P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

םיאושקהד

םיעולדהו

קיסמו ,וסקפישמ

וסקפישמ

.תיבב

עמשמדכ

ירבדמ

ם"במרה

הינימ 'יעל

םש

םגו .ו"ה

תמיתס

ם"במרה

ריתהד

ירבש

םימלצ

עמשמ

וליפא

שי

םדיב

לקמ

וא

רופיצ

רשפאו .'וכ

יולתש

המב

איבהש

א"בטירה

אתגולפ (:מ)

םא

שישכ

םדיב

לקמ

'יעב 'וכ

םג

ןידמוע

לע

חתפ

יולתו .הנידמה

םאד ,הזב

וניא

אלא

קפס

כ"א

מ"רדמ

ששוחש

םתסב

מ"מו ,םימלצ

אקוד

ןידמועשכ

לע

חתפ

עמשנ ,הנידמה

םימכחל

שישכ

םדיב

לקמ

לבא .'וכ

םא

אוה

כ"א ,יאדו

ןיא

דומלל

מ"רדמ

ם"במרהו .םימכחל

קספש 'ישל

אקודד

ןידמועב

לע

חתפ

.הנידמה

19

םישרפמה 'קהו

אהד

אפיס

איההד

איה 'ינתמ

המב

םירבד

םירומא

ךילומב

קושל

לבא

ךילומב

ותיבל

לכוא

םהמ

יארע

דע

עיגיש

ירה ,ותיבל

שרופמ

אשירהד

ןיאושקהד

ןיעולדהו

וסקפישמ

יריימ

הדשב

אלו

.תיבב

א"בטירה 'יתו

מ"ב)

ש"ארהו (םש

תורשעמ)

םגד (םש

אשירהב

ךירצ

תייאר

ינפ

תיבה

לבא

יגס

תיבב

אפיסו ,הדשבש

ל"מק

ךילומבד

ותיבל

ךירצ

עיגהל

ותיבל

.ריעבש

לבא

ש"רה

תורשעמ)

ןיבה (םש

הנשמה

הטשפכ

ךילומבד

קושל

צ"יא

ב"הפר

'וקהו ,ללכ

איגוסהמ

מ"בב

ןפואב 'ית

ראוביו ,רחא

.ה"יא 'קל

ןרמו

א"רגה

רלטק

ל"צז

ת"וש)

תנשמ

ןרהא 'ר

א"ח

ראיב ('מ 'יס

תרבס

ש"ארה

א"בטירהו

שיד

םיניד 'ב

ב"הפרב

כ"הזגמ 'אה

יתרעבד

שדקה

ןמ

ןניפליד ,תיבה

הינימ

תולחד

בויח

תורשעמ

אוה

י"ע

ןידמ 'בהו ,ב"הפר

רמג

הכאלמ

אלד

בשחנ

רמג

דע

עיגיש

לא

ךילומבו .תיבה

קושל

צ"יא

ב"הפר

ןידמ

רמג

הכאלמ

קר

חכמ

הזלו ,כ"הזגה

יגס

תיבב

כ"אשמ ,הדשבש

ךילומב

ותיבל

ךירצ

ב"הפר

ןידמ

רמג

הכאלמ

הזלו

אל

יגס

תיבב

ומכ ,הדשבש

ךילומב

תיבמ

תיבל

ח"יאד

דע

עיגיש

ןורחאל

ראובמכ

הנשמב

ב"פ

םש

ג"מ

ם"במרבו

ד"פ

רשעמ

א"יה

ךירצד

עיגיש

תיבל

אוהש

ףוס

.ותמגמ

לבא

הארנ

ז"יאש

חרכומ

רואיבב

ירבד

ש"ארה

א"בטירהו

ל"יד

תמאבד

תיב

הדשבש

ריעבשו

לכה

ןיד

ןידמ 'א

רמג

הכאלמ

אלא

ךילומבד

קושל

ףוס

ותמגמ

אוה

תיבה

הדשבש

םשמש

ךילומ

נ"יא ,קושל

ךדיאל

אסיג

לכהד

כ"הזגמ

תולחד

בויחה

אוה

י"ע

ב"הפר

אלא

תיבהד

ןינעל

הז

אוה

אקוד

תיבה

ע"עו .תיפוסה

.ךשמהב

פ"כע .ב

ונדמל

ירבדמ

ש"ארה

א"בטירהו

וליפאד

ךילומב

קושל

ךירצ

ב"הפר

קר)

יגסד

תיבב

לבא ,(הדשבש

ןייגוסב 'סותב

ה"ד)

ובתכ (הסינכמו

ךילומבד

קושל

ש"ל

אניד

'רד

איעשוא

ךילומשכד

קושל

צ"יא

ראובמו ,ב"הפר

םיקלוחש

לע

ש"ארה

ל"סו ,א"בטירהו

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->