P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

כ"חא .ו

יתיאר

ת"ושב

ס"תח

ד"וי

ו"לר 'יס

בתכ

ל"זו

זאמ

היה

ע"לצ

ד"מל

ןורא

הלג

לבבל

כ"א

ד"מל

ר"ק

אל

השדק

ל"על

ףאו

םוקמ

שדקמ

תעדכו

כ"א ...ד"בארה

ל"נמ

תיבב

ינש

תונבל

ק"מהיב

ילב

ןורא

ל"נ ...םיבורכו

ה"שמ

ביתכ

יתדעונו

ךל

המש

לעמ

תרפכה

ןיב

םיבורכה 'ב

רמול

םעט

ןוראה

םיבורכהו

אוה

קר

רקיע

ךרוצל

םוקמ

דעומ

רבדל

םע

ה"ערמ

ןיבמ

םיבורכה 'ב

ןיאשכו

איבנ

ה"ערמכ

יוארה

דעוהל

ומע

ןיבמ

ינש

םיבורכה

ןיא

ןוראה

בכעמ

שרופמ .ל"כע

נ"שמכ

ןוראהש

אל

היה

ךרוצל

שדקמה

.ק"ודו

הנהו .ז

אתפסותב 'יע

הליגמ

ג"פ

ןיא

ןיחתופ

יחתפ

יתב

תויסנכ

אלא

חרזמל

ןכש

וניצמ

לכיהב

היהש

חותפ

חרזמל

רמאנש

םינוחהו

ינפל

ןכשמה

המדק

ינפל

להא

דעומ

החרזמ

ןייעו .כ"ע

י"שר

תוכרב

ןיבוריע 'סותו (:ו)

ראובמ (:חי)

םהירבדמ

ןויכד

חתפהש

חרזמב

אליממ

לכיהה

יכ ,ברעמב

םג

הזב

ל"צ

ןיעמ

שדקמ

םשש

היה

ןוראה

.ברעמב

ןיבוריע 'סותה 'כו

אתפסותהש (:חי)

רמאקד

חתפהש

ל"צ

חרזמל

ליזא

ךהכ

ד"מ

הניכשד

ברעמב

נ"יא

יריימד

י"אב

םיבשויל

חרזמב

םילשורי

הארנו .ד"תא

ןיאש

םתנוכ

ץוריתב

ינשה

רמול

םיבשוילש

ראשב

תוחור

ש"ל

אדיפק

םוקמב

חתפה

קר ,ללכ

םתנוכ

רקיעד

ןיד

אתפסותה

היהיש

חתפה

דגנכ

הזו ,לכיהה

גהונ

לכב

קר ,םוקמ

המ

טקנד

אתפסותה

חתפהש

חרזמב

לכיההו

ברעמב

הז

יריימ

ס"נכהיבב

אוהש

חרזמל

לבא .םילשורי

ס"נכהיבב

אוהש

ןופצל

ךרדב ,םילשורי

םייקתי ,לשמ

ןיד

אתפסותה

י"ע

חתפהש

ןופצב

לכיההו

ןכו .םורדב

ץוריתה

ןושארה

ובתכש

אתפסותהש 'סותה

ליזא

ד"מל

הניכש

הארנ ,ברעמב

כ"ג

אוהש

שרפתמ

ז"דע

םגד

ראשל

ןאמ

ירמאד

םייקתמ

ןיד

אתפסותה

י"ע

חתפהש

דגנכ

קר ,לכיהה

המ

טקנד

אתפסותה

חרזמ

ברעמו

והז

י"פע

העדה

םיכירצש

ללפתהל

ףאו .ברעמל

ז"יאש

חרכומ

תנוכב

לבא 'סותה

תעדה

הטונ

פ"כו ,ןכ

ע"ושה

.נ"ק 'יסב

לבא

ןייע

ם"במרב

א"יפ

הלפת

ב"ה

ל"זו

ןיאו

ןיחתופ

יחתפ

תסנכה

אלא

חרזמב

רמאנש

םינוחהו

ינפל

ןכשמה

המדק

ןינובו 'וכ

לכיה

הז

חורב

ןיללפתמש

ודגנכ

ותואב

ריעה

.כ"ע

ראובמו

אידהב

ףאש

לכיההש

אוה

חורל

םיללפתמש

ודגנכ

ותואב

ריעה

ונייהד

חורל

י"א

לבא

חתפה

םלועל

דצל

ומעטו .חרזמ

רורב

ל"סד

אתפסותהד

איה

ע"וכל

ד"מל 'יפאו

םיכירצש

ללפתהל

יפלכ

שדקמה

מ"מ

חתפה

םלועל

ןייעו .חרזמל

ס"תחב

ח"וא

ז"כ 'יס

ןד

ןכ

ארבסמ

הישפנד

המיתו

אלש

ריכזה

תא

ירבד

םגו ,ם"במרה

המית

לע

ע"ושה

אלש

ריכזה

תטיש

ם"במרה

הזב

.ללכ

מ"מו

תטיש

ם"במרה

השק

ומכד ,ארבסמ

שיש

אדיפק

חתפב

היהיש

ןיעמ

המל ,שדקמ

אל

היהי

כ"ומכ

אדיפק

םג

ל"צ 'כלו .לכיהב

םושמ

אוהש

א"א

לכיההש

ךירצ

תויהל

ןוויכל

י"א

ידכ

לכויש

ללפתהל

דגנכ

י"א

דגנכו

.לכיהה

לבא

הארנ

צ"יאש

ם"במרהו ,הזל

ותטישל

ןוראהש

אל

היה

ןמ

שדקמה

ןיאו ,ללכ

וב

ןיד

ארומ

שדקמ

אליממו ,ש"ע

ןידהש

ןיעמד

ןכשמ

שדקמו

ש"ל

.לכיהל

שי 'כלו .ח

תושקהל

ירהש

אתפסותב

ףוס

םיחבז

אתיא

וזיא

איה

המב

הלודג

תעשב

רתיה

תומב

להא

דעומ

יוטנ

וכרדכ

ןיאו

ןוראה

ןותנ

םש

ירה ,כ"ע

רקיעש

םש

ןכשמ

יולת

,ןוראב

43

ךיאו

ל"שפא

ןוראהש

וניא

ןמ

לבא .ןכשמה

תמאב

מ"קל

אהד

ה"אלב

ירה 'ק

תיבב

ינש

אל

היה

ןורא

ךיאו

בשחנ

שדקמ

אלו

לבא .המב

ןינעה

קוליחהד

ןיב

המב

ןיבל

ןכשמ

אוה

ןכשמד

אוה

םוקמב

הניכשהש

םינפלמו ,תנכוש

היה

הז

יולת

דע ,ןוראב

ואבש

לא

םילשורי

איהו

התיה

הלחנ

זאמו

ןיא

הניכשה

הזז

םיחבז 'סות 'יעו) .םשמ

ןכלו .(:ס

רחא

תריחב

םילשורי

ןיא

םש

שדקמ

יולת

םגו ,ןוראב

םדוק

אל

היה

ןוראה

ןמ

ןכשמה

לכלו ,ומצע

רתויה

תואיצמ

ןוראה

התיה

יאנת

תעיבקל

םוקמ

לבא ,ןכשמה

ןוראה

וניא

ןמ

ןכשמה

המכו

.ראבתנש

ה"דות

אל

ק"השמב ,ןושעת

ל"מל

רוסיא

םישמש

רודמבש

ןוילע

ל"פת

םושמ

תרוצ

.םדא

ן"רה

םושמ 'ית

שיש

םהל

ק"הוע .םיפנכ

ל"מל 'סותה

רוסיא

תרוצ

םינפ 'ד

ל"פת

םושמ

ףוצרפ

ז"יאד 'יתו ,םדא

ףוצרפ

הארנו .םדא

ן"רהו 'סותד

יגילפ

כ"שמב

ש"ארה

רוסיאד

תרוצ

םדא

אוה

קר

לכב

ן"רהד .ףוגה

ל"ס

אליממו ,ש"ארהכ

תרוצ

ךאלמ

הניא

ללכב

ףוצרפ

םדא

ירהש

ופוג

הנוש

שיש

ול

ןכו .םיפנכ

םינפ 'ד

ןויכ

םפוגש

םירבוחמ

ז"יא

ףוצרפ

ףוג

דועו ,םדא

ירהש

םהילגר

ףככ

לגר

לבא .לגע

ל"ס 'סות

וליפאד

ףוצרפ

שארה

דבל

ןכלו ,רוסא

השקוה

םהל

ל"מל

רוסיא

תרוצ

וכרצוהו ,ךאלמ

ץרתל

ןיאד

םהל

ףרוע

כ"או

םג

שארה

וניא

ףוצרפכ

ןכו .םדא

השקוה

םהל

תרוצ

םינפ 'ד

המד

יל

םפוגש

םירבוחמ

םהילגרו

ףככ

לגר

ירה ,לגע

מ"מ

שי

םש

ףוצרפ

שאר

.םדא

ה"ר 'סותב 'יעו

אה 'יתש (:דכ)

םינפ 'דד

יכד

אכיא

ראש

םיפוצרפ

םע

םדא

ףידע

.יפט

הארנו

ז"יאד

תרבסכ

ן"רה

אלא

םג

םש 'סותה

ל"ס

רוסיאד

ףוצרפ

םדא

אוה

שארב

אלא ,דוחל

מ"מד

שישכ

םש

םינפ 'ד

ראש

םיפוצרפה

םיעיקפמ

ונממ

םש

ףוצרפ

,םדא

הלגתמד

ז"יאד

תרוצ

םדא

אלא

תרוצ

תויח

.שדוקה

ה"ד) 'סותב 'קל 'יעו

ובתכש (ינאש

ד"וסב

קרד

םלצ

תומד

םדא

לכ

ופוג

םידיב

םילגרו

לבא ,רוסא

ז"יא

רתוס

םהירבדל

םתהד ,ןאכ

יריימ

רוסיאב

םמייקל

םושמ

הזבו ,אדשח

ל"ס

קרד

םלצב

םלש

אכיא

לבא .אדשח

אכה

יריימ

רוסיאב

ע"וש 'יעו .היישע

ד"וי

ס"וס

א"מק

א"יד

רתומד

תושעל

תוהשהלו

ףוצרפ

שאר

םדא

אלב

קרו ,ףוג

לכ

ףוגה

,רוסא

א"רגהו

םש

ןייצ

ירבדל

ש"ארה

ירבדלו

ה"ד) 'סותה

ל"צו ,ל"נה (ינאש

ירבדד

א"רגה

םה

ע"ושהד ,םידדצל

ריתה

םירבד 'ב

היישע

רמאקו ,היהשו

א"רגה

רתיהד

היישע

אוה

י"פע

כ"כש ,ש"ארה

אידהל

ירשד

תושעל

תרוצ

שאר

אלב

רתיהו ,ףוג

הייהש

אוה

י"פע

'סותה

לבא .'קל

ןינעל

היישע

תמאב 'סותה

יגילפ

לע

ש"ארה

ל"סו

רוסאד

תושעל

םג

תרוצ

שאר

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->