TEORI KONFLIK

Teori konflik telah diasaskan. Beliau ialah seorang ahli sains sosial dan ahli ekonomi yang berasal dari Jerman. oleh Karl Marx yang kemudiannya diikuti oleh Weber. Antara karya yang telah dihasilkan dalam memperkatakan mengenai teori konflik ini adalah melalui karyanya terkenal iaitu “ the Communist Menifesto”. Pandangan teori konflik mengutamakan kaedah determinisme di mana ada kuasa yang meramalkan sesuatu. Konflik bukanlah bermaksud di dalam keadaan yang ganas tetapi berlaku dalam bentuk perjuangan parti-parti, persaingan dalam institusi agama dan sebagainya. konflik ialah sesuatu yang semulajadi dalam sesuatu masyarakat. Sesuatu konflik yang berlaku boleh mempercepatkan proses kesetiaan dan keharmonian di dalam sesuatu kolompok sosial. Terdapat tiga andaian penting mengenai teori konflik iaitu konsep dialektik, determinisme dan aktivisme sosial. Konsep dialektik bermaksud evolusi bukan merupakan proses utama kepada perubahan sosial tetapi sebab utama yang menghasilkan perubahan sosial ialah konflik. Determinisme ekonomi pula bermaksud asas kepada perubahan sosial adalah ditentukan oleh persainganpersaingan ekonomi. Manakala aktivisme sosial bermaksud tugas utama analisisi sosial adalah kritikan. Teori konflik terbahagi kepada dua iaitu aliran Marx dan aliran Weber. t

a) TEORI KONFLIK ALIRAN MARX.

Pandangan teori konflik aliran Marx adalah berasaskan tarsiran-tafsiran sosiologikal terhadap karya-karya Mark. Mengikut pandangan pengikut teori aliran Marx, mereka berpandangan bahawa teori bukanlah semata-mata sebagai satu cara menganalisis struktur masyarakat tetapi lebih kepada cara bagaimana sesuatu reformasi sosial berlaku dalam masyarakat. Konsep sejarah

materialisme Marx mempunyai tiga elemen penting iaitu ia merupakan satu teori atau kaedah ilmiah, merupakan satu ajaran politik dan satu pegangan hidup seakan agama . Fatimah Daud (1992).

Teori konflik aliran Marx beranggapan asas kepada pembentukan sesebuah masyarakat adalah disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi seperti tanah, modal, industri dan perdagangan. Asas kepada perubahan sesebuah struktur masyarakat adalah disebabkan faktor-faktor berkaitan dengan

pengeluaran ekonomi. Faktor lain seperti agama, institusi politik, kekeluargaan dan pendidikan pula menjadi superstruktur masyarakat. Sebarang perubahan yang berlaku pada superstruktur masyarakat hanya akan berlaku jika terdapat perubahan pada asasnya.

Weber mengelaskan tiga dimensi konsep iaitu kelas. Walaupun teori konflik berasaskan daripada teori konflik Marx. .b) TEORI KONFLIK ALIRAN WEBER. status dan parti. Status merupakan penghormatan sosial yang terdapat dalam struktur sosial yang tersendiri. Kuasa pula merupakan bentuk kepimpinan yang menyebabkan seseorang individu memaksa orang lain bagi mencapai matlamat individu ataupun organisasi. kuasa dan kelas sosial tetapi ditentukan oleh gaya hidup. Status bukanlah dinilai berdasarkan kekayaan. tetapi turut dipengaruhi oleh faktor lain iaitu status dan parti. Weber menghujahkan bahawa perubahan sosial masyarakat bukanlah hanya disebabkan oleh faktor konflik kelas sosial yang berpunca daripada faktor ekonomi semata-mata tetapi turut berpunca daripada pelbagai faktor. Perkembangan kapitalisme di barat bukanlah disebabkan faktor pengeluaran sahaja tetapi disebabkan oleh faktor keagamaan ( Weber (1958). Dalam proses menganalisis. namun pandangan aliran ini banyak bercanggah pendapat dengan teori konflik aliran Marx. Konsep kelas weber menyerupai konsep Marx kerana turut dihubungkan dengan faktor ekonomi tetapi tidak bersetuju dengan pandangan Marx yang menyatakan kuasa hanya berpunca daripada faktor ekonomi. Tokoh yang membawa aliran teori konflik aliran ini ialah Max Weber.

Dapat disimpulkan di sini bahawa aliran Weber menyatakan konflik dan perjuangan yang berlaku alam masyarakat bukanlah disebabkan faktor ekonomi semata-mata tetapi disebabkan memperjuangkan hak masing-masing supaya dipandang tingi oleh masyarakat. . status wujud dalam hubungan sosial dan parti wujud dalam hubungan politik.Dapat disimpulkan kelas wujud dalam hubungan ekonomi. Kumpulan status dan kelas akan menggunakan parti sebagai organisasi bagi memperjuangkan objektif mereka.

Dengan cara berkonflik iaitu satu satu keadaan yang boleh dilihat apabila bila wujud fenomena. . manakala yang kalah akan hilang semuanya. penggunaan perantara atau pendamai dan merayu pihak atasan. Dan kurang kelonggaran dan tidak menerima perubahan. Perbalahan pendapat iaitu satu cara pertukaran pendapat yang mempunyai pendekatan positif untuk mencapai sesuah keputusan. Walaubagaimana pun. persaingan yang melampau boleh mengakibatkan keadaan yang tidak sihat apabila keadaan menjadi zero some game yang bererti pihak yang menang akan memeperolehi semuanyan. Biasanya dalam sesebuah organisasi terdapat 3 bentuk perbalahan yang mungkin akan wujud. perbalahan antara individu. pertelingkahan natara kumpulan atau sesama kumpulan dan ikap cemburu yang keterlaluan. Persanagn iaitu persaingan yang konstrukftif antara pekerja yang boleh mewujudkankan kesan yang positf.HUBUNGAN TEORI KONFLIK DALAM ORGANISASI Perbincangan berikutnya berkaitan dengan konflik di dalam sesebuah organisasi di dalam masyarakat.: hubungan yang renggang .

kumpulan. Disamping itu konflik juga berkemungkinan wujud disebabkan oleh perbalahan mengenai bidagkuasa yang telah ditetapkan. individu. Pihak pengurusan perlu mewujudkan satu sistemperancangan dimana individu atau kumpulan dapat bekerja dalam kerangka kerja ang telah ditetapkan dalam perancangan.Selain itu konflik juga berlaku apabila wujud perbezaan dalam mencapai kehendak-kehendak kumpulan yang berbeza atau individu. dll). Adalah menjadi fungsi pihak pengurusan untuk mengelak berlakunya konflik. percanggahan. (M. atau disonansi dalam atau entiti sosial (iaitu. Perancangan yang kurang rapi boleh mendedahkan kepada konflik sesama sendiri. Pemimpin perlu mewujudkan keadaan seperti apa yang diingini oleh individu selari dengan matlamat yang hendak dicapai oleh organisasi. PENGERTIAN KONFLIK Konflik sebagai proses interaktif diwujudkan dalam Ketidakcocokan. 2002) . organisasi. Sebagai contoh seorang pengurus bahagian sumber manusia telah cuba mencampuri urusan jabatan logistik atau sebuah jabatan cuba mengambil alih kerja yang djalankan oleh jabatan lain. Afzalur Rahim.

Dua orang pengurus bersaing untuk kenaikan pangkat sedangkan jawatan terssbut disediakan untuk hanya seorang individu sahaja. .nkonflik dalaman biasanya berlaku disebabkan dalam tugas dan kehidupan seharian individu itu perlu dan terpaksa membuat keutusan yang melibatkan banyak altenatif kan kesan tersendiri. Contoh yang paling jelas berkaitan dengan kenaikan pangkat. Dalam membicarakan perihal berkaitn konflik teradpat 3 bentul konflik yang di kenalpasti. Konflik tersebut alah Konflik interpersonal iaitu konflik yang berifat persendirian dan konflik dalaman.JENIS-JENIS KONFLIK. Anatar penyebab yang menimbulkan onflik berpunca dari sumber yang tidak mencukupi. Konflik interpersonal merupakan konflik antara seorang dengan seorang yang lain dan juga konflik yang yang melibatkan antara individu dengan kumpulan. Konflik ini boleh berlaku dimana-mana terutama di tempat kerja dan didalam sesebuah komuniti masayrakat.

Konflik jenis ini perlu di urus dengan baik demi kenaikan dan peningkatan prestasi pasukan dan organisasi. Sebagai contoh kumpulan yang menguskan kerja-kerja unit kewangan kerja-kerja dbahagian sumber manusia dengan sering bercanggah pendapat tentang perkara berkaiatan perbelanjaan dan faedah kakitagan . .Konflik kumpuln adalah konflik yan tercetus anatara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain dalam sesebuah organisasi.

Ini kerana sumber yang terhad dalam sesuha organisasi merangkumi jawatan . dan kelengkapan peribadi. Terdapat empat sebab yang utama dikenalpasti iaitu Persainagn mendapatkan sumber yang terhad merupakan faktor yang utama. Faktor yang kedua penyebab konflik ilaha terdapatnya matlamat yang berbeza. Setiap unit dalam organisasi cenderung cenderung untuk mendapatkan pengagihan kepada jabatan masing-masing hinggakan timbul ketidakadilan dalam pengagihan sumber. kelengkapan pejabat. kewangan. Matlamat yang berbeza juga boleh dilihat daruipada individu dan kumpulan . Perbezaan ini wujud disebabkan oleh individu yang bekerja di unit berbeza dan mempunyai matlamat sendiri. Ini biasanya terdapat matlamat yang berbeza antara unit-unit atau jabatan dalam sesebuah organisasi. .SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA KONFLIK Pelbagai sebab telah dikenalpasti sebagai fator dan penyebab berlalkunya sesebuah konflik. Kadangkala terdapat individu yang nhanya mementigkan jabatan atau unit mereka sendiri tanpa menyedari hak jabatan atau unit lain.

Faktor yang terakhir inalah kesamaran dalam menjalankan tugas. Ini disebabkan ada diantara mereka yang sentiasa mengharapkan orang lain melakukan tugas tersebut. Inaya juga boleh menimbulkan konflik dalam sesebuah organisasi. akan berlaku tunding menunjing dan seterusnya menimbulankan konflik.Faktor yang ketiga ialah perbezaan pendapat . Kesamaran bermaksud dalam sesebuah organisasi terdapata natara pekerja dan pengurus sendiri yang kurang pasti dalam melaksanakan tanggungjawap yang diamanahkan. . Jadi apa bila berkakunya sesuatu masalah yang timbul dalam menyelesaikan sesuatu tanggung jawap. Perbzaan pendapat ini biasanya akan berlaku disebabkan mereka mempunayai latarbelakang yang berbeza. Pendapat yang berbeza anatara individiu tentang sesuatu perkara sama ada berhubung dengan kerja atau sebaliknya.jika berlaku sesuatu kesiapan.

tetapi konflik yang berlaku dalam organisasi kadangkala mempunyai tersendiri. Konflik juga berlaku kerana berpunca daripada kesilapan pengurus.PANDANGAN TENTANG KONFLIK Walaupun konflik sering dikaitkan dengan kesan negatif. kebaikan yang yang tentang konflik Pandangan Tradisi Konflik dalam sesebuah organisasi boleh dielakkan. Berikut adalah pandangan ahli pemikir melibatkan pandangan tradisi dan pandangan semasa. . pandangan tradisi akan menyalahkan pengurusan dalam sesebuah organisasi berkenaan tanpa melihat kepada faktor-faktor lain samada faktor dalaman mahupun luaran yang berlaku pada masa tersebut. Ia mengammbarkan pernana pengurus amat penting dalam memainkan perana dalam mengawal serta mengelaknya berlakunya sebarang konflik. Apabila berlakunya konflik didalam sesebuah organisasi. Ini boleh berlaku sekiranya pengurus bijak mengawal keadaan dan kakitangan dalam sesebuah pejabat berkemungkinan tidak akan berkalu konflik dalam organisasi.

Konflik yang belaku dalam organisasi boleh menyebabkan prestasi terjejas yang mana mungkin perkhidmatan atau barangan yang di keluarkan tidak mencapai kehendak pelanggan organisasi. Konflik mestilah dihapuskan terlebih dahulu.Konflik menggugat organisasi atau menyekat prestasi yang optimum. Prestasi organisasi yang optimum memerlukan konflik Inanya penting untuk mewujudkan tinggi dihapuskan. atau mencapai satu tahap prestasi yang terhadap sesuatu perkhidmatan atau pengeluaran. Pihak pengurusan mempunyai perana utama dalam menangani konflik. Tugas utama pihak pengurusan ilah mengelakkan konflik. Antara salah satu tugas berhubung konflik mereka perlu berusaha sedaya upaya untuk mengelak berlakunya konflik daam organisasi mereka. .

Konflik yang membawa kesan positif boleh membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan sesebuah organisasi berkenaan.Pandangan Semasa Konflik tidak dapat dielakkan. persepsi dan nilai-nilai personal. perbezaan matlamat . Tetapi menurut pandangan semasa konflik dalam sebuah pejabat sememangnay tidak dapat dielakkan. Konflik yang berlaku dalam organisasi boleh memmawa kesan yang positif dan negatif bagi sesbuah organisasi berkenaan. pandangan semasa berpendapat konflik bukan hanya berpunca daripada kesiapan pengurus tetapi banyak lagi faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan konflik seperti perbezaan pendapat antara pekerja dan juga disebabkan struktur organisasi. . Konflik berpunca daripada pelbagai sebab seperti struktur organisasi. Berbeza dengan pandangan tradisi. Konflik boleh mengurangkan dan menambah prestasi organisasi. Walaupun pihak pengurusan boleh memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi untuk menyelaraskan unit-unit dan jabatan tertentu.

konflik masih lagi diperlukan. bagi mendapatkan prestasi yang Prestasi organisasi yang optimum memerlukan tingakt konflik yang sederhana. Walaubagaimana pun tahap konflik yang diperlukan adalah konflik yang sederhana. . Untuk mendapatkan presatasi yang baik bagi sesbuah organisasi.Tugas pengurusan ialah mengurangkan tahap konflik bagi mendapatan prestasi organisasi yang optimum. Piha pengurusan perlu memainkan peranan yang penting dalam mengurangkan konflik optimum.

Perancangan yang kurang rapi boleh mendedahakan kepada konflik semsama sendiri.PENGURUSAN KONFLIK Dalam pengurusan konflik. Konflik boleh dikawal oleh pengurus dengan cara seperti Mewujudkan pendamai untuk menyelesaikan konflik tersebut Mewujudkan peraturan dan prosedur untuk diikuti oleh pekerja Melatintik sesorang untuk menyelesaikan sesuatu konflik Mengadakan perbincangan untuk menyelesaikan konflik Cuba memisahkan mereka yang berbalah ke jabatan lain . adalah menjadi tanggungjawap pihak pengurusan untuk mengelak berlakunya konflik. Sekiaranya dengan perancangan yang telah dibuat masih lagi berlakunya konflik pengurus harus mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengurus atau mengawal konflik tersebut. Oleh yang demikian adalah menjadi satu kewajaran piha pengurusan mewujudkan sati sistem perancangan dimana individu atau kumpulan yang bekerja dalam kerangka kerja yang telah ditetapkan dalam perancangan. Pengurus perlu mewujukan keadaan yang mana apa yang diahajat oleh individu selari dengan matlamat yang hendak dicapai oleh organisansi.

Pihak pengurusan adakan menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk memaksa pihak-pihak yang berkonflik supaya berhenti berkonflik dan berdamai. pengurus akan meminta salah satu pihak supaya mengalah dengan cara menggunakan saranan yang munasabah. . Kaedah Pengelakan. Pengurus mungkin memilih untuk tidak menyentuh tentang isu konflik tetapi berbincang perkara lain seolah-olah tiada apa yang berlaku antara pihak yang berkonflik. Pengurus akan cuba mengurangkan tahap konflik dengan cara tidak membuat sebarang keputusan atau ketetapan dan tidak menyebelahi mana-mana pihak. Sebagai contoh. Beliau juga akan meminta kedua-dua pihak supaya menumpukan perhatian kepada matlamat dan pencapaian organisasi. atau Kaedah Melenyapkan dan Menguasai Melalui cara paksaan.KAEDAH PENGURUSAN KONFLIK DALAM PEJABAT Terdapat dua keadah yang dikenalpasti dalam menyelesaikankan mengurangkan tahap konflik dalam pejabat. Ia juga boleh dilakukankan dengan pendekatan pimpinan cara autokrasi Kaedah Pelicinan. Dimana pengurus menggunakan cara diplomasi untuk menghapuskan konflik.

kedua-dua pengurus mengarahkan seorang yang berkonflik bertukar ke jabatan lain untuk sementra waktu. Kaedah yang dinamakan Pengasingan juga dilakukan.Kaedah Tolak Ansur Melalui kaedah Penimbangtaraan. Sebagai contoh mudah. Pengurus mungkian akan melantik individu tertentu untuk berbincang dengan kedua belah pihak dengan memmastikan idividu tersebut tidak memihak kepada mana-mana. Pengurus boleh bertindak sebagai orang tengah. keadah ini menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik yang berlaku. . Pengurus boleh mengasingkan pihak yang berkonflik atau bertelingkah sehingga pihak bersedia untuk berdamai.

Jadi disini undang-undang atau peraturan adalah senjata utama mereka. Perindungan ini biasanya diantara Kesatuan Sekerja melalui beberapa tawaran alternatif dengan tujuan mengimbangi kuasa diantara mereka. Ini biasanya dilakukan seperti mesyuarat tertutup dan dialog terbuka.KAEDAH PENGURUSAN KONFLIK ANTARA PENGURUS DAN PEKERJA Konflik terbuka merupakan pihak yang berbalah akan meluahkan isi hati dengan menyerang secara habis-habisan. Dengan cara ini. pha berbalah akan mencapai persetujuan kembali kepada kerja-kerja rutin dan cuba memenuhi sebahagian daripada tuntutan atau kehendak pihak lawan . Kaedah Tawar Menawar Kuasa boleh dilakukan dengan pihak pengurusan menggunakan kusa yang ada pada ereka untuk berunding. Pendamaian bersenjata ialah berkaitan dengan undang-undang. Ini penting kerana setelah kedua-dua pihak berpuashati dan tahu kehendak masing-masing kemungkinan konflik akan berkuarangan. Perbalahan terus berlaku dimana kedua belah pihak akan menggunakan peraturan dan undang-undang bagi menjatuhkan pihak lawan bagi membuktikan mereka benar.

Dengan kaedah bekerjasama kedua belah pihak sering bantu membantu kerana mereka sebenarnya sedang menghadapai masalah yang memerlukan kerjasama antara satu sama lain. kedua-dua pihak akan cuba melindungi kepentingan masing-masing dan berpakat menggunakan tindakan tidak beretika seperti contohnya memberi rasuah. Konflik biasanya wujud dalam organisasi dan boleh membawa kesan yang negatif jika tidak dikawal dengan bijak. Dengan kaedah Pakatan pula. Pihak pengurusan harus memainkan peranan penting dalam mewujudkan koordinasi antara jabatan atau unit mengurangkan konflik dalam organisasi suapaya dapat disamping menggunakan cara yang betul dalam menguruskan konflik yang berlaku. KESIMPULAN Konflik boleh berlaku dimana sahaja dan ianya memberi kesan yang berbeza beza terhadap individu tertentu. . Sesungguhnya saranan teori konflik oleh Marx dan Weber boleh diaplikasikan oleh pengurus dalam menangani konflik dalam organisasi mereka.

. Pengurusan pejabat. Kuala Lumpur: Utusan publications & Distributers Sdn Bhd.RUJUKAN Ismail Yusuff (2001). Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia Omardin Ashari (1998) . Pengenalan sains sosial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful