4

¹¶„«êK 13 ãŠó™ 2012

îIöè‹
ö

ÝCKò˜ î°Fˆ«î˜¾ ñ£FK Mù£M¬ì
www.kalvisolai.com

ÝC-K-ò˜-èÀ‚° õ£›ˆ-¶‚-èœ!
ÝC-Kò
- ˜ î°F «î˜¾ (®Þ®) «î˜¾ â¿î
àœ÷ Þ¬ì-G¬ô, Þ÷-G¬ô ÝC-Kò
ð†-ì-î£-K-èÀ‚-è£è, Fù-è-ó¡ ï£O-î›
Þ¡Á ºî™ ñ£FK Mù£-M¬ì ªõO
J- ´ - A - ø ¶. Mù£&M¬ì ܬùˆ- ¶ ‹
¶™-Lò
- ñ
- £-è¾
- ‹, ÜîŸ-°K
- ò õ™-½ï
- ˜-è¬÷
ªè£‡-´‹ îò£˜ ªêŒ-òŠ-ð†-´œ-÷¶.

Paper I - Child Development
1. è™M à÷Mò™ â¡ð¶
a. ñQî ï숬î ðŸPò à÷Mò™
b. è™M Íô‹ ñQî ï숬î¬ò ñ£ŸPò¬ñŠð¶
c. è™MJ¡ Íô‹ à÷Mò™ ñ¬ò ªõOŠð´ˆ¶î™
d. «ñ™ ÃPò ܬùˆ¶‹
2. “ÜP¾ â¡ð¶ ñó¹ õN¬ò„ ꣘‰î¶’’ â¡Á ªê£¡ùõ˜
a. ☂v b. vA¡ù˜ c. Hªù† d. vHò˜«ñ¡
3. Ý‚èG¬ôJÁˆî‚ «è£†ð£†®¡ º¡«ù£®
a. 𣚫ô£š b. ªð‚bó£ c. vA¡ù˜ d. ¬ì
4. 𣚫ô£M¡ «ê£î¬ù º¬ø W›õ¼õùõŸÁœ âõŸÁì¡
ªî£ì˜¹¬ìò¶?
a. ÜP¾ê£˜
b. àì™ê£˜
c. ªêò™ê£˜
d. «ñ™ÃPò ܬùˆ¶‹
5. à÷Mò™ õ¬èè¬÷ à¼õ£‚Aòõ˜
a. AK†vñ˜ b. ªý™ì¡ c. B.F. vA¡ù˜ d. á.¶ pƒ
6. ñù‹ ÜP¾ê£˜ Þò‚è‹ à¬ìò¶ â¡Á ÃPòõ˜
a. õ£†„ùK¡
b. Hò£«ü
c. M™Lò‹ ñ‚°™ d. A™«ð£˜´
7. º¿¬ñ‚裆C «è£†ð£´ â¡ø ¹Fò ªè£œ¬è ⊪𣿶
àîòñ£JŸÁ--?
a. 1918 b. 1917 c. 1920 d. 1912
8. õò¶ õ‰«î£¼‚è£ù ¸‡íP¾ Ü÷¾«è£™ ðŸP ÃPòõ˜-?
a. ªõ‚²ô˜
b. vA¡ù˜
c. Hò£«ü
d. d«ù†
9. ‘‘Adolescent’’ â¡ø ݃Aô ªê£™L¡ Ü®Šð¬ì ªð£¼œ â¡ù?
a. «ð²î™ b. ñÁˆî™ c. õ÷¼î™ d. ªð¼°î™
10. H󣆪𡆠â¡ðõó¶ «è£†ð£´ ò£¶?
a. îŸè£ô ªêŒF «è£†ð£´èœ b. ¹¶¬ñò£ù «è£†ð£´èœ
c. ïiù «è£†ð£´èœ d. âF˜ñ¬ø «è£†ð£´èœ
11. ñQîQ¡ ¹ô¡ àÁŠ¹èœ ...................... âùŠð´A¡øù
a. ÜPM¡ õ£J™èœ
b. 𣘬õŠ¹ô¡
c. ¸è˜¾Š¹ô¡
d. ²¬õŠ¹ô¡
12. å¼õ˜ ¹Oò ñóˆF¡ e¶ «ðŒèœ ïìñ£´õ¶ «ð£¡Á
⇵î™.......?
a. ¹ô¡è£†Cèœ b. Þ™ªð£¼œ 裆C

c. FK¹‚ 裆Cèœ d. ¹ô¡ à현Cèœ
13. ¹¼ùK¡ ªð£¶¬ñ‚ 輈¶ à¼õ£°‹ ð®G¬ô‚ «è£†ð£†´
G¬ôèœ âˆî¬ù
a. ºî™G¬ô
b. Þó‡´ G¬ôèœ
c. Í¡Á G¬ôèœ d. ° G¬ôèœ
14. ¹ô¡ ðJŸC‚ è™M º¬ø¬ò ¹°ˆFòõ˜ ò£˜?
c. ¹«ó£ªð™ d. ñ£‡®«ê£K
a. î£Ã˜ b. ã.âv.c™
15. Ôà÷Mò™Õ â¡ð¶ ñùˆ¬îŠ ðŸPò¶Õ â¡Á ÃPòõ˜
a. õ£†ê¡ b. ð£šô£š c. Ü™«ð£˜†
d. 裡†
16. õ°ŠH™ ñ£íõ˜èO¡ ï숬îè¬÷ ÜP‰¶ ªè£œ÷
ï‹ðèñ£ù º¬ø ...........................
a. Üè«ï£‚° º¬ø
b. àŸÁ«ï£‚è™ º¬ø
c. «ï˜è£í™ º¬ø
d. îQò£œ õóô£ŸÁ º¬ø
17. Ô࡬ù«ò c ÜPõ£ŒÕ â¡Á ÃPòõ˜
a. ꣂó¯v
b. ݘ‚AI®v
c. H«÷†«ì£
d. ÜKv죆®™
18. °Ÿø‹¹K»‹ Þò™¹ ðó‹ð¬ó ð‡ð£°‹ âù‚ ÃPòõ˜ ò£˜?
a. 裘™Hò˜ê¡ b. è†ì£˜´ c. è£‡ì™ d. «è£™vIˆ
19. °«ó£«ñ£«ê£‹èO™ è£íŠð´õ¶
a. ܇ì‹
b. ªê™ c. p¡èœ d. M‰¶
20. å¼ è¼ Þó†¬ìò˜ «ê£î¬ù G蛉î Þì‹ â¶?
a. ªüQõ£ b. Gèó£°õ£ c. Üò£õ£ d. æ裫ò£
21. Ôåˆî Þò™¹Õ åˆî Þò™H¬ù à¼õ£‚°‹ âù ÃPòõ˜ ò£˜?
a. ªñ‡ì™
b. ì‚«ì™
c. è†ì£˜´
d. õ£†ê¡
22. ñùªõ¿„C â¡ð¶....
a. Þò™Ì‚è‹ «ñ«ô£ƒAò G¬ô
b. àœõ÷˜„C «ñ«ô£ƒAò G¬ô
c. à현C «ñ«ô£ƒAò G¬ô
d. ñù õ÷˜„C «ñ«ô£ƒAò G¬ô
23. î˜vìQ¡ ¸‡íP¾‚ ªè£œ¬èJ™ àœ÷ ñùˆFø¡èO¡
â‡E‚¬è
a. 3
b. 5
c. 7
d. 8
24. ‘‘èù¾èœ ÝŒ¾’’ â¡ø ˬô ªõOJ†ìõ˜
a. ü£¡ «ìM
b. M™Lò‹ «ü‹v
c. â†õ˜´ b„ê¡v d. A‚ñ‡† H󣌴
25. èŸHˆîL¡ ºî™ ð®G¬ô
a. ñFŠd´ ªêŒî™
b. îò£˜ ªêŒî™
c. õ£Cˆî™
d. F†ìI´î™
26. ñùŠ«ð£ó£†ìƒèO¡ õ¬èèœ
a. 4
b. 2
c. 3
d. 8
27. è¼¾ÁîL¡«ð£¶ ÝEìI¼‰¶ ªðøŠð´‹ °«ó£«ñ£«ê£‹
a. Y
b. X
c. XY d. XX
28. à†è£†C Íô‹ èŸø¬ô ºî¡ ºîL™ M÷‚Aòõ˜
a. vA¡ù˜
b. «ñK 辘 «ü£¡v
c. 𣚫ô£
d. «è£ô˜
29. A™«ð£˜† ¸‡íP¾ MF â¡ð¶
a. º
ºŠðKñ£í º
º¬ø
ø
b. ªð£¼œ&ªêò™&M¬÷¾
¼
MF
c. ¸‡íP¾ ܬñŠ¹ d. «ñŸÃPò ܬùˆ¶‹
30 è™MJ¡ º‚Aò «ï£‚è‹ â¡ð¶
a. ð‡ð£†´‚ è™M
b. ï숬î ñ£Ÿø‹
c. ÜP¾ õ÷˜„C
d. êºî£ò «ñ‹ð£´

M¬ìèœ
1.d
7.b
13.c
19.c
25.c

2.a
8.b
14.d
20.c
26.d

3.a
9.c
15.c
21.a
27.a

4.a
10.a
16.b
22.c
28.d

5.c
11.a
17.a
23.c
29.d

6.b
12.b
18.a
24.d
30.b

Paper II - Tamil
1.‘‘àôèŠ ªð£¶ñ¬ø’’ â¡Á ܬö‚èŠð´õ¶ â‰î Ë™?
a. F¼‚°øœ,
b. ¬ðHœ
c. °ó£¡
d. F¼ñ‰Fó‹
2. F¼õœÀõ˜ õ£›‰î ݇´?
a. A.H.30
b. Aº31
c. AH31
d. A.º 331.
3.ó£ñLƒè Ü®èœ â¿Fò ð£ì™èœ âŠð® ܬö‚èŠð´Aø¶?
a. ñº¬ø è‡ì õ£êè‹
b. F¼õ£êè‹
c. F¼õ¼†ð£
d. F¼ñ‰Fó‹
4. F¼‚°øO™ âˆî¬ù ÜFè£ó‹ àœ÷ù?
a.130
b.133
c. 230
d. 30
5. ‘‘°P…CŠð£†´’’ â‰î Þô‚Aòˆ¬î «ê˜‰î¶?
a. cF Þô‚Aò‹
b. êƒè Þô‚Aò‹
c. êñò Þô‚Aò‹
d. ñ‚èœ Þô‚Aò‹
6.‘‘ï¡ èEò˜’’ â¡ø£™ â¡ù?
a. àøMù˜
b. ð¬èõ˜
c. ï‡ð˜
d. I辋 ªï¼ƒAJ¢¼Šðõ˜.
7.‘‘°ö‰¬îèœ Ü¬ñF G¬ùõ£ôò‹’’ 膮òõ˜ ò£˜?
a. è£ñó£ü˜
b. Ü¡Q ªðꡆ
c. î£Ã˜
d. êì«è£ ê£ê£A.
8. à.«õ.ê£M¡ õ£›‚¬è õóô£Á ðŸP â‰î Ë™ Íô‹
ÜPòô£‹?
a. èKˆ¶‡´
b. F¼õ£êè‹
c. â¡êKî‹
d. °Ÿø£ô‚ °øõ…C.
9. ‘‘Þó†´ø ªñ£Nî™’’ â¡ø£™ â¡ù?
a. Þó‡´ ªî£ì˜ õ¼õ¶
b. Þó‡´ ªñ£NJ™ ªê£™õ¶
c. CǙ“
d. Þó†¬ì‚ A÷M
10. ‘‘ï£ô®ò£˜’’ â¡ø ˬô ݃AôˆF™ ªñ£N ªðò˜ˆîõ˜ ò£˜?
a. ð£óFò£˜
b. ð£óF î£ê¡
c. T.».«ð£Š
d. à.«õ.ê£Iï£î äò˜
11. ñ£ùõK¡ îJ¡ ªðò˜ â¡ù?
a. «õƒèìê£I 죘
b. à.«õ.ê£
c. «è®LòŠð˜
d. «õîï£òè‹
12. ‘‘ºˆ«î ðõ÷«ñ’’& â¡ø õ£›ˆ¶Š ð£ì™ â‰î ËL™ Þì‹
ªðŸø¶?
a. F¼‚°øœ
b. F¼ñ‰Fó‹
c. °P…CŠð£†´
d. ñ£ùõ˜ îQŠð£ì™ Fó†´.
13. ‘‘ñ£ùõ˜ G¬ù¾ Þ™ô‹’’ ܬñ‰¶œ÷ ñ£õ†ì‹ â¶?
a. è¡Qò£°ñK
b. î…ê£×˜
c. F¼„C
d. ó£ñï£î¹ó‹
14. ñ£ùõ˜ â‰î è£ôˆ¬î «ê˜‰îõ˜?
a. A.H. 11
b. A.º. 5
c. A.H.18
d. A.H. 16
15. ‘‘õœÀõ¬ùŠ ªðŸø ªðŸø«î ¹è› ¬õòè«ñ’’ â¡Á

ð£®òõ˜ ò£˜?
a. ð£óFò£˜
b. Üš¬õò£˜
c. ð£óFî£ê¡
d. Þ÷ƒ«è£õ®èœ
16. T.».«ð£Š â‰î ¬ì «ê˜‰îõ˜?
a. èùì£
b. ܪñK‚è£
c. H󣡲
d. ówò£
17. T.».«ð£Š îIöèˆF™ êñòŠ ðEò£Ÿø õ‰î«ð£¶ Üõ¼‚°
õò¶ â¡ù?
a. 25
b. 30
c. 45
d. 19
18.‘‘²Š¹óˆFù‹ æ˜ èM’’ â¡Á ð£óFò£ó£™ ÜPºè‹ ªêŒòŠ
ð†ìõ˜ ò£˜?
a. ²ˆî£ù‰î ð£óF
b. «ê£ñ ²‰îó ð£óF
c. ð£óFî£ê¡
d. F¼.M.è
19. ‘‘°P…Cˆ Fó†´’’ â¡ø ˬô â¿Fòõ˜ ò£˜?
a. F¼.M.è
b. à.«õ.ê£
c. ð£óFî£ê¡
d. «õîï£òè‹ Hœ¬÷
20. Ìî…«ê‰îù£˜ â¿Fò ËL¡ ªðò˜?
a. Üèï£ÛÁ
b. ÞQò¬õ ð¶
c. °P…CŠð£†´
d. °Ÿø£ô‚ °øõ…C
21. Ìî…«ê‰îù£˜ õ£›‰î è£ô‹?
a. A.H.12 b. A.H. 2
c. A.H. 15
d. A.H. 7
22. ðFªù‡W› èí‚° Ë™èO™ Þ¶¾‹ å¡Á?
a. ¹øï£ÛÁ
b. F¼º¼è£ŸÁŠ ð¬ì
c. ÞQò¬õ ð¶
d. ð†®ùŠð£¬ô
23. ‘‘ò£›Šð£í‚ è£Mòˆ¬î’’ â¿Fòõ˜ ò£˜?
a. ð£óFò£˜
b. è.ê„Cî£ù‰î¡
c. ¹¶¬ñŠHˆî¡ d. º.õóîó£êù£˜
24. ‘‘îI›Š ðC’’ â¡ø ð£ìL¡ ÝCKò˜ ò£˜?
a. ð£óFî£ê¡
b. ¬õ󺈶
c. è.ê„Cî£ù‰î¡ d. A.õ£.ü
25. îIN™ «î£¡Pò ºî™ ê¶èó£F¬ò ªî£°ˆîõ˜?
a. T.».«ð£Š
b. ióñ£ºQõ˜
c. à«õê£
d. F¼.M.è
26: Þ¼ð ËŸø£‡®™ ªõOõ‰î I芪ðKò ÜèóºîL â¶?
a. ܇í£ñ¬ôŠ ð™è¬ô‚ èöè Üèó£F
b. ªê¡¬ùŠ ð™è¬ô‚ èöè Üèó£F
c. î…¬êŠ ð™è¬ô‚ èöè Üèó£F
d. ð£óFî£ê¡ ð™è¬ô‚èöè Üèó£F
27. ‘‘Fó£Mì ªñ£NèO¡ åŠHôí‚般 â¿Fòõ˜ ò£˜?
a. 裙´ ªõ™
b. T.».«ð£Š
c. F¼.M.è
c. ð£óFî£ê¡
28: ⿈¶èœ âˆî¬ù õ¬èŠð´‹?
a. 7
b. 10
c. 2
d. 6
29. îI› Þô‚èí‹ âˆî¬ù õ¬èŠð´‹?
a. 19
b. 5
c. 30
d. 2
30. ‘‘Ü÷ªð¬ì’’ âˆî¬ù õ¬èŠð´‹?
a. 2
b. 5
c. 8
d. 10

M¬ìèœ
1.a
7.d
13.d
19.c
25.b

2.b
8.c
14.c
20.b
26.b

3.c
9.c
15.c
21.b
27.a

4.b
10.c
16.c
22.c
28.c

5.b
11.c
17.d
23.b
29.b

6.d
12.d
18.c
24.c
30.a

ªî£ì¼‹ & 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful