'ruF

-

trrrrr000a

UmerSulejmanEl-Eökar

t
k

GIas Islama

El-Kelimeh
2007.

5vietmeleka Prijevod lzdavai Za zdavaia Recerzija llrednik
Lel(t0r

Dr. Umer Sulejman E!Eikar SemirRebronja ElKelimeh Malik Nurovit drZuhdija Adilovi( 5anela Kariiik drDZemaludin latit SamedJukii mr. Fahrudin Smailovii 300 El-Keljmeh, Eeograd

El-Eikar Sulejman Umer

Korektor Pdelonr, DIP i korice Iirai )rdmpa

CIP- Kara^orßaqt/ija y ny6rv1at4 jtt HapoAHa 6r6nlaoreKa Cp6rje, beofpaA 2A-167 2a-1 ESKAR, UmerSulejman meiekä/ Umer SuEman ElEikarj lprijevodSemirRebronja] . Novi pazar: EfKetmeh, (Beograd 2007 : E Kelimeh). 159 sü;21 cm Delmiandupor tekstna bos. -Tira:300. jeziku. iarap. Napomenei bib iografske reference uz tek9r. lsBN978 86-7980008-4 a) AHben/ ly'cnaMcKa Teonor/ja coBiss.sRlD 144391436

mncilctKa
2007 NoviPazar,

SVlilcu
fiu n

a)

OO

(1

Predgovor Upoznavanje samelekima i vjerovanjemu njih
ijudi i Meleki su svijet razlitit od svÜeta iist u potpunosti svÜe! Toje plemeniti dzinna. su tasniibogobojazni. Meleki inepotvoren, lzvrSavaju ibadetom istinskim Allaha obozaväju Mu ne pokazuju i nikada naredbe sveNjegove neposluinost. tekstova i hadiskih kur'anskih Posredstvom iemo njihovopis onakokakonam o upoznat ovadvaizvora. tomegovore preniieti je: '.:.ttl \io znaai rijeii melek Korüen yiest od togaje: ..4Ulri<JUl ito je istokaoi i.JL.;l oboviiest atoznaäpismo, od rUeii seda je rijet melekizvedena Kaze Dobili i J ito znaii poslatikao vjesnika' esl1{lu .:J od Uzviienog su ovo ime jer su oni poslani Allaha,{d. je od rÜeöi mel,k Melek Nekiuienjacika2u: Za onogaod melekakoji je ito znaii vladar.
5

UmerSuleimohEI-Elkot

Sviietmeleka

zaduienneiim se ka2e melek, a za onogaod ljudimelik.' Vjerovanje u melekejejedan od temelja vjerovanja, Nüeispravan imanonogaöovjeka koji nevjeruje u meleke. Uzviöenl Allah,$d, kaie:
:, |i .:.', .:.' , jt . Js it-J|tr:.11"1t.1 ir!t. -i 1..l-:,t'l) . a / , " , r'r . ' ; ' . " ' ' - , '). :4L ., ,' , , ' .j.*i.: j:4 e :4? il :Li :,, "Poslanik vjeruje u ono ito mu se objavod Gospodarc njegova, i vjenici Auje - svdki vjeruje u Alldha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i posldnike Njegove: "Mi ne izdvojomo nijednog od posldnika Njegovih.'a , !,:: ' , ", ',

Kakvo treba biti vjerovanjeu meleke? sujutiu svome djeluSu'buliman prenosi od "Vjerovanje Bejheküa: u meleke seogledakroz ietiriaspekta: Prvo: smatrati i potvrdivati istinitimnjihovo postojanje. Drugo:dati im adekvatnomjesto, potvrtlivati da su oni Allahovi robovi iAllahova stvorenja kaosto su dZini i ljudi, i da suzadu2eni iinjenjemdjela. lmaju onoliko snage isposobnosti koliko imje to Uzviieni Allah,iH, omoguiio. Oni umiru, ali im je Allah daodug iivot i ne usmrtBesoir zevil temjiz,Fejuz Abadi,524/4. ' El-Bekare,285. 6

ne opisu U njihovom iuje ih dokga ne ispune. da na moguinost postoji niitaito bi aludiralo nitiÄto kaopartneri Allahu bitipripisivani mogu kao oboiavanja, sto do njihovog moie dovesti suto tvrdiliPriainjinarodi. priznavanje da medunjimaimaposlaTreCe: robovima Svojim nekim Salje nikakojeAllah,üF, od ljudi,a mozeih slatiijedne kojeon odabere od njihsui nosioci saovim, U skladu drugima. poredani, iuvari u redove Aria,melekikojistoje meleki kojipilu djela, i Dzehennema, Dzenneta iz KurL ovoseprenosi Sve kojipokretuoblake. paivi3e od ovoga."3 ana, onogasto je Ovaknjigasadrziobjainjenje preneseno u meleke. o vjerovanju Njihova svojsta i moö pokuiat temo da objaU ovom poglavlju tekstova, vjerodostojnih snimo.posredstvom iemogovoritiosposobzatim meleka,a osobine darovao. kojeimje Allah,dd, nostima

3ElHabaikfr Muhte' str.I0 Pogledaj: Sujuti ahbarilmelaik, non: 1 /405-406 saruSu'bil-i 7

F
Svij4lelel<!

FIZICKASVOJSTVAI ONO STOJEVEZANO ZANJIH
Materija od koje su stvorenr Element od kogasustvoreni melekijesvjetlost.U Muslimovom sohlhuse prenosi od Aise, r.a.,i njenog oca da je AllahovPoslanik,;-:-:, rekao:
,Lj :r- .]l" r JL,Ljlr i -!i),ilc^i'L,:ti{irlj,*)JJ

(xl lKfime onc ito seprenosi u pilaniu Kadaje "N4eleki dostood svietla sustvoreni daje rekao: i atosepre dostojal'lstva', od vatre a lblis janstva, iun Ume"d:All"h je stvorio nosiod Aodirlhna nijedozvopodlaktica iprsa", oclsvjetla meleke da iak ipod pfetpostavkom ljenoprihvatitiovo, od ove putem preneseno je ovo v.jerodostojnim jeronidvori( i d nisub'rgfje;rri uaenja\d, dvojice s iz israiltata suovajstavpreuzeli moZda Ktda su stvorenil Allah,:i',, stvoreni. Neznamokadasu meleki o tome.Aliznamodaje nji nasnte obavijestio Adema, prethodilostvaranju hovo stvaranje Jd /v o c ac o v i e c d n \ l v . ' e n l A l l a n . , r a s j eo b a da ce na Zeftrlji da je kazaon,elel<ima vijestio poslaviti halifu:
" r : \ - ' - ' " ' '

c ,-: -*. "n+. od svjetlosti, dzini od plamenavatre, a Adem od onoga od iega vam je opisana,"a "Meleki su stvoreni Allahov Poslanik,:;:, nam nije objasniokoje je to svjetlood kojeg sLr stvorenimeleki izbog

toga mi ne mozemo detaljnte prodrUeti u ovo, jerje to nedokuiivo i ne prenosi presenijedno danjekojebi obj.rsnio ovopitanje viie od ovog hadisa.
r Muslimov 5ahih:4/:294b , r.2996. N e k io d b a , : u j .o r v a j h a d s i r j e r n us i a n e , r v d e a id n 1 , " ovo dhacl h a d s d a e h a c lh ; r d i 5n i i 1 ! v a i d a n d o k a zu a ( a l c r . S u p r o t s t a v i5 o n f f is e o v o m s t a v ui o b j a s n t o n l e l l a v un e s p r a v n o l tu p o 5 a i i c i p o d n n r l o v o m : A s t l i/' f i k d d .

"A kada Gospador tvoj rcie melekima: 'Jo tu na Zemlji halifu Pastaviti!'" Halifom se aludira na Adenra,a.s Zatim im j e . n d k o ' l\ t o g d i e s r v o r i o n . arediodamu.ritne sedidu:",,,ikad mu ddm liki u nj udahnem dusu' vi mu sepoklonite!"1
' Pogled4:Silsiletulehadßß sahiha,197/1 6 El-Bekare,30. lElHldtt,)g.

s

-7
UnerSuleiaar El-E;kar
5uijeI !!?teklL

Videnje meleka Poitosu melekisvjetlosna biaaöovjeku nije omoguaeno da ih vidi.Allahnam nijedao vid kojijesposoban vidjetiih. Niko od ovog ummeta nte vidio meleka u njegovompravomobliku,osim Allahovog Poslanika,:-5. On je vidio D2ibrila dva puta u njegovom liku u kojemga je Allah,:.t., stvorio. Predanja ukazuju na to da ljud, mogu vidjeti meleke kada sepreobraze u ljudski lik. Veliöirraineleka Uzvi3eni, Allah,.l9., govoreai o melekima Vatre ka2e:
' ... "O. ' . * - ; . . ),. : ' ' '

\/tliiin:: l)i:iblil.r je nleleka Diibrila P o s l a n i k ,v , .i,d i o Allahov obli.L U Iojem gJ e Lrnjoqovo'rpr.roCnor. u dva puta.To je sponrenuto stvorio, Allah,'..., rijeaima: Allahovim t ir -rr i !' i -,j1 -n.n "On ga na obzotjujasnomvidio'") ie lu rijeaima:

{; !lt "On ga ie idtugi put vidio,kod sidte' tülmuntehoakod kcieq je diennetsko " prcbivaii;te." neb'simd' peo l(ana.jveaim sesan,lim kacla da je Aiid, seprenosi s.rhihu U A,4uslirrrovonr Po:lanika,,.,o ova civa pitalaAllahovog r.a., paje on rekao: ajeta,

.-, --.

- .; -.-

{jj_,:_':; J-"l:nr vi koji vjeruiete. sebe iporodi(e svoje öuvajte od vatte tije ie gotivo ljudi i kamenje btli, i o koj.i te se meleki strogi i sno2ni brinuti, koji se',,nome ito im Allah zapoviedi neöe opirc;i. ikoji (e ono sto im te naredi izvriiti.'a

Zadcvoljitaemo se citiranjem hadisakoji govore samo o dvaplemenita meleka.
" ErTahrim, 6 (l

''Toje D/ioril, vidro.am qa u lilu u koiPm 9d je Allahstvorio samoovadvaPuta
! E tT e k v i r , 2 3 . '' En Nedim, l3 l5
l

.r-i!

'F

J.- L ;L'

-!.

l,L '(--:

i i--+

6li

,L--

UmerSuleiman EI-Elkol

Vidiosamga kako sespuitasanebesa i kako zaklanja svojom velitinomsavprostorizmedu nebesa izemlje."rl Upitanaje AiJa, ra., o rijetima UzviSenog,tSj: "Zatimsepiblitio, pa nadnio.^1 je onarekla: Pa .jl, .JtJr ärJ' J 4;! ö15 .eu.,!- .iu& .J,a+ :t; ul "Toje Diibril,a.s. je u likuiovjeka, Dolazio a ovogaputadoiaoje u svome liku,paje zaklonio nebeski horizont,"'3 PrenosiBuhariu svome Sahrhu od Abdullaha ibn Mes'uda,.S, daje rekao: &.url{-1 6l :Juig;r.1- ;t ;r 1u+ü1.- dr .1,7:"Muhammed,*, je vidioDiibrila, a nanjemu je biloSest stotina krila."r4 g, lbn Mes'ud, Uzvi5enog, &, o rueaima ka:e:
.,l.Jl ;J r.i .{,1}, s, !.:Jldrr, + ;}l .j} c, .t-l

je nojveliöqnstveniia znamenia

svogoGospodarc.4s
Jfttl r- l; Ji;l nt."r6 u;r dL

"To jest zeleni refref koji je zaklonio nakome horizont Ovojereftefkojijezäklonio i da Nesai bio Diibril.lbn Hadierspominje daje rekao: od lbn Mes'uda ikim prenose "AllghovPoslanik, (*, je vidio Diibrila na nebesa prostor izmedu a bioje ispunio r.a., u daje lbn Mes'ud, lbn Hadierspominje rekao: rivajetu, aijinom
& 4* '," nr "tt e e J.'.. & ÄtJy16J.;:Jt3 ;t1t ue
..;i'il r- i CL+

1,ßs?l

"Muhammed,S, je vidio Diibrila, a na krilai bio je zaklonio stotina muje bilo Sest
rizont."13

da je seprenosi Ahmeda lmama U Musnedu rekao: ibn Mes'ud,.+, Abdullah
$ \. Ct+ Js Cl* .:,i!b.,JU t1;- nt \t4 t) J'J3 & i!)tJt4 aJ) rcl,Jkll aJ,.>Lz' ü, .L; "r \t)l

46;!t4-rX 7it;i4
t1Muslimo\rSahiht 1/159,br.177. '2En-Ned:m,8. r! MuslimovSahih: l/160,brlTZ '' 8uhärüin sdhift 8/610, br.4856,4a5Z

1s En-Nedim,18. '6Buhari:8/611, br.4858. 17 Fethul-Baii8l611. 3rbid.

12

Unet sulejma Ll t;iaf

SyiEt ntgE\a

'Allahov Posianik, u njee, je vidioDzibrila je bilo3est govom Nanjemu stotina krila. liku. je zaklonilo odovihkrjla horizont, i sanje Svako padaju govih Sarene stvariod zrna bisera i krila safira." "Njegov lbn Kesir o ovomhadisu kaze: sened
jediejjid.'4' Opisujuti DZibrila Uzviieni Alla h,!r.,, kaZel Cui,*-,,- ;--..":;,'-j;i'

"Dozvolj-.nü ojecinon-r mije da vamqovorim koji nose Ari. melekuod Allahovihmelel<a, ulla i vfataJerazdaljina feseniegovoll lzmedu "'' godina stotina hodaod sedanr "...sedan1 ga ibn Ebi Hatimi kale: Prenosi stotina godina leta Ptice", a recenzent "Njegov sened Je Milkatul mesabiha kaie:

vjerodostojan."" prenosi evsotu Alu'dzemul u svome Taberani daje rekao: od Enesa,-:',, senedom sasahih
, UJr -rj!l ft' IlJ ")t-r ,,-ll :l-' / .:.1!' .' J'L'l ji j ii1 i--j' -'i-;l i,'t -t"r -,!J1 .JL.i; .L!t',, olil ;'*i ';'5 c-:- .:r*

'{--'.:ii
"Kur'an je, zoista, kazivanje Izaslanika plemenitog, ma(nog, od Gospodarc Aria potainjavaju, cijenjenog,kome se druqi tamopouzclanog!'"u plemeniti' Pod pojmom'izaslanik ovdje se 'Gospodar aludirana Dzibfila, a pod izrazom Aria'semis,i na Uzviienog Gospodara Vcliiina mcleka nosiocaAröa EbuDavudprenosi od D2abira ibn Abdulla Doslanik, ha, , da;1e Allahcr, , rekaol
ilÄ Jp ai,lL()t" r -rL :' :,,u,i ;i ;;l r-. a1 ,*-,-

r''Uil ':Ul Jj!

je rekao:'Dozvoljeno Poslanik,'= ,,AIlahov jednom ocl mi je da vam govorinlo meleku, noge su u dnu Aria. Niegove melekanosioca je resice izmeclu roEU Ar<, na njegovorn zemlje, godina uha i vrataje sedamstotina njegovog 'Slavljen SiTi, neka govori: ptiijegleta, taj melek gdjegod da sam.""

t\ El ßidale wen-nihoje: 1/a7. :! Et Tekvir,t9-2't. 14

11 3/895 br.9353. EbiDavud: Sahihuvsuneni )1 Miikatul'mesabih: ehadßit 3/121 Pogledaj:Sißiletul sahihati,bt.151. 1) l/208' br 8sl lzdanjei Sahihul'd2ani'is'sast,drugo 15

Unet sulejma Ll t;iaf

SyiEt ntgE\a

'Allahov Posianik, u njee, je vidioDzibrila je bilo3est govom Nanjemu stotina krila. liku. je zaklonilo odovihkrjla horizont, i sanje Svako padaju govih Sarene stvariod zrna bisera i krila safira." "Njegov lbn Kesir o ovomhadisu kaze: sened
jediejjid.'4' Opisujuti DZibrila Uzviieni Alla h,!r.,, kaZel Cui,*-,,- ;--..":;,'-j;i'

"Dozvolj-.nü ojecinon-r mije da vamqovorim koji nose Ari. melekuod Allahovihmelel<a, ulla i vfataJerazdaljina feseniegovoll lzmedu "'' godina stotina hodaod sedanr "...sedan1 ga ibn Ebi Hatimi kale: Prenosi stotina godina leta Ptice", a recenzent "Njegov sened Je Milkatul mesabiha kaie:

vjerodostojan."" prenosi evsotu Alu'dzemul u svome Taberani daje rekao: od Enesa,-:',, senedom sasahih
, UJr -rj!l ft' IlJ ")t-r ,,-ll :l-' / .:.1!' .' J'L'l ji j ii1 i--j' -'i-;l i,'t -t"r -,!J1 .JL.i; .L!t',, olil ;'*i ';'5 c-:- .:r*

'{--'.:ii
"Kur'an je, zoista, kazivanje Izaslanika plemenitog, ma(nog, od Gospodarc Aria potainjavaju, cijenjenog,kome se druqi tamopouzclanog!'"u plemeniti' Pod pojmom'izaslanik ovdje se 'Gospodar aludirana Dzibfila, a pod izrazom Aria'semis,i na Uzviienog Gospodara Vcliiina mcleka nosiocaAröa EbuDavudprenosi od D2abira ibn Abdulla Doslanik, ha, , da;1e Allahcr, , rekaol
ilÄ Jp ai,lL()t" r -rL :' :,,u,i ;i ;;l r-. a1 ,*-,-

r''Uil ':Ul Jj!

je rekao:'Dozvoljeno Poslanik,'= ,,AIlahov jednom ocl mi je da vam govorinlo meleku, noge su u dnu Aria. Niegove melekanosioca je resice izmeclu roEU Ar<, na njegovorn zemlje, godina uha i vrataje sedamstotina njegovog 'Slavljen SiTi, neka govori: ptiijegleta, taj melek gdjegod da sam.""

t\ El ßidale wen-nihoje: 1/a7. :! Et Tekvir,t9-2't. 14

11 3/895 br.9353. EbiDavud: Sahihuvsuneni )1 Miikatul'mesabih: ehadßit 3/121 Pogledaj:Sißiletul sahihati,bt.151. 1) l/208' br 8sl lzdanjei Sahihul'd2ani'is'sast,drugo 15

LjePota meleka

NAJVAZNTJAFTZTCKA

svoJsTVA
Krila meleka posjeduju Meleki krilakaoito nasjeUzviSeni Allah,#, obavijestio. Neki od njih posjeduju dva,nekitri, nekiöetiri, a nekiod njihimaju viie krila: ir-:j- .*yjr .,,jl.-:,rr+ü; -i:!rl - .p+ Y - ;;Yrj ,

je stvorio u lÜepom meleke UzviseniAllah,iß, liku.O Diibrilunamgovori: menitom
4 6y'$.'t rr,S?t r.-ü att'9 "Uöi ga jedan'ogromne snage,razboriii, . koii sePoiqvio u liku svome.-'

i't't':'t.txu;ttt,: --,L '1i-;ul, J,:;i r'" L:ic. : ' :
1",,1:,q ,f ,k

l-,i

"Hvoljennekaje Allal\ Stvoriteljnebesd I Zemlje,koji meleke sa po dvd, tfi i ee ri ktila öni izaslanicimd;On onome ito stvaro dodaje ito hote, On, uistinu,sve mote.tu Znaienjeovogaajetaje da je Allah,di.i., melekima daokrila. Nekiodnjihimaju dva,neki tri, nekiöetiri, a nekiviiekrila. Prethodnoje spomenut hadis u kome nasje Allahov Poslanik,#, obavüestio da DZibril ima Eest stotina krila.
" Fatir, l.

".t ,:lbn Abbaskaiet ri znaeiliiepogizgledo"' "Visok,lÜep". koji Drugikaiu:'Onaj tadekaZe: izmeduova dva Mealutim, uje snagu". jer je on snazan nemakontradiktolnosti, epe poJave. meleka opisivanje Kod ljudi je uobieajeno opim ljepote,kao lto je uobifajeno ruinoie. Zbogtoga anjelejtanasvojstvom lijepogtovjekasa dite ljudekakouporeduju o Jusufu lta su lekleZene kom.Pogledaj suga vidjele: nomkada
lji l, ö,tLjJJJ aniJel !)j.!J

.t'.,,

'i. i . , ' j , . i . , ! : . ' . , . '' .urr
{Jo t

11.-s*"ttt;fitt;
"A kad ga one ugledale, zadiviie se lie' poti nlegovoi i po rukdma svoiim sepote' "ovo niie Boie!" - uskliknule zalet "BoZe, aoviek,ovoie melek Plemenni!%
a En-Nedim,5-6. ,6 Jusuf,31.

17

UmerSuleimanEfE kdl

Da li izmedu melekai öovjekapostoji sliönost u obliku i izgledu? Muslimprenosi u svomeSohihu i Tirmiziu svomeSunenu od Däbira,.#, da je Allahov Poslanilgg, rekao:

radikovanje u izgledu i r.eliüni i velitini.Neki Nisusvi melekiisti u izgledu stoki imajudva,nekitri,a DiibrilimaSest imajurazliaite kodGospodara krila.Meleki

q;,;,i-: ^aq,;; JJ $g-ij:r "t;- p;7t.:-,,,. :;. ;i i',j-* t, :,tt-- p=,A.$,,;; 3 i,:;'c,:
* j+.ü
, a

'1: ,,^,, ". rbL' ,/ !D ,L'rJ, 1 +z

.r.r'

,,, i,,, '', .. , ,:,t *i, y 4? ,.1

"Svakome od nosmiesto ie odrcdeno.'Q3 rekao: Allah,,*,je o DZibrilu

4(xi';;1\g-Y3S

-:5 :oi. ;s4a t;; iJ-]li)3;

4.'w1.4tuJ':i-!'tt'
r4t .t ;'+:'' 4t, .i!t "Pokazani su mi vjerovjesnici. Musaje bib vitaktovjelqkaoda je od ljudi iz senue. Vidio samlsaa, sina Merjemina ionje najsliinüi Urvetu ibn Mes'udu. Vidiosam lbrahima, @1,i on je najsliöniji vaiem drugu (tj. Muhammedu,*). VidiosamDiibrila,S, a onje najsliönüi Dihji," a "Dihji u drugomrivajetu: ibn Halifi."r7 Dali ovasliinostpostoji izmedu Diibrilovog istinskog lika i lika DihjeEl-Kelbüa ilije to slitnost sa likomu kojembi DZibril dolazio kada biuzimao likiovjeka? tspravnüeje drugomiiljenje,jerD:ibrilbiveomatestouzimao lik Dihie.
z MuslimovSahir: t/]53,br 167.

"Kur'dn je, zaista, kazivdnje lzoslanika . plemenitog, mocnog, od Gospodaru Arlo cijenjenog, kome se drugi podainidvdiu' tomopouzdqnog!4e

|''.:'a ile güf i t,.t:,: ti s. I yI a. 4ltr-e

mjeiuzdignuto visoko Tojest,on posjeduje Allaha,$ä. i poloiajkodUzviSenog meleki suoni kojisu uiestvovali Najvrjednüi Sahihu se od U Buharüinom Bicina Bedru. prenosi daie DiibrildoiaoVjeh ibn Rafia mu: i rekao tovjesniku,g,
jr&j L :Jl;; # !,Jl cI J,-F 'rä ü., Jri ftj+ J+ .Fl ü. !+ r{-J ü/ .:rfisJ :JU .L"J..ji"J.sJ ;,:.1-Il J-äi
i<)]l
'B Es-Saffal164. ,, Et-Tekvir, l9-21.

t9

UEe!sllteiqrqlEl:E LaI

suij{|Eleka

"Kakvim vi smatrate je on uiesnike Bedra? Pa "Smatramo rekao: ih najboljimmuslimanimal llije rekaorijet slitnuovoj.Paje D2ibril rekao: "Tdkva je situd(ijai (a mFlekima uie5nicimd Bedra."ro Meleki nemaju pol (nisu opisanr kao mu3ko ili Zensko) Jedan od razlogazbog kog su Ademovi potomcizalutaliu svom stavu o nevidljivim je iro su nekindstojali svjeiovima da ovesv;p t o v - t 5 L l a dp eo l l u o s k i m i o v o s v j e r r k im mj e r i l i m ai s t a n d a f d i m J ae . dnog o d n j i hv i d i n r o da poslaniku, seauditomeito bi DZibrildolazio ::, poslaniku, nakon nekoiiko sekundi nakon ito bi ':, bilo upuaeno pitanjeion zatrazio odEovor je dolazio od Allaha,:::. Kako ovom audnomi neobiinombrzinom?l Svjetlosti trebaju mjiioni svjetlosnih godina da doprudo bliskih zvijezda n an e b u . jadnikne znada je njegovprimjerkac Ovaj primjermuiice | - a narrojrda brzrnuaviona svedeu svojestafldarde_ Kadabi razmisljo o ovome, sigurno bi saznao da svijetmeleka ima standarde koji se u potpunostirazlikuju oc1 naiihljudskih standarda i mjerila.
'" Prenosi ga B!harir 7/112, br J992. :0

mu<rici kojlsu arapski suzdlutali U ovojsferi pola.Ovajneis tvrdilida su iteleki 2ensl(oga porni.eido \d joi veco'r'l 5elod n.rlr 5tdv pravan i mitom, te suonitvrdilida su meleki legendom kteri. Allahove u ovedvijestvari. im se suprotstavlja Kur'an da seoni u onomeito tvrde- ne Objainjava dokaz i da je ovaj stav na ispravan oslanjaju Allahu Cudnoje ito oni pripisuiu neispravan. a samimrzekierke.Kadanekood njih kierke, kaerkom nje da je darovan bude obavi.jeiten potiiten. lvloZda se i on postaje govolicepocrni 'rastuzen. 'zla' kojimte od ljudistidetise i skrije preai moZe svakugranicui maloumnik Takav u zemlju.Poredsvega novorodenie zakopati AlldhLdjecui tvrdo dd su Zen togd,p'ipisuju rcvield u Jrtrovimd aienda n d s t a jlc s k aO . vako svjetloiau. BoZanskom onihkojinisuobasjani 'iedece dj.le loji govorPo ovoj PoslJ5d_ njene sljedbenike: i kritiziraju iznriiljotini
. . -\\i ..- "u ji,, - * :.e,. 'J J.+-."" : $ r-'. i;i6l

": - -J *-!

i_-K.j -ijs;-n

Lj .r-lr J" JL]jlr.,!;l

- ',n )r"r { *;UL-<. "A upitaj ih; "Zar su za Gospodarc tvogo - kte , a zo njih - sinovi, zat smo u njihovu prisustvu meleke kao zene stvorili?" Eto, oni, zbog toga ito lo2u, doisto govore: 21

u!!4)t!4nan El:EillsL "Allah je rodio" oni su, zaista, laZljivci. Zar je On kieri sinavifia pretpostavio?Sta vam je, koko rcsudujete!! Zaito ne razmi, sliteTi!i, gdje van je dokoz otiti? "t, je ovaj njihov stav utinio svjedo Allah,:.;., tanstvom za koje ae ih pitaii.Jedanod najveaih je govor o Ailahubez znanja: grijeha
._i, , , *-_. "_5,.i ."': .: .

,li -..- r.--

"..ju..]-"\::!.:\:F;+

"Oni meleke, kaji su rabovi Milostivoga, 2enama nazivaju. Zar sLt oni püsustvova!i stvaranju njihovu? Njihova tvralenjabiie zapis0naicni te odgovarati!"il

"Da Ii je Coprio da iebe vijesl o uva2enttt gastina lbrahilnavim kad6 rnu oni uLloie ; "Mir varna!",ian rcie: "Mirvamo, rckoie: ljudi neznani!" l on neprimietno ode ukuianima svojim i donese debelo tele, i p maae im ga: "Zot neaete da iedete?" - upita, osietivii od njih u duiizebniu. "Ne boj se!" - rckoie, i obrcdovaie go djeia' "tj kom koii te uien biti Al,ah. , l'aie: U drugom ajetu U,,viseni *rr.. i".r
"!:. j

:i J

-f
- *.1

r,.jt

-

Ncjedu niti piiu Pretitodno smospomenuli da Ineleki nemaju pol. Oni,takocler, nemajunikakve potrellez; hranom i piaem kojekoriste Allah tudi. Uzviieni r-. nasobavjeatava da sumelekido3li lbrahimu, u likuljudi,pa im je on prinio jelo,a oni ga nisu ni dotakli. Onje osjetio od njihzebnju, pa sumu oni otkriliistinu je nestalo: o 5..bi i zebnje {:i, }L') )r -- _dr.rr_!li+
' ' J -

A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiiLt, on csjeti dct nisu losli i abuze gB '1"ko "li::e ne boj!" - rckoiecnt zp,bnjaodnjih. "mi sna Luta\l.t narodu Pos!alni"' "dd !'tle!)d se sLljNtiprencsi cd F'hra Ff llaziin

jedtt, nepijuine ienese")' da melekine sloiilo Nije im tlosadrroi ne umttaiu st: pokornisu Mu öine ibadei Allahr.r, I\4eleki naredbebez dosade i i izvriavajuNje!Jove sesalljimaono ito sedeiava Nedeiava umofa.
23. EzZarjat,2'1 HLrcl,70. nelaik,\tt.264 El Habaikfiahbatil

q,L, Jri_r:.!

,r t,,ff",, t4-ru.
i' EzZuhü, tL).

.tl

, _

Ufiet Suleimon El-Eikor

je umori dosada u pitanju. Uzvitudimakada meleke, kaie: ieni Allah,&,opisujuti tür-ni;Yjqllj JJJrü'i=i "Hvole Ganoaui danju,nemoldksavaju,46 rüedi: neslabe i nemalakZnaaenje üri.ir\ jei. saju. A u drugomajetukaäe:

t."Gotovo da se nebesd tosPadnu jedno A meleki veliisiu i hvale , ' iznod drugih! svogd'ae GosPoddra

da suoni kod Allah,,*,ih je opisao UzviSeni
a"

iri;:i ,lä';;.8!r.,]
I

U ;;

tÄua:;5':' til
) ia,

ad rL;

i 1:2.:t : :- r,i'J t"k)' iv, ,rfii',. 1 - ' Y $*'a - :
A ako oni neeedo te posluidju, - pd, oni koji su kod Gospoddrc tvogd hvale Ga i noCui danju i ne dosaalujuse,a' Araoi oovore: . ^:Jl-i znati dosaditi se. u znaieniu: rL ito

"A oko oni neie da te posluioju, - pa, oni
koii su kod Gospodord tvoga hvole Gd i noiu i daniu i ne dosaduiu se'^o

rüiq.i Fj

za naredbom saAllahovom naZemlju t'; Silaze kojaimje povjerena: misÜe obavljanje

:

"Mi silazimo saÄo sä noredbomGospo'
darc tvoga.4l

44liu.t!:Fvt>

Sujutiiz rijeti: ür*i1'i izvodidokazda oni ne i prenosiovaj stavod Fahra Er-Razia,33 spavaju

prilikama kao Viöese spuitajuu posebnim je Lejletul-kadr.

Mjesto boravkameleka meleka su nebesa. Uzviieni Mjesto boravka Allah,il6,je rekao:

; ;-: 4 n ;,Ä' : it;' *12,1t;ii".l,l't'.s
"Noc Kadt je' bolja od häjadu mieseci - melekii DZibtit' s dozvolom Gospodoro svogo, spuitoiu 5e u nioi zbog odluke

1Äß;,,1:a_iy.

i,! | - i-,*t!t'J'J4i v 6i.a Lr.,[ttati:> 4öt*'
!6 EfEnbüa,20. ' Fussilet 38. ! E!-Habaik fi ahbotil-melaik,stt.264

{ Fussilet,38. arMedem,64. a' ElKadr, 3-4.

24

25

Umer Suleimon El-Elkdr

koji meleka hiljada bit ee sedamdeset Broj meleka . Melekisu mnogobrojna stvorenja i njihov brojjedino znaOnajKojiihje stvorio: {t Yl .:xj ir+ 13{ ü;} A vojske Gospodaratvoga sdmo On
znd.4!

voditi.45

(e na Sudnjem danu tome,onih ko.ii milidevet bit te tetrdeset Dzehennem o promotris tekstovekoji se prenose 'rakojisu ljudevidjeteeida zaduieniza kojijezaduZen Postoiimelek ihovbrojveliki. koja meleka dva tovjeka, brineo sjemenu iovjeka,melekikoji tuvaju djelasvakog iovjekakoji svakog ka i melek- pratilac e i usmjerava.

Ako ielii saznati njihovubrojnostposlusaj poslarüeti Dtibrilao Bejtul-mhmuru. Allahov nik g, ga je u noii lsraa upitaoo Bejtul-ma'muru,pa muje Diibrilrekao: ii.JtJr,r.: ! eil. -;Jiür-.- Js (j J-:i !-J1." .rrttj,i

"Ovo Bejtul-ma'mur. IJ njemusvakogd ie
ddna kldnja seddmdesethtljada melekd koji seposlije tu vlle nikad ne wdaaju,u U MuslimovomSahihuse prenosipredanje od Abdullaha daje AllahovPoslanik 6, rekao: JJ-J Ju Js f fl,j -ijl irr,-" u i!.r? f:.,"..? s.,t :# .ri,t k]l.:!, u;.iü.-tt j "Toga danate sedovestiDiehennem,a tmar ie sedamdeset hiljadapovodaca, a na svakom
€ El-Mudesir,31, { Prenosiga Buhari, 103/6,ht.2207 i Muslim, 146t1, bt. '162. 26

br.2846. Prenosiga Muslim,2184/4

27

S 'i i ' t n e t P \ o

',Danasi,lo pa,-/jerljivi DZibri!na srcetvoic, da oPomihiea."' u fijetirna: On je Duh kcii se spr.rminje

Imena meleka
i\4eleki imaju imena,aii mi znan]o samo malibroj njihovih imena. Pred tobom suajetiu kojima senavode imena nel<ih meleka Diibril i Mikail KaZe UzviSen i Allah, -i:,:
' -

''Meleki ; DzibrillDuhl,s do?volomCo'po dara svogo, spuitaiu se u t1ioj"'" On je Duh kojije PoslanMerjeml: i!-r, +ir J]-rtrd "Mi smo k njoi meleka Duha Na;ego Poslali'""

Isrtfil

,:, r;,-;s-.;*;l5f!.r,-:

j r; a-, i"-;

"Reci:'Koje neptijatelj DZibrilu?a on, A!ia hovom voljam, tebi stavlja no srce Kur'art koji potvtduje da su iprijainje objave istinite - kao putokaz iradosnu vijest vjer nicima.'Koje neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njegovim i DZibrilu i Mikail! - pa Allah je, doista, nepri jqtelj onimc :<ojineaedo vjeruju,""r Diibril je Duh povjerljivikojije spomenut rijeöima Uzviienog:
l;1;'ul . ,. ,r ,-<-!.:Lu . ,L;-"'.!

u je lsrafil kojite puhrlutr od meleka Jedan 5ur. su melekikojeJeAlla i isralil D:ibril,Ä,4ikali dcvlkojuje u svojoj :, spor-rirrlao hovPoslanik, god b s.rillrjbudionocu: uiio kacl
-i, *<! .r-ll ;)+_:rli 'i ':!i "!l "*'-!r'

ü J!.

Jj,!+..,l-'5

!- !rr 'l-r: "i\:'|

"Allahu, iisrafila, N4 kaila D2ibrila, Gospoclatrr i Zemlje,Znavaoieskrive nel)esa Stvoritel.iu robovinra nog ividljivog.fi sudiitneduTvojim
" E i S ! ] ' a r a , 1 91 l 94 '! E Kadr,4.

r:r:.;1,-i,i

aj-J11ij.r!

16 El-Bekare,9 7 9 8.
)'t:

Urae; Suleir,.i l t-i ikat

u onorne!t t,onru se oni fazilaze. Uputime na lstinuu onome u ier]1use oni razilaze, s Tvojom dozvoiom. Zaista, Ti upuaujei onogakoga hoaeina praviput."5o Malik je i Malik, Jedan od meleka iuvar Vatre:
. . ^ - , - . * : , L . - - " "

! [rroi i ]\4anrt

i meiekikojeje AilahnazvaoltnePostoje Ai l l a h l a ' n : t tz v t : p n H a r ur t N 4 a ' uU nima
L L . : ! r . !

. ;:..,._i :

.;; )i,,-

"Oni te dozivati: O, Malikt NekoGospodat lvoj ucini da umremo! a OD ce reti: "Vi Zetetu vjeina ostati!"\l Ilirlvan Ka:e lbn Kesif: "(rvar Dzenneta je tnelek koji se noziva Ridvan.Avo je jasno prenesenou nekin

*' : .! ,,A sulejm(tn nije bio neviernit' nego su nevjemici ,eitani koji ljude uie vradibini u Eabilanu, Horutcri Maruta, a to nije obja vljeno dvoiici neleka. Njih dvoiica nikoga ne bi uiili dok mu ne bi rekli:,,Mi samo a ti nemoibiti neviernik","" iskuiavamo, da lll je Allalrposlaokao lz ajetase primjeaLrje perlodlr.Ol(o niih iskuienjeIjudimr u ie.lr.rorn mnoqe leilence l:,illetane su u knjigaLnar.eisilt l(ur'a inritovi. Niita o.l to:la ['iiie pot\,'ialenc njillovog lloioZaJa U 5rloznaii nom isLr!'riretof-,. ovaj plernenrtl dovoljnoje ono na !i'l Llkazuje ajet.

Munkir i Nekir Postoje melekikojeje AllahovPoslanik,,:::., '1a.,voo in' rirl. .\lunkiri \el L O nJt..rn j.. opiirno govoreno ilada.je govoreno o ispitiva nju u nrezaru.
"' Preno!lga t u l u 1 l l fo r d A i e , n r r l k ep r a v o v l e r n h,534|, trf 774 ' Z L r h n LT lZ 'r Et 9t.|aje weD njtnje.\tit lal

Ä'.:rnil se navodida je ime U nekim pr-"danjima u ali ovo ime se ne nalazl meleka smrtiAzfail, '' sunnetu niti u vierodostojnom Kur'anu
5r El Bekare,'102. s" Et-Bidaje wen nihaie,so/1

ll

r'L__

aJ!e!:!14 lEu i!:tits!

svije!üt91eko

Rcliib i Äfid Neka ulemaspominje da postoje meleki tija \ u i n p n " R e k i b , A t i d d r k a z u j u ct o : i j e a i m d Uzviienog Allahal
j. l:i! - +J lll
.i*,u

',1 u rcS te te i)!!hn,tti, i umrijete a t no neb*iiue ii)3i tta zemlii, Qstd(e sano onik^je b.t: f.lla:. oCabrav: po.lijL c€ t" u rog po dri',gi pul puhnutt t oni aa osie drrofi, ustati i iekati"\' Ovaj "t.r oL" lvalö i n'Plel'e. jar ,u orli od

r:,-,,11 ; ir-:r:l _!Lj ! i .1
_-! I lrJ

"Koel se,tvojicia sostanuisjednu jedan s desne, 6 dtugi 5 Iljeve stftne, on ne izustini jednu rijei, a da pored njega nije prisutan onoj koj!bdije."" Ono ato oni sponrinjuirije ispravno. Rel(ibi Aticlsu Lrovom ajeiu svojsivadva meleka koii zapisujuljudskadjela,a znaaenje ova dva svoj \ ü l o , : v d stvd,e dd . n e ' e l . k o i i u o r i . u r r r i iv j docj, nikakone napuitaju iovjeka.Ovaj ajet ne govorio imenimameleka.

u tefsiru ovogaietaka2e: l(esir nebesima.lbn "Ovopuhanje i bit ce ae biti drugo puhanje sviiivi sta puhanje od kog ae umrijeti straöno aesamooni koje i nebesa;ostat Zemlje novnici kaoito je to bilo istaknuto odabrac, budeAllah hadisu o itumaieno i bilo govorau poznatom duie pr-"puhanju u rog.Zatimie blti oduzete bit kojite umrijeti a posljednji stvoienja, ostalih . r n r i iO . ' l r . e , d n o V j c ( lo l i l i K a r i c er n c l e k kojice i 5i.1ian, je Prvi, Vleöan i ostatie Zadnii, "Korrep!ipad: viast aeiil Pir.at darlas?". upitati: pula.. / . r ' r lc " O r l i o - d q o i o r i o r ' ' t ' t 1r+r-r- -.l1.,rrl " "AliahuJedinotn i Svernoinom"." su i cia te oni Llmr'reti Ono ito dokazuje rijeii:
.151' "Sve te, osim tiaa Niegova, propasti!""' '6 FzZumer,68 s?Gahr,16. 5'El Kasas,88.
1,3

l)r li neleki umirul M e l e ku i m i r uk a oi t o u m i r ul j u d ii d z i n i .O ovome se j"(no "ovori - rijet.maUlvilproq Allaha d,2 . i :

1+. j il .:ll b .;

-1,i ;--.-.-,t,..l i.:; !,,-* 1
I jj,ä./ iu rj riJ;lJ;;:{!

i .:Ji.:
, ti ,i

tr-l

i i K a l 1 71 8 .

1)

Umer Sulelman El-Elkor

_

Dali eeumrüeti nekood njihprijepuhanja u sur?Ovo namnüepoznato, nitito moiemospoznati,jer ne postoje tekstovi kojitopotvratuju ili negiraju.

Drugo poglavlje

. UOREI,NASVOJSTVA
Meleki su öasnii öestiti robovi kaoiasne meleke opisao !eniAllah,dö,je roDove:
4e',':^'S ;'it ,q;L,
..-!.\ '. .! ''

r ukamq izoslaniko ia sn ih, ie stitih,'6e

jer su oni meleka, jest,Kur'an na rukama poslanicima svojim kojeAllahSalje sadori "Sefere - izaslajesnicima. kaie: Buhari 'c,rL seizmirili' : ima znatenjemedusobno od saobjavom su,zbogtoga ito silaze koiiizmipoputizaslanika og Allaha,iki,
narod."60

dasuoni meleke opisaoove UzviseniAllahje je plemenit, lÜep tj. njihovmoral i öestiti, tista djelasu dobra, a njihova iostojanstven, puna.Zbog ovoga,onaj ko naueiKur'an na lspravi rÜeiima biti u svojimdjelima putu.
Abese,'15-16. sal,ih,691/8. Buharijin

35

UmetSuleiman El-Ekdr

prenosiod Aise,r.a.,da je rekla: Buharüa "Rekao je Allahov Poslanik,6,: r;-rltltFt ;rLJt g .d -Eit-/J ü:Fl i).ar .F"_r tJjlt $" j!-J ü .r,r- "rl, lJ -..,,ui rrr *,+,Jil' "Onaj kovjesto uiiKurhnu druEtvuje meleka, tasnihi iestitihizaslanika, a onomekoga uii sa pripadaju naporom dvijenagrade.6l Stid meleka Jedno od svojstava melekao kojem nas je obavüestio Allähov Poslanik 6, je i stid.U hadisukojegprenosi Muslimu svomeSahihu od Aise,r.a., stoji:

za dozvolu paje EbuBekrzatrazio u takvom ostajuei i on mu je dozvblio, iu, zatimje govorio;zatim ie zatniio i ostao u Omer,pa mu je on dozvolio, zatimje zatimje govorio; stanlu, ,Iakvom jits, i paje Poslanik, sjeo Osman, dozvolu uiao igovoodjeiu,paje Osman bio svoju 'Uiao je je rekla: AiSa ie nakonito izasao je pomjerio, usao nisi a ti se uopae Bekr, je uaao zatim nisireagovao, r,a ti, takoder, paPoslanr odjeiu", i pokupio , a tisisjeo "Zar da sene stidimiovjekakogase , reie: meleki?"J'

; u:G,_i.3i-ii

j; &.i,r

i.s,.:6-*v'ti

,$ eu1i ,1,I rt j j;i':ü +;u,i .;U
;;:li:r|j ,L::;-i .ot:! ,.ii ,ij :,:1i,'/ t;X.:ti; ,:,:r.1 ..irr_j J, u:i.li Jü.ij]'tr 3v;#,t, i;54,;*
) . i , = : : , ' , , . :. , .'1. L-i J-"'r *-.5 f; + r.r'"l-r ::.::t" c-.lu 6; Llü...:-,.. ...

f

'Altahov je leZao Poslani(S, u postetji u njenoj kuti, a bile su mu otkrivene natkoljenice ili
61Buharilin Sahih,691/8,bt.4937 i Muslim, 549/1,b'.7g& Ovoje Buharüina verzüa.

y' '; .r.u. üI j"; p t 1;t ( .,i+b.I i+ e itlq,,:i', ei:J'öVj, e':; 4*ti u,Li.ir :iGJ, .i<rrirL

br 2401. gaMuslim,l866/4 Prenosi

37

SvijetnEiek!

r rcce logrxvrle

N]II{OVE SPOSOBNOSTI
pretr iirauja u dl.rrgclilior.c Sirosotrnor;t je ilelekinra ci.to sporollnost .til Aiiah,--:'-, Lrzimaj r clr!ge Ikov.. Po5l.o je Diibrila, .,, lletemi u likL iovlel(3:

o ovome l€ siloAjet kotlEovori svojusustln!l menutran l)ra' . ., Lrliku nrl;:iiiia llj.po!l lica, Doili su Lirir-r, L rl r e p r i l i c te i s e l l l l l 3 ' iz a i o n s e / b o t n l i f rr a i : , j. su t-'irilllli loi narcC njih od svo9.rr,arijii, kojije aini('riol , : .. ui' r jür;,, -- ;l-, -, .,-- i.i .L'r:'-'{ -r 1-J L'r-'

"l koda izaslaniciNa;i doaloae Lutu' on se mu teiko pri i bi zbog njih nadeu neprili.i Avoie mutandan'^' du:i,Pareöe: "[,4eleki narodu su Lutovoin ka2e: lbn Kesir kao ispititest kako doili Lrliku lijeplhmladiaa dokezai Al]ahih je narod Lutov ne bi i|.,.rao kaznio.""' iestoko dolazio je AilahovomPoslanil(u,'': DZibril u lil(u bi mu dolazio Nekada oblika. u nekolil<o (ashab koiije bio lije' El-Kelbija Dihjeibn Halife u likubeduina. pog izgleda), a nekada u kadabi dolazio su ga mnogiashabi Vidali ovimoblicima. ibn El Hat od Omera seprenosi U Sahihima taba,r.a., daje rekaol

:;,..",t .:! --.: .:r -'-, ''tspomeni u Knjjzi Merjemu: kado se ad ukutana svojihna istotnustrcnupovuklo, :cd rljih zaklon zauzela,Mi tno k njoj neleka D;ibrila poslali i on joj se pokazaa u Iiku savrienc stvofenamuikorcs. utje ieln se Svemil.snotn od tebe,ako se Njegcl bol^^!, ü.,,!tl.nL,,\o. A:i tarr' uptava i/o slatlik cospodata tvoga', rcie on,'da ti poklonim Cjetakatista.,a, l b r a h i m u:,, . , ,s u d o i l i m e l e k iu J i k ul j u d i ,a on nljeznaoda su oni meleki.lok nr! nisLt ctkrili
" Mertem,lij 19. r'i

ir .; -r; :* ; l,*,
" Hud,7Z 65El Bidaje 43/1 wen'nihaje,

-;F

l9

'-

Un et 5uIei!!q!! El:Eikar
r r . . ) * : - - : - . . a r . , .

.LeEla Svi.iei ' , nnln je Eovorioo io\i'"i(Llircjije Poslairii(, sto le iile ubio deve.ielci':evt'i liudi, i iralitn 5usrci:r nuo da te iseilrlirlr'irtcvbu, rillrri 9a le rjlqa l(ojojjc Ol<c i<rerruo na p rtLtl(a :erriji Lr imeieili kazire fJ;r rlr!iosti su se prepiraiiln.riei.i izabfaiinlelekal:cii !i'll su u cvoni:ll.rf!lza li'.lail u l j u d s k o n l i k u i c l o v e l is u g a m e d u je cloöao ':, sobom.AllahcvPc:ian!k' i(.12t'i

",. \"

i:.<

.;"

.*.i

*5

*--...

i)+LJi !,--l "Bil;smojednog danasaAllahoirim Poslar':ikonr, s.a.v.s., kada sepojavi iovjekizrazito bteie odjeaei izrazito crnih cilaka u kosii bradi.Na njeriu se nisuvidjelitragoviputovanja, a niko qa od nas nije poznavao. Sjeoje do Vjerovje. snil a., a.'.. oslon o svo, r L o l j e nn d" n j F g o v " d voje,irLo r " v r ^i , dr i j L g o \ b J e d r ap . J r e , ' :, a f\4uhan-.mede, obavijesti n're o islamu."'. je pitao U hadisuse dalje navodida -cJa o imanu,ihsanu,Sudnjemdanu i njegovir| pi'edznacinra." Nakon togaAlialiov P o s l a n i k , :j ,e o b a v i jestioda je onajkojije pitaobio Dzibril i da je doiao da poduöi ashabe njihovoj vjeri. je vidjelaPoslanika, Aiia, r..a., ::., kakoje meinuosvojuful(una grivukonjaDihjeEl l(elbra i gcvofimu. Nakon ito ga je pitalao tone 'Ovc j. Diibrili on ti ialjeselam.".7 on joj reie:
6 P r e n o sq a M L r s l i m : 3 7 l l , b r/.. P r e r o s i g a B L r h a r i o c Elt r u l / l-Jr^ 1.4\Oo,Na' r,..\-,-Ud. " ' B i j € 2 eg a A h m e d u s v o m e u r s r e d u i l b n S d d u I d b e ldtu ia dobrimsanedo . Po!toji hadi5 koj, t.kodei !tovorlo sl.iju se.fra od s t r a n cD i i b r i a A i i l , r . a .a , daq.or. njevidlela prefot ga

! -'ij Jlii

!;

<!:l

JL -1_')\r

"Doiao im je rrieleku !iku aovjeka, pa su ga kao sudiju medu soDomI on lm Je oni postavili 'lzmjeriteiazdaijii'ru izmedu zetnaliapa rel(ao: "' kojoloc nlih dvije oude blizitoj piipada pc' Oni su njega, i"'allalio,Llzelikao sllClju ovog A l l a h o v on j a r e d b ii A l l a h i r . j e t r o s l a o lli(riCva piillovilesl'i-"nalazi melekau ij dsKgrn u poqlavljuo tevbi''rrl 5o/rr1,u u lt4uslimovonr li'jl'itfnil''alra Pretcsi3eLiiri'ai,i iiojici BcFL: 'ilrl j e A l l i h , . , , i : l i ! i i r C : , ; r j e n ^ l l " l 'd i ' ' i ' r ' r ' -!il:r' -rirl^ j! llio Er'rb:ivi' iiuql io\,jcli.' C.l ieiav,a lf-.ti slijePa.
' ' i . . , 1 . : ' . . ' . I iJ . . . : : '

p, , ,

,'

"

i - ,

o r j a l . , uj t i a n t i . ; , : r , r ,r t l l j e l i i c i - i l , : v . ; \ i . i , r 3 5
, . , a . r r ' i ; ' i r l . l r . l i r l : : r ' r 11 B r , i r . r r , r cr r . : . i ' i rr l:'i' i n i . l r r r l r r r r i . i l L rl ; r ' r r , r ' l i ) o . /i7 i ' l \ a r r i r n r o iv . l , i r . : l i r - 4 l - _ lr7 Ö a

- - -

uners4ejnan ELEjlel

svilernPleka -ü.' '.J-, . . --.-.:r-. . - r -i -* .-''r"''\. ) .'' ,-

je obavijestio promjenioblika, o njihovoj ali nas nijeobavijestio o naainu promjene. te Ovi lju.li s Lz r a g a z iu l i o n o u i t o P o s l a ni a k s h a bn i ako|
n i a J . 1 : s u .A t i : u C o . l i d n 6 r n 6 q 61 J 96 - 6 o . ,

oni do-(li. Ako ielii cl.rupr-.2 rai joi ne5to co stu vova nü o,,'ri ie.ird p.r.lleir.'j sljlrttevo dj-.ic..1 Hcbtliliit.iiborii,üehIk..' I.djihov:i blriair hJajveaa irrzinal(ojriaovjckpoznaje je brzir.r" svjetiosti, ova brzina iznosi1B6h;ljadamiija ,l Jedirojsekundi. , t 1 . , , : 1 . . , . . -. tu r , i . , . . , _1. oci io(ja. je iti/:lr"it(oiä se ne nroie rxleiir, ljudsi,,ii-i rrij.t'iiinra. Oir.j k.ji jc piiao bi ijo izri )osla|ika, koci Allalrov;. , pa skoro ca re l zavriio pitanJe,.l Diillrii i) veado azio5aoC,-;! j:.llanas, kadalti itc5i., vorom od Gospoclara, jala i,.ijelicakoja id,. brzinom s\ietiosti,bile tr Ioj pot.ebne milijarde 5vjetlosnihgodina d., lotü lo 7v;j.,,rle Llot-riL d l n . .ri r a h , r i z o ovog prostianogl(o5t'ltosa.

''tpou(i On Ademana/ivima svih stvari o "Ka'ite onda ih predoii melekima i rcie: Mi nazive niihove, ako istinu govorite!""- "mi znamo Hvaljen neko Si" rekoie oni safio ono iemu Si nosTi pouiio;Ti si Sveznojuti i Mudri.")N C o v j " , s e o d l ' l ' u j e' p o s o b n o " u p o z n a i e a meleki stvarl,otkrivanjernzakona kosmosa, ro lnd;u di eLInin' r.jdal^rr .'r' od U-v ; noq .. Allaha, Ali,ono iemu ih je Allah poduaioje ve'e od o n o g di l o . o v j e l u o : 1 d ' e O d r ' r u l e f ' o i u m i ' Allahdao je i znanlePrsanja: - * . - : "A nad vama bdiiu iuvori, kod Nas cije njenipisari,kojiznaiu ono ito rodite't1 Objainjenje ovoqa ie doai u poglavliu "l\,4eleki iiovjek".

1\ji lroi'o,;nunjc Äleieki posjeduju obilnoznanjekojemih je podutio Lizviieni Allah,::. Ali njima nije Cata moaspoznaje stvaril
'' E l H a b a i k f i ( l h b t l , lü e l a t k , < . t2 6 1 . 1l

Prepiralrje Visokog skuPa o onomeito je medu se raspravljaju lMeleki od Objave njimai o onomeato im je skriveno
ro E Bekare,ll32 " El Infitar,l0 12.

Umer Suleiman El+lkor

njihovog Gospodara,tS. U Tirmizüinom Sunenu i Ahmedovom Musnedu se od lbn Abbasa,,,&, prenosi daje Allahov Poslanik, S, rekao: f* gr, J" "., ! :Jtö tJ, ü*i ri *5 !l', iLUt dd Lr, .:r-J sr e,iJ .ai .{ ii .i €_U &rit5ul l.,-i
J6 J-3 li :Jui ijrl ..)t-.JJb c,lunl c, l,r d,bLJl (, L .:-& u,j,- oli 4 f* c-tti J'ttt SrIt r.a+ r.i i-5rJJ

da li znai o mi je: ,,OMuhammede, Pa sam rekao: Visokiskup?" raspravlja su:ostajanje lskupi i stepenima. iskupima idenjePjeiiceu ma nakonnamaza, u neuabdesta uzimanje ate,propisno hranjenje selama, Sirenje i, a stepenisu: ljudispavaju". u noii kada a i klanjanje je: ,,lstinu si tekao.Ko bude öinioto €e u dobru i bit €e iist od grijehakao gaje majka rodila". danakada je:,,OMuhammede, kadaklanjaireci: dobrai ostau moj,molimTeza öinjenje MolimTeza ljubavpremasiroe lo5ega. smilujeimi im, molimTeda mi oprostiE, uzmi smutniu pozeliE robovimä svojim i da umrembezkuinje'."7' o lbn Kesir ovogahadisa akonnavotlenja je poznati u kaie "Ovajhadis-snovidenje grteii'" stanju atradajeto bilou budnom u viSevezÜa,ovaj je prenesen u Sunenu ibn Abduf Tilmiziod Dzehdam s prenosi tFJemaml.Ja. a ovorasprova sahih, hodisie Hasankaze;Ovoi u Kuthnu u tiktima tospruvaspomenuta
9/3, bt. 2580'25al Sunena, Tirmlzüinog Sahih 45

.{ fut"l "!, qit! r:rllajl r* r-. L-lt i cllt c,Uun!

fLlr P{.l ,L:il .:,EJJ! .rl<t .,,,Jrrt LL-J,.,t t+l
..Li -Ur! LIJLDUl.,t IJI5J l., ?.)LJ fr.i dile J!3 &; ü.J r"3 lr cjr, feljl J! L-1", ßl r-.3 ! :JUr &1 atrt p; ql,i"r üi-,ü5Llt r-j .rtJ-It :j;3 c,!Jt p !r :cJE .

E .L; U eul-l 6t

- sladoiaomojGospodar je - u najtjepiem vljen i uzvisen neka obtiku,,. kaie prenosilac ,,Mislim," da je rekao: ,U snu,,, "o, mi reie: Muhammede ,,pa da lizna3 o iemu raspravlja je Poslanik Visokiskup?" Rekao il6,: 'Ne.' je stavio sam: Reie:,,Pa ,,Rekao Svoju ruku medumoje pleeke tako da samosjetionjenu svjeiinumetlu prsima, pa samznaoita je na nebesima i naZemlji".

A.i;ut;.^,1! ,;;1ti'4::!.:Jr':1.,J ß! ._t, -. Jlr e:n jr

'lednenoti mije

- : , . , . .

Umer Sulelmon El-ESkdr
, , : . : . . i i . . :

J.!,ri:'t t,:-1i1F;'vr 7rq "9 i.i iri ul

qüita6"tt
Jqnisamnilto znaoo melekimd uzvitenim kada su septepholi - meni se objavljuje somodajdsnoopominjem".,3 je u hadisu Spomenuta rasprava i Poslanik, je protumaiio. dF, Raspravu spomenutu u Kur'anu objainjavaju naredniajeti:

Uredni u svin sfi'arima ibau svome iorganizovani suuredni da se ugleanik,6, nasje Podsticao na njihu tome,Pajerekao:
iä '!i -4J trJu- V r:e iJbil -.i.ariJ ,lF,r
-i'ät O 44\i.J i';"äl :J$ !Lr2 & Ör*.:1

'Äj: i,$3p; n tl jtt: jt *>Ä el: j6',tl
-.. .: ..i. ':: > . aIi ,-ü*:i it IF,=ri.y t ü-EL- aJ + !-ii;

"l kad melekima cospodqr tvoj rekao: Je "Stvorit Cuiovjekq od ilovdte, pa kad mu sdvr,en oblik dqm i Zivot u nj udahnem, vi mu se poklonite!" Melekl su se,svi do posljednJeg, zajedno poklonili, osimlbltsa; on se uzoholio I postaonevjenik.aa Spomenuta rasprava u Kur'anu seticalapitanja Adema,$, i lblisovog odbüanja da mu uöinisedZdu."75
13Sad,69-7o, ?aSad,71-74. " Pogledd Tefsirlbn y\esia,6/73-74.

(tg1At p1.t t S {3-;,tAt ;i ;# a

rr se neiete poredatiu safove'kao ito se Ashabi kodsvogGospodara?" i poredaju kod svoga ? kakose melekiPoredaju "Upotpune pryesafOnodgovori: odara?" izbüuseu njima'"76 urededanuie melekidolazitiu Sudnjem redovima:
(ü;tii ü\ti üi.vt, "l kqd doite Gospodartvoi, d meleki budu
svercd do rcda,a7

Stajat te u redovima Pred UzviSenim om,dE,:

dti ;rl't6 ii<1,i; iA\tt3 ü')t(A (;.,
ltit'* ttri;7)l
br.430 ga l\luslim,3221, Prenosi El-Fedi't,22.

47

Unelsqlejtnqtt

El-Eik\!

Sttijel n)9l9kt:

Dan kado RLth inaleki büdu u redave poredani, kado te safio anaj kome Milo stividazvoli govoriti,4 istinu ie reii.,':1i

"Na

je D2ibril. Ruh jzvrienlu Pogledaj prec;znost u t.tjihovom 'rd'edbi. U Mu .limovon: rh,hui Ahmeciui.r, lv4usnedu se prenosi od Enesa,.r., da je Allahcv Poslanik,'.:, rekao:
:J.ij.r.3 :J_JLjfijl ,. :JrG- __-r-!
.JJ-L,\J

pfcn-al vjel'(rvl'lsnl Niihov oai|rar:.i o'c:]"'cze ide rtitne :a tliu .loti;vijallja (---lblüve, crmal<oje pt ema njilrovinr su obavezilnraijerr-'rlesllil<a

narodima. koii onihmeieka u pitanju se raziila Ulenra
Uzvl rijecima ito dokazuju !irljeha zaitiienioci ienogAllaha:
. . ' . ' ' . . '... .: -. 5nlcId d rslr 'vi oni ' 4rrr JrLliJd n i s up o s l n r t r c J

.-r :!;
JJ J,J-1

"Doai iu do vfata DTeneta izatraiiti da mi ,,Ko seotvore, pa ae auvar reii: si ti?,,Ja au reai: "ivlLrhamrned", ,,Zbog a on te oclgovoriti: tebele i nareaier'to de ne oivaram nikomprte tebe.,,!, Preciz )ost u njihovornizvrienju narecl.:, molemoopaziti I I hadisu o lsfau, je Dzi kada bril tra:io dozvolu za svakonebo i bilo mu jr, otvoreno tek nakon traZenja obavjeiterUd. Bezgrjeönostmelckir 5 r . , i up t ir o n o o o t u d i t i , " d ad a , e r . k a o "l\4edu muslimänir"ta postojikonsenzus cla su meleki v r i j e d nv i j e r n i c il . m a m im u s l i m a ns au slo:nida se propisbezqr.jejnosti kojiseoclnosi na vjerovjesnike odnosiina meleke izaslanike.
Ef Nebee,l8 Muslimov s { ] / r , h1 , 3 8 / t ,l r r t 9 7 .

i-,;-..;',;r,Lt
"O vi \oii lieruici" 'ebe i patcdi(? svoie öuvcite 6d Vctrc ai:ete gor;vo ljudi i kcne5tt('9i snL2'it n j e b i t i i o I ' a j . . 'i , , t t . l e k i ,!\l!cthz'lpo in1 brirru:i, !:cji se ctt,:tt:)e ito vjedj Iek aPit;1ii.i!ßji te ona sto iti se .ßrc.t; i2vßiti'^'' lfileairr1a: -'. l '' --: il ,,svcrkafie ad nos tlliesto ie.^aiaaieno, tlti u rcdave poteCani, i samLrf'ljega '1']' st11o \tino i ve!iiamo,""' { ir;;.--: ,'.j .r. L-- * ,r;<',1

I

Et-Tahrim,6. 164166 EsSatfat, 4!1

"A onl koji su kod Njegq ne zdziru dd Mu budu pokomi, i ne zamaroju se.e

I u rüeaima:
"Cdsni, €estiti.'8

t3it.s,>
,! i!

onomeito se a seu ovomstavu pa kaäe:"Meleki susaöuvani Sujutüe za ovo: dokaza vrsta viSe Postoii Rijei Uzvi3enogAllaha,i6, koii ih

I u rüetima:
"Dodirnutigo smüu s./mo oni koli su eisti.'4 I drugiajeti. grupasmatra Jedna daseoviajetiodnose na meleke izaslanike i na bliske meleke i to dokazujupritomo Harutu i Marutu i lblisu. lspravno je da su oni svi zaitideni miSljenje od grijeha i svega onoga5toih spultasa njihovog plemenitogpoloiaja. Kaiese:Odgovor na priiu o Harutu i Marutu je to sto o ovomeod Allahovog poslanika,6, nüepreneseno nista, ni slabo ni vjerodostojno, a odgovor je da vednanegira na priiu o lblisu daje onjedanod meleka, ve€jeon otacdiinna, kaoitoje Ademotacüudi.35
3' El-Enbia,19. s El-Väkia,79. 35ElHabaik fi ohbailmeloik, Sujutl stt.,252,

4i,,';t"y'ö;E;J>

4i:,';Lit"tt'*."t)

,i koji ie ono lto im senarcdi izvtiiti.'ß6

ljegoverijeii:

'

Ll postupaiu onako koko on norcdi.'a'

<6küi4i

dva ajeta tretiraju izvrienje naredbi jer je zabrananeiega ljanjezabrana, da seto ostavii zbogtoga ito je ovo anou oblikuhvaljenja' Allaha,t6,: Uzviienog rugo:Rüeai

1'at]ä7:6:t:luti';-4
, ile Go noiu i daniu malakavaiu"4 i ne

bavljepotpuninajveeistepen )vooznatava ibadetom. Allah UzviSeni izaslanici. Melekisu Allahovi
Et-Tahrim,6. EFEnbüa,2z E!-Enblja,20. 51

50

UmerSuleiman EI-E3kal

e)/;i i*),rlJ4l+t "Koji meleke iini izäslonicima.w jer je Allah, Poslanici su bezgrjeini, uzdiiuii ih,rekao:
l{^-r
,,:.',-

Drugidio

ü+ \: } Flrt ..iJlt

t

,.t.i\

-

IBADETMELEKA
Pogledna prirodu meleka i su po prirodi skloni Pokornosti Allahu,#. Oni nemajusposobnost

Alldh dobrc zna komeae povje ti poslanstvo Svoje.4o

4i'3t i v s;Er;iiJti uit i i:;,'tl
se onome lto im Allah zoPoviedi opircti, I koji ie ono ito im se narcdi izvrilti.al

janje grüehai iinjenje naredbikod jer poteikoea, je prirodno i bezikakvih -'ka strasti. emaju grupuuaekojijenaveo aje ovorazlog i da se da kaiu da melekinisuobveznici zauiinjena nagrade obeianje neodnosi zauiinjenozlo.e' djelai plijetnje mo reti: Melekinisu zaduieni istim ljudi, ali,kadaje suzaduieni a kojima obanisuzaduieni stavda oni uoDee
.eFatir, l. 'oEl-En'am,124. 52

hrim,6. Lewo miulenvotiI behi ii e,2/4n9.

53

UmerSulejmanElElkdl

vezama, ovoje neprihvatljivo. je nareden Njima ibadet i pokornost: "Boje se cospodardsvogakoji je
l - . . . .. - , : , * , : :. 1i ,'),iu irrJäj ;4r v &j ö|t4, 1:. '.t',.:

tc;: t:ii ;;1t üt tSC itr:"j:'*a S-,1 lY

iznad njih,i Cineono ltoim senaredi.aj U ovomajetuje spomenuto da se oni boje je jednavrstageri'atske Allaha,d4i, a strah obavezg StaviSe, to je jedan od najveiih oblika robovanja, kaoito Uzviienio njimakaie: 1ii;::' ,t::t t; ei} "A oni sami, iz strcha prcmo njemu, strePe"aa PoloZajneleka je to da suoni Allahovi Najbolji opismeleka robovi.Oni su plemenitirobovi. prethodno smo ukazali da je tvrdnjaidolopoklonika da su melekiAllahove kterkeneispravna tvrdnja. Toje tvrdnjakojau sebine sadrii ni najmanje ispravnosti i istine. Uzviieni proglaAllah,di,i,je siolaicima onekojizastupaju ovakav stavobjaSnjavajuei sugtinu i polozaj meleka na vije mjestau Kur'anu. UzviieniAllah ka!e:
'3Nahl,50. 'aEl-Enbija,28. 54

tloni govorc: "Milostivi imo düete!" Hvdneka je On! A meleki su ssmo rcbovl .poStovdni. Onine govoredok Onne odobri I postupdjuonako kako On ndredi' Onznd tta su rudili i lta ie utodlti, i oni eese samo zo onoga kojim On bude zodovolian zouzimoti, o oni su I sdmi, iz strqhopoltovo' Wiinl. A onogo od niih . nja prema Njemu, "Ja sam, doistd,PoredNiega' bi rekao: koJi bog!" koznili bismo dZehennemom, ier Mi toko kaZniovdmomnogoboke.Bs

,

1i4hro4

sasvimsvojsurobovikojisuopisani Meleki Obavljajusvoje duinosti. ma robovanja. obuhvafa.Oni nisu lah ih Svojimznanjem niti da naredbe, stanjuda prekrieNjegove je oni se im reteno. negoSto stupe drugaöije da bisedesilo Ukoliko od Allaha. istrahuju Allahbi ovlas(enja, ekood njihprekoraiisvoja neposluinost. zanjegovu a kaznio je i to ito meleka robovanja Od potpunosti neke predGospodarom iznoseti ne dolaze nekojod Njeniti sesuprotstavljaju rüedloge,
El-Enbija,26-29.

55

Un eI suIejmlt ltEl:Eile!

govihnaredb,,ret, izvrbrzoisa prihvaianjem, iavajuono ito im senaredi:

., -L-" ..1 , i ir . * -.

-',

"Onine gavore dok on ne odobriipostupaju onokokakoon naredi.' Naredba oni rade samo ono stoim senaredi. i zaustavlja. U Buharijinom Sahlhu se ih pokreae 'Rekao prenosi da je rekao: od lbn Abbasa,,,., . i , j e A l l a h oP v oslanik, D2ibrilu: "Zarnasneie! posjeiivatl viie negonassada
h^.i6;' 'i6i7 ' ^r ia ^hi)\, ion ii6r

(",irii' sl.r\/ljelrjc i !eliiairlc --,r PrvLri a Ällal.ri, [Jzv]ierrog spoiri!r'rju l'4eleki Allaha. je tesbihUzviie Allaha tp.rninjarrla najveiivld Aria: trosaii nreleki slave nogAllaha
.
? h ' : - . '

"Meteki koji dr\e Ptijestol i oni koji su oko '''' njega vetiaoiuihvale Gospodarasvoga Kao<toGa slavei svi ostalirneleki: ]...." "A meteki veliiaiu i hvale Gospo'lara 5vogo.'^'' l L l - a . p q t a l n oi F p ' p s l a r ' r i e n l\e N_ihovo kida se ni noau ni danJLr. :;-: -L-'r "Hv(tlega nciL! i d.tlru' ne fialal{savaiu " Allalraoni Zbog njihovcg vellkog slavljerrja su uistillu oni kcji 5laveiimajLl pravo da se sa trm po!_rose: ':* "Mi sm., u redove rnoredani,is6'no Njega hvalimarn''
" cafir,Z ro'El-Enbija,20. i"' EsSaffat, 165166.
\ i

::- [j;.1] ',1

Lj !,!i--:.:.j.:ir

)IJ jJ L:' ] _.,1.

: !,.:;r 15 !r .:lr nji <ila2ima sctnn p. ctpdbi Co<fo prips.la ddra tvoga. i\jemu ono ito je pted nama iono ito je za nama, lto je iznedu ioga. A Gaspodar tvoj nije zobarovan.'"'

'1.,,.-il,-lr'

Primjeri n jihovop;ibadcta robovi, zadu2eni da li4u lvleleki su Allahovi b a d e ito b a v e z e b u d up o k o r niic n i i z v r i a v a jiu N4i nekeoc sa lahkoaom. a..moovdje navesti qovori llzviieni Allah,'-,:., ibadeta za koje nam da ih ili nas obavjeitava NjegovPoslanik,,,,., melekiiine.
'' El [r]bil:,27.

i l

Umet Suleiman El+skar

Mnogobrojnost njihovogtesbihaje zbog toga ito je tesblhnajvedi vid zikra.Muslimu "Poslanik prenosi svome Sahil,u od EbuZerra: zikru,paje rekao: 6,je upitano najvrjednijem 'Ono5toje Allahodabrao za melekeili Svoje ve bi hamdihi- Slava robove: Subhanallahi i hvala AllahuJ@ Drugo:.iu!-,)r - stajanjeu safove. Vet smo spomenuli hadisu komeAllahov Poslanik, ri$, podstiae svoje ashabe dasltedemeleke u redanju u safove za namaz: "Zarse ne€eteporedatiu safove, kao sto se poredaju meleki kodsvogGospodara?" Kadaje bio upitan o naöinu njihovog redanja je: u safove, rekao
.ji \2 & iJ3Y.ll!.i-J lf ür,i-r

,t:te\!om Muikilul-asaru i TaberanÜevom mul-kebituse prenosiod Hakimaibn rmädaje rekao:
1'g-

u na rukui iine sedzdu' stojepadaju

6 'ir4-r b' Ju;l{1,-,1ri -. eCt JJ..i:d
..3\t tt J44, ')t) tt r:' t4t'

t:r ,..1i jl p'r LJ.iJl .L:Lie*'! dl :Ju ./ C*

Poslanilt6,bio sa svodnomje Allahov "Da im reee: liiujete onoito kada ashabima "Mi ni3ta"'On Onirekoie: neöujemo uiem?" a da na njemunekiod o je jedanpedalj, rkänetini sediduili stoiil'1q5 ieee:F! - hadidZ.MelekiimajuKabuna u kojojöinehadtdi.OvojeKaba momn=ebu Allah nazvaoBejtul-ma'mur' ie UzviEeni

a nijeni r iDoirtu1" iuiem lkripunebesa, nl mjesta nemä Nanebesima r 5toSkripe.

"Upotpune prvesafove Onodgovori: i zbüu
se u njima.ao3

J!äl j tr'V\.J iriLÄl ör.atJ$

U Kur'anu seo melekima kaie:

4:'ÄAt'i3iLt>
"Ml smo u redove porcdani.aoa
t@Muslimi4/2093,bt.2731. '03Prenosiga lvluslim:32211, br 430. rd Es-Saffat,125. 58.

"t kuce i;kb;ika pune.'oo ovog ajeta,lbn lGsk kaZe: I U tumaöenju Poslatotwtleno je u dvaSahiha daje Allahov rekao u dogadajuLejletuFisra'a' k. s.a.v.s., "Zatimsam n lto je preiaosedmonebo:
"Onje sahih po uvjetima k:Ze: o ovomhadisu Albani
sahihdti hadis br' 852' ßlima: Silslletul'ehodisi

Et-Tur: u suri )msekune ' {,l.:ir'.;:jt;)

Et-Tur,4. 59

Utlgtiulejno n [1 Eikal

svij?tmeleka

Lrzdignut do Bejtulma'rnura u koji sv.tl<odr,.vno uale seclamdeset hiljacla meieka od kojihse nijedan viie nikada ne vraia." Znaai, iine ibaclet u njenruiobilazega kaoiio stanovnici Zemlje obilaze svojuKabu. lstoje tako Bejtlrl mahrLrr Kaba z a s t a l o v n i ks ee d n r o n g e b a l.z b o g t c A . je Allalrov Poslanik, s.a.w.s, vidio lbrahimaEjef Halila, a.s., naslonjenog ledima na ovu Kabu, je on izgradio zemaljsku Kabu. Tomuje nagfadn zbog njegovog djela." lbn Kesittakoder, spor.nlnje daje Bejtulma' mur podlrdaran l(abi,I(adabi pao, pao bi l]l.i njLr. Spominje da na svakom nebu ima kui;t u kojojstaIovr.]i.i roganebaainelbadet, l<larjajLi prer]rn je na dunjalutkonr ijoj, ä za onu l(oja febu 5eka:eCaje Bejtulizzeti. Ovo atoje lbn l(e5if sponrenuo da je Bejtul podLrdaran ma'mLrr Kabi se prenosi od Alijeibf E b i T a l i bra ., a.
,. ! iu _\!-, Jl ;_j_, -i irt :'

rrreleka l)lljada sedatroeser " r' vraaaj.l ka2e: Albani"'' iejh l"lasirudirr O ovoj pfeci.rji csim llalida ilrr'l ,Njegoviijudi su povjerljivi da postoir spo|rlinje Za'!im n.restur" koji.je Arara a pre je murselsahih' koja ovoghadisa i verzija od Katacie. nosise
.:;l i' r' r,c -t _ ',,---,t {i! -t io ' 'il i,*) -l-*rj +a J _l -JJ ril 'tr !'1t \-}'Ll l-_1 -; -> -!

l ,^ i i

.,r u'i!

1 rI

ro

Jl.-? .l-il

,j '*,

:-1.! J'l

"Spomenuo namje da je Vjerovje On ka2e: snik,:., jednog dana rekaosvojimashabima: "Da li znateita Beltul-fla'nrur?" Oni su fekli: ie 'Allah ziraju on rete: najllolie Nie!lo',' i Poslairik jc li'l-iai na lclJli lsllod n.leq'r To 1enrestl2ici iriLr' kadabi pao,Paoiri rr,1 Jeda Je ZatimAlbanihale: sLLitia govora u potvr'lcr) Kabe) ovaj do.laiak(podu':arnost mno!limverzijnla cd Al aira aeivrto:j ,, , 'i .r1" '+':- Süah ito pl"rrlaNjellrLr. ZDo!i"oqa i st!ahopoitovanje pc5iecluiu je spoznaja Uzviieno.lAiiahakojLr
j" n.lzer ovo predinje prtnosl o.lLiberl'r ilthaka llrn I i d L L . l oq o v o l o n j e . o n s e r . ' d u I v F e t h t lE l a ju:3Üil.r6 "" 5i/5i/ell// :36/l e/rdditir,rhihl1:

-l

i:)_.,! \ :|-

r

J,*

r_- 5 {!,!

._-.,:]l

Biljeii bn DierirprekoHalida ibn Arare daje nekiiovjek rekaoAliji,r.a.: Sta;eto Bejtulrra' "To mur?Paje on rekaoi je kuaa na nebukojale poclu.larna l(nbi. Njen.l5vetost na nebuje kao svetost Kaber rraZeinlji. U nJLr sval(odr-levno ucle

MELEKIILJUDI
Meleki iAtlem Pitanjemelekao mudrosti stvaranjaöoyjeka fovjeka, obavijestio Kadaje Allahhtiostvoriti je meleke oni su ga pitaliza o Svojoj namjeri. te ljudiproizvoditi mudrost toga,jersuznalida prolüevati nevjerstvo, nered, krv tiniti grijehe, pa ih je UzviieniAllahobavijestio da oni ne stvaranja Adema: znajumudrost

Ademu kadaj€ stvoren ienje sedäde da ufine je naredio melekima Allah ?vßeni je zavrgio stvaranjegovo idu Ademukada duSu: udahnuo njega

; l$ ;.s. tj !r; jr :<Yjr rri;iui ltf ' {;-yvit$ oi ay'.liJi3

i kqd je melekima GosPodartvoj rekdo: it:vortavEovieka od ilovdie, pd kad mu :vßen obllk ddm i Zivot u nJudahnem' vi
\ mu se Poklonitela1t

alije naredbi, Allahovoj lekisuseodazvali ; odbio:

'rG i i:L' ;;t\

!J) t'ittlii ;ü ür>tit

\j';"i:;' al 3tr t;jr1<1xi: ii;rr;lul
'r-:l ,::j ; l ,u!r iu-:; ',1 -;tji iÄ

4 3-;ät zoiedno su se, svi do posliednJeg, pokloniti,o tblisnei on seuzoholio I postoo
nevjemik.414

"l koda Gospodar tvoj rcEemelekima: "Ja iu nqZemljihalifupostdviti!",onl upitole: "zar iei no Zemlji postaviti onoga koii Ce nd njoj nercd liriti i krv ptolijevati?! A ml Tebe veliiamo hvalom i kako Tebi dolikuje ltujemo!" On rcte: "Jaznam ono lto vineznate.'412
lr' El-Bekare,30. 64

u'*i jt,:6li niäi !:r;, 4t;:t::"t

Ademu Uputstva melekauPu6ena da je rekao: se prenosi od EbuHurejrea,.*,, je Allahov Poslanilt &;
,J & c-u.-.^!l :JuL'!3Jt- 4J* n te te d Äti);

+ii .JuJ+i/ C.:-u .o.JJ-i<r,ulu'.1er
Sad,71-72. la Sad,73-74-

tiJl

65

tJ ltt e| 5!E n ütlll:E ksL

5!ii,-, r,9/qlLd

4it L-r,. rr,)f ,n

"Allah premanjegovom'! je stvorioAderoa podlal( je iznosila iezdeset visina liku.Njegova "lCi i ito ga je stvoriorekaomu je: tica.Nakon sel"'n onrn-J. ndzovi 9rr'p.melekaI'ojaie tc jer ae io kako ae te pozdraviti, dila, pos!Lriaj potomaka" tvo.jih biti tvoj pozdravi pozdrav l' d oni cL. ul e i f L m " O n , p r e \ d o : t r - s e l a ma "Es we rahmetullahi" alejl(e odgovorili: Selamu '6 (clodali su mu we rahmetullahi). kaelajeumrrr su ogasuliil tl.denr:r l trcXeki poi-.r., nJegov je Aci-"m, :,', preselio, KaCa -fadi sa fjime, pa su lh meleiii nljeznaoita.ja i Tal--era.L Mtlsled/"Äu poclutiLi. U Hakimovolr
'ev.1,l ^l,d i,',U/ e' dl , l o r o d O , f o j r i r a.

"Crrrl AaleLlrov u lriegcvoln stlrrl)cli ie i rekli: " potornstvu 1e spomenLlio U vjerodosioinim lraciisit]la \ ' rtdrroJ ehldd - o'oo li d a 5 u | l - l p li o o d 5 - r ibn Ebi Amir kojije ummeta po i|lrenu l'lanzala ooqinuo u bici na Uhudu Allahov Poslanik,'r:',

ubistva Hanzalinog r.ra1(on ie ivojinrashabima, "Vaieqclruga aludi' meleki', su ogasulili iekao: rajuiina Hanzalu. p n L p ' rj e l iJ p q o v)u A \ h d bs J o l o r ' ' l ' u p i l dn ond rakla:On Jeila ro ndkon5lo ie ruo po./iPoslanik, .i, paie Allahov a bioje dzunub", vaöa, "Zbogtogasuga ogasulili meleki" rekao:

ga prenose sadollfrnlseneiBejheki Hakirn savjerodostojrrinl spominje, dom,a lbn Asakir jer je od da se pleme Evsponosllo, senedonr, ibr'l Hailzala ogasulill: njih orrajkoqasu nrelcki Rahib."'

