P. 1
Lege 162

Lege 162

|Views: 0|Likes:
Published by tunabres

More info:

Published by: tunabres on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2014

pdf

text

original

LEGE nr.

162 din 15 mai 2013
privind formalitatile de raportare aplicabile navelor la sosirea in si/sau la
plecarea din porturile romanesti
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFIIAL nr! "#$ din %& mai "$%'
Data Intrarii in vi!ar": 20 Mai 2013
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Parlamentul Rom)niei adopt* pre+enta le,e!
ART! %
Obiectul de re,lementare al pre+entei le,i -l constituie simplificarea .i
armoni+area procedurilor administrative aplicate -n domeniul transportului
maritim/ prin standardi+area transmiterii electronice a informa0iilor .i prin
ra0ionali+area formalit*0ilor de raportare!
ART! "
1%2 Pre+enta le,e se aplic* formalit*0ilor de raportare aplicabile -n domeniul
transportului maritim/ navelor la sosirea -n .i/sau la plecarea din porturile
rom)ne.ti!
1"2 Pre+enta le,e nu se aplic* navelor e3ceptate de la formalit*0ile de
raportare potrivit art! %$ alin! 1%2!
ART! '
4n -n0elesul pre+entei le,i/ termenii .i e3presiile de mai 5os au urm*toarele
semnifica0ii6
a2 autoritate competent* ( Autoritatea Naval* Rom)n*/ denumit* -n continuare
ANR/ autoritatea central* de specialitate din subordinea Ministerului
Transporturilor/ -n domeniul si,uran0ei navi,a0iei .i al securit*0ii navelor/ care
,estionea+* interfa0a electronic* unic*7
b2 autorit*0i relevante ( ANR/ ompania Na0ional* 8Administra0ia Porturilor
Maritime8 ( 9!A! onstan0a ( societate comercial* pe ac0iuni/ sub autoritatea
Ministerului Transporturilor/ ompania Na0ional* 8Administra0ia Porturilor
:un*rii Maritime8 ( 9!A! ;ala0i ( societate comercial* pe ac0iuni sub autoritatea
Ministerului Transporturilor/ Autoritatea Na0ional* a <*milor ( or,an de
specialitate al administra0iei publice centrale/ -n subordinea Ministerului
Finan0elor Publice/ Poli0ia de Frontier* Rom)n* ( institu0ia speciali+at* a statului
care e3ercit* atribu0iile ce -i revin cu privire la suprave,=erea .i controlul
trecerii frontierei de stat/ structurile or,ani+atorice din cadrul Ministerului
9*n*t*0ii/ Ministerului A,riculturii .i :e+volt*rii Rurale .i Ministerului
Mediului .i 9c=imb*rilor limatice ce -.i desf*.oar* activitatea -n porturi/ orice
alt* entitate care este/ conform re,lement*rilor -n vi,oare/ implicat* -n circuitul
formalit*0ilor de raportare7
c2 onven0ia FAL ( onven0ia privind facilitarea traficului maritim
interna0ional/ adoptat* la Londra la > aprilie %>?@ de onferin0a interna0ional*
privind facilitarea voia5ului .i transportului maritim/ -n versiunea sa actuali+at*7
d2 formalit*0i de raportare ( informa0iile prev*+ute -n ane3a care face parte
inte,rant* din pre+enta le,e/ informa0ii care/ -n conformitate cu le,isla0ia
na0ional* aplicabil*/ trebuie furni+ate -n scopuri administrative .i procedurale
atunci c)nd o nav* sose.te -ntr(un port rom)nesc sau pleac* dintr(un port
rom)nesc7
e2 formulare FAL ( formularele standardi+ate prev*+ute -n onven0ia FAL7
f2 nav* ( orice nav* maritim* sau ambarca0iune maritim*/ a.a cum sunt
definite de Ordonan0a ;uvernului nr! A"/%>>& privind transportul maritim .i pe
c*ile navi,abile interioare/ republicat*/ cu modific*rile .i complet*rile
ulterioare7
,2 9afe9eaNet ( sistemul Uniunii Europene de sc=imb de informa0ii maritime/
astfel cum este definit -n Bot*r)rea ;uvernului nr! %!$%?/"$%$ pentru stabilirea
9istemului de informare .i monitori+are a traficului navelor maritime care
intr*/ies -n/din apele na0ionale navi,abile ale Rom)niei/ cu modific*rile .i
complet*rile ulterioare7
=2 transmitere electronic* a datelor ( procesul de transmitere de informa0ii
codate -n format di,ital prin utili+area unui format structurat revi+uibil ce poate
fi folosit -n mod direct pentru stocarea .i prelucrarea informatic*!
ART! A
Fiecare autoritate relevant* adopt* m*suri pentru a asi,ura faptul c*
formalit*0ile de raportare sunt solicitate -ntrun mod armoni+at .i coordonat!
ART! @
9ub re+erva unor dispo+i0ii specifice privind notificarea transmis* de nave/
prev*+ute de actele 5uridice ale Uniunii Europene sau de instrumentele 5uridice
interna0ionale aplicabile transportului maritim .i obli,atorii -n Rom)nia/ inclusiv
a dispo+i0iilor privind controlul persoanelor .i bunurilor/ ANR se asi,ur* c*
comandantul sau orice alt* persoan* pe deplin autori+at* de operatorul navei
notific* ANR .i autorit*0ilor relevante implicate/ dup* ca+/ -naintea sosirii -ntr(
un port rom)nesc informa0iile cerute prin formalit*0ile de raportare/ astfel6
a2 cu cel pu0in "A de ore -n prealabil7 sau
b2 cel t)r+iu -n momentul -n care nava p*r*se.te portul anterior/ -n ca+ul -n
care durata voia5ului este mai mic* de "A de ore7 sau
c2 dac* portul de escal* nu este cunoscut sau este sc=imbat -n timpul
voia5ului/ de -ndat* ce aceast* informa0ie este disponibil*!
ART! ?
1%2 Autorit*0ile relevante vor asi,ura m*surile necesare -ndeplinirii
formalit*0ilor de raportare -n format electronic .i transmiterea acestora printr(o
interfa0* electronic* unic*/ -n condi0iile pre+entei le,i/ p)n* cel mai t)r+iu la %
iunie "$%@!
1"2 Aceast* interfa0* electronic* unic*/ care conectea+* 9afe9eaNet/ e(
ustoms .i alte sisteme electronice utili+ate de autorit*0ile relevante constituie
loca0ia -n care/ -n conformitate cu pre+enta le,e/ toate informa0iile sunt raportate
o sin,ur* dat* .i sunt puse la dispo+i0ia tuturor autorit*0ilor relevante .i a statelor
membre ale Uniunii Europene!
1'2 F*r* a aduce atin,ere formatului relevant prev*+ut -n onven0ia FAL/
formatul men0ionat la alin! 1%2 respect* prevederile art! &!
1A2 Atunci c)nd formalit*0ile de raportare sunt cerute de actele 5uridice ale
Uniunii Europene .i -n m*sura necesar* pentru buna func0ionare a interfe0ei
electronice unice instituite -n conformitate cu alin! 1%2/ sistemele electronice
men0ionate la alin! 1"2 trebuie s* fie interoperabile/ accesibile .i compatibile cu
sistemul 9afe9eaNet stabilit -n conformitate cu Bot*r)rea ;uvernului nr!
%!$%?/"$%$/ cu modific*rile .i complet*rile ulterioare/ .i/ dac* este ca+ul/ cu
sistemele informatice prev*+ute -n :eci+ia nr! &$/"$$#/E a Parlamentului
European .i a onsiliului din %@ ianuarie "$$# privind crearea unui mediu
informati+at pentru vam* .i comer0!
1@2 F*r* a aduce atin,ere dispo+i0iilor specifice privind controlul vamal .i la
frontier* stabilite -n Re,ulamentul 1EE2 nr! "!>%'/>" al onsiliului din %"
octombrie %>>" de instituire a odului <amal omunitar .i -n Re,ulamentul
1E2 nr! @?"/"$$? al Parlamentului European .i al onsiliului din %@ martie
"$$? de instituire a unui od comunitar privind re,imul de trecere a frontierelor
de c*tre persoane 1odul Frontierelor 9c=en,en2/ ANR consult* operatorii
economici .i informea+* omisia cu privire la pro,resele ob0inute folosind
metodele stabilite -n :eci+ia nr! &$/"$$#/E !
ART! &
1%2 ANR se asi,ur* c* informa0iile primite -n conformitate cu formalit*0ile de
raportare prev*+ute -n temeiul unui act 5uridic al Uniunii Europene sunt
disponibile -n sistemul na0ional 9afe9eaNet .i pune la dispo+i0ia altor state
membre ale Uniunii Europene p*r0ile relevante din aceste informa0ii prin
intermediul sistemului 9afe9eaNet!
1"2 u e3cep0ia ca+ului -n care este prev*+ut altfel/ prevederile alin! 1%2 nu se
aplic* informa0iilor primite -n temeiul Re,ulamentului 1EE2 nr! "!>%'/>" / al
Re,ulamentului 1EE2 nr! "!A@A/>' al omisiei din " iulie %>>' de stabilire a
unor dispo+i0ii de aplicare a Re,ulamentului 1EE2 nr! "!>%'/>" al onsiliului
de instituire a odului <amal omunitar/ al Re,ulamentului 1E2 nr! @?"/"$$? /
precum .i al Re,ulamentului 1E2 nr! A@$/"$$# al Parlamentului European .i al
onsiliului din "' aprilie "$$# de stabilire a odului <amal omunitar 1odul
<amal Moderni+at2!
1'2 ANR se asi,ur* c* informa0iile primite -n conformitate cu alin! 1%2 sunt
accesibile/ la cerere/ autorit*0ilor relevante!
1A2 Formatul di,ital de ba+* al mesa5elor/ ce urmea+* a fi folosit -n sistemul
na0ional 9afe9eaNet -n conformitate cu alin! 1%2/ se stabile.te -n conformitate cu
art! "> din Bot*r)rea ;uvernului nr! %!$%?/"$%$/ cu modific*rile .i complet*rile
ulterioare!
1@2 ANR poate facilita accesul la informa0iile relevante men0ionate la alin! 1%2
fie printr(o interfa0* electronic* na0ional* unic* prin intermediul unui sistem de
sc=imb de date electronic/ fie prin intermediul sistemului na0ional 9afe9eaNet!
ART! #
1%2 Autorit*0ile relevante vor utili+a formularele FAL pentru -ndeplinirea
formalit*0ilor de raportare!
1"2 Autorit*0ile relevante pot accepta ca informa0iile solicitate -n temeiul unui
act 5uridic al Uniunii Europene s* fie furni+ate pe suport de =)rtie numai p)n* la
% iunie "$%@!
ART! >
1%2 Autorit*0ile relevante/ -n conformitate cu actele 5uridice aplicabile ale
Uniunii Europene sau cu le,isla0ia na0ional*/ adopt* m*surile necesare pentru a
asi,ura confiden0ialitatea informa0iilor comerciale .i a altor informa0ii
confiden0iale care fac obiectul sc=imburilor -n conformitate cu prevederile
pre+entei le,i!
1"2 Autorit*0ile relevante acord* aten0ie special* prote5*rii datelor cu caracter
comercial colectate -n temeiul pre+entei le,i!
1'2 4n ceea ce prive.te datele personale/ autorit*0ile relevante ,arantea+*
respectarea Le,ii nr! ?&&/"$$% pentru protec0ia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal .i libera circula0ie a acestor date/ cu
modific*rile .i complet*rile ulterioare!
ART! %$
1%2 Navele aflate sub inciden0a Bot*r)rii ;uvernului nr! %!$%?/"$%$/ cu
modific*rile .i complet*rile ulterioare/ care operea+* -ntre porturi situate pe
teritoriul vamal al Uniunii Europene/ dar care nu vin dinspre/ nu fac o escal* sau
nu se -ndreapt* c*tre un port situat -n afara acestui teritoriu ori a unei +one libere
supuse controalelor de tip I -n sensul le,isla0iei vamale/ sunt e3ceptate de la
transmiterea informa0iilor ce fi,urea+* -n formularele FAL!
1"2 Prevederile alin! 1%2 nu trebuie s* aduc* atin,ere actelor 5uridice ale
Uniunii Europene aplicabile .i posibilit*0ii ca autorit*0ile relevante s* solicite
datele prev*+ute -n formularele FAL prev*+ute la lit! C pct! % lit! a2(f2 din ane3*/
necesare pentru prote5area ordinii .i securit*0ii interne .i pentru aplicarea actelor
le,islative -n domeniul vamal/ fiscal/ al mediului sau sanitar!
ART! %%
Amendamentele ulterioare la :irectiva "$%$/?@/UE a Parlamentului European
.i a onsiliului din "$ octombrie "$%$ privind formalit*0ile de raportare
aplicabile navelor la sosirea -n .i/sau la plecarea din porturile statelor membre .i
de abro,are a :irectivei "$$"/?/E vor fi transpuse -n le,isla0ia intern* prin
=ot*r)re a ;uvernului!
D
Pre+enta le,e transpune :irectiva "$%$/?@/UE a Parlamentului European .i a
onsiliului din "$ octombrie "$%$ privind formalit*0ile de raportare aplicabile
navelor la sosirea -n .i/sau la plecarea din porturile statelor membre .i de
abro,are a :irectivei "$$"/?/E / publicat* -n Eurnalul Oficial al Uniunii
Europene/ seria L/ nr! "#' din "> octombrie "$%$!
Aceast* le,e a fost adoptat* de Parlamentul Rom)niei/ cu respectarea
prevederilor art! &@ .i ale art! &? alin! 1"2 din onstitu0ia Rom)niei/ republicat*!
p! PREFE:INTELE AMEREI :EPUTAGILOR/
MIRON TU:OR MITREA
PREFE:INTELE 9ENATULUI
;EOR;E(RIN LAURENGIU ANTONE9U
Cucure.ti/ %@ mai "$%'!
Nr! %?"!
ANEHI
LI9TA
cuprin+)nd formalit*0ile de raportare
A! Formalit*0i de raportare -n temeiul actelor 5uridice ale Uniunii Europene
Aceast* cate,orie de formalit*0i de raportare include informa0ii care sunt
furni+ate -n conformitate cu urm*toarele dispo+i0ii6
%! Notificarea pentru navele care sosesc .i pleac* -n/din porturile rom)ne.ti
Art! A din Bot*r)rea ;uvernului nr! %!$%?/"$%$ pentru stabilirea 9istemului
de informare .i monitori+are a traficului navelor maritime care intr*/ies -n/din
apele na0ionale navi,abile ale Rom)niei/ cu modific*rile .i complet*rile
ulterioare
"! <erific*rile la frontiere efectuate asupra persoanelor
Art! & din Re,ulamentul 1E2 nr! @?"/"$$? al Parlamentului European .i al
onsiliului din %@ martie "$$? de instituire a unui od comunitar privind
re,imul de trecere a frontierelor de c*tre persoane 1odul Frontierelor
9c=en,en2
'! Notificarea m*rfurilor periculoase sau poluante transportate la bord
Art! %A .i %@ din Bot*r)rea ;uvernului nr! %!$%?/"$%$/ cu modific*rile .i
complet*rile ulterioare
A! Notificarea de.eurilor .i a re+iduurilor
Art! ? din Ordonan0a ;uvernului nr! "$/"$%" privind instala0iile portuare de
preluare a de.eurilor ,enerate de nave .i a re+iduurilor m*rfii
@! Notificarea informa0iilor -n materie de securitate
Art! ? din Re,ulamentul 1E2 nr! &"@/"$$A al Parlamentului European .i al
onsiliului din '% martie "$$A privind consolidarea securit*0ii navelor .i a
instala0iilor portuare
P)n* la adoptarea unui formular armoni+at la nivel interna0ional/ pentru
transmiterea informa0iilor solicitate -n temeiul art! ? din Re,ulamentul 1E2 nr!
&"@/"$$A se utili+ea+* formularul prev*+ut -n apendicele care face parte
inte,rant* din pre+enta ane3*! Formularul poate fi transmis electronic!
?! :eclara0ia sumar* de sosire
Art! '?a din Re,ulamentul 1EE2 nr! ">%'/>" al onsiliului din %" octombrie
%>>" de instituire a odului <amal omunitar .i art! #& din Re,ulamentul 1E2
nr! A@$/"$$# al Parlamentului European .i al onsiliului din "' aprilie "$$# de
stabilire a odului <amal omunitar 1odul <amal Moderni+at2
C! Formulare FAL .i formalit*0i -n temeiul instrumentelor 5uridice
interna0ionale
%! Aceast* cate,orie de formalit*0i de raportare include informa0iile care sunt
puse la dispo+i0ie -n conformitate cu onven0ia FAL .i cu alte instrumente
5uridice interna0ionale relevante!
a2 Formularul FAL nr! %6 :eclara0ie ,eneral*7
b2 Formularul FAL nr! "6 :eclara0ie de marf*7
c2 Formularul FAL nr! '6 :eclara0ie privind provi+iile navei7
d2 Formularul FAL nr! A6 :eclara0ie privind efectele .i bunurile ec=ipa5ului7
e2 Formularul FAL nr! @6 Lista cuprin+)nd ec=ipa5ul7
f2 Formularul FAL nr! ?6 Lista cuprin+)nd pasa,erii7
,2 Formularul FAL nr! &6 M*rfuri periculoase7
=2 :eclara0ia maritim* de s*n*tate!
"! Formularele FAL men0ionate la pct! % sunt cele prev*+ute -n ane3ele la
Ordinul ministrului transportului .i infrastructurii nr! %!A%'/"$%" pentru
publicarea accept*rii unor amendamente la ane3a la onven0ia privind
facilitarea traficului maritim interna0ional 1FAL2/ %>?@/ adoptate de Or,ani+a0ia
Maritim* Interna0ional* prin Re+olu0ia FAL!#1'"2 a omitetului de Facilitare
din & iulie "$$@ .i prin Re+olu0ia FAL!%$1'@2 a omitetului de Facilitare din %?
ianuarie "$$>!
! Le,isla0ia na0ional* relevant*
4n plus fa0* de informa0iile prev*+ute la lit! A .i C/ ANR solicit* urm*toarele
informa0ii6
a2 informa0ii privind conformitatea cu Re,ulamentul 1E2 nr! A%&/"$$" al
Parlamentului European .i al onsiliului din %# februarie "$$" privind
accelerarea introducerii cerin0elor referitoare la coca dubl* sau a unor standarde
de proiectare ec=ivalente pentru petrolierele cu coc* simpl* .i de abro,are a
Re,ulamentului 1E2 nr! "!>&#/>A al onsiliului7
b2 informa0ii privind con0inutul de sulf -n combustibili/ conform Bot*r)rii
;uvernului nr! A&$/"$$& privind limitarea con0inutului de sulf din combustibilii
lic=i+i/ cu modific*rile .i complet*rile ulterioare7
c2 car,oplan/ conform Bot*r)rii ;uvernului nr! %!''@/"$$$ pentru aprobarea
Normelor metodolo,ice de punere -n aplicare a prevederilor onven0iei privind
facilitarea traficului maritim interna0ional 1FAL2/ adoptat* la Londra la > aprilie
%>?@ de onferin0a interna0ional* privind facilitarea voia5ului .i transportului
maritim/ modificat* .i completat* prin amendamentele din %>#A/ %>#?/ %>#>/
%>>%/ %>>' .i %>>A/ precum .i a standardelor .i procedurilor specifice Rom)niei7
d2 certificat de scutire de la controlul sanitar al navei/certificat de control
sanitar al navei7
e2 declara0ie sanitar(veterinar* .i declara0ie fitosanitar*/ conform Bot*r)rii
;uvernului nr! %!''@/"$$$!
Informa0iile sunt transmise prin mi5loace electronice!
APEN:IE
Formular pentru informaţii de securitate
anterior sosirii navei,
valabil pentru toate navele înaintea
sosirii
într-un port românesc
Ship pre-arrival security information form
for all ships
prior to entry into the port of
Romania
Regula 9 capitolul X-! din "onvenţia
internaţional# din $9%& pentru ocrotirea vieţii
omene'ti
pe mare (S)*+S, 'i articolul - alineatul (., din
Regulamentul ("/, nr0 %!12!33&
$9%& nternational "onvention for the Safety of
*ife at Sea (S)*+S, Regulation 9 of
"hapter X-! and +rticle -(., of Regulation (/", 4o
%!12!33&
5ate despre nav# 'i date de contact
6articulars of the ship and contact details
78888888888888888888888898888888888888888888889888888
88888888888888888888888898888888888888888888888:
;4um#r <) ;
;5enumirea navei ;
;
;<) number ; ;4ame
of ship ; ;
=88888888888888888888888>888888888888888888888>888888
888888888888888888888888>8888888888888888888888?
;6ortul de înmatriculare; ;Statul
de pavilion ; ;
;6ort of registry ; ;Flag
State ; ;
=88888888888888888888888>888888888888888888888>888888
888888888888888888888888>8888888888888888888888?
;@ipul navei ;
;ndicativ radio ;
;
;@ype of ship ; ;"all
sign ; ;
=88888888888888888888888>888888888888888888888>888888
888888888888888888888888>8888888888888888888888?
;@onaA brut ; ;4umere
de apel nmarsat ; ;
;Bross tonnage ; ;(dac#
eCist#, ; ;
; ;
;nmarsat call numbers ;
;
; ; ;(if
available, ; ;
=88888888888888888888888>888888888888888888888>888888
888888888888888888888888>8888888888888888888888?
;5enumirea companiei 'i ;
;6ersoan# desemnat# cu ;
;
;num#rul de identificare;
;securitatea companiei ;
;
;al companiei ; ;("S),
'i detalii de contact ; ;
;4ame of company and ; ;!& din
!& ore ; ;
;company identification ; ;"S)
name and !& hour ; ;
;number ;
;contact details ;
;
=88888888888888888888888>888888888888888888888>888888
888888888888888888888888>8888888888888888888888?
;6ortul de sosire ;
;Facilitatea portuar# de sosire;
;
;6ort of arrival ; ;(dac#
este cunoscut#, ; ;
; ; ;6ort
facility of arrival ; ;
; ; ;(if
DnoEn, ; ;
F88888888888888888888888G888888888888888888888G888888
888888888888888888888888G8888888888888888888888H
nformaţii despre port 'i facilitatea portuar#
6ort and port facility information
78888888888888888888888888888888888888888888889888888
88888888888888888888888888888888888888888888888:
;5ata 'i ora estimat# pentru sosirea navei ;
;
;în port (/@+, ;
;
;/Cpected date and time of arrival of the ship;
;
;in port (/@+, ;
;
=888888888888888888888888888888888888888888888>888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
;Scopul principal al escalei ;
;
;6rimary purpose of call ;
;
F888888888888888888888888888888888888888888888G888888
88888888888888888888888888888888888888888888888H
nformaţii solicitate prin regula 90!0$ din
capitolul X-! din "onvenţia S)*+S
nformation reIuired by S)*+S Regulation 90!0$ of
"hapter X-!
78888888888888888888888889888898888889888888888888888
88988888888888888888898888888888888888888888888:
;4ava deţine un ;5+ ; SS" ;4J - de ce nuK
;/mis de Ldenumirea;5ata eCpir#rii ;
;certificat internaţional;M/S ; SS" ;4) - Ehy notK
;administraţiei sau;(NN2ll2aaaa, ;
;de securitate a navei ; ; ;
;a organiNaţiei de ;/Cpiry date ;
;(SS",K ; ; ;
;securitate ;(dd2mm2yyyy, ;
;5oes the ship have a ; ; ;
;recunoscut# (RS),O; ;
;valid nternational Ship; ; ;
;ssued by (name of; ;
;Security "ertificate ; ; ;
;+dministration of ; ;
;(SS",K ; ; ;
;RS), ; ;
=888888888888888888888888>8888>888888>888888888888888
88>888888888888888888>8888888888889888888888888?
;4ava are la bord un ;5+ ; 4J ;Bradul de
;Brad de ;Brad de ;Brad de ;
;plan de securitate ;M/S ; 4) ;securitate la
;securitate $ ;securitate !;securitate .;
;(SS6, aprobatK ; ; ;care opereaN#
;Security ;Security ;Security ;
;5oes the ship have an ; ; ;nava în
preNentK ;*evel $ ;*evel ! ;*evel .
;
;approved SS6 on boardK ; ; ;Security level
at; ; ; ;
; ; ; ;Ehich the ship
is; ; ; ;
; ; ; ;currently
; ; ; ;
; ; ; ;operatingK
; ; ; ;
=888888888888888888888888G8888>888888G888888888888888
88G888888888888888888G888888888888G888888888888?
;6oNiţia navei la momentul ;
;
;întocmirii preNentului raport;
;
;*ocation of ship the time ;
;
;this report is made ;
;
F88888888888888888888888888888G8888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888H
/numeraţi ultimele $3 escale la facilit#ţile
portuare, în ordine cronologic# (începând cu cea
mai recent#,P
*ist the last $3 calls at port facilities in
chronological order (most recent call first,P
78889888888888888988888888888889888888898888888898888
88888888888888888898888888888888988888888888888:
;4r0;5ata sosirii;5ata plec#rii; ; ;
J42*)")5/ ; Facilitate ; Brad de ;
;4o ;(NN2ll2aaaa,;(NN2ll2aaaa, ;6ortul ; Qara
;(dac# este disponibil,; portuar# ; securitate ;
; ;5ate from ;5ate to ; 6ort ;"ountry ;
J42*)")5/ ;6ort facility;Security level;
; ;(dd2mm2yyyy,;(dd2mm2yyyy, ; ; ;
(if available, ; ; ;
=888>888888888888>8888888888888>8888888>88888888>8888
888888888888888888>8888888888888>88888888888888?
; $0; ; ; ; ;
; ;BS R ;
; ; ; ; ; ;
; ;S* R ;
=888>888888888888>8888888888888>8888888>88888888>8888
888888888888888888>8888888888888>88888888888888?
; !0; ; ; ; ;
; ;BS R ;
; ; ; ; ; ;
; ;S* R ;
=888>888888888888>8888888888888>8888888>88888888>8888
888888888888888888>8888888888888>88888888888888?
; .0; ; ; ; ;
; ;BS R ;
; ; ; ; ; ;
; ;S* R ;
=888>888888888888>8888888888888>8888888>88888888>8888
888888888888888888>8888888888888>88888888888888?
; &0; ; ; ; ;
; ;BS R ;
; ; ; ; ; ;
; ;S* R ;
=888>888888888888>8888888888888>8888888>88888888>8888
888888888888888888>8888888888888>88888888888888?
; 10; ; ; ; ;
; ;BS R ;
; ; ; ; ; ;
; ;S* R ;
=888>888888888888>8888888888888>8888888>88888888>8888
888888888888888888>8888888888888>88888888888888?
; -0; ; ; ; ;
; ;BS R ;
; ; ; ; ; ;
; ;S* R ;
=888>888888888888>8888888888888>8888888>88888888>8888
888888888888888888>8888888888888>88888888888888?
; %0; ; ; ; ;
; ;BS R ;
; ; ; ; ; ;
; ;S* R ;
=888>888888888888>8888888888888>8888888>88888888>8888
888888888888888888>8888888888888>88888888888888?
; S0; ; ; ; ;
; ;BS R ;
; ; ; ; ; ;
; ;S* R ;
=888>888888888888>8888888888888>8888888>88888888>8888
888888888888888888>8888888888888>88888888888888?
; 90; ; ; ; ;
; ;BS R ;
; ; ; ; ; ;
; ;S* R ;
=888>888888888888>8888888888888>8888888>88888888>8888
888888888888888888>8888888888888>88888888888888?
;$30; ; ; ; ;
; ;BS R ;
; ; ; ; ; ;
; ;S* R ;
F888G888888888888G8888888888888G8888888G88888888G8888
888888888888888888G8888888888888G88888888888888H
78888888888888888888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888988888889888888:
;4ava a luat m#suri de securitate suplimentare sau
speciale, în plus faţ# de cele ; 5+ ; 4J ;
;din SS6 aprobatK
; M/S ; 4) ;
;5ac# r#spunsul este 5+, indicaţi mai Aos m#surile de
securitate suplimentare sau ; ; ;
;speciale luate de nav#0
; ; ;
;5id the ship taDe any special or additional security
measures, beyond those ; ; ;
;in the approved SS6K
; ; ;
;f the ansEer is M/S, indicate beloE the special or
additional security measures ; ; ;
;taDen by the ship0
; ; ;
=8888888888888889888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888G8888888G888888?
; 4r0 ;
;
;(idem anterior,; <#suri de securitate
suplimentare sau speciale luate de nav# ;
; 4o ; Special or additional
security measures taDen by the ship ;
; (as above, ;
;
=888888888888888>888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
; $0;
;
=888888888888888>888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
; !0;
;
=888888888888888>888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
; .0;
;
=888888888888888>888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
; &0;
;
=888888888888888>888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
; 10;
;
=888888888888888>888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
; -0;
;
=888888888888888>888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
; %0;
;
=888888888888888>888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
; S0;
;
=888888888888888>888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
; 90;
;
=888888888888888>888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888?
; $30;
;
F888888888888888G888888888888888888888888888888888888
88888888888888888888888888888888888888888888888H
/numeraţi operaţiunile nav#-nav#, în ordine
cronologic# (începând cu cea mai recent#,,
desf#'urate în timpul ultimelor $3 escale la
facilit#ţile portuare menţionate mai înainte0
/Ctindeţi tabelul de mai Aos sau continuaţi pe o
pagin# separat# dac# este caNul - introduceţi
num#rul total al activit#ţilor nav#-nav#P
*ist the ship-to-ship activities, in
chronological order (most recent first,, Ehich Eere
carried out during the last $3 calls at port
facilities listed above0 /Cpand table beloE or
continue on separate page if necessary - inserst
total number of ship-to-ship activitiesP
78888888888888888888888888888888888888888888888888888
88888888888988888888888888988888888888888888888:
;Tn timpul tuturor acestor operaţiuni nav#-nav#, au
fost ; 5+ ; 4J ;
;menţinute procedurile de securitate a navei
specificate în SS6 ; M/S ; 4)
;
;aprobatK 5ac# 4J, preNentaţi în ultima coloan# de
mai Aos ; ; ;
;detalii cu privire la m#surile de securitate
alternative ; ;
;
;aplicate0
; ; ;
;Uere the ship security procedures specified in the
approved SS6; ; ;
;maintained during each of these ship-to-ship
activitiesK f 4),; ;
;
;provide details of the security measures applied in
lieu in the; ; ;
;final column beloE
; ; ;
=8889888888888888988888888888889888888888888888888888
88889888888G88888888888888>88888888888888888888?
;4r0;5ata, de la ;5ata, pân# la; 6oNiţie sau
; ;<#suri de securitate;
;4o ;(NN2ll2aaaa,;(NN2ll2aaaa, ;longitudine 'i
latitudine;+ctivitate nav#-nav# ;alternative aplicate;
; ; 5ate from ; 5ate to ; *ocation or
;Ship-to-ship activity; Security measures ;
; ;(dd2mm2yyyy,;(dd2mm2yyyy, ; longitude and
latitude ; ; applied in lieu ;
=888>888888888888>8888888888888>888888888888888888888
8888>888888888888888888888>88888888888888888888?
; $0; ; ;
; ; ;
=888>888888888888>8888888888888>888888888888888888888
8888>888888888888888888888>88888888888888888888?
; !0; ; ;
; ; ;
=888>888888888888>8888888888888>888888888888888888888
8888>888888888888888888888>88888888888888888888?
; .0; ; ;
; ; ;
=888>888888888888>8888888888888>888888888888888888888
8888>888888888888888888888>88888888888888888888?
; &0; ; ;
; ; ;
=888>888888888888>8888888888888>888888888888888888888
8888>888888888888888888888>88888888888888888888?
; 10; ; ;
; ; ;
=888>888888888888>8888888888888>888888888888888888888
8888>888888888888888888888>88888888888888888888?
; -0; ; ;
; ; ;
=888>888888888888>8888888888888>888888888888888888888
8888>888888888888888888888>88888888888888888888?
; %0; ; ;
; ; ;
=888>888888888888>8888888888888>888888888888888888888
8888>888888888888888888888>88888888888888888888?
; S0; ; ;
; ; ;
=888>888888888888>8888888888888>888888888888888888888
8888>888888888888888888888>88888888888888888888?
; 90; ; ;
; ; ;
=888>888888888888>8888888888888>888888888888888888888
8888>888888888888888888888>88888888888888888888?
;$30; ; ;
; ; ;
=888G888888888888G8888888888888G888888888888888888888
8888>888888888888888888888G88888888888888888888?
;5escrierea general# a m#rfurilor de la bordul navei
; ;
;Beneral description of the cargo aboard the ship
; ;
=8888888888888888888888888888888888888888988888888888
8888>888888888888889888888888888888888888888888?
;4ava transport# substanţe periculoase ; 5+
; 4J ;5ac# 5+, confirmaţi c# ;
;ca marf# încadrat# în una dintre clasele; M/S
; 4) ;V<anifestul privind ;
;$, !0$, !0., ., &0$, 10$, -0$, -0!, % ;
; ;m#rfurile periculoaseV ;
;sau S din codul <5BK ;
; ;(sau un eCtras relevant, ;
;s the ship carrying any dangerous ;
; ;este aneCat0 ;
;substances as cargo covered by any of ;
; ;f M/S, confirm 5angerous ;
;"lasses $, !0$, !0., ., &0$, 10$, -0$, ;
; ;Boods <anifest (or relevant;
;-0!, % or S of the <5B "odeK ;
; ;eCtract, is attached0 ;
=8888888888888888888888888888888888888888>88888888888
8888>88888888888888>888888888888888888888888888?
;"onfirmaţi c# este aneCat# o copie ; 5+
;"onfirmaţi c# ; 5+ ;
;a listei cuprinNând echipaAul0 ; M/S
;este aneCat# o; M/S ;
;"onfirm a copy of the shipWs creE list ;
;copie a listei; ;
;is attached0 ;
;cuprinNând ; ;
; ;
;pasagerii0 ; ;
; ;
;"onfirm a copy; ;
; ;
;of the shipWs ; ;
; ;
;passenger list; ;
; ;
;is attached0 ; ;
F8888888888888888888888888888888888888888G88888888888
8888G88888888888888G888888888888888888888888888H
+lte informaţii privind securitatea
)ther security-related information
78888888888888888888888898888888888888888888889888888
88888888888888888888888898888888888888888888888:
;/Cist# vreun aspect de ; 5+
;6reNentaţi detaliiP ; 4J
;
;securitate pe care ; M/S
;6rovide detailsP ; 4)
;
;doriţi s# îl raportaţiK; ;
; ;
;s there any ; ;
; ;
;security-related matter; ;
; ;
;you Eish to reportK ; ;
; ;
F88888888888888888888888G888888888888888888888G888888
888888888888888888888888G8888888888888888888888H
+gentul navei la portul de destinaţie propus
+gent of ship at intended port of arrival
78888888888888888888888888888888888888888888889888888
88888888888888888888888888888888888888888888888:
;4umeP
;5etalii de contact (nr0 tel,P
;
;4ameP
;"ontact details (@el0 4o,P
;
F888888888888888888888888888888888888888888888G888888
88888888888888888888888888888888888888888888888H
dentificarea persoanei care furniNeaN#
informaţiile
dentification of person providing the information
78888888888888888888888888888888888888889888888888888
88888888888888888898888888888888888888888888888:
;@itlul sau funcţia (bifaţi menţiunea ;4umeP
;Semn#tur#P ;
;care nu se aplic#,P ;4ameP
;SignatureP ;
;"omandant2SS)2"S)2+gentul navei ;
; ;
;(idem anterior, ;
; ;
;@itle or 6osition ;
; ;
;(delete as appropriate,P ;
; ;
;<aster2SS)2"S)2ShipWs agent ;
; ;
;(as above, ;
; ;
=888888888888888888888888888888888888888>888888888888
888888888888888888>8888888888888888888888888888?
;5ata2ora2locul complet#rii formularului;
; ;
;5ate2time2place of completion of report;
; ;
F888888888888888888888888888888888888888G888888888888
888888888888888888G8888888888888888888888888888H
((((((((((

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->