‫הרב א‪ .

‬קניגסברג‬
‫אדר א' תשס"ח‬

‫שאלות לחזרה במס' ברכות )כו‪-.‬כז‪(.‬‬

‫‪ .1‬מאימתי יכול אדם להתפלל תפילת שחרית בשעת הדחק – לדעת הרא"ש‬
‫והרמב"ם? באר במה נחלקו‪.‬‬
‫]רא"ש )סי' א(‪ ,‬רמב"ם הל' תפילה )פ"ג ה"ז(‪ ,‬שו"ע )סי' פט ס"א(‪ ,‬מג"א שם‬
‫)ס"ק ג(‪ ,‬פר"ח שם[‬
‫‪ .2‬מה הדין אם הציבור מתפלל רק קודם הנץ החמה – האם עדיף להתפלל‬
‫עמהם או להתפלל ביחידות לאחר הנץ? ולמה?‬
‫]שו"ע )סי' פט ס"א( ופר"ח שם‪ ,‬אג"מ )ח"ד סוף סי' ו ד"ה והנה‪ ,‬א"כ(‪ ,‬פרי יצחק‬
‫)ח"א סי' ב ד"ה והנה לכאורה([‬
‫‪ .3‬במה נחלקו הרא"ש והרמב"ם לדעת ר' יהודה במי שלא התפלל תפילת‬
‫שחרית עד לאחר ד' שעות? ותן ג' נפק"מ בדבר‪.‬‬
‫]רא"ש )סוף סי' א(‪ ,‬רמב"ם הל' תפילה )פ"ג ה"א(‪ ,‬ב"י )סי' פט(‪ ,‬מג"א ושערי‬
‫תשובה )סי' עא(‪ ,‬שו"ע )סי' נח ס"ו( ומשכנות יעקב )סי' פ([‬
‫‪ .4‬עד מתי ראוי להקריב התמיד של שחר והתמיד של בין הערבים לפי ר' יהודה –‬
‫לדעת הרמב"ם? באר‪.‬‬
‫]רמב"ם הל' תמידין ומוספין )פ"א ה"ב( ורדב"ז ולח"מ שם‪ ,‬משכנ"י )סוף סי' פ(;‬
‫רמב"ם הל' תו"מ )פ"א ה"ג( והל' תפילה )פ"ג ה"ד‪ ,‬ז( ולח"מ שם )ה"ב(‪ ,‬ספר‬
‫קובץ להל' ק"ש )פ"א ה"ג(‪ ,‬רמב"ם הל' תפילה )פ"ג ה"ז([‬
‫‪ .5‬במה נחלקו ר"ת והגר"א בקביעת זמני היום? מה הקשר בין מח' זו למח'‬
‫הפוסקים לענין כיצד משערים "שעות זמניות"?‬
‫]תוס' שבת )לה‪ .‬ד"ה תרי( עד "בעובי הרקיע"‪ ,‬ביאור הלכה )סי' רסא ד"ה‬
‫מתחלת(‪ ,‬מג"א )סי' רלג ס"ק ג([‬
‫‪ .6‬האם הרמב"ם סובר תפילות כנגד אבות תיקנום או כנגד קרבנות תיקנום –‬
‫לדעת הכסף משנה והלחם משנה? תן ג' הוכחות מדברי הרמב"ם לדעת הלחם‬
‫משנה‪.‬‬
‫]רמב"ם הל' מלכים )פ"ט ה"א(‪ ,‬הל' תפילה )פ"א ה"ה( וכסף משנה ולחם משנה‬
‫שם‪ ,‬הל' ביאת מקדש )פ"א ה"א( והל' תפילה )פ"ד הי"ז( לענין שתוי ושכור‬
‫שהתפלל‪ ,‬הל' תפילה )פ"ג ה"א( לענין תפילה לאחר ד' שעות לר' יהודה[‬
‫‪ .7‬מבואר בגמ' דתפילת מוסף נתקנה רק כנגד הקרבן‪ ,‬ואין בו ענין רחמי כלל‪.‬‬
‫תן ד' נפק"מ בזה‪.‬‬
‫]תוס' )כו‪ .‬ד"ה איבעיא(‪ ,‬רמב"ם הל' תפילה )פ"א ה"ט‪-‬י‪ ,‬פ"י ה"ז(‪ ,‬צל"ח )כו‪.‬‬
‫ד"ה ושל מוספין([‬

‫‪ .8‬למה נשים פטורות מתפילת מוסף – לדעת הבשמים ראש והצל"ח? מה קשה‬
‫על שיטת הבשמים ראש?‬
‫]חי' רעק"א על המג"א )סי' קו ס"ק ב(‪ ,‬מקראי קודש פורים )סי' י(‪ ,‬צל"ח )כו‪.‬‬
‫ד"ה ושל מוספין([‬
‫‪ .9‬האם נשים חייבות בתפילה )לפי המשנה(? למה )לפי הגמ' והראשונים(?‬
‫ואם הן חייבות‪ ,‬כמה תפילות חייבות להתפלל?‬
‫]משנה )כ‪ (.‬וגמ' שם )כ‪ ,(:‬רמב"ם הל' תפילה )פ"א ה"א‪-‬ב(‪ ,‬רמב"ם בספר‬
‫המצוות )מ"ע ה( והשגות הרמב"ן שם‪ ,‬מג"א )סי' קו ס"ק ב([‬
‫‪ .10‬איתא בגמ' )ל‪ (:‬אמר רב ענן אמר רב טעה ולא התפלל יעלה ויבוא בלילה‬
‫אין מחזירים אותו משום דאין מקדשין את החודש בלילה‪ .‬והקשו הראשונים דלמה‬
‫ליה האי טעמא‪ ,‬תיפוק ליה דתפילת ערבית רשות‪ ,‬וממילא אינו חייב לחזור‬
‫ולהתפלל? א( מה תירצו על זה התוס' ובה"ג? ב( כיצד אפשר ליישב דברי ר'‬
‫יוחנן )כו‪" (.‬טעה ולא התפלל ערבית מתפלל בשחרית שתים" לדעת הבה"ג?‬
‫]תוס' )כו‪ .‬ד"ה טעה(‪ ,‬תוס' שבת )ט‪ :‬ד"ה למ"ד(‪ ,‬רשב"א )כז‪ :‬ד"ה תפילת(‪ ,‬תוס'‬
‫חגיגה )ט‪ :‬ד"ה או(‪ ,‬רא"ה )כז‪[(:‬‬
‫‪ .11‬א( תן ב' ראיות מדברי הרמב"ם שהוא סובר דאף בזה"ז שכבר קיבלו כל‬
‫ישראל עלייהו חובה להתפלל תפילת ערבית‪ ,‬מ"מ תפילת ערבית אינה כשאר‬
‫תפילות אלא עדיין דינה כרשות‪ .‬ב( מה חידש הרשב"א עפ"י יסוד זה?‬
‫]רמב"ם הל' תפילה )פ"י ה"ו( וראב"ד וחי' רבנו חיים הלוי שם‪ ,‬רמב"ם הל'‬
‫תפילה )פ"ג ה"ז(‪ ,‬שו"ע )סי' רלו ס"ב(‪ ,‬ומג"א שם )ס"ק א( בשם תשו' הרשב"א‪,‬‬
‫והגהות עטרת זקנים שם[‬
‫‪ .12‬למה צריך להתפלל תפילת חובה לפני תפילת תשלומין? )‪ (4‬ותן נפק"מ בין‬
‫שיטת הלבוש לשאר השיטות‪.‬‬
‫]ט"ז )סי' קח סוף ס"ק י(‪ ,‬מעדני יו"ט )סי' ב אות ת'(‪ ,‬רשב"א )כו‪ .‬ד"ה איבעיא(‬
‫ופר"ח )סי' קח ס"ק ג(‪ ,‬צל"ח )כו‪ :‬ד"ה ורמינהו([‬
‫‪ .13‬מה הדין אם טעה ולא הזכיר יעלה ויבוא בתפילת מנחה בר"ח ובלילה לא‬
‫יהיה ר"ח‪ ,‬האם יתפלל תשלומין או לא – לדעת רבינו יהודה וחכמי פרובינצ"א?‬
‫באר מחלוקתן בב' דרכים‪.‬‬
‫]תוס' )כו‪ :‬ד"ה טעה(‪ ,‬רבינו יונה )יח‪ .‬ד"ה טעה ]הב'[(‪ ,‬חי' הגר"ח על הש"ס‬
‫)אות א'([‬
‫‪ .14‬כתב השו"ע )סי' קח ס"ט( טעה ולא התפלל מנחה בע"ש מתפלל ערבית‬
‫שתים של שבת‪ .‬א( תן ג' טעמים לדין זה )ט"ז‪ ,‬לבוש‪ ,‬דרישה(‪ ,‬ונפק"מ ביניהם‪.‬‬
‫ב( האם הרא"ש מסכים לשיטת הדרישה בגדר ענין תפילת תשלומין או לא? תן‬
‫ראיה לכך‪.‬‬
‫]ט"ז )סי' קח ס"ק ח(‪ ,‬דרישה )סי' תכב ס"ק ב(‪ ,‬רא"ש )סוף סי' א(‪ ,‬רא"ש )סי'‬
‫ב( בשם רשב"ם[‬

‫‪ .15‬האם יכול להתפלל תפילת מנחה בדיעבד בין חצות לשש ומחצה? למה?‬
‫]גמ' יומא )כח‪ ,(:‬גמ' פסחים )צד‪ ,(.‬רש"י ברכות )כו‪ :‬ד"ה מנחה גדולה( ופסחים‬
‫)נח‪ .‬ד"ה ומוקמינן(‪ ,‬תוס' פסחים שם‪ ,‬מג"א )סי' רלג ס"ק א(‪ ,‬קובץ הערות )סי'‬
‫סט([‬
‫‪ .16‬שיטת רבנן היא ד"תפילת המנחה עד הערב"‪ .‬מה פירוש "ערב" – לדעת‬
‫רש"י והרמב"ם? כיצד אפשר לבאר שיטת הרמב"ם? )‪(2‬‬
‫]רש"י )כו‪ ,(.‬רמב"ם הל' תפילה )פ"ג ה"ד(‪ ,‬רבינו יונה )יח‪ .‬בדפי הרי"ף ד"ה‬
‫תפלת(‪ ,‬מג"א )סי' רלג ס"ק ג(‪ ,‬שעה"צ )סי' רלג ס"ק י([‬
‫‪ .17‬כיצד סובר רש"י דלרבנן יכול להתפלל תפילת מנחה עד צאת הכוכבים‪ ,‬הא‬
‫קיי"ל דדם נפסל בשקיעת החמה? )‪(3‬‬
‫]רש"י מנחות )כ‪ :‬ד"ה דם(‪ ,‬תוס' שם בשם י"מ‪ ,‬פנ"י ברכות )כו‪ :‬ד"ה בגמרא מ"ט‬
‫אמרו([‬
‫‪ .18‬תנן במתני' )ב‪ (.‬מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסין‬
‫לאכול בתרומתן‪ .‬ובגמ' שם מבואר דהיינו בצאת הכוכבים‪ .‬והקשו הראשונים‬
‫דהיאך אנו קורין ק"ש מבעוד יום? תן תירוצי רש"י‪ ,‬ר"ת‪ ,‬והר"י בזה‪.‬‬
‫]תוס' )ב‪ .‬ד"ה מאימתי([‬
‫‪ .19‬איתא בגמ' )כז‪" (.‬השתא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר‪ ,‬דעבד כמר‬
‫עבד ודעבד כמר עבד‪ ".‬למה דוקא הכא יכול לנהוג ככל א' מהשיטות‪ ,‬ולא מצינו‬
‫כן בשאר הלכות? )‪ (2‬האם יכול לנהוג כשניהם?‬
‫]רא"ש )פ"א סי' א(‪ ,‬רמב"ם הל' תפילה )פ"ג ה"ז(‪ ,‬רא"ש )פ"ד סי' ג( בשם גאון‪,‬‬
‫מרדכי )סי' פט(‪ ,‬תוס' )ב‪ (.‬בשם ר"ת[‬
‫‪ .20‬כיצד ביאר המאירי את שיטת המרדכי בענין "דעבד כמר עבד וכו'"? ומה‬
‫יענה על זה ר"ת?‬
‫]מאירי )כז‪ .‬ד"ה מה(‪ ,‬תוס' נדה )ב‪ .‬ד"ה והלל(‪ ,‬תוס' פסחים )י‪ .‬ד"ה בבת([‬
‫‪ .21‬האם אנו אומרים ספיקא דרבנן לקולא אף במקום תרתי דסתרי לדעת‬
‫הרמב"ם? תן ב' ראיות לכך מדבריו‪.‬‬
‫]רמב"ם הל' מגילה )פ"א הי"א(‪ ,‬הל' תפילה )פ"ג ה"ז([‬
‫‪ .22‬לדעת הרמב"ם דכל תקנה וגזירה דרבנן נכללת בלאו ד"לא תסור"‪ ,‬היאך‬
‫קיי"ל דספיקא דרבנן לקולא‪ ,‬הא כל דרבנן היא דאורייתא‪ ,‬וספיקא דאורייתא‬
‫לחומרא? )‪(2‬‬
‫]רמב"ם ספר המצוות )שורש א'(‪ ,‬השגות הרמב"ן שם‪ ,‬מגילת אסתר שם‪ ,‬שב‬
‫שמעתתא )ש"א פ"ג([‬

‫‪ .23‬כיצד אנו פוסקים – האם מותר להתפלל מנחה ומעריב בתרתי דסתרי )ביום‬
‫א' ובב' ימים‪ ,‬ביחיד ובציבור(?‬
‫]שו"ע )סי' רלג ס"א(‪ ,‬מג"א שם )ס"ק ז( ומשנ"ב שם )ס"ק יא(‪ ,‬משנ"ב )סי' רסז‬
‫ס"ק ג( ובה"ל שם‪ ,‬רא"ש )פ"א סי' א(‪ ,‬משנ"ב )סי' רלה ס"ק ח([‬
‫‪ .24‬כשהציבור מתפלל ערבית לפני השקיעה )ואין מנין אחר שמתפלל אח"כ(‪,‬‬
‫והיחיד מתפלל עמהם כדי להרויח תפילה בציבור‪ ,‬מתי יאמר ברכות ק"ש של‬
‫ערבית?‬
‫]רא"ש )פ"א סי' א( בשם רב האי גאון‪ ,‬רבינו יונה )א‪ :‬בדפי הרי"ף(‪ ,‬אג"מ )ח"ב‬
‫סי' ס([‬
‫‪ .25‬קיי"ל דיחיד יכול להקדים תפילת ערבית בערב שבת בציבור‪ ,‬אף אם הוא‬
‫רגיל בימות החול להתפלל לאחר שקיעה )כרבנן(‪ ,‬ואף אם באותו ערב שבת יכול‬
‫להתפלל בציבור גם אחר השקיעה‪ .‬למה דוקא בע"ש יכול אדם לשנות ממנהגו‬
‫הרגיל אף שלא בשעת הדחק? תן דברי המג"א והפרי יצחק בזה‪ ,‬ונפק"מ ביניהם‪.‬‬
‫]מג"א )סי' רסז ס"ק א(‪ ,‬פרי יצחק )ח"ב סי' ט([‬
‫ענינים שונים‬
‫‪ .26‬האם מותר לצלות בשר בתנור שבישלו בו חלב? באר‪.‬‬
‫]שו"ע יו"ד )סי' צב ס"ח( ופתחי תשובה שם )ס"ק ו(‪ ,‬רמ"א )סי' קח ס"א(‪ ,‬ערוך‬
‫השלחן שם )סעי' נה([‬
‫‪ .27‬קיי"ל דדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה אין טעונים ברכה‬
‫לפניהם מפני שהפת פוטרתן‪ .‬למה פת פוטרת שאר דברים – לדעת רש"י )‪1‬‬
‫טעם( והרא"ש )‪ 2‬טעמים(? ותן נפק"מ בין הטעמים‪.‬‬
‫]רש"י )מא‪ (:‬ורא"ש שם )סי' כו(‪ ,‬מג"א )סי' קעז ס"ק א( וערוך השלחן שם )ס"א‪-‬‬
‫ב([‬
‫‪ .28‬האם יכול לצאת מצות תפילין של יד אם הרצועה מפסקת בין הבית של‬
‫התפילין והזרוע של האדם – לדעת הרא"ש‪ ,‬רש"י )לפי המג"א(‪ ,‬ורש"י )לפי הבית‬
‫הלוי(?‬
‫]רא"ש הל' תפילין )סי' יח(‪ ,‬רש"י מגילה )כד‪ (:‬וערכין )ג‪ ,(:‬מג"א )סי' כז ס"ק ו(‪,‬‬
‫ביה"ל )ח"א סי' ג(‪ ,‬משנ"ב )סי' כז ס"ק י‪ ,‬יד([‬
‫‪ .29‬האם יש איסור בישול עכו"ם כשהישראל מדליק את התנור והגוי מבשל?‬
‫למה?‬
‫]גמ' ע"ז )לח‪ (:‬ושו"ע יו"ד )סי' קיב ס"ט(‪ ,‬שו"ע ורמ"א )סי' קיג ס"ז([‬
‫‪ .30‬מה יש לברך על ‪ – pizza‬לדעת המשנ"ב והמאמר מרדכי‪ ,‬ולמה? מה הקשר‬
‫בין זה למח' האשכנזים והספרדים לענין הברכה על מצה בכל השנה?‬