-,: , p r e n c s i d a j e V j e r o v j e s n i k , donr s e o dU b e j j a ..:,i'ekaoi
",] i! "; r_J5_' .L jr.r.li '_,J 'JL '- lil

"Nakonito je Aciempreselio m e l e Ks ru 9 a ia okupali neparnimbrojem PUta,z a k o p a l3
j T l . p f € m . A L l .n , o v o ' n c l i k uk o j i j eA l l a hr , r . r t a op r j c l r l € q o v . s L V i r .r j . ( o p . p r e v . ) ' ' B L r h .,rl / l l b r . 6 2 2 7 , N l t n 1r'2841 5, 2 1 8 4 / ' b " 1 S a h i h u lü a m i , 4 8 / 5 u' sitsitetul ehadisßsohihati,lladis bl 3)6.

da je rekao: se prenosi Mes'uda,+, a onje iskreni Poslanik äo namje Allahov

Drugo poglavlje
Meleki iAdernovi potomci (ljud) potomstva Veza izmetlu meleka iAdemovog je evrsta. prisustvuju Oni njegovom stvaranju, obavezni suda ga iuvajunakon njegovog izlaska na ovaj svüet,dolazeiovjeku sa Objavom posmatraju od Allaha, njegova djeläi postupke i uzlmaju mu duiu u trenutku njegove smrti. Njihova uloga u oblikovanju öovjeka Muslimu svomesah,il,u orenosihadisod "Cuo Ebu Zerra,,S, u kome stojidajerekao: sam Allahova Poslanika,6, da kaie:
i;!:lLr, lll JJi,ta-u.aj l<l. LdiÄl c"+ .ilJ Or-JL,JL:J r.N,rl Jsil .-r ri ,ü4 r-r.k !"r r{.-rr rar,J LAJ.,,j 4Il s.:<,J'u 1,.lb .F.+ gc,:jl "Kada sjemenu prode ietrdeset dva dana Allahmu poialje melekaion ga uobliii, forrnira mu sluh i vid, ko:u, mesoi kosti,zatim kaie: 'O Gospodaru, muiko iliiensko?'Pa tvoj Gospodar odredi5tahode, a melekzapi5e."11e
1t' Muslim,2037 /4, bt. 2645. 68

nam; .,ilt c"4 dbl il i<., ; au, u" ;o-rt-t ,4 i & tsu +l il c-c d ,.:IJ; Jr ü;- ö-r*f.j ..:ur 'c'$s g.,! :d i::1 *-., *r-.b ..;i" ."r- .-sl Jt;,; 'elt 4 ti.7
od vasu utrobi sestvaranjejednog kuplja däna, zatim bude ve majke öetrdeset Biakslitnotome,zatimbudegrudamesa, kome b tome;zatimmu Allahialje meleka iredenoöetirirüeöii ka:e mu se:piSinjea zatimse ili sre(u, nesreCu ip djelo,nafaku, duia.' leoaudahne prenosidaje Vjeroseod Enesa dvasatiiha

&, rekao:
ü, .Jtlt: ;,i I l\ Js: .l-.r;" dr il :Ju6 q.-,Jl ü,
! öl,lj ß!j .riä, er Lr.ü1, o.')! ü.iL; u.r ! :t!4 Kt-

^rk; rJ-)r,arr u ,.,"- 1io+ .;i fl Fi :Ju
'-l ü! ci JJ.is

'Allahje matericu pa on povieriomeleku, Gospokapsjemena!","O :"OGospodaru, "o komadmesa!" zakvaiak!", Gospodaru, laru, "o ia kadaAllahpo2elida ga stvorion kaze: ili nesreSretno ili iensko? u, muEko

Unet suleinanEl-Eikat

sLüetn''eLcka

i kadamuje edzel?" tno?Kolika mu je nafaka fo sezapiieu utrobimajke.""" Oni öu-rajuAdemovo potomstvo Uzviieni Allahka2e:
.' * * . " * ': - .
. J ' 4 . . . . -

Oiin) rlanju rreLrpozori a clalla lnelel( tovjeka, 7'idt'si" pa ga ol-la dozvolio kojule Allah stvari AlijiibnEbiTalibrr:'leclna rel(ao aovjekje Neki "Uz " je Alijarekao: grupaljudi;eli tvojusmrt Pa ,ovJ'l.o L .lva m"lel d lojd g'1'JVdiu svakoga pa kadadode od onogaito mu nijepropisano, satim oni ga ostave ono ito mu je propisarlo je edzel zaititai utvrda." Doista u ajetuu suriRa'd kojisu spomenuti Meleki iu drugomajetu: suspomenuti

"za Njegoje jednok ad vas onaj koji tiha go,lati i anaj koji ta glcsnoiini, onoi koii senoiu sktivai anaj koji po daiu hodi. Uz ttjegn i izc sumelekii5prcd ,vaiag od va5 njeqa,- pa Allciha,./Lt nareilenjunad njin bdiiu " ' da je Tumai Kur'ana, lbn Abbas, objainjava kojaje upotrtebljena u ovon-ajeit riea :;" dd üv . ozno .v , m"lel ko,cjeAllah5TVolo je pa spredi iza njega, öovjeka od onogeito je odredba, ono ito Allai-r kadaciodeAllahova qa da aega zadesiti, oni ostave. odredio "f.lema je rekao: nijednog öovjeka, 1\.4udiahid '-i' po ,lo,i t r oi i" -aduler da g" iu r J d.r ,e ' 'rrr".i l . r J r r o . t i old j . t d id i i n at i t \ ' u rrerrucir. oclovlhstvari da dodeCc tinja. Nemanitijedne
' r " P r e n o l eg . B u h n r, 4 7 7 l l l , b r 6 5 9 5 , i l \ l u s l i m2 , 0 3 8 / 4b ,' 2 6 4 6 O v o j e 8 Lh a r i j i n .v e r z l l , i ' r r E r R d ' dl , 0 ll. 7|

;r ,:l :i i jua

"-,-- \,.

... ;.'--

'-

"On vlada robovifia Svoiim i ialje vam od rias atrlrt 'lcde' öuvaia; 6 kad De-l?)i11e izaslatlici Naii nL:, bez oklijevdnja' dusu " uzlnu 1'

iuvaju l'ljeqovoq auvarikojeje Alla!L Foslao robasvedok mu ne dodesmrtniias koj;mu le odrealen. Allahovi izash nici Njcgovin' poslanicima i vjerovjesnicima da je Dzibril Allahnasobavjeitava Uzviieni zatu obavezu: jedinikoiije zaduien gotovo
''' El En'an'r,61.

1l

U!te!5!Lei!o4 E fila!

5vijet n9tekc

;:--*.
r - _ - J

L ; -' i ,. - - '- .. - : j * . _ - . . _ I

-

-.

L r J -_

"Reci: "Koje neprijatelj Diibrilu?a on, Atla, hovom voljom, tebi stctvljana srce Kur'an koji potvtduje da su iprijaanje objave istinite - kao putokaz i rcdosnu vijest vjernicima.'n" Uzviieni, takoder, kaie:
d _ _*. - - . . : r . ll

,

,_'.."):"

"Donosi ga povjetljiviDZibtilno srcetvoje, da opominjei.'n" Pored D Z i b r i ld ao l a z i s l iu i n e k id r u q !m e l e k i sa Objavom, aii to je bilo rUetko, kao lto 5e prenosi u hadisu kojeql iv4uslinr billezi u svome 5nh ihuoclli:n Abbasa, Caje rel(aol
i:: ;1,! -r'ij _L_,- t-::. 1,1! .: _- ":' -r _*l-l-"._.1

,.

,

rnelek. nisuctvoienai sa njih sespusiio danas i d a l r as i s a o p a j e o | c i c o a oO : v o j em e l e k k ojjc Poselamio prije nije siiao na zenlljLr' inil<ada l(cJa su ie,pa je rekao:Obradujsa dva svjetla data,a vjerovjesnika, ti, mimo drugihprijainjih 'Posljednji "Poietak ajetisureEl i knjige" to su: harfodnjih,a da netei pioutitinijedan Bekare', ono atosetime tra2i"'r" ti ne budeclato se od Huzejfe,::', Tarihu U lbn Asakirovom :5, rekaoi Poslanik, daje Allahov prenosi .r*L -." J j .-s .rJ -LL' JÜr .,Jr il e,-+ .\+ it+ I
3

"Doiaomije meleki nazvao siiao mi selam, i toga nije siiazio, je sa nebesa, a nikadaprr'je pfedvo i Hu5ejil'l rneje da :LrHasan obradovao I r. i ' 2 " . . , r - o r l " j . l 6 1 i n 'p d n i . i r r , a . i r ,.a "r" iena u D2e[iretLl dvodnica i Ne5aiievom U Alrmedovom l\4Ltsnedu daje Allahov Sunenrt seod Huzeifc, , pfenosi rekaoi Poslanik,::.,
JI" -{j:i! -L :ü:j j -L-!,1..";;lt --'r'",1--r "L -

J+i

.Lj ;-q- ii.

Jlj ':Jl

]ll

-!:

l'!-

. ---l

.l .,,Jr J .ljr :"", -L; :1..i :.., !. J,: :!t :i+ _-..-1..:,"'I l';-,] j,J_- ,+l r-ij ".lr

\

]J -.

i ".: {,r r

,r+lr_l .i!. -!1r

.*trlji-J,.'

"Dokje jeclno,,, prilikomD2ibril sjediokod Allahovog Poslanika,, , l as e i k r i p a r z n a c ö:u 'Tosu s.l je pd podlgao glavu njega, on i fekaot danas otvorlla nebeska \/r'ata kojanikada d.j irfije
El Beknr€,'ll 'ara, Fi 5r l9l 194

;.] . i "_;11i),f+l;j

, . - . . . . ,: :
' J: -' '-

rri l\,4uslim: br.806 554/1, i:6Sdh :8a/t. ihul'dtani

Umelsulejnon ELEiLqL "Zarnisividio onogako mi je doiao prije?" "Svakako, vidio sam ga." A on Rekaosam: 'on je jedan od melekar nije sis"o mi reie: prte ove noai.Pa je tra2io na zemlju nikada da me poselarni dozvolu od svogaGospodara predvodnici iHusejin iobraduje da su Hasan predvodnica a da ie Fatima mladiaa DZenneta, Zena DZenneta."1' 7 Nije svako onaj kome doile melek poslanik i1i vjerovjesnik komedodemelekposla Nesmatra sesvako Allahje DZibrila,,s., nikomili vjerovjesnikom. qto poslao kao gaje poslao lsmailovoj Merjemi, joj senestalo vodei hrane. majci kada Allah Ashabi suvidaliDZibrila u likubeduina. 'voqJ je poslao po\jplio ineieka iovjel.JkojiJp mu radobrata muslimana radiAllaha, donoseii Aliah volizbognj"qore snuv;jest da ga Uzviseni premabratu. ljubavi Kakojc dolazila objavaPoslaniku? prcno,i r.d.. U BuharUevorr '.,hihu\e od Aise, je Poslada Haris ibn Haiim, +,, pitaoAllahovog govoreii mu: Poslanide, kako nika,,l-1, ,,Allahov jir,mu je odgovorio: Poslanik, ti dolazi objava?"
'r' Ahmedov Musned, I ovoje njegovaverziia,Sdhill 391/5, suneni Nesai: 226/3, bt. )975. 1l

Sviietneiekc!

,,Nekada zvona dclazi slifnozvonjavi obj.rva n'ri A nekada ono ito mi je objavljeno. zapamtio i g o v o r im i ,a , " u i lku iovjeld, m i m e l e to o l d , , rrd ono 3tomi on ka;e upamtin'l Poslaniku, +, u Allahovom Diibrilbi dolazio i ovoje bilo teiko prirodnom stanju, njegovom D)iPoslaniku, ;:. U drugojsituaciji Allahovom ito meleka u lik fovjeka iz stania brilbi prelazio .,:,bilo lakie. bi poslaniku, liku u njegovom Poslanik, ::, je vidioDZibrila dvaPuta: u komegaje Allah5tvorio U BuhariTrigodinenakonposlanstva Prvo: Abdulibn prenosi od Dzabira jinomSqhihu se rekao: Poslanik,',:., daje Allahov laha,.-,
JIül L)! .--t -i .ij ,d- cr_J .,i)lj ,'e.ll 'l,rr --,:-i .. L--r r--*,Lr:'l -l' -JL- '!-.1.;
;l-J'r :':L!

(dci .e lo i to mi J. ndilF.'e

dvl! ,d d'r /Fc

u + .jiil
_>-r

"l5ao sarnkadasamtuo glassa neba.Podigaosampogledi vidloda je to melekkojimije je na stolici rrebesa izmedu Sjedio doiao u Hiri. vratiose I izemlje. Uplaiiosarnse od njeqa, me'."'" rekao:'Umotajte Drugo:Vidio ga je kada je podignut na nebesa:
ir! Buhari1 , r.2. : 8 / 1b 'r'Buhari:2711,br.4.

1\

El+tkor Umer Sulelmdn ',.'...---._-';i s';)u t't " .sFt iJ-j tiJi', Jltt jFtL -. ' . . . ' : . , , i : : . i . i t , : ' 1 : , t . i ' , ur 5 ,+ J) jrJu jt it ;-;t eu ils! JJj i.t ' '.1,. a . . ' - 1 . , . , . 1 .a ' , ' a i i . , ' . , . a i .
d ) e t \5J q.'e 4 J )kt\ o ) -. t-t -; ;i\ ü-:r2

4-, ytir;

Ät "-pliillr-)r!i

ir^...r

i:, :..,', t : . rl t , . ur .j- LAJ3

'i,-... '.
J-rt ' )J4 r3

'

LrJ

s ft

, r i :1J ;.:
J

"Uii go jedqn ogromne snage, tazboriti, koji se pojavio u liku svome na obzorju najviiem, zatim se Niblizio, pd nddnio - blizu koliko dva luko ili blize - i obiavio rcbu Njegovu ono tto je objdvio, srcenije porcklo ono ito jd vldio, pd zaato se prepiretes njim o onom lto je vidio? On ga je i drugi put vidio, kod Sidrctul-muntehaa kod kojeg je dtennetsko ptebivaliite, kod je Sidtu pokivalo ono gto je pokrivalo pogled mu nije skrenuo,niie prekordiio.'a30

4;i'qap:u,,rr;-Gi3:ral

,llahovPoslani(iS., je bio najdareZljivüi bi bio najdaleZljivüi kada tk, a u ramazanu rsusretao saDiibrilom. Susretao biga svake ga Kur'anu. ipoduiavao Poslau ramazanu u dobru,kadga sretne ,je bio dareiljiviji
l, od blagogpovjetarca."l3l

i;'j&.r_)t e)t ,r ,^,Ä .l-n

Imamio je Poslaniku u namazu Poslaniku,ih, ril je imamioAllahovom poduiio namazukakavieli Uzvibi ga Allah. U Buhariinom Sahihu u Nesaüevom prenosi .*,, da je od lbn Mes'uda, iru se Poslanik,6, rekao:

Däibrilova misija nije samo dostav[ianjeObjave misüa nüe samo dostavljanje DZibrilova DZibrilje dolazio Poslaniku,q, objave od Allaha. podugodineü ramazanu isvake noCiga svake billeü Buhariu svomeSahihu aavaoKur'anu. od lbn Abbasa daje rekao; hadis u irj jsJ ..,.ur.)J*J JÄ öls:Ju& u.t- ü.il 9..11 Jt 'u! ür- üL;.) Ci üJ,! öllr .ci,JF i,, d:JJ5+ "1,/i .lr.l.r
rroEn-Nedim,5-12 76

sa njim,zatim sa njim,zatimsamklanjao njim. zatim klanjao sanjim, klanjao sa sam m samklanjao sanjim.(lzratunaoje nasvoprstima pet puta.)".r3' daje U Surenu seod lbn Abbasa, ö, prenosi hovPoslanik, *t, rekao:
ha ,30/1, br 6.

Nesa'i, 108/1, br. Buhari, 305/6 br.3221i Sohlhu Suneni

!49! SaleinanEl'E;kgL

S v i ; e 'tn e i e k a

prije vjerovjesnika ovo j" \iI iJeme Muhamlnede, a vrijemeje izured! ova dvavremena."'il 1sbe, DZibrilovn rukjt,4llahovom Poslaniku prenosi od EbuSe1 S.lhlhu, u svome Muslim, Poslanidoiao Allahovom ida,,-,, da je D2ibril mu: irekao ku,E, - - - =. . . J - - j J : . - -. --".r-L:JUJ.''r-j" :.rcl !r-.
:r,"'.j.;

q;(i1

-lüj ,-. -,.-l il.l,r.? '+
--j -J L

"Diibrij mi je imamic kod Kabeclvap,rta. podnekadaje sunce 5a mnomje l(lanjao pre je samnom ikin,:iij! ilo polovinu neba.Klanja.r v . l . r l , ri J . l . ' r L i l, . ' w pr l F . l v d r .-.. , . je l(lanjao !a rlnorr, (r.isli5ena akian'l), l(acl;i si postaö jactu <acle iftari. l(lanjao ! Jera mnot-t. je klarrj.:.n nestalo akiarnskog rumenila, a sabah je postatupostala sa mnom kada hranai plac zallf?nJeno. je sa mnonr l<lanjao SLrtradan poclneka.iil i e . r . d . ( ' , L i l o l i l or " \ t v J r i.l d n J n o J-e mnom ikincliju k.i,laje sjenastvafibila poput je samnon akiam ka.i. klanjao dvijcte stvafl, ' - I o . t . . ' ' I o , i . , , i i - ,-., d j o j t , a , r , r o ' , zatlnr sabalr sarnnompredsartiizla Jeklanjao "C) pa se okrenuoka mer-ri zak sunca, I rekao:
,fi

. .:r--;ri o *- -f--.r ol ,t-i"O l\/uhammede, ialii li se?"Paje Allahov !., rekao:"Da."DZibrilmu rete: U Poslanik, o n o g d: l o ' a i m eA l r a r 'U a ,i n r r r J l i uo d s v F q d od zla lvakogonog koji puie, od uznemifava, Allah te uiim ti fLrkju, zavidna oka,u iire Aliaha izlijeaio.''r Dnrgi poslovi or'r 5e borio na Poslaniko lzmeduostaloga, d b r oj e ' d v o r . . l r d nn i a B ' d ' ur H ^ n d e L u isl Poslanikom, ,:, u druitvu rralsrau
'I Sohih|/rurer i Ebi Ddvrrd,I ovo njegova verz jd: 79ll' ie sunenl bt t67,iSahihu 61.377 s u n e n i f m l i z i ,5 0 / 1 , i Sahihu , r.488. : 0 9 / 1b f n N e r d to d E b l rH u r e i r e a1 'rr lMu5lmov s d h l h ,l 7 l 8 l 4 , b r ' 2 1 8 6 .

Umer Suletman El-Eikal

Zbog öegaAllah ne talje melekekao poslanike! Uzviseni Allahne ialje ljudimamelekekao poslanike,jerje priroda meleka razliiitaod prirode aovjekai uspostavljanje kontaktaizmedu ljudi i melekanüe lahkastvar.Zbog toga je Poslaniku,{*,bilotesko kada bi mu Diibrildolaje zio kao melek. Kada vidio DU ibrilau njegovom liku uplajiose do5ao svojojieni i rekao: "Pokrime,pokrijme." Zbog toga sto su priroderazliiite, Allahje stanovnicima Zemlje slaoposlanika od njihove vrste. Dasustanovnici Zemlje meleki, slaobi im meleka kaoposlanika. Ka:eUzviieniAllah,iß:

üi i: & st 3tß *t :rÄ GL i\j\t3>
i govorc: -lrebalo je da mu sepoialje A do melekapoialjemo, s njimd bi bilo,nicijeliias wemenoim ne bi dao, A da ga melekom ualnlmo, opet ga koo toujeka stvorili i obuui mu
odjeiu koju oni nose.a36

ni Allahnasobavjestava da su nevjerräili vitlenje meleka i dolazak melekakao nika. Toje inat,a he traienjeda bi krenuli putem. Kada bi seto dogodilo oni opet povjerova li.

teg;d;

i'"ix.ik* ";',.tt o';,'G i ßl

bi na Zemqi meleki smircno hodili, Mi bismo im s nebd meleka za poslanikd poslqli.435 Podrazumüeva se da je Allah odredenoj grupi ljudi kao poslanike slaomeleke, ali im oni nisudolaziliu llku melekavei su bili u likovima ljudi,oblaied ono sto ljudioblate:
r:5 El-lsra,95.

4\;3GL"\.rt ; rri "Reci: "Kad

,# t* :,i it'r"* 3;'Atn',a1yaj 6 i ly ' .'":. ri \ tiiA.i ;Gct? 7A ß {Ä iS:i-"t
{i';J:l
"Xqdabismo im meleke poslali,i kad bi im mttvi ptogovotili, i kdd bismo pted njih oiigledno sve dokaze sqbrcll, - oni opet ne bi vjerovoll, oslm ako bi All@'h htio, ali
veeino njih ne zna.a3l
5EfEnhm,8-9.

El-En'am,111.
8l

80

eI SltJejqt a n EI, Ei lsJ Un1

SviieameleAa

i1 Llj j+t -i<"r

f:

rui9 i'i.-JL ;I t.L :1":tt.+ 'i

N)ohrcdu podsticajcdobrn u duium,r ljrrrli je svakom AJiah öovjeku daopratiocd meteKa i pratioca d:inna. U Muslimovom Sohihu sepre nosidaje lbn Mes'ud,.: , rekao: s ; \ - . " * * . . * " * , . - , . . :Ji ,; ipr r.r.:lLL t,ti "ti)til ., !_-!r. + J., {j,-,r." _,; )-rj,-L )ü ,-1, ;roi *Lasl, ,;q... o d v a sa , d am uA l l a h , , N e mn ai k o g a n ed a p o jednogpratioca od meleka ijednogod dZinna. 'l Ashabirekoie: tebi AllahovPoslaniie?' On o d g o v o r i : 'm l eni, s tim ito mije Allah pomo g d o .p d j e o n o r r n ' i o ; \ l a ri r nl a r e d J j e mi s,r,no dobro'"1* A4oida.je ovajpfatilac od meleka r.tije melek je ko]enl naredenoiuvanje njegovih djela. Allalroa te ddo , ovj.l .,rkalo b ga JpurivdoI u5mjeravao. pratilacod melekai pratilac Covjekov od diinna se medusobnonatjeiu u uticajuna iovjeka.D)in mu nareduje zlo i podstiae ga na zlo,a melekga podstitei hrabrina dobro.Od poslalbn [4es'uda,,.., se prenosi da je Allahov nik,.h,rekao:
:rL;l iü:-ll it) : + d l-r JLj :J5 )_"* !r { -*:*

J.!l:- ,r-J -*. i! -qr:jj /+i? rt /!i -UIr j" ri + -.-1, : i i f-,Jr Jlrjr i. ,11)--:,1.iu-rjll qr J."r .d J.q d -j ,'L:Jt {+ d-.!-. F rs+ ;1.=-.lri. r-1r ,irrj)L;!r ,:. ;-;n

"Sejtan a melek ima svoj uticajna tovjeka, ga navede da Interes iejtanaje takoder. imasvoj, je da ga istine, a zeljameleka na zlo i negaciju Ko to nade na dobro ipotvrdu istine. navede i nekamu zahvali, nekaznada je to od Allaha zaititu drugonekatra:i Allahovu a ko nade:ita sr.ruai': Seirdn r.zdt'n iF od proll.rog \eJldn na zlo,a Allqh vasplaaisircm.titvon i navodivas
vant abecava opt o>- i ,l(bt o. Alloit ie neizmtert'o do' <:ri Sveznajuti'."r''l

lbn K"sirkaie: ovoghadisa navod-.nja Nal(on "Ovako tl svojl]n ga preilose T fmizji Etr-[jesa'i illn [5fslt L!ocl l-lanada u ]itobut-|." suneniina od 541'rlhl/ ga i lbn Hibban u svorne Bilie2i Seri.ja. Tirmizi a on ociHanacl.l. El I\4usulija, Ebu Ja'a'a je gaiib I ovo h.rdi5 ELru ka)e:,,Hadis ie irasen iblr5ellm.r..." Ahvesa, zneai 5e anra s jedcii hiclisvi.lj.rlc.ri natj.l Prom.rtfajuai lz rlLr iovjtka.l-la i rrelelia u okreta canj,dZii'i:a oclDlil ! EltltZttlrL'iri. EblrN4Lr!n spomiljeh.rci " R e t a o l r A l l a h oP ! o t , r ri i , : b i r ad a j e r - . h , r o r
,:!E Bel.rn 2orl

rr!Muslinr: 2168/4, br.2814 8:

Umer Sulelman El+lkor .4! F:rl :Jllll 4i.i au.i":r JtL .Jr-t .-F elliL".jyt (l,i ßt f/l qr.:,? d-t / cp clt J ill F ßii !":" r$l :al-LJl JFr

dozvoli'. Melek otjeraSejtäna Njegovoj ga öuvati.']4 na konstantno öinjeisinaspodstieu naie dule i meleke ra kojepoboljsava je veliko meleka a u bliskosti iini bliskim, je spomenut hadis i korist.Prethodno uticaj susreta on pojaEnjava u kojem u mjesecu saDäbrilom Poslanika,*, i da je Kur'anu nu da bi ga podutavao blatadabio dareZljivijiod Poslanik,*,
rca.141

.Jr! crLrüLLrrtU$ +_ Jur .t ..i il :dü 4+ dtl+r .:!- .r5t .g-ar-l lj! i,r Lrij t -i ijjl! ii JJ) cJu .i it :üU.!l ,i,,F +1.1u crll L(=1, LsE;r .:.L--.r fjjt ii JJl ,t-..t:" J +Äi & c,!FLLJr .:r*4 6.ill {t'dJJt g* J-J6,sf\t }-n r {i JJt .J- ü. .l-l J. l.*<-l ül ujlj ürr '!i ,j tri!! r-r!. o!! Yll),Jy & cij ,:i,l.Jt Jr."-., ir'Lr. rrelLlr dlijl ,}l{ JLJ ,,Kadatovjek legne u svoju postelju,ka njemupoiuremelek iSejtan. Melek kaie:Zavrii dobrim', a Sejtan kaie:'Zavrii loiim'. Pa kada fovjek spominjeAllahadok ne zaspemelek otjera ga noau. Sejtana.ituva Kada iovjekustane kanjemupo:uremelek i pa Sejtan, melek kaie:'Potnisa dobrim',a iejtan 'Potni 'Hvala ka2e: sa loSim'. Ako iovjek kaie: Allahukoji je otivio moju duiu nakonnjena mrtvila,hvalaAllahukojl nekeduie usmreuje, a druge do roka odretlenoga ostavlja. Hvala Allahukojidrii nebesa i zemljuda ne nestanu, a ako bi ih nekodrugidr:ao nestale bi. Hvala Allahukojidrii nebesa padnu da ne na zemlju, 84

Pisanjedobrih i loöih iljela Ademovih potonaka i pamienje za biljeienje su zaduieni Meleki potomstva i na rih i loiih djelaAdemovog govor: seodnosi Allahov

1'r;t ;t tt'iJ:Ji r'lc ütS.'Juu iat i""y
kaZei knjigeEl-Vabilus-saijib o ovomhadlsurecenzent pod ga prcnosi lbn Hibban brojem ovomznaaenju
Sanjim seslaie i Hakimi 548/1ismatra9a sahihom.

gaHejsemi Spom;nje i njegovi ljudisupovjerÜivi. ga Ebu i ka:e:Prenosi dleluMedZme'uz-zewaid.120/10 Ei-Samüa koji susahih osimlbrahima i njegovi Uudi
r'r Buharl:30/1, br.6.

85

une, sLlteinot)EJ.Ejlrü "A iad vema bdiju tuvcri, &od Nos .ii"njen; pisct!i, koji zncju ona ito rodite."

svijet!!e!elL "Teako nana!' - govorite

"kakv.t je ova

Allahje za svakog iovjel<a zadu:iodv. pii sutna meJeka kojiseod r.rjega ne odvajaju i koj piiu njegova djelairijeti:
--. , - t :i .;: r:i --.. _ _ J* ,. -..

knjiga, ni mali ni veliki gtiieh nije prcsveje nabrcjalal i nacice upi pustilo, tvoj neie sonoono lto su radili.Gospodor uiiniti, " nikomenepravdu Sdhlhu se od Ebu Hurejrea, U Buharijinorn cla Poslanika,::,., daje öuoAllahovog +,, prenosi ka2e:
Jrr -.""L L $.--r LJ J

"Mi stvaramo iovjeka i znamo ita mu sve duia njegovo haje, jer Mi smo njemu blizi od vratne;ile kucavice. Kaal se dvojica sastanLti sjednu jedan s desne, a drugi s liieve st,anp,on ne izusti t i jednu riei. a da poted njega nije prisuton Onaj koii bdi1e" ' V d n. da n -l.l i I n,r <u z.ror,zer z" piiu sveono ito tovjek izqovori covjeka ili utadi, nezaboravljajuti nilta,jef Uzviienikaie: "on,ie izustinijednu tiiet". Zbog toga, iovjek ie naci svcju knjigu ko.jil sadrzi sve ono ito je on izgovorio ili uradio. Zbog toga ae nevjernicina danu l(ada vide knjigusvojihdjela povikati: \ :]-.:t! j ;-,rr ;Ln i' -a<r 1-r: JLr + j ii i1-;i.:r'r;x-. r' j; r -;r
|r El Inlitar, l0 12. rt Kal 16 18.

r -,-*.-. -:

iß1

i:JLill 'J-ii
.

q- it
i

,j,ri} iL Li;i
. ,

L it

{i,1

"Doista, tovjek nekadaizgovorineku rijea co ij s ak o j o nj"e A l L h z o d o r oa n n e p t i d d \ a i L J anF A r,u njo.r" uodiqne51, zna,aj.a Atlah I ' n" p i n e ! , d di z J o l o r i i e . l r j d | A l l a h d d a r a j r c 1 o ,z t " L o i .n ^ l , a : lc d ' r i o r r a( r u i i u 5 Dlehennem."' spornin.je da je lbn Kesiru svoire Tefsiru proLriio ajet: Hasan El-Basri {!r Jl _*-..]:!r_;1. "Jedan s desne, o drugi s lijevestrcne."'' A zatimrekao:
i.,!-! JL.,,l :.'i r-*-ll

lJI* r: r-'L-rj ;L-ri

' El Keht,49. I'JBuhnrl:108/ll

ALeLslLejqtq E!-€iLe!
J,, L+-!-l J.,.5 i-<L -L _5;; ,i1* ,j'L-j.:-j l-.r --U j,1:l " -

r JJl 1"5 .-LjF _* _i1! -:Ll!-+ :!L-,i Lrj.iL,.i l;j j.5i

lujjet nelekq -i )lJ,;.,. i,-L L " i-r- J "on ne izusti'ni iedir ril"t, o ao porea niego nije ptisutan Onaj koji bdije.'411 je o ovome: Rekao ,;-ß1 :.J,.r.*:
l* ,or ;=*

_"iJri ,r-:j J J;5 -r]$Li Jij,

!. _f.rrJ ,.:Uij c-L-'r -r,:*

*r-L.:-

t il -> ;,,i-;
li : . .-i

!-i1! :iX J.! .:1.! ,lr; ,i"Ll "-j :.J , "L*

;. r ,-(
.:-.*',.-*

L ,ls *i
-;".*" :'-lt';

l} Oj. 13 .j_-j JLr"-J
.".:LJ

J. -]j.

--,j
J9:.rJ].."-- -:t"
::: -

" *;"".,i-

"Sine Ademov, datatije tvo.ja stranica i odre jedan denanadtobom dva plemenita meleka: .lrdne. s desne. a drugisarvojelijevp Stoseric" o n o g 5 d l v o j ed e s n e s t r a n eo ,n biÜe2 ii auvd tvojadobradjela, a onajs lieve bilje:i i pamti tvojaloia djela. Ciniito hoaei, u manjoj ili veaoj mjeri, svedok ne umrei,a ondaaesetvojastranicasaviti ibit aestavljeua na tvojvrats tobom u kaburu, svedok ti na Sudnjem danune bude knjigaotvorenopokazana, kod toga Uzviieni Allah kaiet ,,Citaj Knjigu svoju, dosta ti je danas to ito te: svojraiun polagati." ZatimjeHasan rekao: prave mi Allaha, "Tako prematebi koje utinioda sam dnoje postupio svidairatune"." lbn Kecir od lbn Abbasa, , takoder. spomi. njerijeiiUzviienoga:
88

bilo Melekpiie sveono ito iovjek izgovori, jeo sam,pio sam, dobroili loie,tak piie i rijeöi: takoda kada doiao sam, vldiosam, otiiaosam, pa rijeiii djela, senjegove dodeietvrtakiznesu neötood dobrai neito se iz te knjigeprihvati o odb"c.os:alo. to surcii U,/riienog od oseg. Allaha: "Altahje dokidaa :ta je htia, a ostavt]ao
ita je htio; u Njega je glovnß Knjiga."tit\

lbn Kesirspominjeda je irnam Ahmed u pa su mu prenijeli da je svojojbo estijaukao, "[,4elek pa öakija!kanje." piie 5ve, Tavus rekao: Ahmedrlikada viie closvoje smftinijejauknuo. AllahmLr :e srnllovao."
' L'Kal I r,r
r' EFR.id,i9.

Ulrtr \rlejnion Et Eika':

Sviietmeleka

Ilesni pise clobru,n lijcvi loia Cjch U Taberanijevom ll4u d2emuLkebiru, sa prenosi dobrim senedom, se da je Allahov Poslanik,',:., rel<ao:
,:,LJ dlll,ü1 ,r Jr,L i.-.lij J-:- Jl.!I*r Jl

;-\-'r, ..i

"Ona,kojije na lijevoj perosa stranipodi2e muslimana koji se ogrijeSio iest sati,pa ako se on pokdje rTamoli Allaha za oprost on ne p;i. niita,u suprotnom grijeh."r{ napiiejedan {)a li melekipiiu djclasrca? Kornentatof Tahavijer!0 piiu smatra da meleJ(i 'i zi,l-nog d r . l . r r .a z l r r or i , e , U Allahe: {u_ij;
"Koji zn ju.lno ita rcdite,"t'l

)! ,ru-Jl q! "jrL ,-!!,. r ir jLr

da utini kakvoloie djelo,nemoitemu zamisli a akoga uradiupiiitemu samojedno ga pisati, da uradidobro loie djelo.A ako,pak,zamisli djelo,pa ga ne uradiupiiite mu jedno dobro djelo,a ako ga uradiupiiite mu desetdobrih
djela.'45:

hadisu od Ebu alejhi, U drugom,mutefekun da je Allahov Poslanik, se prenosi Hurejrea,,.:.,, ä, rekao:
-1]j -jLj -) .L<)ü ;:u : .: .üj j--r JLj JE ,i

"_*; I

Ajetobuhvata vanjska i unutarnja djela. On,takoder, dokazuje i hadisom koga pfe nosilMuslim od EbuHurejrea, :., da je Allahov Poslanik,,:., rekao:

"Go5podaru, "Meleki ka2ui to JeTvojrob koji je Zelio zna uraditl ioie d;elc a on to najL.olje - On reiei "Praiite pa ako lla uainiupi<ite !Ja, Lrpiilte mu mu jedno lole djelo, a akolla osiavi jer je raci; ^4ene.rii dobrodjelo, ga ostÄvio "7ai zna-rJe meleka za fulolda ie neko ieai: tovjekovLr nanljer! nije opreanoAllahovim, dr.i., rijcirma: "ort zna t.tjnepagledei ono jto
gtudi :<tiit.!."1
tulurlir'i l: l711. lrf.168 lbi,:l

,jü .,,,.;i,i;;
r" Sdhihud l z a t n i '2 : 12/2. ' \ Serhulakidetitt(thaviß,s1Ü.438. i5 El nfitar,l0'12.

90

UmerSuleiman El+ikat

kojejesvojOdgovor bi bio:Ovonijeznanje stveno aamoAllahu, di.5., iakoje ononepoznato jer ljudima, nikood njih ne zna5tanjegovbrat misli, alito nte tajnazameleke. Takoder, akose kaie da meleki znajuneöto od onogaito se u (namjeru grudima krije i nakanu), to neznaöi da je jer kao5to vjerovanje, oniznajuostale stvari, zato nemamo dokaza. Iskuöavanje Ademovogpotomstva Allah, nekemeleke kakobi #; more poslati potomstvo. iskuEali Ademovo U Buharüinom i Muslimovom Sahrhu se od EbuHurejrea, aür, je prenosi da tuo Allahovog Poslanika,g, daje reKao: 't;ri J:lFl!,n 4 ibt ,1,:.1-rtg 91b; 4t e-cW 3L .t<L fCl c-,+ c*,Lr ;t lt ,51"",1r Eir .,,"ri tjL.f1J ar: a;"1 ,jüi r"r!r ;'.* .rl-..r i,* ürl :,1ü
.r.L,L.).it .i ..j.ij &-.i .u"ljJrcrij r; €ilt ür\-.arJ

'; s\ :jui --\r ;L :jd ..J4."J1Äl J.tur ,rLi i ,**".i ..,"ull ,-t ar ,, i,l :jü tu-l1J
,)t<i .lj, JlJ üti" erij .l!l-, ttJ \.L'b .t'fl :Jü

yrir.,'l dl ci .d.iJr rÄ.Jr ; .'trti,trJ")l ; ; ,! u-Är
J cj+r q c-"-Lnli ;6.y1:iw *'".t ,:u*

jjr., euu Jr ,; i'q 1 pJra er.1 tr ,ii ,:r!r:Ju,,l
,.tjls örta:i6 .6.,;-' üJlI!.lr 4r eFtu+Julr i6t f;l jtr-r..b !4n,o"rjljr1.r4 r""7j;f, il :eul rjls ,i,r,1" 'jüi rs ü, tts Jü li, c-i, -, us .-s ,:1
r.e ti,ÄJü r- _p J JLai.-ay ,j)t4 j dlt Gtt .:3 .(-5 L Jl.trl.J4ri tlls t-J ül :Jt j .li-. r) l, LF"

arj::- ;rr idf-

,::-e,5 sy- ,i u^8t ;\t J-.r :j 11;

rlLi Jr d iir !l frr J a ,,, d.JL, + J+l *

y *-l .,s s ,jü; .r9- i k e!-l;u .:r."r .iU, Är
:l . * rJl :Jq-j ) .irli .:-- V ht:::
-1, '-.t,

t- i;i

6Ja

e{l! .r}r J,ü r.J.r UpaJr a-l lur k7
..2& AEJ '!='t4

Ä
i.

[* urJ ;ü j J,)l :jd 14{ J Jü 6ti :Ju.[* r.rL., .k; ,lLlir lru jLii ,rr- ru ü-L,ti(.rrt,Jl .Fr ..:.1"j) jü t ! !-i,"r i,* F : teg1.,J ,;6.1 :jür gylr ;b
:jLi .u* r,; .,t "! ; --jj "*i .d,UrJjj Ljjlr rj,

'Allah,ffi,je htio da iskulatrojicu ljudi od jedanje bio gubavac, drugi bez lsraila; . a treti slüep,pa im je poslaojednog je dolao gubavcu i upitao9a:"Stabi Melek ielio?''Najvise bih ielio imati lüepu najvise ovogzbog tega iu ko:e,i da se oslobodim 93

J'

r! är:lrujri x.r- ;,- ,,+li,4r :j6 !.:l.JlJ Jü qL

neleko 5YÜet

{i l. Ärla. zLJf.i,lirva iia ilrerie', oaj!a10ri 5e5vije'i eli prr.cie rukonririclio njeqovi,l tijelil,te 5a tileiii, I atobi lijeiruloju l(o2e. Zatrr svaguba spacll, r rririi.r:Kakav ti je imetaklrajdraiir!Jamel-.i( 'Deve' (ilijerel(iollrave), reie cn. Allahmu taci.l je u stomaku Cevu, koja ncs!l,i dadejeclnu ItepLr mladunte, a melekrnu reie: Allahti dao bere. ket u njoj. je melekdoiao onomebezkosei upi Zatim kosu, icia tao gar'Stabr ti najviievolio?"Lijepu r- o.lobodi11 ovogzbog' ega'- vijetzqr"fuva je on. Melekga pomilova na mene,odgovofio po glavi, te mu bolestprodeidobi lijepukosu. qa up ta: Kaknv volio? Melek bi ti imetai< ndjviSe '1(fave', on. AllahmLr tadadadejedriLl od.Jovori kravu, a meleknru reae:Alah ti lijeplrsteo.ru daobereke'i Lr njoj. 'ita 1 a . i mn ' e i - l o " d - ' l i j e p , ui r * c " n r r bi ti najviie:eiioimati?'Da mi Allahvratimc.j gl-dali. v i J L r l . oU :l j | | d e mogdo odg^i6; o ' ga pomilova p o o t i m ai A l l a hm u v r a t i Melek vid.Zatimga upitai'Kakav bi ti imetaknajviie odgovorion. Allah volio?"Ovce', mu dadejednu dllo d i o i m n o : , o . p d J P o v .u U \ v e t r o j ' ! e . e mp bivii gubavac imapunudolinudeva, bivöiaela punudolinuovaca. vackrava, a biviislijepac

gubavcu u njego'/om pri Zatjmmelekdocle jainjemlikuioblil(! te mLrfeie: Jasamöovjek A l l a h am , oiei jedino ml ti, poslije b i j e d n i ki , pomoti, zato te molim, tako ti Onoga Koji ri je dao tako lijepuboju ko:e i Kojiti je dao tolikedeve,da mi dadnei jednu devu, 1<ako oul.'Cn flu nd Io r'le l,r bih mogJonartdvtti m uk r e i e :K a o da obaveza.'iMe ie i m a mm n o g o gubavac znam, da ti nisibio or.raj te ja odnekud izgled i btedu, na njegov zgr.azavao ito sesvijet i bogatstvo. On pa ti je Allahirodario zdravlje mu tada reie:'Naprotiv, iä sam ovo naslijeciio llele< n1utadarefe:Al(osi od svojihpredaka. u ono sianjcu mi s agao, nekate Allahco,;rati kojesi bio.
/ _ ö l tt , +lFt ..do .,'r riFgo\.rl

prijainjem i reknckiioito je fekio llkui obllkLr, gubavcu, kac i prv. lt/teiek a ovaj mu uzvTatio nel(.te Allallvraiiu mu reac:Akosi mi slagao, ono stanje Lr kojem5ibio. je cloi,roslijel-.cu pilla u njegovorrr Poton,
''j , I i'o tt. i, " t . ' :r " , " r " r ' l n r ' , 1 r l(o, r1! !nü. ivlairi(lürn n5 e n r o : an covjel..Irp .a i)o!ije /' .iha ironrii .i'-,ti, l]];ii( r11.li | {)lri n l ( a r l i . r , i r . i i i i t v i ( 1 , - , rr i . i ; , r . j 1 ,i:ll 1 v ,1 , < , , r k o

tnaI E!. Eik r UtteLsqlej

V

5v

bih senjonre na svomeputlr-' Or| |lir.] llor]rogao 'lja odgovoi-i: sambiosltep,pa mije Ailah, ci2i., povratio vid;uzni kolikohoae6, a ostavikoliko hoaei. Tako mi Allaha, niitati netu danas zabraniti da uzmei, radi Moinog iVelikog Allaha.' Melekmu tada rete: 'Zadrrisav svoj imetak, vi ste bili samo iskuiani. Allahje zadovoljan tobom,a rasrdio sena tvojadvadruga."'rsa [Izimaju duie robova kada im doalesmrtni öis Allah je jednu grupu melekaodredio da uzimaduie ljudimau trenutkunjihovesmrti kojuimje Uzvi3eni Allah odredio. UzviieniAllah, !,i, ka:e:
J J -.j_-"_-J.-. .1..i;)

"On vlada rcbovima Svojim i Salje vdm tuvare; o kad nekome od vas smtt doale, izaslanici Naii mu, bez oklijevanjo, du'u uzmu. Oni ie, poslije, biti vrateni Allahu, svome istinskom Gospodoru. Somo te 5e On pitati i On ie najbde obrciun svidjeti.'456 Meleki nevjernicimai zloaincima uzimaju i obazrivosti: duie grubo bez ikakvesamilosti
' . t - - L . i \ ü . J ' J ,' : d-J -Lrr
r"F.

- J :. - a' = , . : !

r j-

- ";

"A da ti je vidjeti nevjernikeu smrtnim mukama,kada melekibudu ispru2iliruke premanjima:"Spasite seakomo2ete! svoje neizdrZljivom kaznom biti Od sado iete ka2njeni.'n" KaZe UzviSeni: ri."ijJti ;1;r<">'rt j,is:-?-ür i-- lr J-i -i-l' -ri;,;;" ;-,":i;"

"Re.i: "Melek sfirti, kojivam je zo taodreden, du;e ie vam uzeti, a poslije iete se Gospodatu svome vratiti."t55 Viie je melekakoji uzimajuduie:

,; .;iF r.L; e<-r, t-i! ",+-;;; ;.,ir 1;;
. r - , - - + \ - , " : * ; . " - * * * ":_,c j,d."_(_ "\'-_.*;\ .

"A da si samo vidio kod su meleki nevjefii cima du;e uzimali i po liLima il' njihovinl i strag a ud a ra Ii: " lskusite pat nju u og nju."'51'

Kaze, takoder:

ir! Prenose g. Buhari, 500/6, bt. 3464, i Muslir.|227 5/4,bl 2964.Ovoje verzüa. Musimova i55 Essed:de, 11.

' 5 6E E n ' an , 6 1 6 : . r 5 ' E E n ' .n , 9 3 !' El Enfal,50.

AEc!sLtetr!-sDM:ls! "A kako ie iek biti koda irn neleki budu duaeu,/imali udorajtrci ih po obrazima i po Iedima niihovim!"'5' Kadasu vjerniciu pitanju,melekinjima biago

',Spasite seako mozete!Od sadaeeteneii.'""' zdtzljivomkaznombiti koZnjen Musaje izbio oko meleku smrti u svome Sdhlhuprenosiod Ebu l\,4uslim . , da je Allahov Poslanik, , . relaol Hurejrea, i rekao mu: smrtijedoiao l\,4usau,+.,1, l\4elek 'Odazovise gaje udaGospodaru!' l\4usa svome rio i izbiomu oko,pa se melekvratioAllahui 'Poslao robu kojine 2elida si me Svome rekao: umre i koji mi je izbiooko'.Na to mu je Allah mu:'Vrati semomerobui feci vratio okoi rekao mu:'Ako2elii da zivii stavisvojuruku na leda dlaka, toliko vola,pa kolikogod ti rukapritisne je na to upitaor A aeijoi godinaiivjetil'i\,4usa mu je odgovorior Opet ita poslije?'cospodar 'Onda saci'."'6' smrt.Nato je Ä,4usa odgovorioi l.ludima u likuöovjeka, Melek 5mrtijedoiazio paje doiao Musau i on ga je udarioi izbiornu oko.rB
'6rEl En'am,9l. r 6 ' P r e n o sg er B u h a r : 2 0 6 / 1 , , r. b f . 1 3 3 9 l v l u s l i m1 : 8 4 3 / 4b 2 3 7 3 O v o j e N l L s lm o v av e r z l j i r . ' ' r o v a j r v . l . t p f € n o 5 il m . m A h m e c lu l v o m e ' l l r i t r r € d r Ir T . b e r . P o g l e d aF i bdli::1,r2,i6. l etlru

uzimaju duie.
Obveseljavaju vjernike uzinllrnJa ouse Pr rKOm Kadadode smrt ispusti se robu vjerniku, ga i ucvr meleki mu silaze. obveseljavaju scuju:
;J-\\,.n! - -r L :i{ :r.,lr,-J i, ):'

-.-:-;.J-..
-*.*<J""-) j"--J '.j

" i;1.
"--o.-r 1*

*ju:'
"-.:* .*

"i-r

"onima koji govorc: "Gospodat nai je Allah" pa poslije ostanu pri tome - dolaze meleki' "Ne bojte se i ne zalostite se, i tadujte se Diennetu koji vam je obeian. Mi smo zoititnici vaii u 2ivotu n,r ovom svijetu, o i na onom; u njemu iete imati sve ono sto duie vaie za2ele,iito god zotrc2ite - imatete."'60 Oni, tal<odetobraduju nevjernikevatron'li \ r d r b o r rL z v i i p n o q iVe|t.dnstveno Ag l l d h d .' . I govore lm:
Muhämnred,27. Fusilet,30'31.

-'L

tJt.". t|

tndnE! :',t t,

tviietn)el.^-i

llln fladiei El Alke ani spominjeda irrt(i Irovotafi nellirajLr ovaj hadis. OdEovarajuai ltn lbn Hadierka:e: "l\4usa je udariomelekasllri.ti, jer je vidic iovjeka kojijeuiao u njegovu kuiu bezdozvole i nijeznaoda je on meleksrniti.Zakouodaväc dozvoljava izbijanje oka onome ko gleda u kuiu muslimana bez dozvole. l\4eleki su doili lbrahimu i L u t u , a . s .u , l i k u l j u d ii o n i i h l l i s r l poznali. lbrahimih je poznaor.rakon ito im je jelo,a Lul r.rakon prinio ito seuplaiioza njihod svoga naroda."r6' Negiranje vjerodostojnih hadisakoji oba vjeitavaju o gajbusdmoracionalnom teorijon I krnjr iman. Prvo svojstvo bogoLrojaznihje daoni vlerujir ! g,,ijb, liaostoto Uzviieni Allaltspornje nekavije5l nje na poieil(u5ufeliekare. Kada vjerodostojiro prefijetaod A Iah3lli Njegovo(i Poslanika, 5.a.\,.s-, irepfeosta.je nisia drugonego da seto potvrdil
r.i -r ,i _,. _s: !:. J;_i -r. _i J_,:*t-,.r.

Vezr rnelekai iovjckl u rrjegovom kaburu, proiirlieuju i buduöem svi.jetu o vjerovanju u Sudnji dan,iniaU poglavlju n j I o v o jv p - ' J a l l a hb , itce' "t o melel:ll."r nakonsmrtiiispiti\.ianju dva meleka tovjekom meleka s u M u n k i ri N e l ( i r . . v ad , . , a u k a b u r uO i melekikoji su zadu2eni zä biagodati Postoje kojeje Allahdao Svojimrobovimau kaburu, l.oji ,.rz.,du7"ni . a ka.Znjavarrj" a i oni n"Flaki iz u k a b u r uZ . a t i mm , eleki nevjernik al o i i n a c a na SLrdnj-"m danu. koji ae doiekivativjernike aepuhnutiu sLrr, nekimelekiae sakupljati lsrafil u Diel-rerljudeza obrairn, bacatinevje|nike nem, a vjernike odvoditi u D:ennet.l'Jeki ae ka:irjavati nevjernike Lr V.ifi, a reki nazivati selam vjernicim.r u Diei.!reiLr. &4eleki i vjer.rici U proilorr poglavljusnro govorllio Lrlozi kojomje A lahzadLriio prcmasvim .ju nrelelre dima uopte,prernavjerrri( ima i nevjenricim.r. Spomenu i smo njihovo ob ik.rvar-lje ocl 5Je mer']e <ai]i. cuvanje ljurli,do5t;rvl.janje objäve, pcsfiatr'anje i na(liiral.ji lirrali, lrisarj.rcllela, (lv:'i (l!i,i. (\/. uzin-iarirjr. iarnro 5(:na:arclnor-rra.i.rdiLr i) r.r riefl]ilie .rilrpuljüa r. I po,al-. :'.'. ill ncv t';r

.,--rl i_jrr t :-,"
"Onikoji sLi.1abro Lr naukLtupu(enigovore: "L4i vjerujenta u njih, sve je od Gospaclara naieg!" - A sario razutnofi obdateni shvatoju."
r ' F e t h u lb d t i : 4 4 2 1 6 rlLl

UmetSulelman El-Flkor

Nakontoga, meleki imaju razlieiteuloge premavjernicima i nevjernicima. Navest eemo prema njihovu ulogui stav svakoj od ovedvije grupesaobjainjenjem.

melekaprematernicima
Njihova liubav prena vjernicima i Muslimprenose u svojim Sahihima g, u Hurejrea,.S, da je Vjerovjesnik, Allahzavolinekogod Svojihrobova DZibrila rüeöima: Allahvoli toga i toga ga i ti.'Tada zavoli D:ibril. ZatimDzi9a stanovnike nebesa: Allahvoli toqa pa volite9a i vi.' Zavolega stanovnici zatimmu AIlah dadneda budeorihva.iraZemlji,"16s

Pomaganje vjemika hari u svomeSahihuprenosihadisod na ibn sabita,4*b, daje Allahov Poslanik,4, lo zanjega pomoziHasana rijeaima:'Allahu, (Diibrilom)".166 ul-kudusom prenosi Sahihu se,takoder, od EbuHurej"5ulejman,.g, je je rekao: da rekao: , (u sigurno ras obi(istoZena isvaka od njih
ri:303/4br.3209 i Muslimt 2030/4, bt.2(,37. Euhari:304/6.

r02

103

UEgr SliElmqn EI-Etkd|

te roditidjetakakojiie seboritina Allahovom

puru,
Melekmu reie: Reci: Ako Allah htjedneiniaAllah. Alion to nüerekao. Onje obiiaosvoje zene, ali nijedna od njih nüerodila, osimjedne je rodilapoladjeteta. koja Vjerovjesni(S, ka:e: ,,Daje rekaoiniaollah ispunio bisenjegov ci|j."16' Melekje savjetovao i upuiivao Sulejmana,)*5, naono itoje ispfavnüe i potpunüe. Donoöenjesalevatana vjernike UzviieniAllah nas obavjeitava da meleki donose salevat naAllahovog Poslanika,4g; {JiJr# j Jäi3)üj,!ril)
"Alldh i meleki Njegovi blogosiljaju Vjercujesnikd.a&

pohvala od Allahaje levat robakodmelexa. pritaod Ebu Alüe, a kaiuidrugi:,Saleje Allaha, Uzviienog, milost- rahmet-. sereii: ,,Nema kontradiktornosti izmedu

idasu u phanlu salevati meleka oni su u
u dovezaljudei molbe zaoprostnjihorljeha.

Oni,takoder, donose salevat navjernike:

-[i,:t ] "<.,;a:kxi * 4,.jra
167 Buhati:. 33919, bt. 5242. 163El-Ahzab,56. '"" El-Ahzab,43. 104

l;- ei, ;,

"On vas blagosiljd, d i meleki Njegovi, dd bi vas iz tmina na sujetlo izveo.'a6E

105

Sv

Oni koji klanjaju u prvorn safu

Neka djelazbog kojih meleki clonose salevate na onogako ih öini
Onaj koji ljude poduiava dobru Tirmizi prenosi u svome Sunenu od EbuUma"Doi j.,, me, da je AllahovPoslanik,::,, rekao: s t a A l l a hi N j e g o v im e l e k is , tanovnic nie b e s a i z e m l j ei,a k i m r a vu s v o m e skroviitu iribau vodjdonose salevat na onogakojiJjLrde podu "r7i tavadobru I{oii ;idehuiunarnaz rr dielra tu
I r v L , i r r , . v u r , r r . l i! r , n o J ou LiL,,-j."d pfefosi da je rekac: Rekao je Ailahov Posianl

Suneruse od Bera'ibn U EbuDavudovom '.:, Aziba,i:, prenosida je AllahovPoslanik, rekao: ' A l l a hi m e l e k i , d o i s t ad , o n o s es a l e v an ta prvesafove."rj' surenustoji: U Nesaijevom
!,!11.j.ill t

J-'Yi !: -t] -L*

":(j)L'

i!"i "1 il

"Naprednje safove."'7r i U lbn l\4adzinom Suneruu hadisuBera'a ibn Aufastoji: Abdu r Rahmana
l_;!i J,:r

"Doista Allah i m e l e kb i lagosiljaju donose 5alevat iraprvisaff""' Koji popunjaju praznine aneilusrlbvirna U lbn Madiinom5unenu s-o od Aiie prenosi ddJe A l l a h oP , ro ' l a n k : r.klaR : elaoje
.\",. ,J_'i*-l J_J,-: r! -G i,.L: "r<i).-j4.lL-i --f r: rl *!J üiil !--r

_1. J_j3

.:a)tr

!i*

.!r -l

h,,.: 'Ä,.1elelii, doista, donosesalevat na onoga od rras l<c ooale u d:amüusvedokje na mjestll svoga sjeci..|]ja. Oi]igovore:'Ai ahu,oprosti u-tu, Aliahu, smilujmu se', sve dok ne uradineito loae ili izgubi abdest.'rlr
rtt'Sahihu suneni Tinnizi:343/2,ht.2161. 1r Buhat ja: 131/2,bt.617 lMuslmr 459/1, br. 649. Ovo jc MLrslimova v€rzija.

1 SahihL \, i r ne n it b i D a v u d :l l 0 / 1 , b f . 6 1 8 ''r Sa/rihr, rrr€ni'n ^/effi: 175/1,br. 7EI ' S a h i h rt L t i ) e n i l bln \4ad;r l.i4ll,br 816

tfii

Umer Sulejman El+tkdt

"Doista Allahi melekiNjegovi blagosiljaju donose salevat na one kojiklanjaju u safovima, a ko popuniprazninu, Allahmu,tim njegovim podile öinom, stepen,'475 Oni koji ustaju na sehur U lbn Hibbanovom sah,hui Taberanüevom MuuZemulevsatu, sa dobrim senedom se od prenosi lbn Umera,n*6, daje Allahov Poslanilrg, reKao: "Doista Allahi Njegovi melekiblagosiljaju donose salevat naonogako ustaje nasehur."176 Oni koji donose salevat na Allahovog Poslanika Ahmed u svomeMusnedu i Dija' u Muhtoru prenose od Amiraibn Rebia' sa dobrimsenedomdaje Allahov Poslanik, *, rekao: t, iOttl .: r. cl- jl F.,f.r +",r. t"u,tr .J" Je 1t.' ;<J J..:.t!ü. F \ "Nema nijednog iovjeka kojina menedonese salevat, a da nanjegä salevat nedonosu meleki dokgod on na menedonosi salevat, smanjio ili poveiao on donoSenje salevata."r77
r75 Sahihu sunenilbnMadtet1U/1, bt.814. 1ßSahihu-l -dZamil 135/2. 111 lbldt 174/5. 108

_

,

Oni koji obilaze bolesnike

prenosl od Alia ibn EbiTaliba,.S, l Davud Poslanik, lahov *, rekao:
L p;':ll .!--r u-,r r4 LFJü..l- : * .ir ü-J Ju
j ii t Js) ,C4- jd iti:-+ .Jr -jll s:- .J ü';.r:{ eU, -;Jl Ar*- .-. p; t-...@ .Si

üi.sr +!!i -.i,J;4J

ema pijednogfovjekakoji uveier obide
ika, a da sa njime na izadesedamdeset melekakojimole za oprostnjegovihgri-

ü'J*--'!'tl & ÖJL:a<)Lr

dl ,li

dokne svane i zasadi mu seoalma u hetu.Onajko obitle bolesnika izjutrasa r izade sedamdeset hiljada meleka i mole grüeha a za oprostnjegovih dok ne omr
zasadimu se oalmau D:ennetu."r73

' I

Da li donoSenie salevata oil strane rnelekana nasiura uticaja! iseniAllah kaie:
't2

-LuJre,.:Ji; J 1 i,<i1.; ;<r. . ti,rij, ;) . 1 \
t "on vas btogosiljd; a i ;eleki Njegovi, dd bi vas iz tmind na svjetlo izveo,'aD
u suneni EbiDavudt598/2,br.2655. El-Ahzab,43.

{,-iril

r09

U,r'!) tLttti;nqtl L; tl,r.1l

SviietD)eleka

O,,ajaj-"rllir-irliri'ori ciar.l;srlzvii-.1-i t.i , l ' . , c,'rri :'j\i i -t-, l . l; n vjernike irral-.opioit njihovih gileha.Ovoirl,l uricaja ira naie Ltilucivanje i iztravl.jenje. te ure lazakiz tame nevjeritva, idolopol(lonstva, grljehai neposluinosti u svjetlo kojeznaaijaslloarr putaimetodeisa spoznajom Putaistine, a toje je islam. To naieupoznavanje saonimito Allill \ v , * l l dk o j er a . u p u c u ' . . o J I ' d \ t r i T t. d a v - n j p na istinuu djelinra, rijetima ilitnostima. Arninanje na dovu rjernikr Meleki aminaju na dovuvjeinil(a izbog toga dova brce l)liia piilrvaianju. U Muslimovon) s.lrihui Eb.rDavualcvom Srrcr]N sep,-enosi o.' [[iJ Dercä':., i] oiro.'i Vjerovj?s rii(a,.., Llitii, . . . o L ^ , r lr^: . ror, r t , , .r . t , , . " . v . . l , n t " " r . :u . . ' . , . p r n l , , rL t o d r U e , , , \ giaveje nrelek, hakoon mol za svollabfaia dobro,ka;e r.releii z:du2enza njeqaiAmin,i ru tebl isto.'
. ., loq" ,o.lo'.r -l I lo L. - ; gov.,..r .,n

za sebe samo dobro,.lef, doista, nik,j-it l\4olite na govorite.""" ono sto vi melekjaminulu

Mole zn oprost grijeha vjernicirnt da meleki UzviieniAllah nas obav.jeitava grijeha stanovnika Zemlje: molezaoprost
---,ü:rJ -J4r ctr!\! o

;iir;':ryi

j

\ J--i"-,--,.i 1.;'-jl

"Gotovo da se nebesa rcspodnu jedna iznad dtugih! A meleki veliaajuihvate Gospodaß svoga i mole oprostaza one kojisu za Zenlji. Allahje, zaista,taj koji 3 2 p rc3tai kaji je mi Iosti,t."1 Uzviieni Allahnasu sufiG.rlti obavjeatav. cra meleki kojinose Ari i kojisuol(or.jega, smatrajrl Allaha Uzvi5eFog tistiir od svega pokorni io!eg, suMu,moleza oprostvjefnika pokajt-iika, mole Uzviienog Allahacla ih spasl ocl vatre,uveqe ih u Dienr.re tacuva is ih od tinjenja g r t e h ai neposluinosti:
J.;

bivaprimljena, vje nik ne trebadä moli protiv sebe. U [,4uslintovom Sahihu od Umnru Seleme "Rekao je Allahov se prenosi da je rekla: Posia
'"! lvluslim:209,i/,+, b12733 i Sahihu sunen t tbnt\/1dd2e: t 19/2 br.2340. Ovoje Musli ovaverzija. t 0
' M L5 n ] ]i r t t , / 2 ,r r . !r0 " E t ! r , r' l

:Jr

UmerSuleimdnEl-Eikal i)t JJe ''L- Ftb'rr q) F:'+' tY .r'J iJ'J ' . . a . i , . : ij .. , -',', a,1. .r1.. t-

i<"Lr ,i Fl r5i.:r) üi:ti

"Meleki koji noseAß I onl koji su okonlegd veliEdjui hvale Gospoddrcsvogo I vjeruju u Nj i mole se dd budu optoiteni gfijesi vJerhicimd:"cospodoru nai, n sve obuhvaiai milolCu i znanjem; zato oprosti onima koji su sepokojoli I koji slüedeTvoj put i saEuvajih patnje u vdtri! cosf,odoru noi, uvedi ih u edenskevrtove, koje si im obeCoo,I pretke njihove i Zeneniihove i potomstvo nlihovo, i one koji su bili dobti; Ti si, uistinu, silan i mudqn I poitedi ih kdzne zbog ruZnih djela, jer kogd n toga dono po:tedil kome zbog ruZnih djela - fi si mu sesmilovao,d to Cqzaista, veliki uspjehbttit^n

'' ..t',,r,e:\ ;l !u , l+: 'ä -i; l; ori::"r ' |:ü - "rf) -' 1'4i[1Ät

i4-ttl

;4(

postoje d Allaha melekikoji kruie pureone kojispominju pa kaoa raäeCi Allaha, pozovu:'Pridite kojispominju Allaha "Okruäe traiite'. Poslanikkaie: )ito ih kridunjaluikog we do dunjaluikog neba."r3a neba."r3a prenosi u Sahihu od EbuHurejreMuslim je rekao; Rekaoje Allähov Poslanik *,:
&JJ)u:J.til ur5 !)/+ ..01 rt, V:.+ \t (, t-:--t t

(ülD{-llf{:;r

,i-JI.*#,jJ

.LiJl,.cl'

cl, \[

sesakupiti ljudi u nekojod Allahovih prouöavaju da uie i meclusobno Allahovu prekrüe a da sena njih ne spusti smiraj, okruiemeleki iAllah ih sDomene kod
oji su kod Njega."r85

"Cuo prenosi od EbuDerdah,&, rüeti: Allahovog Poslanika,S, da kaie:
t 'cia: la 'uar

Meleci prisustrrrju nauönim i skupovima zikra i okruäuju krilima uöesnikeu njima Buhari i Muslim prenose u Sahrhima od Ebu Hurejrea,,#, daje Allahov Poslanik*,rekao: üiA 4<rJ,JLr d Jl:* d! .! 1 .Ju.Ju.& irJ-"(,l ü.
)4f albt s4t"9lt.t-r ljlj.JiillJri,! tJJl '1.J1Lile.r-:,,51 (.r:r-iiJ rr*-r'3rGafir,7-9. 112

ista,melekiDodmetnu krila onome ko nauku zadovoljni onimestoiini."136 iine nammeleke fobradjela,kaoito vidi5, iim inas pribliiavajumelekirha. Kadabi ustrajao u visokomstepenuduhovne
je rhari: 208/11, br.6407 i lvluslim: 2069/4 br 2689. Ovo verzüa. 4ina
rn 6074/4,bt.2699. Sohi hu sunen it-Timizit 342/2,bt. 2159.

gut e.:l-LJ $,'i'J *il

i*)]l ül

"Jr Jrtllq, Jl lj"ü :lJrtJ

,

:... t,..trt.,-.!

ai(ic,ae!ralt,rna :ri riii,io clo !:(,j).1ral itir r|(.:. v i r l j r : it l n e i e I c i ! i ! j t j r r a: , i r i 1 l i a v a ,l.i r io , a., s l a i i ! l : . i . i i . r i i , r l i, , . c r o s i[ / r t : i i i t -o icilian:.,. El rrr:dij.t, , ;r ,.r,tcci Allal,ov.rJPosllnilt.r d.i ie ..i.:,cl

:

: -j. j'.-._1,,r l-<jrJ . i-,jt_j-

i.lio .irilnca. .rallojje lL.l r'r":ojn ciitsa, k.(t. ' l | ' , \ L . l i t . . , , u o i e r, . - , t . r o . r - l : . . srvlr,fieleki bi se :a vtma iLrkcvali i llrsjeai\,.1 va:s u vaiim kuienta ir-ttvai nl putevima."r! U Tirmrzij:notr= i ivajetr se od flarzala pr{l "Rekao je Al ahov Posianil.t, nosi da .je r-.ii.o: : l(aclii bi irili uvllellclal(vi kec i,io ste Lt ntol. .. .. :\,r rl ....., .'..:,,r'r.rl,r ,,

"

.:,1 -i_

je muteffekun sluaati opomenu." Hadis sjednu alejhi.r3' pisultepe rijeti kojeöovjek Meleki izgovori. 5ahlhu i drugimzbirkama U Buharijinom sepre, od Rifa'ata :. , da je rekao: ibn Rafia, nosihadis 'lednogdanasmo klanjali za Allahovim Posla j e , n a k o ni t o . j e p o d i g a o glavu n i k o m , ; :O . n sa rukua rekao: Semia'ilahu limen l'tamideh - Allahiuje onogako Ga hvali'. Nekiiovjek.je tada izgovorio: Rabbena lekel-hamd, hamden tajjiben kesiren mubarel(en fihi'.Nakon namaza A l l a h oo v o s i u l i k . j e . p i l d o :h o j e t o l z g o ' , o rio?'Taj iovjek je odgovofio: la'. Poslanik, =, refe:Vidiosanttricleset inel(oli1(o nteleka kal(o "0 senatjeau kcjiaeod nJih zapisatito prvi'." r v o p l u r l , u qr t r c r i , r ,t , , . 1 " r o j " p t . l dob|a ilojadjeta. Smjcnjivanje nrclclia L,.itlrras Ovo su [-]eieki koji kru2eputevima traleti o n pl o j i , i , . z r l .ir p , i \ u. : v L r u ., Jpovi1r,r..rJ. jedna grupa clolazi, njujuai se kod nas; jedna odlazi. Onisesastaju na sabah i ikindijinamazu. Buhari prenose ilV[!siim oclEbullLlrejrea, . , dä j e A l l a h oP ' , v o s l a n i k , r e k 6 o : , , D o ik so ra oAllaha postoje fieleki kojisesrnjenjuju l(odvai. Jedni
rllr:4:a,t, b, ttErl "Bul . izl l I,br./99 t ! [ 4 r k i , i L r i] r r ! i

l\iclehi ui;isrLi-.r one iioji plieultvujri diunrl Ovi nrel,"kiirii i lel(a djela ljudi, pa bilje:( , ,, l ^ii d.t .. . ,..,1,, nr urj , t.. rlu . j . se pi-onosr cta.je je Allahovpos ani reliaot Rekao k , . , : , , K a c i a d o d e p e t a k m e l e k i s tn aa nv uf a t i m a jednog po.jednog,fjd Kdoa mesd:idaupisi,t.jua imarn izade (na nrimber)savt! svoje listovei
r'ri rV L L r r l i m : 2 1 0 4 ,6 bir 2 7 5 t "q5.rhihu s u n e nt T i r l 1 ] i z2 ' r9 8 / 2 , bt. 1991.

v_
!, .. i. , .,!, i: i t'r, , i ;!at1L.:. ;,r li Oi i!.. : .r,ijü i a..

sljELaelelll

i)ari.ivi,r \/i:, tj.t iirllitaiirj,ilJ\; liaj(l Goaparai, , -rjih:,,|(ai(o jte osiavili Oirüajbolje pozniije i..rli,. rciilove?" C ni ka:,-t: s ic iir klalllajuii ,,Ostavili ,ri dcili snrotm u tilenrrtku kac]a su l(lanjali"",l lvio2da su ovo oni koji uzdiiu dJelaijrrdi Gospodaru. U ivluslirnovom sdhihuse od Ellll N4usa'a El ESa'rija, i , prenosi Caje rekao: usLao j e A l i a h oP r . , v o s l a n i k m e d un a m a s ap e tr ü e i i , pa Je rekaor Uzvi<eni Allahne spava, ,,Doista i i jenru n e p r i l i aN d a s p a v aO . n p o d i t ei s p u i r ä nafaku. Njernu seuzdi)u djelanoii prileoana, a djeladanapiijenoii...r"l je uz.ligao Uzviieni Allah polciajsnbahskoc jer ltjeitil iliisLrstvujt |]arjaza, r trelekii,,l tr olir!1 Lr zcfüjer ito iivr u zorUmnoqiprisustvuju.,",, i',ljihovo ;ii:r:,::er-.je kada rjernik uöi tr{uri,.rr nra nteleka kojise spuitajusa nebesa kaLla sc uii Kur'an. Muslinr u svorne Sohihlpreno: oclBera ibnAziira,, , daje rekao: tovjel< ,,Jedan r r r t r o l j - L l , l r z i nh irtd io .rj o sur. r n i F g o". 2ivoiinja. lto.ja se odjednonrpreplaiila, pa je
'' l"/l!5lil]l:152,/1, bi. 119,. !

i ugled.o magluili obJak koji ga je pogledao Toje spomenuo Vjerovjesniku, bio natkrio. ,:., a 'Uai, to je smirenost kojasilazi on mu je rekao: uöenja Kur'ana iIi kojasilazi r.adi prilikom uöenja Kur'ana."r!i El Hudrija, Od EbuSeida r, se prenosi da je ibn Hudajrjedne noaiuiio na mjesru gdje Usejd pa se njegovkonjuznemirio, suii hurme, zatim je nasldviod uaenjem. d or seponovoL..arorrije ponovo pa nastavio sa utenjem, rio, a on se, Usejdka)e:,,Pobojao takodetuznemirio. sam p.d ) o n -u . r o L on j F r r ud s ed a n e u d a r i j a h j u poviae mojeglave.je bilo neito poputoblaka u je kojem bilo neito poputsvjetiljki. Tajobtak se uzdizao u atmosferu svedok mi senijeizgubio iz vida." On ka:e: ,,Sutradan sam otiiao A anovom Poslanir.u . ,.r . l a o m u \ i 1 o r ' J r u , t o u l j F stu gdje suiim hurme, pa se moj konl uznemr rio".Poslanik,,., reie: ,,Uai, sineHuda.jrov". On odgovori: poitovo sam, ali se moj konj ,,Uiio l l t - , " U r i . , r pF r . d d j u l n e r r o . D o . l a n im q a . r" r l.r , e p o | | o . , o . n o j r o v ' O r o o g o v o r.iU : cio konj uznemirio". Poslanik mu reae:,,Uti,sine Hudajrov'l jer je Jahja a on reie:,,Prekinuo sanr, bio u blizini, pobojao pa samseda ga ne Lrclaii, samvidioneito poput oblaka u komese nalaziloneito popLrt svjetiljki i peloseu atmosferLr,
i'' tuluslinr:5,17l1, br.796

Br rrri l1l6ra, lrr. l2rJ l"4u5iirr:{lr./1, br.61.1. [nu! nrovor]r

F Isr;,/8.

r

poslanik,g, svedok 9a nisamizgubioiz vida,,. mu reöe:,,[o su bili meleki, kojisu te sluEali. Da si nastavio utiti i ljudibi ih vidjeli,jer seod njih nebisakrili.a,s Dostavfaju Allahovom poslaniku selarne od njegovogummeta En-Nesai i Daremi prenoseod lbnMes,uda,.&, poslanik dajerekao:'Rekaoje Allahov *,: jl p:IJtf .r,rr:J+ .r..,11 {.iü-q- 4<)- 1ij "Kod Allaha postojemelekikoji putuju po zem|ji idostavljaju miselame mogaummeta."re6 Obveseliavanje vjernika Donijelisu radosnu vijestlbrahimu da te biti opskrbljen dobrimpotomstvom: {r, rrrti il;4_.Fr a:til4,
.!,,, ,

je doprla do tebe vijest o uvazenim i F lbrchimovim kadd mu oni ualol,e i "Mirvama!", i on rcöe: "Mir vomq, heznani!" I on neprimjetno ode ukusvojim i donese debelo tele, i im ga: "Zst neaete da jedeteT,' osjetivtiod njih u duti zebnju. "Ne
5e!" - rekoie, i obtodovdae gd djeiakom koji ie uEen biti.aeT

Zekeriju Jahjom:

'.i"Ät jr i'i-t i'" ikÄt J:6, 4]a. ;16
." I \!r"':l

je on u hrumu ,toioo u namoru, go zovnuie: Allqh tijavua rcdosnu vijest: rodit Ceti seJohjd.aeg

c.i.r, .:JülJ;)

nüesamo ograniieno na vjerovjesnike nike.Melekimogudonositi radosne vüeprenosi rnicima. Muslim u svome Sahihu je Hurejrea,.&, da Allahov Poslanik,*.

.t;r&t A{;t,iJiuit:

jGc5,-:t ja
trtui4;

;:ü ; iji; viiue. ,li-: . t . ' ' i )r?..f. * . 'l
teP t! ulJ ;r

pj;u>,-ii ' ,-;; .ruar 1: o1'q,;;i u1 V E, * :s *,* :-r:tj" t'a*iu,g'p a
l; ,gL:r .]!;.r,; .rj, ,,, 9 ;'rri i,i ,.ru r"; j .
Ez'Zatijat,24-2A. , -, ".,.t .i..: :, ,,-'" . 1 ,' , ' , ' 1 , . , : 1 >"?ty Jr)4P rs JaL / r''rrJi:r-'_Lr'4,.)_;Jr,:+JP

i,5Buhari:63/9, br.50tBod lvluhammeda ibn lbrahima, a prenosi i Muslim:54711, on od Usejda ibn Hudrüa. br 9a 796.Ovoje Muslimova velzija. 1'6 Mi:katufnesabih: 291/1, bt..924, Recenzent/lr,lkata "Njegov tejh Nasiruddin El-Albanikaie: senedje sahih, a Hakimgasmatra sahihom isa njimesesla:eZehebj.' 118

'+te;i$uÄi'ati'".

Alilmrän,39. 119

"Doistaje nekiöovjek obiiaobrata u drugom selu,pa je UzviSeni Allahna njegovomputu postavio je on doSao nekogmeleka. Kada do "Kuda meleka on gaje upitao: ieliSi(i?"öovjeft mujeodgovorio:Zelimposjetitibrata koji:iviu "Da ovomselu." gaje upitao: likod njega Melek imainekukorist kojubiuzeo?On odgovori:,,Ne, osimtogalto ga volimradiAllaha Uzviienoga." "Ja Melekmu odgovori: samAllahovizaslanik tebi da te obavijestim da te Allahvoli kaoito ti volii togaiovjekaradiNjega."',, prenosi Aiia, r.a., da je AllahovPoslanik,*, rekao;
:l-J 4' &l J"e Äl ör4 JU :cjtt t-{.:,4ilLe"rJ i,:JL, ü,

Bore sena strani muslimana i uöwööuju ih u ratovirna Allahje pomogao vjernike velikim meleka u bicina Bedru:

jl; ;i,.<i++:;u ;< I dE- :"11 .. {;,i.*dr
ste od Gospodaru svoga pomoa
on vam se oddzvdo: "Poslaeu

jedni u pomo€ hiljadu melekd koji Ce zo drugim doloziti.'Dü

piJ,'qh, ,'3J ;äiÄ'i;c tr,i F; Ä'}
,'.ii fü F;jj Fjj ii ;<,4 lt,x+i

.OL"t ,r^ .Jrt+ uf

"Pokazala simiseu snu. Donio miteje melek jednom u otcüepljenom komadusvilei rekao "Ovo je tvojaZena." mi: Sklonio samodjetu sa ,Akoje ovo tvogalicaa ono bjege ti, pa rekoh: od Allaha, Onte datidabude.,,oo
'eMuslim: 1988/4br 2562 '@Biljeziga Buharia ovim tijelina u Knjizio brcku:1AO/9. ga i u Menokibu-l-entoru.223/7,br.3A95, br.5125. Prenose u la'birü 399/12,pod br 70lt i 7012, prenosigaMuslim: 1489/4,bt. 2438.

J" öJ- d .iL J.i ,q4 , lLll d ,i:,Ji .ü".. ,jrlJj' ü. ti, .:i.röl :.ltii ..!1.r" lj.ü k;slt

;j ;' j iu:i ft ,i,V ör ü :nj */t j
La? z3Ät J' -t'ti*4 "e: $ :* tt-;
vosje pomogaoi no Bedru, koda ste malobrcjni zato se bojte Allaha, da

i,l

bili zahvdlni - kad si ti rekao vjemid: "zat vdm nete biti dovoljno dd vdm

vai tti hiljademelekou pomot
? Hoie! Ako bude\e izdtZljivi i posluini, i dko vds oni nopddnu odmah, dr vdl te vdm posloti u pomoi pet hiljdds melekq, sve obiljezenih.a0' El-Enfal,9. Alilmran, 123-125. 121

120

Ui,t

5t! i,nan El a\! .:

Sljkt!eteLL

P o s l a n i l , ., -'all3j r lleclra re;i..r.:

3 L r h a Ir)rrrrr.r::i i jr: All.rr.,, rr 5fi)iI-. s:ihlirr; ci,r

, zviieniAlla U s u r i A llim r a nU kh aZe:
l - r * F \ 5 F

.,_, i )1.-L - , __," .-.t-1. ., . .

O v cj - - ; ; 7 1 ,i l ,L r : : oj , . s v o g ; k i o|r1a:ga la|r; je lill .a Dl:ft na.r'rl lrirJrlelllU ljzviii'|li ,1ll.i' ir. oitjasnic mldro:r r s,,,r|r, slanja ovih nrcl!,1(., i .o je uöirt-iaivanje !,jclril. bofbil nE :r.lil.ovcj siraIi, borba protiv A]lahovili neprijatelja iLrbijänje nevjernika udarajuiiih p. vratovima i[ukamal
' ._ l: ' r *

.^

,.,.-.-., - ---.-

)

--

. .' =L=* "Toje AIIah uiinio da vasobraduje ida time pouzdanje u srca voio ulije, - a pobjeda dolazi samo od AIloha, Silnoga i Mudrog -, da jednu skupinu nevjemika uniStiili da ih osromoti, te da se vrcte tazotarani.":n: Jedan od muslimanskih boracatuo je uda je jednog rac meleka.Uclario nevjernikai nje gov glas,a on je tjerao njegovogkonja.Muslim prenosiod bn Abbasa, , da je rekao:
- L :--.. _*;".1 ;_.:_. +jJ,_*-. J liü Lj _5,i.:.,>r t " ' . . _ . .:-i,ir'- :Ja.-I'_.,,; dl_* *_i -*-;, "-r"i ,.il

l\ilsh je ta zato uiinio d.j bih vas obra, dav6o i d6 bi s3 tiftta srca,/aaat um;tilo; a i. _5jr -'i r 'nnrL c.i Allali. r.tlah .,. za,. sia 5i!cn i Mudci.,,t, . : -_ . -

L.t"t !__l J _-i; !.] >;,ül r _ . : r _ , .

1j: -s i. r-'; i "Kada je Gospadar tvoj nadshnLto meteKe: ''Ja sant, vana, L,.tuavrs,it( o',e Aoli vje r!iju!" U stca nevjernika Ja iu stralt ulitj, pa ih vi po iijama udorite, i udarjte ih po prstimo.,.rt
u B u h a r i3 i t 2 l Z b f .3 9 9 s . r G E i - E n f a l1 ,0. r ' r ' E l - E n f al l2 , ).)

J -1*r -ü-L J,L,r .'rli!l . r! ..-: i-!" ". -1.!

'Jedan mr]sliman je lLtrno tjerao musflka rspred sebe. Tadazaiu fijuk biia iznadglavei glaskonjanika koji reie:Naprijed, o, Hajzumel" Tadaugledaubijenamuirikaispredsebe.On pogledr u n j e g da . o r , e b i o r , d ae I p o n o : J i rasjefen po licu...paje ensaria do<ao i to ispri
r o ' A l i m f a n ,1 2 6 127

t:l

Umet SuleimdnEl-E'kal

tao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., a on je rekao: "lstinu si rekao, to je pomotsatretegneba.,207 Melekisu seboriliiu drugim prilikama. U Bici na Handeku, je, Uzviieni Allah takocler, poslao meleke:

o:"Gdje?" Pajeon pokazao prema Benu hariprenosi u svime Sahihu od Enesa,,g, "Kao rekao: da gledam uzdignutu praiinu - D:ibrilova ci Benu canema skupina kada nik,s.a.v.s., iiao u Benu Kurejza",ro Zaötita ÄIlahovog Poslanika uslim u svomeSahihuprenosiod Ebu je Ebu Diehl: ejrea,.S, da je rekao: Rekao ije Muhammed u vaiemprisustvu spustio 'Da.' na tlo?"Pa mu je reteno: On rete: mi Latai Uzzata, akoga vidimda tini to, rno au mu zgaziti navrat ili iu njegovo lice

!;] 6:"q:1$1; it'*',ßit,,t

'O ujemlci, sjetite se Allahove milosti pfemdvamdkodasu do vasvojske doale, pa smoMi ptotlv njih vjetarposloll,o i voj_ skekojevi nistevidjeti.qs ".,,i vojske Podiztazomt kojevi niste vidjeti. ,.. misli 5e na meleke, kao 5to je potvraleno u Sahihu i na drugimmjesrirna: je Diibril doiao Allahovom Poslaniku,*, nakon nlegovog povratka saHendeka, a poslanik, je bio s.avs., odloiio svojeoruije i kupaose.Dosao mu Je D:ibriltresudi pra5inu sasvojeglavei rekao je Allahovom Poslaniku,g: ..r.-! r, ir! fcrJt c-.r_,rr :Jlä t){.uta:.1, cl,4-'ul .:[r, I ,ri Jl JLrL.(J,Jj):.Jü .c{:Jl @tü "Odlo:io si oruije,takomi Allaha, mi nismo poslanik odlo:ilioruije.lzaali protivnjih." s.a,v.s.,
107 Muslim: 1384/3, br. 1763. '@El-Ahzab 9. 124

g'3;[ s,fi-i'2' a: 5 ;41;

ia(ilt

u praiinu'.
je Allahovom nosilac kaie:,,Dosao Poslada bi mu zgazio *, dokje klanjao na vrat. mu seni primakao, a veesepovlaiioStitedi pa muje reieno:'sta kama, tije?'On rete: je izmetlu punvatre, menei njega kanal je Allahov i krila.' Pa Poslanik,*, rekao: i sepribliiiomelekbi ga raskomadao dio
dio.'4rr hari:302, br.4117 i Muslim. ßa9/3, bt,17 69,
Buhatl 4O7/7, b.. 41'17. Muslim:2154/4, ht. 2797.

tl re, !4ejnrqt1 El-jti\.,,

Sviietnei.Aa

iluharibilleZi krai,,r verztuocj l\,4us imcr,,.n svomeSahilluu KitdbLt t lefsiru:.: Za6tita i pornoi dobrim robovrrn:t i orklaljarr.je njihor ih reikoc,r UzviieniAllahialje meleke da zajtiteneke dobre robovekoji nisu v.ierovjesnici. Ovo se nroZeodnositi na dogadaj koji se dogodio nekom tovjeku,a koji lbn Kesjrspornrnje u komentaru rUeiiUzvijenog Allaha: "Onaj koji se nevoljnjku, kad mu se obrati, odaziva, i kojizlo otklanja.,,rrr On ka2e: lbn Asakir ,,Hafiz sporninje biografiju aovjeka koji se zoveEbuBekrt!4uhamme.l ibn DavudEd-Dinverj poznatkao Ed Deki Es 5ul. Ovay icvjeli l<aiej'lznajnrijivao sarr mazqL za Jiihat-lje ,td Danraska grada dc Zubclana Jerlair prt le u1-j.,rhao nrrki to\jek. Na putu rnlo proSJi porecl nekogputeljka kcjj nijeb:o u upo trebi'.Cn mr reie:'podi ovim pulem blizeje'. 'l!emapotrel_.el Ja sarr rekaot On mi feiej,Ali, blii-.je.' I rni smo otiili.Doilj srnodo krievitoll mjertai duboke cioiine u kojemsenalazio veliki brojleieva, pa miovajaovjek reae:,priclr2i glavu mazge cia sjaiem'. I onje sjahao, zagrnuo rukave, pokupiosvojuodjetu iisukaonoZnamlerava_
rrBrhari: 72418, br,4958. :'r En-Neml,62.

Jasampcbjellao i5pred juii da me ubije. njeqn, je j siijedio. qa me Zaklinjao sam AJiahoni a on 'Uzmi lrazgui sveito je na njoj.'On rekohmu: n'lo.je, ali ja ielim da re ie svallako mi reae:'To ) l a a i o i k a z n o ma , l it e g aA l i a h o m 5arn ubijem.' on nte cbazifao. Pred.n , " , , . r , j e r : r ' . i , ' r r . r : 1 , , ,; , r dcli klanjam clv.: rekata' me ostaviS Oii iri reie: 'PoZuri'. Siao sän l(lanjati. Zbrl(aIo mi seono ito pa se nisat-u samznaoiz l(ur'ana, moEao 5jeriti " r . . O , t u o . " m . r . ' . | nijpdnoor, ,.-hL,rj ,. I 'i-laicie, je govorio: je zavfil.' Allnlr daodn inoi ir'l usnanla iskr., rijeii: ir.r
"Ancj kcjise jlevaljn!kL!,k6ti nu se obiati, .dazira, i koji tlc ctl.lar,jc.": ', rda :;iii-tl vidio konjanil<a iako cle o<i uli,;;t doline i LrnieEovojiuci je irilo koDlje. t'ljin1.l. gadao o\r.'J iovjeka i pogr.)cli o .la Lt sr.,.. Pi;o je iritav. Jn iam clcirvatlokonjanika, r'el(ar: 'lako tr A ih;r, ko si il?'Cr! rei:c:'Jasarr izarl.,nik Onon l..ir 5,.odaltr,,lonorre ltoje rr nr:voir l otklarja loi.. ocl njega'. iJVäjio\j.k ka:r: 'l.Jzeo san'r taazct,.i iiovar ir/f,riiote zaliav'. irr ärjei ovo.la je I 5ianj. Diib-l.i (l.r ilorn.' gne l:rxn;I.:rvoj majci ! ]!lchki.U BLthar, itre ro-,i od 11,,.'r /r.iasa, . , a or ocl Al af ovocj foslani.. fa r , , , , 1 i. . i r n 1,'.r'
r 'l',i :

:n

sinomlsmailom i suprugom Hadierom u Meku lsmailova je iurno triala izmeduSafe majka i Mervesedamputa traZeiivodu i kadaje pri5laMerviiula nekiglas.ponovo je postusala i ',Cula öulaistiglas, a zatimrekla: samte,javi se ako mozei pomoai." je ugledala Tada meleka na mjestuZemzema koji je zadnjimdüelom svojenoge ili krila, udariopo pijesku i pojavila "Neboj sevoda.Zatim joj rekao: seda iei biti ostavljena. Ovdjese nalazi Allahova kuia koju ce sagraditi ovo düetei njegovotac.Zaista, Allahneieostaviti Svoje robove." Melek koji joj je dojao je bio D:ibril. U Musnedu seod lbn Abbasa, a on od Ubeiia ibn ,,Nakon Kabaprenosi da je rekao: Sto;e O:i bril iskopao Zemzem svojom petom,tsmailova je poielasakuptjati majka pijeskom, paje Alla_ hov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ,,Allah se smilovao lsmailovoj majc;, daje ostavila zemzem da teae on bi bio rüeka kojateie.,,,r5 Prisustvo melekadienazama dobrih liudi poslaniL&, je Allahov Rekao o Sad ibn 'Zbog Muazu: njegasezatresao Ar!, otovrena su mu nebeska vrata i prisustvovalo mu je
'l5Ahmedu svome Musnedu: t6.l/5. 128

ga Nesai Prenosi desethiljadameleka."
bn Umera,2r6
j

, Pravljenjehlada öehidimakrilima lBuhari od D:abiorenosiu svomeSahlhu je ja je ,,Kada ubijenmoj otac, , da rekao: otkrivaonjegovolice iplakao. Branilisu to nte brai da to tinim, ali mi Poslanik,*i, je plakala paje Poslanik, ). MojatetkaFatima "Plakala su ti ili ne plakala, meleki rekao: .s., stalnopre krivalisvojimkrilimasvedok ga pod glil' Poglavlje o naslovio; Buharije ovo poglavlje meleka.'rT iehidima od strane hlada ravljenju Meleki koii su doöli satabutom kaie: UzviieniAllah

li il ü S iu,) i,;is' - 3,! &L.,i<i.r it'";,j',5 1';GA. i f3:' 4zaÄt';ii.,31.
"znak njegove vldsti" - rcie im viercviesnik njihov - "bit ie kovieg koii cevdm stiti
'r6Hadis ga Aßa zbogsa'dove smrti.Prenosi o potresu br'2466 Diabira: 1915/4 122lZ br3802i [4uslimod Buhari: je u pitanju prisustvo dienazitojeu Nesaimeleka Kada br jinomSunenu. Sahihu sunenin_nesai:441lZ Pogledäj: 2816. '\' Buhati. 32/6,bt. 2416. 129

Une! SLttejryan El E.kal t koji te meteki:1osiri, u kot.'le te bitismlre nje za v.ts od Gospodar1 vaieg i ostotcll onoga ita su Muss i Harun ostcvili.To varn je, zaista, dokaz, ako ste vjernici!,,r'B

svijPtn"].,:<u

Allahnasje u ovom ajetuobavijestro oa 5Ll meleki sinovima lsrailovim tada donüeli tabut, da bi ih smirili i uivrstjli kakobi znalidaje Allah odabrao Taluta za vodu i da bi ga slijediii i bili mu pokorni. Zaitita N{edinc i Mckke od DedZala Dedzal ae,kadase pojavj, uai u svakigrad osimu Mekkui Medinu zbogtogaito aemeleki iuvati ovadva grada. Muslim prenosi u 5vome Sahihu hadisu Fatime bintuKajs izpriöe Temima Fd Darijada je Ded)alrekao: sam Mesjh ,,-Ja Ded:al. Uskofo ie []i se dozvoliti izlazak.l7-a(i cu,hodatau ZemIjom, neae ostati ntednomje sto,a da u njega ne udem, sveu ietrcleset noai. Neauuai u lt4ekku iTaribu.Ova dva gradasLr mr zabran1ena. Kada god pokujamda udemu od njih,doiekatie me meleksaostrom .jednu sabljcm u ruci, odbijajuai me.Näsvakom njiho vom prilazu stojemeleki kojiih iuvaju,, "Poslanik, Ona kaze: je udariosvojrm s.a.v.s., ,Ovo stapom o mimberu i rekao: je Tajjiba, ovo Tajjiba, ovo.ie Tajjiba." t4isleai Je na Medjnu.
''dEl Bekare,248. |0

., a on od prenosi od Ebu Bei<reta, Buhari Poslanika,'=, da je rekao: ,,Ul\,4edinu Allahovog prijetnja. Onaie togadana neie uii Ded2alova kapija ina svakoj od njihte biti po imatisedam dvameleka."'r' prenosi Buhari u svome sohlhu daje Allähov "l.la rekao: brdskim stazama to4Jine Poslanik,:l:., iu nju nete ufi kugaiDed2al."' ro sumeleki Silazak Isaau druitvu meleka, prenosi Tirm'zi u Surenu hadis od Nuvasa ibn j:, Sem'ana,-:: da je u , a on od Vjerovjest-tika, hadisu o Ded)alu rekao:,,|(ada sidelsasinj\,4erjemin u isioinornDamasiru, kod bijeleniunare u istoanom Damasku sad'ramirir.na dielaodjeae, ( i v d , ' , ] - l^.l n d c l o n j e nr,u hk u1 dl t l , ,
,V[Cla:(l!U rasll1lt lri]rlir rl'lC 3itrrrun!

Od Zejda ibn Sabita, . , se prenosida je rekao:,,euo sam AllahovogPoslanika,,,,, cla ka2e:,,Blago li Samu, blagoli Sarnul" Rel<li sL-r:
:r' Buhari: 90/ll, br.7125. r:' Bur.ri lCl/lJ, bf.7'l:3 ::' Silaz.k je poLvr.lcn 15.a, ä.5., u [4!: lnov.in]tdirrrtl: 22591'1. lr 2rrl0.sponrenutl hacl r p !'r .r! i nn zi,pog! dat\(rt)itit) lneni 1I iniz| )t,)/2 lt t t,t5

U,).r St!:.incn Ej,Ea!<i!

svii?tnejele

Poslairiie, ,,All.inov z,rito?,, On je lrovintelcl(i s!tra!irili svoj.t l(rila nacl Sa nrori,", I(ojc su n:rgr:rde i scvlbi u poclrrdarnosti samelckimat U dvaSahiha posla seprenosi da je Allal]ov jmam izgovori nik,,-:, rekao:,,Kada amin'izgo voritei vi. Onajöte se izgovaranje rijeti amin podudarisa izgovaran.jem melekabit ie nru oproitenigrijesi je koje ranUe uiinio.,,rrl Buhari u svomeSahjhu prenosi:,,Kada neko od vas kaie arnin,itneleki na nebesima kaiu amin. Pa, kada s e n e i i e a m i n a n jp eo d u d a r si a

meleka ilit aem'r oproiienigrijesi kole rijeiima je Patinio;'))' Odros melekaprema nevjernicima i grijeönicima prema srnoobjasnili stavmeleka Prethodno ina. i na osnov!.r loga se ol)ia:nidvd niivjerni( l\4eleki ne vole hov stav premanevjernicinla. nasilnike izloaince, itaviieproti,,, njih nevjernike, raspoiozeni i borese. Oniunose suneprijateljski srca, kaoito se io dogociilo u nemiru njihova It4i aemoovdjedodati bicina Bedrui HendekLr. joi ono ito nijetamo spomenuio detaljno isa objainjenjem.
jiiiiiciu]:i 51.uit:tlje ["o:n,: nev-i .o .l I rr l,i^ rr I . rgonj,1 i |j had. bi r-i gov narod ustrajaoira optuzivaf]i-r za laz,l\llall bi, u vec ni sluialeva, na njih sp!-ri.iao kaziru, ioni koji bi izvri ii l<a2njavanje ne <acla bi bili inclclti.

d r ' r n l l i ' - m r l e l . d o i t . . m J o n r o ( t . n iq n J FI je Iiinio.'r i<oje

BLha.i i)renosl oc I |rLtHu.ej ea, , cla.je Allil ll.r!' Posia.lil, , ft,'kro: in.ram ,,Kada ka2er 5eDi .tIIah u Iin en hati i ilelt, r ecileAlIahr.t rn ntero bbe t trt lel\e+htN11d, jet,.bi.ta, iUe rijeiise pr:cludare s:
: \ r ' ., . , , n : , , d, o . , ( l f o 5 i r ! i r | r .k i.:e Ov;jh.Lji5j{]s.trtribtlej€!a rmz, r . r r r n r 5 v o r i c , a f t / J i l d r . t ! i A h m . L t , r s v o m et r u J l r . r . / r l l ( , r i el J a k i m :' 5 n h h l e p o u v j , { n r a B L r h : r t j e i Murlrnr. S. r l j i m r e s l o : o Z . l r e b o n a k o k a k oo n i d v o j c a le ka:u.,, M,r.rz ti I TerytLv oe l t e t h l b lk r ate:,,prono5 e 9 a tbn Hibban u s v o m es d h r l r !i T ä b e r a ns i a v j e r o c t o s t o t n is m eneciom r : r B L r h a r2 i i6 2 l 2 ,b r .7 8 0 i t \ 4 u s l i m : 3 0 7 /b 1r,. 4 1 0 ttl Buhati, 266/2, bt. 781. El

{-lni6trerr.ic Lufo.';'.ll;r:-oda Ä,4e Lutova narocla el(lzadu:eni za Lrrlilerije sudoill Lrllkunr adicalijepog izqedai Lui,a.!., O ih je r q.J!iio. l\ijegov niiod nijezrao ;: njilr. . r . n f , . , , i . .r r , i i r ,r^.,
: BLr.r ,.:ilrl Ii 7!6

; hiD'

I t'lPtn.n

Ft-F.t ^,

Svijetmeleko

bano doili,2cJeild sa an j i n . tu ai i r - rn ee n r o r a p, . l je ih Lut,a.s., ititio i govorio in.r, aJi suoni odbili D2jbril ih je udariosvojimkrjlomi izbrorm ocr, pa su oslijepili: ,,1kad izaslanjci Naii dodo!e Lutu,on se zbog njih nadeu neprilici i bi mU "Ovoje teiko pri duii, pa reöe: muian dan!,l narodnjegovpohdi njemu, a i prie su radili "O - reae sramotna djela. narode moj", on _,,eto mojih kaeri, one su vam tisti.je! Bojtese Allah rpred gostima m o j i mm e n e s r a m o t i t e Zla r meatuvama nema razumnaaovjeka?,,,,Ti znaj da nam nisupotrebne tvojekaeri,,reko<e onj "tidoistd . / n a s\ t d h o r e m o m r ' . A l td aj a s a m o "jli imammof" rete on da se moguosloniti na nekogsnäinogl" A melekirekoie,,,,O Lute, mi smo izaslanici Gospodara tvoga, oni tebj ne mogunauditi. Ti kreni saieljadisvojonr u gruno dolranoaibezZene svo.ie, njuie zadesiti istolto i n j i h ,i n e k as en i k oo d v a sn e o b a z i r e lR o k im a zarpraskozorje Jepraskozorje, nijeblizu?,,16 l b n K p ' i r L a l e :S p o n i n j J dd im j- jzd5do DZibril, a.s.,i udarioih po licimasvojim kri lom, pa im je istjerao oii. Ka2e se da su upale potpunosti, u nije ostaloni njihova mjesta niti ,'Oni traga od njih...ka:e Uzvijeni: su od njega
" Hud,7781. '11 El Bidaje wen nihaje,19771 ti.;

gostenjegovetraZili,pa sma ih im oslijepili:"lsku sitekoznu Moju i prijetnje Moje!'l)a U zoru ih je Uzviieni Allah wtialio'.,,t kada pade naredbo Naia, Mi sveprevnusmo, ono ito je bilo gate - bi dolje, i na njih kao kiSugrumenje od peiena blala spustismo,koje je neprekidno sipolo, obiljeZenood Gospodarutvoga, - a ono nije daleko ni od jednog nasilnika.")1e

'DzibriljeuzeoLutovnarodi, zajedno sa kaie: njihovomsrolon i imovirrompodiqao rvis, tako da su stanovnici neba iuli lave2njihoje pasa. izvrnuo. vih Zatinrih Podigao ih je na donjemperjusvoga desnog krila'."

lbn Kesir u svome lef5iru ka:e:,,MudZahid

Spominji e r i j e i i s l i i n eo v i m ,a l i n e n a v o d i haclis kojisvjedoii o ovorne. Proklinjanje ner'.jeroiLa kh aZe: UzviieniAlla
- . l t " + ; . . , . ' , i " \ ' i * . , : r . . , -

. . . : . i - . . . _ ,,Allah neie ukazati na pravi put onim ljLl climd koji su postali nevjernici, nakan ito su bili vternici i tvrdi!i ,1aje Poslqnik !stina, l'E (.:n€i,lZ ' " l l r d . 8 2a r - ' l
I 15

Uneü!/lejryslt El.E*9t a pruZeni su itn i jasni dokozij NeceA olt Ltkazatin6 pravi put noradu koji san seLt nepravdLt tini. Kazna im je prckietstva od Allaha imeleka isvih ljudi, nad swma niima "zto

Sviietnel.l,,l

rivajetu u Sahihu stoji:,,Dok U drugorn s en e
vGti.Q3)

Takoder, kaie: . - . , . _ - . . . _ - _j . . .{j---:;i *ü t;_<)j : "Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjetnici umru - zasluZuju, doista,prckletstvoAIla_
hovo i meleko isvih ljucli.'.i

2) Nleleki proklinju onoga ko uperi kl svornebratu gvozdenu iipku; Muslim u svome Schlhuprenosiod Ebu r.a., daje rekao: Hurejrea, je EbuKasim,::: ko ka svome ,,Onaj ,,Rekao bratu uper; gvoide proklinjuga meleki,pa mu bio bratod njegovog ocaimajke."rra makar melel(a Prokletstvo ukazuje na zabranjenost ovog tina jer se ovim zastraiuje brat vjernik. pa da ubijemusl Sejtan mo2eöovjeka zavesri m a n aO . v os ep o s e b n o d n o sn a m o d e r n o o r u Io,e Zje n ozeupalii i u lr -d rd,mdnl. g F\l je samo ili uslijed nenamjernog dodira. Koliko ovakvih 5luiajeval 3) I4elehi proklinju onogako psrge ,'.lr,rbe A ll,r!ro. ,-,g Po'.la rriL,r. U Taberanijevom ^4u'dientul kebiru, sa hasen r ,, p r e n o s i d aA senedom je lla s e o db n A b b a s a psujemoje ashabe, hov Poslanik, ::,rekao: ,,Ko na njega Allahovo, meleka i svih Jeprokletstvo ljudi."
rrrPredrodrizvor: 294/9, br 519:1. :r'[4!! im:2020/4., b .2616
l

Meleki ne proklinjusamo nevjernike. Vei mogu proklinjati i one koji iine odreclene gri jehe,a od njihsu: tr)i'lcicki proklinju Zcrrukoj:r sc rrcodazovc svorle muiu; Buhari prenosi Lt svotne S.thi hu od EbuHurej rea, .,, daje rel(ao: poslanik,:r: je Allahov Rekao mLt:potovesvoiu ,,[(ada suprugLt |l posteljLr, pa ona odbijeda dode,proklinju je meleki dok
ne Svane_42r1 "" A llmrän,88 6Z r'r El Bekare,161. :i: Euharl:29319, br.5193. l-lal

Urlters qlgjD qlt EJ, Li kgr

sinatraJu ioaqe,o,l (e se p.iblizir Kolrm rllahu.! Zaa,ovo A t,, hova ndgrdda j- nagrada k"j" Ail;;";;":;:

.r,rlno,ro qunerrtiudip.ova , i ::i" l. , r^o5ldn,lovjh, ,. a.haoa

Sltjet!]etgka

ll1. :ll".i"j" nagradal

u ovim riie( irna. Srrasna je ro

jtite novotarekao jto stoji u hadtsu: ,,Kouvede neku novotarijuili ugostj novotara, na njegaje prokletstvo, Allahovo prokletstvo meleka i svih ljudi;' Novotaria u Ä4edini jejoi veaizlotin.Buhari prenose Muslim i od Aii jbn EbiTaliba, ;., da je rekao: poslanik,:,je rekao: ,,Allahov je ,,Äledina . harem od lra'dosevra, pa ko u nju uvecle novo tariju, ili zaititi novotara, na njegaje Allahovo prot(tetstvo, prokletstvomeleka i svih l.judi, Ailahod njeganeie na Sudnjem danr pflmtti nikakvo opravdanje.,rr6 'tr'la?enje nevjcrnika clavide melcke f.revjefnici su tra)jlida vide nreleke kakobi bili uvjereniu jskre|o5tAllahovog poslanika, s.a.v.s., pa ih je UzviieniAllahobavijestio 11a te dan kadaae vicJjeri meleke biti dan njihove nesrete. Dakle, nevjernici ae vid.jeti meJeke na danu kada ih budu kalnjavali, ili onogaciana kadaim dodesmrti otklone sepreprere: ,,Ani kcji ne vje jju da ae pred Nas stati - govore:"Zaito nam sene poialiu nteleki ili zalta Gospodarasvoqs ne'vjdino?,,
Oili su, ztjistq, u clulama svojim oholj, a u neptuv;itrosti tu s,re.j, ani( . pr'Dslj. C.,oga
illlt, br l8l5

4) Oni koji sprcöavajusprovodcnie Allahovih propisa; tbn Madzdzeprenose u svojrrn .,,:::1' I,u. vjerodosfojnim t^u:::,.o sFnedomod tb,I Aooa\a, . da je Allahov poslanik, rekaoj.ho , namjernoubije, ubijteivi njegd, d ko nasroJr da scne izvl3i kdznd nddnlim,naljegale A ahovo prokJFtsrvo, prokletsr vo m.te\a i Ivrh ljudi.

kazna nad ubjcom kojije ubio,na njega je ovo prokletstvo, a :,1?:r lor? a,i nastojida jll,,-uo se potpunostj u :",|1r l jeri,at?l nesprovodi 5) Ko pruZi utoöiitenovoraru; ""lf koje prokt;njL, meteki tao iro ih - 99 Attdhsu oni kojj u Njegovll ,1,^"":,,,:]-"-yl"'*"' vJpr!, unosenovotarije,

ili auroriteton.r posreduje cla .^ 1l jzvrlj, ,Tyr"smrtna seJle

)"'5 SahihusuneniNesa,i:492/3, br.4456 i 445t i S,ihihu sunent tbni4ad2e, 96/2,bt. 2131. t-18

bune i bore so plotrv nleflh propisaI zakonodavstva jli ugoscava]U ,

"'BLrh.fl,

lVLrstim 9,9 1 ,rir ,t r . i r 7 0 , o v o l e

tu

j n alt E u ,lLet sute t-Eitqr Ddna l<aclaugledaju meleke gre3nici je nete rcciovoti i uzviknute: ,'sctiuv(jj tlas Bozet,,,"

naredbu da uniite sianovnike od Poslanika,,:, i .vojim A,4uslin sohih'mo Buhari Mekke. pte. je .: od Ai3e, , da upitala Vjerovjesnika, nose ,;.: Poslanite, da li si irnaote2idan od ,,Allahov sam od tvog naroda dana Uhuda?" ,,Pretrpio Teii mi je bio dan Akabe to ito sam pfetrpio. predlbn Abdi kadasamsebeizloiioponiienju Jalilibn Abdul-Kelalom. On se ne odazva mom pozivu. Otiiaosarnu brizii iz njesetrgoh kada EsSe'alib.'Podigao re dodohdo mjesta samglavi, je bio oblakkojimi je pravio a iznad mene hlad. je Pogledao samu njega, a na njemu bio DZibril l.ojim" oo,,\ a I i.. e: ..U:\ i'cni A ldhjF r .o rijeci tvoganaroda kojeje rekao tebl,iuo je ono iio suti cdgovorili. Poslao tile meleka brdada mu naredii da sanjifla uiini ono ito ti hoaei." P o s l a n i k ,k . :a , ) e : , , P c z vm ao ej e I n e i e lb (r d a , nazvaomi selan, a zatim rekaotO, ]\lul-tantje auofijeöl mede,Uzviieni Aliah tvoganaroda upuienetebi,a ja sam melekbrda.Pa me je poslaotebi da mi narediil Uzviieni Gospodar r t P a . l r o , ,s . ' A l oh n c p s c j an " r j i l , u ' m o v " dvabrda."2'o Poslanil(, s.6.v.s., reie: ,,l.le, nadanr se da ie potomUzviieni Allahiz njihovihkiimi izvesti
" Mjelio irmedul\4ekke lr Lr. I !!,. ir .i.r oko Mckk.

iUcleki i ostala stvorenja U proSlom dijeluobjaanjena je vezaizmedu meleka i Ademovog potom,tva. Ali.nije samo ovo sto Je pov.jereno melekima. lvleleki oba vljajurazlitjte stvariu kosmosu kojemj vidimo i ne vidimo. Zadovoljit aemose spominjanjem nekihod ovihstvari kojesespominju u Kur,anu i Sunnetu. NosaöiAröa Ari je itajvete stvorenje, obuhvata nebesa i iznadnjega je. Ä,4iiostivi se nad njimeuzvrsro r Ari nose osmerica:
neleki ie na krajevjfia njegovim stajoti, a prijestol Gospodara tvaga ie tog dana iznad njih asmorica düatj.,,:.t "l

Melcki brda Brdaima.iu meleke koji su zaduzeni za njjh. Uzviieni Aliahposlao je melekabrda clatra:e
:rrEl'Furkan, 2t-22. "' E Hakkä, 1ZObj.injenje o njihovoj vetitini predhodno u dijetukojiqovort Je navedeno o njihovtm svolsrvrrnd I ,10

l
I
iJ'1et sLt Iejryen Elfj ka,"

suijetmelekL

stvo t(ojiae sanroAllahaoboiavatii koji 1"4,,r dfuganeie pripisivati."lr Melcki zacluicni za zenlju, bilje i opskrbt lbn Kesir,a, ka2e:,,Mikailje zadu:en zazemlju i'riljke koje proizvode opskrbuna Zemlji.On imapomoanike kojifadeono Stoim on,po Alla_ hovoj naredbi, naredi. Gonevjetrove ioblake kamoGospodar Uzviieni hoae.,, Postoje melekizadu:eni za oblake. Tirmizi u svome Sunenu od lbn Abbasa, ., , prenosi da je Allahov Poslanik,:,,.., rekao: d je jedanod ,,Er-Ra Allahovih melekazaduienza oblake. On ima sablje od vatrei njimagoni oblakekudaUzviSeni Allahhote arr llioie ili tierati u nekimgraclcvima l.l neKtr]-, sanrojeciioq iovjeka kao ltc stoji u hacjisL, kojegprenc5i l!4uslim u svornc s.?hlhu od tbrl . , a o/-r Hurejfea, poslanil<a,,., od Allahovog da je rekao: . \ F L , i o v j . t i , t , , o u n o i . u jp u 5 l i i ; p d j c c u og l a su o b l a k u : ' N a t ob pa i i i u t o g i t o g ' .T a j oblakseokrenuo i svoju voduispraznio u Harri.
r4r Mu5lim: 1420/3, br.1795 iovoje njeqovaverzia iBuhdfijal 312/6,bt. 3231 . ' ar El-Bidaje wen nihaje,50/1. rrrSahihu sunenitTtrrnizi: 64/3,bt. 2492. 1,1) s l:n'.. V . . InL i , , na,"de,, 40 Ldt I , i n , . ,-

kojom teie vodaiz kamenjara u ravnrcu Jaruga je primila tu vodu. u sebi svu On je sltedio tu
V,dtoie ioviekdldlo \loJiu Dd\.i u\mje vodu. ravajuiivodu ka svomepolju,pa mu je ovaj 'O, robe,kakose zovei?' iovjek rekao: Allahov 'Tajitaj; spomenuvii ime kojeje On odgovori: 'o, Onga zatim, upita: ovajiovjeköuoizoblaka. robe, zaitosi me pitaoza mojeirne?' na Allahov samglasiz oblaka koji ito mu on odgovori:'Cuo je prosuo baiautoga ovuvoduda kaie:'Natopi ' m e . piri l o ml v o i o St o , r ' t .s a i t o g a > p o m e o . ri v 'rada io laZei :"1.o. svojon baiionl'On re,'e: pogledam u ono ito uberemiz ovebaiie. Trepojedem tfeainu ainupodijelim kaosadaku, sa pofodicom, vratimu zernlju'."41r a treainu 're u svemu, za nebesa melekisu zadLrieni je od nreleka pokretu kosmosL! Svaki i zem.ju. kaoatokaie Uzvi<eni Aliah:
ll J ; '_urj

ono lto nije sredeno,":1' ,,1sredLtju -d. _-:trtJr) "l anihkoji nsredbespro,tcde."'' Onikojiposlanike u la2utjerLrju i kojinegiraju zvijezde. Stvoritelja tvrdeda tu uiolJLr izvriavaju
r 1\lLr.lin 2 r1 : 8814 b ,r . 2 9 8 / i ''Er Nizi.r5 E zZ a l . t , , i il

laer5!tejnan

EI+ik,'t

Oni kojisveovo ureduju Allahovom ndreqDom sumeleki, kao3tokaTe Uzviieni Allal,.
"r_ä -L*G.

u;;-u, j; 1;, -u,ür"
mionih koji sc jedan za drugim salju pa kao vihar hite, i onih koji objavlluJu po razdvajaju i Objavu dostavljdju.',it1 - Iako

'Vriednovanie izmedu meleka i Adernovih potomaka
Staroje razilaZenjeu ovon pitanju lbn Kesiiso kaie: ,,Uienjaci su se raziili u pitanjuvrjednovanja meleka nad iovjekom. O postoji nekolikostavova. Veiina ovih ovome n a l a z i s t a v o vs ae u I n j r E a mm a u . e k e l i n r u ra a tiausenjihovog razilazenja islaganja u ovomsa mu'tezilarna. Hafrz ibn Asakir u svcrnedjelu Tarihu biogr- ,i Ln'cj,eta;b,rA ri d i b nA . d l , . b r r5 F i J d minjenaj5tariji sLav Lrierne Lrovom pitaFju. On pfisi.rstvovao spominje clale spon]en,iii aovjek sijelu kodOmera ibn AbdulAziza. Tuje bilapri sutnagrupa ljudi.Omer ibn Abdrj Aziz, , , je je najplemenitije rekao: Uzviienog Allaha ,,1(od Ademovopotomstvo." Taj svojstavje poil(fije pio rijeaima UzviSenog,--,ii:

Uzviieni, takodetkaie:
tL _ >_r----.r'.cLl-: L .! tJ-.:."

{ .;i , r',iL;r:- :,i;-l;
,,TakoMi onih koji tupajLrgrubo, i onih koji vade blago, i onih kojiplove blzopa noredenjd izvria',taju iurno i,teduju ono;to nije sreatena..!1: Täkoder,kaZe:
1 . : .

"Tako Mi onih u rcdove poredanih i onih kaji odvrataju i onih koji oponenu titaiu.,"e Svioviajeti govoreo ulozimelekau urediva jzemlji_ nju stvarina nebesima
ra7 El-l\4ußelar,1-5. ' " dE n N a z i ' a t , 1 5. ra' Essafat, 1 3. 11.1

/1otii k{,\ji vjeruju iiine
r E i i r i . l a t . , \ r nI r a j c : 5 8 1 1 ' I B e j j i r ] .7

dol}t6 djela

otli

.x.,, zbi !ia, najL}cija stvoren i a.""

Iejln qlLE AI e"Liu I E kqL

stlijstJt\eJsllL

5a njimseu tomeslozio UDejjei b nA m ri b . 5eid. Arakibn Malikje rekao:,,Kod Allaha su nalu. njegovi 9lednti meleki.oni slu2eAjlahana ovomi Buduaem svtetuj izaslanici suNjegovjm vjerovjesni(tmd. Svoistdv polkrrepioJe ,.Ue clmaUzvisenoq Allaha, !r :

je rekaor El-Fezari kada pitanje TadZudCin ,,Ovo ilmul kelama je jednaod novotarija o kojojnije generacije ovog ummeta govorionikood prve poznati imamovogummeta.""3 niti ijedan Staviie,potvrdenoje da su neki ashabi Abdullah ibn Selam,.:.., govorili o ovome. kaZe: nije stvorio stvorenje kojeje kod ,,Uzvi<eniAllah s.a.v.s." Bi mu od Muhammeda, Njegaöasnije Na ovo pitanje ni DiibriliMikail?l" reieno:,,Zar i l,4ikail? li ti ko su DZibril on odgovori:,,Znai sivofenja kao ito iN4ikail su pottinjena DZibril il\4jesec, Allahnie stvoriostvorenje su Sunce plemenitije kojeje kod NjegaLjzviienoga,:1r,, od l\4uhammeda,,:.." Ovo predanje prenosi Hakirn u svome Mu iedreku. On i Zehebi .je smatraju I vjerodostojnom.rs Siavovi u ovom pit..s.ju Komentator Tahavijeve akidenavodida su po uöenju sarno dobriljudiivjero Ehlu sunneta dajupfevjesnici vrjedntiod meleka. l\4u'rezile . li j F d b e r i .i r r " J U dno.rm-6lekira a. l - s a r J p v dobrim dva sta'Ja. Jedniod njih daju prednost jedni a ovdj-'staju robovima i vjerovjesnicima,
ls: \ett)Ll ikidetii rahdvijj?,z)9. r" Fogo..r A banljevu dlid.tt ldhd r"cen:tu dje a s..rtU vijje,'It.34)
'll

_,, ü_-( jl _;lL "l iejtan im poie bajati da bi im otkrio stidno mjesta njihova, koja ,u im ,ktivena bilo, i rci e: Gospodar vai vam zobronJule ova drva samo zato dq ne biste tneleki postali ili da ne biste besmttni biti.4'l

,{:,.:J|!r

Omeribn Abdul-Aziz se obratiMuhammecl ibn Kabull.KarzUu:,,Sta ka2eö ti, EbuHamza1,, On odgovori:,,UzviieniAilah je ocllikovao Adernaistvorio ga Svojomrukom,uoannuo u njegaod Svogaruha,narecllo je melekima da mu uainesed)du, od njegovog potomstva v]erovjesnjke Je posrao iposlanikei one ko.ie posjeauju meleki." Onse, dakle, sloiiosaOmeribn Abdul-Azizom i donionovidokaz. Rijeai lbnKesira jbn o Orneru AbdulAzizu idooadar loii qF.i^^^.li^ - . - . . n as k u p u Koo nJe9arspravljdju gre(ku Loju je r,/rekao
;;;; 4t)

utxli su| jtna!1g.Ea!!!|

svijet neElla

prenosi ne rznoseai svojstav. se da su nekiod e5'aria bliZi sravu da su meleki odabraniji. Ovej stavseprenosi i od nekih pripadnika druEi Ehlu s sunneta, a ovoje i stavsufija. Sije ka2u:,,lmamisu svi vrjedniir od svjh meieka". Niko od veljkihutenjakanije rekao da su meleki odabraniji od nekihvjerovjesnika. SpominjesedajeE b un i f e :, .,staokododgo Ha vorana ovo pitanjene iznoseii stav, a tomeje naklonjen i komentator Tahavijeve, rh.,akide.ri! Sefarinj spomjnje:s6 da je imam Ahmedgovo flo:,,Onaj ko daje prednost malekima grijeii.,, je rekao: Takoder je vrjedniji vjernik ,,Svaki od meleka". Suötinr mimoilaZenja \erta sumnjeda nevjernici imunafici n e r-l"zou vrledrovary*)d ntetFJ..md, ont s,.l vecoj zabludi od sioke:
''Onisu kao stoka,caki gori- oni su zatsta
nemarni,',51

da su melekivr.jedniji lako neki smatraju od je vrjednovanje ljudi i njihovo vjernika izmedlr i meleka. vjerovjesnika Dokazi onih koji vrjednuju dobrog öovjekanad mclekima Nakon ito smo utvrdilimjestonzlaza objaonih kojiljudesmatraju oda snitiemo dokaze od meleka. branijim Prvidokaz:Allahje narediomelekiria da uiine sedidu Ademu,a da tovjek nema prene bi bilo narealeno da dnostonda melekima mu utinesed2du: ;i -! \rij;-i;,,-ir,L:--Lf,i)[u L.-ü ],_.1.

"A kada rekosma n elekific: 'Poklanite ali lblisne seAdenu!'- ani sepokloniie, htjede,on seuzoholii postanevjernik.":tt na ovo da je sed)dabila Neki odgovaraju Kada bi ovo bilo Allahu, a Ademim je bio kibla. Utinitesed/dukaAdernu, tatno,Allahbi rekao: a nel za Adema Daje ciljovesed2de bio uzimanje i sedzclu da Lrtini kiblu,onclalblisne bl odbio jef kibla ne bi tvrdic da je on boljioclAdema,
'5'El Bekai.,14.

1;,,.-ir;-.;s, --i-r,

j" tjudi i meteka. lo yr"d111t:jrnedu dobrih
' Serhul akideti Tahavijjje, 3J8. 156 Lewa n iul envaril behijje:3gE/2. l 5 lE t E a ' a f , 1 7 9 .

Vrjednovanjemne :elimo vrjednovanje izmedusuatine vrsteiovjekaisuitine mereKa,

18

j qsJLEl-Ei klt!: UqErlt ll e

syietrleLekL

Inorebiti l(amen inije u Ltzimanju tog kame|a za kibludokaz o njegovojvrijednosti. Jstinaje daje sed2da meleka Ademubilaibadet Allahu, pol(ornost njemui natin priblizavanjanjemu, s tim ito je to za Adema bilapoiast, odavanje plemenitosti i uzdizanje. Ne prenosise da je Adem utinio sed2du melekima. Stavi<e, Ademuinjegovompotomstvuse nareduje jedinoAIIahu, da iinu sed)du Gospodaru jer su oni,a Allahnajbolje svjetova, zna,najodabranüa vrsta, a to sudobriAdemovi potomci. Oni moguainetised2du samoAllahu Gospodaru svijetova. Drugidokaz: Rijeüko1e govori tblis:
r-t ) * ,,i) .-;_ .,.rJJ,:..,

'Ji*

-'i3
j .

- - ' : ., - . - l - , .
-*.
JLJT -.:.jl-*

-;i

i:*)-J

"A kada Gospodar tvoj rcie melekimo;:!a le na Zemlji namjesnika postaviti!' oni rekoie: 'Zar ie Ti namjesnik biti onaj koji aeno njoj nered iiniti i krv prolijevati?A mi Tebeveliiamo i hvalimo i, kako Tebi doli kuje, itujemo.' On rcie: la znam ono Sto
vi ne znate.'tt6!

Halifaje vrjednti od onoga ko nije halifa. l\4eleki su trazilida hilafetpripadne njimaida od njihbudehalifa kadasu reklil
l-.+ j: - . " - " - - * *
': - - t t ) L .. _; --]. J.-.-"J*^

{ |t .rir -l -!--it "l kadc rekasmo melekima: 'poklonite se Ademu!' oni se svi, osim!btjsa,pokloni<e. 'Zarda se poklonim onome koga si od ilovate stvorio?' - feie.',lte

Ovajtekst govorio vruednosti Ademanad lblisomkad mu je naredenoda se pokloni Ademu. Tteiidokaz.UzviieniAllahje iovjeka stvono Svojom rukom, a meleke rijeiju. öetwtidokaz:Rijeti\Jzviienog Allaha:
'5'El lsra,6'1.

''Akoda Gospod\t tvoj rece melekima: Ja ce na Zemlji nonjesniko postaviti! - oni rekoie:'Zar te Ti namjesnik biti onaj koji aena njojnered tiniti i krv prolijevati?Ami Tebeveliaamo ihvalimo i, koko Tebi dolikuje,atujemo.'Onrcie:'Ja znam ono |to vi ne znote,""o' Da hilafet nije stepef v,.aiod njihovog ste p e n ao n i n - "b i t r a i i l i d ai m p r i p a d n e .
:"'E B€kare,10. " E Uokr!1r,l0
!

r50

-[i!e! uryetsu14maLE

Sviietneleka

Petidokaz Vt\e.jnostAdemovogporomstva nadmelekima u znanju kadaih je Allahpitaoo imenima, pa ntu onl nisuodgovorili, veasu pri znalida oni to ne znajupa ih je Ademo rome obavtestio. Uzviieni Allahka)e: 5 * l - - * \ : _ J . _ " * . -- _ *
q -ii L:l:t

i sada sujednuobavezu su u iiiekivanju izvriili naredne."'5l da je AllahovPoslaniEbu Hurejreprenosi se ponosi saonimakojistoje rekao:,,Allah k,".:, nebesa. Govoriimi na Arefatukod stanovnika Doslisu mu praove mojerobove. ,,Pogledajte kosei tijela."'6o Snjave je sahih. ga lbn Prenose ovog hadisa Sened iBejhekiu i rs v o m e S a h i h iu Hakim svoHibban jim 5unenima.' 65 meleke odabranüim navode oni kojismatraju sljedeiihadiskao dokaz: ,,Kome spomeneu u sebi, a ko tre spo sebiiJa njegaspomenenr u meneu nekomskupui.ja njeg. sporrenenl borjem skupu." r:ime lto Acle svoj stav dol(azuju Takocler, p o i o m . l i m a j uf e d o s t a t a l {i a m a l - a n ai rriovi Iakoal-.t svol Doka/ujir, öinegreikei propuste. Uzviienog, stavrijetima :ri.l ,.J, _-r ;i] iti:i
tt 5(hihr I ti:dn;i',6111 T . L .: i r i v i u f r o r , j I j . l r i r t . ' tnlil)ri t1,t,1ti1 , " E t1:[ 50

*ri"

Reci:'Zat su isti o;i kojiznoju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!a62

Sesti dokaz.. Ono ito upuiuje na prednost je ito ito je njegova aovjeka pokornost te2a, a samjm tim i odabrania. je po svojo.i aovjek pri_ fodi sklonsirastjma, pohlepi,2udnji, srdibi,a sveovestvari ne postoje kod meleka. Sed mi clokoz: Prcthodne generacte suci rale hadise kojigovore o vrijednosti clobrih ljudinad n e l e r ' r r r.a p , e r r o . iIlh i l i u d . r r r l._ ._ jr er , , v ob i l t r loSe i o n i b i t o s m a t r allo i iim. Ostlii dokoz: Allal.t se ponosiSvojim dobrim robovima l(ada oni izvriavaju ono ito im je On r r . p d i or p r o p i s a o i k a d ao b a v l j a jp ur o p i , a n . namaze. U l\,4usnedu i kod lbn Maclid2e se prenosi od Abdullaha je poslanik,.,.., da Allahov rekao:,,Radujte se, vai Gospodar je otvorio jednaod nebeskih vrata isavama ponosi se kod meleka. covori im: ,,pogledajte moje robove,
": EzZumer,9

!.-

,,)4vam ne govorim c)as6m i elek.""r
i

r!2

Atner)! IcjlttoJtEt E4ar

Ovo ukazLtje na prednost nleleka nad aovjekom.

Zakijutak ovogpitanja
Zakljuaak je ono ito je rekao ovog pitanja lbn TejmUje da su dobriroboviboljiu pogreou savrsenosti kraja. Oni te uai u Dzennet, dostiti ugJed, nastaniti najveae stepene, pozivjet ae ih N4ilostivi, potastitte ih gledanjem u Njegovo plemenito licei meleki ae im sluiitipo Allaho_ voj dozvoli. Ity'eleki su odabranijiu pogledu podetka. lMeleki su sada u visokomdruitvu, tisti od onogaito rade ljudi,utonuliu ibadetsvome Gospodaru, i nemasumnje da je sadainje sta_ njeboljeod stanja ljudi. lbn Kajjimje rekaor ,,Ovimpojedinostima je razjainjena tajna vrjednovanja, usaglaieni dokazj dvUe grupei slo:ili sesvina istini. A Allah najbolje zna."

JAOTZiU

Prc(1q0,/0tLEaitü'tarj(tat.tEkkinat'/jetuttitrlenltrjih......-.........5 K0kv0 trcba bitivjeravanje umeleke? ......................................6 svoßtva Njihova i mai............................................................. fl.tÜ(Atv]/ll\]^tAtilla;t0iftt.AtN11AtN1tH............................ M1tetijaodkajesurtvarcni...-.......................................... K0d0sustvareni|...........................-.............................. Videnje nelekI .............-........ . . ............... .ro Veli(iname\ek1........................................................... Veliiin0üibti|a............................................................. Veliiin1 nelekI nasi\e Aria..... ... . .. . . .14 I'irll/lrr',li1iriirJti/]iti1,1,1................................................. /it:0ne|ekI..................................................................

11epat0ne|ek0............................................................ plst\ii]ihastuahliku Da liiznedu nelekI itavjekI i i.lkdu1........................................................................ Nlih,va tazlk|vanje uizgledu i velitini ................................ 19 p\l (nisu l4elekine aju apisani kalnlikaili)enskl) .........20 Ne|edunifipi1u............................................................ l',lile m dasddna ine unaruiu re...........................................23 Itljesto batavkd nelekI ............................... ........24 ................ Brajneleka. .26 .......... ....... ............. ......................... ..........
/ u l f r i iIit L ' r 1 i r i . . , , . , , . , , . . . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . .....,..,.... . . . 2 8

Diibtittliikail...................... ....................28 ßtall.. ............................. . . . ... - ............29 .-* l,,lilik..... ..........30 .......... ............. ... .......

r54

ti:'

_;l'-

pasl0ri(inq i vJercvjesnioila Njegavin .-.7 1 iza]1nki Ridvan...............................................................................30 AllahIvi p1sllnik ilivjercvjesnik.....t4 d1de tnelek an1jk\np . . . ...30 tv\ka ................ Nije lliunkxil'1eki................ - . . ....... 31 K0k0jeda\02i1a\bj0v0Pat|0niku1........................................ H1rufillanft.................................... je1biIve.................... tlottavliI 76 nije s0m0 mßija 3l Aüai1..................................................................................... üibril0v0 t] unanozu Rekibi4tid............................................................................32 lnanio lePosloniku . . 79 l2 DiibtilavarukjaAllah|vanPas|Intku.............. Dd lineleki umitul ............................................................... 3s ............................................ 0 r u 9 i p u \ | v i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......7 . .9 . Atütla itlAtALl'lA 5\tAl\IL,l4 !a,thtlle paslanike! ......... .. .......80 kaa neleke Alldh ne i1lje 35 iega Zboq Meleki suilsnii krtitirobovi................................................ .. . . . a2 |iudi............ padstk\je dabn udu\0n0 Pakretu stidme|ekI...........................................................................36 patanqka . . .85 Adenovih lJIi........................................... diela dabtih iloäh 3B Pßanje Irlf rf4ldr,ri /,1'l /trlfjl'rt{]8ü.i 90 . . pretvIr0nj1 3a udruqe likorc................................. Detnipäed\bn,ali)evilail(lkh............ Spasabnast .. ... . .. ....... . 90 pi\u srcI? .... . djela li neleki D0 Njih0v0br\in0.......................................................................42 9) pat0tnstva..... - . .. Aden\vog ßkuiavInje Njih1va2nanje......................................................................42 96 tnttniias. kadiin dade duje rabava . . . . .............................43 lLzinaju Prcpn1njeVis1kagskupa...... p likan tluie . .. . 93 uzitnInj1 vjernike Abveselja\i|ju Uedniusvinstv1tina...............................................-..-......47 . - 99 .. jeirhia aLatelekutn/1i................. lllus.t Bezgrje\nastne|ekI.............................................................48 i kubuxt, u nielilvlttt t iarjekI V..ai elek| lflrlrdr'lltili/]tr11i1.............................................................53 !rüivljeDiu . 101 ................... wijelu bu(iuient P091edndpriradurp1ekl.....................................................51 .. 'l0l .. ................ P0lü0jne\ek0...................................................................54 ll4eleklivieni(i .. 101 i - --.... rrralirr' Lr.i llhtri rr rrrrrr Ptinleinjihovagib!x1eta.....................................................56 i rairi,i .103 . d........ .. . prctnI vierii(n ljubav .......................64 Njihava Illit,t/[ ]Nl)i..................................................... .103 ............. vjemika lelekiiAden...................... . - - - -.- -.-.......64 P,naq1nle . 104 -.-..-............ navieruike D0naieuje sqlev\ta Pit1nje nelekd 0t udrcsli stvIrcnj(t aavjekd
jestvarcü................................. ldiirrLiifii.tlirl:riiliirrfi'i'tilir,ii\,Jriar,'r'rrrrrrirriirLrrlr,r,r''.106 Adetnu 6s ünjenje sedide kada ..'106 . . upuknd hleml.............-...-...................... 65 )najkajiljudepa(luiavadah.r................ UpListva nrclekl '1x . 106 je unra..............................66 u d)etnn Kajl iaiekul| nitttdz Aden0 kld0 ^leleki suagIsulili . \al . Anikaiiklanjajuuptt/atttsIffti.................. il/uirrrrrlll,f,r(........................................................................-...68 1al . pnznhe ntedLt stf|tlnn . . . .. .. 68 KolipaputiidlLt lvlelekiiAtlenavipototnd(ljudi)----. . . . 108 u lblikav0nju t|vjek1...................-.................68 1nikIjiltiai,tnatehu.........-..................... Njih|v1 ulag0 "109 .. .. Anikajicbltr.ebaleetike...................... 0ni(uvaju4denavIp1t1nstvo...........................................70

a,

_.Y

D0li dlülie je talev|ta adstanenelekInands inl ptaklinju 1ragu kaptuje 05h0be AllahovL, J)lüeleki utkljd l . . ........ . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 1 0 9 .. . . .... ........... ............. . . ...... . Paslanikl; ....... ]]7 Aninanjen0 davu viernika._ _ ........ . .......... ...... l]0 prcpisa;.........13a spravldenje Allahavih 4))ni kljisptetavIju U1le z0oprctt g jehI vjemkind . .......... . ......... .....'l]l 5)K0pruiiutali\ten0vat0ru;.............................................. L4eleC' ptt.rts,.Ltttt , al,,,t/t)jt) naL'Oin, tht'Do /,naZit,t0 neleke .................-...................139 nevjemikI davide lrüenje krilinluiesnike unjina.......... . . ............. . ............|2 . . . ..................140 leleki iostalq stv1renja................... I'lel eki upßui ptßustvuju u1ne kajl diu n i........................... 11 4 . . .... .... ........140 N15aiiAr\ti........................... Snlenjiv1nje nelekI kod nas...............................................1 ts l\|e|ekibtd1.................................................................. Njihjvo sil1ienje k7da vjernik uüKwhn ............................. 116 i apskrbu........................... 1 42 ztduieni z0zenlju, bllje Meleki Dlst1vlj1ju All1hlv1n P1sl\niku sel1ne :l,lfi|in,i/r 0dnjeg|vlg nrari'[] I I 45 ,r_/iiaiu ,rrlrlrrdln............-......... l4irdNdL,lrrtlr, unmetl....................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , l g \tatajen2i1Iienjeuav|npitunju.....................................145 qbvese\javankvknik0...................................................... pirlnju .......... .147 118 .......................................... Stavoviu av|tn B0'P n0,'!04inü e l'nln1 iü \tlu thurata/n0....... |2 . . .......... ...... ......148 ntinoilaienja........... Suitin1 Z1\titaA110h0va9P0s10nika................................................125 nldnekkinn ..149 dabrcg ilvjeka Dak1zianih kljivtjednuju laititd i panatdabrin t\bovitnIi otkl1njInje I5,1 njih1vih pit(|nil ......... lakljuiakat1q teikat0...............................................................................126 Pr is uttvltnelcka dien Izatn adabri h ljudi .......................... 1 28 PtaNlienje hldtld \ehidinta krilim0 . ....... . . . .... . 129 l',,1e|ekik\iisudai1isatabut1n...........................................t2e ZaititlMedneilekkeadDerlial0.....................................130 Silazsk ß!t0 u druitvu nelekI............................................. t3l l',4eleki 5u tIifili ktil0 nad S0man ...................................... 131 K1le sunlgrude i sevabi upadudlnosti t0 nelekind?....... 132 pren0 0dn0s nelek| nev)enidnI i gtijeiniin)a ...............133 5puit1njek02nenevjenkinI.............................................1J3 Uniitenje Lutlv1 narcda............ _ ......... . ................ 133 Praklinj1njenevkrnika....... ........ . ........... . ......... 135 prcklnju 1) leleki ienuk0j0 seneod1zove svome nu)u;..136 )) llleleki praklnju 0n090 kaupetik0 5v0ne brctu gvazdenu iipku; .................................................................. I 37 r58

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful