JABATAN PERPADUAN NEGARA     DAN INTEGRASI NASIONAL   JABATAN PERDANA MENTERI             KEMENTERIAN PELAJARAN          MALAYSIA         
   

        BUKU PANDUAN   KELAB RUKUN NEGARA 
         
               

KANDUNGAN      1.  Prinsip‐Prinsip Rukun Negara      2.  Lirik Lagi Lima Prinsip Rukun Negara    3.  Pendahuluan    4.  Latar Belakang Penubuhan Kelab Rukun Negara    5.  Objektif Penubuhan Kelab Rukun Negara    6.  Modus Operandi Kelab Rukun Negara    7.  Pengisian Aktiviti Kelab Rukun Negara    8.  Sumber Kewangan    9.  Kesimpulan    10.  Peraturan Kelab Rukun Negara      10.1  Pendahuluan      10.2  Prosedur Penubuhan Kelab Rukun Negara        10.3  Peraturan        11.  Lampiran B  ‐   Aktiviti          Kelab Rukun Negara      12.       Lampiran C  ‐            Cadangan Perancangan Tahunan Aktiviti    Kelab Rukun Negara 

   
2

Rukun Negara 
    Pengisytiharan   
BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA    mendukung cita‐cita hendak    mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh  masyarakatnya;    memelihara satu cara hidup demokratik;    mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran  Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;    menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi‐tradisi  kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;    membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan  sains dan teknologi moden;    MAKA KAMI, Rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan  seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita‐cita  tersebut berdasarkan atas prinsip‐prinsip yang berikut:    • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  • KELUHURAN PERLEMBAGAAN  • KEDAULATAN UNDANG‐UNDANG  • KESOPANAN DAN KESUSILAAN 

3

Lima Prinsip Rukun Negara 
  Lima Prinsip Rukun Negara  Harus Menjadi Cara Hidup Kita  Bukan Sekadar Ikrar Sahaja  Sekali Sekala Dibaca Semata    Lima Prinsip Rukun Negara  Telah Menjadi Teras Perpaduan  Membentuk Satu Negara  Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa    Chorus:    Amalkanlah Rukun Negara  Dalam Hidup Harian Kita  Tanpa Mengira Tua Muda  Mengekalkan Warisan Kita    Lima Prinsip Rukun Negara  Telah Menjadi Teras Perpaduan  Membentuk Satu Negara  Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa    Lima Prinsip Rukun Negara    Ikrar:  Kepercayaan Kepada Tuhan  Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan Undang‐Undang  Kesopanan Dan Kesusilaan    Itulah Lima Prinsip Rukun Negara 
4

  Lagu Ciptaan  Lirik Oleh                                     
                                  5

: Dato’ Wah Idris  : Dato’ Cosmas J. Abah     Dato’ Azman Amin Hassan 

1. 

PENDAHULUAN 
  1.1  Peristiwa  rusuhan  kaum/etnik  pada  13  Mei  1969  telah  mengganggugugat  keamanan  dan  kestabilan  negara  pada  ketika  itu  dan  tindakan  serta  merta  telah  diambil  untuk  mengisytiharkan  darurat  di  seluruh  negara.  Dengan  pengisytiharan  tersebut,  sistem  kerajaan  berparlimen  telah  digantung  dan  seterusnya  Majlis  Gerakan  Negara  (MAGERAN)  telah  ditubuhkan  untuk 

mengembalikan  keamanan,  menegakkan  semula  undang‐undang  negara serta memupuk suasana harmoni dan percaya mempercayai  di kalangan rakyat.     1.2  Berikutan  dengan  peristiwa  itu  juga,  MAGERAN  telah  menubuhkan  Majlis  Perundingan  Negara  di  bawah  Peraturan‐ Peraturan  Perlu  Majlis  Perundingan  1970  yang  berfungsi  untuk  membincangkan  serta  meneliti  isu‐isu  perpaduan  nasional  dan  mencari  jalan  bagi  menyelesaikan  masalah‐masalah  berkaitan  dengan  hubungan  antara  kaum.  Melalui  beberapa  perbincangan  dan  mesyuarat,  Majlis  Perundingan  Negara  telah  memutuskan  bahawa  Malaysia  yang  terdiri  daripada  rakyat  berbilang  kaum  memerlukan  satu  ideologi  negara  yang  boleh  diamalkan  oleh  seluruh  rakyat  ke  arah  membentuk  sebuah  negara  yang  bersatu  padu.  Berdasarkan  kepada  keputusan  tersebut,  maka  terbentuklah  Rukun  Negara     yang  telah  diisytiharkan  oleh  DYMM  Seri  Paduka  Baginda  Yang  di‐Pertuan  Agong  pada  31  Ogos  1970  menjadi  pegangan,  panduan  dan  amalan  oleh  seluruh  rakyat  Malaysia  ke  arah  pemupukan  dan  pengukuhan  semangat  perpaduan,  ketaatan  dan kecintaan kepada bangsa dan negara.  6

  1.3 Dalam  usaha  menyuntik  kesedaran  dan  penghayatan  murid‐murid  mengenai  prinsip‐prinsip  yang  terkandung  dalam  Rukun  Negara,  maka  Kelab  Rukun  Negara  yang  telah  diperkenalkan  di  sekolah‐ sekolah  dan  di  Institusi  Pengajian  Tingggi  (IPT)  dimantapkan  dan  diperkukuhkan  lagi  selaras  dengan  keputusan  Mesyuarat  Jemaah  Menteri pada 11 Ogos 2004.    2.    2.1 Penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  (KRN)  ini  telah  diilham  dan  disarankan  oleh  Y.A.B  Dato’  Seri  Abdullah  Bin  Haji  Ahmad  Badawi  (ketika  itu  selaku  Timbalan  Perdana  Menteri)  semasa  merasmikan  sambutan  Hari  Perpaduan  Peringkat  Kebangsaan  2000  di  Melaka.  Malah  sebelum  itu,  ketika  merasmikan  Hari  Perpaduan  Peringkat  Kebangsaan  1999  di  Pahang,  beliau  telah  menyeru  agar  seluruh  rakyat  Malaysia  sentiasa  berpegang  kepada  prinsip‐prinsip  Rukun  Negara  untuk  menjamin  perpaduan  dan  kemakmuran  negara  terus  berkekalan.    Menerusi  Kelab  Rukun  Negara ini, para pelajar akan didedahkan mengenai prinsip‐prinsip  tersebut  supaya  mereka  benar‐benar  dapat  memahami  serta  menghayatinya  agar  dapat  diamal  dan  dijadikan  budaya  hidup  seharian.      2.2 Selaras  dengan  saranan  tersebut,  pihak  Kementerian  Pendidikan  pada  masa  itu  telah  mengambil  inisiatif  untuk  menubuhkan  Kelab  Rukun  Negara  di  sekolah‐sekolah  menengah  seluruh  negara.  Inisiatif  ini    dilaksanakan  melalui  Surat  Pekeliling  Ikhtisas  Bil.  7 LATAR BELAKANG PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 

17/2000:  Penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  Di  Sekolah‐sekolah  bertarikh  16  November  2000  kepada  semua  Pengarah  Pendidikan  Negeri.  Walau  bagaimanapun,  sejak  Kelab  Rukun  Negara  ditubuhkan,  tiada  sebarang  garis  panduan  yang  terperinci  dikeluarkan  untuk  dijadikan  sebagai  panduan  pengurusan  dan  pengisian program serta aktiviti yang dilaksanakan oleh kelab ini.    2.3 Atas  kesedaran  untuk  mengukuhkan  perhubungan  kaum  dan  meningkatkan  penghayatan  masyarakat  terhadap  prinsip‐prinsip  Rukun  Negara,  maka  Jabatan  Perpaduan  Negara  Dan  Integrasi  Nasional,  Jabatan  Perdana  Menteri  (JPNIN,  JPM)  telah  dipertanggungjawabkan  untuk  mewujudkan  kerjasama  erat  dengan  pihak  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  dan  Kementerian  Pengajian  Tinggi  bagi  tujuan  tersebut  (Keputusan  Mesyuarat  Jemaah Menteri bertarikh 11 Ogos 2004).    3.    3.1  3.2  Memperkenalkan prinsip‐prinsip Rukun Negara;  Memberi  pengertian  dan  kefahaman  tentang  lima  prinsip  Rukun  Negara;  3.3  Menyubur  dan  mempertingkatkan  kesedaran  kerohanian  akan  kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan; dan    3.4  Menjadikan  prinsip‐prinsip  Rukun  Negara  sebagai  satu  amalan  cara  hidup  yang  berterusan  bagi  melahirkan  masyarakat  yang  mempunyai  jati  diri,  setia,  bersatu  padu,  berwawasan,  bermaruah,  bersikap  terbuka  dan  beretika  sejajar  dengan  wawasan  negara. 8 OBJEKTIF PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA 

4. 
 

MODUS OPERANDI KELAB RUKUN NEGARA 

Peranan  yang  perlu  dimainkan  bagi  mewujud  dan  memperkukuhkan  Kelab Rukun Negara di sekolah‐sekolah adalah seperti berikut:‐    JABATAN    1. Jabatan  Perpaduan  Negara Dan  Integrasi  Nasional              Ketua Pengarah  Bahagian Perpaduan  Masyarakat Dan  Integrasi Negara  TANGGUNGJAWAB            Garis Panduan  Cadangan aktiviti   Kepegawaian /  Fasilitator  Bahan cetak  Promosi  Kewangan  Pemantauan  Pelaporan  TINDAKAN /  PELAKSANAAN 

 

 

9

  JABATAN    2. Kementerian  Pelajaran  Malaysia         Ketua Pengarah  Pelajaran Malaysia  Pengarah Bahagian  Sekolah  Pengarah Bahagian  Pendidikan Guru  TANGGUNGJAWAB        Pengarah Jabatan  Perpaduan Negara  Dan Integrasi  Nasional Negeri  Pengarah Pelajaran  Negeri     Arahan   Kewangan  Cadangan dan  pelaksanaan aktiviti  Pemantauan  Pelaporan  Garis Panduan  Cadangan aktiviti   Kepegawaian /  Fasilitator  Bahan cetak  Promosi  Kewangan  Pemantauan  Pelaporan  TINDAKAN /  PELAKSANAAN 

  3. Jabatan  Perpaduan  Negara Dan  Integrasi  Nasional  Negeri /Jabatan  Pelajaran  Negeri      4. Pejabat  Perpaduan  Daerah  /Bahagian/  Pejabat  Pelajaran  Daerah/     Bahagian               

 

 

   

Pegawai Perpaduan  Daerah/Bahagian   Pegawai Pelajaran  Daerah/Bahagian 

   

Pelaporan  Penyelarasan 

10

    JABATAN    5. Sekolah          Pengetua/Guru Besar  Guru Penasihat   TANGGUNGJAWAB      Penubuhan kelab  Pelaksanaan aktiviti Pemantauan  Pelaporan  Sumber Kewangan  TINDAKAN /  PELAKSANAAN 

 

11

5.   

PENGISIAN PROGRAM DAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA  5.1  Kelab  Rukun  Negara  yang  diwujudkan  di  sekolah‐sekolah  akan  melaksanakan  pelbagai  aktiviti  yang  berteraskan  kepada  pengukuhan  pengetahuan,  pemahaman,  penghayatan  dan  pengamalan  (4P)  Rukun  Negara  di  kalangan  murid.  Selain  daripada  matlamat  untuk  memperkenal  dan  menyedarkan  murid  tentang  kepentingan  Rukun  Negara,  kelab  ini  juga  akan  dijadikan  sebagai  salah  satu  strategi  utama  ke  arah  pengukuhan  semangat  perpaduan  dan  integrasi  nasional  di  kalangan  murid  pelbagai  kaum.  Bagi  mencapai  matlamat  ini,  aktiviti  Kelab  Rukun  Negara  akan dirangka dan dilaksanakan  berlandaskan kepada lima prinsip  Rukun Negara iaitu:    *  *  *  *  *    5.2  Antara  aktiviti‐aktiviti  yang  boleh  dilaksanakan  melalui  Kelab  Rukun  Negara  ialah  seperti  di  Lampiran  A,  manakala  Cadangan  Perancangan  Tahunan  Aktiviti  Kelab  Rukun  Negara  adalah  seperti di Lampiran B.    5.3  Selain  daripada  aktiviti‐aktiviti  yang  dinyatakan  di  atas,  dari  semasa  ke  semasa  Jabatan  ini  juga  akan  terus  merancang  dan  merangka  pelbagai  aktiviti  lain  yang  difikirkan  lebih  berkesan,  12 Kepercayaan Kepada Tuhan  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan Undang‐Undang  Kesopanan dan Kesusilaan 

mantap  dan  relevan  dengan  situasi  semasa.  Selain  itu,  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  yang  akan  ditubuhkan  di  sekolah  juga  digalakkan  untuk  melaksanakan  aktiviti  yang  menjurus  kepada  peningkatan  penghayatan  dan  pengamalan  nilai‐ nilai  yang  terkandung  dalam  Rukun  Negara  serta  pengukuhan  semangat  patriotisme,  perpaduan  dan  integrasi  nasional  di  kalangan murid.      6.    6.1 Peruntukan  daripada  pihak  pentadbiran  sekolah  (menggunakan  peruntukan kokurikulum sedia ada);  6.2 Peruntukan  daripada  Ibu  Pejabat  Jabatan  Perpaduan  Negara  Dan  Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri;  6.3 6.4 Sumbangan daripada pihak PIBG Sekolah;  Sumbangan  daripada  agensi‐agensi  kerajaan,  pertubuhan‐ SUMBER KEWANGAN 

pertubuhan bukan kerajaan dan swasta;  6.5 Perkongsian  bijak  dengan  agensi‐agensi  kerajaan,  pertubuhan‐ pertubuhan bukan kerajaan dan swasta; dan  6.6     7.    Bagi  mencapai  matlamat  untuk  membina  bangsa  Malaysia  yang  bersatu  padu  selaras  dengan  wawasan  negara,  penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  akan menjadi pemangkin kepada proses untuk mencapai perpaduan yang  unggul  di  negara  ini.  Justeru,  peranan  Kelab  Rukun  Negara  dari  semasa  13 KESIMPULAN  Sumbangan individu dan lain‐lain yang difikirkan sesuai. 

ke  semasa  akan  diperkemas  dan  diperkukuhkan  lagi  supaya  pencapaian  matlamat  tersebut  dapat  direalisasikan.  Pengetahuan,  pemahaman,  penghayatan dan pengamalan (4P) terhadap falsafah Rukun Negara perlu  dipertingkatkan  terutamanya  di  kalangan  murid  untuk  menjadikan  mereka  sebagai  rakyat  yang  lebih  bertanggungjawab  dan  prihatin  dalam  sebuah  negara  majmuk.  Bagi  mencapai  matlamat  ini,  Jabatan  Perpaduan  Negara    akan  mewujudkan  kerjasama  erat  dan  berterusan  dengan  Kementerian Pelajaran Malaysia.   

 

14

PERATURAN‐PERATURAN KELAB RUKUN  NEGARA 
  1.    1.1 Penubuhan Kelab Rukun Negara adalah diwajibkan kepada semua  sekolah rendah dan menengah.      1.2  Pelaksanaan  kelab  ini  di  sekolah  rendah  dan  menengah  akan  dikendalikan  oleh  murid  dengan  bimbingan  guru  kelab/pihak  sekolah.     1.3  Kelab  yang  ditubuhkan  di  sekolah  akan  dipantau  oleh  satu  jawatankuasa  yang  dibentuk  di  peringkat  kebangsaan  dan  negeri.  Selain memantau, jawatankuasa ini juga bertanggungjawab kepada  perancangan  aktiviti,  garis  panduan,  peraturan  dan  segala  perkara  yang berkaitan dengan Kelab Rukun Negara.    2.    2.1  Pengetua/Guru  Besar  hendaklah  melantik  Jawatankuasa  Penaja  di  peringkat sekolah masing‐masing.    2.2  Jawatankuasa  Penaja  tersebut  hendaklah  mengemukakan  satu  permohonan  penubuhan  Kelab  Rukun  Negara  di  sekolah  masing‐ masing.    15 PROSEDUR PENUBUHAN KELAB RUKUN NEGARA  PENDAHULUAN 

2.3 

Setelah  menerima  kelulusan  daripada  pendaftar,  Pengetua/Guru  Besar,  Jawatankuasa  ini  perlu  memanggil  satu  mesyuarat  agung  untuk  menubuhkan  Kelab  Rukun  Negara  dan  memilih  ahli‐ahli  jawatankuasa. 

2.4 

Jawatankuasa  Penaja  hendaklah  dibubarkan  setelah  terbentuknya  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  sekolah  melalui  mesyuarat  agung. 

  2.5  Jawatankuasa  hendaklah  mengemukakan  secara  bertulis  kepada  Pengetua/Guru  Besar  dalam  tempoh  14  hari  laporan‐laporan  seperti berikut:‐    i) ii) iii) iv)   2.6  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  perlu  mengadakan  mesyuarat  sekurang‐kurangnya 3 kali setahun.      3.    Peraturan 1:  Nama Pertubuhan    1.1  Kelab  Rukun  Negara  ini  boleh  ditubuhkan  sebagaimana  yang  terkandung  dalam  Peraturan  Penubuhan  Kelab/Persatuan  Sekolah  1997.  16 PERATURAN  Perlembagaan kelab;  Senarai Ahli Jawatankuasa dan minit mesyuarat agung;   Senarai aktiviti utama kelab; dan  Laporan Kewangan. 

  1.2  Nama  pertubuhan  ini  ialah  ‘Kelab  Rukun  Negara’  dan  diikuti  dengan nama sekolah masing‐masing.    1.3  Alamat  pertubuhan  adalah  alamat  sekolah  di  mana  kelab  tersebut  ditubuhkan.    Peraturan 2 : Objebtif    2.1    2.1.1   Memperkenalkan  Rukun  Negara  kepada  murid  supaya  mereka  dapat  mengetahui  dan  memahami  falsafah  serta  prinsip‐prinsip Rukun Negara;    2.1.2   Menyemai  prinsip‐prinsip  yang  terkandung  dalam  Rukun  Negara di kalangan murid;    2.1.3  Mempertingkatkan  kesedaran  dan  pemahaman  murid  tentang kepentingan Rukun Negara kepada negara;    2.1.4 Mendidik  murid  supaya  memahami,  menghayati  dan  mengamalkan Rukun Negara;    2.1.5 Menyemai dan mempertingkatkan lagi semangat perpaduan  di  kalangan  murid  berasaskan  sikap  saling  percaya‐ mempercayai,  hormat‐menghormati,  toleransi  dan  Objektif Kelab Rukun Negara ditubuhkan untuk: 

kerjasama antara kaum;   17

  2.1.6   2.1.7  Mempertingkatkan  kefahaman  dan  menghormati  budaya,  adat resam dan pantang larang kaum‐kaum di Malaysia.            Peraturan 3 : Keahlian    3.1  Semua  murid  sekolah  rendah  dan  menengah  adalah  digalakkan  menjadi  ahli  Kelab  Rukun  Negara.  Justeru,  mereka  hendaklah  terlibat  secara  aktif  dengan  aktiviti‐aktiviti  yang  dilaksanakan  oleh  kelab ini.    3.2  Keahlian  Kelab  Rukun  Negara  mestilah  terdiri  daripada  pelbagai  kaum  dan  tidak  boleh  dipelopori  oleh  satu  kaum  sahaja  kecuali  bagi  sekolah‐sekolah  yang  muridnya  terdiri  daripada  satu  kaum  sahaja.    3.3      3.3.1 Saling  hormat‐menghormati  di  antara  satu  kaum  dengan  kaum  yang  lain  sama  ada  dalam  kelab  mahupun  di  mana‐ mana sahaja dan dalam apa jua keadaan.   18 Ahli  kelab  adalah  tertakluk  kepada  peraturan  kelab  dan  berjanji  mentaati perkara‐perkara berikut:‐  Mempertingkatkan penghayatan agama yang dianuti; 

  3.3.2 Setiap ahli  dikehendaki  melibatkan  diri  dalam  setiap  aktiviti  yang dilaksanakan oleh kelab;    3.3.3 Setiap  ahli  dilarang  mempengaruhi  ahli  atau  orang  lain  membuat  propaganda  yang  boleh  memecah‐belahkan  masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum;    3.3.4  Setiap ahli  dilarang  mengamalkan  diskriminasi  antara  kaum  dan  seterusnya  memantau  agar  amalan  tersebut  tidak  diamalkan.      3.3.5  Setiap  ahli  dilarang  menyentuh  atau  membicarakan  secara  terbuka perkara yang sensitif bagi sesuatu kaum;   3.3.6  Berusaha ke arah memelihara semangat perpaduan sehingga  menjadi satu budaya di kalangan rakyat Malaysia.      Peraturan 4 : Aktiviti    4.1  Kelab  Rukun  Negara  yang  ditubuhkan  harus  melaksanakan  aktiviti‐aktiviti  berdasarkan  kepada  lima  prinsip  Rukun  Negara  seperti berikut:‐    4.1.1  Kepercayaan Kepada Tuhan        19 ‐ Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan;                                          

4.1.2  Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara        Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme;        

4.1.3  Keluhuran Perlembagaan  - Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan;          4.1.4  Kedaulatan Undang‐Undang        4.1.5  Kesopanan Dan Kesusilaan    ‐ Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman mengenai     ‐ Program/aktiviti yang berkaitan dengan undang‐    undang;         

           tatasusila dan kebudayaan sesuatu kaum.      4.2.1 Program/aktiviti  lain  yang  difikirkan  sesuai  seperti  dalam  Buku  Panduan Kelab Rukun Negara.    Peraturan 5 : Pentadbiran    5.1.  Jawatankuasa  Induk  Kelab  Rukun  Negara  –  Peringkat  Kebangsaan    Jawatankuasa  ini  adalah  bertanggungjawab  dalam  menggubal  dasar serta menentukan hala tuju Kelab Rukun Negara.     20       

Jawatankuasa ini adalah seperti berikut :          1.   Penaung    Bersama                              2.  Pengerusi    ‐    ‐      ‐    ‐    Menteri di Jabatan Perdana Menteri    Menteri Pelajaran Malaysia              Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia    Ketua Pengarah  Jabatan Perpaduan Negara  Dan Integrasi Nasional    Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia  Jabatan Sekolah Kementerian Pelajaran  Malaysia    Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)  Jabatan Perpaduan Negara  Dan Integrasi Nasional      Pengarah Bahagian Sekolah   Kementerian Pelajaran Malaysia    Pengarah  Bahagian Perpaduan Masyarakat  dan Integrasi Negara    a)  Bahagian Perpaduan Masyarakat dan    Integrasi Negara    b)   Bahagian Sekolah    Kementerian Pelajaran Malaysia    c)  Bahagian Pendidikan Guru    Kementerian Pelajaran Malaysia    d)  Jabatan Penerangan Malaysia      e)  Bahagian Teknik dan Vokasional  21

3.     

Timbalan  Pengerusi 

‐     

    4. 

    Setiausaha 

    ‐      ‐ 

  5.        

  Ahli    

  ‐    

 

 

 

 

 

    f)        5.2. 

Kementerian Pelajaran Malaysia  Jabatan Perpaduan Negara  dan Integrasi Nasional Negeri 

Jawatankuasa Pelaksana Kelab Rukun Negara – Peringkat Negeri    Jawatankuasa  ini  adalah  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaan  aktiviti  Kelab  Rukun  Negara  di  peringkat  Negeri.  Di  samping  itu,  peranannya  juga  adalah  dalam  melaksanakan  dan  memantau  pengendalian  Kelab  Rukun  Negara  di  peringkat  daerah  dan  sekolah‐sekolah. 

  Jawatankuasa ini adalah seperti berikut:    i.    ii.      Penaung    ‐  Exco Perpaduan  Pengarah Pelajaran  Jabatan Pelajaran Negeri/  Pengarah   Jabatan Perpaduan Negara  Dan Integrasi Nasional (JPNIN)  Negeri  Penolong Pengarah JPNIN   Negeri  Ketua Unit Kokurikulum   Jabatan Pelajaran Negeri  Ketua Sektor Pengurusan     Pembangunan Kemanusiaan   Jabatan Pelajaran Negeri    Pegawai Pelajaran Daerah/Bahagian  22

Pengerusi bersama  ‐                 

  iii. 

Setiausaha 

 

‐ 

  iv.  Ahli      ‐ 

‐ 

       

  5.3 

 

 

 

 

  ‐ 

Pegawai Perpaduan Daerah/Bahagian 

Jawatankuasa Peringkat Daerah/Bahagian 

1.    2.    3.            5.          5.4 

  Penasihat    Pengerusi  Bersama    Setiausaha 

  ‐    ‐    ‐ 

  Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri/  Pengarah JPNIN Negeri    Pegawai Pelajaran Daerah/  Pegawai Perpaduan Daerah    Penyelia Kokurikulum  Pejabat Pelajaran Daerah  Pembantu Pembangunan Masyarakat  JPNIN 

Ahli 

‐ 

Pengetua/Guru Besar (yang dilantik) 

Jawatankuasa Peringkat Sekolah   Keanggotaan  Jawatankuasa  Kelab  Rukun  Negara  di  peringkat  sekolah adalah seperti berikut:    i)    ii)  iii)    iv)    v)    vi)    Penaung    Penasihat  Penyelaras    Pengerusi    Timbalan Pengerusi    Setiausaha    ‐   ‐ ‐   ‐   ‐   ‐   Pengetua/Guru Besar    Penolong Kanan Kokurikulum    Guru Penasihat    Seorang murid    Seorang murid    Seorang murid  23

  vii)    viii)    ix)    x)     

  Penolong Setiausaha    Bendahari    Ahli Jawatankuasa    Juru Audit Dalam 

  ‐   ‐   ‐   ‐

  Seorang murid    Seorang murid    10 orang murid    2 orang   (seorang guru dan seorang murid) 

Jawatan  Pengerusi,  Timbalan  Pengerusi,  Setiausaha,  Penolong  Setiausaha  dan  Bendahari  adalah  Jawatankuasa  Eksekutif  yang  dilantik  melalui  Mesyuarat  Agung  Tahunan  yang  perlu  diadakan  sebelum  31  Mac  setiap  tahun.  Jawatan  Juru Audit Dalam dilantik oleh Pengetua atau Guru Besar. 

    Peraturan 6 : Tugas Jawata tankuasa   Pengerusi          ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  Bertanggungjawab  ke  atas  keseluruhan  perjalanan kelab.  Mempengerusikan mesyuarat kelab.  Menyusun dan merangka aktiviti kelab.  Merapatkan  hubungan  dengan  Kelab‐ kelab Rukun Negara yang lain.  Berhubung  dengan  Pejabat  Perpaduan  Negeri  /  Daerah  /  Bahagian  untuk  mendapatkan  bahan  penerbitan  dan  sebagainya.  Lain‐lain tugas pentadbiran kelab.    Bertanggungjawab kepada Pengerusi.  Membantu Pengerusi mentadbir kelab.  Mempengerusikan  ketiadaan Pengerusi.  kelab  semasa  24

  Timbalan Pengerusi     

‐  ‐  ‐  ‐ 

      Setiausaha         

‐  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Membantu  Pengerusi  merancang  aktiviti  kelab.  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi.    Mencatat minit mesyuarat.  Menyediakan  laporan  kegiatan  dan  aktiviti.  Menguruskan urusan surat‐menyurat.  Menyimpan  dan  merekodkan  segala  fail‐ fail kelab.  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi dan Timbalan Pengerusi.    Membantu  Setiausaha  menjalankan  tugas‐tugas kesetiausahaan.  Menjalankan  tugas  Setiausaha  semasa  ketiadaan Setiausaha.    Bertanggungjawab  menguruskan  urusan  kewangan kelab.  Menyimpan  dan  merekodkan  segala  urusan kewangan kelab.  Mengusahakan sumber kewangan kelab.  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi dan Timbalan Pengerusi.    Bertanggungjawab  sepenuhnya  kepada  Pengerusi/Timbalan Pengerusi.  Membantu  Jawatankuasa  Eksekutif  menjalankan urusan kelab.  Menghadiri  mesyuarat  kelab  apabila  dipanggil.  Membantu  Pengerusi  menambah  keahlian kelab.  Membantu  pengerusi  menjalankan  aktiviti kelab.  Tugas‐tugas  lain  yang  diarahkan  oleh  Pengerusi. 

Penolong Setiausaha      Bendahari          AJK           

‐  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

25

  Juru Audit Dalam     

  ‐ 

  Memeriksa  dan  mengesahkan  penyata  perbelanjaan  Kelab  Rukun  Negara  sekurang‐kurangnya dua kali setahun. 

Peraturan 7 :  Peraturan Pengurusan Kewangan Kelab Rukun Negara    7.1 Akaun  bagi  tiap‐tiap  kelab  di  sekolah  dan  hendaklah  di  bawah  kawalan Pengetua /Guru Besar.    7.2 Pengetua/Guru  Besar  hendaklah  menyimpan  atau  menyebabkan  supaya  disimpan  suatu  akaun  yang  sewajarnya  dan  hendaklah  menyimpannya  di  bawah  jagaannya  bagi  tempoh  tidak  kurang  dari  enam  bulan  setelah  berakhir  tiap‐tiap  tahun  kewangan  dan  hendaklah  sedia ada bagi pemeriksaan oleh pihak pendaftar.    7.3 Apa‐apa  tajaan  atau  kutipan  derma  bagi  setiap  kelab  di  sekolah  hendaklah mendapat kelulusan Pengetua/Guru Besar      Peraturan 8 : Mesyuarat Agung    8.1 Setiap  Kelab  Rukun  Negara  hendaklah  mengadakan  mesyuarat  agung  pada setiap tahun.    8.2   a) Memilih Jawatankuasa Kelab;  26 Peranan Mesyuarat Agung 

b) c) d) e)   Peraturan 9:   

Membentangkan Laporan Tahunan Kelab;  Membentangkan Penyata Kewangan Kelab;  Menerima dan meluluskan usul dan resolusi;   Hal‐hal lain. 

9.1 Jawatankuasa  Induk  Kelab  Rukun  Negara  berhak  untuk  membatal,  meminda  dan  menambah  mana‐mana  peraturan  yang  terkandung  di  dalam  buku  ini  pada  bila‐bila  masa  dan  tanpa  terikat  kepada  mana‐ mana pihak.                       

     
27

         

                                        28

PRINSIP 1: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN   
BIL    1.  AKTIVITI    LAFAZ IKRAR  RUKUN  NEGARA  OBJEKTIF    Supaya murid  sentiasa  menghayati  falsafah serta  prinsip‐prinsip  Rukun Negara  • STRATEGI   PELAKSANAAN  Arahan daripada  Kementerian Pelajaran  Malaysia. (KPM)   Setiap  perhimpunan  sekolah.  Hari Korikulum  Majlis rasmi.  Sambutan Bulan  Kemerdekaan  Sambutan  Bulan  Perpaduan.  Kumpulan pembaca  ikrar terdiri daripada  pelbagai kaum.      Di pintu masuk  hadapan sekolah.  Sudut khas dalam  kelas dan pejabat.  Mural di dinding  Papan kenyataan    Semasa majlis sekolah. Setiap perjumpaan  kelab.  • • • • TINDAKAN    Pengetua/ Guru Besar  Semua murid  AJK Kelab Rukun Negara  Pegawai Perpaduan  Daerah (Pemantauan) 

• • •

  2. 

  3. 

  MEMPAMERK AN   PRINSIP‐ PRINSIP  RUKUN  NEGARA      NYANYIAN  LAGU  KEBANGSAAN  ’NEGARAKU’  DAN NEGERI   

  Supaya murid  sentiasa  mengingati  prinsip‐prinsip  Rukun Negara. 

• • • •

  • •

Pengetua/Guru Besar  AJK KRN 

  Menyemai rasa  cinta dan bangga  terhadap raja dan  negara 

• •

• •

  Pengetua/Guru Besar  AJK KRN 

 

 
29

BIL    4. 

AKTIVITI    FORUM‐  MEMAHAMI  KEPELBAGAIAN  AGAMA 

OBJEKTIF    1.  Memperkenalkan nilai‐ nilai sejagat dalam agama.  2.  Menghormati  kepercayaan agama lain.  3.  Menghormati penganut‐ penganut agama lain.      1.  Mendedahkan nilai‐nilai  sejagat dalam agama.    2.  Menerapkan unsur‐unsur  positif dalam kehidupan.   

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Menjemput ahli  panel yang  mewakili agama  masing‐masing.      Menjemput panel  penceramah  bertauliah  daripada JPNIN,  KPM dan Jabatan  Penerangan  Malaysia.      Pertandingan  terbuka kepada  setiap murid.  Sempena Bulan  Kemerdekaan /  Bulan Perpaduan  Peringkat Daerah,  Negeri dan  Kebangsaan.      • • • • •

TINDAKAN    Semua murid  AJK KRN 

  5. 

  CERAMAH‐  Penerapan nilai  sejagat dalam  agama 

Pengetua/Guru  Besar  PIBG  JPNIN 

  6. 

  PERTANDINGAN  PIDATO/DEBAT  PERPADUAN  DAN INTEGRASI  NASIONAL   

  1.  Mengasah minda dan  mencungkil bakat murid  2.  Memupuk minat  membaca.  3. Menggalakkan  penggunaan ICT untuk  mencari bahan.   

• • • •

  KPM  JPNIN  Sekolah  AJK KRN 

                     
30

BIL    7. 

AKTIVITI    LAWATAN KE  RUMAH‐RUMAH  IBADAT   

OBJEKTIF 

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Menganjurkan  lawatan ke rumah‐ rumah ibadat  yang dibuka  untuk  lawatan/seperti di  Masjid  Negara/Putrajaya,  Batu Caves  Selangor, Sam Poh  Tong di Ipoh,  Perak.  Mendapatkan  kebenaran  bertuulis daripada  ibu bapa.  Mendapat  kebenaran  daripada rumah‐ rumah ibadat.    Mengadakan  majlis sambutan di  sekolah. Murid  digalakkan  melibatkan diri di  dalam aktiviti‐ aktiviti yang  dianjurkan.  Program  dianjurkan dalam  bulan‐bulan  berkaitan.    • • • •

TINDAKAN    Sekolah  AJK KRN 

1. Mengenali secara  lebih dekat rumah‐ rumah ibadat  penganut agama lain.   2. Menyemai  perasaan/sikap  menghormati prinsip  kebebasan beragama  di kalangan setiap  warganegara.   

    8. 

    MERAIKAN HARI  PERAYAAN  PELBAGAI KAUM   

    Mendedahkan murid  kepada pelbagai hari  perayaan seperti Hari Raya  Aidilfitri, Tahun Baru Cina,  Deepavali, Krismas, Hari  Gawai dan Pesta Kaamatan.   

    Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN 

     
31

BIL    9. 

AKTIVITI      PERTANDINGAN  PENYEDIAAN  FOLIO/BUKU  SKRAP 

OBJEKTIF 

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Pertandingan  Buku Skrap  tentang  kepercayaan  kepada Tuhan.  Sebelum dan  selepas Hari  Perayaan Agama;  contoh: pada hari  Maulidur Rasul.  Mengumpul  bahan‐bahan  berkaitan dengan  keindahan dan  kemusnahan alam  ciptaan Tuhan.      Mengadakan  ceramah,  forum,  bengkel  dan  sebagainya.      Mengadakan  ceramah, forum,  bengkel dan  sebagainya.    • • • •

TINDAKAN    Guru  Agama/Guru  Pendidikan  Moral  AJK KRN 

1. Memupuk sikap  mencintai dan  menghargai  anugerah Tuhan di  kalangan murid.    2. Memberi kesedaran  dan keinsafan  kepada murid  tentang kesan  terhadap alam sekitar  akibat daripada  perbuatan manusia.      3. Menggalakkan  penggunaan ICT  untuk mencari  bahan.   

    10. 

    KEM BINA  INSAN 

    Mempertingkatkan  kerohanian dan nilai‐nilai  murni di kalangan murid. 

    Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN  JPNIN 

    11. 

    BAHAN  PENERBITAN 

    Mempertingkatkan  kerohanian dan nilai‐nilai  murni di kalangan murid. 

• • •

    Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN  JPNIN   

         
32

  PRINSIP 2: KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA   
BIL    1.  AKTIVITI  OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Arahan daripada  KPM.  Setiap  perhimpunan  sekolah.  Hari  Kokurikulum.  Majlis rasmi.  Sambutan Bulan  Perpaduan.  Kumpulan  pembaca ikrar  terdiri daripada  murid pelbagai  kaum.      2.    NYANYIAN  LAGU  KEBANGSAAN  ’NEGARAKU’  DAN NEGERI    Menyemai rasa cinta dan  bangga terhadap raja dan  negara.  • Semasa majlis  sekolah.  Setiap perjumpaan  kelab.        • Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN    • • • • • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar  Semua murid  AJK Kelab  Rukun Negara  (KRN)  Pegawai  Perpaduan  Daerah  (Pemantauan) 

    LAFAZ IKRAR  Supaya  murid  sentiasa  RUKUN NEGARA  menghayati  falsafah  serta  prinsip  –  prinsip  Rukun  Negara   

• •

           
33

 
BIL    3.  AKTIVITI    LAWATAN  OBJEKTIF    Memberi  pendedahan  mengenai  Sistem  Pemerintahan  Raja  Berperlembagaan.    STRATEGI   PELAKSANAAN  • Lawatan ke Istana,  Muzium DiRaja  dan Muzium  Negeri  Lawatan Integrasi  semasa Hari  Keputeraan  Agong.  Lawatan semasa  Persidangan  Parlimen dan  Dewan Undangan  Negeri.      4.      PERTANDINGAN  1. BUKU  SKRAP/FOLIO  SALASILAH  KESULTANAN  2. NEGERI  Menyemai rasa cinta dan  bangga kepada Raja dan  Negara.    Memberi  pendedahan  mengenai  sistem  pemerintahan  negeri‐ negeri di Malaysia.  3.   • Bersifat  pertandingan  Kerja kumpulan.  Dijalankan di  peringkat sekolah.        • Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN    • • TINDAKAN    Semua murid  AJK KRN 

• •

                   
34

BIL    5. 

AKTIVITI    KEMPEN KIBAR  JALUR  GEMILANG DAN  BENDERA  NEGERI 

OBJEKTIF    Menyemai dan memupuk  semangat patriotisme di  kalangan murid. 

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Mengadakan  majlis pelancaran  Kempen Kibar  Jalur Gemilang  dan Bendera  Negeri.  Nyanyian lagu  Jalur Gemilang  dan patriotik  Tayangan gambar  berunsurkan  patriotik untuk  semua kaum.  Ahli KRN  menyertai  Perbarisan  sempena ulang  tahun Hari  Kemerdekaan.  Sempena  Sambutan Bulan  Kemerdekaan.  Majlis rasmi yang  lain.    •

TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    JPNIN 

•   •

  6. 

  PENGKISAHAN  SEJARAH  NEGARA OLEH  TOKOH‐TOKOH  NEGARA DAN  TEMPATAN 

  1. Mengingati  dan  menghayati  sejarah  dan  pembangunan  negara.    2. Menghargai  jasa‐jasa  pemimpin negara.     

  Bersifat  pertandingan  Kerja kumpulan.  Dijalankan di  peringkat sekolah.      • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN   

• •

35

BIL    7. 

AKTIVITI    PAMERAN  (Sejarah Negara)   

OBJEKTIF 

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Mengadakan  pameran.  Menyediakan  bahan.  Mengadakan  lawatan ke  pameran yang  dianjurkan oleh  agensi‐agensi lain.    •

TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN 

1. Mengenali  dan  menghayati  sejarah  negara.    2. Memupuk  perasaan  cintakan negara.    3. Menghargai  jasa‐jasa  pemimpin  tempatan  dan pejuang negara. 

  8. 

    PERTANDINGAN  1. Mencungkil bakat.  KEBUDAYAAN/    KESENIAN DAN  2. Membentuk  keyakinan  WARISAN  diri.     

Menguruskan  pertandingan:‐  a) puisi  b) drama     

  • Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN   

                             
36

BIL         

AKTIVITI 

OBJEKTIF    3. Memberi  pendedahan  kepada  murid  tentang  kebudayaan  dan  kesenian  kaum‐kaum  lain.   

STRATEGI   PELAKSANAAN  c) mencipta lagu  patriotik  menyanyi  tarian  buku skrap  cerpen  kata bestari  kenegaraan  pertandingan  pertandingan lain  yang difikirkan  sesuai dan selaras  dengan prinsip‐ prinsip Rukun  Negara.    •

TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN 

d) e) f) g) h)

i)

  9. 

  KARNIVAL  PATRIOTIK 

  1. Memupuk semangat  patriotik dan  menyuburkan  semangat perpaduan  di kalangan murid.    2. Menyemarakkan  jati  diri murid.      Koir,  sajak,  pentomen  dan  sebagainya. 

  • Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN   

             
37

PRINSIP 3: KELUHURAN PERLEMBAGAAN   
BIL    1.  AKTIVITI  OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Arahan daripada  KPM.  Setiap  perhimpunan  sekolah.  Hari  Kokurikulum.  Majlis rasmi.  Sambutan Bulan  Kemerdekaan  Sambutan Bulan  Perpaduan.  Kumpulan  pembaca ikrar  terdiri daripada  murid pelbagai  kaum.      2.    NYANYIAN  LAGU  KEBANGSAAN  ’NEGARAKU’  DAN NEGERI    Menyemai rasa cinta dan  bangga terhadap raja dan  negara.  • Semasa majlis  sekolah.  Setiap perjumpaan  kelab.      •   Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    Semua murid    AJK Kelab     Rukun Negara  (KRN)    Pegawai  Perpaduan  Daerah  (Pemantauan) 

    LAFAZ IKRAR  Supaya  murid  sentiasa  RUKUN NEGARA  menghayati  falsafah  serta  prinsip  –  prinsip  Rukun  Negara   

• • •

• •

         
38

BIL    3. 

AKTIVITI    CERAMAH 

OBJEKTIF    Memberi  kesedaran  dan  kefahaman  tentang  keluhuran  perlembagaan/pembentuk an  perlembagaan/kontrak  sosial.   

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Semasa kempen/  minggu kesedaran  sivik.  Salah satu aktiviti  Kursus  Kepimpinan/  Perkhemahan.  Salah satu aktiviti  Bulan Patriotisme.    • • •

TINDAKAN    Semua murid    AJK KRN    JPNIN 

  4. 

  LAWATAN  KENEGARAAN 

  1. Memberi peluang  kepada murid  menyaksikan  proses sistem  perundangan  Negara dijalankan.    2. Mempertingkatkan  kefahaman  murid  mengenai  sistem  perundangan  negara. 

Menganjurkan  lawatan ke Sidang  Dewan Undangan  Negeri/Parlimen     

  • Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN   

  5. 

      KUIZ /  PERBAHASAN  (PERLEMBAGAAN) 

1. Memupuk  kemahiran  pengucapan awam.    2. Menilai/menguji  tahap pengetahuan  murid tentang  perlembagaan. 

Menganjurkan  lawatan  pertandingan  peringkat  sekolah/daerah 

  • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN   

   

     

   
39

   
BIL    6.  AKTIVITI    PERKHEMAHAN  (MOTIVASI)    1. Memupuk sifat‐ sifat kepimpinan  berlandaskan  prinsip‐prinsip  Rukun negara.    2. Meningkatkan  pengetahuan murid  tentang sistem  perlembagaan   negara.      1. Menggalakkan  integrasi kaum.    2. Memupuk  perpaduan  dan  nilai  kerjasama.    3. Menambah  pengetahuan  dan  pengalaman  tentang  sistem  perlembagaan  negara.      OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Aktiviti luar  sekolah/ceramah  motivasi.  Kerjasama dengan  agensi kerajaan /   swasta.    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN     

  7. 

  PERMAINAN  BERASASKAN  PRINSIP KETIGA  RUKUN NEGARA 

Permainan Mencari  Harta Karun  (Treasure Hunt)  ’Clue’ yang  digunakan  berdasarkan sistem  perlembagaan  negara.  Pelaksanaan  agensi‐agensi  kerajaan/swasta.     

  • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN   

           

40

BIL    8. 

AKTIVITI    PERTANDINGAN  MENULIS   

OBJEKTIF 

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Pertandingan  Menulis Esei  Cerpen / Puisi  peringkat sekolah,  daerah, negeri dan  kebangsaan  Berkala    •

TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN     

1. Memupuk  kemahiran kreatif  menulis tentang  isu‐isu  perlembagaan  negara.    2. Mencungkil bakat‐ bakat dalam  bidang berkaitan.    3. Kesedaran tentang  isu‐isu semasa  perlembagaan  negara.      1. Memupuk  daya  kreativiti.    2. Menghayati  sistem  perlembagaan  negara.    3. Sebagai  pemangkin  percambahan  fikiran.    4. Menggalakkan  integrasi kaum.     

  9. 

  DRAMA / SKETSA 

Dalam bentuk  pertandingan.  Berkala     

  • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN   

             
41

BIL    10. 

AKTIVITI    FORUM  PERLEMBAGAAN   

OBJEKTIF 

STRATEGI  PELAKSANAAN  • Dianjurkan di  peringkat sekolah.  Kerjasama dengan  agensi luar.    •

TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    JPNIN     

1. Meningkat  pengetahuan  tentang  perlembagaan.    2. Perkongsian  pengetahuan  dan  pengalaman.    3. Memperjelaskan  isu‐isu  semasa  yang  timbul  (kurang  difahami/keliru)       

• •

  11. 

  PERTANDINGAN  BUKU SKRAP 

  1.    Memupuk  daya  kreativiti murid.    2. Kesedaran  tentang  isu‐isu  semasa  dalam  sistem  perlembagaan.                               

Bersifat  pertandingan.  Kerja kumpulan  Peringkat sekolah.     

• •

  • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN   

 
42

BIL    12. 

AKTIVITI    PAMERAN  KENEGARAAN   

OBJEKTIF  •

STRATEGI  PELAKSANAAN  Kerja keumpulan  untuk  mengendalikan  pameran.  Menonjolkan  pencapaian  individu/syarikat  yan berjaya.  Melibatkan PIBG. 

TINDAKAN    • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN   

1. Memupuk  daya  kreativiti murid.    2. Kesedaran  isu‐isu  semasa  dalam  sistem  perlembagaan.         

• . 

  13. 

  BULAN  KEMERDEKAAN 

  1. Memupuk  kesedaran  kebangsaan  yang  merangkumi  Prinsip  Rukun  Negara.    2. Menghayati  idea  kebebasan  dan  demokrasi.    3. Mengetahui  tentang  latar  belakang  kronologi  penggubalan  perlembagaan  Malaysia.    4. Memupuk  semangat  setia  dan  cintakan negara              

Kerja keumpulan  untuk  mengendalikan  pameran.  Menonjolkan  pencapaian  individu/syarikat  yan berjaya.  Melibatkan PIBG.  Menganjurkan  aktiviti‐aktiviti  yang boleh  menyemarakkan  semangat  patriotisme.  Contoh:  Pertandingan  mencipta lagu  patriotik, melukis  poster dan lain‐ lain. 

  • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN   

• •

 
43

BIL    14. 

AKTIVITI    MENGADAKAN  AKTIVITI ALA  MINI PARLIMEN  DI SEKOLAH   

OBJEKTIF  •

STRATEGI  PELAKSANAAN  Melibatkan semua  murid  Peringkat antara  sekolah. 

TINDAKAN    • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN       

1. Mencungkil  bakat  murid  sebagai  pemimpin negara.    2. Memberi  kebebasan  membahas  isu  penting  untuk  pembangunan  negara.              1. Memberi kesedaran  dan kefahaman  tentang  pembentukan  perlembagaan/kelu huran  perlembagaan/kont rak sosial    2. Memperjelaskan  isu‐isu yang timbul  yang kurang  difahami/keliru.    3. Perkongsian  pengetahuan dan  pengalaman.               

  15. 

  BULAN  KESEDARAN  PERLEMBAGAAN 

Mempamerkan  naskhah  Perlembagaan  Negeri/Persekutua n dalam Pusat  Sumber Sekolah  dan di papan  kenyataan.  Menganjurkan  ceramah mengenai  perlembagaan  daripada agensi‐ agensi yang  terlibat. 

  Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN  • JPNIN   

 
44

BIL    16. 

AKTIVITI      KUIZ KELUHURAN  PERLEMBAGAAN 

OBJEKTIF  •

STRATEGI  PELAKSANAAN  Penyeragaman  dalam penyediaan  soalan kuiz.  Hadiah disediakan  oleh JPN  KPM/JPNIN. 

TINDAKAN    • Pengetua/Guru  Besar    • AJK KRN       

1. Meningkatkan  pengetahuan dan  kefahaman murid  tentang  perlembagaan   negara.     

       

                                             
45

PRINSIP 4: KEDAULATAN UNDANG‐UNDANG   
BIL    1.  AKTIVITI  OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Arahan daripada  KPM.  Setiap  perhimpunan  sekolah.  Hari  Kokurikulum.  Majlis rasmi.  Sambutan Bulan  Kemerdekaan  Sambutan Bulan  Perpaduan.  Kumpulan  pembaca ikrar  terdiri daripada  murid pelbagai  kaum.      2.    NYANYIAN  LAGU  KEBANGSAAN  ’NEGARAKU’  DAN NEGERI    Menyemai rasa cinta dan  bangga terhadap raja dan  negara.  • Semasa majlis  sekolah.  Setiap perjumpaan  kelab.      •   Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    Semua murid    AJK Kelab     Rukun Negara  (KRN)    Pegawai  Perpaduan  Daerah  (Pemantauan) 

    LAFAZ IKRAR  Supaya  murid  sentiasa  RUKUN NEGARA  menghayati  falsafah  serta  prinsip  –  prinsip  Rukun  Negara   

• • •

• •

         
46

BIL    3. 

AKTIVITI    KEMPEN  MENDAULATKAN  UNDANG‐UNDANG  NEGARA DAN  PERATURAN  SEKOLAH   

OBJEKTIF 

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Syarahan semasa  perhimpunan  sekolah.  Mempamerkan  keratan akhbar di  papan kenyataan.  Pertandingan  buku skrap  pertandingan  melukis/fotografi.      • •

TINDAKAN    Semua murid    AJK KRN 

1. Memberi  kesedaran  tentang  kepentingan  undang‐undang  serta  penghayatan  terhadap tugas‐ tugas  penguatkuasa.    2. Menghayati cara  undang‐undang  dipraktikan.    3. Mengetahui cara‐ cara penggubalan  dasar‐dasar dan  peraturan  tertentu.       

  4. 

  MINGGU  KESEDARAN SIVIK 

  1. Menghayati nilai‐ nilai murni.    2. Pemahaman  terhadap tugas‐ tugas  penguatkuasa  undang‐undang.           

Menganjurkan  pameran dengan  kerjasama agensi‐ agensi yang  berkaitan seperti  PDRM, Majlis  Perbandaran,  Pihak Berkuasa  Tempatan dan  AADK. 

• •

  Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    Agensi  Berkaitan 

   

     
47

BIL         

AKTIVITI     

OBJEKTIF 

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Tayangan  Multimedia/slaid  berkenaan tugas‐ tugas unit  penguatkuasa  undang‐undang.  Bahan dibekalkan  oleh Unit‐unit  Majlis  Perbandaran/Piha k Berkuasa  Tempatan/PDRM/ JPJ/Jabatan  Penerangan  Malaysia.      Menganjurkan  lawatan ke  Mahkamah  Penguasa  Tempatan.  Lawatan ke  institusi‐institusi  pemulihan seperti  Pusat  Serenti/sekolah  pemulihan akhlak  dan sebagainya.  •

TINDAKAN     

     

  5. 

  LAWATAN 

  1. Kesedaran  tentang implikasi  melanggar  undang‐undang.    2. Melihat sendiri  cara‐cara  pentadbiran  tempat  berkenaan.                   

  Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN     

   

     
48

BIL    6. 

AKTIVITI    PERMAINAN  (EXPLOLAW)   

OBJEKTIF 

STRATEGI   PELAKSANAAN  • Permainan  mengenali  peraturan  sekolah/undang‐ undang negara.  Kerjasama dengan  agensi kerajaan /  swasta.      •

TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN 

1. Menggalakkan  interaksi murid  pelbagai kaum.    2. Memberi  pengalaman  tentang  pelaksanaan  undang‐undang.           

                                         
49

PRINSIP 5: KESOPANAN DAN KESUSILAAN   
BIL    1.  AKTIVITI  OBJEKTIF  STRATEGI   PELAKSANAAN  • Arahan daripada  KPM.  Setiap  perhimpunan  sekolah.  Hari  Kokurikulum.  Majlis rasmi.  Sambutan Bulan  Kemerdekaan  Sambutan Bulan  Perpaduan.  Kumpulan  pembaca ikrar  terdiri daripada  murid pelbagai  kaum.      2.    NYANYIAN  LAGU  KEBANGSAAN  ’NEGARAKU’  DAN NEGERI    Menyemai rasa cinta dan  bangga terhadap raja dan  negara.  • Semasa majlis  sekolah.  Setiap perjumpaan  kelab.      •   Pengetua/Guru  Besar  • AJK KRN    • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    Semua murid    AJK Kelab     Rukun Negara  (KRN)    Pegawai  Perpaduan  Daerah  (Pemantauan) 

    LAFAZ IKRAR  Supaya  murid  sentiasa  RUKUN NEGARA  menghayati  falsafah  serta  prinsip  –  prinsip  Rukun  Negara   

• • •

• •

         
50

BIL    3. 

AKTIVITI    SEMINAR /  FORUM/  CERAMAH   

OBJEKTIF  •

STRATEGI  PELAKSANAAN  Menjemput  penceramah dari  agensi kerajaan/  swasta dan lain‐ lain.  Pertandingan  Syarahan  (wujudkan piala)  di peringkat  sekolah/daerah.  Ceramah  mengenai  kesopanan dan  kesusilaan untuk  pemimpin‐ pemimpin murid:‐  Pengawas  Ketua Kelas  Pengerusi/AJK  Kelab/  Persatuan  • •

TINDAKAN    KPM    JPNIN      JPN    Biro Tata  Negara 

1. Memperkenalkan  dan memupuk  prinsip‐prinsip  Rukun Negara di  kalangan murid.    2. Mempertingkatkan  kesedaran murid  tentang nilai‐nilai  murni dalam  masyarakat.       

• •

 Forum mengenai     adat resam pelbagai  kaum/budaya/  agama.       

       
 

51

 
BIL    4.  AKTIVITI    LAWATAN    1. Memberi keinsafan  dan kesedaran  semasa melakukan  lawatan ke institusi‐ institusi yang  berkenaan.    2. Menyemai dan  memupuk nilai‐nilai  murni seperti kasih  sayang, simpati dan  hormat‐menghormati  di kalangan murid.            5.    PERKHEMAHAN  (MOTIVASI)    3. Memberi pengertian  dan menerapkan  nilai‐nilai murni bagi  mengukuhkan  semangat perpaduan  kaum.          • Penerangan budaya  antara kaum.  Contoh:‐  a)  Adat  Resam/  Pantang Larang  b) Permainan  Tradisional/  Sukaneka  c) Kebudayaan        • •   Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN  Menganjurkan    lawatan  ke  Rumah  Orang  Tua,  Anak  Yatim  dan  sebagainya.        • • OBJEKTIF  STRATEGI  PELAKSANAAN  TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN 

     
52

BIL    6. 

AKTIVITI    KEMPEN  BERBUDI  BAHASA   

OBJEKTIF 

STRATEGI  PELAKSANAAN  • •

TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN 

Memilih  murid  yang  1. Menentukan  pertuturan yang baik  terbaik  bertutur  dan  berbudi bahasa.  di kalangan murid.      2. Menggunakan laras  bahasa yang sesuai    dengan semua  peringkat umur.      3. Memupuk sikap  beradab sopan  dikalangan murid.        Memupuk dan mengeratkan  kasih sayang yang  mendalam antara ahli  keluarga.         

  7. 

  HARI  KELUARGA/  HARI IBU BAPA 

Pendedahan  dan  panduan  kepada  ibu bapa dan murid  di  peringkat  sekolah.  Ibu  bapa  dan  murid  akan  melaksanakannya  di  rumah  untuk  seluruh keluarga. 

• • •

  Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    Ibu Bapa    Murid 

 

                     
53

AKTIVITI‐AKTIVITI LAIN   
BIL    1.  AKTIVITI    HARI TERBUKA  KELAB RUKUN  NEGARA    1.    Meningkatkan minat  murid untuk menjadi  ahli Kelab Rukun  Negara.    2. Mempromosikan Kelab  Rukun Negara di  kalangan murid  pelbagai kaum.      OBJEKTIF  • STRATEGI  PELAKSANAAN  Peringkat sekolah,  Contoh: gerai  jualan dan  pameran.  • Pameran Kelab  Rukun Negara.  • • TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar  AJK KRN 

       

  2. 

  BULAN  PENGHAYATAN  RUKUN NEGARA 

  Mengingatkan murid  tentang kepentingan Rukun  Negara dalam mengekalkan  keharmonian kaum di  negara ini. 

Pelbagai aktiviti ke arah  meningkatkan  penghayatan Rukun  Negara di kalangan  murid dilaksanakan.     

  Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN     

  3. 

  PROGRAM  PERTUKARAN  MURID KE  SABAH/SARAWA K/LABUAN/  SEMENANJUNG. 

  Mengeratkan hubungan  antara murid berbilang  kaum. 

Sekurang‐ kurangnya satu  bulan.  Peringkat  kebangsaan   

• •

  KPM    JPNIN   

   

     
54

BIL    4. 

AKTIVITI    LAWATAN  INTEGRASI   

OBJEKTIF  •

STRATEGI  PELAKSANAAN  Lawatan antara  sekolah/daerah/  negeri/wilayah.  •

TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    JPNIN 

   

1. Memupuk semangat  setiakawan dan  perpaduan di antara  murid.  •           Berkonsepkan  2. Memahami dan  Homestay  menghayati adat  (Program Anak  resam sesuatu  Angkat). Contoh:  kaum.  Rumah Panjang  Baba dan Nyonya,  Perkampungan  Melayu dan  sebagainya.   

• •

  5. 

  KARNIVAL  KESENIAN DAN  KEBUDAYAAN  PERPADUAN 

  Memupuk  semangat  •          Persembahan /  pertunjukkan  cintakan  kesenian  dan  tarian/ nyanyian  kebudayaan  ke  arah  tradisional.  menyatupadukan  rakyat  pelbagai kaum.  •          Pameran budaya     adat resam  pelbagai kaum.   

  Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN     

  6. 

  SUKAN 

  1. Menggalak dan  memupuk semangat  kesukanan di  kalangan murid.    2. Memahami dan  menghayati adat  resam sesuatu  kaum.   

 Menganjurkan:‐  i)  Larian  Perpaduan  ii)  Permainan  Tradisional/Sukan eka     

  Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN   

     
55

BIL    7. 

AKTIVITI    PROGRAM PRA  LATIHAN  KHIDMAT  NEGARA 

OBJEKTIF    Memupuk  semangat  • perpaduan  dan  sahsiah  yang  tinggi di kalangan murid.     

STRATEGI  PELAKSANAAN  Gotong royong di  Rumah Orang  Tua/Anak  Yatim/Kawasan  Rekreasi/Rumah  Ibadat dan  sebagainya.  •

TINDAKAN    Pengetua/Guru  Besar    AJK KRN    NGO    KPM    JPNIN    JLKN 

• • • • •

•           Memberi  sumbangan  dalam  kerja‐kerja  kebajikan  anjuran  agensi  kerajaan/swasta.   

                                       
56

                       

LAMPIRAN C  CADANGAN PERANCANGAN  TAHUNAN AKTIVITI KELAB  RUKUN NEGARA 
                                 
57

CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI KELAB  RUKUN NEGARA   
(ARAHAN:  Semua  aktiviti  yang  dilaksanakan  MESTILAH  berdasarkan  kepada  lima  prinsip Rukun Negara)        Bulan  Aktiviti  Objektif Strategi  Tindakan Pelaksanaan    1. Lafaz ikrar  Rukun    Januari  Negara  Sila rujuk Lampiran B        2. Nyanyian lagu    kebangsaan  Sila rujuk Lampiran B  ’Negaraku’ dan    lagu negeri.      3. Mesyuarat  penaja/  1. Melantik  Agung KRN  Jawatankuasa  Kelab Rukun  Negara.  2. Merangka  aktiviti tahunan. 3. Mengemukakan  aktiviti  tahunan/kewan gan  kepada  Pengetua/  Guru  Besar.    ● Membuat  hebahan  ●  Poster  ●  Promosi  ●  Kain rentang  ●  Borang  keahlian  ●  Pengumuman  dalam  perhimpunan  sekolah  ●  Kempen    Guru  Penasihat  Kelab 

             
58

Bulan    Februari   

Aktiviti  1. Lafaz  ikrar   Rukun  Negara      2.  Nyanyian lagu  kebangsaan  ’Negaraku’ dan  lagu negeri.      3. Mesyuarat  Jawatankuasa  Kelab Rukun  Negara.   

Objektif

Strategi  Pelaksanaan  Sila rujuk Lampiran B 

Tindakan

  Sila rujuk Lampiran B     

Membincang dan  mengelolakan  aktiviti  sekolah/negeri.  (rujuk Lampiran B)   

4. Ceramah Rukun  Negara (Latar  belakang)   

● Kertas kerja  ceramah Rukun  Negara.    ●  Pertandingan  buku skrap.    1. Melantik    Memaklumkan  Jawatankuasa  kepada  JPNIN  Daerah/Negeri  Kelab Rukun  Negara.  untuk  2. Merangka  menetapkan  aktiviti tahunan.  tarikh  dan  masa    yang  sesuai  untuk  mengadakan  ceramah. 

●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK Kelab     ●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK KRN  ●  JPNIN   

                   
59

   

5. Pertandingan Buku  Memupuk  Skrap  kreativiti murid. 

●  Guru      Penasihat  Kelab      6. Pertandingan  Mencungkil bakat  ● Anjuran JPNIN   ●  Guru      di kalangan murid  Ibu Pejabat  Penasihat  menulis rencana    Kelab  mengenai  dalam bidang  perpaduan nasional  penulisan rencana  ●  Syarat‐syarat  ●  AJK KRN  pertandingan  ●  JPNIN  (Peringkat  mengenai  kebangsaan.)  perpaduan dan  akan diedarkan  Negeri/    integrasi nasional.  melalui pihak  Ibu    KPM  Pejabat        7. Hari Thaipusam      Sila rujuk Lampiran B  8. Sambutan Perayaan  Tahun Baru Cina  (tarikh sambutan  mengikut  kesesuaian)      Sila rujuk Lampiran B   

Pertandingan,  kerja  berkumpulan. 

                           
60

Bulan    Mac   

Aktiviti  1.  Lafaz  ikrar   Rukun    Negara      2. Nyanyian lagu  kebangsaan  ’Negaraku’ dan  lagu negeri      3. Mesyuarat  .  pertandingan debat  perpaduan dan  integrasi nasional  peringkat sekolah.  4. Pertandingan debat      perpaduan dan  integrasi nasional  peringkat sekolah.  (tarikh  pertandingan  mengikut  kesesuaian.)   

Objektif

Strategi  Pelaksanaan  Sila rujuk Lampiran B 

Tindakan

  Sila rujuk Lampiran B 

Sila rujuk Lampiran B 

Sila rujuk Lampiran B 

                       
61

BULAN 
April 

AKTIVITI / PERAYAAN 

TINDAKAN

Mei 

Jun 

1. Hari Keputeraan Nabi Muhammad  S.A.W      ●  Guru          (Maulidur Rasul)  Penasihat    2. Hari Keputeraan Sultan Perak  Kelab    3. Hari Keputeraan Sultan Johor  ●  AJK Kelab    1.  Sambutan Bulan Perpaduan peringkat  ●  Guru      kebangsaan  dan  Negeri  (boleh  dibincang  Penasihat  bersama dengan JPNIN/Daerah/Bahagian)  Kelab  2.  Hari Wesak  ●  AJK Kelab    3.  Hari Ulang Tahun Keputeraan Tuanku  Raja Perlis  4. Pesta Kaamatan  (Pesta Menuai)  5. Bengkel Kelab Rukun Negara Peringkat  Kebangsaan    1. Perayaan Hari Dayak (Gawai)  ●  Guru        2. Hari Keputeraan S. P. B. Yang di‐Pertuan   Penasihat       Agong  Kelab      ●  AJK Kelab 

  Julai 
  1. Harijadi T. Y. T. Yang di‐Pertua Negeri  Pulau Pinang    2. Hari Keputeraan Tuanku Yang di‐Pertuan        Besar Negeri Sembilan    3. Hari Keputeraan Sultan Johor 

 
●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK Kelab 

 
●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK Kelab 

  Ogos 
1. Pelancaran Perayaan Bulan Kemerdekaan    2. Ulang tahun kemerdekaan negara    3. Kempen Kibar Jalur Gemilang    4. Peristiwa Israk dan Mikraj 

               

 

62

BULAN 
September 

AKTIVITI / PERAYAAN 
1. Harijadi T. Y. T. Yang di‐Pertua Negeri      Sarawak    2. Hari Pembentukan Malaysia (16 September       1963)    3. Harijadi T. Y. T. Yang di‐Pertua Negeri        Sabah    4. Umat Islam menjalani ibadah puasa    1. Harijadi T. Y. T. Yang di‐Pertua   NegeriSarawak    2. Hari Pembentukan Malaysia (16 September       1963)    3. Harijadi T. Y. T. Yang di‐Pertua Negeri        Sabah    4. Umat Islam menjalani ibadah puasa   

TINDAKAN
●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK Kelab   

Oktober 

●  Guru      Penasihat  Kelab  ●  AJK Kelab   

       

63

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful