom. 2 kom.DALEKOVOD . nosači dodatne opreme) koja nije obuhvaćena katalogom. primjena zatega ili podupora. Konzole su određene tipom stupa te oblikom glave i načinom zavješenja vodiča na stup. stup ZAJ2 – 11. J3 – 1 kom. PODATCI ZA NARUDŽBU I PREUZIMANJE KONSTRUKCIJE Za narudžbu stupova treba navesti potreban broj određenog tipa stupa i potrebne visine. i oblik glave J21. Kod preuzimanja konstrukcije. sukladno statičkom proračunu stupa. J3 – 1 kom. na temelju kojih se može dati prijedlog i izraditi ponuda zahtijevanih elemenata. te potreban broj konzola. oblik glave D21 i D22. izrade i antikorozivne zaštite ugrađenih elemenata te konstrukcije u cijelosti. stup ZAE2 – 1 kom. naručitelju se dostavljaju montažni nacrti i dokumentacija kojom se dokazuje kakvoća materijala. 3 kom. Npr. (otcjep) ZAE2: J2 – 2 kom. Konzole za nosivo zavješenje vodiča preko zastavica: NAL2: J2 – 10 kom. stup NAL2 – 15. 2 kom. J3 – 5 kom. 2 kom. oblik glave J21 i J22. potrebno je dostaviti zahtjev s odgovarajućom tehničkom dokumentacijom odnosno opisom. potrebno je naručiti: Stupovi: stup NAL2 – 13.PROJEKT 6. Moguća je i isporuka konstrukcije bez antikorozivne zaštite “u crno” ili sa dodatnom zaštitom (bojanje) što je potrebno navesti kod narudžbe konstrukcije. Antikorozivna zaštita konstrukcije standardno se izvodi vrućim cinčanjem za normalne atmosferske uvjete.

»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10. 20 i 35 kV DETALJI VRHA KONZOLE 35 .

6m spojenih dijagonalama.DALEKOVOD . koji se može primijeniti za nižu visinu i uz dodatnu standardnu odnosno temeljnu etažu za višu ili istu visinu. Također je omogućeno i jednostavno korištenje za drugu lokaciju u slučaju demotaže postojećeg stupa. a ista etaža koristi se za više visina stupa bez dodatne dorade kostrukcije. 36 . MONTAŽA KONSTRUKCIJE Temeljni dio konstrukcije postavi se u temeljnu jamu. centrira i učvrsti te se zatim izbetonira temelj.PROJEKT 7. Daljnja montaža obavlja se nakon stvrdnjavanja betona. Na taj je način pojednostavljeno skladištenje (broj pozicija) i montaža stupova. Konstrukcija se može montirati element po element (štap po štap). u dijelovima (etaže) ili u komadu (kompletna). Etaže stupova sastavljene su od pojasnika duljine max.

20 i 35 kV 37 .»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.

koji starenjem ne gubi čvrstoću. Potrebno je koristiti beton. Standardno se temelj izvodi sa krunom visine d = 20 cm iznad terena. 38 . σdop > 500 kN/m2 određene su minimalne dimenzije uvjetovane geometrijom temeljnog dijela konstrukcije stupa i načinom izvedbe temelja. razred tlačne čvrstoće betona C20/25. neagresivnog i stabilnog tla. TEMELJENJE l => korisna duljina temeljnog nastavka L => temeljni dio konstrukcije d ≥ 20 cm (prema potrebi) Za svaki tip stupa. Za lakšu montažu. povećanje sigurnosne visine do vodiča.DALEKOVOD .PROJEKT 8.) izvodi se odgovarajuće povišenje temelja. Karakteristike tla određene su prema navedenom Pravilniku za nadzemne vodove i podatcima o vrstama tla. pješčenjake. plitki temelji). σdop = 120 kN/m2 za temelje u čvrstoj stijeni nosivosti. σdop = 250 kN/m2 sa podzemnom vodom. potrebno je proračunati odgovarajuće temelje. kod veće dubine temeljenja predviđena je konstrukcija temeljnih nastavaka za koje se mogu primjeniti dimenzije profila manje od dimenzija pojasnika stupa. proračunane po metodi Sulzberger za više različitih karakteristika dobro nosivog. radi jednostavnije izvedbe. prilagođenog temeljnog dijela (npr. Za tlo lošijih karakteristika i uvjeta. izrada na kosom platou i sl. za sidrene vijke). koji su dobiveni geomehaničkim ispitivanjima kod projektiranja dalekovoda tijekom dugogodišnjeg razdoblja i to za: šljunkovita i šljunkovito-pjeskovita tla. bez podzemne vode. Pri tome treba uvažavati standardnu duljinu temeljnog dijela konstrukcije (L) svakog stupa ili konzultirati proizvođača konstrukcije zbog eventualne izrade novog. koji odstupaju od predviđenih. Temelj se izvodi kao betonski ne armirani blok bez stope. kao i za drugačiju tehnologiju izvođenja (npr. preporučene su dimenzije temelja. u koji se ubetonira temeljni dio konstrukcije. U slučaju potrebe (poplavna voda. fliš i sl. σdop = 150 kN/m2 sa podzemnom vodom. sukladno nazivnom opterećenju i visini stupa. σdop = 200 kN/m2 glinovita i glinovito-pjeskovita tla bez podzemne vode.

04 7 0.11 14 0.06 11 0.40 DA 120 9 0.»ELI»NO REŠETKASTI STUPOVI ZA DALEKOVODE 10.07 10 0.35 STIJENA NE >500 19 0. PJEŠČANICI I SL NE 250 18 0.17 20 0. FLIŠ.35 ŠLJUNKOVITO PJESKOVITO.45 39 . 20 i 35 kV KARAKTERISTIKE TLA ZA PREPORUČENE DIMENZIJE TEMELJA TLO PODZEMNA VODA min σdop (kN/m2) min γ (kN/m3) min Ct (kN/cm3) min b (stupnjevi) min mb GLINOVITO PJESKOVITO NE 150 18 0.4 DA 200 9 0.

projekt@dalekovod. inž.o. inž.Centrala • Fax: +385 1 24 52 381 . dipl. DALEKOVOD-PROJEKT d. građ. nadzor. el. građ. konzalting i inženjering • 10000 Zagreb.Predsjednik Uprave: Davor Đurđević. • za projektiranje.o.hr • Tel: +385 1 24 11 100 . • Projektant: Branka Podobnik. Marijana Čavića 4 e-mail: dalekovod. dipl. • Suradnik: Tomislav Stojčević. dipl. inž.

.

.www.dalekovod. 2010. e-mail: dalekovod.hr .com IzdavaË: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o.projekt@dalekovod.