•Öôû÷ÖÓÖ¾Ö ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍úÖ, •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö.

−ÖÖ÷Ö׸üúÖÓ“Öß ÃÖ−Ö¤ü ( ×ÃÖ™üß•Ö−Ö “ÖÖ™Ôü¸ü )
•Ö−´Ö ´Ö韵Öã −ÖÖë¤ü#Öß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö

úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß

Birth & Death Registration

Duration

1
1.

•Ö−´Ö −ÖÖë¤ü Öß

ŸÖÖŸúÖôû

Registration of Birth

Immediate

´Öã»Ö ‘Ö¸üß •Ö−´Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¸êü¿Ö−Ö úÖ›Ôü ؍ú¾ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß ( 21 פü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖß»Ö
−ÖÖë#ÖßÃÖÖšüß )
If child is delivered at home, ration card or attested domicile
certificate ( For registration within 21 Days)

2.

‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ •Ö−´Ö −ÖÖë¤ü#ÖßÃÖÖšüß †Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¾ÖúßµÖ †Ö¸üÖ÷ê µÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß »ÖêÖß
¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß †Ö×#Ö ÃÖŸµÖ¯ÖÏן֖ÖÖ»ÖêÖ
If registration within one year then written permission of
medical officer & Affidavit.

3.

•Ö¸ü ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔ−ÖÓŸÖ¸ü †Ö»Öê †ÃÖ»µÖÃÖ úÖµÖԍúÖ¸üß ¤Óü›üÖ׬֍úÖ¸üß ŸÖÆüÃÖ߻֤üÖ¸ü †Ö¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏןÖ
If registration after one year then attested coppice of the orders
of the Executive Magistrate.

4.

¹ý÷#ÖÖ»ÖµÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ”ûÖÓµÖ֍úßŸÖ ¯ÖÏŸÖ
Xerox copy of hospital / Nursing home discharge certificate.

5.

†Ö¾Ö¿µÖú ¿Ö㻍ú :1. ¯ÖÏ×ŸÖ •Ö−´Ö ´Ö韵Öã ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡ÖÖÃÖÖšüß ¹ý¯ÖµÖê 12/- ´ÖÖ¡Ö
2. ¯ÖÏ×ŸÖ †−Öã¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡ÖÖÃÖÖšüß ¹ý¯ÖµÖê 15/- ´ÖÖ¡Ö
3. ¯ÖÏ×ŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡Ö ¤ãü¹ýßÖßÃÖÖšüß ¹ý¯ÖµÖê 15/- ´ÖÖ¡Ö
‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ¿ÖÖê¬Ö−ÖÖ¾Öôû ¿Ö㻍ú ¹ý¯ÖµÖê 15/- ´ÖÖ¡Ö

ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú †Ö¸üÖê÷µÖ

C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.doc

1

†.Îú.
1.
2.

úÖ´ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö׿ֻÖ
†Ö¸üÖê÷µÖ ¸üßÖê ÃÖ±úÖ‡Ô

úÖ´Ö ¯ÖãÖÔ ÆüÖêµÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
ÃÖӯ֍Ôú †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
ŸÖÎúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê¯ÖÖÃÖã−Ö 24 ŸÖÖÃÖÖ“Öê
¯ÖϳÖÖ÷Ö (×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ) †×¬ÖúÖ¸üß / ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ
†ÖŸÖ
þ֓”ûŸÖÖ ×−Ö¸ü߁֍ú / †Ö¸üÖê÷µÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ú“Ö¸üÖ ãÓú›üߟÖᯙ ú“Ö¸üÖ ŸÖÎúÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê¯ÖÖÃÖã−Ö 24 ŸÖÖÃÖÖ“Öê
¯ÖϳÖÖ÷Ö (×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ) †×¬ÖúÖ¸üß / ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ
ÆüÖ»Ö×¾Ö*Öê
†ÖŸÖ
þ֓”ûŸÖÖ ×−Ö¸ü߁֍ú / †Ö¸üÖê÷µÖ †×¬ÖúÖ¸üß
ÃÖꯙüߍú ™Ñüú“Öß ÃÖ±úÖ‡Ô ú¸ü*ÖêúÖ´Öß ‹úÖ ×™Òü¯Öú¸üߟÖÖ ¹ý. 300/- †ÃÖÖ ¤ü¸ü ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸ü*µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.
•Ö−´Ö ´Ö韵Öã ‘Ö™üúÖÓ“Öß −ÖÖë¤ü Öß 21 פü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ †ÖŸÖ ú¸ü Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸ü †ÖÆêü.

2
1.

´Ö韵Öã −ÖÖë¤ü Öß

ŸÖÖŸúÖôû

Registration of Death

Immediate

•Ö−´Ö −ÖÖë¤ü#Öß ×−ÖµÖ´Ö 2000 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü −Ö´Öã−ÖÖ −ÖÓ. 4 ´Ö¬Öᯙ ¾ÖúßµÖ ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏŸÖß
14 פü¾ÖÃÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖᯙ −ÖÖë¤ü#ÖßÃÖÖšüß
Two copies of from No.4- medical

2.

‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ´Ö韵Öã −ÖÖë¤ü#ÖßÃÖÖšüß †Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¾ÖúßµÖ †Ö¸üÖ÷ê µÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öß »ÖêÖß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß
†ÖÖ×#Ö ÃÖŸµÖ¯ÖÏן֖ÖÖ»ÖêÖ
If Registration within one year then written permission of Medical
Officer & Affidavit.

3.

•Ö¸ü ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔ−ÖÓŸÖ¸ü ´Ö韵Öã −ÖÖë¤ü#ÖßÃÖÖšüß †Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ úÖµÖԍúÖ¸üß ¤Óü›üÖ׬֍úÖ¸üß - ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü
†Ö¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏןÖ
If Registration after one year then attested copies of the orders of the
Executive Magistrate.

4.

†ÓŸµÖ×¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¾µÖŒŸÖà−Öß Ã¾ÖցÖÖÓ׍úŸÖ êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÓ“Ö−ÖÖ´ÖÖ Øú¾ÖÖ Ã´Ö¿ÖÖ−Ö³Öã´Öß
¯ÖÖ¾ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß
Duly signed panchanama by the persons present for funeral or true
copies of cemetery receipt.

3

1.

´ÖéŸÖ •Ö−´Ö (ˆ¯Ö•ÖŸÖ ´Ö韵Öã ) −ÖÖë¤ü Öß

ŸÖÖŸúÖôû

Registration of Still Birth

Immediate

•Ö¸ü ‹úÖ ¾ÖÂÖÖÔ−ÖÓŸÖ¸ü •Ö−´Ö −ÖÖë¤ü#ÖßÃÖÖšüß †Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ úÖµÖԍúÖ¸üß ¤Óü›üÖ׬֍úÖ¸üß †Ö¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß

C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.doc

2

If registration after one year then attested copies of the orders of the
Executive Magistrate.

4.

1.

¤ü¢Öú −ÖÖë¤ü Öß

3 פü¾ÖÃÖ

Registration of Adoption Case

3 Days

¯Öֻ֍úŸ¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡Ö
Certificate of parenthood

2.

úÖµÖԍúÖ¸üß ¤Óü›üÖ׬֍úÖ¸üß †Ö¤êü¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß
True coppice of Executive Magistrate.

3.

−ÖÖë¤ü#Öß ú¸üŸÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏן֖ÖÖ»ÖêÖ
Affidavit / Adoption Deed for Registration

5.
1.

•Ö−´Ö ¤ü֏ֻÖÖ

3 פü¾ÖÃÖ

Issue of Birth Certificate

3 Days

¹ý÷#ÖÖ»ÖµÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ”ûÖµÖÓ֍úßŸÖ ¯ÖÏŸÖ
Xerox copy of hospital / Nursing home Discharge certificate

6.

1.

´Ö韵Öã ¤ü֏ֻÖÖ

3 פü¾ÖÃÖ

Issue of Death Certificate

3 Days

(¹ý÷#ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ´Ö韵ÖãÃÖÖšüß) †•ÖÔ Îú. 4 ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ ¾Ö 3 ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖß
(For Death at hospital) Form No.4 (Original) & 3 xerox

2.

(×−Ö¾ÖÖÃÖãÖÖ−Öß —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ´Ö韵ÖãÃÖÖšüß) †•ÖÔ Îú. 4† ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ ¾Ö 3 ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖß
(For Death at home) Form No.4A (Original) & 3 xerox

3.

•Öôû÷ÖÖÓ¾Ö Æü§üߟÖß»Ö Ã´Ö¿ÖÖ−Ö³Öã´Öß ´Ö¬Öã−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ
Xerox copy of receipt Issued By sham shan Bhomi in JCMC Area

7.

1.

•Ö−´Ö −ÖÖë¤ü Öß“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸ü Öê.

3 פü¾ÖÃÖ

Correction in Birth Certificate

3 Days

¸êü¿Ö−Ö úÖ›Ôü“Öß ÃÖցÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ, †×¬Ö¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ, ¿ÖÖÃÖ−Ö / ¿ÖÖÃÖ−Ö´ÖÖ−µÖ ÃÖÓãÖêú›ãü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Ö껵ÖÖ úÖµÖ´Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ

C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.doc

3

Attested copy of Ration Card, Domicile, Any valid Residence proof
in JCMC Area issued by Govt. / Semi Govt. Agency

2.

•Öã−ÖÖ •Ö−´Ö ¤ü֏ֻÖÖ - −Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ
Old certificate previously given by corporation

3.

100 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ Ã™òü¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ÃÖŸµÖ¯ÖÏן֖ÖÖ»ÖêÖ
Affidavit on stamp paper (Rs.100/-)

4.

¤ãü¹ýßÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ •Ö−´Ö ´Ö韵Öã ×−Ö²ÖÓ#֍ú µÖÖÓ“Öß ÖÖ¡Öß ÆüÖê#µÖÖÃÖÖšüß ‡ŸÖ¸ü ÃÖŸµÖúÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê
Other document to satisfy the registration Authorities for the
genuineness of the request / claim (If Required )

5.

ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ›üÖòŒ™ü¸üÖӍú›ãü−Ö ¤ãü¹ýßÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯Ö¡Ö
Correction letter from concerned Doctor

8.

1.

´Ö韵Öã −ÖÖë¤ü Öß“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸ü Öê

3 פü¾ÖÃÖ

Correction in Death Certificate

3 Days

¸êü¿Ö−Ö úÖ›Ôü“Öß ÃÖցÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ, †×¬Ö¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ, ¿ÖÖÃÖ−Ö / ¿ÖÖÃÖ−Ö´ÖÖ−µÖ ÃÖÓãÖêú›ãü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
—ÖÖ»Ö껵ÖÖ úÖµÖ´Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ
Attested Copy of Ration card, Domicile certificate, Any valid
Residence proof in JCMC Area issued by Govt./ Semi Govt. / Govt.
Agency

2.

•Öã−ÖÖ •Ö−´Ö ¤ü֏ֻÖÖ - −Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ
Old certificate previously given by corporation

3.

100 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ Ã™òü¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ÃÖŸµÖ¯ÖÏן֖ÖÖ»ÖêÖ
Affidavit on stamp paper (Rs.100/-)

4.

(¹ý÷#ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ´Ö韵ÖãÃÖÖšüß) †•ÖÔ Îú. 4 ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ ¾Ö 3 ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖß
(For Death at hospital) Form No.4 (Original) & 3 xerox

5.

(×−Ö¾ÖÖÃÖãÖÖ−Öß —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ´Ö韵ÖãÃÖÖšüß) †•ÖÔ Îú. 4† ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ ¾Ö 3 ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖß
(For Death at home) Form No.4A (Original) & 3 xerox

6.

•Öôû÷ÖÖÓ¾Ö Æü§üߟÖß»Ö Ã´Ö¿ÖÖ−Ö³Öã´Öß ´Ö¬Öã−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ
C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.doc

4

Xerox copy of receipt Issued By sham shan Bhomi in JCMC Area

9.

1.

†ŸµÖÓ×¾Ö¬Öß ¤ü֏ֻÖÖ

3 פü¾ÖÃÖ

Issue of Cremation Certificate

3 Days

•Ö−´Ö †Ö×#Ö ´Ö韵Öã −ÖÖë¤ü#Öß ×−ÖµÖ´Ö 2000 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü −Ö´Öã−ÖÖ −ÖÓ. 4 ´Ö¬Öᯙ ¾ÖúßµÖ
¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¤üÖê−Ö ¯ÖÏŸÖß
Tow copies of medical certificate of form no 4 as per the provisions
of Birth & Death Registration

2.

†ÓŸÖ×¾Ö¬ÖßÃÖÖšüß ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¾µÖŒŸÖà−Öß Ã¾ÖցÖÖӍúßŸÖ êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÓ“Ö−ÖÖ´ÖÖ Øú¾ÖÖ Ã´Ö¿ÖÖ−Ö³Öã´Öß
¯ÖÖ¾ÖŸÖß“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß
Duly Signed panchanama by the persons present for funeral or true
copies of cemetery receipt

3.

(†¯Ö‘ÖÖŸÖß ×−Ö¬Ö−ÖÖÃÖÖšüß )1) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÓ“Ö−ÖÖ´ÖÖ 2) ¯ÖÖêÙü ´ÖÖ™Ôü´Ö ׸ü¯ÖÖê™Ôü 3) ‹±ú.†ÖµÖ.†Ö¸ü.“Öß. ¯ÖÏŸÖ

For Accidental Deaths I) Poilce panchanama II) P.M. Report III)
Copy of FIR

10

1.

•Ö−´Ö −ÖÖë¤ü †−Öã¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ

3 פü¾ÖÃÖ

Non Availability Certificate for Birth Registration

3 Days

¸êü¿Ö−Ö úÖ›Ôü“Öß ÃÖցÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ, †×¬Ö¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ, ¿ÖÖÃÖ−Ö / ¿ÖÖÃÖ−Ö´ÖÖ−µÖ ÃÖÓãÖêú›ãü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ
úÖµÖ´Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ
Attested Copy of Ration Card, Domicile Certificate, Any Vaild
Residence Proof In JCMC Area issued by Govt./Semi Govt./Govt.
Agency

2.

100 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ Ã™òü¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ÃÖŸµÖ¯ÖÏן֖ÖÖ»ÖêÖ
Affidavit on Stamp Paper (Rs.100/-)

11.

•Ö−´Ö −ÖÖë¤ü †−Öã¯Ö»Ö²¬ÖŸÖê“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ

3 פü¾ÖÃÖ

Non Availability Certificate for Birth Registration

3 Days

C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.doc

5

²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¾Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×#ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ Attested copy of Building commencement & Usage permission Certificate 3. 100 “µÖÖ Ã™òü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ) No Objection Certificate from Owner on RS. •Öã−Öß −Öôû •ÖÖê›ü#Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ £Öú²Ö֍úß ×−Ö¸Óüú ¤ü֏ֻÖÖ Øú¾ÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¯ÖÖ#Öּ߯üß ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Up to date receipt of water bill laid if the applicant is having lod water connection 6. ‘Ö¸ü ¯Ö¼üß †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ³Ö¸ü#ÖÖ êú»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Up to date receipt of Tax bill laid C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. ¸êü¿Ö−Ö úÖ›Ôü“Öß ÃÖցÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ.100/.1. ×´ÖôûúŸÖß“ÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of Property 2. †×¬ÖéúŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖà−ÖÖ −Öôû •ÖÖê›ü Öß ¤êü Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ. 15 פü¾ÖÃÖ New Water Connection for authorized construction 15 Days 1. †•ÖÔ¤üÖ¸ü ³ÖÖ›êü¯Ö¼üß¾Ö¸üᯙ ÃÖ×Æü¾ÖÖÃÖß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öֻ֍úÖ“ÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ (¹ý. 100 ¹ý¯ÖµÖÖÓ“µÖÖ Ã™òü¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ÃÖŸµÖ¯ÖÏן֖ÖÖ»ÖêÖ Affidavit on Stamp Paper (Rs. ¿ÖÖÃÖ−Ö / ¿ÖÖÃÖ−Ö´ÖÖ−µÖ ÃÖÓãÖêú›ãü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ úÖµÖ´Ö ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ True copies of Ration Card or Domicile Certificate 2. †×¬Ö¾ÖÖÃÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ.Stamp paper if the applicant is tenant 4.100/-) ¯ÖÖ Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Water Supply Department Duration 1.doc 6 . ײÖ÷Ö¸ü ‘Ö¸ü÷ÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ Øú¾ÖÖ ´Öֻ֍úÖ“ÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ No Objection Certificate from concerned Society or Owner for Non residential use of water 5.

2. −Öôû ú−ÖꌿÖ−Ö“ÖÖ ¾µÖÖÃÖ (‡Ó“Ö) 1/2 3/4 1 ±êú¹ý»Ö “ÖÖ•ÖÔ 50 75 100 ´ÖÓ•Öã¸ü ¤ü¸üÖ“µÖ 3 ´Ö×Æü−µÖÖ“Öê ¤êüµµÖú ‘Ö¸ü÷ÖãŸÖß ú−ÖꌿÖ−Ö ×²Ö÷Ö¸ü ‘Ö¸ü÷ÖãŸÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ׵֍ú 500 1800 1800 1500 5000 5000 3000 10000 10000 −Ö¾Öß−Ö −Öôû ú−ÖꌿÖ−Ö ´ÖÓ•Öã¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¸üßÖÖ ¤ãü¹ýßÖß ¯ÖÖê™üß ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ Öê ¿Ö㻍ú †ÖúÖ¸ü µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. 2000/7160/6000/20000/12000/40000/225000/450000/340000/675000/1350000/2700000/1800000/5400000/6080000/11250000/- C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.doc 7 . −Öôû ú−ÖꌿÖ−Ö †ÖúÖ¸ü 1 12 ‹´Ö‹´Ö 2 18 ‹´Ö‹´Ö 3 25 ‹´Ö‹´Ö 4 50 ‹´Ö‹´Ö 5 75 ‹´Ö‹´Ö 6 100 ‹´Ö‹´Ö 7 150 ‹´Ö‹´Ö 8 200 ‹´Ö‹´Ö ŸÖÎúÖ¸ü ×−Ö¾ÖÖ¸ü Ö ¾µÖ¾ÖãÖÖ ŸÖÎúÖ¸ü −ÖÖë¤ü×¾Ö µÖÖÃÖÖšüß ÃÖӯ֍Ôú úÖµÖÖÔ»ÖµÖê ‘Ö¸ü÷ÖãŸÖß ¤ü¸ü ¹ý.Îú. ײÖ÷Ö¸ü ‘Ö¸ü÷ÖãŸÖß / ¾µÖ¾ÖÃÖևԍú ¤ü¸ü ¹ý. ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖê −Öôû ÃÖÓµÖÖê•Ö−Ö (¾ÖÖ× Ö•µÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü) 15 פü¾ÖÃÖ New water connection for temporary purpose commercial 15 Days −ÖÖ÷Ö¸üߍúÖÓ−ÖÖ −Ö×¾Ö−Ö −Öôû ú−ÖꌿÖ−Ö ´ÖÓ•Öã¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ Ö ¿Ö㻍ú †ÖúÖ¸ü µÖÖŸÖ µÖêŸÖê. ¸üßµÖÖ“ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü ¤ü¸ü (¹ý¯ÖµÖê) 20 ±ãú™üÖ ¯ÖµÖÕŸÖ ú““ÖÖ ¸üßÖÖ 950/- ›üÖÓ²Ö¸üß ¸üßÖÖ 1260/ ÎúÖòÎúß™ü ¸üßÖÖ 1260/- ¯ÖÖ Öß ¯Ö¼üß †ÖúÖ¸ü Öß“Öê ×¾Öª´ÖÖ−Ö ¾ÖÖÙÂ֍ú ¤ü¸ü :†.

