A l’atenció del Sr.

Manuel Viladevall, Vicerector de Professorat de la Universitat de Barcelona: Davant l’exigència de requisit d’activitat professional fora de la UB per a la contractació com a professorat associat sol·licitat el dia 29 de maig de 2013, presento la documentació requerida, però al mateix temps vull fer constar la meva no conformitat amb aquesta exigència pels següents motius: 1) La manca d’informació al respecte. 2) La urgència amb què es demana: la presentació de la documentació s’hauria de fer, com fins ara, en el moment de signatura del contracte i per complir amb els requeriments de les places ofertades per la UB. 3) El canvi de criteri a l’hora de renovar els contractes en perjudici dels treballadors. En conseqüència, sol·licito 1) Rebre per escrit les raons per les quals se’m demana aquesta documentació per tramitar la renovació dels contractes. 2) Rebre per escrit quines són les repercussions de no lliurar aquesta documentació abans del moment de la signatura del contracte.

A més a més considero que: El col·lectiu PDI temporal de la Universitat de Barcelona desenvolupa una tasca estructural i imparteix una docència fonamental pel bon funcionament dels departaments. Per això, Faig constar la meva oposició a qualsevol possible no renovació del contracte de treballador/a PDI de la UB, fins i tot quan no estigui en condicions de presentar els requisits imposats per aquest curs 2013-2014; i, que sigui la institució, en aquest cas la UB, la responsable d’haver utilitzat figures contractuals indegudes, constituint un perjudici pel personal docent contractat. Atentament, .............................................., professor /-a associat /-da Barcelona, ........ de ...................... de 2013