09403686203 µÖã. 2233041-42 ¯ÖÏ.doc 8 .−ÖÓ.Îú. úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ךüúÖ Ö 1 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍úÖ. ´Öß™ü¸ü ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß ú¹ý−Ö ¯ÖÖ#Öß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß −ÖÖë¤ü ¤üÖê−Ö / ŸÖß−Ö ´Ö×Æü−µÖÖŸÖã−Ö ‹ú¤üÖ ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ 7.Îú.Îú. 09403686385 µÖã. ¯ÖÏ. ¯ÖÖ#Öß ×²Ö»Ö ¤êü#Öê ¾ÖÖÙÂ֍ú ¯ÖϳÖÖ÷Ö (סֳÖÖ÷ÖßµÖ) †×¬ÖúÖ¸üß C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.ÃÖ. ¯ÖÖ#Öß ×²Ö»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÖê™üÖ−Öê †Ö»Ö껵ÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß ŸÖÎúÖ¸ü ×´ÖôûÖ»Öê¯ÖÖÃÖã−Ö 3 ¯ÖϳÖÖ÷Ö (×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ) †×¬ÖúÖ¸üß ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öê †ÖŸÖ 6.−ÖÓ.−ÖÓ.Îú. ¯ÖÏ´ÖãÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ±úÖê−Ö −ÖÓ. 6 / 7 ´ÖÖê. 09403686237 µÖã.−ÖÓ. 2262701 ¯ÖÏ. 09403686383 µÖã.†.Îú.ÃÖ. ¯ÖÖ#Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾ÖÍúôûßŸÖ ¾Ö ú´Öß ¤üÖ²ÖÖ−Öê ÆüÖê#Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 3 פü¾ÖÃÖ ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ / ú. −ÖÓ.Îú.Îú.−ÖÓ.Îú. ¯ÖϳÖÖ÷Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ Ã֍úÖôûß 10 ŸÖê 06 †. 09403686387 µÖã. 9 ²Ö ´ÖÖê. 12 ´ÖÖê.Îú. 09403686398 µÖã. 2 ´ÖÖê. 10 ´ÖÖê. ¯ÖÖ#Öß ×²Ö»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß 3 פü¾ÖÃÖ ¯ÖϳÖÖ÷Ö (×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ) †×¬ÖúÖ¸üß 5. 11 ´ÖÖê. 09403686345 µÖã. 2222261 ŸÖê 65 / 142 µÖã. †×³ÖµÖÓŸÖÖ 3. 09403686381 µÖã.ÃÖ. 09822593693 µÖã.Îú.Îú.−ÖÓ.Îú.Îú. 2235012 úÖ´ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ´ÖãµÖ ¯ÖÖ#µÖÖ“µÖ −Ö׻֍êú´Ö¬Öᯙ ÷ÖôûŸÖß ²ÖÓ¤ü ú¸ü#Öê. 1.Îú. 09403686389 µÖã. 2222261 ŸÖê 65/139 ¯ÖÏ.−ÖÓ. 09403686240 2. 1 ±úÖê−Ö −ÖÓ. 2 ±úÖê−Ö −ÖÓ.−ÖÓ. 4 ±úÖê−Ö −ÖÓ.ÎÓú. 4 ´ÖÖê. 3 ±úÖê−Ö −ÖÓ.−ÖÓ. •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö. 8 ´ÖÖê.Îú.1 ´ÖÖê. úÖ´Ö ¯Öã ÖÔ ÆüÖê µÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 3 פü¾ÖÃÖ ÃÖӯ֍Ôú †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÔ»ÖµÖ ¯ÖϳÖÖ÷Ö †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ ( ¯ÖÖ#Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ) 2.−ÖÓ. ¯ÖÖ#Öß ¤ãü×ÂÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß 24 ŸÖÖÃÖÖ“Öê †ÖŸÖ ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ / ú. †×³ÖµÖÓŸÖÖ (¯ÖÖ#Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ) 4.−ÖÓ.Îú. ÃÖӯ֍Ôú úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 24 ŸÖÖÃÖ ÃÖӯ֍Ôú †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¾Ö ´ÖÖê.−ÖÓ. 5 ´ÖÖê.Îú. 09403686376 µÖã.ÃÖ. 9 ´ÖÖê. 3 ´ÖÖê.

8.doc 9 . −Öôû ú−ÖꌿÖ−Ö ²ÖÓ¤ü êú»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¤êü#Öê ¯ÖÖ#Öּ߯üß £Öú²Ö֍úß ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ / ú. ײֻÖÖ“Öß −ÖŒú»Ö ×´Öôû#Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ. ×´ÖôûúŸÖß“ÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of property 2. †×³ÖµÖÓŸÖÖ ³Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 11. ´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 7/12 “ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ / ×ÃÖ™üß ÃÖ¾Æðü“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸ü ´ÖãÓ²Ö‡Ô ³ÖÖ›êü ×−ÖµÖÓ¡Ö#Ö úÖµÖªÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ ³ÖÖ›êüú¹ý −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öֻ֍úÖ“ÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ 7/12 or city Survey extract for proof of ownership or NOC of the owner if the applicant is not the protected tenant as per the Mumbai Rent Control Act 3. •Öã−Öß −Öôû •ÖÖê›ü#Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ £Öú²Ö֍úß ×−Ö¸Óüú ؍ú¾ÖÖ †ªÖµÖÖ¾ÖŸÖ ¯ÖÖ#Öּ߯üß ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Up to date receipt of water bill paid if the applicant is having old water connection 5. ‘Ö¸ü¯Ö¼üß †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ³Ö¸ü#ÖÖ êú»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Up to date receipt of Tax bill paid C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. £Öú²Ö֍úß −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ ¤êü#Öê ¾Ö †−ÖÖ´ÖŸÖ −Öôû ú−ÖꌿÖ−Ö ²ÖÓ¤ü ú¸ü#Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¸üŒú´Ö ¯Ö¸üŸÖ ú¸ü#Öê. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ×¾Ö−ÖÓŸÖß¾Ö¹ý−Ö −Öôû ú−ÖꌿÖ−Ö ²ÖÓ¤ü ú¸ü#Öê †•ÖÔ ú¹ý−Ö £Öú²Ö֍úß ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ ³Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖß 7 פü¾ÖÃÖÖŸÖ 10. †Ö¤êü¿Ö פü»µÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö 30 פü¾ÖÃÖÖŸÖ 12 £Öú²Ö֍úß ¾ÖÃÖã»Öß´Öãôêû ÖÓ›üßŸÖ êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÖ#Ö߯Öã¸ü¾ÖšüÖ 3 פü¾ÖÃÖÖÓ“Öê †ÖŸÖ ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ ¯Öã¾ÖÔ¾ÖŸÖ ÃÖã¹ý ú¸ü#Öê. ײÖ÷Ö¸ü ‘Ö¸ü÷ÖãŸÖß ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ Øú¾ÖÖ ´Öֻ֍úÖ“ÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ No objection Certificate form concerned Society or Owner for residential use of water 4. †•ÖÔ êú»µÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö 2 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ¯ÖϳÖÖ÷Ö (סֳÖÖ÷ÖßµÖ) †×¬ÖúÖ¸üß ±úß ³Ö¹ý−Ö 9. 1.

−Öôû úÖ¸üÖ÷Ö߸ü (¯»ÖÓ²Ö¸ü) µÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ ¤êü Öê 15 פü¾ÖÃÖ Licenses for plumber 15 Days C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. ú““Ö ‘Ö¸ü/—ÖÖê¯Ö›üß ÃÖ¥ü¿Ö ‘Ö¸üÖ“Öê ÃÖ´ÖãÆüÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´ÖãÆüߍú −Öôû •ÖÖê›ü#Öß Æü¾Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍êú−Öê šü¸ü×¾Ö»Ö껵ÖÖ ÃÖӏµÖꓵÖÖ ´ÖµÖÖÔ¤êü“µÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆãü−Ö ÃÖ−Ö 1995 ¯ÖÖÃÖã−Ö ÃÖ´ÖãÆüÖŸÖᯙ −ÖÖ÷Ö¸üߍúÖÓ“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´Æü#Öã−Ö ÖÖ»Ö߻֯Öîúß •ÖÖê›ü¯Ö¡Öê ؍ú¾ÖÖ ÖÖ»Öᯙ ¯Öîúß úÖê#ÖŸÖÖÆüß ‹ú •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö •ÖÖ›üÖ¾Öê.3. Residence proof of sulm dwellers before 1995 (Any of the following ) †) ¸êü¿Ö−Ö úÖ›Ôü A) Ration Card or ²Ö) ÃÖ−Ö 1995 ¯Öã¾Öá“Öê ×¾ÖªãŸÖ •ÖÖê›ü#Öß ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ B) proof showing that the elecritricity connection is prior to 1995 or ú) ÃÖ−Ö 1995 ¯Öã¾Öá ú¸ü †ÖúÖ¸ü#Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ú¸ü †ÖúÖ¸ü#Öß“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ C) Proof showing that the property is assessed before 1995 or ›ü) ±úÖê™üÖê ¯ÖÖÃÖ D) Photo pass of Slum dwellers 2. ãÖôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of Property 4.doc 10 . ÃÖ´ÖãÆüÖŸÖᯙ •Ö´Ö»Ö껵ÖÖ úÖê#ÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖ#µÖÖ“Öê ¤êüµµÖú †¤üÖ ú¸ü#µÖÖ“Öê Æü´Öß¯Ö¡Ö Assurance letter for payment of water bills from any of the persons in the slum dwellers group 3. ˆ““Ö™ü−Ö ¾Ö ¯Öã−Ö¾ÖÔÃÖ−Ö †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1971 †−¾ÖµÖê ÃÖÓ¸üÖßŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß ‘ÖÖ¸üúÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖ Öß ú−ÖꌿÖ−Ö ¤êü Öê 15 Days New water connection approval for protected slum dwellers under Maharashtra slum development police 1971 1. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ÷Ö»»Öß“”û ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü ÖÖ.

†ÖµÖ. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏן֓µÖÖ ´ÖÖ÷Öᯙ ²ÖÖ•ÖãÃÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¯Öê−ÖÖ−Öê ×»ÖÆüÖ¾Öê.‹ÃÖ. 7 פü¾ÖÃÖ Closing of water connection (Disconnection) 7 Days †ªÖ¾ÖŸÖ ¯ÖÖ#Öß ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Up to date receipt of Tax bill paid 2.“Öß . ‘Ö¸ü¯Ö¼üß †ªÖ¾ÖŸÖ ³Ö¸ü#ÖÖ êú»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Up to date receipt of Tax bill paid 5.) Photo of applicant (one Copy.¯Ö׸üÖÖ ˆÙŸÖ#ÖÔ êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡Ö Certifcate of plumber course competed form ITI or under schemes of JCMC 2. 1. ¯ÖÖ#Öּ߯üß ³Ö¸ü#ÖÖ êú»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Øú¾ÖÖ £Öú²Ö֍úß ×−Ö¸ÓüúÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ 6 ¯Öã:−ÖÔ −Öôû•ÖÖê›ü Öß ×´Öôû µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ Re. ¯Öã¾Öá“Öê −Öôû •ÖÖê›ü#Öß ÖÓ›üßŸÖ ú¸ü#µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. †−Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ (†ÃÖ»µÖÖÃÖ ) Experience certificate (if any) 6.1. ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍úÖ Öê¡ÖÖŸÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ Proof of Residence in JCMC area 7.¯ÖµÖÕŸÖ ) Certificate of Education Qualification (SSC & onward ) 5. ¿ÖîÖ×#֍ú †ÆÔüŸÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¤ü֏ֻÖê (ÃÖÛã֟ÖßŸÖ ŸÖê ‹ÃÖ.connection of water connection 15 Days 1.†ÖµÖ.doc 11 . −Öôû •ÖÖê›ü Öß ÖÓ›üßŸÖ ú¸ü Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ. ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of Property 3.™üß. write full name on backside of photo with pan ) 4. †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öê ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö (‹ú ¯ÖÏŸÖ.ÃÖß. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸ü −ÖÖê¤ü#Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡Ö (†ÃÖ»µÖÖÃÖ ) Copy of profession Tax registration certificate (if any ) 3.

ŸµÖÖ“ÖÖ ´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ Proof of ownership of property for which water connection required 3. ¯ÖÖ#Ö߯֙ü™üß †ªÖ¾ÖŸÖ ³Ö¸ü#ÖÖ êú»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Up to date receipt of water bill paid 4. 15 פü¾ÖÃÖ Permission for Drainage connection to municipal drain 15 Days ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ ¾Ö ´ÖÓ•Öã¸ü êú»Ö껵ÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Xerox copy of building permission and llan approved by JCMC 2.Copy of old water connection disconnection order 2. •µÖÖ ×´ÖôûúŸÖßÃÖÖšüß −Öôû •ÖÖê›ü#Öß Æü¾Öß †ÖÆêü. 3 פü¾ÖÃÖ No dues certificate of water Tax 3 Days †ªÖµÖÖ¾ÖŸÖ ¯ÖÖ#Öß ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ Up to date receipt of water bill paid 9. †ªÖ¾ÖŸÖ ¯ÖÖ#Öß ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Up to date receipt of water bill paid 7 1.100 “Öê Ùòü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü) Permission letter from original water connection holder (on Stamp paper of Rs. ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸üú ¯»ÖÓ²Ö¸ü−Öê þÖցÖÖ׍úŸÖ êú»Öê»ÖÖ ›Òêü−Öê•Ö ´ÖÖÓ›ü#Öß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸üÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. 1. ›Òêü−Öê•Ö ú−ÖꌿÖ−Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ×´Öôû Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ. £Öú²Ö֍úß −ÖÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ. −Öôû •ÖÖê›ü Öß ´Öֻ֍úßÆüŒú ÆüßÖÖÓŸÖ¸ü ú¸ü Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ Transfer of ownership of water connection 15 Days ´Öãôû −Öôû ¬ÖÖ¸üúÖÓ“Öê ÃÖÓ´ÖŸÖß¯Ö¡Ö (¹ý.doc 12 . ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of Property 3. ‘Ö¸ü¯Ö¼üß †ªÖ¾ÖŸÖ ³Ö¸ü#ÖÖ êú»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Up to date receipt of tax bill paid 8. 1.100) 2.

Rules ) 3. −Ö×¾Ö−Ö ¿ÖŸÖá“Öß •Ö×´Ö−Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖŸÖÔ Ûã֟Öᯙ êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖ´ÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖÓÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ Certificate issued by competent authority for revoking the conditions on land for caonditional land 5. ™ÒêüØÃÖ÷Ö ¾Ö 2 †´ÖÖê×−ÖµÖÖ ¯ÖÏןÖÃÖÆü One tracing & tow Amonia copies of the measurement map issued by the TILR showing boundries of the land regarding latest Hissa number / latest measurement map form the office of district land record C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. Rules ) Certificate of architect (appendix A of D. “µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ Æü§üß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸üÖ ´ÖÖê•Ö#Öß −֍úÖ¿ÖÖ / −Ö÷Ö¸ü³Öã´ÖÖ¯Ö#Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ֍ú›üᯙ †ªÖ¾ÖŸÖ ´ÖÖê•Ö−Öß −֍úÖ¿ÖÖ 1. ŸÖÖ»ÖãúÖ ×−Ö׸üÖú ³Öã´Öß †×³Ö»ÖêÖ µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ †ªÖ¾ÖŸÖ ×ÆüÃÃÖÖ −ÖÓ. ÃÖ´ÖÖ ¾Öúß»ÖÖ“ÖÖ ™üÖµÖ™ü»Ö ¾Ö ÃÖ“ÖÔ ×¸ü¯ÖÖ™Ôü Title & search report from competent advocate 6. •Ö×´Ö−Öß“ÖÖ 3 ´Ö×Æü−µÖÖ“µÖÖ †Ö×ŸÖ»Ö 7/12 “ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ / ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖꓵÖÖ ¸üוÖ™ü¸ü úÖ›üÖÔ“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ 7/12 extract of land within 3 months period from the date pf application / Extact of property Register card 4.doc 13 . ¾ÖÖßÖã ׿ֻ¯ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ (appendix A of D.C.C.C.Location map for drainage arrangmanet duly signed by license plumber 3. Rules ) 2. Rules ) Attachment for layout approval (appendix A of D.C. ¸êüÖÖӍú−Ö ´ÖÓ•Öã¸üßÃÖÖšüß •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö (appendix A of D. ¸êüÖÖӍú−Ö ´ÖÓ•Öã¸üß ×´Öôû µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 60 פü¾ÖÃÖ Layout Approval 60 Days 1. †ªÖµÖÖ¾ÖŸÖ ×´ÖôûúŸÖ ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ (•Öã−µÖÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ) Up to date receipt of tax bill paid (for old construction ) −Ö÷Ö¸ü¸ü“Ö−ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Town Planning Department Duration 1.

׾֍úÖÃÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖᯙ ¾Öê÷Ö¾ÖêôûµÖÖ †Ö¸üÖ#Ö֏ÖÖ»Öß ¾Ö ׾֍úÖÃÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üßµÖ֏ÖÖ»Öß Öê¡Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍êúÃÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ú¸ü#µÖÖ“Öê Æü´Öß¯Ö¡Ö †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ Assurance letter for handing over the area covered under various reservation of develomant plan and DP Roads to corporation if necessary 10 ÃÖ´ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸üú ¾ÖßÖã ׿ֻ¯ÖúÖ¸ü /†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ−Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê ¾Ö ´Öֻ֍ú / ãú»Ö´ÖãÖŸµÖÖ¸ü¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸üú µÖÖÓ−Öß Ã¾Öցָüß êú»Ö껵ÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß Seven copies of map prepared by licensed architect/ Engineer & duely signed by owner power of attorney holder 11 ´Öֻ֍úÖ“Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸üú ŸÖÖÓס֍ú ¾µÖŒŸÖß/ ¾ÖÖßÖã ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö µÖÖÓ“Öê −Öê´Ö#Öãúß ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯Ö¡Ö Appointment letter of licensed architect Engineer issued by owner 12 ŸÖÖÓס֍ú ¾µÖŒŸÖß / ¾ÖÖßÖæ¿ÖÖÃ¡Ö–Ö µÖÖÓ“Öê þÖߍéúŸÖß¯Ö¡Ö Acceptance letter of licensed architect engineer 13 •Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸ü#Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú¸üߟÖÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ −ÖÖ»Öê / ÷Ö™üÖ¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸êü −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ 3 ¯ÖÏŸÖß Three copies of map showing proposed gutter & nalla for stromwater drainge department 14 ´Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸ü#Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú¸üߟÖÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¾Ö ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“ÖÖ ¯»ÖÖò™ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸üÖ −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ 3 ¯ÖÏŸÖß Three copies of map showing proposed construction & surrounding area for Underground drainge department C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. ™ÒêüØÃÖ÷Ö ¾Ö 2 †´ÖÖê×−ÖµÖÖ ¯ÖÏןÖÃÖÆü One tracing & tow ammonia copies of Hieea wise Gutbook extract from TILR 8. ŸÖÖ»ÖãúÖ ×−Ö׸üÖú ³Öã´Öß †×³Ö»ÖêÖ µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ ×ÆüÃÃÖê¾ÖÖ¸ü ÷Ö™ü²Öãú ˆŸÖÖ¸üÖ ¾Ö 1.7. †Ö¾Öê¤üú ´Öֻ֍ú −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öãôû ´Öֻ֍úÖ“Öê ¯ÖÓו֍éúŸÖ ãú»Ö´ÖãÖŸµÖÖ¸ü¯Ö¡Ö If applicant is not owner then power of attorney of original owner Registered 9.doc 14 .

“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ Æü§üß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸üÖ ´ÖÖê•Ö#Öß −֍úÖ¿ÖÖ / −Ö÷Ö¸ü ³Öã´ÖÖ¯Ö−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ ú›üᯙ †ªÖ¾ÖŸÖ ´ÖÖê•Ö#Öß −֍úÖ¿ÖÖ ™ÒêüØÃÖ÷Ö ¯ÖÏŸÖ ¾Ö ¤üÖê−Ö †´ÖÖê×−ÖµÖÖ ¯ÖÏŸÖßÃÖÆü One tracing & tow Amonia copies of the measurement map issued by the TILR showing boundries of the land regarding latest Hissa number / latest measurement map form the office of city land measurement 8 ŸÖÖ»ÖãúÖ ×−Ö¸ü߁֍ú ³Öã´Öß †×³Ö»ÖêÖ µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ ×ÆüÃÃÖê¾ÖÖ¸ü ÷Ö™ü²Öãú ˆŸÖÖ¸üÖ ™ÒêüØÃÖ÷Ö ¯ÖÏŸÖ ¾Ö ¤üÖê−Ö †´ÖÖê×−ÖµÖÖ ¯ÖÏŸÖßÃÖÆü C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.2 ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ / ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ¯ÖÏ´ÖÖ Ö¯Ö¡Ö ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 60 פü¾ÖÃÖ Building construction permission / Building commencement certificate 1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ / ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡ÖÖÃÖÖšüß •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö (appendix A of D. Rules é Enclosues for Building construction permission / commencement certificate (appendix A of D.C. Rules ) 2 ¾ÖÖßÖã׿ֻ¯Öú¸üÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ (appendix A of D.C.C.doc 15 .C. Rules ) Certificate of aechitect (appendix A of D. Rules ) 3 •Ö×´Ö−Öß“ÖÖ ŸÖß−Ö ´Ö×Æü−µÖÖÓ“µÖÖ †ÖŸÖᯙ 7/12 ˆŸÖÖ¸üÖ / ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖꓵÖÖ ¸üוÖ™ü¸ü úÖ›üÖÔ“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ 7/12 Extract of land within 3 momths period from the date of application / Extract of property Register card 4 1/4/1957 ¯ÖÖÃÖã−Ö —ÖÖ»Öê»Öê ±êú¸ü±úÖ¸ü ˆŸÖÖ¸êü Extract of all mutation taken place from 1/4/1957 5 −Ö¾Öß−Ö ¿ÖŸÖá“Öß •Ö´Öß−Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖŸÖÔ ×¿Ö£Öᯙ êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ Certificate issued by competent authority for revoking the conditions on land for caonditional land 6 ÃÖÖ´Ö ¾Öúß»ÖÖ“ÖÖ ™üÖµÖ™ü»Ö ¾Ö ÃÖ“ÖÔ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü Title & search report from competent advocate 7 ŸÖÖ»ÖãúÖ ×−Ö¸ü߁֍ú ³Öã´Öß †×³Ö»ÖêÖ µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ †ªÖ¾ÖŸÖ ×ÆüÃÃÖÖ −ÖÓ.

One tracing & tow ammonia copies of Hieea wise Gutbook extract from TILR 9 †Ö¾Öê¤üú ´Öֻ֍ú −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öãôû ´Öֻ֍úÖÓ“Öê ¯ÖÓ•ÖߍéúŸÖ ãú»Ö´Ö㏵֟ÖÖ¸ü¯Ö¡Ö If applicant is not owner then power of attorney of original owner Registered 10 ׾֍úÖÃÖ µÖÖê•Ö−ÖêŸÖᯙ ¾Öê÷Ö¾Öê÷ÖôûµÖÖ †Ö¸üÖ#Ö֏ÖÖ»Öᯙ ¾Ö ׾֍úÖÃÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üßµÖ֏ÖÖ»Öᯙ Öê¡Ö ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍êúÃÖ ÆüßÖÖÓ¸üßŸÖ ú¸ü#µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê Æü´Öß¯Ö¡Ö Assurance letter for handing over the area covered under various reservation of develomant plan and DP Roads to corporation 11 ÃÖÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸üú ¾ÖÖßÖã׿ֻ¯ÖúÖ¸ü / †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ−Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê ¾Ö ´Öֻ֍ú / ãú»Ö ´Ö㏵֟ÖÖ¸ü¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸üú µÖÖÓ−Öß Ã¾Öցָüß êú»Ö껵ÖÖ −֍úÖ¿ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÖŸÖ ¯ÖÏŸÖß Seven copies of map prepared by licensed architect/ Engineer & duely signed by owner power of attorney holder 12 ¸êüÖÖӍú−Ö ´ÖÓ•Öã¸üß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¸êüÖÖӍú−ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Copy of layout if layout is approved sanction 13 ÙÒüŒ“Ö¸ü»Ö ‡ÓוÖ×−ÖµÖ¸ü ú›üᯙ Sturctural Stability (³ÖãÓú¯Ö †¾Ö¸üÖê¬Ö ÃÖ×ÆüŸÖ ) ¤ü֏ֻÖÖ Sturctural Stability certificate (including Earthquake resistance) issued by licensed structural Engineer 14 ŸÖôû + “ÖÖ¸ü ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üᯙ ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC from fire brigade if building is having more than ground + four floors 15 ×¾Öª´ÖÖ−Ö ³ÖÖ›êüú¹Óý“µÖÖ ¯Öã−ÖÔ¾ÖÃÖ−ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê Æü´Öß¯Ö¡Ö Assurance letter for rehabilitation of the existence tenants. 16 ´Öֻ֍úÖ“Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸üú ŸÖÖÓס֍ú ¾µÖŒŸÖß / ¾ÖÖßÖã¿ÖÖÃ¡Ö–Ö µÖÖÓ“µÖÖ −Öê´Ö#Öãúß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯Ö¡Ö Appointment letter of licensed architect / Architect / Engineer issued by owner.doc 16 . 17 ŸÖÖÓס֍ú ¾µÖŒŸÖß / ¾ÖÖßÖã¿ÖÖÃ¡Ö–Ö µÖÖÓ“Öê þÖߍéúŸÖß¯Ö¡Ö C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.

Rule ) C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. 20 ¯ÖÖ#Ö߯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú¸üߟÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ3 ¯ÖÏŸÖß Three coppice of the location map for water supply Department. 21 ÃÖ−Ö¤ü“Öß ¯ÖÏŸÖ Copy of sanad 22 ײÖ−Ö¿ÖêŸÖß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß“Öß ¯ÖÏŸÖ N.doc 17 . order copy 3 1 •ÖÖêŸÖÖ ¯Öã ÖÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ 15 פü¾ÖÃÖ Plinth Completion certificate 15 Days •ÖÖêŸÖÖ ¯Öã#ÖÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻµÖÖÃÖÖšüß •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö Enclosures for plinth completion (Appendix G of D. 19 ´Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸ü#Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú¸üߟÖÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¾ÖÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö“ÖÖ ¯»ÖÖò™ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸üÖ −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ 3 ¯ÖÏŸÖß Three coppice of map showing proposed building construction & surrounding area for Underground Drainage Department.C. rule) 2 ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏ Attested copy of Building construction permission 4 1 ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã#ÖÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ / ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ 21 פü¾ÖÃÖ Issue of Construction Completion certificate / Use permission 21 Days ³ÖÖ÷Ö ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã#ÖÔŸÖꓵÖÖ ¤ü֏ֻµÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ †•ÖÔ Application in specified format for part construction completion certificate (Appendix J of D.C.A.Acceptance letter of licensed Architect / Engineer 18 •Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸ü#Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú¸üߟÖÖ ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ −ÖÖ»Öê / ÷Ö™üÖ¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸êü −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ 3 ¯ÖÏŸÖß Three coppice of map showing proposed gutter & nalla for stromwater Drainage Department.

if building is having more than ground + four floors. 100/.II “µÖÖ ŸÖß−Ö ¯ÖÏŸÖß Three coppice of schedule II 6 ŸÖôû + “ÖÖ¸ü ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üᯙ ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖÖšüß †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC from fire brigade if building is having more than ground + four floors 7 ŸÖôû + “ÖÖ¸ü ´Ö•Ö»µÖÖ¾Ö¸üᯙ ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬Öᯙ ˆ«üÖÆü−ÖÖÓÃÖÖšüß ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ´ÖãµÖ †Û³–ÖµÖÓŸÖÖ (×¾ÖªãŸÖ) µÖÖÓ“Öê ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC from Department of chief Engineer (Electrical) of state Government for lift.C. 8 ×¾Ö.stame paper ( Appendix L of D.µÖÖê. Rule ) 3 ÙÒüŒ“Ö¸ü»Ö ‡ÓוÖ×−ÖµÖ¸ü ú›üᯙ Structural Stability (³ÖãÓú¯Ö †¾Ö¸üÖê¬Ö ÃÖ×ÆüŸÖ) ¤ü֏ֻÖÖ Structural stability certificate (Including Earthquake resistance ) issued by dicensed structural Engineer 4 ײÖ−Ö¿ÖêŸÖß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ Attested copy of non agricultural permission 5 ¿Öê›üµÖã»Ö .doc 18 . ¸üßÖÖ ¾Ö †Ö¸üÖ#ÖÖÓ“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÖ²ÖÖ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Possession receipt regarding transfer of area / land covered under various reservations of Development plan and DP roads to Corporation 9 ¯Öã#ÖÔ úÖ´ÖÖ“µÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ“µÖ †Öšü ¯ÖÏŸÖß Eight coppice of the map of total completed work / construction 10 ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸üÖ“Öß £Öú²ÖÖß −ÖÃÖ»µÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ No dues certificate of property tax C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.2 ³ÖÖ÷Ö ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã#ÖÔŸÖꓵÖÖ ¤ü֏ֻµÖÖÃÖÖšüß ¿Ö³ÖÓ¸ü ¹ý¯ÖµÖÖÓ“Öê Ùòü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸üᯙ Æü´Öß¯Ö¡Ö Assurance letter for part construction completion certificate on Rs.

2 •µÖÖ ³ÖãÖÓ›üÖ¾Ö¸ü ׾֍úÖÃÖ ÆüŒú ¾Ö÷ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. True copy of letter of sanctioned development rights. ŸµÖÖ ³ÖãÖÓ›üÖ“µÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê −֍úÖ¿Öê (ÃÖ¤ü¸ü −֍úÖ¿ÖÖ´Ö¬µÖê ׾֍úÖÃÖ ÆüŒú úÃÖê ¾ÖÖ¯Ö¸ü#ÖÖ¸ü Æêü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. 15 ´Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸ü#Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷ÖßÃÖÖšüß ¤êü#µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻµÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ True copy of the NOC issued by the Underground Drainage Department at the time of giving building permissions 5 ÆüßÖÖÓŸÖ¸ü ÖßµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüŒú ¾Ö÷ÖÔ ú¸ü Öê Transfer / Allocation / Handing over of TDR 1 ׾֍úÖÃÖ ÆüŒú ´ÖÓ•Öã¸üß“Öê ¯Ö¡ÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ.) C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.section showing gutters. 14 ´Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸ü#Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú¸üߟÖÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ´ÖÓ•Öã¸üß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ True copy of building permissions for underground drainage department.11 ¯ÖÖ#Öß ú¸üÖ“Öß £Öú²Ö֍úß −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ No dues certificate of water tax 12 •Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸ü#Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›ãü−Ö ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ êú»Öê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê ²ÖÖÓ¬Ö#µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ −ÖÖ»Öê / ÷Ö™üÖ¸êü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸êü ¾Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ÎúÖòÃÖ ÃÖꌿÖ−Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸êü −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ 3 ¯ÖÏŸÖß Three coppice of the maps & croos. 13 ´Ö»Ö×−Ö:ÃÖÖ¸ü#Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›ãü−Ö ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê ²ÖÖÓ¬Ö#µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ÃÖꯙüߍú ™òüú / ÃÖÖêú¯Öß™ü / ›Òêü−Öê•Ö »ÖÖ‡−ÃÖ (´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖÃÖÆü) ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸êü −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ 3 ¯ÖÏŸÖß Three coppice of maps (with measurement ) showing septic tanks / soak pit / Drainage lines construction as proposed & approved by Underground Drainage department at the time of giving building permission.doc 19 . nalla construction as proposed & approved by storm water drainage at the time of giving building permission.

Maps of land on which development rights are to be transferred ( It is necessary to denote details in the map about the use of development rights. 3 −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ 1) ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“ÖÖ 2) ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß −ÖÃÖ»ÃÖÖÃÖ ×¾ÖúÖÃ֍úÖ“ÖÖ NOC from 1) Society if society is in existence 2) Developer if society is not in existence 4 ÙÒüŒ“Ö¸ü»Ö ‡ÓוÖ×−ÖµÖ¸ü ú›üᯙ ¤êüÖ¸êüÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö Certificate from the structural Engineer 9 ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ´ÖÓ•Öã¸üß ¾Ö ¯Öã ÖÔŸÖꓵÖÖ ¤ü֏ֻµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.doc 20 . 3 ¾ÖÖœüß¾Ö ²ÖÖӬ֍úÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“Öê Stability Certificate. 6 ¸üßÖÖ ¹Óý¤üߍú¸ü ÖÖ−Öê ²ÖÖ¬ÖßŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ •ÖÖ÷Öê“Öê ¤ü֏ֻÖê 5 פü¾ÖÃÖ Certificate of area affected in the road widening 1 ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍úÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê ˆ¯Ö †×³ÖµÖÓŸÖÖ / úÖµÖԍúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ •ÖÖ÷ÖÖ ŸÖÖ²µÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“ÖÖ Öê¡Ö −֍úÖ¿ÖÖ ¾Ö ¤ü֏ֻÖÖ Location map & certificate from the concerned executive / Deputy Engineer of the Corporation for acquired land. 7 ׾֍úÖÃÖ µÖÖê•Ö−Öê“ÖÖ ³ÖÖ÷Ö −֍úÖ¿ÖÖ 7 פü¾ÖÃÖ Issue of part map of development plan 8 ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖ»ú−Öß ²ÖÓ¤ü ú¸ü Öê 7 פü¾ÖÃÖ Permission for closing of balcony 1 ²ÖÓפüÃŸÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖ ²ÖÖ»ú−Öß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ·µÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ 4 ¯ÖÏŸÖß Maps showing balconies to be enclosed (4 copies) 2 ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×#ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ ¾Ö ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã#ÖÔŸÖꓵÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Certified copy of the occupation / Constriction completion certificate and map of completed contraction. Building stability certificate for additional construction.

×−Ö.Issue of true copies of construction permission / completion certificate 1 ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ´ÖÓ•Öã¸üß / ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã#ÖÔŸÖꓵÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ Copy of building permission / construction certificate.³Öã.doc 21 . †×³Ö»ÖêÖ / ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öêú›üᯙ †ªÖ¾ÖŸÖ ´ÖÖê•Ö#Öß −֍úÖ¿ÖÖ Copy of the measurement map issued by the TILR showing boundries of the land regarding latest hissa number / Latest measurement map form the office of copy land measurement 3 ŸÖÖ.×−Ö. 2 −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ †´ÖÖê×−ÖµÖÖ ¯ÖÏŸÖß (”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖß Ûþ֍úÖ¸ü»µÖÖ •ÖÖ#ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ) Amonia prints of the maps ( Xerox copies will not be accepted 10 ×¾Ö׿Ö™ü ³ÖãÖÓ›üÖ²Ö²ÖÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß“ÖÖ †×³Ö¯ÖÏÖµÖ (—ÖÖê−Ö ¤ü֏ֻÖÖ) Issue of Development plan provisions and remarks ( For specific piece of land ) 1 ´Öֻ֍úß ÆüŒú ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ 7/12 ˆŸÖÖ¸üÖ / ×ÃÖ™üß ÃÖ¾Öì ˆŸÖÖ¸üÖ / ÃÖ−Ö¤ü Proof of ownership 7/12 extract / city survey extract / Sanad copy 2 ŸÖÖ. †×³Ö»ÖêÖ / ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ ×ÆüÃÃÖê¾ÖÖ¸ü ÷Ö™ü²Öãú ˆŸÖÖ¸üÖ Copy of Hissa wise Gut book extract from TILR 11 ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß / ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã ÖÔŸÖê“ÖÖ ¯Ö›üŸÖÖôû Öß Issue of construction permission / construction completion inspection certificate 12 †ÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ Issue of distance certificate 13 ×¾Ö•ÖꓵÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖÃÖÖšüß −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC for obtaining Electric Supply 1 ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß / ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ“Öß ”ûÖµÖ֍úàŸÖ ¯ÖÏŸÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.³Öã.

•ÖÖêŸÖÖ ¯Öã#ÖÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ / ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã#ÖÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö Detailed information about building permissions plinth completion certificate and completion certificates obtained during the last year .doc 22 . 16 ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ×šüúÖ Öß ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ †−Öã–ÖêµÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ 1 ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ¾Ö −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.Copy of Construction permission / use permission 2 ׾֍úÃÖ−֍úŸÖÖÔ / ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓãÖê“Öê −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¯Ö¡Ö NOC from developer / Housing Society 3 ³ÖÖ›êüú¹ý †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öãôû ´Öֻ֍úÖ“Öê −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¯Ö¡Ö 100 ¹ý.stamp paper if applicant is tenant 4 •ÖÖ÷Öê“ÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location map of the place 14 †×³ÖµÖÓŸÖÖ / ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ License for Engineer / Supervisor 1 ¿ÖîÖ×#֍ú ¯ÖÖ¡ÖŸÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡Öê Certificate of Educational Qualification 2 †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡Öê Experience Certificate 3 ¾ÖŸÖãÔ#Öãúß“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ Character certificate 4 ¤üÖê−Ö ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü ±úÖê™üÖê (±úÖê™üÖê“µÖ ´ÖÖ÷Öᯙ ²ÖÖ•ÖãÃÖ −ÖÖÓ¾Ö ×»ÖÆüÖ¾Öê) Two passport size photographs ( write name behind photo ) 15 †×³ÖµÖÓŸÖÖ / ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ −ÖãŸÖ−Öߍú¸ü Ö Renewal of Engineer / Supervisor license 1 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ Original copy of license 2 ´ÖÖ÷Öᯙ ¾ÖÂÖÖÔŸÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ פü»µÖÖ ÷Öê»Ö껵ÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡Ö. 100/. “µÖÖ Ã™òü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü Noc from Owner on RS.

´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê úÖ¤ü¯Ö¡Öê C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.Certified copy of the construction permissions and maps 2 ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã#ÖÔŸÖê“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ¾Ö −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Certified copy of the construction completion Certificate and map of completed construction 3 ÷ÖÖôûµÖÖ“Öê ךüúÖ#Ö ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ·µÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ copy of the map showing location of shop 4 ׾֍úÖÃ֍ú / ÷ÖéÆü×−Ö´ÖÖÔ#Ö ÃÖÓãÖê“ÖÖ −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC from developer / society / housing corporation 5 •ÖÖ÷Öê“Öê ÃÖ´´ÖŸÖß ¯Ö¡Ö (ÖÖ»Öᯙ ¯Öîúß úÖê#ÖŸÖêÆüß ‹ú •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖ¾Öê) NOC for the place (Attached any one of the following ) †) †•ÖÔ¤üÖ¸ü •ÖÖ÷Öê“ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ´Öֻ֍ú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÖ ´Æü#Öã−Ö ´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê / ú¸üÖ¸ü ¯Ö¡Ö If the applicant is owner of the business place of ownership / agreement ²Ö) †•ÖÔ¤üÖ¸ü ³ÖÖ›êüú¹ý †ÃÖ»µÖÖÃÖ •ÖÖ÷ÖꓵÖÖ ´Öֻ֍úÖ“Öê / ãú»Ö´Ö㏵֟ÖÖ¸ü ¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸üúÖ“Öê (¯ÖÖò¾Ö¸ü †Öò±ú †ò™ü−Öá) ¹ý. 100 “µÖ Ùòü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ÃÖ´´ÖŸÖß ¯Ö¡Ö If applicant is tenant then NOC from the owner / power of attorney holder of the place on the stamp paper of Rs.doc 23 .100/- ú) †•ÖÔ¤üÖ¸ü þ֟Ö: ãú»Ö´Ö㏵֟ÖÖ¸ü ¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸üú †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß If the applicant of attorney holder then its true copy 17 1 ¾ÖÖ¯Ö¸ü ²Ö¤ü»Ö ؍ú¾ÖÖ ×¾Ö׿Ö™ü ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ 20 פü¾ÖÃÖ NOC for specific use or change in use 20 Days ׾֍úÖÃ֍ú ؍ú¾ÖÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¯Ö¡Ö (ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ) NOC from Developer / society 2 ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ 6 ¯ÖÏŸÖß (ÃÖ¤ü¸ü −֍úÖ¿ÖÖ»ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖӍúßŸÖ ÷ÖÖôûÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü) 6 Copies of Building map (Above mentioned Gala / Shop should in the map) 3.

ú›üᯙ †Ö¤êü¿Ö ¯Ö¡Ö order issued from ULC 4 ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ŸÖ»ÖÖšüµÖ֍ú›üᯙ ¤ü֏ֻÖÖ Certificate issued by concerned talathi 19 ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ / ¯ÖÏÖ¸Óü³Ö ¯ÖÏ´ÖÖ Ö¯Ö¡Ö ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 60 פü¾ÖÃÖ Issue of revised building construction permission /building 60 Days commencement certificate 1 ´Öãôû ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ´ÖÓ•Öã¸üß †Ö¤êü¿Ö ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß ¾Ö −֍úÖ¿Öê True coppice of the original & revised building construction permission along with plans 2 ´Öãôû ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯Öã#ÖÔŸÖꓵÖÖ ¤ü֏ֻµÖÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß ¾Ö −֍úÖ¿Öê True coppice of the original & revised coustruction completion certificate and plan 3 ׾֍úÖÃÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»ÖߟÖᯙ •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö † Appendix A of D.C.Proof of ownership 4 •¾Ö»Ö−Ö¿Öᯙ ¯Ö¤üÖ£ÖÖÔÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ †÷−Öß¿Ö´Ö−Ö ¤ü»Ö֍ú›üᯙ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC from fire brigade if inflammable / explosive goods are to be used/ stored 18 1.‹»Ö.ÃÖß.doc 24 .Rule C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. ŸÖÖ»ÖãúÖ ×−Ö¸ü߁֍ú ³Öã´Öß †×³Ö»ÖêÖ µÖÖÓ“Öê ú›ãü−Ö •Ö´Öß−Ö ´ÖÖê•Ö Öß ú¸üߟÖÖ −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ 15 פü¾ÖÃÖ NOC for measurement of land form TILR 15 Days 7/12 ˆŸÖÖ¸üÖ 7/12 Extract 2 ÃÖ¾ÖÔ ±êú¸ü±úÖ¸ü ˆŸÖÖ¸êü All mutation entries 3 µÖã.

4 •Ö×´Ö−Öß“ÖÖ “ÖÖ»Öã ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ 7/12 ˆŸÖÖ¸üÖ ¾Ö ±êú¸ü±úÖ¸ü¯Ö¡Öêú ´Öãôû¯ÖÏŸÖß / ×ÃÖ™üß ÃÖ¾Æìü ˆŸÖÖ¸üÖ 7/12 Extract for current year / Extract of all mutations / city Survey Extract 5 »Ö÷ÖŸÖ“Öß •Ö´Öß−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê¾Öã−Ö ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ −֍úÖ¿Öê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ i) ¾ÖÖœüß¾Ö Öê¡ÖÖ“Öê •Ö´Öß−Öß“ÖÖ ŸÖÖ»ÖãúÖ ×−Ö׸üÖú ³Öã´Öß †×³Ö»ÖêÖ µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ †ªÖ¾ÖŸÖ ´ÖÖê•Ö#Öß −֍úÖ¿ÖÖ ii) ÃÖÓ¯Öã#ÖÔ ×ÆüÃÃÖê¾ÖÖ¸ü ÷Ö™ü²Öãú If revised maps are submitted considering closest land then i) latest measurement map form TILR for additional area / land ii) 6 Hiss wise -Gut book extract form TILR †−ÖãÃÖã“Öß ¤üÖê−Ö (ŸÖß−Ö ¯ÖÏŸÖß) Schedule .II (3 copies ) 7 ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê. ¾ÖÖœüß¾Ö ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö /†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ²Ö¤ü»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ If society NOC form society for additional construction / Internal changes 8 ÆüßÖÖÓŸÖ¸ü#ÖßµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüŒú ´ÖÓ•Öã¸ü êú»Ö껵ÖÖ †Ö¤êü¿Ö ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Copy of sanctioned TDR orders 9 ׾֍úÖÃÖ ÆüŒú ÆüßÖÖÓ¸ü#ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖŸµÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×#֍ú ú¸üÖ¸ü¯Ö¡Ö (Agreement ) True copy of agreement related to transfer of development Rights 10 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸ü ¾ÖÖßÖã׿ֻ¯ÖúÖ¸ü /†×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ−Öß ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê ´Öֻ֍ú /ãú»Ö ´Ö㏵֟ÖÖ¸ü ¬ÖÖ¸üú µÖÖÓ−Öß Ã¾Öցָüß êú»Ö껵ÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖŸÖ ¯ÖÏŸÖß Seven copies of plan prepared by licensed architect / engineer and duly signed by owner / power of attorney holder 11 ÃÖã¬ÖÖ¸üßŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷ÖßÃÖÖšüß úÖê#ÖŸµÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü#ÖÖ / ¾ÖÖœüß¾Ö ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ êú»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ“ÖÖ ÃÖ×¾Ößָü ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö (¸Óü÷ÖÖ−Öê ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Ö껵ÖÖ −֍úÖ¿ÖÖÃÖÆü ) C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.doc 25 .

™üß.‹´Ö “Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡Ö Certified copy of the counstruction completion / usage permission along with approved map OR copy of Certificate issued by CTS/ADM office regarding E/U No 2 7/12 “ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ ÃÖÖšüß ÃÖ¾Æìü“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ 7/12 Extract / city survey extract 3 ´Öֻ֍úÖ“ÖÖ / ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“ÖÖ −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC of owner / society C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.›üß.‹ÃÖ/‹. ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¤ãü¹ýÃŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ Permission for repair / Renovation of building / property 15 Days ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ¾Ö ´ÖÓ•Öã¸ü −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×#ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ Øú¾ÖÖ ‡/µÖã −ÖÓ²Ö¸ü ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖß.Details regarding maoification / additional condtruction proposed in revised building permission (Revised plan with modification / addotion highlighted in color ) 12 ײÖ−Ö¿ÖêŸÖß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Attested copy of NOC agricultural permission 13 Appendix F −ÖãÃÖÖ¸ü ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ÃÖã¹ý êú»µÖÖ“Öê úôû×¾Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¤ü»Ö껵ÖÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Copy of letter conveying construction started as per Appendix F 14 •ÖÖêŸÖÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã#ÖÔŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ‘ÖêŸÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Copy of the plinth complttion certificate 15 †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖᯙ −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC from fire brigade 16 ÙÒüŒ“Ö¸ü»Ö ‡×•Ö×−ÖµÖ¸ü ú›üᯙ Structural Stability Certificate (¾ÖÖœüß¾Ö ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¤ü֏ֻÖÖ ) Structural Stability Certificate from Structural Engineer (Certificate for proposed additional construction ) 20 1.doc 26 .

O uthasnager 6 ´Ö韵Öã ¤ü֏ֻÖÖ Death certificate 7 Sale deed duly atresled Ö¸êü¤üß ÖŸÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ 8 ¯Öã¾ÖÔ ÃÖÓ´ÖŸÖß ¯ÖÏן֖ÖÖ »ÖêÖ Consent Affidavit 9 −ÖÖë¤ü#ÖߍéúŸÖ ‡“”ûÖ¯Ö¡Ö (êú»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ) C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.D. ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü êú»Ö껵ÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“Öê úÖ¡Ö#Ö Cutting of the advertisement published in the news paper as per the prescribed format 3 †−ÖãÃÖã“Öß ŸÖß−Ö (See Chapter VII) Schedule .doc 27 .4 ¤ãü¹ýßÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖÖßÖã×¾Ö¿ÖÖ¸ü¤üÖ ´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü#µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ ×Ӎú¾ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸üú †×³ÖµÖŸµÖÖ−Öê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê −֍úÖ¿Öê Map prepared by architect or license engineer for renovation / repair 5 ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ#Öּ߯üß ú¸ü £Öú²Ö֍úß −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ No dues certificate of property & Water tax ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸ü ×¾Ö³ÖÖ÷Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Property tax Department Duration 1 ¾ÖÖ¸üÃÖÖ ÆüŒúÖ−Öê ×´ÖôûúŸÖß ÆüßÖÖÓŸÖ¸ü#Ö ú¸ü#Öê Transfer of property with heredity 1 ÃÖ´ÖÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ−Öê פü»Öê»ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ ¤ü֏ֻÖÖ Succession Certificate given by competent court 2.III (See Chapter VII) 4 †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ Up to date receipt of tax bill paid 5 ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ ¯Ö¡Ö Letter form S.

III (See Chapter VII) 4 †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ Up to date receipt of tax bill paid 5 ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ ¯Ö¡Ö Letter form S.D.O jalgaon 3.doc 28 . 1 £Öú²Ö֍úß −ÖÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ 3 פü¾ÖÃÖ No dues certificate of property tax 3 Days †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ Up to date receipt of tax bill paid 4 1 ×´ÖôûúŸÖß“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 4 פü¾ÖÃÖ Extract of property 4 Days †ª¾ÖµÖÖ¾ÖŸÖ ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ Up to date receipt of tax bill paid 5 ×´ÖôûúŸÖ ú¸üÖ“Öê ›ãü¯»Öߍêú™ü ×²Ö»Ö ¤êü Öê ŸÖÖŸúÖôû Duplicate copy of property tax bill Immediate C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.Registered will deed (If any) 10 ´ÖÖ“ÖÔ 1981 “µÖÖ †¬Öß“µÖÖ £Öú²Ö֍úß ×¾ÖÂÖµÖß ¯ÖÏן֖ÖÖ »ÖêÖ Undertaking reharding outstanding prior to march 1981 2 1 ¾ÖÖ¸üÃÖÖÆüŒúÖ ¾µÖןָüߌŸÖ ×´ÖôûúŸÖß ÆüßÖÖÓŸÖ¸ü Ö ú¸ü µÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 25 פü¾ÖÃÖ Transfer of property other than heredity 25 Days Ö¸êü¤üß ÖŸÖ −ÖÖë¤ü#ÖߍéúŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ/†−ÖãÃÖã“Öß II (ÃÖÆüÖµµÖú ×−Ö²ÖӬ֍ú µÖÖÓ−Öß ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öß ¯ÖÏŸÖ ) Copy of registered sale deed or index II issued by sub registrar 2 ¾ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü êú»Ö껵ÖÖ •ÖÖÆü߸üÖŸÖß“Öê úÖ¡Ö#Ö Cutting of the advertisement published in the news paper as per the prescribed format 3 †−ÖãÃÖã“Öß ¤üÖê−Ö (See chapter VII) Schedule .

ˆ““ÖÖ™ü−Ö ¾Ö ¯Öã−ÖÃÖÔ¾ÖÃÖ−Ö †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1971 †−¾ÖµÖê ÃÖÓ¸ü×ÖŸÖ ³ÖÖê÷Ö¾Ö™üÖ¤üÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö Copy of a Ration card before 01. No objection certificate form owner on Rs.01.²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Market license Department Duration 1 ™Òêü›ü /¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ / ÃÖÖšüß /¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ (»ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ) ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ License for trade / Business / storage 15 Days 1 •ÖÖ÷Öê“Öê ÃÖÓ´ÖŸÖß ¯Ö¡Ö (ÖÖ»Ö߻֯Öîúß úÖê#ÖŸÖêÆüß ‹ú •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖ¾Öê ) †.01. proof showing that the applicant is owner of the business place OR b.95 or photo pass of the applicant if applicant is from protected slum dwellers under Maharshtra slum Development policy 1971 4 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖ÷Öê“ÖÖ †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ −֍úÖ¿ÖÖ Unternal map of business place 5 ãÖôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map 6 †Û÷−Öß¿Ö´Ö−Ö ¤ü»ÖÖ“ÖÖ −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC form fire Brigade 7 ¹ý.100 “µÖÖ Ã™òü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ÃÖ´´ÖŸÖß ¯Ö¡Ö Consent letter (Any one of the following) a. †•ÖÔ¤üÖ¸ü ³ÖÖ›êüú¹ý †ÃÖ»ÃÖÖÃÖ ´Öֻ֍úÖ“Öê ¹ý. †•ÖÔ¤üÖ¸ü •ÖÖ÷Öê“ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ´Öֻ֍ú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´Æü#Öã−Ö ´Öֻ֍úß“Öê ÆüŒúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ²Ö.95 ¯Öã¾ÖᓵÖÖ ¸êü¿Ö−֍úÖ›Ôü“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ †£Ö¾ÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸ü ÷Ö×»Ö“”û ¾ÖßÖß ÃÖã¬ÖÖ¸ü#ÖÖ.doc 29 .100/.Stamp paper (If the applicant is tenant ) 2 ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß“Öß ¾Ö −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ´ÖÓ•Öã¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ×#ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ Copy of the construction completion certificate / usage permission along with approved map 3 1.100 “µÖÖ Ã™òü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ Æü´Öß ¯Ö¡Ö C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.

doc 30 . ³ÖÖ÷ÖߤüÖ¸üß−Öê ؍ú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸ü Ö 15 פü¾ÖÃÖ Transfer of License by selling / Partnership Deed / Other than Nomination 1 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸üúÖÓ“Öê ÃÖ´´ÖŸÖß ¯Ö¡Ö ¹ý.100/- 8 ¾µÖ¾ÖÃÖֵ֍ú¸ü −ÖÖë¤ü#Öß ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×#ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ Copy of profestration Tax registration Certificate 9 ³ÖÖ÷ÖߤüÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ −ÖÖë¤ü#Öß ¯Ö¡Ö Copy of Registration Deed. 100 “µÖÖ Ã™òü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. for the partnership firm 10 ¿ÖÖò¯ÖÃÖË †ò−›ü ‡Ã™üµÖÖÛ²»Ö¿Ö´Öë™ü ú›üᯙ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ Shop & Establishment license 11 ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍êú−Öê ÷ÖÖôûÖ ×¾ÖŸÖ¸üßŸÖ êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯Ö¡Ö ¾Ö ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´µÖÖŸÖᯙ ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ Copy of the agreement and allotment letter of gala issued by the corporation 12 ‹ŒÃÖ¯»ÖÖê×ÃÖ¾Æü †òŒ™ü−ÖãÃÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»Ö껵ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Copy of license given as per Explosive Act 13 ¯Öê™ÒüÖê×»ÖµÖŸÖ †òŒ™ü−ÖãÃÖÖ¸ü ‘ÖêŸÖ»Ö껵ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Copy of license given as per petroleum ACT 2 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¸ü§ü ú¸ü Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ Cancellation of License 1 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ Copy of license 3 −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üßŸÖ ú¸ü Öê 15 פü¾ÖÃÖ Transfer of License by Nomination 1 ÃÖÖ´Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ−Öê פü»Öê»ÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ ¤ü֏ֻÖÖ Succession Certificate given by the competent 4 ׾֍Îúß−Öê.Indemnity bond in spectified format on stamp paper of Rs.

1 ¾ÖÖœüß¾Ö •ÖÖ÷ÖꓵÖÖ ´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ“Öê úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö Documents of ownership of the additional space 2 ¾ÖÖœüß¾Ö •ÖÖ÷ÖꓵÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß Up-to date receipt of tax bill paid for additional space 3 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß“Öß ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ Original copy of license 7 פü»Ö껵ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖŸÖ ³ÖÖ÷ÖߤüÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ×¾Ö™ü ú¸ü Öê ؍ú¾ÖÖ ³ÖÖ÷ÖߤüÖ¸ü ú´Öß ú¸ü Öê 15 פü¾ÖÃÖ Add or Remove the partners in the issued license 15 Days C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.doc 31 . 100 stamp paper if the application is tenant 5 ÃÖ“ÖÔ ¯ÖύúÖ¸ü“Öê ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Öê / ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷µÖÖ −ÖãŸÖ−Öߍú¸ü Ö (1 ¾ÖÂÖÖÕ−Öß) ú¸ü µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ (´Ö֍ìú™ü ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ¿Öß 5 פü¾ÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ) Renewal of All type of License ( After Every 1 year Related to Market Department 1 †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö ¤ü»ÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC from fire Brigade 2 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“Öê −ÖÖë¤ü#Öß¯Ö¡Ö Copy of profession tax registration certificate 3 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ Original copy of license 6 ¾µÖ¾ÖÃÖÖ“µÖÖ •ÖÖ÷Öê“Öê Öê¡Ö±úôûÖŸÖ/ ¾Ö•Ö−ÖÖŸÖ ¯Ö׸ü´ÖÖ ÖÖŸÖ ´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü / ‘Ö™ü ú¸ü Öê 15 פü¾ÖÃÖ Increase or Decrease in Area of Business premises / Weight / Quantities / Etc.Permissions letter of license holder ( on stamp paper of Rs. 100/-) 2 †•ÖÔ¤üÖ¸ü ³ÖÖ›êüú¹ý †ÃÖ»µÖÖÃÖ ‘Ö¸ü´Öֻ֍úÖ“Öê ÃÖÓ´ÖŸÖß ¯Öϡ֍ú (100 ´ÖÖ¡Ö“Öê Ùòü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ) No objective certificate from owner on Rs.

²Ö−Ö×¾Ö»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ Copy of registration Deed for the partnership firm 3 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸üúÖÓ¯Öîúß •µÖÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ú´Öß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü †¿ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸üúÖ“Öê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍êú“µÖÖ −ÖÖ¾Öê −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC form the license holder who s name is to be exclude / removed this should be in the name of corporation 4 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ Original copy of the license 8 1 »ÖÖµÖÃÖê−ÃÖ“Öß ›ãü¯»Öߍêú™ü ¯ÖÏŸÖ 3 פü¾ÖÃÖ Issue of Duplicate copy of market license 3 Days ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ “ÖÖê¸üß ÷Öê»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ.doc 32 . †Ö÷ÖßŸÖ •ÖôûÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö ŸÖ¿Öß Ã£ÖÖ×−֍ú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö´Ö¬µÖê ŸÖÎúÖ¸ü −ÖÖê¤ü×¾Ö»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÎúÖ¸üß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ Copy of a complaint filed with police station if license is stolen or destroyed in fire 2 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ±úÖ™ü»ÖÖ †£Ö¾ÖÖ Ö¸üÖ²Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ Original copy of license if it is torn or damaged 9 1 ×¾Ö×¾Ö¬Ö −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖê ¾Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷µÖÖ ×´Öôû Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ( ´Ö֍ìú™ü ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ) 15 פü¾ÖÃÖ Various NOC & permissions from Market Department 15 Days •ÖÖ÷Öê“Öê ÃÖÓ´ÖŸÖß ¯Ö¡Ö ( ÖÖ»Ö߻֯Öîúß úÖê#ÖŸÖêÆüß ‹ú •ÖÖê›ü¯Ö¡Ö •ÖÖê›üÖ¾Öê) †) †•ÖÔ¤üÖ¸ü •ÖÖ÷Öê“ÖÖ Ã¾ÖŸÖ: ´Öֻ֍ú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´Æü#Öã−Ö ´Öֻ֍úß“Öê ÆüŒúÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê.100 “µÖÖ Ã™òü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ÃÖ´´ÖŸÖß ¯Ö¡Ö C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.1 ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖŸÖ ³ÖÖ÷ÖߤüÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ÃÖ´ÖÖ×¾Öšü ú¸ü#µÖÖ²ÖÖŸÖ ´Öãôû ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸üú /¬ÖÖ¸üúÖ“Öê ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍êú“µÖÖ −ÖÖ¾Öê −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC from the original license holder (s) foe including /adding the name (s) of partner (s) This should be in the name of corporation 2 ³ÖÖ÷ÖߤüÖ¸üß ¯Ö¡ÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ . ²Ö) †•ÖÔ¤üÖ¸ü ³ÖÖ›êüú¹ý †ÃÖ»ÃÖÖÃÖ ´Öֻ֍úÖ“Öê ¹ý.

C.100/- 7 ¾µÖ¾ÖÃÖֵ֍ú¸ü −ÖÖë¤ü#Öß ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×#ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ Copy of profession tax registration certificate 8 ³ÖÖ÷ÖߤüÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ −ÖÖë¤ü#Öß ¯Ö¡Ö Copy of registration Deed for the partnership firm ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Estate Department Duration 1 15 פü¾ÖÃÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍úÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸ü#ÖêÃÖ / ‹ÃÖ. 100 “µÖÖ Ã™òü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ ÆüŸÖß ¯Ö¡Ö Indemnity bond in specified format on stamp paper of Rs.O booth 1 •ÖÖ÷Öê“ÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of place C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.›üß.D/P.†Öê.¯Öß.T.ÃÖß.100/. ²Öã£Öú¸üߟÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß 15 Days Permission for temporary usage of Municipal property /Estate & foe S. Copy of the construction completion certificate / usage permission along with approved map 3 ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“µÖÖ •ÖÖ÷Öê“ÖÖ †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ −֍úÖ¿ÖÖ Internal map of business place 4 ãÖôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map 5 †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö ¤ü»ÖÖ“ÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC from fire Brigade 6 ¹ý.™üß.Consent letter (Any one if the following) Proof showing that the applicant is owner of the business place OR No objection certificate form owner on Rs.Stamp paper 2 ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ´ÖÓ•Öã¸ü ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö −֍úÖ¿ÖÖÃÖÆü ¯ÖÏŸÖ.doc 33 . .

100/-) †×÷Ö−Ö¿Ö´Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö Fire Brigade Department 1 ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖӍúßŸÖ †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö ¤ü»ÖÖ“ÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Duration 7 פü¾ÖÃÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.¯ÖÖ.´Ö.2 וֻÆüÖ ¿Ö»µÖדÖ׍úŸÃ֍ú µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ †¯ÖÓ÷Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ.“µÖÖ Ã™òü´¯Ö ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü) Guarantee letter to remove pendal after the span fo allotted period (on stamp paper of Rs. 100/. Handicap certificate 3 −Ö÷Ö¸üÃÖê¾Öú ˆ. µÖÖÓ“ÖÖ •ÖÖ÷Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ NOC from councilor of JCMC reharding the location of the booth 4 ¸êü¿Ö−Ö úÖ›Ôü ؍ú¾ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖ¿Öß ¤ü֏ֻµÖÖ“µÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖß True copies of ration card or domicile certificate 5 ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ / •Ö−´Ö −ÖÖë¤ü#Öß ¤ü֏ֻÖÖ School leaving certificate / birth certificate 6 †•ÖÔ¤üÖ¸ü ¤üÖ׸ü¦üµÖ ¸êüÂÖêÖÖ»Öᯙ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ Below poverty line (BPL) family proof 2 ¸üßµÖÖ¾Ö¸üᯙ ´ÖÓ›ü¯ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ 7 פü¾ÖÃÖ Issue of no objection certificate for installing / Erecting pendals on 7 Days road 1 ´ÖÓ›ü¯Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´ÖÓ›üôû ¸üוÖ™ü›Ôü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ Registration certificate in case of institute Association 2 ´ÖÓ›ü¯Ö ÖÖ•Ö÷Öß ¸üßµÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öֻ֍úÖ“Öê ÃÖ´´ÖÓŸÖß ¯Ö¡Ö Permission form landowner in case of private rode 3 ¸üÆü¤üÖ¸üßÃÖ †›ü£ÖôûÖ ÆüÖê#ÖÖ¸ü −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖÖÆüŸÖãú ¿Ö֏Öê“ÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ ( †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ) NOC form Traffic office regarding no obstruction / distuebance to traffic if necessary 4 ×¾ÖÆüßŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß −ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÓ›ü¯Ö úÖœãü−Ö ™ü֍ú#µÖÖ²Ö²ÖÖŸÖ Æü´Öß¯Ö¡Ö ( ¹ý.doc 34 .

±ú™ü֍êú ú¸üߟÖÖ) Trade license (kerosene / other petroleum Stock / Explosive goods ) 8 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ ( •Öã−Öê ÆüÖò™êü»ÖÃÖÖšüß ) Police License(for old Hotel) 9 ÷ÖòÃÖ ×±ú™üà÷Ö“Öê ÃÖÙ™ü×±úêú™ü ( †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ) Commissioning Certificate of gas fitting (if necessary ) 10 †ÖµÖ.doc 35 .‹ÃÖ.†ÖµÖ. ´Ö֍Ôú“Öê †Ö÷Ö ×¾Ö—Ö¾Ö#ÖêÃÖÖšüß †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö −ÖôûúÖÓ›êü (×ÃÖ»Öê›Óü¸ü) †Ö×#Ö ²ÖÖ¤ü»µÖÖ“Öê ÃÖÙ™ü×±úêú™ü Commissioning Certificate of fire extinguishers / preventive equipments of ISI Mark 11 ¯ÖÏן֖ÖÖ ¯Ö¡Ö Copy of affidavit C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.NOC form fire brigade for various businesses 1 7 Days •ÖÖ÷Öê“ÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of place 2 ×¾ÖªãŸÖ •ÖÖê›ü#Öß ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬Ö֍ú¸üúÖ“Öê ¯Ö¡Ö Letter form license Holder regarding proper electric connection 3 ãúúà÷Ö ÷ÖòÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öß •ÖÖê›ü#Öß ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¾Ö •ÖÖê›ü#Öß ¬ÖÖ¸üúÖ“Öê ¯Ö¡Ö Letter form connection holder regarding proper cooking gas connection 4 ¿Öò¯Ö »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ Shop License 5 ±ãú›ü »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ ( †®Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ) Food License 6 †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ Up to date receipt of tax bill paid 7 ™Òêü›ü »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ ( ¸üÖòêú»Ö ‡ŸÖ¸ü ¯Öê™ÒüÖê×»ÖµÖ´Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ.

‹ÃÖ.doc 36 .2 ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖӍú¸üߟÖÖ †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö ¤ü»ÖÖ“µÖÖ −ÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻµÖÖ“Öê −ÖãŸÖ−Öߍú¸ü Ö ú¸ü Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ. ±ú™ü֍êú ú¸üߟÖÖ) Trade license (kerosene / other petroleum Stock / Explosive goods ) 9 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ ( •Öã−Öê ÆüÖò™êü»ÖÃÖÖšüß ) Police License(for old Hotel) 10 ÷ÖòÃÖ ×±ú™üà÷Ö“Öê ÃÖÙ™ü×±úêú™ü ( †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ) Commissioning Certificate of gas fitting (if necessary ) 11 †ÖµÖ. ´Ö֍Ôú“Öê †Ö÷Ö ×¾Ö—Ö¾Ö#ÖêÃÖÖšüß †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö −ÖôûúÖÓ›êü (×ÃÖ»Öê›Óü¸ü) †Ö×#Ö ²ÖÖ¤ü»µÖÖ“Öê ÃÖÙ™ü×±úêú™ü C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. 7 פü¾ÖÃÖ Renewal of NOC form fire brigade for various businesses 1 7 Days •Öã−µÖÖ Æü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻµÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ Copy of old NOC 2 •ÖÖ÷Öê“ÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of place 3 ×¾ÖªãŸÖ •ÖÖê›ü#Öß ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸üúÖ“Öê ¯Ö¡Ö Letter form license Holder regarding proper electric connection 4 ãúúà÷Ö ÷ÖòÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öß •ÖÖê›ü#Öß ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¾Ö •ÖÖê›ü#Öß ¬ÖÖ¸üúÖ“Öê ¯Ö¡Ö Letter form connection holder regarding proper cooking gas connection 5 ¿ÖÖò¯Ö »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ Shop License 6 ±ãú›ü »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ (†®Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ) Food License 7 †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ú¸ü ³Ö¸ü»µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ Up to date receipt of tax bill paid 8 ™Òêü›ü »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ ( ¸üÖòêú»Ö ‡ŸÖ¸ü ¯Öê™ÒüÖê×»ÖµÖ´Ö ¯Ö¤üÖ£ÖÔ.†ÖµÖ.

7 פü¾ÖÃÖ 7 Days NOC form fire brigade for construction of multi storied building 1 ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´ÖÖ“Öê −֍úÖ¿Öê Maps of proposed construction C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. NOC form fire brigade for construction of multi storied 7 Days building 1 ‡´ÖÖ¸üŸÖß´Ö¬µÖê †ÃÖ×¾Ö»Ö껵ÖÖ †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö µÖÓ¡Ö#ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ#Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö#ÖÖ¸üÖ −֍úÖ¿ÖÖ Map/ plan showing cease fire equipments instlled and water supply arrangements in the buiding 4 1 •ÖôûߟÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ 3 פü¾ÖÃÖ Fier occurrence certificate 3 Days •ÖÖ÷Öê“ÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of place 2 ×¾ÖªãŸÖ •ÖÖê›ü#Öß ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ¬ÖÖ¸üúÖ“Öê ¯Ö¡Ö Letter form license Holder regarding proper electric connection 3 ãúúà÷Ö ÷ÖòÃÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß êú»Öê»Öß •ÖÖê›ü#Öß ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¾Ö •ÖÖê›ü#Öß ¬ÖÖ¸üúÖ“Öê ¯Ö¡Ö Letter form connection holder regarding proper cooking gas connection 5 ²ÖÆãü´Ö•Ö»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬Ö µÖÖÃÖÖšüß †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö ¤ü»ÖÖ“ÖÖ −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.doc 37 .Commissioning Certificate of fire extinguishers / preventive equipments of ISI Mark 12 ¯ÖÏן֖ÖÖ ¯Ö¡Ö Copy of affidavit 3 ²ÖÆãü´Ö•Ö»Öß ‡´ÖÖ¸üŸÖ ²ÖÖÓ¬Öã−Ö —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Û÷−Ö¿Ö´Ö−Ö ¤ü»ÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ 7 פü¾ÖÃÖ ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.

Permission for cutting & trmming tree 1 60 Days •ÖÖ÷Öê“ÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of place 2 —ÖÖ›ü ´Öֻ֍ú †−µÖ úÖê#Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¯Ö¡Ö ( †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ) NOC from owner of the tree (if owner is other than applicant ) −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖã×¾Ö¬Ö ëú¦üÖŸÖã−Ö ×−Ö¾ÖÖ¸ü Ö ú¸ü µÖÖŸÖ µÖê ÖÖ·µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß †Ö¸üÖê÷µÖ ÖÖŸÖê C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Public works Mepartment Duration  1 1 ¸üßÖÖ Öê¤ü#µÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß 7 פü¾ÖÃÖ Road digging oermission 7 Days ÖêÖ¤üúÖ´ÖÖ“ÖÖ Ã£Öôû¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map for rode digging work ˆªÖ−Ö ¾Ö ¾ÖéÖ −֍úÖ¿ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Garden & Tree Develoment Duration 1 60 פü¾ÖÃÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ( −ÖÖ÷Ö¸üß Öê¡Ö ) —ÖÖ›üÖ“Öê •ÖŸÖ−Ö †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1975 †−¾ÖµÖê ¬ÖÖêúÖ¤üֵ֍ú —ÖÖ›ü ŸÖÖê›ü Öê †£Ö¾ÖÖ ”ûÖ™ü Öê ú¸üߟÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.doc 38 . Permission for cutting & trmming hazardous tree 1 60 Days •ÖÖ÷Öê“ÖÖ Ã£Öôû ¤ü¿Öԍú −֍úÖ¿ÖÖ Location Map of place 2 —ÖÖ›ü ´Öֻ֍ú †−µÖ úÖê#Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öê −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¯Ö¡Ö ( †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ) NOC from owner of the tree (if owner is other than applicant ) 2 ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ( −ÖÖ÷Ö¸üß Öê¡Ö ) —ÖÖ›üÖ“Öê •ÖŸÖ−Ö †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1975 †−¾ÖµÖê ¬ÖÖêúÖ¤üֵ֍ú —ÖÖ›ü ŸÖÖê›ü Öê 60 פü¾ÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ”ûÖ™ü Öê ú¸üߟÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ×´Öôû Öê²ÖÖ²ÖŸÖ.

doc 39 .•Ö−´Ö ´Ö韵Öã −ÖÖë¤ü Öß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complanints regarding dirth & death regsistrstion Duration 1 −ÖÖë¤ü#Öß ú¸ü#µÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö —ÖÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 5 פü¾ÖÃÖ Delay in Registration 5 Days ¤ü֏ֻÖÖ ¤êü#µÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö —ÖÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 5 פü¾ÖÃÖ Delay in issue of certificate 5 Days “Öãúß“Öß −ÖÖë¤ü ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸ü#µÖÖ²Ö²ÖÖŸÖ 5 פü¾ÖÃÖ Rectification of erongly recorded entry 5 Days †¾ÖÖ•Ö¾Öß ¿Ö㻍ú †ÖúÖ¸ü#Öß²ÖÖ²ÖŸÖ 5 פü¾ÖÃÖ Excess rates charged 5 Days ‡ŸÖ¸ü 7 פü¾ÖÃÖ Others 7 Days 2 3 4 5 ¾ÖúßµÖ †Ö¸üÖê÷µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß COMPLANINTS REGARDING MEDICAL HEALTH Duration 1 7 פü¾ÖÃÖ ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¾ÖúßµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖã¹ý êú»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ Starting of Hospital / Medical centre / Nursing home/ Dispensary etc 7 Days without pro 2 3 4 5 ²ÖÖê÷ÖÃÖ ›üÖòŒ™ü¸ü ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Bogeus Doctor 7 Days ÃÖÓÃÖ÷ÖÔ•Ö−µÖ ¸üÖê÷ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏÖ¤ãü³ÖÖÔ¾ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Dispersion of infective diseases 7 Days −ÖÚÃÖ÷Ö ÆüÖê´Ö −ÖÖë¤ü#Öß / −ÖãŸÖ#Öߍú¸ü#Ö²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Nursing home Registration / Renewal 7 Days ‡ŸÖ¸ü 7 פü¾ÖÃÖ Other 7 Days C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.

÷Ö¸üÖê¤ü¸ü ´ÖÖŸÖÖ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß 3. ¹ý÷#Ö ŸÖ¯ÖÖ#Öß 2. 2. ןÖÃÖ¸üß ¾Ö “ÖÖî£Öß Öê¯Ö ¹ý.™üß. 12. 3. דִ֙üÖ ¹ý. ¾Öîª×úµÖ ÷Ö³ÖÔ¯ÖÖŸÖ ¹ý.100. 30.00. 300. 7.ÃÖß. ™ü֍êú ¹ý. 11.00 ¯Ö×Æü»Öß Öê¯Ö ¹ý. »ÖÆüÖ−Ö ´Öã»ÖÖÓ“Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß ¾Ö ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß »ÖÖ÷Ö ÖÖ¸êü †Ö¾Ö¿µÖú úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö 1.ÃÖß. 8. 100 9. 4. ¹ý. 5. ëú¦ü 5.doc 40 . 200. êúÃÖ¯Öê¯Ö¸ü ¿Ö㻍ú ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß ¯Öã¾ÖÔ ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß ¯Ö¡Öú “ÖÖ“Ö#Öß †Æü¾ÖÖ»Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê šü¸ü¾Öã−Ö ×¤ü»Öê»Öê ÃÖê¾ÖÖ¿Ö㻍ú 1.00 êúÃÖ ¯Öê¯Ö¸ü ¯ÖϵÖÖê÷Ö ¿ÖÖôêûŸÖᯙ ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß−ÖãÃÖÖ¸ü ‡•ÖꌿÖ−Ö ±úß ¹ý. 6.00 8.00 ‹“Ö †ÖµÖ ¾Æüß ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß ´ÖÖê±úŸÖ ›üÖò™ËüÃÖ ÃÖê¾ÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ 7. 8. 5.00. 4.ÃÖê¾ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¤ü¾Ö֏ÖÖ−Öê ×¾Ö³ÖÖ÷Ö úÖêšêü †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖᯙ ´Ö−Ö¯ÖÖ ¤ü¾Ö֏ÖÖ−µÖÖŸÖ ²ÖÖÆüµÖ¹ý÷ Ö ÃÖӯ֍Ôú ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ×¤ü»µÖÖ •ÖÖ ÖÖ·µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ 1.00 ²ÖÖÆüµÖ¹ý÷#Ö ÃÖ»ÖÖ‡Ô−Ö ¹ý.50.100. 2. 30. ¯ÖϵÖÖê÷Ö ¿ÖÖôûÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß 4. 2. 10. ‹ŒÃÖ¸êü 5. ¯ÖÏÃÖã¬Öß ¯Ö¿“ÖÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖ »ÖÃÖߍú¸ü#Ö ›üÖò™ËüÃÖ ÃÖê¾ÖÖ ¾ÖßÖã ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß ëú¦ü °µÖã ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß ëú¦ü †ÖµÖ. 6. ¯ÖÏÃÖãŸÖßÃÖÖšüß ×ÃÖ—Ö¸ü ¹ý. 3. »ÖÃÖߍú¸ü#Ö úÖ›Ôü ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ÃÖê¾ÖÖ ¯Ö¡Ö ›üÖò™ËüÃÖ ˆ¯Ö“ÖÖ¸ü ¯Ö¡Ö ‹“Ö †ÖµÖ ¾Æüß ŸÖ¯ÖÖÃÖ#Öß †Æü¾ÖÖ»Ö 7. 9. ãú™ãÓü²Ö ×−ÖµÖÖê•Ö−Ö ¿ÖáÖ׍ÎúµÖÖ ´ÖÖê±úŸÖ ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍úÖ ¹ý÷ ÖÖ−ÖµÖß−Ö ÃÖê¾Öê²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß COMPLANINTS REGARDING MUNICIPAL HOSPITALS Duration DISPENSARY 1 2 3 4 †ÖîÂÖ¬Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Non availability of medicines 7 Days ˆ¯Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ×−֍úÖôû•Ö߯Ö#ÖÖ êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Carelessness in Medical treatment 7 Days µÖÖê÷µÖ ˆ¯Öú¸ü#Öê −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Improer Medical equipments 7 Days ÃÖê¾ÖêŸÖ ¡Öã™üß †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. ãú¡ÖÖ “ÖÖ¾Ö»µÖÖÃÖ ARV »ÖÃÖ ¤êü#Öê 6. ¤ãüÃÖ¸üß Öê¯Ö ¹ý.

7 Days ³Ö™üŒµÖÖ ¾Ö ´ÖÖêúÖ™ü •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ¯ÖÖÃÖã−Ö ÆüÖê#ÖÖ·µÖÖ ˆ¯Ö¦ü¾ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Nuisance / trouble due to stray animals.doc 41 . 1 Days ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍úÖ“µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÖŸÖᯙ ú“Ö¸üÖ ˆ“Ö»ÖŸÖÖ •ÖÖŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 1 פü¾ÖÃÖ Waste / Garbage in Corporations Market is not lifed 1 Days ¸üßÖê ÃÖ±úÖ‡Ô µÖÖê÷µÖ ¯ÖύúÖ¸êü −Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 1 פü¾ÖÃÖ Roads not cleaned properly. 7 Days ú“Ö¸ü֍ãÓú›üµÖÖ ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ ¿ÖÆü¸üÖŸÖᯙ †−µÖ ךüúÖ#ÖÖ“ÖÖ ú“Ö¸üÖ ˆ“Ö»Ö»ÖÖ •ÖÖŸÖ 2 פü¾ÖÃÖ Waste / Garbage on roads not collected in dust bins. 2 Days ú“Ö¸üÖ ÷ÖÖ›üß ú“Ö¸üÖ ˆ“Ö»Ö#µÖÖÃÖ −Ö †Ö»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 1 פü¾ÖÃÖ Dumper / Compadtor not arrived for lifting the garbage. 1 Days ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú þ֓”ûŸÖÖ÷ÖéÆü ÃÖÖ±ú ú¸ü#Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 2 פü¾ÖÃÖ Cleaning of public Toilets 2 Days ›üÖÃÖÖÓ¯ÖÖÃÖã−Ö ˆ¯Ö¦ü¾Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Nuisance / trouble due to mosquitoes . 1 Days ú“Ö¸ü֍ãÓú›üßŸÖ ¾µÖ¾ÖÛÃ£ÖŸÖ ÃÖÖ±ú −Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 1 פü¾ÖÃÖ Bins not cleaned propely 1 Days ×¾Ö¾Ö×ÖŸÖ ×šüúÖ#Öß ú“Ö¸ü֍ãÓú›üßŸÖ šêü¾Ö#Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Placing-of Dust Bind at certain places.5 Unsatidfactory services 7 Days ‡ŸÖ¸ü 7 פü¾ÖÃÖ Other 7 Days ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú †Ö¸üÖê÷µÖ ÖÖŸÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú †Ö¸üÖê÷µÖ ¾Ö þ֓”ûŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸üß úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complaints Regarding Publc Health 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ¸üßµÖÖ¾Ö¸üᯙ ú“Ö¸üÖ ú“Ö¸ü֍ãÓú›üßŸÖ ™ü֍ú»ÖÖ •ÖÖŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 1 פü¾ÖÃÖ Waste / Garbage on roads not collected in dust bins. 7 Days −ÖÖ»Öß ŸÖãÓ²Ö»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 2 פü¾ÖÃÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.

doc 42 . 7 Days ¾ÖêŸÖ−Ö ¯ÖϤüÖ−ÖÖŸÖ ¡Öã™üß †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Errors / Problems in payment of salary. 7 Days ¸ü•ÖÖ ´ÖÓ•Öã¸üß †Ö¤êü¿Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ −Ö —ÖÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Leave sanctioned order not received. 2 Days −ÖÖ»Öê ¾Ö ´ÖÖê·µÖÖ ÃÖÖ±ú ú¸ü#Öê ( ×“ÖÖ»Ö ¾Ö ´ÖÖŸÖß úÖœü#Öê ) 1 פü¾ÖÃÖ Cleaning of gutters. 2 Days ´Öê»Öê»Öê •Ö−ÖÖ¾Ö¸ü ˆ“Ö»Ö#µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 2 פü¾ÖÃÖ Lifting of dead animals. 7 Days ³Ö×¾Ö嵅 ×−Ö¾ÖÖÔÆü ×−Ö¬Öß 7 פü¾ÖÃÖ Regarding provident fund. 7 Days ¤êüµÖ ¾ÖêŸÖ−Ö¾ÖÖœü −Ö ×´Öôû#Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Increment not given. 7 Days ¾Ö׸üšüÖӍú›ãü−Ö ´ÖÖ−Ö×Ã֍ú ”ûôû ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Mental torture from seniors.12 13 14 Choke up of gutters. 1 Days ‡ŸÖ¸ü 7 פü¾ÖÃÖ Others 7 Days ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÎúÖ¸üß ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complaints of Employees 1 2 3 4 5 6 7 8 ÃÖê¾ÖÖ•ÖêšüŸÖÖ ›üÖ¾Ö»Ö»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ The seniority list is improper 7 Days ¯Ö¤üÖê®ÖŸÖß ›üÖ¾Ö»Ö»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Denied the promotion in service. 7 Days ¾ÖêŸÖ−Ö †¤üÖ −Ö êú»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 7 פü¾ÖÃÖ Salary not paid. 7 Days C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸üÖ“Öß ÃÖÓ¯Öã#ÖÔ ¸üŒú´Ö ³Ö¸ü»Ö껵ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖß“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü −ÖÖë¤ü Öß ( ¯ÖϳÖÖ÷Ö ÃÖ×´ÖŸÖß ÎÓú. ÃÖ¾ÖÖÕ“Öê ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü ÃÖÖ‡Ô•Ö ±úÖê™üÖê †Ö¾Ö¿µÖú.¾Ö¬Öã 3 ÃÖցÖߤüÖ¸ü ¾Ö ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ µÖÖÓ“Öê šü¸üÖ׾֍ú −Ö´Öã−µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ#Ö •Ö−Ö¸ü»Ö Ùòü´¯Ö ¹ý. 2. –ÖÖ¯Ö−ÖÖ“µÖÖ ›üÖ¾µÖÖ / ´ÖÖ÷Öᯙ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ¹ý. 5.×¾Ö¬Ö¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖµÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ´Ö韵Öã“ÖÖ ´Öãôû ¤ü֏ֻÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖßÃÖÆü ¾Ö¸ü ¾Ö ¾Ö¬Öã µÖÖÓ−Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü –ÖÖ¯Ö−ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖցÖߤüÖ¸ü. ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍êú“ÖÖ ”ûÖ¯Öᯙ ±úÖò´ÖÔ 2. 3. ÃÖ−Ö 1998 ( ÃÖ−Ö 1999 “ÖÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö ÎÓú. Ö¸êü¤üß ÖŸÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×#ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ 5. ×ÃÖ™üß ÃÖ¾Æìü 7/12 “ÖÖ ´Öãôû “ÖÖ»Öã ÃÖÓ¯Öã#ÖÔ ˆŸÖÖ¸üÖ 3.doc 43 . 100/. C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. ‡−›êüŒÃÖ ÎÓú. 7. »Ö÷−ÖÖ“Öß ×−Ö´Ö¡ÖÓ#Ö ¯Öס֍úÖ. ×¾Ö¾ÖÖÆü –ÖÖ¯Ö−ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê :1. ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖ (²ÖÎÖ´Æü#Ö) µÖÖÓ“Öß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öß úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¸üŒú´Ö ¹ý. (ŸµÖÖŸÖ ÖÖ›ü֏ÖêÖ›ü −ÖÃÖÖ¾Öß. ¯ÖÏßÖãŸÖ úÖµÖªÖ“Öê ú»Ö´Ö 6 ²Ö ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê ¾Ö¸ü ¾Ö¬Öã. ¾Ö¸ü. ŸÖß−Ö ÃÖցÖߤüÖ¸ü µÖÖÓ−Öß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆãü−Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü ×−Ö²ÖӬ֍úÖÃÖ´ÖÖê¸ü þÖցָüß ú¸ü#Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÖÆêü. ) 3.“Öê úÖê™Ôü ±úß Ã™òü´¯Ö ד֙üú×¾Ö#µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. 1. 4. ¯ÖÏßÖãŸÖ úÖµÖªÖ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê ×¾Ö¾ÖÖÆü –ÖÖ¯Ö−Ö (×¾Ö–Ö¯ŸÖß) Æüß ¾Ö¸ü ؍ú¾ÖÖ ¾Ö¬Öã •µÖÖ ×šüúÖ#Öß ¸üÖÆüŸÖÖŸÖ ŸµÖÖ¯Öîúß ‹úÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ×−Ö²ÖӬ֍úÖ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ −ÖÖë¤ü¾ÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. ˆ×¿Ö¸üÖ Æü•Ö¸ü êú»Öê»Öê –ÖÖ¯Ö−Ö ¿ÖÖßÖß (¤Óü›ü) †ÖúÖ¹ý−Ö −ÖÖë¤ü#Öß ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. •Ö−´Ö ¤ü֏ֻÖÖ ‡. ÆüßÖÖÓŸÖ¸ü#Ö ±úß ³Ö¸ü»Öê»Öß ¸üŒú´Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖß 8. ¾Ö¸ü ¾Ö ¾Ö¬Öã µÖÖÓ“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ. 100/.4 ) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ×¾Ö¾ÖÖÆü ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ×¾Ö×−ÖµÖ´Ö−Ö †Ö× Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü −ÖÖë¤ü Öß †×¬Ö. ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍êú“ÖÖ ”ûÖ¯Öᯙ ±úÖò´ÖÔ 2. ×¾Ö¾ÖÖÆü –ÖÖ¯Ö−Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“Öê ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖã−Ö 90 פü¾ÖÃÖÖÓ“Öê †ÖŸÖ Æü•Ö¸ü ú¸ü#Öê †Ö¾Ö¿µÖú.¾Ö¸ü ¯ÖÏן֖ÖÖ¯Ö¡Ö ¾Ö »Ö÷−Ö×¾Ö¬Öß ¯ÖÏÃÖÓ÷Öß“ÖÖ ±úÖê™üÖê.´ÖÖ¡Ö“Öê ´ÖãÓ¦ü֍úßŸÖ ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ¯ÖÏן֖ÖÖ¯Ö¡Ö. ¾Öß•Ö ×²Ö»Ö. 2 “Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×#ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖ 4. ×¾Ö¬Öã¸ü. ( ¤ãü¸ü¬¾Ö−Öß ×²Ö»Ö.¾Ö¬Öã.9 10 11 ¸ü•Öê“ÖÖ ¯Ö÷ÖÖ¸ü 7 פü¾ÖÃÖ Regarding leave salary. 3 ÃÖցÖߤüÖ¸üÖÓ“Öê ¾Ö ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖ“Öê ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖ ¯Öã¸üÖ¾Öê. ±úÖê™üÖê ¯Öã¸üÖê×ÆüŸÖÖÃÖÆü †ÃÖÖ¾ÖÖ.) 4. 100/. ¸êü¿Ö−֍úÖ›Ôü µÖÖÓ“Öê ´Öãôû ¯ÖÏŸÖßÃÖÆü ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ) 2. ´Ö韵Öã ¤ü֏ֻÖÖ (¾ÖÖ¸üÃÖ ÆüŒúÖ−Öê ²Ö¤ü»ÖÃÖÖšüß ) 6. ¾Ö¸ü ¾Ö ¾Ö¬Öã µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ (ˆ¤üÖ. 7 Days ×−Ö¾Ö¢Öß ¾ÖêŸÖ−Ö 7 פü¾ÖÃÖ Regarding pension 7 Days ‡ŸÖ¸ü 7 פü¾ÖÃÖ Order 7 Days ´ÖÖ»Ö´Ö¢ŸÖÖ ú¸ü ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ×´ÖôûúŸÖß¾Ö¸üᯙ −ÖÖÓ¾Ö ²Ö¤ü»Ö ú¸ü ÖêÃÖÖšüß »ÖÖ÷Ö ÖÖ¸üß úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê :1. ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ. ×¾Ö¾ÖÖÆü –ÖÖ¯Ö−Ö ‹úÖ ¯ÖÏŸÖßŸÖ ³Ö¹ý−Ö ×¾Ö¾ÖÖÆü −ÖÖë¤ü#Öß ¾Öêôûß ¤üÖÖ»Ö ú¸üÖ¾Öê. ¾Ö¸ü ¾Ö ¾Ö¬Öã ‘Ö™üïÖÖê™üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ úÖê™üÖÔ“Öß Æãüãú´Ö−ÖÖ´µÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ ¯ÖÏŸÖ 6. 5. 6. 1.3. »Ö÷−ÖÖ“Öß ×−Ö´Ö¡Ö#Ö ¯Öס֍úÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö¸ü. ¾ÖÖ¸üÃÖ ¤ü֏ֻÖÖ 7. 20) ×¾Ö¾ÖÖÆü −ÖÖê¤ü Öß ú¸üߟÖÖ ÖÖ»Öᯙ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ú¸ü †ÖúÖ¸ü Öß ¾Ö ¾ÖÃÖã»Öß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complaints Regarding property tax 1 2 3 4 5 6 7 8 ×´ÖôûúŸÖßÃÖ ú¸ü †ÖúÖ¸ü#Öß −Ö êú»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 3 פü¾ÖÃÖ Property not assessed. 07 Days ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß •Ö−ÖÖ¾Ö¸üÖÓ“Öß ú¢Ö»Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Slaughtering of animals without permission 07 Days C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. 3 Days †¾ÖÖ•Ö¾Öß ¤ü¸üÖ−Öê ú¸ü †ÖúÖ¸ü#Öß êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ Unreasonable / Excess rates charged 15Days ×´ÖôûúŸÖß“Öê Öê¡Ö±úôû “Öãúß“Öê −ÖÖë¤ü×¾Ö»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ Area of property wrongly recorded 15Days ú¸ü ³Ö¸ü#ÖÖ ú¹ý−ÖÆüß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß −Ö ×¤ü»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Receipt not received after payment of tax 07 Days ×´ÖôûúŸÖß“Öê ²ÖêúÖµÖ¤êü¿Ö߸ü ÆüßÖÖÓŸÖ¸ü#Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ Illegal transfer of property 15Days ¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ †¤üÖ −Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ Refund amount nao received within the stipulated period 15Days ¤ü֏ֻÖÖ ¤êü#µÖÖÃÖ ™üÖôûÖ™üÖô 15 פü¾ÖÃÖ Delay in issue of certificate 15Days ‡ŸÖ¸ü 07 פü¾ÖÃÖ Other 07 Days ´Ö֍ìú™ü ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍úÖ ¾Ö Ö•Ö÷Öß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complaints Regarding Market and Trade Licenses 1 2 ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ׿־ÖÖµÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Business without market license.doc 44 .

doc 45 .3 4 5 6 7 8 9 10 ñúÖê™üú•Ö−µÖ ¾ÖßÖã“ÖÖ †−ÖÖ׬֍éúŸÖ¸üߟµÖÖ ÃÖÖšüÖ êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Unauthorized storage of explosive goods 07 Days †−Öã–Ö −ÖÃÖ»Ö껵ÖÖ ¾ÖßÖãÓ“Öß ×¾ÖÎúß êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö 07 פü¾ÖÃÖ Sale of Non –permissible goods 07 Days ú¢Ö¸üÖÖ−µÖÖ ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ ´ÖÖÓÃÖ ×¾ÖÎúß êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö 07 פü¾ÖÃÖ Sale of ment other than slaughter 07 Days †¾ÖÖ•Ö¾Öß ¿Ö㻍ú †ÖúÖ¸ü#Öß²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Unreasnable / Excess rates charged 07 Days ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¤êü#µÖÖÃÖ / −ÖãŸÖ−Öߍú¸ü#ÖÖÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Delay in issue / renewal of trade and Market license 07 Days ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ÃÖã¹ý êú»µÖÖ²Ö§ü»Ö 07 פü¾ÖÃÖ Business without trade license 07 Days ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾Ö ¬ÖÓ¤üÖ µÖÖ´Öãôêû ÆüÖê#ÖÖ¸ü ¯ÖϤãüÂÖ#ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Pollution due to business 07 Days ‡ŸÖ¸ü 07 פü¾ÖÃÖ Other 07 Days ‡Ã™êü™ü ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍úÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê¿Öß ÃÖ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complints Regarding Corporations Estate / Properties 1 2 3 4 ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍úÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“µÖÖ ¤êüÖ³ÖÖ»Öß²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Maintenance of Corporetion building / property 07 Days ÖêôûÖÓ“Öß ´Öî¤üÖ−Öê / ˆªÖ−Öê µÖÖÓ“µÖÖ ¤êüÖ³ÖÖ»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Maintenance of corporation gardens / play grounds etc 07 Days ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍úÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê¾Ö¸ü †×ŸÖÎú´Ö#Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Encroachmen on corporations estate / property 07 Days ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍úÖ ´Öî¤üÖ−Ö / Îúß›üÖÓ÷Ö#Ö / ÃÖ´ÖÖ•Ö ´ÖÓפü¸ü / −ÖÖ™üµÖ÷ÖéÆüÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.

doc 46 .Misues of corporation ground / play ground / Drama hall / 07 Days Community Hall etc 5 6 ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú ךüúÖ#Öß ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ´ÖÓ›ü¯Ö / †›ü£ÖôûÖ ˆ³ÖÖ¸ü»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Obstacles created on public property & places without permission 07 Days ‡ŸÖ¸ü 07 פü¾ÖÃÖ Orther 07 Days −Ö÷Ö¸ü¸ü“Ö−ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö −Ö÷Ö¸ü¸ü“Ö−ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complaints Regarding Town Planning 1 2 3 4 5 ´ÖÓ•Öã¸ü −֍úÖ¿ÖÖ ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ ¾ÖÖœüß¾Ö †−Ö׬֍éúŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ÃÖã¹ý †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ F. violation 07 Days ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖßÃÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã#ÖÔŸÖê“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ¯ÖϤüÖ−Ö −Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Completion certificate not received within the stipulated period 07 Days ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß −Ö ¤êü#µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Construction permission not granted 07 Days ׾֍úÖÃ֍úÖ−Öê ³ÖãÖÓ›üÖÃÖ ÃÖÓ¸üÖ#Ö Ø³ÖŸÖ −Ö ²ÖÖÓ¬Ö»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Compound wall not constructed by developer 07 Days ×¾Ö−ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¾Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß“Öê −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¤ü֏ֻµÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ×¾ÖúÖÃ֍ú ²ÖÖ»ú−Öß ²ÖÓפüÃŸÖ ú¸üßŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 6 7 8 Closing balcony without society NOC and use Permission Certificate 07 Days ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Öã#ÖÔŸÖê“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ −Ö ‘ÖêŸÖÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖß“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÃÖã¹ý êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Occupation of building without completion certificate 07 Days ¯ÖÖêÆüÖê“Ö ¸üßÖÖ ²ÖÓ¤ü êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Closing / Blocking of approach road 07 Days ²Ö−ÖÖ¾Ö™ü ¤üß֋ê¾Ö•Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý−Ö ×¾ÖúÖÃÖÖÃÖÖšüß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ×´Öôû×¾Ö»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Fake documents submitted for development permission 07 Days C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.S.I.

ײÖ−Ö¿ÖêŸÖß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ”ûÖÓµÖ֍úßŸÖ ¯ÖÏŸÖ 6. ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †¯Öê−›üߌÃÖ ‹ ±úÖò´ÖÔ 2. †×»Öú›ü“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê“ÖÖ ´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ‡ŸÖ¸ü −ÖÖë¤üß 3.4 −ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯Öã#ÖÔ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ ±úÖò´ÖÔ 2. †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ”ûÖ−Ö−Öß ±úß ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß 7. ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ †¯Öê−›üߌÃÖ ‹ ±úÖò´ÖÔ (†Ó×ŸÖ´Ö ´ÖÓ•Öã¸üß) 2.6.0 ´Öß. ´ÖÖê•Ö#Öß −֍úÖ¿ÖÖ / “ÖÖîú¿Öß ˆŸÖÖ¸üÖ 5. †Öٍú™êüú ´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê †Ø³Ö−µÖÖÃÖ −֍úÖ¿Öê 4 ¯ÖÏ×ŸÖŸÖ 5. ÙÒüŒ“Ö¸ü»Ö ‡Ó•Öß−Ö߆ÃÖÔ µÖÖÓ“ÖÖ ³ÖãÓú¯Ö¸üÖê¬Öú ¤ü֏ֻÖÖ 11. ¿ÖÆü¸ü †×³ÖµÖÓŸÖÖ µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ ÃÖ¤ü¸ü †Ø³Ö−µÖÖÃÖÖŸÖ ´Öã»Ö³ÖãŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ×¾ÖúÃÖßŸÖ êú»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ (¸üßÖê. 15. †Öٍú™êüú µÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ 6. ×ÃÖ´ÖÖӍúßŸÖ †Ø³Ö−µÖÖÃÖ 1. −Ö÷Ö¸ü³Öã´ÖÖ¯Ö−Ö †×¬ÖúÖ¸üß / †×¬ÖÖú ³Öã´Öß †×³Ö»ÖêÖÖ µÖÖÓ“Öê ´ÖÖ±ÔúŸÖ †Ø³Ö−µÖÖÃÖÖŸÖᯙ ³ÖãÖÓ›üÖ“Öß ´ÖÖê•Ö#Öß êú»Ö껵ÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ 9. Öã»ÖÖ ³ÖãÖÓ›ü ú¸ü.1 −ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯Öã#ÖÔ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ ±úÖò´ÖÔ 2. ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ´Ö−Ö¯ÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Ö껵ÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖã−Ö 21 C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. Ö¸êü¤üß ÖŸÖÖ“Öß ”ûÖÓµÖ֍úßŸÖ ¯ÖÏŸÖ 10. ˆ¯Öú¸ü ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ú¸ü ³Ö¸ü»Öê“Öê ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖßŸÖ Ü¯»Ö£Ö Óú´¯Ö×»Ö¿Ö−Ö 1. †Öٍú™êüú µÖÖÓ“µÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−µÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ 7.6. †×»Öú›üᯙ ŸÖÖ¸üÖê“ÖÖ 7/12 ×´ÖôûúŸÖ ¯Öס֍êú“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ 4. Ö㻵ÖÖ •ÖÖ÷Öê»ÖÖ ŸÖÖ¸ü Óú¯ÖÖ‰ú›ü.ú»¾Æü™Ôü. ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ´Ö−Ö¯ÖÖŸÖ ¤ü֏ֻÖÖ êú»Ö껵ÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖã−Ö 60 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ´ÖÓ•Öã¸üß / ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ¯Ö¡Ö ¤êü#Öê. ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍êú−Öê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ ”ûÖ−Ö−Öß ±úÖò´ÖÔ ÃÖÓ¯Öã#ÖÔ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ.2. †×»Öú›üᯙ ŸÖÖ¸üÖê“ÖÖ ´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ“ÖÖ ˆŸÖÖ¸ü ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ‡ŸÖ¸ü −ÖÖë¤üß 3. ײÖ−Ö¿ÖêŸÖß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß †Ö¤êü¿ÖÖ“Öß ŸÖÃÖê“Ö −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ 8. Ö㻵ÖÖ •ÖÖ÷ÖêŸÖ —ÖÖ›êü »ÖÖ÷Ö¾Ö›ü ¾Ö ‡»ÖꌙÒüߍú ¯ÖÖê»Ö ŸÖÃÖê“Ö ×¾ÖªãŸÖ ¾ÖÖÆüß−Öß ‡. »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ ÃÖã¯Ö¸ü¾ÖÖ‡Ô—Ö¸ü / ‡Ó•Öß−Ö߆¸ü/ †Öٍú™êüú µÖÖÓ“Öê ÃÖÆüß ×¿ÖŒµÖÖ×−Ö¿Öß •ÖÖ÷ÖÖ ¯ÖÆüÖ#Öß ¤ü֏ֻÖÖ ¯ÖÏŸÖ 9. ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß 1. 3. †¯ÖÓê−›üߌÃÖ •Öß-×−ÖµÖ´Ö 7.ÃÖÓ¸üÖ#Ö Ø³ÖŸÖ.doc 47 . ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆÓ“Öß“Öê ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖ×#Ö•µÖ / †ÖîªÖê×÷֍ú ‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ×−ÖµÖÓ¡Ö#Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ×−ÖµÖ´Ö 6. ÷Ö™üÃÖÔ. †×»Öú›üᯙ ŸÖÖ¸üÖê“ÖÖ 7/12 ×´ÖôûúŸÖ ¯Öס֍ú“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ 3. ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ´Ö−Ö¯ÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Ö껵ÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖã−Ö 60 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ´ÖÓ•Öã¸üß / ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ¯Ö¡Ö ¤êü#Öê. †Öٍú™êüú µÖÖÓ“ÖÖ †Ø³Ö−µÖÖÃÖÖŸÖã−Ö −ÖÖ»Ö Øú¾ÖÖ ×¾ÖªãŸÖ ¾ÖÖ×Æü−Öß ŸÖÃÖê“Ö †×ŸÖÎú´Ö#Ö / ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖ÷ÖÖ ¯ÖÆüÖ#Öß ¤ü֏ֻÖÖ 5. ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ) ïÖê׿Ö×±úêú¿Ö−Ö −ÖãÃÖÖ¸ü êú»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ “ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ¾Ö¸üᯙ ÃÖ¾ÖÔ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ‹úÖ ±úÖ‡Ô»Ö ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍êúŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß. ´Öã¤üŸÖ ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ´Ö−Ö¯ÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Ö껵ÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖã−Ö 60 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ´ÖÓ•Öã¸üß / ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ¯Ö¡Ö ¤êü#Öê. ´ÖÓ•Öã¸ü ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ. ׾֍úÖÃÖ †ÖúÖ¸ü.9 ‡ŸÖ¸ü 07 פü¾ÖÃÖ Other 07 Days ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß“ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖÖ †Ø³Ö−µÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öã¸üß 1. †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ”ûÖ−Ö−Öß ±úß ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ¾Ö¸üᯙ ÃÖ¾ÖÔ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ‹úÖ ±úÖ‡Ô»Ö ´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍êúŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß. †Öٍú™êüú ´ÖÖ±ÔúŸÖ ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»Öê †Ø³Ö−µÖÖÃÖ −֍úÖ¿Öê 4 ¯ÖÏ×ŸÖŸÖ 4. †Öٍú™êüú µÖÖÓ“ÖÖ †Ø³Ö−µÖÖÃÖÖŸÖã−Ö −ÖÖ»Ö Øú¾ÖÖ ×¾ÖªãŸÖ ¾ÖÖ×Æü−Öß ŸÖÃÖê“Ö †×ŸÖÎú´Ö#Ö / ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖ÷ÖÖ ¯ÖÆüÖ#Öß ¤ü֏ֻÖÖ 6. ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß −֍úÖ¿Öê 4 ¯ÖÏŸÖßŸÖ ÃÖÆüß ×¿ÖŒµÖÖ×−Ö¿Öß 8. ´ÖÖê•Ö#Öß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ •ÖÖ÷Öê“ÖÖ ´ÖÖê•Ö#Öß −֍úÖ¿ÖÖ 4. ”ûÖ−Ö−Öß ±úß. ´ÖÓ•Öã¸ü †Ø³Ö−µÖÖÃÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ 7. †¯Öë−›üߌÃÖ ‹ ¾Ö ²Öß ×−ÖµÖ´Ö 6.1 ´Ö¬Öᯙ ‹ ŸÖê ™üß †™üà“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú 12.

ÃÖ¤ü¸ü ‡¸üÖ¤üÖ ¯Ö¡Ö −ÖãÃÖÖ¸ü ×´ÖôûúŸÖ ¯Öס֍êú“µÖÖ ˆŸÖÖ·µÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍êú“Öê −ÖÖÓ¾Ö »ÖÖ¾Ö#µÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ 7/12 ؍ú¾ÖÖ ×ÃÖ™üß ÃÖ¾Æìü“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö 30 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ›üß. 6. ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ֍ú¸üߟÖÖ −ÖÖÆü¸üúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ Ö¯Ö¡Ö ÆüßÖÖÓŸÖ¸ü ÖßµÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüŒú 1. ¤êü#µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.³ÖÖê÷Ö¾Ö™üÖ ¯ÖÏ´ÖÖ Ö ¯Ö¡Ö 1. 5.doc 48 . 4. 6. 8. ÃÖ¾ÖÔ †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖãŸÖÔŸÖêÃÖÆü ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ¤üÖÖ»Ö êú»µÖÖ“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖÖÃÖã−Ö 60 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ‡¸üÖ¤üÖ ¯Ö¡Ö ؍ú¾ÖÖ ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ¯Ö¡Ö ¤êü#Öê.†Ö¸ü.0 ´Öß. 6. 3. 1.ÃÖß. ׾֍úÖÃÖ †ÖúÖ¸ü. Öã»ÖÖ ³ÖãÖÓ›ü ú¸ü ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ú¸ü ³Ö¸ü»Öê“Öê ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖßŸÖ ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍êú“ÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ ”ûÖ−Ö−Öß ±úÖò´ÖÔ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ”ûÖ−Ö−Öß ±úß ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ±úß ³Ö¸ü»µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ ´ÖÓ•Öã¸ü ³Öã´Öß †Ø³Ö−µÖÖÃÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ ´ÖÓ•Öã¸ü ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß / ³ÖÖê÷Ö¾Ö™üÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ “ÖÖ»Öã ¾ÖÂÖÖÔ“Öß ‘Ö¸ü¯Ö¼üß ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ ³ÖÖ›êüú¹ý †ÃÖ»µÖÖÃÖ ´Öֻ֍úÖÓ“Öê ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ ÃÖÓ´ÖŸÖß ¯Ö¡Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú •ÖÖ÷Öê“ÖÖ −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍êúú›üß»Ö ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖß−Ö ±úÖò´ÖÔ †Öٍú™êüú µÖÖÓ“Öê ú›ãü−Ö ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ ´Öֻ֍úß ÆüŒúÖ“Öê ˆŸÖÖ¸êü ´ÖÓ•Öã¸ü ׾֍úÖÃÖ µÖÖê•Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ¸üßµÖÖ“ÖÖ / †Ö¸üÖ#ÖÖ“ÖÖ / †Ø³Ö−µÖÖÃÖ −֍úÖ¿ÖÖ ÃÖ“ÖÔ ×¸ü¯ÖÖê™Ôü ´ÖÖê•Ö#Öß −֍úÖ¿ÖÖ †Ø³Ö−µÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öã¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú ²ÖÖӬ֍úÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖŸÖê פü¾ÖÃÖÖŸÖ ´ÖÓ•Öã¸üß / ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ¯Ö¡Ö ¤êü#Öê. 5. 4. 3. 9. 7. ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ˆÓ“Öß“Öê ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖÖ×#Ö•µÖ / †ÖîªÖê×÷֍ú ‡´ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖúÖÃÖ ×−ÖµÖÓ¡Ö#Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß ×−ÖµÖ´Ö 6. 4.2. 2. 2. 7. »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖÃÖã¯Ö/‡Ó•Öß/†Öٍú™êüú µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê úÖ´Ö ´ÖÓ•Öã¸ü −֍úÖ¿ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»ÖߟÖᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü —ÖÖ»Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ. 7.6 ´Ö¬Öᯙ ‹ ŸÖê ™üß †™üà“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ”ûÖ−Ö−Öß ±úß. †¯Öë−›üߌÃÖ •Öê ×−ÖµÖ´Ö 7. 5. ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ´Ö−Ö¯ÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Ö껵ÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖã−Ö 21 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ´ÖÓ•Öã¸üß / ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ¯Ö¡Ö ¤êü#Öê. úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complaints Regarding Public Works 1 2 3 4 ¸üßµÖÖ¾Ö¸üᯙ Öøêü ³Ö¸ü#Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Filling of potholes 07 Days ¸üßµÖÖ¾Ö¸ü ÖêÖ¤ü»Öê»Öê “Ö¸ü ³Ö¸ü#Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Filling of digged roads 07 Days ¸üßµÖÖ¾Ö¸üᯙ —Öã›ü¯Öê úÖœãü−Ö ™ü֍ú#Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Removal of shrubs and bushes on the road 07 Days ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¸üßµÖÖ“Öê ÖÖê¤üúÖ´Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. 3. 2. ×¾ÖÆüßŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»ÖÖ ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ´Ö−Ö¯ÖÖŸÖ ¤üÖÖ»Ö êú»Ö껵ÖÖ ŸÖÖ¸üÖê¯ÖÖÃÖã−Ö 60 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ´ÖÓ•Öã¸üß / ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ¯Ö¡Ö ¤êü#Öê.6 −ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯Öã#ÖÔ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ ±úÖò´ÖÔ ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍êú−Öê ŸÖµÖÖ¸ü êú»Öê»ÖÖ ”ûÖ−Ö−Öß ±úÖò´ÖÔ ÃÖÓ¯Öã#ÖÔ ³Ö¸ü»Öê»ÖÖ 7/12 ×´ÖôûúŸÖ ¯Öס֍êú“ÖÖ ˆŸÖÖ¸üÖ ´ÖÓ•Öã¸ü †Ø³Ö−µÖÖÃÖÖ“Öß / ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß −֍úÖ¿ÖÖ“Öß ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß −֍úÖ¿Öê 4 ¯ÖÏŸÖßŸÖ ÃÖÆüß ×¿ÖŒµÖÖ×−Ö¿Öß »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ ÃÖã¯Ö¸ü¾ÖÖ‡Ô—Ö¸ü/ ‡Ó•Öß−Ö߆¸ü / †Öٍú™êüŒ™ü µÖÖÓ“Öê ÃÖÆüß ×¿ÖŒµÖÖ×−Ö¿Öß •ÖÖ÷ÖÖ ¯ÖÖÆü#Öß ¤ü֏ֻÖÖ ŸÖÃÖê“Ö »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ Ã™ÒüŒ“Ö¸ü»Ö ‡Ó•Öß−Ö߆ÃÖÔ µÖÖÓ“ÖÖ ³ÖãÓú¯Ö¸üÖê¬Öú ¤ü֏ֻÖÖ 15.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Diggiing of road without permiddion 07 Days ÷ÖŸÖ߸üÖê¬Öú †Ö¾Ö¿µÖú / †−ÖÖ¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Necessary / unnecessary speed breakers 07 Days ¸üßµÖÖ¾Ö¸üᯙ »Öê−Ö ¯Öë™üß÷Ö †Ã¯Ö™ü —ÖÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Unclear lane painting on road 07 Days ¸üßµÖÖ¾Ö¸üᯙ ¤ãü³Ö֕֍ú ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸ü#µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Repairing of dividers on road 07 Days ¸üßµÖÖ»ÖÖ −ÖÖ´Ö ±ú»Öú »ÖÖ¾Ö#Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Installing name plates on the road 07 Days ¸üßµÖÖ¾Ö¸üᯙ −ÖÖ´Ö±ú»Öú −ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖ —ÖÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Name plates on road not in good condition 07 Days —Öê²ÖÎÖ ÎúÖòÃÖà÷Ö −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Zebra crossings not provided on roads 07 Days ÷ÖŸÖ߸üÖê¬Öú ˆÓ“Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Height of speed breakers 07 Days −ÖÖ»Öß ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸ü#Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Repairing of gutters 07 Days −ÖÖ»Öß¾Ö¸ü —Ö֍ú#Ö / •ÖÖôûß ²ÖÃÖ¾Ö#µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Closing of the gutters / Chambers with lids / net 07 Days ¬ÖÖêúÖ¤üֵ֍ú ‡´ÖÖ¸üŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Dangerous building / structures 07 Days ‡ŸÖ¸ü 07 פü¾ÖÃÖ Others 07 Days C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.doc 49 .

¯Ö¤ü¯Ö£ÖÖ¾Ö¸üᯙ †−Ö׬֍éúŸÖ ±êú¸üß¾ÖÖ»µÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö ˆ¯Ö¦ü¾Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 05 פü¾ÖÃÖ Nuisance due to unauthorized hawkers and street vendors 05 Days ¸üßµÖÖ¾Ö¸ü ×¾Ö−ÖÖ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ÃÖÖšü×¾Ö»Öê»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ Æü™ü×¾Ö#Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 05 פü¾ÖÃÖ Removal of unauthorized goode stocked on road 05Days †−Ö׬֍éúŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Development of UN. (´ÖÖ. †×ŸÖÎú´Ö#Ö ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ŸÖÎúÖ¸üß †•ÖÔ 15 פü¾ÖÃÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ. 5.†×ŸÖÎú´Ö Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖύúÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ´Öã¤üŸÖßŸÖ ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ −Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †×¬ÖúÖ·µÖÖ¾Ö¸üᯙ úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô †×¯Ö»ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß 2 פü¾ÖÃÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ. †×ŸÖÎú´Ö#Ö ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö †Ö¤êü¿Ö 15 פü¾ÖÃÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ. †ÖµÖãŒŸÖ 4. †ÖµÖãŒŸÖ 30 ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ. †ÖµÖãŒŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ. †ÖµÖãŒŸÖ 30 פü¾ÖÃÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ. 663 פü. †ÖµÖãŒŸÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ ´Ö−Ö¯ÖÖ ¸üßµÖÖ¾Ö¸üᯙ ¸üÆü¤üÖ¸üßÃÖ †›ü£ÖôûÖ ×−Ö´ÖÖÔ#Ö ú¸ü#ÖÖ¸êü »ÖÖê™ü÷ÖÖ›üß. 18/06/2010 †−¾ÖµÖê ) ŸÖÎúÖ¸üß ×¤ü¾ÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 1. ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü ׍ú¸üúÖêôû ׾֍ÎêúŸÖê µÖÖÓ“Öê †×ŸÖÎú´Ö#Ö úÖœü#Öê. †×ŸÖÎú´Ö#Ö ´ÖÖê×Æü´Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ •Ö¯ŸÖ ú¸ü#µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Ö¸üŸÖ ú¸ü#Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ. †−ÖÖ׬֍éúŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ×−֍úÖ¿ÖßŸÖ ú¸ü#Öê. †×ŸÖÎú´Ö#Ö ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÏÖÓן֍ú ´ÖÆüÖ−Ö÷Ö¸ü¯ÖÖ׻֍úÖ 30 פü¾ÖÃÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1949 “Öê ú»Ö´Ö 44 †−¾ÖµÖê 6. ´ÖÆüÖÃÖ³ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ÎÓú. ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2005 †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ 30 פü¾ÖÃÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü#Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ. †ÖµÖãŒŸÖ 2. ¯Ö¤ü¯Ö£Ö ؍ú¾ÖÖ ÷Ö™üÖ¸üÖ¾Ö¸ü †−Ö׬֍éúŸÖ ™ü¯Ö¸üß šêü¾Ö»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Unauthorized stalls on roads footpath or gutter 07 Days ¸üßµÖÖ¾Ö¸üß»Ö.authorized construction 07 Days C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. †ÖµÖãŒŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ.doc 50 . ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÃÖÓ¸üÖ#Ö ˆ¯Ö»Ö²‘ÖŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ. †ÖµÖãŒŸÖ †−Ö׬֍éúŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ²ÖêúÖµÖ¤êü¿Ö߸ü / †−Ö׬֍éúŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complaints Regarding Unuthorised Constructions 1 2 3 4 5 ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“Öê ×¾Ö¹ý¯Ö−Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Damage / destruction of public property 07 Days ¸üßÖê. †×ŸÖÎú´Ö#Ö ²ÖÖ²ÖŸÖ »ÖÖêú¯ÖÏןÖ×−Ö¬Öß µÖÖÓ“Öê ú›üᯙ ŸÖÎúÖ¸üß 3.

6 ‡´ÖÖ¸üŸÖ. ‘Ö¸üÖ“Öß †−Ö׬֍éúŸÖ׸üŸµÖÖ ¤ãü¹ýßÖß.doc 51 . ²Ö¤ü»Ö −ÖãŸÖ−Öߍú¸ü#Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Unauthorized repair / change renovation of building. ÃÖ¤ü×−֍úÖ. shops. flats etc 07 Days 7 8 9 10 ¸üßµÖÖ¾Ö¸ü †−Ö׬֍éúŸÖ׸üŸµÖÖ ¾ÖÖÆü−Öê ˆ³Öß êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 05 פü¾ÖÃÖ Unauthorized parking of vehicles on road 05 Days ¯Ö¤ü¯Ö£Ö / ¸üßÖÖ µÖÖ ×šüúÖ#Öß †−Ö׬֍éúŸÖ ²ÖÖӬ֍úÖ´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Unauthorized construction on footpath / roads etc 07 Days †−Ö׬֍éúŸÖ ±êú¸üß¾ÖÖ»µÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ 05 פü¾ÖÃÖ Unauthorized hawkers 05 Days ‡ŸÖ¸ü 07 פü¾ÖÃÖ Others 07 Days ×¾ÖªãŸÖ †×³ÖµÖÖÓס֍úß ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯Ö£Öפü¾µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ׬֓Öß ŸÖÎúÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complaints Regarfing Street Lights 1 2 3 4 5 6 ¯Ö£Öפü¾Öê פü¾ÖÃÖÖ “ÖÖ»Öã †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 01 פü¾ÖÃÖ Street lights are on during day time 01 Days ¯Ö£Öפü¾Öê ²ÖÓ¤ü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 03 פü¾ÖÃÖ Street lights are not working 03 Days ¸üßµÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö£Öפü¾Öê −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 15 פü¾ÖÃÖ Street lights are not installed 15 Days ¸üßµÖÖ¾Ö¸ü −Ö×¾Ö−Ö ×ÃÖ÷−Ö»Ö ¾µÖ¾ÖãÖ֍ú¸ü#Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Arrangement of signal system on road 07 Days ¸üßµÖÖ¾Ö¸üᯙ ×ÃÖ÷−Ö»Ö µÖÓ¡Ö#ÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Signal system on road is not in working condition 07 Days ‡ŸÖ¸ü 07 פü¾ÖÃÖ Others ¯ÖÖ Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.

doc 52 .¯ÖÖ Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß Complaints Regarding Water Supply 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 −Ö×¾Ö−Ö −Öôû •ÖÖê›ü#Öß ´ÖÓ•Öã¸üßÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Delay in giving permission for new water connection 07 Days −Ö×¾Ö−Ö −Öôû •ÖÖê›ü#ÖßÃÖ ×¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Delay in connecting new water connection 07 Days ²ÖêúÖµÖ¤êü¿Ö߸ü / †−Ö׬֍éúŸÖ ¯Ö#Öê −Öôû•ÖÖê›ü#Öß êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Illegal / unauthorized water connection 07 Days †×−ÖµÖ´ÖßŸÖ ¯ÖÖ#Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Irregular water supply 07 Days †¯Öã¸üÖ ¯ÖÖ#Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ#Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Shortage of water supply 07 Days ¤ãü×ÂÖŸÖ ¯ÖÖ#Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 03פü¾ÖÃÖ Contaminated water supply 03 Days −Öôû •ÖÖê›ü#ÖßÃÖ ²ÖãÙü¸ü ¯ÖÓ¯Ö »ÖÖ¾Ö»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Booster pums connected to water connections 07 Days •Ö»Ö¾ÖÖÆüß−Öß ´Ö¬Öᯙ ÷ÖôûŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ 03 פü¾ÖÃÖ Leakage in water pipe lines 03 Days •Ö»Ö´Ö֯֍ú µÖÓ¡Ö ²ÖÓ¤ü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Water meter is not in working condition 07 Days •Ö»Ö´Ö֯֍ú µÖÖê÷µÖ¯ÖύúÖ¸êü úÖ´Ö ú¸üßŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Water meters not functioning properly 07 Days •Ö»Ö´Ö֯֍ú µÖÓ¡ÖÖ¾Ö¸üᯙ −ÖÖë¤ü “Öãúß“µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Meter reding not taken properly 07 Days ¯ÖÖ#Öß ×²Ö»Ö −Ö ×´Öôû#Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Water bill not received 07 Days †¾ÖÖ•Ö¾Öß ×²Ö»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.

50/¹ý. ¯ÖÏŸÖß ˆŸÖÖ¸üÖ 12 ¹ý. ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÏŸÖ (‹4) 50 ¹ý. 50/¹ý. 25/-- ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ¾Ö÷ÖÔ Öß ¹ý. ¯ÖÏŸÖß ¤ü֏ֻÖÖ ´Ö−Ö¯ÖÖ−Öê šü¸ü¾Öã−Ö ×¤ü»Öê»Öß Øú´ÖŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ#Öê 1 2 3 4 5 6 ‡×ŸÖ¾Öé¢Ö ÆüÖŸÖÖ−Öê ×»ÖÆãü−Ö ¯ÖÖ×Æü•Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ ‡×ŸÖ¾Öé¢Ö ”ûÖµÖÖӍúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ ›üÖ™üÖ ˆŸÖÖ¸üÖ ×›ü´ÖÖÓ›ü ˆŸÖÖ¸üÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖ¤üßŸÖ −ÖÖ¾Ö †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ´ÖŸÖ¤üÖ¸ü µÖÖ¤üß ×¾ÖÎúß 7 פü¾ÖÃÖ 7 פü¾ÖÃÖ 7 פü¾ÖÃÖ 7 פü¾ÖÃÖ 7 פü¾ÖÃÖ 7 פü¾ÖÃÖ 7 ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ †•ÖÔ 30 פü¾ÖÃÖ †) †¯Öã#ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö “Öãúß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»µÖÖÃÖ ˆŸÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ −ÖŒú»ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ¾Ö −ÖŒú»Ö ¤êü#Öê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 15 פü¾ÖÃÖÖÓ“ÖÖ ¸üÖ×Æü»Ö. ¯ÖÏŸÖß ¿Ö²¤ü 12 ¹ý. ú) ÃÖ−Ö 2011 −ÖÓŸÖ¸ü“Öê . 300/- ¹ý. 15/¹ý. 200/¹ý.Îú. 20/¹ý. 5/¹ý. 10/- ‹úÖ¾Öêôûß 2 ¯Öãß֍êú ‹úÖ¾Öêôûß 1 ¯Öãß֍ú 01 ´ÖÖ×Ã֍ú ‹úÖ¾Öêôûß 1 ¯Öãß֍ú ¯Öãß֍êú †³µÖÖ×Ã֍úÖ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ¾ÖÖ“ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×¤ü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ. 150/¹ý. 05/-- ‘Ö™ü−ÖÖ¯ÖÏŸÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¹ý. 25/¹ý. ¯ÖÏŸÖß ˆŸÖÖ¸üÖ 12 ¹ý. 5/--¹ý.14 15 16 Excess bill received 07 Days −ÖÖ¤ãü¹ýÃŸÖ ãú¯Ö−Ö׻֍úÖ ( ²ÖÖꆸü¾Öê»Ö ) ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸ü#Öê²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Repairing f Borewells 07 Days ײÖ÷Ö¸ü ‘Ö¸ü÷ÖãŸÖß ¯ÖÖ#µÖÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ 07 פü¾ÖÃÖ Use of Residential water connection for non residential purpose 07 Days ‡ŸÖ¸ü 07 פü¾ÖÃÖ Others 07 Days ÃÖÖ−Öê ÷Öã¹ý•Öß ÷ÖÏÓ£ÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ¾ÖÖ“Ö−ÖÖ»ÖµÖ :. 25/¹ý.†•ÖÔ êú»Ö껵ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö 7 פü¾ÖÃÖ ›ü) ÃÖ−Ö 2011 ¯Öã¾Öá“Öê - †•ÖÔ êú»µÖÖ¯ÖÖÃÖã−Ö 15 פü¾ÖÃÖ C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter. ²Ö) ´ÖÖ×ÆüŸÖß †×¬ÖúÖ¸ü †¯Öã#ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö “Öãúß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¤ü»µÖÖÃÖ ˆŸÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ −ÖŒú»Ö ¿ÖÖê¬Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ¾Ö −ÖŒú»Ö ¤êü#Öê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 30 פü¾ÖÃÖÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.¾Ö÷ÖÔ−Öß“Öê úÖê™ü ¾Ö÷ÖÔ †−ÖÖ´ÖŸÖ ¯ÖϾÖê¿Ö ±úß 1 »ÖÖ 2 ¸üÖ 3 ¸üÖ 4 £ÖÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¯Ö׸üÖÖ †³µÖÖ×Ã֍úÖ ¹ý. úŸÖÔ¾µÖ úÖ»Ö´ÖµÖÖÔ¤üÖ ±úß 1 ¹ý.doc 53 . 25/¹ý. †×³Ö»ÖêÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö :†. 10/¹ý.

All grievances will be solved between 2 to 10 days depending on type and nature of complaint .ŸÖÎúÖ¸üß“Öê ¯ÖύúÖ¸ü ¾Ö þֹý¯ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ ŸÖÎúÖ¸üß“Öê ×−Ö¸ü֍ú¸ü*Ö 2 ŸÖê 7 פü¾ÖÃÖÖŸÖ êú»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.doc 54 . C:\Documents and Settings\RAHUL\Desktop\Citizen chrter.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful