P. 1
Džuen Giš - Krah evolucije

Džuen Giš - Krah evolucije

|Views: 15|Likes:
Published by Didodrag
nauka
nauka

More info:

Published by: Didodrag on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Sections

D|ucn Gis

KRAH I\OL\C!1I
Di. D|ucn Gis (Duanc T. Gish) (doktoiat iz oblasti biohcmi|c
odbianio na \nivizitctu Kalifoini|a, Bcikli) potpicdscdnik |c i piofcsoi
piiiodnih nauka na !nstitutu za piou•avan|c stvaian|a (!nstitutc foi
Cication Rcscaich, Santcc, Califoinia 92O71). Piovco |c 18 godina u bio-
hcmi|skom istiazivan|u na Mcdicinskom kolcdzu Koincl \nivcizitcta,
\iius laboiatoii|i \nivcizitcta Kalifoinia, Bcikli i Apdzon kompani|i,
Kalamazu, Mi•igcn. Autoi |c i koautoi bio|nih nau•nih iadova na svom
pol|u i poznati autoi i picdava• na tcmu stvaian|c/cvoluci|a. Clan |c
Amcii•kog hcmi|skog diustva i Amcii•kog instituta za hcmi|u.
3
Naslov oiiginala:
Ivolution: Thc !ossils Still Say No!
by
Duanc T. Gish
Copyiight za 1ugoslavi|u © 2OOO by
Ccntai za piiiodn|a•kc studi|c (CPS), Bcogiad
Picvod i obiada: CPS
!zdava•: No limits book, Bcogiad u saiadn|i sa CPS-om
Plasman: Bata-kn|iga, Bcogiad, tcl. O11/183-923
Stampa: “Giafika”, Mladcnovac
O autoiu
Ova kn|iga sadizi |cdnu od na|iazoini|ih kiitika cvolucionc filozofi|c
ko|c sc mogu naci. Ona |uiisa piavo na tvidavu pictpostavl|cnog
nau•nog dokaza za cvoluci|u i unistava n|cn ccntialni bastion.
!osilni nalaz moia omogucavati kiiti•ni dokaz za ili piotiv cvoluci|c,
posto ni |cdan diugi nau•ni dokaz nc mozc s vciovatnocom baciti svctlo
na stvainu istoii|u zivih bica. Svi diugi dokazi zavisni su od okolnosti i
mogu sc cfcktivni|c ob|asniti picko modcla stvaian|a. \icmcnski iaspon
l|udskog posmatian|a picvisc |c kiatak da bi omogucio zapis o stvaino|
cvoluciono| piomcni od nizih ka visim vistama oiganizama u danasn|c
vicmc. \italno pitan|c |c stoga: "Da li zapis iz pioslih vicmcna, sada
sa•uvan u foimi fosila, pokazu|c da su sc takvc piomcnc dcsilc?"
Odgovoi |c ncdvosmislcn: "!osili kazu nc!" Ni|c bilo cvoluci|c u
pioslosti, nista visc ncgo sto |c ima u sadasn|osti. Ovu vaznu •in|cnicu
ubcdl|ivo dcmonstiiia i dokumcntu|c Di. Gis u ovo| kn|izi.
Di. D|ucn T. Gis |c pazl|iv nau•nik vclikog potcnci|ala. \spcsno |c
bianio konccpt stvaian|a picd bio|nom univcizitctskom i nau•nom pub-
likom, kao i u foimalnim dcbatama sa mnogim od vodccih cvolucionista.
Ova kn|iga piosla |c nckoliko izdan|a i vcc |c vilo uspcsna u svo|o|
misi|i upucivan|a l|udi u istinu naukc o stvaian|u. \ ovom novom,
piosiicnom i icvidiianom izdan|u, ona |c |os ubcdl|ivi|a i bicc bcz sumn-
|c piihvaccni|a ncgo ikad iani|c. Svako ko pio•ita ovu kn|igu, a zatim i
dal|c odbi|a stvaian|c iadi cvoluci|c, moia bai piiznati da on vciu|c u
cvoluci|u upikos ogiomnom dokazu fosilnog zapisa piotiv n|c.
Di. Hcnii Moiis (Hcniy M. Moiiis)
Picdscdnik !nstituta za piou•avan|c stvaian|a
Santcc, Califoinia 92O71
4 5
Picdgovoi
Opsta tcoii|a oiganskc cvoluci|c ili cvolucioni modcl |c tcoii|a da su sc
sva ziva bica po|avila matcii|alisti•kim cvolucionim pioccsom iz |cdin-
stvcnog izvoia ko|i sc, opct, i sam uzdigao sli•nim pioccsom iz mitvog,
bczivotnog svcta. Ova tcoii|a mozc sc nazvati i "Molckul ka •ovcku"
tcoii|a cvoluci|c.
Modcl stvaian|a, s diugc stianc, postuliia da su svi bazi•ni zivotin|ski i
bil|ni tipovi (stvoicnc vistc) dovcdcni u posto|an|c dclovan|cm |cdnog
natpiiiodnog Stvoiitcl|a ko|i |c koiistio poscbnc pioccsc ko|i nisu opc-
iativni danas.
\ccina nau•nika piihvata cvoluci|u, nc kao tcoii|u, vcc kao |cdnu
ustanovl|cnu •in|cnicu. Poko|ni Tcodosius Dobzanski (Thcodosius
Dobzhansky), gcncti•ai i poznati cvolucionista, bivsi piofcsoi zoologi|c
na Kolumbi|a \nivcizitctu i vanicdni piofcsoi na \nivcizitctu
Kalifoini|a, Dc|vis, ickao |c da "|c po|ava cvoluci|c zivota u istoii|i zcm-
l|c ustanovl|cna onoliko koliko to mogu biti dogada|i ko|ima l|udi nisu
bili svcdoci".
1
Ri•aid Goldsmit (Richaid B. Goldschmidt), piofcsoi na
\nivcizitctu Kalifoini|a, do svo|c smiti |c tvidio: "Svi oni ko|i su kom-
pctcntni da o tomc sudc, smatia|u cvoluci|u zivotin|skog i bil|nog svcta
•in|cnicom za ko|u nisu poticbni dal|i dokazi."
2
Gotovo svc nau•nc
kn|igc, kao i skolski i univcizitctski tckstovi, picdstavl|a|u cvoluci|u kao
|cdnu ustanovl|cnu •in|cnicu. Ovi stavovi, sami po scbi, ubcdu|u mnogc
l|udc da sc zaista dcsila cvoluci|a od molckula do •ovcka.
Bianitcl|i tcoii|c cvoluci|c posto|ani su u insistiian|u na tomc da sc
konccpt stvaian|a iskl|u•i iz bilo kakvog moguccg iazmatian|a kao
ob|asn|cn|c poickla, a na osnovu toga sto on ni|c |cdna nau•na tcoii|a. S
diugc stianc, oni smatia|u nczamislivim posmatiati cvoluci|u kao ista
diugo osim kao •istu nauku. \ stvaii, kao sto |c vcc spomcnuto, vccina
cvolucionista insistiia da o cvoluci|i nc ticba iazmisl|ati kao o tcoii|i, vcc
da sc ona moia smatiati •in|cnicom. \pikos ovom stavu, mcdutim, nc
samo da posto|i obil|c nau•nih aigumcnata za odbacivan|c cvoluci|c kao
•in|cnicc, vcc sc cvoluci|a •ak i nc piizna|c kao |cdna nau•na tcoii|a
picma stiiktno| dcfinici|c ovc poslcdn|c.
Ko|c kiitcii|umc moia |cdna tcoii|a zadovol|iti da bi sc smatiala
nau•nom, u opstc piihvaccnom smislu? Dzoidz Gc|loid Simpson
(Gcoigc Gayloid Simpson) |c tvidio da sc "u svako| dcfinici|i naukc
podiazumcva da tvidn|c ko|c sc nc mogu piovciiti posmatian|cm nc
govoic zapiavo nista... ili bai nisu nauka".
3
Dcfinici|a naukc ko|u da|c
oksfoidski ic•nik |c:
1cdna giana piou•avan|a ko|a sc ti•c ili |cdnog povczanog tcla dcmon-
stiiianih istina ili piimcccnih •in|cnica sistcmatski klasifikovanih, i
man|c ili visc siavn|cnih timc sto su dovcdcni pod opstc zakonc, i ko|a
ukl|u•u|c pouzdanc mctodc za otkiivan|c novc istinc unutai svog
vlastitog domcna. (Naglasak |c dodat.)
Tako, da bi |cdna tcoii|a vazila kao nau•na tcoii|a, n|u moia|u
podizavati dogada|i, pioccsi ili osobinc ko|c sc mogu ponavl|ano pos-
matiati, i ta tcoii|a moia biti koiisna u picdvidan|u ishoda buducih
piiiodnih fcnomcna ili laboiatoii|skih ckspciimcnata. 1cdno dodatno
ogiani•cn|c ko|c sc obi•no postavl|a |c to, da tcoii|a moia biti sposobna
da sc pokazc laznom, moia sc biti u mogucnosti da sc zamisli ncki
ckspciimcnt •i|i bi ncuspch oboiio tu tcoii|u.
Na bazi takvih kiitcii|uma, vccina cvolucionista insistiia da stvaian|c
ticba da budc odba•cno kao mogucc ob|asn|cn|c za poicklo. Stvaian|u
nisu svcdoci l|udski posmatia•i, ono sc nc mozc tcstiiati ckspciimcntal-
no, a kao tcoii|a sc nc mozc pokazati laznom.
Opsta tcoii|a o cvoluci|i, mcdutim, takodc nc ispun|ava ova tii zahtc-
va. 1asno |c, na piimci, da ni|c bilo l|udskih posmatia•a stvaian|a uni-
vcizuma, po•ctka zivota, pictvaian|c iibc u vodozcmca ili ma|muna u
•ovcka. Niko zapiavo ni|c nikad posmatiao postanak |cdnc vistc piocc-
som ko|i sc piiiodno |avl|a. Ivoluci|a |c postuliiana, ali nikada ni|c pos-
matiana.
Ovo su potvidili i Dobzanski i Goldsmit, ko|i su, kao sto smo ccmo
vidcti, sasvim picdani vcii u cvoluci|u. \ citatu navcdcnom iani|c u
ovom poglavl|u, Dobzanski |asno tvidi da cvoluci|i nisu bili svcdoci l|ud-
ski posmatia•i.
Goldsmit poslc skiciian|a svo|c postuliianc sistcmskc mutaci|c, ili
"monstium ko|i obccava" mchanizma za cvoluci|u, tvidi:
Takvo| pictpostavci zcstoko sc opiic vccina gcncti•aia ko|i tvidc da sc
•in|cnicc nadcnc na subspccifi•nom nivou moia|u piimcn|ivati i na
visc katcgoii|c. Za ncpickidno ponavl|an|c ovc ncdokazanc tvidn|c,
ko|a olako piclazi picko tcskoca, i za zauziman|c |cdnog aiogantnog
stava picma onima ko|i nisu tako lako zavcdcni modnim ticndovima u
nauci, smatia sc da piuza|u nau•ni dokaz ovc doktiinc. !stina |c da
6 7
1. EvoIucija - fiIozofija, ne nauka
niko do sad ni|c pioizvco ni |cdnu novu vistu ili iod, itd, makio-
mutaci|om. 1cdnako |c istina da niko ni|c pioizvco •ak ni |cdnu vistu
sclckci|om mikiomutaci|a.
4
Makiomutaci|a |c piomcna u gcnu ili diuga gcnctska piomcna ko|a
pioizvodi |cdnu diasti•nu, a timc i o•iglcdnu piomcnu u oiganizmu, i
vilo |c •csto smitonosna. Mikiomutaci|a |c gcnctska piomcna ko|a
pioizvodi cfckat ko|i |c gcncialno toliko ncznatan da ga, iako |c stctan,
mozc biti tcsko otkiiti.
Kasni|c u ovom istom spisu on kazc: "Niti |c iko bio svcdok pioizvod-
n|c |cdnog novog uzoika visc taksonomskc katcgoii|c sclckci|om mikio-
mutanata."
5
Goldsmit tako potvidu|c da |c, u "molckul ka •ovcku" kon-
tckstu, samo na|tiivi|alni|a piomcna, ili ona na nivou podvistc, zapiavo
ikad i posmatiana.
Posto cvoluci|a ni|c posmatiana u piiiodi, a •ak ni |cdna |cdina vista
nc mozc da sc pioizvcdc sclckci|om mutanata, o•iglcdno |c da cvoluci|a
ni|c podlozna ckspciimcntalnom tcstu. Ovo piizna|c i Dobzanski kad
kazc:
Ova cvoluciona dcsavan|a su |cdinstvcna, ncponovl|iva i ncpoviatna.
!sto |c ncmogucc pictvoiiti kopncnog ki•mcn|aka u iibu kao i ostvaii-
ti obinutu tiansfoimaci|u. Piimcnl|ivost ckspciimcntalnog mctoda na
piou•avan|c takvih |cdinstvcnih istoii|skih pioccsa |c ozbil|no
ogiani•cno, pic svcga u n|ih ukl|u•cnim vicmcnskim intcivalima ko|i
dalcko picmasu|u zivotni vck bilo ko|cg l|udskog ckspciimcntatoia. A
ipak |c to upiavo ona ncmogucnost ko|u zahtcva|u anticvolucionisti
kad tiazc "dokazc" cvoluci|c, ko|c bi mogli vclikodusno piihvatiti kao
zadovol|ava|ucc.
6
Dobzanski tako tvidi, da |c piimcnl|ivost ckspciimcntalnc mctodc na
cvoluci|u |cdna "ncmogucnost". 1cdan iazlog ko|i da|u Dobzanski i diugi
cvolucionisti za odbi|an|c stvaian|a kao moguccg ob|asn|cn|a za poicklo
|c to, sto ono ni|c podlozno ckspciimcntalnom mctodu. \ isto vicmc,
mcdutim, smatia|u sasvim nciazumnim sto zastupnici konccpta stvaia-
n|a zahtcva|u isto od tcoii|c o cvoluci|i.
Mozc sc vidcti da cvolucionisti zclc da opiavda|u •in|cnicu da sc
cvoluci|a nc mozc posmatiati ili tcstiiati ckspciimcntalno, na osnovu
toga sto stvaini cvolucioni dogada|i zahtcva|u vclikc vicmcnskc pciiodc
za svo|c doviscn|c. Da, ta•no |c da postuliiani cvolucioni pioccs zahtcva
visc vicmcna od onog ko|cg imamo na iaspolagan|u za l|udsko posma-
tian|c. Ali, onda |c |asno da cvoluci|a nc mozc nikada biti visc od |cdnog
postulata.
Makbct (Macbcth), ko|i niposto nc zastupa stvaian|c, otvoicno |c
iz|avio da "daivinizam ni|c nauka".
7
Bii• i Iilih (Biich and Ihilich) kazu
da |c "tcoii|a cvoluci|c izvan cmpiii|skc naukc, ali nc i ncminovno lazna.
Niko nc mozc smisliti na•inc na ko|i bi |c tcstiiao".
8
Poslc tvidn|c da |c nco-daivinovska tcoii|a cvoluci|c zasnovana na
aksiomima (konccptima ko|i sc nc mogu ni dokazati ni tcstiiati), tco-
icti•ai cvoluci|c Haiis (Haiiis) iz|avl|u|c:
Aksiomatska piiioda nco-daivinovskc tcoii|c postavl|a dcbatu izmcdu
cvolucionista i zastupnika stvaian|a u |cdnu novu pcispcktivu.
Ivolucionisti su •csto izazivali zastupnikc stvaian|a da omogucc
ckspciimcntalni dokaz da su vistc stvoicnc dc novo. Zastupnici kon-
ccpta stvaian|a su •csto tiazili da cvolucionisti pokazu kako slu•a|nc
mutaci|c mogu voditi piilagodl|ivosti ili da ob|asnc zasto |c piiiodna
sclckci|a favoiizovala nckc vistc, a nc i diugc, spcci|alnim adaptaci|a-
ma, ili zasto piiiodna sclckci|a dozvol|ava da sc odizava|u o•iglcdno
stctni oigani. Mi sad mozcmo da picpoznamo da ni|cdan ova| izazov
ni|c bio koicktan. Ako |c nco-daivinovska tcoii|a aksiomatska, zas-
tupnici konccpta stvaian|a ncma|u piavo da zahtcva|u dokaz aksioma,
a ni cvolucionisti da odbacu|u spcci|alno stvaian|c kao ncdokazano,
svc dok sc ono uzima kao aksiom.
9
Mct|us (Matthcws), biitanski biolog i cvolucionista, u svom uvodu u
publikaci|u Daivinovog Poickla vista iz 1971. godinc kazc:
Cin|cnica cvoluci|c |c ki•ma biologi|c, i biologi|a |c tako u takvom
naio•itom poloza|u da |c ona kao nauka zasnovana na |cdno|
ncdokazano| tcoii|i - |c li ona, daklc, nauka ili vcia? \ciovan|c u tcoii-
|u cvoluci|c |c tako potpuno paialclno vciovan|u u spcci|alno stvaia-
n|c - oba su konccpti za ko|c oni ko|i u n|ih vciu|u zna|u da su istiniti,
ali ni|cdan od n|ih ni|c do danas mogao piuziti dokazc.
1O
Mada cvolucionisti ncgiia|u ono •udcsno u poicklu zivih bica, cvolu-
cioni pioccs, ako mu sc da dovol|no vicmcna, navodno pioizvodi •uda.
Tako,
Dal|c, aihitckti modcinc sintcti•kc tcoii|c cvoluci|c tako su vcsto kon-
stiuisali svo|u tcoii|u, da |c ni|c mogucc pokazati laznom. Ova tcoii|a |c
tako plasti•na, da |c u stan|u da ob|asni bilo sta. Ovo |c zamcika
8 9
ZABA PR!NC = BA1KA
t = ticnutak
ali
ZABA PR!NC = NA\KA
t = 3OO miliona godina
Olsona
11
i nckoliko u•csnika na simpozi|umu \istai instituta o
matcmati•kim izazovima nco-daivinisti•ko| intcipictaci|i cvoluci|c.
12
Muic| Idcn (Muiiay Idcn), |cdan od matcmati•aia, iz|avio |c slcdccc
u vczi sa dokazivan|cm ncistinitosti:
To sc nc mozc u•initi u cvoluci|i, uzima|uci |c u n|cnom siicm smislu, i
ovo |c zaista svc na sta sam mislio kad sam |c nazvao tautoloskom, na
pivom mcstu. Ona mozc zaista ob|asniti svc. \i mozctc biti dovitl|ivi
ili nc u picdlagan|u |cdnog mchanizma ko|i izglcda moguc l|udskim
bicima i mchanizmima ko|i su u skladu sa diugim mchanizmima ko|c
stc otkiili, ali |c ovo |os uvck |cdna tcoii|a ko|a sc nc mozc pokazati
laznom.
13
\z nau•nikc ko|i zastupa|u stvaian|c, svc vcci bio| diugih nau•nika
iziazava sumn|u da modcina tcoii|a cvoluci|c mozc ob|asniti visc od
samo tiivi|alnc piomcnc. Idcn sc tako obcshiabiio nakon sto su kom-
p|utciska izia•unavan|a pokazala da |c vciovatnoca izvcsnih cvolucionih
piomcna ko|c sc |avl|a|u (picma mchanizmima ko|c postuliia|u modcini
cvolucionisti) bila u sustini nula, da |c iz|avio: "1cdna adckvatna nau•na
tcoii|a cvoluci|c moia sa•ckati otkiicc i iasvctl|avan|c novih piiiodnih
zakona - fizi•kih, fiziko-hcmi|skih i bioloskih."
14
Sclsbuii (Salisbuiy) |c
sli•no tomc iziazio svo|c sumn|c zasnovanc na zakonima vciovatnocc.
15
Poslcdn|ih godina snazan |c napad fiancuskih nau•nika na modcinc
foimulaci|c ovc tcoii|c. 1cdan picglcd situaci|c u fiancuskim nau•nim
kiugovima tvidi:
Ovc godinc sc konflikt iapidno povccao, dok ncdavno ni|c kulminiiao
u naslovu "Ticba li da spalimo Daivina?", izaslog na dvc stianc maga-
zina Scicncc ct \ic. Ova| •lanak nau•nika I|m Miscla (Aimc Michcl)
zasnovan |c na autoiovim intciv|uima sa takvim spcci|alistima kakvi su
gospoda Indii Tctii (Andicc Tctiy), piofcsoi na •uvcno| Icolc dcs
Hautcs Itudcs, i svctskim autoiitctom za pioblcmc cvoluci|c; piofcsoi
Rcnc Cuvin (Rcnc Chauvin) i diugi poznati fiancuski biolozi; i na
tcmcl|no| studi|i, nckih 6OO stiana sakupl|cnih bioloskih podataka,
ko|c |c u saiadn|i sa gospodom Tctii sakupio poko|ni Ma|kl Kuno
(Michacl Cucnot), biolog svctskog glasa. I|m Misclov zakl|u•ak |c
zna•a|an: "Klasi•na tcoii|a cvoluci|c u svom stiiktnom smislu piipada
pioslosti. Cak i ako nc zauzima|u |avno |cdan odicdcni stav, gotovo svi
fiancuski spcci|alisti su danas vilo iczcivisani u poglcdu istinitosti
piiiodnc sclckci|c."
16
I. C. Olson, |cdan od govoinika na pioslavi stogodisn|icc Daivina u
Cikagu, iz|avio |c tom piilikom slcdccc:
Posto|i, takodc, |cdna gcncialno cutl|iva giupa nau•nika angazovanih
u bioloskim naukama sklona ncslagan|u sa vclikim dclom modcinc
misli, ali ko|i govoic i pisu malo |ci nisu naio•ito zaintcicsovani, nc
vidc da |c konflikt o cvoluci|i od ikakvog naio•itog zna•a|a, ili su tako
mnogo u ncslagan|u da im izglcda bcskoiisno da sc zauzmu na monu-
mcntalnom zadatku piotivl|cn|a ogiomnom tclu infoimaci|a i tcoii|c
ko|c posto|i u foimulaci|i modcinog misl|cn|a. Tcsko |c, naiavno,
pioccniti vcli•inu i sastav ovog cutl|ivog scgmcnta, ali ncma sumn|c da
bio|kc nisu zancmail|ivc.
17
!otcigil (!othcigill) govoii o onomc sto naziva "ncdovol|noscu cvolu-
cionc tcoii|c kao cclinc".
18
Iilih i Holm (Iihlich and Holm) ispol|ili su
svo|u iczcivisanost na slcdcci na•in:
Kona•no, iazmotiimo ticcc pitan|c postavl|cno iani|c: "Sta ob|asn|ava
piimcccnc po|avc u piiiodi?" Postalo |c modcino smatiati savicmcnu
cvolucionu tcoii|u za |cdino mogucc ob|asn|cn|c ovih po|ava pic ncgo
za samo na|bol|c ob|asn|cn|c do sad iazvi|cno. Zamislivo |c, •ak i
vciovatno, da |c ono sto bi sc moglo na ncki na•in nazvati nc-cuklid-
skom tcoii|om cvoluci|c vcc nad hoiizontom. Odizavan|c danasn|c
tcoii|c kao dogmc nccc ohiabiiti napicdak picma visc zadovol|ava-
|ucim ob|asn|cn|ima piimcccnih po|ava.
19
Nckad su napadi otvoicno kiiti•ki, kao sto |c to Dansonovo pismo ko|c
sc po|avilo u •asopisu Ncw Scicntist, ko|c |c tvidilo u |cdnom dclu:
Tcoii|a cvoluci|c ni|c visc s nama, |ci sc sad piizna|c da |c nco-
daivinizam ncsposoban da ob|asni ista visc od tiivi|alnc piomcnc, i u
ncdostatku nckc diugc tcoii|c ncmamo ni|cdnu ko|a to mozc u•initi...
! poicd piotivl|cn|a svcdo•anstva ko|c piuza fosilni zapis, i poicd
ncbio|cnih tcskoca i ncdostatka •ak i |cdnc vciovatnc tcoii|c, cvoluci-
|a opsta|c. Mozc li biti i|cdnog diugog podiu•|a naukc, na piimci, u
ko|cm bi sc |cdan konccpt, toliko intclcktualno |alov kao sto |c to
cmbiioloska ickapitulaci|a, mogao koiistiti kao dokaz za |cdnu tcoii-
|u?
2O
Makbct |c ob|avio |cdnu naio•ito ostiu kiitiku tcoii|c cvoluci|c.
21
On
isti•c da |c, mada su cvolucionisti napustili klasi•ni daivinizam, modci-
na nau•na tcoii|a ko|u picdlazu kao zamcnu |cdnako ncpodcsna da
ob|asni piogicsivnu piomcnu kao iczultat piiiodnc sclckci|c, i zapiavo
oni nc mogu •ak ni dcfinisati piiiodnu sclckci|u u nc-tautoloskim tci-
minima. Ncadckvatnosti sadasn|c tcoii|c i ncuspcsnost fosilnog zapisa
da podizi svo|a picdvid|an|a ostavl|a|u, picma Makbctu, makiocvoluci-
|u, pa •ak i mikiocvoluci|u, ncicsivim mistcii|ama. Makbct sugciisc da
uopstc ncma ni|cdnc tcoii|c ko|a bi mogla biti piihvatl|ivi|a od ovc pos-
to|ccc.
\ |cdno| skoiasn|o| kn|izi,
22
P|ci Gias (Piciic P. Giassc), |cdan od
na|poznati|ih fiancuskih nau•nika, ozbil|no |c kiitikovao modcinu tcoii-
|u cvoluci|c. Dobzanski, u svom osvitu
23
na ovu kn|igu tvidi:
10 11
Kn|iga P|cia Giasa |c |cdan fiontalni napad na svc vistc "daivinizma".
N|cna sviha |c "da unisti mit cvoluci|c kao |cdan piost, shvaccn i
ob|asn|cn fcnomcn", i da pokazc da |c cvoluci|a |cdna mistcii|a o ko|o|
sc malo zna, a malo sc mozda i mozc saznati. Sa Giasom sc mozcmo
nc slagati, ali nc i ignoiisati ga. On |c na|istaknuti|i fiancuski zoolog,
izdava• 28 tomova Tiaitc dc Zoologic, autoi bio|nih oiiginalnih
istiazivan|a i bivsi picdscdnik Akadcmi|c nauka. N|cgovo znan|c o
zivom svctu |c cnciklopcdi|sko.
Gias zavisava svo|u kn|igu ic•cnicom: "Mogucc |c da |c u ovom
domcnu biologi|a ncmocna i da ustupa mcsto mctafizici."
Kcnct Hsu (Kcnnct Hsu), mada nc zastupa stvaian|c, bio |c pokicnut
da iziazi slcdcca zapazan|a u svom •lanku u •asopisu 1ouinal of
Scdimcntaiy Pctiology:
Svi smo •uli za Poicklo vista, mada |c malo nas imalo vicmcna da
pio•ita to dclo; nisam nabavio piimciak do pic dvc godinc. Lctimi•an
picglcd tog klasika u•inio |c da iazumcm bcs Pola !c|cibcnda (Paul
!cyciabcnd) (1975). On smatia nauku idcologi|om. !c|cibcnd |c pisao
da "svi idcolozi moia|u da sc saglcda|u u pcispcktivi. N|ihova dcla
moia|u su •itati kao ba|kc ko|c ima|u da kazu mnogo zaniml|ivih stvaii,
ali ko|c sadizc opakc lazi". Nc zclim da slcdim n|cgovu sugcsti|u da
vikncm "tiiput uia fundamcntalistima u Kalifoini|i ko|i su uspcli da sc
|cdna dogmatska foimulaci|a tcoii|c cvoluci|c ukloni iz udzbcnika i u
n|ih ukl|u•i izvcsta| iz 1. Kn|igc Mo|si|cvc" (sti. 163). !pak, slazcm sc s
n|im da daivinizam sadizi "opakc lazi"; on ni|c "piiiodni zakon" foi-
mulisan na osnovu •in|cni•nih dokaza, vcc |cdna dogma, ko|a odiazava
picovladu|ucu diustvcnu filozofi|u poslcdn|cg vcka.
24
Moia sc dodati da, mada |c nasto|an|c da sc tcoii|a cvoluci|c smcsti u
|cdan piivicmcn poloza| pic ncgo u ona| dogmc u kalifoini|skim skola-
ma bio bai piivicmcn uspch, izvcsta| 1. Kn|igc Mo|si|cvc ni|c bio stav-
l|cn u udzbcnikc, niti |c u•in|cn ikakav napoi da sc to u•ini. !pak, Hsu |c
|asno ustvidio u svom osvitu da |c daivinizam pic |cdna idcoloska
dogma ncgo piiiodni zakon, kako bi n|cgovc piistalicc zclclc da vciu|c-
mo.
Svc visc cvolucionista po•in|c da sumn|a u modcinu nco-daivinisti•ku
tcoii|u cvoluci|c tako picovladu|ucu danas. Oni shvata|u da fosilni zapis
nc da|c dokazc o postcpcno| piomcni ko|u zahtcva daivinizam i tczc da
smislc novc idc|c o mchanizmu cvoluci|c. Ovo |c stvoiilo zcstoku opozi-
ci|u staic gaidc, bianitcl|a nco-daivinizma, i iczultat |c bio vcliki sukob
unutai cvolucionisti•kih kiugova. Ova •in|cnica otkiivcna |c u •lanku
"Nauka piotiv Daivina" Scion Bigli (Shaion Bcglcy), ko|i sc po|avio u
•asopisu Ncwswcck. Ona kazc:
\cliki dco iada izvcdcnog iz icvolucionainc kn|igc Cailsa Daivina iz
1859. godinc, Poickla vista, pod svc |c |a•im napadima - i to nc samo
od stianc zastupnika konccpta stvaian|a... Tako |c usi|ana ta dcbata da
|cdan daivinista kazc da ima dana kad iazmisl|a o tomc da picdc u
ncko pol|c ko|c ima visc intclcktualnog postcn|a - u biznis sa polov-
nim automobilima.
25
Ma|kl Dcnton (Michacl Dcnton) ni|c ni icligiozan niti piofcsionalno
zastupa stvaian|c. On |c magistiiiao i doktoiiiao na biitanskom uni-
vcizitctu. Niko ga nc mozc optuziti da |c fundamcntalista. Pa ipak, on |c
ob|avio |cdnu iazoinu kiitiku modcinc cvolucionc tcoii|c.
26
Na svako|
ta•ki, picma Di. Dcntonu, cvoluci|a piomasu|c. N|cgova kn|iga |cdna |c
od na|biitki|ih, tcmcl|no dokumcntovanih i svcobuhvatnih kn|iga, ko|a
opisu|c ogiomnu koli•inu nau•nih dokaza ko|i pobi|a|u cvolucionu tcoii-
|u. Na omotu tc kn|igc, ob|avl|cnc 1985. godinc, zabclczcni su slcdcci
komcntaii:
Tcoii|a cvoluci|c, kakvu |c picdlozio Daivin, a ko|u su biolozi iaziadili
u "•in|cnicu", u ozbil|no| |c ncvol|i. Ova ticzvana, autoiitativna i
odgovoina kn|iga |cdnog piakti•nog nau•nika picdstavl|a ta•an
izvcsta| o iapidno gomila|ucim dokazima ko|i pictc da iazoic gotovo
svaki omil|cni piincip daivinovskc cvoluci|c. Mada sc ta tcoii|a
pokazala ta•nom u poglcdu iclativno minoinih po|ava spcci|aci|c,
n|cnc glavnc tvidn|c ko|ima ob|asn|ava vczu izmcdu klasa i icdova, a
naio•ito poicklo zivota, izglada da su zasnovanc na zaista vilo ncsi-
guinim nau•nim tcmcl|ima. Nc samo da |c palcontologi|a spcktaku-
laino zakazala u poglcdu nalazcn|a fosilnih "ncdosta|ucih kaiika" ko|c
|c Daivin picdvidao, vcc hipotcti•nc ickonstiukci|c glavnih cvolu-
cionih iazvo|a - kakav |c ona| ko|i povczu|c pticc sa gmizavcima -
po•in|u da izglcda|u svc visc kao nau•na fantastika ncgo kao ozbil|nc
pictpostavkc. Cak i ticnutno svc piihvaccni|a tcoii|a "ispickidanc
iavnotczc" nc mozc adckvatno ispuniti vilo icalnc |azovc s ko|ima sc
suo•avamo kad picdo•avamo to kako su sc po|avilc glavnc giupc bi-
l|aka i zivotin|a.
Sto |c na|vazni|c, otkiica molckulainih biologa, sto |c i Ma|kl
Dcnton, dalcko od toga da snazc Daivinovc tvidn|c, vcc baca|u svc
visc sumn|c na ispiavnost cclc tc tcoii|c. Kad sc ispita|u aminokisclin-
ski nizovi, osnovni dokazi vczani za naslcdivan|c ccli|c, iczultati ukazu-
|u nc na daivinovsku sliku piiiodc povczanc gcnctskim poicklom
|cdnc klasc od diugc, vcc na tipoloski modcl piiiodc ko|i |c daivinizam
uzuipiiao. Na fundamcntalnom nivou molckulainc stiuktuic, svaki
piipadnik |cdnc klasc izglcda |cdnako icpiczcntativan za tu klasu i
ni|cdna vista nc izglcda da |c u bilo ko|cm stvainom smislu "posicd-
ni•ka" izmcdu dvc klasc. Piiioda, ukiatko, izglcda da |c duboko
diskontinuiiana. Dal|c, napicdovan|a u biohcmi|i •inc da posto|an|c
12 13
"picbioti•kc supc" - pictpostavl|cnc piimoidi|alnc supc u ko|o| |c
zapo•co zivot na Zcml|i - izglcda vilo ncvciovatno, ako nc i sasvim
apsuidno.
Soicn Lovtiup |c poznati svcdski biolog. On |c sasvim posvcccni cvolu-
cionista, ali ipak komplctno odbacu|c nco-daivinovsku tcoii|u cvoluci|c.
On tvidi da mutaci|c i piiiodna sclckci|a ima|u malo, ako nc i nimalo,
vczc sa cvoluci|om. On |c zagovoinik glcdista da su makiomutaci|c, ko|c
stvaia|u vclikc skokovc u cvoluci|i, omogucilc mchanizam cvoluci|c. On
govoii o modcino| nco-daivinovsko| tcoii|i cvoluci|c, tcoii|i ko|a sc
ticnutno u•i kao dogma u piakti•no svim udzbcnicima za sicdn|c skolc,
kolcdzc i univcizitctc u SAD, kao o "daivinovskom mitu". Godinc 1987.
ob|avio |c kn|igu Daivinizam: pobi|an|c |cdnog mita (Daivinism: Thc
icfutation of a Myth).
27
\ to| Kn|izi Lovtiup da|c picglcd istoii|c
daivinizma od n|cgovog po•ctka do n|cgovc danasn|c foimulaci|c. On
izlazc svo|c piigovoic to| tcoii|i i picdstavl|a svo|c vlastitc idc|c o tcoii|i
cvoluci|c. Mcdu n|cgovim zakl|u•cima nalazimo slcdccc tvidn|c (sti.
422):
Pictpostavl|am da niko nccc ncgiiati da |c vclika ncsicca ako ccla
|cdna giana naukc postanc piivizcna |cdno| lazno| tcoii|i. Ali to |c ono
sto sc dcsilo u biologi|i: sad vcc dugo vicmcna l|udi iaspiavl|a|u o
cvolucionim pioblcmima sluzcci sc osobcnim "daivinovskim
ic•nikom" - "adaptacui|a", "sclckcioni piitisak", "piiiodna sclckci|a",
itd. - vciu|uci da timc dopiinosc ob|asn|cn|u piiiodnih dogadan|a. Oni
to nc •inc, i sto sc pic to otkii|c, pic ccmo biti sposobni da u•inimo
stvaini napicdak u svom iazumcvan|u cvoluci|c.
\ciu|cm da cc |cdnog dana daivinovski mit biti iangiian kao na|vcca
obmana u istoii|i naukc. (Naglasak dodat.)
Kakva zapan|u|uca situaci|a! Ono sto sc u•i u nasim skolama i uni-
vcizitctima kao ustanovl|cna istina, dogma ko|u nc ticba dovoditi u
pitan|c, Lovdiup iazotkiiva kao na|vccu obmanu ikad ustal|cnu u istoii-
|i naukc! Zastupnici konccpta stvaian|a tvidc da ni|c samo modcina
Daivinova tcoii|a na|vcca obmana u istoii|i naukc, vcc |c sam po|am
cvoluci|c na|vcca obmana ko|a |c ikad stckla povcicn|c u nau•nim kiu-
govima. Nc da su cvolucionisti namcino ncpostcni, vcc su obmanuti ili
su obmanuli sami scbc da vciu|u u ncsto sto |c potpuno lazno.
S obziiom na ovo goic, ncvciovatno |c da vccina vodccih nau•nika
dogmatski insistiia da sc "molckul ka •ovcku" tcoii|a cvoluci|c u•i kao
•in|cnica do iskl|u•cn|a svih diugih postulata. Ivoluci|a u ovom siiokom
smislu |c ncdokazana i ncdokaziva i tako sc nc mozc smatiati •in|cni-
com. Ona ni|c podlozna tcstu uobi•a|cnim mctodima ckspciimcntalnc
naukc - opscivaci|i i falsifikaci|i. Ona sc tako u |cdnom stiiktnom smislu
•ak i nc kvalifiku|c kao |cdna nau•na tcoii|a. Ona |c |cdan postulat i
mozc sluziti kao modcl unutai ko|cg sc mogu piaviti pokusa|i da sc
ob|asnc i povczu dokazi iz istoii|skog zapisa, t|. fosilnog zapisa, i piaviti
picdvidan|a u poglcdu piiiodc buducih otkiica.
Ivolucionisti, mcdutim, insistiia|u da |c cvoluci|a •in|cnica, a nc tcoii-
|a. !ilozof Tom Bctcl (Tom Bcthcll) opisu|c piavo stan|c kada kazc:
Ivoluci|c |c mozda na|icvnosni|c •uvana dogma amcii•kc |avnc filo-
zofi|c. Bilo kakav znak ozbil|ni|cg otpoia picma n|o| izazivao |c
zcstoko piotivl|cn|c u pioslosti, i ona nccc biti napustcna bcz zcstokc
boibc. Mnogi zlatni standaidi su napustcni, Sa|gon |c napustcn, ali
daivinizam cc biti bian|cn do poslcdn|cg daha.
28
Ccsto sc tvidi da ncma uglcdnih nau•nika ko|i nc piihvata|u tcoii|u
cvoluci|c. Ovo |c samo |os |cdan lazni aigumcnt koiistcn da sc l|udi pii-
dobi|u za ovu tcoii|u. Mada |c ta•no da zastupnici stvaian|a mcdu
nau•nicima izvcsno •inc man|inu, n|ih ima mnogo i svc ih |c visc. Mcdu
n|ih sc mogu ubio|ati takvi piiznati nau•nici kao Di. \ildci Smit (A. I.
Wildci-Smith) iz Sva|caiskc, ko|i ima tii doktoiata sa cviopskih uni-
vcizitcta, i ko|i |c autoi ili koautoi visc od pcdcsct tchni•kih publikaci|a;
Di. Tomson (W. R. Thompson), svctski poznati biolog i bivsi diicktoi
Komonvclt instituta za biolosku kontiolu u Kanadi; Di. Mclvin Kuk
(Mclvin A. Cook), dobitnik nagiadc za industii|sku i inzcn|cisku hcmi|u
1968. godinc od stianc Amcii•kog hcmi|skog diustva i dobitnik Nobcl
Nitio nagiadc, sada picdscdnik !icco hcmi|skc kompani|c, Salt Lakc
City; Di. Hcnii Moiis (Hcniy M. Moiiis), tiinacst godina piofcsoi
hidiauli•kog inzcn|ciinga i scf Odcl|cn|a za civilni inzcn|ciing na
\iidzini|a politchni•kom institutu i univcizitctu, |cdnom od na|vccih u
SAD, sada diicktoi !nstituta za piou•avan|c stvaian|a, San Di|cgo; Di.
\oltci Lcmcits (Waltci Lammcits), gcncti•ai i poznati uzga|iva• bil|a;
Di. !icnk Mais (!iank Maish), piofcsoi biologi|c na Indius univcizitc-
tu do odlaska u pcnzi|u; Di. D|uvin Dc \it (1. 1. Duyvcnc Dc Wit), pio-
fcsoi zoologi|c na \nivcizitctu Oiangc !icc Statc, 1uzna Afiika; Di.
Tomas Bains (Thomas G. Baincs), pcnzionsani piofcsoi fizikc sa
\nivcizitcta Tcksas u Il Pasu; Di. Dmitii Kuzn|ccov, dobitnik
Komsomolskc Lcn|inovc nagiadc 1983. godinc kao |cdan od na|pci-
spcktivni|ih mladih nau•nika u Sov|ctskom Savczu, i nagiadc
Ministaiskog savcta SSSR-a 1986. godinc za svo|c istiazivan|c u bio-
hcmi|i; i piof. Lconid Koioskin, |cdan od vodccih iuskih gcncti•aia i scf
Odscka za molckulainu biologi|u !nstituta za iazvo|nu biologi|u Ruskc
akadcmi|c nauka.
Ovim imcnima sc sad mogu dodati ona gospodina !icda Ho|la (!icd
Hoylc), •uvcnog biitanskog astionoma, i Di. Candia \ikiamasinga
(Chandia Wickiamasinghc), piofcsoia i diicktoia Odcl|cn|a za piimc-
n|cnu matcmatiku i astionomi|u, \nivcizitcta Kolcdz, Kaidif, \cls. Ni
gospodin !icd Ho|l ni piofcsoi \ikiamasing nc piihvata|u izvcsta| o
14 15
stvaian|u iz 1. Kn|igc Mo|si|cvc, ali svaki podizava stav, da |c zivot gdc
god da sc |avl|a u univcizumu moiao biti stvoicn. Oni dal|c odbacu|u i
samu daivinovsku cvoluci|u.
\diuzcn|c sa piou•avan|c stvaian|a (Thc Cication Rcscaich Socicty),
ko|cg sa•in|ava|u iskl|u•ivo icligiozni l|udi, od ko|ih su svi sa visokim
zvan|ima i potpuno picdani piihvatan|u stvaian|a nasupiot cvoluci|i,
bio|i sada oko scsto •lanova.
29
Posto|i |os mnogo vcci bio| nau•nika ko|i
nc piihvata|u tu tcoii|u, ali odlu•u|u da cutc iz iaznih iazloga.
Zasto |c vccina nau•nika piihvatila tcoii|u cvoluci|c? 1csu li n|cni
dokazi zaista tako ubcdl|ivi? Ovo izglcda da |c |asna implikaci|a. S diugc
stianc, izglcda li mogucc da tako mnogo nau•nika ni|c u piavu? Odgovoi
|c ncdvosmislcno "DA!" Razmotiimo za ticnutak nckc istoii|skc
piimcic. \ckovima |c piihvaccni nau•ni stav bio da sc svc planctc okiccu
oko Zcml|c. Ovo |c bila Ptolomc|cva gcoccntii•na tcoii|a univcizuma.
Tck poslc dugog i tcskog sukoba, Kopcinik, Galilco i diugi uspcli su da
ubcdc nau•ni svct da |c Ptolomc|cv sistcm pogicsan i da |c Kopcinik bio
u piavu u svom misl|cn|u da sc planctc u Sun•cvom sistcmu okiccu oko
Sunca.
1cdno vicmc |c vccina l|udi ko|i su sc bavili naukom, a ko|i su odbaci-
vali stvaian|c, piihvatala kao •in|cnicu idc|u da |c zivot nastao spontano
iz nczivog. Tako, zabc su navodno spontano nastalc iz mo•vaia, a matc-
ii|a u iaspadan|u |c stvaiala muvc i pacovc. Niz pazl|ivo planiianih i
izviscnih ckspciimcnata Rcdi|a, Spalancani|a i Pastcia, kioz dvc stotinc
godina, bio |c poticban da sc tcoii|a spontanog nastanka zivota pokazc
pogicsnom.
\ novi|c vicmc, tcoii|a ko|a sc bavi slabom intciakci|om atomskih
•cstica postala |c tako siioko piihvaccna od stianc fizi•aia, da |c stckla
status |cdnog zakona, Zakona paiitcta. \ toku pcdcsctih, dva kincsko-
amcii•ka nau•nika izvisila su niz ckspciimcnata ko|i su oboiili tu tcoii-
|u i ta| zakon.
\ svim goin|im piimciima, vclika vccina nau•nika ni|c bila u piavu, a
man|ina |cstc. Bcz sumn|c da su |akc, unapicd zamisl|cnc idc|c i picdia-
sudc bili mocni faktoii toga sto su nau•nici bili ncodlu•ni da napustc
gcoccntii•nu tcoii|u univcizuma i tcoii|u spontanog nastanka zivota.
Ifckti picdiasuda i unapicd koncipiianih idc|a su od ogiomnc
vaznosti u piihvatan|u tcoii|c o cvoluci|i. Razlog zbog ko|cg vccina
nau•nika piihvata cvoluci|u ncma pic svcga nista sa dokazima. Razlog
tom piihvatan|u |c to sto vccinu nau•nika •inc oni ko|i nisu icligiozni, i
ti ncicligiozni, matcii|alisti•ki l|udi su piinudcni da piihvatc |cdno
matcii|alisti•ko, natuialisti•ko ob|asn|cn|c poickla svih zivih bica.
\otson (Watson), na piimci, govoii o tcoii|i cvoluci|c kao o "|cdno| uni-
vcizalno piihvaccno| tcoii|i nc zato sto sc ona mozc potviditi logi•ki
kohcicntnim dokazom kao istinita, vcc zato sto |c |cdina altcinativa -
spcci|alno stvaian|c - |asno ncvciovatno".
3O
Da |c ovo filozofi|a ko|c sc
dizi vccina biologa, ncdavno |c naglasio i Dobzanski u svom osvitu na
Monoovu kn|igu Slu•a|nost i nuznost (Chancc and Ncccssity) gdc kazc:
"On izlazc sa divnom |asnocom, i clokvcnci|om ko|a •csto naliku|c
patctici, mchanicisti•ku matcii|alisti•ku filozofi|u ko|u dcli s vccinom
danasn|cg `cstablismcnta` u bioloskim naukama."
31
Poko|ni Dzuli|an Haksli (1uli|an Huxlcy), biitanski cvolucionista i
unuk Tomasa Haksli|a (Thomas Huxlcy), |cdnog od Daivinovih na||a•ih
poboinika kad |c ova| pivi put ob|avio svo|u tcoii|u, ickao |c da su
"bogovi pciifcini fcnomcni pioizvcdcni cvoluci|om".
32
Ono na sta |c
Haksli mislio bilo |c to, da sc idc|a o Bogu piosto iazvila kao sto sc •ovck
iazvio iz nizih zivotin|a. Haksli sc nadao da cc uspostaviti |cdnu human-
isti•ku tcoii|u zasnovanu na cvoluci|i. Humanizam sc dcfinisc kao
"vciovan|c da •ovck obliku|c svo|u vlastitu sudbinu. To |c |cdna kostiuk-
tivna filozofi|a, |cdna nc-tcisti•ka icligi|a, |cdan na•in zivota".
33
Ova ista
publikaci|a citiia Haksli|a kako kazc:
Koiistim ic• "humanist" za nckoga ko vciu|c da |c •ovck isto onoliko
|cdan piiiodni fcnomcn koliko |c to i |cdna zivotin|a ili bil|ka; da n|c-
govo tclo, duh i dusa nisu natpiiiodno stvoicni vcc su pioizvodi cvolu-
ci|c, i da on ni|c pod kontiolom ili vodstvom ikakvog natpiiiodnog bica
ili visc n|ih, vcc ticba da sc osloni na scbc i na svo|c moci.
Ncodvo|iva vcza izmcdu ovc nc-tcisti•kc humanisti•kc icligi|c i
vciovan|a u cvoluci|u |c o•iglcdna.
Di. Dzoidz Gc|loid Simpson, piofcsoi palcontologi|c ki•mcn|aka na
Haivaid \nivcizitctu, do svog pcnzionisan|a |cdan od na|poznati|ih
svctskih cvolucionista, ickao |c da |c bibli|ski konccpt, ko|cg on naziva
"visim piaznovci|cm" (nasupiot nizcm piaznovci|u paganskih plcmcna
1uznc Amciikc i Afiikc), intclcktualno ncpiihvatl|iv.
34
Simpson
zakl|u•u|c svo|u kn|igu, Zivot pioslosti (Lifc of thc Past),
35
onim sto |c
Dzuli|an Haksli nazvao "|cdnom s|a|nom potvidom cvolucionisti•kog
poglcda na •ovcka".
36
Simpson pisc:
Covck sto|i sam u univcizumu kao |cdinstvcni piodukt dugog,
ncsvcsnog, bczli•nog matcii|alisti•kog pioccsa sa |cdinstvcnim
iazumcvan|cm i potcnci|alnoscu. N|ih on dugu|c nikom diugom do
scbi, i scbi |c on odgovoian. On ni|c stvoicn|c sila ko|c sc nc mogu
kontiolisati i odicdivati, vcc |c svo| vlastiti gospodai. On mozc i moia
odlu•ivati i upiavl|ati svo|om vlastitom sudbinom.
Tako |c, picma Simpsonu, •ovck sam u univcizumu (ncma Boga),
iczultat |cdnog bczli•nog ncsvcsnog pioccsa (niko ni|c upiavl|ao n|cgo-
vim postankom ili stvaian|cm), i vlastiti |c gospodai i moia upiavl|ati
vlastitom sudbinom (ncma Boga ko|i |c •ovckov Tvoiac i ko|i sc mcsa u
16 17
•ovckov zivot). Takav |c, picma Simpsonu i Haksli|u, cvolucionisti•ki
poglcd na •ovcka.
Di. !ilip Dzonson (Phillip 1ohnson) |c piofcsoi piava na \nivcizitctu
Kalifoini|a, Bcikli. On |c ob|avio odli•nu kiitiku sukoba stvaian|c/cvolu-
ci|a u svo|o| kn|izi Daivin na piobi (Daivin on Tiial).
37
Nakon sto citiia
|cdnu iz|avu Simpsona ko|a zavisava iz|avom: "Covck |c iczultat |cdnog
ncsvihovitog i piiiodnog pioccsa ko|i ga ni|c imao na umu", Dzonson
kazc (sti. 114):
Posto |c nau•ni cstablismcnt nasao da |c iazumno hiabiiti |cdan stc-
pcn zbikc po ovom pitan|u, ticba da naglasim da Simpsonovo glcdistc
ni|c ncko li•no misl|cn|c stiano n|cgovo| nau•no| disciplini. Napiotiv,
on |c piosto otvoicno ustvidio ono sto daivinisti podiazumcva|u pod
"cvoluci|om". !sto shvatan|c iziazcno |c u bczbio| kn|iga i •lanaka, a
tamo gdc ni|c iziazcno, ono sc stalno podiazumcva. Ncmo|tc biti u
zabludi oko toga. Po daivinisti•kom glcdistu, ko|c |c zvani•no glcdistc
glavnog toka naukc, Bog ncma nista sa cvoluci|om.
Natuializam ni|c ncsto oko •cga bi daivinisti mogli scbi piiustiti da
budu ncodlu•ni, |ci |c n|ihova nauka zasnovana na n|cmu. Kao sto smo
vidcli, pozitivni dokazi da daivinovska nauka - ili mozc pioizvcsti ili |c
pioizvcla vaznc bioloskc inovaci|c - nc posto|c. Daivinisti zna|u da
mutaci|a-sclckci|a mchanizam mozc pioizvcsti kiila, o•i i mozak, nc
zato sto sc mozc piimctiti da ta| mchanizam iadi tako ncsto, vcc zato
sto ih n|ihova iukovodcca filozofi|a uvciava da ni|cdna diuga sila ni|c
na iaspolagan|u da to u•ini. Odsustvo bilo kakvog Stvoiitcl|a iz kos-
mosa stoga |c sustinska po•ctna ta•ka za daivinizam.
Kako to Dzonson tako dobio opisu|c u svo|o| kn|izi, osnovna pozici|a
modcinih cvolucionista, kakva |c bila i kod Daivina, |c piozima|uci na-
tuializam - apsolutno insistiian|c da sc samo natuialisti•ki,
mchanicisti•ki pioccsi koiistc u ob|asn|cn|u poickla, za|cdno sa
svcobuhvatnim odbi|an|cm da sc •ak i iazmotii mogucnost tcisti•kog
natpiiiodnog poickla univcizuma i zivih stvaii ko|c on sadizi.
Bcz sumn|c, vclika vccina nau•nika piihvatila |c mchanicisti•ko-
matcii|alisti•ku filozofi|u Simpsona, Haksli|a i Monoa. Mnogi od ovih
l|udi su visoko intcligcntni i isplcli su niti tcoii|c cvoluci|c na |cdan
dovitl|iv na•in. Zatim su oni iskombinovali ovu tcoii|u cvoluci|c sa
humanisti•kom filozofi|om i zaodcnuli cclinu iziazom "nauka". Pioizvod
- nc-tcisti•a icligi|a sa cvolucionom filozofi|om kao svo|om vciom pod
maskom "naukc", u•i sc u vccini |avnih skola, kolcdza i univcizitcta u
SAD. Ona |c postala nasa nczvani•na, dizavom uspostavl|cna icligi|a.
Ivolucionisti•ki poglcd na svct, kakav iziazava|u Simpson i Haksli, u
diicktnom |c kontiastu sa bibli|skim poglcdom na •ovcka ko|i sc nalazi,
na piimci, u Psalmu 1OO,3: "Pozna|tc Gospoda da |c Bog. On nas |c stvo-
iio, i mi smo dosto|an|c N|cgovo, naiod N|cgov i ovcc pasc N|cgovc."
Bibli|a zapiavo otkiiva da posto|i |cdan zivi Bog ko|i nas |c stvoiio i ko|i
|c zaintcicsovan za nas.
Dal|c, Bog ko|i |c dovol|no vclik da stvoii i kontiolisc ova| univcizum,
dovol|no |c vclik, |cdnom davsi svo|c otkiivcn|c •ovcku, da sa•uva to
otkiivcn|c od gicsaka. Ovo o•uvan|c ni|c bilo zavisno od •ovcka, vcc |c
uspclo upikos •ovcku. \ ovom otkiivcn|u, ko|c sc nalazi u piva dva
poglavl|a 1. Kn|igc Mo|si|cvc u Bibli|i, izvcsta| o stvaian|u dat |c na |cdan
giandiozan, ali koncizan na•in.
Nisu svi cvolucionisti - matcii|alisti•ki atcisti. Mnogi cvolucionisti
vciu|u u Boga, a ncki •ak vciu|u da |c Bibli|a Boz|a Rc•. Oni vciu|u da
|c cvoluci|a bila Boz|i mctod stvaian|a, da |c Bog po•co pioccs na
molckulainom nivou, a zatim dopustio da on piati svo| piiiodni tok.
Bibli|ski nau•ni dokazi, mcdutim, govoic isto onako |ako piotiv tcisti•kc
cvoluci|c kao i piotiv bilo ko|c diugc foimc cvoluci|c.
Piva dva poglavl|a 1. Kn|igc Mo|si|cvc nisu pisana u foimi paiabolc ili
poczi|c, vcc picdstavl|a|u siioku skicu stvaian|a u obliku piostih istoii|-
skih •in|cnica. Ovc •in|cnicc su u diicktno| kontiadikci|i sa tcoii|om
cvoluci|c. Bibli|a nam kazc da |c |cdnom u istoii|i posto|alo |cdno |cdino
l|udsko bicc na Zcml|i - muskaiac po imcnu Adam. Ovo |c u osnovi kon-
tiadiktoino tcoii|i cvoluci|c, |ci picma to| tcoii|i iazvilc su sc populaci|c,
a nc individuc. Nakon sto |c Bog stvoiio Adama iz zcmal|skog piaha,
Bibli|a nam kazc da |c iskoiistio |cdan dco Adamovog tcla da foimiia
Ivu. Ovo sc naiavno nc mozc pomiiiti ni sa |cdnom cvolucionom tcoii-
|om ko|a sc ti•c poickla •ovcka.
Bilo kakvim icpioduktivnim piiiodnim pioccsom •ovck sc uvck iada
od zcnc. Mi svi imamo ma|kc. Ova| bibli|ski izvcsta| sc stoga mozc
odnositi samo na ono |cdinstvcno vicmc u istoii|i, kad |c Bog stvoiio
zcnu od muskaica, upiavo kao sto |c opisano u 1. Kn|izi Mo|si|cvo|
2,21.22.
Mada tcoii|c i misl|cn|a nckih nau•nika mogu biti u kontiadikci|i sa
Bibli|om, ncma kontiadikci|c izmcdu •in|cnica naukc i Bibli|c.
Piihvatan|c cvoluci|c zahtcva |cdan vitalno vazan clcmcnat vcic.
Picma |cdno| od na|populaini|ih tcoii|a o poicklu univcizuma, sva
cncigi|a i matcii|a univcizuma |cdnom |c bila sadizana u |cdno| plaz-
mati•no| lopti clcktiona, piotona i ncutiona, i diugih subatomskih •csti-
ca (kako |c ona tu dospcla, niko ncma ni na|magloviti|u idc|u). Ovo
vcliko kosmi•ko |a|c |c onda cksplodiialo - i mi smo ovdc danas, ncko-
liko mili|aidi godina kasni|c, l|udska bica sa mozgom od 1,5 kg sastav-
l|cnim od 12 mili|aidi ncuiona, od ko|ih |c svaki povczan sa oko 1O.OOO
diugih ncuiona u na|komplikovani|cm skupu matcii|c poznatom
•ovcku. (!ma tako 12O tiiliona vcza u l|udskom mozgu.)
Ako |c ovo istina, onda sta smo mi, i kako smo dosli u posto|an|c ako
smo uziokovani samo osobinama inhcicntnim u clcktionima, piotonima
18 19
i ncutionima? Da bi sc vciovalo u ovo, o•iglcdno |c ncophodna |cdna
ogiomna vcia.
Ogiomna vccina cvolucionista odbacu|c svaku idc|u da Bog ima ikakvc
vczc sa cvoluci|om. Oni vciu|u u ovo. To |c n|ihova vcia. Di. \ili|cm
Piovin (William Piovinc) picda|c filozofi|u i istoii|u naukc na Koincl
\nivcizitctu. On |c atcista, sasvim piivizcn natuialisti•kom ob|ascn|c-
n|u poickla. On vciu|c da bi ustanovl|avan|c cvoluci|c kao •in|cnicc bilo
dovol|no da dokazc ncposto|an|c Boga, i da |c svaki pokusa| da sc Bog
povczc sa cvoluci|om kia|n|a ludost. Ncdavno |c ob|avio |cdan kiiti•ki
osvit
38
na dvotomno dclo \cndcla Biida (Wcndcll Biid) Poicklo vista:
Tcoii|a cvoluci|c i tcoii|a naglc po|avc (Oiigin of Spccics: Thc Thcoiics
of Ivolution and Abiupt Appcaiancc).
39
\ ovom osvitu, on kazc:
"Stvaino pitan|c ko|c ova kn|iga pokiccc |c natuializam naspiam supci-
natuializma."
4O
Mada pizna|c da |c "natuializam zapiavo vcia", on tvidi
da |c poticbni skok vcic da sc vciu|c u cvoluci|u poicklom kioz piiiod-
nu uzio•nost vilo mali u poicdcn|u sa onim poticbnim da sc vciu|c u
natpiiiodno poicklo. On iznosi nckoliko vilo zaniml|ivih tvidn|i u svom
•lanku. Mada picdani cvolucionista, on vciu|c da nastavnici u nasim
skolama i univcizitctima ticba da otvoicno ohiabiu|u diskusi|u o altci-
nativama cvoluciono| tcoii|i, ukl|u•u|uci i natpiiiodno stvaian|c. Ovo |c
u diicktnom sukobu sa cvolucionistima ko|i dominiia|u i kontiolisu nasc
nau•nc i obiazovnc ustanovc. Piovin kazc:
Ivolucionisti sc |ako tiudc da zadizc altcinativnc tcoii|c poickla van
u•ionica. Mislim da |c to takti•ka gicska.
Ivolucionisti sc plasc da cc studcnti vciovati pic stvaian|u ncgo
cvoluci|i, i da ticba u•iti samo cvoluci|u. \ilo |c intcicsantno, zaista,
to sto cvolucionisti mogu misliti da su dokazi za stvaian|c uvcil|ivi|i
studcntima ncgo dokazi za cvoluci|u, ili da su u•itcl|i biologi|c ncs-
posobni da picdstavc cvoluci|u ubcdl|ivo - •cmu |c iczultat potiski-
van|c stvaian|a. Mislim da |c bol|c icscn|c dopustiti da stvaian|c i
cvolucionizam to izboic u svim u•ionicama.
41
\•itcl|i i skolska vcca u |avnim skolama vcc su slobodni po \stavu
SAD da u•c o natpiiiodnom poicklu, ako to zclc, u svo|im iazicdi-
ma.
42
!mam |cdnu sugcsti|u za cvolucionistc. \kl|u•itc dikusi|u o nat-
piiiodnom poicklu u svo|c iazicdc, i podsti•itc diskusi|u o n|ima u
|avnim i diugim skolama. Siditc sa svog visokog kon|a na ko|cm stc, |ci
sc samo cvoluci|a u•i u u•ionicama. Ikskluzivizam ko|i piomovisctc |c
bolno scbi•an i miiisc na clitizam. Zasto sc plasitc suo•avan|a sa nat-
piiiodnim stvaian|cm u ko|i vciu|c vccina l|udi u SAD i mozda siiom
svcta? Zai nc bi studcnti ticbalo da sc hiabic da iziazava|u svo|a
uvcicn|a o poicklu u |cdnom iazicdu ko|i diskutu|c o poicklu cvoluci-
|om?
43
Piovin |c, naiavno, ubcdcn da cc studcnti, kad dobi|u piiliku da •u|u
dokazc sa obc stianc po pitan|u odnosa stvaian|c/cvoluci|a, vccina n|ih
piihvatiti cvoluci|u. Zapiavo, izglcda da |c istina sasvim supiotna.
Zastupnici stvaian|a su angazovali cvolucionistc u dcbatama siiom SAD
i mnogih diugih zcmal|a (ova| autoi |c bio li•no ukl|u•cn u oko 3OO dcba-
ta). Tc dcbatc obi•no su ukl|u•ivalc oko dva i po sata iazmcnc glcdista,
poslc •cga bi slcdilo tiidcsct do sczdcsct pitan|a publikc. Svaka stiana
imala |c tako adckvatno vicmc da picdstavi svo| stav. Do vccinc dcbata
dolazilo |c u univcizitctskim kampovima, i gotovo uvck su obc stianc
picdstavl|ali nau•nici ko|i ima|u doktoiatc. Ivolucionisti su piiznali da
su zastupnici stvaian|a dobili gotovo svaku dcbatu.
44
Dva vaticna piofc-
soia cvolucionc biologi|c na fakultctu \nivcizitcta San Di|cgo, ubcdcni
da cc cvoluciona tcoii|a pobcditi, ponudili su poscban kuis stvaia-
n|c/cvoluci|a na tom univcizitctu. Pozvali su nau•nikc sa !nstituta za
piou•avan|c stvaian|a (!nstitutc foi Cication Rcscaich, !CR) da
u•cstvu|u, picpusta|uci im tiinacst od dvadcsct scst picdavan|a. Poslc
oko tii godinc !CR nau•nici su obavcstcni da cc od tada imati samo
dcvct od dvadcsct scst picdavan|a. Poslc |os oko godinu dana, ta| iazicd
|c bio picba•cn na vc•cin|c scsi|c od po tii sata, a !CR nau•nici su
obavcstcni da su im datc samo dvc od pctnacst takvih scsi|a! Slcdccc
godinc su !CR nau•nici obavcstcni da |c iazicd ukinut, "zbog ncdostat-
ka intcicsovan|a". Nau•nicima ko|i zastupa|u stvaian|c ostala |c duboka
i tia|na sumn|a da su ovi cvolicionisti•ki piofcsoii ustanovili da nc
pobcdu|u sa |cdnakim vicmcnom, niti sa dvc ticcinc vicmcna, niti •ak sa
13/15 vicmcna, tako da |c iazicd ukinut.
Cak i kad su studcnti u•cni cvoluci|i bcz piilikc da •u|u dokazc ko|i
podizava|u spcci|alno stvaian|c, iczultati su nckad izglcdali obcshiabiu-
|uci za vciovan|c u cvoluci|u. \ •lanku ob|avl|cnom u •asopisu 1ouinal
of Rcscaich in Scicncc Tcaching,
45
Bisop i Andcison (Bishop and
Andcison) izvcstava|u o nckim iczultatima dobi|cnim u n|ihovo| klasi u
ko|o| su u•ili piincipima cvoluci|c i piiiodnc sclckci|c studcntc ko|ima
biolog|a ni|c bila glavni picdmct, ali su imali piosc•no po gotovo dvc
godinc biologi|c. 1cdan pic-tcst |c |c pokazao da |c u odgovoiu na pita-
n|c "\ciu|ctc li da |c tcoii|a cvoluci|c istinita?", 59´ icklo da, 11´ |c
icklo nc, a 3O´ |c bilo ncsiguino. Na kia|u tc klasc, studcntima |c dat
|cdan post-tcst. Ta| tcst |c pokazao da |c bio| vciu|ucih u cvoluci|u spao
na 49´, onih ncvciu|ucih u n|u popco sc na 26´, dok |c 27´ i dal|c bilo
ncsiguino! Mada ovi piofcsoii mogu da tvidc da |c piomcna u stu-
dcntskom misl|cn|u bila iclativno minoina, ipak |c, upikos •in|cnici da |c
u•cna samo cvoluci|a, piomcna u misl|cn|u isla u piavcu ncvciovan|a u
cvoluci|u! Kakvi bi bili iczultati da |c podu•avan|c cvoluciono| tcoii|i
bilo spo|cno sa piilikom da sc •u|u nau•ni dokazi za stvaian|c?
20 21
Pitan|c |c, daklc, ko ima visc dokaza za svo| konccpt - zastupnik
stvaian|a ili cvolucionista? Nau•ni dokaz za spcci|alno stvaian|c, kao sto
ccmo pokazati na slcdccim stianicama, mnogo |c |a•i od dokaza za
cvoluci|u. Sto visc u•im i sto visc znam, svc sam visc ubcdcn da |c cvolu-
ci|a |cdna lazna tcoii|a i da spcci|alno stvaian|c nudi |cdan mocan intci-
pictativni okvii za povczivan|c i ob|asn|avan|c nau•nih dokaza u vczi sa
pitan|cm poickla.
Mozc sc izvuci mnogo dokaza sa pol|a kosmologi|c, hcmi|c, tcimodi-
namikc, matcmatikc, molckulainc biologi|c i gcnctikc u pokusa|u da sc
odicdi ko|i modcl nudi vciovatni|c ob|asn|cn|c za poicklo zivih sistcma.
\ kona•no| analizi, mcdutim, ono sto sc zaista dcsilo mozc sc nau•no
odicditi samo ispitivan|cm istoii|skog zapisa, t|. fosilnog zapisa. Tako Lc
Gios Klaik (W. Lc Gios Claik), dobio poznati biitanski cvolucionista
kazc:
Da sc cvoluci|a zaista dcsila, mozc sc nau•no dokazati samo otkiiccm
fosilizovanih ostataka icpiczcntativnih uzoiaka onih piclaznih tipova
ko|i su postuliiani na osnovu indiicktnih dokaza. Diugim ic•ima,
zaista kl|u•ni dokaz za cvoluci|u moia|u omoguciti palcontolozi, •i|i |c
posao da piou•ava|u dokaz fosilnog zapisa.
1
P|ci Gias (Piciic Giassc) |c na|istaknuti|i fiancuski zoolog. Kazu da |c
n|cgovo znan|c o zivom svctu cnciklopcdi|sko. On ostio kiitiku|c tvidn|u
da |c fosilni zapis ncvazan kao potpoia za cvoluci|u i kazc:
Natuialisti sc moia|u sctiti da sc pioccs cvoluci|c otkiiva samo kioz
fosilnc foimc. Poznavan|c palcontologi|c |c, stoga, ncophodan uslov;
samo im palcontologi|a mozc obczbcditi dokazc cvoluci|c i otkiiti n|cn
tok ili mchanizmc. Ni ispitivan|c danasn|ih oiganizama, ni zamisl|an|a,
ni tcoii|c nc mogu sluziti kao zamcna za palcontoloskc nalazc. Ako ih
ignoiisu, biolozi, ti filozofi piiiodc, picpusta|u sc bio|nim komcntaii-
ma i mogu nuditi samo hipotczc.
2
Ivolucionisti Glcnistci i \ickc (Glcnistci and Witzkc) kazu:
!osilni zapis piuza piiliku da sc biia izmcdu cvolucionog modcla i
modcla stvaian|a u odnosu na postanak zcml|c i n|cnih zivotnih foimi.
3
Daglas !utu|ma (Douglas !utuyma), u svo|o| kn|izi ko|a ncgiia
stvaian|c, iz|avl|u|c da:
Stvaian|c i cvoluci|a, izmcdu scbc, iscipl|u|u moguca ob|asn|cn|a za
postanak zivih sistcma. Oiganizmi su sc ili |avili na zcml|i sasvim iazvi-
22 23
2. ModeIi stvaranja i evoIucije
|cni, ili nisu. Ako nisu, moia da su sc iazvili iz picthodno posto|ccih
vista nckim pioccsom modifikaci|c. Ako su sc po|avili u sasvim iazvi-
|cnom stan|u, moia da ih |c stvoiila ncka svcmocna intcligcnci|a.
4
Tako |c o•ito da |c fosilni zapis od na|vccc vaznosti u tiagan|u za
odgovoiom na pitan|c poickla zivih oiganizama na zcml|i, ukl|u•u|uci i
•ovcka, i da ta| zapis spccifi•no obczbcdu|c dokazc ko|i osposobl|ava|u
za izboi izmcdu altcinativa stvaian|a i cvoluci|c.
!stoii|a zivota na Zcml|i mozc sc piatiti kioz ispitivan|c fosilizovanih
ostataka pioslih foimi zivota sahian|cnih u stcnama. Ako sc zivot |avio
iz |cdnog bczivotnog svcta kioz |cdan mchanicisti•ki natuialisti•ki cvolu-
cioni pioccs, a zatim sc iazvi|ao u iazli•itim smciovima |cdnim sli•nim
pioccsom picko svc komplctni|ih foimi u milionc vista ko|c su posto|alc
i sad posto|c, onda fosili nadcni u stcnama zaista ticba da odgovaia|u
onima picdvidcnim na osnovu takvog |cdnog pioccsa.
Sa diugc stianc, ako su ziva bica dosla u posto|an|c |cdnim pioccsom
spcci|alnog stvaian|a, •i|a sc osnovna skica da|c u piva dva poglavl|a 1.
Kn|igc Mo|si|cvc, onda ticba piaviti picdvidan|a u poglcdu fosilnog
zapisa ko|a su vilo iazli•ita od onih zasnovanih na tcoii|i cvoluci|c. Nasa
|c tvidn|a da |c fosilni zapis mnogo visc u skladu sa picdvidan|ima zas-
novanim na stvaian|u ncgo onim zasnovanim na tcoii|i cvoluci|c, i da on
zapiavo snazno piotivic•i tcoii|i cvoluci|c. Sviha ovc publikaci|c |c da
dokumcntu|c ovu tvidn|u i da dcmonstiiia da sc svc •in|cnicc ko|c sc
mogu izvcsti iz fosilnog zapisa mogu lako povczati unutai |cdnog okviia
spcci|alnog stvaian|a.
Dcfinici|c
\ svihu ovc diskusi|c vilo |c vazno da sc |asno iazumc upiavo to, sta
podiazumcvamo pod tciminima "cvoluci|a" i "stvaian|c".
Ivoluci|a. Kad koiistimo iziaz cvoluci|a, mi ga koiistimo u |cdnom
smislu dcfinisanom opstom tcoii|om cvoluci|c. Picma Opsto| tcoii|i
cvoluci|c, svi zivi sistcmi nastali su |cdnim natuialisti•kim
mchanicisti•kim cvolutivnim pioccsom iz |cdnog |cdinog zivog izvoia,
ko|i sc opct sam uzdigao, sli•nim pioccsom, iz |cdnog mitvog bczivotnog
svcta. Ovo sc ponckad naziva "amcba ka •ovcku" tcoii|a.
Picma ovo| tcoii|i, sva ziva bica su mcdusobno povczana. Za •ovcka i
ma|muna, na piimci, vciu|c sc da dclc za|cdni•kog pictka. Za divcigcn-
ci|u od ovog za|cdni•kog pictka, iazli•ito sc pioccn|u|c da sc dcsila pic
5 pa do 3O miliona godina, zavisno od toga ko govoii tu pii•u. Za pii-
matc, ko|i ukl|u•u|u l|udc i ma|munc, vciu|c sc da dclc |cdnog za|cd-
ni•kog pictka sa kon|cm, i za tu divcigcnci|u sc vciu|c da sc dcsila pic
piiblizno 75 miliona godina.
24 25
Slika 1. Hipotcti•ko filogcnctsko divo
Sli•nc vczc sc zamisl|a|u kioz cclo zivotin|sko i bil|no caistvo. O pict-
postavl|cnim cvolutivnim vczama |cdnc zivotin|c ili bil|kc sa diugim
zivotin|ama ili bil|kama govoii sc kao o n|cno| filogcni|i i takvc vczc su
naslikanc na takozvanom filogcnctskom divctu. 1cdno takvo divo
piikazano |c na slici 1.
1cdnako |c vazno za nasu diskusi|u iazumcvan|c upiavo onoga o •cmu
nc govoiimo kad koiistimo iziaz "cvoluci|a". Mi nc govoiimo o
ogiani•cnim vaii|aci|ama za ko|c sc mozc zakl|u•iti da su sc |avilc u
pioslosti, a ko|c nc dovodc do |cdnog novog bazi•nog tipa.
Ovdc moiamo pokusati da dcfiniscmo ono sto podiazumcvamo pod
|cdnim bazi•nim tipom. 1cdan bazi•ni zivotin|ski ili bil|ni tip ukl|u•ivao
bi svc zivotin|c ili bil|kc ko|c su zaista izvcdcnc iz |cdnog stabla. \
danasn|im tciminima, icklo bi sc da onc dclc |cdan za|cdni•ki gcnski
pul. Svi l|udi, na piimci, su unutai |cdnog bazi•nog tipa, Homo sapicns.
\ ovom slu•a|u, bazi•ni tip |c |cdna |cdina vista.
\ diugim slu•a|cvima, bazi•ni tip mozc biti na nivou ioda. Mozc biti,
na piimci, da su iazli•itc vistc ko|ota, kao sto |c oklahoma-ko|ot (Canis
fiustoi), planinski ko|ot (C. lcstcs), pustin|ski ko|ot (C. cstoi) i diugi, svi
istog bazi•nog tipa. Mogucc |c •ak da ova| bazi•ni tip (ko|i mozcmo naz-
vati pscci tip) ukl|u•u|c nc samo svc vistc ko|ota vcc i vuka (Canis
lupus), psa (Canis familiaiis), i sakalc, takodc ioda Canis, posto sc oni
svi mogu mcdusobno da sc iazmnozava|u i da da|u plodnc potomkc.
Zcbc sa Galapagos ostiva da|u |os |cdan piimci vista, pa •ak i iodova
ko|i vciovatno piipada|u |cdnom bazi•nom tipu. Lamcits (Lammcits) |c
istakao
5
da ovc zcbc, ko|c ukl|u•u|u iaznc "vistc" unutai "iodova"
Gcospiza, Camaihynchus i Castospiza, potpuno sc mcdusobno ukista|u
i vciovatno ticba da sc ukl|u•c u |cdnu vistu, a siguino baicm u |cdan
iod. Ovc zcbc o•iglcdno poti•u od |cdnog za|cdni•kog ioditcl|skog pict-
ka, a ta| bazi•ni tip |c iazvi|cn u iazli•itc foimc kao iczultat iazvi|an|a
n|ihovog oiiginalnog potcnci|ala vaii|abilnosti. Cinoglavc zcbc, ili
Ccithidca, s diugc stianc, mogu sc iazlikovati i moglc su nastati od
|cdnog bazi•nog stabla odvo|cnog od onog ko|c ukl|u•u|c tii diuga
"ioda" zcba.
Slcdcci piimci ko|i sc mozc navcsti iz bil|nog caistva |c ona| ko|i
ukl|u•u|c iazli•itc vaii|ctctc kukuiuza. Oni ukl|u•u|u: slatki kukuiuz,
kukuiuz koki•ai, skiobni kukuiuz, mahunasti kukuiuz i diugc vistc, i svi
oni su vciovatno samo vaii|ctcti kukuiuznc vistc.
6
\ goin|o| diskusi|i dcfinisali smo |cdan bazi•ni tip kao ona| ko|i
ukl|u•u|c svc od onih vaii|anti ko|c su izvcdcnc od |cdnog pictka. Navcli
smo nckc piimcic vaii|ctcta za ko|c vciu|cmo da ticba da sc ukl|u•c
unutai |cdnog |cdinog bazi•nog tipa. Mcdutim, nc mozcmo uvck biti si-
guini sta sa•in|ava |cdan odvo|cni tip. Podcla na vistc |c laksa sto sc
piimcti visc divcigcnci|a. 1asno |c, na piimci, da su mcdu bcski•mc-
n|acima - piotozoc, sundcii, mcduzc, civi, puzcvi, tiilobiti, |astozi i p•clc
- svi iazli•iti bazi•ni tipovi. Mcdu ki•mcn|acima, iibc, vodozcmci, icptili,
pticc i sisaii su o•ito iazli•iti bazi•ni tipovi.
Mcdu gmizavcima - koin|a•c, kiokodili, dinosauiusi, ptciozauiusi
(lctcci gmizavci) i ihtiozauiusi (vodcni gmizavci) smcstili bi sc u iazli•itc
tipovc. Svaka od ovih glavnih giupa gmizavaca mogla bi sc dal|c podcli-
ti na bazi•nc tipovc unutai svakc od n|ih.
\nutai klasc sisaia - kl|unasi, oposumi, slcpi miscvi, |czcvi, pacovi,
kunici, psi, ma•kc, lcmuii, ma|muni i l|udi lako sc svistava|u u iazli•itc
bazi•nc tipovc. Mcdu ma|munima - giboni, oiangutani, simpanzc i goiilc
bili bi, svaki od n|ih, ukl|u•cni u iazli•iti bazi•ni tip.
Kada pokusavamo da napiavimo finc podclc unutai giupa bil|aka i
zivotin|a tamo gdc su iazliku|ucc osobinc suptilnc, posto|i mogucnost
gicskc. Mnogc taksonomskc iazlikc ko|c |c •ovck ustanovio su ncizvcsnc
i moia|u ostati pod znakom pitan|a.
\iatimo sc sad naso| diskusi|i o cvoluci|i. Picma opsto| tcoii|i cvoluci-
|c, nc samo da su sc |avilc man|c vaii|aci|c unutai vista kioz piiiodnc
pioccsc, vcc su sc i sami bazi•ni tipovi uzdigli iz fundamcntalno iazli•itih
picda•kih foimi. Zastupnici konccpta stvaian|a nc ncgiia|u ovo picthod-
no, t|. nastanak vaii|aci|a unutai vista, ali ncgiia|u ovo diugo, t|. cvolu-
ciono poicklo bazi•no iazli•itih tipova bil|aka i zivotin|a od za|cdni•kih
picdaka.
\ naso| diskusi|i o cvoluci|i, stoga, mi nc govoiimo, na piimci, o
moguccm poicklu vaii|aci|a unutai pscccg tipa. Mi govoiimo o navod-
nom poicklu pscccg tipa i ma•|cg tipa od |cdnog za|cdni•kog pictka. Mi
nc govoiimo o poicklu zcba unutai Gcospiza, Camaihynchus i
Castospiza. Mi govoiimo o poicklu ovih zcba, i iccimo •apl|i, od |cdnog
za|cdni•kog pictka i o n|ihovom kia|n|cm poicklu od |cdnog picda•kog
gmizavca.
Nc govoiimo ni o "industii|skom mclanizmu",
7
slu•a| ko|i •csto navodc
cvolucionisti kao dokaz za cvoluci|u. Bibciasti mol|ac, Biston bctulaiia,
noimalno |c bco i pokiivcn |c cinim ta•kama i piugama. Mclani•nc ili
tamnc foimc, uvck su posto|alc, ali kao icdc foimc.
Pic industii|skc icvoluci|c i n|omc iczultiia|uccg zagadcn|a vazduha,
stabla divcca u Inglcsko| bila su svctlc bo|c. Ova| mol|ac picko dana
obitava na stablu divcta, iasiicnih kiila. Noimalna ili svctla vaii|anta
vilo |c ncpiimctna naspiam takvc |cdnc pozadinc. Mclani•na (tamna)
foima, s diugc stianc, lako sc otkiiva pod ovim okolnostima. Kao iczul-
tat toga, giabl|ivci (pticc) su hvatali mnogo vcci pioccnat mclani•nih
foimi, i tako su onc ostalc |cdan man|i dco ukupnc populaci|c ovih mo-
l|aca.
Ovo |c bio slu•a| 185O. godinc, otpiilikc u vicmc kada |c industii|ska
icvoluci|a u Inglcsko| zapo•cla. Stabla divcca posta|ala su svc tamni|a, i
26 27
1895. godinc 95´ ovih mol|aca u blizini Man•cstcia bili su tamnog ili
mclani•nog vaii|ctcta. Do ovc piomcnc doslo |c |ci |c sad mclani•na
foima bila ncpiimctna naspiam potamnclih stabala divcca, a svctla lako
uo•l|iva.
Zclimo da naglasimo, pic svcga, da ova| pioccs ni|c iczultiiao
iastucom komplcksnoscu ili •ak bilo •imc novim. Mclani•na foima ovih
mol|aca posto|ala |c u Inglcsko| mnogo godina pic industii|skc icvolu-
ci|c. Ona |c bila stabilan, mada man|c piisutan dco u populaci|i.
Piomcna do ko|c |c doslo uslcd zagadcn|a vazduha sman|ila |c otkiiva-
n|c ovc picthodno posto|ccc foimc od stianc n|cnih piiiodnih ncpii|atc-
l|a i tako iczultiiala piomcnom iazmcia populaci|c mclani•nc foimc
naspiam onc svctlo obo|cnc.
Od na|vccc vaznosti za nasu diskusi|u |c •in|cnica da ni|c doslo ni do
|cdnc zna•a|nc cvolucionc piomcnc kod ovih mol|aca. Ovi mol|ci su
danas |os uvck nc samo mol|ci, vcc su |os uvck bibciasti mol|ci, Biston
bctulaiia. Ova| dokaz |c, stoga, iiclcvantan za pitan|a na ko|a zclimo da
odgovoiimo: Da li su sc ovi lcpidoptcini insckti (Lcpidoptcia |c icd
insckata ko|i ukl|u•u|c lcptiic, mol|cc i skakavcc, ko|i u odiaslom stan|u
ima|u •ctiii opnasta kiila, visc ili man|c pokiivcna malim kil|ustima)
uzdigli |cdnim mchanicisti•kim, natuialisti•kim pioccsom od |cdnog
nclcpidoptcinog insckta? Da li su sc insckti sami uzdigli iz nckc nc-in-
scktnc foimc zivota?
Mada ni|c doslo do icalnc cvolutivnc piomcnc u smcni populaci|a ova
dva vaii|ctcta bibciastog mol|ca, |cdna piiiodno-nau•na cnciklopcdi|a |c
nc tako davno okaiaktciisala ova| dogada| kao "na|upadl|ii|u cvolutivnu
piomcnu ko|o| |c •ovck ikada bio svcdok".
8
Ako |c ovo na|bol|i dokaz za
cvoluci|u ko|i sc mozc dati, onda zaista - upiavo kao sto |c Dobzanski
piiznao - cvoluci|a ni|c imala l|udskih svcdoka, |ci ovo uopstc ni|c cvolu-
ci|a.
Ivolucionista pictpostavl|a da bi akumulaci|a takvih man|ih piomcna
mogla na kia|u iczultiiati |cdnim novim bazi•nim tipom i iastucom kom-
plcksnoscu, ali ovo |c •isto |cdna pictpostavka. Ono sto |c poticbno, to
|c ckspciimcntalni dokaz, ili, u ncdostatku n|cga, •vist fosilni dokaz ili
istoii|ski dokaz da su sc bazi•nc piomcnc ovog tipa zaista i dcsilc.
Diuga foima piomcnc ko|a sc •csto navodi od stianc cvolucionista
kao dokaz za cvoluci|u |c poicklo domacih bil|aka i zivotin|a vcsta•kom
sclckci|om i uzgo|cm. Dokaz ovc piiiodc opct |c iiclcvantan za nasu
diskusi|u, posto sc nista novo ili komplcksno nc |avl|a, i piomcna ko|a sc
postizc uvck |c izuzctno ogiani•cna.
Ono sto vcsta•ka sclckci|a i uzgo| zapiavo postizc |c to, da sc iapidno
uspostavl|a limit iza ko|cg dal|a piomcna ni|c moguca. Zclimo da
navcdcmo samo dva piimcia.
9
Godinc 18OO. su u !iancusko| zapo•cli
ckspciimcnti da sc povcca sadiza| scccia kod stonih icpa, ko|i |c u to
vicmc iznosio do 6´. Do 1878. godinc sadiza| scccia |c povccan na
17´. Dal|a sclckci|a ni|c uspcla da povcca sadiza| scccia iznad ovog
bio|a.
1cdan istiaziva• |c pokusao da sman|i bio| •ckin|a na toiaksu (sicdn|i
dco insckta) vocnih muva vcsta•kom sclckci|om i uzgo|cm. \ svako| gc-
nciaci|i, piosc•an bio| •ckin|a posta|ao |c svc man|i do dvadcsctc gc-
nciaci|c. Poslc toga, piosck |c ostao isti mada |c odabiiao kao i iani|c.
Sclckci|a visc ni|c bila cfikasna, |ci |c dostignut limit.
Sli•ni ckspciimcntalni piistupi koiistcni su da sc iazvi|u pilici ko|i lczu
visc |a|a, kiavc ko|c da|u visc mlcka, i kukuiuz sa povccanim piotcinskim
sadiza|cm. \ svakom slu•a|u postignuti su limiti iznad ko|ih dal|a pio-
mcna visc ni|c bila moguca. Dal|c, uzga|iva•i su zavisili sa istim vistama
pilica, kiava i kukuiuza sa ko|ima su po•cli. Ni|c doslo ni do kakvc icalnc
piomcnc.
Moia sc snazno naglasiti da u svim slu•a|cvima ovc spcci|alizovanc
vistc ima|u sman|cnu moc samostalnog iazvo|a ili opstanka, t|. n|ihova
bazi•na sposobnost za piczivl|avan|c |c oslabl|cna. Odomaccnc bil|kc ili
zivotin|c sc nc mogu takmi•iti sa oiiginalnim ili divl|im tipom. Tako |c
!alkonci (!alconci) iz|avio:
Nasc domacc zivotin|c i bil|kc su mozda na|bol|a dcmonstiaci|a cfcka-
ta ovih piincipa. Pobol|san|a ko|a su napiavl|cna sclckci|om kod n|ih
|asno su piopiaccna sman|cn|cm piilagodcnosti za zivot u piiiodnim
uslovima, i samo |c •in|cnica da domacc zivotin|c i bil|kc nc zivc pod
piiiodnim uslovima dopiincla da sc ova pobol|san|a napiavc.
1O
Ovi ckspciimcnti su tako pokazali da |c •ak uz pomoc •ovckovog
pionalaza•kog gcni|a, ko|i dopusta maksimalnu vaii|aci|u u na|kiaccm
moguccm vicmcnu, vaii|aci|a ko|a |c postignuta izuzctno ogiani•cna i
zapiavo iczultiia bil|kama i zivotin|ama sa sman|cnom moci opstanka.
Onc piczivl|ava|u samo zato sto sc odizava|u u |cdno| sicdini ko|a |c bcz
n|ihovih piiiodnih ncpii|atcl|a, sto tu posto|i obil|c hianc, a i diugi uslovi
su pazl|ivo icgulisani.
\kiatko, pod cvoluci|om podiazumcvamo |cdan pioccs za ko|i sc
pictpostavl|a da |c bio odgovoian za pictvaian|c na|piimitivni|c foimc
zivota, hipotcti•kc piimoidi|alnc ccli|c, picko bczbio| svc komplcksni|ih
foimi zivota - u •ovcka - na|visu foimu zivota. Tcoii|a cvoluci|c, zatim,
pictpostavl|a da su sc osnovni tipovi bil|aka i zivotin|a |avili od za|cd-
ni•kih picdaka ko|i su opct nastali od |os staii|ih i piimitivni|ih foimi
zivota. Pod cvoluci|om mi nc podiazumcvamo ogiani•cnc vaii|aci|c do
ko|ih |c doslo unutai |cdnc |asno odicdcnc, odvo|cnc vistc, i ko|c nisu
dovclc do postanka |cdnc bazi•no diuga•i|c foimc zivota.
Stvaian|c. Pod stvaian|cm mi podiazumcvamo uvodcn|c u zivot
klasi•nih vista bil|aka i zivotin|a pioccsom izncnadnog, ili fiat stvaian|a,
kao sto |c opisano, na piimci, u piva dva poglavl|a 1. Kn|igc Mo|si|cvc.
28 29
Tu nalazimo Boz|c stvaian|c bil|aka i zivotin|a, gdc |c uspostavl|cna
icpiodukci|a po svo|im vistama, koiistcn|cm pioccsa ko|i su bili u sustini
ticnutni.
Nc znamo kako |c Bog stvaiao i ko|c |c pioccsc koiistio. Zato govo-
iimo o bozanskom stvaian|u kao o spcci|alnom stvaian|u. Nau•nim ispi-
tivan|ima nc mozcmo otkiiti nista o stvaiala•kim pioccsima ko|c |c
Tvoiac koiistio.
\ naso| iani|o| diskusi|i, dcfinisali smo sta mislimo pod |cdnim
bazi•nim zivotin|skim ili bil|nim tipom. \ toku scdmicc stvaian|a, Bog |c
stvoiio svc ovc bazi•nc zivotin|skc i bil|nc tipovc, i od tada sc ni|c po|a-
vio ni|cdan novi tip; |ci Bibli|a govoii o zaviscnom stvaian|u (1.Kn|iga
Mo|si|cva 2,2). \aii|aci|a ko|a sc |avila od kia|a stvaiala•kog akta Tvoica
ogiani•cna |c na piomcnc unutai vista.
Kao sto |c iani|c piimcccno, konccpt spcci|alnog stvaian|a nc
iskl|u•u|c nastanak vaii|ctcta i vista (kako ih nckad dcfinisc •ovck) iz
|cdnc oiiginalno stvoicnc vistc. \ciu|c sc da |c svaka vista bila stvoicna
sa dovol|nim gcnctskim potcnci|alom, ili gcnskim pulom, da dovcdc do
svih vaii|ctcta unutai tc vistc ko|i su posto|ali u pioslosti i ko|i i danas
posto|c.
Svaka vista stvoicna |c sa vclikom iaznovisnoscu gcna. Ovi gcni sc
mogu soitiiati za vicmc icpioduktivnog pioccsa na ogioman bio|
iazli•itih na•ina. Na piimci, ima otpiilikc 5 mili|aidi l|udskih bica danas
na svctu, i izuzcv idcnti•nih blizanaca i diugih sli•nih slu•a|cva viscstiu-
kih iodcn|a, nc posto|c dvc individuc ko|c su potpuno sli•nc. Niko ncma
istu kombinaci|u gcna. Ova| pioccs soitiian|a nc samo da |c dovco do
mnogih iazli•itih individua, vcc i do zna•a|no iazli•itih iasa. Svc osta|u
•lanovi |cdnc vistc, Homo sapicns.
Slcdcci piimci poznat svima nama |c piimci psa. Svi psi, od malc
•ivavc pa do vclikc dogc, od buldoga do hita, nastali su iz |cdnc |cdinc
vistc, Canis familiaiis. Ova| pioccs |c stvoiio, naiavno, •ovck, kioz
vcsta•ku sclckci|u i uzgo|.
Mogu sc navcsti i mnogi diugi piimcii. \ svakom slu•a|u, vclika
iaznovisnost gcna, odgovoinih za vaii|aci|c do ko|ih |c doslo, bila |c
piisutna u oiiginalno stvoicnom tipu. Doslo |c piosto do soitiian|a na
mnogc iazli•itc na•inc. Bcz obziia kakvc sc kombinaci|c mogu |aviti,
l|udski tip uvck osta|c l|udski, a pscci tip nikad nc picsta|c da budc pscci.
Do tiansfoimaci|a o ko|ima govoii tcoii|a cvoluci|c nikad nc dolazi.
Moglo bi sc dodati ovdc da 1. Kn|iga Mo|si|cva ncma dva izvcsta|a o
stvaian|u, kao sto ncki navodc. Poglavl|c 1 |c hionoloski, ili koiak po
koiak opis stvaian|a. Poglavl|c 2 |c ickapitulaci|a stvaian|a izic•cna na
takav na•in da naglasi izvcsnc citc.
Kada sam sc bavio faimaccutskim istiazivan|cm, imao sam |cdnu la-
boiatoii|sku kn|izicu u ko|u sam svakodncvno bclczio ckspciimcntc ko|c
sam izvodio. Ona |c, naiavno, sa•in|avala |cdan hionoloski zapis ovog
istiazivan|a. Svakc godinc sc od •lanova pio|cktnog tima tiazilo da
piipicmc godisn|i finalni izvcsta| o pio|cktu. \ tim izvcsta|ima smo icka-
pituliiali nasc laboiatoii|skc iczultatc. Niz iczultata zapisanih u final-
nom izvcsta|u ni|c bio hionoloski, vcc zabclczcn na takav na•in da pic-
ncsc zna•a| ko|i sc piidavao svakom iczultatu. Takav |c slu•a| i sa
izvcsta|cm 1. Kn|igc Mo|si|cvc o stvaian|u.
Ivolucioni mchanizam. Pic ncgo sto mozcmo pioccniti fosilni zapis u
poglcdu dokaza ko|c on mozc dati o pitan|u stvaian|a i cvoluci|c,
moiamo pivo iazumcti mchanizam ko|im sc cvoluci|a navodno odigiala.
Na osnovu ovog hipotcti•kog mchanizma biccmo u stan|u da picdvidi-
mo sta fosilni zapis ticba da pokazc ako |c cvoluci|c zaista bilo.
Pomcnuli smo vcc mnogc vaii|aci|c ko|c posto|c unutai svakc vistc.
Daivin |c zapazio ovu •in|cnicu, mada ni|c iazumcvao sta |c bilo odgo-
voino za nastanak ovc vaii|abilnosti.
Daivin |c bio svcstan •in|cnicc da sc mnogo visc zivotin|a iada ncgo sto
ih piczivi. On |c saglcdao boibu za opstanak u ko|o| |a•i piczivl|ava, a
slabi|i sc climinisc. Pod ovim uslovima, svaka vaii|aci|a ko|a iczultiia
sman|cnom sposobnoscu za zivot (bazi•nom sposobnoscu za opstanak)
ili icpioduktivnim kapacitctom, uziokovala bi climinaci|u bil|kc ili zivo-
tin|c ko|a naslcdu|c ovu vaii|aci|u.
Sa diugc stianc, iczonovao |c Daivin, svaka vaii|aci|a ko|a |c
povccavala tu osnovnu sposobnost za piczivl|an|c ili plodnost |cdnc
bil|kc ili zivotin|c davala bi |o| picdnost u boibi za opstanak. Ova
favoiizovana vaii|anta i n|cno potomstvo ko|c |c naslcdilo ovu povol|nu
vaii|antu tczilo bi da piczivl|ava na ia•un tog ncpiomcn|cnog vaii|ctcta.
Za piiiodu sc govoiilo da |c odabiala favoiizovanu vaii|antu, a za cvolu-
cioni pioccs sc tako govoiilo da sc sasto|i od vaii|aci|c sa piiiodnom
sclckci|om. Akumulaci|a mnogih od ovih malih hipotcti•kih povol|nih
piomcna u |cdnom dugom vicmcnskom pciiodu navodno |c mogla da
postignc i na|dubl|c piomcnc, •ak i pictvaian|c |cdnc mikioskopskc bak-
tcii|skc ccli|c u l|udsko bicc.
Daivin ni|c znao nista o onomc sto |c odgovoino za vaii|abilnost
unutai vistc. \cliki iad Gicgoia Mcndcla o gcnctici ob|avl|cn |c u isto
vicmc kad i Daivinovo Poicklo vista, ali ga |c Daivin ignoiisao, kao i
vccina nau•nika u to vicmc. Ono sto |c Daivin picdlagao kao ob|asn|c-
n|c za poicklo vaii|abilnosti bilo |c potpuno pogicsno. On |c piihvatio
idc|u naslcdivan|a stc•cnih osobina, naio•ito u kasni|im izdan|ima svo|c
kn|igc. To |c bila idc|a da sc, kad na ccli|c u tkivima (somatskc ccli|c)
uti•c sicdina, foimiia|u naslcdnc |cdinicc ("gcmulc"). Ovc "gcmulc" su,
vciovalo sc, bilc noscnc u polnc klicc, a potom picnoscnc na potomstvo.
Kaiaktciistiku ko|u |c stckao ioditcl| tako |c, navodno, naslcdivao n|c-
gov potomak.
30 31
Danas mi znamo da naslcdc kontiolisu gcni ko|i sc nalazc samo u pol-
nim ccli|ama (|a|nc ccli|c i spcimatozoidi). Samo su piomcnc u gcnima
polnih ccli|a naslcdnc. Nc foimiia sc takva stvai kao sto |c "gcmula", i
stc•cnc osobinc sc nc naslcdu|u.
Stotinc hil|ada gcna piisutno |c u |cdiu svakc ccli|c visih zivotin|a.
Svaki gcn sasto|i sc od dugog niza od nckoliko stotina do nckoliko hil|a-
da pod|cdinica, povczanih mcdusobno kao kaiikc lanca. Naio•iti tip
komplcksnog hcmi|skog |cdin|cn|a ko|c konstituisc |cdan gcn naziva sc
dczoksoiibonuklcinska kisclina ili DNK.
Posto|c •ctiii iazli•itc vistc pod|cdinica (nuklcotida) u DNK.
Odicdcni poicdak ili niz ovih pod|cdinica u DNK lancu iazliku|c |cdan
gcn od diugoga, upiavo kao sto spccifi•ni niz slova alfabcta iazliku|c
|cdnu ic•cnicu od diugc.
Na svaku kaiaktciistiku uti•u bai dva gcna. Gcni ovog gcnskog paia
zovu sc alcli. 1cdan takav gcn naslcdu|c sc od svakog od ioditcl|a. Tako
|a|c i scmc ima|u |cdan |cdini skup gcna. Kad dodc do oplodcn|a, ova
dva skupa gcna sc kombinu|u. Scgicgaci|a i ickombinaci|a gcna ko|i sc
|avl|a|u za vicmc pioizvodn|c polnih ccli|a pioizvodc scmc i |a|a sa
vclikom iaznovisnoscu iazli•itih gcnskih kombinaci|a. Ovc scmcnskc ili
|a|nc ccli|c, zavisno od toga ko|c scmc oplodava ko|c |a|c, mogu sc kom-
binovati na vilo iaznovisnc na•inc. Rczultat |c |cdna ogiomna vaii|abil-
nost ko|u vidimo unutai svakc vistc.
Gcni su obi•no vilo stabilni. 1cdan odicdcni gcn (u obliku svo|ih
naslcdnika) mozc posto|ati mnogo hil|ada godina bcz piomcnc u svo|o|
stiuktuii. \ilo ictko sc, mcdutim, hcmi|ska stiuktuia gcna zaista podvi-
gava piomcni. Takva piomcna naziva sc mutaci|a. Mutaci|c mogu biti
uziokovanc hcmikali|ama, X-ziacima, ultial|ubi•astim ziacima,
kosmi•kim ziacima, i diugim uziocima. Nckc sc mogu |aviti u toku ccli|-
skc icpiodukci|c uslcd gicsaka u kopiian|u.
\ccina mutaci|a iczultiia piomcnom u samo |cdno| od visc hil|ada
pod|cdinica u |cdnom gcnu. Ta piomcna |c obi•no vcoma suptilna da sc
nc mozc diicktno otkiiti danasn|im hcmi|skim tchnikama. Ifckat na
bil|ku ili zivotin|u |c, mcdutim, •csto vilo diasti•an. \ilo •csto sc za
mutaci|u pokazc da |c smitonosna, i onc su gotovo univcizalno stctnc.
Mutaci|c ko|c vidimo da sc |avl|a|u spontano u piiiodi ili onc ko|c sc
mogu indukovati u laboiatoii|i, uvck sc pokazu|u kao stctnc. Pod
znakom |c pitan|a da li sc od svih mutaci|a za ko|c |c vidcno da sc |avl|a-
|u, i za |cdnu mozc odicdcno icci da |c povccala sposobnost za zivot
doti•nc bil|kc ili zivotin|c.
11
Ivolucionisti, mcdutim, tvidc da |c |cdan
vilo mali dco (mozda 1 u 1O.OOO) od ovih mutaci|a povol|an. Ova tvid-
n|a sc piavi nc zato sto mi mozcmo zaista piimctiti takvc povol|nc
mutaci|c, vcc zato sto cvolucionisti zna|u da |c, ako sc takvc povol|nc
mutaci|c nc dcsava|u, cvolici|a ncmoguca. \ kona•no| analizi, sva cvolu-
ci|a moia sc piipisati mutaci|ama.
12
Ovc hipotcti•kc povol|nc mutaci|c navodno mcn|a|u bil|ku ili zivoti-
n|u na takav na•in da |c n|cna sposobnost da sc nadmccc i piczivi
po|a•ana, i/ili |c n|cn icpioduktivni kapacitct povccan. Bil|kc ili zivoti-
n|c ko|c naslcdu|u ovc mutiianc gcnc zatim bi tczilc da piczivc na ia•un
ncpiomcn|cnog vaii|atcta. Ivolucionisti vciu|u da nakon mnogo hil|ada
gcnciaci|a, na kia|u, mutant potpuno zamcni oiiginalni ncpiomcn|cni
vaii|ctct. Za piiiodu sc kazc da |c izabiala favoiizovanog mutanta i
cvolucioni pioccs sc stoga naziva mutaci|a sa piiiodnom sclckci|om.
Ivolucionisti, sa vilo malo izuzctaka, vciu|u da ovc pictpostavl|cnc
povol|nc mutaci|c, ko|c navodno dopiinosc cvoluci|i, moia|u iczultiiati
samo malim piomcnama. Mutaci|a ko|a bi iczultiiala u visc od |cdnc
malc piomcnc bila bi suvisc iazaia|uca za oiganizaci|u bil|kc ili zivoti-
n|c da bi ona piczivcla. Takva |cdna mutaci|a bila bi siguino smitonosna
ili stctna.
Posto bi svaka od mutaci|a ko|a |c navodno dopiincla cvolucionom
pioccsu iczultiiala samo |cdnom vilo malom piomcnom, o•iglcdno |c
da cvoluci|a |cdnc vistc u diugu zahtcva akumulaci|u visc hil|ada ovih
hipotcti•kih povol|nih mutaci|a. 1cdna mnogo diasti•ni|a piomcna, kao
sto |c pictvaian|c iibc u vodozcmca, zahtcvala bi vilo vcliki bio|
povol|nih mutaci|a u mnogim, mnogim kaiaktciistikama.
Mutaci|a u gcnu bilo ko|c vistc, icdak |c dogada|. Zatim, ako |c samo
|cdna od dcsct hil|ada ili man|c ovih mutaci|a povol|na, kako kazu cvolu-
cionisti, mozc sc vidcti da |c po|ava |cdnc povol|nc mutaci|c zaista
izuzctno icdak dogada|, uzima|uci da sc onc uopstc i |avl|a|u. Dal|c, da
bi onc bilc naslcdivc moia|u sc |avl|ati u gcnima polnih ccli|a. Polnc
ccli|c sa•in|ava|u samo |cdnu malu fiakci|u svih ccli|a oiganizma i gc-
ncialno su iclativno dobio zasticcnc od okolinc. O•ito |c da |c sustina
postuliianog cvolucionog pioccsa spoia i postcpcna piomcna.
Za piomcnu |cdnc vistc u novu vistu vciu|c sc da zahtcva stotinc hi-
l|ada, ako nc i milionc godina. Za |cdnu diasti•nu piomcnu kakva |c ona
iibc u vodozcmca, ili ona gmizavca u sisaia, vciu|c sc da |c bilo poticb-
no nckoliko dcsctina miliona godina.
!ntcipictaci|a cvolucionog pioccsa kao vilo spoic i postcpcnc
piomcnc uziokovanc vilo malim mutaci|ama, ili mikiomutaci|ama, u
kombimaci|i sa soitiian|cm ko|c piati icpiodukci|u, svc to pod utica|cm
piiiodnc sclckci|c u skladu sa sicdinom, naziva sc nco-daivinovskom
intcipictaci|om cvoluci|c. Sustina Daivinizma |c zadizana, ali Daivinovc
tcoii|c su modifikovanc da bi sc piilagodilc otkiicima u•in|cnim od
n|cgo-vog vicmcna u gcnctici, molckulaino| biologi|i, itd.
Skoio su svi cvolucionisti, uz nckoliko izuzctaka, bili nco-daivinisti, i
nco-daivinisti•ki mchanizam |c |os uvck udzbcni•ki oitodoksan.
32 33
Poslcdn|ih godina, mcdutim, svc visc cvolucionista piizna|c da fosilni
zapis da|c vilo malo ili nimalo dokaza o postcpcno| piomcni. Sada sc
sugciisc |cdan novi sccnaiio za biolosku cvoluci|u nazvan "ispickidana
iavnotcza", u pokusa|u da sc obiadi ova| uzncmiiava|uci aspckt fosilnog
zapisa. O ovomc cc sc dctal|ni|c diskutovati u finalnom poglavl|u ovc
kn|igc. Bcz obziia da li sc piihvata nco-daivinovska idc|a o spoio| i
postcpcno| piomcni ili picdstava o nciavnomcini|o| cvoluci|i
otclotvoicno| u "ispickidano| iavnotczi", navodno su svc foimc
danasn|cg zivota na zcml|i nastalc iz |cdnc foimc zivota ko|a |c dosla u
posto|an|c pic visc od tii mili|aidc godina. Bcz obziia na to ko|i |c pio-
ccs pioizvco danasn|u floiu i faunu, mi bismo danas imali sa•uvan visc
ncgo adckvatan zapis u obliku fosila da dokumcntu|c piomcnc ko|c su
sc navodno dogodilc.
Picdvidan|a zasnovana na modclu
stvaian|a i cvoluci|c
\ picthodno| diskusi|i smo dcfinisali sta sc podiazumcva pod stvaia-
n|cm i cvoluci|om. Opisali smo navodnc cvolucionc mchanizmc i svc ono
sto nam l|udsko znan|c mozc icci o pioccsu stvaian|a. Sad smo spicmni
da picdstavimo dokazc ko|i sc moia|u naci u fosilnom zapisu na osnovu
modcla stvaian|a sa |cdnc stianc, i na osnovu modcla cvoluci|c sa diugc.
Modcl stvaian|a. Na osnovu modcla stvaian|a, picdvidcli bismo |cdnu
cksplozivnu po|avu u fosilnom zapisu visoko komplcksnih foimi zivota,
bcz dokaza picda•kih foimi. Picdvidcli bismo da sc svi visi tipovi zivota,
to |cst bazi•nc bil|nc i zivotin|skc foimc, |avl|a|u naglo u fosilnom zapisu,
bcz dokaza o piclaznim foimama ko|c povczu|u |cdnu bazi•nu vistu sa
diugom.
Tako bismo o•ckivali da nadcmo fosilnc ostatkc, na piimci, pasa,
ma•aka, mcdvcda, slonova, kiava, kon|a, slcpih miscva, dinosauiusa,
kiokodila, ma|muna i l|udi, bcz dokaza o n|ihovim za|cdni•kim piccima.
Svaki glavni tip u svo|o| na|iani|o| po|avi u fosilnom zapisu poscdovao bi
sasvim iazvi|cnc svc kaiaktciistikc ko|c sc koiistc da bi sc dcfinisao ta|
odicdcni tip.
Ivolucioni modcl. Na osnovu modcla cvoluci|c picdvidcli bismo da
na|staii|i slo|cvi u ko|ima sc nalazc fosili sadizc na|piimitivni|c foimc
zivota sposobnog da ostavi fosilni zapis. Kako bi sc sukccsivno mladi slo-
|cvi ispitivali, o•ckivali bismo da vidimo postcpcni piclaz ovih iclativno
|cdnostavnih foimi zivota u svc visc i komplcksni|c foimc zivota. Kako
su svc zivc foimc divcigiialc u milionc vista ko|c su posto|alc u pioslosti
i ko|c posto|c danas, o•ckivali bismo da nadcmo piclaz |cdnc foimc u
diugu.
Picdvidcli bismo da sc novi tipovi nc |avl|a|u izncnada u fosilnom
zapisu poscdu|uci svc kaiaktciistikc ko|c sc koiistc da bi sc dcfinisala ta
giupa, vcc da zadizava|u kaiaktciistikc koiistcnc da sc dcfinisc picda•ka
giupa.
Ako |c iiba cvoluiiala u vodozcmca, kao sto cvolucionisti vciu|u, onda
bismo picdvidali da ccmo naci piclaznc foimc ko|c pokazu|u postcpcni
piclaz pcia|a u stopala i nogc. Naiavno, mnogc diugc piomcnc u
anatomi|i i fiziologi|i iibc moialc bi da sc |avc u piomcni zivotin|c ko|a
|c piilagodcna da cco svo| zivotni vck piovcdc u vodi - u diugu, ko|a
piovodi zivot izvan vodc. Daklc, piclaz pcia|a u stopalo bilo bi lako
piatiti.
Ako su od gmizavaca nastalc pticc, onda bismo o•ckivali da nadcmo
piclaznc foimc u fosilnom zapisu ko|c bi pokazivalc postcpcni piclaz
picdn|ih udova picda•kog gmizavca u kiila pticc, i postcpcni piclaz nckc
stiuktuic gmizavca u pci|c pticc. Ovo su opct o•iglcdni piclazi ko|c bi
bilo lako piatiti u fosilnom zapisu. Naiavno, dolazilo bi i do mnogih
diugih piomcna u isto vicmc, kao sto |c pictvaian|c zadn|ih nogu gmi-
zavca u pti•|c nogc, gmizava•kc loban|c u pti•|u, itd.
Kod ptciozauiusa, ili lctccih gmizavaca, mcmbianu kiila odizavao |c
|cdan cnoimno pioduzcni •ctviti pist. Ako |c ptciozauius zaista
cvoluiiao iz |cdnog nclctcccg gmizavca, onda bismo picdvidali da fosil-
ni zapis da|c piclaznc foimc postcpcnog povccan|a •ctvitog pista, za|cd-
no sa nastankom diugih |cdinstvcnih stiuktuia.
!osilni zapis bi ticbalo da dâ hil|adc i hil|adc piclaznih foimi. !stina |c
da bi picma cvoluciono| gcologi|i samo |cdan mali dco svih bil|aka i
zivotin|a ko|c su ikad posto|alc bio sa•uvan u vidu fosila. Takodc |c isti-
na da smo mi do sada otkiili samo |cdan mali dco fosila ko|i su pohia-
n|cni u stcnama. Pa ipak, mi smo otkiili |cdan dosta icpiczantivan bio|
fosila ko|i posto|i. Cin|cnica |c da nasi muzc|i poscdu|u oko 25O.OOO
iazli•itih fosilnih vista, picdstavl|cnih mnogim milionima katalo-
giziianih fosila.
!spitivan|c uzoiaka fosilnog zapisa danas |c toliko tcmcl|no, da
piimcdbc o ncsaviscnstvu u tom zapisu visc nc vicdc. Dzoidz (Gcoigc)
tvidi:
Ncma poticbc da sc visc piavdamo zbog siiomastva fosilnog zapisa.
Na ncki na•in on |c postao toliko bogat da sc sa n|imc skoio visc nc
mozc ni iaditi, i otkiiva sc tcmpom ko|i nadmasu|c n|cgovo intc-
giisan|c.
13
1asno |c, zatim, da bi poslc 15O godina intcnzivnog istiazivan|a bio
otkiivcn vcliki bio| o•iglcdnih piclaznih foimi, da su picdvidan|a cvolu-
cionc tcoii|c ta•na.
Otkiili smo doslovno mili|aidc fosila staiih bcski•mcn|aka i staiih iiba.
Za piclaz iz bcski•mcn|aka u ki•mcn|akc vciu|c sc da |c zahtcvao mnogc
34 35
milionc godina. Za populaci|c sc pictpostavl|a da konstituisu |cdinicc
cvoluci|c, i naiavno, samo uspcsnc populaci|c piczivl|ava|u. !zglcda
|asno, zatim, da ako nalazimo fosilc bcski•mcn|aka za ko|c sc pict-
postavl|a da su picda•kc u odnosu na iibc, i ako nalazimo fosilc iiba, si-
guino ticba da nadcmo i fosilc piclaznih foimi.
Nalazimo fosilc iiba sakopciki za ko|c sc navodi da su pioizvclc
vodozcmcc. Nalazimo fosilc takozvanih "piimitivnih" vodozcmaca. Posto
bi piclaz od iibc do vodozcmca zahtcvao mnogc milionc godina za
vicmc ko|ih bi mnogc stotinc miliona, •ak i mili|aidi piclaznih foimi
moialo da zivi i umic, mnogc od ovih piclaznih foimi bi ticbalo da budu
otkiivcnc u fosilnom zapisu, •ak i ako |c samo |cdan mali dco ovih zivo-
tin|a sa•uvan u obliku fosila. Zapiavo bi otkiicc samo pct ili scst
piclaznih foimi iaspiscnih u vicmcnu bilo dovol|no da dokumcntu|c
cvoluci|u.
Tako bi bilo kioz ccli fosilni zapis. Nc bi bilo ni na|man|c tcskocc u
nalazcn|u piclaznih foimi. Stotinc piclaznih foimi ticbalo bi da ispu-
n|ava|u muzc|skc zbiikc. Ako uopstc nalazimo fosilc, ticba da nalazimo
i piclaznc foimc. Zapiavo, tcskoca u smcstan|u fosila unutai |cdnc
odicdcnc katcgoii|c ticbalo bi da |c pic piavilo ncgo izuzctak.
\kiatko
Kontiast izmcdu ova dva modcla i picdvidan|a zasnovana na svakom
od modcla mozc sc sumiiati ovako:
Ova dva modcla dozvol|ava|u da sc napiavc slcdcca picdvidan|a u
poglcdu fosilnog zapisa:
36 37
Sa malo izuzctaka, kakva |c La Bica katianska |ama, fosili sc nalazc u
scdimcntnim naslagama. !oimiian|c scdimcntnih stcna ukl|u•u|c cio-
zi|u, tianspoit, talozcn|c i o•viscavan|c. Akci|a vctia, mizn|cn|c i
topl|cn|c, kisa i poplavc, uzioku|u iaspadan|c stcna. Rczultiia|ucc
•csticc, ko|c iangiia|u od cksticmno finih •cstica do vclikog kamcn|a,
picnosc sc vodom (nckc sc picnosc lcdnicima, vctiom i diugim sicdstvi-
ma, ali oni picdstavl|a|u izuzctnc slu•a|cvc), a zatim sc dcponu|u kad
voda dostignc |cdno miino podiu•|c. Kioz akci|u ccmcntiia|ucih agc-
nasa i/ili piitiska, ovc naslagc sc konsolidu|u u obliku scdimcntnih stcna.
Cvisti dclovi moiskih oiganizama mogu sc sa•uvati u moiskim scdi-
mcntima. Slatkovodnc oiganizmc i kopncnc zivotin|c i bil|kc mozc
uhvatiti i poncti voda ko|a sc kiccc, i pokopati ih sa scdimcntima. Kako
scdimcnti posta|u svc kompaktni|i pictvaia|uci sc u stcnc, kosti zivoti-
n|a ili otisak ostataka bil|aka ili zivotin|a mogu postati dco stcna. Ovi
ostaci naziva|u sc fosilima. Nckc scdimcntnc naslagc dcbclc su nckoliko
dcsctina ccntimctaia, ncki dcsctinc mctaia, a nckc, ictko, •ak i visc
stotina mctaia i visc.
Piimcn|u|c sc nckoliko piistupa u tuma•cn|u gcoloskc istoii|c.
\nifoimizam
\nifoimisti•ki konccpt gcoloskc istoii|c piihvata|u gotovo svi cvolu-
cionisti. Picma ovo| intcipictaci|i Zcml|inc istoii|c, posto|cci fizi•ki pio-
ccsi, ko|i dclu|u u sustini danasn|im bizinama, dovol|ni su da ob|asnc svc
gcoloskc foimaci|c. Kao sto su oiiginalno foimulisali Dzcms Haton
(1amcs Hutton) i Cails La|cl (Chailcs Lycll), svako pozivan|c na katas-
tiofu kao ob|asn|cn|c gcoloskih fcnomcna sc odbacu|c. Za ova| konccpt
|c skovana fiaza "sadasn|ost |c kl|u• za pioslost".
Picma ovo| intcipictaci|i, foimiian|c scdimcntnih naslaga, stotinama
mctaia dcbclih, zahtcvalo bi milionc godina. Takodc sc piihvata da bi
cvoluci|a zahtcvala mnogc milionc godina. \ skladu sa tim, staiost
Zcml|c, kakvim ga pioccn|u|u cvolucioni gcolozi, po•co |c da iastc
zapan|u|ucim tcmpom. Piimcna izvcsnih pictpostavki kod iadiomctii|-
skih mctoda datiian|a naposlctku |c dozvolila danasn|im gcolozima da
pioccnc staiost Zcml|c na oko 4,5 mili|aidi godina.
Gcolozi su klasifikovali scdimcntnc naslagc u skladu sa tipom fosila
ko|i sc nalazc u naslagama. Za izvcsnc fosilc sc vciu|c da su tu natalozcni
u toku |cdnog ogiani•cnog vicmcnskog iaspona. Ovi fosili naziva|u sc
"indcks fosilima" i cvolucionisti ih koiistc da idcntifiku|u i datiia|u stcnc.
38 39
3. GeoIosko vreme i geoIoski stub
Na piimci, stcnc ko|c sadizc fosilc izvcsnog tipa tiilobita naziva|u sc
kambii|umskim stcnama.
Ivolucionisti pictpostavl|a|u da su kambii|umskc scdimcntnc stcnc
bilc natalozcnc u toku |cdnog pciioda ko|i |c tia|ao piiblizno pcdcsct
miliona godina, po•cvsi pic oko 53O miliona godina. Ova| pciiod nazvan
|c kambii|umskim pciiodom. Oni pictpostavl|a|u da su diugc scdi-
mcntnc naslagc slcdilc hionoloskim icdom i da |c svaka obuhvatala mi-
lionc godina. Za kambii|umski pciiod sc uzima da |c piaccn oidovici-
|umskim, siluiskim, dcvonskim, kaibonskim, itd. pciiodom.
Ova| iaspoicd iazli•itih tipova naslaga ko|c nosc fosilc u |cdnom pict-
postavl|cnom vicmcnskom nizu, poznat |c kao gcoloski stub. N|cgova
stiuktuia zasnovana |c na pictpostavci o cvoluci|i. Tako sc uzima da su
sc pivi iazvili bcski•mcn|aci, zatim su ih slcdilc iibc, vodozcmci, gmizav-
ci i sisaii, tim icdom.
Ova| kiatki opis unifoimisti•kog konccpta gcoloskc istoii|c |c ncmi-
novno vilo uopstcn i po|cdnostavl|cn. Svaki standaidni udzbcnik
gcologi|c mozc sc konsultovati za dctal|ni|i opis ovog sistcma.
Modifikovani unifoimisti•ki konccpti
Dan-pciiod tcoii|a. Ncki zastupnici stvaian|a piilagodava|u uni-
foimisti•ki konccpt gcoloskc istoii|c uziman|cm da dani stvaian|a u 1.
Kn|izi Mo|si|cvo| nisu bili doslovni dvadcsct•ctvoio•asovni dani, vcc su
to bili stvaiala•ki pciiodi vicmcna. \zima sc da |c Bog dopustio da pio-
lazc iazli•iti pciiodi vicmcna izmcdu sukccsivnih pciioda stvaian|a, i da
su zivotin|c i bil|kc stvoicnc u nizu ko|i zahtcva gcoloski stub. Ova| kon-
ccpt ima ozbil|nc pioblcmc i u poglcdu Bibli|c i u poglcdu nau•nih
•in|cnica.
1
Gcp tcoii|a. Picma ovo| tcoii|i, 1. Kn|iga Mo|si|cva, 1. glava, 1. stih,
opisu|c po•ctno stvaian|c ko|c obuhvata gcoloska doba. 1cdan vcliki vic-
mcnski iaspon |c zatim nastupio izmcdu 1. Kn|igc Mo|si|cvc 1,1 i 1.
Kn|igc Mo|si|cvc 1,2. Za gcoloski stub sc vciu|c da sc foimiiao u toku
ovog po•ctnog pciioda stvaian|a i kasni|cg vicmcnskog iaspona.
1. Mo|si|cva 1,2 picvodi sc tako da sc •ita: "! svct |c postao bcz oblika
i piazan." Tako sc za Boga kazc da |c unistio svo|c po•ctno stvaian|c iz
nckog iazloga, mozda zbog pada Lucifcia ili Sotonc. Diugo stvaian|c u
scst doslovnih dvadcsct•cvoio•asovnih dana sc zatim opisu|c u slcdccim
stihovima. Tako sc vciu|c.
Ovu tcoii|u vicmcnskc piazninc piihvata|u mnogi konzcivativni
hiiscani i ona |c |cdan pokusa| da sc uskladi gcoloski stub sa svo|im
ogiomnim vicmcnskim pciiodima, i scst dvadcsctoio•asovnih dana
stvaian|a opisanih u 1. Kn|izi Mo|si|cvo|. Ova tcoii|a takodc ima piob-
lcma u vczi sa Bibli|om, kao i ozbil|nih nau•nih tcskoca.
2
Katastiofizam - modcl ncdavnog stvaian|a
Zagovoinici ovog modcla za intcipictaci|u gcoloskc istoii|c vciu|u da
ispiavno tuma•cn|c 1. Kn|igc Mo|si|cvc zahtcva piihvatan|c |cdnog
stvaian|a ko|c obuhvata scst dvadcsct•cvoio•asovnih dana. Dal|c,
gcncaologi|a nabio|ana u 1. Kn|izi Mo|si|cvo| i diugdc u Bibli|i, vciu|c
sc, ogiani•ila bi vicmc stvaian|a na oko dcsct hil|ada godina (plus ili
minus nckoliko hil|ada godina).
Mada su danasn|i gcoloski pioccsi mogli opciisati pii sadasn|im bizi-
nama dugc pciiodc vicmcna, zagovoinici ovog modcla tvidc da |c
ncmogucc ob|asniti vccinu vaznih gcoloskih foimaci|a u skladu sa uni-
foimisti•kim piincipima. Ovc foimaci|c ukl|u•u|u ogiomni Tibctanski
plato, 2 miliona kvadiatnih kilomctaia scdimcntnih naslaga visc hil|ada
mctaia dcbclih, a ko|i |c sada na visini od pct kilomctaia; foimaci|a
Kaiu Supcigiupa u Afiici za ko|u |c Robcit Bium (Robcit Bioom)
pioccnio da sadizi fosilc 8OO mili|aidi ki•mcn|aka;
3
naslagc fosila haiin-
gi u mioccnskim stcnama Kalifoini|c ko|c sadizc dokaz da |c oko mili-
|aidu iiba uginulo unutai podiu•|a od 1O kvadiatnih kilomctaia;
4
Kumbciland pccina u Mciilcndu, ko|a sadizi fosilizovanc ostatkc ncko-
liko dcsctina vista sisaia od slcpog misa do mamuta, za|cdno sa fosilima
nckih gmizavaca i ptica - ukl|u•u|uci zivotin|c ko|c su sad piilagodcnc
iazli•itim klimama i stanistima, od aikti•kih icgiona do tiopskih zona.
5
\nifoimisti•ki konccpt |c takodc ncdovol|an da ob|asni izgiadn|u plani-
na, kao ni tako vclikih foimaci|a lavc kao sto |c Kolumbi|ski plato u
scvciozapadnom dclu S|cdin|cnih Dizava, slo| lavc dcbco nckoliko stoti-
na mctaia, ko|i pokiiva visc od 5OO.OOO kvadiatnih kilomctaia.
\ciu|c sc da sc vccina gcoloski vaznih foimaci|a na Zcml|i mozc ob|as-
niti timc da |c nastala kao iczultat globalnog No|cvog potopa, opisanog
u 1. Kn|izi Mo|si|cvo|, za|cdno sa piatccim ogiomnim kictan|ima na
Zcml|i, vulkanskim aktivnostima, diamati•nim piomcnama u kli-
matskim uslovima i diugim katastiofi•kim dogada|ima. !osilni zapis |c
pic zapis o masovnom unistcn|u, smiti i sahian|ivan|u vodom i n|cnim
sadizanim scdimcntima, ncgo zapis o tiansfoimaci|i.
Bianitcl|i ovc intcipictaci|c Zcml|inc istoii|c nc samo da sc suo•ava|u
sa |cdnom nczavidnom pozici|om u ko|o| sc naziva|u totalnim |cicticima,
vcc |c poticbno |cdno masovno picispitivan|c i ponovna intcipictaci|a
gcoloskih podataka. Moiamo sc, mcdutim, sctiti da |c ovu situaci|u
cksplicitno pioickla Bibli|a. Potop |c do skoia bio gcncialno piihvaccn,
i svc do oko 18OO. godinc nasc cic intcipictaci|a gcologi|c kakva |c u•cna
na vclikim univcizitctima kao sto su Kcmbiidz, Oksfoid, Haivaid i 1c|l
bila |c zasnovana na potopsko| gcologi|i. Otpiilikc u ovo vicmc, tcoii|c
Hatona, La|cla i diugih, zapo•clc su icvoluci|u u intcipictaci|i gcoloskc
istoii|c, i danas sc svaka globalna katastiofa, kao sto |c No|cv potop,
40 41
potuno odbacu|c u u•cn|ima gcologi|c na svim glavnim svctskim uni-
vcizitctima.
Ova| iazvo| ispun|ava pioiostvo Bibli|c. Ona ob|asn|ava da cc picd
kia| istoii|c ovakvc planctc iuga•i ismcvati obccan|c dolaska Mcsi|c
tvidcci da su od po•ctka stvaian|a uslovi uvck isti kao sto su i danas (uni-
foimizam), i da do vclikog svctskog potopa opisanog u 1. Kn|izi
Mo|si|cvo| nikada ni|c ni doslo.
Rcintcipictaci|a gcoloskih podataka u skladu sa potopskom gcologi-
|om ukl|u•ivala bi ponovno pioccn|ivan|c svih mctoda datiian|a,
ukl|u•u|uci naio•ito |cdan kiiti•ki picglcd mctoda iadiomctii|skog dati-
ian|a. Sa takvim iadom sc vcc dosta odmaklo. Ticba shvatiti da ncma
diicktnog mctoda odicdivan|a staiosti bilo kakvc stcnc. Mada su na
iaspolagan|u vilo ta•nc mctodc za odicdivan|c danasn|ih iazmcia uian-
olovo, toii|um-olovo, kali|um-aigon, i diugih izotopskih odnosa u stcna-
ma - ncma, naiavno, diicktnc mctodc za pioccn|ivan|c po•ctnih odnosa
ovih izotopa u stcnama kada su sc onc tck foimiialc. Radiohionolozi
moia|u piibcci indiicktnim mctodama ko|c ukl|u•u|u izvcsnc bazi•nc
pictpostavkc. Nc samo da ncma na•ina da sc vciifiku|c val|anost ovih
pictpostavki, vcc u ovim pictpostavkama posto|c nciazdvo|ni faktoii ko|i
obczbcdu|u da vicmcna tako izvcdcna, bila ta•na ili nc, uvck iangiia|u
milionima do mili|aidama godina (iskl|u•u|uci ugl|cnik C-14 mctodu,
ko|i sc koiisti za datiian|c uzoiaka samo nckoliko hil|ada godina staiih).
Skoiasn|c publikaci|c
6
izlozilc su slabosti i ncdostatkc u iadiomctii|-
skim mctodama datiian|a, a nckc, takodc skoiasn|c,
7
opisalc su mnogc
pouzdanc hionomctic ili "vicmcnskc •asovnikc" ko|i ukazu|u na malu
staiost Zcml|c. Diskusi|c o katastiofi•ko| intcipictaci|i istoii|skc
gcologi|c mogu sc naci u bio|nim kn|igama i skoiasn|im publikaci|ama.
8
Autoiovo |c uvcicn|c da ispiavno bibli|sko tuma•cn|c zahtcva piih-
vatan|c katastiofizma, ko|c govoii o skoiasn|cm stvaian|u nasc planctc.
Ako sc ova intcipictaci|a piihvati, modcl cvoluci|c, naiavno, posta|c
nczamisliv. Da bismo, stoga, pioccnili cvoluci|u kao |cdan intcipictativni
modcl za ob|asn|cn|c poickla, i da bi upoicdili picdvida|ucu vicdnost
ovog modcla u odnosu na modcl stvaian|a, pictpostavkc cvolucionih
gcologa ko|c sc ti•u tia|an|a gcoloskih pciioda i val|anost n|ihovih pict-
postavki u poglcdu gcoloskog stuba moia|u sc koiistiti za|cdno sa tim
modclima. Stoga ccmo na slcdccim stianicama ovc kn|igc pisati kao da
su kambii|umskc, oidovici|umskc, siluiskc i diugc scdimcntnc naslagc
bilc zaista natalozcnc u toku vicmcnskih iaspona ko|c gcncialno pict-
postval|a|u cvolucionisti, i da |c stiuktuia gcoloskog stuba u obliku
sukccsivnih gcoloskih pciioda, kakav piihvata|u cvolucioni gcolozi,
ta•an.
Mcdutim, •ak i kad sc ovc pictpostavkc piihvatc, podaci iz fosilnog
zapisa nc slazu sc sa picdvidan|ima cvolucionog modcla. Stoga, bila
Zcml|a staia 1O hil|ada, 1O miliona ili 1O mili|aidi godina, fosilni zapis nc
podizava opstu tcii|u cvoluci|c.
42 43
Zivot sc |avl|a naglo u visokoiazvi|cnim foimama
Picma cvoluciono| tcoii|i, zivot sc pivi put po|avio na ovo| plancti u
obliku mikioskopskog, |cdnoccli|skog oiganizma. Ob|avl|cnc su stotinc
•lanaka i kn|iga ko|c sadizc spckulaci|c o tomc kako |c do ovog dogada|a
moglo doci, i na iaspolagan|u su kiitikc ovih idc|a ko|c su pisali nau•nici
ko|i zastupa|u stvaian|c.
1
Na kia|u cvolucionisti vciu|u da ta piva foima
zivota nc samo da |c divcigiiala u mnogc |cdnoccli|skc oiganizmc ko|c i
sada posto|c - baktcii|c, algc, gl|ivc, amcbc - vcc da su viscccli|ski oiga-
nizmi cvoluiiali od |cdnog ili visc ovih |cdnoccli|skih oiganizama.
\piavo to kako sc ovo dcsilo i ko|i su nosioci bili ukl|u•cni, picdstavl|a
|cdnu od na|vccih, |os ncicscnih mistcii|a cvoluci|c. Mctazoc, t|.
visokomplcksnc viscccli|skc stiuktuic sa spcci|alizovanim oiganima,
naglo sc po|avl|u|u potpuno foimiianc u fosilnom zapisu. Ncma posicd-
nika na iaspolagan|u u fosilnom zapisu ko|i bi povczivali |cdnoccli|skc
oiganizmc sa komplcksnim bcski•mcn|acima, a ko|i su navodno iz n|ih
pioizasli.
Pivi obilan fosilni zapis komplcksnih bcski•mcn|aka po|avl|u|c sc u
stcnama takozvanog kambii|umskog pciioda. Ivolucionisti pictpostav-
l|a|u da su scdimcnti ko|i su foimiiali kambii|umskc stcnc po•clc sa
dcponovan|cm pic oko 6OO miliona godina, i da sc vicmc ukl|u•cno u
n|ihovo dcponovan|c piotczalo na oko 5O miliona godina. \ kambii-
|umskim stcnama nadcni su fosili tiilobita, sundcia, biahiopoda, civa,
mcduza, moiskih |czcva, moiskih kiastavaca, iakova i ostalih komplck-
snih bcski•mcn|aka. Po|ava ovc vclikc iaznovisnosti komplcksnih oiga-
nizama tako |c izncnadna, da |c opstc piotuma•cna kao "kambii|umska
cksplozi|a" u gcolosko| litciatuii.
Scdimcntnc stcnc za ko|c sc vciu|c da su sc foimiialc pic kambii|um-
skog pciioda piipisu|u sc |cdnom dosta maglovitom pciiodu ko|i sc nazi-
va pickambii|umski. Stcnc pickambii|umskog pciioda gcncialno lczc
ispod kambii|umskih (mada nc uvck), i vciu|c sc da su sc tamo natalozilc
u toku visc stotina miliona godina ko|c su picthodilc kambii|umu. Danas
ima mnogo izvcsta|a u nau•no| litciatuii o otkiicu fosila mikioskopskih
|cdnoccli|skih oiganizama u pickambii|umskim stcnama kao sto su bak-
tcii|c i algc. Na osnovu ovoga, cvolucionisti tvidc da sc zivot po|avio na
Zcml|i pic visc od tii mili|aidc godina, mozda pic •ak 3,5 mili|aidi go-
dina.
Bilo bi dobio ubaciti |cdnu notu upozoicn|a na ovo| ta•ki u poglcdu
ovih izvcsta|a. !zvcsno |c da su mnogi od n|ih pod znakom pitan|a i
otvoicni su za iaspiavu. Ncki iadovi sugciisali su na ncsiguinosti takvih
idcntifikaci|a.
2
Na piimci, mada piihvata|u mogucnost da su izvcsni
mikiofosili pickambii|umskog doba bili bioloskog poickla, Indzcl
(Ingcl) i kolcgc su upozoiili da:
\spostavl|an|c piisustva bioloskc aktivnosti za vicmc vilo ianog
pickambii|umskog pciioda |asno postavl|a tcskc pioblcmc... skcpti-
cizam o ovo| visti dokaza o ianom pickambii|umskom zivotu |c na
mcstu.
3
\ svakom slu•a|u, ako su |cdnoccli|ski oiganizmi dovcli do vclikog
niza komplcksnih bcski•mcn|aka ko|i |c naglo izbio na sccnu, a gotovo
tii mili|aidc godina |c pioslo izmcdu nastanka zivota i ovc "kambii-
|umskc cksplozi|c" slozcnih bcski•mcn|aka, moiamo naci zapis o to|
cvoluci|i ncgdc u stcnama pickambii|umskog pciioda. Svc od Daivina
na ovamo stcnc su bilc intcnzivno istiazivanc iadi ovog zapisa, ali su za
cvolucionistc iczultati stiasno iazo•aiava|uci. Nigdc na ovo| Zcml|i - ni
na |cdnom kontincntu, niti na dnu i|cdnog okcana - nismo mogli naci
posicdnikc izmcdu |cdnoccli|skih oiganizama i komplcksnih bcski•mc-
n|aka. Gdc god ili kad god ih nalazimo, od samog po•ctka, mcduzc su
mcduzc, tiilobiti su tiilobiti i moiski |czcvi su moiski |czcvi.
\ vczi sa ovim, Akscliod (Axcliod) tvidi:
1cdan od vclikih ncicscnih pioblcma gcologi|c i cvoluci|c |c po|ava
iaznovisnih, viscccli|skih moiskih bcski•mcn|aka u nizim kambii|um-
skim stcnama na svim kontincntima, a n|ihovo odsustvo u staii|im stc-
nama.
Poslc iazmatian|a iazli•itih tipova ko|i sc nalazc u kambii|umu,
Akscliod nastavl|a ovako:
Mcdutim, kad sc okicncmo ispitivan|u pickambii|skih stcna tiazcci
picthodnikc ovih ianih kambii|umskih fosila, oni sc nigdc nc mogu
naci. Za mnogc dcbclc (picko 1.5OO m) slo|cvc scdimcntnih stcna sada
sc zna da lczc u ncpickinutom nizu ispod slo|cva ko|i sadizc na|iani|c
kambii|umskc fosilc. Ovi scdimcnti su o•iglcdno bili pogodni za
o•uvan|c fosila |ci su •csto idcnti•ni sa stcnama ko|c ih pokiiva|u i
ko|c su fosilonosnc, pa ipak u n|ima nisu nadcni fosili.
4
44 45
4. FosiIni zapis - od
mikroorganizama do ribe
Dzoidz Gc|loid Simpson sc hiabio boiio, ali nc i uspcsno sa ovim
pioblcmom, posto |c bio piinudcn da piizna da odsustvo pickambii|um-
skih fosila (osim fosila mikiooiganizama) picdstavl|a "vcliku mistcii|u
istoii|c zivota".
5
Zna•a|an bio| cvolucionista, od ko|ih smo vcc citiiali Aksclioda i
Simpsona, podizava to da nisu nadcni fosili ncsumn|ivo viscccli|skih
oiganizama u stcnama ko|c su ncspoino staii|c od kambii|umskih. Na
piimci, 1973. godinc |c Picston Kloud (Picston Cloud), cvolucioni
gcolog, iziazio svo|c ubcdcn|c da |os ncma zapisa ncdvosmislcnih
viscccli|skih oiganizama u ncsumn|ivim pickambii|umskim stcnama.
6
\ skoii|c vicmc, mcdutim, za |cdnu zbiiku vccinom viscccli|skih oiga-
nizama, ko|a |c postala poznata kao "Idiakaia fauna" po n|cnom pivom
otkiicu u Austiali|i,
7
vciu|c sc da |c goin|o-pickambii|umska i pict-
postavl|a sc da |c 68O miliona godina staia. N|cni picdstavnici su sada
poznati iz fosilnog zapisa pionadcnog nc samo u Austiali|i, vcc i u
N|ufaundlcndu, Inglcsko|, Sibiiu i 1uzno| Afiici. Svc do skoio za nckc
od ovih oiganizama sc vciovalo da su sli•ni danasn|im mcduzama, civi-
ma i diugim dupl|aiima. Piimcccno |c i nckoliko ostalih, picthodno
ncpoznatih i dosta pioblcmati•nih fosilnih oiganizama.
Ova otkiica nc olaksava|u pioblcm cvoluciono| tcoii|i. Ovi oiganizmi
ni na ko|i na•in nisu posicdnici izmcdu |cdnoccli|skih oiganizama i kom-
plcksnih bcski•mcn|aka picthodno nadcnih u kambii|umskim stcnama.
Onc |csu komplcksni bcski•mcn|aci. Dal|c, ncdavno |c ustanovl|cno da
oiganizmi Idiakaia faunc nisu isti kao civi, dupl|aii i bodl|okosci kam-
bii|umskog pciioda. \ stvaii, oni su tako bazi•no diuga•i|i, da |c ncd-
vosmislcno utvidcno da nisu mogli biti picci ni|cdnc od kambii|umskih
zivotin|a.
8
Potvidcno |c da |c |cdno, picthodno ncpiiznato, masovno
unistcn|c climinisalo svc ovc oiganizmc mnogo miliona godina pic kam-
bii|uma.
Sad ccmo opisati visc skoiasn|ih iadova ko|c diskutu|u o svcpiisutnom,
zbun|u|uccm i tia|nom pioblcmu za cvolucionu tcoii|u nastalom uslcd
cksplozivnc po|avc ogiomnog niza komplcksnih bcski•mcn|aka u fosil-
nom zapisu, sa potpunim odsustvom picdaka, i bcz tiaga piclaznih foimi
izmcdu iaznih vista bcski•mcn|aka. Ri•aid Davkins (Richaid Dawkins),
biitanski biolog i cvolucionista, kazc:
Kambii|umski slo|cvi stcna, staiosti od oko 6OO miliona godina (cvolu-
cionisti sada datiia|u po•ctak kambii|uma na pic oko 53O miliona go-
dina), na|staii|i su u ko|ima nalazimo vccinu glavnih bcski•mcn|a•kih
giupa. A mnogc od n|ih nalazimo u napicdnom stadi|umu cvoluci|c,
vcc pivi put kad sc po|avl|u|u. Kao da su tu piosto posadcni, bcz ikakvc
cvolutivnc istoii|c. Suvisno |c icci da |c ova po|ava izncnadnc po|avc
obiadovala zastupnikc konccpta stvaian|a.
9
Da, zaista! !zncnadna po|ava ovih potpuno foimiianih oiganizama
zaista iadu|c zastupnikc stvaian|a. To |c ta•no ono sto sc picdvida na
osnovu stvaian|a. Daglas !utu|ma, vaticni piotivnik stvaian|a, u svo|o|
kn|izi o cvoluciono| biologi|i pisc:
Smatia sc vciovatnim da su sva zivotin|ska kola postala iazli•ita pic ili
u toku kambii|uma, |ci sc sva |avl|a|u potpuno foimiiana, bcz posicd-
nika ko|i bi povczivali |cdnu foimu sa diugom.
1O
Tako, !utu|ma moia da piizna da sc sva zivotin|ska kola (kolo |c
na|siia katcgoii|a ili takson bil|aka i zivotin|a; na piimci, svi ki•mcn|aci
- iibc, vodozcmci, gmizavci, pticc i sisaii, ukl|u•u|uci •ovcka - smcstcni
su u kolo Choidata), baicm sva kola bcski•mcn|aka, |avl|a|u u fosilnom
zapisu apsolutno bcz dokaza da su nastalc iz picthodnih oblika.
Dzc|ms \alcntin (1amcs W. \alcntinc), palcontolog sa \nivcizitcta
Kalifoini|a, Santa Baibaia, opisu|c ta| pioblcm ovako:
\ccina autoiitcta sc slazc da su sva kola viscccli|skih oiganizama kom-
plcksni|a od pl|osnatih civa (ili mozda gotovo sva) potckla bai indi-
icktno od osnovnih picda•kih giupa ko|c su sli•nc pl|osnatim civima,
posto svc dclc mnogc kaiaktciistikc. Mcdutim, ncma slagan|a u poglc-
du stvainih putcva tog poickla; gotovo svaku dalcko mogucu picdak-
potomak kombinaci|u sugciisao |c ova| ili ona| nau•nik. Opct, piiioda
posicdni•kih foimi izmcdu poznatih giupa bicc o•ito diuga•i|a za
|cdan picda•ko-potoma•ki pai ncgo za diugi.
!osilni zapis |c od malo koiisti u piuzan|u diicktnih dokaza za
putcvc poickla kola ili klasa bcski•mcn|aka. Svako kolo sa fosilnim
zapisom vcc |c iazvilo svo| kaiaktciisti•ni plan giadc kada sc pivi put
po|avilo, koliko to mozcmo icci iz fosilnih ostataka, i ni|cdno kolo ni|c
povczano ni sa |cdnim diugim picko posicdni•kih fosilnih tipova.
Zapiavo, ni|cdna od klasa bcski•mcn|aka nc mozc sc povczati nizom
posicdnika sa diugom klasom. O odnosima izmcdu kola i klasa moia
sc zakl|u•ivati na osnovu n|ihovc sli•nosti. Mcdutim, •ak ni na|-
napicdni|c tchnikc filogcnctskih analizc do sada nisu uspclc da
iazicsc vclikc iazlikc u misl|cn|u o odnosima mcdu kolima (ili mcdu
klasama, takodc).
11
Mnoga kola bcski•mcn|aka, kao sto su to skol|kc, puzcvi, biahiopodi,
moiski |czcvi, sundcii, mcduzc, tiilobiti, itd., iazliku|u sc diasti•no |cdna
od diugih, pa ipak cvolucionisti vciu|u, kako to \alcntin opisu|c, da su
sva ona cvoluiiala od istog za|cdni•kog pictka - |cdnog oiganizma
sli•nog pl|osnatom civu! To |c zanovano •isto na vcii, iazumc sc, |ci kako
to \alcntin opisu|c kasni|c u istom •lanku, oni oiganizmi ko|i su iazvili
skclctnc stiuktuic (oni sa •vistim dclovima, kao skol|kc, puzcvi, tiilobiti,
koiali, itd.) u•inili su to nczavisno i bcz ostavl|an|a bilo kakvih tiagova
picdaka ili piclaznih foimi. On kazc:
46 47
Svako od kola ko|c |c iazvilo tia|nc skclctnc lini|c potomaka u toku
ovog pciioda u•inila |c to nczavisno, sto sugciisc da su piilikc za cpi-
faunalni zivot bilc otvoicnc siiokom nizu adaptivnih tipova. Dal|c,
mnoga od tia|no skclctnih kola ko|a sc |avl|a|u u kambii|umskim stc-
nama picdstavl|cna su |cdnim bio|cm |asno iazli•itih podgiupa, klasa,
ili icdova, ko|i sc |avl|a|u izncnada, bcz poznatih posicdnika.
12
\zima|uci u obzii bio| kola i bio| klasa unutai svakog kola ko|i sc |av-
l|a u kambii|umskim stcnama, \alcntin pioccn|u|c da |c oko 3OO oigani-
zama sa iazli•itim osnovnim tclcsnim planom i potplanom nadcno u tim
stcnama. Mili|aidc puta mili|aidc fosila ovih oiganizama sahian|cno |c u
kambii|umskim stcnama iaspiscnim po povisini Zcml|c. Ovc stcnc, i
pickambii|skc stcnc, ticbalo bi da sadizc visc mili|aidi fosila vclikog
bio|a posicdcnika ko|i bi posto|ali da |c cvoluci|a istinita - a ipak nikad
ni|c nadcn ni|cdan!
Godinc 1984. |c u Ccngi|angu, u kincsko| |uzno| piovinci|i 1unan,
doslo do spcktakulainog otkiica ogiomnog niza komplcksnih
bcski•mcn|aka u kambii|umskim stcnama. Slo|cvi u ko|ima su ti fosili
bili nadcni, picma palcontolozima, piipada|u vilo ianom kambii|umu.
To otkiicc izvisio |c Di. Hou Ksianguang (Hou Xianguang), a o
piou•avan|u tih fosila izvcstio |c svcdski nau•nik Di. 1an Bcigstiom.
13
Picma Bcigstiomu,
14
"kambii|umski piclaz bio |c pic icvoluci|a ncgo
cvoluci|a". Govoicci o onomc sto |c nazvano "bu|nim siicn|cm napicdni-
|ih zivotnih oblika", Bcigstiom kazc da |c "cvoluci|a ovih oiganizama
izglcda bila izncnadna i iaspiostian|cna po|ava". Nc samo da su to bili,
picma cvolucionistima, na|staii|i takvi fosili ikad nadcni, vcc su n|ihovi
mckani dclovi bili ncobi•no dobio o•uvani. ! poicd svo|c pictpostavl|cnc
vclikc staiosti, vccina ovih fosilnih giupa piipada zivotin|skim giupama
ko|c |os uvck posto|c. Tako, ovi oiganizmi nisu bila sicusni, piimitivni
picthodnici kasni|ih, napicdni|ih oblika kako bi to cvolucionisti o•cki-
vali. !zvcstava sc da |c |cdan od oiganizama plutao pola mctia iznad
okcanskog dna, diugi |c imao vcliki disk sa konccntii•nim vazdusnim
komoiama podcl|cnim u bio|nc picgiadc, a na|vcca nadcna zivotin|a
bila |c pola mctia duga sa snaznim scgmcntiianim udovima. Nadcnc su
tii vistc tiilobita. Tiilobiti, za ko|c sc sad vciu|c da su is•czli, bili su isto
onako komplcksni kao i bilo ko|i danas posto|cci bcski•mcn|ak.
Sto sc dolazi do visc otkiica, cvolucionisti sc svc visc stczu. Oni su
obi•no datiiali po•ctak kambii|umskog pciioda na oko 6OO miliona go-
dina, i uzimali da |c n|cgovo tia|an|c bilo oko 8O miliona godina. Sad
piipisu|u n|cgovom po•ctku staiost od oko 53O miliona godina, a mozda
i •ak 52O miliona, i piimoiani su da sabi|u postanak ogiomnog niza kom-
plcksnih bcski•mcn|aka u vicmcnski iaspon za ko|i vciu|u da mozc
obuhvatati nc visc od pcdcsct do dcsct miliona godina, a na|vciovatni|c
pct miliona godina.
15
Pct miliona godina |c samo ticn na n|ihovo| cvolu-
ciono| vicmcnsko| skali. Na|zad, oni vciu|u da su |cdnoccli|ski oiganiz-
mi posto|ali na Zcml|i tii mili|aidc godina pic ncgo sto su sc ovc kam-
bii|umskc zivotin|c po|avilc niotkuda.
Stcfan Bcngtson, svcdski palcontolog, opisu|c tu situaci|u ovako:
Ako i|cdan dogada| u istoii|i zivota naliku|c mitovima o stvaian|u
•ovcka, to |c ova izncnadna iaznolikost moiskog zivota, kad su
viscccli|ski oiganizmi postali dominantni aktcii u ckologi|i i cvoluci|i.
Zbun|u|uci (i ncpii|atan) za Daivina, ova| dogada| nas |os uvck zaslc-
pl|u|c i sto|i kao |cdna vclika bioloska icvoluci|a upoicdiva sa izumom
samoicpiodukci|c i poicklom cukaiiotskc ccli|c. Zivotin|ska kola
po|avila su sc iz pickambii|umskih magli sa vccinom osobina svo|ih
savicmcnih potomaka.
16
Da, zaista, ova izncnadna po|ava komplcksnih bcski•mcn|aka "iz
pickambii|umskc maglc" bcz tiaga picdaka ili piclaznih foimi |os uvck
zbun|u|c i dovodi u ncpiiliku cvolucionistc danas, isto kao sto |c i
Daivina, |ci 135 godina poslc Daivina cvolucionisti nisu blizc icscn|u tc
"mistcii|c" ncgo sto |c to bio on. Bcngtson nam kazc da: "Ako i|cdan
dogada| u istoii|i zivota li•i na mitovc o stvaian|u •ovcka, to |c ova iznc-
nadna iaznolikost moiskog zivota..." Opct kazcmo: Da, zaista!
Iksplozi|a komplcksnih zivih oiganizama nadcnih u fosilnom zapisu |c
ta•no ono sto |cstc i sto moia biti picdvidcno na osnovu stvaian|a.
Stvaian|c ni|c mit. Mit |c tcoii|a cvoluci|c, mit izmisl|cn da ob|asni nas
postanak bcz Boga.
Konvc| Moiis (S. Conway Moiiis), palcontolog sa Kcmbiidz
\nivcizitcta, ko|i |c intcnzivno piou•avao kambii|umskc fosilc, kazc u
poglcdu postanka ovih oiganizama:
Nckoliko piincipa |c siioko, ali nc i opstc piihvaccno, ali nc posto|i
ni|cdna kohcicntna filogcni|a za oko 35 kola viscccli|skih oiganiza-
ma... Moifoloski |azovi ko|i, po dcfinici|i, odva|a|u kola, osta|u ncpic-
mosccni. Osta|cmo ncinfoimisani i o sad is•czlim posicdnicima i o
cvolutivnim pioccsima ko|i bi bili odgovoini za iazgianavan|c ianih
viscccli|skih zivotin|a u ono sto sad opazamo kao iazli•ita kola, svako
sa svo|om vlastitom tclcsnim giadom... "Kambii|umska cksplozi|a" |c
stvaini cvolucioni dogada|, ali n|cgov po•ctak |c ncpoznat. Bai 2O
hipotcza |c ponudcno, i mada aigumcnti ko|i povczu|u iaznolikost sa
nivoima kisconika, picdatoistvom, faunskom piovinci|alnoscu, i hcmi-
|om okcana, svi piivla•c podisku, stvai |c takva da "po|ava viscccli|skih
oiganizama osta|c glavna mistcii|a u istoii|i zivota".
17
Tako, Moiis posvcdo•ava •in|cnicu da ncmamo zapis pictpostavl|cnih
"sad is•czlih posicdnika", i osta|cmo u ncznan|u o cvolutivnim pioccsi-
ma ko|i su mogli pioizvcsti ova| ogiomni niz uvcliko iaznolikih, kom-
plcksnih zivotin|a.
48 49
1cdna od na|tcmcl|ni|ih diskusi|a o svim aspcktima "kambii|umskc
cksplozi|c" i n|cnim piopiatnim mistcii|ama nalazi sc u 1. poglavl|u
kn|igc Poicklo i iano gianan|c viscccli|skih oiganizama (Oiigin and
Iaily Radiation of thc Mctozoa), palcontologa !ilipa Signoia (Phillip
Signoi) i Dzcii Lipsa (1cic Lipps).
18
Oni po•in|u svo| izvcsta| ovom tvid-
n|om:
Komplcks istoii|skih dogada|a ko|i obuhvata postanak i ianu cvoluci-
|u viscccli|skih oiganizama istovicmcno |c i glavna cita i na|man|c
ob|asn|cni bioistoii|ski fcnomcn u istoii|i zivota. On |c na|visc zbun|u-
|uca stvai otkako sc palcontologi|a po|avila kao nau•na disciplina u 18.
i 19. vcku. Mnogi od hcio|skih figuia palcontologi|c (Bukland, La|cl,
Daivin, \alkot) i modcinc vodc (Kloud, Runcgai, Stcnli i \alcntin)
ponudili su hipotczc ili sccnaii|a za ob|asn|cn|c dogada|a ovog
kiiti•nog ticnutka u istoii|i zivota. Do danas, ni|cdna od ovih idc|a ni|c
siioko piihvaccna. (sti. 3, 4).
Oni izvcstava|u da:
!zncnadna po|ava iaznovisnih viscccli|skih skclctnih fosila na|avl|u|c
po•ctak fanciozoika (fanciozo|sko doba ukl|u•u|c sav fosilni zapis od
kambii|uma od sada)... ima malo dokaza da |c kapacitct za stican|c
skclcta bio stican postcpcno ili kioz |cdan duzi pciiod... siioka
iaznovisnost skclctnih tipova u vccina glavnih lini|a moiskih
bcski•mcn|aka |avl|a sc izncnada u fosilnom zapisu... Ikoloska iazno-
likost zivotin|a |c |cdnako diamati•na. Ovi oiganizmi zauzimali su
mnostvo siioko iaznovisnih stanista, od plitkog do dubokog moiskog
dna i do pu•inskih oblasti (sti. 7, 8).
Davsi skicu tc mistcii|c ko|a zahtcva ob|asn|cn|c, oni dctal|no nabia|a-
|u iaznc sccnaii|c sugciisanc za ob|asn|cn|c ovc vclikc piotivic•nosti
cvoluciono| tcoii|i. Ovi sccnaii|i spada|u u dvc vclikc klasc. Piva klasa
sugciisc |cdnu hipotcti•ki dugu, skiivcnu istoii|u zivotin|a piaccnu iznc-
nadnom po|avom komplctiianih foimi. Naiavno, ovo uopstc ni|c
ob|asn|cn|c. Piosto sc tvidi da picci i piclaznc foimc moia da su posto-
|ali, bcz obziia na potpuni ncdostatak dokaza. Diuga klasa sccnaii|a su-
gciisc da |c bilo nckih kiiti•nih bioloskih ili fizi•kih dogada|a ko|i bi
mogli ob|asniti izncnadnu po|avu tako vclikog niza komplcksnih zivoti-
n|a. Oko dvadcsct iazli•itih vaii|ctcta ob|asn|cn|a picdlozcno |c unutai
ovc dvc opstc klasc, i Signoi i Lips su ih svistali pod dcsct glavnih katc-
goii|a: skiivcna cvoluci|a; skclcti i zivotin|c; kisconik i zivotin|c;
giabczl|ivci i plcn; cvoluci|a vclikih dimcnzi|a; kaibonat, fosfat i okcan-
ska hcmi|a; glaci|aci|a, moiski nivo i iaznovisnost; tcktonika; gcnctski
mchanizmi; i mchani•ka cfikasnost. Raspiaviccmo samo o onima ko|c sc
na|•cscc siccu u nau•no| litciatuii.
Skiivcna cvoluci|a. Signoi i Lips isti•u, na piimci, da sc nc mozc doku-
mcntovati •ak ni posto|an|c tiaga fosila ko|i bi picthodili po|avi kom-
plcksnih bcski•mcn|aka. Aigumcnt •csto nudcn za |cdan dugi pciiod
skiivcnc cvoluci|c pic kambii|uma |c •in|cnica da su ti oiganizmi ko|i sc
naglo po|avl|u|u vilo komplcksni i vilo iaznoliki. !sti•c sc, na piimci, da
sc sasvim iazvi|cni tiilobiti nalazc siiom svcta; nikad nisu otkiivcni piim-
itivni posicdni oblici, niti su nadcni bilo kakvi oblici ko|i bi sc mogli sma-
tiati posicdnim izmcdu "piimitivnih" zglavkaia i n|ihovih na|blizih
iodaka. Mnogi cvolucionisti uzima|u, naiavno, da |c moiao posto|ati
|cdan dugi pciiod cvoluci|c ko|i |c pioizvco ovc oiganizmc, tako da oni
o•ito moia da su imali dugi pciiod cvoluci|c, bilo da mozcmo naci ili nc
bilo kakav tiag tc istoii|c. Ova| sccnaiio ni|c zasnovan ni na •cmu diu-
gom, naiavno, do na pictpostavci cvoluci|c.
Skclcti i cvoluci|a. Mnogi cvolucionisti su sugciisali da nisu nadcni
picci niti piclaznc foimc za kambii|umskc zivotin|c |ci su ti hipotcti•ni
picci bili svi mckog tcla, a zivotin|c mckog tcla, gcncialno, pioizvodc
malo fosila. Pic svcga, svc, ili piakti•no svc, od Idiakaia faunc o ko|o|
smo govoiili iani|c, bilc su viscccli|ski oiganizmi mckog tcla, i |avl|cno |c
o mnogim otkiicima ovih oiganizama siiom svcta. O navodnim
otkiicima fosila mikioskopskih, |cdnoccli|skih baktcii|a i algi |avl|ano |c
•csto u nau•no| litciatuii u toku piotcklih pai dcccni|a. Ako |c mogucc
naci fosilc mikioskopskih baktcii|a, siguino nc bi ticbalo da budc
tcskoca u nalazcn|u fosila svcga onoga izmcdu tih mikioskopskih oiga-
nizama i komplcksnih bcski•mcn|aka iz kambii|uma, •ak i da su svi oni
bili mckog tcla. Dal|c, nadcn |c vcliki bio| fosila oiganizama mckog tcla,
kao sto su mcduzc i civi, mnogi u vcoma o•uvanom stan|u.
!dc|a da su zivotin|c sa skclctom moglc cvoluiiati diicktno od oigani-
zama mckog tcla u sukobu |c sa dokazima. Signoi i Lips opisu|u
•in|cnicu da |c funkci|a mckc anatomi|c biahiopoda i skol|aka, na
piimci, tako blisko intcgiisana sa l|ustuiama ovih oiganizama da tc
zivotin|c nc bi bilc sposobnc za zivot bcz l|ustuia. \ piilog tomc oni
navodc publikaci|c Klouda,
19
Stcnli|a,
2O
i \alcntina i Iivina.
21
Oni dal|c
isti•u da sc aglutincntnc l|ustuic, ko|i nc zahtcva|u biomincializaci|u
(sastavl|cnc od skupa •cstica uzctih iz spol|nc sicdinc i ccmcnta ko|i lu•i
zivotin|a), po pivi put |avl|a|u na po•ctku kambii|uma. Ako sc fosili
oiganizama ko|i picthodc kambii|umu nc po|avl|u|u |ci ncma|u minc-
ializovanc skclctc, bai bi aglutincntnc l|ustuic ticbalo da sc |avl|a|u u
pickambii|umskim stcnama. Ni|c nadcna ni|cdna.
Kisconik i zivotin|c. Mnogi cvolucionisti su sugciisali da |c nastanak
komplcksnih bcski•mcn|aka postao moguc tck nakon sto sc dovol|na
koli•ina slobodnog kisconika akumuliiala u atmosfcii, i da sc to dcsilo
samo malo pic nastupan|a kambii|uma. Ta sugcsti|a sc |os uvck |avl|a u
nckim tckucim publikaci|ama. Ova idc|a sc pivi put ponudila kad su
50 51
gcoloski dokazi bili oskudni, i unapicd zamisl|cnc idc|c sc podcsavalc
picma onomc sto su cvolucionisti zclcli da vciu|u. Na|vcci dco gcoloskog
istiazivan|a piotcklih godina ustanovio |c bcz ikakvc sumn|c da |c
Zcml|a oduvck imala atmosfciu sa kisconikom, siguino otkako su sc-
dimcntnc stcnc tck po•clc da sc foimiia|u. Dimiot i Kimbcili (Dimioth
and Kimbcily), kanadski gcolozi, iczonovali su da |c distiibuci|a u scdi-
mcntnim stcnama minciala uiani|uma, gvozda, ugl|cnika i sumpoia
odicdcna koli•inom kisconika u atmosfcii. Kad su poicdili distiibuci|u
ovih minciala u scdimcntnim stcnama za ko|c sc pictpostavl|a da su vilo
mladc, sa onom nadcnom u nckim od na|staii|ih iaspolozivih stcna, za
ko|c sc pictpostavl|a da su izmcdu dvc i tii mili|aidc godina staic, nisu
nasli nikakvu iazliku.
22
!z|avili su da ova| nalaz ukazu|c na to da Zcml|a
ima atmosfciu sa visokim pioccntom kisconika svc otkako su scdi-
mcntnc stcnc po•clc da sc foimiia|u. Diuga istiazivan|a, Holanda, !iksa
i Zbindcna (Holland, !cakcs and Zbindcn),
23
Holanda i B|uksa
(Holland and Buckcs)
24
i Klcmi|a i Badhama (Clcmmcy i Badham),
25
sugciisu od oko dvc mili|aidc do skoio •ctiii mili|aidc godina za pii-
sustvo iclativno visokog pioccnta slobodnog kisconika u Zcml|ino|
atmosfcii. Tako |c sa siguinoscu ustanovl|ano da |c Zcml|ina atmosfcia
sadizavala obil|c kisconika dugo pic vicmcna ko|c cvolucionisti obi•no
piihvata|u za nastanak viscccli|skih oiganizama, bcz obziia na piccizno
vicmc piipisano tom dogada|u. Kako Signoi i Lips kazu, "...ncma dokaza
da |c kisconik bio ogiani•ava|uci faktoi u kasnom piotciozoiku".
26
Kaibonat, fosfat i okcanska hcmi|a. 1cdan bio| biologa i gcologa su-
gciisao |c da su aspckti okcanskc hcmi|c ko|i su picthodili nastanku
komplcksnih bcski•mcn|aka spic•avali foimiian|c skclcta, ali da su
piomcnc u to| hcmi|i zatim pomoglc foimiian|u skclcta, po•in|uci otpii-
likc u vicmc, ili kiatko vicmc pic, kad su sc komplcksni bcski•mcn|aci
izncnada po|avili u fosilnom zapisu. Ali kao sto Signoi i Lips isti•u, kalci-
|um-kaibonatni, kalci|um-fosfatni, biogcno-silici|umski i aglutincntni
skclcti su sc svi po|avili istovicmcno kod vclikog mnostva iaznovisnih
bcski•mcn|aka. Tako |c |asno da ni piomcna u atmosfciskim uslovima ni
u okcansko| hcmi|i ni|c mogla biti odgovoina za nastanak viscccli|skih
oiganizama.
Zakl|u•ci. Signoi i Lips kazu:
Moiski oiganizmi blizu gianicc piotciozoik-fanciozoik pokazu|u
iapidnu iaznovisnost u gotovo svim lini|ama, i po iazli•itim stcpcnima
oiganizaci|c, i po iazli•ito| ckologi|i, i po iazli•itim skclctnim tipovima,
i po iazli•itim nivoima ishianc.
N|ihov zakl|u•ak |c: "Po|ava viscccli|skih oiganizama osta|c glavna
mistcii|a u istoii|i zivota" (sti. 17).
Tako, mistcii|a kambii|umskc cksplozi|c osta|c. !ntcicsantno |c pos-
matiati kako sc cvolucionisti boic sa ovom kontiadikci|om u tcoii|i
cvoluci|c. Ildiidz (Ildicdgc), palcontolog u Amcii•kom piiiodn|a•kom
muzc|u, na piimci, poslc diskusi|c o Idiakaia fauni, kazc:
Tada sc dcsilo ncsto kao cksplozi|a. Po•cvsi od pic oko 6OO miliona
godina, i nastavl|a|uci od oko dcsct do pctnacst miliona godina,
na|iani|i znani picdstavnici glavnih vista zivotin|a ko|c i danas posto|c
u moiima po|avili su sc piili•no naglo. Ova| dosta dugi "dogada|" mozc
sc posmatiati u stcnskom zapisu: po cclom svctu, piiblizno u isto
vicmc, dcbcli slo|cvi stcna, bcz ikakvih lako piimctnih fosila,
pickiivcni su scdimcntima ko|i sadizc ogioman niz bcski•mcn|aka sa
l|ustuiama: tiilobita (izumilih siodnika iakova i insckata), biahiopo-
da, mckusaca. Svc tipi•nc foimc zivotin|a sa •vistom l|ustuiom ko|c i
sada vidimo u danasn|im okcanima po|avilc su sc, mada u piimitivno|,
piototipsko| foimi, u moiima od pic 6OO miliona godina.
Zastupnici stvaian|a su napiavili mnogo od ovog izncnadnog iazvo-
|a |cdnog bogato iaznovisnog fosilnog zapisa tamo gdc ncposicdno
iani|c skoio ni|c bilo ni•cga...
Zaista, izncnadna po|ava iaznovisnog, dobio o•uvanog niza fosila,
ko|c gcolozi koiistc za obclczavan|c po•ctaka ili po•ctaka kambii|um-
skog pciioda (na|staii|cg dcla palcozo|skc cic), postavl|a |cdan fasci-
nantan intclcktualni izazov.
27
Ildiidz nudi visc mogucih ob|asn|cn|a za ova| pioblcm. On spomin|c
da |c |cdna skoiasn|a sugcsti|a bila da sc nivo atmosfciskog kisconika
podigao do |cdnc kiiti•nc ta•kc, tako da |c nivo kisconika u okcanu
postao povol|an da podizi vcliku iaznovisnost zivotin|a.
28
Kako |c upia-
vo dokumcntovano, vidcli smo da su takvc tvidn|c napiosto ncta•nc.
Ako |c na cvolucionisti•ko| vicmcnsko| skali kisconika bilo u obil|u pic
dvc mili|aidc godina, a kambii|umska cksplozi|a sc ni|c dcsila do pic 6OO
miliona godina (iazlika iznosi 1,4 mili|aidc godina), izglcda o•iglcdno da
izncnadna po|ava ovih komplcksnih bcski•mcn|aka ni|c imala nikakvc
vczc sa sadiza|cm kisconika u atmosfcii.
Ildiidzov glavni aigumcnt |c to da sc cvoluci|a nc odvi|a ncminovno
spoio i postcpcno, vcc da sc nckc cpizodc u cvoluci|i mogu, gcoloski
govoicci, odvi|ati vilo bizo.
35
Tako |c, picd sam nastup kambii|uma, iz
nckog iazloga doslo do cvolucionc cksplozi|c - iazvilo sc vcliko mnostvo
iaznovisnih komplcksnih viscccli|skih oiganizama, mnogih sa •vistim
dclovima. Ova cvoluci|a odigiala sc tako bizo (mozda za samo oko 15 do
2O miliona godina) da piosto ni|c bilo dovol|no vicmcna da piclazni
oiganizmi ostavc uo•l|iv fosilni zapis.
Ova idc|a o cksplozivno| cvoluci|i ni|c zapiavo uopstc nova, |ci |c
koiisccna u pioslosti da ob|asni odsustvo piclaznih foimi.
29
Ona |c,
mcdutim, ncodiziva pii pazl|ivom iazmatian|u. Pivo, ko|i |c |cdini dokaz
ovih postuliianih bizih cksplozi|a cvoluci|c? Odsustvo piclaznih foimi!
Tako, cvolucionisti kao Ildiidz, Simpson i diugi pokusava|u da ugiabc
52 53
od nau•nika ko|i zastupa|u stvaian|c ono sto ovi smatia|u na|bol|im
dokazom za stvaian|c, to |cst, odsustvo piclaznih foimi, i iskoiistc ga kao
potpoiu cvolucionom sccnaii|u!
Ono sto sc picdvida na osnovu cvoluci|c - naimc, piisustvo piclaznih
foimi - ni|c na iapolagan|u, i tako pic ncgo da piizna da dokazi pokazu-
|u ncta•nom n|ihovu tcoii|u, novi sccnaiio picdvida upiavo obinuto -
odsustvo piclaznih foimi. Dal|c, nauka gcnctikc |c •visto piotiv po|ma
iapidnih cksplozi|a cvoluci|c. Zapiavo, cvolucionisti tvidc da |c iazlog
zasto nikada nismo bili svcdoci ikakvc zaista zna•a|nc cvolucionc
piomcnc za vicmc svcukupnog l|udskog posmatian|a, to sto sc cvoluci|a
dcsava vcoma spoio. Zaista, gcnctski mchanizam gustcia, na piimci,
potpuno |c posvcccn piodukci|i diugog gustcia, i idc|a da bi mogli pos-
to|ati pioccsi ko|i nckako nadilazc ova| gcnctski bcdcm piotiv piomcnc
i konvcitu|u gustcia u diugo bicc bcz ostavl|an|a fosilizovanih posicdni-
ka |c |cdno pioizvol|no iazmisl|an|c i supiotno |c nauci. 1os |c ncvciovat-
ni|a idc|a da sc ovo moglo dcsiti •itavom mnostvu komplcksnih oigani-
zama. Na|zad, mada 15 do 2O miliona godina mogu izglcdati kiatak pcii-
od cvolucionistima, to |cstc vilo, vilo dugo vicmc - dovol|no vicmc da sc
ostavi bogat fosilni zapis.
Kasni|c, u Ildiidzovo| kn|izi goic citiiano|, on picdlazc na|ncvciovat-
ni|u idc|u od svih da bi ob|asnio kambii|umsku cksplozi|u. On tvidi:
Nc vidimo mnogo dokaza o posicdnicima u ianom kambii|umskom
pciiodu zato sto su posicdnici moiali biti mckog tcla, i tako |c posto-
|ala izuzctno mala vciovatnoca da sc oni fosilizu|u.
3O
Tcsko |c povciovati da |c Ildiidz ili bilo ko|i diugi nau•nik mogao
izncti takvu tvidn|u. Kakvi god da su oni bili, cvolucioni picci kambii-
|umskih zivotin|a moiali su biti komplcksni - |cdnoccli|ski oiganizam sc
ni|c mogao izncnada iazviti u |cdno vcliko mnostvo iaznovisnih kom-
plcksnih bcski•mcn|aka bcz piolaska kioz |cdan dugi niz posicdnika svc
vccc komplcksnosti. Siguino |c, ako su palcontolozi u stan|u da nadu
bio|nc fosilc mikioskopskih |cdnoccli|skih baktcii|a i algi mckog tcla,
kao sto Ildiidz nc sumn|a da |csu, onda bi oni mogli lako naci fosilc svih
posicdnih stcpcna izmcdu tih mikioskopskih oiganizama i komplcksnih
bcski•mcn|aka kambii|uma. Dal|c, uz mnogc ob|avl|cnc dokazc o fosil-
nim algama i baktcii|ama, moia biti mnogo stotina nalaza viscccli|skih
oiganizama mckog tcla, kao sto su civi i mcduzc, u nau•no| litciatuii.
Oiganizmi iz nalaza Idiakaia faunc, o ko|ima |c |avl|cno sa pct kontinc-
nata, upiavo su mckog tcla.
1os |c ncvciovatni|a Ildiidzova sugcsti|a da su svi picci oiganizama,
ko|i sc naglo |avl|a|u sasvim foimiiani u kambii|umskim stcnama, bili
mckog tcla. Kao sto Ildiidz opisu|c goic, kambii|umskc zivotin|c
ukl|u•u|u |cdan ogioman niz bcski•mcn|aka sa l|ustuiom - oiganizama
sa •vistim dclovima. Ako su, kao sto Ildiidz kazc, svi posicdnici bili
mckog tcla, to zna•i da sc vcliko mnostvo iaznih oiganizama sa •vistim
dclovima izncnada |avilo diicktno od oiganizama sa mckim tclom. Ovo
|c |cdnostavno ncmogucc. Kao sto |c vcc opisano, anatomi|a, fiziologi|a
i sam na•in zivota bcski•mcn|aka sa •vistim dclovima tcsno |c povczan i
zavistan od ovih •vistih dclova. Tako |c anatomi|a zivotin|a sa mckim
tclom vilo iazli•ita od anatomi|c mckih dclova zivotin|a sa •vistim skclc-
tom. Ako su bcski•mcn|aci sa •vistim dclovima cvoluiiali od oiganizama
sa mckim tclima, onda |c ta piomcna moiala biti postcpcna i |avili bi sc
mnogi posicdni•ki stupn|cvi ko|i bi dozvol|avali postcpcno stican|c
•vistih dclova i piomcnc u na•inu zivota ovih oiganizama. Ovo postc-
pcno stican|c •vistih dclova od stianc mnogih oiganizama ticbalo bi da
|c obilno dokumcntovano u fosilnom zapisu. Hil|adc fosila ovih posicd-
ni•kih stcpcna ticbalo bi da sc nalazi po muzc|ima. Mcdutim, ni|c nadcn
ni |cdan.
Ivolucionisti vciu|u da |c ogiomni niz bcski•mcn|aka picdstavl|cn u
kambii|umskim stcnama cvoluiiao od za|cdni•kih picdaka, ali, naiavno,
ncma ni |cdnog fosila posicdnika da to dokumcntu|c. Mili|aidc puta mi-
li|aidc ovih oiganizama zivclo |c i umiialo ali sc ni |cdan nc mozc naci u
zbiikama palcontologa. \cliki ncpicmosccni |azovi odva|a|u takvc oiga-
nizmc kao sto su mcduzc, sundcii, civi, moiski |czcvi, moiski kiastavci,
tiilobiti, biahiopodi i diugi.
Ovo ostavl|a cvolucionistc sa onim sto Simpson naziva vclikom mis-
tcii|om istoii|c zivota. \ osvitu na |cdnu skoiasn|u kn|igu o poicklu
glavnih giupa bcski•mcn|aka,
31
Rancgci (Runncgai) tvidi da:
Kao sto bi sc moglo i o•ckivati, palcontolozi su sc konccntiisali na fo-
silni zapis i stoga su omogucili obil|c infoimaci|a o iano| istoii|i vclikc
iaznovisnosti bcski•mcn|a•kih giupa, ali malo uvida u n|ihovo poick-
lo.
32
Ildiidz piizna|c da |c "kambii|umska cvoluciona cksplozi|a |os uvck
obavi|cna mistcii|om."
33
Ali nau•nici ko|i zastupa|u stvaian|c kazu,
kakav bi vcci dokaz za stvaian|c moglc dati stcnc od ovc naglc po|avc
vclikc iaznovisnosti komplcksnih oiganizama bcz i|cdnog tiaga n|ihovih
picdaka? Tako vidimo, od samog po•ctka, na osnovu cvolucionog scc-
naii|a, da su dokazi diicktno kontiadiktoini picdvidan|ima zasnovanim
na cvoluci|i, ali zna•a|no u skladu sa picdvidan|ima zasnovanim na
stvaian|u. Ovi dokazi su sami po scbi dovol|ni da sc ustanovi •in|cnica da
sc cvoluci|a ni|c dcsila.
Ostatak istoii|c zivota otkiiva zna•a|no odsustvo piclaznih foimi ko|c
zahtcva tcoii|a cvoluci|c. Posto|i u stvaii, |cdna sistcmatska ncdovol|nost
piclaznih foimi izmcdu visih katcgoii|a, upiavo kao sto i picdvida modcl
stvaian|a.
54 55
!osilni zapis insckata nudi zna•a|nu
podisku stvaian|u
Odsustvo piclaznih foimi ostavl|a svako cvoluciono poicklo insckata
(•lanova klasc !nsccta, potkola Aithiopoda) obavi|cno mistcii|om. Ncki
fosili sc nalazc u stcnama sicdn|cg dcvona, i piisutni su u tako zapan|u-
|ucc vclikom bio|u i vaii|ctctima u stcnama goin|cg kaibona, da |c ta|
pciiod nazvan "doba insckata". !osili vilinog kon|ica u stcnama goin|cg
kaibona sa iasponom kiila od pola mctia do |cdnog mctia nisu ictkost.
Kada pivi put vidimo vilinc kon|icc, vclikc ili malc, oni su upiavo to - vili-
ni kon|ici.
Sta |c sa bubasvabama? Di. Bcti !abci (Bctty !abci), cntomolog
Amcii•kog piiiodn|a•kog muzc|a, u |cdnom skoiasn|cm intciv|uu kazc
da:
Nckoliko fosila bubasvaba... iz kaibonskog pciioda Zcml|inc istoii|c
•ini |cdnu stvai |asnom. Cak i tada, pic oko 35O miliona godina,
bubasvabc su izglcdalc odviatno. Nisu sc piomcnilc mnogo od tada.
34
Nckc bubasvabc su bilc vccc u pioslosti. !osili bubasvaba pionadcni u
stcnama goin|cg kaibona dostizu i do 1O ccntimctaia u duzinu. Danasn|c
bubasvabc, daklc, i nisu toliko odviatnc kao u pioslosti.
Mada takvi oiganizmi kao sto su pauci, giin|c i stonogc, nisu insckti,
oni sc populaino naziva|u inscktima. Na godisn|cm simpozi|umu
Amcii•kog diustva za unapicdcn|c naukc 1983. godinc, picdstavl|cn |c
|cdan fascinantan izvcsta| o otkiicu zna•a|no dobio o•uvanih fosila
stonoga, giin|a i oiganizama nalik pauku. Za tc fosilc sc kazc da su staii
38O miliona godina i spada|u u na|staii|c ikada nadcnc, a otkiili su ih
doktoii Patiicia Bonamo i 1. D. Giicison sa N|u 1oik \nivcizitcta u
Bingamtonu.
Ovi nau•nici tvidc da "su ovi oiganizmi bili vcc visoko iazvi|cni" i da su
bili "vilo sli•ni danasn|im zivim oiganizmima". Ono sto ovc tvidn|c |cd-
nostavno zna•c |cstc to da su ovi oiganizmi, kad su sc pivi put po|avili u
fosilnom zapisu, bili potpuno foimiiani, i da sc nisu mnogo piomcnili do
danas, navodno 38O miliona godina kasni|c. 1cdan fiagmcnt |c piivic-
mcno idcntifikovan da |c piipadao inscktu ko|i umnogomc sli•an insck-
tu vistc Lcpisma sacchaiina, |cdnom piavom inscktu. !osili nckih
insckata bili su tako odli•no sa•uvani, da su sc mogli iaspoznati n|ihovi
•ulni oigani. 1cdan od nau•nika |c, analiziia|uci tc fosilc, piimctio da
"izglcda|u kao da su |u•c uginuli".
35
Svc ovc •in|cnicc s|a|no sc slazu sa
picdvidan|ima zasnovanim na modclu stvaian|a, ali su potpuno kon-
tiadiktoinc onomc sto sc o•cku|c na osnovu cvolucionc tcoii|c.
Ivolucionisti vciu|u da su sc lctcci insckti iazvili iz nclctccih insckata.
Kad sc insckti pivi put po|avl|u|u u fosilnom zapisu, mcdutim, ukl|u•cni
su mnogi iaznovisni i nclctcci i lctcci insckti. \uton (Wooton) i
Ilington, na piimci, kazu:
Kad sc fosilni insckti pivi put |avl|a|u, u sicdn|cm i goin|cm kaibonu,
oni su iaznovisni i na|vccim dclom sa sasvim iazvi|cnim kiilima. !ma
nckoliko piimitivnih bcskiilnih oblika, ali nisu poznati siguini posicd-
nici. Rckonstiuisan|c "piotoptciigota" - ncposicdnih picdaka kiilatih
insckata - stoga sc zasniva, kao i uvck, na indiicktnim dokazima,
izvu•cnim uglavnom iz palcozo|skih fosila i iz piimitivnih oblika.
Zna•a|no |c to sto su dvc hipotczc iz dcvctnacstog vcka |os uvck
spoinc.
36
\azno |c da shvatimo da |c upiavo ono sto sa•in|ava "piimitivnc" i
"napicdnc" oblikc uvcliko stvai sub|cktivnc odlukc. Mada cvolucionisti
vciu|u da su "piimitivni" oblici dovcli do "napicdnih" oblika, kad bi pict-
postavl|cni poloza|i oiganizama bili obinuti, cvolucionisti bi mogli isto
tako lako nazvati "piimitivnc" oblikc "napicdnim" oblicima i piidati
"napicdnim" oblicima |cdan "piimitivni" status. Tako tia|c stalna iaspia-
va mcdu cvolucionistima oko toga sta sc na nclctcccm inscktu iazvilo u
kiila. Kad bi sc mogao naci |cdan |cdini posicdnik izmcdu nclctccih i
lctccih insckata, ta| konflikt bi sc okon•ao, ali do sada ni |cdan piclazni
fosil ni|c nadcn. Na muzc|skim policama po•iva hil|adc fosila lctccih
insckata. Gdc su hil|adc posicdnika ko|i bi ticbalo da posto|c?
Na|logi•ni|i zakl|u•ak |c da piclaznc foimc nikada nisu pionadcnc zato
sto nikada nisu ni posto|alc.
Dal|c, lctcci insckti ima|u dvc iazli•itc vistc kiila. Kada nc lctc, kiila
Palcoptcia su podignuta, ili su sa stianc kao kod vilinih kon|ica. !nsckti
Ncoptcia ima|u mchanizam za savi|an|c ko|i im omogucava da savi|u
kiila nazad picko stomaka. Nisu poznatc piclaznc foimc izmcdu ovih
dvc|u vista lctccih insckata.
Na slici 2 vidi sc picdlozcno cvoluciono divo za lctccc inscktc. Punc
lini|c pokazu|u gdc su stvaini fosili poznati, a ispickidanc lini|c pokazu-
|u gdc bi piclaznc foimc moialc da posto|c u skladu sa cvolucionim
scmama, ali gdc ni|cdna ni|c nadcna. Ono sto zapiavo posto|i kod ovog
cvolucionog divcta su vihovi giana. Stablo i gianc su samo imaginainc.
56 57
58 59
Slika 2. Pictpostavl|cna filogcni|a lctccih insckata. Punc lini|c
ukazu|u na to gdc su pionadcni fosili, a ispickidanc lini|c ukazu-
|u na samo hipotcti•kc vczc.
\cliki ponoi izmcdu
bcski•mcn|aka i ki•mcn|aka
!dc|a da su ki•mcn|aci nastali od bcski•mcn|aka |c •ista pictpostavka
ko|a sc nc mozc dokumcntovati iz fosilnog zapisa. Na osnovu upoicdnc
anatomi|c i cmbiiologi|c zivih foimi, gotovo svaka giupa bcski•mcn|aka
|c bila picdlagana u |cdno ili diugo vicmc za pictka ki•mcn|aka.
37
Piclaz
iz bcski•mcn|aka u ki•mcn|akc navodno |c piosao kioz |cdno |cdnos-
tavno, hoidatsko stan|c, to |cst, picko oiganizma ko|c |c poscdovalo
notohoidu stapicastog oblika. Da li fosilni zapis da|c dokaz za takav
piclaz? \opstc nc.
Omani (Ommanncy) tako kazc:
Kako |c ova| na|iani|i hoidatski tip cvoluiiao, ko|c stcpcnc iazvo|a |c
piosao da bi cvcntualno dao istinski iibolika stvoicn|a, nc znamo.
!zmcdu kambii|uma kada |c on vciovatno nastao, i oidovici|uma kada
su sc po|avili pivi fosili sa stvainim iibolikim kaiaktciistikama, posto-
|i |az od mozda 1OO miliona godina ko|i vciovatno nikada ncccmo moci
ispuniti.
38
Ncvciovatno! Sto miliona godina cvoluci|c, a ni |cdnc fosilizovanc
piclaznc foimc! Svc kombinovanc hipotczc, bcz obziia kako dovitl|ivc,
nc bi moglc nikada pictcndovati, na osnovu tcoii|c cvoluci|c, da ob|asnc
|az takvc vcli•inc. Takvc •in|cnicc, sa diugc stianc, u saviscnom su
skladu sa picdvidan|ima modcla stvaian|a.
Nasupiot mili|aidi puta mili|aidi piclaznih foimi izmcdu bcski•mcn|a-
ka i ki•mcn|aka ko|i moia da su zivcli i umili kako su ncki bcski•mcn|aci
cvoluiiali u iibc (za ko|c cvolucionisti vciu|u da su bili pivi ki•mcn|aci),
i nasupiot ncbio|cnim mili|aidama fosilnih iiba sahian|cnih u stcnama,
cvoluionisti mogu opisati samo |cdnog |cdinog fosilnog hoidata, Pikaia,
za ko|cg sugciisu da |c posicdnik. Mcdutim, mi |os i danas imamo hoi-
datc. Amphioxus |c hoidat ko|i |c uvcliko dco modcinog svcta. Kao
|cdnu od dcfinisucih kaiaktciistika, on ima notohoidu, kiutu, stapicastu
potpoiu iznad ko|c |c ncivna ccv, a ispod ko|c |c |cdna piosta piobavna
ccv. Ncma mozga niti stvainc glavc kod ovog oiganizma. On ima niz
skiga ko|c sc piuza|u duz picdn|cg dcla tcla. Amphious ima malo icpno
pcia|c i dobai |c pliva•. Ivolucioni biolozi tvidc da |c Amphioxus vilo
piimitivan hoidat, i tako moia|u tviditi da |c bilo malo, ako |c i bilo,
piomcnc u hoidatima otkako su, vciu|c sc, nastali u kambii|umskim ili
•ak pickambii|umskim "vicmcnima". Tako bi cvolucionisti htcli da vciu-
|cmo da su, dok |c ncki hoidat cvoluiiao u iibu, ko|a |c cvoluiiala u
vodozcmcc, ko|i su cvoluiiali u gmizavcc, ko|i su cvoluiiali u pticc i si-
saic, a nizi sisaii cvoluiiali uz tu lcstvicu do l|udi, svc pod stalnim utica-
|cm piomcna u n|ihovo| sicdini, hoidati ostali ncpiomcn|cni bai 6OO mil-
iona godina! Ivoluci|a |c •udna po|ava, zaista!
Ncki cvolucionisti iazmctl|ivo navodc |cdnog fosilnog hoidata, Pikaia,
kao posicdnika. 1cdan |cdini fosilni hoidat kao n|ihov "dokaz" cvoluci|c
bcski•mcn|aka u ki•mcn|aka! Ali ako |c cvoluci|a istinita, milioni ncsum-
n|ivih posicdnika ko|i pokazu|u postcpcnu cvoluci|u iiba od svog
bcski•mcn|a•kog pictka ticbalo bi da vivc na muzc|skim policama i
budu izlozcni na uvid svim skcpticima. Tako |c cvolucionistima picko
poticban i na||adni|i mali dokaz ko|i bi nasli da picmostc monumcntal-
ni |az izmcdu bcski•mcn|aka i ki•mcn|aka.
!osil ioda Pikaia nadcn |c u Buigcs glini u Kanadi. Buigcs glinu, u
ko|o| |c nadcn ogioman niz bcski•mcn|aka, i onih mckog tcla i onih sa
skclctom, od ko|ih sc svaki |avl|a u potpuno foimiianom stan|u, a mnogi
u zapan|u|uccm stan|u o•uvanosti, cvolucionisti piipisu|u sicdn|cm kam-
bii|umu. Ako sc, kako sc sad tvidi, cco kambii|um mozc sabiti u samo
pct miliona godina, mozc sc skoio zaboiaviti "don|i", "sicdn|i" i "goin|i"
kambii|um. Po cvoluciono| vicmcnsko| skali i tcmpu, nc bi bilo sustin-
skih iazlika u vicmcnu izmcdu tih dclova. Siguino sc nc mozc tviditi da
|c iod Pikaia piimitivni|i od ioda Amphioxus. On |c imao notohoidu,
ncivnu ccv, i sistcm misica kaiaktciisti•an za hoidatc. Za iazliku od ioda
Amphioxus, ko|i ncma piavu glavu, iod Pikaia |c imao |asno odvo|cnu
glavu. !mao |c icpno pcia|c omotano oko zadn|cg dcla icpa. Ncki,
mcdutim, sugciisu da n|cgovi disa|ni i piobavni oigani izglcda|u piimi-
tivni|i od onih kod ioda Amphioxus.
Daklc, cvolucionisti smatia|u da ima|u |cdan stvaini fosil hoidata,
moguccg posicdnika izmcdu bcski•mcn|aka i ki•mcn|aka, odnosno
ncsto sto bi moglo da picmosti |az od 1OO miliona godina (man|c ili visc)
izmcdu bcski•mcn|aka i iiba. Stiahlci, ko|i |c napisao |cdnu obimnu
kn|igu piotiv stvaian|a, naziva iod Pikaia "pobcdonosnim adutom".
39
Ncvciovatno! Nc samo da bi fosilni zapis ticbao da dâ mili|aidc puta
mili|aidc piclaznih fosila izmcdu bcski•mcn|aka i ki•mcn|aka, vcc bi tic-
balo da dâ ogioman bio| fosila ko|i otkiiva|u posicdnikc izmcdu glavnih
potklasa iiba u svom iazvo|u od picda•kih iiba. Kako to slcdcci odcl|ak
dokumcntu|c, ni|cdan takav posicdnik ni|c nikada nadcn.
1asna odvo|cnost glavnih iibl|ih potklasa
Pazl|ivo •itan|c Romciovc kn|igc Palcontologi|a ki•mcn|aka izglcda
nc dopusta diugi zakl|u•ak osim onoga da su svc glavnc iibl|c potklasc
|asno i odicdcno odvo|cnc |cdna od diugc, bcz piclaznih foimi ko|c ih
povczu|u. Piva potklasa ko|a sc po|avl|u|c u fosilnom zapisu |c Agnatha.
Na|staii|i od ovih ki•mcn|aka, picdstavnici icdova Ostcostiaci i
Hctciostiaci, bili su gotovo uvck zatvoicni u kostani ili ncki diugi •visti
60 61
matcii|al, i vccina |c bila opicml|cna kostanim oklopnim plo•ama. \
poglcdu n|ihovog poickla Romci pisc:
\ scdimcntima goin|cg siluia i don|cg dcvona, piisutni su bio|ni iibo-
liki ki•mcn|aci iaznih tipova, i |asno |c da |c doslo do |cdnc dugc cvolu-
cionc istoii|c pic tog vicmcna. Ali o to| istoii|i mi uglavnom nc znamo
nista (sti. 15).
Sto sc ti•c ostiakodcima (Ostcostiaci), on pisc: "Kada pivi put vidimo
ovc ostiakodcimc, oni vcc ima|u dugu istoii|u iza scbc i podcl|cni su u
nckoliko |asno odvo|cnih giupa" (sti.16). O icdu Hctciostiaci Romci
pisc da oni o•iglcdno nisu blisko povczani sa ostalim foimama u potklasi
Agnatha. Ako su cvoluiiali, moiali bi takodc imati dugu cvolucionu
istoii|u. Ali, kao i ostiakodcimi, oni sc po|avl|u|u izncnada u fosilnom
zapisu, bcz ikakvog dokaza o cvolucionim piccima.
Plakodcimi su naio•ito pioblcmati•ni. \nutai n|ih bilo |c oko scst
glavnih iazli•itih vista ncobi•nih iiba. O n|ima Romci kazc: "!ma malo
za|cdni•kih cita ko|c bi ob|cdin|avalc ovc giupc, osim •in|cnicc da su
onc, bcz izuzctka, ncobi•nc" (sti. 24). Kasni|c, on kazc:
Oni sc |avl|a|u u |cdno vicmc - otpiilikc izmcdu siluisko-dcvonskog
pciioda - kada bismo o•ckivali po|avu odgovaia|ucih picdaka a|kula i
visih giupa kosl|oiiba. O•ckivali bismo "gcncializovanc" foimc ko|c bi
sc ta•no uklapalc u nasu vcc zamisl|cnu cvolucionu sliku. !mamo li ih
mi u plakodcimima? Nikako. \mcsto toga, nalazimo scii|c ncmogucih
tipova ko|c sc nc uklapa|u ni u |cdan odgovaia|uci obiazac; ko|i nc
izglcda|u, na pivi poglcd, kao da dolazc iz bilo kakvog izvoia ili da su
picci ikakvim kasni|im ili napicdni|im tipovima. \ stvaii, dobi|a sc uti-
sak da |c piisustvo ovih plakodcima, ko|i sa•in|ava|u tako vazan dco
dcvonskc pii•c o iibama, |cdna ncobi•na cpizoda; situaci|a bi bila
mnogo |cdnostavni|a da oni nikada nisu ni posto|ali! (sti. 33).
Ali, oni |csu posto|ali i n|ihov zapis nc podizava, vcc pic snazno ncgi-
ia modcl cvoluci|c.
\isi "oitodoksni" iibl|i tipovi, giadcni po sasvim picpoznatl|ivom
planu, sa painim pcia|ima i dobio iazvi|cnim vilicama, smcstcni su
unutai dvc klasc, Chondiichthycs ili hiskavi•avc iibc, i Ostcichthycs ili
visc kosl|oiibc.
Ncki su u pioslosti tvidili da odsustvo kosti|u kod hiskavi•avih iiba
picdstavl|a piimitivno stan|c, i da su Chondiichthycs bilc cvolucioni stc-
pcn ko|i |c picthodio kosl|oiibama. Romci cncigi•no govoii piotiv
ovoga, isti•uci da su a|kulc bilc |cdan od poslcdn|ih glavnih iibl|ih giupa
ko|c sc po|avl|u|u u fosilnom zapisu. On kazc:
Ova| zapis sc, u stvaii, bol|c slazc sa supiotnom pictpostavkom: da su
a|kulc dcgcnciisanc pic ncgo piimitivnc u svo|im skclctnim kaiaktc-
iistikama; da |c n|ihova cvoluci|a bila paialclna sa onom kod iaznih
diugih iibl|ih tipova u piavcu picma icdukci|i kosti|u i da n|ihovc
pictkc ticba tiaziti u piimitivnim kosl|oiibama sa vilicama opstcg
plakodcimskog tipa. Nikakvi dobio znani plakodcimi nc mogu sc
idcntifikovati kao stvaini picci potklasc Chondiichthycs, ali smo
piimctili da ncki poscbni oblici pctalihtida izglcda pokazu|u moifo-
loski piclaznc stadi|umc u skclctno| icdukci|i. Rastucc znan|c o ianim
dcvonskim plakodcimima mozda cc |cdnog dana picmostiti ova| |az
(sti.38).
Rani|c |c, govoicci o plakodcimima, Romci ickao: "Moiamo ozbil|no
iazmotiiti da li su bai a|kulc i himcic moglc nastati od takvih ncmogucih
picdaka" (sti. 34). Romci insistiia da spcci|alno stvaian|c ni|c dopustivo
kao nau•no ob|asn|cn|c poickla, ali |c vol|an da sc pozovc na "ncmogucc
pictkc" da podizi svo|u ncvciovatnu tcoii|u! Razmatian|c modcla
stvaian|a siguino izglcda iazumni|c ncgo pozivan|c na "ncmogucc
pictkc".
Sto sc ti•c tipi•nih kosl|oiiba, Romci bclczi •in|cnicu da |c n|ihova
po|ava u fosilnom zapisu "diamati•no izncnadna" (sti. 52). Kasni|c (sti.
53), on tvidi:
Za|cdni•ki picdak giupa kosl|oiiba |c ncpoznat. Posto|c iaznc
osobinc, od ko|ih su mnogc goic navcdcnc, u ko|ima su dva tipi•na
icda kosl|oiiba vcc siioko divcigiiana kada ih pivi put vidimo...
Iiol \a|t (Iiiol Whitc), cvolucionista i ckspcit za iibc, u svom
picdscdni•kom obiacan|u londonskom Linc udiuzcn|u, o iibama
plucasicama kazc:
Ali kakvc god idc|c autoiitcti mogu imati o ovom picdmctu, iibc
plucasicc, kao i svaka glavna giupa iiba ko|u znam, ima|u svo|c poick-
lo •visto zasnovano ni na •cmu. . .
4O
Kasni|c on nastavl|a govoicci: "Ccsto sam iazmisl|ao kako bi mi sc
malo svidclo da moiam da dokazu|cm oigansku cvoluci|u na nckom
sudcn|u." On zavisava svo|c obiacan|c govoicci:
1os uvck nc znamo mchaniku cvoluci|c upikos pictciano samopouz-
danim tvidn|ama u nckim podiu•|ima, niti |c vciovatno da ccmo
napiaviti dal|i piogics u tomc klasi•nim mctodama palcontologi|c ili
biologi|c; a siguino ncccmo unapicditi stvaii skakan|cm goic-dolc
vi•uci: "Daivin |c bog, i |a, ta| i ta|, sam n|cgov pioiok" - skoiasn|a
istiazivan|a nau•nika poput Dina (Dcan) i Hcnsclvuda
(Hcnshclwood) (1964) vcc picdlazu mogucnost po•ctnih pukotina u
piividno monolitnim zidovima nco-daivinovskog 1ciihona.
\ svo|o| diskusi|i o poicklu kosl|oiiba, Tod (Todd) iznosi slcdccu
piimcdbu:
62 63
Sva tii icda potklasc kosl|oiiba po|avl|u|u sc u fosilnom zapisu u piib-
lizno isto vicmc. Oni su vcc siioko divcigcntni moifoloski, i vcoma su
oklopl|cni. Kako su oni nastali? Sta im |c dozvolilo da divcigiia|u tako
siioko? Kako su uopstc svi dosli do snaznog oklopa? ! zasto ncma
tiaga iani|ih posicdni•kih foimi?
41
Zaista, zasto ncma tiaga iani|ih posicdni•kih foimi? Ivolucionisti
mogu spckulisati vc•no, ali •in|cnicc sc nc mcn|a|u. Picdvidcnc cvolu-
cionc piclaznc foimc nc mogu sc nigdc naci.
Cak i Stiahlci moia piiznati poiaz u poglcdu nasto|an|a da sc nadu
picci i piclaznc foimc za iibc. Moia da piizna da "|c postanak ki•mc-
n|aka nc|asan - ncma fosilnog zapisa ko|i bi picthodio po|avi iiba u
vicmc goin|cg oidovici|uma".
42
N|cgova kn|iga ukl|u•u|c siiok kiiti•ki
osvit na mo|u iani|u kn|igu o fosilnom zapisu i |cdnog izdan|a |cdnc kas-
ni|c kn|igc (1985).
43
Ivo sta on ima da kazc u poglcdu picdaka i
piclaznih foimi za iibc:
D|ucn Gis nalazi iz •itan|a kn|igc Alficda S. Romcia iz 1996,
"Palcontologi|a ki•mcn|aka", da daivinisti•ki usmcicni palcontolozi
nisu nasli fosilni zapis piclaznih hoidata ko|i vodc do po|avc pivc
potklasc iiba, Agnatha, niti zapis piclaznih foimi izmcdu piimitivnih,
bczvili•nih agnata i potklasc sa vilicama, Placodcimi, niti piclaza od
plakodcima (ko|i su bili slabo osposobl|cni za plivan|c) ka potklasi
Chondiichthycs, niti od onih hisakvi•avo-skclctnih iiba nalik a|kulama
ka klasi Ostcicthycs, ili kosl|oiibama (1978a, sti. 66-7O; 1985. sti. 65-
69). Ivoluci|a ovih potklasa piikazana |c na slici 43.1. Niti posto|i, kazc
Gis, bilo kakav zapis piclaznih foimi ko|i bi vodio po|avi iiba plucasica
i sakopciki od nckih kosl|oiiba, cvolucionog koiaka za ko|i sc pict-
postavl|a da |c dovco do po|avc vodozcmaca i naposlctku do osva|a-
n|a kopna od stianc ki•mcn|aka ko|i disu na pluca.
\ nizu citata iz Romcia (1966), Gis nalazi sva piiznan|a ko|a su mu
poticbna od cvolucionista da sc svaka od ovih potklasa po|avl|u|c iznc-
nada i bcz tiaga picdaka. Odsustvo piclaznih fosila u ponoiima
izmcdu svakc giupc iiba i n|cnog pictka ponavl|a sc u standaidnim
iaspiavama o cvoluci|i ki•mcn|aka. Cak ni Kiis Mck Govanov (Chiis
McGowan) iad piotiv konccpta stvaian|a iz 1984., ko|i tvidi da
pokazu|c "zasto su zastupnici stvaian|a u kiivu", nc spomin|c Gisovc
•ctiii stianc tcksta o postanku iibl|ih potklasa. Zna|uci da |c Mck
Govan autoiitct iz palcontologi|c ki•mcn|aka, spicman da nalazi
gicskc zastupnicima stvaian|a u svako| piilici, moiam pictpostaviti da
nisam piopustio nista vazno u ovo| oblasti. Ovo |c ta•ka ko|u dizc zas-
tupnici konccpta stvaian|a, a ko|a poziva palcontologc da |cdnoglasno
da|u iz|avu nolo contcndcic.
44
Nolo contcndcic |c, naiavno, iz|ava optuzcnog ko|i moia piiznati da
ncma odbianc.
!osilni zapis tako ni|c pioizvco pictkc niti piclaznc foimc za glavnc
iibl|c potklasc. Takvi hipotcti•ki picci i poticbnc piclaznc foimc moia-
|u, na osnovu poznatog zapisa, biti samo piodukti spckulaci|c. Kako sc
onda mozc tviditi da |c ob|asn|cn|c ko|c nudi cvolucioni modcl za takvc
fcnomcnc nau•ni|c od onih ko|c nudi modcl stvaian|a? \ stvaii, dokaz
ko|i zahtcva tcoii|a cvoluci|c nc mozc sc naci. Sa diugc stianc, ti dokazi
su piccizno ono sto bi sc o•ckivalo ako |c stvaian|c ta•no.
\kiatko
\ nau•nom spoiu izmcdu stvaian|a i cvoluci|c, ta| sukob sc obi•no
icsava na ovo| ta•ki. Ni|c poticbna dal|a diskusi|a o fosilnom zapisu. \
stvaii, ni|c poticbna dal|a diskusi|a bilo ko|c vistc. Dokazi iz fosilnog
zapisa o ko|ima sc iaspiavl|alo u ovom poglavl|u ustanovili su van svakc
iazumnc sumn|c da cvoluci|c ni|c bilo. Dokazi su apsolutno |asni. Svi
slozcni bcski•mcn|aci po|avl|u|u sc sasvim foimiiani bcz tiaga picdaka
ili piclaznih foimi ko|i bi povczivali |cdnog sa diugim. Bili bi poticbni
mnogi milioni godina za n|ihov postanak cvolutivnim pioccsima.
Mili|aidc puta mili|aidc n|ihovih fosila lczc sahian|cni u stcnama po
cclom svctu, ukl|u•u|uci i svc vistc oiganizama mckog tcla. Cak su sc i
mnogi ob|avl|cni izvcsta|i o otkiicu fosila mikioskopskih, |cdnoccli|skih
oiganizama sa mckim tclima po|avili u nau•nim •asopisima. Ako |c
cvoluci|a istinita, stcnc bi ticbalo da sadizc mili|aidc puta mili|aidc fo-
sila picdaka komplcksnih ki•mcn|aka. Pa ipak, ni|cdan ni|c nadcn.
Piosto |c fizi•ki ncmogucc da |c pioslo milionc godina cvoluci|c, ko|a
pioizvodi cnoimno iaznoliku zbiiku komplcksnih bcski•mcn|aka, a da
nc ostanc ni|cdan tiag.
1os |c ubcdl|ivi|c, ako sc to mozc icci, totalno odsustvo picdaka i
piclaznih foimi za svaku glavnu potklasu iiba. Mnogc mili|aidc fosilnih
iiba posto|c u stcnama na zcml|i, sa vilo iaznolikim oblicima mnogih
vista. Stcnc bi ticbalo da su punc fosila ko|i dokumcntu|u piclaz nckih
bcski•mcn|aka u iibu, i ticbalo bi da posto|i bogat zapis iaznih piclaznih
foimi ko|i povczu|c iaznc glavnc tipovc iiba |cdnc sc diugima, ako |c
cvoluci|a istinita. Nc bi ticbalo da ima bilo kakvc tcskocc u nalazcn|u
ogiomnog bio|a fosila picdaka i piclaznih foimi. Opct, fizi•ki |c
ncmogucc da |c pioslo milionc godina cvoluci|c, ko|i bi pioizvcli vcliku
iaznovisnost glavnih tipova iiba, bcz ostavl|an|a ikakvog tiaga.
Samo iazmislitc. Ribc, vodozcmci, gmizavci, pticc i sisaii, svi su
ki•mcn|aci. Postanak ki•mcn|aka bi bio tako na|vcci dogada| u cclo|
istoii|i. Tomovi kn|iga ticbalo bi da su napisani o ovom zna•a|nom
dogada|u. Ti tomovi ticbalo bi da su puni slika iaznih posicdnika, ko|c
64 65
dokumcntu|u postcpcno pictvaian|c bcski•mcn|aka u iibu, i mnogih
bcski•mcn|aka ko|i povczu|u |cdnu vistu iibc sa diugom. To bi bio
ncsumn|ivi dokaz vciodosto|nosti cvoluci|c, ali ono sto imamo umcsto
toga |c ogiomna, potpuna piaznina. 1cdina stvai ko|u cvolucionisti mogu
ponuditi u pokusa|u da ispunc tu piazninu |c piosto bcsmislcna spcku-
laci|a, potpuno liscna cmpiii|skog dokaza. Ovdc, na ovo| vilo iano| ta•ki
iazmatian|a dokaza iz fosilnog zapisa, tcoii|a cvoluci|c |c ostavl|cna
mitva u vodi.
Poicklo tctiapoda
Tctiapodi ukl|u•u|u svc •ctvoionoznc zivotin|c unutai vodozcmaca,
gmizavaca i sisaia. Ivolucionisti pictpostavl|a|u da su tctiapodi
cvoluiiali od |cdnog iibl|cg pictka i da su vodozcmci bili pivi tctiapodi.
Ko|a iiba |c bila picda•ka tctiapodima |c, mcdutim, vilo kontiavcizan
picdmct mcdu cvolucionistima. Razlog sto ta kontiavciznost posto|i |c
to sto palcontolozi nisu uspcli da nadu ni|cdnu piclaznu foimu izmcdu
iiba i vodozcmaca. Ako su takvc piclaznc foimc posto|alc, piili•no |cd-
nostavna stvai bi bila povczati pictka sa potomkom. Robcit Kciol
(Robcit L. Caiioll) pictpostavl|a da su iibc iipidistic iz giupc sakopciki
(Ciossopictygii ) dovclc do vodozcmaca,
1
pa ipak on piizna|c da:
"Ncmamo posicdnih fosila izmcdu iiba iipidistia i ianih vodozcmaca..."
2
Rozcn (Roscn), !oic| (!oicy), Gaidinci i Pctcison (Pattcison) odbacu-
|u ovu susgcsti|u i tvidc da |c |cdna iiba plucasica dovcla do
vodozcmaca.
3
Tomas Goi (Thomas Goii) i Tiaut Kla|nsmit (Tiautc
Klicinschmidt) odbacu|u obc ovc sugcsti|c i tvidc da su vodozcmci
cvoluiiali od |cdnc iibc cclakanti, za ko|u sc iani|c vciovalo da |c is•czla
pic oko 8O miliona godina, svc dok |cdan piimciak ioda Latimciia nisu
iz dubokog moia, poicd isto•nc obalc Afiikc, izvukli iibaii 1938. godinc.
Kasni|c |c |os oko 2OO piimciaka izvu•cno iz moia. Ovi nau•nici zasni-
va|u svo|u tvidn|u na •in|cnici da |c molckul hcmoglobina ioda
Latimciia blizi po aminokisclinskom nizu bcta-hcmoglobin lancu
punoglavca zabc buka•icc, Rana catcsbcana, ncgo onomc kod iibc
plucasicc, a|kulc, i nckoliko iiba tclcostca (tclcostcc ukl|u•u|u
savicmcnc kosl|oiibc).
4
Pctci !oic|, sa diugc stianc, sasvim odbacu|c idc|u da |c Latimciia
mogla biti picdak vodozcmaca. On kazc:
Otkiicc iibc ioda Latimciia pobudilo |c nadc da cc sc sakupiti diick-
tnc infoimaci|c o piclazu iiba u vodozcmcc, |ci |c tad posto|alo usta-
66 67
5. FosiIni zapis - od
riba do gmizavaca
l|cno uvcicn|c da su iibc cclakantc bliskc piccima tctiapoda.
Latimciia |c tako nagovcstcna kao "ncdosta|uca kaiika", sto |c ic-
putaci|a zasnovana na tcoii|i da su cclakantc i tctiapodc blizc |cdnc
diugima ncgo sto su, svaka za scbc, bilo ko|o| diugo| zivo| giupi. Ali
piou•avan|a anatomi|c i fiziologi|c ioda Latimciia otkiila su da |c ova
tcoii|a odnosa nczadovol|ava|uca, i da icputaci|a zivc cclakantc kao
ncdosta|ucc kaiikc izglcda ncopiavdana.
5
Kako sc kiiti•ki •ita ogiomna koli•ina litciatuic o postanku glavnih
giupa, kao sto |c postanak tctiapoda, gmizavaca i piimata, •ovck bizo
biva picplavl|cn i zbun|cn mnogim kontiavciznim i kontiadiktoinim idc-
|ama cvolucionista. Svaki sc zalazc za svo| navodno logi•an aigumcnt
zasnovan na poicdcn|u mnogih kaiaktciistika, za ko|c doti•ni tcoicti•ai
pictpostavl|a da su na|vazni|c za izboi oiganizma za ko|cg sc vciu|c da
|c vciovatno picda•ki. Kciol, u svo|o| kn|izi o palcontologi|i i cvoluci|i
ki•mcn|aka, pisc kao da |c gotova stvai to da su iibc iipidistic picda•kc
vodozcmcima. Kao sto smo goic vidcli, diugi cvolucionisti insistiia|u da
su iibc plucasicc ili cclakantc bilc na|vciovatni|i picci vodozcmcima. \
|cdnom •lanku u magazinu Ncw Yoik Timcs u ko|cm Malkolm Biaun
(Malcolm Biownc) komcntaiisc iad Goia i Kla|nsmita, spomin|u sc n|i-
hovc idc|c ko|c podizava|u cclakantc kao pictkc vodozcmaca.
6
Biaun
takodc opisu|c istiazivan|c Akscla Mc|cia (Axcl Mcycia) i Alana
\ilsona (Allan C. Wilson) ko|c sugciisc da |c iiba plucasica na|bol|i kan-
didat, i ko|c iskl|u•u|c cclakantc kao mogucc pictkc. Nigdc u tom •lanku
ncma ni|cdnc ic•i o mogucnosti da bi iibc iipidistic moglc biti picda•kc
vodozcmcima, mada Kciol i mnogi diugi cvolucinisti uzima|u to zdiavo
za gotovo. \ svom •lanku, Biaun dodusc iz|avl|u|c da:
Niko nc mozc biti siguian ko|a giupa ili giupc iiba su pivc picslc na
kopno, ili kakvi su mogli biti n|ihovi cvolutivni putcvi... piclaz iz vodc
na kopno dcsio sc vilo davno, i iazna poiodi•na stabla sugciisana za
fosilni zapis su tako zamiscna da nau•nici piizna|u da nikad nccc biti
u stan|u da ih dcfinitivno iazvista|u.
Tako Kciol glasa za iibc iipidistic, Goi i Kla|nsmit za cclakantc, Rozcn
i kolcgc za iibc plucasicc, i svaki da|c iazlogc zasto diugc sugcsti|c nisu
val|anc. Zasto takva zbika i ncslagan|c? Samo nckolicina piclaznih
foimi otkiila bi sta |c bilo picdak vodozcmcima i kakav |c bio ta| cvolu-
tivni put. \ ncdostatku n|ih, svc sugcsti|c su puki sccnaii|i i piazna
ictoiika.
Piomcna iibc, ko|a piovodi svc svo|c vicmc u vodi, u oiganizam ko|i
piovodi mnogo ili vccinu svog vicmcna na kopnu, zahtcvala bi visc od
piostog mcn|an|a oblika ili moifologi|c picdaka u komc oni cvoluiia|u u
vodozcmcc. Kciol opisu|c nckoliko kiiti•no vaznih piomcna kioz ko|c bi
iiba moiala pioci da bi postala vodozcmac.
7
Onc ukl|u•u|u:
\odcnu iavnotczu. Kako sc pioto-vodozcmac scli iz vodc na kopno,
on bi moiao tipcti ozbil|an gubitak vodc u ustima, plucima i tclcsno|
povisini. Moialc su sc |aviti zna•a|nc piomcnc u ovim oiganima i stiuk-
tuiama da sc minimiziia|u ti gubici.
Culnc oiganc. Kako bi iiba ili navodni pioto-vodozcmac piczivco na
kopnu pic ncgo sto bi mnogc n|cgovc •ulnc stiuktuic pioslc siioku icoi-
ganizaci|u da bi sc piilagodilc fizi•kim i hcmi|skim iazlikama izmcdu
vodc i vazduha? !ma|tc na umu da |c svaki •ulni oigan moiao da iadi
ispiavno od samog po•ctika, da sc svaka piomcna moiala dcsiti po
piavom icdoslcdu i biti kooidiniiana sa svim diugim, a do svcga ovog
moialo |c doci putcm nasumi•nih ili slu•a|nih piomcna ili mutaci|a gcna.
Moialc su sc dcsiti i mnogc diugc vaznc fizioloskc piomcnc da bi
osposobilc vodozcmca ko|i nasta|c, ili dclimi•nog vodozcmca, da piczivi
na kopnu.
Moialo |c doci do kiiti•no vaznih moifoloskih piomcna ko|c bi
pictvoiilc iibu u vodozcmca. Pcia|a iibc diza|niiana su da obczbcdu|u
iavnotczu, upiavl|an|c i kictan|c u vodi. Pcia|a nc bi mogla nositi tclo
iibc u vazduhu, gdc ncma plovnosti ko|u obczbcdu|c voda. Kaili•na kost
iibc labavo |c uglavl|cna u misicu, bcz spo|a sa ki•mcnim stubom.
Nikakav spo| ni|c ni poticban. Pcia|a nc podupiiu tczinu tcla. Kod oiga-
nizma ko|i sc smatia |cdnim od na|iani|ih vodozcmaca, ioda
!chthyostcgac (slika 3), vidi sc da |c kaili•na kost vilo vclika i •visto spo-
68 69
Slika 3. Rckonstiukci|a vodozcmca ihtiostcgc i n|cgovog pict-
postavl|cnog pictka sakopcikc. !z Romciovc kn|igc Palcontolo-
gi|a ki•mcn|aka.
|cna sa ki•mcnim stubom. To |c tip anatomi|c poticban za kictan|c na
kopnu. Nasupiot picdvidan|ima nckih cvolucionista, posmatian|c
dubokog moia iz podvodnih plovila otkiilo |c •in|cnicu da iiba cclakan-
ta ioda Latimciia •ak ni nc hoda dnom okcana, upikos •in|cnici da bi
mogla koiistiti plovnost u vodi. Takodc sc mozc zapaziti da |c u toku
hipotcti•kog cvolutivnog pictvaian|a iibc u vodozcmca, ona nckako, iz
nckog iazloga, takodc odbacila svo|a dva lcdna i analno pcia|c.
Ivulucionisti ukazu|u na piisustvo iibolikog icpnog pcia|a kao na dokaz
da |c !chtiyostcga potomak iiba iipidistia, ali, kako to isti•c !oic|, takvc
idc|c su pogicsnc |ci su iiboliki icpovi kaiaktciistika giupc ki•mcn|aka
sa vilicama (Gnathostomata).
Kciol kazc:
Na|upadl|ivi|c iazlikc izmcdu iipidistia i vodozcmaca su u apcndiku-
lainom skclctu... Kod ianih ki•mcn|aka, stiuktuia zglobova udova i
distalnog dcla uda zna•a|no su piomcn|cnc.
8
Kciol isti•c da |c funkci|a dcbclih painih pcia|a iipidistia bila vilo
iazli•ita od funkci|c stopala i iiba vodozcmaca. Kod iiba iipidistia su
humcius (picdn|ih painih pcia|a) i fcmui (zadn|ih painih pcia|a) bili
blizu tcla, sto |c ogiani•avalo bo•no ili kiuzno kictan|c. Tako sc n|ihova
pcia|a piuza|u unazad. Kod "piimitivnih" tcitiapoda, mcdutim, udovi su
piuzcni napicd i od tiupa, za vicmc kictan|a. Na•in kictan|a
vodozcmaca, ukl|u•u|uci "na|iani|c" ili "na|piimitivni|c" vodozcmcc, bio
|c tako diasti•no iazli•it od onoga kod bilo ko|c iibc.
Palcontolozi ukazu|u na •in|cnicu da ima kosti|u u giudnim pcia|ima
iiba sakopciki ko|c su sli•nc ili homologc sa humciusom, iadiusom i
ulnom picdn|ih udova vodozcmaca. Ali tu picsta|c sli•nost bilo giudnih
bilo kaili•nih pcia|a ovih iiba sa picdn|im i zadn|im udovima
vodozcmaca. Ncma ni•cga u bilo ko|o| od ovih iiba sto bi sc moglo iz|cd-
na•iti ili homologizovati sa nogama vodozcmaca.
Kciol kazc:
Glcdano visc bo•no, ncma vclikih potpoia unutiasn|cg skclcta za pc-
ia|c i moia sc pictpostaviti da su sc stopala i falangc tctiapoda iazvilc
skoio, ako nc i u cclosti, kao novc stiuktuic.
9
Albcig (Ahlbcig) i Milnci kazu:
Pioksimalni (goin|i) clcmcnti udova tctiapoda tako blisko odgovaia|u
pcia|ima kod iiba saikoptciigi|a. Mcdutim, ta| pioccs onda "obicc
stianc" da bi pioizvco stopala (slika 5c-g). Ni za kakav pioccs sli•an
ovomc nc zna sc da sc dcsava ili da sc dcsio kod iiba. !zglcda da su
nogc i stopala "novc" stiuktuic, pioizvcdcnc vclikom iazvo|nom
piomcnom ko|a |c uticala na distalnc dclovc painih izduzcn|a.
1O
(Clanak Albciga i Milncia |c icvizioni •lanak ko|i opisu|c na|novi|c
idc|c cvolucionista, kao onc u ovom tckstu, u poglcdu postanka i ianc
iaznolikosti tctiapoda.)
Poglavl|c Hans-Pctci Sulca (Hans-Pctci Schultz) u skoiasn|o| kn|izi o
nastanku visih giupa tctiapoda
11
podcsno |c nazvano "Kontiavciznc
hipotczc o postanku tctiapoda". \ svom zakl|u•ku, Sulc kazc:
Raspiavl|cno |c o •ctiii iazli•ita filogcnctska niza izvcdcna iz analiza
istih kaiaktciistika. Svaki autoi |c tuma•io tc kaiaktciistikc tako da
onc idu u piilog n|cgovom picfciiianom odnosu tctiapoda. 1aivik |c
naglasio iazliku izmcdu cutctiapoda i uiodcla (icpatih vodozcmaca) i
sli•nosti izmcdu uiodcla i poiolcpifoimi. Rozcn i kolcgc su istakli
zna•a| sli•nosti izmcdu ostcolcpifoimi i tctiapoda, a zatim tuma•ili
osobinc dipnoa na |cdnan tctiapodni na•in. Ccng (Chang) sc dizala
glcdista da svim iibama saikoptciigi|ama, ukl|u•u|uci i dipnoc
ncdosta|u hoanc (nosni otvoii). Tako |c, po n|cnom misl|cn|u, istoii|a
tctiapoda odvo|cna od onc svih ostalih saikoptciigi|a. \oiobi|cva
(\oiobycva) i Sulc tvidili su da |c unutiasn|i otvoi ncpca ostcolcpifoi-
mi i pandciihtida piava hoana, i da |c samo kod ostcolcpifoimi
unutiasn|a stiuktuia pcia|a upoicdiva sa onom tctiapoda... cclo pita-
n|c odnosa kiccc sc oko pioccnc sli•nosti i ncsli•nosti osobina da bi sc
ta•no pioccnilc n|ihovc homologi|c... Roson i kolcgc (1981) su zastu-
pali stav da analiza odnosa moia biti zasnovana pivo na posto|ccim
oblicima, a da sc fosili uvcdu u analizu sckundaino. Nckomplctnost
fosilnog zapisa |c data. Kao iczultat toga, fosili nista nc dopiinosc
icsavan|u filogcnctskc scmc.
12
Sulc i diugi su opisali ogiomnu koli•inu manipulaci|a sa podacima na
ko|u svaki autoi moia ia•unati da bi ob|asnio mnogc piotivic•nosti i
tcskocc ko|c svaka scma stvaia. Kako |c goic piimcccno, Sulc kazc:
"Cclo pitan|c odnosa kiccc sc oko pioccnc sli•nosti i ncsli•nostu u
kaiaktciistikama..." Ali u bio|nim piimciima, picma cvolucionistima,
sli•nosti nc dokazu|u nista o picda•ko-potoma•kom odnosu, |ci sli•nc
stiuktuic kod iazli•itih zivotin|a nc posto|c uslcd toga sto su naslcdcnc
od |cdnog za|cdni•kog pictka, vcc zato sto su stc•cnc nczavisno. Tako,
cvolucionisti piiziva|u ono sto naziva|u paialclnom cvoluci|om kad pict-
postavl|a|u da sc |cdna osobina iazvila nczavisno kod blisko povczanih
vista. Picma cvolucionistima, to |c •csta po|ava u cvoluci|i. Diuga •csta
po|ava u cvoluci|i, picma cvolucionistima, |c ono sto zovu konvcigcn-
tnom cvoluci|om. \ ovim slu•a|cvima, uzima sc da su kod dalcko
povczanih vista nczavisno cvoluiialc sli•nc stiuktuic ili osobinc. Ccsto
navodcn piimci su o•i ki•mcn|aka i o•i bcski•mcn|a•kih glavonozaca
(lign|i) ko|c su vilo sli•nc, ali bi picpostavl|cni za|cdni•ki picdak ova dva
tipa oiganizama posto|ao pic visc milionc godina, dugo pic ncgo sto su
o•i ili glavonozaca ili ki•mcn|aka cvoluiialc. !utu|ma kazc:
70 71
\ mnogim piimciima konvcigcntna cvoluci|a iczultiia u tako sli•nim
osobinama da bi nam bilo tcsko da kazcmo ima|u li oni istc gcnctskc
osnovc, da nc znamo da su cvoluiiali nczavisno u ncpovczanim giupa-
ma.
13
Tako, sli•nosti kod iazli•itih zivotin|a mogu sluziti kao dokazi cvoluci-
|c od |cdnog za|cdni•kog pictka, ali onda opct nc mogu, |avl|a|uci sc
nczavisno paialclnom ili konvcigcntnom cvoluci|om. 1cdna diuga za|cd-
ni•ka cita u cvoluciono| tcoii|i ko|a dal|c kompliku|c i uslozn|ava cvolu-
cionc scmc, ali ko|a sc mozc piizvati da sc tc scmc spasu, su takozvanc
icvcizi|c. Ovu idc|u icvcizi|c cvolucionisti koiistc kao hipotczu kad |c
|cdna stiuktuia u |cdno| cvoluciono| lini|i poickla izgubl|cna, ali sc onda
ponovo |avl|a u pictpostavl|cnim potoma•kim vistama. Dugo sc sma-
tialo da sc icvcizi|a nc bi mogla dcsavati u cvoluci|i. Smatialo sc da su
gcnctskc piomcnc ukl|u•cnc u postanak |cdnc komplcksnc stiuktuic
tako bio|nc i da moia|u biti stc•cnc tako komplikovanim icdoslcdom, da
su |cdnom, kad |c ta stiuktuia climinisana, kasni|im cvolutivnim piomc-
nama sansc da sc ona ponovo stcknc |cdnakc nuli. \ stvaii, za ova| piin-
cip sc mislilo da |c tako dobio ustanovl|cn da |c uzdignut na nivo
"zakona", takozvanog Dolovog zakona. Sad |c, mcdutim, Dolov pict-
postavl|cni zakon ba•cn u cvolucionu kantu za smccc, posto sc icvcizi|c
moia|u stalno piizivati u modcinim cvolucionim scmama. Na piimci,
Sulc kazc:
Rcvcizi|c, kakvc su onc goic opisanc, takodc su ncophodnc za
ob|asn|cn|c mnogih kianialnih kao i postkianialnih kaiaktciistika.
Mcdu painim pokiovnim kostima poticbnc su dvc icvcizi|c da bi sc
ob|asnilo piisustvo paiictalnih i postpaiictalnih kosti|u kod aktinoptc-
iigi|a - tii za fiontalnc, paiictalnc i postpaiictalnc kosti kod za|cd-
ni•kog pictka saikoptciigi|a i tctiapoda, a dvc za paiictalnc i post-
paiictalnc kosti kod aktinistiana, poiolcpifoimi i kod ioda Diabolcpis.
!mpliciiani su filogcnctski nizovi od dva, do |cdnog do dva skvamozna
i spol|na nosna otvoia, i od piisustva do odsustva, do piisustva hoana i
pisl|cnova... 1cdan scstiinski odnos mcdu svim iibama saikoptciigi|a-
ma i tctiapodama podiazumcvao bi da |c za|cdni•ki picdak bio sli•ni|i
tctiapodu ncgo izvcdcnim, iibolikim potomcima. Takav slcd bi
povla•io bio|nc icvcizi|c kaiaktciistika ko|c izglcda|u izuzctno
ncvciovatnc.
14
Kako |c iani|c piimcccno, Sulc |c piimctio da "svaki autoi tuma•i
kaiaktciistikc tako da onc idu u piilog n|cgovog picfciiianog odnosa
tctiapoda". Diugim ic•ima, svaki istiaziva• odlu•u|c na osnovu |cdnog
pictpostavl|cnog cvolutivnog puta ko|i, a piioii, on picfciiia, a zatim
tuma•i dokazc u skladu s tim, poziva|uci sc na icvcizi|u, paialclnu cvolu-
ci|u ili konvcigcntnu cvoluci|u, kako ta scma to vcc mozc zahtcvati.
Takvc tcoii|c su tako plasti•nc da su u•in|cnc ncmogucim za ospoiava-
n|c, •ak i ako su laznc, i tako sc nc mogu zvati nau•nim tcoii|ama. Tako
Ahlbcig i Milnci, govoicci o ob|avl|cnim idc|ama Rozcna i n|cgovih
kolcga o nastanku tctiapoda,
15
kazu:
Oni su katcgoii•ki tvidili da su cvolucioni sccnaii|i, kakvi su oni za
ko|c sc tvidi da ickonstiuisu cvoluci|u tctiapoda od ostcolcpifoimi,
"pii•c" ko|c sc nc mogu pokazati laznim, a nc piovcil|iva nauka.
16
Ostcolcpi su onc iibc unutai iipidisti|skih sakopciki za ko|c vccina
cvolucionista smatia da su bili picci vodozcmaca.
1cdan vilo skoii nalaz fosila |cdnog vodozcmca u goin|o-dcvonskim
stcnama (foimaci|ama sicdn|cg do goin|cg dcla famcnskog kata, ko|c
cvolucionisti smatia|u staiim oko 365 do 363 miliona godina) Katskil
foimaci|c u Pcnsilvani|i, uvcliko |a•a dokazc da su ovi oiganizmi, za ko|c
sc vciu|c da su na|staii|i vododzcmci, bili sasvim iazvi|cni, bcz ikakvih
dokaza piclaznih foimi. !zvcsta| o ovom vodozcmcu, nazvanom
Hyncipcton basscti, po|avio sc 29. |ula 1994., u •asopisu Scicncc, od
stianc autoia Dislcia (Dacschlci), Subina (Shubin), Tomsona
(Thomson) i Amaiala.
17
Oni kazu:
!zvcdcnc kaiaktciistikc iamcnog po|asa ukazu|u na to da su apcndiku-
laini mchanizmi potpoic i pokictan|a bili dobio iazvi|cni •ak i u
na|iani|im fazama istoii|c tctiapoda.
\ opisivian|u slo|cva u ko|ima |c ta| fosil nadcn, ovi autoii izvcstava|u:
Ova stiatigiafska pozici|a sugciisc da H. basctti vicmcnski piipada
sicdn|cm do goin|cm dclu famcnskog kata (pic oko 365-363 miliona
godina), sto zna•i da |c staii|i ncgo !chtiyostcga, Acanthostcga i
Tulcipcton, ko|i piipada|u na|goin|cm dclu famcnskog kata...
Moifologi|a iamcnog po|asa vistc H. Basscti takodc sugciisc da |c on
bio sposoban za snazno izbacivan|c, uvla•cn|c i podizan|c picdn|ih
udova.
Ono sto ovdc imamo |c |cdan oiganizam za ko|cg sc vciu|c da |c sta-
ii|i od oiganizama iani|c smatianih za na|staii|c poznatc vodozcmcc,
ko|i |c 1OO´ vodozcmac, sa sasvim iazvi|cnim vodozcma•kim udovima i
diugim osobinama za ko|c sc vciu|c da su napicdnc. Ovo dal|c opoviga-
va picdvidan|a zasnovana na cvoluciono| tcoii|i, ali piuza mocan dodat-
ni dokaz za stvaian|c.
Tako piimccu|cmo, pic svcga, da svc scmc ko|c pokusava|u da izvcdu
vodozcmcc, a tako i pivc "tctiapodc", od |cdnog iibl|cg pictka, nisu nista
visc do sccnaii|i ko|i sc nc mogu kvalifikovati kao nau•nc tcoii|c. Dal|c,
posto|i vcliki diskontinuitct izmcdu svih iiba i svih vodozcmaca, bcz
obziia na to ko|i sc cvolucioni put zamisli izmcdu iiba i vodozcmaca. Svc
iibc navcdcnc kao na|vciovatni|i picci vodozcmaca su 1OO´ iibc ko|ima
|c bilo poticbno da piovodc svc svo|c vicmc u vodi, dok su takozvani
72 73
potoma•ki vodozcmci bili 1OO´ vodozcmci sa bazi•nim vodozcma•kim
udovima, stopalima i nogama. Niko ni|c uspco da nadc ni|cdnu |cdinu
piclaznu foimu ko|a poscdu|c dclimi•no pcia|a a dclimi•no stopala. Da
|c takva piclazna foima nadcna, odmah bi sc iaz|asnilo ko|i |c od iival-
skih kandidata za pictka vodozcmaca bio piavi picdak. Ali spoiovi i
dal|c nc |cn|ava|u. Piclaznc foimc nisu nadcnc |ci nisu nikad posto|alc.
Ivoluci|c zivih oiganizama ni|c bilo na zcml|i.
\clika iaznovisnost vodozcmaca
Savicmcni vodozcmci su u ogiomno| mcii iaznovisni, sa visc od 4.OOO
vista. Ovih 4.OOO vista ukl|u•cno |c u tii icda: \iodcla (salamandic i
dazdcvn|aci); Gymnophiona (scsili|c, takodc zvani apodc, civoliki
vodozcmci bcz udova); i Anuia (zabc i kiasta•c). Kad su sc pivi put
po|avili u fosilnom zapisu bili su isti kakvi su i danas, savicmcni po izglc-
du i vilo iaznoliki po stiuktuii. Kciol kazc:
Kad sc pivi put |avl|a|u u fosilnom zapisu, i zabc i salamandic izglcda-
|u sustinski sli•ni onim modcinim po svo|o| anatomi|i skclcta. Opisani
fosilni zapis Gymnophiona ogiani•cn |c na izolovanc pisl|cnovc iz
goin|c kicdc i palcoccna ko|i su vilo sli•ni onim kod danasn|ih iodo-
va.
18
Ovi modcini vodozcma•ki icdovi obi•no sc smcsta|u u potklasu
Lissamphibia zbog nckoliko sli•nosti ko|c dclc. Mnogi palcontolozi su,
mcdutim, skcpti•ni u poglcdu giupisan|a tako iaznolikih oiganizama
za|cdno. Kciol zapaza:
! poicd ovih sli•nosti, zabc, salamandic i scsili|c vilo sc iazliku|u |cdni
od diugih po skclctno| stiuktuii i na•inu zivota, i sada i kioz ccli n|i-
hov poznati fosilni zapis... nismo nasli nikakav fosilni tiag bilo kakvih
mogucih picthodnika ko|i su poscdovali spcci|alizovanc osobinc za|cd-
ni•kc svim modcinim icdovima... \ odsustvu fosilnog dokaza da su
zabc, salamandic i scsili|c cvoluiialc od |cdnog za|cdni•kog pictka,
moiamo iazmotiiti mogucnost da |c svaki od modcinih icdova
cvoluiiao iz |cdnc |asno odvo|cnc giupc palcozo|skih vodozcmaca.
19
Sli•no tomc, Kolbcit (Colbcit) i Moialcs kazu:
! poicd ovih sli•nosti, ncma dokaza o bilo kakvim palcozo|skim
vodozcmcima ko|i bi kombinovali kaiaktciistikc ko|c bi sc o•ckivalc u
|cdnom |cdinom za|cdni•kom pictku. Na|staii|c poznatc zabc, sala-
mandic i scsili|c vilo su sli•nc n|ihovim zivim potomcima.
2O
! Kciol
21
i Kolbcit i Moialcs
22
spomin|u oiganizam vcoma sli•an zabi,
ioda Tiiadobatiachus, kao onog ko|i sugciisc mogucu kaiiku izmcdu
diugih, navodno dicvnih vodozcmaca, i savicmcnih zaba. Kciol kazc da
|c na|vcca sli•nost ioda Tiiadobatiachus sa palcozo|skim vodozcmcima
nadcna kod tcmnospondila ioda Dolcscipcton. Posto|i, mcdutim, fun-
damcntalna iazlika izmcdu svih zaba i svih savicmcnih ki•mcn|aka, i
tcmnospondila, i svih pictpostavl|cnih na|iani|ih vodozcmaca. Ti navod-
ni na|staii|i vodozcmci imali su komplcksnc, lu•nc pisl|cnovc, sastav-
l|cnc od visc odvo|cnih clcmcnata povczanih tako da foimiia|u svaki
pisl|cn. Razli•iti tipovi iiba ko|i su sugciisani kao moguci picci
vodozcmaca takodc su imali sli•nc pisl|cnovc, komplcksnog tipa, i ovo |c
|cdna od kaiaktciistika ko|c sugciisu kaiiku izmcdu ovih iiba i pict-
postavl|cnih na|iani|ih vodozcmaca. Svi savicmcni vodozcmci ima|u
znatno diuga•i|i tip pisl|cna, kostani cilindai nalik kalcmu. Ako |c ncki
oiganizam, kao sto |c Dolcscipcton, bio picdak zabama i bilo ko|im
diugim savicmcnim vodozcmcima, moiala |c posto|ati postcpcna cvolu-
ci|a komplcksnih, lu•nih pisl|cnova kod ioda Dolcscipcton u |cdnos-
tavnc, cilindii•nc pisl|cnovc. Ncma apsolutno nikakvog tiaga o tomc u
fosilnom zapisu.
\odozcmci sa cilindii•nim pisl|cnovima zovu sc lcpospondili. Tii
iazli•ita icda lcpospondila nadcna su u stcnama ko|c navodno poti•u iz
don|cg i goin|cg kaibona. Oni ukl|u•u|u Aistopoda, zmi|olika stvoicn|a
sa vilo dugim tclima, ko|i ima|u i do 23O pisl|cnova, bcz udova iamcnog
i kaili•nog po|asa. Kciol kazc:
Loban|c ovih oblika su visoko spcci|alizovanc, sto podiazumcva da
svaka famili|a ima dugu istoii|u odvo|cnu od diugih, kao i od bilo ko|ih
labiiintodonata ili iipidistia.
23
Govoicci o aistopodima, Romci kazc:
O•ckivalo bi sc da bi tako spcci|alizovanc giupc picdstavl|alc |cdan
kasni iazvo| mcdu staii|im vodozcma•kim giupama; ali fosilni matcii-
|al ko|i |os ni|c opisan pokazu|c da su sc aistopodi iazvili iano u do-
n|cm kaibonu i otuda su mcdu na|staii|im od svih poznatih
vodozcmaca.
24
\ stvaii, aistopodi nadcni u stcnama don|cg kaibona sada su dobio
opisani. Ovi vodozcmci po|avl|u|u sc naglo u fosilnom zapisu sasvim
foimiiani i visoko spcci|alizovani, za iazliku od bilo ko|ih iani|ih
vodozcmaca. Posto sc po|avl|u|u sasvim foimiiani u stcnama don|cg
(ianog) kaibona, to zna•i da su, ako su cvoluiiali, moiali cvoluiiati
ncgdc u dcvonskom pciiodu. Mcdutim, takozvani na|iani|i ili na|dicvni-
|i vodozcmci, navodno cvolutivno potomstvo iiba, takodc sc nalazc u
dcvonu. Tako, ako su cvolucioni sccnaii|i ta•ni, dok su ncposicdni picci
takvih vodozcmaca, kakvi su !chthyostcga, uzuibano iazvi|ali stopala i
nogc od svo|ih iibl|ih picdaka, posicdnici izmcdu iiba i aistopoda bili su
isto tako zauzcti odbacu|uci svaki tiag udova. Kakvi bi sclckcioni piitis-
74 75
ci vodili cvolutivnom nastanku stopala i nogu kod vodozcmaca, a
obczbcdivali u isto vicmc da diugi vodozcmci ostanu savim bcz udova?
Dal|c, ako su komplcksni lu•ni pisl|cnovi nadcni kod takvih
vodozcmaca kakav |c !chthyostcga, sli•ni lu•nim pisl|cnovima nadcnim
kod iiba iipidistia, i tako podupiiu posto|an|c |cdnc kaiikc izmcdu tc dvc
giupc oiganizama, iz •cga su lcpospondilni vodozcmci, sa svo|im |cd-
nostavnim, kalcmu sli•nim pisl|cnovima, cvoluiiali? Gdc su piclaznc
foimc ko|i pokazu|u kako ncka iiba cvoluiia u vodozcmca aistopodu bcz
udova, sa n|cgovim zmi|olikim tclom ko|i ima do 23O pisl|cnova, ko|i su
svi piostog, kalcmu sli•nog tipa? Cin|cnicc ovc vistc naglasava|u totalni
kiah cvolucionc tcoii|c.
Diuga dva icda lcpospondilnih vodozcmaca, ko|i sc |avl|a|u za|cdno sa
icdom Aistopoda su Ncctiidca i Miciosauiia. Ncktiidi|c su imali duga
tcla sa vilo malim udovima. Bili su o•ito uvcliko vodcni oiganizmi, sa
bo•no kompicsovanim icpovima ko|i su sluzili kao oigani za plivan|c.
Mikiozauii su imali noimalni|i tip tclcsnc giadc, mada su udovi bili
dosta mali. !mc Miciosauiia, sto zna•i "mali gmizavci", sasvim |c ncod-
govaia|ucc, |ci, kako Romci kazc, sli•nosti sa gmizavcima su •isti paia-
lclizmi. Mikiozauii su bili na|iaznovisni|i od svih lcpospondila, sa iaz-
nim tclcsnim piopoici|ama. Aistopoda, Ncctiidca i Miciosauiia nadcni
su u stcnama don|cg kaibona, sicdn|cg kaibona i pcima, i naziva|u sc
palcozo|skom giupom lcpospondila.
Posto|i ogioman |az na cvoluciono| vicmcnsko| skali izmcdu palcozo|-
skih lcpospondila i savicmcnih vodozcmaca, u potklasi Lissamphibia.
Romci kazc, govoicci o potklasi Lissamphibia:
!zmcdu n|ih i palcozo|skc giupc posto|i vcliki cvolucioni |az ko|i ni|c
picmosccn fosilnim matcii|alom.
25
Kciol pisc:
Nismo nasli nikakvc fosilc lcpospondila nakon don|cg pcima. Posto|i
izncnadu|uci |az u fosilnom zapisu od po|avc malih vodozcmaca do
po|avc zaba i salamandii u |uii.
26
Apsolutno |c |asno da fosilni zapis vodozcmaca nc piuza nikakvu
podisku idc|i da su tctiapodi, a vodozcmci naio•ito, cvoluiiali iz nckog
iibl|cg pictka. !zuzctno |c vcliki |az izmcdu iiba iipidistia kiosoptciigi|a,
ili diugih sli•nih iiba, i ihtiostcga ili diugih "na|iani|ih" vodozcmaca;
izncnadna po|ava svih palcozo|skih vodozcma•kih icdova sa iaznolikim
kaiaktciistikama icdova, ko|c su potpuno piisutnc kod n|ihovih pivih
picdstavnika, i odsustvo bilo kakvih piclaznih foimi izmcdu ovih palco-
zo|skih icdova i tii ziva icda, •inc apsolutno ncvciovatnim da su tc
foimc nastalc cvolutivnim pioccsom. Cin|cnicc su, mcdutim, sasvim u
skladu sa picdvidan|ima zasnovanim na modclu stvaian|a.
Poicklo gmizavaca
\ poglcdu nastanka gmizavaca nasli smo istu situaci|u kakva |c ona
kod vodozcmaca - nagla po|ava svakog osnovnog tipa bcz piclaznih
foimi ko|c bi picdstavl|alc o•ckivanc cvolucionc kaiikc i otkiilc cvolu-
cionc putcvc ko|i su vodili svako| osnovno| visti.
Gmizavci su ukl|u•cni u klasu Rcptilia. Gmizavci, pticc i sisaii
ukl|u•cni su u giupu Amniota. Amnioti, za iazliku od vodozcmaca,
mogu polagati |a|a u sicdinama bcz vodc ili vlagc |ci su ona kod n|ih
opicml|cna ckstia-cmbiionskim mcmbianama. Amniotsko |a|c gmizav-
ca |c dalcko slozcni|c od |a|cta vodozcmca. 1a|c gmizavca sadizi mcm-
bianu, amnion, ko|i picdstavl|a ncku vistu kcsicc u ko|o| sc nalazi cmbii-
on tokom iazvo|a. 1cdna dodatna mcmbiana obczbcdu|c iczcivoai u
ko|cm sc akumuliia|u otpadni piodukti, a posto|i i kcsica zumanccta
ko|a sadizi zalihu hianc za cmbiion ko|i |c u iazvo|u. Svc to okiuzcno |c
dovol|no |akom l|uskom da zastiti sadiza| |a|cta, ali u isto vicmc
dovol|no poioznom da dozvoli iazmcnu gasova sa okolinom - uziman|c
kisconika i izlazak ugl|cn-dioksida. Ivolucionisti moia|u da zamislc da |c
ova| vcoma komplcksni sistcm nckako cvoluiiao, koiak po koiak, kioz
niz nasumi•nih, ncusmciavanih, slu•a|nih piomcna u gcnctskom sistcmu
|cdnog vodozcmca. Ovc piomcnc moialc su biti piaccnc ncophodnim
izmcnama u icpioduktivnom sistcmu pioto-gmizavca, pioizvcdcnom
takodc •isto slu•a|nim piomcnama u gcnctskom sistcmu picda•kog
vodozcmca. \ toku tog piclaza, svaki piclazni stcpcn moiao |c da budc
sasvim funkcionalan i da ima picdnosti nad picthodnim stcpcnom, sto bi
ga osposobl|avalo da nadmasu|c i tako zamcn|u|c picthodni stcpcn.
Mnogc od vitalnih stiuktuia, kao sto su amniotska supl|ina i amnion,
moia|u biti pioizvcdcnc dc novo kod gmizavca, posto ncma homologih
stiuktuia kod vodozcmaca iz ko|ih bi moglc biti izvcdcnc. \ciovatno da
ni|cdan cvolucionista nc bi •ak ni pokusao da zamisli cvolutivni put i
piclaznc stcpcnc ukl|u•cnc u cvolutivni postanak amniotskog |a|cta.
Ivolucionisti vciu|u da posto|i, kod izvcsnih vodozcmaca i gmizavaca,
|cdan bio| kaiaktciistika ko|c ukazu|u na kaiiku izmcdu gmizavaca i
vodozcmaca. Na piimci, Kolbcit i Moialcs kazu:
Mcsavina vodozcma•kih i gmizava•kih kaiaktciistika vidcna kod ioda
Scymouiia, indikativna |c za postcpcni piclaz do ko|cg |c doslo izmcdu
tc dvc klasc u toku cvoluci|c ki•mcn|aka.
27
Svaki pokusa| koiisccn|a ioda Scymouiia kao onog ko|i ukazu|c na
posicdnika izmcdu gmizavaca i vodozcmaca, odmah sc susiccu sa
ozbil|nim piotivic•nostima. Oiganizmi sugciisani kao na|iani|i poznati
gmizavci, Hylonomus i Palcothyiis, nadcni su u stcnama don|cg kaibona
(od pic oko 33O-315 miliona godina po cvoluciono| vicmcnsko| skali) i
stcnama iz sicdn|ih katova goin|cg kaibona (oko 31O-315 miliona godi-
76 77
na). !osili ioda Scymouiia nadcni su u stcnama don|cg pcima, datiia-
nim na oko 28O miliona godina, ili bai 25 do 35 miliona godina pickas-
no da bi bilc picda•kc gmizavcima.
Dal|c, ima i diugih ozbil|nih pioblcma u pokusa|uma da sc povczu
oiganizmi ioda Scymouiia sa gmizavcima. Romci postavl|a pitan|c:
"1csu li oiganizmi ioda Scymouiia polagali svo|a |a|a na zabl|i na•in, u
vodi, ili su izlcgali na kopnu l|uskasta |a|a amniotskog tipa?" On nastav-
l|a ic•ima da sc odgovoi moia izvcsti piou•avan|cm siiokc giupc oiga-
nizama ukl|u•cnih u icd Scymouiiamoipha. On navodi oiganizmc ioda
Kotlassia, ko|i
... ima|u pl|osnatc loban|c, iclativno slabu okostalost skclcta i diugc
kaiaktciistikc, sto picdstavl|a scii|u icgicsivnih piomcna vczanih za
tipi•nc vodozcmcc, za viacan|c tia|nom zivotu u vodcno| sicdini.
Opct, u don|cm pcimu Moiavskc otkiivcnc su laivc sa skigama ioda
Discosaiiiscus, sli•nc "bianhiozauinim" laivama iahitoma, ukazu|uci
na to da su po icpioduktivnim osobinama sc|mouiiamoifc bili o•iglcd-
no vodozcmci.
28
Rod Diadcctcs sc •csto navodi kao vilo blizak lini|i ko|a dcli vodozcm-
cc od gmizavaca. On |c, mcdutim, i na|ncvciovatni|i kandidat. On sc
nalazi oko 3O miliona godina pickasno na cvoluciono| vicmcnsko| skali
da bi bio picdak gmizavcima, i bio |c vcliki nczgiapni oiganizam, oko tii
mctia duga•ak, nasupiot "piimitivnim" gmizavcima ko|i su bili vilo mali,
sa tclima dugim od n|uskc do osnovc icpa samo oko dcsct ccntimctaia.
Mada sc za |cdan bio| kaiaktciistika kod iodova Scymouiia i
Diadcctcs navodi da otkiiva|u sli•nosti sa iodovima Hylonomus,
Palcothyiis i diugim "ianim" gmizavcima, posto|i ncpicmosccna piazni-
na izmcdu vodozcmaca i gmizavaca. Ivo nckoliko piimcia ko|i pokazu-
|u da su gmizavci bili gmizavci na samom po•ctku, bcz piclaznih foimi
ko|c bi ih povczivalc sa bilo ko|im takozvanim picda•kim vodozcmcima.
Kciol kazc (svi citati su iz icfcicncc 1):
Na|iani|i poznati amnioti su odmah picpoznatl|ivi kao •lanovi ovc
giupc zbog sli•nosti u svom skclctu sa onim kod piimitivnih zivih
gmizavaca (sti. 193).
Na|zna•a|ni|a osobina ncp•anc kosti kod ianih amniota |c piisustvo
popic•nog oboda na ptciigoidu ... Kod savicmcnih gustcia, popic•ni
obod ptciigoida sluzi kao po•ctak |cdnog od na|vccih misica za zat-
vaian|c vilicc, ptciigoidcusa... !ma malo dokaza za posto|an|c vclikog
ptciigoidnog misica kod bilo ko|cg piimitivnog vodozcmca (sti. 194).
Opsta stiuktuia loban|c kod ianih amniota naliku|c ono| kod savic-
mcnih gustcia (sti. 195).
Postkianialni skclct ianih amniota gcncialno naliku|c onomc kod
piimitivnog zivog gmizavca ioda Spcnodon (sti. 195).
Nasupiot (ianim labiiintodontnim vodozcmcima), iani amnioti blisko
naliku|u piimitivnim zivim gustciima po svo|o| malo| vcli•ini tcla i pio-
poicionalno malo| loban|i. Stiuktuia zuba i vciovatna giada vili•nc
muskulatuic kod ianih amniota, naliku|u ono| kod zivih gustcia ko|i sc
hianc gotovo iskl|u•ivo inscktima i diugim malim zglavkaiima (sti.
198).
Skclctna anatomi|a piotoiotiiida (iodovi Hylonomus i Palcothyiis
smcstcni su u famili|u Piotoiothyiidac) osta|c iclativno ncpiomcnl|iva
od na|don|ih katova goin|cg kaibona pa svc do don|cg pcima. \ toku
ovog pciioda, niz diugih amniotskih giupa po|avl|u|c sc u fosilnom
zapisu. Svaka |c mogla nczavisno cvoluiiati iz piotciotiiidnog obiasca.
Ni|cdna nc pokazu|c bliskc vczc sa diugima (sti. 2O1).
Rani amnioti su dovol|no iazli•iti od svih palcozo|skih vodozcmaca da
n|ihovo spccifi•no poicklo ni|c ustanovl|cno (sti. 198).
Ova poslcdn|a iz|ava pokazu|c, van svakc sumn|c, da piclaznc foimc
izmcdu vodozcmaca i gmizavaca nc posto|c. Da su onc nadcnc, nc bi bilo
sumn|i u poglcdu toga ko|i vodozcmac |c dovco do po|avc gmizavaca.
\piavo tamo gdc su piclaznc foimc na|kiiti•ni|c poticbnc, kako |c
upiavo opisano, onc su uvck odsutnc. To cc biti |os bol|c ilustiovano
kada sc budc dokumcntovao nastanak |asno iazli•itih tipova gmizavaca.
Ovc siioko divcigcntnc giupc gmizavaca ukl|u•u|u lctccc gmizavcc,
moiskc gmizavcc, gmizavcc glidcic, zmi|c i koin|a•c.
Lctcci gmizavci
Razlikc izmcdu nclctccih i lctccih gmizavaca su ogiomnc. Na slici 4
piikazana |c ickonstiukci|a tckodontnog gmizavca, ioda Saltoposuchus,
za ko|cg Romci vciu|c da |c pioizvco lctccc gmizavcc, dinosauiusc i
pticc. \cliki |az izmcdu ovog oiganizma i picdstavnika dva podicda
lctccih gmizavaca, piikazanih na slikama 5 i 6, o•iglcdan |c.
Gotovo svaka stiuktuia kod ioda Rhamphoihychus, dugoicpog
ptciozauia (slika 5), bila |c |cdinstvcna za ova| oiganizam. Naio•ito
o•iglcdna (kao kod svih lctccih gmizavaca) bila |c ogiomna duzina •ctvi-
tog pista, nasupiot duzini ostala tii pista. Ova| •ctviti pist davao |c
glavnu podisku mcmbiani kiila. On siguino ni|c bio ncka nczna stiuktu-
ia, i ako su lctcci gmizavci cvoluiiali od tckodonata ili nckog diugog, za
zcml|u vczanog gmizavca, ticbalo bi da sc nadu piclaznc foimc ko|c
pokazu|u postcpcno pioduzavan|c ovog •ctvitog pista. Mcdutim, ni|c
nadcn ni|cdan nagovcsta| takvc piclaznc foimc. "Na|iani|i" lctcci gmiza-
vci nadcni su u stcnama goin|cg tii|asa, i |avl|cno |c da su vilo sli•ni kas-
ni|im iamfoiinkoidima.
78 79
Skclct na|iani|ih lctccih gmizavaca bio |c piilagodcn aktivnom lctu isto
koliko i kod savicmcnih ptica, mada |c n|ihova stiuktuia bila vilo iali•ita
od onc kod ptica. !zglcda o•iglcdno da ako su svc od visoko modifiko-
vanih stiuktuia poticbnih za lct, piisutnih kod ioda Rhamphoihynchus
i kod sli•nih lctccih oiganizama, cvoluiialc postcpcno tokom miliona
godina od obi•nog kopncnog gmizavca, bio bi nadcn znatan bio|
piclaznih foimi ko|i dokumcntu|u ta| piclaz. Ni|cdan takva piclazna
foima nikada ni|c nadcna. Tako, Kciol kazc:
... svi tii|aski lctcci gmzavci bili su visoko spcci|alizovani za lct i bili su
sli•ni kasni|im iamfoiinkoidima po vccini svo|ih osobina. Oni da|u
malo dokaza o svom spccifi•nom poicklu i ni|cdan dokaz o iani|im stc-
pcnima u nastanku lcta.
29
Ptciodaktiloidna giupa lctccih gmizavaca bila |c |cdnako |cdinstvcna.
Ptcianodon (slika 6) |c bio bczubi gmizavac sa vclikim kl|unom i
kostanom kicstom ko|a sc piotczala unatiag. Kao i kod svih lctccih
gmizavaca, kiilnu mcmbianu podupiiao |c •ctviti pist. Çuctzalcoatlus |c
imao iaspon kiila od skoio 12 mctaia, a za fosilc ptciodaktila otkiivcnc
u Tcksasu |avl|cno |c da ima|u iaspon kiila i do 16 mctaia - vcci ncgo kod
modcinog vo|nog aviona!
\ poglcdu ptciodaktila, Kciol kazc:
Ptciodaktili su vcc bili bio|ni i iaznoliki u goin|o| |uii, kao sto mozcmo
vidcti iz fosila iz Solcnhofcna (Wcllnhofci, 197O). Ovi ostaci ukl|u•u|u
nckc od na|man|ih lctccih gmizavaca i pictkc na|vccih lctccih gmizava-
ca. Ncpoznati su bilo kakvi oblici ko|i bi bili posicdni izmcdu iam-
foiinkoida i ptciodaktiloida. !osilni zapis lctccih gmizavaca obuhvata
piiblizno 15O miliona godina, i |avl|cno |c o skoio 9O vista sa svakog
kontincnta izuzcv Antaiktika.
3O
80 81
Slika 4. Tckodontni gmizavac Saltoposuchus, picma vciovan|u
Romcia i diugih |cstc picdak dinosauiusa, ptica i lctccih
gmizavaca. !z Romciovc kn|igc Palcontologi|a ki•mcn|aka.
Slika 5. Rhamphoihynchus, dugoicpi ptciosauius. !z \ilistonovc
(Williston) kn|igc Ostcologi|a gmizavaca.
O•iglcdno |c da ako su ovi izuzctno |cdinstvcni lctcci gmizavci, iam-
foiinkoidi i ptciodaktiloidi, cvoluiiali od kopncnih gmizavaca u toku
pciioda od 15O miliona godina, a n|ihovi fosili su otkiivcni skoio po
cclom svctu, ticbalo bi da |c otkiivcn vcliki bio| piclaznih foimi, ko|i bi
ustanovili bcz ikakvc sumn|c da su ovi oiganizmi cvoluiiali od picda•kih
kopncnih gmizavaca. \piavo sc iadi o supiotnom. Ramfoiinhoidi i
ptciodaktiloidi po|avl|u|u sc sasvim foimiiani, bcz ikakvog tiaga
piclaznih foimi.
Sama idc|a da bi sc kopncni gmizavac mogao postcpcno pictvoiiti u
lctcccg gmizavca - apsuidna |c. Po•ctnc, upola cvoluiianc stiuktuic, nc
samo da nc bi piuzalc picdnosti posicdnim oiganizmima, vcc bi bilc vcli-
ki ncdostatak. Na piimci, cvolucionisti pictpostavl|a|u da su sc, kako
god to •udno izglcdalo, |avilc mutaci|c ko|c su uticalc samo na •ctvitc
pistc, svaki put po malo. Naiavno, diugc nasumi•nc mutaci|c ko|c bi sc
|avilc istovicmcno, kako god izglcdalc ncvciovatnc, bilc su odgovoinc za
postcpcni nastanak kiilnc mcmbianc, misica za lctcn|c, tctiva, nciava,
kivnih sudova i diugih stiuktuia ncophodnih da sc foimiia|u kiila. Na
nckom stcpcnu, iazvi|a|uci lctcci gmizavac imao bi oko 25´ kiila. Ta|
•udni oiganizam, mcdutim, nikad nc bi mogao piczivcti. Od kakvc |c
koiisti 25´ kiila. O•iglcdno da ta| oiganizam ni|c mogao da lcti, a ni|c
visc mogao ni da ti•i, |ci bi moiao vuci svo|c bcskoiisnc pioduzctkc
posto bi, uzima sc, n|cgovi zadn|i udovi mogli |os uvck funkcionisati. Nc
bi mogao hvatati plcn niti bczati od giabczl|ivaca. Da bi |cdan takav
ckspciimcnt bio potpuni piomasa| svcdo•i komplctni ncuspch da sc
nadc •ak i tiag pictka ili piclaznc foimc za ovc sasvim |cdinstvcnc lctccc
gmizavcc.
Moiski gmizavci
Nagla po|ava moiskih gmizavaca u sasvim foimiianom stan|u, isto |c
tako diamati•na kao i ona kod lctccih gmizavaca. Pa ipak, picma cvolu-
ciono| tcoii|i, pictvaian|c kopncnog gmizavca u moiskog gmizavca (ili
onog slatkovodnog) bio |c postcpcn pioccs ko|i |c tia|ao milionima go-
dina, kako su sc stopala i nogc postcpcno tiansfoimisali u pcia|a, i kako
sc, kao kod iibolikih gmizavaca ili ihtiozauiusa, kopncni gmizavac mc-
n|ao u gmizavca ko|i |c po svom obliku i funkci|i vcoma nalik iibi. Ivo
sta Kolbcit i Moialcs kazu o ovom ncvciovatnom pioccsu:
\ toku svo|c dugc cvolutivnc istoii|c, tctiapodi su sc oslobodili svakc
zavisnosti od vodc, da bi postali, kao gmizavci, zivotin|c ko|c su kioz
cclu svo|u zivotnu istoii|u bilc potpuno piilagodcnc na kopncni na•in
zivota. Ncki od n|ih viatili su sc u vodu, i svc adaptaci|c ko|c su u•inilc
da gmizavci budu cfikasnc i nczavisnc kopncnc zivotin|c, ticbalc su da
sc modifiku|u . . . oni su picuzcli staic pioblcmc sa ko|ima su sc n|i-
hovi iibl|i picci boiili tokom mnogih pioslih miliona godina - pioblcm
plovnosti, kictan|a kioz vodu i icpiodukci|c u vodi . . . pluca nisu
odba•cna kad su sc gmizavci viatili u vodu, vcc su bila koiisccna za di-
san|c, umcsto skiga ko|c su davno bilc izgubl|cnc. Gmizavci su imali
nogc i stopala. Tc nogc i stopala bilc su tiansfoimisanc u pcia|a, sli•na
po funkci|i pcia|ama iiba. Staii iibl|i icp bio |c davno ncstao, tako da
su kod nckih vodcnih gmizavaca cvoluiiali zamcnski icpovi za pogon,
icpovi ko|i su imitiiali iibl|i icp do kia|n|ih gianica.
. . . tako sc mozc vidcti da |c mcdu ovim gmizavcima posto|alo obita-
n|c u ticndu cvoluci|c - od dalckih vodcnih iibl|ih picdaka, kioz
posicdnc kopncnc vodozcma•kc i gmizava•kc pictkc, do vodcnih
gmizava•kih potomaka.
31
Ono sto •ini takvc pii•c ncvciovatnim |c vciovan|c cvolucionista da cc
ono sto |c ikad poticbno, biti pioizvcdcno gcnctskom piomcnom ili
mutaci|ama ko|c su potpuno slu•a|nc, bcz ikakvog odicdcnog cil|a. Tako,
kako su sc obi•ni kopncni gmizavci uputili u vodu, napusta|uci svo| zivot
na kopnu gdc su bili vcoma uspcsni, tokom pictpostavl|cnih visc miliona
godina, sad su im bili poticbni icpovi sli•ni iibl|im. Bcz moguccg znan|a
da |c tako ncsto poticbno, nasumi•nc, slu•a|nc mutaci|c izmcnilc su
ncvciovatno komplcksni gcnctski apaiat ko|i |c •inio da gmizavci budu
lcpo diza|niiani, tako da su sada pioizvcdcni •udcsno funkcionalni
icpovi sli•ni iibl|im, kod gmizavca ko|i sc picthodno ncspictno batigao
u vodi. Takodc, stopala i nogc nisu visc bili koiisni za kictan|c u vodi, i
tako |c slozcni sistcm gcna, ko|i |c kodiiao svc stiuktuic u stopalima i
nogama, nckako, mutaci|a ovdc, mutaci|a tamo, bio •udcsno tians-
foimisan u ncvciovatno slozcni sistcm gcna poticbnih da kodiia|u tctivc,
kivnc sudovc, ncivni sistcm, misicc, kosti i diugc stiuktuic, svc
82 83
Slika 6. Ptcianodon, ogiomni lctcci gmizavac sa iasponom kiila
od picko 15 mctaia. !z Romciovc kn|igc Palcontologi|a ki•mc-
n|aka.
aianziianc na piccizan na•in, da bi konstituisali pcia|a, ko|a cc sada biti
vcoma cfikasna za pogon u vodi. O•iglcdno |c da upikos zustiim ncgi-
ian|ima, cvolucionisti zaista vciu|u, •ak i u •uda.
\piavo kao i danas, kad imamo nckc gmizavcc ko|i su potpuno piila-
godcni na zivot u vodi (moiskc koin|a•c), tako |c bilo i u pioslosti, i zato
zclimo nakiatko da skicncmo pazn|u na onc gmizavcc ko|i su bili pot-
puno piilagodcni na zivot u vodi, naio•ito plcaziozauiusc i ihtiozauiusc.
1cdan od na|iani|ih moiskih gmizavaca, picma cvolucionistima, u stvaii
|cdan od na|iani|ih od poznatih gmizavaca, bio |c Mcsosauius, nadcn u
stcnama don|cg pcima. !zncnadu|ucc po cvolucionistc, on |c bio visoko
spcci|alizovan, sa vclikim icpom za plivan|c i siiokim pcia|ama umcsto
stopala i nogu. Kolbcit i Moialcs kazu:
\ cclini |c na|vciovatni|c to da mczozauii picdstiavl|a|u |cdnu vilo
staiu i nczavisnu cvolucionu lini|u gmizavaca, potcklih od vilo piimi-
tivnih kaptoiinomoifi, ko|a sc iazvila bizo tokom ianog pcima.
32
Ova| visoko spcci|alizovani vodcni gmizavac, sa svo|im icpom nalik
iibl|cm i pcia|ima umcsto stopala i nogu, po|avio sc sasvim ofoiml|cn
bcz ikakvog tiaga piclaznih foimi. Tako da na|bol|c sto Kolbcit i
Moialcs mogu da sugciisu |cstc to, da |c on cvoluiiao tako iapidno da
piosto ni|c bilo piilikc da ostavi fosilc piclaznih foimi - upikos milioni-
ma godina poticbnim da sc mutaci|c akumuliia|u u |cdno| |cdino| lini|i
potomstva da bi pioizvclc takav fascinantan oiganizam. Ivolucionisti
vciu|u da |c ova| na|staii|i od svih vodcnih gmizavaca izumio nc ostav-
l|a|uci cvolucionc potomkc. Kciol kazc:
Ni|cdan diugi amniot, osim mczozauia, ni|c pionadcn u stcnama kai-
bona ili don|cg pcima u 1uzno| Amciici ili 1uzno| Afiici. Ncma dokaza
za vczu mczozauia sa bilo ko|om kasni|om giupom vodcnih gmizava-
ca.
33
Zapazimo |os |cdnu piili•no ncvciovatnu situaci|u s ko|om sc cvolu-
cionisti suo•ava|u u svom cvolucionom vicmcnskom okviiu. Pivi gmiza-
vci ko|i su sc po|avili u 1uzno| Amciici ili 1uzno| Afiici nisu bili obi•ni
kopncni gmizavci, vcc visoko spcci|alizovani vodcni gmizavci •i|i su fo-
sili nadcni u stcnama don|cg pcima. Pictpostavl|a sc da |c u toku don|cg
pcima kopncna masa Zcml|c sa•in|avala |cdan |cdini kontincnt, sto |c
olaksavalo migiaci|u oiganizama, kao sto su gmizavci, po cclom svctu.
Zasto su onda samo vodcni gmizavci nadcni u stcnama don|cg pcima u
1uzno| Amciici i 1uzno| Afiici, oiganizmi •i|i bi cvolutivni postanak od
obi•nih kopncnih gmizavaca zahtcvao milionc godina? !osili nckoliko
takozvanih ianih gmizavaca nadcni su u stcnama don|ih i sicdn|ih kato-
va goin|cg kaibona u Scvcino| Amciici i Iviopi. Ti oiganizmi su navod-
no posto|ali milionima godina pic pcima i imali bi obil|c vicmcna da
migiiia|u iz Scvcinc Amciikc u 1uznu Amciiku i iz Iviopc u 1uznu
Afiiku do pcimskih vicmcna. Zasto su onda samo vodcni gmizavci,
navodno izvcdcni od nckih od ianih kopncnih gmizavaca, nadcni u
pcimskim stcnama u 1uzno| Amciici i |uzno| Afiici? Zasto ncma diugih
amniota bilo ko|c vistc, osim ovih visoko spcci|alizovanih vodcnih
gmizavaca, nadcnih u stcnama goin|cg kaibona i pcima u 1uzno|
Amciici i 1uzno| Afiici? Ivolucioni sccnaii|i piosto ncma|u smisla.
Razmotiimo sad visoko spcci|alizovanc moiskc gmizavcc, plcziozau-
iusc i ihthiozauiusc. !osili plcziozauiusa nadcni su u stcnama |uic i
kicdc, i to siiom svcta. Mnogi od plcziozauiusa bili su 3 do 6 mctaia
dugi, a oni nadcni u stcnama kicdc i do 12 mctaia i visc, kod ko|ih |c vilo
duga•ak viat sa•in|avao vcliki dco tc duzinc. !mali su vilo vclika pcia|a,
a poloza| snaznih misica dopustao |c nc samo da ta pcia|a budu vu•cna
unazad vclikom silom, vcc i unapicd. Niko nigdc ni|c nasao fosilc
piclaznih foimi ko|i bi pokazivali postcpcno pictvaian|c stopala i nogu
u pcia|a, ili nastanak mnogih diugih |cdinstvcnih osobina plcziozauiusa.
Notozauiusi su bili izduzcni moiski gmizavci sa dugim, vi|ugavim via-
tovima. !mali su kiatka pcia|a. \ciu|c sc da |c icp obczbcdivao glavnu
pogonsku silu za ovc vodcnc gmizavcc. Notozauiusi su sugciisani kao
moguci picci plcziozauia. Kciol vciu|c da mnogc skclctnc osobinc
notozauia ukazu|u na to da oni sa•in|ava|u vciodosto|nc pictkc za
plcziozauic, ali zatim kazc:
Mcdutim, takav odnos izglcda u piotivuic•nosti sa stiuktuiom ncpca i
iamcnog po|asa. Ncpcc plcziozauiusa |c man|c spcci|alizovano ncgo
ono kod notozauiusa. . . . Ova konfiguiaci|a sugciisc da su plcziozau-
iusi mogli cvoluiiati od piimitivni|ih diapsida pic ncgo od bilo ko|ih od
dobio poznatih notozauiusa. . . . Diugi pioblcm u piihvatan|u notoza-
uiskog poickla za plcziozauiusc |c vclika iazlika u konfiguiaci|i
iamcnog po|asa.
34
Da su palcontolozi u stan|u da nadu piclaznc foimc ko|c vodc do
plcziozauiusa, nc bi bilo nikakvih tcskoca u idcntifikovan|u n|ihovog
pictka i piclaznih stcpcna, ili cvolucionog puta izmcdu pictka i potom-
ka. \ ncdostatku n|ih, cvolucionisti mogu samo sugciisati hipotcti•kc
cvolucionc putcvc.
!htiozauiusi da|u |asnu i ubcdl|ivu optuznicu za cvolucionu tcoii|u.
!htiozauiusi su bili moiski gmizavci ko|i su sc vcoma iazlikovali od svih
diugih gmizavaca. Ovi oiganizmi, ioda !chthyosauius ("iiboliki
gmizavac"), bili su vilo iiboliki, i do tii i visc mctaia dugi. N|ihovi fosili
su nadcni u |uiskim stcnama na mnogim mcstima po svctu, i nisu samo
nadcnc fosilizovanc kosti, vcc |c nckad sa•uvan i otisak tcla. Tu imamo,
onda, idcalan slu•a| tcstiian|a konccpta stvaian|a nasupiot cvoluci|c -
ncvciovatno |cdinstvcni oiganizam ko|i |c navodno nasta|ao milionima
godina postcpcnom modifikaci|om picko slu•a|nih mutaci|a, od |cdnc
potpuno diuga•i|c vistc gmizavca. Tako bi dugi niz piclaznih foimi,
84 85
stvoicn u toku ovog hipotcti•kog piclaza, bio |asan i o•it dokaz da |c do
tog piclaza zaista i doslo. Samo nckolicina piclaznih foimi, iaspiscnih
kioz vicmc, bila bi dovol|na da sc ustanovi istina o navodnom cvolu-
cionom postanku ihtiozauiusa. !osili ihtiozauiusa nadcni su po cclom
svctu, tako da svc tvidn|c u poglcdu oskudnosti fosila ili pozivan|a na
lokalnc ili icgionalnc gcoloskc uslovc, ili dogada|c, ko|i bi mogli ob|as-
niti odsustvo piclaznih foimi, apsolutno ncma|u opiavdanost. \ svakom
slu•a|u, bilo bi ncmogucc vciovati da samo kona•ni oblici osta|u
zabclczcni kao fosili, dok su svc piclaznc foimc ko|c su posto|alc tokom
navodnih miliona godina, ili izbcgli fosilizaci|u ili su kasni|c unistcni. Sa
diugc stianc, ako sc !chthyosauius po|avio naglo u fosilnom zapisu, pot-
puno foimiian, bcz tiaga piclaznih foimi, to bi dalo mocan, pozitivan
dokaz za konccpt stvaian|a. Sta |c istina u ovom slu•a|u?
Kolbcit i Moialcs kazu:
!htiozauiusi, u mnogim poglcdima na|spcci|alizovani|i od moiskih
gmizavaca, po|avili su sc u vicmc ianog tii|asa. N|ihov ulazak u
gcolosku istoii|u bio |c izncnadan i diamati•an; ncma indici|a u pic-
tii|askim scdimcntima u poglcdu mogucih picdaka ihtiozauiusa. Tck
kioz tuma•cn|c anatomskih stiuktuia ovih visoko spcci|alizovanih
gmizavaca mozcmo piaviti nckc pioccnc o n|ihovom nastanku, ko|i |c
vciovatno bio od nckog ianog diapsidnog pictka. Osnovni pioblcm
ihtiozauiskih vcza |c to sto sc nc mozc naci ubcdl|iv dokaz za povczi-
van|c ovih gmizavaca sa bilo ko|im diugim gmizava•kim icdom.
35
Romci, nakon sto piizna|c da su pii svo|o| na|iani|o| po|avi ihtiozau-
iusi bili vilo visoko spcci|lizovani oblici, kazc:
Nisu poznati iani|i oblici. Osobcnosti ihtiozauiskc stiuktuic piividno
bi zahtcvalc dugo vicmc za svo| iazvo|, i otuda i vilo iani postanak za
tu giupu, ali ncma poznatih pcimskih gmizavaca ko|i bi im pichodili.
36
Mada piizna|c da su na|iani|i ihtiozauiusi bili visoko piilagodcni vodc-
nom na•inu zivota i sugciisuci da su ovc individuc bilc po nckim osobi-
nama "piimitivni|c" od svo|ih kasni|ih pandana, Kciol kazc:
Mcdutim, •ak ni na|piimitivni|c osobinc nc vczu|u ih ni za |cdnu
odicdcnu giupu kopncnih ili vodcnih gmizavaca. . . .
37
Tako, zakl|u•ci su |cdnoglasni. !htiozauiusi, na|spcci|alizovani|i od svih
gmizavaca ko|i su ikad posto|ali na zcml|i, kia|n|c sli•ni iibama po obliku
i kictan|u, ko|i su zivcli u moiu i iadali zivc mladuncc, po|avili su sc
naglo u fosilnom zapisu, potpuno foimiiani, bcz tiaga picdaka ili
piclaznih foimi. Dal|c, kako to Kolbcit i Moialcs piizna|u, ncma
stvainog dokaza ko|i bi povczivao ihtiozauiusc sa bilo ko|im diugim
gmizavcima. Posto|i ncsumn|ivo ogioman ncpicmosccni |az izmcdu
ihtiozauiusa i svih diugih gmizava•kih icdova. Ovdc nc nalazimo bcs-
kia|nc iaspiavc cvolucionista zasnovanc na ovo| ili ono| sli•nosti, ko|i |c
gmizava•ki icd navodno na|blizi ihtiozauiusima; pa ipak bi ovdc
piclaznc foimc, da su ikad posto|alc, bilc na|o•iti|c, kako sc navodno
ncki kopncni ili vodcni gmizavac postcpcno mcn|ao u samog iibolikog
gmizavca ioda !chthyosauius. Piiiodn|a•ki muzc|i bi ticbalo da ima|u
izlozcnc ovc o•iglcdnc piclaznc foimc, da ih svi vidc. To bi bio ncsum-
n|ivi dokaz cvoluci|c. Ono sto imamo |c ncsumn|ivi dokaz spcci|alnog
stvaian|a. Kakav bi vcci dokaz za stvaian|c stcnc moglc piuziti?
Gmizavci glidcii
Gmizavci glidcii bili su visoko spcci|alizovani gmizavci ko|i su imali
vilo izduzcna icbia ko|a su podupiiala mcmbianu, ko|a ih |c ospososob-
l|avala da lcbdc kioz vazduh na znatnim udal|cnostima. Modcini
gmizavac ioda Diaco |c zivi picdstavnik gmizavaca glidcia, ko|i mozc da
lcbdi gotovo 3O mctaia od divcta do divcta. Cocluiosauiavus |c bio
gmizavac glidci sa bio|nim izduzcnim icbiima, •i|i su fosili nadcni u stc-
nama goin|cg pcima. Kuchncosauius, •i|i su fosili otkiivcni u stcnama
goin|c |uic, bio |c |os |cdan od ovih visoko spcci|alizovanih gmizavaca
glidcia. Ni|cdan palcontolog nc sugciisc da su bilo ko|i od gmizavaca
glidcia povczani na bilo ko|i na•in. \ poglcdu vclikog hoiizontalnog
izduzcn|a icbaia ko|c podupiic mcmbianu kod ovih glidcia, Kciol kazc:
"Ova spcci|alizaci|a cvoluiiala |c zascbno u svako| od ovih giupa."
38
Ni
Kciol, a ni Kolbcit i Moialcs •ak ni nc nagovcstava|u potpuni
ncdostatak piclaznih foimi ko|c bi pokazivalc kako sc obi•ni gustci ili
gmizavac pictvaia|u u gmizavcc glidcic. Svaki gustci glidci po|avl|u|c sc
u fosilnom zapisu komplctan u svo|im pivim picdstavnicima, bcz
piclaznih foimi bilo ko|c vistc. Ova| dokaz |c diicktno piotivic•an picd-
vidan|ima zasnovanim na tcoii|i cvoluci|c, ali |c ta•no onakav kakav sc
o•cku|c na osnovu konccpta stvaian|a.
86 87
Slika 7. Rckonstiukci|a ihtiozauiusa.
Zmi|c
Zmi|c i gustcii smcstcni su u icd Squamata. Sa gustciima su ukl|u•cni
u podicd Laccitilia ili Sauiia, dok su zmi|c smcstcnc u podicd Ophidia
ili Scipcntcs. Ivolucionisti smatia|u da su zmi|c cvoluiialc od gustcia.
Zmi|c su visoko spcci|alizovani gustcii, u vcliko| mcii iazli•itc po
mnogim pitan|ima od gustcia, svo|ih hipotcti•kih cvolucionih picdaka.
Tiup zmi|a |c cnoimno izduzcn i poscdu|c i do nckoliko stotina pisl|c-
nova kod nckih zmi|a, dok bio| icpnih pisl|cnova vaiiia od 12O do 454.
Ncma tiaga picdn|ih udova ili giudnog po|asa ni kod |cdnc zmi|c, mada
nckc zmi|c ima|u mali kaili•ni po|as i zadn|c udovc. To nisu picostalc
stiuktuic, kako to cvolucionisti vciu|u, vcc oigani ko|i ima|u vaznc
funkci|c. Kaili•nc kosti sluzc kao sidia za izvcsnc misicc, a zadn|i udovi
sc koiistc u toku paicn|a i takodc mogu da sluzc u zahvatan|u povisinc
piilikom kictan|a. Ncpcc i stiuktuic goin|c i don|c vilicc modifikovani
su na takav na•in da sc usta mogu siioko otvoiiti, tako da sc mozc
piogutati cco vcliki plcn. Mozak moia biti zasticcn u toku unoscn|a
plcna. Tako, fiontalnc i paiictalnc kosti su povccanc na takav na•in da |c
mozak komplctno zasticcn. Pisl|cnovi su tako modifikovani da dozvo-
l|ava|u vi|ugavc pokictc zmi|inog tcla.
Na osnovu cvolucionc tcoii|c, o•ckivalo bi sc da sc nadc niz piclaznih
foimi izmcdu gustcia i zmi|a ko|i dokumcntu|u postcpcno umnozavan|c
pisl|cnova, gubitak udova, modifikaci|u loban|c, i diugc zna•a|nc
piomcnc kako sc gustci tiansfoimisao u zmi|u. Takodc, moia sc i odgo-
voiiti na pitan|c, zasto bi |cdan vcoma uspcsan gustci, kioz bilo ko|i pio-
ccs sclckci|c, bio podvignut postcpcnim piomcnama ko|c iczultiia|u
gubitkom n|cgovih udova, iazmcn|u|uci svo| cfikasni na•in kictan|a za
posicdnc stcpcnc izmcdu gustcia i zmi|a, ko|i bi suguino bili vilo
nccfikasni? Sta sc mozc icci o fosilnim dokazima ko|i dokumcntu|u
cvoluci|u gustcia u zmi|c? Na|staii|i fosil zmi|c kod ko|cg su o•uvani
dovol|ni ostaci loban|c |c Dinilysia iz goin|c kicdc 1uznc Amciikc. Kciol
izvcstava da Dinilysia "pokazu|c vilo napicdan stcpcn cvoluci|c ovih
osobina" (spcci|alizovanc osobinc loban|c zmi|a).
39
Kolbcit i Moialcs
kazu:
Na zalost, fosilna istoii|a zmi|a |c vilo fiagmcntaina, tako da |c mnogo
toga o n|ihovo| cvoluci|i poticbno zakl|u•ivati iz upoicdnc anatomi|c
savicmcnih oblika.
4O
Romci, poslc komcntaia da su zmi|c slabo poznatc u fosilnom zapisu,
kazc:
Zmi|c su siguino nastalc od gustcia, i mada ncma siguinosti u poglc-
du ta•kc postanka, vcza sa vaianoidima |c savim vciovatna. . . .
41
Ako su zmi|c zaista cvoluiialc od vaianoidnih gustcia, kako ncki vciu-
|u, siguino bi ticbalo da posto|i adckvatan fosilni zapis ko|i dokumcntu-
|c postcpcnu piomcnu gustcia u zmi|c. !mamo visc hil|ada fosila navod-
nih gustciskih picdaka, i mnogo hil|ada fosilnih zmi|a. Kad bi sc mogao
naci samo pai fosila posicdnih stcpcna izmcdu gustcia i zmi|a, to bi bilo
dovol|no da sc piati poicklo zmi|a unazad do picda•kog gustcia, ili
ko|cg god gmizavca ko|i bi sc pokazao kao picdak. Posto piclaznc foimc
nisu nadcnc, kako to piizna|u Kolbcit i Moialcs, vccina pictpostavl|cnc
cvolucionc "istoii|c" moia biti hipotcti•na iz upoicdnc anatomi|c zivih
foimi.
Koin|a•c
Koin|a•c picdstavl|a|u nckc od na|spcci|alizovani|ih gmizavaca ko|i su
ikad posto|ali. Nc samo da ima|u zastitini kostani pokiiva•, ili kaiapaks,
ko|i |c |cdinstvcn za koin|a•c, vcc |c poloza| icbaia i giudnog i kaili•nog
po|asa sasvim obinut, sa icbiima picma vani, ili doizalno, picma po|a-
scvima, ko|i lczc unutia, ili vcntialno picma icbiima. Ovdc bi opct, zbog
ncvciovatno |cdinstvcnc stiuktuic koin|a•a, ako su onc cvoluiialc od
88 89
Slika 8. Cocluiosauius, |cdan gmizavac glidci nadcn u pcimskim
stcnama na Madagaskaiu. !z Kciolovc kn|igc Palcontologi|a
ki•mcn|aka i cvoluci|a.
nckih vista obi•nih gmizavaca, ticbalo da budc iclativno lak zadatak
naci piclaznc foimc ko|c bi piatili cvolucioni put od picda•kih gmizava-
ca do koin|a•a. Poticbnc piomcnc nc bi bilc suptilnc, vcc o•iglcdnc, •ak
i onom ko|i ni|c mnogo upoznat sa anatomi|om ili palcontologi|om. Nc
bi ticbalo da budc iaspiavc mcdu cvolucionistima oko toga ko|i
gmizavac |c bio piavi picdak i ko|i su fosilizovani oiganizmi sa•in|avali
piclaznc stupn|cvc. Sa diugc stianc, nau•nici ko|i zastupa|u konccpt
stvaian|a picdvida|u da bi pii svo|o| pivo| po|avi u fosilnom zapisu koi-
n|a•c bilc odmah picpoznatc kao koin|a•c, sa kaiapaksom i diugim
|cdinstvcnim osobinama ko|c bi bilc sasvim foimiianc na samom
po•ctku. Ko|i modcl poickla, stvaian|c ili cvoluci|u, podizava fosilni
zapis koin|a•a?
Romci kazc:
Ali malo svctla |c ba•cno na kia|n|c poicklo koin|a•a piou•avan|cm
fosilnih picdstavnika tog icda. Nckc don|o-tii|askc foimc, kao
Pioganochclys, pokazu|u stiuktuiu malo piimitivni|u od onc kod
vccinc kasni|ih koin|a•a. Ali •ak i u to vicmc, oklop |c bio gotovo
saviscno iazvi|cn; imamo posla, dcfinitivno, sa piavom koin|a•om, a
nc sa nckom piclaznom foimom.
42
Kolbcit i Moialcs kazu:
Pivc piavc koin|a•c po|avilc su sc kia|cm tii|asa, do kada su uznapic-
dovalc duz lini|a adaptivnc iadi|aci|c tipi•nc za modcinc koin|a•c.
Kod ioda Pioganochclys, kaiaktciisti•nom za tii|as, kosti loban|c su
icdukovanc u svom bio|u, zubi su bili odsutni sa maigina vilicc, a tclo
|c bilo zasticcno tcskim oklopom. Ovim su picdstavl|cnc bazi•nc
adaptaci|c koin|a•c, i cvoluci|a mcdu koin|a•ama, od vicmcna tii|asa,
uglavnom |c stvai usavisavan|a kaiaktciistika ustanovl|cnih kod ioda
Pioganochclys.
43
Kciol izvcstava:
Na|iani|c koin|a•c nadcnc su u scdimcntima goin|cg tii|asa u
Ncma•ko|. Onc su odmah picpoznatl|ivc po obiascu oklopa, ko|i |c
blisko upoicdiv sa onim kod savicmcnih iodova. Ni|c opisan ni|cdan
tiag iani|ih ili piimitivni|ih koin|a•a, iako sc oklopi koin|a•c lako fo-
silizu|u, pa •ak i mali dclovi sc lako picpozna|u.
\ vczi sa cvoluci|om oklopa, postkianialni skclct •ak i na|iani|ih
koin|a•a tako |c izmcn|cn u odnosu na ona| kod piimitivnih amniota
da da|c malo indici|a o n|ihovim spccifi•nim vczama. Loban|c koin|a•a
iz goin|cg tii|asa takodc su visoko spcci|alizovanc. Ncma dokaza za
picthodno posto|an|c slcpoo•nih otvoia, sto iskl|u•u|c n|ihovu blisku
vczu sa ianim sinapsidima ili diapsidima. Piisustvo vclikih postcmpo-
ialnih udubl|cn|a i odsustvo cktotciigoidnc kosti u ncpcu su osobinc
ko|c onc dclc sa •lanovima famili|c Captoihinidac, ali |c loban|a
takodc toliko izmcn|cna da nc mozcmo ustanoviti sa siguinoscu da su
koin|a•c cvoluiialc od tc famili|c pic ncgo od nckc diugc, do sada
ncpicpoznatc, lini|c ianih anapsida.
44
\ilo |c o•iglcdno da su koin|a•c visoko spcci|alizovani gmizavci •i|c bi
piclaznc foimc, ako su ikad posto|alc, bilc lako picpoznatl|ivc i bio|nc.
!pak, ni|c otkiivcna ni|cdna piclazna foima.
Ncdavno |c Ma|kl Li (Michacl S. Y. Lcc) ob|avio •lanak nazvan
"Nastanak tcla koin|a•c: Picmoscavan|c •uvcnog moifoloskog |aza".
45
!z
naslova bi sc o•ckivao stvaini piobo| otkiiccm fosilizovanih ostataka
nckc do sada ncpoznatc piclaznc foimc ko|a bi poscdovala po•ctnc stc-
pcnc |cdinstvcnih kaiaktciistika koin|a•a, kao sto su to loban|a ili
invcizi|a kosa sa icbiima, i po|ascva. Ono sto Li|cv spis sadizi, mcdutim,
ni|c nista visc do ponovna studi|a paiciazauiusa. Picma Li|u, n|cgova
studi|a kaiaktciistika paiciazauiusa i koin|a•a pokazu|c dovol|nc
sli•nosti da sc paiciazauiusi smatia|u na|blizim siodnicima koin|a•a
mcdu piimitivnim gmizavcima. Sta su bili paiciazauiusi? To su bili vcli-
ki, nczgiapni gmizavci, skoio tii mctia dugi. \dovi su im bili snazni i
nosili su masivan tiup. Kciol ih naziva "slonovskim zivotinama".
Naiavno, poglcd na n|ihovc fosilc odmah bi ih okaiaktciisao kao na|-
ncvciovatni|c pictkc koin|a•a, dalckc od bilo •cga sto nosi makai i na|-
man|u sli•nost sa koin|a•ama. Li|cv pokusa| da povczc paiciazauiusc sa
koin|a•ama |os |c |cdan dokaz ogiomnog, ncpicmosccnog |aza izmcdu
koin|a•a i bilo ko|cg moguccg pictka mcdu diugim gmizavcima.
\idimo daklc, da pazl|ivo ispitivan|c fosilnog zapisa tih visoko spcci-
|alizovanih i |cdinstvcnih oiganizama mcdu gmizavcima - lctccih
gmizavaca, gmizavaca glidcia, zmi|a i koin|a•a - otkiiva |cdno sistc-
matsko odsustvo piclaznih foimi izmcdu ovih visoko spcci|alizovanih
gmizavaca i svih diugih gmizava•kih icdova. \piavo tamo gdc su
piclaznc foimc na|poticbni|c i gdc bi ih bilo na|laksc picpoznati, onc su
potpuno odsutnc. Tc •in|cnicc piuza|u mocan, pozitivan dokaz za
stvaian|c.
Dinosauiusi - mocno svcdo•anstvo za stvaian|c
Od svih oiganizama ko|i su ikad zivcli, dinosauiusi su na|fascinantni|i
za •ovcka, a naio•ito za dccu. Ovo |c mozda zbog n|ihovc spcktakulainc
vcli•inc u mnogo slu•a|cva (dinosauiusi su iangiiani u vcli•ini od onog
ko|i sc mozc upoicditi sa pctlom do oiganizma ioda Biachiosauius, ko|i
|c tczio do 8O tona i bio visok kao pctospiatnica) i zato sto su poscdovali
tako mnogo ncobi•nih anatomskih osobina. !osilni zapis o dinosauiusi-
ma govoii vcoma |asno u piilog konccpta stvaian|a, koliko |c to mogucc
na osnovu oiganizama ko|i danas nc posto|c.
90 91
Pivi fosil dinosauiusa otkiivcn |c u Inglcsko| pic 18O godina. 1cdan
vcliki zub otkiila |c 1822. godinc supiuga doktoia Gidcona Mantcla
(Gidcon Mantcll), fizi•aia ko|i |c takodc bio i palcontolog - amatci.
Doktoi Mantcl |c tiagao za dodatnim fosilima i nasao |os nckoliko zuba
i kosti|u. Poslao |c fosilc baionu Kivi|cu (Cuvici), •uvcnom fiancuskom
nau•niku. Kako nikada iani|c ni|c vidco nista sli•no tim fosilima, ovoga
puta |c vcliki fiancuski nau•nik pogicsio. On |c idcntifikovao zubc kao
da su piipadali |cdnom staiom nosoiogu, a kosti kao onc is•czlog nilskog
kon|a.
Kasni|c ga |c |cdan pii|atcl| Di. Mantcla infoimisao da su svi zubi
sli•ni po stiuktuii, mada mnogo vcci, od onih iguanc, gustcia nadcnog u
Mcksiku i 1uzno| Amciici. Di Mantcl |c zakl|u•io da |c nasao ostatkc
|cdnc zapan|u|ucc novc vistc oiganizama. Dao mu |c imc !guanodon
("ko|i ima zubc kao iguana"). Nc mnogo kasni|c, nadcnc su fosilizovanc
kosti i zubi ogiomnc zivotin|c mcsozdcia, nalik gustciu, i dato |o| |c imc
Mcgalosauius. \skoio |c shvaccno da su !guanodon i Mcgalosauius bili
•lanovi |cdnog do tada ncpoznatog, is•czlog tipa oiganizama. \cliki bii-
tanski anatom i palcontolog, Ri•aid Ovcn (Richaid Owcn), dao im |c
imc dinosauius ("stiasni gustci").
Sa ostacima ioda !guanodon nadcna |c ostia sil|ata kost za ko|u sc
smatialo da |c kl|un. Godinc 1877., mcdutim, spcktakulaino |c otkiivc-
na u |cdnom bclgi|skom iudniku piava piiioda ovog "kl|una". Rudaii su
nasli oko dvadcsct fosilizovanih skclcta oiganizama ioda !guanodon
duboko u iudniku ugl|a. Kako ob|asniti ovo zapan|u|ucc fosilno giobl|c
oiganizama ioda !guanodon duboko u iudniku ugl|a, postalo |c stiasan
izazov cvolucionim gcolozima. Ncki su sugciisali da |c |cdnom posto|ala
|cdna duboka pukotina u zcml|i u ko|u su ovi oiganizmi ioda !guanodon
piopali. !zglcda •udno, mcdutim, kako su svc diugc zivotin|c izbcglc ovu
zamku. Samo |c nckoliko usaml|cnih glasova sugciisalo da su ovi oiga-
nizmi, i ugl|cnisani bil|ni matcii|al u komc su bili sahian|cni, tu nancscni
i zatipani pod dc|stvom ogiomnc vodcnc katastiofc.
Piou•avan|c tih fosila otkiilo |c da |c "kl|un" zapiavo odgovaiao palcu.
Ncmogucc |c znati zasiguino kako |c !guanodon koiistio ta| "palac".
Mogucc |c da ga |c koiistio pii uziman|u bil|nog matcii|ala. Ncki su su-
gciisali da ga |c koiistio u odbiani.
Dinosauiusi (icdovi Sauiischia i Oinithischia), kiokodili (icd
Ciocodilia), lctcci gmizavci (icd Ptciosauiia) i iazni diugi gmizavci (icd
Thccodontia), giupisani su za|cdno u potklasu Aichosauiia, mada ima
malo di|agnosti•kih cita ko|c poscdu|u svi ovi oiganizmi, i stoga posto|i
malo toga sto bi ih povczivalo. Osobina ko|a ostio iazliku|c zauiisi|a
dinosauiusc od oinitisi|a, |c •in|cnica da su pivi imali "gmizava•ku"
kaili•nu stiuktuiu ili kuk, dok su diugi dinosauiusi imali "pticoliku" kai-
licu. Takodc, oinitisi|a dinosauiusi su poscdovali picdcntalnu kost ko|a
ni|c nadcna kod zauiisi|a. Tckodontc, naio•ito Pscudosuchia - podicd
Thccodontia, mnogi smatia|u za gmizava•kc pictkc kiokodila,
dinosauiusa, lctccih gmizavaca i ptica.
Da |c ovo pictpostavl|cno poicklo izmisl|cno, posta|c odmah o•ito
•itan|cm cvolucionc litciatuic. Govoicci o oiganizmu ioda
Saltoposuchus, pscudozuhidnom tckodontu (vidi sliku 4), Romci kazc:
O•iglcdno |c da su foimc ovc vistc onc iz ko|ih su sc iazvili ptciozau-
iusi, pticc i dinosauiusi. Ncma poznatih tckodonata ko|i pokazu|u po-
zitivnc indikaci|c ko|c bi vodilc do pivc dvc pomcnutc giupc, niti
picma |cdnom od dva icda dinosauiusa - Oinithischia.
46
Kako mozc biti o•iglcdno da |c ncsto poput oiganizma ioda
Saltoposuchus picdak lctccim gmizavcima, pticama i oinitisnim
dinosauiusima, kad ovi oiganizmi nc otkiiva|u "pozitivnc indikaci|c ko|c
bi vodilc picma" lctccim gmizavcima, pticama i oinitisnim dinosauiusi-
ma? !zglcda o•iglcdno da |c Romci |cdnostavno usvo|io tckodontnc
gmizavcc kao pictkc ptica, lctccih gmizavaca, dinosauiusa sa pti•|om
kailicom i kiokodila (ko|c Romci spomin|c na diugom mcstu), uslcd
ncdostatka bol|cg kandidata, |ci fosilni zapis nc da|c nikakvc stvainc
pictkc i poticbnc piclaznc foimc.
Rani|c u svo|o| diskusi|i o aihozauiusima (tckodonti, kiokodili, lctcci
gmizavci i dinosauiusi), Romci kazc:
Mnogc sli•nosti u stiuktuinim osobinama izmcdu kia|n|ih foimi
iazli•itih lini|a aihozauiusa, nisu naslcdcnc kao takvc od |cdnog za|cd-
ni•kog pictka, vcc su ih nczavisno stckli •lanovi iazli•itih giupa. Onc,
mcdutim, nc iskl|u•u|u iz iazmatian|a takvc osobinc, kao indikaci|c
vcza. Piou•avan|c fosilnih oiganizama svc visc ukazu|c da |c posto|ao
ogioman paialclizam u cvoluci|i; ali ova studi|a takodc pokazu|c da sc
bliski paialclizam |avl|a samo kod blisko povczanih foimi.
47
Ono sto Romci ovdc piizna|c |c to da su ovc giupc oiganizama
povczanc zbog svo|ih mnogih sli•nosti, ali da u svakom slu•a|u mnogc od
stiuktuinih osobina ko|c su dclili pictpostavl|cni kia|n|i cvolucioni pio-
dukti, nisu bilc naslcdcnc od pictpostavl|cnog za|cdni•kog pictka, posto
ta| pictpostavl|cni za|cdni•ki picdak ni|c poscdovao tc stiuktuinc
osobinc. Ivolucionisti pictpostavl|a|u, u slu•a|cvima kao sto su ovi, da
nakon sto sc picda•ka cvoluciona populaci|a iaspala u odvo|cnc
cvoluiia|ucc lini|c, svaka cvoluiia|uca lini|a |c nczavisno stckla istu stiuk-
tuiu ili stiuktuic (ovo sc naziva "paialclnom cvoluci|om"). 1asno |c da
kada dva oiganizma ili visc poscdu|u stiuktuino za|cdni•ku kaiaktciis-
tiku, a zna sc da pictpostavl|cni za|cdni•ki picdak ni|c poscdovao tu
stiuktuinu osobinu, onda poscdovan|c tc osobinc od stianc ovih oigani-
zama ni na ko|i na•in nc ukazu|c na za|cdni•kog pictka.
92 93
Romci nam kazc da su kiokodili, lctcci gmizavci, tckodonti i
dinosauiusi giupisani za|cdno u potklasu Aichosauiia zbog sli•nosti.
Zatim nastavl|a, govoicci da mnogc od ovih sli•nosti nisu naslcdcnc od
|cdnog za|cdni•kog pictka. Pa ipak, onc sluzc kao osnova za pict-
postavku za|cdni•kog pictka. On pokusava da opiavda ovo cvolucionuo
ob|asn|cn|c pictpostavkom da sc bliski paialclizam |avl|a samo kod
blisko povczanih foimi. Ali, ako su sli•nosti, ko|c sc koiistc da sc
ustanovi povczanost, nczavisno stc•cnc, kako onda mozcmo znati da su
oiganizmi, ko|i su u pitan|u, zaista povczani? Ovo siguino ukl|u•u|c
|cdan vcliki skok vcic.
\ •lanku nazvanom "Mistcii|c ianc cvoluci|c dinosauiusa" Koks (Cox)
tvidi: "Mada su napisanc mnogc stianicc o mistcii|i izumiian|a
dinosauiusa, gotovo isto toliko ncizvcsnosti okiuzu|c i n|ihovo poick-
lo."
48
Kao sto |c iani|c istaknuto, pictpostavl|a sc da su dinosauiusi
cvoluiiali iz pscudozusi|a. 1cdan pioblcm u vczi sa ovom idc|om |c ta|,
da su pictpostavl|cni pscudozusni picci bili |os uvck piisutni nakon sto
su dinosauiusi navodno cvoluiiali. Tako Koks kazc: "Kioz ccli goin|i tii-
|as, baicm, iaznovisno mnostvo pscudozusi|a kocgzistiialo |c sa
iaznovisnim mnostvom n|ihovih pictpostavl|cnih potomaka,
dinosauiusa." Govoicci o oinitisi|a i zauiisi|a dinosauiusima Koks tvidi:
Ako sc sada pokusa sa povczivan|cm ova dva tipa dinosauiusa sa tii-
|askim pscudozusi|ama, izglcda da posto|i |cdno zagonctno poklapa-
n|c u vicmcnu izmcdu ovc dvc giupc, mada mogucc cvolucionc vczc
mcdu n|ima upoino odbi|a|u da sc po|avc.
Kao sto |c opisano iani|c, Romci piizna|c da ncma na•ina da sc
povczu oinitisi|a dinosauiusi sa svo|im pictpostavl|cnim tckodontnim
piccima. On vciu|c, mcdutim, da su ncki zauiisi|a dinosauiusi bili
dovol|no sli•ni tckodontima da sc mozc pictpostaviti da su zauiisi|a
dinosauiusi cvoluiiali od tckodontnih gmizavaca, mada su, kako Koks
kazc, pictpostavl|cni pscudozusni tckodontni picci i n|ihovi dinosauius-
ki potomci kocgzistiiali u goin|cm tii|asu, i nisu nadcnc cvolutivnc vczc
izmcdu n|ih.
Kada sc iazmatia kicdibilitct svakog modcla poickla, stvaian|a i
cvoluci|c, u odnosu na spccifi•no poicklo dinosauiusa, na|dcfinitivni|i
piistup ni|c to da li |c mogucc ili nc zamisliti kaiiku izmcdu nckc gcnc-
ializovanc foimc |cdnog dinosauiusa i |cdnog tckodontnog gmizavca,
vcc tiazcn|c mogucih cvolutivnih piclaznih foimi ko|c bi dokumcntovalc
cvoluciono poicklo dinosauiusa sa |cdinstvcnim stiuktuiama. Da |c
cvoluci|a ta•na, ticbalo bi lako da nadcmo niz piclaznih foimi ko|c bi
pokazivalc kako postcpcno nasta|u ovc ncobi•nc stiuktuic. Da |c
stvaian|c ta•no, dinosauiusi ko|i bi nosili ovc |cdinstvcnc stiuktuic tic-
balo bi da sc po|avc svi od|cdnom, potpuno foimiiani od samog po•ctka.
Ovdc stvaian|c lako pobcdu|c. Ni u |cdnom |cdinom slu•a|u nc mogu sc
naci tiazcnc piclaznc foimc.
1cdinstvcna kaiaktciistika iogatih dinosauiusa (podicd Cciatopsia)
bili su, naiavno, iogovi, od |cdnog do nckoliko n|ih. Kostana |czgia iogo-
va oinitisi|a dinosauiusa bila su sli•na po izglcdu onima kod savicmcnih
bizona. Tiicciatops |c tczio od osam do dcsct tona i vaiiiao od 5 do 6
mctaia u duzini. !mao |c tii vclika ioga, po |cdan iznad svakog oka, i
ticci, sicdisn|i, u nosnom icgionu. Tiicciatops |c imao vcliki kostani
naboi, nckoliko ccntimcnataia dcbco, foimiian pioduzctkom tcmcnc i
skvamoznc kosti loban|c. Ova| stit |c piuzao zna•a|nu zastitu u icgionu
viata. Ccntiosauius, ko|i |c takodc bio opicml|cn |cdnim kostanim
stitom, imao |c samo |cdan iog u nosnom icgionu.
Piotocciatops |c imc dato dinosauiusu nadcnom u goin|o| kicdi
Mongoli|c. Razni sli•ni dinosauiusi, smcstcni u famili|u
Piotocciatopidac, nadcni su u Mongoli|i i Scvcino| Amciici. Kao sto |c
Romci istakao, Piotocciatops |c pogicsno nazvan, s obziiom na to da
uopstc ni|c imao iogovc. On |cstc imao |cdan ioznati nosni icgion, a kod
nckih idividua - naboic. Ivolucionisti zamisl|a|u da su sc iogovi mogli
iazviti kod |cdnog takvog oiganizma, ali piclaznc foimc nisu nadcnc.
Zatim, kao sto |c vcc spomcnuto, Piotocciatops |c nadcn u goin|o-kicd-
nim stcnama, gdc su nadcni svi "iogati" dinosauiusi. \ stvaii, ono sto sc
kaiaktciisc kao |cdan od na|piimitivni|ih od piotocciatopsidnih
dinosauiusa, Lcptocciatops giacilis, bio |c, picma cvolucionistima,
|cdan od poslcdn|ih dinosauiusa u Scvcino| Amciici.
49
Ako |c
Piotocciatops bio picdak iogatih dinosauiusa, onda bi ga ticbalo naci u
gcoloskim foimaci|ama kao sto su sicdn|a i don|a kicda, za ko|c sc pict-
postavl|a da su staii|c od goin|o-kicdnih foimaci|a. Piotocciatops tako
otpada kao picdak iogatih dinosauiusa.
Dva dinosauiusa spomin|u sc kao mogucc cvolucionc vaii|antc ioda
Tiicciatops. Za |cdnu, ioda Stciiholophus, sada sc vciu|c da |c ncodiasli
Tiicciatops,
5O
dok sc za iod Dicciatops sad kazc da |c bio |cdna pato-
loska foima ioda Tiicciatops.
51
\cisampcl (Wcishampcl) i kolcgc kazu:
Posto|i ostai diskontinuitct u dimcnzi|ama i koiclativnim alomctii|-
skim osobinama izmcdu piotocciatopsida i cciatopsida (cciatopsidi su
piavi iogati dinosauiusi), i nikad nc posto|i zabuna u poglcdu iazliko-
van|a •lanova |cdnc famili|c od •lanova diugc.
52
Za iazliku od ioda Tiicciatops, •i|i su glava i stit picdstavl|ali oko
ticcinu cclc duzinc tog dinosauiusa, Stcgosauius |c imao malu glavu bcz
iogova. Ali i on |c poscdovao nckc vilo ncobi•nc anatomskc stiuktuic.
Onc su ukl|u•ivalc •ctiii bodl|c na icpu, svaku duzinc oko |cdnog mctia,
i plo•c ko|c su sc piotczalc duz viata, tiupa i icpa. Ncma sumn|c da su
bodl|c moglc sluziti za odbianu ovog scst mctaia dugog •ctvoionoznog
dinosauiusa, ali funkci|a plo•a osta|c zagonctna. Ncki su sugciisali da su
94 95
96 97
plo•c, pii•visccnc za skclct ligamcntima, moglc sluziti kao zastitni
oklop. Raspoicd u dvostiukom naizmcni•nom icdu i konfiguiaci|a tih
plo•a sugciisu, mcdutim, da su moglc sluziti i za toplotnu iazmcnu. \
svakom slu•a|u, nismo nasli niz piclaznih foimi ko|i bi pokazivao postc-
pcni cvolutivni nastanak bodl|i i plo•a. Stcgosauius, •i|i su bio|ni fosili
nadcni, po|avl|u|c sc potpuno foimiian, supiotno onomc sto bi sc o•cki-
valo na osnovu cvoluci|c, ali sasvim kako |c picdvidcno na osnovu
stvaian|a.
1os |cdan ncobi•ni tip dinosauiusa bio |c patkokl|uni dinosauius, ili
hadiozauius. Mnogobio|ni fosili ovih dvonoznih oiganizama nadcni su u
stcnama goin|o-kicdnih foimaci|a. Bilo ih |c skoio svuda po svctu. Mada
su ovi dinosauiusi bili opicml|cni kl|unovima nalik pa•|cm, imali su
mnogo zuba giupisanih picma zadn|cm dclu kl|una. Tiachodon |c imao
mozda •ak i do dvc hil|adc zuba. Mnogi od ovih patkokl|unih
dinosauiusa imali su kostanc kicstc •udnog oblika. To |c bio slu•a| kod
iodova Paiasauiolophus, Sauiolophus, Lambcosauius i Coiythosauius.
Oni su o•iglcdno piovodili mnogo vicmcna u vodi, s obziiom da su imali
stopala sa plovnim kozicama, ko|a su imala papkc, a nc kandzc. Duzina
tcla bila |c u pioscku oko 9 mctaia.
Ako su ovi dinosauiusi cvoluiiali od tckodontnih gmizavaca ili obi•nih
dinosauiusa, onda bismo siguino mogli u fosilnom zapisu naci bio|nc
piclaznc foimc ko|c pokazu|u, na piimci, kako ta| kl|un postcpcno
cvoluiia od obi•nih vilica i zuba. Ni |cdna |cdina takva piclazna foima
ni|c nadcna. Svi patkokl|uni dinosauiusi po|avili su sc potpuno foimi-
iani, piuza|uci pozitivnc dokazc za stvaian|c.
Dinosauiusi podicda Ankylosauiia bili su tcsko oklopl|cni, "gmiza-
va•ki tcnkovi" mcdu dinosauiusima. Glava, tclo i icp ovih niskih, siiokih
•ctvoionozaca bili su pokiivcni kostanim kvigama i dugim bodl|ama
ko|c su sti•alc iz iamcnog icgiona. Ncki su imali i dugc, kostanc bodl|c
na icpu. Ankylosauius |c imao, uz to, i vcliku kostanu kvigu na vihu
svog mocnog icpa, ko|a |c oblikom li•ila na piavu iatnu batinu. Ako |c
dinosauius mcsozdci izabiao zivotin|u ioda Ankylosauius za iu•ak,
mogao |c zavisiti sa sloml|cnim zubima i nogama! Nisu nadcnc piclaznc
foimc za ovc oklopl|cnc dinosauiusc.
!guanodoni, patkokl|uni dinosauiusi, stcgozauiusi, iogati dinosauiusi
i ankilozauiusi, bili su svi oinitisni ili dinosauiusi sa pti•|om kailicom.
Mcdu zauiisi|ama ili dinosauiusima sa gmizava•kim kailicama, nalazimo
nckc od na|vccih i na|zcscih, kao i na|man|ih dinosauiusa. \nutai
infiaicda Cocluiosauiia nalazc sc mali dinosauiusi, duzinc od |cdnog do
dva mctia, ia•una|uci i icp. Cocluiosauiia dinosauiusi bili su lako
giadcni dvonosci. Coclophysis |c bio dug oko dva mctia, Podokcsauius
|c bio dug oko |cdnog mctia, dok |c Compsognathus bio vcli•inc pilcta.
Stiuthiomimus ("nalik no|u") bio |c pomalo sli•an no|u u osnovnim pio-
poici|ama - imao |c malu glavu, dug viat, i dugo, vitko tclo. Bilo |c su-
gcsti|a da |c Stiuthiomimus bio picdak ptica, ali podsccamo da on ni|c
imao ni nagovcsta| pci|a, imao |c gmizava•ku kailicu umcsto pti•|c, i ni|c
imao zubc (Aichacoptciyx |c imao zubc). Svc spccifi•nc osobinc nadcnc
kod ioda Stiuthiomimus |avl|a|u sc komplctnc, svc od|cdnom, bcz
piclaznih foimi, kao sto |c to slu•a| i sa svim ostalim koluiozauiusima.
Nasupiot malim koluiozauiusima, dinosauiusi mcsozdcii infiaicda
Cainosauiia bili su vilo vcliki mcsozdciski dvonosci. Allosauius |c bio
dug oko dcvct do dcsct mctaia, sa mocnim vilicama naoiuzanim dugim,
ostiim zubima. Tyiannosauius |c bio na|vcci poznati mcso|cdni
dinosauius, visok blizu scst mctaia u sto|cccm poloza|u, i dug skoio pct-
nacst mctaia. \ilicc su mu bilc dugc oko dva mctia, sa zubima dugim
skoio pctnacst ccntimctaia. 1os |cdnom, piclaznc foimc picdvidcnc
cvolucionom tcoii|om nisu nadcnc u fosilnom zapisu.
Ncki od na|vccih i na|spcktakulaini|ih od svih dinosauiusa bili su
ogiomni •ctvoionozni bil|o|cdni dinosauiusi podicda Sauiopodomoi-
pha. Tu spada Diplodocus, sa dugim viatom i dugim icpom, ukupnc
duzinc od skoio 3O mctaia. Biontosauius ("giomoviti gustci" - sad
picimcnovan u Apatosauius) bio |c skoio 25 mctaia dug i tczak oko 4O
tona. Ncdavno |c nadcn fosil ioda Biachiosauius ko|i |c mogao biti
tczak skoio 8O tona i biti visok kao pctospiatnica. N|cgovc nozdivc nisu
bilc na kia|u n|uskc, vcc su sc nalazilc na |cdno| kostano| kupi na vihu
glavc! Niko nc zna zasto |c Biachiosauius imao takav ncobi•ni iaspoicd
oigana, ali znamo da ni|c nadcna ni|cdna |cdina piclazna foima ko|a bi
pokazivala kako nozdivc migiiia|u sa n|uskc u tu kostanu kupu na vihu
glavc.
Navodno sc ncki iani|i dvonozni oiganizam viatio na •ctvoionozni
na•in kictan|a i onda cvoluiiao u ovc bil|o|cdnc dinosauiusc. Nc mogu
sc, mcdutim, naci piclaznc foimc ko|c bi dokumcntovalc nastanak ovih
monstiuoznih oiganizama iz nckih malih. Diplodocus |c Diplodocus,
Biontosauius |c Biontosauius, i Biachiosauius |c Biachiosauius od
samog po•ctka.
Zapan|u|uci iazvo| i izazov cvolucionim sccnaii|ima bilo |c otkiicc fo-
sila dinosauiusa ncdalcko od Scvcinog i 1uznog Pola. Ma|kl Tomson
(Michacl Thomson), ko|i |c picdvodio |cdnu scstodncvnu ckspcdici|u na
gcoloski istiaziva•ki put oko scvcinog i isto•nog dcla Dzc|ms Ros Ostiva
(1amcs Ross !sland) u Biitansko| antaikti•ko| tciitoii|i, izvcstio |c da su
nasli fosilnc ostatkc oinitisi|skog (sa pti•|om kailicom) dinosauiusa, fo-
silc ko|cg su nadcnc i u Austiali|i, Scvcino| Amciici, Iviopi i Scvcino|
Afiici. Bio |c oko 3 mctia dug, i bio |c dvonozac. Nasli su i fosilizovanc
l|ustuic, ostatkc •ctinaiskog i siiokolisnog divcca, stabla i papiati.
Tomson |c izvcstio i da su nckoliko godina iani|c nasli fosilc plcziozau-
98 99
iusa, moiskog gmizavca.
53
1avl|cno |c da |c staiost ovog oiinitisi|skog
dinosauiusa oko 7O miliona godina, daklc goin|a kicda.
Hamci (Hammci) i Hikcison (Hickcison) |avl|a|u o otkiicu fosila
•ctiii iazli•itc vistc dinosauiusa, ukl|u•u|uci vclikog mcso|cdnog tciopo-
da sa kicstom, vistc Ciyolophosauius cllioti, na Antaiktiku. Ta ncobi•na
loban|ska kaiaktciistika ovog dinosauiusa pokazu|c da sc on piili•no
iazlikovao od diugih dinosauiusa. Takodc na ovom mcstu, na |cdnom
uzviscn|u od oko 4.OOO mctaia na planini Kiikpatiik, oko 65O kilomctaia
od 1uznog Pola, otkiivcni su fosili humciusa |cdnog ptciozuiusa, ili
lctcccg gmizavca, kutn|ak tiitilodonta, sisaiolikog gmizavca, i fosilizo-
vana stabla •ctinaia, sto otkiiva da |c to podiu•|c bilo sumovito kad su ti
oiganizmi posto|ali.
54
Tako su fosili dinosauiusa, moiskih gmizavaca,
lctccih gmizavaca i sisaiolikih gmizavaca nadcni vilo blizu 1uznog Pola,
gdc |c tcmpciatuia danas cksticmno niska, a noc tia|c mcsccima.
Nckoliko izvcsta|a opisu|c otkiicc fosila dinosauiusa i diugih oigani-
zama duz ickc Kolvil scvcino od \miata na Scvcino| padini Al|askc, sto
|c na oko 7O
o
scvcinc gcogiafskc siiinc, i tako iznad Aikti•kog kiuga.
Ivolucioni gcolozi vciu|u da |c Al|aska bila |os scvcini|c kad su
dinosauiusi posto|ali, vciovatno •ak na 85
o
scvcinc gcogiafskc siiinc
(Scvcini Pol |c na 9O
o
scvcinc gcogiafskc siiinc). Za foimaci|u u ko|o|
su ovi fosili nadcni, oni kazu da po staiosti piipada goin|o| kicdi. Dc|vis
(Davics) izvcstava o otkiicu fosila |cdnog patkokl|unog dinosauiusa.
55
On opisu|c nivo o•uvanosti kao visok, sa malim stcpcnom okamcn|cnos-
ti. \ccina kosti|u |c od malih individua, ali nckc kosti ukazu|u na pii-
sustvo nckih individua skoio dcvct mctaia dugih. Dc|vis sugciisc da |c
piisustvo i vclikih i malih patkokl|unih dinosauiusa tako dalcko na
scvciu, dokaz u|cdna•cnc klimc ko|a sc piotczala skoio do polova.
Biouvcis (Biouwcis) i kolcgc opisu|u otkiicc fosila lambcozauiskih
patkokl|unih ("sckiioglavih") dinosauiusa sli•nih visti Tyiannosauius icx
i iodu Tioodon (dinosauiusa sa kostanom kupom sli•nog iodu
Coiythosauius ).
56
Tc kosti bilc su vilo malo okamcn|cnc. \ stvaii, u |cd-
nom novinskom •lanku ko|i |c opisivao nckc od fosila nadcnih na istom
mcstu, |cdan od nau•nika, Bil Klcmcns (Bill Clcmcns), piofcsoi palcon-
tologi|c na \nivcizitctu Kalifoini|a, Bcikli, piimctio |c, govoicci o
odsustvu okamcn|avan|a tih fosila, da "tc naslagc izglcda|u mnogo visc
kao naslagc Lcdcnog doba ncgo kao ncsto staio 6O-7O miliona godina".
57
Mozda su hil|adc godina blizc istini ncgo 6O-7O miliona godina. Biouvcis
i kolcgc su takodc izvcstili o nalazcn|u fosila tiavnatc vcgctaci|c, •ctinaia
i siiokolisnog divcca. Oni tvidc da nalazi ukazu|u na to da ovc zivotin|c
nisu migiiialc pic zimc, vcc su tu osta|alc picko cclc godinc.
Pciis (Paiiish) i kolcgc opisu|u otkiicc fosila iogatih dinosauiusa i
|cdnc koin|a•c u oblasti ickc Kolvil.
58
Ovo |c pivi izvcsta| o |cdno| fosil-
no| koin|a•i sa Scvcinc padinc Al|askc. Tako |c |cdna oblast dalckog sc-
vcia Al|askc dala fosilc patkokl|unih dinosauiusa, tiianosauiidskih
dinosauiusa, |cdnog tioodontidskog dinosauiusa, iogatih dinosauiusa,
koin|a•c, tiavnatc vcgctaci|c, •ctinaia i siiokolisnog divcca. \isoko na
|cdno| planini, samo nckoliko stotina kilomctaia od 1uznog Pola, nadcni
su fosili •ctiii iazli•itc vistc dinosauiusa, |cdan lctcci gmizavac i sisaioli-
ki gmizavac. Blizu ostiva Dzc|ms Ros na Antaiktiku nadcni su fosil oini-
tisi|skog dinosauiusa, i fosili papiati, •ctinaia i siiokolisnog divcca. !osil
|cdnog moiskog gmizavca, plcziozauiusa, takodc |c nadcn na
Antaiktiku. \cliki bio| fosila diugih zivotin|a iaznih vista takodc |c
nadcn na Antaiktiku.
Kako su moglc zivotin|c, kao sto su dinosauiusi, moiski gmizavci,
lctcci gmizavci, sisaioliki gmizavci i koin|a•c moglc opstati u podiu•|ima
ko|a danas ima|u dugc pciiodc zcstokc hladnocc i viscmcsc•nu tamu?
Kako su moglc papiati, •ctinaii i siiokolisno divccc opstati u oblastima
sa vilo niskim tcmpciatuiama i mcsccima tamc? Ovo |c ozbil|an izazov
cvolucionim sccnaii|ima. Picma bibli|skom poglcdu na istoii|u Zcml|c,
posto|alo |c vicmc pic katastiofi•nog globalnog Potopa kad |c atmosfcia
Zcml|c sadizavala mnogo visc vodcnc paic ncgo sadasn|a atmosfcia. Od
tii gasa u sadasn|o| atmosfcii odgovoina za apsoibovan|c i zadizavan|c
toplotc sa sunca, ugl|cn dioksida, ozona i vodcnc paic, vodcna paia |c
dalcko na|vazni|a. Tako, ako |c picpotopska atmosfcia sadizavala
mnogo visc vodcnc paic ncgo atmosfcia danas, ona bi apsoibovala
mnogo visc sun•cvc toplotc, sto bi iczultiialo onim sto sc obi•no zovc
cfckat "staklcnc bastc". Ovo bi davalo Zcml|i globalno blagu klimu i
ob|asnilo •in|cnicu da su zivotin|c i bil|kc, opisanc goic, moglc cgzistiiati
na lokalitctima Scvcinog i 1uznog Pola, ko|i su imali bu|nu vcgctaci|om.
Ovi uslovi diasti•no bi sc piomcnili poslc Potopa, sa uvcliko sman|cnom
koli•inom vodcnc paic u poslcpotopsko| atmosfcii. Globalno blagu
klimu sa globalnim pokiiva•cm bu|nc vcgctaci|c smcnilc su danasn|a
aikti•ka i antaikti•ka, umcicna i tiopska klimatska zona. Gicnland, ko|i
|c nckada imao suptiopsku klimu sli•nu ono| na Kaiibima, sad |c stalno
pickiivcn lcdom i sncgom. Razlog zasto su dinosauiusi i mnogi diugi
oiganizmi, vcgctaci|a, •ctinaii i siiokolisno divccc mogli cgzistiiati na
Scvcinom i 1uznom Polu, ili blizu n|ih, bila |c globalno blaga klima -
iczultat goic opisanog cfckta "staklcnc bastc", ko|cm |c opct bio uziok
vcci sadiza| vodcnc paic u picpotopskim uslovima.
Sugciisanc su mnogc tcoii|c za ob|asn|cn|c izumiian|a dinosauiusa.
Na|populaini|a tcoii|a danas |c idc|a da |c ncki astcioid udaiio Zaml|u,
podizuci vcliki oblak piasinc i gasa ko|i su obavili Zcml|u, iczultiia|uci
padom tcmpciatuic, ko|i |c bio dovol|no katastiofi•an da isticbi
dinosauiusc. Poicd ovc tcoii|c "dubokog zamizavan|a", diugi nau•nici
sugciisu da bi udai astcioida pickiio Zcml|u uzaicnim pcpclom, ko|i bi
uziokovao ogiomnc tiavnatc i sumskc pozaic, dovol|no |akc i globalnc
100 101
da unisti svc dinosauiusc. Ovo bi sc moglo nazvati tcoii|om "uzaicnc
pcci". Mcdutim, ovc idc|c ima|u |cdan fatalni ncdostatak. Stagod da |c
uziokovalo izumiian|c dinosauiusa, moialo |c da budc globalna katas-
tiofa dovol|no vclika da ubi|c svakog dinosauiusa na Zaml|i - vclikc,
malc, bil|o|cdc, mcso|cdc, dvonoznc, •ctvoionoznc, oklopl|cnc, iogatc,
patkokl|unc - da ni|cdan nc piczivi. Ako |c takva stiahovita globalna
katastiofa pogodila Zcml|u, zasto ni|c ubila svc kihkc, lcpisavc malc
pticc? Kako su pticc moglc piczivcti tako ogiomnu globalnu katastiofu?
Kako su mogli piczivcti mali sisaii sa tankom kozom? Zasto su diugi
gmizavci, kao sto su zmi|c, gustcii, koin|a•c i kiokodili piczivcli takvu
katastiofu ko|a |c unistila svc dinosauiusc, lctccc gmizavcc i moiskc
gmizavcc? !dc|a da su svi dinosausiusi, lctcci gmizavci i moiski gmizavci
(i mnogi diugi oiganizmi) bili potpuno unistcni katastiofom ko|a |c
ostavila pticc, sisaic, kiokodilc, koin|a•c, zmi|c i gustcic nctaknutim,
sasvim |c ncicalna. Sa diugc stianc, boiba da sc ponovo nascli diasti•no
piomcn|cna povisina Zcml|c sa potpuno diuga•i|om klimom ko|a |c
uslcdila nakon globalnog Potopa, iczultiiala bi ncuspchom za mnogc
oiganizmc, dok su diugi uspcvali. Dinosauiusi su o•iglcdno bili mcdu
gubitnicima.
Ivolucionisti vciu|u da su dinosauiusi bili na Zcml|i od pic 23O mi-
liona godina do pic 65 miliona godina. Tako su navodno dinosauiusi
zivcli i cvoluiiali u svc vistc ovakvih |cdinstvcnih oiganizama tokom 165
miliona godina. Ncbio|cnc mili|aidc dinosauiusa bi zivclo i umilo u
toku tih navodnih 165 miliona godina. Ako |c cvoluci|a istinita, nasi
piiiodn|a•ki muzc|i ticbalo bi da ima|u bio|nc fosilc ncsumn|ivih
piclaznih foimi ko|c otkiiva|u postcpcni cvolutivni nastanak iogova,
"pa•|ih" kl|unova, bodl|i, plo•a, kicsta, kostanih kupa i mnogih diugih
|cdinstvcnih osobina dinosauiusa. Ni|cdna takva piclazna foima ni|c
nikad nadcna. !osilni zapis dinosauiusa |c ogiomno, pozitivno
svcdo•anstvo istinitosti spcci|alnog stvaian|a.
Molckulaini podaci
Moglo bi sc sugciisati da bi molckulaini podaci bili od vclikc pomoci
tamo gdc fosilni zapis ni|c dao piclaznc foimc ncophodnc da sc povczu
iazli•iti tctiapodi u |cdnom vciodosto|nom filogcnctskom stablu.
Molckulaini podaci, kada |c u pitan|u cvoluci|a, mutc vodu isto onako
kao i fosili. Na piimci, \cisampcl (Wcishampcl), Dodson i Osmolska
kazu:
Molckulaini podaci o filogcni|i tctiapoda ncpouzdani su u poglcdu
odnosa ptica i kiokodila. Nckc analizc spaiu|u ovc dvc giupc . . . ali
mnogi tczc tomc da blizc povczu|u pticc i sisaic. . . Mcdutim, diugc
analizc piotcinskog niza da|u svako diugo zamislivo spaiivan|c
tctiapodskih giupa, i n|ihov zna•a| |c diskutabilan. . . .
59
!zglcda o•iglcdno, da ako analizc piotcinskog niza da|u svako mogucc
spaiivan|c tctiapodskih giupa, takvi podaci su bcskoiisni u odicdivan|u
odnosa ovih giupa. Zastupnici konccpta stvaian|a tvidc da |c ovo ta•no,
|ci ovc tctiapodskc giupc nisu povczanc gcncti•ki, vcc su nastalc sasvim
odvo|cno.
Poicklo ptica
Ivolucionisti su dugo smatiali da su pticc cvoluiialc od gmizavaca.
Kako |c iani|c ic•cno, Romci |c vciovao da su pticc (kao i kiokodili,
lctcci gmizavci i dinosauiusi) cvoluiiali od |cdnog oiganizma sli•nog
iodu Saltoposuchus, pscudosuhi|skom tckodontskom gmizavcu.
6O
Danas
ima onih ko|i bi sc slozili sa Romciom, mada |c populaini|a idc|a u novi-
|c vicmc da su pticc cvoluiialc od dinosauiusa, a diugi vciu|u da su pticc
na|blizc povczanc sa kiokodilima. \ Iistatu, Bavaiska, odizana |c od 11.
do 15. scptcmbia 1984. godinc Mcdunaiodna Aichacoptciix konfcicn-
ci|a, na ko|o| su zastupnici goin|ih idc|a izncli svo|c aigumcntc.
61
Naio•ito zaniml|iva bila |c •in|cnica da su oni ko|i su piisustvovali kon-
fcicnci|i osctili za poticbu da usvo|c |cdan izvcsta| "ko|i iziazava
|cdnodusno vciovan|c svih u•csnika u cvolutivno poicklo i zna•a| ioda
Aichacoptciyx da bi sc picdupicdila moguca zloupoticba od stianc zas-
tupnika konccpta stvaian|a zbog o•iglcdnc ncslogc mcdu nau•nicima".
62
Diugim ic•ima, ovi cvolucionisti sc |cdnodusno slazu da |c cvoluci|a
•in|cnica, iako sc nc mogu sloziti po pitan|u picdaka ptica, a |os spcci-
fi•ni|c o poicklu ioda Aichcoptciyx. Zasto sc zamaiati pioblcmati•nim
•in|cnicama kada |c vcc odlu•cno da |c cvoluci|a •in|cnica? !, niposto nc
piopustitc piiliku da iskiitiku|ctc zastupnikc konccpta stvaian|a!
Razlog toliko| zbun|cnosti i ncslozi mcdu cvolucionistima u poglcdu
nastanka ptica, |c naiavno, ncdostatak piclaznih foimi ko|c bi povczivalc
pticc sa gmizava•kim piccima. Kad bi sc mogla naci samo nckolicina
piclaznih foimi, iaspiscnih u vicmcnu, ko|c bi dokumcntovalc cvoluci|u
gmizavca u pticu, stav cvolucionista u poglcdu gmizava•kog pictka i
cvolucionog puta od gmizavaca do ptica bio bi |cdnoglasan.
A. D. \okci (Walkci) |c sugciisao da su pticc cvoluiialc od |cdnog
ianog kiokodila.
63
Na osnovu svog piou•avan|a ptica, kiokodila i fosil-
nih gmizavaca i dinosauiusa, \ctston (Whctston) i Maitin odbacu|u
dinosauiusko poicklo ptica. Oni kazu:
Ovc napicdnc kaiaktciistikc u slusnom icgionu podizava|u za|cdni•ko
poicklo za kiokodilc i pticc, nczavisno od i zauiisi|skih i oinitisi|skih
dinosauiusa.
64
102 103
Dzon Ostiom (1ohn H. Ostiom) |c na|istaknuti|i u piomovisan|u tcoii-
|c da su pticc cvoluiialc od |cdnog malog koluiozauiskog dinosauia
sli•nog iodu Compsognatus.
65
Danas |c idc|a da su pticc cvoluiialc od
dinosauiusa tako siioko piihvaccna da su ncki sugciisali da pticc ticba
smcstiti u istu giupu sa dinosauiusima - Dinosauiia, pic ncgo u klasu
ptica (Avcs). \ stvaii, siioko |c piihvaccno da dinosauiusi i danas
piczivl|ava|u u obliku ptica, svo|ih pcinatih potomaka. Skcptiku |c
pomalo tcsko kad vidi kolibii|a ili civcndaca da zamisli da su ti pcinati
oiganizmi cvolutivni potomci dinosauiusa, a kamoli potomci kiokodila.
Ostiom |c istakao sta on vciu|c da su vaznc sli•nosti izmcdu koluioza-
uiskih dinosauiusa i ioda Aichacoptciyx, fosilnc pticc za ko|u cvolu-
cionisti tvidc da poscdu|c i pti•|c i gmizava•kc osobinc, •incci tako
posicdnika izmcdu gmizavaca i ptica.
!osili ioda Aichacoptciyx nadcni su u Solcnhofcn kic•n|aku
!iankoni|c, Bavaiska. Pivi fosil nadcn |c u Solcnhofcn kic•n|aku. Scsti
piimciak |c nadcn, ili piiznat kao takav, u |cdno| zbiici u Solcnhofcnu
novcmbia 1987. godinc.
66
O scdmom piimciku iz Solcnhofcna |avl|cno
|c apiila 1993. godinc.
67
Ova| scdmi piimciak zna•a|an |c po tomc sto
ukl|u•u|c giudu kost. Ni kod |cdnog od picthodnih piimciaka ni|c nadcn
tiag giudnc kosti. Ovo |c navclo palcontologc da ob|avc da
Aichacoptciyx ni|c imao giudnu kost, stiuktuiu ko|u poscdu|u
savicmcnc pticc lcta•icc, za ko|u su pii•visccni snazni misici za lctcn|c,
sto |c navclo mnogc da povciu|u da Aichacoptciyx ni|c mogao da lcti ili
da |c bio slab lcta•. \pikos tomc sto sc iani|c ni|c nasla giudna kost kod
ioda Aichacoptciyx, bilo |c isticano da |c Aichacoptciyx imao kiila
idcnti•na onim kod savicmcnih ptica lcta•ica.
68
Ra|nci (Raynci) po
ovom pitan|u kazc:
Na|upadl|ivi|a osobina ioda Aichacoptciyx su n|cgova dobio iazvi|c-
na pcinata kiila. Ova kiila nisu zna•a|no iazli•ita po vcli•ini i obliku
od onih kod savicmcnih ptica, kakvc su sviakc, i ukazu|u da |c
Aichacoptciyx bio ptica lcta•ica. Pci|c takodc izglcda kao |ak dokaz
sposobnosti lctcn|a. . . Kod ioda Aichacoptciyx pci|c |c vcoma sli•no
onom kod savicmcnih ptica. Ono ima kiutu ccntialnu osovinu za
picnos aciodinami•kih sila tclu, gcnciisanih nad lopaticama pci|a, a to
sc nc bi o•ckivalo da pcia nisu imala mchani•ku funkci|u. Sto |c |os
zna•a|ni|c, osovina pcia postavl|cna |c asimctii•no u odnosu na lopa-
ticc pcia. Ovo dozvol|ava pciu da sc iskiivi optimalno, kako bi sc kom-
pcnzovalo savi|an|c u lctu uziokovano aciodinami•nim optcicccn|i-
ma, a vazno |c i piilikom lcta lcbdcn|cm i onom mahan|cm kiilima. . .
asimctii|a lopatica pcia kaiaktciisti•na |c za savicmcnc pticc lcta•icc,
dok |c pci|c vccinc savicmcnih ptica nclcta•ica simctii•no.
69
Olson i !cduci|a (!cduccia) takodc su tvidili da •ak i u odsustvu
giudnc kosti, ncma ni•cga u anatomi|i ioda Aichacoptciyx sto bi ga
104 105
Slika 9. Aichacoptciyx (ickonstiukci|a po Hcilmanu
(Hcilmann)).
spic•avalo da budc dobai lcta•.
7O
Sada bi otkiicc giudnc kosti u ovom
poslcdn|c otkiivcnom piimciku ticbalo da tu stvai kona•no icsi. Ncma
sumn|c da |c Aichacoptciyx bio sposoban za dobai lct kao i savicmcnc
pticc lcta•icc.
Tvidi sc da Aichacoptciyx dcli 21 spccifi•nu kaiaktciistiku sa
koluiozauii|skim dinosausiusima, sto ukazu|c na to da su pticc
cvoluiialc od ovih, ili vilo sli•nih dinosauiusa.
71
\pikos ovim sli•nosti-
ma, posto|c dvc •in|cnicc ko|c bi iskl|u•ivalc iod Compsogathus kao
pictka pticama. Compsognathus i Aichacoptciyx bili su savicmcnici,
ko|i sc oba po|avl|u|u kao fosili u Solcnhofcn kic•n|aku, za ko|i kazu da
piipada goin|o| |uii, ili staiosti od oko 15O miliona godina. Kako ioditcl|
mozc biti stai kao i n|cgov potomak? Dal|c, Compsognathus i koluioza-
uii|ski dinosauiusi bili su zauiisi|ski, odnosno dinosauiusi sa
gmizava•kom kailicom. Piavi gmizava•ki ili dinosauiski picdak ptica
ticbalo bi da |c imao pti•|a bcdia. Koluiozauii|ski dinosauiusi nc mogu
biti picci ptica.
!stiazivan|c iaznih anatomskih osobina ioda Aichacoptciyx u poslcd-
n|ih dcsctak godina pokazalo |c, u svakom slu•a|u, da su doti•nc kaiak-
tciistikc nalik onim kod ptica, a nc kod gmizavaca. Kad |c loban|a lon-
donskog uzoika izdvo|cna iz kic•n|aka i piou•cna, pokazalo sc da |c
sli•na pti•|o|, a nc gmizava•ko| loban|i.
72
Bcnton |c iz|avio da "dctal|i
loban|skc •auic i s n|om povczanih kosti|u na zadn|cm dclu loban|c su-
gciisu da Aichcaoptciyx ni|c picda•ka ptica, vcc izdanak iz ianog
pti•|cg stabla.
73
\ istom spisu, Bcnton kazc da |c kvadiatna kost (kost
vilicc ko|a |c zglobl|cna sa skvamoznom kosti loban|c) kod ioda
Aichacoptciyx imala |cdan glavcni dco, kao sto |c slu•a| kod gmizava-
ca. Koiistcci |cdnu novu tchniku, zvanu komp|utciska tomogiafi|a,
Haubic (Haubitz) i kolcgc su ustanovili da |c kvadiatna kost cistatskog
piimcika ioda Aichacoptciyx imala dva glavcna dcla, i tako bila sli•na
ono| kod savicmcnih ptica,
74
pic ncgo da |c imala |cdan glavcni dco,
kako kazc Bcnton.
L. D. Maitin i saiadnici ustanovili su da ni zubi ni glczn|cvi ioda
Aichacoptciyx nisu mogli biti izvcdcni od tciopodnih koluiozauiskih
dinosauiusa - zubi su bili tipi•ni onim kod diugih (vciovatno kasni|ih)
ptica sa zubima, a glczan|skc kosti nc pokazu|u homologi|u sa onim kod
dinosauiusa.
75
Dzon Ostiom, vcliki zagovoinik dinosauiuskog poickla
za pticc, iz|avio |c da |c picpon|a•a (pubis) ioda Aichacoptciyx bila
usmcicna nanizc - sto |c piclazni poloza| izmcdu onog kod koluioza-
uiskih dinosauiusa, ko|i |c upiavl|cn ka napicd, i onog kod ptica, upiav-
l|cnog unazad. A. D. \okci (Walkci), u novi|im studi|ima, dokazu|c da
|c |c Ostiomovo tuma•cn|c pogicsno, i da |c picpon|a•a ioda
Aichacoptciyx bila oii|cntisana na na•in kao sto |c kod ptica.
76
Dal|c,
Taisitano i Hc•t (Hccht) kiitiku|u iaznc aspcktc Ostiomovc hipotczc
dinosauiuskog poickla ptica, tvidcci da |c Ostiom pogicsno piotuma•io
homologi|u udova ioda Aichacoptciyx i thciopodnih dinosauiusa.
77
A. D. \okci |c picdstavio |cdnu analizu usnog icgiona ioda
Aichacoptciyx ko|a pokazu|c, nasupiot iani|im studi|ama, da |c ova|
icgion vilo sli•an usnom icgionu kod savicmcnih ptica.
78
1. R. Hin•lif
(Hinchliffc), koiistcci savicmcnc izotopskc tchnikc na pilccim cmbiio-
nima, tvidi da sc "saka" ptica sasto|i od !!, !!! i !\ pista, dok sc pisti
"sakc" tciopodnih dinosauiusa sasto|c od !, !! i !!! pista.
79
Ostiom i diugi tvidc da su pticc cvoluiialc od pcinatih picdatoia •i|i
|c zivot bio vczan za zcml|u, a ko|i su nastali od koluiozauiskih
dinosauiusa. Takodc sc tvidi da |c Aichacoptciyx imao kandzc sli•ni|c
onima kod ptica •i|i |c zivot vczan za zcml|u, ncgo onima kod ptica ko|c
zivc na divccu. D. W. 1aldcn (Yaldcn) |c, mcdutim, dcmonstiiiao da su
kandzc manusa (picdn|cg uda) ioda Aichacoptciyx bilc gotovo idcn-
ti•nc sa onima kod ptica ko|c sc pcn|u po divccu.
8O
Alan !cducia |c
upoicdio gcomctii|u kandzc ioda Aichacoptciyx sa onom kod savic-
mcnih ptica •i|i |c zivot vczan za zcml|u, onih ko|c zivc na divccu i ptica
pcn|a•ica. Luk kandzi ptica ko|c zivc na divccu i pcn|a•ica picmasu|c
zna•a|no ona| kod ptica •i|i |c zivot vczan za zcml|u. \stanovio |c da |c
luk kandzi ioda Aichacoptciyx upoicdiv sa onim kod ptica ko|c zivc na
divccu. N|cgova analiza |c ustanovila da Aichacoptciyx ni|c bio bizi
giabl|ivac, vcc ptica ko|a zivi na divccu. !cduci|in zakl|u•ak po ovom
pitan|u bio |c slcdcci:
Aichcoptciyx nam vciovatno nc mozc icci mnogo o ianom poicklu
pci|a i lcta kod piavih piotoptica, |ci |c Aichacoptciyx bio, u modci-
nom smislu tc ic•i, ptica.
81
Lcii Maitin (Laiiy D. Maitin), oinitolog i piofcsoi sistcmatikc i
ckologi|c na \nivcizitctu Kanzas, i scf odscka za palcontologi|u ki•mc-
n|aka piiiodn|a•kog muzc|a tog univcizitcta, piihvata |cdnu modiko-
vanu vcizi|u pscudozusi|skog poickla ptica, ko|a •ini pticc scstiinskom
giupom kiokodilima. \ |cdnom novinskom •lanku, oiiginalno ob|av-
l|cnom u •asopisu Ncwsday, on kazc:
Tcoii|a ko|a povczu|c dinosauiusc sa pticama pii|atna |c fantazi|a ko|a
sc nckim nau•nicima svida, |ci obczbcdu|c diicktan ulazak u pioslost
o ko|o| ina•c mozcmo samo nagadati. Ali dok sc nc otkii|u ubcdl|ivi|i
dokazi, moiamo |c odbaciti i kicnuti ka slcdcco|, bol|o| idc|i.
82
Kil|usti su iavnc ioznatc plo•c; pci|c |c vilo komplcksno po stiuktuii
i sasto|i sc od |cdnc ccntianc osovinc iz ko|c izlazc bodl|c i bodl|icc.
Bodl|icc su opicml|cnc sicusnim kukama ko|c piian|a|u za bodl|c i
povczu|u povisinu pcia u |cdnu iavnu, |aku, savitl|ivu lopaticu. Pci|c i
kil|usti iziasta|u iz iazli•itih slo|cva kozc. Dal|c, iazvo| pcia |c izuzctno
komplcksan i tcmcl|no iazli•it od onoga kod kil|usti. Pci|c, kao i dlaka,
106 107
ali za iazliku od kil|usti, iazvi|a sc iz kcsica. Dlaka |c, mcdutim, mnogo
|cdnostavni|a stiuktuia ncgo kil|ust. Pcio u iazvo|u zasticcno |c
ioznatom picvlakom i foimiia sc oko |cdnoh kivnog, kupastog, induk-
tivnog |czgia kozc. Nc samo da |c pcio u iazvo|u kao u scndvi•u izmcdu
picvlakc i |czgia kozc, ono |c i komplcksno po stiuktuii. Razvo| ccli|a
ko|c cc piciasti u odiaslo pcio ukl|u•u|c komplcksnc pioccsc. Ccli|c
migiiia|u i ccpa|u sc po visoko spccifi•nim obiascima da bi foimiialc
komplcksan skup bodl|i i bodl|ica.
83
!ilip Rcgal (Philip Rcgal) pokusava da zamisli kako sc pci|c moglo
iazviti iz kil|usti.
84
Rcgal picdstavl|a niz hipotcti•kih dogada|a ko|im bi
sc pioduzcn|c kil|usti na tclu kod gmizavaca, kao adaptivni odgovoi na
sun•cvu toplotu, naposlctku pioizvclo pci|c. Ono sto nam |c ostavl|cno
da vciu|cmo |c to da sc nckako dcsio niz gcnctskih gicsaka, ili mutaci|a,
ko|i |c iczultiiao nizom ncvciovatnih dogada|a ko|i su nc samo pictvoiili
|cdnostavnu ioznatu plo•u u ncvciovatno slozcnu i •udcsno diza|niianu
stiuktuiu pcia, vcc su komplctno icoiganizovali |cdnostavni mctod
iazvo|a kil|usti u visoko komplcksni pioccs ncophodan da sc pioizvcdc
pcio. Kakva ncvciovatna vcia u slcpc silc cvoluci|c! Rcgalov spis piosto
doda|c |os |cdnu "cto-tako" pii•u cvolucionim sccnaii|ima, sasvim liscnu
cmpiii|skc podiskc.
P. !. A. Madcison |c takodc sugciisao |cdan sccnaiio za postatanak
pci|a od gmizava•kih kil|usti. On |c, mcdutim, dovol|no iskicn da piizna
da:
Naglasavam da ova| modcl samo pokusava da ob|asni kako |c kil|ust
aihozauiusa moglo dovcsti od nastanka pioto-pcia. Kia|n|i pioizvod,
kakav |c pokazan na slici 1d, naliku|c pciu u uobi•a|cnom smislu tc
ic•i samo po tomc sto |c to |cdan visoko spcci|alizovani kciatinski
intcgumcntni dodatak. Na mozcmo |os ponuditi bilo kakvo vciodosto|-
no ob|asn|cn|c za nastanak |cdinstvcnc osovinc, bodl|i i bodl|ica bcz
ko|ih savicmcno pcio nc bi imalo ni aciodinami•nu ni izolacionu
funkci|u.
85
Tako, ni|cdan cvolucionista nc mozc sc •ak ni piibliziti tomc da piuzi
cvoluciono ob|asn|cn|c kako |c pci|c moglo cvoluiiati od kil|usti.
Sccnaiio toga kako |c kil|ust mogla cvoluiiati u pioto-pcio, ogiani•cn
kako to samo mozc i biti, ni|c nista visc do piazna ictoiika bcz i tiunkc
cmpiii|skog sadiza|a.
Skoiasn|i dogada|i bacili su |os visc sumn|c na iod Aichacoptciyx kao
piclaznu foimu. Ako sc tvidn|c Sankaia Catci|ca (Sankai Chattci|cc)
pokazu ta•nim, onda Aichacoptciyx siguino nc mozc biti picda•ka
ptica, i dinosauiusi nc bi mogli biti picci ptica. Catci|c i n|cgovi saiadni-
ci na Tcksas Tc• \nivcizitctu tvidc da su nasli dvc fosilnc pticc vcli•inc
vianc kod Posta u Tcksasu, u stcnama navodno staiim 225 miliona go-
dina, i tako su tc pticc navodno 75 miliona godina staii|c od ioda
Aichacoptciyx, a pod|cdnako staic kao pivi dinosauiusi.
86
Ako |c Catci|c u piavu, n|cgova fosilna ptica staia |c kao na|staii|i fo-
silni dinosauius. Kako bi onda dinosauiusi mogli biti picci ptica? Catci-
|c tvidi da su picdn|i udovi, iamc, kaili•ni po|ascvi i loban|a |asno pti•|i.
N|cgova ickonstiukci|a takodc pokazu|c poitnc vcnc ko|c sc piotczu od
tcmcna loban|c do o•nc dupl|c - sto |c kaiaktciistika savcimcnih ptica
ko|a ni|c nadcnc ni kod |cdnog dinosauiusa - kao i savitl|iv viat, binoku-
laini vid, i vcliki mozak, sto su takodc kaiaktciistikc savicmcnih ptica. \
stvaii, Catci|c tvidi da |c n|cgova fosilna ptica, ko|u |c nazvao Piotoavis,
visc nalik ptici ncgo Aichacoptciyx, posto ima |aku giudnu kost nalik
kobilici, ili stcinum, i supl|c kosti. Ako |c Catci|cova analiza ta•na, onda
o•iglcdno ni dinosauiusi ni Aichacoptciyx nc mogu biti picci ptica.
Dal|c, ako su pticc stvaino cvoluiialc od nckc vistc gmizavaca, onda bi
ptica 75 miliona godina staii|a od ioda Aichacoptciyx, odnosno staia
225 miliona godina, ticbalo da |c izuzctno nalik gmizavcu. Catci|cova
Piotoavis |c, picma Catci|cu, upiavo supiotnost tomc, visc sli•ni|a ptici
i od ioda Aichcoptciyx. Catci|c |c naposlctku ob|avio |cdan nau•ni spis
o iodu Piotoavis, ali |c dao samo piikaz loban|c.
87
Ova publikaci|a, ko|a
ukl|u•u|c i n|cgovu smclu tvidn|u da |c Piotoavis bio ptica u punom
smislu tc ic•i, izazvao |c vcliku kontiavcizu, ko|a |c dctal|no opisana.
88
Ncki cvolucionisti insistiia|u na tomc da Aichacoptciyx, posto |c imao
kaiaktciistikc i gmizavaca i ptica, picdstavl|a posicdnika izmcdu
gmizavaca i ptica, ali svc osobinc ko|c |c on imao bilc su komplctnc, nc
dclimi•nc ili piclaznc. Dal|c, posto su oiganizmi unutai svakc famili|c,
icda ili klasc tako visoko piomcnl|ivi, bilo bi picdvidivo na osnovu mo-
dcla stvaian|a da zivotin|c u iazli•itim icdovima i klasama ima|u nckc
za|cdni•kc osobinc. Cak i l|udi dclc za|cdni•kc osobinc sa gmizavcima.
Na piimci, imamo za|cdni•ko ki•mcn|a•ko oko. Mcdu ostalim kaiaktc-
iistikama, cvolucionisti naglasava|au da |c Aichacoptciyx imao zubc,
dug icp i kandzc na kiilima, sto su, tvidi sc, gmizava•kc kaiaktciistikc
naslcdcnc od gmizava•kog pictka. Kao sto |c vcc opisano,
Aichacoptciyx ni|c imao gmizava•k zubc, vcc zubc ko|i su bili |cdin-
stvcno pti•|i, sli•ni zubima nadcnim kod |cdnog bio|a diugih fosilnih
ptica. Kao sto su to istakli Maitin, St|uait (Stcwait) i \ctston
(Whctstonc), Aichacoptciyx i diugc pticc sa zubima imalc su
ncnazubl|cnc zubc sa suzcnim osnovama i piosiicnim koicnovima, dok
su thciopodni dinosauiusi, n|ihovi navodni picci, imali nazubl|cnc zubc
sa iavnim koicnovima.
89
Dal|c, nc bi ticbalo da izncnadu|c sto su nckc
pticc imalc zubc, posto |c to slu•a| i sa svim ostalim ki•mcn|acima. Nckc
iibc ima|u zubc, nckc ncma|u; ncki vodozcmci ima|u zubc, ncki ncma|u;
ncki gmizavci ima|u zubc, ncki ncma|u. \c•ina sisaia ima zubc, ali ncki
ncma|u.
108 109
Aichacoptciyx |cstc imao dug icp, dok savicmcnc pticc ima|u kiatak
icp, sa scst pisl|cnova ko|i zavisava|u u |cdno| •visto| kosti zvano| pigos-
til. Za dugi icp sc pictpostavl|a da |c gmizava•ka osobina, ali, naiavno,
ncki gmizavci ima|u kiatkc icpovc, a mnogi dugc. Aichacoptciyx |c
imao tii kandzc na kiilima, i cvolucionisti ukazu|u na ovu kaiaktciistiku
kao na |asno gmizava•ku. Mcdutim, i |cdan bio| savicmcnih ptica ima
kandzc na kiilima. Onc ukl|u•u|u, na piimci, mladun•c tuiaka (Touiaco
coiythaix ), afii•kc pticc ko|a ima kandzc na kiilima. Hoacin
(Opisthocomus hoazin), |uznoamcii•ka ptica, ima dvc kandzc na kiili-
ma dok |c mlada. Ona ima vilo malu kobilicu i slab |c lcta•. !zncnadu|c
ncdavno otiicc da |c hoacin piczivai. To |c |cdina poznata ptica za ko|u
sc zna da vaii hianu (95´ n|cnc ishianc |c liscc) na isti na•in kao kiavc,
ovcc i diugi piczivaii, koiistcci baktcii|c u vaicn|u vlaknastog bil|nog
matcii|ala u |cdno| poscbno| komoii iznad stomaka. Ivolucionisti moia-
|u pictpostaviti da |c ova| pioccs cvoluiiao kod hoacina sasvim nczavis-
no od ostalih piczivaia.
9O
To |c tako ncobi•no da ncki oinitolozi tasko
mogu u to da vciu|u. Mali hoacin |c ncobi•an i u mnogim diugim aspck-
tima. No| ima tii kandzc na kiilima, ko|c bi sc okaiaktciisalc kao visc
gmizava•kc ncgo onc kod ioda Aichacoptciyx. Labudovi i ibisi takodc
ima|u kandzasta kiila. Niko nc bi nikad sugciisao da su ovc pticc
piclaznc foimc izmcdu gmizavaca i ptica, posto su to savicmcnc pticc.
Patkokl|uni platipus |c •udan mozaik - piavi sisai ko|i takodc poscdu-
|c i gmizava•kc i pti•|c kaiaktciistikc. Kao takav on nc bi mogao biti
picdak ili potomak bilo ko|cg diugog oiganizma. Patkokl|uni platipus |c
oiganizam za ko|cg cvolucionisti zclc da sc nikad ni|c po|avio.
Zaniml|ivo |c piimctiti komcntai Stcfana Dzc| Gulda (Stcphcn 1ay
Gould) sa Haivaidskog \nivcizitcta i Nilsa Ildiidza (Nilcs Ildicdgc) iz
amcii•kog piiiodn|a•kog muzc|a, ko|i su obo|ica zcstoki piotivnici kon-
ccpta stvaian|a. \ poglcdu ioda Aichacoptciyx, oni kazu da:
Na viscm nivou cvolutivnog piclaza izmcdu moifoloskih tipova, gia-
dualizam |c uvck bio u ncvol|i, mada on osta|c "zvani•na" pozici|a
vccinc zapadnih cvolucionista. Glatkc piclazc izmcdu Bauplanc goto-
vo |c ncmogucc konstiuisati, •ak ni u misaonim ckspciimcntima; si-
guino |c da ncma dokaza za n|ih u fosilnom zapisu (•udni mozaici kao
sto |c Aichacoptciyx nc ia•una|u sc).
91
!ma visc vaznih aspckata ovc tvidn|c, od ko|ih svaki ozbil|no stcti kic-
dibilitctu cvolucionc tcoii|c. Pivo ticba da ob|asnimo da |c Bauplanc
ncma•ka ic• ko|a ozna•ava osnovnc moifoloskc tipovc ili bazi•no
iazli•itc tipovc oiganizama. Zapazitc da Guld i Ildiidz tvidc da na ovom
taksonomskom nivou, to |cst na nivou visih katcgoii|a, kao sto su icdovi,
klasc i kola (ko|i poscdu|u iazli•itc osnovnc moifoloskc tipovc), dokazi
uvck ncdosta|u. Nc samo da |c ncmogucc na ovom nivou naci |cdan
gladak niz posicdnika u fosilnom zapisu, vcc |c •ak ncmogucc zamisliti
kako su takvi posicdnici mogli izglcdati (na piimci, pokusa|tc da zamis-
litc kako sc po|avl|u|c Ptcianodon sa pola vilicc i pola kiila). Na|zad,
zapazitc da Guld i Ilidiidz poscbno iskl|u•u|u iod Aichacoptciyx kao
piclaznu foimu, naziva|uci ga, kao sto |c to i patkokl|uni platipus,
•udnim mozaikom ko|i sc nc ia•una. Toliko o iodu Aichacoptciyx kao
o posicdniku!
\ poglcdu statusa ioda Aichacoptciyx, zaniml|ivo |c piimctiti sta su
ncki cvolucionisti moiali da kazu u pioslosti. Lckomt dc Nou (Lccomtc
du Nouy) kazc:
Na zalost, vcci dco osnovnih tipova u zivotin|skom caistvu ncpovczan
|c sa palcontoloskc ta•kc glcdista. \pikos •in|cnici da |c on ncospoino
povczan sa dvcma klasama gmizavaca i ptica (sto |c vcza ko|u dcmon-
stiiia anatomi|a i fiziologi|a danasn|ih zivih piimciaka), mi nismo •ak
ni ovlasccni da smatiamo izuzctni slu•a| ioda Aichacoptciyx za piavu
kaiiku. Pod kaiikom mi podiazumcvamo |cdan ncophodni stcpcn
piclaza izmcdu klasa, kakvc su gmizavci i pticc, ili izmcdu man|ih
giupa. Zivotin|a ko|a ispol|ava kaiaktciistikc ko|c piipada|u dvcma
iazlizitim klasama nc mozc sc tictiiati kao piava kaiika svc dok sc nc
nadu piclazni stupn|cvi, i svc dok mchanizmi piclaza osta|u ncpoz-
nati.
92
Svinton (Swinton), cvolucionista i stiu•n|ak za pticc, kazc:
Poicklo ptica |c uvcliko stvai dcdukci|c. Ncma fosilnih dokaza stup-
n|cva kioz ko|c |c postignuta vclika piomcna od gmizavca do pticc.
93
Romci |c ickao da:
Ova |uiska ptica (Aichacoptciyx ) sto|i u s|a|no| izolaci|i; danas nc
znamo visc o n|cnim pictpostavl|cnim tckodontskim piccima niti o
n|cno| vczi sa kasni|im "piavim" pticama, ncgo sto smo znali iani|c.
94
Govoicci o iodu Aichacoptciyx, !chthyoinis i Hcspcioinis, Bcdaid
(Bcddaid) |c ickao: "Tako |c ncdvosmislcno da su ovi oiganizmi bili
pticc da sc piavo poicklo ptica |cdva nagovcstava u stiuktuii ovih
zna•a|nih ostataka."
95
Tokom skoio 1OO godina od ob|avl|ivan|a
Bcdaidovc kn|igc, ni|c sc po|avio ni|cdan bol|i kandidat kao posicdnik
izmcdu gmizavca i ptica od ioda Aichacoptciyx. Ni|c otkiivcn ni|cdan
|cdini posicdnik sa dclimi•mim kiilima i dclimi•nim pci|cm. Mozda |c to
iazlog zasto |c vicmcnom Aichacoptciyx postao svc visc "nalik
gmizavacu"! Nasupiot Bcdaidovo| pioccni ioda Aichacoptciyx, ncki
cvolucionisti danas nc samo da tvidc da |c ova ptica ncsumn|ivo
povczana sa gmizavcima, vcc i da bi, da |asni otisci pci|a nisu bili nadcni,
Aichacoptciyx bio klasifikovan kao gmizavac. Ovo |c vilo ncta•na tvid-
n|a, posto ni|cdan gmizavac ncma pti•|a kiila i mnogc diugc pti•|c osobi-
na ko|c ima Aichacoptciyx.
110 111
Samo zbog o•a|nog ncdostatka piclaznih foimi cvolucionisti isti•u
tako glasno iod Aichcoptciyx. On sc |avl|a izncnadno u fosilnom zapisu,
kao dobai lcta• sa kiilima bazi•nog obiasca i piopoici|ama savicmcnog
pti•|cg kiila, i pci|cm idcnti•nim onom kod savicmcnih ptica lcta•ica, i
ncsumn|ivo |c piava ptica bcz i|cdnc |cdinc stiuktuic ko|a bi bila u
nckom piclaznom stan|u. Tvidn|a dc Noua da "nismo •ak ni ovlasccni da
iazmatiamo izuzctni slu•a| ioda Aichacoptciyx kao istinskc kaiikc"
danas |c •ak i umcsni|a ncgo kad |c ob|avl|cna pic pcdcsctak godina.
Aichacoptciyx |c bio "•udan mozaik ko|i sc nc ia•una". Gmizavci i pticc
su tako odvo|cni vclikim ponoiom, upiavo kako |c picdvidcno na osnovu
tcoii|c stvaian|a.
\ilo zna•a|an aspckt fosilnog zapisa ptica |c odsustvo piclaznih foimi
ko|c bi vodilc do svakog od spcci|alizovanih tipova ptica. Tu bi ticbalo da
sc na|laksc picpozna|u piclaznc foimc, i tu bi sc onc moialc naci ako |c
cvoluci|a istinita. Nastanak opstcg tipa pticc od opstcg tipa gmizavca bilo
bi mnogo tczc tiasiiati ncgo nastanak visoko spcci|alizovanih ptica. Zato
|c pou•no ispitati pazl|ivo sta palcontolozi ima|u da kazu o nastanku ovih
spcci|alizovanih ptica. Poglcda|mo, na piimci, sta Kciol ima da kazc o
nastanku ovih ptica. Svc icfcicncc su iz n|cgovc kn|igc (icfcicnca 1). O
pingvinima, Kciol kazc:
Pingvini sc nalazc mcdu na|visc spcci|alizovanim pticama, zbog pot-
punog gubitka mogucnosti lcta i visokog stcpcna spcci|alizaci|c za pod-
vodno kictan|c. . . Oni su zadizali bazi•nu stiuktuiu i funkci|c ptica
lcta•ica, ali sc n|ihov lct odvi|a pic pod vodom ncgo u vazduhu. . . Cak
i na|iani|i poznati fosili iz goin|cg coccna sa ostiva Sc|moui,
Antaiktik, visoko su spcci|alizovani za podvodni lct i nc da|u dokazc o
n|ihovom nastanku od piimitivnih lctccih picdaka (sti. 356-357).
Kciol podscca da |c Ogygoptynx na|staii|a poznata fosilna sova, i kazc
da ona "izglcda piipada giupi ko|a bi mogla ukl|u•ivati pictkc obc zivucc
poiodicc sova", ali nc kazc nista o piccima ioda Ogygoptynx (da li bi •ak
i stiu•n|ak za sovc znao kako da izgovoii Ogygoptynx ?) ili sova uopstc
(sti. 351). Govoicci o kivi|ima, pticama nclcta•icama, ko|c sc sad nalazc
samo na Novom Zclandu, Kciol kazc: "!osilni zapis, ko|i |c ogiani•cn na
plcistoccn, nc baca svctlo na n|ihov nastanak" (sti. 349). O no|cvima,
Kciol kazc: "No|cvi su |cdina giupa iatita (ptica nclcta•ica) u ko|o| fo-
silni zapis zna•a|no dopiinosi ustanovl|avan|u n|ihovc iani|c istoii|c" (sti.
349). Diugim ic•ima, fosilni zapis nc samo da nam nc govoii nista o
postanku bilo ko|c od ptica nclcta•ica, vcc nam nc govoii nista i o istoii-
|i bilo ko|c od ovih ptica, osim no|cva. Zivi iod no|cva |c Stiuthio, a fo-
silni no|cvi nckoliko vista nadcnih u Iviopi, Azi|i i Afiici, u stcnama
goin|cg mioccna, plioccna i plcistoccna, ukl|u•cni su u iod Stiuthio.
No|cvi su |cdinstvcni mcdu modcinim pticama po tomc sto ima|u samo
dva nozna pista. Samo blcdc sugcsti|c, zasnovanc na postcpcno| icduk-
ci|i bo•nog pista kod vclikih ptica sli•nih zdialu, mogu sc ponuditi kao
moguca vcza no|cva sa diugim pticama. To |c na|visc sto cvolucionisti
mogu da ponudc u poglcdu picdaka niza visoko spcci|alizovanih ptica
nclcta•ica.
\ poglcdu na|bio|ni|cg tipa savicmcnih ptica (malih ili sicdn|c vclikih
ptica pcva•ica ko|c zivc na divccu), Kciol kazc:
Ovc pticc ukl|u•u|u picko 5.OOO vista i dominantni su clcmcnti pti•|c
faunc na svim kontinctnima osim na Antaiktiku. Mcdutim, n|ihov fo-
silni zapis |c |os uvck vilo oskudan (sti. 352).
Kciol kazc da na|iani|c poznatc pticc pcva•icc poti•u iz naslaga u
!iancusko| ko|c po staiosti piipada|u na|goin|cm oligoccnu (sti. 352), ali
ncma nista da kazc o nastanku ovih ptica. \ poglcdu tikavaca
(ukl|u•u|uci i cinc liskc), ko|c obuhvata|u vcliki bio| nclctccih vista,
Kciol kazc:
Nckc vistc ukl|u•u|u i lctccc i nclctccc vistc, sto sugciisc da sc gubitak
lcta mozc dcsiti vilo naglo. Na zalost, fosilni zapis nam kazc vilo malo
o istoii|i tc famili|c (sti. 353).
Sto sc ti•c giupc Pclicanifoimcs, Kciol kazc:
Mcdu zivim famili|ama, pticc iz giupc !iigatidac ima|u na|iani|i fosil-
ni zapis, ko|i idc unazad do don|cg coccna. Blunc i diugc pticc iz giupc
Sulidac, i koimoiani (Phalaciocoiacidac) pivi put sc |avl|a|u u don|cm
oligoccnu. Nalazimo pclikanc (Pclicanidac) i pticc iz giupc
Anhingidac u don|cm mioccnu. Mada su piimitivni po nckim aspckti-
ma, •ak i na|iani|i piipadnici ovih giupa lako sc iaspozna|u kao kaiak-
tciisti•ni •lanovi svo|ih famili|a (sti. 355).
Sta Kciol mozc icci o nastanku papaga|a? Nista. On kazc:
Papaga|i (icd Psittacifoimcs) su poznati od don|cg mioccna.
Spcci|alizovani su u cvoluci|i |cdnc zigodaktilnc stiuktuic stopala, ali
su ina•c sli•ni u nckim poglcdima sa golubovima i mozda sa n|ima dclc
za|cdni•kc pictkc (sti. 35O).
\cc smo spomcnuli Ri•aida Goldsmita i n|cgovo odbi|an|c oitodok-
snc, spoic i postcpcnc daivinovskc cvoluci|c u koiist n|cgovc makio-
mutaci|c, ili mchanizma cvoluci|c pod nazivom "monstium ko|i
obccava". 1cdan od izazova ko|c |c Goldsmit uputio diugim cvolucionis-
tima ko|i slcdc paiti|sku lini|u danasn|cg daivinizma ("nco-daivinizma")
bio |c kolibii. On |c zahtcvao da ob|asnc postcpcno cvolutivno poicklo
kolibii|a, od iccimo |cdnc pticc ko|a sc hiani zincvl|cm. Goldsmit |c
istakao da kolibii nc bi mogao funkcionisati niti piczivcti dok svc n|c-
govc poscbnc kaiaktciistikc - visoka mctaboli•ka stopa sa nocnom
hibcinaci|om, poscban kl|un za sisan|c ncktaia, sposobnost lcbdcn|a, itd.
- nisu bilc komplctnc i funkcionalnc. Sta Kciol ima da kazc o postanku
112 113
kolibii|a? Svc sto kazc |c to da ". . . su pticc iz giupc Capiimulgifoimcs
opct moglc dovcsti do giupc Apodidac (pticc pod nazivom •opa) i kolib-
ii|a" (sti. 351). Sta su pticc iz giupc Capiimulgifoimcs? Kciol kazc:
Capiimulgifoimcs obuhvata|u iaznovisnu giupu famili|a ko|c
ukl|u•u|u cho-lociia|ucc pticc, pticc sa zabl|im ustima i nocnc lastc,
ko|c su svc uglavnom nocnc i ima|u z|apcci kl|un za hvatan|c insckata
(sti. 351).
Ostavl|cni smo bcz ikakvog ob|asn|cn|a toga zasto Kciol zamisl|a da bi
mali kolibii mogli cvoluiiati od ptica ko|c su nocnc i ima|u z|apcci kl|un.
Kolibii nisu nocnc pticc, niti ima|u z|apcci kl|un. Kciol nc nudi nikakav
dokaz da podupic svo|u pictpostavku da su kolibii, od ko|ih su ncki na|-
man|i kopncni ki•mcn|aci, cvoluiiali od |cdnc kapiimulgifoimnc pticc.
Dctlici su nckc od na|spcci|alizovani|ih ptica, sa naio•itim kandzama
za hvatan|c stabla divcca, kiutim pci|cm na icpu ko|c dclu|c kao
pudupiia•, ostiim, |akim kl|unom, oiganima za ublazavan|c udaiaca ko|i
okiuzu|u mozak da bi spic•ili ostcccn|c, vilo dugim |czikom
pii•visccnim u dcsno| nozdivi, i zlczdama ko|c lu•c lcpl|ivu supstancu
ko|a pickiiva |czik za hvatan|c insckata. Pomislilo bi sc da ako |c |cdan
tako ncobi•an oiganizam cvoluiiao, cvolucinisti bi imali odicdcn bio|
piclaznih foimi ko|c bi dokumcntovalc ta| piclaz, i |cdno logi•no
ob|asn|cn|c cvolutivnog poickla svakog posicdnog stcpcna u n|ihovom
nastanku. Dctlici i tukani, i iaznc diugc tiopskc pticc, smcstcnc su u icd
Picifoimcs. Svc sto Kciol ima da kazc o postanku dctlica |c ovo: "Piavi
dctlici, Picidac, ko|i su naio•ito piilagodcni za tiagan|c za hianom po
stablu divcca, po|avl|u|u sc u sicdn|cm mioccnu" (sti. 352). Diugim
ic•ima, on ncma apsolutno nista da kazc o n|ihovom poicklu. Svc sto
Romci ima da kazc o dctlicima |c:
Rcd Picifoimcs - On ukl|u•u|c dctlicc i tukanc, i iaznc tiopskc pticc.
Picifoimcs su svc |akog kl|una i ima|u osobcni zigodaktilni tip stopala
zabclczcn goic kod papaga|a i kukavica.
96
Diugim ic•ima, Romci nc kazc apsolutno nista o cvolutivnom poick-
lu dctlica. Kolbcit i Moialcs nc kazu nista o dctlicima, i govoic malo o
pticama u svo|o| kn|izi, posvccu|uci samo nckoliko stiana tom picdmc-
tu.
97
Dctlici sc nc spomin|u ni u kn|izi ko|u su ob|avili Sulc (Shultzc) i
Tiucb.
98
Tako, u svakom od slu•a|a nastanka iazli•itih tipova ptica, gdc bi
piclaznc foimc ticbalo da su iclativno bio|nc i lako picpoznatl|ivc,
nailazimo na gotovo komplctnu tisinu u cvoluciono| litciatuii. Da ima
takvih piclaznih foimi, mozcmo biti siguini da bi ih cvolucionisti siioko
dokumcntovali i ilustiovali u nau•nim •lancima i kn|igama. Ono sto
cvolucionisti nc govoic, pii•a glasno i |asno. Poticbnc piclaznc foimc
nisu nikada nadcnc, piazninc su vclikc i sistcmatskc, i dokazi ko|c zahtc-
va cvoluciona tcoii|a nc posto|c.
Piclaznc foimc nisu nadcnc |ci nisu nikada posto|alc. Tc •in|cnicc
piuza|u mocan pozitivan dokaz za spcci|alno stvaian|c.
114 115
Sisaioliki gmizavci
\vod
"Sisaioliki" gmizavci su bili vilo iaznovisna, siioko iaspiostian|cna
giupa gmizavaca ko|a |c imala |cdan bio| kaiaktciistika ko|c sc nalazc
kod sisaia. \zima|uci cvoluci|u za •in|cnicu i to da su sc sisaii moiali
iazviti iz gmizavaca, cvolucionisti tako sasvim logi•no pictpostavl|a|u da
piisustvo ovih sisaiskih kaiaktciistika podizava tcoii|u da su sisaii
nastali od |cdnc ili visc giupa oiganizama unutai ovc giupc sisaiolikih
gmizavaca.
Nau•nici ko|i zastupa|u konccpt stvaian|a nc piihvata|u ovc pict-
postavkc, naiavno. Oni isti•u da su ki•mcn|aci izuzctno iaznovisni. Ncki
tczc man|c od 3O kilogiama, dok diugi tczc visc stotina tona. Ncki su
ogiani•cni zivotom na kopnu, sa znatnim iazlikama u na•inu kictan|a.
Diugi su vcsti lcta•i, dok ncki zivc iskl|u•ivo u moiu. Bilo cvoluci|c ili nc,
bilo bi zaista izncnadu|ucc da ki•mcn|aci iz iazli•itih klasa nc dclc
mnogc za|cdni•kc kaiaktciistikc.
Glcda|uci na ova| pioblcm sa |cdnog siicg aspckta, moiamo icci da su
svi dokazi na stiani konccpta stvaian|a, posto ncma nimalo dokaza u fo-
silnom zapisu ko|i bi povczali ki•mcn|akc sa bilo ko|im pictpostavl|cnim
pictkom mcdu bcski•mcn|acima. Mada sc za ova| piclaz pictpostavl|a
da |c tia|ao 1OO miliona godina, ni|c otkiivcn ni|cdan |cdini posicdnik.
Ako sami ki•mcn|aci nisu cvoluiiali, kako o•iglcdno to i izglcda, cvolu-
ciona tcoii|a |c mitva, i ncozbil|no |c spckulisati o cvoluci|i giupa unutai
ki•mcn|aka, ili unutai bilo kog diugog dcla. Ako glcdamo na pioblcm iz
ogiani•cnc pcispcktivc, ako ogiani•imo pazn|u na gmizavcc, sisaiolikc
gmizavcc i sisaic, onda ima dokaza ko|i podizava|u svako stanovistc.
Ivolucioni poglcd na dokazc
!spita|mo pivo dokazc ko|i navodno podizava|u pictpostavku da su
sisaii cvoluiiali od gmizavaca. Pii tomc ccmo posmatiati gcoloski stub i
vicmcnskc iasponc, i to o•ima cvolucionista, kako sc i moia iaditi ako
sc dokazi zclc pioccn|ivati unutai pictpostavki cvolucionog modcla.
"Piimitivni" sisaioliki gmizavci po|avl|u|u sc istovicmcno u fosilnom
zapisu sa "gmizavcolikim" gmizavcima kia|cm goin|cg kaibona. Od
po•ctka su ti oiganizmi imali izvcsnc kaiaktciistikc ko|c sc sad povczu-
|u sa sisaiima, ali su ncdosta|alc diugc sisaiskc kaiaktciistikc, kao sto su
sckundaino ncpcc i dvostiuki okcipitalni kondilus. Kasni|c, u pcimu, a
zatim u tii|asu, po|avili su sc "napicdni" sisaioliki gmizavci ko|i su posc-
dovali ovc i diugc sisaiskc kaiaktciistikc, ukl|u•u|uci i visoko difcicnci-
ianc zubc i povccan|c dcntalnc kosti don|c vilicc uz sman|cn|c diugih
kosti|u don|c vilicc. Na|zad, otpiilikc na gianici tii|as-|uia, ili pic piib-
lizno 18O miliona godina po cvoluciono| gcolosko| vicmcnsko| skali, pos-
to|ao |c |cdan oiganizam, tvidi sc, ko|i |c imao vccinu ovih sisaiolikih
kaiaktciistika, i ko|i |c, mada |c i dal|c zadizavao |cdan potpuno
funkcionalan vili•ni zglob gmizava•kog tipa (kvadiatno-aitikulaini),
takodc poscdovao, upoicdo sa ovim gmizava•kim vili•nim zglobom, i
vili•ni zglob sisaiskog tipa (skvamozno-dcntalni). Onda smo imali oiga-
nizam ko|cg cvolucionisti naziva|u pivim sisaiom. Mada ob|avl|cn pic
tiinacst godina, Tom Kcmpov
1
opsiini osvit na sisaiolikc gmizavacc |os
uvck |c odli•an izvoi za upoznavan|c cvolucionog poglcda na dokazc. To
|c glavni izvoi koiisccn kioz cclu nasu pioccnu tih dokaza.
Poglcd na dokazc sa aspckta konccpta stvaian|a
Kad cvolucionisti zclc da navcdu dokazc za cvoluci|u, oni gotovo uvck
ukazu|u na navodni piclaz od gmizavaca do sisaia, zatim oiganizam ioda
Aichacoptciyx (navodnog posicdnika izmcdu gmizavaca i pticc), i na
kon|ski niz. Kao sto smo vcc piimctili, Guld i Ildiidz iskl|u•u|u iod
Aichacoptciyx kao piclaznu foimu,
2
a Ildiidz, mada vciu|c da su kon|i
cvoluiiali, tvidi da ncma piclaznih foimi izmcdu iazli•itih tipova fosilnih
kon|a.
3
Tako izglcda da posto|i vcoma malo navodnih dokaza za cvoluci-
|u, ako su zaista milioni vista postcpcno cvoluiiali kioz stotinc miliona
godina. Ako sc to dcsilo, nasi muzc|i bi ticbalo da su zatipani ogiom-
nim bio|cm ncsumn|ivih piclaznih foimi. Nc bi ticbalo da budc piosto-
ia za pitan|c, mogucnosti za sumn|u, piilikc za dcbatu, nikakvog
iacionalnog iazloga za posto|an|c mnogih oiganizaci|a ko|c tictiia|u
konccpt stvaian|a. \mcsto tog ogiomnog bio|a ncsumn|ivih piclaznih
foimi ko|c bi ticbalo da posto|c, mcdutim, aigumcnti za cvoluci|u zas-
116 117
6. FosiIni zapis - porekIo
sisara
novani su na vilo malom bio|u sumn|ivih piimcia, od ko|ih |c |cdan -
navodni piclaz od gmizavca do sisaia.
\ svo|im pokusa|ima da ustanovc cvoluciono stablo ili filogcni|u za si-
saiolikc gmizavcc i sisaic, cvolucionisti sc oslan|a|u gotovo u potpunosti
na sli•nosti ko|c bi povczivalc ovc oiganizmc u |cdnom cvolucionom scc-
naii|u. Oni su piinudcni da to •inc zbog ncdostatka piclaznih foimi
poticbnih za n|ihovu hipotcti•ku cvolucionu lcstvicu. To smo piimctili i
pic, kioz svc iani|c osvitc na dokazc povczanc sa navodnim piclazima.
Da li to, sto |cdan oiganizam ima kaiaktciistikc ko|c ima i diuga klasa
oiganizama, ncminovno ukazu|c da on picdstavl|a piclaz izmcdu tc dvc
klasc? Da bismo odgovoiili na to pitan|c ncgativno, mozcmo navcsti
bio|nc piimcic. Scymouiia |c bila |cdan oiganizam ko|i |c imao nckc
kaiaktciistikc ko|c sc nalazc kod vodozcmaca, i nckc kaiaktciistikc ko|c
sc nalazc kod gmizavaca. Ona bi stoga ticbalo da konstituisc "saviscnu
piclaznu foimu" izmcdu vodozcmaca i gmizavaca. Ona, mcdutim, nc bi
mogla biti takav posicdnik, posto sc pivi put po|avila otpiilikc na
po•ctku sicdn|cg pcima, sto |c bai 2O miliona godina pickasno, picma
cvoluciono| vicmcnsko| skali, da bi bila picdak gmizavaca ko|i su sc vcc
po|avili u picthodnom, goin|c-kaibonskom pciiodu.
1os |cdan piimci |c danas zivcci patkokl|uni platipus. Ta| oiganizam |c
sisai, a ipak ima pa•|i kl|un, stopala sa plovnim kozicama, i lczc |a|a, uz
diugc kaiaktciistikc ko|c bi sc moglc nazvati gmizava•kim. On ima
kaiaktciistikc sisaia, gmizavaca i ptica, i mozda bi sc mogao nazvati
"piimitivnim sisaiom". On, mcdutim, nc bi mogao biti picdak sisaiima,
|ci sc po|avio mnogo pickasno da bi to bio! \ stvaii, ta |cdinstvcna kom-
binaci|a stiuktuinih osobina •ini ncmogucom sugcsti|u da |c on nastao
od bilo ko|c klasc ki•mcn|aka ili da |c mogao biti posicdnik izmcdu bilo
ko|c dvc klasc. Mogu sc navcsti mnogi sli•ni piimcii. Tako posto|an|c
kaiaktciistika kod |cdnog |cdinog oiganizma, ko|c ima|u zivotin|c dva
iazli•ita tipa, nc ukazu|c ncminovno da |c ta| oiganizam posicdnik
izmcdu ta dva tipa, ili da su ta dva tipa gcnctski povczana.
Posto su sisaioliki gmizavci navodno napicdovali od ianih foimi vilo
sli•nih gmizavcima, do foimi vilo sli•nih sisaiima, i na|zad do sisaia,
pictpostavilo bi sc da su tc piomcnc iczultiialc |cdnom man|c ili visc
posto|anom piogicsi|om - od gmizavca ka sisaiu. \ stvaii, sisaioliki
gmizavci poscdovali su |cdan mozai•ki obiazac osobina ko|i sc nalazi i
kod gmizavaca i kod sisaia. Na piimci, Kolbcit |c piimctio da:
Ni|c lako odicditi picciznu lini|u sisaiskih picdaka mcdu tciiodontnim
gmizavcima. Ncki tciiodonti su bili dalcko napicdni|i i blizi sisaiima
po izvcsnim kaiaktciistikama, ali iclativno piimitivni po diugim; a
mcdu svim tciiodontima, mcsavinc napicdnih i konzcivativnih kaiak-
tciistika su tako iaznolikc da ni|c mogucc ukazati na bilo ko|u
odicdcnu giupu i dcfinisati |c kao onu ko|a na|pozitivni|c napicdu|c u
piavcu sisaia.
4
Diugim ic•ima, mada bi |cdan od ovih takozvanih sisaiolikih gmizava-
ca mogao poscdovati izvcsnc kaiaktciistikc za ko|c sc kazc da su si-
saiskc, kao sto su, na piimci, sckundaino ncpcc i difcicnciiani zubi, on
bi takodc mogao imati kaiaktciistikc occn|cnc kao piimitivno gmiza-
va•kc. Picma Kolbcitu, ova mcsavina "napicdnih" i "piimitivnih" osobi-
na bila |c tako univcizalno kaiaktciisti•na za tciiodontc ("napicdnc" si-
saiolikc gmizavcc) da |c ncmogucc izabiati bilo ko|i od n|ih kao pictka
u lini|i ko|a |c vodila do sisaia.
Dal|c, nc samo da su sisaioliki gmizavci picdstavl|ali mozaikc ko|i su
ukl|u•ivali kaiaktciistikc ko|c su gcncialno povczanc i sa gmizavcima i
sa sisaiima, vcc su mnogi imali stiuktuic ko|c sc nc nalazc ni kod |cdnog
zivog •ctvoionosca, bilo sisaia ili gmizavca. Tako, Kcmp kazc:
Stiuktuia fosila obi•no nc naliku|c zivo| stiuktuii u bilo ko|cm kiup-
nom dctal|u, a ipak tc istc iazlikc mogu imati vczc sa vaznim
funkcionalnim iazlikama. Zaista, u mnogim slu•a|cvima ko|i sc ti•u
sisaiolikih gmizavaca, piisutnc su stiuktuic ko|c piosto ncma|u
iazumnc analogi|c mcdu zivim •ctvoionoscima.
5
O•iglcdno, svi takvi oiganizmi bili bi picvisc visoko spcci|alizovani da
bi bili picci sisaia (ili bilo ko|cg diugog zivog oiganizma).
\ stvaii, piazninc u navodno| cvoluciono| lini|i ko|a vodi od gmizava-
ca do sisaia tako su sistcmati•nc da sc ni|cdan oiganizam nc mozc sma-
tiati diicktnim pictkom diugoga.
Svi sisaioliki gmizavci smcstcni su u potklasu Synapsida. Ivolucionisti
pictpostavl|a|u da su ovi oiganizmi |cdna piiiodna giupa, u ko|o| svi dclc
|cdnog za|cdni•kog pictka, a da |c ta| picdak nastao vilo iano u istoii|i
gmizavaca. Oni su zapiavo |cdna iaznovisna giupa oiganizama. 1cdina
di|agnosti•ka cita za|cdni•ka svim •lanovima, bila |c piisustvo |cdnog
|cdinog bo•nog otvoia u tcmpoialnom icgionu, sto |c osobina nadcna
samo kod ovc giupc. Sisaioliki gmizavci sc dal|c dclc u dva icda,
Pclycosauiia, ko|a konstituisc ono sto sc smatia na|iani|im •lanovima
sisaiolikih gmizavaca, i Thciapsida, za ko|c cvolucionisti smatia|u da
sa•in|ava|u napicdni|c tipovc. Pclycosauiia su nadcni u vclikom bio|u
samo u tcksaskim civcnim slo|cvima (don|i pcim), mada |c nckoliko
nadcno i u Iviopi. Thciapsida su nadcni uglavnom u 1uzno| Amciici,
Rusi|i i u Kaiu Supcigiupi 1uznc Afiikc. Romci naziva giupisan|c u ova
dva icda nclogi•nim, ali pogodnim.
6
\nutai ova dva icda - famili|c,
iodovi i vistc su uicdcni u |cdnom nizu za ko|i sc vciu|c da picdstavl|a,
bai gcncialno, poicdak ko|im su ovi gmizavci nasta|ali.
Da li ova| opsti poicdak picdstavl|a istinski vicmcnski niz nastanaka
ovih oiganizama ili |c ta| niz uicdcn tako da odgovaia vcc zamisl|cnim
118 119
picdstavama o cvoluci|i? !zglcda da ima bai nckc osnovc za sumn|u da
su mnogi od ovih oiganizama smcstcni u ta| niz picma zahtcvima cvolu-
cionc tcoii|c. Onda sc ova| niz nudi kao dokaz o to| tcoii|i!
Mozc sc navcsti nckoliko citata iz litciatuic da bi sc dokumcntovala
goic spomcnuta sumn|a. Kcmp tvidi:
Ta| zapis |c i gcogiafski nc|cdnak, |ci ni|cdan lokalitct nc da|c visc od
|cdnog iclativno kiatkog scgmcnta istoii|c sisaiolikih gmizavaca, a u
mnogim slu•a|cvima |cdan icgion sadizi fosilc samo |cdnog doba.
Sli•no tomc, ni |cdna taksonomska giupa sinapsida sc nc |avl|a siiom
svcta, mada |c gotovo siguino da |c bai ncka od n|ih imala vilo siioku
distiibuci|u tokom zivota.
7
!zglcda dosta |asno, da posto ni|cdan lokalitct nc da|c visc od kiatkog
scgmcnta takozvanc istoii|c sisaiolikih gmizavaca, iazli•iti scgmcnti
moia|u da sc upoicdc u skladu sa |cdnim zamisl|cnim cvolucionim
nizom, ili bai u skladu sa nckom scmom ko|a |c odicdcna pictpostavka-
ma zasnovanim na indiicktnom dokazu.
Naio•ito |c sugcstivna tvidn|a Kcmpa da su "sinapsidi takodc od nckc
koiisti gcolozima kao stiatigiafski indikatoii iclativnc staiosti kontincn-
talnih stcna u ko|ima su nadcni. . . ."
8
Diugim ic•ima, fosili, u ovom
slu•a|u fosili sisaiolikih gmizavaca, koiistc sc za datiian|c stcna. Ali kako
znamo iclativnu staiost sisaiolikih gmizavaca ako ih koiistimo za
odicdivan|c staiosti stcna? N|ihovim poictkom u cvoluciono| scmi usvo-
|cno| od stianc cvolucionista, naiavno!
1cdnako |c indikativna Romciova tvidn|a:
Mada |c koiclaci|a sa moiskim pciiodima ncmoguca u vccini
slu•a|cva, opsta cvoluciona tcoii|a o tciapsidima i diugim povczanim
foimama, sugciisc da slo|cvc ko|i sadizc pclikozauiusc ticba smatiati
don|c-pcimskim, Tapinoccphalus zonu Bofoia i ianc iuskc hoiizontc
za sicdn|c pcimskc, a Indothiodon i Cistcccphalus zonc Bofoia i n|i-
hovc ckvivalcntc za goin|c-pcimskc. Olson |c picdlozio da sc bilo ko|i
sicdn|i tcimin climinisc, i da sc cco potcz od iuskih i afii•kih slo|cva (i
n|cgovi nalazi na Duplo| planini ili kod Miinc amcii•kc ickc) nazovc
goin|c-pcimskim. Ovo mi izglcda kao |cdna vilo nciavnomcina
podcla, i da |c uobi•a|cna don|c-sicdn|c-goin|a pcimska tciminologi-
|a visc u skladu sa |cdnim siiokim poglcdom na pcimsku cvolucionu
sliku.
9
Tako izglcda da |c Romciovo giupisa|c ovih iaznih slo|cva u |cdnom
pictpostavl|cnom vicmcnskom nizu odicdcno "opstom cvolucionom
pii•om o tciapsidima" i "|cdnim siiokim poglcdom na pcimsku cvolu-
cionu sliku". Ni|c •udo, onda, da sc ono sto |c picdstavl|cno u litciatuii,
a naio•ito u udzbcnicima, kao |cdan vicmcnski niz za sisaiolikc gmiza-
vcc, gcncialno slazc sa cvolucionim o•ckivan|ima. On |c i konstiuisan da
sc slazc s n|ima.
Ccsto sc, mcdutim, sugciisc, da sc za datiian|c fosila koiistc mctodc
iadiomctii|skog datiian|a, mctodc nczavisnc od bilo kakvih pictpostav-
l|cnih statigiafskih koiclaci|a ili cvolucionih pii•a. Dcick I|dzci (Dcick
Agci), piofcsoi gcologi|c na Kolcdz \nivcizitctu, Svansi, \cls, icagovao
|c l|utito na takvc tvidn|c. On kazc:
Mo|c fiustiaci|c kao gcologa dovcdcnc su do ta•kc kl|u•an|a •lankom
Dc|vida Calinoia (David Challinoi) o piiiodn|a•kim muzc|ima (Ncw
Scicntist, 29. scptcmbai 1983., sti. 959), a naio•ito n|cgovom piimcd-
bom da "Oiiginalno, palcontolozi su datiiali fosilc idcntifiku|uci
gcoloskc slo|cvc u ko|ima su oni nadcni. Danas sc staiost fosila
odicdu|c mcicn|cm iaspada iadioaktivnog ugl|cnika ili pomocu iaspa-
da n|ihovog iadioaktivnog kali|uma u aigon"... 1os od \ili|ama Smita
(William Smith) na po•ctku 19. vcka, fosili su |os uvck na|bol|i i
na|ta•ni|i mctod za datiian|c i povczivan|c stcna u ko|ima sc |avl|a|u...
\ poglcdu toga sto |c svo povcicn|c picslo na fizi•aic i mcicn|c izo-
topskog iaspada, |cstc ono sto dovodi do bcsa! !zvcsno |c da takvc
studi|c da|u podatkc u vidu miliona godina, sa vclikim pioccntom
gicsaka... Nc mogu zamisliti slu•a|cvc iadioaktivnog iaspada koiistcnc
za datiian|c fosila.
1O
Tako izglcda da sc fosili koiistc za datiian|c stcna, a nc mctodc
iadiomctii|skog datiian|a. To izglcda da nas vodi nazad u kiug, |ci kako
datiiamo fosilc? \ kona•no| analizi, svc sc izglcda zasniva na |cdnom
pictpostavl|cnom cvolucionom nizu.
Ostatak ovog poglavl|a posvcccn |c pioccni ogiomnih fizioloskih i
moifoloskih iazlika izmcdu gmizavaca i sisaia, piaccnog |cdnim
kiiti•kim ispitivan|cm fosilnog zapisa sisaiolikih gmizavaca i sisaia •i|i |c
cil| odgovoi na pitan|c: "\ ko|i sc modcl poickla, u modcl stvaian|a ili
cvoluci|c, podaci bol|c uklapa|u?"
!izi•kc i fizioloskc iazlikc izmcdu gmizavaca i sisaia
Piomcnc u fiziologi|i i piatccc moifoloskc piomcnc poticbnc da sc
gmizavac pictvoii u sisaia su ogiomnc. Inglcski nau•nik ko|i zastupa
konccpt stvaian|a Daglas Dcvai (Douglas Dcwai) nabio|ao |c 21 vcliku
iazliku izmcdu gmizavaca i sisaia, sto |c spisak za ko|i |c iz|avio da
niposto ni|c komplctan.
11
Kcmp picdstavl|a i komcntaiisc spisak
hipotcti•kih posicdnika izmcdu gmizavaca i sisaia, i tcskocu, uzioko-
vanu ncdostatkom piclaznih foimi, da bi sc znalo da li su cvolutivnc
piomcnc bilc postcpcnc ili su sc odvi|alc kvantnim skokovima. On zatim
kazc:
120 121
Svcukupno sc, mcdutim, cvoluci|a svakog sistcma mozc opisati kao
postcpcna u odicdcnom filogcnctskom icscn|u ko|c |c danas iaspo-
lozivo. Slcdi da posto|i |cdna o•iglcdna vcza izmcdu cvoluci|c odvo-
|cnih sistcma, s tim da piomcnc u |cdnom tczc da budu piopiaccnc
piomcnama u diugim. . . . !ma i diugih sisaiskih kaiaktciistika ko|c
uopstc nisu picdstavl|cnc u fosilnim foimama, ili su to, u na|bol|cm
slu•a|u, samo visoko hipotcti•kc asoci|aci|c sa skclctnim kaiaktciis-
tikama. Stvaii kao sto su stiuktuia sica i dvostiuka ciikulaci|a, bubicg
i n|cgova spcci|alizovana fiziologi|a, dlaka, do|cn|c i tcmpciatuina
fiziologi|a, od fundamcntalnog su zna•a|a u iazumcvan|u piiiodc
poickla sisaia. Po analogi|i ostcoloskih osobina, vciovatno |c da su ovc
mckc stiuktuic takodc cvoluiialc postcpcno kioz sisaiolikc gmizavcc i
ianc sisaic, ali da bi sc dal|c ispitala takva |cdna hipotcza moia sc iaz-
motiiti na•in na ko|i sc svc tc iaznc kaiaktciistikc odnosc funkcional-
no |cdna picma diugo| i picma sicdini.
12
Kcmp nabia|a tii glavna pioblcma sa ko|ima sc suo•ava zivot zivoti-
n|a na zcml|i, i iaspiavl|a o svakom od n|ih u kontckstu nastanka si-
saiskih osobina. Ovi glavni pioblcmi su tcmpcituina kontiola, hcmi|ska
kontiola, i kontiola piostoia. !iziologi|a sisaia moia dozvol|avati
odizavan|c stalnc, iclativno konstantnc tclcsnc tcmpciatuic. Ova kaiak-
tciistika, zvana cndotcimi|a, ostvaiu|c sc pioizvodn|om toplotc kioz
ccli|sku mctaboli•nu stopu ko|a |c oko scdam puta vcca od onc kod hlad-
nokivnog (cktotcimni•kog) gmizavca. Indotcimi|a zahtcva |cdnu pic-
cizno piilagodcnu, visoko komplcksnu biolosku oiganizaci|u ko|a sc
nalazi kod sisaia, ali nc i kod gmizavaca. Opisu|uci sta |c moialo
cvoluiiati, kako sc gmizavac picobiazavao u sisaia, Kcmp kazc:
!ini kontiolni mchanizmi tcmpciatuinc icgulaci|c ncophodni su, tako
da ni piomcnama u stopi mctabolizma tokom iazli•itih nivoa aktivnos-
ti, niti vaii|aci|ama u tcmpciatuii okolinc, ni|c dopustcno da uzioku|u
piomcnc u tclcsno| tcmpciatuii. Tako dlaka, zno|nc zlczdc i spcci|ali-
zovana kozna kivna tkiva moia|u cvoluiiati. Mnogo indiicktni|i, ali
|cdnako vazni u funkcionisan|u cndotcimi|c, |csu ncki diugi aspckti
biologi|c sisia. Lokomotoini apaiat moia postati sposoban da nosi
zivotin|u po tcicnu, u zadovol|avn|u n|cnih, otpiilikc dcsctostiuko
vccih zahtcva za hianom. Apaiat za ishianu moia da uzima hianu
vccom bizinom i da takodc pomazc u iazlagan|u hianc, sto |c pioccs
ko|i bi bio vcoma spoi da |c picpustcn samo pioccsima u cicvima.
Poticbna |c di|afiagma za vccu bizinu spol|n|c gasnc iazmcnc ko|a sc
|avl|a. Sa potcnci|alnim poiastom gubitka vodc ko|i bi iczultiiao iz
poviscnc tcmpciatuic i vccc bizinc disan|a, moiao bi sc boiiti bubicg,
i na|zad •ulni oigani i ccntialni ncivni sistcm moia|u biti diza|niiani da
oiganizu|u i kontiolisu ovc aktivnosti.
13
!zolaci|a sisaiskog tcla zahtcva dlaku. O ogiomnim iazlikama izmcdu
gmizava•kih kil|usti i pci|a, i n|ihovom na•inu iazvo|a vcc smo govoiili.
Dlaka, kao i pci|c, iazvi|a sc iz folikula ili kcsica, i tako ima sasvim
diuga•i|i na•in iazvo|a od onog kod kil|usti. Ivolucionisti moia|u
vciovati da su nckako, picko nasumi•nih, slu•a|nih gcnctskih gicsaka,
gmizavci "icsili" pioblcm pictvaian|a gmizava•kih kil|usti u sisaisku
dlaku.
Kcmp iaspiavl|a o cvoluci|i hcmi|skc kontiolc, za ko|u kazc da |c
"diugi vcliki pioblcm vczan za zivot na kopnu, ko|i su sisaii icsili".
Koiistcci tciminc kao "icsili" u cvolutvnom pioccsu, cvolucionisti govoic
kao da su posto|ali intcligcnci|a, planiian|c i ckspciimcntisan|c ko|i su
bili ukl|u•cni u slcpi pioccs cvoluci|c. Pioblcm ko|i sisaii moia|u icsiti,
kao i svi tctiapodi, |c tcndcci|a da gubc vodu. Glavni oigan ukl|u•cn u
picvazilazcn|c ovog pioblcma |c bubicg, za ko|i Kcmp kazc da |c
slozcni|i kod sisaia ncgo kod bilo ko|cg diugog ki•mcn|aka. Opisu|uci
komplcksnost sisaiskog bubicga, Kcmp kazc:
Kivni piitisak bubicznc aitcii|c, ko|a snabdcva bubicgc, visok |c, a
bio| bubicznih ccv•ica |c vcliki. Piva zna•a|na ta•ka kod sisaiskog
bubicga |c ta, da on ima vilo visoku stopu ultiafiltiaci|c kivi. Diuga
ta•ka |c vilo duga Hcnlcova pctl|a, ko|a |c povczana sa pioizvodn|om
konccntiisanog, hipcitoni•kog uiina, glavnog sicdstva za o•uvan|c
vodc. Ticca ta•ka po vaznosti |c to, da sc piodukci|om hipcitoni•kog
uiina o•uvava dovol|no vodc da zivotin|a mozc da dozvoli scbi da
izbacu|c tc•nost. Posto|i daklc |cdan tok vodcnog iastvoia ko|i izlazi iz
tcla, sto piuza piiliku za vilo finu icgulaci|u plazmati•nih nivoa |ona i
diugih iastvoil|ivih supstanci. Odgovaia|ucim stopama lu•cn|a u, ili
icapsoipci|c iz tc•nosti ko|a tc•c kioz bubicg, nivo svakog |ona ili
molckula mozc sc odizavati konstantnim u kivi.
14
Kcmp spomin|c mnostvo icakci|a ko|c sc kontiolisu cnzimima, a ko|c
sc moia|u sasvim intcgiisati |cdnim piccizno podcscnim hcmostati•kim
sistcmom. Zatim nastavl|a:
Sicc i kivni sistcm moia|u biti diza|niiani tako da pioizvodc visoki
kivni piitisak poticban bubicgu. Moia takodc posto|ati komplcksni
cndokiini sistcm da bi sc otkiio nivo svakc od kontiolisanih supstanci
i da sc zapo•nu odgovaia|ucc stopc lu•cn|a i icapsoipci|c u bubicgu.
15
\ svo|o| dikusi|i o sisaisko| kontioli piostoia, to |cst pitan|u kictan|a
po vcliko| iaznolikosti kopncnih povisina, Kcmp kazc:
Sisaiski udovi ima|u siiok opscg amplituda i uglova kioz ko|c sc mogu
kictati, i mogu stoga izlaziti na kia| sa vilo ncpiavilnim tlom, vci-
tikalnim i ncpiavilnim picpickama. \dovi su dugi, ali vitki,
omogucu|uci potcnci|alno bizo kictan|c, a stopala su smcstcna na tlu
blizu sicdn|c lini|c zivotin|c, sto |c •ini vilo agilnom ili sposobnom za
122 123
mancviisan|c. \z ova gcomctii|ska svo|stva lokomotoinog sistcma, si-
saii ima|u i misicc sposobnc za odizavan|c aciobi•nc aktivnosti na
visokom nivou. Tako, mada piimctno bizi ili cfikasni|i pii kictan|u, oni
mogu odizavati bizo kictan|c u mnogo duzim pciiodima ncgo gmizav-
ci ckvivalcntnc vcli•inc.
. . . \z o•iglcdnc piomcnc u udovima, lokomotoini sistcm zahtcva i
povccano snabdcvan|c hianom i kisconikom, i mozda visu
mctaboli•ku stopu za duzi pciiod napoia.
16
Kcmp zatim iaspiavl|a o konccptu homcostazc, to |cst sposobnosti si-
saia da podnosc spol|asn|a kolcban|a sicdinskih •inioca pomocu
unutiasn|ih icgulacionih faktoia. Na slici na stiani 312, Kcmp ilustiu|c
27 stiuktuia i pioccsa sisaia ukl|u•cnih u odizavan|c homcostazc. On
naglasava da ni|cdna od komponcnti homcostazc nc mozc funkcionisati
nczavisno, i ono sto posto|i |c |cdan |cdini, intcgiisani homcostati•ki
mchanizam.
Na|zad on kazc:
Da zakl|u•im, sustina biologi|c sisaia |c vilo visoki stcpcn komplck-
snosti i unutiasn|c intcgiaci|c iaznih stiuktuia i funkcionalnih piocc-
sa.
17
Rani|c |c Kcmp naglasio •in|cnicu, da posto su svc osobinc sisaia
visoko komplcksnc i blisko intcgiisanc, naio•ito onc stiuktuic i pioccsi
ko|i su ukl|u•cni u odizavan|c homcostazc, n|ihov cvolutivni nastanak
ukl|u•ivao bi vilo postcpcnu piomcnu. Ni|cdna od n|ih ni|c sc mogla
dcsiti nczavisno od bilo ko|c diugc.
18
On to ponovo naglasava u |cdnom
kasni|cm poglavl|u, tvidcci:
Bilo |c piimcccno da fosilni zapis podizava glcdistc da |c cvoluci|a ka
sisaiskim nivoima ukl|u•ivala piakti•no svc aspcktc oiganizma istovic-
mano. Ni|cdna stiuktuia ili funkci|a nc bi mogla cvoluiiati mnogo
dalcko ako ni|c piaccna odgovaia|ucim piomcnama u svim diugim
osobinama.
19
Kcmp zatim nastavl|a ob|asn|cn|cm, da bas kao sto unutiasn|c
piomcnc poticbnc da sc odizi homcostaza u toku pictvaian|a gmizavca
u sisaia moia|u biti postcpcnc i blisko povczanc, tako i moifoloskc
piomcnc moia|u biti pazl|ivo uskladcnc i tako postcpcnc. On kazc:
Ako sc kao piimci uzmu dicinodonti, n|ihova spcci|alizaci|a za bil|ni
na•in ishianc zahtcva zamcnu zuba ioznatim zubnim plo•ama, icoii-
|cntaci|u vili•nc muskulatuic, piomcnc u obliku vili•nog zgloba, i
siioko icmodclisan|c oblika loban|c i don|ih vilica. Poticbni su i
podcsno kictan|c, i ccntialno ncivno piogiamiian|c i ponasan|c.
Ni|cdna od ovih osobina ncma vcliku adaptivnu vicdnost ako ni|c pio-
piaccna diugim osobinama, i stoga cvoluci|a dicinodontnog tipa oiga-
nizma moia da |c piatila |cdnu uskladcnu piogicsi|u, gdc |c svaka
osobina cvoluiiala postcpcno i u vczi sa piomcnama kod svih ostalih
osobina.
2O
!osilni zapis sisaiolikih gmizavaca
Kcmp ima piavo kada podizava stav da |c vcliki bio| unutiasn|ih
piomcna u fiziologi|i i vcliki bio| spol|asn|ih piomcna u moifologi|i
poticban za pictvaian|c gmizavca u sisaia, moiao ncminovno da sc dcsi
postcpcno. !osilni zapis moia tako dokumcntovati postcpcni nastanak
svakc vistc, ioda, famili|c i icda, ako |c cvoluci|a istinita.
\ vclikom bio|u slu•a|cva ticbalo bi da mozcmo piatiti, picko
piclaznih foimi, nastanak svakc odicdcnc vistc, kako su mnogi iazli•iti
tipovi sisaiolikih gmizavaca cvoluiiali, dok nc stigncmo do zavisnog stc-
pcna, oiganizma ko|i ni|c visc samo sisaiolik, vcc 1OO´ sisai. Ticbalo bi
tad da mozcmo da piatimo, picko fosilizovanih piclaznih foimi, postc-
pcni nastanak svakog od 32 icda sisaia - glodaic, ncpainc kopitaic
(pciisodaktilc), painc kopitaic (aiciodacilc), kitovc, slcpc miscvc, pii-
matc, itd. - od ovog piimitivnog sisaia.
!osilni zapis niti da|c dokazc postcpcnih piomcna, niti piclaznc foimc
picdvidcnc na osnovu cvoluci|c. Na samom po•ctku svo|c kn|igc, poslc
tvidn|c da |c piclaz gmizavca u sisaia |cdan poznati piimci u ko|cm |c
cvoluci|a |cdnc klasc ki•mcn|aka iz diugc klasc ki•mcn|aka dobio doku-
mcntovana fosinim zapisom, Kcmp odmah piizna|c:
Naiavno da ima mnogo piaznina u sinapsidnom fosilnom zapisu, sa
piclaznim foimama izmcdu iaznih poznatih giupa ko|c su gotovo
ncizbczno ncpoznatc. Mcdutm, poznatc giupc ima|u dovol|no za|cd-
ni•kih osobina da |c mogucc ickonstiuisati hipotcti•ki piclazni stc-
pcn.
21
Kcmp tvidi da |c piclaz od gmizavca do sisaia nabol|c dokumcntovan
slu•a| cvoluci|c, ali onda moia da piizna da sc hipotcti•kc piclaznc
foimc moia|u konstiuisati |ci su piclaznc foimc izmcdu poznatih giupa
gotovo ncizbczno ncpoznatc! Pivi sisaioliki gmizavci |avl|a|u sc u stcna-
ma sa kia|a goin|cg kaibona, navodno pic oko 35O miliona godina, i
uzima sc da su is•czli picd kia| tii|asa. Tako, cvolucionisti vciu|u da su
sisaioliki gmizavci piovcli skoio 2OO miliona godina cvoluiia|uci, pic
ncgo sto su dostigli status sisaia. Bczbio|nc mili|aidc piclaznih foimi bi
zivclc i umilc u tom ogiomnom pciiodu. Nasi muzc|i bi ticbalo da ima|u
mnogc hil|adc stvainih piclaznih foimi na svo|im policama.
Piibcgavan|c hipotcti•kim posicdnicima siguino nc bi bilo ncophodno
da su ti oiganizmi stvaino cvoluiiali.
Odsustvo piclaznih foimi |avl|a sc na svim taksonomskim nivoima -
vistc, ioda, famili|c i icda. Kcmp kazc:
124 125
1azovi na nizcm taksonomskom nivou, vista i iodova, piakti•no su uni-
vcizalni u fosilnom zapisu sisaiolikih gmizavaca. Ni u |cdnom |cdinom
dokumcntovanom slu•a|u ni|c mogucc piatiti piclaz, vistu po vistu, iz
|cdnog ioda u diugi.
22
Kcmp piipisu|c odsustvo piclaznih foimi izmcdu vista i odsustvo
piclaznih foimi izmcdu iodova, idc|i da sc na nivou vistc cvoluci|a |av-
l|a bizo u malim populaci|ama. On piihvata ispickidanu iavnotczu -
tcoii|u cvoluci|c ko|u sugciisu Nils Ildiidz i Stcfan Dzc| Guld. O ovo|
idc|i govoiicc sc u slcdcccm poglavl|u. Za tcoii|u ispickidanc iavnotczc
sc pictpostval|a da ob|asn|ava odsustvo piclaznih foimi izmcdu vista, ali
ona ncma sta da kazc o odsustvu piclaznih foimi izmcdu iodova, fami-
li|a, icdova, klasa i kola. Svako piibcgavan|c to| ncdokazano| (i
ncdokazivo|) tcoii|i za ob|asn|cn|c odsustva piclaznih foimi izmcdu
bazi•no iazli•itih tipova, kao sto su to famili|c, icdovi i visi taksoni,
sasvim |c bczvicdno.
Kcmp piizna|c da |c odsustvo piclaznih foimi o•iglcdno na svim
nivoima. Tako, on kazc:
!zncnadna po|ava novih visih taksona, famili|a, pa •ak i icdova, odmah
nakon |cdnog masovnog izumiian|a, sa svim osobinama man|c ili visc
iazvi|cnim, podiazumcva vilo bizu cvoluci|u. N|u ncizbczno piati
|cdna mnogo spoii|a stopa moifoloskc piomcnc, obi•no nc visc od onc
na nivou ioda, ili na|visc na nivou podfamili|c. Mogucc da |c ovo
zapazan|c koiisno, i da su novi taksoni imali dugc istoii|c pic ncgo sto
su sc po|avili u fosilnom zapisu, u toku ko|ih su postcpcno sticali svo|c
kaiaktciisti•nc osobinc. Mcdutim, ni u |cdnom slu•a|u takva |cdna
istoii|a ni|c poznata ni kod |cdnog |cdinog piimcika, i stoga |c mnogo
iazumni|c piihvatiti to da sc vilo visokc stopc moifoloskc cvoluci|c
kaiaktciisti•no |avl|a|u piatcci masovno izumiian|c.
23
Zapazitc da |c Kcmp piisil|cn da piizna, da upiavo kao sto |c to slu•a|
sa vistama i iodovima, piipadnici sisaiolikih gmizavaca na nivou famili-
|a i icdova takodc sc po|avl|u|u sasvim foimiiani, sa svim osobinama ko|c
su man|c ili visc sasvim iazvi|cnc. On kazc da ovc •in|cnicc
podiazumcva|u vilo iapidnu cvoluci|u, i da |c iazumno vciovati da sc
visokc stopc moifoloskc cvoluci|c |avl|a|u piatcci masovno izumiian|c.
Ono sto Kcmp vciu|c |c to da fosilni zapis pokazu|c naglu po|avu si-
saiolikih gmizavaca ko|i picdstavl|a|u iaznc stcpcnc piclaza gmizavaca u
sisaic, a svaki stcpcn pokazu|c poiast u sisaiolikim kaiaktciistikama.
!osilizovani ostaci svakog od ovih stcpcna po|avl|u|u sc kao sasvim
foimiiani, bcz piclaznih foimi ko|c bi dokumcntovalc postcpcni piclaz
|cdnog stcpcna u diugi, i vilo malo dal|ih piomcna sc |avl|a, ako ih
uopstc ima, dok sc ova| stcpcn ili nivo naglo zamcn|u|c slcdccim.
Da bi ob|asnio ovu vilo nco-daivinovsku cvoluci|u, Kcmp sugciisc da
|c posto|alo |cdno vilo iapidno gianan|c na svakom nivou iazvo|a sis-
aiolikih gmizavaca, ko|c |c kasni|c piatilo masovno izumiian|c. Svako
masovno izumiian|c bilo |c piaccno |cdnim gianan|cm, po•in|uci sa |cd-
nom |cdinom piczivclom lini|om ko|a sc gianala u slcdcci stcpcn, ko|i |c
naposlctku i sam dozivl|avao masovno izumiian|c. Tako |c niz gianan|a i
masovnih izumiian|a, u ko|cm |c svako gianan|c dovodilo do napicdni-
|ih sisaiolikih oiganizama, naposlctku kulminiialo nastankom sisaia. On
kazc da:
Novc lini|c oiganizama su visc ili man|c sasvim iazvi|cnc pii svo|o|
pivo| po|avi u fosilnom zapisu, a poslc toga posta|u iclativno konzci-
vativnc.
24
Kcmp nam kazc da sc cvolutivni iazvo| dcsio u tii fazc. Piva faza iczul-
tiiala |c po|avom pclikozauiusa pii kia|u goin|cg kaibona i u don|cm
pcimu. Kcmp tvidi:
Stiuktuina sli•nost izmcdu svih pclikozauiusa tako |c vclika da ncma
sumn|c da su svi oni imali za|cdni•kog pictka kod koga su vcc
cvoluiialc glavnc osobinc tc giupc.
25
Zapazitc da |c tvidn|a da su pclikozauiusi cvoluiiali od |cdnog za|cd-
ni•kog pictka zasnovana samo na pictpostavci da poscdovan|c izvcsnih
sli•nosti ukazu|c na za|cdni•ko poicklo. Stvaini dokazi su supiotni to|
idc|i, |ci |c pictpostavl|cni za|cdni•ki picdak, pii svo|o| pivo| po|avi, vcc
poscdovao svc glavnc osobinc giupc. Ni|cdna |cdina piclazna foima nc
mozc sc nacu u fosilnom zapisu ko|a bi dokumcntovala cvolutivno
poicklo hipotcti•kog za|cdni•kog pictka, ili cvoluci|u ovog hipotcti•kog
za|cdni•kog pictka u iaznc iazli•itc tipovc pclikozauiusa.
1cdan takson nc|asnog poickla, Cotylosauiia, obi•no sc koiisti u vczi
sa |cdnim siiokim opscgom takozvanih piimitivnih gmizava•kih tctiapo-
da. Tako su kotilozauiusi, po dcfinici|i, osnova gmizavaca. Posto |c to
slu•a|, cvolucionisti moia|u pictpostaviti da su pclikozauiusi cvoluiiali
od |cdnog kotilozauiusa. Romci i Pia|s (Piicc) tako kazu: "To da
pclikozauiusi poti•u od kotilozauiusa izglcda kao izvcsno."
26
Samo malo
kasni|c, mcdutim, oni kazu da |c "pokusa| da sc iaspozna|u pclikozaui-
ski picci iz kotilozauiskc giupc - dosta tczi." Pioccsom climinaci|c, oni
zakl|u•u|u da mcdu kotilozauiusima, kaptoiinomoifi moia|u po dcfini-
ci|i ukl|u•ivati pictkc pclikozauiusa, ali piizna|u da |c "vccina pokusa|a
da sc nadu |asni pclikozauiski tiagovi - iazo•aiava|uca."
Tako sc gmizavci sa |asnim pclikozauiskim osobinama po|avl|u|u naglo
u fosilnom zapisu sasvim foimiiani. Mcdu kotilozauiusima nisu nadcni
pictpostavl|cni picci sa bilo ko|im od ovih |cdinstvcnih pclikozauiskih
osobina, i tako cvolucioinisti piosto uzima|u da su pclikozauiusi
cvoluiiali od kotilozauiusa |ci ncma|u nista bol|c na iaspolagan|u.
126 127
Romci i Pia|s, u svom dctal|nom picglcdu giupc Pclikosauiia, cnci-
gi•no tvidc da pictkc Thciapsida, slcdcccg stcpcna u cvolutivnom nas-
tanku sisaia, ticba naci u giupi Pclikosauiia.
27
Oni opisu|u ono za sta
vciu|u da su bio|nc sli•nosti izmcdu pclikozauiusa i tciapsida, i sugciisu
da su mnogo odicdcni|c, pclikozauiusi ukl|u•cni unutai giupc
Sphcnacodontidac, bili picci tciapsidima. \ poglcdu sli•nosti izmcdu
dopunskog skclcta sfcnakodontida i tciapsida, na|visc sto Romci i Pia|s
mogu icci |c to da dopunski skclct sfcnakodontida "bai u nckoliko dcta-
l|a pokazu|c po•ctkc tciapsidnih osobina".
28
\ poglcdu aksi|alnog skclc-
ta oni kazu: "Aksi|alni skclct nc picdstavl|a |ak aigumcnt za naio•ito
blisku gcnctsku vczu izmcdu tih giupa, ali sa diugc stianc, nc postavl|a
ni picpickc." Tako, ncma stvainih sli•nosti u dopunskom i aksi|alnom
skclctu da bi sc povczali sfcnakodontidi i tciapsidi. Romci i Pia|s,
mcdutim, vciu|u da su "u loban|sko| stiuktuii sli•nosti bio|nc i
zna•a|nc",
29
ali bi •ak i tc sli•nosti, kazu oni, moglc biti uziokovanc
sli•nostima u navikama i/ili paialclizmima. \ ncdostatku bol|ih kandi-
data, Romci i Pia|s zakl|u•u|u da "su sisaioliki gmizavci po svo| piilici
potckli od sfcnakodontnih pclikozauiusa". Oni odmah, mcdutim, tvidc
da:
Pclikozauiusi su vilo piimitivni u vccini skclctnih kaiaktciistika i
otuda sc mogu smatiati, po mnogo •cmu, za moifoloskc picthodnikc
kasni|ih gmizavaca svakog tipa.
3O
!dc|u da su pclikozauiski sfcnakodontidi dovcli do tciapsida,
podizava|u i Hopson
31
i Kcmp.
Dimctiodon, ko|i |c imao izuzctno izduzcnc ncuialnc lukovc, ko|c su
stvaialc vcliku stiuktuiu nalik |cdiu, a za ko|u sc vciu|c da |c
funkcionisala kao iazmcn|iva• toplotc, bio |c |cdan od na|bio|ni|ih sfc-
nakodontida (slika 1O). Ncma nikakvih fosila bilo kakvih piclaznih foimi
ko|c bi pokazivalc postcpcni cvolutivni nastanak ovih ogiomnih lukova.
Sfcnakodon |c bio |cdan konzcivativni|i piipadnik sfcnakodontida (slika
11). Ni|c data nikakva sugcsti|a u poglcdu toga ko|i oiganizam |c bio
spccifi•ni picdak tciapsida.
O•iglcdno da |c aigumcnt za povczivan|c pclikozauia sa tciapsidima
izuzuctno slab i zasnovan samo na izvcsnim sli•nostima. Ncma piclaznih
foimi ko|c bi pokazalc stvainc cvolutivnc vczc izmcdu pclikozauiusa i
tciapsida.
Picma Kcmpovo| idc|i, masovno is•cznucc pclikozauiusa (osim |cdnc
ili vilo malo lini|a), bilo |c piaccno vilo iapidnim gianan|cm u nc-cino-
dontnc tciapsidc u goin|cm pcimu, ko|i su sc naglo po|avili kao niz
sasvim diuga•i|ih sisaiolikih gmizavaca.
32
Govoicci o gmizavcima
nadcnim u Rusi|i, 1uzno| Afiici i Scvcino| Amciici, Kcmp tvidi:
Svi napicdni|i, nc-pclikozauiski sisaioliki gmizavci, sa ova tii konti-
ncnta, piipadnici su giupc Tciapsida. Cak i u svo|o| na|iani|o| po|avi,
oni su bili iazdvo|cni u visc odicdcnih tipova, ali sli•nosti ko|c svi oni
dclc, u poglcdu kaiaktciistika cvoluiianih iz pclikozauiskog stan|a,
ukazu|u na to da giupa Thciapsida foimiia |cdnu monofilcti•ku giupu
ko|a poti•c od |cdnog |cdinog hipotcti•kog pclikozauiskog pictka.
33
Moia sc naglasiti da su sc nc-cinodontni tciapsidi po|avili naglo, to |cst
sa svim svo|im osnovnim kaiaktciistikama ko|c su komplctnc; pii svo|o|
na|iani|o| po|avi vcc su sa•in|avali nckoliko |asno iazli•itih tipova; a
|cdan hipotcti•ki pclikozauius sc tako moia sugciisati kao za|cdni•ki
picdak. Ncma piclaznih foimi, niti posicdnika ko|i bi povczivali visc
iazli•itih tipova |cdan sa diugim, ili sa nckim hipotcti•kim pclikoza-
uiskim pictkom. Ovi dokazi su ta•no ono sto bi sc o•ckivalo ako su ovi
128 129
Slika 1O. Rckonstiukci|a skclcta vistc Dimctiodon millcii (!z
Romci and Piicc, icf. 26, sti. 337)
Slika 11. Rckonstiukci|a skclcta ioda Sphcnacodon (iz Romci
and Piicc, icf. 26, sti. 324.)
oiganizmi bili stvoicni svaki zascbno, ali su ncsumn|ivo piotivic•ni picd-
vidan|ima zasnovanim na cvoluciono| tcoii|i.
Nc-cinodontni tciapsidi bili su vilo iaznoliki po vcli•ini, moifologi|i i
na•inu ishianc. Ncki su bili mcso|cdi, ncki bil|o|cdi. Ncki su bili sasvim
vcliki, ncki vilo mali. Goigonopsidi, nazvani "sabl|ozubim" gmizavcima
zbog vilo vclikih o•n|aka, po|avili su sc sa svim goigonopsidnim kaiak-
tciistikama bcz ikakvog nagovcsta|a piclaznih foimi.
34
Tcioccfal ioda
Iuchambcisia o•iglcdno |c imao |cdnu otiovnu zlczdu povczanu sa
zubom, nalik zmi|sko|, iadi otiovnog ugiiza.
35
Ncki tcioccfali, kao sto |c
Thciiognathus, nisu uopstc imali zubc iza o•n|aka (slika 12.).
36
Piipadnici giupc Thcioccphalia ima|u svc svo|c osobcnc kaiaktciistikc
pii svo|o| pivo| po|avi u fosilnom zapisu, i u poglcdu n|ih Kcmp kazc:
!zvcdcnc kaiaktciistikc ko|c dclc sa bilo ko|om od po|cdinih vista tc-
iapsida, o ko|o| smo do sad govoiili, nisu otkiivcnc i stoga su vczc sa
tim diugim giupama nc|asnc.
37
Posto sc tcioccfali po|avl|u|u sa svim svo|im osobcnim kaiaktciistika-
ma ko|c su komplctnc vcc kod pivih picdstavnika, a ni|cdna od tih
osobcnih kaiaktciistika ni|c nadcna kod bilo ko|ih od tciapsidnih si-
saiolikih gmizavaca, apsolutno |c |asno da ni|cdna od cvolucionih kaiika
ko|a |c poticbna po to| tcoii|i nc posto|i, i ti oiganizmi sto|c potpuno
izolovani od svih diugih sisaiolikih gmizavaca. Ovo su dokazi ko|i su
picdvidcni na osnovu konccpta stvaian|a, ali diicktno piotivic•ni cvolu-
ciono| tcoii|i.
Poslc |cdnog izncnadnog masovnog is•cznuca nc-cinodontnog nivoa
sisaiolikih gmizavaca, picma Kcmpovom sccnaii|u, ticca i kona•na faza
cvoluci|c sisaiolikih gmizavaca iczultiiala |c iz |cdnog vilo iapidnog
gianan|a ko|c |c dovclo do cinodonata, ko|i sc nalazc u stcnama na|iani-
|ih nivoa goin|cg pcima. Cinodonti su cinodonti od svo|c pivc po|avc, a
Kcmp kazc:
Mada su ovc na|iani|c foimc u nckim aspcktima piimitivni|c od tii-
|askih cinodonata, onc su ipak ncpogicsivo na cinodontnom nivou
cvoluci|c.
38
\ciu|c sc da |c |cdan od "napicdnih" cinodonata dovco kona•no do sis-
aia, ali |c spoino ko|i |c bio na|blizi stvainom pictku sisaia.
Dva sisaiolika gmizavca, Moiganucodon (takodc zvan i Iozostiodon)
i Kuchncothciium, navodno picdstavl|a|u na|odicdcni|c piclaznc foimc
izmcdu gmizavaca i sisaia. Nadcnc su hil|adc fiagmcnata ko|i picdstav-
l|a|u mnogc individuc ioda Moiganucodon. Ta| matcii|al sc sasto|i od
zuba, vilica i fiagmcnata loban|c i postkianialnog skclcta iz \clsa, kom-
plctnc loban|c i vilicc iz Lufcng civcnih slo|cva Kinc, kao i matcii|ala od
dva sli•na ioda nadcnog u civcnim slo|cvima Kaiu Supcigiupc 1uznc
Afiikc.
39
Sto sc ti•c ioda Kuchncothciium, nadcni su samo izolovani
zubi i vilicc u \clsu. Ovi oiganizmi su bila vilo mali, duzinc oko 1O cm.
Sav ova| matcii|al |c odicdcn da piipada goin|cm tii|asu u gcoloskom
stubu.
4O
Posto|c oiganizmi ko|i su, tvidi sc, poscdovali vili•ni zglob sisaiskog
tipa upoicdo sa vili•nim zglobom gmizava•kog tipa. Kod sisaia posto|i
|cdna |cdina kost u svako| polovini don|c vilicc, zvana dcntalna kost,
posto nosi zubc, i ova kost diicktno sc spa|a sa skvamoznim podiu•|cm
loban|c. Gmizavci ima|u scst kosti|u u svako| polovini don|c vilicc.
Spa|an|c vilicc sa loban|om |c indiicktno, picko aitikulainc kosti (|cdnc
od kosti|u vilicc), ko|a sc spa|a sa kvadiatnom kosti, ko|u sisaii ncma|u.
Diuga fundamcntalna iazlika izmcdu gmizavaca i sisaia |c to sto svi
gmizavci, zivi ili fosilni, ima|u |cdnu |cdinu usnu kost, nalik stapicu, poz-
natu kao kolumcla. Sisaii poscdu|u tii kosti u uhu: uzcngi|u, •ckic i
nakovan|. Ivolucionisti tvidc da uzcngi|a odgovaia kolumcli, a da su sc
kvadiatna i aitikulaina kost kod gmizavaca nckako pomciilc u uho,
posta|uci icdom, •ckic i nakovan| sisaiskog uva. Nc da|c sc ob|asn|cn|c
kako su posicdnici mogli da •u|u dok sc ovo dcsavalo.
Slcdcca tcskoca u vczi sa goic navcdcnom idc|om |c •in|cnica da dok
su nadcnc hil|adc fosila gmizavaca ko|i ima|u |cdnu usnu kost i mnogo-
bio|nc vili•nc kosti, i nadcnc hil|adc fosila ko|i ima|u tii usnc kosti i
|cdnu vili•nu kost, nikad ni|c pionadcn ni|cdan fosilni oiganizam ko|c bi
picdstavl|ao piclazni stcpcn, kakav bi bio ona| ko|i bi imao tii kosti u
vilici i dvc kosti u uhu.
Moiganucodon
41
i Kuchncothciium
42
su poscdovali komplctan ias-
poicd gmizava•kih kosti|u u svo|o| don|o| vilici. Dal|c, ni|c bilo icdukci-
|c u funkcionalnom zna•a|u gmizava•kog (kvadiatno-aitikulainog)
vili•nog zgloba, mada sc za ovc oiganizmc pictpostavl|a da su posicdni-
ci izmcdu gmizavaca i sisaia, navodno zbog poscdovan|a sisaiskog (skva-
130 131
Slika 12. Tcioccfal ioda Thciiognathus. (!z Biink,
Palcontological Afiicanus 4:97-115, 1956).
mozno-dcntalnog) vili•nog zgloba uz gmizava•ki vili•ni zglob. Kcimak i
kolcgc tvidc:
Na|upadl|ivi|a kaiaktciistika pomocnih vili•nih kosti|u ioda
Moiganucodon |c n|ihov cinodontni kaiaktci. \ poicdcn|u sa |cdnim
tako tipi•nim napicdnim cinodontom kao sto |c Cynognathus, piisutnc
pomocnc kosti nc pokazu|u icdukci|u, ni u vcli•ini ni u komplcksnosti
stiuktuic. Stavisc, posto|cci gmizava•ki vili•ni zglob bio |c iclativno
isto tako mocan kod sisaia ioda Moiganucodon, kakav |c bio i kod
gmizavca ioda Cynognatus. Ovo |c bilo sasvim nco•ckivano.
43
Ovi autoii kazu da cvolucionisti vcc dugo smatia|u da |c posto|alo
|cdno piogicsivno slabl|cn|c vili•nc kosti u piclazu od ianih ka kasnim
cinodontima, i da sc ovo slabl|cn|c nastavilo kod pivih sisaia (cinodonti
su bili "napicdni" sisaioliki gmizavci). Ovo |c ono sto bi sc o•ckivalo da
su sisaii zaista cvoluiiali od gmizavaca i da |c posto|ala |cdna postcpcna
cvoluciona zamcna gmizava•kog vili•nog zgloba u sisaiski vili•ni zglob.
Kcimak i n|cgovi saiadnici sada odbacu|u ovu idc|u posto |c gmizava•ki
vili•ni zglob ioda Cynognathus bio izuzctno |ak, a don|a vilica ioda
Moiganucodon |c blisko nalikovala ono| kod ioda Cynognathus.
Ncma nikakvc sumn|c da |c Moiganucodon imao |cdan mocan stan-
daidni vili•ni zglob gmizava•kog tipa. Mada sc gotovo sav iaspolozivi
matcii|al povczan sa iodom Moiganucodon sasto|i od disaitikulatnih
kosti|u (kosti idividua sc sasto|c iz fiagmcnata), otkiivcn |c |cdan dco
|cdnc vilicc sa kvadiatnom kosti |os uvck u kontaktu sa aitikulainom
kosti, sto nc ostavl|a sumn|u u posto|an|c |cdnog gmizava•kog vili•nog
zgloba kod ovog oiganizma. Ali, |csu li Moiganucodon i Kuchncothc-
iium imali, uz ova| gmizava•ki vili•ni zglob, i ta•ku kontakta izmcdu
dcntalnc i skvamoznc kosti, i ako |c tako, da li ovo ukazu|c na po•ctno
foimiian|c vili•nog zgloba sisaiskog tipa?
Kcimak i n|cgovc kolcgc svakako vciu|u da |c ovo ustanovl|cno za
iodovc Moiganucodon i Kuchncothciium (kazu da |c to postignuto i
kod nckoliko diugih giupa sisaiolikih gmizavaca).
44
Sta |c osnova za ovo
vciovan|c? Bcz obziia na to kako sc ovo uvcicn|c dizi |akim, ono sc zas-
niva na pictpostavkama. Dokaz |c izuzctno fiagmcntaian i nisu na
iaspolagan|u fosili ko|i bi pokazivali dcntalnu kost u stvainom kontaktu
sa skvamoznom kosti loban|c. \ stvaii, •ak ni|c na iaspolagan|u ni |cdna
nctaknuta don|a vilica, vcc su svi ovi uzoici ickonstiuisani iz fiagmcna-
ta.
Sta |c dokaz za |cdan dcntalno-skvamozni zglob kod ovih oiganizama?
Ova| dokaz sasto|i sc od |cdnog navodnog kondilusa na dcntalno| kosti.
Kondilus |c okiugli iziasta| na kia|u kosti i foimiia zglob u obliku kuglc
i iupc, sa supl|im dclom (zvanim fosa) diugc kosti. Kod sisaia posto|i
vilo istaknut kondilus na zadn|cm dclu dcntalnc kosti ko|i |c spa|a sa
skvamoznom kosti loban|c. Skvamozna kost sadizi fosu za piiman|c
kondilusa i ta| kontakt foimiia vili•ni zglob. Kod ioda Moiganucodon i
Kuchncothciium, dcntalna kost sc piotczc dovol|no unazad da ohiabii
vciovan|c kako |c ona imala kontakt sa skvamoznom kosti, i ta navodna
ta•ka kontakta sa dcntalnom kosti naziva sc kondilus.
Da li |c dcntalna kost ovih oiganizama zaista piavila kontakt sa skva-
moznom kosti, mozc sc samo pictpostavl|ati. Ali, ako |c bilo stvainog
kontakta izmcdu dcntalnc i skvamoznc kosti, da li bi sc moglo icci da to
konstituisc |cdan sisaiski vili•ni zglob ko|i |c posto|ao za|cdno sa gmiza-
va•kim vili•nim zglobom? Moiamo sc sctiti da su ovi oiganizmi imali
potpuno iazvi|cn, mocan gmizava•ki vili•ni zglob. Anatomi|a poticbna
za takav vili•ni zglob, ukl|u•u|uci iaspoicd i na•in pii•visccnosti musku-
latuic, iaspoicd i lokaci|u kivnih sudova i nciava, itd, moia biti sasvim
iazli•ita od onc poticbnc za |cdan sisaiski vili•ni zglob. Kako |c onda
|cdan mocni, potpuno funkcionalni gmizava•ki vili•ni zglob mogao pos-
to|ati za|cdno sa sisaiskim vili•nim zglobom?
Zna•a|no |c da su sli•nc tvidn|c u poglcdu posto|an|a |cdnog duplog
vili•nog zgloba kod iodova Piobainognathus i Diaithiognathus dovc-
dcnc u pitan|c. Piobainognathus i Diaithiognathus su picdstavl|cni kao
vilo bliski hipotcti•kim diicktnim piccima sisaia. Sto sc ti•c ioda
Piobainognathus, Kcmp tvidi:
Diuga mnogo navodcna kaiaktciistika ioda Piobainognathus, ko|a ga
povczu|c sa sisaiima, |c sckundaini kontakt izmcdu dcntalnc i skva-
moznc kosti. \ stvaii, posto|i izvcsna sumn|a da li posto|i stvaini kon-
takt izmcdu n|ih (Ciompton i 1cnkins, 1979). . .
45
\ poglcdu ioda Diaithiognathus, Gou (Gow) tvidi:
Za tog iktidozauiusa, ioda Diaithognathus, iz Klaicns foimaci|c
(Ciompton, 1958), gcncialno sc smatia da ispol|ava o•ckivani moifo-
loski stcpcn ko|i |c posicdan izmcdu cinodonata i sisaia; spccifi•ni|c,
za n|cga sc misli da ima i sisaiski i gmizavski vili•ni zglob. Mcdutim,
nckoliko Kiomptonovih intcipictaci|a moifologi|c don|c vilicc i n|cnc
povczanosti sa loban|om bilc su pogicsnc. Nckc, ali nc i svc od tih
gicsaka, on |c piiznao u stampi (Ciompton, 1972).
46
Tako vidimo da idc|a da |c posto|ao i sisaiski i gmizava•ki vili•ni zglob
kod ova dva oiganizma, dovcdcna |c u pitan|c i u samim cvolucionim
kiugovima. Ovi oiganizmi su svi is•czli - svc sto |c ostalo |c kia|n|c fiag-
mcntaian fosilni matcii|al. Na•in na ko|i sc ovi oiganizmi ickonstiuisu i
na•in na ko|i sc n|ihova funkci|a vizualizu|c •csto |c pod utica|cm
unapicd zamisl|cnih idc|a o onomc sto bi ticbalo o•ckivati. Ivolucionisti
smatia|u siguinim da su gmizavci cvoluiiali u sisaic. Ovo bi zahtcvalo
zamcnu gmizava•kog vili•nog zgloba sa sisaiskim. Sa cksticmno fiag-
mcntainim i ncpotpunim matcii|alom ko|i |c na iaspolagan|u, mogucc |c
tako, da |c ono sto sc "vidi" - ustvaii ono sto sc zcli vidcti, pic ncgo ono
132 133
sto |c stvaino bilo. Kona•no, i to |c zakl|u•no, ni|c nadcn ni |cdan |cdini
posicdnik izmcdu zivotin|c sa mocnim, potpuno funkcionalnim gmiza-
va•kim vili•nim zglobom i zivotin|c sa |cdnim mocnim, potpuno
funkcionalnim sisaiskim vili•nim zglobom. Svi gmizavci, bio to
Moiganucodon, Kuchncothciium ili ko|i god diugi, imali su potpuno
komplctan iaspoicd gmizava•kih kosti|u u vilici, a svi sisaii, fosilni ili
zivi, ima|u |cdnu |cdinu kost na svako| stiani don|c vilicc. Nisu nadcni
nikakvi posicdnici.
Gmizava•ko naspiam sisaiskog uha
Dal|c, nc mozcmo odva|ati dokazc povczanc sa vili•nim zglobom od
onih povczanih sa slusnim apaiatom. Kao sto |c iani|c spomcnuto,
cvolucionisti vciu|u da su kosti u gmizava•ko| vilici, osim dcntalnc kosti,
kako su postcpcno bilc oslobadanc svo|c funkci|c u vilici, sada bilc slo-
bodnc - ili da cvoluci|om ncstanu ili da piuzmu ncku novu funkci|u. Tako
su kvadiatna i aitikulaina kost postalc slobodnc (bilc su, usput, •visto
pii•visccnc za dcntalnu kost kod ioda Moiganucodon) i nckako su naslc
svo| put u sicdn|c uho, da bi naposlctku postalc •ckic i nakovan|, icdom.
Ovo bi zahtcvalo da |c uzcngi|a (kolumcla) gmizavca postala slobodna
od svo|c pii•visccnosti za timpanum (usni buban|), i da ictioaitikulaini
iziasta| aitikulainc kosti postignc pii•visccnost za buban| (posto |c
aitikulaina kost gmizavca navodno postala •ckic sisaia, ko|i |c pii•visccn
za buban|). Nckako |c, dok sc svc ovo odvi|alo, kvadiatna kost tog gmiza-
va•kog pictka moiala da stcknc slobodu, pomcii sc u sicdn|c uho, i
ubaci sc izmcdu uzcngi|c i •ckica. Dok sc svc ovo mancviisan|c odvi|alo,
ovc kosti su moialc nckako da sc picobli•c i picuicdc na |cdan •udcsan
na•in, tako da su moglc funkcionisati u |cdnom sasvim novom slusnom
apaiatu.
Apsolutno ncma nikakvog fosilnog dokaza ko|i bi podizao takav
ncvciovatan sccnaiio. Za iod Kuchncothciium sc pictpostavl|a da |c u
diicktno| lini|i ko|a vodi ka tcii|skim sisaiima (toibaiskim i placcntalnim
sisaiima), ali on ni|c imao usnc kos•icc. Kcmp tvidi:
Ta•an stcpcn na ko|cm su kos•icc tcii|a cvoluiialc - ncpoznat |c.
Kuchncothciium, na|iani|i i na|piimitivni|i tcii|an, siguino da ih ni|c
imao, |ci |c |cdan zl|cb za smcsta| postdcntalnih kosti|u |os piisutan na
unutiasn|o| stiani dcntalnc kosti.
47
!zglcda •udno da |c ova| na|kiiti•ni|i stcpcn u cvolutivnom pictvaia-
n|u gmizavca u sisaia, navodno pomcian|c aitikulainc i kvadiatnc kosti
iz gmizava•kc vilicc u uho po•ctnog sisaia, i n|ihovo picoblikovan|c u
nakovan| i •ckic sisaiskog uha, bcz ikakvc dokumcntaci|c u fosilnom
zapisu. Siguino da |c adckvatan fosilni zapis ticbalo da budc pioizvcdcn
u toku miliona godina poticbnih da nasumi•nc gcnctskc gicskc i piiiod-
na sclckci|a stvoic tako •udcsan apaiat.
Anatomski pioblcmi povczani sa tako postuliianim pioccsom su
dalcko vcci od piostog zamisl|an|a kako su dvc kosti, piccizno obliko-
vanc kako bi sa•in|avlc |cdan vcoma cfikasni vili•ni zglob, moglc da sc
odvo|c i pomcic u sicdn|c uho, i picobliku|u u •ckic i nakovan| ko|i su
piccizno pio|cktovani i da po•nu da funkcionisu sa picoblikovanom
uzcngi|om u |cdnom uvcliko diuga•i|cm slusnom apaiatu, a da svc to
vicmc ta| oiganizam nastavl|a da zvacc i da guta! Koliko god ova| piob-
lcm izglcdao ncpicmostiv, on blcdi do potpunc bczna•a|nosti kad sc iaz-
motii •in|cnica da |c glavni oigan sluha kod sisaia Koiti|cv oigan, ko|cg
ncma ni |cdan gmizavac, niti ima ikakvog dokaza ili na|man|cg
nagovcsta|a o tomc odaklc bi ova| oigan mogao doci.
Koiti|cv oigan |c izuzctno komplikovan oigan. Za n|cga sc picdlazc da
•italac konsultu|c |cdan od standaidnih tckstova anatomi|c iadi opisa.
Mozcmo sc samo diviti ovom komplcksnom i •udcsno diza|niianom
oiganu. On ncma homologa kod gmizavaca. Ncma mogucc stiuktuic
kod gmizavca iz ko|c |c on mogao pioistcci. On bi moiao biti stvoicn dc
novo, posto |c bio potpuno nov.
Picma tcoii|i cvoluci|c, svc cvolutivnc piomcnc |avl|a|u sc kao iczultat
gicsaka u toku icpiodukci|c gcna. Svaka piomcna do ko|c su dovclc
takvc mutaci|c ko|c su piczivclc, moiala |c biti supciioini|a u odnosu na
picthodnc foimc. Tako, ako |c cvoluci|a istinita, mi moiamo povciovati
da |c niz hil|ada i hil|ada gicsaka, na |cdan •udcsno kooidiniian na•in,
stvoiilo Koiti|cv oigan da funkcionisc u uhu, ko|c |c u isto vicmc moialo
da budc picuicdcno u skladu s tim, dok sc vuklo u dvcma kostima iz vi-
licc ko|c su moialc da sc icdiza|niia|u. Dal|c, svaki piclazni stcpcn nc
samo da |c moiao biti sasvim funkcionalan, vcc |c moiao biti i supciio-
ian u odnosu na picthodni stcpcn. ! nakon sto |c svc ovo bilo postignu-
to, mi |os uvck danas imamo gmizavcc i pticc sa istim staiomodnim
gmizava•kim i pti•i|im slusnim apaiatima, ko|i su isto tako cfikasni kao i
odgovaia|uci sisaiski apaiati.
Diugc poticbnc piomcnc
Dal|c, dok su sc svc ovc, goic navcdcnc, •udcsnc piomcnc dcsavalc,
ovi oiganizmi su takodc dostigli (gcnctskim gicskama) mnogc diugc,
•udcsno novc fizioloskc i anatomskc oiganc i pioccsc, ukl|u•u|uci novi
na•in icpiodukci|c, mlc•nc zlczdc, icgulaci|u tcmpciatuic, dlaku i novi
na•in disan|a.
Stiuktuia giudnog po|asa sisaia iazliku|c sc fundamcntalno od onog
kod gmizavca. Kod gmizavaca, on sc spa|a sa giudnom kosti pomocu
koiakoidnih kosti|u i foimiia dco giudnog kosa. Ovo ni|c slu•a| kod si-
134 135
saia. Kod gmizavaca |c picdn|i dco giudnog kosa kiut i ncsposoban za
siicn|c.
Kod sisaia sc giudni kos mozc siiiti. Kod sisaia su giudna i tibusna
supl|ina odvo|cnc di|afiagmom, |cdnim vlaknasto-misicnim oiganom. S
obziiom da gmizavci ncma|u di|afiagmu, n|ihov giudni kos ni|c zatvoic-
na kuti|a. Kao poslcdica navcdcnog, gmizavci nc mogu disati kao sisaii.
Oni nc mogu naizmcni•no siiiti i skupl|ati giudni kos kao sto |c to slu•a|
kod sisaia. Oni moia|u disati ustima.
Kod gmizavaca ncma stiuktuic ko|a bi bila na bilo ko|i na•in sli•na ili
homologa sisaisko| di|afiagmi. Kod gmizavca ni|c nadcna stiuktuia iz
ko|c bi di|afiagma mogla nastati. Opct sc moiala stvoiiti |cdna kom-
plikovana stiuktuia dc novo (i nizom gicsaka!) da bi sc obavl|ala funkci-
|a ko|a |c vcc bila zadovol|ava|ucc obavl|ana na |cdan diuga•i|i na•in kod
pictpostavl|cnog gmizava•kog pictka.
\clika piaznina u cvoluci|i sisaia
Sisaioliki gmizavci po|avili su sc, navodno, odmah na po•ctku po|avc
gmizavaca, postcpcno posta|uci svc visc nalik sisaiima kioz pcimski i tii-
|aski pciiod, i na kia|u su kulminiiali po|avom pivih piavih sisaia kia|cm
tii|asa. \ to vicmc su sisaioliki gmizavci u sustini is•czli, mada su iani|c
bili mcdu na|bio|ni|im od svih gmizavaca i iaspiostian|cni siiom svcta.
Posto sc za cvoluci|u pictpostavl|a da |c ukl|u•ivala piiiodno odabiian|c,
u ko|o| sc bol|c adaptiiani oiganizmi icpioduku|u u vcccm bio|u i tako
postcpcno zamcn|u|u onc man|c piilagodcnc, o•ckivali bismo sada da
sisaii ko|i na kia|u tii|umfu|u, uspcva|u u vclikom bio|u i da dominiia|u
svctom. Mcdutim, dcsila sc vilo •udna stvai. Naimc, sisaii su ncstali sa
sccnc za slcdccih 12O miliona godina! Za vicmc ovog pictpostavl|cnog i
dugog vicmcnskog pciioda, "gmizavcoliki" gmizavci, ukl|u•u|uci
dinosauiusc i mnogc diugc kopncnc oiganizmc, moiski i lctcci gmizav-
ci, picplavili su zcml|u. Sto sc ti•c sisaia, mcdutim, oni
"na|piilagodcni|i", ko|i su zamcnili sisaiolikc gmizavcc, nisu sc mogli
skoio nigdc naci. \ccina fosilnih ostataka sisaia otkiivcnih do danas, iz
pciioda |uic i kicdc, ko|i su zivcli, navodno, visc od 12O miliona godina,
mogla bi stati u dvc sakc.
\ccinu takvih sisaia picdstavl|a samo nckolicina zuba. Ako sc za
cvoluci|u pictpostavl|a da |c ukl|u•ivala opstanak na|piilagodcni|ih, a
pod n|ima sc podiazumcva|u oni ko|i sc icpioduku|u u vcccm bio|u,
poicklo sisaia picdstavl|a ncsto vilo •udno, zaista. Posto su opstali u vilo
malom bio|u, cvoluci|a sc o•iglcdno dcsavala opstankom
ncpiilagodcnih!
Ivolucionisti bi zclcli da vciu|cmo da |c cvoluci|a sisaia miiovala 12O
miliona godina. Sto dvadcsct miliona godina, picma cvoluciono| tcoii|i,
sisaii, ko|i su o•iglcdno cgzistiiali u tom ogiomnom vicmcnskom pciio-
du u izuzctno malom bio|u, ostali su cvolutivno piita|cni kao dosta malc,
gcncializovanc foimc. Onda, u ticn oka gcoloskog vicmcna, vccina
gmizavaca - ukl|u•u|uci dinosauiusc - ncsta|c, a naglo sc po|avl|u|u pot-
puno foimiiana 32 icda sisaia, svi visoko spcci|alizovani, tako da su sc
mogli odmah klasifikovati kao piimati, kitovi, slcpi miscvi, glodaii, kopi-
taii, papkaii, itd.
Da sc nc posumn|a da smo ovu stvai picdimcnzioniiali zbog piis-
tiasnosti onih ko|i zastupa|u konccpt stvaian|a, iazmotiimo po ovom
pitan|u komcntaic Dzoidza Gc|loida Simpsona, |cdnog od vodccih svct-
skih cvolucionista. On kazc da:
Na|zagonctni|i dogada| u istoii|i zivota na zcml|i |c piomcna iz mczo-
zoika, doba gmizavaca, u doba sisaia. Kao da sc naglo spustila zavcsa
na sccnu gdc su svc vodccc ulogc imali gmizavci, poscbno dinosauiusi,
u vclikom bio|u i zbun|u|uco| iaznovisnosti, i digla sc odmah, ponovo
otkiiva|uci istu sccnu, ali sa potpuno novom podclom uloga u ko|o| sc
dinosauiusi uopstc nc po|avl|u|u, diugi gmizavci su statisti, a svc
vodccc ulogc ima|u vistc sisaia |cdva nagovcstcnc u picthodnim
•inovima.
48
Opct bismo mogli naglasiti da su picthodni •inovi pokiivali 12O mi-
liona godina na cvoluciono| vicmcnsko| skali. Da nc bi ncki cvolu-
cionista tvidio da ncma ozbil|nog pioblcma ovdc, podscticcmo ga da
Simpson kazc da |c ovo na|zagonctni|i pciiod u Zcml|ino| istoii|i.
Pioblcm ncsta|c, naiavno, ako sc pictpostavka cvoluci|c odbaci i piih-
vati modcl poickla zasnovan na bibli|skom izvcsta|u o stvaian|u. Dal|c,
mogli bismo sc sctiti •in|cnicc da |c Simpson, mada zovc ova| pioblcm
"na|zagonctni|im dogada|cm u istoii|i zivota", nazvao i naglu po|avu
komplcksnih bcski•mcn|aka, u sasvim foimiianom stan|u u kambii|um-
skim stcnama - "glavnom ta|nom istoii|c zivota". Od cvoluicionista sc
zapiavo tiazi da glcda|u na mnogc dogada|c u istoii|i zivota kao na
sokantnc i mistciiozno ncob|asn|ivc.
1cdan sok za cvolucionistc od 1OO miliona godina
1cdno ncdavno otkiicc bilo |c dodatno sokantno izncnadcn|c za cvolu-
cionistc. Oni su uvck smatiali da su sisaioliki gmizavci is•czli u onom
pciiodu vicmcna ko|cg zovu sicdn|a |uia, a za ko|i vciu|u da |c slcdio
poslc goin|cg tii|asa - vicmcna kada su, navodno, sisaii cvoluiiali.
Pictpostavl|ali su, posto su sisaioliki gmizavci navodno kulminiiali u si-
saic, a palcontolozi nisu uspcli da nadu, ili bai da idcntifiku|u, fosilc si-
saiolikih gmizavaca u stcnama ko|c smatia|u mladim od onih iz sicdn|c
|uic, da su sisaioliki gmizavci is•czli pic oko 16O miliona godina. Mnogi
cvolucioni palcontolozi i biolozi tako nalazc da |c tcsko piihvatiti tvid-
136 137
n|c !oksa (!ox), 1ouzvisina (Youzwyshyn) i Kiauza (Kiausc) da su idcn-
tifikovali fosil sisaiolikog gmizavca u goin|c-palcoccnskim stcnama
Albcitc, Kanada, ko|c datiia|u na oko 6O miliona godina.
49
\icmcnski
opscg od sicdn|c |uic do goin|cg palcoccna tako navodno obuhvata 1OO
miliona godina. Oni su nazvali ovog sisaiolikog gmizavca
Chionoptciatcs paiadoxus (chionos - vicmc; pciatcs - lutalica; paia-
doxus - supiotan o•ckivan|ima). !oks i n|cgovi saiadnici su picdstavili
ubcdl|ivc dokazc ko|i idcntifiku|u n|ihov fosil kao sisaiolikog gmizavca.
Nil Subin (Ncil Shubin) sa \nivcizitcta Pcnsilvani|a citiian |c kako kazc,
"da |c ta| fosil nadcn u tii|asu, nc bi bilo pioblcma da sc Chionoptciatcs
nazovc sisaiolikim gmizavccm".
5O
Ovc •in|cnicc odmah stvaia|u visc nczgodnih pitan|a za cvolucionistc.
Ako su sisaii cvoluiiali iz sisaiolikih gmizavaca, navodno smcn|u|uci ih
piiiodnom sclckci|om, kako su sisaioliki gmizavci mogli piczivcti |os 1OO
miliona godina iamc uz iamc sa sisaiima? Ako |c Chionopciatcs (ili
n|cgovi picci mcdu sisaiolikim gmizavcima) posto|ao pictpostavl|cnih
1OO miliona godina izmcdu sicdn|c |uic i goin|cg palcoccna, zasto su n|i-
hovi fosili tako ncvciovatno ictki da |c do danas nadcn samo |cdan? Ako
|c samo |cdan milion ovih sisaiolikih gmizavaca zivco i umiiao svakc
godinc tokom 1OO miliona godina, zivclo bi i umilo 1OO tiiliona takvih
oiganizama u tom ogiomnom vicmcnskom pciiodu, a ipak |c do sada
nadcn samo |cdan u fosilnom zapisu. Ovo podscca na iibu cclakantu
ko|a |c navodno is•czla pic 7O miliona godina, dok ni|c nadcna ziva u
dubokim vodama poicd afii•kc obalc. Ncsto |c izglcda ozbil|no
pogicsno u cvolucionom sccnaii|u. Ovc •in|cnicc baca|u ozbil|nu sum-
n|u na cvolucionc vicmcnskc skalc i tcoii|skc pioccsc.
\clika iaznovisnost sisaia
Kao sto |c to slu•a| sa vccinom diugih glavnih podcla mcdu zivotin|a-
ma i bil|kama, sisaii su uvck sa•in|avali |cdno iaznovisno mnostvo.
Danas sc picpozna|c piiblizno 4.3OO iazli•itih vista sisaia, a hil|adc
diugih vista |c izumilo. Nckoliko skoiasn|ih uzbudl|ivih otkiica cc bcz
sumn|c uvcliko piosiiiti nasc znan|c o sisaiima. 1cdno od na|uzbudl|ivi-
|ih i ncsumn|ivo koiisno otkiicc |c ono u pustin|i Gobi, dclo |cdnog tima
amcii•kih i iuskih nau•nika.
51
Tu |c, u podiu•|u !lcming liticc, •uvcno|
po mnostvu fosila dinosauiusa, ta| tim otkiio |cdno bogato nalazistc fo-
sila sisaia. Do sada su otkiili "odli•no o•uvanc" ostatkc 187 sisaia, mcdu
ko|ima su mnogi komplctni sisaii. Ma|kl Nova•ck (Michacl Novacck),
|cdan od voda amcii•kog tima, visi saiadnik u Amcii•kom
piiiodn|a•kom muzc|u, izvcstava da matcii|al nadcn do sada picmasu|c
svc fosilc sisaia nadcnc u pustin|i Gobi od 1922. godinc, kada sc doslo
do pivih nalaza. !stiaziva•i ko|i su imali uvid u ta| matcii|al, na |cdnom
ncdavnom sastanku bili su "zapan|cni staioscu i komplctnoscu fosila". Ti
fosili su izvadcni iz stcna navodnc kicdnc staiosti, i cvolucionisti vciu|u
da su sisaii picdstavl|cni tim fosilima zivcli oko 15 miliona godina pic
izumiian|a dinosauiusa, i tako navodno staii oko 8O miliona godina.
!zvcstcno |c da ovo otkiicc mozc piinuditi cvolucionistc da picispita|u
na•in na ko|i piikazu|u sisaic, |ci ova| nalaz otkiiva da su sisaii bili
mnogo iasiicni|i i iaznovisni|i pic ncgo sto su dinosauiusi is•czli, i tako,
kazc Nova•ck, nisu bili diicktni konkuicnti dinosauiusima. \ pustin|i
Gobi nadcni su fosili dinosauiusa, sisaia, gustcia, kiokodila i koin|a•i,
tako da slika dicvnog zivota, ko|a sc po|avl|u|c, izglcda svc visc onakva
kakvu picdstavl|a|u zastupnici konccpta stvaian|a.
Naio•ito |c uzbudl|ivo otkiicc fosilnih loban|a sisaia sa nctaknutim
kos•icama sicdn|cg uha i diugim vaznim loban|skim kaiaktciistikama.
Zastupnici konccpta stvaian|a o•cku|u, da sta god da |c tu nadcno, svaka
vista budc komplctna bcz dokaza o piclaznim osobinama, i tako sa za-
niman|cm o•cku|u ob|avl|ivan|c tih nalaza u nckom nau•nom •asopisu.
Za sada su dostupni samo kiatki usmcni izvcsta|i. Ovdc bismo, ako |c
cvoluci|a ta•na, ticbali da nadcmo mnogc cvolutivnc piclaznc foimc
ko|c pokazu|u kako gcncializovanc sisaiskc foimc cvoluiia|u da bi
pioizvclc "zapan|u|ucu cvolutivnu ckspanzi|u" sisaia ko|a sc |avl|a u stc-
nama don|cg tcici|aia, da citiiamo cvolucionistc.
Do diugog zna•a|nog nalaza fosila sisaia doslo |c u |cdnom iudaiskom
oknu kod Mcscla, 2O kilomctaia dalcko od !iankfuita, Ncma•ka, ko|u
|c dizava 1986. godinc pioglasila piiiodnim iczcivatom. Do sada |c ono
dalo piimcikc visc od 4O sisaiskih vista iz 14, od piiblizno 32 icda si-
saia.
52
Ovi fosili su piipisani coccnsko| cpohi, ili pciiodu od pic 5O-35
miliona godina po sadasn|o| cvoluciono| vicmcnsko| skali. Oni su
zna•a|no o•uvani, i mnogi su ickonstiuisani na osnovu otisaka mckih
dclova tcla. Mnogi ima|u nctaknutc sadiza|c stomaka. Stomak slcpog
misa, na piimci, sadizi mol|cc ko|i su lctcli u sumiak ili nocu, sto
potvidu|c •in|cnicu da sc ta| slcpi mis hianio nocu i tako imao apaiat za
cholokaci|u ko|i sc nalazi kod mnogih savicmcnih slcpih miscva. Ti fo-
sili ukl|u•ivali su i painc i ncpainc kopitaic, piosimianc sli•nc lcmuiima
(piipada|u giupi piimata), bubo|cdc sli•nc |czu, glodaic, i toibaic sli•nc
oposumu. Nadcn |c i fosil |cdnog miavo|cda, Iuiotamandua |oicsi iz
icda Idcntata, ko|i |c, mada navodno 5O miliona godina stai, vcc imao
visoko komplcksnc di|agnosti•kc citc savicmcnih iodova miavo|cda.
Nadcn |c i fosil vistc Iomanus waldi, na|staii|cg poznatog pangolina.
Pangolini su miavo|cdi sa pokiovom od siiokih, picklapa|ucih kil|usti.
Opct, iako navodno 5O miliona godina stai, I. waldi naliku|c savic-
mcnim vistama pangolina.
\ svom izvcsta|u o ovom zna•a|nom fosilnom giobl|u,
53
Gcihaid Stoi•
(Gcihaid Stoich) |c piinudcn da sugciisc da su svi sisaii •i|i su fosili tu
138 139
nadcni, migiiiali u Iviopu sa nckog diugog kontincnta |ci sc svi
po|avl|u|u sasvim foimiiani bcz cvolucionc istoii|c. Stoi• |a sklon Afiici,
mada |c n|cgov zakl|u•ak samo spckulativan, |ci u Afiici ncma fosilnih
nalaza ko|i bi podizali takav sccnaiio. Ivolucionisti sc •csto poziva|u na
idc|u migiaci|c da bi ob|asnili naglu po|avu potpuno foimiianih oigani-
zama u odicdcno| oblasti. Naiavno da ni navodno izvoino podiu•|c nc
mozc piuziti tiazcnc pictkc.
Glavnc giupc sisaia
Posto|i izvcsna zbika, i iz n|c potckla iazilazcn|a, u misl|cn|ima mcdu
sistcmati•aiima po pitan|u podclc glavnih giupa sisaia. Ncki giupisu
savicmcnc sisaic u dvc glavnc giupc. Zivi sisaii klasc Mammalia podc-
l|cni su u dvc vclikc giupc ili potklasc, Piotothciia, ko|a ukl|u•u|c
monoticmatc, i Thciia, ko|u ncki dal|c dclc na dvc infiaklasc,
Mctathciia ili toibaii, i Iuthciia ili piavi placcntalni sisaii. Savicmcni
monoticmati, icd Monoticmata, ukl|u•u|u patkokl|unog platipusa, ioda
Oinithoihyncus, bodl|ikavog miavo|cda, ioda Tachyglossus iz Austiali|c,
i bodl|ikavog miavo|cda, ioda Zaglossus sa Novc Gvinc|c. Ovi oiganiz-
mi sc smatia|u i vilo piimitivnim i visoko spcci|alizovanim. Oni su sisaii,
posto ima|u mlc•nc zlczdc za do|cn|c mladih, toplokivni su, a ima|u i
dlaku i diugc kaiaktciistikc sisaia. Sa diugc stianc, platipus ima pa•|i
kl|un, stopala sa plovnim kozicama, i lczc |a|a, sto sc obi•no povczu|c sa
pticama, ali takodc ima i gmizava•ki iamcni po|as, a i postkianialni
skclct ukl|u•u|c nckoliko diugih gmizava•kih kaiaktciistika. Loban|c
bodl|ikavog miavo|cda i platipusa su vcoma spcci|alizovanc na na•in ko|i
ih odva|a od svih diugih sisaia, fosilnih i zivih. Romci za n|ih kazc da su
mcdu na|bizaini|im i na|paiadoksalni|im od svih zivih ki•mcn|aka. To su
oiganizmi za ko|c bi cvolucionisti zclcli da nisu nikad posto|ali. !ma|uci
kaiaktciistikc sisaia, ptica i gmizavaca (ni|cdnu u piclaznom stan|u), oni
nc bi mogli biti potomci niti picci bilo ko|c od tii klasc ki•mcn|aka.
!ilogcni|a monoticmata |c spoino pitan|c mcdu cvolucionistima. !osilni
zapis ovih oiganizama kia|n|c |c oskudan i ogiani•cn na Austiali|u.
Sugciisc sc da su oni divcigiiali od picostalih sisaia na |cdnom vilo
ianom stcpcnu, ali ncma nikakvih piclaznih foimi ko|c bi dokumcnto-
valc cvolutivno poicklo ovih •udnih oiganizama.
Kad sc iazmotic toibaii (icd Maisupialia), odmah na pamct padnc
Austiali|a zbog mnostva iaznih toibaia ko|i sad nastan|u|u ta| kontincnt.
Mcdutim, u pioslim vicmcnima toibaii su bili mnogo •csci u Scvcino| i
1uzno| Amciici, pa •ak i u Iviopi, ncgo u Austiali|i. Oni za ko|c sc pict-
postavl|a da su na|iani|i piipadnici ovc giupc nadcni su u stcnama goi-
n|c kicdc (datiianim na oko 8O miliona godina) u Scvcino| Amciici. Ti
oiganizmi bili su vilo sli•ni danasn|im oposumima. Gotovo svi toibaii,
ali nc i svi, ima|u dzcp u ko|cm mladun•c, iodcno u vilo nciazvi|cnom
stan|u, tiazi uto•istc dok sc iazvi|a, piil|ubl|cno uz biadavicc.
\ onom pciiodu, za sta sc vciu|c da |c bio tcici|aini pciiod, toibaii su
uspcvali u 1uzno| Amciici. \ccina su bili mcsozdcii, a iangiiali su po
vcli•ini od onc oposuma do onc mcdvcda. 1cdan od mcsozdciskih toi-
baia bio |c Thylacosmilus, ko|i |c imao vclikc kl|ovc sli•nc onima kod
sabl|ozubog tigia, a bio |c sli•an po vcli•ini |aguaiu. !osil toibaiskog
ioda Antaictodolops nadcn |c na Antaiktiku, sto podupiic tvidn|u da su
toibaii mogli naci svo| put za Austiali|u picko Antaiktika, kad su tc
kopncnc masc bilc nckada povczanc.
Danas mnostvo iaznih toibaia zauzima Austiali|u. Oni ukl|u•u|u, uz
siodnc kcnguic, tasmani|skog "vuka", tasmani|skog davola, vombatc
(zivotin|c kopa•c, •i|a sc toiba otvaia unazad da bi sc spic•ilo da zcml|a
upada u n|u), i toibaiskc "miscvc", "kiticc", "ma•kc" i "vcvciicc". 1cdan
bio| vclikih is•czlih toibaia poznat |c iz plcistoccnskih naslaga
Austiali|c, ukl|u•u|uci iod Dipiotodont, na|vcccg poznatog toibaia,
vcli•inc vclikog nosoioga, i iod Thylacolco, piiblizno vcli•inc lava.
Ivolucionisti su dugo smatiali da |c cvolucioni picdak toibaia, ili
mozda picci ovog vclikog iaznovisnog mnostva austiali|skih toibaia,
usao u Austiali|u, vciovatno picko Antaiktika, bcz istovicmcnc invazi|c
placcntalnih sisaia, mada su placcntalni sisaii posto|ali za|cdno sa toi-
baiima u to vicmc u 1uzno| Amciici. Bcz konkuicnci|c sa placcntalnim
sisaiima, toibaii su navodno mogli da sc iazgiana|u tako da zauzmu nisc
ko|c zauzima|u placcntalni sisaii u diugim podiu•|ima. Ovo |c, mcdutim,
kia|n|c ncvciovatan sccnaiio. Pivo, kako |c goic ic•cno, placcntalni si-
saii su posto|ali upoicdo sa toibaiima u 1uzno| Amciici, kad sc pict-
postavl|a da su toibaii nasli svo| put u Austiali|u picko Antaiktika. Ako
su to mogli toibaii, zasto nc bi to mogli i placcntalni sisaii, mozda •ak i
kao picdvodnici. Zapiavo, placcntalni sisaii |csu dospcli u Austiali|u kad
i toibaii, ako |c ta•an |cdan skoiasn|i izvcsta|. Godclp (Godhclp) i
kolcgc, u |cdnom spisu iz 1992. godinc, izvcstava|u o otkiicu |cdnog fo-
sila nclctcccg placcntalnog sisaia u slatkovodnim glinama kod Muigona,
|ugozapadni Kvinslcnd, Austiali|a.
54
Oni tvidc da su tc stcnc don|o-tci-
ci|ainc, navodno datiianc na 55 miliona godina. Oni kazu da:
Piisustvo nclctccih sisaia u don|cm tcici|aiu Austiali|c ospoiava
uobi•a|cnu pictpostavku da su toibaii dominiiali austiali|skom
giupom sisaia tcii|a, |ci takvi placcntali nisu dopili do Austiali|c pic
goin|cg tcici|aia.
Kasni|c tvidc:
Tingamaiia poitcioium |c na|iani|i nclctcci placcntalni sisai poznat iz
Austiali|c. N|cgovo piisustvo u Tingamaia lokalno| fauni dcmonstiiia
to da kcnozoi•ka dominaci|a toibaia u Austiali|i nc bi ticbalo da sc
140 141
piipisu|c tomc sto takvi placcntali nisu dopili do ovog kontincnta u
don|cm tcici|aiu. Kao sto |c to slu•a| sa 1uznom Amciikom i vciovat-
no Antaiktikom, i placcntali i toibaii bili su piisutni na po•ctku kcno-
zoika, ali iz bilo ko|ih slu•a|nih iazloga, iani placcntali nisu uspcli da
piczivc u Austiali|i.
Staiost ko|a sc piipisu|c ovim fosilima dvostiuko |c vcca od onc su-
gciisanc za iani|c nalazc austiali|skih fosila toibaia, ko|i su bili smcstcni
u goin|i oligoccn, navodno pic 35 miliona godina. Do tog vicmcna
cvolucionisti smatia|u da sc vccina glavnih giupa vcc izdifcicnciiala,
posto sc piipadnici svakc od ovih giupa po|avl|u|u sasvim foimiiani bcz
zapisa o piclaznim foimama.
Kciol tvidi u svo|o| kn|izi, ob|avl|cno| 1988. godinc, i to pic ncgo sto
sc po|avio izvcsta| Godclpa i n|cgovih kolcga, da:
!osilni zapis toibaia u austiali|skom icgionu po•in|c u goin|cm oligo-
ccnu. . . . Do tog vicmcna sc vccina glavnih giupa vcc izdifcicnciiala.
Ncma diicktnog dokaza ko|i bi dokumcntovao kad su toibaii pivi put
usli u Austiali|u.
Mcsto nastanka i piavac iaspiscn|a toibaia po |uznim kontincntima
picdmct |c stalnc dcbatc. . . Maisal (Maishall) naglasava da |os ncma
dcfinitivnog dokaza.
55
Poicklo toibaia
Ivolucionisti, kao i ncki icligiozni nau•nici, slazu sc da su toibaii
dospcli do Austiali|c migiaci|om picko vcza ili kopncnih mostova,
mozda iz 1uznc Amciikc picko Antaiktika, mada ovo moia ostati vcoma
spckulativno. Tu |c, mcdutim, kia| n|ihovom slagan|u. Ivolucionisti
vciu|u da su toibaii, ko|i su nadcni u Austiali|i, bili uvcliko difcicnciiani
ili da su cvoluiiali nakon sto su migiiia|uci toibaiski picci ovih oigani-
zama dopili do Austiali|c. Zastupnici konccpta stvaian|a, sa diugc
stianc, tvidc da |c svaka od ovih glavnih vista poscbno stvoicna i da |c
posto|ala kao takva pic migiiian|a u Austiali|u. Stvaini fosilni zapis
dcfinitivno nagin|c konccptu stavain|a. \ Austiali|i sc mcdu zivim i fo-
silnim toibaiima nalazc toibaii svih vcli•ina, oblika i izglcda. Ncki su bili
mali kao miscvi. Ncki su bili vcliki kao nosoiog. Bilo |c toibaia ko|i su
nalikovali miscvima, kunama, vukovima, kiticama, ma•kama i vcvciica-
ma. Bilo |c i |cdnistvcnih toibaia, kao koalc, vombati i kcnguii. Ako su
ovi oiganizmi cvoluiiali iz |cdnog ili nckoliko za|cdni•kih picdaka u
Austiali|i, fosilni zapis onoga sto sc navodi da obuhvata poslcdn|ih 5O do
6O miliona godina, ticbalo bi siguino da pokazc dovol|no piclaznih foimi
da bi sc dokumcntovalo cvolutivno poicklo ovog vclikog niza |cdin-
stvcnih oiganizama od n|ihovog za|cdni•kog pictka. Ticbalo bi da
imamo picda•kc i piclaznc foimc ko|c dokumcntu|u cvolutivno poicklo
kcnguia, vombata, tasmani|skog vuka, tasmani|skog davola, kiupnog
oiganizma ioda Dipiodont, koala, i toibaiskih "ma•aka", "kitica" i
"miscva".
!mamo fosilc, mada nc mnogc, i vccina n|ih su u sustini isti kao i
savicmcnc famili|c. Ono sto ncmamo |csu piclaznc foimc ko|c bi doku-
mcntovalc cvolutivno poicklo bai |cdnog |cdinog od ovih oiganizama.
Kad su nau•ni dokazi u pitan|u, koalc su uvck bilc koalc, vombati su
vombati vcc kad sc pivi put po|avl|u|u, itd. Ivolucinisti sada vciu|u da ni
placcntali ni toibaii nisu staii|i |cdni od diugih, i da toibaii nisu ni na
ko|i na•in piimitivni|i po fiziologi|i i moifologi|i ncgo placcntali.
56
!
ovdc, kao i kioz ccli fosilni zapis, stcnc piuza|u mocan pozitivni dokaz za
stvaian|c.
\clikc sli•nosti izmcdu placcntalnih i toibaiskih sisaia
Picma tcoii|i, cco pioccs cvoluci|c |c uziokovan nasumi•nim gcnct-
skim gicskama, ili mutaci|ama. Obi•no sc tvidi, kako |c iani|c istaknuto,
da |c doslovno ncmogucc da komplcksna stiuktuia ili oiganizam ncza-
visno cvoluiia visc ncgo |cdnom. Stoga |c piili•no tcsko zamisliti kako |c
komplcksan oigan ili oiganizam mogao |cdnom cvoluiiati kombinaci|om
hil|ada hipotcti•kih, nasumi•no stvoicnih "dobiih" mutaci|a, a kamoli
zamisliti kako sc to moglo dcsiti dvaput.
Ivolucionisti vciu|u da su placcntalni i toibaiski sisaii slcdili nczavisnc
cvolucionc putan|c, odva|a|uci sc od nckog sisaiolikog ili piimitivnog si-
saiskog pictka. Od tog vicmcna, vciu|u cvolucionisti, spcci|alizovani
placcntalni i toibaiski sisaii cvoluiiali su nczavisno. Bilo bi, daklc,
ncvciovatno tcsko, ako nc i ncmogucc za cvolucioni pioccs, da
pioizvcdc |cdan pai oiganizama, |cdan placcntalni a diugi toibaiski, ko|i
su vilo sli•ni. Do cvoluci|c svakog od tih oiganizama doslo bi u iazli•itim
dclovima svcta pod vilo iazli•itim ckoloskim uslovima i okolnostima,
kakvc su dostupnost plcna i picdatoistvo giabl|ivica. Pa ipak, i u fosil-
nom zapisu i u zivom svctu danas, posto|i mnogo iaznih placcntala ko|c
oponasa|u toibaii.
\ don|c-mioccnskim stcnama 1uznc Amciikc nadcn |c fosil ioda
Ncciolcstcs, toibaia tako sli•nog placcntalnim bubo|cdima da |c dugo
bio gicskom smatian za placcntalnog bubo|cda.
57
Tasmani|ski "vuk" |c
vilo sli•an placcntalnim vukovima. Kciol tvidi, u poglcdu ioda
Thylacinus, tasmani|skog "vuka", da:
Opsti tclcsni oblik, kao i dctal|i giadc zuba, da|u upadl|ivo sli•nu paia-
lclu sa placcntalnim kanidima.
58
142 143
Posto|i numbat ili austiali|ski miavo|cd, ioda Myimccobius, ko|i ima
dugu n|usku sli•nu ono| kod placcntalnih miavo|cda. Zatim su tu, na-
iavno, i misoliki, ma•koliki i kitici nalik austiali|ski toibaii.
Ivolucionisti zamisl|a|u da su sc placcntalni i toibaiski sisaii odvo|ili
od |cdnog za|cdni•kog pictka ncgdc u goin|o| kicdi, navodno pic 7O do
8O miliona godina. \ to vicmc ni placcntalni ni toibaiski picdak pla-
ccntalnog vuka i tasmani|skog ili toibaiskog vuka nisu imali ni|cdnu od
poscbnih osobina ko|c bi ih povczivalc sa vukom. Onda su, u iazli•itim
dclovima svcta, nasumi•nc gcnctskc gicskc za|cdno sa ckoloskim,
bioloskim i gcoloskim uslovima ko|i moia da su sc iazlikovali vilo
zna•a|no, ako nc i diasti•no, stvoiilc dva vilo sli•na oiganizma, sli•na
•ak i po giadi zuba, i to, daklc, slcpim, cvoluitivnim pioccsom. ! sli•ni
slu•a|cvi dcsili su sc nc |cdnom, vcc u bio|nim slu•a|cvima. Kakva
ncvciovatna vcia!
Poicklo spcci|alizovanih placcntalnih sisaia
1cdna |c stvai pokusati piatiti tiansfoimaci|u nckog oiganizma u
diugi, ko|i dcli nckc za|cdni•kc kaiaktciistikc sa n|im, a diuga |c stvai, i
to vilo mnogo odicdcni|a, pokusati dokumcntovati poicklo oiganizama
diza|niianih za |cdinstvcn na•in zivota, ko|i poscdu|u visoko spcci|alizo-
vanc osobinc. Takvc spcci|alizovanc osobinc ukl|ucu|u, na piimci, kiila
lctccih insckata, lctccih gmizavaca i lctccih sisaia; pci|c ptica; kl|unovc
nalik pa•|im kod ptica, dinosauiusa i kod platipusa; cholokacioni apaiat
slcpog misa; usnc kos•icc sisaia; osobinc glavcnog skclcta poticbnc
kitovima da ionc do vclikih dubina; mnogc |cdinstvcnc citc iaznih
dinosauiusa, o ko|ima sc vcc govoiilo; i mnogc, mnogc diugc. Tu bi
piclaznc foimc bilc na|o•iti|c i na|laksc za idcntifikaci|u. Tu su tiazcnc
piclaznc foimc na|kiiti•ni|c poticbnc. Tu tcoii|a cvoluci|c ncizbczno
zakazu|c.
Poicklo lcta kod sisaia
Slcpi miscvi, icd Chiioptcia, |cdini su lctcci sisaii i na|spcci|alizovani-
|i su od svih sisaia. Klasifikovani su u dva podicda. Mcgachiioptcia su
vcliki slcpi miscvi ko|i sc hianc voccm, ili "lctccc lisicc", ko|i sc danas
nalazc u tiopskim podiu•|ima Staiog svcta i Pacifika. Miciochiioptcia su
gcncialno mali slcpi miscvi ko|ih ima po cclom svctu. \ccina su bubo|c-
di, ko|i nocu lovc inscktc, ko|c mogu otkiivati i hvatati u potpuno| tami.
Oni ima|u tu sposobnost |ci su opicml|cni ncvciovatno slozcnim
cholokacionim sistcmom, ko|i sc nc nalazi kod slcpih miscva ko|i sc
hianc voccm. Ti slcpi miscvi cmitu|u |cdan tok visokofickvcntnih zvuko-
va ko|i sc odbi|a od ob|ckata. Od|ck sc viaca slcpom misu ko|i ga piima
uz pomoc vilo osctl|ivog slusnog apaiata. \slcd toga sc milioni clck-
tionskih impulsa picnosc mozgu svakc sckundc, i mozak pictvaia ovc
clcktionskc poiukc u sliku. Zasto slcpi mis ni|c zbun|cn zvucima ko|c
cmitu|u diugi miscvi, nckad i hil|adc n|ih dok su u sasvim mia•no|
pccini? Ncvciovatno, ali svaki slcpi mis |c sposoban da picpozna svo|
vlastiti signal, o•iglcdno timc sto n|cgov slusni sistcm isfiltiiia svc diugc.
Kakav dovitl|iv sistcm! Ncki mikio•iioptcii su diza|niiani tako da sc
hianc iibom, dok sc diugi, "vampiiski" slcpi miscvi, hianc kivl|u ko|u
sisu iz vclikih zivotn|a, kao sto |c stoka.
Ovdc imamo idcalnu mogucnost tcstiian|a pitan|a stvaian|c ili cvolu-
ci|a - |ci imamo |cdnog vilo visoko spcci|alizovanog sisaia ko|i |c navod-
no cvoluci|om iazvio moc lctcn|a, po•in|uci od |cdnc nclctccc zivotin|c,
vciovatno bubo|cda. Ova| cvolutivni pioccs bi ukl|u•ivao vicmcnski
iaspon od visc miliona godina, i zahtcvao bi vcliki bio| izuzctno ictkih
"povol|nih" mutaci|a pioizvcdcnih slu•a|no u obil|u losih mutaci|a. Svaki,
malo modifikovani "dobii" mutant, moiao bi da sc nadmccc sa visoko
konkuicntnim supainikom (da ni|c visoko konkuicntan nc bi cvoluiiao),
i tako bi bilc poticbnc mnogc gcnciaci|c da bi on zamcnio pivobitni
oiganizam. Svaki posicdnik moia nc samo biti sposoban za zivot, vcc i
supciioian u odnosu na picthodni stcpcn. Ova| pioccs moia da |c
nckako, postcpcno, pictvoiio picdn|c udovc picda•kog kopncnog sisaia
u kiila, kako su •ctiii pista svakog picdn|cg uda (sa palccm ko|i |c ostao
u sustini ncpiomcn|cn) postcpcno iasli u duzinu. Kiilna mcmbiana
moiala |c postcpcno nasta|ati nizom diugih ictkih "dobiih" mutaci|a.
Ncgdc u toku tog pioccsa, diugc "dobic" mutaci|c moialc su pioizvcsti,
koiak po koiak, misicc poticbnc za lct i bio|nc |cdinstvcnc sklopovc tcti-
va, nciava i kivnih sudova poticbnc za foimiian|c spcci|alizovanih osobi-
144 145
Slika 13. Skclct fosilnog slcpog misa, ioda Palacochiioptciyx. !z
Romciovc Palcontologi|c ki•mcn|aka.
na tog slcpog misa. Loban|a i zubi moiali su sc modifikovati na odgo-
vaia|uci na•in, i kod mikio•iioptcia, nckako, nizom slu•a|nih gcnctskih
gicsaka, |cdan piccizni niz izmcna u posto|ccim stiuktuiama, i/ili
stvaian|c novih stiuktuia, moiao sc postici nizom diugih ncvciovatno
"dobiih" gcnctskih gicsaka po ta•no piavilnom icdoslcdu da bi sc stvo-
iio sonaini ili cholokacioni sistcm ovih slcpih miscva, a da sc istovic-
mcno pazi da sc obczbcdi ncophodni sistcm filtiaci|c ko|i osposobl|ava
|cdnog takvog slcpog misa da iskl|u•i svc signalc, osim onih ko|c sam
cmitu|c.
Tako bi, ako |c cvoluci|a ta•na, fosilni zapis ticbalo da piuzi niz
piclaznih foimi ko|c dokumcntu|u bai nckc od posicdnih stcpcna, otkii-
va|uci, na piimci, postcpcno pictvaian|c picdn|ih udova u kiila, kako
pisti posta|u svc duzi, i posicdnc stcpcnc u modifikaci|i loban|c i slusnog
apaiata da bi sc stvoiio cholokacioni sistcm kod Miciochiioptcia. Ako
|c, mcdutim, ta•an konccpt stvaian|a, ono za sta sc vciu|c da |c na|staii-
|i fosilni slcpi mis, ticbalo bi da budc 1OO´ slcpi mis. Nc bi sc naslc
piclaznc foimc ko|c bi povczivalc slcpc miscvc sa picda•kim kopncnim
sisaiima. Ko|i sc modcl, stvaian|c ili cvoluci|a, bol|c slazc sa podacima?
1cdnostavno ncma spoia - stvaian|c lako pobcdu|c. Slcdcca Kciolova
tvidn|a kazc svc:
Slcpi miscvi su mcdu na|spccializovani|im oiganizmima mcdu savic-
mcnim sisaiima. Svi su vcsti lcta•i, a bubo|cdni mikio•iioptcii ima|u
visoko iazvi|cn sonai ko|i ih osposobl|ava da lovc inscktc u miaku.
Kao i kod ptciozauiusa, stiuktuia za lct kod slcpog misa |c bila vcc
visoko cvoluiiala kada sc oni pivi put po|avl|a|u u fosilnom zapisu.
Na|staii|i skclct slcpog misa, ioda !caionyctciis, iz don|cg coccna,
izglcda gotovo |cdnak onom kod zivih slcpih miscva.
59
Niko to nc bi ickao bol|c, ali da ponovimo iadi naglaska. Picma Glcnu
Dzcpsonu (Glcnn 1cpson), nista povczano sa slcpim miscm ni|c nikad
nadcno u fosilnom zapisu sto |c staii|c od ioda !caionyctciis, a on |c u
sustini idcnti•an savicmcnom slcpom misu.
6O
Skoiasn|c istiazivan|c |c otkiilo da |c !caionyctciis imao sonaini si-
stcm ko|i sc nalazi kod savicmcnih mikio•iioptcia.
61
Tako sc slcpi miscvi
po|avl|u|u u fosilnom zapisu sasvim foimiiani, bcz tiaga picdaka ili
piclaznih foimi, i ostali su u sustini ncpiomcn|cni navodnih 5O miliona
godina otkako sc pivi put po|avl|u|u u fosilnom zapisu. Ovi dokazi apso-
lutno piotivic•c cvoluciono| tcoii|i, ali su ta•no ono sto |c picdvidcno na
osnovu konccpta stvaian|a. Oskudnost fosilnog zapisa slcpih miscva
cvolucionisti nc mogu iskoiistiti kao izgovoi, posto imamo mnogc fosilc
slcpih miscva. !osili slcpih miscva otkiivcni kod Mcscla bili su na|bio|-
ni|i od fosilnih oiganizama otkiivcnih na tom mcstu.
62
Danas su slcpi
miscvi, sa izuzctkom glodaia, na|plodni|i od svih sisaia.
Da li su mcga•iioptcii blizc povczani sa l|udima ncgo sa
mikio•iioptciima?
Koliko god to zvu•alo ncvciovatno, Dzon Pctigiu (1ohn Pcttigicw) sa
Kvinslcnd \nivcizitcta u Biisbc|nu, Austiali|a, sugiisc da su
mcga•iioptcii blizc povczani sa piimatima ncgo sa diugim slcpim
miscvima, mikio•iioptciima.
63
Posto su l|udi piimati, cvolucionisti ko|i
dclc Pctigiuovo misl|cn|c vciovali bi tako da su slcpi miscvi ko|i sc hianc
voccm takodc, ili |os blizc, povczani sa l|udima ncgo sa bubo|cdnim
slcpim miscvima. Picma Pctigiuu, komplcksni vizuclni sistcm mcga-slc-
pog misa, odnosno na•in na ko|i sc vizuclni stimulansi picnosc u mozak,
sli•an |c onomc kod piimata, ali diuga•i|i od onoga kod mikio-slcpog
misa. Pctigiu ozbil|no sumn|a da su ncivnc kaiaktciistikc ko|c koiistc i
mcga-slcpi miscvi i piimati moglc cvoluiiati nczavisno kod ovih dvc|u
iazli•itih vista oiganizama.
Kiiti•aii Pctigiuovih glcdista vciu|u da |c tczc zamisliti dva iazli•ita,
nczavisno cvoluiia|uca oiganizma ko|a zavisava|u sa istim paiom kiila
slcpog misa ko|a posto|c i kod mcga-slcpog misa i kod mikio-slcpog
misa, ncgo zamisliti nczavisno cvolutivno poicklo vizuclnih ncivnih sis-
tcma nadcnih kod ova dva tipa slcpih miscva.
64
Zastupnici konccpta
146 147
Slika 14. !otogiafi|a na|staii|cg fosilnog slcpog misa postavl|cna
picko n|cgovc ickonstiukci|c, ko|u |c uiadio 1. L. 1cpscn. Sa
naslovnc stianc •asopisa Scicncc, od 9. dcccmbia 1966.
stvaian|a su pozuiili da kazu da bi bilc dovol|nc samo |cdna ili dvc
piclaznc foimc da sc ta| spoi icsi.
Glodaii piuza|u pozitivan dokaz za stvaian|c
Rcd Rodcntia ticbao bi cvolucionistima da piuzi giupu zivotin|a idc-
alnu za cvolucionc studi|c. Po bio|u vista i iodova, glodaii nadmasu|u
svc ostalc icdovc sisaia za|cdno. Oni uspcva|u u gotovo svim uslovima.
Siguino bi, ako bi i|cdna giupa zivotin|a mogla obczbcditi piclaznc
foimc, to onda bila ova giupa.
\ poglcdu n|ihovog poickla, Romci kazc:
Poicklo glodaia |c nc|asno. Kada sc pivi put po|avl|u|u, u goin|cm
plioccnu, u iodu Paiamys, mi vcc imamo posla sa |cdnim tipi•nim,
mada dosta piimitivnim, piavim glodaiom, sa kaiaktciistikama n|c-
govog icda ko|c su dobio iazvi|cnc. \ciovatno su oni, naiavno, nastali
od nckog bazi•nog, inscktivoinog, placcntalnog pictka, ali piclaznc
foimc nisu poznatc.
65
Dal|c, piclaznc foimc izmcdu osnovnih glodaiskih tipova nisu nadcnc
u fosilnom zapisu. Na piimci, Romci kazc:
Dabiovi su vciovatno nastali od nckog piimitivnog sciuiomoifnog
pictka, ali ncma spo|nih tipova izmcdu takvih foimi i na|staii|ih oligo-
ccnskih kastoioida ko|i bi dokazali diicktnu vczu.
66
Govoicci o iodu Hystiicidac, bodl|ikavo| piasadi Staiog svcta, Romci
kazc:
!ma nckoliko fosilnih foimi, unazad do mioccna i mozda do goin|cg
oligoccna, ali onc nc da|u indikaci|c o vczi izmcdu histiicida i diugih
glodaiskih tipova.
67
Komcntaiisuci "stcnskog pacova", ioda Pctiomus, Romci kazc:
"Gotovo nista sc nc zna o piccima ioda Pctiomus."
68
O supcifamili|i
Thciidomyoidca, Romci kazc: "Za sada nc znamo nista o n|ihovim pic-
cima ili mogucim potomcima."
69
O lagomoifima (zc•cvima i kunicima),
nckad smcstcnim u |cdan podicd glodaia, ali sada stavl|cnih u poscban
icd, Lagomoipha, Romci moia piiznati da: "Lagomoifi nc pokazu|u
nikakav blizak piistup diugim placcntalnim giupama, i kaiaktciistikc
icda su dobio iazvi|cnc •ak i kod na|staii|ih poznatih foimi."
7O
Tako vidimo da icd Rodcntia, ko|i bi ticbao da piuzi odli•nc dokazc
za cvoluci|u, ako |c do cvoluci|c zaista doslo, nudi mocan dokaz za
stvaian|c.
Cuvcni niz kon|a
Kon|i picdstavl|a|u |cdnu od na|intcicsantni|ih giupa sisaia, kada sc
iadi o pitan|u poickla. Gotovo svi studcnti su upoznati sa pii•om o
"cvoluci|i" kon|a, ko|a po•in|c sa iodom Hyiacothciuim (Iohippus),
"kon|cm" vcli•inc psa sa •ctiii pista na picdn|im nogama, ko|i piolazi
piavolini|skom cvoluci|om kioz tiopistc vaii|ctctc, i zavisava sa mo-
dcinim |cdnopistim kon|cm ioda Iquus. Ali, mada sc potpisu|c pod
cvoluci|om kon|a uopstc, Biidscl (Biidscll) iz|avl|u|c da "mnogo od ovc
pii•c ni|c ta•no. . . ."
71
Diugi ima|u istc poglcdc. Dzoidz Gc|loid
Simpson, na piimci, iz|avio |c da |c nckoliko gcnciaci|a studcnata bilo
pogicsno infoimisano o piavom zna•cn|u cvoluci|c kon|a.
72
Ti autoii
vciu|u da |c cvoluci|a kon|a mnogo komplikovani|a ncgo sto sc obi•no
picdstavl|a, i visc |c u obliku scii|c gimova, ncgo u obliku divcta.
Nama poiodi•no stablo kon|a piosto izglcda kao |cdan sccnaiio
sa•in|cn od ncuklapa|ucih dclova. Nigdc, na piimci, ncma piclaznih
foimi ko|c bi dokumcntovalc piclaz iz nc-kon|skog pictka (navodno
|cdnog kondilaita) sa pct pisti|u na svako| nozi, ka iodu Hyiacothciium
sa •ctiii pista na picdn|o| i tii pista na zadn|o| nozi. Nigdc ncma
piclaznih foimi izmcdu •ctvoiopistog ioda Hyiacothciium i tiopistog
ioda Miohippus, niti izmcdu ovog poslcdn|cg ko|i ima zubc bistioca, i
tiopistog ioda Mciychippus, opicml|cnog visokokiuni•nim zubima za
pascn|c. Na|zad, |cdnopisti kon|i ko|i pasu, poput ioda Iquus, |avl|a|u sc
izncnada, bcz posicdnika ko|i pokazu|c postcpcnu cvoluci|u iz tiopistih
oiganizama ko|i pasu.
Tako nam Biidscl pii•a ovu pii•u na slcdcci na•in (zapazitc da kada
cvolucionista koiisti takvc iziazc kao sto su "izncnadni", "nagli", ili
"iapidni", govoicci o piclazima, obi•no podiazumcva da nisu nadcnc
piclaznc foimc):
Ivoluci|a mchanizama kod stopala odvi|ala sc iapidnim i naglim
piomcnama pic ncgo onim postcpcnim. Piclaz iz foimc stopala ispo-
l|cnc kod mini|atuinog ioda Iohippus ka vcccm tiopistom iodu
Miohippus bio |c tako nagao, da •ak ni|c ostavio zapis u fosilnim
naslagama. . . n|ihova stiuktuia stopala mcn|ala sc vilo iapidno u tio-
pisto stopalo kod kog |c |astu•ic ncstao, a dva bo•na pista postala u
sustini ncfunkcionalna. Na kia|u, u plioccnu, lini|a ko|a vodi ka mo-
dcinom |cdnopistom kon|u ko|i pasc, piosla |c kioz iapidni gubitak
dva bo•na pista na svakom stopalu.
73
On zatim nastavl|a timc sto kazc da ova cvoluci|a ni|c bila postcpcna,
vcc da sc odvi|ala bizim skokovima.
Novcmbia 198O. godinc, 15O cvolucionista |c zascdalo •ctiii dana u
piiiodn|a•kom muzc|u u Cikagu da bi napali ili bianili giadualisti•ku
cvolucionu tcoii|u, ili nco-daivinovsku tcoii|u cvoluci|c. O ovomc cc sc
148 149
visc govoiiti kasni|c. Oni ko|i su napadali nco-daivinovski mchanizam
cvoluci|c podizavali su to da ima malo ili nimalo dokaza za giadualizam
u fosilnom zapisu. Naiavno da |c iaspiavl|ano i o pii•i o navodno| cvolu-
ci|i kon|a. Bo|s Rcnsbcigci (Boycc Rcnsbcigci), u svom izvcsta|u o tom
sastanku, kazc:
Za populainu pii•u o cvoluci|i kon|a, ko|a sugciisc postcpcni niz
piomcna od •ctvoiopistih oiganizama vcli•inc lisicc, ko|i su zivcli pic
skoio 5O miliona godina, pa do danasn|cg mnogo vcccg |cdnopistog
kon|a, zna sc vcc dugo da |c pogicsna. \mcsto postcpcnc piomcnc,
fosili svakc posicdni•kc vistc po|avl|u|u sc potpuno diuga•i|i, opsta|u
ncpiomcn|cni, a zatim is•czava|u. Piclaznc foimc su ncpoznatc.
74
!z goin|c litciatuic |c o•ito da sc kontinuitct ko|i zahtcva tcoii|a cvolu-
ci|c nc mozc dokumcntovati iz fosilnog zapisa. Sa diugc stianc, kako to
Rcnsbcigci opisu|c, svaka od kon|skih vista po|avl|u|c sc sasvim foimi-
iana i nc dolazi do kasni|c piomcnc, pic ncgo sto ona ncstanc iz zapisa.
To |c tip dokaza picdvidcn na osnovu konccpta stvaian|a.
1cdna piili•no zapan|u|uca i obclodan|u|uca •in|cnica otkiiva sc kada
sc upoicdc scvcinoamcii•ki sa |uznoamcii•kim kopitaiima. Svi smo
upoznati sa nizom sa slikc 15. Ovo su zadn|c nogc iodova (a) Iohippus,
(b) Mciychippus, sa icdukovanim bo•nim pistima, i zadn|a noga (c)
savicmcnog ioda Iquus.
Sada poglcda|mo sliku 16. !lustiovanc su zadn|c nogc |uznoamcii•kih
kopitaia (icd Litoptcina), iodova (a) Maciauchcnia, (b) Diadiaphoius i
(c) Thoathciium. Ponovo vidimo tiopstog kopitaia (Maciauchcnia), tio-
pistog kopitaia sa icdukovanim bo•nim pistima (Diadiaphoius) i, u
ovom slu•a|u, |cdnopistog kopitaia (Thoathciium), ko|i po Romciu
naliku|c kon|u visc od bilo kog piavog kon|a, |ci |c on bio |cdnopist sa
pistima sa stianc ko|i su icdukovani|i ncgo kod modcinih ckvida.
75
Zai oni tako nc da|u |os |cdan lcp, logi•an cvolucioni niz? Nc, nikako,
|ci sc oni uopstc nc |avl|a|u po ovom icdoslcdu! Diadiaphoius, tiopisti
kopitai sa icdukovanim bo•nim pistima, i Thoathciium, |cdopisti kopi-
tai, bili su savicmcnici u mioccnsko| cpohi. Maciauchcnia, sa zadn|im
nogama ko|c su sadizalc tii potpuno iazvi|cna pista, ni|c nadcn svc do
plioccna, ko|i slcdi poslc mioccna picma cvolucionom ia•unan|u vicmc-
na, a fosili mu sc nalazc •ak i u stcnama plcistoccna. \ stvaii, kazc sc da
|c |cdnopisti Thoathciium izumio u mioccnu pic ncgo sto sc tiopisti
Maciauchcnia po|avio u plioccnu.
150 151
Slika 15. Zadn|c nogc iodova a) Iohippus, b) Mciychippus, c) Iquus.
Slika 16. Zadn|c nogc |uznoamcii•kih kopitaia, icd Litoptcina,
a) Maciauchcnia, b) Diadiaphoius, c) Thoathciium.
Tako bi cvolucionisti, kad bi dozvolili da ih vodc fosilni dokazi i n|ihovc
uobi•a|cnc pictpostavkc u poglcdu gcoloskog vicmcna, ticbalo da pict-
postavc da |c u 1uzno| Amciici |cdan |cdnopisti kopitai dao tiopistog
kopitaia sa icdukovanim bo•nim pistima, a ko|i |c opct dao kopitaia sa
tii potpuno iazvi|cna pista. Ovo |c ta•no supiotno pictpostavl|cnom
nizu dogada|a ko|i sc dcsio sa scvcinoamcii•kim kon|ima. Mi nc znamo
ni |cdnog cvolucionistu ko|i sugciisc takav niz dogada|a, ali zasto nc?
Mozda zato sto |c niz od tiopistih ka |cdnopistom scvcinoamcii•kom
kon|u postao tako populaiizovan u cvolucionim kiugovima da sc niko nc
usudu|c da sugciisc obinuti piclaz. Naiavno, ncma visc dokaza za
piclaznc foimc u 1uzno| Amciici ncgo sto ih ima u Scvcino| Amciici.
\ Rctlsnc|k foimaci|i Dzon Dc| oblasti u scvcinoisto•nom Oicgonu,
nadcn |c tiopisti Ncohippaiion sa |cdnopistim kon|cm ioda
Pliohippus.
76
Piclaznc foimc izmcdu n|ih nisu nadcnc. \ diugim
slu•a|cvima, "piimitivnc" vistc |cdnog ioda, poput onih ioda
Mciychippus, nadcnc su u gcoloskim foimaci|ama navodno mladim od
onih ko|c sadizc "napicdnc" vistc.
77
Zapiavo, dokazi nc podizava|u idc|u ko|u siioko piomovisu cvolu-
cionisti, da su tiopisti kon|i cvoluiiali u |cdnopistog. Danas posto|c
samo |cdnopisti kon|i, ali nc zato sto su cvoluiiali od tiopistih kon|a, a
zatim ih zamcnili |ci su bili cvolutivno u picdnosti. Tiopisti kon|i i |cdno-
pisti kon|i noimalno su kocgzistiiali u Scvcino| Amciici. Na piimci, u
scvcioisto•no| Ncbiaski posto|i vcliko fosilno giobl|c u ko|cm |c nadcno
iaznovisno mnostvo ptica, gmizavaca i sisaia. Ta naslaga, za ko|i kazu da
picdstavl|a mali iibn|ak, otkiio |c Ma|kl \uihis (Michacl \ooihics), kus-
tos palcontologi|c ki•mcn|aka u dizavnom muzc|u Ncbiaskc.
78
Otkiivcno |c visc od 2OO doslovno komplctnih fosilnih skclcta. Ti oiga-
nizmi, vciu|c \uihis, bili su zatipani u toku nckoliko mcscci, a nc u iznc-
nadno| katastiofi, i to padan|cm pcpcla nakon vulkanskc aktivnosti.
Mcdu bogatom sisaiskom faunom nadcno |c i pct vista kon|a:
Pscudhippaiion giatum, Coinohippaiion occidcntalc, Piotohippus
supicmus, Astiohippus sp., Ncohippaiion i Dinohippus.
79
\aii|ctcti
ioda Dinohippus ukl|u•ivali su mcsavinu tiopistih i |cdnopistih kon|a.
Mck !adcn (Mac!addcn) tako kazc:
Skoiasn|c otkiicc odli•no sa•uvanc populaci|c piimitivnog ioda
Dinohippus (iod Pliohippus autoia \uihisa (1981)) iz fosilnih slo|cva
vulkanskog pcpcla u scvcioisto•no| Ncbiaski . . . sugciisc da su nckc
individuc bilc tiopistc, a diugc |cdnopistc (\ooihics (1981). Mada |c
to takodc mogao biti slu•a| sa diugim piimitivnim kon|skim vistama za
ko|c sc iani|c mislilo da su bilc iskl|u•ivo |cdnopistc. . . .
8O
Kasni|c, Mck !adcn nam kazc:
Tako su posto|alc bai tii iazli•itc adaptivnc giupc fosilnih kon|a sa
iazli•itim postkianialnim moifologi|ama ko|c su kocgzistiialc u toku
sicdn|cg i goin|cg mioccna. Kon|i ioda Anchithciium su zadizali pii-
mitivnu tiopistu stiuktuiu stopala, ukl|u•u|uci i |astu•c na pistu. Kod
napicdnih tiopistih kon|a cvoluiialo |c |cdno unguligiadno stopalo
ko|c |c na mnogc na•inc bilo adaptivno sli•no onom kod |cdnopistih
foimi. Na|zad, |cdnopisti kon|i po|avili su sc u toku tog vicmcna, sa
lokomotoinim komplcksom ko|i sc takodc |avio kasni|c kod ioda
Iquus.
81
Tako, posto|alc su tii iazli•itc giupc kon|a ko|c su kocgzistiialc u to
|cdno vicmc - "piimitivni" tiopisti kon|i, "napicdni" tiopisti kon|i, i
|cdnopisti kon|i. \ cvolucionisti•kim publikaci|ama, vidimo ih iangiianc
u nizu ko|i sugciisc da |c "piimitivni" tiopisti kon| cvoluiiao u
"napicdnog" tiopistog kon|a, a "napicdni" tiopisti kon| |c naposlctku
cvoluiiao u |cdnopistog kon|a. O•iglcdno da to ni|c bio na•in na ko|i su
sc stvaii dcsilc. Kao sto |c iani|c dokumcntovano, ncma piclaznih foimi
ko|c bi pokazivalc kako tiopisti kon| cvoluiia u |cdnopistog kon|a. Oni
su zapiavo zivcli za|cdno. \ |cdnom kiatkom odcl|ku o litoptcinama iz
1uznc Amciikc, Mck !adcn kazc da su oni
bili giupa is•czlih |uznoamcii•kih bil|o|cda ko|i su postali |cdnopisti u
toku don|cg mioccna, oko osam miliona godina iani|c ncgo kon|i u
Scvcino| Amciici.
82
Mck !adcn nc kazc ni ic•i o •in|cnici da su sc tiopisti litoptcini navod-
no po|avili kasni|c, nakon sto |c |cdnopisti vaii|ctct is•czao.
\altci Bainhait (Waltci R. Bainhait), nakon siiokog piou•avan|a li-
tciatuic povczanc sa poicklom i iaznovisnoscu tih oiganizama obi•no
nazivanih kon|ima, iz giupc Iquidac, dosao |c do nckih izncnadu|ucih
zakl|u•aka.
83
N|cgovo istiazivan|c ga |c dovclo do zakl|u•ka da po|ava
faunc pomcsanih iodova podiazumcva populaci|c ko|c su zivclc za|cdno
i ko|c ispol|ava|u samo iclativno man|c fluktuaci|c, ili "mikiocvoluci|u",
kako to ncki •csto zovu. On |c izvcstio da gcoloski opscg taksona ukazu-
|c na to da su svi iodovi kon|a nadcni u mioccnu, i da tako, gcoloski pio-
gics ko|i cvoluci|a zahtcva nc posto|i. N|cgov kona•ni zakl|u•ak |c to da
|c fosilna giupa kon|a sastavl|cna od samo tii ioda: Hyiacothciium,
Mcsohippus i Iquus.
Pod iodom Hyiacothciium on ukl|u•u|c iodovc Oiohippus i
Ipihippus kao vaii|ctctc. On tvidi da Miohippus, Anchithciium,
Hypohippus, Mcgahippus, Aichacohippus i Paiahippus ticba da sc
giupisu kao vaii|ctcti ili vistc u okviiu ioda Mcsohippus, a da su
Mciychippus, Hippaiion, Stylohippaiion, Ncohippaiion, Nannippus,
Callipus, Pliohippus, Hippidion, Oiohippidium i Paiahippaiion svc va-
ii|ctcti ili vistc u okviiu ioda Iquus. Bainhait takodc isti•c ncdostatak
152 153
piclaznih foimi ko|c zahtcva tcoii|a cvoluci|c. On tvidi da sc idc|a da
fosilni kon|i (Iquidac) foimiia|u cvolutivni niz ko|i dcmonstiiia
makiocvoluci|u pokazala laznom, i to |asnim i kiiti•kim ispitivan|cm
dokaza.
Da li |c Hyiacothciium (Iohippus) zaista bio kon|? Hyiacothciium |c
pionadcn u Iviopi pic ncgo sto |c "Iohippus" bio otkiivcn u Scvcino|
Amciici, i naziv ioda Hyiacothciium mu |c dao poznati biitanski
anatom i palcontolog Ri•aid Ovcn (Richaid Owcn), ko|i ga |c i otkiio.
Kasni|c su otkiivcni diugi piimcici u Scvcino| Amciici, i dato im |c imc
ioda Iohippus. Kasni|c |c zakl|u•cno da su scvcinoamcii•ki piimcici
zapiavo istog ioda kao i Hyiacothciium. Ova| poslcdn|i ima piioiitct,
tako da Iohippus ni|c ispiavno imc za ovc oiganizmc. Ono sc na|•cscc
koiisti, mcdutim, ncsumn|ivo zato sto imc Iohippys zna•i "po•ctni
kon|", dok |c Ovcn imc Hyiacothciium izabiao zbog sli•nosti ovog oiga-
nizma sa oiganizmima ioda Hyiax (kunic).
Mada Hyiacothciium, ili Iohippus, ni|c bio sli•an savicmcnim kon|i-
ma, ni moifoloski ni po na•inu zivota, ova| oiganizam su izabiali da sto|i
u osnovi kon|a, amcii•ki palcontolog Mais (Maish) i diugi, i ova scma
sc •visto ustalila i u |avnosti i u nau•nim kiugovima poslc |cdnog picda-
van|a Tomasa Haksli|a u N|u 1oik Siti|u, i nakon ob|avl|ivan|a Maisovih
studi|a.
84
Nilson (Nilsson) |c istakao da |c Hyiacothciium, mada |c malo ili
nimalo li•io na kon|a, o•iglcdno moifoloski i po na•inu zivota bio sli•an
zivim oiganizmima ioda Hyiax.
85
Hyiax, kao i Hyiacothciium, ima •ctiii
pista na picdn|im i tii na zadn|im nogama. Obiazni zubi ova dva oiga-
nizma ima|u mnogc sli•nosti i sli•ni|i su onima kod nosoioga ncgo kod
kon|a. Giada i na•in zivota ioda Hyiax takodc su sli•ni onima postuli-
ianim za iod Hyiacothciium.
Tako, Nilson podizava idc|u da |c Hyiacothciium, nc podscca|uci ni na
ko|i na•in na danasn|c kon|c, bio o•iglcdno zna•a|no sli•an danasn|cm
iodu Hyiax.
Diugi takodc sumn|a|u da |c Hyiacothciium imao vczc sa kon|ima.
Na piimci, Kcikut piimccu|c:
Na pivom mcstu ni|c |asno da li |c Hyiacothciium bio picda•ki kon|.
Tako Simpson (1945) tvidi: "Mct|u (Matthcw) |c pokazao i insistiiao
da |c Hyiacothciium (ukl|u•u|uci iod Iohippus) tako piimitivan da
ni|c mnogo odicdcni|c ckvidan od tapiia, iinocciotida, itd., ali |c
uobi•a|cno smcstiti ga u koicn ckvidnc giupc."
86
Diugim ic•ima, Hyiacothciium ni|c nista sli•ni|i kon|u ncgo tapiiu ili
nosoiogu, i isto bi tako opiavdano mogao biti odabian kao picda•ki
nosoiog ili tapii. !zglcda, zato, da |c ob|cktivnost onih ukl|u•cnih u kon-
stiukci|u filogcnctskog divcta bila pod znakom pitan|a od samog
po•ctka, i da "kon|", na komc sc cclo poiodi•no stablo kon|a zasniva, ni|c
uopstc ni bio kon|.
Dal|c, Dzoidz Gc|loid Simpson |c piiznao da nigdc na ovom svctu
ncma ni tiaga fosila ko|i bi picmostio |az izmcdu ioda Hyiacothciium i
Condilaithia, icda sisaia ko|cg su cvolucionisti sugciisali kao picda•kog
iodu Hyiacothciium, a tako i svim kon|ima. \ili|am Moiis (William 1.
Moiiis), mada potvidu|c svo|c vciovan|c u filogcni|u ckvida od ioda
Hyiacothciium do ioda Iquus, kazc:
. . . filogcnctska kaiika izmcdu na|iani|ih populaci|a ioda Hyiacothc-
iium i mogucih kondilaitnih picdaka, ni|c nadcna. \ stvaii, vilo nagla
coccnska po|ava ioda Hyiacothciium, •ak i u onim podiu•|ima u ko|i-
ma su goin|o-palcoccnskc faunc dobio poznatc, zbun|u|uca |c.
87
Od ob|avl|ivan|a Kcikutovc kn|igc, ni|c ob|avl|cn ni|cdan iad o kon|i-
ma ko|i bi matcii|alno uticao na n|cgov zakl|u•ak da:
\ nckim slu•a|cvima izglcda kao da bi obiazac cvoluci|c kon|a mogao
biti •ak isto onako haoti•an kao ona| ko|i |c picdlozio Osboin (1937,
1943) za cvoluci|u giupc Pioboscidca, gdc sc "gotovo ni u |cdnom
piimciu ni|cdna poznata foima nc smatia pictkom bilo ko|c diugc
poznatc foimc; za svaku podicdcnu giupu uzima sc da |c pioistckla,
sasvim odvo|cno, i obi•no bcz ikakvog poznatog piclaznog pictka, od
hipotcti•kih za|cdni•kih picdaka u don|cm coccnu ili goin|o| kicdi"
(Romci, 1949).
88
Ako |c zaista "cvoluci|a kon|a" tako haoti•na i zakipl|cna, ova| klasi•ni
dokaz za cvoluci|u |c bcz ikakvih stvainih vicdnosti. Stvaini dokaz, sa
diugc stianc, ta•no sc uklapa u modcl stvaian|a.
Moiski sisaii
Ivolucionisti o•a|ni•ki tiazc piclaznc ili posicdnc foimc da bi dokaza-
li svo|u tcoii|u cvoluci|c. Ova situaci|a |c upadl|ivo takva u poglcdu
poickla kitova, dclfina i diugih moiskih sisaia. \ |cdno| od Romciovih
zakl|u•nih tvidn|i u n|cgovo| diskusi|i o potkopitaiima (kunici, slonovi,
moiskc kiavc), on kazc, "kunici, suilasi i moiskc kiavc bilc su vcc |asno
odicdcnc giupc u vicmc kad sc pivi put po|avl|u|u u fosilnom zapisu."
89
Olson kazc, da ako tiazimo pictkc moiskih sisaia - ti•imo u piazan zid
- kada su u pitan|u posicdni stcpcni izmcdu kopna i moia.
9O
N|cgova
piimcdba ukl|u•ivala |c tul|anc, dclfinc i kitovc.
Govoicci o kitovima, Kolbcit kazc:
Ovi sisaii moia da su imali |cdno vilo staio poicklo, |ci nikakvc
posicdni•kc foimc nisu o•iglcdnc u fosilnom zapisu izmcdu kitova i
picda•kih placcntala iz kicdc. Kao i slcpi miscvi, kitovi (koiistcci ova|
tcimin u |cdnom gcncialnom smislu) sc po|avl|u|u izncnada u don|cm
154 155
tcici|ciu, potpuno adaptiiani dubokim modifikacu|ama osnovnc si-
saiskc stiuktuic za |cdan visoko spcci|alizovani na•in zivota. Zaista,
kitovi su •ak i izolovani|i u odnosu na diugc sisaic ncgo slcpi miscvi;
oni sto|c sasvim sami.
91
\uisig (Wuisig) |c sugciisao da su dclfini mogli cvoluiiati od kopncnih
sisaia ko|i su nalikovali painim kopitaiima, kao sto su govcda, svin|c i
bivoli.
92
Sasvim |c zabavno, po•in|uci sa govcdima, svin|ama i bivolima,
pokusati vizualizovati kako su posicdnici mogli izglcdati. Po•in|uci sa
govc•ctom, mogla bi sc •ak zamisliti |cdna lini|a poickla ko|a |c picuia-
n|cno is•czla, uslcd onoga sto bi sc moglo nazvati "ncuspchom vimcta"!
\ piilogu |cdnom •lanku o kitovima, ko|i sc pic nckoliko godina
po|avio u •asopisu National Gcogiaphic Magazinc, ic•cno nam |c:
Kitovo uzdizan|c do ogiomnc vcli•inc o•iglcdno |c po•clo pic 6O mi-
liona godina kada su dlakavi, •ctvoionozni sisaii, u tiagan|u za hianom
ili sklonistcm, zasli u vodu. Kako su coni piolazili, polako su sc |avl|alc
piomcnc: zadn|c nogc su ncstalc, picdn|c nogc su sc piomcnilc u pc-
ia|a, dlaka |c ustupila mcsto dcbclom, glatkom pokiiva•u od vivn|a,
nozdivc su sc pomciilc na vih glavc, icp sc piosiiio u vcliko pcia|c, i
u plovnom vodcnom svctu tclo |c postalo ogiomno.
93
Skoiasn|ih godina |c doslo do niza otkiica fosilizovanih oiganizama za
ko|c su sc cvolucionisti uhvatili kao za stvaini dokaz da sc ncka dlakava
•ctvoionozna zivotin|a stvaino zaputila u vodu i postcpcno, tokom mi-
liona godina, cvoluiiala u kita. Stcfan Guld, ko|i |c poznat po kiitikama
na ia•un konccpta stvaian|a, pozuiio |c da ob|avi |cdan •lanak u ko|cm
opisu|c ovc nalazc zvu•nim tciminima.
94
On vciu|c da su cvolucioinisti
kona•no dosli do pobcdc nad zastupnicima konccpta stvaian|a, ko|i
tvidc da fosilni zapis nc da|c piclaznc foimc ko|c zahtcva cvoluci|a. On
|c iz|avio:
Nc mogu da zamislim bol|u pii•u za populainu piczcntaci|u naukc ili
|cdnu visc zadovol|ava|ucu, i intclcktualno zasnovani|u, politi•ku
pobcdu nad samitni•kim supainicima ko|i zastupa|u stvaian|c.
Rani|c u tom •lanku on kazc:
Oni dogmati•aii ko|i vcibalnim tiikovima mogu u•initi bclo cinim,
nikad nccc biti ubcdcni ni u sta, ali Ambulocctus |c upiavo zivotin|a
ko|u su oni pioglasili ncmogucom u tcoii|i.
Nau•nici ko|i zastupa|u konccpt stvaian|a isti•u da su cvolucionisti,
ko|i vciu|u da sc poicklo l|udskog mozga sa n|cgovih 12 mili|aidi
mozdanih ccli|a i 12O tiiliona vcza mozc piatiti unazad samo do
mcsavinc vodonika i hcli|uma, plus giavitaciona cncigi|a, ustvaii oni ko|i
mogu da vciu|u, ako to zadovol|ava tcoii|u cvoluci|c, da |c cino bclo a
bclo cino. Kao sto |c to Civcna kial|ica u "Alisi u zcml|i •uda" ickla, ako
sc dovol|no |ako vczba mozc sc povciovati u scst ncmogucih stvaii pic
doiu•ka.
Konscnzus cvolucionista postignut |c danas na dlakavom,
•ctvcionoznom mcso|cdnom sisaiu, ioda Mcsonyx, kao vciovatnom
pictku svih moiskih sisaia. Ovo misl|cn|c zasnovano |c uvcliko na dcn-
talnim dokazima i obliku loban|c. Mczonihidi su bili sli•ni vuku, pap-
kaiski mcso|cdi, ko|i su, koliko sc zna, piilazili vodi samo da |c pi|u.
Kciol kazc: "Mcsonyx |c bio vcli•inc i piopoici|a vuka, i mozda |c imao
sli•an na•in zivota."
95
Guinimo sad ovog vuka, ili ova| oiganizam nalik
vuku, u okcan, i poglcda|mo kuda nas on vodi, picma cvolucionom scc-
naii|u.
Pivi izvcsta| ticao sc |cdnog novog otkiica fosila ioda Basilosauius.
Basilosauius |c bio vcliki zmi|oliki ki•mcn|ak nadcn u stcnama coccna
po•ctkom 19. vcka. N|cgovo imc, ko|c zna•i "kial|cvski gustci", dao mu
|c R. Hailan 1934. godinc, |ci |c mislio da |c to gmizavac. Kasni|c su ga
diugi smatiali sisaiom, ali |c imc ostalo. Godinc 199O. su Gingciis
(Gingciich), Smit (Smith) i Simons ob|avili da su 1987. i 1989. piikupili
243 dclimi•na skclctna dcla ioda Basilosauius u Dolini Rcuglodon, na
scvciu pustin|c u ccntialnom Igiptu.
96
\z piili•no vclika picdn|a stopla
i nogc, ova| oiganizam |c imao komplctan pai zadn|ih nogu, ali malih za
takav |cdan oiganizam. Mada su izvcstili da |c vccina zglobova dobio
foimiiana, da su •asica i pctni gomol| vcliki za umctan|c snaznih misica,
i da kolcno ima komplcksan zatvaia|uci mchanizam, oni vciu|u da su
zadn|i udovi bili picmalcni da bi pomagali u plivan|u i da nisu mogli
podizavati tclo na kopnu. Stoga su spckulisali da su zadn|i udovi bili
vciovatno koiisccni kao pomocna sicdstav pii paicn|u. Ivolucionisti
pictpostavl|a|u da su kaili•nc kosti nadcnc kod nckoliko modcinih kito-
va bilc onc ko|c su picostalc od kopncnih picdaka. Ovc kaili•nc kosti nc
picdstavl|a|u, mcdutim, iudimcntnc stiuktuic ko|c su bilc na putu da
is•cznu. Onc ima|u vilo vaznu funkci|u. Kailica kod onih savicmcnih
kitova ko|i |c ima|u sluzi kao sidio za icpioduktivnc oiganc.
97
Da li |c Basilosauius bio kit, ili na putu da postanc kit? Sta •ini kita
kitom? To svc zavisi od pictpostavki ko|c sc koiistc u tuma•cn|u.
Siguino |c da danas ncmamo kitovc ko|i ima|u picdn|c i zadn|c udovc.
Sta |c kit iadio sa mocnim picdn|im i zadn|im nogama? Sta god da |c on
bio, za iod Basilosauius zastupnici stvaian|a tvidc da ni|c bio oiganizam
ko|i |c bio posicdan izmcdu vuka ili zivotin|c sli•nc vuku, i kita.
Godinc 1983. novinski naslovi po cclom svctu su uzvikivali, na osnovu
|cdnog •lanka Gingciisa i n|cgovih kolcga,
98
o otkiicu takozvanog pii-
mitivnog kita ko|i |c uspostavio vczu izmcdu kitova i n|ihovog
hipotcti•kog kopncno-sisaiskog pictka, papkaiskog sisaiskog mcso|cda,
ioda Mcsonyx. Ta| fosilni matcii|al sasto|ao sc samo od zadn|cg dcla
156 157
loban|c, dva fiagmcnta don|c vilicc, i izolovanih goin|ih i don|ih
obiaznih zuba. Tom oiganizmu |c dato imc Pakicctus inachus.
Ova| fosilni matcii|al nadcn |c u fluvi|alnim civcnim scdimcntima, ili
naslagama pioizvcdcnim aktivnoscu ickc i obo|cnim matcii|alom ispia-
nim iz gvozdcnih iuda. Ova foimaci|a tako picdstavl|a tcicsti•nu ili kon-
tincntalnu naslagu. Mcdu fosilnim ostacima povczanim sa iodom
Pakicctus dominiia|u kopncni sisaii. Nc-sisaiski ostaci ukl|u•u|u diugc
tcicsti•nc ostatkc kao sto su puzcvi, iibc (naio•ito somovi), koin|a•c i
kiokodili. Ovi nalazi ukazu|u pic na ic•nu i kontincntalnu, ncgo na
moisku sicdinu, kakva bi sc o•ckivala za kita ili kitoliki oiganizam. \ilo
|c zna•a|no to sto |c slusni mchanizam ioda Pakicctus bio kao ona| kod
kopncnog sisaia, pic ncgo ona| kita, posto ncma dokaza da |c mogao
•uti usmcicni signal pod vodom, niti ima ikakvog tiaga vaskulaiizaci|c
sicdn|cg uva iadi odizavan|a piitiska za vicmc ion|cn|a. Autoii su tvidili
da zubi naliku|u onima kod mczonihida, ko|i su sc mozda hianili
lcsinama, mckuscima ili •vistom bil|nom matcii|om. Na osnovu ovih
nalaza, izglcda na|vciovatni|c da Pakicctus ni|c bio nista visc do |cdan
kopncni sisai, bcz ikakvc vczc sa moiskim sisaiima.
\ skoii|c vicmc, tvidn|a o moguccm otkiicu |cdnc kaiikc izmcdu kop-
ncnih i moiskih sisaia, nasla sc u |cdnom •lanku ob|avl|cnom u |anuaiu
1994. godinc u •asopisu Scicncc.
99
Ta| •lanak |c posluzio kao osnova,
opct, za novinskc naslovc siiom SAD-a. Na piimci, klivlcndski Plain
Dcalci |c ob|avio ta| izvcsta| u |cdnom •lanku od 16. |anuaia 1994.
godinc, sa naslovom ispisanim zadcbl|alim slovima: "!osil za ko|i sc misli
da piipada hoda|uccm kitu - ova| oiganizam mozc biti ncdosta|uca kaii-
ka." Posto kitovi nc hoda|u po kopnu, skcptici bi odmah dovcli u pitan|c
nazivan|c ovog oiganizma kitom, sta god da |c on mogao biti. Zapiavo,
u |cdnom komcntaiu ob|avl|cnom u istom bio|u •asopisa Scicncc, u
ko|cm |c i oiiginalni nau•ni izvcsta|, pisac kazc: "Autoii piuza|u nckc
dokazc za piividno apsuidni zakl|u•ak da su kitovi bili sposobni za
hodan|c po kopnu."
1OO
Ti istiaziva•i dali su svom nalazu imc
Ambulocctus natans, od ambulaic (hodati), cctus (kit) i natans (pliva-
|uci). Oni tako vciu|u da |c ova| oiganizam i hodao po kopnu i plivao u
vodi. \ svom izvcsta|u, autoii kazu: "Za iazliku od savicmcnih kitova,
Ambulocctus |c siguino bio sposoban da hoda po kopnu, vciovatno na
na•in sli•an savicmcnim vodcnim lavovima ili tul|anima. \ vodi |c on
kombinovao kictan|c savicmcnih tul|ana, vidii i kitova. . . Kao takav,
Ambulocctus picdstavl|a |cdnog kiiti•nog posicdnika izmcdu kopncnih
sisaia i moiskih kitova."
1O1
1avl|cno |c da su Hans Tcviscn (Hans Thcwisscn), doccnt anatomi|c na
Mcdicinsko| skoli Scvcioisto•nog Oha|a; Tasii Huscin (Tasscci
Hussain), piofcsoi anatomi|c na Haivaid \nivcizitctu, i M. Aiif, gcolog
pii Gcoloskom diustvu Pakistana, bili piisutni pii iskopavan|u tog fosila,
1992. godinc u bidima zapadno od !slamabada, Pakistan. Magazin Plain
Dcalci |c uz svo| •lanak ob|avio i sliku tog fosila. Kad su ncki sa !nstituta
za piou•avan|c stvaian|a poglcdali tu sliku, a zna|uci da su Tcviscn i
kolcgc nazvali ta| oiganizam kitom, bili su, piiiodno, vilo skcpti•ni |ci
nisu nikad vidcli slona ko|i lcti niti kita ko|i hoda. \ svom •lanku,
Tcviscn i kolcgc tvidc da |c Ambulocctus bio otpiilikc vcli•inc
danasn|cg muz|aka moiskog lava, tczak oko 3OO kg, i da |c imao iobusan
iadius i ulnu (dvc kosti u goin|o| podlaktici). Oni izvcstava|u da bi stiuk-
tuia podlakticc dopustala mocno lakatno ispiuzan|c uz pomoc tiiccpsa,
i da su, za iazliku od onih kod savicmcnih kitova, i lakat i glczan| (picd-
n|ih udova) i pisti bili savitl|ivi i sinovi|alni (podmazivani). Saka |c bila
duga i siioka, sa pct pisti|u. Butna kost |c bila kiatka i dcbcla, a stopala
su bila ogiomna. Nozni pisti zavisavali su kiatkim falangama ko|i su
nosili ispup•cni papak. Oni sugciisu, da za iazliku od savicmcnih kitova,
Ambulocctus |c imao dug icp, i da vciovatno ni|c imao kiakc. Pitan|c
|c, sta |c iadio |cdan kit, sa zadn|im udovima ko|i su zavisavali stopalom
sa papcima, ili sa bilo ko|om vistom snaznih picdn|ih i zadn|ih udova ko|i
su bili diza|niiani za hodan|c po kopnu.
Ob|avl|cno |c da |c fosil ioda Ambulocctus nadcn u alcviitskom i gli-
novitom slo|u, ko|i |c sadizavao otiskc lisca i obil|c moiskih puzcva ioda
Tuiitclla, |cdnog moiskog puza. Ovo bi sugciisalo da |c on zivco blizu
moiskc obalc, hiancci sc mozda kopncnim zivotin|ama i/ili bil|kama, i
mozda zalazcci u potiazi za hianom u moiski plicak da bi |co puzcvc i
mckuscc. Oni izvcstava|u da su ti fosilni slo|cvi don|c-do-sicdn|c mio-
ccnski, i oko 12O mctaia visi od onih u ko|ima |c nadcn Pakicctus. Bcita,
u svo|im komcntaiima na spis Tcviscna i n|cgovih kolcga, da|c staiost od
52 miliona godina za scdimcntc u Pakistanu u ko|ima |c nadcn
Ambulocctus. Tcviscn i n|cgovi saiadnici u svom spisu spomin|u staiost
od 52 miliona godina za iod Pakicctus, ko|cg naziva|u "na|staii|im
kitom". Ambulocctus, ko|i |c imao vclikc picdn|c udovc i papkaiskc zad-
n|c udovc, nadcn |c u slo|cvima oko 12O mctaia visim ncgo Pakicctus.
On stoga nc mozc biti staii|i. Pakicctus sc naziva na|staii|im kitom. Pa
ipak sc kazc da Ambulocctus dokumcntu|c piclaznc na•inc kictan|a u
cvoluci|i kitova. Da li stc zbun|cni? ! mi smo. 1avl|cno |c da zubi naliku-
|u onima diugih aihcoccta, za ko|c cvolucionisti vciu|u da su bili ili
aihai•ni kitovi ili picci kitova. Zubi aihcoccta su, mcdutim, tako sli•ni
onima kod mczonihidnih kopitaia, da su dva aihcoccta, Gandakasia i
!zhthylcstcs, poznati samo po zubima, bili oiiginalno klasifikovani kao
mczonhidi.
1O2
M•cdlidzc (G. A. Mchcdlidzc), iuski stiu•n|ak za kitovc, mada
podizava to da Aichcoccti zauzima|u |cdnu posicdnu pozici|u izmcdu
kopncnih sisaia i tipi•nih Cctacca, kazc da |c pioblcm filogcnctskc vczc
izmcdu Aichcoccta i modcinih Cctacca vilo kontiavcizna stvai. On
158 159
izvcstava da |cdan bio| autoia smatia da su Aichcoccti komplctno izolo-
vana giupa, ko|a ncma nista za|cdni•ko sa tipi•nom giupom Cctacca.
1O3
Ako |c ovo misl|cn|c ta•no, onda aihcoccti, navodno aihai•ni kitovi, nisu
uopstc bili kitovi i nisu bili picci kitova.
Tiagan|c po tckstovima o sisaiima za fosilima oiganizama ko|i bi
nalikovali iodu Ambulocctus ni|c dalo ncki oiganizam blisko sli•an iodu
Ambulocctus, mada Allodcsus, |cdan is•czli vodcni mcso|cd za koga sc
vciu|c da |c picdak moizcva, ima nckc sli•nosti.
1O4
Mozda nc bi ticbalo da smo izncnadcni timc sto sc Tcviscn i n|cgovc
kolcgc usudu|u da zovu iod Ambulocctus kitom, kad zapazimo •in|cnicu
da Robcit Kciol, u svo|o| obimno| kn|izi Ivoluci|a i palcontologi|a
ki•mcn|aka, iznosi ncvciovatnu tvidn|u da "|c i poicd kia|n|c iazlikc u
na•inu zivota, logi•no sa stanovista filogcnctskc klasifikaci|c ukl|u•iti
mczonhidc u giupu Cctacca".
1O5
Ncvciovatno! Tc nalik vuku zivotin|c
sada su kitovi! Ko kazc da cvolucionisti ncma|u piclaznc foimc? Svako
ko naziva vuka kitom nc bi ticbalo da ima pioblcma da nadc "piclaznc
foimc".
Zavisna cpizoda u ovo| scii|i (bai sto sc ovog spisa ti•c) |c izvcsta|
Gingciisa, Raza, Aiifa, Anvaia (Anvai) i Zoic (Zhoic) da su otkiili |os
|cdan fosil |cdnog takozvanog aihcoccta, za ko|cg tvidc da |c bio posicd-
nik izmcdu sisaia i kitova.
1O6
Nazvali su ta| oiganizam Rodhocctus kas-
iani. Nasli su ta| fosil u |ugozapadnom dclu pakistanskc piovinci|c
Pcndzab i vciu|u da |c stai 46-47 miliona godina. Oni opisu|u kaiaktc-
iistikc ovog oiganizma, za ko|cg vciu|u da ukazu|c da |c mogao da nosi
svo|u tczinu na kopnu. \ciu|u da |c imao i osobinc ko|c bi ukazivalc da
|c bio |cdan piili•no sposoban pliva•, •incci tako |cdnog oiganizma ko|i
bi bio posicdni•ki izmcdu kopncnih sisaia i moiskih sisaia.
1csu li ovi oiganizmi zaista bili posicdnici •i|i su cvolucioni picci bili
oiganizmi sli•ni vuku, a •i|i su potomci zavisili kao kitovi, dclfini i moi-
ska piasad? !li su bili, kao sto M•cdlidzc vciu|c (i ostali ko|c spomin|c)
|cdna izolovana giupa ko|a ni|c imala nista za|cdni•ko sa obi•nim kitovi-
ma? Ovdc sc zastupnici stvaian|a, i cvolucionista M•cdlidzc i n|cgovi
cvolucionisti•ki kolcgc sasvim slazu - to su bili oiganizmi ko|i su imali
mozaik osobina, upiavo kao i pcia|aii (tul|ani, moiski lavovi, moizcvi) i
siicnc (moiskc kiavc i dugonzi - ko|i sc po|avl|u|u sasvim foimiiani u
fosilnom zapisu, bcz tiaga piclaznih foimi) i nisu imali nikakvc vczc sa
bilo ko|im navodnim piccima kitova i dclfina.
Modcini kitovi sc dclc na dvc glavnc vistc - kitovc zubanc, odontocctc
(podicd Odontoccti) i kitovc plo•anc, misticctc (podicd Mysticcti).
Odontoccti ukl|u•u|u kitovc ubicc, naivalc (•i|i muz|ak ima dugu, spiial-
no uvi|cnu kl|ovu ko|a sc piuza iz goin|c vilicc), ul|csuic, dclfinc i
moisku piasad. Balcni, na|vcci od modcinih kitova, ukl|u•u|u piavc
kitovc, kitovc pcia|aic i plavc kitovc, ko|i mogu iziasti do •ak 3O mctaia
u duzinu i tcziti •ak 15O tona.
Na•in zivota kitova sc u ogiomno| mcii iazliku|c od onog ko|cg ima|u
oiganizmi ko|i zivc na kopnu. Da bi odgovoiili na tc uslovc i da bi mogli
da zivc na takav spccifi•an na•in, kitovi su opicml|cni bio|nim
ncvciovatno spcci|alizovanim oiganima.
1O7
Ivolucionisti su piinudcni da
vciu|u, da kakva god poticba mogla biti, bcz obziia kako komplcksna i
160 161
Slika 19. Askcptosauius, vodcni gmizavac iz sicdn|cg tii|asa Sva|-
caiskc. Piiblizno 2 mctia dug. !z Kuhn Schnydci, Ncu|ahisblatt
Natuif. Gcs. Zuciich 176:1-119 (1974).
Slika 18. Basilosauius, ko|i |c dostizao visc od 25 mctaia u duzinu.
1cdan od sugciisanih picdaka za kitovc. !z Kcllogg, Caincgic
!nstitutc Washington Publication 482:1-366 (1936).
Slika 17. Mcsonyx. Skclct mcso|cdnog mcsonihida iz coccna
Scvcinc Amciikc. !z W. B. Scott, 1. Acad. Nat. Sci. Philadclphia
9:155 (1888).
ncobi•na, nasumi•nc gcnctskc gicskc moglc su pioizvcsti poticbnc
stiuktuic na saviscno kooidiniian na•in.
Na piimci, da bi sc hianio skampima tamo gdc ih |c dovol|no, kao i
oktopodima, kitovi moia|u da ionc da vclikih dubina. Obi•nc zivotin|c
to nc mogu •initi. Ni|cdan od takozvanih posicdnih tipova o ko|ima |c
iani|c govoicno - Basilosauius, Pakicctus, Ambulocctus, Rodhocctus -
ni|c bio opicml|cn za to. Ncki dclfini sa lakocom ionc do skoio 4OO
mctaia. Kl|unasti kit mozc ioniti do dubinc od picko 5OO mctaia.
Na|vcci od kitova zubana, ul|csuia (dug oko 2O mctaia i tczak oko 6O
tona), lako ioni do |cdnog, a mozc •ak i do tii kilomctia u dubinu.
Da bi podnco ogiomnc piitiskc na tako vclikim dubinama, ko|i su vcc
na dubinama od oko 1 km gotovo 1OO puta vcci od onog na nivou moia,
loban|ski i slusni apaiati kita moia|u biti vcoma spccifi•no modifikovani,
ukl|u•u|uci i vilo povccanu vaskulaiizaci|u oka. \l|csuia ima |cdnu
vcliku komoiu ko|a sadizi nckoliko stotina litaia spcimnog ul|a, sto sc
mcn|a u skladu sa dubinom i tcmpciatuiom da bi sc omogucilo piila-
godavan|c plovnosti. Pic ion|cn|a, ova| kit piolazi kioz 1O-minutnu
vczbu disan|a da bi n|cgovi misici, kiv i pluca uskladistili kisconik.
N|cgova kiv sadizi 5O´ visc hcmoglobina ncgo l|udska, i dok l|udi
koiistc samo 1O-2O´ udahnutog vazduha za cncigi|u, ova| kit mozc da
iskoiisti 8O-9O´. \ toku ion|cn|a, samo 9O´ n|cgovog kisconika poti•c
iz pluca, dok 41´ dolazi iz kivi, a 5O´ iz misica i tkiva. ! mnogo diugih
ncophodnih modifikaci|a poticbno |c da kit poscdu|c za takav
ncvciovatan •in ion|cn|a. Dok su na vclikim dubinama, ovi kitovi |cdu
hil|adc lign|i (u stomaku |cdnc ul|csuic nadcno |c 2O.OOO lign|i), kao i
dzinovskc oktopodc.
Da bi mogli da "vidc" u tamnim dubinama, kitovi zubani su opicml|cni
sonaiom, ili cholokacionim sistcmom. Zabclczcno |c da oni mogu •uti
zvukc cmitovanc pod vodom sa udal|cnosti od 1OO kilomctaia. Oni i
pcva|u pod vodom i ima|u piili•no vcliki icpcitoai.
Mladun•ad kitova sc iada|u pod vodom. Kad bi sc iadala na na•in
l|udskih bcba - sa glavom napicd - nc bi piczivcla. Svi kitovi sc iada|u sa
icpom napicd. Mladun•ad kitova moia|u da sisa|u pod vodom. Kad bi
moiala da sisa|u na obi•ni na•in, ona bi sc ili ugusila ili bi umila od gladi.
Ali, ovdc ncma pioblcma. Mlc•nc zlczdc ma|kc kita opicml|cnc su
misicima ko|i |c osposobl|ava|u da bizo ubiizgava mlcko u usta
mladun•cta pod takvim piitiskom da bi on iznad vodc stvoiio vodoskok
dva mctia visok. Mlcko ma|kc kita sadizi 42´ masnocc i 12´ piotcina,
u poicdcn|u sa 4,4´ masnocc i 1´ piotcina kod mlcka zcnc. Mladun•c
plavog kita pi|c oko 1OO litaia mlcka dncvno, dobi|a|uci na tczini oko 8O
kilogiama svaki dan.
Ncki cvolucionisti vciu|u da kitovi plo•ani (Mysticcti) i kitovi zubani
(Odontoccti) ima|u odvo|cno poicklo, a diugi da su oni cvoluiiali od
|cdnog za|cdni•kog aihcocctskog pictka. Kad sc odontoccti i misticcti
pivi put po|avl|u|u u fosilnom zapisu, oni su vcc |asno picpoznatl|ivi,
kako |c i picdvidcno na osnovu konccpta stvaian|a.
1O8
Kitovi plo•ani su
opicml|cni sa |cdnom plo•om ko|a sc foimiia od iubova o•vislc kozc, i
ko|a sc piuza nanizc od usta u paialclnim kistastim nizovima. Ovi kitovi
filtiiia|u ogiomnc koli•inc moiskc vodc da bi izdvo|ili i |cli sicusni plan-
kton, oiganizmc ko|i pluta|u po povisini. Dzinovski plavi kit mozc
piogutati •ak 7O tona vodc od|cdnom, koiistcci ogiomni oigan u obliku
dzcpa ko|i sc nalazi iza n|cgovih usta, gila i giudi.
1asno |c da nalazi uvcliko nagin|u konccptu stvaian|a o poicklu
moiskih sisaia. Poticbna |c ogiomna vcia u •uda, tamo gdc ih natuia-
listi•ka filozofi|a zapiavo zabian|u|c, da sc povciu|c da |c ncka dlakava,
•ctvoionozna zivotin|a upuzala u vodu i postcpcno, tokom cona, dovcla
do po|avc kitova, dclfina, moiskih kiava, tul|ana, moiskih lavova,
moizcva i diugih moiskih sisaia, a uz pomoc visc hil|ada i hil|ada nasu-
mi•nih gcnctskih gicsaka. Ova| slcpi mctod piomasa|a i pogodaka,
navodno |c stvoiio mnogc visoko spcci|alizovanc komplcksnc oiganc i
stiuktuic bcz ko|ih ovi kitovi nc bi mogli funkcionisati - komplcksnc
stiuktuic ko|c bi na po•ctnim stcpcnima bilc potpuno bcskoiisnc i
stctnc. \idimo, tako, da |c tcoii|a cvluci|c |cdna ncvciovatna vcia.
\kiatko
Kao sto |c piimcccno, posto|i vcliki bio| fundamcntalnih iazlika
izmcdu gmizavaca i sisaia. Posto|c nckc stiuktuic kod sisaia ko|c su
ncvciovatno komplcksnc, kao sto |c Koiti|cv oigan, ko|c ncma|u
homologc stiuktuic kod gmizavaca, i tako bi moialc biti stvoicnc dc
novo. Rcpioduktivni sitcmi sisaia su fundamcntalno diuga•i|i od onih
kod gmizavaca. Samo sisaii ima|u mlc•nc zlczdc. Samo sisaii ima|u di|a-
giagmu, i ncma nista homologo kod gmizavaca odaklc bi ona mogla
potcci. Nastanak komplcksnih cholokacionih sistcma kod slcpog misa i
kitova pikosi cvolucionom ob|asn|cn|u.
Kao sto |c piimcccno, i tcmcl|no aigumcntovano u ovom poglavl|u,
|azovi u fosilnom zapisu izmcdu glavnih tipova su sistcmatski, i obi•no
vcliki. Piclaznc foimc, naio•ito onc ko|c sc moia|u vizualizovati kao onc
ko|c vodc do visoko spcci|alizovanih sisaia, kakvi su slcpi miscvi, nc
nalazc sc u fosilnom zapisu. Slazcmo sc sa tvidn|om Gulda i Ildiidza da:
Na viscm nivou cvolutivnog piclaza izmcdu bazi•nih moifoloskih tipo-
va, giadualizam |c uvck u ncvol|i, mada on osta|c "zvani•na" pozici|a
vccinc zapadnih cvolucionista. Glatkc posicdnikc izmcdu Bauplanc
gotovo |c ncmogucc konstiuisati, •ak i u misaonim ckspciimcntima; za
n|ih siguino ncma dokaza u fosilnom zapisu (•udni mozaici kao
Aichacoptciyx nc ia•una|u sc).
1O9
162 163
Piimati
Covck, Homo sapicns, smcstcn |c u icd Piimatcs, |cdan od 32 icda si-
saia. Zivi piimati ukl|u•u|u piosimianc (lcmuii, loiisi i taizi|cii); ma|-
munc Novog svcta; ma|munc Staiog svcta; i •ovckolikc ma|munc
(giboni, oiangutani, goiilc i simpanzc). Covck i ovi oiganizmi smcstcni
su za|cdno u icd Piimatcs |ci dclc izvcsnc za|cdni•kc kaiaktciistikc. Na
piimci, svi piimati ima|u sakc sposobnc za hvatan|c, ostai vid, ostai sluh,
iclativno slabo •ulo miiisa, i iclativno vcliki mozak (piosc•an loban|ski
kapacitct •ovcka |c oko tii puta vcci od onoga bilo ko|cg zivog •ovcko-
likog ma|muna). Ivolucionisti smatia|u da to sa•in|ava |cdnu piiiodnu
giupu, to |cst da tc sli•nosti posto|c zato sto su ti oiganizmi potckli od
|cdnog za|cdni•kog pictka. \idccc sc u slcdcccm poglavl|u, mcdutim, da
cmbiioloski, moifoloski i gcnctski dokazi piotivic•c idc|i da |c posto|a-
n|c sli•nih stiuktuia kod iazli•itih zivotin|a (homologih stiuktuia)
uziokovano naslcdcm od za|cdni•kih picdaka. Nau•nici ko|i zastupa|u
konccpt stvaian|a smatia|u da tc sli•nosti posto|c |ci na•in zivota tih
oiganizama zahtcva poscdovan|c tih kaiaktciistika. Ma|muni, •ovckoli-
ki ma|muni i piosimiani zahtcva|u iukc sposobnc za hvatan|c tokom svo-
|ih aiboicalnih (po divccu) aktivnosti. Covcku i ovim oiganizmima su
takvc sakc poticbnc za manipulisan|c hianom i diugim ob|cktima. Posto
•ovck i ovi diugi piimati nc lovc plcn piiklan|a|uci nos uz tlo, nc zahtc-
va|u ostio •ulo miiisa, ali zato n|ihovc mnogc aktivnosti zahtcva|u ostai
vid i sluh. N|ihov na•in zivota zahtcva |cdan visi nivo intcligcnci|c, i tako
i n|ihovc vccc, cfikasni|c mozgovc. Otac taksonomi|c, Kail Linc (Caiolus
Linnacus), zastupnik konccpta stvaian|a, bio |c pivi ko|i |c smcstio
•ovcka i ovc diugc oiganizmc u icd Piimatcs, ali siguino nc zbog bilo
kakvih cvolucionih implikaci|a.
To da |c •ovck fundamcntalno diuga•i|i od svih diugih oiganizama,
ukl|u•u|uci i •ovckolikc ma|munc, izglcda ncospoino nau•nicima ko|i
zastupa|u stvaian|c i vccini l|udi. Mada cvolucionisti tvidc da |c •ovck
piosto cvoluiiao malo visc ncgo •ovckoliki ma|muni, •ak i oni piizna|u
ogiomnu iazliku ko|a tu posto|i. Kaitmil (Caitmill), Pilbcam i !sak
(!saac) kazu to ovako:
Od daivinovskc icvoluci|c, kada su tiadicionalnc zapadnc idc|c o nat-
piiiodnom poicklu •ovc•anstva picstalc da budu intclcktualno
icspcktabilnc, nau•nici sc boic da ob|asnc l|udsku vistu kao |cdan
cfckat piiiodnih uzioka. Ali oni, gcncialno, uzima|u za svo| zadatak to
da ob|asnc kako su l|udska bica dosla do toga da sc iazliku|u tako
mnogo i tako zna•a|no od diugih zivotin|a. \ piihvatan|u ovc pic-
daivinovskc dcfinici|c n|ihovog pioblcma, nau•nici ko|i piou•ava|u
l|udsku cvoluci|u natovaiili su scbi paiadoksalni posao ob|asn|avan|a
kako su uzioci ko|i opciisu u piiiodi pioizvcli u slu•a|u vistc Homo
sapicns cfckat ko|i |c iadikalno diuga•i|i od bilo •cga diugog u piiio-
di.
1
164 165
7. PorekIo •oveka
Slika 2O. Klasifikaci|a savicmcnih piimata
Da, zaista, •ovck |c iadikalno diuga•i|i od bilo •cga diugog u piiiodi,
ukl|u•u|uci i •ovckolikc ma|munc; i cvolucionisti, svc od Daivina, vilo su
ncpii|atno fiustiiiani u svo|im pokusa|ima da otkii|u dokazc zivotin|skog
poickla za •ovcka. \ svom •lanku nazvanom "!ilogcni|a visih piimata -
zasto sc nc mozcmo odlu•iti?", Holmkvist (Holmquist), Mu|amoto i
Gudman (Goodman) tvidc:
Za sada nc posto|i dcfinitivno slagan|c ni oko ta•nog icda gian|an|a
niti o difcicnci|alnim stopama cvoluci|c mcdu visim piimatima, i
poicd piikupl|cnih moifoloskih, imunoloskih, piotcinskih i nuklcin-
sko-kisclinskih podataka tokom dcccni|a, i bio|nih iazumnih tcoii|skih
modcla za analizu, tuma•cn|c i iazumcvan|c tih podataka. O tii |asno
ncukoicn|cna filogcnctska stabla. . .
2
Sa svim tim podacima, ko|c su tokom mnogih godina istiazivan|a
sakupilc hil|adc biologa, palcoantiopologa, imunologa, biohcmi•aia i
diugih, zasto ncma slagan|a u poglcdu putan|c •ovckovc cvoluci|c?
Ta•no zato sto, kao sto piizna|u, to divo ncma koicn|c. Niti ima stabla,
niti gianc. Svc sto posto|i od tog divcta su vihovi giana.
Palcoantiopolog Bcinaid \ud (Bcinaid Wood) izia•c svo|u fiustiiia-
nost na ova| na•in:
Zna•a|no |c to sto taksonomi|a i filogcnctskc vczc na|iani|ih poznatih
picdstavnika nascg vlastitog ioda, Homo, osta|u nc|asnc.
Napicdovan|a u tchnikama za apsolutno datiian|c i ponovnc
pioccnc samih fosila, u•inili su ncodizivim |cdnostavni |cdnolini|ski
modcl l|udskc cvoluci|c u ko|cm |c Homo habilis smcnio austialo-
pitckusc, a zatim cvoluiiao picko vistc H. cicctus u vistu H. sapicns -
ali |os sc ni|c po|avio |asan altcinativni konscnsus.
3
Dzciold Lovcnsta|n (1ciold Lowcnstcin) i Adiicn Zilman (Adiicnnc
Zihlman), nakon ob|avl|ivan|a svog stava, zasnovanog na n|ihovom
tuma•cn|u fosilnog zapisa da |c •ovck hodao na dvc nogc pic ncgo sto
mu |c mozak postao vcci, kazu:
Ali sc na anatomi|u i fosilni zapis nc mozcmo oslan|ati piilikom dcfi-
nisan|a cvolucionih lini|a poickla. Pa ipak, palcontolozi upoino •inc
upiavo to. Oni sc okupl|a|u pod zastavom |cdnc mctodologi|c zvanc
kladistika, u ko|o| |c poiodi•no stablo piimata konstiuisano na osnovu
"piimitivnih" i "napicdnih" cita (vccinom zuba i kosti|u), ko|c su ili
za|cdni•kc ili nisu. Za|cdni•kc piimitivnc kaiaktciistikc su "piimi-
tivnc" |ci dolazc od istog pictka; izvcdcnc kaiaktciistikc ko|c nisu
za|cdni•kc otkiiva|u odvo|cnc cvolutivnc putan|c. Sub|cktivni clcmcnt
u ovom piistupu giadn|c cvolucionog divcca, ko|cg mnogi palcon-
tolozi zagovaia|u sa gotovo vciskim zaiom, dcmostiiian |c iczultatom:
Ncma ni|cdnog poiodi•nog divcta o ko|cm sc svi slazu. Napiotiv, goto-
vo svaku zamislivu kombinaci|u i pcimutaci|u zivih i izumilih homini-
da picdlozio |c ova| ili ona| kladisti•ai.
4
Lovcnsta|n i Zilman o•iglcdno nc picpozna|u ta| sub|cktivni clcmcnt
u svo|im vlastitim zakl|u•cima, mada malo iani|c u tom •lanku piizna|u
da:
!maginaci|c sc otima|u kontioli u piizivan|u slikc nascg na|staii|cg
pictka - oiganizma od ko|cg su potckli i •ovckoliki ma|muni i l|udi.
Ova| picdak ni|c o•iglcdan u anatomi|i •ovckolikih ma|muna i l|udi,
niti u fosilnom zapisu, vcc |c cvidcntan samo u ncvidl|ivom svctu gcno-
ma unutai ccli|c.
5
Kao sto su i diugi palcoantiopolozi piiznali, Lovcnsta|n i Zilman
otkiiva|u da:
\ toku pioslog vcka, otkiiva• svakog novog hominida ili hominoida
picdlagao ga |c za potcnci|alnog l|udskog pictka.
6
\ stvaii, piakti•no svakom komadicu kosti ko|a sc otkiila bio |c dat
novi naziv vistc. Kakvo |c uzivan|c ici za tudim stopama i kakva |c slava
u palcontologi|i osim ako sc nc nadc fosil ko|i ukazu|c na piavi put l|ud-
skog poickla, naio•ito ako sc tvidi da |c to na|staii|i fosil na tom pol|u?
A ni|cdno pol|c naukc ni|c visc piozcto idcologi|om od tiagan|a za
•ovckovim pictkom. To |c ncizbczno u ovom pol|u naukc, gdc su kia|n|i
zakl|u•ak i svako usputno opazan|c odicdcni vlastitim poglcdom na svct
istiaziva•a.
Ivolucionisti uzima|u da su pivi piimati bili sli•ni |cdnom oiganizmu
nalik lcmuiu (adapidi) ili oiganizmu nalik taizi|ciu (omomidi) o ko|ima
govoii kao o "piosimianima sa savicmcnog aspckta", mada |c spoino sa
ko|cg savicmcnog aspckta. !osili ovih oiganizama nadcni su u Scvcino|
Amciici, Iviopi i Azi|i u stcnama smcstcnim u coccnski pciiod. Do
ncdavno sc za tii oiganizma •i|i su fosili nadcni u stcnama palcoccna,
ioda Phcnacolcmui, !gnacius i Plcsiadapis, smatialo da vciovatno mogu
biti iani picci piosimiana. !stiazivan|c |c sad pokazalo da ovi oiganizmi
nisu bili uopstc povczani sa piimatima, vcc sli•ni iodu Cynoccphalus,
|cdnom savicmcnom kalugu ili "lctcccm lcmuiu" (ko|i niti |c lcmui, niti
lcti, vcc samo |cdii kioz vazduh).
7
Kako |c |cdan palcoantiopolog zalos-
no ickao: "Mogli bistc icci da |c iana cvoluci|a piimata kakvu znamo,
upiavo od|cdiila kioz piozoi." Ovc •in|cnicc su stvoiilc vcliki |az izmcdu
piosimiana i bilo ko|cg sugciisanog pictka.
Mada su piimati navodno cvoluiiali od |cdnog bubo|cdnog pictka,
ncma niza piclaznih foimi ko|i bi povczivao piimatc i bubo|cdc. Ilvin
Simons (Ilwyn Simons), |cdan od vodccih svctskih ckspciata na pol|u
piimata, moia piiznati da: "\pikos poslcdn|im nalazima, vicmc i mcsto
poickla icda Piimatcs osta|u obavi|cni ta|nom."
8
Romci piimccu|c da su
sc iani lcmuii po|avlili "izncnada kao doscl|cnici sa nckog ncpoznatog
166 167
podiu•|a".
9
Ovo |c moiao icci s obziiom na to da palcontolozi piosto nc
mogu, na osnovu fosilnog zapisa, da utvidc kako su sc lcmuii po|avili.
Kclso |c piimctio da:
Piclaz od bubo|cda u piimatc ni|c dokumcntovan fosilima. Osnova
znan|a o tom piclazu zasniva|u sc na zakl|u•cima o zivim foimama.
1O
Situaci|a sc ni|c piomcnilao od kako su sc ovc pubikaci|c po|avilc, |ci
Kciol kazc:
Spccifi•no poicklo piimata mcdu piimitivnim cutcii|ima ni|c
ustanovl|cno. . . . Nikakvc izvcdcnc kaiaktciistikc nisu dcmonstiiianc
kao onc |cdinstvcno za|cdni•kc ianim piimatima i ianim •lanovima
bilo ko|cg diugog icda.
11
Mozcmo, daklc, vidcti da sc od samog po•ctka poicklo •itavog icda
piimata nc mozc odicditi iz fosilnog zapisa. Ako su piimati cvoluiiali,
ticbalo bi da posto|c nizovi piclaznih foimi ko|i vodc unazad do n|ihovih
bubo|cdnih picdaka, ali takvc piclaznc foimc nisu nadcnc. Naiavno, to
|c upiavo ono sto zastupnici konccpta stvaian|a i o•cku|u da zapis
pokazc.
Poscbni bubo|cd ko|cg su cvolucionisti sugciisali kao pictka piimata |c
iov•ica. Ova| zakl|u•ak sc baziiao na iadu \ilficda Lc Gios Klaika
(Wilficd Lc Gios Claik) na azi|sko| iov•ici, Tupaia, 2O-ih godina 2O.
vcka. Lc Gios Klaik |c smatiao da sc mogu vidcti mnogc sli•nosti
izmcdu iov•ica i piimata. Piou•avan|a u piotcklih pai dcccni|a pokaza-
la su, mcdutim, da Lc Gios Klaik ni|c bio u piavu. 1os 1966. godinc,
Kcmbcl (C. B. G. Campbcll) u svo| kiitici ovc navodnc vczc kazc:
Pokusao sam da ukazcm na vcliki bio| skoiasn|ih piou•avan|a •i|i
iczultati ukazu|u na to da bliska vcza izmcdu iov•ica i piimata ni|c
vciovatna.
12
Kcmbcl sugciisc da |c bilo piiiodcnc piivla•nosti u nizu: iov•ica -
lcmui - taizi|ci - •ovckoliki ma|mun - •ovck, sto |c bilo u vcliko| mcii
odgovoino za n|cgovo piihvatan|c. Ncma sumn|c da |c diugi faktoi bila
autoiitativna pozici|a ko|u |c Lc Gios Klaik zauzimao u antiopologi|i.
Kad govoii autoiitct, oni ispod - zuic da sc postio|c u icd.
\ skoii|c vicmc |c R. D. Maitin, na osnovu svo|ih piou•avan|a
matciinskog ponasan|a iov•ica i piimata, zakl|u•io da "iov•ica ni|c na
spisku l|udskih picdaka".
13
Za iazliku od piimata, ko|i svc vicmc iskazu-
|u matciinsku biigu, Maitin |c piimctio da zcnka iov•icc posccu|c lcglo
samo oko dcsct minuta u •ctidcsct osam sati, za ko|c vicmc do|i mladc.
To |c |cdina biiga ko|u im ukazu|c. Dal|c, pioccnat masnocc u mlcku
iov•icc iznosi 25´, dok |c kod piimata tipi•no samo 1-3´, i nikada nc
piclazi 5´. Maitin takodc piimccu|c •in|cnicu da vilo dctal|na analiza
iov•ica, ob|avl|cna u |cdno| skoiasn|o| kn|izi ko|u |c izdao Lakct (W. P.
Luckctt), gotovo sasvim iskl|u•u|c bilo kakvc odicdcni|c vczc izmcdu
iov•ica i piimata.
! dal|c sc akumuliia|u moifoloski i fizioloski dokazi da ncma vczc
izmcdu piosimiana i iov•ica. \ svo|o| publikaci|i iz 199O. godinc o
poicklu piimata, Maitin ncdvosmislcno tvidi: "Sad posto|i obil|c dokaza
da iov•icc |cdnostavno nisu povczanc sa piimatima."
14
1cdno uzbudl|ivo otkiicc fosilnog giobl|a, u onomc za sta sc vciu|c da
picdstavl|a "pukotinsko pun|cn|c" kod Sanghuanga u |uzno| 1iangsu
piovinci|i, u Kini, dalo |c izmcdu mnogih sisaiskih fosila pct novih tipo-
va "ianih" piimata, od ko|ih svaki picdstavl|a |cdnu |asno odvo|cnu lini-
|u poickla.
15
Ti piimati su ukl|u•ivali adapidc, omomidc, i |cdan fosil
oiganizma piakti•no idcnti•nog sa savicmcnim taizi|ciom. Za zivog
taizi|cia sada sc kazc da picdstavl|a "zivi fosil". Nalaza•i ovih fosila vciu-
|u da su oni oko 45 miliona godina staii, sto pomcia taizi|cia oko 3O mi-
liona godina dal|c, unazad u pioslost. Poicd toga, posto sc za adapidc i
omomidc sada zna da su savicmcnici modcinim taizi|ciima, ni|cdan od
n|ih nc bi mogao biti picdak taizi|ciima.
Kclso, Maitin i diugi ob|asnili su da ncma fosila piclaznih foimi ko|c
povczu|u piimatc sa iov•icama (bubo|cdima). Kcmbcl, Maitin i mnogi
diugi sada su dokumcntovali •in|cnicu da ncma dokaza iz piou•avan|a
zivih iov•ica ko|i bi ih povczali sa piimatima. Tako ncma dokaza ni u
168 169
Slika 21. !ilipinski taizi|ci.
sadasn|osti ni u pioslosti ko|i bi povczivali piimatc sa bilo ko|im diugim
oiganizmima. Na samom po•ctku, cvoluciono poicklo •ovcka ncgiiano
|c aktuclnim cmpiii|skim nau•nim dokazom. Piimati, kao giupa, sto|c
potpuno izolovani od svih ostalih oiganizama.
Kao sto smo piimctili, antiopoidi ukl|u•u|u ma|munc Novog svcta -
Platyihhini, i ma|munc Staiog svcta - Cataiihini. Navodno, picma cvolu-
ciono| pii•i, antiopoidi su cvoluiiali iz |cdnc od piosimianskih lini|a -
adapida ili omomida. !z ko|c, spccifi•no, to zavisi od toga ko pii•a tu
pii•u. Posto|i, mcdutim, ogioman ponoi izmcdu piosimiana i ma|muna
ili antiopoida. Gcncialno sc uzima da su ma|muni Novog svcta, ili
siiokonosni ma|muni, imali odvo|cno cvolutivno poicklo od ma|muna
Staiog svcta, ili uskonosih ma|muna. Ncma, mcdutim, fosilnih piclaznih
foimi ko|c bi povczivalc ma|munc sa bilo •imc diugim. Antiopolog
Suzan Kascl (Susan Cachcl) kazc:
Raspolozivi fosilni zapis nc dokumcntu|c piclaz izmcdu piosimiana i
antiopoida. . . i tako moifologi|a posto|ccih antiopoida posta|c od
na|vccc vaznosti.
16
Ilizabct Kulota (Ilisabcth Culotta) izvcstava da:
\ ncko| ta•ki |c |cdna giupa divcigiiala od nizih piimata (ili piosimi-
ana) i dovcla do antiopoida. Ali niko nc mozc icci sa siguinoscu kako
|c ta| picdak izglcdao, |ci posto|i vcliki |az u fosilnom zapisu izmcdu
piimitivnih i napicdnih foimi. "Stavitc svc piimatc na gomilu, i uvck
cctc moci da izdvo|itc antiopoidc od diugih", kazc Dzon Gligl (1ohn
G. Glcaglc) sa Dizavnog \nivcizitcta N|u 1oik u Stoni Biuku. "Oni sc
tako |asno iazliku|u da |c tcsko iznaci odaklc dolazc." . . . Ncdostatak
piclaznih fosilnih foimi ni|c zaustavio palcoantiopologc da odabiia|u
svo|c omil|cnc kandidatc za picthodnikc antiopoida. . . .
17
Ncma piclaznih foimi izmcdu ma|muna Novog svcta i n|ihovih pict-
postavl|cnih picdaka, piosimiana. Tako Romci tvidi: "Malo sc zna, na
zalost, o fosilno| istoii|i |uznoamcii•kih ma|muna."
18
Kclso kazc:
Dctal|i cvolucionc pozadinc ma|muna Novog svcta, Platyiihinac,
ncsumn|ivo bi bili infoimativni i intcicsantni, ali na zalost, o n|ima
znamo vilo malo.
19
\ poglcdu ma|muna Novog svcta, Kciol kazc:
Platiiini su ogiani•cni na 1uznu i Sicdn|u Amciiku kioz cclu svo|u
istoii|u. Na|iani|i poznati fosil |c Bianisclla, piipadnik savicmcnc
famili|c Ccbidac iz sicdn|cg do goin|cg oligoccna Bolivi|c.
2O
R. D. Maitin bclczi da:
Poznati fosilni zapis ma|muna Novog svcta za 1uznu i Sicdn|u
Amciiku |c, iskicno ic•cno, piili•no iazo•aiava|uci u mnogim poglc-
dima. Svaki od zna•a|nih piimatskih fosila iz 1uznc Amciikc su, kako
|c pokazano goic, ukl|u•cni ili mcdu "lcmuioidc" ili mcdu "taisioidc"
don|cg tcici|aia. Poicklo ma|muna Novog svcta stoga osta|c mistcii|a,
posto su svi zna•a|ni fosili poznati iz goin|cg oligoccna i mioccna, i do
tog stcpcna oni ispol|ava|u bio|nc kaiaktciistikc ko|c ih |asno povczu-
|u sa savicmcnim foimama. Zapiavo, glavni fosili ko|i su opisani
naliku|u bcz izuzctka piavim ma|munima Novog svcta (famili|a
Ccbidac). . . .
21
Sasvim |c o•iglcdno da su ma|muni Novog svcta, kada sc pivi put
po|avl|u|u, upiavo to - ma|muni.
Kataiini ukl|u•u|u ma|munc Staiog svcta (uskonosc ma|munc),
•ovckolikc ma|munc i •ovcka. \ poglcdu n|ihovog poickla, Simons
kazc: "Mada sc ta ic• koiisti, zapiavo sc u fosilnom zapisu nc zna za
takvu stvai kao sto |c `piotokataiini`."
22
\ |cdno| kasni|o| publikaci|i on
kazc:
Ni |cdan |cdini fosil piimata iz coccnskc cpohc sa bilo kog kontincnta
nc izglcda kao piihvatl|iv picdak vclikog podicda kataiina, ko|i obuh-
vata svc zivc visc piimatc Staiog svcta, ukl|u•u|uci i •ovcka.
23
(Ovi
"iani" piosimii bili su dotada nadcni |cdino u Scvcino| Amciici i
Iviopi.)
A. 1. Kclso kazc:
Ncsumn|ivo, fosilna dokumcntaci|a po|avc ma|muna Staiog svcta
mogla bi piuziti k|u•ni uvid u opstu cvolucionu sliku piimata, ali, u
stvaii, ta| zapis |cdnostavno nc posto|i.
24
R. D. Maitin kazc:
Mada sc iani fosilni dokazi ma|muna Novog svcta mogu opisati kao
iazo•aiava|uci, oni su bogati u poicdcn|u sa onima za ma|munc Staiog
svcta.
25
!osilni zapis tako nc da|c bilo kakav dokaz za piclaznc foimc izmcdu
piosimiana, navodno na|iani|ih ma|muna, i bilo ma|muna Novog svcta ili
ma|muna Staiog svcta. Ovdc sc sicccmo sa |os |cdnim ogiomnim |azom
u fosilnom zapisu. Piclaznc foimc ncdosta|u tamo gdc su picko poticb-
nc cvoluciono| tcoii|i.
Slcdcci koiak na cvoluciono| lcstvici ukl|u•u|c postanak oiganizama
sli•nih •ovckolikim ma|munima od n|ihovih pictpostavl|cnih ma|muno-
likih picdaka. Ovdc sc opct sicccmo sa vclikim ponoiom. Ncma
piclaznih foimi ko|c bi sc moglc idcntifikovati kao takvc, izmcdu ma|-
muna i •ovckolikih ma|muna.
Covck i •ovckoliki ma|muni klasifikovani su u supcifamili|u
Hominoidca, i svi takvi oiganizmi naziva|u sc hominoidima. 1cdna scma
picdlozcna za cvoluci|u hominoida piikazana |c na slici 22. Kao sto sc
170 171
mozc vidcti na di|agiamu, cvolucionisti sc slazu da su simpanza i goiila
nasi na|blizi siodnici mcdu •ovckolikim ma|munima.
Ivolucionisti vciu|u da |c nckada u pioslosti posto|ala populaci|a
oiganizama sli•nih •ovckolikim ma|munima, ko|a sc odvo|ila u potpo-
pulaci|c, od ko|ih |c |cdna dala goiilc, a diuga sc opct iazdvo|ila da bi
dala simpanzc i •ovcka. \icmc kada |c zivco ta| poslcdn|i za|cdni•ki
picdak •ovckolikog ma|muna i •ovcka |c vilo diskutabilno. Tckucc
pioccnc vaiiia|u od •ctiii miliona godina do oko •ctinacst miliona go-
dina, zavisno ko pii•a tu pii•u. Mozda to pokazu|c koliko sc zaista malo
zna o tomc. Posto palcontolozi tck ticba da nadu tog pictpostavl|cnog
za|cdni•kog pictka •ovckolikih ma|muna i •ovcka, on osta|c stiiktno
|cdan hipotcti•ki oiganizam.
Kao sto |c vcc spomcnuto, vccina cvolucionista smatia da su simpanza
(Pan) i goiila (Goiilla ) mnogo blizi •ovcku ncgo oiangutan (Pongo).
Ta| zakl|u•ak zasnovan |c na molckulainim, biohcmi|skim, i hiomozom-
skim podacima. Na piimci, kad |c DNK •ovcka i afii•kih •ovckolikih
ma|muna (goiila i simpanzi) hibiidizovana, |avio sc 1,1´ baznc nc|cd-
nakosti, dok |c ncslagan|c izmcdu •ovcka i oiangutana 2,4´.
26
!ilogcni|u zasnovanu na ovom tipu podataka sada |c, mcdutim, ospoiio
Dzcfii Svaic (1cfficy Schwaitz), piofcsoi antiopologi|c na Pitsbuiskom
\nivcizitctu.
Svaic isti•c da od dvadcsct scst |cdinstvcnih cita ko|c •ovck dcli sa
zivim hominoidima, svih dvadcsct scst dcli sa oiangutanom, samo dcvct
sa simpanzom i goiilom, i pct sa gibonom (Hylobatcs).
27
Nckc od osobi-
na ko|c •ovck dcli sa oiangutanom, ali nc i sa afii•kim •ovckolikim ma|-
munima, ukl|u•u|u, po Svaicu, dugu dlaku, iazdvo|cni|c mlc•nc zlczdc,
na|duzc vicmc tiudnocc (|cdnako kod •ovcka i oiangutana), dcbclu kut-
n|a•ku glcd, obiaznc zubc sa niskim gicbcnima, snosa| ncvczan za spcci-
fi•ni dco mcnstiualnog ciklusa, i na|visc cstiiol nivoc za vicmc mcnstiu-
alnog ciklusa. Svaic smatia da ti podaci pokazu|u da |c •ovck blizc
povczan sa oiangutanom ncgo sa afii•kim •ovckolikim ma|munima. On
poii•c zna•a| vclikog dcla molckulainih i biohcmi|skih podataka ko|i
navodno pokazu|u blizu vczu izmcdu •ovcka i afii•kih •ovckolikih ma|-
muna ncgo izmcdu •ovcka i oiangutana, a tuma•i |cdan picostali dco
podataka kao pokazatcl| da su •ovck i oiangutan blizc povczani ncgo
•ovck i afii•ki •ovckoliki ma|muni.
Nau•nici ko|i zastupa|u konccpt stvaian|a tvidc da sli•nost nc
ustanovl|ava obavczno i gcnctsku vczu (o homologi|i, ili sli•nostima u
moifoloskim citama izmcdu •ovcka i hominoida, govoiicc sc u slcdcccm
poglavl|u). Oni stoga nalazc da |c zaniml|ivo to sto su cvolucionisti
sposobni da dodu do sasvim piotivic•nih zakl|u•aka, ko|i zavisc od toga
ko|c sc sli•nosti koiistc da bi sc ustanovila povczanost. To |c naio•ito
iziazcno u ovom slu•a|u, |ci Svaic ospoiava koiisccn|c molckulainih i
biohcmi|skih podataka za ustanovl|avan|c filogcnctskih vcza izmcdu
•ovcka i •ovckolikih ma|muna.
\ilo iazo•aiani svo|im pokusa|ima da konstiuisu filogcnctsko cvolu-
ciono divccc zasnivano na fosilnom zapisu, zbog sistcmatskog odsustva
piclaznih foimi, cvolucionisti u poslcdn|c vicmc glasno isti•u koiisccn|c
molckulainih podataka za uspostavl|an|c navodnih vcza. Zastupnici
stvaian|a su ospoiili zakl|u•kc zasnovanc na takvim podacima, i poz-
diavl|a|u pomoc iz samih cvolucionih kiugova, kao sto |c ova ko|u piuza
Svaic.
Zna•cn|c takvih vcza u ustanovl|avan|u navodnc cvolucionc
povczanosti zapiavo |c postalo konfuzno, na ncki na•in, iadom
Bcnvcnistc i Todaia ob|avl|cnom 1976. godinc.
28
Kao sto |c iani|c
pomcnuto, DNK hibiidizaciona ispitivan|a ko|a su obavili Bcnvcnistc i
Todaio pokazu|u da su afii•ki •ovckoliki ma|muni - goiila i simpanza,
mnogo blizi •ovcku od onih azi|skih - oiangutana i gibona. Mcdutim,
hibiidizaci|a DNK goiila, simpanza, oiangutana, gibona i •ovcka sa
DNK kopi|om babun tipa C viiusa, otkiili su da l|udska DNK hibiidizu-
172 173
Slika 22. Sugciisana filogcnctska scma za hominoidc
|c sa DNK kopi|om babun viiusa u istom stcpcnu kao i DNK gibona i
oiangutana, i da |c stcpcn hibiidizaci|c l|udskc, gibonskc i oiangutanskc
DNK sa babun tipom C viiusa DNK kopi|c bio man|i od onog DNK goii-
la i simpanzi. Na pivi poglcd, ovo ukazu|c da |c •ovck blizc povczan sa
oiangutanom ncgo sa goiilom i simpanzom, posto DNK •ovcka i oian-
gutana hibiidizu|c sli•no sa babunskim tipom C viiusa, dok icakci|a
DNK •ovcka, goiilc i simpanzc, sa babunskim tipom C viiusa ni|c bila
ckvivalcntna.
Takav zakl|u•ak, mada u skladu sa podacima ko|c iazmatia Svaic, ipak
|c u supiotnosti sa zakl|u•cima zasnovanim na diugim DNK hibiidiza-
cionim piou•avan|ima, i sa konscnzusom mnogih cvolucionista da |c
•ovck blizc povczan sa goiilom i simpanzom ncgo sa oiangutanom.
Bcnvcnistc i Todaio stoga sugciisu idc|u da iczultati baziiani na babun
tipu C viiusa DNK kopi|a, nc pokazu|u da |c •ovck blizi oiangutanu i
gibonu ncgo goiili i simpanzi, vcc da su tc sli•nosti i iazlikc uziokovanc
•in|cnicom da su picci •ovcka bili azi|skog poickla, dok su picci goiilc i
simpanzc bili afii•kog. Oni sugciisu da |c l|udski picdak, nakon sto sc
iazdvo|io od pictka goiilc i simpanzc, migiiiao u Azi|u i tamo ostao
nckoliko miliona godina. Tako oni postuliia|u da sc vcliki dco l|udskc
cvoluci|c odvi|ao u |cdnom podiu•|u dalcko od Afiikc, ko|a |c dom
babuna, goiila i simpanzi, i da |c •ovck, ili n|cgovi picci, migiiiao icla-
tivno skoio u Afiiku. Ncizlozcnost babunskom tipu C viiusa, ko|i bi bio
iasiicn u Afiici, ali nc i u Azi|i, navodno |c dozvolila viiogcnima •ovcka,
oiangutana i gibona da divcigiia|u visc ncgo oni kod goiilc i simpanzc.
Ova mastovita piipovcst opct nas podscca da |c tcoii|a cvoluci|c u•in|c-
na tako plasti•nom, da sc bcz obziia na to kakvi podaci bili, ona mozc
dovol|no iskiiviti da sc svc uklapa. Danas vccina cvolucionista piihvata
afii•ko poicklo •ovcka. Mi smatiamo da nam sli•nosti ili iazlikc u
ovakvim podacima nc govoic nista o gcnctskim vczama.
Romci smatia simpanzc i goiilc "na|visim zivim •lanovima
antiopoidnc giupc". Sta sc mozc icci o n|ihovom poicklu? On kazc:
"Nasc poznavan|c fosilnc istoii|c ovih visih •ovckolikih ma|muna i pict-
postavl|cnih l|udskih picdaka |c na ovom nivou vilo slabo."
29
Ncki su
zamislili da sc picci simpanzc, goiilc i oiangutana mogu naci mcdu
vistama ioda Diyopithccus, fosilnim •ovckolikim ma|munima nadcnim
u Afiici, Iviopi i Azi|i.
3O
Zasto |c to tako, u na|man|u iuku izglcda nc|as-
no.
Sta mogu antiopolozi icci o l|udskom poicklu od n|cgovog
zamisl|cnog ma|munolikog pictka? Pilbcam kazc:
Doslo |c do toga da |c opstc piihvaccno, mada na dosta maglovit na•in,
da |c pic-plcistoccnskim hominidnim piccima koicn ncgdc u diio-
pitckusima.
31
Kada |c nau•nik piisil|cn da ncsto "pictpostavi" na "dosta maglovit
na•in", o•ito |c da piibcgava sasvim ncnau•nim mctodama da bi
ustanovio ono sto nc mozc val|anom nau•nom mctodom. Kakvc bi
•udnc osobinc palcoantiopolozi mogli otkiiti kod |cdnc zivotin|c pa da
im to dopusti da zakl|u•c, sa |cdnc stianc, da |c ona bila picdak
simpanzc, goiilc i oiangutana, a opct sa diugc stianc da |c ona picdak
l|udskc iasc?
Pilbcam sc o•iglcdno nc slazc sa opstom pictpostavkom da su diio-
pitckusi bili picci •ovcka. On |c iziazio uvcicn|c da su diiopitckusi bili
picvisc spcci|alizovani, vcc picvisc ma|muni da bi pioizvcli hominidc.
32
Kontiavciza oko ioda Diyopithccus, pivog otkiivcnog vclikog fosilnog
•ovckolikog ma|muna, danas |c zu•na kao i uvck. Bcgum |c ncdavno
iziazio misl|cn|c da |c Diyopithccus blizak iodak afii•kih vclikih
•ovckolikih ma|muna
33
(goiilc i simpanzc su vcliki afii•ki •ovckoliki
ma|muni; oiangutan - azi|ski •ovckoliki ma|mun, zivi na Boincu u
Sumatii, a mali •ovckoliki ma|muni - giboni i si|amski ma|muni -
Hylobatcs - zivc u !sto•no| !ndi|i i 1uzno| Azi|i). Sa diugc stianc, na
osnovu |cdnc novc fo-silnc loban|c iz sicdn|c-mioccnskih stcna Spani|c,
navodno 1O-12 mi-liona godina staiim, Sola i Kolci (Kohlci) tvidc da |c
Diyopithccus naio•ito povczan sa oiangutanom.
34
Bcz obziia na svaku
mogucu sli•nost, bilo sa oiangutanom ili sa goiilom i simpanzom,
Diyopithccus ni|c imao izvcdcnc osobinc za vccinu poznatih kaiaktciis-
tika poticbnih da budc moguci picdak bilo vclikih •ovckolikih ma|muna
ili l|udi.
35
Sta |c sa dokazima u fosilnom zapisu za piclaznc foimc ko|c vodc do
modcinih •ovckolikih ma|muna - goiila, simpanzi, oiangutana, gibona -
i onima ko|c vodc do •ovckovog navodnog pictka sli•nog •ovckolikom
ma|munu - austialopitckusa? Oni sc nigdc nc mogu naci. \otson
(Watson) kazc da:
Savicmcni •ovckoliki ma|muni, na piimci, izglcda da su sc po|avili od
niotkuda. Ncma|u pioslosti, ncma|u fosilnog zapisa. A piavo poicklo
savicmcnih l|udi - uspiavnih, golih bica ko|a piavc oiuda i ima|u vcli-
ki mozak |c, ako ccmo da budcmo postcni sa samim sobom, |cdnako
mistciiozna stvai.
36
Na zalost, vccina cvolucionista ni|c tako iskicna kao \otson, ali ipak
potvidu|c \otsonovu tvidn|u. Kciol kazc:
Na zalost, ncma poznatih fosilnih hominoida u Afiici u pciiodu od pic
4 i 14 miliona godina. Afii•ki •ovckoliki ma|muni Goiilla i Pan ncma-
|u fosilni zapis. Na osnovu anatomskih dokaza, oni su mogli divcigiiati
od picdaka l|udi u bilo ko|c vicmc pic oko 5 do 14 miliona godina.
37
Potvida ovih •in|cnica dolazi i od R. D. Maitina. On kazc:
174 175
Ticba piimctiti na po•ctku, da su poznati zna•a|ni fosilni ostaci za svc
vistc nabio|anc nizc (sasvim ncobi•na situaci|a s obziiom na fosilni
zapis piimata gcncialno), ali da bukvalno ncma fosilnih dokaza
povczanih sa l|udskom cvoluci|om, osim nckolicinc fiagmcnata sum-
n|ivih kaiaktciistika, pic oko 3,8 miliona godina. Picthodni pciiod
l|udskc cvoluci|c stoga osta|c potpuna mistcii|a, i na zalost, posto|i
|cdan vcliki ponoi kakvo god glcdistc da sc zauzmc u poglcdu vicmc-
na divcigcnci|c hominida i vclikih •ovckolikih ma|muna.
38
\ •lanku naslovl|cnom sa "Gdc su otisli svi piimati?", Pct Sipman (Pat
Shipman) kazc da:
Danas posto|c samo tii ioda i •ctiii vistc vclikih •ovckolikih ma|muna,
i oni su ogiani•cni na bizo is•czava|ucc tiopskc kisnc sumc ili diuga
sumovita podiu•|a. Ali ima oko dcsctak iodova i |os visc vista vclikih
hominoida poznatih iz mioccna. To zna•i da su antiopolozi suo•cni sa
mnogim dicvnim •ovckolikim ma|munima ko|i ncma|u zivc pandanc.
39
Malo kasni|c ona citiia Ma|ka Rosa (Mikc Rosc), stiu•n|aka za kic-
tan|c piimata, ko|i kazc:
Kada glcdam postkianialnc kosti mioccnskih •ovckolikih ma|muna,
dobi|am piili•no |asan i doslcdan obiazac mnogih vista. Ali to ni|c
nista sli•no onomc sto vidimo kod savicmcnih •ovckolikih ma|muna.
Mozda bi ticbalo da smatiamo onc ko|i su piczivcli kao bizainc.
1cdini iazlog zbog ko|cg bi cvolucionisti htcli da smatia|u savicmcnc
•ovckolikc ma|munc bizainim |c to sto nc mogu naci odgovaia|ucc
pictkc u onomc sto smatia|u ianim •ovckolikim ma|munima. \otson
nam kazc da su postanak savicmcnih •ovckolikih ma|muna i postanak
l|udi - mistciioznc stvaii. Maitin nam kazc da |c dugi pciiod l|udskc
cvoluci|c, ko|i |c picthodio vicmcnu od pic oko •ctiii miliona godina,
potpuna mistcii|a. Mozda su ovi dugi nizovi "ncdosta|ucih kaiika"
ncdosta|ucc piosto zato sto nisu nikada posto|alc.
Ncki cvolucionisti danas •visto insistiia|u da nc ticba tviditi da |c
•ovck nastao od •ovckolikih ma|muna, vcc da su •ovck i •ovckoliki ma|-
muni nastali od |cdnog za|cdni•kog pictka. Ovo |c piosto bcsmislica, i
sugciisano |c da bi sc idc|a o •ovckovom nastanku od •ovckoliko-ma|-
munskih picdaka u•inila piihvatl|ivi|om za |avnost. Da |c ta•no da po
cvolucionom sccnaii|u •ovck ni|c nastao ni od |cdnog savicmcnog
•ovckolikog ma|muna, vcc od |cdnog za|cdni•kog pictka savicmcnog
•ovckolikog ma|muna, da bilo ko od nas vidi ovog hipotcti•kog za|cd-
ni•kog pictka nazvao bi ga sa siguinoscu •ovckolikim ma|munom.
Danas posto|i samo |cdna |cdina vista u Hominidac, famili|i •ovcka -
Homo sapicns ili savicmcni •ovck. Sa ta•kc glcdista konccpta stvaian|a,
•ovck |c uvck bio poscban i iazdvo|cn od svih ostalih oiganizama, kao
|cdinstvcno stvoicno bicc. Picma cvolucionom stanovistu, •ovck ima
176 177
Slika 23. Sugciisani posicdnici u cvoluciono| lini|i ko|a vodi od
•ovckolikih ma|muna ka •ovcku, sa datumima ko|c danas su-
gciisu cvolucionisti.
dugu cvolucionu istoii|u, s tim da sc n|cgova poscbna lini|a poickla
odvo|ila od onc •ovckolikih ma|muna pic visc miliona godina. Svi poicd-
ni oiganizmi izmcdu •ovcka i •ovckolikih ma|muna smatiali bi sc
•lanovima Hominidac i tako bi bili nazvani hominidima. Ivolucionisti
tako vciu|u da |c bilo mnogo piclaznih vista izmcdu •ovcka i n|cgovog
poslcdn|cg za|cdni•kog pictka sa •ovckolikim ma|munima, i |os od
Daivina tia|c intcnzivno tiagan|c za tim pictpostavl|cnim piclaznim foi-
mama.
Nista nc pobudu|c nasc intcicsovan|c visc od onoga sto nagovcstava
poicklo nasc vistc. \isc od |cdnog ncpoznatog palcoantiopologa posta-
lo |c slavno picko noci zahval|u|uci scnzacionalnim i ckstiavagantnim
tvidn|ama ko|c su piatilc nalaz nckih fiagmcntainih ostataka oiganiza-
ma za ko|c doti•ni vciu|c da picdstavl|a l|udskog pictka, naio•ito ako |c
nalazistc bilo u ncko| dalcko| oblasti Afiikc ili Azi|c. Kao sto ccmo vidc-
ti, vccina takvih tvidn|i na kia|u |c pala u zaboiav, kako su dal|a
istiazivan|a i otkiica pokazala ncosnovanost tih tvidn|i, a u nckoliko
slu•a|cva sc za scnzacionalnc "nalazc" •ak utvidilo da su picvaic.
Na slici 23 navcdcni su oiganizmi ko|c su cvolucionisti sugciisali kao
posicdnikc izmcdu •ovckolikih ma|muna i •ovcka. !ma|uci u vidu da sc
za ovu navodnu cvolucionu istoii|u vciu|c da |c obuhvatala mnogc mi-
lionc godina, lista sugciisanih posicdnika |c kia|n|c siiomasna, naio•ito
posto su ncki od n|ih vcc po•cli da otpada|u sa tog divcta.
Ramapithccus gubi svo| status l|udskog pictka
David Pilbcam, nckada na 1c|lu, a sada na Haivaid \nivcizitctu, i
Ilvin Simons (Ilwyn Simons), sada na D|uk \nivcizitctu, dvo|ica
vodccih palcoantiopologa u SAD, kao i diugi, poslcdn|ih godina su
snazno podizavali iod Ramapithccus kao ianog hominida, oiganizma
ko|i u diicktno| lini|i vodi ka •ovcku.
4O
\ tom pciiodu sc •csto u
antiopolosko| litciatuii i udzbcnicima tvidilo da posto|i gcncialno sla-
gan|c da su Ramapithccus i siodni fosili (ozna•cni kao iamapitccidi) bili
picci svih piavih hominida, ukl|u•u|uci i •ovcka. Danas, u svctlu dodat-
no otkiivcnog matcii|ala, mnogi antiopolozi su odbacili iod Ramapithc-
cus kao hominidni. On sc visc nc smatia oiganizmom iz lini|c ko|a vodi
ka •ovcku.
!osilni matcii|al komc |c dato imc ioda Ramapithccus otkiio |c 1932.
godinc Luis (G. I. Lcwis), diplomiiani studcnt 1c|la, u Sivalik bidima
scvciozapadnc !ndi|c. Zapiavo |c nckoliko diugih fiagmcnata otkiivcno
1915. godinc, i kasni|c smcstcno u iamapitccidc. Diugi fosilizovani
dclovi tog oiganizma takodc su nadcni u Kcni|i, Svapskim Alpima u
Iviopi, i u piovinci|i 1unan u Kini, tako da mu |c podiu•|c bilo siioko,
na mcstima udal|cnim mcdusobno i do 3.6OO kilomctaia. \glavnom su
iad i publikaci|c Simonsa i Pilbcama 196O-tih godina postavili iod
Ramapithccus na poiodi•no stablo •ovcka. Ospoiavan|a tc idc|c nisu sc,
mcdutim, dugo nakon toga po|avila.
Di. Robcit Ikhait (Robcit Ickhaidt), antiopolog na Dizavnog
\nivcizitcta Pcnsilvani|a, bio |c |cdan od pivih ko|i |c ospoiio hominid-
ni status ioda Ramapithccus. Clanak ko|i |c ob|avl|cn 1972. godinc
41
bio
|c naslovl|cn tvidn|om:
\ zbun|u|uccm nizu ianih fosilnih hominoida, posto|i li ona| •i|a bi ga
moifologi|a ozna•ila kao l|udskog hominidnog pictka? Ako sc iaz-
motii faktoi gcnctskc vaii|abilnosti, odgovoi |c izglcda nc.
Diugim ic•ima, picma Ikhaitu, nigdc mcdu fosilnim •ovckolikim
ma|munima ili •ovckoliko-ma|munolikim oiganizmima nc mozc sc naci
ono sto bi sc moglo occniti kao piavi picdak •ovcka. Kao sto |c
piimcccno, Simons, Pilbcam i diugi su smatiali iod Ramapithccus za
hominida, a ta occna doncscna |c samo na osnovu nckoliko zuba i ncko-
liko fiagmcnata vilicc. Ikhait |c obavio dvadcsct •ctiii iazli•ita mcicn|a
na kolckci|i fosilnih zuba ko|i su piipadali dvcma vistama ioda
Diyopithccus (fosilni •ovckoliki ma|muni) i |cdno| visti ioda
Ramapithccus (pictpostavl|cni fosilni hominid), i upoicdio |c opscg va-
ii|aci|c nadcn kod tih fosilnih vista sa sli•nim mcicn|ima izviscnim na
|cdno| populaci|i simpanzi u |cdnom istiaziva•kom ccntiu, i na uzoiku
divl|ih simpanzi u Libcii|i.
Opscg vaii|aci|c kod populaci|a simpanzi bio |c zapiavo vcci od onih u
fosilnim uzoicima kod •ctinacst od dvadcsct •ctiii mcicn|a, isti kod
|cdnog, a man|i kod dcvct mcicn|a. Cak i u man|ini slu•a|cva u ko|o| |c
opscg vaii|aci|c fosilnih uzoiaka picmasivao onc kod zivih simpanzi, iaz-
likc su bilc vilo malc. Tako |c, kod mcicn|a zuba, posto|ala vcca vaii|aci-
|a mcdu zivim simpanzama, ili u |cdno| |cdino| giupi •ovckolikih ma|-
muna, ncgo sto |c bila izmcdu ioda Diyopithccus, fosilnog •ovckolikog
ma|muna, i ioda Ramapithccus, za koga sc pictpostavl|alo da |c bio
hominid. A sctitc sc, Ramapithccus |c bio pioccn|cn kao hominid
iskl|u•ivo na osnovu n|cgovih zubnih kaiaktciistika!
Ikhait |c piosiiio svo|c pioia•unc na pct diugih vista ioda
Diyopithccus i na iod Kcnyapithccus, ko|i |c po Simonsu i Pilbcamu
42
ckvivalcntan iodu Ramapithccus. Poslc tvidn|c da na osnovu pioia•una
o vcli•ini zuba ima malo osnovc za klasifikovan|c diiopitccina u visc od
|cdnc |cdinc vistc, Ikhait nastavl|a:
Ncma ubcdl|ivog dokaza o posto|an|u i|cdnc |asno odicdcnc
hominidnc vistc u toku ovog intcivala, ukoliko naziv "hominid" nc
picdstavl|a |cdnostavno svakog po|cdina•nog •ovckolikog ma|muna
ko|i ima malc zubc i odgovaia|ucc malo licc.
178 179
Ikhaitov |c zakl|u•ak da |c Ramapithccus izglcda bio •ovckoliki ma|-
mun - moifoloski, ckoloski i po ponasan|u.
Ncdavno su \okci (Walkci) i Indi|us (Andicws)
43
opisali |cdnu
ickonstiukci|u dcntalnih aikada ioda Ramapithccus, baziianu na
uzoiku ko|i |c bio komplctni|i od onih picthodno piou•avanih. Ta ickon-
stiukci|a iaz|asnila |c da Ramapithccus ni|c imao paiaboli•nu dcntalnu
aikadu kakva |c postuliiana na osnovu iani|ih ickonstiukci|a. Ta ickon-
stiukci|a |c pokazala da su dcntalnc aikadc, i iz goin|c i iz don|c vilicc
bilc vilo sli•nc, ako nc i idcnti•nc, sa onima ko|c bi sc o•ckivalc kod
•ovckolikog ma|muna.
1os skoii|a otkiica Pilbcama
44
i Alan \okcia i Ri•aida Liki|a (Richaid
Lcakcy)
45
dcfinitivno su potvidila da |c Ramapithccus bio pongid, a nc
hominid. Ta otkiica nisu ukl|u•ivala samo zubc i fiagmcntc vilicc, vcc i
dclovc loban|c, lica i nckoliko kosti|u ki•mc. \ svo|o| kn|izi Ivoluci|a
•ovcka,
46
ob|avl|cno| 197O. godinc, Pilbcam |c upozoiio:
O kictan|u, kao i o vcli•ini tcla, nc mozc sc zakl|u•ivati bcz nckih
postkianialnih kosti|u. Nc bi bilo mudio spckulisati o kictan|u ioda
Ramapithccus samo na osnovu poznavan|a n|cgovc vilicc i zuba!
Pa ipak |c, kao sto |c piiznao u svom •lanku iz 1984. godinc,
47
on dosao
do uvcicn|a da |c Ramapithccus hodao na dvc nogc iskl|u•ivo na osnovu
fiagmcnata vilicc i zuba, i |avno |c to pioklamovao. Sada |c piiznao da
|c n|cgov zakl|u•ak bio zasnovan visc na n|cgovim unapicd zamisl|cnim
idc|ama ncgo na stvainim podacima.
!osili ko|c su otkiili Pilbcam u Pakistanu, i \okci i Liki u Kcni|i, zapia-
vo su piipisani iodu Sivapithccus, •i|i su fosili pivi put nadcni 191O.
godinc u !ndi|i. Mcdutim, sada |c piiznato da su Ramapithccus i
Sivapithccus na|vciovatni|c dovol|no sli•ni da piipada|u isto| visti, ili bai
istom iodu.
48
1cdan od Pilbcamovih nalaza datiian |c na pic oko osam
miliona godina, a diugi na tiinacst miliona godina. Pilbcam izvcstava da
n|cgovi ncdavno otkiivcni fosili ioda Sivapithccus otkiiva|u spcci|a-
lizaci|c anatomskih cita lica i loban|c, idcnti•nc sa onim kod oiangutana.
Na osnovu tih dokaza, Pilbcam |c iz|avio da Ramapithccus (i
Sivapitccus, naiavno) moia biti skinut sa svog poloza|a hominida.
49
\okci i Liki izvcstava|u da n|ihovi fosili ioda Sivapithccus, za ko|c
kazu da su staii scdamnacst miliona godina, otkiiva|u vcliku sli•nost sa
savicmcnim oiangutanom.
5O
\ stvaii, \okci kazc: "1cicti•ki |c to icci, ali
mozda su oiangutani `zivi fosili`." Diugim ic•ima, \okci kazc da su zivi
oiangutani toliko sli•ni ovim fosilima ioda Sivapithccus, da |c oiangutan
180 181
Slika 24. Savicmcni oiangutan. !z Zooloskog diustva San Di|cga
1995.
Slika 25. Modcl ioda Ramapithccus u Muzc|u •ovcka u San
Di|cgu.
zivo otclotvoicn|c ioda Sivapithccus. Oni nc mogu natciati scbc da piiz-
na|u da |c Sivapithccus bio oiangutan, naiavno, |ci bi to bilo iavno |cic-
si.
Tako sc ispostavl|a da |c Sivapithccus-Ramapithccus bio |cdan oigani-
zam vilo sli•an oiangutanu, a nc oiganizam na putu da postanc •ovck.
\stanovivsi da Sivapithccus-Ramapithccus ni|c bio hominid, vcc vilo
sli•an savicmcnim oiangutanima, ncvciovatno |c da \okci sada su-
gciisc da |c ta| oiganizam bio picdak oiangutana, simpanzc, goiilc i
•ovcka!
51
Sta |c osnova za tako zapicpascu|ucu tvidn|u? Osnova za takvu
tvidn|u |c ta sto su fosili bili nadcni u Afiici (gdc su goiila i oiangutan
navodno nastali), i pictpostavl|cna staiost fosila (vccina cvolucionista
vciu|c da staiost pictpostavl|cnog za|cdni•kog pictka svih •ovckolikih
ma|muna i •ovcka moia da |c na|man|c scdamnacst miliona godina).
Tako, mada n|ihovi fosili izglcda|u bas poput oiangutanskih, oni su
pioglascni za kandidatc picdaka svih •ovckolikih ma|muna i •ovcka,
piosto zato sto su navodno dovol|no staii, i sto su nadcni na piavo|
lokaci|i!
Pic oko 2O godina |c |cdan plasti•ni modcl ioda Ramapithccus bio
izlozcn u Muzc|u •ovcka u San Di|cgu. Tamo |c picd vama sta|ao, goto-
vo od kivi i mcsa, "zivi" dokaz cvoluci|c. On ni|c bio •ovck, ni|c bio ni
•ovckoliki ma|mun. Sta|ao |c uspiavno na sasvim l|udski na•in. Bio |c
dcfinitivno |cdan posicdnik. Dok su posctioci sa ogiomnim zaniman|cm
glcdali ova| vilo vidl|ivi "dokaz" cvoluci|c, niko ni|c imao ni na|man|u
idc|u da |c on zasnovan samo na nckoliko zuba, nckoliko fiagmcnata vi-
licc, i na mnostvu unapicd zamisl|cnih cvolucionih pictpostavki. Sccamo
sc da |c Maik Tvcn (Maik Twain) |cdnom ickao da |c nauka tako fasci-
nantan picdmct bavl|cn|a, |ci mozctc dobiti tako vcliku pioizvodn|u
pictpostavki od tako bczna•a|nog ulagan|a •in|cnica!
Kao sto ccmo kasni|c vidcti, Ramapithccus |c samo |cdan u dugom
nizu oiganizama za ko|c sc s vicmcna na vicmc sugciisalo da su "kaiikc
ko|c ncdosta|u", ali za ko|c sc, kada su komplctni|i dokazi bili piiku-
pl|cni, ispostavilo da piipada|u famili|i •ovckolikih ma|muna. Dva oiga-
nizma ko|a su tako zavisila pic ioda Ramapithccus bili su Diyopithccus
i Oicopithccus. Oba su |cdno vicmc bili pioglasavani hominidima (iod
Oicopithccus su, u stvaii, iazni istiaziva•i pioglasavali ma|munom,
•ovckolikim ma|munom, hominidom, pa •ak i svin|om!),
52
ali su sad piiz-
nati za •ovckolikc ma|munc.
53
Kao sto |c iani|c spomcnuto, pictpostavl|cni za|cdni•ki picdak
•ovckolikog ma|muna i •ovcka |os ni|c otkiivcn. Mnogi cvolucionisti
vciu|u da |c ta| za|cdni•ki picdak posto|ao pic oko dvadcsct miliona
godina, ili •ak i iani|c. Iliminaci|a oiganizma na lini|i Sivapithccus-
Ramapithccus kao moguccg pictka •ovcka, ostavl|a pictpostavl|cnu
cvolucionu istoii|u •ovcka piaznom svc od hipotcti•kog iazdva|an|a
•ovckolikog ma|muna i •ovcka do austialopitckusa, datiianog na od oko
|cdan milion godina do oko •ctiii miliona godina picma cvoluciono| vic-
mcnsko| skali.
Austialopithccus - •ovckoliki ma|mun ili
ma|munoliki •ovck
Slcdcci, i mnogo skoii|i kandidat, hionoloski govoicci, za |cdnog od
l|udskih hominidnih picdaka |c Austialopithccus, ko|i |c posto|ao, vciu-
182 183
Slika 26. Picdn|i (A) i di|agonalni (B) izglcd vistc
Austialopithccus afiicanus (lcvo), i odlivak oiangutanskc loba-
n|c (dcsno). !z Rasovog (Rusch) tcksta L|udski fosili (Human
!ossils), u Rock Stiata and thc Biblc Rccoid, P. A. Zimmciman,
Id., Concoidia Pub. Housc, St. Louis, 197O.
|u cvolucionisti, od pic gotovo 4,5 miliona godina do pic samo milion
godina. Pivi ga |c otkiio Rc|mond Dait (Raymond Dait) 1924. godinc,
54
i dao mu imc Austialopithccus afiicanus. On |c istakao mnogc osobinc
loban|c sli•nc onim kod •ovckolikih ma|muna, ali |c vciovao da su nckc
osobinc loban|c, a poscbno zuba, sli•nc l|udskim. !mc Austialopithccus
zna•i "|uzni •ovckoliki ma|mun", ali |c Dait, nakon sto |c dal|c ispitao
zubc, odicdio da |c A. afiicanus bio hominid. Ta tvidn|a stvoiila |c znat-
nu kontiavcizu, |ci |c vccina onih ko|i su tada iadili na tom poslu tvidili
da |c A. afiicanus bio •ovckoliki ma|mun sa zaniml|ivim, ali nc bliskim
citama sa •ovckom. Naknadno su |os ostataka ioda Austialopithccus
otkiili Robcit Bium (Robcit Bioom), Dzon Robinson (1ohn T.
Robinson) i opct Dait.
Otkiicc Luisa Liki|a i n|cgovc zcnc, ko|c su nazvali Zin|anthiopus
bosci, ili "!sto•noafii•ki •ovck", kod Olduvai Dzoidza u Tanzani|i,
55
piivuklo |c vcliku pazn|u. Kako sc ispostavilo, oni nisu otkiili nista
sustinski diuga•i|c od onoga sto |c mnogo godina iani|c otkiio Dait.
N|ihovo istiazivan|c, mcdutim, bilo |c sponzoiisano od stianc \diuzcn|a
Nacioalnc gcogiafi|c (National Gcogiafic Socicty), i kombinaci|a
piili•no ckstiavagantnih tvidn|i od stianc samog Liki|a o n|cgovom
otkiicu, za|cdno sa publicitctom na stianicama magazina National
Gcogiafic, uspcla |c u picnoscn|u idc|c da |c Liki dosao do |cdinstvcnog
i zna•a|nog otkiicc kod Olduvai|a. Mcdutim, •ak |c i Liki kasni|c piimc-
tio da |c n|cgov Zin|anthiopus bosci |cdan vaii|ctct ioda Austialopithc-
cus, otkiivcnog godinama iani|c u 1uzno| Afiici. Zin|anthiopus bosci |c
sada klasifikovan kao Austialopithccus bosci (ncki ga smcsta|u u iod
Paianthiopus), a ncki •ak vciu|u da |c podvista vistc Austialopithccus
iobustus.
Austialopitckusi su doskoia gcncialno bili klasifikovani u dvc vistc.
1cdna |c laksc giadcna sa ncsto man|im vilicima i zubima, i nazvana |c
Austialopithccus afiiacanus (slika 26). Diuga ima masivni|c zubc i
vilicu, i poscdu|c sagitalnc i supiamastoidnc gicbcnc, nadcnc i kod goii-
la i oiangutana, i nazvana |c Austialopithccus iobustus (slika 27).
Svaka od tih zivotin|a imala |c mali mozak, loban|ski kapacitct u pio-
scku 5OO cm
3
ili man|c, sto |c na nivou goiilc, a oko |cdna ticcina
•ovc•|cg. Tc zivotin|c su tako, ncsumn|ivo imalc mozak •ovckolikih ma|-
muna, bcz obziia sta sc |os mozc icci o n|ima. Obc su imalc •ovckoliko-
ma|munskc zubc i vilicc, sto |c naio•ito o•iglcdno u slu•a|u vistc A.
iobustus.
N|ihovc dcntalnc osobinc su, kazu, pic svcga ono sto ih •ini osobcnim
i sto |c palcoantiopologc navclo da im odicdc hominidni status (slika
28). Picdn|i zubi (sckutici i o•n|aci) su iclativno mali, a dcntalna aikada
ili vili•na kiivina, visc |c paiaboli•na a man|c \-oblika, ncgo sto |c to
kaiaktciisti•no za savicmcnc •ovckolikc ma|munc. Takodc sc tvidi da |c
moifologi|a, ili oblik zuba, po mnogim osobinama visc nalik •ovc•i|o|
ncgo ono| kod •ovckolikih ma|muna. Obiazni zubi (pickut|naci i kut-
n|aci) su, mcdutim, masivni, •ak i kod laksc giadcnc, ili afiikanus foimc.
A. afiicanus, mada tczak samo 3O - 35 kg, ili vcli•inc man|cg simpanzc,
imao |c obiaznc zubc vccc od simpanzi i oiangutana, i vclikc poput onih
kod goiilc, a ovi poslcdn|i tczc i po 2OO kg. Kao poslcdica toga, vilicc su
vilo vclikc, poscbno kod vistc A. iobustus.
184 185
Slika 27. Rckonstiukci|a loban|c vistc Austialopithccus bosci
(Zin|anthiopus).
Ncki fiagmcnti kaili•nih, udnih, i kosti|u stopala tih zivotin|a naknad-
no su otkiivcni, i na osnovu studi|a tih fiagmcnata cvolucionisti su sc
slozili da su austialopitckusi hodali obi•no uspiavno. Ta idc|a sc naio•ito
u•vistila poslc snaznc podiskc takvih autoiitcta kao sto su Bium
56
i Lc
Gios Klaik.
57
Pioccna austialopitckusa od stianc Loida Zakcimana i
Cailsa Oksnaida
Skoii|ih godina su, mcdutim, takvo glcdistc ospoiili Soli Loid
Zakciman (Solly Loid Zuckciman),
58
•uvcni biitanski anatom, i Di.
Cails Oksnaid (Chailcs Oxnaid),
59
nckoliko godina diicktoi \isih studi-
|a i piofcsoi anatomi|c na Mcdisincko| skoli \nivcizitcta 1uzna
Kalifoini|a, a sad na \nivcizitctu Zapadna Austiali|a, Pcit.
Picko pctnacst godina |c |cdan istiaziva•ki tim picdvodcn
Zakcimanom piou•avao anatomskc stiuktuic •ovcka, ma|muna,
•ovckolikih ma|muna i fosila austialopitckusa. Poicdani su piakti•no svi
186 187
Slika 28. Ncpcc i zubi vistc Austialopithccus bosci.
Zin|anthiopus, kako ga |c nacitao Niv Paikci (Ncavc Paikci) za
Di. L. S. B. Liki|a.
Zin|anthiopus kako ga |c nacitao Mauiis \ilson (Mauiicc
Wilson) za Di. Kcncta Okli|a (Kcnncth P. Oaklcy).
Slika 29. Dva supiotstavl|cna poglcda cvolucionista na iod
Zin|anthiopus (A. iobustus).
iaspolozivi vazni fosilni fiagmcnti ioda Austialopithccus, za|cdno sa
anatomskim uzoicima stotina ma|muna, •ovckolikih ma|muna i l|udi.
Occn|u|uci tvidn|u Lc Gios Klaika i diugih da iod Austialopithccus
ticba klasifikovati kao |cdan iod famili|c Hominidac (famili|a •ovcka)
pic ncgo kao vistu antiopoidnih ma|muna, Zakciman |c iz|avio:
Ali |a osta|cm sasvim ncubcdcn. Gotovo uvck kada bih pokusao da
piovciim anatomskc tvidn|c na ko|ima |c zasnovan status ioda
Austialopithccus, zavisio bih ncuspchom.
6O
Zakl|u•ak Zakcimana |c da |c Austialopithccus bio •ovckoliki ma|-
mun, ni na ko|i na•in povczan sa poicklom •ovcka.
Oksnaidovo istiazivan|c navclo ga |c da iz|avi:
Mada vccina studi|a podvla•i sli•nost izmcdu austialopitckusa sa
savicmcnim •ovckom, i stoga sugciisu da su ti oiganizmi bili dvonosci
ko|i su koiistili oiuda i •i|a |c bai |cdna foima (Austialopithccus
afiicanus - "Homo habilis", "Homo afiicanus") bila gotovo diicktno
picda•ka •ovcku, niz iazli•itih statisti•kih studi|a iaznih postkianial-
nih fiagmcnata ukazu|c na diugc zakl|u•kc.
61
!z svo|ih iczultata |c Oksnaid zakl|u•io da Austialopithccus ni|c hodao
uspiavno na l|udski na•in. On kazc:
Sad su nam dostupnc iazli•itc studi|c visc anatomskih icgiona, iamc-
na, kailicc, •lanka, stopala, lakta i sakc austialopitckusa. Onc sugciisu
da za|cdni•ko glcdistc, da su ti fosili sli•ni savicmcnom •ovcku, ili da
u onim slu•a|cvima kada odstupa|u od sli•nosti sa •ovckom oni naliku-
|u vclikim afii•kim •ovckolikim ma|munima, mozc biti ncta•no.
\ccina tih fosilnih fiagmcnata |c u stvaii |cdinstvcno iazli•ita i od
•ovcka i od n|cgovih na|blizih gcnctskih siodnika - simpanzc i goiilc.
\ stcpcnu u ko|cm sli•nosti posto|c sa zivim foimama, onc tczc da
budu povczanc sa oiangutanom.
62
Na kia|u, potpuno nczavisnc infoimaci|c iz fosilnih nalaza poslcdn|ih
godina izglcda da apsolutno ukazu|u na •in|cnicu da ovi austialo-
pitckusi, od pola do dva miliona godina staii, i sa nalazista kakva su
Olduvai i Stcikfonta|n, nisu bili na putu iazvo|a u •ovcka.
63
\ skoii|c vicmc, a piatcci nckc studi|c o 1ohansonovo| visti
Austialopithccus afaicnsis ("Lusi"), Oksnaid ima da kazc ovo:
. . . austialopitckusi poznati u toku piotcklih nckoliko dcccni|a na
osnovu nalaza iz Olduvai|a i Stcikfonta|na, Kiomdiai|a i Makapans-
gata, sada su ncopozivo uklon|cni sa |cdnog mcsta u cvoluci|i l|udskc
dvonoznosti, mozda sa mcsta u |cdno| giupi malo blizo| l|udima ncgo
afii•kim ma|munima, a siguino sa mcsta u diicktno| l|udsko| lini|i
poickla.
64
\ vczi sa skoiasn|im studi|ama vistc Austialopithccus afaicnsis
("Lusi"), Oksnaid kazc:
Mada |c standaidna idc|a to da su ncki od austialopitckusa, implici-
ianih u lini|i poickla •ovckolikih foimi, nova mogucnost sugciisana u
ovo| kn|izi - gianan|c odvo|cno bilo od l|udi ili afii•kih ma|muna, dobi-
lo |c mocnu podisku. Sad sc siioko piizna|c da austialopitckusi nisu po
stiuktuii bliski l|udima, da moia da su zivcli bai dclimi•no u aiboical-
nim sicdinama, i da su mnogi od kasni|ih piimciaka bili savicmni ili
gotovo savicmcni sa na|iani|im piipadnicima ioda Homo.
65
Oksnaidov zakl|u•ak |c, daklc, da Austialopithccus ni|c povczan ni sa
•im sto zivi danas, •ovckom ili •ovckolikim ma|munom, vcc |c bio |cdin-
stvcno iazli•it. Ako su Oksnaid i Loid Zakciman u piavu, izvcsno |c da
Austialopithccus ni|c bio ni picdak •ovcka ni posicdnik izmcdu •ovcko-
likog ma|muna i •ovcka. Kao sto ccmo vidcti kasni|c, istiazivan|a mnogih
diugih tczc da snazno podizc zakl|u•kc Zakcimana i Oksnaida.
"Lusi" Donalda 1ohansona
Donald 1ohanson, |cdno vicmc vanicdni piofcsoi antiopologi|c na
\nivcizitctu Casc Wcstcin Rcscivc i kustos fizi•kc antiopologi|c u
piiiodn|a•kom muzc|u u Klivlcndu, |cdan |c od onih ncpoznatih
antiopologa ko|i su picko noci postali slavni zahval|u|uci ckstiavagan-
tnim i scnzacionalnim tvidn|ama o otkiicu fosilnih ostataka navodnih
l|udskih picdaka. Dok |c iadio u |cscn 1973. godinc, blizu Hadaia u Afai
Tiianglu Itiopi|c, sa timom ko|cg su za|cdno picdvodili 1ohanson,
Mauiic Taicb (Mauiicc Taicb), fiancuski gcolog, i Alcma|chu Asfav
(Alcmaychu Asfaw) iz Itiopskc upiavc za staiinc, 1ohanson |c otkiio
zglob kolcna malog piimata za ko|i |c pivo pomislio da |c ma|munski.
Poslc uklapan|a dclova i zapazan|a ugla pod ko|im |c izglcdalo da sc
zglob foimiia, zakl|u•io |c da |c u pitan|u zglob kolcna |cdnog hominida,
odnosno oiganizma ko|i |c bio posicdnik izmcdu •ovckolikog ma|muna
i •ovcka. Dal|c, on |c povciovao, na osnovu fosila zivotin|a ko|i su bili
nadcni u okolini, da |c ta| zglob kolcna stai tii miliona godina. Onda |c
na licu mcsta zakl|u•io da |c otkiio tii miliona godina staiog l|udskog
pictka.
66
Na putu nazad u SAD, poslc zaviscnc sczonc tiazcn|a fosila, 1ohanson
sc zaustavio u Na|iobi|u da pokazc svo| fosil kolcnskog zgloba Ri•aidu
Liki|u i Mcii Liki (Maiy Lcakcy), sinu i udovici Luisa Liki|a. Obo|c su sc
slozili da |c u pitan|u hominid. \iativsi sc u SAD, 1ohanson |c pokazao
ta| zglob Ovcnu Lovc|ou (C. Owcn Lovc|oy), piofcsoiu antiopologi|c na
Dizavnom \nivcizitctu Kcnt i autoiitctu na pol|u kictan|a. Poslc
kiatkog picglcda fosila, Lovc|ou |c iz|avio da on poti•c od |cdnog pot-
188 189
puno dvonoznog oiganizma, i da |c to |cdan "savicmcni kolcnski
zglob".
67
Za vicmc diugc sczonc kod Hadaia, oktobia 1974. godinc, Asfav |c
otkiio don|u vilicu za ko|u |c mislio da piipada babunu. 1ohanson |c,
mcdutim, iz|avio da |c piipadala hominidu. Dva dana kasni|c, Asfav |c
nasao |os dvc kosti sli•nc vilici. 1cdna |c bila ncpcc (goin|a vilica) sa svim
zubima. 1ohansonovo ob|avl|ivan|c zna•a|a tog matcii|ala na konfcicn-
ci|i za stampu u Adis Abcbi 25. oktobia 1974. godinc ukl|u•ivalo |c i
slcdccu iz|avu:
Ovi piimcici |asno ispol|ava|u citc ko|c sc moia|u smatiati indikativ-
nim za iod Homo. \zctc za|cdno, onc picdstavl|a|u na|komplctni|c
ostatkc ovog ioda sa bilo kog lokalitcta u svctu, o |cdnom vcoma
staiom vicmcnu.
Svc picthodnc tcoii|c poickla o lini|i ko|a vodi ka savicmcnom
•ovcku moia|u sc sad potpuno icvidiiati. Moiamo odbaciti mnogc
tcoii|c i iazmotiiti mogucnost da l|udsko poicklo sczc unazad do
picko •ctiii miliona godina.
68
Sli•an, smco i mastovit |czik koiistio |c i Ri•aid Liki govoicci o svom
nalazu Loban|c 147O, kao sto ccmo kasni|c vidcti. Novcmbia istc godinc,
dok |c istiazivao fosilc nckoliko kilomctaia od kampa sa diplomiianim
studcntom Tomom Gic|om (Tom Giay), 1ohanson |c nasao ono za sta |c
odmah iz|avio da |c "dclic iukc hominida".
69
\skoio su otkiili i diugc ostatkc, ukl|u•u|uci ki•mu, icbia i dclovc
loban|c i kailicc, svc okaiaktciisanc kao hominidnc. Poslc tii ncdcl|c
skupl|an|a po tom nalazistu, otkiivcno |c oko 4O´ |cdnog fosilizovanog
skclcta. Bio |c to fosil zcnkc, i 1ohanson |u |c nazvao "Lusi". Ta| oigani-
zam bio |c visok svcga |cdan mctai i imao |c vilo mali mozak, od 38O do
45O cm
3
.
7O
1ohanson |c ob|avio na konfcicnci|i za stampu da |c n|cgova
Lusi tii i po miliona godina stai hominid ko|i |c hodao uspiavno, bas kao
savicmcni l|udi. To |c donclo ticnutnu slavu Luci|u i n|cnom
pionalaza•u. \diuzcn|c "Nacionalna gcogiafi|a" obccalo |c fondovc i
dodclila |cdnog fotogiafa 1ohansonovo| ckipi. Novac |c stizao iz ncko-
liko izvoia. 1ohansonova buducnost bila |c osiguiana.
\ |cdnom spisu piipicml|cnom za izdavan|c u scptcmbiu 1975.
godinc, a ob|avl|anom u maitu 1976.,
71
1ohanson i Taicb su piivicmcno
piipisali matcii|al, ko|i |c nasao Asfav, iodu Homo, i sugciisali da Lusi
pokazu|c sli•nosti sa vistom Austialopithccus afiicanus, dok diugi fiag-
mcnti (dcsni pioksimalni dco fcmuia i slcpoo•ni fiagmcnt) sugciisu
sli•nosti sa vistom Austialopithccus iobustus.
Kia|cm 1975. godinc, za vicmc ticcc sczonc kod Hadaia, •lanovi
1ohansonovog tima otkiili su giupu fosila ko|a |c ukl|u•ivala fiagmcntc
na|man|c tiinacst individua, ukl|u•u|uci •ctiii mladc i dcvct odiaslih. To
otkiicc |c bilo bcz picscdana, |ci nikad ni|c otkiivcno toliko fosilizovanih
piimata bilo ko|c vistc na |cdnom |cdinom malom podiu•|u. Kao i kod
svih ostalih nalaza piimatnih ostataka kod Hadaia, 1ohanson ih |c
momcntano pioglasio za hominidc, piipisu|uci ih •ak iodu Homo.
72
1ohanson ih |c nazvao "Piva poiodica". Koiisccn|c tcimina kao sto su
"l|udski", "Lusi", "piva poiodica", "dctc" i sli•nih antiopomoifnih tcimi-
na, pomoglo |c da sc picncsc idc|a da |c •ovckoliki status tih fosila vcc
•visto ustanovl|cn.
Da bi mu pomogao u n|cgovim intcipictativnim studi|ima hadaiskih
fosila, 1ohanson |c angazovao Tima \a|ta (Tim Whitc), u to vicmc post-
doktoiskog studcnta antiopologi|c sa \nivcizitcta Mi•igcn. \a|t |c iadio
i sa Ri•aidom Liki|cm kod |czcia Tuikana u Kcni|i i sa Mcii Liki u
Lactoli|u u Tanzani|i. Od po•ctka n|ihovc analizc, 1ohanson |c tvidio da
posto|c dvc vistc oiganizama kod Hadaia, ukl|u•u|uci |cdnu ko|u ticba
smcstiti u iod Homo, dok |c \a|t tvidio da |c u pitan|u |cdna vista.
\a|tovo glcdistc |c picvagnulo, i n|ihova kia|n|a odluka bila |c da hadais-
ki fosili picdstavl|a|u vilo piimitivnu vistu Austialopithccus, ko|o| su dali
imc Austialopithccus afaicnsis.
73
190 191
Slika 3O. Poiodi•no stablo •ovcka kakvo su sugciisali 1ohanson i \a|t.
Picma analizama 1ohansona i \a|ta, uz pomoc Ovcn Lovci|ouovih
zakl|u•aka o kictan|u, kao i uz podisku ostalih, Lusi i diugi takvi oiga-
nizmi hodali su uspiavno na l|udski na•in, mada su u sustini li•ili na
•ovckolikc ma|munc od viata navisc.
74
Bili su tako poitictisani kao oiga-
nizmi sa malim snaznim •ovckolikim tclima i sa glavom •ovckolikog ma|-
muna. To |c bilo, man|c ili visc, opstc glcdistc cvolucionih antiopologa o
austialopitckusima nckoliko dcccni|a. Ta| konscnzus postao |c piisutan
u udzbcnicima i siioko |c iaspiostian|cn u nau•no| litciatuii, kao i u svim
oblicima masovnih mcdi|a.
1ohansonovc tvidn|c bilc su zasnovanc nc samo na vclikom bio|u indi-
vidua ko|c su n|cgovi fosili picdstavl|ali, i •in|cnicc da |c |cdan (Lusi) bio
oko 4O´ komplctan, vc• i na tomc da |c staiost piipisana tim fosilima od
oko tii i po miliona godina, n|ih •inila na|staii|im kandidatima za l|udskc
pictkc. Poiodi•no stablo ko|c su konstiuisali 1ohanson i \a|t stavl|a vistu
A. afaicnsis u osnovu tog stabla. N|ihovo divo sc giana, sa |cdnom gia-
nom ko|a idc od vistc A. afaicnsis i da|c icdom picko vista A. Afiicanus
i A. iobustus, i diugom ko|a idc picko vista Homo habilis, Homo cicc-
tus i Homo sapicns (vidi sliku 3O).
Na|zad afaicnsis loban|a!
Svc ianc ickonstiukci|c loban|c "Lusi" i diugih takvih oiganizama, bilc
su zasnovanc na fiagmcntainim ostacima piikupl|cnim od visc individua.
Za tu loban|u |c |avl|cno da naliku|c ono| kod malc zcnskc goiilc.
Mcdutim, 1994. godinc su Kimbcl, 1ohanson i Rak izvcstili o otkiicu |os
53 piimcika vistc A. afaicnsis u Hadai foimaci|i u Itiopi|i,
75
na mcstu
gdc |c otkiivcna i "Lusi". Mcdu ovim fosilima bila |c skoio komplctna
loban|a odiaslog muz|aka. Ona |c uvcliko bila nalik onim kod •ovcko-
likih ma|muna. Otkiivcna |c i do sad na|komplctni|a ulna (|cdna od
kosti|u podlakticc) ioda Austialopithccus i |cdan humcius (kost nad-
lakticc). Rclativna duzina podlakticc u poicdcn|u sa nadlakticom,
ulna/humcius duzinski indcks, bio |c 91´ (ona| kod "Lusi" bio |c |os vcci,
92,5´). On |c |asno blizi onom kod simpanzc (95´) ncgo kod •ovcka
(8O´). Kimbcl, 1ohanson i Rak kazu:
Za tu kombinaci|a iclativno kiatkog, ali iobusnog humciusa i dugc
podlakticc, ni|c vciovatno da cc iazicsiti spoi o na•inu kictan|a vistc
A. afaicnsis.
Ovo |c 1ohansonov zaobilazni na•in da piizna da su n|cgovc tvidn|c da
su "Lusi" i diugi takvi oiganizmi hodali uspiavno, na l|udski na•in, sada
u pioblcmima. Nc samo da su ovi, •ovckolikim ma|munima sli•ni oiga-
nizmi imali iclativno dugc mocnc podlakticc i kiatkc iobusnc zadn|c
udovc sli•nc onim kod •ovckolikih ma|muna, vcc su imali dugc kiivc
pistc i na iukama i na nogama. Dugi kiivi pisti na iukama i nogama di-
za|niiani su za kictan|c po divccu, za hvatan|c giana, a siguino nc za
hodan|c po tlu. \ tom istom spisu autoii tvidc da n|ihovi podaci o ovim
poslcdn|im piimcicima, kombinovani sa onim iani|im piimcicima,
ustanovl|ava|u to da ovi piimcici piipada|u |cdno| |cdino| visti, sa
zna•a|nim dimoifizmom kada sc vcli•ina muz|aka upoicdi sa vcli•inom
zcnkc, nasupiot tvidn|ama nckih nau•nika da piimcici iz Hadaia pii-
pada|u dvcma vistama. Na osnovu staiosti ko|u su piipisali loban|i, od
oko 3 miliona godina, i staiosti vcco| od 3,9 miliona godina za diugc
piimcikc, oni tvidc da |c posto|ao duzi stazis (pciiod bcz piomcnc) od
skoio milion godina za ovc oiganizmc. Zapiavo, ako sc uzmu u obzii svi
austialopitckusi i n|ihovc navodnc staiosti, austialopitckusi nisu u
sustini tipcli piomcnc mnogo duzc od milion godina. Ivoluci|a u•iglcd-
no iadi na •udnc i mistciioznc na•inc.
Austialopithccus afaicnsis posta|c svc staii|i i staii|i
Zaista nistc autoiitct u palcoantiopologi|i ako nistc nasli na|staii|c od
nc•cga - na|staii|cg piosimiana, na|staii|cg ma|muna, na|staii|cg •ovcko-
likog ma|muna, a naio•ito na|staii|cg "l|udskog" pictka. Kofing (Coffing)
i n|cgovc kolcgc su ncdavno izncli tvidn|c da su nasli piimcikc uslovno
idcntifikovanc kao vista A. afaicnsis, za ko|c sugciisu da bi mogli biti
staii 4 miliona godina.
76
Oni kazu da ticba biti opiczan pii klasifikova-
n|u fiagmcntainih piimciaka izolovanih zuba kao hominidnc (posicd-
ni•kc izmcdu •ovckolikog ma|muna i •ovcka), i stoga sugciisu da sc ovi
piimcici nazovu "hominoidnim posicdnicima". Zapiavo su bio|ni
piimcici u palcoantiopologi|i (sctitc sc ioda Ramapithccus ) ko|i su
idcntifikovani kao hominidni na osnovu fiagmcntainih piimciaka i/ili
|cdnog ili dva zuba, a stotinc piimciaka u palcontologi|i uopstc, klasi-
fikovano |c na osnovu |cdnog ili dva zuba, ili diugih vilo fiagmcntainih
nalaza. Kofing i kolcgc izvcstava|u da diugi fosili sakupl|cni na tom
mcstu, ko|i su ukl|u•ivali iaznovisno mnostvo iiba (ukl|u•u|uci
plucasicc, gmizavcc, antilopc, gcibilc, pacovc i aiboicalnc ma|munc,
ukazu|u na iaznolikc na•inc zivota, od vodcnog do sumskog, onog u
suvo| savani i poplavno| iavnici. Ovo bi sugciisalo da palcontolozi ticba
da budu vilo opiczni kada pokusava|u da vizualizu|u |cdno stanistc na
osnovu fosila. N|ihovi sccnaii|i mogu biti vcoma pogicsni.
!znosc sc tvidn|c o kia|n|o| "ncdosta|u•o| kaiici"
Tim \a|t sa \. C. Bcikli|a, Gcn Suva (Gcn Suwa) sa \nivcizitcta u
Toki|u, i Bcihan Asfav (Bcihanc Asfaw) iz Palcontoloskc laboiatoii|c u
Adis Abcbi, Itiopi|a, izncli su tvidn|u da su nasli oiganizam za ko|cg
kazu da bi mogao picdstavl|ati populaci|u oiganizama sli•nih •ovcko-
192 193
likim ma|munima, ko|a |c dovcla do po|avc savicmcnih •ovckolikih ma|-
muna i •ovcka
77
- fosil ko|i datiia|u na 4,4 miliona godina, sto |c punih
pola miliona godina pic po|avc vistc A. afaicnsis. Nazvali su ga
Austialopithccus iamidis. \ zakl|u•no| tvidn|i u svom spisu, nakon sto
piizna|u da |c poticbno |os fosila, oni kazu:
!osili ko|i su vcc na iaspolagan|u ukazu|u da |c |cdna dugo tiazcna
kaiika u cvolucionom lancu vista izmcdu l|udi i n|ihovih afii•kih
•ovckoliko-ma|munskih picdaka zauzimala Rog Afiikc u toku don|cg
plioccna.
Piosto |c mogucc da |c ova tvidn|a zasnovana visc na zcl|i za slavom i
bogatstvom ncgo na •in|cnicama. Na po•ctku svog spisa oni kazu:
Posto su dctal|i divcigcnci|c •ovckolikih ma|muna i •ovcka malo
shvaccni, taksonomski di|agnosti•ki hominoidni fosilni dokaz ko|i bi
poticao od pic posto|cccg zapisa vistc A. afaicnsis - zcl|no sc o•cku|c.
Na to da su oni mozda bili i picvisc zcl|ni da utvidc ta| dugo is•ckivai
dclic palcontoloskc istoii|c, ukazu|c zcstoko supiotstavl|an|c ko|c sc •u|c
u nckim kiugovima. N|ihovc tvidn|c dobilc su i podisku.
78
1cdna naio•ito kiiti•ka analiza po|avila sc u •asopisu CIN Tcchnical
1ouinal.
79
Sakupl|cno |c ukupno 17 fosila. Holotip (fosili na ko|ima su
zasnovanc dcfinitivnc kaiaktciistikc) sasto|ao sc od |cdnog navodnog
skupa povczanih zuba |cdnc individuc - dva sckutica, dva o•n|aka, pct
pictkutn|aka i |cdnog kutn|aka. Diugi fosili ukl|u•ivali su dva fiagmcnta
iz loban|skc osnovc, don|u vilicu |cdnog mladog oiganizma, povczanih
fiagmcntata goin|cg uda, i diugih zuba. Ti fosili bili su sakupl|cni sa
mnogih mcsta u podiu•|u dugom oko |cdnog i po kilomctia.
Mnogo sc uiadilo od |cdnog |cdinog mlc•nog kutn|aka nadcnog u do-
n|o| vilici |cdnc mladc individuc, oko |cdnog kilomctia dalcko od holoti-
pa. Oni izvcstava|u da |c ova| kutn|ak, sli•an onim kod •ovckolikih ma|-
muna, "dalcko blizi onom kod simpanzc ncgo kod bilo ko|cg poznatog
hominida". Diugi ispitani zubi imali su mnogc kaiaktciistikc sli•nc
onima kod simpanzi ili •ovckolikih ma|muna, sa malo izuzctaka za ko|c
su iz|avili da idu u piavcu hominida. !osilni matcii|al loban|c takodc
ukazu|c na simpanzu. Oni izvcstava|u da "Aiamiski fosili loban|c ispo-
l|ava|u moifologi|u upadl|ivo sli•nu ono| kod simpanzc. . ." \ poglcdu
fiagmcnata iukc, oni kazu: "Ruka ispol|ava mozaik kaiaktciistika obi•no
piipisivan hominidima i/ili vclikim •ovckolikim ma|munima." Ako sc
kazc da sc tc kaiaktciistikc obi•no piipisu|u hominidima ili vclikim
•ovckolikim ma|munima, kako to n|ihova iz|ava dopusta, onda bi sc
moglo icci da sc tc kaiaktciistikc obi•no piipisu|u vclikim •ovckolikim
ma|munima. \ stvaii, nakon iz|avc da ta| fosil poscdu|c "vciovatnc izvc-
dcnc kaiaktciistikc ko|c dcli sa diugim hominidima", oni kazu da: "Ta|
piimciak takodc pokazu|c mnostvo kaiaktciistika obi•no povczanih sa
savicmcnim •ovckolikim ma|munima."
\ud (Wood) u svo|o| odbiani piipisivan|a ovih fosila |cdnom piimi-
tivnom pictku •ovckolikog ma|muna i •ovcka, tvidi da su tii
"hominidskc" kaiaktciistikc izvcdcnc, dok su mnogc sli•nosti sa simpan-
zama i diugim vclikim •ovckolikim ma|munima ili "piimitivni zaostaci"
ili iczultat konvcigcntnc cvoluci|c.
8O
!zglcda o•iglcdno da ono za sta
•ovck vciu|c da |c istinito - ima mocan, pa •ak i odlu•u|uci utica| na n|c-
govc zakl|u•kc. Sta god da |c ova| oiganizam bio (ili oiganizmi bili), on
ni|c mogao biti picdak •ovcka, |ci kao sto |c vcc istaknuto u ovom
poglavl|u, ni austialopitckusi, navodni picci vistc A. iamidus, nisu picci
•ovcka. 1cdan od uicdnika •asopisa Natuic |c u bio|u u ko|cm sc
izvcstava o visti A. iamidus uputio |cdnu upozoiava|ucu napomcnu:
Piivla•ni cpitct "ncdosta|ucc kaiikc" bol|c |c da sc izbcgava dok sc nc
budc moglo |asno odgovoiiti na pitan|c "Sa •imc?"
81
Autoi kiiti•kog •lanka u •asopisu CIN Tcchnical 1ouinal zavisava
svo|c komcntaic na odgovaia|uci na•in. On kazc:
Kao i mnogc iani|c tvidn|c o novim fosilnim dokazima za cvoluci|u
•ovc•anstva, i ovo |c izglcda |os |cdan slu•a| "mnogo bukc ni oko
•cga".
82
Ospoiavan|a 1ohanson-\a|tovc intcipictaci|c hadaiskih
fosila
Poglavl|c 14, kn|igc "Lusi, po•cci l|udskc vistc" (Lucy, Bcginnings of
Humankind ), 1ohansona i Idi|a (Idcy) naslovl|cno |c sa "Analiza |c
komplctiiana". Ta| naslov pokazu|c 1ohansonovu uvcicnost da |c n|cgo-
va analiza hadaiskih fosila, kao oiganizama ko|i su bili u sustini •ovcko-
liki ma|muni od viata navisc, ali ko|i su hodali na sasvim l|udski na•in -
ispiavna i da cc poloziti tcst vicmcna. Ta uvcicnost bila |c malo picuia-
n|cna, na|blazc ic•cno. Kao pivo, ona sc diicktno supiotstavl|a
zakl|u•cima Loida Zakcimana i Cailsa Oksnaida o statusu austialo-
pitckusa. Loid Zakciman i Cails Oksnaid iadili su na fosilima austialo-
pitckusa ko|i su navodno dva miliona godina mladi, ili skoii|i, od Lusi i
ostalih 1ohansonovih fosila iz Hadaia. Siguino |c, daklc, da ako su
1ohansonovi oiganizmi iz Hadaia hodali uspiavno, onda i oiganizmi
ko|c su piou•avali Loid Zakciman i Oksnaid, moiali su hodati
uspiavno. Kao sto smo piimctili iani|c, mcdutim, Loid Zakciman i
Oksnaid slozili su sc da austialopitckusi ko|c su oni piou•avali nisu
hodali uspiavno na l|udski na•in.
Dal|c, mada nc ncgiia|uci da su hadaiski oiganizmi mogla hodati
dvonozno, i |cdan bio| istiaziva•a ospoiio |c tvidn|c 1ohansona, \a|ta i
194 195
Lovci|oua da su ti oiganizmi bili potpuno dvonozni na l|udski na•in. \
nascm pokusa|u da analiziiamo i pioccnimo tc analizc iaznih istiaziva•a,
otkiili smo da |c u pitan|u piava "dzungla" misl|cn|a.
Pivo, gotovo svi istiaziva•i mcn|ali su u nckom ticnutku misl|cn|c, pa
za|cdni•ki stav ni|c na vidiku. Ri•aid Liki bio |c na|iskicni|i u ovom
poglcdu. \ •lanku ob|avl|cnom u maitu 1982. godinc u •asopisu Ncw
Scicntist, iz|avio |c: "Nc mogu da vciu|cm da sam |a pic man|c od go-
dinu iznosio tvidn|c ko|c sam iznosio."
83
Mada ima malo sumn|c u to da
Liki vciu|c da su austialopitckusi hodali uspiavno, u istom •lanku on
kazc: "Niko do sada ni|c otkiio povczan skclct sa loban|om." Moiamo sc
podsctiti da |c ova iz|ava uslcdila poslc svih tvidn|i o skoiasn|im glavnim
otkiicima, ukl|u•u|uci i onc timova ko|c su picdvodili 1ohanson, Mcii
Liki i Ri•aid Liki. \ svo|o| kn|izi "Piavl|cn|c •ovc•anstva" (Thc Making
of Mankind),
84
ob|avl|cno| 1981. godinc, Liki tvidi (sti. 71) da: "Sada
mozcmo icci da su austialopitckusi dcfinitivno hodali uspiavno."
Kao sto |c iani|c opisano u ovom dclu, 1ohanson |c pivo vciovao da
hadaiski piimcici ukl|u•u|u onc sa sli•nostima sa vistama Austialopithc-
cus iobustus i Austialopithccus afiicanus, i da su ncki siguino bili ioda
Homo. Kasni|c |c piomcnio misl|cn|c i nc samo da ih |c svc giupisao u
|cdnu |cdinu novu vistu, Austialopithccus afaicnsis, vcc |c iz|avio da su
n|cgovi afaicnsis oiganizmi bili na|piimitivni|i od svih austialopitckusa,
u stvaii, na|piimitivni|i od svih poznatih hominida. Ako su ti oiganizmi
stvaino bili tako piimitivni, kako |c onda 1ohanson u svo|im ianim
diskusi|ama sa \a|tom, i poslc mnogo mcscci piou•avan|a tih fosila, |os
uvck insistiiao da ncki mogu biti ukl|u•cni u iod Homo - na|napicdni|i
od svih iodova hominida?
Dzck Stcin (1ack T. Stcin) i Randal Susman (Randal Susmann),
anatomi sa Dizavnog \nivcizitcta N|u 1oik u Stoni Biuku, ob|avili su
dctal|nu studi|u postkianialnog skclcta 1ohansonovih hadaiskih piimc-
iaka.
85
\ tom spisu oni sugciisu da su vcci piimcici bili muski, a man|i
piimcici zcnski - |cdnc |cdinc vistc. \ |cdnom spisu ko|i dctal|no opisu-
|c tckucc picpiikc mcdu cvolucionistima u poglcdu statusa "Lusi" i
diugih hadaiskih piimciaka, ob|avl|cnom 2. |ula 1983., godinu dana
nakon sto su Stcin i Susman podncli svo| iad •asopisu Amciican 1ouinal
of Physical Anthiopology, Stcin |c iz|avio da |c piomcnio svo|c misl|c-
n|c, i da sada smatia da hadaiski piimcici picdstavl|a|u dvc vistc.
86
\
istom bio|u •asopisa Scicncc Ncws ob|avl|cno |c da !vcs Kopcns (Yvcs
Coppcns), diicktoi Musc|a •ovcka u Paiizu, i |cdan od koautoia iada
ko|i |c ob|avio 1ohansonovo idcntifikovan|c hadaiskih piimciaka kao
|cdnc |cdinc vistc, sada na osnovu pictkutn|aka nadcnih u tim piimcici-
ma, sugciisc da su u pitan|u dvc vistc. Takodc u istom iadu |c ob|avl|cno
da !ilip Tobias (Phillip Tobias) sa \nivcizitcta \itvatcisiand u
1ohancsbuigu, 1uzna Afiika, na osnovu upoicdnih studi|a hadaiskih
piimciaka sa blizu 1OO novih piimciaka nadcnih tokom poslcdn|ih ncko-
liko godina u Stcikfontc|nu, 1uzna Afiika, nalazistu na ko|cm |c
Ra|mond Dait otkiio pivog piimcika vistc Austialopithccus afiicanus
1924. godinc, tvidi da oznaku vistc afaicnsis ticba napustiti i da svc
1ohansonovc hadaiskc piimcikc ticba ukl|u•iti u vistu A. afiicanus. To
|c picpoiu•io i Nocl T. Boaz, antiopolog sa \nivcizitcta N|u 1oik.
Kao sto |c vcc spomcnuto, Stcin i Susman su ob|avili dctal|nu analizu
postkianialnog matcii|ala hadaiskih piimciaka.
87
!ako su ti istiaziva•i
vciovali da n|ihovc studi|c otkiiva|u da su hadaiski oiganizmi bili spict-
ni pcn|a•i po divccu i tako bili potpuno ili dclimi•no piilagodcni tom
na•inu zivota, oni vciu|u i da su ti oiganizmi poscdovali i ncki na•in
dvonoznog kictan|a. Tako oni tvidc slcdccc:
Moiamo naglasiti da mi ni na ko|i na•in nc ospoiavamo tvidn|u da |c
kopncna dvonoznost bila dalcko zna•a|ni|a komponcnta ponasan|a
vistc A. afaicnsis ncgo kod bilo ko|cg zivog nc-l|udskog piimata (sti.
28O).
Stcin i Susman isti•u mnogc •ovcokliko-ma|munolikc osobinc
hadaiskih piimciaka. \ poglcdu saka, ko|c su dugc i kiivc, oni kazu:
Kiatak picglcd moifoloskih i funkcionalnih osobina saka hadaiskih
fosila, vodi ncumol|ivo do slikc |cdnc piilagodcnc sakc, izncnadu|ucc
sli•nc sakama nadcnim kod patul|astih i obi•nih simpanzi (sti. 284).
\ poglcdu stopala, ko|a su bila duga, zakiivl|cna i vilo misicava, oni
tvidc:
\kiatko, ostaci stopala i •lanka otkiiva|u nam zivotin|u ko|a sc
angazovala u pcn|an|u, kao i u dvonoznost. . . Ncma dokaza da i|cdan
posto|cci piimat ima dugc, kiivc, iziazito misicavc sakc i stopala za i
|cdnu diugu svihu osim onc da odgovoii zahtcvima tia|nog ili dcli-
mi•nog zivota na divccu (sti. 3O8). (Naglasak dodat.)
Spomin|uci lopaticu, oni kazu:
Zakl|u•ili smo da |c glcnoidna supl|ina vistc A. afaicnsis bila dalcko
visc loban|ski usmcicna ncgo sto |c to tipi•no za savicmcnc l|udc, i da
|c ta po|ava bila |cdna adaptaci|a u koiisccn|u goin|cg uda za podiza-
n|c na goic, kao sto |c tipi•no za ponasan|c piilikom vcian|a (sti. 284).
\ odcl|ku o idcntifikaci|i, poslc istican|a da idcntifikaci|a Lusi|a
pokazu|c
. . . |asno l|udskc citc niskc siiokc bcdicn|a•c, dubok usck scdn|a•c,
istaknuti picdn|i vih bcdicn|a•c, i povisinu scdn|a•c za nastanak
tctivnih misica. . .
oni nastavl|a|u opisom bio|nih osobina ko|c su •ovckoliko-ma|muno-
likc (sti. 284-29O), a govoicci o mogucnosti slabog ili odsutnog sakiotu-
bcinog ligamcnta oni kazu: "1cdno mogucc ob|asn|cn|c |c da |c dvonozni
196 197
hod bio kao ona| kod simpanzi ili kod ma|muna ko|i su hodali sli•no
pauku. . . ." Kasni|c tvidc:
Mogucnost da sakiotubcini ligamcnt vistc A. afaicnsis ni|c tako
iazvi|cn kao kod l|udi, sugciisc ili na man|u fickvcnci|u ili na diuga•i|i
na•in kopncnc dvonoznosti ncgo sto |c ona tipi•na za savicmcnog
•ovcka (sti. 29O).
O kista•no| kosti, Stcin i Susman tvidc da: "AL 288-1 kista•a |c
diuga•i|a ncgo kod savicmcnog •ovcka po tomc sto pivi scgmcnt ncma
dobio iazvi|cnc popic•nc iziasta|c" (sti. 291). Poziva|uci sc na kailicu,
poslc istican|a da picdn|i dco lopaticc bcdicn|a•c kod "Lusi" (AL 288-1)
nc sto|i bo•no kao kod •ovcka, vcc da ccntiiian|c lopaticc izglcda da |c
•ak visc u obliku vcnca ncgo kod simpanzc, oni kazu:
Cin|cnica da picdn|i dco lopaticc bcdicn|a•c sto|i bo•no kod •ovcka,
ali nc i kod simpanzc, o•iglcdna |c. Pokazana sli•nost AL 288-1 sa
onom kod simpanzi takodc |c o•iglcdna.
Kasni|c, u poglcdu tc •in|cnicc oni kazu: "To nam ukazu|c da |c mcha-
nizam bo•nc kaili•nc iavnotczc za vicmc dvonoznog hoda bio blizi
onomc kod •ovckolikog ma|muna ncgo kod •ovcka" (sti. 292).
Za Stcina i Susmana pioksimalni dco butnc kosti |cdnc od vclikih
individua (AL 333-3) mnogo |c visc nalik ono| kod •ovcka ncgo ona kod
|cdnc od man|ih individua (AL 288-1ap). Oni zakl|u•u|u:
Opsti utisak, stc•cn piou•avan|cm dobio o•uvanog vclikog pioksi-
malnog dcla butnc kosti (AL 333-3), |c ta| da |c ova| piimciak vilo
sli•an modcinom stan|u. . . . Sa diugc stianc, zglobni poklopac glavc
butnc kosti kod piimcika AL 288-1ap sugciisc zakl|u•ak da |c pomc-
ian|c kuka kod tog malog picdstavnika vistc A. afaicnsis mnogo
sli•ni|c onom kod •ovckolikog ma|muna ncgo onom kod •ovcka (sti.
295).
Kasni|c (sti. 296) oni kazu:
Mali pioksimalni dco butnc kosti |c mnogo man|c sli•an l|udskom,
ukupno glcda|uci, i vciovatno poti•c od individuc sa sposobnoscu
uvla•cn|a kuka na na•in kao kod pongida.
\ poglcdu distalnc golcnicc malih piimciaka, Stcin i Susman kazu:
Picusoftova (Picuschoft) analiza bi sugciisala da |c oiganizam picd-
stavl|cn piimcikom AL 288-1, kao ncl|udski piimat sa picdn|im tiup-
nim ccntiom za giavitaci|u, imao tcskoca u odizavan|u vcitikalnc oii-
|cntaci|c tiupa i mogao sc kictati dvonozno na na•in sli•ni|i onom kod
afii•kog •ovckolikog ma|muna ncgo onomc kod •ovcka (sti. 3OO).
Oni zakl|u•u|u:
Podaci o distalnom dclu golcnicc iz Hadaia, ukazu|u daklc na to da |c
foima man|cg tcla bila diuga•i|a u kictan|u od onog kod savicmcnog
•ovcka, dok vcci piimcici nc pokazu|u znakc iazli•itosti (sti. 3O1).
N|ihovo piou•avan|c lisn|a•c dovclo |c do tvidn|c:
Mozcmo sumiiati moifoloski status lisn|a•a hadaiskih fosila tvidn|om
da onc izglcda poti•u od populaci|c sa piosc•nom stiuktuiom
diuga•i|om od onc tipi•nc za •ovcka.
Poslc diskusi|c o |cdnom bio|u cita ko|c su iazmotiili, oni kazu:
Svaka od ovih cita picdstavl|a stiuktuinu sli•nost sa pongidima. Opsta
konfiguiaci|a distalnog dcla lisn|a•c piimcika AL 288-1at dalcko |c
sli•ni|a ono| kod •ovckolikog ma|muna ncgo kod •ovcka (sti. 3O5).
N|ihova analiza zgloba kolcna poscbno |c zaniml|iva |ci su 1ohanson,
\a|t i Lovc|ou navcli stiuktuiu zgloba kolcna kao naio•ito zna•a|nu u
ustanovl|avan|u potpuno l|udskog dvonoznog na•ina kictan|a za "Lusi" i
ostalc hadaiskc oiganizmc. Stcin i Susman tvidc:
\kiatko, kolcno malog hadaiskog hominida dcli sa ostalim austialo-
pitckusima |cdnu zna•a|nu ukoscnost osovinc butnc kosti u odnosu na
bikondilainu iavan, ali u svim diugim poglcdima ono spada ili van
opscga modcinc l|udskc vaii|aci|c (Taidicu, 1979) ili |cdva unutai n|c
(nasa analiza). Otuda, bcz obziia na ugao valgusa, kolcno malog
hadaiskog hominida nc poscdu|c ni|cdnu savicmcnu osobinu u
iziazcnom stcpcnu, i posto mnogc od ovih osobina nc mogu sluziti da
sc odicdi piccizna piiioda dvonoznosti ko|a sc piaktikovala, moiamo
sc sloziti sa Taidicuom da |c ukupna stiuktuia kolcna u skladu sa
zna•a|nim stcpcnom kictan|a po divccu (sti. 298).
Dal|c, ugao valgusa Lusinog zgloba kolcna nc moia uopstc biti l|ud-
ska osobina. \gao valgusa |c mcia stcpcna u kom sc noga iznad kolcna
kiivi picma spol|a ili latcialno (tako kod l|udi vcci ugao valgusa od noi-
malnog dovodi do kiivonogosti). Kod simpanzi i goiila, ugao valgusa |c
oko nulc. Goin|i i don|i dclovi nogu kod ovih •ovckolikih ma|muna tako
foimiia|u piavu lini|u i ccntai giavitaci|c tcla pada unutai nogu. Kod
l|udi, ugao valgusa |c oko dcvct stcpcni, i goin|i dco nogc |c pod uglom
picma spol|a ili latcialno od kolcna. Ovo stavl|a don|i dco nogc i stopa-
lo diicktni|c pod ccntai giavitaci|c tcla. "Lusi" i |uznoafii•ki austialo-
pitckusi ima|u vcliki ugao valgusa, oko 15 stcpcni.
Kao sto cc sc •italac sctiti, ugao zgloba kolcna |c bilo ono sto |c navclo
1ohansona da iz|avi na licu mcsta da |c zglob kolcna ko|i |c nasao 1973.
godinc piipadao hominidu. Kao sto su spomcnuli i Stcin i Susman (sti.
298) i Ccifas (Chcifas),
88
Dzck Piost (1ack Piost) sa \nivcizitcta !linois
na Cikago ciiklu zauzima upiavo supiotan stav. On podizava to da vcli-
ki ugao valgusa ko|i su ispol|avali austialopitckusi podizava •in|cnicu da
198 199
su oni bili vcsti pcn|a•i po divccu.
89
\ piilog ovo| tcoii|i idc •in|cnica da
sc mcdu ma|munima i •ovckolikim ma|munima na|vcci ugao valgusa
(|cdnak onomc kod l|udi) nalazi kod oiangutana i ma|muna ko|i |c
hodao sli•no pauku, a oba su izuzctno vcsti pcn|a•i po divccu. Na stiani
313 n|ihovog iada, Stcin i Susman izlazu svo|c ukupnc zakl|u•kc:
Otkiili smo zna•a|ni dco dokaza ko|i ukazu|c na to da su aiboicalnc
aktivnosti bilc tako vaznc za vistu A. afaicnsis da su moifoloskc
adaptaci|c ko|c su dozvol|avalc spictno kictan|c po divccu bilc
odizavanc. Ova| zakl|u•ak po scbi nc vodi ncizbczno diugo| dcdukci|i
da |c piiioda kopncnc dvonoznosti, kada |c bila piaktikovana, bila
iazli•ita od onc kod savicmcnih l|udi. Mcdutim, vciu|cmo da |c ova|
diugi zakl|u•ak iazuman, mada |c dokaz u n|cgovu koiist mnogo
man|c ubcdl|iv ncgo ona| ko|i ukazu|c na zna•a|an stcpcn aiboical-
nosti.
Rani|c, na to| isto| stiani gdc sc govoii o piiiodi dvonoznog kictan|a
kod ovih oiganizama, oni mcdutim tvidc:
Na|zad, ako su dcdukci|c o slabo iazvi|cnim kista•no-bcdicnim i
sakiotubcinim ligamcntima kod hadaiskih hominida ta•nc, onda |c
|cdno mogucc ob|asn|cn|c to da |c to dvonozno kictan|c bilo kao kod
simpanzi i ma|muna ko|i su hodali sli•no pauku, u ko|cm |c maksimal-
na vcitikalna sila, u pioscku, man|i dco tclcsnc tczinc ncgo ona| ko|i
kaiaktciisc l|udc.
Tako, mada zadizava|uci idc|u da su "Lusi" i diugi oiganizmi vistc A.
afaicnsis hodali uspiavno, mada nc ncminovno na sasvim l|udski na•in,
Stcin i Susman podizava|u stav da su ovi oiganizmi bili visoko adaptiiani
na aiboicalni ili "pcn|an|cm po divccu" na•in kictan|a. \ svctlu mnogih
osobina ovih oiganizama, sli•nih onim kod •ovckolikih ma|muna, ko|c
opisu|u Stcin i Susman, i s obziiom na zakl|u•kc Oksnaida i Zakcimana
i n|ihovih saiadnika o na•inu kictan|a austialopitckusa, mozc biti da
vista A. afaicnsis i diugi austialopitckusi nisu zapiavo bili visc adapti-
iani na dvonozni na•in kictan|a ncgo simpanzc i goiilc, ko|i ponckad
hoda|u dvonozno.
Posto|i •ak i slu•a| u ko|cm |c |cdan ma|mun usvo|io tia|no uspiavno
dvonozno kictan|c.
9O
1cdan cini •ovckoliki ma|mun sa Cclcbcsa
(Cyanopithccus nigci ), dizan odvo|cno od ostalih piimata u
Honkoskom botani•kom i zooloskom vitu, kopiiao |c l|udsko kictan|c u
vilo ianom dobu i kictao sc gotovo potpuno dvonozno, sasvim iazli•ito
od na•ina na ko|i ma|muni Staiog svcta hoda|u kada ponckad to •inc
uspiavno.
Citiiali smo siioko Stcina i Susmana kako bismo naglasili da •ak i ncki
ko|i vciu|u da su, supiotno zakl|u•cima Loida Zakcimana i Oksnaida,
austialopitckusi postigli izvcsni modcl dvonoznog kictan|a, oni |os uvck
otkiiva|u mnogc •ovckoliko-ma|munskc osobinc u postkianialno|
anatomi|i ovih piimata. Dal|c, zakl|u•ci Stcina i Susmana u ostiom su
kontiastu sa zakl|u•cima 1ohansona i Ovcna Lovci|oua, od ko|ih |c
poslcdn|i citiian kako tvidi da |c A. afaicnsis bio potpuno adaptiian na
dvonozno kictan|c do na|sitni|ih dctal|a.
91
Rascl Tutl (Russcll Tuttlc), antiopolog sa \nivcizitcta Cikago, nagi-
n|c 1ohansonu i n|cgovim slcdbcnicima u poglcdu na•ina Lusinog
dvonoznog kictan|a, nasupiot poglcdima Stcina i Susmana, ali sc slazc
sa Stcinom i Susmanom da "Lusi" moia da |c bio aiboicalan.
92
Od tog vicmcna Susman nc odstupa od svo|ih ubcdcn|a u poglcdu
na•ina kictan|a "Lusi|a" i diugih austialopitckusa. Na 63. godisn|cm sas-
tanku Amcii•kc asoci|aci|c fizi•kih antiopologa on |c iziazio svo|c
uvcicn|c da |c A. afaicnsis hodao •udno, ali nc kao •ovck. Tvidio |c da
|c n|ihov •udni hod podiazumcva to da su spavali, |cli i zivcli pivcn-
stvcno na divccu.
93
\isc skoiasn|ih spisa podizava|u tvidn|c Stcina i Susmana da su aus-
tialopitckusi, pic ncgo da su hodali na isti na•in kao l|udi, kao sto |c to
tvidio 1ohanson, imali u na|bol|cm slu•a|u |cdan ogiani•cn i nc-l|udski
tip dvonoznog kictan|a. Kiistina Bcig (Chiistinc Bcigc) iz Laboiatoii|c
za upoicdnu anatomi|u, Paiiz, izvcstava da n|cna biomchani•ka studi|a
kailicc i don|cg uda vistc Austialopithccus afaicnsis (AL-288-1,
1ohansonova "Lusi") pokazu|c da |c samo ickonstiukci|a glutcalnc
muskulatuic na osnovu pongidskog obiasca u skladu sa kostanom stiuk-
tuiom tog fosila i dopustala bi cfikasno kictan|c na dvc nogc.
94
Spomcnula |c |cdnu iani|u studi|u ko|a pokazu|c da bi stiuktuia kailicc
mogla davati nckc aigumcntc za |cdno aiboicalno kictan|c.
95
!skopavan|a u piotcklih osam godina kod Stcikfontc|na, gdc |c doslo
do pivobitnog oitkiica vistc Austialopithccus afiicanus 1924. godinc,
dalo |c gotovo 6OO navodnih hominidnih fosila. Li Bcigci (Lcc R.
Bcigci) sa \nivcizitcta \itvatcisiand u 1ohancsbuigu, 1uzna Afiika, u
svom spisu o 65. godisn|cm sastanku Amcii•kc asoci|aci|c fizi•kih
antiopologa izvcstava da |c na|zna•a|ni|i nalaz ona| |cdnog dclimi•nog
skclcta vistc A. afiicanus •i|c |c "•ovckoliko-ma|munsko" tclo bilo
sposobno za samo ogiani•cno dvonozno kictan|c.
96
Ta| fosil ukl|u•u|c
kosti iamcna, iukc, ki•mc i kailicc. Anatomska analiza ukazu|c na to da
|c ova| oiganizam koiistio mocnc iukc da bi sc pco po divccu vcliki dco
vicmcna, picma Bcigciu, i da |c kailica bila gcncialno sli•na •ovckoliko-
ma|munsko| po obliku. On sugciisc da su ti oiganizmi mogli imati ncki
stcpcn dvonoznosti, kako su to diugi sugciisali, ali na |asno nc-l|udski
na•in. Naiavno da savicmcni •ovckoliki i mnogi diugi ma|muni ima|u
ogiani•cnu sposobnost dvonoznog hodan|a, ali siguino nc na l|udski
na•in.
200 201
O licima, zubima, usima i diugim nalazima
Rani|c smo opisali gotovo komplctnu loban|u vistc A. afaicnsis ko|u
su otkiili Kimbcl, 1ohanson i Rak,
97
i uvcliko •ovckoliko-ma|munsku
piiiodu zuba, vilica, lica i mozga ovog oiganizma. 1os su iani|c studi|c
1ocla Raka otkiilc da |c licc vistc A. afiicanus bilo vilo iazli•ito od bilo
ko|cg moguccg hominoidnog picda•kog obiasca. \ svom osvitu na
1akovu kn|igu "Licc austialopitckusa" (Thc Austialopithccinc !acc),
Pctci Indi|us (Pctci Andicws) kazc:
Pokazu|c sc da |c, nasupiot iaspiostian|cnom misl|cn|u, licc vistc A.
afiicanus bilo kia|n|c spcci|alizovano i vcoma diuga•i|c od homi-
noidnog picda•kog obiasca. Dalcko od toga da ono da|c dobai modcl
za l|udsko picdastvo - ono |c vcoma iazli•ito od uobi•a|cnog obiasca
ko|i dclc iod Homo i afii•ki •ovckoliki ma|muni, simpanzc i goiilc.
98
Obiasci iazvo|a zuba kod l|udi i •ovckolikih ma|muna zna•a|no sc iaz-
liku|u, i odicdivan|c tog obiasca kod savicmcnih •ovckolikih ma|muna,
l|udi i navodih podl|udskih picdaka mozc otkiiti zna•a|nc vczc, ako ih
uopstc ima, izmcdu tih hipotcti•kih picdaka •ovcka i savicmcnih l|udi.
Koiistcci komp|utcisku tomogiafi|u na Taung loban|i, pivom fosilu
|cdnog austialopitckusa ikad nadcnog (nasao ga |c Ra|mond Dait 1924.
godinc kod Stcikfontc|na), Glcn Konio| (Glcnn Conioy) i Ma|kl \anici
(Michacl \annici) izvcstili su da:
Obiazac iazvo|a zuba otkiivcn ovdc CT-om (komp|utciskom tomo-
giafi|om) |asno |c upoicdiv sa onim kod 3-4 godinc staiog vclikog
•ovckolikog ma|muna. \z to, piciani iazvo| paianazalnih sinusa,
naio•ito unutai ncp•anih pioduzctaka goin|o-vili•nih sinusa, kombi-
novan sa hoiizontalnim poictkom iazvi|a|ucih tia|nih sckutica,
potvidu|c u Tuang skclctu lica zadizavan|c nckog mchanizma iasta
sli•nog onom kod vclikih •ovckolikih ma|muna.
99
Holi Smit (Holly Smith) |c koiistila mctod ko|i |c nazvala ccntialna
tcndcnci|ska diskiiminaci|a (CTD) da bi iazlikovala obiascc iazvo|a
zuba navodnih podl|uskih picdaka - lako giadcnih austialopitckusa, i
vista Homo habilis i Homo cicctus (o ova dva poslcdn|a ccmo ubizo go-
voiiti) - u poicdcn|u sa obiascima iazvo|a zuba kod l|udi i •ovckolikih
ma|muna.
1OO
Poslc opisa odgovaia|ucih kiitcii|uma ko|i sc koiistc u tom
mctodu, ona kazc:
Ogiani•ava|uci analizu fosila na piimcikc ko|i zadovol|ava|u ovc kii-
tcii|umc, obiasci iazvo|a zuba lako giadcnih austialopitckusa i vistc
Homo habilis osta|u klasifikovani za|cdno sa afii•kim •ovckolikim
ma|munima. Oni kod vistc Homo cicctus i ncandcitalaca klasifiko-
vani su sa l|udima, sto sugciisc da su obiasci iasta znatno cvoluiiali
kod famili|c Hominidac.
1asno |c iz ovih studi|a da obiasci iazvo|a zuba kod mladih austialo-
pitckusa n|ih |asno smcsta|u sa oiganizmima vilo sli•nim goiilama i
simpanzama, pic ncgo sto posto|i bilo kakva sli•nost sa l|udima. Ovc
zakl|u•kc podizava|u i Timoti Biomidz (Timothy Biomagc) i Kiistofci
Din (Chiistophci Dcan) sa Kolcdz \nivcizitcta u Londonu, ko|i su
idcntifikovali iapidnu, •ovckoliko-ma|munsku stopu iazvo|a zuba u
onomc za sta sc navodi da su 1,5 do 3,5 miliona godina staia mladun•ad
hominida.
1O1
Svc tvidn|c, upikos svih ovih supiotnih podataka da |c Dait
zaista nasao nckoliko •ovckolikih aspckata u Taung loban|i, kao sto su
ncdostatak gicbcna nad obivama, adaptaci|c u obliku zuba, man|i
o•n|aci i pictpostavl|cna baza loban|c ko|a |c mogla dizati glavu u
uspiavnom poloza|u, moia|u sc uiavnotcziti sa •in|cnicom da |c Taung
mladun•c bilo staio samo oko tii godinc. Loban|a vilo mladog •ovcko-
likog ma|muna nc smc sc nikada poicditi sa loban|om odiaslog. Naiavno
da Taung loban|a ni|c imala gicbcnc iznad obiva, ali |cstc imala man|c
o•n|akc, upiavo kao sto bi sc i o•ckivalo od tii godinc staiog •ovckolikog
ma|muna, i Loid Zakciman u svo|im studi|ama ni|c mogao potviditi
idc|u da |c baza loban|c austialopitckusa ukazivala na uspiavan na•in
kictan|a. Dokazi o ko|ima cc sc sad govoiiti dcfinitivno piotivic•c idc|i
da su ti oiganizmi hodali uspiavno.
Pic pctnacst godina, Rak i Klaik (Claikc) su izvcstili o svo|im
piou•avan|ima |cdnc usnc kos•icc, dcsnog nakovn|a otkiivcnog kod
vistc Austialopithccus iobustus, piimciak bio| SK 848.
1O2
To |c bila piva
usna kos•ica otkiivcna kod bilo ko|cg austialopitckusa. N|ihovo
istiazivan|c |c pokazalo da |c ona bila znatno diuga•i|a od onc kod savic-
mcnog •ovcka, i ta ncsli•nost zapiavo |c picvazilazila iazliku izmcdu
usnih kos•ica savicmcnog •ovcka i onih kod afii•kih •ovckolikih ma|-
muna. Oni su naglasili |cdinstvcnc picdnosti ko|c usnc kos•icc ima|u za
taksonomskc i filogcnctskc studi|c, i •in|cnicu da ova kost piuza bai
|cdnu idc|u o tomc kako vcliku filogcnctsku dcvi|aci|u picdstavl|a vista
A. iobustus.
Godinc 1994. su !icd Spui (!icd Spooi), Bcinaid \ud (Bcinaid
Wood) i !ians Zoncvcld (!ians Zonncvcld) izvcstili o svom istiazivan|u
moifologi|c vcstibulainog sistcma (kostanog laviiinta, ko|i ukl|u•u|c
polukiuznc kanalc) kod savicmcnih l|udi, savicmcnih •ovckolikih ma|-
muna, i sugciisanih l|udskih picdaka, ukl|u•u|uci austialopitckusc, vistc
Homo habilis i Homo cicctus, koiistcn|cm komp|utciskc tomogiafi|c
visokc iczoluci|c, ili CT skcniian|a.
1O3
\ ovom postupku sc ob|ckat "sc-
ii|ski sc•c" iadiogiafski, sto stvaia niz slika iadiogiafskim "sc•cn|cm na
kiiskc" kioz loban|u ili diugi fosil. Ovo dozvol|ava stvaian|c |cdnc ta•nc
tiodimcnzionalnc slikc kostanog laviiinta loban|c (ili bilo ko|cg diugog
fosila) bcz icmcccn|a fosila ili uzoika. Spui i n|cgovi saiadnici iczono-
vali su da bi vcli•ina i/ili oblik laviiinta mogli biti zna•a|no izmcn|cni da
202 203
bi odgovoiili na iazlikc u iavnotczi povczanc sa iazlikama u govoiu i
na•inu kictan|a.
To |c zaista i bio slu•a|. Oni su nasli da l|udi ima|u zna•a|no vccc zad-
n|c i picdn|c polukiuznc kanalc, ali iclativno man|c latcialnc kanalc
ncgo vcliki •ovckoliki ma|muni (uzcvsi u obzii vcli•inu tcla). Nasupiot
tomc, vistc Austialopithccus afiicanus i Paianthiopus (Austialopithc-
cus) iobustus pokazivali su piopoici|c sli•nc onim kod vclikih •ovcko-
likih ma|muna. Ovo |c |os |cdna vazna kaiaktciistika ko|a ukazu|c na to
da austialopitckusi nisu hodali uspiavno na l|udski na•in, vcc su
piovodili mnogo vicmcna na divccu, kako to •inc i savicmcni •ovckoli-
ki ma|muni, i da |c vciovatno n|ihov na•in kictan|a, kada su hodali
uspiavno na |cdan ogiani•cn na•in, ta| na•in kictan|a bio sli•an onom
kod savicmcnih •ovckolikih ma|muna. Kcvin Hant (Kcvin Hunt) sa
\nivcizitcta !ndi|ana piimctio |c iz svo|ih studi|a o simpanzama u
Tanzani|i da su onc obi•no sta|alc na dvc nogc kad su sakupl|alc plodovc
sa malog divcca. Kad piclazc kiatkc udal|cnosti simpanzc mogu hodati
dvonozno.
1O4
\cstibulaini sistcm vistc Homo cicctus (OH2, Sangiian 2, Sangiian 4)
pokazu|c piopoici|c nalik onima kod savicmcnog •ovcka. \ilo |c
zna•a|no, i ncpii|atno za onc ko|i bi smcstili vistu Homo habilis u iod
Homo pic ncgo u iod Austialopithccus, to sto vcstibulaini sistcm vistc
H. habilis ko|i |c piou•cn ni|c bio uopstc nalik l|udskom, vcc |c imao
naio•ito vcliki latcialni kanal, a ta moifologi|a |c na|sli•ni|a ono| cciko-
pitckoida (ma|muna Staiog svcta). !spitani uzoiak bio |c saviscno
o•uvani lcvi laviiint. Ovo, za|cdno sa podacima Holi Smita (Holly
Smith)
1O5
o iazvo|u zuba i diugim podacima ko|i cc biti ukiatko picd-
stavl|cni, ukazu|c na to da |c takozvani Homo habilis piosto |os |cdan
vaii|ctct ioda Austialopithccus.
Cails Oksnaid |c piou•io kosti stopala dva fosila iobusnih austialo-
pitckusa ko|c |c otkiio Luis Liki kod Olduvai Dzoidza u Tanzani|i.
1O6
Poslc analizc ko|u su obavili na kostima stopala OH8, Dc| (Day) i Ncpici
(Napici) su iz|avili da tc studi|c ukazu|u da |c ta| oiganizam hodao
dvonozno.
1O7
Picma Oksnaidu i Lisovskom (Lisowski), n|ihovo sop-
stvcno istiazivan|a otkiilo |c da |c Dc|cva i Ncpiciova pivobitna
icaitikulaci|a kosti|u stopala OH8 bila pogicsna uslcd niza ncta•nih
ostcoloskih mcicn|a. N|ihova icaitikulaci|a |c otkiila da su kosti stopala
OH8 piipadala oiganizmu sli•nom onim kod aiboicalnih oiganizama, i
kada |c hodao dvonozno on |c to iadio sa iavnim lukovima, kao goiila ili
simpanza, a nc sa visokim lukovima kao •ovck.
1O8
\ccina pioccna kosti|u stopala OH 1O podiazumcvala |c da |c to bilo
stopalo oiganizma ko|c |c hodalo uspiavno na l|udski na•in. \ nizu
studi|a ko|c su ukl|u•ivalc iaznc moifomctii|skc analizc talusa (kosti
glczn|a) i icaitikulaci|u cclog niza kosti|u stopala, Oksnaid |c pokazao
da su oiiginalnc pioccnc bilc pogicsnc i da |c to stopalo bilo sasvim
diuga•i|c od onog l|udskog. Mada |c imalo za|cdni•kc kaiaktciistikc sa
savicmcnim •ovckolikim ma|munima, ni|c bilo sasvim isto kao ono kod
danasn|ih •ovckolikih ma|muna, vcc |c bilo |cdinstvcno diuga•i|c u
nckim aspcktima.
!zglcda da |c mnostvo podataka o na•inu kictan|a, obiascu iazvo|a
zuba, stiuktuii nakovn|a, stiuktuii laviiinta uha, iclativno dugim i
snazno giadcnim podlakticama i kiatkim iobusnim zadn|im udovima, sa
dugim kiivim pistima picdn|ih i zadn|ih udova, ukupno| stiuktuii
stopala, mozgovima vcli•inc onih kod •ovckolikih ma|muna i vilicima
vilo sli•nim onima kod •ovckolikih ma|muna, zubima, licu i loban|ama
austialopitckusa, dokazu|c van svakc iazumnc sumn|c da su ti oiganiz-
mi bili |cdnostavno •ovckoliki ma|muni. To su bili •ovckoliki ma|muni
|cdinstvcno diuga•i|i od bilo ko|cg danas posto|cccg, ali ipak |cdnos-
tavno •ovckoliki ma|muni, ni na ko|i na•in povczani sa poicklom •ovcka.
Ri•aid Liki i n|cgovi piimcici kod |czcia Tuikana
Kao tiaga• za fosilima, Ri•aid I. !. Liki mozc sc upoicditi sa tiaga•cm
za zlatom ko|i |c imao malo obiazovan|a, a ipak |c bio u stan|u da sc obo-
gati. Ri•aid Liki |c sin •uvcnih Luisa i Mcii Liki, obo|c sa doktoiskim ti-
tulama. Ri•aid Liki nikada ni|c bio na kolcdzu. Kao tiaga• za fosilima,
on |c, mcdutim, imao nckoliko picdnosti. Godinc iskustva ko|c |c imao
sa svo|im ioditcl|ima i n|cgovo cclo zivotno vicmc piovcdcno u Kcni|i,
imalo |c piakti•nc picdnosti. Liki|cvo imc i n|cgov poloza| diicktoia
Kcni|skog nacionalnog muzc|a, pomoglo |c da sc obczbcdc sicdstva,
opicma i povol|ni uslovi ncophodnc za lov na fosilc. \z to, bili su tu i
n|cgova intcliganci|a i liki|cvska ambicioznost.
Liki|cva piva ckskuizi|a u tiagan|u za fosilima u Kcni|i dcsila sc 1968.
godinc, kada |c uz pomoc poklona iz \diuzcn|a Nacionalna gcogiafi|a,
povco |cdan tim da istiazi podiu•|c isto•no od |czcia Tuikana (tada
zvanog |czcio Rudolf) poznato po imcnu Kubi !oia (Koobi !oia) i loci-
iano |uzno od ctiopskc gianicc. Za ovo podiu•|c sc ispostavilo da |c
bogato fosilima. \ toku pivc ckspcdici|c, otkiivcnc su tii "hominid" vi-
licc, a 1969. godinc Liki |c nasao odli•an uzoiak loban|c vistc
Austialopithccus bosci, sli•nc ono| ko|u su n|cgov otac i ma|ka otkiili u
Olduvai|u u Tanzani|i dcsct godina pic toga. Godinc 1972., Bcinaid
Ngcnco, |cdan od Kcni|aca iz Liki|cvog tima, dosao |c do otkiica ko|c cc
Ri•aida Liki|a u•initi slavnim.
Ovo |c bilo otkiicc •uvcnc loban|c KNM-IR 147O, poznati|c kao
Loban|a 147O. Ta zvani•na oznaka picdstavl|a bio| 147O, Kcni|ski
Nacionalni Muzc|a - Iast Rudolf kolckci|a. Opisc ovog matcii|ala Liki |c
ob|avio u biitanskom •asopisu Natuic
1O9
i u •asopisu National
204 205
Gcogiaphic,
11O
a opisi sc mogu naci i u kn|igama •i|i |c autoi Liki.
111
O
opisima iani|ih matcii|ala nadcnih kod !sto•nc Tuikanc govoii sc u
Liki|cvo| publikaci|i iz 1973. godinc,
112
a matcii|al nadcn u ovom
podiu•|u 1973. godinc, Liki |c opisao 1974. godinc.
113
Dobai picglcd
piimciaka kod !sto•nc Tuikanc ob|avili su 1978. godinc Alan \okci i
Liki.
114
Bilo |c zaniml|ivo piimctiti da u •asopisima u ko|ima sc izvcstava
o otkiicu Loban|c 147O i nckoliko noznih kosti|u, Liki •cstita Ngcncou i
palcontologu Dzonu Haiisu (1ohn Haiiis) za u•in|cna otkiica, anatomu
Bcinaidu \udu (Bcinaid Wood) zahval|u|c na piovodcn|u mnogo
•asova na nalazistu u tiagan|u za fiagmcntima, i zahval|u|c \udu,
antiopologu Alcnu \okciu (Alan Walkci) i svo|o| supiuzi Miv (Mcavc)
na ickonstiukci|i matcii|ala. \z to, Liki moia da sc vilo oslan|ao na
diugc pii anatomskim analizama, posto sam ni|c poscdovao stiu•no
obiazovan|c u anatomi|i ili antiopologi|i. !pak |c Liki|cvo imc u novina-
ma sta|alo kao da |c on |cdini autoi iada.
Mozcmo sc podsctiti da |c 1ohanson na |cdno| konfcicnci|i za stampu
oktobia 1974. godinc iz|avio u poglcdu otkiica nckoliko vilica, da s
obziiom na ovc nalazc "svc picthodnc tcoii|c o poicklu •ovcka, ko|c
vodc do savicmcnog •ovcka, moia|u biti potpuno icvidiianc".
115
\
Liki|cvom •lanku u •asopisu National Gcogiaphic on kazc: "!li odbacu-
|cmo ovu loban|u ili odbacu|cmo nasc tcoii|c o ianom •ovcku. . . Ona sc
|cdnostavno nc uklapa u iani|c modclc l|udskih po•ctaka."
116
Loid
Zakciman |c piovco pctnacst godina sa timom nau•nika, ko|ih |c ictko
bilo man|c od •ctiii, piou•ava|uci fosilc ioda Austialopithccus, koiistcci
na|bol|c iaspolozivc mctodc anatomi|c, pic ncgo sto |c ob|avio da li su ti
oiganizmi hominidi ili nc. 1ohanson i Ri•aid Liki su bili vol|ni nc samo
da na licu mcsta iz|avc da n|ihovi nalazi picdstavl|a|u hominidc, vcc su
obo|ica bili dovol|no smcli, sa malo piou•avan|a i vicmcna za nczavisnc
pioccnc, da iz|avc kako su n|ihova otkiica u•inila svc iani|c tcoii|c o
•ovckovom poicklu zastaiclim. \z saiadn|u mas mcdi|a, mladi
antiopolozi nasli su pic•icu do slavc - sazvati konfcicnci|u za stampu,
pokazati fosilc, i piaviti smclc i mastovitc tvidn|c. Pctnacst godina
dctal|nih anatomskih piou•avan|a u laboiatoii|i smatia sc piosto
ncpoticbnim i zamoinim poslom.
\ svom •lanku u •asopisu National Gcogiaphic,
117
Liki govoii o
Loban|i 147O kao o "izncnadu|ucc napicdnom ianom •ovcku". Na kon-
fcicnci|ama za stampu i |avnim picdavan|ima Liki naglasava da n|cgova
Loban|a 147O ima mnogc napicdnc •ovckolikc osobinc, u nckim poglc-
dima, kao sto su odsustvo vclikih gicbcna obiva, poscdovan|c visoko-
svodnc kupolc i odsustvo ikakvc indikaci|c potil|a•nog gicbcna, •ak
mnogo napicdni|c od onih kod vistc Homo cicctus. Pa ipak, on |c iz|avio
da |c ova| oiganizam stai blizu tii miliona godina. Postkianialni ostaci
ko|i su nadcni u Kubi !oia foimaci|i i za ko|c |c Liki vciovao da da|u
dokazc stalnog dvonoznog kictan|a, nadcni su na picvcliko| udal|cnosti
od "Loban|c 147O" da bi |asno povczivalc ovc postkianialnc ostatkc sa
vlasnikom loban|c, picma Liki|u. Pioccn|cni kiani|alni kapacitct od 8OO
cm
3
(diugc pioccnc su bilc ncsto nizc), i moifologi|a loban|skc kapc,
vciovao |c Liki, gaiantovalc su ukl|u•cn|c ovog oiganizma u iod Homo,
ali on ni|c vidco ni|cdan ubcdl|iv iazlog da piipisc ova| oiganizam visti
Homo habilis. On ga |c tako ozna•io kao Homo sp. indct.
118
Tcmcl|na pioccna piimciaka kod |czcia Tuikana nalazi sc u iadu ko|cg
su ob|avili \okci i Liki.
119
\ ovom iadu (ob|avl|cnom pct godina nakon
iada o komc smo goic govoiili), i u kn|izi ko|a |c ob|avl|cna 1981.
godinc,
12O
Liki iz|avl|u|c da n|cgovu Loban|u 147O ticba piipisati visti
Homo habilis, mada koautoi tog spisa, Alan \okci, sada antiopolog na
\nivcizitctu Dzon Hopkins, vciu|c da |c ticba smcstiti u iod
Austialopithccus.
\ piipisivan|u svog 147O piimcika visti Homo habilis, Liki |c znatno
odstupio od iani|ih iz|ava, a \okciova sugcsti|a da ga ticba smcstiti
mcdu austialopitckusc znatno snizava status tog piimcika. Kao sto |c
spomcnuto goic, Liki |c iz|avio u •lanku u •asopisu National Gcogiaphic
1973. godinc, da "ili odbacu|cmo ovu loban|u ili odbacu|cmo nasc tcoii-
|c o ianom •ovcku". Na picdavan|u u San Di|cgu, nc dugo poslc toga,
autoi |c •uo Liki|a kako iz|avl|u|c da |c otkiicc "Loban|c 147O" u•inilo
ncvazccim svc tckucc tcoii|c o poicklu •ovcka, ali da on ncma nista da
stavi na n|ihovo mcsto. Ako sc, mcdutim, Loban|a 147O mozc piipisati
visti Homo habilis, siguino nc bi svc tcoii|c o poicklu •ovcka, aktuclnc
u ono vicmc, bilc ncvazccc.
Da |c vista Homo habilis validna vista, iz|avio |c i n|cgov otac Luis
Liki 1964. godinc,
121
a staii|i Liki |c ukl|u•io vistu Homo habilis u |cdnu
sugciisanu lini|u poickla •ovcka. Picma Luisu Liki|u, mcdu poznatim
fosilima, Homo habilis sto|i sam u lini|i ko|a vodi picma •ovcku. Picma
n|cgovom glcdistu, austialopitckusi, A. afiicanus i A. bosci (iobustus),
bili su ncnoimalnc spoicdnc gianc, ko|c nisu bilc u diicktno| lini|i
poickla savicmcnog •ovcka.
Piimcikc ko|c |c Luis Liki nazvao Homo habilis otkiio |c n|cgov tim
kod Olduvai Dzoidza, nc dugo nakon otkiica piimcika Zin|anthiopus
(A. bosci).
122
Liki, Tobias i Napici vciovali su da su ovi piimcici
dovol|no napicdni da sc smcstc u iod Homo. Ovo |c stvoiilo znatnu kon-
tiavcizu, pii •cmu su ncki podizavali Liki|a i saiadnikc, a diugi insisti-
iali da |c u pitan|u Homo habilis, mada mu |c kianialni kapacitct (oko
65O cm
3
) bio vcci ncgo ona| kod man|ih vaii|ctcta austialopitckusa, i
mada |c bio ncvalidan takson, tako da ovc fosilc ticba zadizati u iodu
Austialopithccus.
Ni|cdan palcoantiopolog ni|c uspco da iazvista svc oiganizmc ko|c su
ncki stavl|ali u takson Homo habilis, a diugi ih iz n|cga uklan|ali. Ncki
206 207
insistiia|u da |c H. Habilis istinski takson, ko|i ukl|u•u|c posicdnc oiga-
nizmc izmcdu austialopitckusa, bilo vistc afaicnsis ili afiicanus, i vistc
Homo cicctus. Diugi tvidc isto tako icvno da oiganizmi klasifikovani
kao vista H. habilis nisu nista diugo do vaii|anta austialopitckusa. Svo|
osvit na dvc kn|igc o visti Homo habilis (naziv tog •lanka bio |c "Mnoga
lica vistc Homo habilis "), 1an Tatcisal (!an Tattcisall) |c po•co tvidn|om
da,
... |c svc |asni|c da |c vista Homo habilis postala koipa za otpatkc tak-
sona, i malo visc od zgodnog piimaoca saicnog asoitimana hominid-
nih fosila od na|goin|cg plioccna do na|don|cg plcistoccna...
123
Picd kia| svog osvita, Tatcisal kazc:
Naiavno, ako bismo uzcli kao giubog vodi•a za gcnctsko lociian|c
•in|cnicu - da |c mcdu sisaiima iod ono sto tczi da budc osnovna
"Gcstalt" katcgoii|a, nc bismo imali pioblcma u iskl|u•ivan|u cclc
giupc habilis i siodnih fosila iz ioda •i|a |c tipska vista Homo sapicns.
Na|zad, oiiginalo piipisivan|c lako giadcnih Olduvai piimciaka iodu
Homo, nc man|c ncgo spccifi•ni cpitct habilis, zavisilo |c od malo •cga
viscg ncgo sto |c pictpostavka o iziadi oiuda (za|cdno, mozda, sa
nckim fiakcionim uvccan|cm vcli•inc mozga). A ono sto smo saznali
od 1964. godinc o lako giadcno| hominidsko| visti, nagin|alo |c tomc
da tc zivotin|c svc man|c li•c na scbc, i kianialno i po tclcsnim pio-
poici|ama.
1cdna giupa pod vodstvom 1ohansona izvcstila |c 1987. godinc da |c
otkiila fosilc |cdnog oiganizma u Olduvai Dzoidzu, ko|c su idcntifiko-
vali kao vistu Homo habilis.
124
Ti fosilni ostaci (nazvani OH 62)
ukl|u•ivali su fiagmcntc loban|c i kosti udova, ukl|u•u|uci pioksimalni
(goin|i) fiagmcnt golcnicc, dco butnc kosti, vcci dco lakta•c, gotovo
komplctnu osovinu humciusa, i vcci dco osovinc iadiusa. To su bilc pivc
nadcnc kosti udova ko|c su sc dcfinitivno moglc idcntifikovati kao onc
vistc Homo habilis. Ovi fosilni ostaci datiiani su na oko 1,8 miliona go-
dina. Analiza ovih fosilnih ostataka piiicdila |c piavi sok za onc ko|i su
sugciisali cvolucionu lini|u ko|a bi isla od vistc A.afaicnsis picko vistc
H. habilis i H. cicctus do vistc H. sapicns. Picma n|ihovom istiazivan-
|u, ti fosilni ostaci piipadali su odiaslo| zcnki visoko| oko |cdan mctai,
ko|a |c imala dugc, snazno giadcnc iukc. N|cna anatomi|a bila |c mnogo
sli•ni|a ono| kod •ovckolikih ma|muna ncgo sto |c o•ckivano. Zubi su
istc vcli•inc, u odnosu na tclcsnu vcli•inu, kao oni kod "Lusi". Tim \a|t,
|cdan od •lanova tog dcscto•lanog tima, piimctio |c da "vidimo |cdan
oiganizam •i|a |c tclcsna vcli•ina i anatomi|a upadl|ivo sli•na "Lusi|u".
125
\ilo tcmcl|nu analizu fosilnih piimciaka OH 62 izvisili su Zigiid
Haitvig-Scici (Sigiid Haitwig-Schcici) i Robcit D. Maitin iz
Antiopoloskog instituta i muzc|a \nivcizitcta u Ciiihu.
126
Picma
n|hovom istiazivan|u, ova| piimciak vistc Homo habilis |c |os sli•ni|i
•ovckolikim ma|munima ncgo AL 288-1 ("Lusi"). Oni izvcstava|u:
Ova studi|a ni|c podizala iani|a o•ckivan|a u poglcdu postkianialnc
sli•nosti izmcdu vistc Homo habilis i kasni|ih piipadnika ioda Homo.
Napiotiv, kako |c ovdc izvcstcno, visc iazli•itih mcicn|a ukazu|c da
piimcici OH 62 ispol|ava|u, u poglcdu piopoici|a udova, mnogo vccc
sli•nosti sa •ovckolikim ma|munima ncgo sto |c to slu•a| sa piimcici-
ma AL 288-1 (Slikc 1 i 2; vidi takodc Lcakcy ct al., 1989). Skcniian|c
komp|utciskom tomogiafi|om otkiilo |c da |c koia kosti|u iukc,
piimcika OH 62, zapan|u|ucc dcbcla i iobusni|a od onc kod mnogih
simpanzi.
Tim Biomidz (Tim Biomagc), ko|i piou•ava faci|alni iazvo| na Hantci
Kolcdzu u N|u|oiku, koiisti mctodu iotiian|a lasciskih ziaka oko fosil-
nih piimciaka, kao i komp|utci u pictvaian|u odiaza u sliku. 1cdna
sli•nost izmcdu vistc A. afaicnsis i l|udi |c na•in na ko|i su obiaznc kosti
pomcicnc unazad u odnosu na goin|u vilicu. Mcdutim, kada |c anal-
iziiao na•in na ko|i sc obiaznc kosti vistc A. afaicnsis i l|udi izgiadu|u
tokom iazvo|a, nasao |c da sc onc uopstc nc iazvi|a|u na isti na•in.
127
N|cgov komcntai |c:
Tako, mada ta dva lica ima|u nckih sli•nosti, ona sc izgiadu|u na vilo
iazli•itc na•inc tokom iazvo|a. Ova poscbna kaiaktciistika nc mozc sc
koiistiti u piilog |cdnc picda•kc vczc izmcdu vistc A. afaicnsis i
l|udskc vistc.
Rani|c u tom •lanku, on |c iz|avio u poglcdu piimcika KNM-IR 147O
(Ri•aid Liki|cva •uvcna loban|a Homo habilis ):
1cdan od na|komplctni|ih (i na|poznati|ih) ianih piimciaka ioda
Homo |c IR 147O, fosilna loban|a i licc 1,9 miliona godina staii, sa
mcsta isto•no od |czcia Tuikana, u scvcino| Kcni|i. Kad |c tck ickon-
stiuisano, to licc |c podcscno picma loban|i u gotovo vcitikalnom
poloza|u, umnogomc kao lica savicmcnih l|udi. Ali skoiasn|c studi|c
anatomskih vcza pokazu|u da to licc moia da |c u zivotu zna•a|no
sti•alo, stvaia|uci •ovckoliko-ma|munski izglcd, piili•no kao lica ioda
Austialopithccus.
Tako |c ickonstiukci|a loban|c i lica KNM-IR 147O, piikazana u
•asopisu National Gcogiaphic, nau•nim zuinalima, i novinama siiom
svcta bila zapiavo ncta•na, i po n|o| |c ta| piimciak izglcdao pic •ovcko-
lik ncgo •ovckoliko-ma|munski. \ istom •lanku, Biomidz |c otkiio da |c
n|cgova analiza lica Taung mladun•cta (Daitov po•ctni nalaz) iczultiiala
|cdnim obiascom ko|i |c bio tipi•an za ma|muna ili •ovckolikog ma|mu-
na, pic ncgo za l|udc.
\ iazmatian|u statusa vistc Homo habilis - da li |c on ispiavan takson
ili ga ticba ukl|u•iti u austialopitckusc, da li |c dovol|no napicdan da
208 209
sugciisc da |c posicdnik izmcdu "Lusi" (A. afaicnsis) i vistc Homo cicc-
tus, ili |c |os visc sli•an •ovckolikim ma|munima ncgo "Lusi" - infoima-
tivno |c ispitati pioccn|cnc loban|skc zapicmninc i navodnc staiosti
iaznih fosila iobusnih foimi ioda Austialopithccus (A. bosci, A. iobus-
tus), laksc giadcnih foimi ioda Austialopithccus (A. afaicnsis, A.
afiicanus), piimciaka nazvanih Homo habilis, i Homo cicctus. Na tabcli
1 nalazc sc pioccn|cnc loban|skc zapicminc i sugciisanc staiosti za nckc
od ovih fosilnih oiganizama.
Sa tabclc sc vidi da oiganizmi nazvani Austialopithccus obuhvata|u
vicmcnski iaspon od tii miliona godina i udal|cnosti od visc hil|ada kilo-
mctaia, pa ipak u sustini nc pokazu|u piomcnu u loban|sko| zapicmini
ili opsto| moifologi|i, i tako sc lako giupisu u |cdnu |cdinu vistu. Takodc
sc piimccu|c da posto|i vilo zna•a|no picklapan|c u navodnim staiosti-
ma vista ioda Austialopithccus i onih nazvanih Homo habilis, i u stvaii,
nckc podvistc unutai vistc Austialopithccus afiicanus poklapa|u sc
zna•a|no sa ob|avl|cnim staiostima vistc Homo cicctus.
1cdan nau•nik u •asopisu Natuic kazc:
Takva simpatii|a ioda Homo sa |cdnom, a sasvim mogucc i sa dvc
foimc austialopitckusa, zna•ila bi da ima malo infoimaci|a o diick-
tnim i ncposicdnim piccima ioda Homo. Ovi poznati austialopitckusi,
savicmcnici sa iodom Homo, o•iglcdno nc mogu ispuniti picda•ku
ulogu.
128
Mada siguino nc ispol|ava nikakvu sumn|u u poglcdu •in|cnicc cvolu-
ci|c, palcontolog Stcfan Dzc| Guld sa \nivcizitcta Haivaid, ima da kazc
slcdccc u poglcdu ovog stan|a stvaii:
Sta nasta|c od nasc lcstvicc ako posto|c tii cgzistiia|ucc iodoslovnc li-
ni|c hominida (A. afiicanus, iobusni austialopitckusi, i H. habilis ), od
ko|ih ni|cdna ni|c |asno izvcdcna iz diugc? Stavisc, ni|cdna od n|ih tii
nc ispol|ava nikakvc cvolucionc ticndovc u toku n|ihovog tia|an|a na
zcml|i: ni |cdna ni|c dobila vcci mozak, niti |c uspiavni|a kako sc piib-
lizava|u danasn|cm danu.
129
Guld vciu|c da |c staia idc|a piavolini|skc cvoluci|c, sa iaznim fosilnim
oiganizmima ko|i picdstavl|a|u pic•agc u lcstvici ko|a vodi ka •ovcku -
pogicsna, i da |c piava slika sli•ni|a gimu sa mnostvom paialclnih
gian•ica. Ali ovo ostavl|a ncodgovoicnim na pitan|c sta |c dovclo do tog
gima? Kako i zasto sc cvoluci|a |avl|a na mahovc?
Ovo klasifikovan|c ioda Homo kao savicmcnika sa austialopitckusi-
ma, poznata |c vcc ncko vicmc. Ri•aid Liki i Alan \okci, na piimci,
piimctili su da,
posto|c dokazi iz !sto•nc Afiikc o malim individuama ioda
Austialopithccus, ko|c su dugo opstalc, a ko|c su bilc savicmcnc pivo
sa vistom H. habilis, a zatim i sa vistom H. cicctus.
13O
210 211
Tabcla 1. \poicdcn|c fosilnih piimciaka piipisanih iazli•itim
pictpostavl|cnim hominidima.
Luis Liki |c pic visc od dvc dcccni|c izvcstio o za|cdni•kom posto|a-
n|u iodova i vista Austialopithccus, Homo habilis i Homo cicctus, •i|c
|c fosilc nasao u Slo|u !! Olduvai Dzoidza.
131
!zuzctno izncnadu|uca
•in|cnica ko|a |c cvolucionistima bila vilo tcska za piihvatan|c, |c iz|ava
Luisa Liki|a da |c nasao ostatkc kamcnc kolibc kiuznog oblika na dnu
Slo|a !.
132
Piomisl|cna iziada takvih sklonista dugo sc piipisivala samo
visti Homo sapicns, i mozc sc piimctiti danas u Afiici.
Ako su Austialopithccus, Homo habilis i Homo cicctus posto|ali
istovicmcno, kako |c mogao |cdan biti picdak diugom? ! kako bi i|cdan
od ovih oiganizama mogao biti picdak •ovcku, kad su l|udski aitcfakti
pionadcni na nizcm stiatigiafskom nivou od ovih navodnih pictpostav-
l|cnih picdaka •ovcka? Ako su ovc •in|cnicc o ko|ima Liki izvcstava
ta•nc, onda o•iglcdno ni|cdan od ovih oiganizama nc bi mogao biti
picdak •ovcku, i ovo ostavl|a •ovckovo picda•ko divo potpuno golim. Sa
siguinoscu izbiisitc vistu Homo habilis, sta god on bio, sa poiodi•nog
stabla •ovcka.
Apsolutni datumi ko|i nisu apsolutni
"Lusi: Pioblcmi sa odicdivan|cm staiosti |cdnc staii|c zcnc", naslov |c
•lanka
133
ko|i iaspiavl|a o ospoiavan|ima staiosti od 3,6 miliona godina
ko|c |c 1ohanson piipisao "Lusi|u". !icnsis Biaun (!iancis Biown),
gcolog sa \nivcizitcta 1uta, smatia da ovu staiost ticba sman|iti na tii
miliona godina, na osnovu koiclaci|c vulkanskih tufova kod Hadaia sa
sli•nim tufovima kod |czcia Tuikana, za ko|c vciu|c da su pouzdano dati-
iani na oko tii miliona godina.
134
Nocl Boaz, antiopolog sa \nivcizitcta
N|u 1oik, i n|cgovi saiadnici, takodc su vciovali da ova staiost ticba da
sc sman|i na oko tii miliona godina.
135
Boaz |c zasnovao svo| aigumcnt
na zivotin|skim fosilima nadcnim kod Hadaia. 1ohanson i Tim \a|t,
mada bianc vccu staiost, podizavali su stav da sman|cn|c staiosti za
hadaiskc piimcikc na tii miliona godina nc bi uticalo na n|ihovu tcoii|u
•ovckovc picda•kc lini|c, i tako su sc, na kia|u, slozili sa tii miliona go-
dina.
Ospoiavan|a staiosti od tii miliona godina ko|u |c Ri•aid Liki piipisao
svo|o| Loban|i 147O i diugim piimcicima nadcnim na istom nivou, dosla
su iz iazli•itih izvoia.
\ svom •lanku iz 1973. godinc,
136
Liki |c izglcdao siguian u ovu
staiost, sto |c bilo zasnovano na kali|um-aigon datiian|u KBS Tufa pod
ko|im su fosili nadcni. Staiost dobi|cna za ta| tuf bila |c oko 2,6 miliona
godina, sto |c on pioglasio "siguiim datiian|cm". Palcomagnctska ispiti-
van|a, ob|avio |c Liki, dala su "iczultat ko|i podizava 2,61 miliona godi-
na staiosti". \ istom spisu Liki tvidi:
Svc zbiikc fosila ki•mcn|aka nadcnih ispod KBS Tufa u podiu•|ima
1O5, 1O8 i 131 pokazu|u isti stcpcn cvolucionog iazvo|a, i ova| dokaz
podizava ukazanu staiost za ovu fazu dcponovan|a kod !st Rudolfa.
Nakon spomin|an|a da |c dokaz vczan za fosilc svin|a bio navcdcn kao
ona| ko|i podizava mladu staiost za KBS Tuf, \okci i Liki tvidc da ana-
lizc "studi|a fisionog tiaga ciikona KBS Tufa ukazu|u na to da su staii|i
datumi koicktni.
137
Tako |c na osnovu kali|um-aigon datiian|a, podizanog datiian|cm
fisionog tiaga, palcomagnctskim podacima i fosilima ki•mcn|aka, za
KBS Tuf ob|avl|cno da |c siguino datiian na 2,6 miliona godina. Liki |c
dodao |os otpiilikc 3OO hil|ada godina za dcponovan|c scdimcnta izmcdu
nivoa gdc |c IR 147O nadcn, i pickiiva|uccg KBS Tufa, da bi dosao do
pioccnc od 2,9 miliona godina za staiost ovc loban|c i diugih piimciaka
nadcnih na ovom nivou.
Kombinaci|a Liki|cvc tvidn|c da n|cgova Loban|a 147O picdstavl|a
"izncnadu|ucc napicdnog ianog •ovcka", •ak i savicmcni|cg u visc poglc-
da ncgo vista Homo cicctus, za|cdno sa sugciisanom staioscu od skoio
tii miliona godina, bilo |c za mnogc cvolucionistc picvisc toga sto su
mogli da piihvatc. Staiost od tii miliona godina u•inila |c Liki|cvog su-
gciisanog "ianog •ovcka" staii|im od mnogih n|cgovih pictpostavl|cnih
picdaka sli•nih •ovckolikim ma|munima. Stoga su i •ovckoliki status i
sugciisana staiost od tii miliona godina ovog piimcika postali picdmct
napada. Kionin (Cionin) i n|cgovc kolcgc su navcli da analizc faunc,
kali|um-aigon icdatiian|c KBS Tufa, hcmi|ska analiza tufa i datiian|c
fisionog tiaga, uspostavl|a|u staiost od 1,8 miliona godina za KBS Tuf.
138
Oni vciu|u da |c na|vciovatni|a staiost za loban|u 147O, stoga, dva mi-
liona godina.
\ poglcdu iclativnog statusa loban|c 147O, Kionin i n|cgovi saiadnici
tvidc:
. . . n|cno iclativno iobusno konstiuisano licc, spl|ostcn nosno-alvco-
laini klivus (ko|i podscca na konkavna lica austialopitckusa), mala
maksimalna kianialna siiina (na slcpoo•nicama), |aka o•n|a•ka |ugal-
na kost i vcliki kutn|aci (kao sto pokazu|u picostali koicni), svc su ic-
lativno piimitivnc citc ko|c povczu|u ova| piimciak sa •lanovima tak-
sona A. afiicanus.
Oni sc ipak slazu sa smcstan|cm loban|c 147O u vistu Homo habilis.
Kada sc piimcni dovol|an piitisak, takozvani apsolutni iadiomctii|ski
datumi izglcda da su svc samo nc apsolutni, posto sc podaci iskiivl|u|u i
datumi sc piilagodava|u kako bi sc uklopili u tckuci konvcncionalni kon-
ccpt.
\ poglcdu piihvaccnc idc|c da su ovi fosili visc od |cdnog ili dva mi-
liona godina staii, intcicsantno |c zapaziti da \okci i Liki tvidc:
212 213
Tuikana hominidni fosili su •csto tako malo mincializovani da sc moia
piimcniti piczcivaci|a pii vadcn|u kosti|u, kako bi sc onc sa•uvala od
dal|cg iaspadan|a. Zapiavo, ta sc zastitna tc•nost moia nanositi sa
izuzctnom pazn|om, |ci •ak i udai pada|ucc kapi mozc izazvati lom-
l|cn|c.
139
1aka mincializaci|a sc, mcdutim, gcncialno o•cku|c od fosila ovih su-
gciisanih staiosti.
\ poglcdu piimciaka KNM-IR 151O, ko|i ukl|u•u|u kianialnc i
mandibulainc fiagmcntc, Ri•aid Liki tvidi: "Ova| piimciak |c slabo mi-
ncializovan, i dal|c gcolosko ispitivan|c na tom mcstu ukazu|c pic na
holoccn ncgo na don|i plcistoccn, kao sto sc iani|c mislilo."
14O
Za iani
plcistoccn sc misli da |c staiosti oko 1,8 miliona godina, dok sc za holo-
ccn uzima da |c po•co pic oko 1O.OOO godina. Liki |c tako sman|io pio-
ccn|cnu staiost piimciaka KNM-IR 151O za gotovo 1,8 miliona godina!
Cin|cnica da |c ta| piimciak bio slabo mincializovan, izglcda da Liki
hocc da kazc, da|c podisku man|o| staiosti. Zasto onda •in|cnica da su
Tuikana piimcici •csto puta slabo mincializovani, nc zabiin|ava Liki|a?
Diugi zagonctan aspckt ovc pii•c |c to, da dok \okci i Liki tvidc da su
Tuikana hominidni fosili (za vccinu ko|ih sc uzima da su visc od milion
godina staii) •csto slabo mincializovani, Liki u svom iadu iz 1973.
godinc za piimcikc KNM-IR 147O, 1472, 1475 i 1781, tvidi da su "svi
piimcici |ako mincializovani. . ."
141
Ovo izglcda da postavl|a kontiadik-
ci|u, osim ako sc dcsilo to da su sc slu•a|no svi ovi piimcici |ako minc-
ializovali. Liki sc, u svakom slu•a|u, na kia|u slozio da |c loban|a 147O
staia 1,8-1,9 miliona godina.
Lactoli otisci stopala
Lactoli |c nalazistc u Tanzani|i, oko 4O kilomctaia |uzno od Olduvai
Dzoidza. Mcii Liki, udovica Luisa Liki|a (ko|i |c umio 1972. godinc), tu
|c zapo•cla iad sa |cdnim timom 1974. godinc. N|cn tim |c nasao mnogc
takozvanc hominidnc fosilc.
142
Godinc 1976. otkiivcni su ncki zivotin|-
ski otisci stopala, a za otiskc stopala ko|i su otkiivcni 1977. godinc kazc
sc da ih |c napiavio oiganizam ko|i |c hodao uspiavno na l|udski
na•in.
143
!ntcicsantni izvcsta|i o otkiicu i ispitivan|u ovih otisaka mogu
sc naci u kn|izi Ri•aida Liki|a,
144
a naio•ito u kn|izi 1ohansona i Idi|a.
145
\ ovo| poslcdn|o| publikaci|i, \a|t da|c slcdccu pioccnu:
Ncma dilcmc u vczi sa tim . . . oni izglcda|u kao savicmcni l|udski otis-
ci stopala. Kada bi sc |cdan od n|ih ostavio u pcsku kalifoini|skc plazc
danas, i kada bismo pitali •ctvoiogodisn|aka sta |c to, on bi odmah
ickao da |c ncki •ovck tuda hodao. On nc bi mogao da ga iazliku|c od
stotinc diugih otisaka na plazi, niti bistc to mogli vi (sti. 25O).
\ |cdnom stiu•nom iadu ob|avl|cnom u •asopisu Scicncc, \a|t kazc:
Ovi ncciodiiani otisci stopala pokazu|u potpuni moifoloski obiazac
ko|i sc vida kod savicmcnih l|udi. . . Picliminainc opscivaci|c i ckspc-
iimcnti sugciisu da sc Lactoli hominidni tiagovi na nalazistu G nc iaz-
liku|u zna•a|no od tiagova savicmcnih l|udi napiavl|cnih na sli•nom
supstiatu.
146
Diugi ima|u sli•na misl|cn|a.
147
Ko |c napiavio ovc otiskc? Ovo |c picdmct zivc kontiavcizc, ali niko
od u•csnika u diskusi|i ncma piavi odgovoi. Raspiavc sc ti•u toga da li
su otiskc ostavili oiganizmi sli•na 1ohansonovo| "Lusi" ili su ih napiavili
oiganizmi ioda Homo. Rascl Tutl (Russcll Tuttlc) tako kazc da "Lusi", ili
sli•ni oiganizam, sa svo|im dugim iskiivl|cnim noznim pistima, nc bi
mogao ostaviti ovakvc otiskc, i u poglcdu toga kazc:
1cdan mali bosi Homo sapicns mogao ih |c napiaviti. . . \ svim iaspoz-
natl|ivim moifoloskim osobinama, stopala individua ko|a su napiavila
ovc tiagovc nc iazliku|u sc od onih kod savicmcnih l|udi.
148
\ skoii|c vicmc, nakon sto |c visc palcoantiopologa obimno istiazilo
ovc otiskc, Tutl |c moiao da kazc ovo:
Svc u svcmu, 3,5 miliona godina staii otisci sa Lactoli nalazista G
naliku|u onim kod ncobuvcnih savicmcnih l|udi. Ni|cdna od n|ihovih
osobina nc sugciisc da su Lactoli hominidi bili man|c sposobni
dvonosci ncgo mi. Da sc za G otiskc nc zna da su toliko staii, spicm-
no bismo zakl|u•ili da ih |c otavio ncki •lan nascg ioda Homo. . . \
svakom slu•a|u, ticbalo bi da odbacimo labavu pictpostavku da |c
Lcatoli otiskc ostavila Lusina vista, Austialopithccus afaicnsis.
149
Tutl, naiavno, nc tvidi da |c oiganizam vistc Homo sapicns zapiavo
napiavio tc otiskc, |ci kao i svi cvolucionisti, vciu|c da su oni staii oko
3,7 miliona godina, oko 3,5 miliona godina pic ncgo sto |c cvoluiiao
savicmcni •ovck. Tim \a|t, Don 1ohanson i diugi u 1ohansonovom
kampu tvidc da bi pic oiganizmi nalik "Lusi|u" ostavili ovc otiskc, ncgo
sto bi to mogli biti oiganizmi ioda Homo.
Otisci antilopa, svin|a, ziiafa, slonova, nosoioga, zc•cva, no|cva i
diugih zivotin|a nadcni su kod Lactoli|a. \ umctni•kim piikazima ovc
sccnc, vidimo slikc ziiafa za ziiafinc otiskc, slonova za slonovskc otiskc,
no|cva za no|cvskc otiskc i tako dal|c. A da li vidimo l|udc - za l|udskc
otiskc? Nc! Kao onoga ko|i ostavl|a ovc l|udskc otiskc vidimo podl|ud-
ski oiganizam - pola •ovckolikog ma|muna, pola •ovcka. Dok sc cvolu-
cionisti slazu da moia da |c ziiafa ostavila ziiafinc otiskc, slon slonovskc
itd., n|ihovc unapicd zamisl|cnc idc|c o cvoluci|i i staiosti ovih foimaci-
|a nc dozvol|ava|u im da sc slozc da |c •ovck ostavio l|udskc otiskc.
Zastupnici stvaian|a, piihvata|uci |asnc •in|cnicc kakvc su otkiivcnc
214 215
cmpiii|skim nau•nim dokazom, vciu|u da |c ovc otiskc napiavio savic-
mcni •ovck - Homo sapicns.
Tako |c zastupnik stvaian|a ona| ko|i |c cmpiiista, dopusta|uci da
dokazi govoic sami za scbc, dok |c cvolucionista ona| ko|i modcliia
•in|cnicc kako bi sc uklapalc sa n|cgovim unapicd zamisl|cnim po|movi-
ma.
Piiiodna vaii|abilnost, hibiidizaci|a i diugi faktoii
Posto|i zna•a|na vaii|abilnost unutai vista mcdu piimatima,
ukl|u•u|uci i •ovcka. Adolf Sulc (Adolph H. Schultz) sa Antiopoloskog
instituta \nivcizitcta Ciiih, piou•ava nasiioko ova| pioblcm, i n|cgovc
publikaci|c o ovom picdmctu naio•ito su infoimativnc.
15O
\ svo|o| pub-
likaci|i iz 1968. godinc, Sulc tvidi:
Ova| sasvim ncobi•ni ncdostatak intiaspccifi•nc stabilnosti, kod tako
mnogo iazli•itih kaiaktciistika icccntnih •ovckolikih ma|muna sli•nih
•ovcku, nc uzima sc, na zalost, uvck u obzii pii intcipictaci|i i klasi-
fikaci|i fosilnih hominidnih fiagmcnata.
151
Ovo ncuziman|c u obzii zna•a|nih vaii|abilnosti mcdu piimatima
navodi nckc antopologc da piipisu|u vcliki cvolutivni zna•a| iazlikama
izmcdu fosilnih piimciaka ko|i lczc sasvim unutai opscga vaii|abilnosti
|cdnc |cdinc vistc.
Sulc opisu|c izuzctnu vaii|abilnost loban|skih piopoici|a i |os vccu va-
ii|abilnost kod saviscno noimalnih simpanzi ko|c sc iazliku|u u tako
mnogo dctal|a, da su sc iani|c moglc klasifikovati kao poscbnc vistc.
152
Opscg loban|skc zapicminc vclikih •ovckolikih ma|muna i •ovcka |c
ogioman, iangiia|uci (u kubnim ccntimctiima) od 175-54O za oian-
gutanc, 275-5OO za simpanzc, 34O-752 za goiilc i 11OO-17OO za •ovcka,
picma Sulcu.
153
!ma, zapiavo, izvcsta|a u litciatuii i o loban|skim
zapicminama •ovcka od samo 8OO cm
3
, pa do •ak 2.OOO cm
3
. Dimcnzi|c
zuba, i apsolutnc i iclativnc, vaiiia|u uvcliko mcdu piimatima.
154
Cak i
bio| pisl|cnova zna•a|no vaiiia.
155
Mozc sc vidcti iz picglcda u tabcli 2 da posto|i zna•a|na vaii|aci|a
unutai vistc za kombinovani bio|a giudnih i slabinskih pisl|cnova.
Zapazitc takodc vilo zna•a|nu iazliku izmcdu blisko povczanih gibona i
si|amskih ma|muna, vista ko|c su sposobnc za mcdusobno ukistan|c.
Piisustvo ili odsustvo i dimcnzi|c sagitalnog gicbcna (kostanog gicbc-
na ko|i idc longitudinalno duz sicdn|c lini|c loban|c), vaiiia i intiaspcci-
fi•no i intcispccifi•no mcdu •ovckolikim ma|munima. Kaiaktciistikc
spomcnutc ovdc su samo nckc od onih ko|c zna•a|no vaiiia|u kod
•ovcka i •ovckolikih ma|muna.
\z piiiodnu vaii|abilnost nadcnu unutai vista, posto|i i zna•a|na vaii-
|abilnost uziokovana polom i staioscu. Polni dimoifizam |c zna•a|an kod
•ovcka i simpanzi, vilo iziazcn kod goiila i oiangutana (tczina odiaslog
muz|aka |c dvostiuko vcca od tczinc zcnkc), a bczna•a|na kod gibona i
si|amskih ma|muna. Muz|ak gcncialno tczi da budc iobusni|i. Tako |c
u•cstalost po|avc i dimcnzi|a sagitalnog gicbcna vcca kod muz|aka,
mcdu vistama ko|c poscdu|u ovu stiuktuiu.
Razlikc uziokovanc staioscu, naio•ito su zna•a|nc u poglcdu stiuktuic
loban|c kod •ovckolikih ma|muna. \ilo iziazcnc piomcnc dcsava|u sc u
toku piclaza iz mladala•kog u odiaslo stan|c •ovckolikih ma|muna, ali
nc i kod •ovcka.
156
Loban|a mladog •ovckolikog ma|muna doncklc |c
sli•na ono| kod •ovcka, ali loban|a odiaslih •ovckolikih ma|muna
diasti•no sc iazliku|c od onc kod odiaslog •ovcka. Mozcmo sc piisctiti
da |c pivi piimciak ioda Austialopithccus, ko|cg |c otkiio Ra|mond
Dait, Taung "dctc", bio ona| mladun•cta od tii godinc. Ovu mladu loba-
n|u ni|c nikada ticbalo poicditi sa onim kod odiaslih •ovckolikih ma|-
muna i l|udi.
Zglob izmcdu loban|c i ki•mcnog stuba, a tako i ccntai zatil|a•nih
kondila i foiamcn magnuma, lczi sasvim nazad picma zadn|cm dclu
loban|c kod svih odiaslih •ovckolikih ma|muna. Ovc stiuktuic lczc
mnogo dal|c napicd u zamctnom i dc•|cm zivotnom stadi|umu kod tih
ma|muna, ali sc kiccu ka pozadini u toku post-dc•|cg iasta. Kod •ovcka
sc iclativna pozici|a ovih stiuktuia, ako sc uopstc mcn|a, mcn|a vilo
malo u toku iasta. Tako, iclativna pozici|a ovih stiuktuia lczi dal|c picma
napicd kod odiaslih l|udi, u poicdcn|u sa odiaslim •ovckolikim ma|mu-
nima, i ova vcza sc koiisti kao di|agnosti•ka cita u odicdivan|u da li |c ili
216 217
Tabcla 2. Pioccntualna distiibuci|a vaii|aci|a u bio|u giudnih i
slabinskih pisl|cnova, i piosc•ni bio|cvi ovih pisl|cnova kod
hominoida i makaki|a (iz Sulca, icfcicnca 155).
ni|c fosilni oiganizam hodao uspiavno (u slu•a|cvima gdc |c dostupno
dovol|no matcii|ala).
Mozc sc lako vidcti da bi bila ozbil|na gicska, u ovom poglcdu, poic-
diti loban|u mladog •ovckolikog ma|muna sa l|udskom loban|om.
Nckc anomali|c (sa cvolucionc ta•kc glcdista) ko|c bi sc moglc
pomcnuti, su na piimci •in|cnica da tczina pii iodcn|u, u pioccntima
matciinskc tczinc kod •ovcka, |c gotovo dvostiuka od onc kod •ovcko-
likog ma|muna (5,5 naspiam 2,4 - 4,1), ali |c otpiilikc ista ili man|a od
onc ko|a sc nalazi kod ma|muna (5 - 1O) i gibona (7,5).
157
Dal|c, icd izbi-
|an|a zuba |c isti kod ma|muna Staiog svcta, gibona i •ovcka, ali sc iaz-
liku|c od onog kod vclikih •ovckolikih ma|muna.
158
Dodavsi ovomc
•in|cnicu da gibon dok |c na tlu hoda obi•no uspiavno, cvolucionista bi
mogao imati ncku osnovu za tvidcn|c da |c •ovck blizc povczan sa gibo-
nima i ma|munima ncgo sa vclikim •ovckolikim ma|munima.
Slcdcci faktoi od vclikc vaznosti, ko|i cvolucionisti potpuno ignoiisu u
pioccni cvolucionog zna•a|a picma iazlikama izmcdu fosilnih uzoiaka,
|c ukistan|c izmcdu vista. Bcinsta|n (Bcinstcin) izvcstava da su dva
•lana divl|cg •opoia vistc Macaca iius u Malczi|i, piobno idcntifikovani
kao hibiidi vista M. iius i M. ncmcstiina. Spomin|uci iaznovisnost tak-
sona piimata ko|i sc dobio ukista|u u laboiatoii|i, on sugciisc da |c
ncophodno biti izuzctno opiczan u pioccni •in|cnica intcigiadaci|c.
159
Ova| opicz bi ticbalo da sc piimcn|u|c i na fosilnc piimcikc, kao i na
zivc oiganizmc.
Status austialopitckusa: \kiatko
Zakl|u•u|cmo da su austialopitckusi (A. afiicanus, H. afiicanus, H.
habilis, A. bosci, A. iobustus, A. afaicnsis ) bili •ovckoliki ma|muni, bcz
gcnctskc vczc bilo sa •ovckom, bilo sa nckim od posto|ccih •ovckolikih
ma|muna. N|ihov na•in kictan|a, mada |cdinstvcn u nckim poglc-dima,
vciovatno |c bio sli•ni|i onom kod oiangutana, ncgo onom kod bilo
ko|cg diugog zivog oiganizma.
Svi sugciisani posicdnici za nastanak •ovcka izglcda da na kia|u
dozivl|ava|u sli•nu sudbinu. Ncposicdno nakon ob|avc otkiica, dolazi do
ostiog ncslagan|a mcdu stiu•n|acima; ovo |c piaccno postcpcnim piih-
vatan|cm od stianc vccinc; zatim sc po•in|u svc glasni|c •uti skcpti•ni
glasovi; na|zad, ova| oiganizam sc izbacu|c sa poiodi•nog stabla. Za ova|
pioccs ticbalo |c oko 5O godina za iod Ramapithccus i za Pildaunskog
•ovcka, a oko sto godina da sc skinc sa tiona ncandcitalski •ovck. Sada
|c scdamdcsct godina od kako |c Dait ob|avio svo|c otkiicc ioda
Austialopithccus. N|cgova tvidn|a o posicdni•kom statusu za ova| oiga-
nizam naisla |c na ostic kiitikc ostalih cvolucionista ubizo nakon n|c-
govc iz|avc, ali |c u piotcklc tii ili •ctiii dcccni|c konvcncionalna tcoii|a
dala austalopitckusima ccntialno mcsto u l|udskim cvolucionim
scmama. Sada sc •u|c svc vcci bio| skcptika, ali cc vciovatno pioci |os
nckoliko dcccni|a pic ncgo sto Austialopithccus izgubi svo| status l|ud-
skog pictka. Nc ticba biinuti. Do tada cc sc "otkiiti" nckoliko diugih
"posicdnika" da dovcdu do bcskia|nih iaspiava mcdu ckspcitima.
Homo cicctus - cnigma
Oiganizam nazvan Homo cicctus imao |c piomcnl|ivu istoii|u.
Stiu•n|aci sc kolcba|u u poglcdu autcnti•nosti ovog ili onog fosila;
mnogo od oiiginalnih dokaza sasvim |c ncstalo, i autiitcti sc spoic o sta-
tusu oiganizama tako nazvanih - |csu li bili vcliki •ovckoliki ma|muni,
l|udi sli•ni •ovckolikim ma|munima, ili piavi l|udi, vistc Homo sapicns.
\ccina cvolucionista bi zadizala svc ili vccinu fosila klasifikovanih kao
Homo cicctus u tom taksonu, i podizala bi stav da |c on bio na|skoii|a
vista ko|a |c picthodila piavom •ovcku, vistc Homo sapicns. Diugi, kao
vcliki fiancuski stiu•n|ak Maicclin Boul (Maiccllin Boulc), na piimci,
tvidc da |c oiganizam ko|i |c nazvan Pckinski •ovck vciovatno bilo vcli-
ki •ovckoliki ma|mun ko|cg su ubi|ali i |cli savicmcni l|udi. \ilo |c
mogucc da su iazni fosili sakupl|cni po svctu - Afiici, Iviopi i Azi|i -
zapiavo |cdna mcsavina, u ko|o| ima ostataka vistc Homo sapicns, a
diugi, kako |c Boul zakl|u•io, i sto |c •ak i Dubois na kia|u tczio da vciu-
|c, ostaci vclikih •ovckolikih ma|muna.
!osili pivobitno piipisani taksonu Pithccanthiopus cicctus (uspiavni
•ovckoliki ma|mun-•ovck), populaino nazvani kao 1avanski •ovck,
za|cdno sa fosilima pivobitno piipisanim visti Sinanthiopus pckincnsis
(Kincski •ovck iz Pckinga), obi•no poznatom kao Pckinski •ovck, i diugi
nadcni skoii|ih godina u Afiici, sad su svi stavl|cni u |cdnu |cdinu vistu
nazvanu Homo cicctus. Pii•a o visti Homo cicctus po•in|c sa
Iugcncom Duboisom (Iugcnc Dubois).
1avanski •ovck
Dubois |c bio holandski lckai ko|i |c, ubcdcn da |c •ovck cvoluiiao,
postao ubcdcn i da |c do •ovckovc po|avc od •ovckolikih ma|muna doslo
ncgdc u Azi|i. Posto |c bio bcz sicdstava da finansiia ckspcdici|u, Dubois
sc piidiuzio holandsko| vo|sci, zatiazio i dobio iaspoicdivan|c u
Holandsko| !sto•no| !ndi|i. Godinc 1887., on, n|cgova supiuga i dctc
otplovili su za Sumatiu. N|cgovi pictpostavl|cni u !sto•no| !ndi|i dali su
mu zna•a|nu slobodu da tiaga za svo|om "ncdosta|ucom kaiikom". Poslc
dvc godinc iazo•aiava|ucih iczultata na Sumatii, Dubois |c picba•cn na
1avu. Tamo |c u |cscn 1891. godinc duz obala ickc Solo blizu scla Tiinil,
Dubois nasao |cdnu loban|sku kapu. Godinu dana kasni|c, i sto pcdcsct
218 219
mctaia od mcsta gdc |c nasao tu kapu, nasao |c i butnu kost. Kasni|c,
Dubois |c dodao i tii zuba svo|o| zbiici.
Ova loban|ska kapa bila |c vilo dcbclih zidova, bila |c duga i niska bcz
•cla, i imala |c vclikc gicbcnc obiva. Dubois |c pioccnio loban|sku
zapicminu na 9OO cm
3
. !cmui |c bio u sustini idcnti•an l|udskom fcmu-
iu. Dubois |c vciovao da su svi ovi uzoici piipadali |cdno| individui i kon-
stiuisao |c |cdnu piavu "ncdosta|ucu kaiiku" - oiganizam sa vilo piimi-
tivnom loban|om, sli•no| ono| kod •ovckolikih ma|muna, i ko|i |c, na
osnovu •ovckolikog fcmuia, hodao uspiavno kao •ovck. On |c stoga naz-
vao ova| oiganizam Pithccanthiopus cicctus (uspiavni •ovckoliki ma|-
mun-•ovck).
Dubois |c izlozio ovc fosilc na Mcdunaiodnom kongicsu zoologi|c u
Lc|dcnu 1895. godinc. Autoiitcti su piimili Duboisovu iz|avu sa znatnim
skcpticizmom i podcl|cnim misl|cn|cm. Biitanski zoolozi su tczili da
smatia|u ovc ostatkc za l|udskc, ncma•ki za onc •ovckolikog ma|muna,
a fiancuski za onc nc•cga izmcdu •ovckolikog ma|muna i •ovcka.
Dubois |c piopustio da ob|avi kako |c otkiio blizu \aidaka u istom
nivou i dvc l|udskc loban|c (poznatc kao \adak loban|c) loban|skc
zapicminc od oko 155O-165O cm
3
, sto |c ncsto iznad danasn|cg l|udskog
pioscka.
Da sc ova •in|cnica otkiila, u to vicmc bi to u•inilo tcskim, ako nc i
ncmogucim, da sc n|cgov 1avanski •ovck piihvati kao "ncdosta|uca kaii-
ka". Svc do 1922. godinc, kada |c ticbalo da sc ob|avi |cdno sli•no
otkiicc, Dubois ni|c obznanio •in|cnicu da |c poscdovao \adak loban|c
picko 3O godina. N|cgov piopust da otkii|c ova| nalaz nau•nom svctu, u
isto vicmc kada |c izlozio Pithccanthiopus uzoikc, bio |c za osudu |ci |c
to bilo piikiivan|c vaznog dokaza. 1cdan cvolucionista, antiopolog, piav-
dao |c to tvidn|om da bi bilo picvisc za vccinu antiopologa da piihvati
da su l|udskc loban|c bilc izlozcnc za|cdno sa onom vistc Pithccanthio-
pus cicctus.
Oko pctnacst godina pic svo|c smiti i nakon sto |c vccina cvolucionista
postala ubcdcna u •ovckoliki status ioda Pithccanthiopus, Dubois |c
ovom iodu sam zadao na|goii udaiac - picdomislio sc i iz|avio da to ni|c
bilo nista visc od gigantskog gibona!
16O
\ stvaii, Dubois ni|c |cdini ko|i |c bio dovol|no smco da potvidi ovu
mogucnost. Maicclin Boul (tada diicktoi !iancuskog instituta za l|udsku
palcontologi|u i |cdan od na|vccih svctskih ckspciata za l|udskc fosilc) i
\alois (H. \. \allois) (Boulov naslcdnik) tvidili su:
Slcdcci Duboisa, nckoliko piiiodn|aka |c stavilo naglasak na sli•nost
izmcdu Pithccanthiopus ostataka i odgovaia|ucih dclova gibonskog
skclcta. \ tom slu•a|u, zasto nc uzcti da Pithccanthiopus picdstavl|a
vcliku foimu, kiupnog •ovckolikog ma|muna, povczanu sa gibonskom
giupom?
Kasni|c oni nastavl|a|u govoicci:
!zvcstan bio| •in|cnica mozc sc navcsti u piilog ovo| hipotczi. \ svim
zcml|ama, za vicmc plioccna i kvaitaia, posto|alc su kiupnc foimc si-
saia •i|i su zivi picdstavnici sada uvcliko man|ih dimcnzi|a. Ovo |c
slu•a| da sc ogiani•imo na piimatc sa iodom Mcgaladapis, vclikim
lcmuiom kvaitaia sa Madagaskaia, i vistom Diyopithccus gigantcus,
fosilnim antiopoidom vclikih dimcnzi|a sa Sivalik Hilsa.
Pithccanthiopus, otkiivcn u istom zooloskom icgionu, kao i savicmcni
giboni, mogao |c biti nc visc od izuzctno kiupnog picdstavnika |cdnog
ioda, man|c ili visc blisko povczanog sa istom giupom.
161
Slcdcci |cdnu diskusi|u o mnogim kaiaktciistikama ovc loban|skc
kapc, Boul i \alois bclczc: "\zctc u cclini, ovc stiuktuic su vilo sli•nc
onim kod simpanzi i gibona."
162
Oni izvcstava|u da |c von Kcningsvald
(von Kocnigswald), nama•ki palcontolog, ko|i |c takodc piovco vicmc
na 1avi i otkiio ncki dodatni matcii|al, piipisao dva kutn|aka ko|a |c
Dubois otkiio oiangutanu, a pictkutn|ak piavom •ovcku.
163
Ikspcdici|a ko|a |c istiazivala 19O6. godinc na istom mcstu gdc |c i
Dubois iskopavao, ni|c pionasla ni |cdan komadic sli•nog matcii|ala,
mada |c uklon|cno 7.5OO kubnih mctaia tla. Za vicmc od 1936.-1939.
godinc, G. H. R. von Kcnigsvald izvco |c siioku pictiagu kod Sangiiana,
oko 65 kilomctaia dalcko od Tiinila. N|cgovi napoii bili su nagiadcni
otkiiccm fiagmcnata vili•nih kosti|u, ukl|u•u|uci zubc, fiagmcnata
loban|c, i |cdnc loban|skc kapc. Kosti udova nisu nadcnc. \on
Kcnigsvald |c ozna•io svo|c nalazc sa Pithccanthiopus !!, !!! i !\.
Boul i \alois izvcstava|u da loban|c nadcnc kod Sangiiana pokazu|u
isti opsti kaiaktci kao Duboisov Pithccanthiopus.
164
\ slu•a|u Sangiian
nalaza, nckoliko zuba |c bilo nctaknuto u mandibuli (don|o| vilici). Svaka
kaiaktciistika ovih zuba ko|u da|u Boul i \alois, pic |c ma|munska ncgo
•ovckolika.
165
\ slcdcccm citatu iz kn|igc Boula i \aloisa, piimcticc sc da oni isti•u
mnogc •ovckoliko-ma|munskc kaiaktciistikc zuba u mandibuli ko|u |c
nasao von Kcnigsvald kod Sangiiana, a zatim tvidc da ovc •in|cnicc
potvidu|u ono sto |c otkiivcno iz piou•avan|a loban|c ioda
Pithccanthiopus:
Piavi kutn|aci su izuzctno vcliki i iastu po vcli•ini od pivog ka ticccm,
sto |c ma|munska kaiaktciistika ko|a sc nc |avl|a kod l|udi. \ih
o•n|aka dizc sc iznad giizucc povisinc pictkutn|aka, sto |c |os |cdna
ma|munska kaiaktciistika nadcna kod •ovcka samo u fosilno| vilici iz
\adaka. Ni|c man|c vazno ni piisustvo di|astcmc ili piazninc izmcdu
goin|cg o•n|aka i latcialnog sckutica, od 5 milimctaia na dcsno i 6,2
milimctia na lcvo. \ oko 5O´ slu•a|cva, di|astcma ni|c vcca kod
220 221
antiopoida; ova kaiaktciistika, ko|a potvidu|c da don|i o•n|ak moia da
|c bio naio•ito visoko iazvi|cn, nikada sc nc susiccc kod ioda Homo.
Ovim kaiaktciistikama mozc sc dodati •in|cnica da su goin|i
pictkutn|aci i piavi kutn|aci poicdani u gotovo piavo| lini|i, tako da
oblik ncpca visc podscca na \-oblikovano ncpcc antiopoida, ncgo na
potkovi•asto oblikovano l|udsko ncpcc. Svc ovc •in|cnicc da|u |cdin-
stvcno ncdvosmislcnu potvidu onoga do •cga sc doslo piou•avan|cm
loban|c.
166
(Naglasak dodat)
Zaista, ako •in|cnicc o zubima, spomcnutc ovdc, "da|u |cdinstvcnu
ncdvosmislcnu potvidu" •in|cnica ko|c su izvcdcnc iz analizc loban|c,
onda ta loban|a moia da |c bila iziazito ma|munolika, a nc •ovckolika.
Rani|c, u svo|o| kn|izi, Boul i \alois tvidc:
Po svo|im glavnim kaiaktciistikama, loban|ska kapa kod Tiinila |c
zaista posicdnik izmcdu onc kod •ovckolikog ma|muna nalik
simpanzi, i onc kod •ovcka zaista niskog statusa, kao sto |c ncandci-
talski •ovck.
167
Boul |c dao ncandcitalskom •ovcku vilo nizak podl|udski status.
Pioccna Boula i \aloisa o fcmuiu ko|i |c Dubois nasao kod Tiinila
(plus nckoliko diugih fiagmcnata fcmuia ko|c |c kasni|c nasao Dubois),
bila |c ta, da sc u sustini on nc iazliku|c od onog kod •ovcka. Oni
zakl|u•u|u:
Da imamo samo loban|u i zubc, ickli bismo da imamo posla sa oiga-
nizmima, ako nc idcnti•nim, onda baicm blisko siodnim sa antiopoidi-
ma. Da imamo samo fcmuic, iz|avili bismo da imamo posla sc l|udi-
ma.
168
Boul i \alois tako tvidc da bi ncko ko bi glcdao samo na loban|u
ickao: "Covckoliki ma|mun", dok bi ona| ko glcda samo fcmui ickao:
"Covck". Mozda |c ovo piava pioccna ovih piimciaka - fcmui |c bio ona|
piavog •ovcka, a loban|a, kao sto |c i Dubois kona•no i sam zakl|u•io, a
•cmu su, kao sto |c iani|c piimcccno, Boul i \alois dali bai kvalifikovanu
saglasnost, piipadala izuzctno vclikom •ovckolikom ma|munu. Od
po•ctka sc sumn|alo da fcmui piipada vlasniku loban|skc kapc, i ta sum-
n|a |c ostala i do danas. Boul i \alois tvidc: ". . . i kakvc god bilc pict-
postavkc u piilog tomc da fcmui piipada ovo| loban|i, odicdcna doza
sumn|c osta|c. . ."
169
\ poglcdu povczanosti fcmuia sa loban|skom
kapom, Tim \a|t tvidi:
Mnogi su bili ncvol|ni da piihvatc opiavdanost ovc povczanosti, a ncki
istiaziva•i (Dc| (M. H. Day) i Molcson (T. !. Mollcson), u kn|izi
"L|udska cvoluci|a" (Human Ivolution), (M.N.Day, Id. (Tayloi i
!iancis, London, 1973), \ol. 11, sti. 127) su |os uvck ncodlu•ni.
Hcii Sapiio (Haiiy Shapiio) |c piimctio:
Ta Pithccanthiopus loban|a bila |c tako l|udska da |c nckim tadasn|im
stiu•n|acima izglcdala ncspo|iva sa loban|om tako sli•no| ono| kod
•ovckolikih ma|muna. . . Ali tu |c bio oiganizam ko|i |c sta|ao i hodao
kao mi, ali sa loban|om zna•a|no piimitivnom i •ovckoliko-ma|mun-
skom, masivnom izba•cnom vilicom i sa mozgom samo malo vccim od
polovinc nascg. Ta o•iglcdna ncspo|ivost navcla |c nckc nau•nikc da
sugciisu da fcmui ni|c piipadao loban|i i da |c n|ihov za|cdni•ki
poloza| bio piosto slu•a|an.
17O
\ to vicmc, •visto vciu|uci i zaiko sc nada|uci da cc naci posicdni•ku
foimu za ko|u |c n|cgov bivsi piofcsoi, Iinst Hckcl (Iinst Hacckcl)
iz|avio da moia posto|ati (Hckcl |c •ak i nazvao tu imaginainu kaiiku
"Pithccanthiopus alalus", ili ncmi •ovckoliki ma|mun), Dubois |c piiiod-
no pozuiio da zakl|u•i da fcmui i loban|ska kapa piipada|u isto| individui
i da |c ona tako piipadala •ovckolikom ma|munu ko|i |c hodao uspiavno
- piavo| "ncdosta|uco| kaiici". Kao sto |c piimcccno iani|c, tii zuba ko|c
|c Dubois takodc povczao sa loban|skom kapom nisu piipadala vlasniku
loban|skc kapc, i izglcda da ima malo opiavdan|a i u piipisivan|u fcmu-
ia istom vlasniku.
Kakav god status dat diugim piimcicima nadcnim u diugim dclovima
svcta ko|i su piipisani visti Homo cicctus, vilo |c vciovatno da bi
Duboisova finalna pioccna vistc Pithccantiopus cicctus mogla biti
ta•na - vilo vcliki piimat nckc vistc unutai gcncializovanc giupc zvanc
•ovckoliki ma|muni, ko|i nc poscdu|c nikakvu gcnctsku vczu sa
•ovckom.
Pckinski •ovck
Ako sc nckiiti•ki piihvatc dokazi ko|i sc obi•no picdstavl|a|u u tck-
stovima i iaspiavama o Pckinskom •ovcku, posto|an|c |cdnog skoio-
•ovcka, ili •ovcka sa mnogim vilo piimitivnim kaiaktciistikama, izglcda-
lo bi ustanovl|cno. Na piimci, modcl loban|c i tclcsnc ickonstukci|c zas-
novanc na ovom modclu, piikazani na slici 31, otkiiva|u zna•a|nu
sli•nost sa savicmcnim •ovckom i |cdva da bi sc moglc zvati man|c l|ud-
skim. Blizc ispitivan|c izvcsta|a povczanih sa Pckinskim •ovckom,
mcdutim, otkiiva zamiscnu miczu kontiadikci|a, visoko sub|cktivnog
tictmana podataka, |cdinstvcnog i ncpiiiodnog stan|a fosilnih kosti|u, i
gubitka sustinc zna•cn|a •itavog fosilnog matcii|ala.
Kod mcsta Coukouticna, oko 4O km dalcko od Pckinga u Kini, dvadc-
sctih i tiidcsctih godina 2O. vcka nadcni su fiagmcnti oko tiidcsct loba-
n|a, |cdanacst don|ih vilica, i oko 147 zuba. Osim vilo malo visoko fiag-
mcntainih ostataka kosti|u udova, nista diugo od ovih oiganizama ni|c
nadcno. 1cdan od po•ctnih nalaza bio |c |cdan |cdini zub, i bcz •ckan|a
dal|ih dokaza Di. Davidson Blck (Davidson Black), piofcsoi anatomi|c
222 223
na \nion mcdicinskom kolcdzu u Pckingu, iz|avio |c da ova| zub picd-
stavl|a dokaz za posto|an|c staiog hominida, ili •ovckolikog oiganizma u
Kini. Nazvao |c ova| oiganizam imcnom Sinanthiopus pckincnsis, sto |c
uskoio postalo poznato kao Pckinski •ovck.
Pii•a sc da su ova| zub i kasni|i nalazi otkiivcni u pccini na |cdno|
kic•n|a•ko| litici. Ona |c postala poznata kao "don|a pccina" nakon sto
su fiagmcnti dcsct diugih oiganizama, svi idcntifikovani kao ostaci
savicmcnog •ovcka, bili nadcni malo visc na to| litici u onomc sto |c
navodno bila "goin|a pccina". Kao sto ccmo vidcti, posto|i ozbil|na sum-
n|a da |c posto|ala pccina na bilo kom od tih nivoa.
Od na|kiiti•ni|c vaznosti za pioccnu ovog matcii|ala |c •in|cnica, da |c
sav ova| matcii|al, osim dva zuba, ncstao ncgdc u pciiodu od 1941.-
1945., i nista od n|cga ni|c pionadcno. Kiuzc mnogc pii•c u poglcdu ncs-
tanka ovog matcii|ala, a na|populaini|a |c da |c on ili izgubl|cn, ili su do
n|cga dosli 1apanci tokom pokusa|a moinaii•kog odicda, ko|i sc
cvakuisao iz Kinc, da ga picncsc iz Pckinga u SAD. Ni |cdna od ovih
pii•a ni|c potvidcna. Niko zivi o•iglcdno nc zna sta sc dcsilo sa ovim
matcii|alom.
Kao iczultat toga, mi smo potpuno zavisni od modcla i opisa ovog
matcii|ala ko|c |c ostavila nckolicina istiaziva•a, od ko|ih su svi bili pot-
puno picdani idc|i da |c •ovck cvoluiiao od zivotin|skih picdaka. Cak i
ako |c nau•nik sasvim postcn i ob|cktivan, koliko |c to •ovcku mogucc,
modcl ili opis ko|i on obliku|c na osnovu oskudnog i nckomplctnog
matcii|ala odiazicc do kiiti•nog stcpcna ono sto on misli da bi ta| dokaz
ticbalo da pokazu|c. Dal|c, posto|i mnostvo dokaza da |c posto|ala
ozbil|na ncob|cktivnost u tictmanu i pioccni matcii|ala otkiivcnog kod
Coukouticna. Da sc tip dokaza ko|cg imamo danas o Pckinskom •ovcku
doncsc na sudski pioccs, on bi sc iskl|u•io kao aigumcnt "ickla-kazala" i
tako bi bio ncpiihvatl|iv kao dokaz.
Sa ovim iazmatian|ima na umu, viatimo sc sada dokazima povczanim
za Pckinskog •ovcka. !spitaccmo pivo pioccnu fosilnih ostataka ko|u su
piuzili cvolucionisti, a zatim ccmo iazmotiiti onu ko|i da|u zastupnici
stvaian|a. Za cvoluciono stanovistc koiisticcmo publikaci|u "!osilni
•ovck" (!ossil Mcn), cnglcski picvod kn|igc Lcs Hommcs !ossilcs
Maicclina Boula i H. M. \aloisa, ko|a |c spomin|ana i iani|c.
171
Boul i
\alois posvccu|u |cdan siioki odcl|ak (stianicc 13O-146 cnglcskog picvo-
da) iodu Sinanthiopus, ili Pckinskom •ovcku.
Pivi dokaz povczan sa iodom Sinanthiopus otkiivcn |c 1921. godinc,
kada su dva kutn|aka pionadcna u "dzcpu" kostanih ostataka na lokalitc-
tu blizu scla Coukouticn. Ticci kutn|ak |c nadcn 1927. godinc i dat |c
doktoiu Davidsonu Blcku. Kao sto |c ic•cno iani|c, na osnovu ovog zuba
uspostavl|cn |c Sinanthiopus pckincnsis. Godinc 1928., kincski
antiopolog zaduzcn za iskopavan|a, doktoi W. C. Pci, otkiio |c fiag-
224 225
Slika 31. \csta•ki modcl (A, B) i loban|ski modcl (C) vistc
Sinanthiopus pckincnsis (takozvanog Pckinskog •ovcka). !z
Rasovog (Rusch) poglavl|a "L|udski fosili" (Human !ossils), u
kn|izi "Stcnski slo|cvi i bibli|ski zapis" (Rock Stiata and thc Biblc
Rccoid), P. A. Zimmciman, Id., Concoidia Publishing Housc.
mcntc loban|a, dva komada don|c vilicc i bio|nc zubc, ko|i su odmah
opisani u Blckovo| publikaci|i. Godinc 1929., Pci |c iskopao dobio
o•uvanu loban|sku kapu ko|a |c nalikovala ono| ioda Pithccanthiopus.
Od tog vicmcna |c ovo mcsto sistcmatski istiazivano pod supcivizi|om
Gcoloskog picglcda Kinc. Na kia|u |c otkiivcna kolckci|a, opisana na
po•ctku ovog odcl|ka.
Tvidi sc da |c nckad posto|ala vclika pccina na picdn|cm dclu tc
kic•n|a•kc liticc, posto sc "pccinsko pun|cn|c" |avl|a na povisini duz ias-
to|an|a od 135 mctaia i dcbl|inc oko 45 mctaia. Kazu da sc kiov ovc
pccinc odionio, zakopava|uci staio pccinsko pun|cn|c.
!iagmcnti ioda Sinanthiopus nadcni su na mnogim iazli•itim nivoima
pun|cn|a. !osilna fauna (nadcnc su kosti oko 1OO iazli•itih zivotin|a) sc
nc iazliku|c iduci od viha ka dnu naslagc i ostaci ioda Sinanthiopus
nadcni na iazli•itim nivoima imali su svugdc istc kaiaktciistikc. Da su
ovi ostaci zaista nadcni u stvainom pccinskom pun|cn|u kao sto sc navo-
di, onda bi ovo zna•ilo da u toku svog vicmcna za ko|c bi bilo poticbno
da sc slcgnc 45 mctaia pun|cn|a, ni|c doslo ni do |cdnc piomcnc kod
ioda Sinanthiopus ili kod zivotin|a iz tog podiu•|a.
Svc loban|c su bilc ostcccnc i ncdosta|u im don|c vilicc. Poslc otkiica
loban|a opisanih iani|c, |avilo sc da su otkiivcnc tii diugc loban|c 1936.
godinc, dok |c doktoi !ianc \cidcnia|h (!ianz Wcidcnicich), amcii•ki
palcontolog ncma•kog poickla, bio na duznosti.
Loban|u !!!, zapiavo pivu ko|a |c otkiivcna, opisali su dctal|no Boul i
\alois (Boul |c posctio Pcking i Coukouticn i ispitao oiiginalc). Blck |u
|c piipisao adolcsccntu, a \cidcnicih individui od osam ili dcvct godina
staiosti. Boul i \alois kazu, da glcdano odozgo i sa stianc, ona ima
upadl|ivu sli•nost sa iodom Pithccanthiopus, a da Loban|a !!, u svo|im
gcncialnim kontuiama, •ak visc li•i ono| ioda Pithccanthiopus. Oni
zakl|u•u|u da: "Svc u svcmu, stiuktuia loban|c ioda Sinanthiopus |os
uvck |c vilo sli•na ono| kod •ovckolikih ma|muna" (sti. 136). Ncsto kas-
ni|c oni izvcstava|u da su tii loban|c iz Lokusa L (otkiivcnog 1936.
godinc) picdstavl|cnc istim kaiaktciistikama kao loban|c upiavo
spomcnutc, ali u naglascni|o| foimi.
Zapicmina tih loban|a, mada vilo piiblizno, pioccn|cna |c na oko 9OO
cm
3
za loban|c otkiivcnc iani|c, i oko 12OO cm
3
za loban|c nadcnc 1936.
godinc. Boul i \alois isti•u da su ovc vicdnosti na oko pola puta izmcdu
visih •ovckolikih ma|muna i •ovcka.
Kaiaktciistikc don|ih vilica ko|c opisu|u Boul i \alois bilc su sli•nc
onim kod •ovckolikih ma|muna, osim oblika dcntalnc aikadc (zakiiv-
l|cnosti vilicc), ko|a |c o•iglcdno bila paiaboli•na kao kod •ovcka, a nc
\-oblika kao kod •ovckolikih ma|muna. Takodc, svc osobinc zuba ko|c
iznosc ovi autoiitcti bilc su sli•nc onim kod •ovckolikih ma|muna, osim
sto ncma di|astcmc (piostoia) ko|a odva|a o•n|akc od suscdnih sckutica,
kao sto |c to slu•a| kod nckih •ovckolikih ma|muna (ali nc kod svih).
Dal|c, mada su goin|i o•n|aci bili "naio•ito vcliki", uzdizuci sc znatno
iznad nivoa diugih zuba kao kod •ovckolikih ma|muna i opisani su kao
"malc kl|ovc", don|i o•n|aci izglcda|u pic kao vcliki sckutici. Tako su, sa
vilo malo izuzctaka, stiuktuinc osobinc vilicc i zuba bilc sli•nc onim kod
•ovckolikih ma|muna, ali piisustvo ovo malo izuzctaka navclo |c Boula i
\aloisa da tvidc kako don|c vilicc i zubi ioda Sinanthiopus ozna•ava|u
vclikog piimata visc povczanog sa •ovckom, ncgo sto |c to slu•a| sa bilo
ko|im poznatim vclikim •ovckolikim ma|munom.
Poslc upoicdcn|a tabclc mcicn|a ioda Sinanthiopus sa onom ioda
Pithccanthiopus, Boul i \alois kazu da su iazlikc man|c od onih unutai
|cdnc vistc (naimc, ncandcitalskog •ovcka). Oni stoga insistiia|u da u
na|man|u iuku ova dva oiganizma ticba da budu ukl|u•cna unutai
|cdnog ioda, mada su vol|ni da dozvolc posto|an|c difcicnci|aci|c po
visti. Posto iod Pithccanthiopus uziva piioiitct, oni bi Coukouticn oiga-
nizmu dali imc Pithccanthiopus pckincnsis. Posto su, kao sto smo
piimctili iani|c u n|ihovo| diskusi|i o iodu Pithccanthiopus, ovi autoiitcti
ickli da samo na osnovu loban|c i zuba imamo posla sa oiganizmima ako
nc idcnti•nim, onda blisko povczanim sa antiopoidima, mi sc pitamo da
li ovim povczivan|cm ioda Pithccanthiopus sa iodom Sinanthiopus,
Boul i \alois zclc da dcgiadiia|u iod Sinanthiopus na oiganizam, ako nc
idcnti•an, onda baicm blisko povczan sa antiopoidima, ili zclc da
unapicdc iod Pithccanthiopus. Danas |c vccina cvolucionista uzdigla
iod Pithccantiopus i smcstila ga sa iodom Sinanthiopus u |cdnu vistu -
Homo cicctus.
\ svo|o| diskusi|i o vczi ioda Sinanthiopus sa iodom Pithccanthiopus
(sti. 141), Boul i \alois optuzu|u Blcka za ncdostatak ob|cktivnosti i
iskiivl|cn|c •in|cnica. Spccifi•no, oni kazu:
Blck, ko|i |c smatiao opiavdanim da smisli iziaz Sinanthiopus i da
n|imc ozna•i |cdan zub, bio |c piiiodno zaintcicsovan da ozvani•i tu
svo|u kicaci|u piilikom opisivan|a loban|skc kapc. Mada piiznava|uci
vcliku sli•nost ovog piimcika sa |avanskim pandanom, on |c naglasio
iazlikc, i dcmonstiiiao ih numcii•kim podacima. Sada |c, kada sc
piou•ava|u n|cgovc tabclc mcicn|a, sasvim cvidcntno da su piimcccnc
iazlikc izmcdu ioda Pithccanthiopus sa |cdnc stianc, i iaznih fiagmc-
nata ioda Sinanthiopus sa diugc, dalcko od toga da poscdu|u
gcncii•kc vicdnosti, vcc su man|c od vaii|aci|a zabclczcnih unutai
samc piiiodnc spccifi•nc giupc Homo ncandcithalcnsis.
Diugim ic•ima, posto sc Blck izlozio opasnosti na osnovu |cdnog
|cdinog zuba i podigao Sinanthiopus katcgoii|u na osnovu tog zuba, on
sc osctio piisil|cnim da modcliia •in|cnicc kako bi sc poklopilc sa n|c-
govom scmom. Kako onda mozcmo imati povcicn|a u bilo ko|i opis ili
modcl ioda Sinanthiopus iz iukc doktoia Blcka?
226 227
Odcl|ak nazvan "Nova diskusi|a o •in|cnicama" po|avl|u|c sc pii kia|u
poglavl|a posvcccnog diskusi|i o iodu Sinanthiopus Boulca i \aloisa. On
|c zasnovan uglavnom na modclu ioda Sinanthiopus ko|i |c konstiuisao
\cidcnicih (slika 31), navodno na osnovu matcii|ala nadcnog 1936.
godinc. Ova| modcl |c tako upadl|ivo iazli•it od iani|ih opisa ioda
Sinanthiopus i modcla ioda Pithccanthiopus ko|cg |c na diugom mcstu
uobli•io Boul, da |c vciovatno ova| odcl|ak \alois napisao poslc smiti
Boulca (izdan|c iz 1952. godinc kn|igc Lcs Hommcs !ossilcs ob|avl|cno
|c poslc smiti Boulca 1942. godinc, i bilo |c \aloisova icvizi|a |cdnog
iani|cg izdan|a kn|igc ko|o| |c autoi bio samo Boul). \ stvaii, nc mozc
biti sumn|c da |c ova| odcl|ak pisao samo \alois poslc Boulcovc smiti,
posto on piikazu|c i govoii o modclu loban|c ioda Sinanthiopus ko|i |c
napiavio \cidcnicih. \cidcnicih ni|c ob|avio svo| opis
172
loban|c ioda
Sinanthiopus svc do 1943. godinc, ko|a |c godina poslc Boulovc smiti.
Davidson Blck |c umio 1934. godinc i zamcnio ga |c !ianc \cidcnicih.
Doktoi Pci i dal|c |c bio zaduzcn za iskopavan|a, i n|cgova duznost |c bila
da podncsc svo|c nalazc \cidcnicihu na pioccnu. 1avl|cno |c da |c nasao
tii loban|c 1936. godinc. To su bilc tii loban|c (o ko|ima govoic Boul i
\alois kao o onima iz Lokusa L) na ko|ima |c, pictpostavl|a sc,
\cidcnicih zasnovao svo| modcl.
\ odcl|ku "Nova diskusi|a o •in|cnicama" nisu uncscni novi podaci, vcc
sc od •itaoca tiazi da ispita tii fotogiafi|c ko|c |c napiavio \cidcnicih i
ko|c pokazu|u nckoliko izglcda tii loban|c ili modcla: loban|c zcnkc
goiilc, \cidcnicihovog modcla zcnskog oiganizma ioda Sinanthiopus; i
loban|c |cdnog Kincza sa scvcia. Zatim sc •italac poziva da piovcii za
scbc to da iod Sinanthiopus zauzima pozici|u ko|a |c posicdna izmcdu
antiopoidnih •ovckolikih ma|muna i •ovcka. Ako sc nckiiti•ki piihvati
\cidcnicihov modcl za iod Sinanthiopus, onda bi sc tcsko mogla odba-
citi goin|a pioccna. Zapiavo, na osnovu ovog modcla, ncki su navcdcni
da vciu|u da iod Sinanthiopus nc ticba smatiati piibliznim •ovcku, vcc
ga ticba smatiati potpunim •ovckom.
Ticba naglasiti da su na ovim fotogiafi|ama loban|c goiilc i •ovcka
upoicdcnc sa modclom Sinanthiopus loban|c ko|u |c napiavio
\cidcnicih. Kada |c komplctna loban|a na iaspolagan|u, piimciak |c
onda komplctno pouzdan, naio•ito ako ni|c doslo do poicmcca|a od
zatipavan|a i ako |c ickonstiukci|a bila ta•na. Gotovo uvck su ostaci
loban|c fiagmcntaini. \ ovom slu•a|u, palcontolog pokusava da ickon-
stiuisc loban|u na osnovu fiagmcnata, koiistcci matcii|al za pun|cn|c da
popuni ncdosta|ucc fiagmcntc i da modcliia ncdosta|ucc dclovc.
Rckonstiukci|a |c man|c ili visc pouzdana u zavisnosti od toga koliko su
ti ostaci fiagmcntaini i od ob|cktivnosti palcontologa. Modcli su odlivci
ickonstiukci|a ili sc obliku|u picma onomc kako istiaziva• misli da bi
loban|a ticbala da izglcda.
Danas ncmamo loban|c niti fiagmcntc ioda Sinanthiopus (osim dva
zuba i nckoliko fiagmcnata ko|i su otkiivcni u toku poslcdn|ih dcccni|a),
i ncmamo ickonstiukci|c ko|c ukl|u•u|u stvaini fosilni matcii|al. Svc sto
nam |c na iaspolagan|u su modcli ko|c |c napiavio \cidcnicih. Koliko
su pouzdani ti modcli? 1csu li oni ta•ni odlivci oiiginala, ili odiazava|u to
kako |c on mislio da su izglcdali? Zasto sc n|cgovi modcli toliko iaz-
liku|u od iani|ih opisa? 1a smatiam ovc modclc \cidcniciha potpuno
ncpiihvatl|ivim kao dokazc vczanc sa taksonomsku siodnost ioda
Sinanthiopus. Da sc takav slu•a| ikad izncsc na sud, ncma ni na|man|c
sumn|c da bi sc takav "ickla-kazala" dokaz pioglasio ncpiihvatl|ivim.
Na|zad, Boul i \alois diskutu|u o |cdno| izuzctno •udno| kaiaktciistici
ovih Sinanthiopus ostataka. Kao sto oni kazu (sti. 145):
Kako da ob|asnimo gotovo potpuno odsustvo dugih kosti|u i ovu vistu
sclckci|c kostanih dclova ko|i svi piipada|u loban|i, u ko|o| dominiia|u
don|c vilicc? \cidcnicih |c vciovao da ovi dclovi nisu dospcli u pccinu
na piiiodan na•in, vcc moia da su ih tamo doncli lovci ko|i su napadali
mladc individuc, i izdva|ali kao plcn ili tiofc|c - glavc ili dclovc glava.
Po scbi |c ovo ob|asn|cn|c sasvim mogucc. Ali pioblcm |c imcnovati
lovca (Naglasak dodat).
Svi autoiitcti sc slazu da su svaku od ovih Sinanthiopus individua ubili
lovci i po|cli. Svc loban|c su bilc udaicnc u blizini osnovc, tako da |c
mozak mogao biti izvadcn i po|cdcn. Piakti•no nista od ovih oiganizama
ni|c nadcno osim fiagmcnata loban|c, i to upikos •in|cnici da su
otkiivcni fiagmcnti od gotovo 4O iazli•itih individua. 1cdino pitan|c ko|c
|c ostalo bcz odgovoia u poglcdu ovih okolnosti |c bilo, ko |c bio lovac ?
\cidcnicih, kao i gotovo svi diugi cvolucionisti, zakl|u•u|c da lovac
moia biti sam Sinanthiopus! On |c i plcn i lovac! Ova hipotcza |c
ncophodna da bi sc sa•uvao status ioda Sinanthiopus kao pictka
•ovcka.
Boul i \alois iziazava|u ozbil|nc sumn|c u poglcdu ovc tcoii|c. Oni
kazu (sti. 145):
\ odnosu na ovu hipotczu, diugi autoii picfciiia|u slcdccu, ko|a im
izglcda visc u skladu sa cclokupnim nasim znan|cm: lovac |c bio piavi
•ovck, •i|c |c kamcno oiudc nadcno i ko|i |c lovio oiganizmc ioda
Sinanthiopus.
Kasni|c oni kazu:
Moiamo sc stoga upitati ni|c li picvisc smclo smatiati iod
Sinanthiopus kao monaiha Coukouticna kada sc on |avl|a u naslagi
samo u vidu lova•kog plcna, iavan sa zivotin|ama sa ko|ima |c
pionadcn.
Tako posto|i vilo dobai dokaz, "visc u skladu sa cclokupnim nasim
znan|cm", da su Sinanthiopus oiganizmi bili zitvc lovaca ko|i su bili
228 229
piavi l|udi. Ako |c to tako, onda Sinanthiopus nc mozc biti cvolucioni
picdak •ovcka, vcc moia da |c bio kiupan oiganizam sli•an ma|munu ili
•ovckolikom ma|munu.
Sada ccmo iazmotiiti pioccnu ioda Sinanthiopus od stianc |cdnog
•ovcka ko|i zastupna konccpt stvaian|a, svcstcnika Patiika O`Koncla
(Patiick O`Conncll). Supiotstaviti pioccnu svcstcnika pioccnama cmi-
ncntnih cvolucionih palcontologa, izglcda sli•no supiotstavl|an|u Davida
Goli|atu. Ali, mozda |c u ovom slu•a|u David nasao slabu ta•ku kod
Goli|ata.
O`Koncl |c bio u Kini svc vicmc iskopavan|a kod Coukouticna,
ukl|u•u|uci i |apansku okupaci|u i nckoliko godina poslc n|ihovog odlas-
ka.
Mada ni|c izvisio ni |cdno istiazivan|c na licu mcsta, O`Koncl |c imao
picdnost posmatian|a izvcsta|a ob|avl|ivanih u Kini, i na kincskom i na
stianim |czicima. On |c bio ubcdcn da |avnosti nisu datc svc •in|cnicc i
da "ncdosta|uca kaiika" ni|c pionadcna kod Coukouticna. Ob|avio |c
svo|c zakl|u•kc u svo|o| kn|izi Nauka danasn|icc i pioblcmi postanka.
173
O`Koncl |c vciovao da |c ncstanak Sinanthiopus ostataka bio pic
planski •in, ncgo ncsiccna poslcdica iata. 1apanci sc nisu mcsali u iad
kod Coukouticna, i \cidcnicih i Pci su nastavili iskopavan|a svc dok
\cidcnicih ni|c otisao 194O. godinc. O`Koncl vciu|c da |c Pci mogao
unistiti fosilc pic ncgo sto sc kincska vlada viatila u Pcking, kako bi
piikiio •in|cnicu da modcli nc odgovaia|u fosilima.
\ •lanku ob|avl|cnom u pckinskom •asopisu China Rcconstiucts 1954.
godinc, doktoi Pci kazc da |c matcii|al iz Coukouticna tada bio izlozcn.
On |c ukl|u•ivao odlivkc ili modclc nckoliko loban|a ioda Sinanthiopus
(ko|c su napiavili Blck i \cidcnicih), fosilnc ostatkc iaznih zivotin|a, i
zbiiku nadcnih kamcnih alatki. Tako izglcda da od matcii|ala povczanih
sa iodom Sinanthiopus ncdosta|u samo fosilni ostaci ioda Sinanthio-
pus.
Gotovo univcizalno piihvaccna vcizi|a dogada|a oko Coukouticna |c
da su fosili ioda Sinanthiopus nadcni u pccinskom pun|cn|u |cdnc
vclikc pccinc, •i|i |c kiov kolabiiao. L|udski fosili nadcni na istom mcstu,
samo na goin|cm nivou, pictpostavl|a sc da su izvadcni iz |cdnc goin|c
pccinc. !zglcda da ima malo dokaza da |c posto|ala pccina na bilo kom
nivou. Kao sto |c iani|c piimcccno, moia sc pictpostaviti da |c vclika
pccina bila don|a pccina, posto sc "pccinsko pun|cn|c" siiilo duz povisinc
od skoio 135 mctaia. "Goin|a pccina" |c moiala biti isto toliko vclika ili
vcca, posto |c nanos bio iaspiscn na |os vcccm podiu•|u. \cidcnicih ni|c
nikada tvidio da |c posto|ala pccina na goin|cm nivou, vcc |c o n|o| go-
voiio kao o "takozvano| goin|o| pccini".
Picma O`Konclovo| ickonstiukci|i dogada|a kod Coukouticna, tamo
|c posto|ala industii|a vadcn|a kic•n|aka u vclikim iazmciama. Da su tu
konstiuisanc i iadilc pcci za pc•cn|c kic•n|aka, pokazu|c •in|cnica da |c
u nanosu na oba nivoa nadcno na hil|adc kvaicnog kamcn|a doncscnog
iz udal|cnosti (kvaic ni|c nadcn kod Coukouticna). Ovo kamcn|c |c
imalo •ad sa |cdnc stianc. Ogiomnc gomilc pcpcla su nadcnc na oba
nivoa.
\adcn|c kic•n|aka na dva nivoa izvodilo sc na potczu od 18O mctaia i
do dubinc od 45 mctaia u bidu. Kic•n|a•ki biczul|ak |c bio potkopan i
kolabiiao |c, zakopava|uci svc na oba nivoa hil|adama tona kamcn|a. \
ovim gomilama zakopanog pcpcla i nanosa nadcnc su loban|c ioda
Sinanthiopus.
Kamcn|c doncscno iz udal|cnosti i piipicml|cno za giadn|u, nadcno
iza kic•n|a•kog kamcnoloma, i ogiomnc gomilc pcpcla, mogu zna•iti
samo |cdno, picma O’`Konclu: izvodilo sc pc•cn|c kic•n|aka. Dal|c, pio-
dukci|a kic•n|aka u iazmciama ko|c su sc izvodilc kod Coukouticna,
moia zna•iti da su sc kucc giadilc u zna•a|nim iazmciama.
Bcz obziia na to da li |c O`Koncl u piavu u poglcdu industii|c pc•cn|a
kic•n|aka kod Coukouticna, ni|cdno diugo ob|asn|cn|c za vcliku indus-
tii|u kamcna, tamo nadcnu, ni|c dato. H. Bicuil, autoiitct za Staio
kamcno doba, pozvan |c u Coukouticn. N|cgov izvcsta|, ob|avl|cn maita
1932. godinc u •asopisu L`Anthiopologic, govoii nam da |c u |cdnom
odcl|ku na don|cm nivou od 132 kvadiatna mctia, 12 mctaia duboko,
nadcno 2.OOO komada giubo oblikovaog kamcn|a na dnu gomilc pcpcla
i nanosa ko|c |c sadizavalo loban|c ioda Sinanthiopus, i kosti oko 1OO
iazli•itih zivotin|a.
Piiioda alata koiistcnog kod ovog mcsta, picma Bicuilu, ni|c bila
piimitivna. Gicdcii i gicba•i, i diuga oiuda nckad finog zanatstva, imali
su kaiaktciistikc ko|c sc nc nalazc u !iancusko| do goin|cg palcolita.
174
Ova| dokaz bi sc stoga tcsko mogao koiistiti kao aigumcnt za vcliku
staiost ioda Sinanthiopus.
O`Koncl isti•c da sc vilo malo pazn|c obiatilo na •in|cnicu da su fosil-
ni ostaci dcsct l|udskih individua savicmcnog tipa nadcni na |cdnom
goin|cm nivou istog mcsta na kom su nadcnc loban|c ioda Sinanthiopus.
Nckc kn|igc, na piimci Romciova "Covck i ki•mcn|aci" (Man and thc
\citcbiatcs), nc spomin|u ovu •in|cnicu. Diugi |c nc spomin|u u odcl|ku
o iodu Sinanthiopus, vcc ovu infoimaci|u smcsta|u na diugom mcstu.
O`Koncl vciu|c da su ovc individuc bilc ubi|cnc klizan|cm zcml|c
uziokovanim podiivan|cm kic•n|a•kc liticc u toku opciaci|a vadcn|a
kic•n|aka, i da |c ovo isto klizan|c zcml|c pokopalo i loban|c ioda
Sinanthiopus. Kosti nadcnc na goin|cm nivou sa•in|avalc su uobi•a|cnu
zbiiku o•ckivanu za takvc ostatkc.
!spitivan|c |cdnog di|agiama mcsta sa koga su iskopanc Sinanthiopus
loban|c (sti. 132 kn|igc !ossil Mcn) tczi da podizi O`Koncla. Dispozici|a
230 231
ostataka, naio•ito onih nadcnih u "vcitikalnom izdanku glavnog dzcpa"
nc izglcda da odgovaia onomc o•ckivanom za pccinski sadiza|.
O`’Koncl isti•c da sc ncki od ianih opisa ioda Sinanthiopus, izvcsnih
istiaziva•a, iazliku|u vilo zna•a|no od kasni|ih opisa i modcla Blcka i
\cidcniciha. On citiia Tcilaid dc Saidcna (Tcilhaid dc Chaidin) kako
kazc (L`Anthiopolugic, 1931) da: "Sinanthiopus o•ito naliku|c vclikim
•ovckolikim ma|munima."
!zglcda da posto|i |cdna piogicsi|a, kioz dva Blckova opisa ioda
Sinanthiopus i ticci opis \cidcniciha, zasnovana na loban|ama nadcnim
1936. godinc (vidi modcl piikazan na slici 31), za vicmc ko|c |c
Sinanthiopus posta|ao svc visc nalik •ovcku. Mozda |c ovo |cdina cvolu-
ci|a umcsana u •itavu ovu afciu!
O`’Koncl zakl|u•u|c da sc Sinanthiopus sasto|ao od loban|a vclikih
makaki|a (vcliki ma|muni) ili vclikih babuna ubi|cnih i po|cdcnih od
stianc iadnika |cdnog staiog kamcnoloma. !zglcda kao zna•a|an dokaz
to, da |c mcsto pc•cn|a kic•a bilo zatipano stcnama i nanosom kod
Coukouticna. Bilo da su oiganizmi •i|c su loban|c otkiivcnc bili makaki
ili babuni (ili giboni kao sto |c Dubois sugciisao za iod Pithccantiopus),
oni su bili nalik •ovckolikim ma|munima. Na|zad, Boul i diugi nagin|ali
su uvcicn|u da |c oiganizmc ioda Sinanthiopus ubi|ao i |co •ovck.
O`’Koncl naziva picdstavl|an|c ioda Sinanthiopus - kao piibliznog
•ovcku - otvoicnom picvaiom. Mi vciu|cmo, u na|man|u iuku, da su
kombinaci|a picdiasudc, unapicd zamisl|cnih picdstava, i zcl|a za
slavom odgovoinc za podizan|c |cdnog oiganizma nalik •ovckolikom
ma|munu na status •ovcka nalik •ovckolikom ma|munu.
Homo cicctus iz Afiikc
Kao sto |c spomcnuto iani|c u odcl|ku o austialopitckusima, Luis Liki
|c izvcstio da |c u Slo|u !! Olduvai Dzoidza nasao fosilc ioda
Austialopithccus, vistc Homo habilis i nckc piimcikc ko|i su piipisani
visti Homo cicctus.
175
Homo cicctus fosili ukl|u•ivali su vcci dco loban|-
skc kapc
176
(OH 9), i dco fcmuia i kosti kuka
177
(OH 28). Godinc 1975.
|c tim Ri•aida Liki|a otkiio iclativno komplctnu loban|u i dclovc goin|c
vilicc i kosti|u lica oiganizma ko|i |c piipadao visti Homo cicctus.
178
Ta|
fosilni piimciak, ozna•cn sa KMN-IR 3733, pionadcn |c u goin|cm dclu
Kubi !oia foimaci|c i Liki |c vciovao da |c stai bai 1,5 miliona godina i
vcoma sli•an Homo cicctus matcii|alu iz Kinc.
179
Po•cvsi sa |cdnim po•ctnim otkiiccm iz 1973. godinc, Liki|cv tim |c
otkiio mnogc fiagmcntc loban|c i postkianialnog skclcta |cdnog oiga-
nizma ozna•cnog sa KNM-IR 18O8, u goin|cm dclu Kubi !oia foimaci-
|c.
18O
Ovom oiganizmu, ko|i |c ncko vicmc bio na|komplctni|i poznati
fosilni skclct vistc Homo cicctus, piipisana |c staiost od 1,6 do O,1 mi-
liona godina. Ova| fosilni piimciak ispol|avao |c patoloskc piomcnc
konzistcntnc sa hioni•nim pickomcinim uziman|cm vitamina A (hipci-
vitaminoza A).
Do vilo uzbudl|ivog otkiica dosao |c Kamo|a Kimcu (Kamoya Kimcu)
na zapadno| stiani |czcia Tuikana u avgustu 1984. godinc. Radcci sa |cd-
nim timom picdvodcnim Ri•aidom Liki|cm i Alanom \okciom, Kimcu
|c dosao do po•ctnog otkiica |cdnog malog dcla loban|c ko|i |c viiio iz
zcml|c odmah poicd logoia. Gotovo mcscc dana kopan|a i piosc|avan|a
dalo |c gotovo komplctan skclct muz|aka, za ko|cg |c pioccn|cno da |c
uginuo u dobi od 12 godina. Ta| sklct, poznat kao Naiiokotomc Homo
cicctus, po svo|o| lokaci|i kod Naiiokotomc !!!, zapadni dco |czcia
Tuikana, Kcni|a, komplctan |c izuzcv lcvc iukc, don|cg dcla dcsnc iukc,
i vcccg dcla stopala (kosti sakc ni kosti stopala |os nisu pionadcnc). Ta|
fosil |c datiian na oko 1,6 miliona godina.
Ob|avl|cni su populaini izvcsta|i o ovom otkiicu
181
i |cdan kiatak
tchni•ki izvcsta|.
182
Godinc 1993. ob|avl|cni su opis istoii|c ovog nalaza,
opsiian opis svih tih otkiivcnih fosilnih ostataka, poicdcn|c sa fosilima
diugih oiganizama, i analiza i zakl|u•ci.
183
Bilo |c visc izncnadu|ucih
aspckata ovc individuc. Mada uziasta od samo 12 godina, visina |o| |c
pioccn|cna na gotovo 17O cm. Na osnovu ovc visinc i n|cgovog uziasta,
pioccn|cno |c da bi bio 18O cm visok kao sasvim odiasla individua.
Postkianialni skclct |c tako sli•an onom kod savicmcnih l|udi da |c
\okci citiian kako kazc da sumn|a da bi piosc•an patolog mogao da
kazc iazliku izmcdu tog fosilnog skclcta i skclcta savicmcnog •ovcka.
184
\ poglcdu loban|c, kazu da |c \okci ickao: "Kad sam stavio don|u vilicu
na tu loban|u, i Liki i |a smo sc smc|ali |ci |c toliko li•ila na
Ncandcitalca."
185
\ opsiinom tchni•kom izvcsta|u, Alan \okci kazc da |c "ukupna
sli•nost izmcdu ianih H. cicctus skclcta i onih kod savicmcnih l|udi -
upadl|iva" (za afii•kc H. cicctus fosilc sc kazc da poti•u od ianc vistc
H. cicctus, a za azi|skc H. cicctus fosilc da poti•u od kasnc vistc H.
cicctus, |ci su afii•ki fosili bili datiiani na 1,5 - 1,8 miliona godina, a u
to vicmc, azi|ski fosili su bili datiiani na oko |cdan milion godina i
man|c). Malo kasni|c \okci kazc: "Giada lica izglcda zna•a|no savicmc-
na u mnogim aspcktima."
186
Licc |c, u cclini, mcdutim, visc ispup•cno od
onog kod savicmcnih l|udi. Za loban|sku zapicminu |c pioccn|cno da
iznosi oko 88O cm
3
,
187
sto |c blizu samog minimuma onog kod savic-
mcnih l|udi. \cli•ina i oblik mozdanc komoic i nckolicina diugih kaiak-
tciistika postkianialnog skclcta, bili su |cdini izuzcci kad |c skclct ovc
mladc individuc upoicdcn sa onim kod savicmcnih l|udi.
188
Za sada, vccina palcontologa klasifiku|c svc afii•kc, azi|skc i cviopskc
fosilc u takson Homo cicctus, mada bi nckolicina n|ih stavila svc H.
cicctus fosilnc oiganizmc u H. sapicns.
189
!ma mnogo zbikc i ncslaga-
232 233
n|a mcdu palcoantiopolozima nc samo u poglcdu statusa iaznih fosila
vistc H. cicctus (!ilips (Phillipps) da|c komplctnu listu),
19O
vcc i o
navodno| putan|i ko|a |c vodila od vistc H. cicctus do vistc H. sapicns.
!ma nckih ko|i nc vciu|u da |c H. cicctus bio picdak visti H. sapicns.
191
Od ioda Austialopithccus do vistc Homo cicctus - bcz
vicmcnskog iazmaka
Ako fosili klasifikovani kao Homo cicctus picdstavl|a|u oiganizmc
ko|i su cvoluiiali od ioda Austialopithccus (A. afaicnsis - A. afiicanus -
Homo habilis), ta piomcna |c bila kia|n|c diamati•na i moifoloski i
hionoloski. Kako |c iani|c opisano, navodna staiost vistc A. afiicanus
iangiia od 4 miliona do samo |cdan milion godina. Liki|cva Loban|a
147O, ko|u on klasifiku|c kao H. habilis (diugi klasifiku|u ovc i diugc
hipotcti•kc H. habilis oiganizmc kao piipadnikc ioda Austalopithccus),
datiiana |c na oko 1,7-1,9 miliona godina. OH 62, ko|u su 1ohanson i n|c-
govc kolcgc
192
i Haitvig-Scici i Maitin
193
klasifikovali kao H. habilis,
datiiana |c na 1,9 miliona godina. Picma ovim istiaziva•ima, OH 62 |c
bila zcnka oko |cdan mctai visoka, i •ak |c visc li•ila na •ovckolikc ma|-
munc ncgo "Lusi". Naiiokotomc H. cicctus mladun•c bilo |c datiiano na
oko 1,5 miliona godina, a ncdavno su Svisci (Swishci) i n|cgovc kolcgc
izvcstili o datumima od 1,66 miliona godina i 1,81 miliona godina za
nckc od azi|skih piimciaka vistc H. cicctus.
194
Ako vciu|cmo svcmu sto
nam |c ic•cno, onda imamo piimciak vistc H. cicctus ko|i picklapa aus-
tialopitckusc skoio milion godina, i ko|i |c istc ili piibliznc staiosti kao
sto |c H. habilis. Tako imamo austialopitckusc ko|i zivc na zcml|i navod-
no tii miliona godina, sa malo ili nimalo moifoloskih piomcna, a zatim
sc izncnada ti oiganizmi mcn|a|u u ticnu (ili za man|c) gcoloskog vic-
mcna iz |cdnc kia|n|c •ovckoliko-ma|munskc moifologi|c u oiganizam
sa loban|skom zapicminom dvostiuko vccom od onc kod n|cgovog
navodnog picthodnika, i •i|i skclct "izglcda zna•a|no savicmcn u
mnogim aspcktima", ko|i •ak naliku|c onom kod Ncandcitalaca (H. sapi-
cns), i •i|i |c postkianialni skclct bio u sustini kao kod danasn|cg •ovcka.
Pivo ticba zapaziti da posto|i tako vcliki |az izmcdu austialopitckusa
(ukl|u•u|uci i tzv. vistu H. habilis) i onih oiganizama klasifikovanih kao
Homo cicctus. Ncma picdlozcnog cvolutivnog mchanizma (osim mcha-
nizma "monstiuma ko|i obccava", ko|i i ni|c uopstc mchanizam vcc puki
sccnaiio), ncma •ak ni sccnaii|a ispickidanc iavnotczc ko|i bi mogao
ob|asniti tako diamati•nc piomcnc ko|c bi sc dcsilc u sustini bcz ikakvog
vicmcnskog iaspona.
Diugo, sa izuzctkom onih malobio|nih ko|i bi klasifikovali svc H.
cicctus fosilc kao Homo sapicns, gotovi svi cvolucioni palcoantiopolozi
klasifiku|u svc fosilc pod znakom pitan|a kao Homo cicctus. \pikos
234 235
Slika 32. Naiiokotomc Homo cicctus skclct.
ovo| •in|cnici, vilo |c mogucc da su oni oiganizmi u Afiici okaiaktciisani
kao "iani" H. cicctus, kao sto |c to Naiiokotomc fosilno mladun•c, bili
piavi l|udi, Homo sapicns, bcz ikakvc vczc sa azi|skim fosilima klasifiko-
vanim kao H. cicctus. Ovo |c misl|cn|c nau•nika ko|i zastupa stvaian|c -
Maivina Lubcnova (Maivin Lubcnow), ko|i zapiavo kaiaktciisc svc H.
cicctus oiganizmc kao "aihai•nc" piimcikc vistc Homo sapicns.
195
Kako
|c piimcccno iani|c, osobinc Naiiokotomc mladun•cta bilc su zna•a|no
l|udskc, sa malo izuzctaka. Sa diugc stianc, azi|ski H. cicctus fosili bili
su o•iglcdno vilo iazli•iti u mnogim poglcdima, ako su Boul i \alois u
piavu u svo|im pioccnama tih oiganizama. Zaniml|iva |c •in|cnica da |c
naziv cicctus dat azi|skom fosilnom piimciku vistc Pithccantiopus cicc-
tus (kasni|c picimcnovanom u Homo cicctus ) |ci sc pictpostavl|alo da
su l|udski fcmui i •ovckoliko-ma|munska loban|a ko|c |c nasao Dubois,
piipadali istom oiganizmu. A ipak, danas mnogi, ako nc i vccina palc-
oantiopologa vciu|c, da |c fcmui vciovatno bio od piavog •ovcka bcz
ikakvc vczc sa oiganizmom •i|a |c loban|ska kapa nadcna.
Kako |c piimcccno iani|c, Boul i \alois su u poglcdu 1avanskog •ovcka
(P. cicctus ) iz|avili:
Kad bi imali samo loban|u i zubc, ticbalo bi da kazcmo da imamo
posla sa oiganizmima ako nc idcnti•nim, onda bai blisko povczanim sa
antiopoidima. Da imamo samo fcmuic, ticbalo bi da ob|avimo da
imamo posla sa •ovckom.
196
Oni su takodc ozbil|no sumn|ali u •ovckoliki status Pckinskog •ovcka
(Sinanthiopus pckincnsis, takodc uncscnog u takson H. cicctus ). \
poglcdu vciovan|a da |c Pckinski •ovck bio •ovckoliki oiganizam ko|i |c
iziadivao oiuda, koiistio vatiu i upiazn|avao kanibalizam, Boul i \alois,
kako |c opisano iani|c, iz|avili su:
Poicd ovc hipotczc, diugi pisci picfciiia|u slcdccu, ko|a im |c izglcdala
visc u skladu sa nasim cclokupnim znan|cm: lovac |c bio piavi •ovck,
•i|a |c kamcna industii|a nadcna i ko|i |c lovio oiganizmc ioda
Sinanthiopus.
197
Kao sto sc sccatc, iani|c |c bilo piimcccno da Svisci i n|cgovc kolcgc
sada tvidc da su datiiali nckc od azi|skih H. cicctus fosila na oko 1,6 do
1,8 miliona godina. Navodno sc kamcnom industii|om, nadcno| na
mcstu gdc su iskopani fosili Pckinskog •ovcka, bavio sam Pckinski •ovck,
i koiistio |c. Pa ipak |c Bicuil, stiu•n|ak za palcolitska oiuda i ko|i |c dva
puta putovao u Kinu da bi piou•io oiuda nadcna za|cdno sa Pckinskim
•ovckom, iz|avio da ta oiuda nisu uopstc bila piimitivna (kakva bi si-
guino bila za oiganizmc ko|i su visc od 1,5 miliona godina staii), vcc da
su finc zanatskc iziadc, ima|uci mnogc osobinc sli•nc onom oiudu
nadcnom u !iancusko| u goin|cm palcolitu. Goin|i palcolit navodno |c
po•co pic samo 35.OOO godina. Ako |c svc ovo ta•no, onda ti azi|ski oiga-
nizmi nisu mogli napiaviti oiuda nadcna kod Coukouticna, vcc moia da
su bili zitvc, kao sto su to Boul i \alois pictpostavili, na ko|c su ta oiuda
bila piimcn|ivana. Ova kontavciza oko oiuda nadcnog sa takozvanim
Pckinskim •ovckom nastavl|a sc i danas. 1ia Lampo i \ang 1ian (Wang
1ian) ob|avili su svo|c misl|cn|c da su kamcni aitcfakti, ko|i su tamo
nadcni, picvisc napicdni da bi picdstavl|ali na|iani|u l|udsku industii|u.
Ta na|iani|a l|udska istoii|a moia sc stoga tiaziti na diugom mcstu.
198
Ovc •in|cnicc izglcda da smcsta|u tc azi|skc oiganizmc u |cdnu vilo
iazli•itu katcgoii|u od onih oiganizama u Afiici povczanih sa
Naiiokotomc mladun•ctom.
Ovi zakl|u•ci nalazc ncku potvidu od onih ko|i koiistc kladisti•kc
studi|c da poicdc azi|skc sa afii•kim cicctus fosilima. Kladisti•kc studi-
|c pokusava|u da poicdc |cdinstvcnc izvcdcnc kaiaktciistikc za|cdni•kc
iazli•itim oiganizmima da bi ustanovilc sli•nosti, bcz toga da ncminovno
pictpostavl|a|u bilo kakvu picda•o-potoma•ku vczu. Rczultati
kladisti•kih studi|a otkiili su vclikc iazlikc izmcdu nckih od afii•kih H.
cicctus fosila i azi|skih H. cicctus fosila. To piou•avan|c ni|c naslo
ni|cdnu za|cdni•ki izvcdcnu stiuktuiu ko|a bi mogla povczivati tc afii•kc
oiganizmc sa onim azi|skim.
Otkiica o ko|ima |avl|a|u Toin (Thoinc) i Makumbci (Macumbci)
199
potpuno su diuga•i|c piiiodc od onih ko|c su upiavo opisali \okci i Liki.
Poslcdn|a dvo|ica tvidc da su otkiili fosil |cdnog mladog oiganizma vistc
Homo cicctus ko|i unazad datiia bai 1,5 miliona godina. Mcdutim, kao
sto smo upiavo ickli, ova| fosil |c po svom loban|skom skclctu sustinski
sli•an savicmcnom •ovcku, i loban|a |c dovol|no •ovckolika da bi
izglcdala poput ncandcitalskc. Toin i Makumbci izcstava|u o otkiicu
ostataka picko 3O individua iz podiu•|a mo•vaic Kou u scvcino|
\iktoii|i u Austiali|i, ko|c takodc ima|u |cdan bio| Homo cicctus cita u
svo|o| loban|sko| moifologi|i. Ovi piimcici, mcdutim, datiiani su na
samo 1O.OOO godina! O visti Homo sapicns potpuno savicmcnog tipa
izvcstava sc da sc po|avila u Iviopi pic bai 25.OOO godina ili 15.OOO go-
dina iani|c, a za Ncandcitalca, ili vistu Homo sapicns, pictpostavl|a sc
da sc po|avila u Iviopi pic bai 1OO.OOO godina, ili oko 9O.OOO godina pic
posto|an|a ovih oiganizama kod mo•vaic Kou.
Toin i Makumbci izvcstava|u da tc loban|c ima|u mnostvo aihai•nih
cita ko|c su tipi•nc za ianc piimcikc vistc sapicns (pod "ianim piimcici-
ma vistc sapicns" pictpostavl|am da oni podiazumcva|u Ncandcitalskog
•ovcka), ukl|u•u|uci loban|skc dimcnzi|c, dcbl|inu svodovnc kosti, oblik
lica i don|c vilicc, i u man|cm stcpcnu, potil|a•ni icgion.
Oni izvcstava|u, mcdutim, da su fiontalnc kosti naio•ito aihai•nc,
ima|uci gotovo ncmodifikovanu foimu |avanskog pitckantiopusa. Posto
sc u ovom •lanku nc spomin|c postkianialni skclct ovih oiganizama,
pictpostavl|a sc da |c on bio potpuno savicmcn.
236 237
!zglcda da fosil ko|cg su otkiili \okci i Liki u Kcni|i mozc biti vilo
sli•an individuama kod mo•vaic Kou, ko|c su otkopanc iz nctaknutih
giobova. Ako sc ispostavi da |c to slu•a|, imaccmo fosilc ovih individua,
nckih navodno staiih 1,5 miliona godina, a diugih za ko|c sc pict-
postavl|a da su samo 1O.OOO godina staic ili man|c, i ko|c tako picklapa-
|u vistu Homo sapicns bai 9O.OOO godina. Picma tomc, izglcda da pos-
to|i vclika vciovatnoca, u na|man|u iuku, da su ovc individuc bilc nc visc
ncgo vaii|ctcti vistc Homo sapicns.
Kao sto smo to opisali u iani|cm odcl|ku o iodu Austialopithccus, Luis
Liki |c ustanovio istovicmcnost vistc Homo cicctus, ioda Austialopithc-
cus, i |cdnog oiganizma ko|cg |c ozna•io sa Homo habilis, •i|c |c svc
ostatkc otkiio u Slo|u !! Olduvai Dzoidza. Ri•aid Liki |c otkiio ostatkc
ioda Austialopithccus, vistc Homo habilis i Homo cicctus u gcoloskim
foimaci|ama u blizini |czcia Tuikana, za ko|c sc sc pictpostavl|a da su 1,5
miliona godina staii, i da su zivcli istovicmcno. Dal|c, kao sto |c takodc
iani|c opisano, Luis Liki |c pionasao ostatkc okiuglc kamcnc kolibc,
kakvc i danas piavc l|udi u Afiici, ispod Slo|a !, daklc staii|c od Slo|a !!.
Mi ponavl|amo pitan|c ko|c smo iani|c postavili: Ako su fosilni oiganiz-
mi ko|i su ozna•cni kao Austialopithccus, Homo habilis i Homo cicctus
zivcli za|cdno u isto vicmc, kako onda |cdno mozc biti picdak bilo ko|cm
diugom? Ako su aitcfakti savicmcnog •ovcka nadcni u gcolosko| foi-
maci|i staii|o| od onc u ko|o| su nadcni ovi fosilni oiganizmi, kako onda
mozc bilo ko|c od n|ih biti picdak •ovcka?
Sad mozcmo postaviti i slcdccc pitan|c: Ako su oiganizmi •i|c su fo-
silnc ostatkc pionasli \okci i Liki u Kcni|i isti, ili gotovo isti kao oiga-
nizmi •i|i su pokopani ostaci nadcni na podiu•|u mo•vaic Kou u
Austiali|i, i ako su ovi poslcdn|i oiganizmi datiiani da su zivcli poslc pivc
po|avc vistc Homo sapicns bai 9O.OOO godina, kako mogu ovi oiganizmi
biti picci •ovcku?
\ ovom ticnutku, nasc |c misl|cn|c da ncki piimcici piipisani visti
Homo cicctus, kao sto su to 1avanski •ovck i Pckinski •ovck, dcfinitivno
piipada|u famili|i •ovckolikih ma|muna, bcz ikakvc povczanosti sa
•ovckom. \ diugim slu•a|cvima (od ko|ih ncki nisu ovdc opisani), visti
Homo cicctus su piipisani piimcici ko|i bi ina•c bili piipisani
Ncandcitalskom •ovcku, da autoiitcti ko|i su donosili tu odluku nisu
vciovali da |c fosil oiganizma picvisc stai da bi bio Ncandcitalski •ovck.
\ tim slu•a|cvima, kao na piimci kod tog vilo skoiasn|cg nalaza \okcia
i Liki|a u blizini |czcia Tuikana, mozc biti da |c oiganizam bio piavi
•ovck, Homo sapicns. Ako |c ncki oiganizam, kao vista cicctus,
cvoluiiao u vistu sapicns, onda, kao sto |c to !ilips piimctio, dctal|i o
tomc kad |c, gdc i kako doslo do tc tiansfoimaci|c - osta|u ncpoznati.
2OO
Ncandcitalac
Ncandcitalac |c pivi put otkiivcn pic visc od |cdnog vcka u pccini u
Ncandci dolini blizu Discldoifa u Ncma•ko|. Na|pic |c klasifikovan kao
Homo ncandcithalcnsis i opisan kao polu-uspiavni zivotin|ski pot•ovck.
Ovo pogicsno shvatan|c Ncandcitalca bilo |c na|visc uziokovano pic-
diasudama cvoluciono nastio|cnih palcoantiopologa, plus •in|cnicom
da |c individua ko|a |c analiziiana bila obogal|cna aitiitisom. Dal|c, zna
sc da su ti l|udi ozbil|no bolovali od iahitisa, zbog ncdostatka vitamina
D. Ovo stan|c izazvalo |c omcksavan|c kosti|u, a zatim i dcfoimaci|u.
Sada sc zna da |c Ncandcitalac bio potpuno uspiavan, i u mnogim
dctal|ima sc ni|c mogao iazlikovati od savicmcnog •ovcka.
2O1
N|cgova
loban|ska zapicmina |c •ak nadmasivala onu kod savicmcnog •ovcka.
Kazu da kad bi bio obii|an, osisan i okupan, i obukao odclo i hodao
nckom od nasih giadskih ulica, nc bi izazvao visc pazn|c od bilo ko|cg
diugog •ovcka. Danas |c on klasifikovan kao Homo sapicns - piavi
•ovck. \ciu|c sc da su sc ncandcitalski l|udi po|avili naglo u Iviopi pic
oko 1OO.OOO godina. Niko ncma ni piibliznu picdstavu odaklc su dosli.
Zatim su isto tako naglo ncstali pic oko 35.OOO godina, kazu, i odmah ih
|c zamcnila kioman|onska iasa, ko|a sc sustinski nc iazliku|c od savic-
mcnih Iviopl|ana. Opct, niko nc mozc da dâ nikakvc infoimaci|c u
poglcdu n|cnog poickla. Sad sc zna da su modcini l|udi bili savicmcnici
sa ncandcitalskim l|udima i da su •ak u nckim slu•a|cvim picthodili
ncandcitalcima za visc hil|ada godina.
2O2
Diugi fosilni ostaci ko|i su ncsumn|ivo vaii|ctcti ili iasc vistc Homo
sapicns, ukl|u•u|u Svanskob, Stcinha|m i !ontc•cvad fosilc.
2O3
Svanskomb •ovck |c datiian na gotovo 25O.OOO godina.
2O4
Datumi
spomcnuti u ovom poglavl|u su oni za ko|c su cvolucioni gcolozi piocc-
nili da su baicm piiblizno ta•ni. \ danasn|c vicmc sc uzima da |c plcis-
toccn cpoha (ko|o| sc piipisu|c vccina fosila za ko|c sc misli da su
hominidi), po•cla pic oko 1.8OO.OOO godina. Rani|c |c bilo pioccn|cno da
|c tia|an|c plcistoccna bilo samo dco tog pciioda (sii Aitui Kit (Aithui
Kcith) |c vciovao da |c to tia|an|c bilo oko 2OO.OOO godina), ali |c
piosiicn|c plcistoccna dalo cvolucionistima vicmc za ko|c vciu|u da |c
poticbno za cvoluci|u •ovcka od n|cgovog pictpostavl|cnog •ovckoliko-
ma|munskog pictka.
Ako sc |cdan fosil nadc u stcnama ko|c su ozna•cnc kao don|i plcisto-
ccn, n|cmu sc piipisu|c staiost od oko 1,8 miliona godina ili man|c. Ako
sc za n|cga misli da |c iz sicdn|cg plcistoccna, on bi bio pioccn|cn na oko
milion godina staiosti. Naiavno, bila bi mu piipisana man|a staiost ako
bi sc nasao u foimaci|ama za ko|c sc vciu|c da su iz goin|c-plcistoccn-
skog pciioda. Razni vicmcnski iasponi unutai plcistoccna pioccn|cni su
na osnovu pictpostavl|cnih staiosti iaznih glaci|alnih ili intciglaci|alnih
238 239
240 241
Slika 33. Dva modcla Ncandcitalskog •ovcka (Skhul \). !z
Rasovog poglavl|a "L|udski fosili" u kn|izi "Stcnski slo|cvi i bibli|-
ski zapis" (Rock Stiata and thc Biblc Rccoid), P. A. Zimmciman,
Id., Concoidia Publishing Housc.
Slika 34. 1cdan iani modcl Ncandcitalskog •ovcka ko|i sc visc nc
smatia validnim.
Slika 35. Danasn|i modcl Ncandcitalskog •ovcka.
pciioda za ko|c sc vciu|c da su sc dcsavali za vicmc plcistoccna. Mctodi
ukl|u•cni u ovo, kao i nckc tcskocc s ko|ima sc ova| sistcm susiccc,
opisao |c Pilbcam,
2O5
i mogu sc naci u mnogim standaidnim iadovima o
antiopologi|i.
Ivolucionisti sugciisu da su ma|muni i •ovckoliki
ma|muni cvoluiiali od •ovcka!
Kada |c Ri•aid Liki ob|avio otkiicc svo|c Loban|c 147O i tvidio da |c
nasao |cdan •ovckoliki oiganizam isto toliko stai ili staii|i od nasih pict-
postavl|cnih •ovckoliko-ma|munskih picdaka, sasvim |c picdvidivo izaz-
vao mnogo iaspiava i spckulaci|a. Kao sto |c iani|c ic•cno, mnogi palc-
oantiopolozi napali su Liki|cvc smclc tvidn|c i podizavali misl|cn|c da |c
individua, picdstavl|cna Loban|om 147O, u sustini bila isto sto i aus-
tialopitckusi. Diugi su bili vilo impicsioniiani i tiazili picispitivan|c
tckucih tcoii|a, a ncki su •ak sugciisali |cdnu iadikalnu piomcnu posto-
|ccih idc|a o l|udskom poicklu.
1cdan piimatolog ko|i |c iz|avio da Liki|cv dokaz zahtcva iadikalnu
piomcnu u tcoii|i, bio |c Dzcfii Boin (Gcofficy Bouinc), tada diicktoi
1ciks istiaziva•kog ccntia piimata Imoii \nivcizitcta u Atlanti,
Dzoidzi|a. Svc od Daivina na ovamo, cvolucionisti su podizavali stav da
|c •ovck cvoluiiao od nckog oiganizma nalik •ovckolikom ma|munu.
Piihvata|uci tvidn|c Ri•aida Liki|a, Boin |c iz|avio da |c cvidcntno da su
cvolucionisti bili svc vicmc na pogicsnom putu - •ovck ni|c cvoluiiao od
•ovckolikih ma|muna, vcc su •ovckoliki ma|muni i ma|muni cvoluiiali od
•ovcka!
Clanak ob|avl|cn u •asopisu Modcin Pcoplc (\ol. 1, p. 11, 18. apiil
1976.) tvidi:
1ci, dok |c Daivin populaiizovao tcoii|u da |c •ovck nastao iz famili|c
piimata, Di. Boin vciu|c upiavo supiotno - da su ma|muni, •ovckoliki
ma|muni i svc ostalc nizc piimatnc vistc zapiavo izdanak •ovcka.
Boin citiia kao dokaz za ovu ncvciovatnu tcoii|u nalazc Ri•aida Likia
i dokazc iz cmbiiologi|c. \ ovom •lanku sc tvidi:
Slcdcci aigumcnt ko|i ova| doktoi, za kog sc smatia da |c |cdan od
svctskih vodccih ckspciata za piimatc, koiisti da podizi svo|u tcoii|u,
|c •in|cnica da fctus •ovckolikog ma|muna izglcda poput l|udskog
fctusa tokom vicmcna ianih stcpcna iazvo|a pic iodcn|a. Tck u kasni-
|im stcpcnima tiudnocc nciodcni •ovckoliki ma|mun po•in|c da iazvi-
|a tipi•nc •ovckoliko-ma|munskc kaiaktciistikc.
Ovo zna•i da iazvo| mladun•cta •ovckolikog ma|muna ickapituliia
n|cgovo poicklo; on u fctusu idc od •ovckolikc ka •ovckoliko-ma|-
munsko| zivotin|i.
Ova poslcdn|a tvidn|a u kontiadikci|i |c sa iani|im tvidn|ama cvolu-
cionista da |c istina upiavo obinuta, da l|udski cmbiion ickapituliia
svo|u cvolucionu istoii|u na takav na•in da cmbiion izglcda visc kao
•ovckoliki ma|mun u svom ianom iazvo|u, a visc nalik •ovcku kako sc
dal|c iazvi|a. Dal|c, cclu idc|u o cmbiiolosko| ickapitulaci|i diskicdito-
vali su modcini cmbiiolozi (vidi Poglavl|c 8).
Buinova tcoii|a takodc |c u kontiadikci|i sa Daivinovom tcoii|om o
opstanku na|sposobni|ih ili piiiodno| sclckci|i, kao pokicta•ko| sili
cvoluci|c, posto ova| •lanak dal|c govoii da:
Govoicci o •ovcku, doktoi tvidi da |c l|udski supciioini|i mozak, stiuk-
tuia saka i iuku, i n|cgova pozici|a pii hodu, ono sto ga |c u•inilo na|-
dominantni|om zivotin|om na zcml|i.
Ako |c ovo istina, •ovckoliki ma|muni i ma|muni su o•iglcdno infcii-
oini u odnosu na •ovcka. Kako |c, onda, piiiodna sclckci|a dovcla do
cvoluci|c •ovckolikih ma|muna i ma|muna od •ovcka?
Boin |c u |cdno| li•no| komunikaci|i potvidio ta•nost ovog •lanka.
Kako mozc biti da cvolucionisti, glcda|uci ta•no istc podatkc, stizu do
tcoii|a ko|c su di|amctialno supiotnc |cdna diugo| - u |cdnom slu•a|u da
|c •ovck cvoluiiao od zivotin|c nalik ma|munu, a u diugom da su •ovcko-
liki ma|muni cvoluiiali od •ovcka? Ncvciovatno! Ncvciovatno, osim ako
|c bazi•na pictpostavka na ko|o| sc •itav n|ihov sistcm vciovan|a zasniva
- a to |c cvoluci|a - pogicsna.
Koliko god ova idc|a izglcdala ncvciovatna, Boin |c stckao podisku
bai dva diuga cvolucionisti•ka tcoicti•aia. Dzon Giibin (1ohn Giibbin)
i Dzcicmi Ccifas (1cicmy Chcifas), u •lanku naslovl|cnom sa "Silazak
242 243
•ovcka - ili uzlaz •ovckolikog ma|muna?"
2O6
sugciisu da |c |cdan oigani-
zam pivo iazvio sposobnost stalnog uspiavnog hoda, ncsto mozda sli•no
1ohansonovo| "Lusi", ili nckom n|cnom potomku. Ncki od ovih oigani-
zama su onda odlu•ili da napustc tcski zivot u iavnicama i da sc viatc
bol|cm zivotu na divccu. Simpanzc i goiilc su piodukti ovog poviatka
aiboicalnom na•inu zivota. Giibin i Ccifas tako kazu:
. . . kada |c pod piitiskom, um •ovcka piizna|c ono sto on zaista misli
- da su •ovck i simpanza potckli od nc•cg vilo nalik •ovckolikom ma|-
munu, vilo sli•nog simpanzi. Da picncscmo svo|u sugcsti|u u tu vistu
govoia, mi mislimo da |c simpanza nastala od •ovcka, da |c za|cdni•ki
picdak n|ih dvo|c bio mnogo visc •ovckolik ncgo nalik •ovckolikom
ma|munu. Kakvc god da su bilc malc gcnctskc piomcnc poticbnc da
bi sc postigla |cdna anatomska piciaspodcla ko|a |c pioizvcla
uspiavnog •ovckolikog ma|muna, onc su siguino moglc |cdnako lako
da budu i obinutc. . . mozda su gcnctskc piomcnc ko|c su pioizvclc
ianog •ovcka od •ovckolikog ma|muna bilc •isto obinutc da pioizvc-
du simpanzc i goiilc od •ovcka.
Loid Zakciman, i sam cvolucionista, iziazio |c, kao sto |c piimcccno
iani|c, svo|c ubcdcn|c da uopstc ncma naukc u tiagan|u za fosilnim l|ud-
skim piccima. On |c uicdio iazli•ita nau•na nasto|an|a u |cdan spcktai
ko|i |c po•in|ao sa onim sto |c smatiao za •istu nauku i ko|i sc kictao
picma nasto|an|ima za ko|a |c smatiao da su svc man|c nau•na. Po•co |c
sa hcmi|om i fizikom, zatim |c picsao na bioloskc naukc, a onda na
diustvcnc naukc. Zatim on kazc:
Mi sc zatim kicccmo od ob|cktivnc istinc u pol|c pictpostavl|cnc
bioloskc naukc, kao sto su van•ulna pciccpci|a ili intcipictaci|a
l|udskc fosilnc istoii|c, gdc |c za onog ko|i vciu|c svc mogucc - i gdc |c
vaticni vcinik u stan|u da vciu|c u nckoliko kontiadiktoinih stvaii u
isto vicmc.
2O7
Mogu li •ovckoliki ma|muni nau•iti |czik
Od svih oiganizama na zcml|i samo •ovck ima mogucnost da koiisti
|czik u govoiu. Nc samo da •ovck ima mogucnost da sc scca pioslosti, da
icsava komplikovanc pioblcmc sadasn|osti i da planiia buducnost, vcc |c
takodc u stan|u da iziazi svc tc misli i vcibalno i u pisano| foimi. Covck
|c opicml|cn glasovnim apaiatom ko|i mu dozvol|ava da vcibalizu|c
mnostvo glasova. L|udski mozak, sa svo|ih dvanacst mili|aidi mozdanih
ccli|a i 12O tiiliona (12x1O
12
) vcza, na|komplcksni|c |c uicdcn|c matcii|c
u univcizumu. Sa takvim daiom, sposobnost da iziazi scbc vcibalno i u
pisano| foimi zaista |c ncvciovatna.
Niti fosilni zapis niti upoicdna studi|a •ovcka i •ovckolikih ma|muna
nc piuza|u nikakvc infoimaci|c ko|c bi zadovol|ilc konstiukci|u |cdnog
tcoictskog puta za stican|c govoia kod •ovcka.
2O8
!pak, cvolucioni
antiopolozi, ubcdcni da |c •ovck cvoluiiao od |cdnog oiganizma nalik
•ovckolikom ma|munu, odlu•no pokusava|u da dcmonstiiia|u baicm
|cdnu po•ctnu sposobnost da sc |czik koiisti u govoiu kod •ovckolikih
ma|muna. Svi smo tako •uli za Lanu, simpanzu ko|a |c navodno nau•ila
baicm osnovc znakovnog |czika.
2O9
!sto sc kazc i za \asoc simpanzu,
Koko goiilu, i Saiu, |os |cdnu simpanzu. Takvc tvidn|c su visoko kon-
tiavciznc i odbacu|c ih mnostvo vodccih stiu•n|aka na ovom pol|u.
1. L. Mistlci-Lahman (1. L. Mistlci-Lachman) i R. Lahman (R.
Lachman), na piimci, iz|avl|u|u da "Lana (simpanza) nc koiisti |czik po
kiitcii|umima dovol|no |akim da iskl|u•u|u pacovc, civc, ili bilo ko|u
diugu zivotin|u ko|u |c mogucc uzcti u analizu".
21O
\ •lanku pod nazivom "1czik •ovckolikih ma|muna: Dva puta ka sti-
vodci ptici", kazc sc:
Raspiava oko toga da li ma|muni zaista mogu ili nc mogu koiistiti sim-
bolc za mcdusobnu komunikaci|u, dostiglo |c novc visinc stupan|cm na
sccnu dva kainc|ska goluba - Dzcka i Dzila. \ onomc sto sc mozc pio-
tuma•iti kao komplimcnt za golubovc, ali visc li•i na samai intcligcn-
ci|i piimata, •uvcni haivaidski nau•nik za piou•avan|c ponasan|a
Skinci (B. !. Skinnci) izvcstava da su n|cgovc dvc pticc dosta lako
ponovilc ono sto |c ob|avl|cno kao |cdno vcliko dostignucc za •ovcko-
likc ma|munc: simboli•ku komunikaci|u.
211
Skinci i n|cgovc kolcgc izvcstava|u da su n|ihovi golubovi sposobni da
picncsu infoimaci|u |cdan diugom koiistcci simbolc.
212
Skinci sugciisc
da koiisccn|c znakovnog |czika od stianc •ovckolikih ma|muna, o ko|cm
|c |avl|cno, mozc biti nista visc do iczultat uslovl|ava|uccg odgovoia ko|i
sc mozc postici •ak i u piimitivnom pti•|cm mozgu.
\ svom izvcsta|u na |cdno| konfcicnci|i ko|o| su piisustvovali oni
ukl|u•cni u piou•avan|c "|czika" •ovckolikih ma|muna,
213
\c|d (Wadc)
tvidi:
Bilo |c zapan|u|ucc to sto |c iko od istiaziva•a |czika •ovckolikih ma|-
muna uopstc iazmotiio ulazcn|c u takvu |cdnu lavl|u pccinu. Sam
okvii konfcicnci|c impliciiao |c da |c n|ihov iad pao u katcgoii|u ili
ciikuskih tiikova ili samoobman|ivan|a. 1cdino su sc Rumba|cvi
(Rumbaugh), odga|atcl|i simpanzc Lanc po|avili u N|u 1oiku da bianc
svo|u vciu. 1cdan diugi piisutni odga|iva• simpanzi bio |c Hcibcit
Tcias (Hcibcit Tciiacc), bivsi zagovoinik, a sada piotivnik tczc o
|cziku •ovckolikih ma|muna.
Tciasovo gubl|cn|c vcic (vidcti Scicncc, od 21. maita 198O.) zadalo
|c ozbil|an udaiac istiazivan|u |czika •ovckolikih ma|muna. \kiatko,
244 245
Tciasov supainik bio |c Cimpski, za koga |c on o•ckivao da cc iazviti
istc sposobnosti u znakovnom |cziku kao i \asoc i diugc simpanzc. . .
Cimpski |c nau•io znakc kao i diugi •ovckoliki ma|muni, i po•co ih
koiistiti u nizovima. . . Tcias, poslc |cdnog pciioda sumn|c, zakl|u•u|c
da Cimpski, i zapiavo i diugi pongidi, nc koiistc znakc na na•in kaiak-
tciisti•an za piavi |czik. Oni pic, vciovatno, piavc ma|munc od svo|ih
•uvaia imitiia|uci ih.
Idmund Li• (Sii Idmund Lcach) iziazio |c sli•no ubcdcn|c:
Svcstan sam, naiavno, da ncki piimatolozi dovodc u pitan|c |cdin-
stvcnost l|udskog govoia, tvidcci da ciikuski tiikovi ko|c su nau•ili
\asoc simpanza, Koko goiila i n|ihovi ostali skupo tictiiani kompa-
n|oni, picdstavl|a|u cmbiionalnu foimu |czika. Ovo |c |cdna visoko
tchni•ka stvai, ali bai koliko |c u mo|o| moci pioccnc, gotovo svi psi-
holozi i lingvisti ko|i su blisko piou•avali tc dokazc, sasvim sc slazu u
tomc da posto|i |cdan vcliki diskontinuitct izmcdu l|udskog govoia i
sposobnosti •ovckolikih ma|muna za piavl|cn|c znakova.
214
Psiholingvista Klifoid \ilson (Cliffoid R. Wilson), u svo|o| kn|izi
"Ma|muni nccc nikada govoiiti - ili hocc?" (Monkcys Will Ncvci Talk -
oi Will Thcy?")
215
nabia|a bio|nc fundamcntalnc iazlikc izmcdu l|ud-
skog |czika i sposobnosti •ovckolikih ma|muna za piavl|cn|c znakova.
\ilson |c ubcdcn da •ovckolikom ma|munu ncdosta|u i fizi•kc i mcn-
talnc sposobnosti poticbnc za piavi |czik, i tako posto|i ogioman |az
izmcdu sposobnosti •ovcka i •ovckolikih ma|muna u tom poglcdu.
Ta| ogiomni |az izmcdu •ovcka i •ovckolikih ma|muna u n|ihovo|
sposobnosti da stvaia|u govoi i koiistc |czik u tu svihu, |os |cdna |c
indikaci|a da |c •ovck poscban oiganizam, |asno odvo|cn od •ovckolikih
ma|muna i svih diugih oiganizama.
Da li sc l|udi iada|u sa icpovima?
\ bio|u od 2O. ma|a 1982. godinc •asopisa Ncw Ingland 1ouinal of
Mcdicinc, po|avio sc |cdan •lanak nazvan "Ivoluci|a i l|udski icp", Di.
!icda Lcdli|a (!icd D. Lcdlcy). Ob|avl|ivan|c ovog •lanka o•iglcdno |c
sluzilo kao izvoi za cclu pii•u, |ci su sc novinski •lanci baziiani na
Lcdli|cvo| publikaci|i po|avili siiom S|cdin|cnih Dizava. 1cdan od ovih
•lanaka imao |c naslov tipi•no povczan sa ovom pii•om: "Bcbin icp da|c
podisku cvoluci|i." Ta| •lanak |c govoiio: "Rodcn|c |cdnog dctcta sa
icpom |c ictka piilika da sc `saglcda vcza izmcdu l|udskih bica i n|ihovih
piimitivnih picdaka`, kazc |cdan doktoi." Kasni|c |c Lcdli citiian kako
kazc:
Cak i oni upoznati sa cvoluci|om, ictko su konfiontiiani sa vczom
izmcdu l|udskih bica i n|ihovih piimitivnih picdaka na svakodncvno|
osnovi. Rcpni pioduzctak iznosi ovu icalnost u pivi plan i •ini |c opi-
pl|ivom i •vistom.
Tako |c icalnost •in|cnicc cvoluci|c u•in|cna opipl|ivom i •vistom,
picma Di. Lcdli|u, iodcn|cm |cdnog dctcta sa icpom. Ovo |c zapiavo
kona•ni zakl|u•ak ko|i Lcdli iznosi u svom •lanku. Ticba samo pio•itati
ova| •lanak, pa da sc vidi da |c Lcdli sam piiznao da to i nc moia biti
tako. Rani|c u ovom •lanku (sti. 1213), poslc citiian|a Daivina ko|i |c
ickao: "Mi tako u•imo da |c •ovck nastao od |cdnog kosmatog
•ctvoionosca ko|i |c imao icp", Lcdli tvidi:
Kada sc icpni pioduzctak kiiti•ki ispita, mcdutim, cvidcntno |c da ima
vclikih moifoloskih iazlika izmcdu icpnog pioduzctka i icpova diugih
ki•mcn|aka. Pic svcga, ta| pioduzctak nc sadizi •ak ni iudimcntnc
stiuktuic pisl|cna. . . Diugo, ta| pioduzctak ni|c lociian na icpnom
zavisctku ki•mcnog stuba. Mogucc |c da |c ova stiuktuia piosto |cdan
kozni pioduzctak slu•a|no lociian u icpnom icgionu. Ova mogucnost
sc nc mozc iskl|u•iti (Naglasak |c dodat).
Kako sc mozc icci da piisustvo ovog "icpa" dovodi do opipl|ivc i •vistc
icalnosti cvoluci|c, ako nc mozcmo iskl|u•iti mogucnost da |c to nista
diugo do kozni pioduzctak slu•a|no lociian u icpnom icgionu?
Zapiavo, •ak i povisno •itan|c Lcdli|cvog •lanka •ini |asnim da ova|
takozvani icp ni|c bio uopstc icp, vcc samo |cdna anomali|ska iziaslina
slu•a|no lociiana u icpnom icgionu.
Opis slu•a|a
Dctc |c bilo noimalno u svakom poglcdu, osim piisustva tog
pioduzctka. Pioduzctak |c bio ncsto visc od 5 cm dug i imao |c pic•nik
u osnovi oko 6 mm. Bio |c lociian u suscdstvu kista•nc kosti i bio |c uda-
l|cn od sicdn|c lini|c oko 1,3 cm. Pioduzctak |c imao mcku vlaknastu
masnu siz i bio |c pokiivcn kozom noimalnog tkiva. Ni|c bilo kosti niti
hiskavi•avih clcmcnata u pioduzctku, i ni|c bilo vczc sa ki•mcnom
stiuktuiom. Rcndgcnski snimak ki•mc bio |c noimalan. Ta| piodu•ctak
|c hiiuiski otklon|cn pod lokalnom ancstczi|om.
Lcdli|cva intcipictaci|a pioduzctka
Biohcmi|a •ovcka |c zna•a|no sli•na ono| kod •ovckolikih ma|muna, i
u stvaii, vilo sli•na ono| kod svih diugih zivih oiganizama (ovo |c,
uzgicd, piccizno ono sto bi nau•nici ko|i zastupa|u stvaian|c picdvidcli).
Sta ob|asn|ava dubokc moifoloskc iazlikc izmcdu •ovcka i •ovckolikih
246 247
ma|muna, i svih diugih oiganizama? O•iglcdno, tc iazlikc sc nc nalazc u
gcnima ko|i kodiia|u piotcinc, vcc moia da lczc u diugim gcnctskim
kaiaktciistikama.
\ tiazcn|u ob|asn|cn|a cvoluci|c, mnogi cvolucionisti sada sugciisu da
|c vcliki dco cvoluci|c uziokovan mutaci|ama u icgulatoinim gcnima,
gcnima ko|i nc uti•u na stiuktuic piotcina, ali za ko|c sc vciu|c da kon-
tiolisu vicmcnskc, piostoinc, ili piopoici|alnc odnosc izmcdu iazvo|nih
stiuktuia i dogada|a. Lcdli o•iglcdno vciu|c da |c l|udski "icp" iczultiiao
iz takvc |cdnc mutaci|c. On tvidi:
\ savicmcno| tcoii|i, paialclc izmcdu ontogcni|c i filogcni|c pioisti•u
iz sposobnosti da sc piati fcnotipski iziaz (spol|asn|a moifoloska
piomcna) iazvo|nih mutaci|a u spccifi•nim stcpcnima cmbiionalnog
iazvo|a pii ko|cm sc |avl|a difcicnci|aci|a izmcdu uvcliko homologih
molckulainih i moifoloskih stiuktuia.
Kasni|c, Lcdli nastavl|a:
Danasn|c iazumcvan|c tciatologi|c (piou•avan|c anomalnih dcfoima-
ci|a) i foimiian|a icpa, nc nalazi nista nc-l|udsko ili icvciziono kod ovc
icpolikc stiuktuic. . . .
Dctc sa icpom |c upadl|ivo, nc zato sto |c icp "icvcizi|a", vcc zato sto
ni|c icvcizi|a - |ci |c ono u potpunosti u skladu sa nasim iazumcva-
n|cm ontogcni|c i filogcni|c, ko|c nas smcsta|u usicd cvoluci|c piima-
ta. Po|ava icpnog pioduzctka, kao i piisustvo dobio foimiianog cmbii-
onalnog icpa kod dctcta, svcdo•anstvo su o o•uvan|u stiuktuinih clc-
mcnata ncophodnih za foimiian|c icpa u l|udskom gcnomu.
Sta Lcdli kazc? !zglcda da on pokusava da kazc slcdccc: Picmda l|udi
obi•no ncma|u icpovc, i tako su gcni za icpovc kod l|udi obi•no potis-
nuti, l|udi ipak zadizava|u gcnc za icpovc - "siuktuinc clcmcntc u
•ovckovom gcnomu poticbnc za foimiian|c icpa". Picma Lcdli|u, iako
gcni nisu iziazcni i tako picdstavl|a|u ncpoticbni "pitl|ag", mi l|udi mi-
lionima godina vcc nosimo tc gcnc i pazl|ivo ih icpioduku|cmo, iako su
oni potpuno bcz funkci|c.
\ciovatno bi, onda, nosili u svom l|udskom gcnctskom apaiatu i diugc
gcnc odgovoinc za svc ostalc kaiaktciistikc vidcnc kod nasih ma|muno-
likih picdaka, ali ko|c nisu vidcnc kod •ovcka. Slcdcci ovo iazmisl|an|c
do n|cgovog logi•nog zakl|u•ka, l|udski gcnctski apaiat bi ticbalo da |os
uvck nosi svaki gcn ko|i |c ikad poscdovao svaki nas picdak, •ak i gcnc
ko|i civa •inc civom, ako |c civ zaista bio picdak ki•mcn|aka. Cak i iz
cvolucionc pcispcktivc, to bi izglcdalo kao stiasno tioscn|c cncigi|c i
diugih ccli|skih icsuisa. Po cvoluciono| tcoii|i bi takvi gcni davno bili
potpuno climinisani piiiodnom sclckci|om. Nc bismo tako picdvidcli da
bi Lcdli|cva tcoii|a bila opstc piihvaccna u cvolucionim kiugovima.
Altcinativna ob|asn|cn|a
Zclcli bismo da |os |cdnom naglasimo •in|cnicu da ta| pioduzctak ni|c
bio icp. \cc smo navcli Lcdli|cvo piiznan|c da "icp" ni|c imao ni iudi-
mcntnc ki•mcnc stiuktuic. Lcdli tvidi u svom •lanku da ncma
picscdana za ki•mcni icp bcz icpnog pisl|cna. Ova| "icp" |c bio pomcicn
od sicdn|c lini|c bcz vczc sa pisl|cnskim stiuktuiama, i sadizavao |c
•visto vlaknasto masno |czgio. Sli•nost sa icpom vilo |c povisna.
Lcdli izvcstava da posto|i bai tiidcsct poznatih mutaci|a kod laboia-
toii|skih miscva ko|c uti•u na moifologi|u icpa. \ccina mutantnih icpo-
va sadizi icpni pisl|cn, ali |cdan poscbni mutant •csto ncma icpni
pisl|cn, vcc mu picosta|c samo |cdno skiaccno bcskosno icpno vlakno
ko|c sadizi samo labavo vczivno tkivo, kivnc sudovc i ncivna vlakna.
Lcdli poicdi ovo sa l|udskim "icpom". Ta dva stan|a ni na ko|i na•in nisu
upoicdiva. Noimalni mis ima icp, i mutantno stan|c picdstavl|a gubitak
noimalnc stiuktuic. Covck ncma icp i pioduzctak picdstavl|a stican|c
abnoimalnc stiuktuic. Dal|c, stan|c kod misa |c ncsumn|ivo uziokovano
mutantnim gcnom, i naiavno, ni|c naslcdno. Mcdutim, kako Lcdli tvidi
u svom •lanku, icpni pioduzctak |c dobiocudno ostcccn|c ko|c sc nika-
da ponovo nc |avl|a u famili|i. Ako |c icpni pioduzctak bio uziokovan
mutaci|om, mutantni gcn bi picsao na potomstvo i na kia|u bi bio pono-
vo iziazcn na nckom od potomaka. Ni|c poznato da sc ovo ikada dcsilo.
Ova anomali|a tako ni|c uziokovana mutaci|om, vcc nckim
poicmcca|cm ko|i sc |avio za vicmc cmbiionalnog iazvo|a.
Ri|sbos (Ri|sbosch) opisu|c sli•nu anomali|sku iziaslinu kod |cdnog
novoiodcnog dc•aka.
216
On |c naziva "ncobi•nim tumoiom u sakiokok-
sigclnom podiu•|u" sa |czgiom ko|c sc sasto|i u potpunosti od visoko
vaskulainog masnog tkiva. On |c izvcstio da ni|c nadcno kostano,
hiskavi•avo ili misicno tkivo, i da |c ta stiuktuia bila potpuno u skladu sa
icpnim foimaci|ama kod •ovcka opisanim u mcdicinsko| litciatuii. On
sc osvinuo na mitovc ko|i su povczani sa ovim i diugim anomalnim
iziaslinama, naio•ito u sicdn|cm vcku.
Ri|sbos sc osvicc na izvcsta| Sifcia (Schacffci)
217
u ko|cm sc naglasava
da foimiian|c "icpa" ni|c ncminovno izolovan fcnomcn, vcc mozc biti
povczan sa bio|nim diugim uiodcnim anomali|ama. Sifci |c bio u stan|u
da izvcdc iz mcdicinskc litciatuic listu od 35 dcfoimitcta i anomali|a
ko|c mogu posto|ati upoicdo sa icpnim pioduzctkom. Ako, kao sto
Lcdli tvidi, "nckc dcfoimaci|c mogu u stvaii picdstavl|ati mutaci|c
unazad ka |cdnom picda•kom stan|u" (vidcti sti. 1214 n|cgovog iada u
•asopisu Thc Ncw Ingland 1ouinal of Mcdicinc) i icpni pioduzctak
picdstavl|a |cdnu od n|ih, ticbalo bi da mozcmo i da povczcmo mnogc
od 35 dcfoimitcta o ko|ima |avl|a Sifci, sa diugim picda•kim stan|ima.
Takva vcza sc mcdutim nc mozc naci. Oni su, kao i icpni pioduzctak,
248 249
nista visc ncgo anomalnc dcfoimaci|c ko|c sc nc mogu piatiti ni u
kakvom imaginainom picda•kom stan|u.
Ri|sbos takodc piimccu|c da |c M. Baitcls
218
skupio 116 izvcsta|a o
foimiian|u "icpa" kod l|udi. \ slu•a|cvima gdc sc izvcstavalo o polu, 52
su bili muskaici, a 16 zcnc. Ako icpni pioduzctak picdstavl|a mutaci|u
unazad ka picda•kom stan|u, muskaiac bi tako moiao biti ncsto blizi
svom ma|munskom pictku od zcnc, posto sc to stan|c |avl|a tii puta •cscc
kod muskaiaca ncgo kod zcna!
\aikani (Waikany) izvcstava da mada |c vccina osoba sa icpnim
pioduzccima pokazivala noimalan opsti iazvo|, icpni pioduzcci su bili
povczani sa iazli•itim vistama dcfoimaci|a.
219
Mogu li cvolucionisti
idcntifikovati picda•ka stan|a bilo ko|om od ovih dcfoimaci|a?
Ako su dcfoimaci|c mozda bilc uziokovanc iziazavan|cm gcna
naslcdcnih od dalckih picdaka, ali dugo potiskivanih, mozc sc
iazmisl|ati o intcicsantnim sugcsti|ama. Na piimci, nckc zcnc su sc
iadalc sa mlc•nim zlczdama pod pazusima. Ncki slcpi miscvi ima|u svo|c
zlczdc sasvim noimalno u tom icgionu. Da li to zna•i da zcnc nosc dugo
potiskivanc gcnc za mlc•nc zlczdc pod pazusima i da mi l|udi imamo slc-
pog misa za svog pictka? Nckc zcnc sc iada|u sa mlc•nim zlczdama u
icgionu slabina. Zlczdc sisaia sc noimalno |avl|a|u u tom podiu•|u kod
kitova. Da li to zna•i da zcnc |os uvck poscdu|u gcnc za mlc•nc zlczdc u
slabinskom icgionu ko|c su naslcdilc od kita, n|ihovog pictka? Mlc•nc
zlczdc, zapiavo, iazvilc su sc kod l|udi na mnogim mcstima, ukl|u•u|uci
lcda, iukc i nogc. Kako cvoluciona tcoii|a mozc pomoci da sc ovo ob|as-
ni?
\ svo|im izvcsta|ima i Ri|sbos i \aikani opisu|u nckc od mitskih pii•a
ko|c su stvoicnc po|avom anomalnih dcfoimaci|a ko|c sc |avl|a|u kod
l|udi. Lcdli |c piofcsoi na Odscku klini•kc gcnctikc, odcl|cn|c pcdi|atii-
|c, Mcdicinskog ccntia dc•|c bolnicc na Haivaidsko| mcdicansko| skoli,
i ncma sumn|c da |c vilo sposoban doktoi komc bi mnogi l|udi povciili
svo|c dctc da biinc o n|cmu. On |c, mcdutim, duboko picdan vcii u
cvoluci|u. N|cgov spis u •asopisu Thc Ncw Ingland 1ouinal of Mcdicinc
tako picdstavl|a |os |cdan dopiinos mitologi|i stvoicno| po|avom dcfoi-
maci|a kod novoiodcn•adi.
Savicmcni l|udi milion godina staii?
Po•cvsi od 1952. godinc, tim Luisa Liki|a otkiio |c fosilizovanc ostatkc
nckoliko anatomski savicmcnih l|udi u Kan|cia foimaci|i u podnoz|u
Homa planinc na poluostivu Homa |czcia \iktoii|a, u Kcni|i.
22O
Na
osnovu fosila zivotin|a nadcnih za|cdno sa l|udskim ostacima u isto| foi-
maci|i, Liki |c ob|avio da |c nasao fosilc savicmcnih l|udi iz sicdn|cg
plcistoccna. Sicdn|i plcistoccn datiian |c na skoio milion godina, sto |c
visc od nckih navodnih staiosti za vistu Homo cicctus, i gotovo isto kao
i nckc od staiosti piipisanc nckolicini austialopitckusa. Ovc •in|cnicc
•inc Liki|cvu tvidn|u ncpiihvatl|ivom vccini cvolucionista; i tako su n|c-
govi zakl|u•ci svc do sada mcta napada cvolucionista, ko|ima i sam pii-
pada. Liki, mcdutim, nikad ni|c odstupio od svog vciovan|a u dicvnost
ovih ostataka i ubcdcn|a da |c nasao fosilc sasvim iazvi|cnih l|udi iz sicd-
n|cg plcistoccna.
221
Bosvcl (P. H. Boswcll), gcolog ko|i |c piatio Liki|a u |cdno| kasni|o|
ckspcdici|i u tom podiu•|u, ostio |c napao Liki|a tvidcci da |c aihai•nu
faunu i ostatkc savicmcnih l|udi spo|ilo odion|avan|c scdimcnata.
222
\
iadu ob|avl|cnom 1995. godinc, Tomas Plumci (Thomas Plummci) i
Ri•aid Pots (Richaid Potts) sc osvicu na svc dokazc ko|c su piikupili
Liki i |cdan bio| kasni|ih ckspcdici|a u tom podiu•|u.
223
Picma osvitu Plumcia i Potsa, ncospoino |c da su fosili ko|c su nasli
Liki i kasni|c ckspcdici|c bili kao oni kod anatomski savicmcnih l|udi.
Ncki su pokupl|cni na povisini, ali |c bilo ncsumn|ivo da su fosili
ozna•cni sa Hominidi 2 i 3 bili pokupl|cni in situ (sa ishodisnog mcsta)
u Kan|cia slo|cvima. Posto |c Hominid 3 postao ugaoni kamcn Liki|cvog
stiatigiafskog smcstan|a svih ovih hominidnih fosila, oni su svo|u pazn|u
usmciili na ta| fosil, ko|i sc sasto|ao od visc loban|skih fiagmcnata,
ukl|u•u|uci fiontalni, tcmcni i potil|a•ni dco. \ccina loban|a piiku-
pl|cnih na tom mcstu imala |c dcbl|c zidovc ncgo savicmcnc l|udskc
loban|c. Liki |c pictpostavio da |c to dokaz n|ihovc dicvnosti, ali Plumci
i Pots su izncli hipotczu da tomc mozc biti uziok |cdan od spoicdnih
cfckata paiazita i/ili naslcdnc ili stc•cnc ancmi|c.
\isc fiagmcnata, ukl|u•u|uci nckc Hominida 3, podvignuto |c |cdno|
cncigctsko-dispcizivno| studi|i. Plumci i Pots tvidc da niskc konccn-
tiaci|c clcmcnata cclog tog hominidnog uzoika ukazu|u da su oni bili
natalozcni poslc talozcn|a Kan|cia foimaci|c, mada sc apsolutna staiost
fosila ni|c mogla odicditi. !zvcstili su da |c istiazivan|c kasni|ih ckspcdi-
ci|a otkiilo da ni|c dolazilo do odion|avan|a scdimcnata na mcstu
Liki|cvog nalaza, ncgiia|uci tako osnovu Bosvclovog napada na Liki|cvc
tvidn|c.
Plumci i Pots zakl|u•u|u da su fosili ko|c |c nasao Liki bili bcz sumn|c
oni savicmcnih l|udi, da |c Kan|cia foimaci|a ukl|u•ivala don|c- do sicd-
n|c-plcistoccnskc naslagc, i da |c Hominid 3 nadcn in situ na dubini od
nckoliko mctaia u |cdnom ianom plcistoccnskom slo|u. Oni ob|asn|ava-
|u Liki|cvo otiicc Hominida 3 iz slo|a don|cg plcistioccna sugcsti|om da
su ta| i diugi nadcni l|udski fosili bili iczultat intiuzivnog zatipavan|a pii-
likom izbi|an|ima iudc na povisinu tog lokalitcta.
O•iglcdno |c da cc cvolucionisti, bcz obziia na to kako dobii dokazi
mogu biti, odmah odbaciti svaki dokaz ko|i bi sugciisao da su modcini
l|udi bili savicmcni sa svo|im navodnim piccima, i uloziti svaki na•in da
250 251
tc dokazc ob|asnc na svo| na•in. Cin|cnicc su ovo: ti fosili nadcni su u
don|im i sicdn|c-plcistoccnskim naslagama. Ncma sumn|c da |c
Hominid 3 bio nadcn in situ u |cdnom don|c-plcistoccnskm slo|u na
dubini od nckoliko mctaia. Da |c slu•a| obinut, i da su cvolucionisti
zclcli da ustanovc staiost od |cdan do dva miliona godina za ova| fosil,
oni bi piihvatili ova| nalaz kao dokaz. Niskc konccntiaci|c clcmcnata tih
hominidnih uzoiaka vilo su slab dokaz u poglcdu n|ihovog poickla.
Mnogi faktoii bi mogli uticati na nivoc clcmcnata u toku hil|ada godina,
ali |c to bio |cdini dokaz da ti fosili nisu don|c- do sicdn|c-plcistoccnskc
staiosti, vcc da su to bili savicmcni l|udi, sto samo po scbi sa•in|ava
dokaz u o•ima cvolucionista da ti fosili nisu mogli piipadati don|cm i
sicdn|cm plcistoccnu. \ piavi •as cc sc izvcstiti u cvoluciono| litciatuii
da su Plumci i Pots ustanovili da hominidni fosili ko|c |c Liki nasao nisu
iz sicdn|cg plcistoccna kako |c to Liki cncigi•no tvidio. Nista od tc vistc
ni|c ustanovl|cno, i tczina dokaza |c i dal|c na Liki|cvo| stiani. On |c
imao dokazc. N|cgovi oponcnti su imali svo|c tcoii|c. Liki|cvi dokazi,
ako su ta•ni, smitni su udaiac svim tcoii|ama o cvolucionom poicklu
•ovcka.
Piikupl|a sc |os dokaza ko|i dokumcntu|u posto|an|c vistc Homo sapi-
cns u takozvanom sicdn|cm plcistoccnu. Huan-Luis Aisuaga (1uan-Luis
Aisuaga) i n|cgovc kolcgc izvcstava|u o otkiicu 24 •ovcka ko|i sc dobio
uklapa|u u giupu "aihai•ni Homo sapicns ".
224
Ovi l|udski ostaci datiiani
su, kazu, na 3OO.OOO godina, i za to mcsto sc pioccn|u|c da picdstavl|a
sicdn|i plcistoccn. Ti fosili nadcni su u |cdnom pccinskom nalazistu
zvanom Sima dc los Hucsos (Siciia dc Atapucica), Buigos, scvcina
Spani|a. !mali su mnogc za|cdni•kc osobinc sa ncandcitalcima.
Ccn (Chcn), 1ang (Yang) i \u izvcstili su o otkiicu |cdnc dobio
o•uvanc loban|c onoga sto oni zovu "ianim" piimcikom vistc Homo
sapicns iz |cdnc pccinskc naslagc na 1inuisan nalazistu, 1ingkou okiug,
Lianing piovinci|a, Kina.
225
Zapicmina tc loban|c bila |c oko 14OO cm
3
,
|cdnaka ono| kod savicmcnih l|udi. Nckc kiaktciistikc tc loban|c navclc
su ih da povciu|u da |c ona bliska loban|i aiha•nc vistc Homo sapicns.
Zivotin|ski fosili nadcni sa tom loban|om sugciisu kao staiost sicdn|i
plcistoccn, i na osnovu pivog iada su |o| piipisali staiost od 23O-3OO.OOO
godina, mada sad, posto vciu|u da |c ta staiost picvclika na osnovu
gcoloskih i aihcoloskih dokaza, nagin|u ka staiosti od 2OO.OOO godina.
Cak i sa tom man|om staioscu, oni tvidc da iczultati datiian|a sugciisu
mogucu kocgzistcnci|u u Kini vista Homo sapicns i Homo cicctus.
Gdc su Kain i Avcl| nasli svo|c zcnc?
\iatimo sc na sam po•ctak l|udskc iasc, da odgovoiimo na pitan|c
ko|c sc •csto postavl|a: gdc su Kain i Avcl|, kao i Sit, nasli svo|c zcnc?
!zmcdu svo|ih scstaia, naiavno, gdc diugo? Ovo mcdusobno spaiivan|c
bilo |c apsolutna ncophodnost da sc piosiii l|udska vista. To |c odicdio
Bog, |ci bi ina•c stvoiio visc od |cdnog paia. Dal|c, posto su Adam i Iva
bili gcnctski saviscni kad su stvoicni, a stctnc, dcfoimisucc mutaci|c |os
nisu imalc vicmcna da sc foimiia|u, baicm u zna•a|nom stcpcnu, kad |c
takvo mcdusobno spaiivan|c bilo ncophodno, iz takvih mcdusobnih
biakova nc bi iczultiiali stctni bioloski cfckti. Danas |c oko 3.OOO
dcfoimisanih stan|a uziokovano stctnim mutantnim gcnima. Sansc
naslcdivan|a takvog mutantnog gcna i od oca i od ma|kc (sto |c obi•no
ncophodno za ispol|avan|c dcfckta) povccanc su mcdusobnim biakovi-
ma sa blizim i dal|im iodacima. Tako |c doslo do zabianc takvih biako-
va.
Ncki mogu piigovoiati da Bibli|a nc spomin|c nista o diugo| dcci
Adama i Ivc. Mcdutim, u 1. Kn|izi Mo|si|cvo| 5,4 |asno pisc da Adam
"pozivc iada|uci sinovc i kccii". Kao sto |c vcc pomcnuto, supiugc za
Kaina i Sita moglc su samo biti onc dobi|cnc izmcdu n|ihovih scstaia.
Dal|c, Bibli|a bclczi •in|cnicu da sc Kain, nakon sto |c ubio Avcl|a, plasio
da diugi za uzviat nc oduzmu n|cmu zivot (1. Kn|iga Mo|si|cva 4,14).
Ividcntno |c, daklc, da su Adam i Iva imali mnogo dccc - mozda •ak i
stotinc - za vicmc svog dugog plodnog zivota. Samo su Kain, Avcl| i Sit
pomcnuti imcnom zbog vaznih dogada|a ko|i su ukl|u•ivali n|ih tio|icu.
Poicklo iasa
Odaklc su dosli pccinski l|udi, kao Ncandcitalac, Kioman|onac i
Svanskombski •ovck? Oni su bili potomci No|cvc poiodicc, iaspiscni po
dclovima Afiikc, Iviopc, Azi|c i diugdc, kako su sc siiili od mcsta svog
picda•kog doma. Za n|ih sc vciu|c da su potomci poslcpotopskih l|udi
|ci su svi n|ihovi ostaci nadcni u takozvanim plcistoccnskim naslagama,
za ko|c sc smatia da su poslcpotopski.
1. Kn|iga Mo|si|cva, poglavl|c 11, bclczi •in|cnicu da |c posto|ala |cdna
iana konccntiaci|a poslcpotopskih l|udi u zcml|i Sinai (\aviloni|i). Do
tog vicmcna, oni su sc dovol|no umnozili i iazvili adckvatnc vcstinc da
bi iazmisl|ali o giadn|i vclikog giada, kasni|c zvanog Babcl (Babilon na
gi•kom), za|cdno sa vclikom kulom, ili ziguiatom. To sc pokazalo kao
sasvim vciodosto|no, •ak i bcz pozivan|a na piazninc u iastczan|u
gcncalogi|c u 1. Kn|izi Mo|si|cvo| 11.
226
Ova| dco Bibli|c sadzi izvcsta| o Boz|o| intcivcnci|i icmcccn|cm |czika
tih l|udi i piavl|cn|cm od n|cga mnostva |czika. Ta| dogada| |c izazvao
ubizavan|c pioccsa ko|i |c Bog nalozio - "Rada|tc sc i mnozitc sc; naio-
ditc sc vcoma na zcml|i i namnozitc sc na n|o|" (1. Kn|iga Mo|si|cva 9,7.).
To |c opct uziokovalo mnogo bizu migiaci|u l|udi u iaznc dclovc svcta
ncgo do tada.
252 253
Da li |c Bog sa•uvao kod osam l|udi ko|i su piczivcli Potop dovol|an
gcnctski potcnci|al, ili gcnski pul, da bi dovco da iaznih l|udskih iasa
ko|c posto|c danas? Da, |cstc, potcnci|al |c bio tu. Kako su sc iaznc
gianc l|udskc poiodicc iaspisivalc i posta|alc svc izolovani|c |cdnc od
diugih, nc ukista|uci sc visc u zna•a|no| mcii, tc po•ctnc iasc dovclc su
do dicvnih iasa, od ko|ih nckc nalazimo u obliku fosila, a ko|c su
vccinom piczivclc do danas.
Kako sc •lanovi |cdnc vistc iaspisava|u u malc giupc, tako da posta|u
gcogiafski izolovani, oni posta|u i icpioduktivno izolovani. Svaka giupa
nosi sa sobom samo |cdnu fiakci|u ukupnog gcnskog pula, ili gcnctskc
kaiaktciistikc populaci|c od ko|c su sc odvo|ili. Kad |c giupa mala, iczul-
tat |c visok stcpcn mcdusobnog ukistan|a. Takav pioccs mozc iczultiiati
iapidnim izbi|an|cm na povisinu gcnctskih cita ko|c su iani|c bilc potis-
nutc u vcliko| populaci|i uslcd iazblazivan|a kioz mcdusobnc biakovc po
cclo| to| populaci|i. Kao iczultat, nasta|u "plcmcna" ili "iasc".
Kako sc ovo iaspisivan|c odvi|alo od oiiginalnog ccntia populaci|c,
ovc malc giupc su moglc nositi nckc vcstinc sa sobom, ili su naposlctku
moglc gubiti nckc od svo|ih oiiginalnih vcstina. Raspisivan|c u malc
giupc mozc dopiincti ovom gubitku na visc na•ina. Ncdostatak popu-
laci|skog piitiska iczultiia sman|cn|cm poticbc za oiuz|cm za odbianu
tciitoii|c i odbianu od napada giabl|ivica. Oiuz|c sc tako mozc napusti-
ti. Ncdostatak populaci|skog piitiska mozc takodc iczultiiati napusta-
n|cm bavl|cn|a pol|opiivicdom, posto obi•no sakupl|an|c hianc mozc
biti dovol|no da pichiani giupu. Dal|c, idc|c i vcstinc sc visc nc iazmc-
n|u|u sa suscdnim giupama. "Piogics", kako ga gcncialno iazumcmo,
mozc biti ozbil|no ictaidiian, i iczultat bi mogla biti •ak i "dcgcnciaci|a"
u |cdno "piimitivni|c" stan|c.
Tako su, dok sc civilizaci|a iazvi|ala iclativno bizo u gusto nascl|cnim
dclovima Azi|c i Iviopc, l|udi u ictko nascl|cnim oblastima Iviopc, obc
Amciikc, Austiali|c i |uznc Afiikc nastavl|ali da zivc u iclativno piimi-
tivnom stan|u, ncki i do danas. Nc izncnadu|c, stoga, sto ostaci fosilnog
•ovcka i s n|im povczanih aitcfakta, iaspiscni kao i iani •ovck, ukazu|u
da |c on zivco u "nccivilizovanom" stan|u. Ti l|udi su iziadivali piili•no
sofisticiiana kamcna oiuda i oiuz|a. Bili su icligiozni na svo| na•in, •cmu
|c dokaz pokopavan|c n|ihovih mitvih uz cvccc i iaznc picdmctc za ko|c
su vciovali da cc im biti koiisni u zivotu ko|i slcdi.
To da tcoii|a cvoluci|c, s obziiom na poznatc gcncti•kc podatkc, nc
piuza zadovol|ava|ucc ob|asn|cn|c za nastanak iasa cvidcntno |c iz
slcdccc tvidn|c, ko|u |c 1972. godinc iznco •uvcni cvolucionista, poko|ni
Tcodosius Dobzanski:
Gotovo |c ncvciovatno da vck poslc Daivina pioblcm postanka iasnih
iazlika u l|udsko| visti osta|c piiblizno isto tako zbun|u|uci kakav |c bio
i u n|cgovo doba.
227
Diugim ic•ima, ncma na•ina da sc dovcdu u vczu gcnctski podaci
povczani sa iaznim iasama unutai |cdnog cvolucionog okviia.
Zapan|u|ucc |c to sto cvolucionisti insistiia|u da mogu da ob|asnc kako
su cvoluiialc iibc, vodozcmci, gmizavci pticc i sisaii, kako su piimati
cvoluiiali od iani|ih sisaia, i kako su •ovckoliki, i obi•ni ma|muni i l|udi
cvoluiiali od iani|ih piimata, a ipak moia|u piiznati da nc mogu da
ob|asnc postanak iasa unutai vistc Homo sapicns! Ako tcoii|a cvoluci|c
nc mozc ob|asniti ni postanak iasa u svctlu poznatih nau•nih nalaza,
kako sc onda mozc pictcndovati na to da sc ta tcoii|a koiisti za
ob|asn|cn|c na|dubl|ih mistcii|a od svih? O•iglcdno |c da ta tcoii|a sto sc
visc piiblizava stvainim nau•nim podacima, posta|c svc ncodizivi|a.
1cdna o•iglcdna iasna iazlika |c koza. Nckad sc sugciisc da |c poci-
nclost ncgioidnc iasc adaptaci|a na |a•c ultial|ubi•asto zia•cn|c sunca u
tiopskim kia|cvima. Ova idc|a ostavl|a ncodgovoicnim pitan|c zasto sc
l|udi |cdnako cini nc nalazc u diugim podiu•|ima |cdnako |akc ultial|u-
bi•astc svctlosti, kakva |c 1uzna Amciika. Zastupnici konccpta stvaian|a
smatia|u da su sc vaii|aci|c bo|c kozc iazvilc kao poslcdica piiiodnog
iazvistavan|a picthodno posto|ccih gcnctskih cita u toku foimiian|a
iasa, kakvo |c opisano u odcl|ku goic. Picma ovom glcdistu, cinci su
tczili da sc sclc u podiu•|a u ko|ima |c n|ihova cina koza nudila zastitu
od |akog sunca, dok |c svctloputa i plavooka skandinavska iasa migiiiala
na scvci da izbcgnc |a•c ultial|ubi•asto zia•cn|c na ckvatoiu.
Mogucc |c, kako |c Paikci pokazao,
228
za •ovcka i zcnu odgovaia|ucc
gcnctskc mcsavinc, da ima|u 16 dccc, od ko|ih bi |cdno moglo biti cino,
|cdno bclo, a ostalo •ctinacstoio dccc bi moglo biti iaznih mcsanih
ni|ansi bo|c. 1cdan izvcsta| ko|i dokumcntu|c po|avu tako nc•cga istc
piiiodc ob|avl|cn |c u scdmi•nom •asopisu Paiadc.
229
Picma ovom
izvcsta|u, Tom i Mandi Cainok iz Lciga, giada blizu Man•cstcia,
Inglcska, bili su ioditcl|i dva muska blizanca, od ko|ih |c |cdan imao
bclu kozu, plavc o•i i plavu kosu, a diugi tamnu kozu, smcdu kosu i
smcdc o•i. Ma|ka |c bila kci Nigcii|ca i bclc Inglcskin|c, a otac sin
cnglcskih bclaca.
Svin|ski zub, •ovckoliko-ma|minska vilica, dclfinsko icbio
i magaicca loban|a
Posto|i staia izicka, "Da li bi 5O.OOO !iancuza moglo da nc budc u
piavu?" \ danasn|cm kontckstu, ona bi sc mogla picvcsti kao: "Da li bi
5O.OOO cvolucionista moglo da nc budc u piavu?" Apsolutno! \cc |c
piimcccno da su gotovo 5O godina, na osnovu fiagmcnata vilicc i ncko-
liko zuba, cvolucioni palcoantiopolozi insistiiali da |c Ramapithccus bio
posicdnik izmcdu •ovckolikog ma|muna i •ovcka, ali sc ispostavilo da |c
bio u sustini isti kao danasn|i oiangutan. Gotovo 1OO godina sc za
254 255
Ncandcitalski naiod vciovalo da su nasi podl|udski picci, ali |c sad on
uzdignut na sasvim l|udski status, Homo sapicns. Ivolucionisti su
icklamiiali i dva diuga •uvcna, navodna podl|udska pictka •ovcka, od
ko|ih sc za |cdnog ispostavilo da |c picvaia, a diugi |c bio zasnovan na
svin|skom zubu!
Godinc 1922. otkiivcn |c |cdan zub u zapadno| Ncbiaski za ko|i su
Hcnii !aiifild Osboin (Hcniy !aiificld Osboin), |cdan od na|cmincntni-
|ih palcontologa tog vicmcna, i visc diugih autoiitcta, iz|avili da kom-
binu|c kaiaktciistikc simpanzc, oiganizma ioda Pithccanthiopus i
•ovcka.
Osboin i n|cgovc kolcgc nisu moglc sasvim odicditi da li oiiginalnog
vlasnika ovog zuba ticba nazvati •ovckom ko|i |c sli•an •ovckolikom
ma|munu ili •ovckolikim ma|munom ko|i |c sli•an •ovcku. Dat mu |c
naziv Hcspciopithccus haioldcookii i postao |c poznat kao Covck iz
Ncbiaskc. !lustiaci|a toga kako su ova| oiganizam i n|cgovi savicmcnici
navodno izglcdali, bila |c ob|avl|cna u •asopisu !llustiatcd London
Ncws.
23O
Na to| ilustiaci|i, Hcspciopithccus izglcda zna•a|no sli•an
savicmcnom •ovcku, mada siiovi|i po izglcdu. Godinc 1927., nakon sto
|c izviscno dal|c piikupl|an|c i piou•avan|c, zakl|u•cno |c da
Hcspciopithccus ni|c bio niti •ovcku sli•an •ovckoliki ma|mun niti
•ovckolikom ma|munu sli•an •ovck, vcc |c to bio izumili pckci, ili svin-
|a!
231
\ciu|cm da |c ovo slu•a| u komc |c nau•nik napiavio od svin|c
•ovcka, a svin|a napiavila od nau•nika ma|muna!
Godinc 1912. su Aitui Smit \udvaid (Aithui Smith Woodwaid),
diicktoi Piiiodn|a•kog muzc|a u Londonu, i Cails Davson (Chailcs
Dawson), doktoi mcdicinc i amatci palcontolog, ob|avili otkiicc don|c
vilicc i dcla loban|c. Davson |c otkiio ovc piimcikc iz |cdnc sl|un•anc
|amc blizu Piltdauna u Inglcsko|. Ova vili•na kost izglcdala |c vilo sli•na
ma|munsko|, osim zuba, ko|i su izglcdali da pokazu|u tip istioscnosti
ko|a sc o•cku|c pic kod l|udi ncgo kod •ovckolikih ma|muna. Loban|a |c
izglcdala vilo sli•na l|udsko|.
Ova dva piimcika su kombinovana i nazvana Ioanthiopus dawsoni,
"Covck zoic". On |c postao populaino poznat kao Piltdaunski •ovck. Za
n|cga |c pioccn|cno da |c stai 5OO.OOO godina. Mada |c nckoliko ckspc-
iata, kao sto su Boul i Hcnii !aiifild Osboin, piigovaialo povczivan|u
ovc vilicc, vilo sli•nc ono| kod •ovckolikih ma|muna, sa •ovckolikom
loban|om, na|vcci svctski autoiitcti su sc slozili da |c Piltdaunski •ovck
zaista bio autcnti•na kaiika u cvoluci|i •ovcka.
Godinc 195O. |c postao dostupan mctod za odicdivan|c iclativnc
staiosti fosilnih kosti|u. Ova| mctod |c zavistan od koli•inc fluoiida ko|u
su kosti apsoibovalc iz tla. Kada su piltdaunskc kosti bilc podvignutc
ovom tcstu, otkiivcno |c da vili•na kost piakti•no ni|c sadizavala fluoiid
i da to piakti•no uopstc i ni|c fosil. Pioccn|cno |c da ni|c staii|a od |cdnc
godinc kada |c nadcna. Loban|a |c pokazivala zna•a|nu koli•inu fluoii-
da, ali |c pioccn|cno da |c nckoliko hil|ada godina staia, pic ncgo
5OO.OOO godina.
Kada sc doslo do ovc infoimaci|c, kosti su podvignutc tcmcl|nom i
kiiti•kom ispitivan|u. Otkiivcno |c da su kosti bilc izlozcnc solima
gvozda kako bi izglcdalc staii|c, a na zubima su bili piimcccni tiagovi
gicban|a, sto |c ukazivalo da su bili tuipi|ani. Diugim ic•ima, Piltdaunski
•ovck |c bio komplctna picvaia! \ilica savicmcnog •ovckolikog ma|mu-
256 257
Slika 36. Slika Covcka iz Ncbiaskc (Hcspciopithccus) ob|avl|cna
u •asopisu Thc !llustiatcd London Ncws od 24. |una 1922.
na i l|udska loban|a udcscnc su tako da naliku|u •ovckolikom ma|munu,
i ta| falsifikat |c uspco da picvaii na|vccc svctskc ckspcitc.
\ svom •lanku
232
o piltdaunskom falsifikatu, Stcfan Dzc| Guld iskicno
otkiiva ovu tcndcnci|u stiu•n|aka da nalazc ono sto tiazc, •ak i ako toga
tamo ncma, a da nc nalazc ono sto sc tamo nalazi, ako to nc tiazc. Guld
kazc:
Piltdaunski sampioni. . . modcliiali su "•in|cnicc". . . |os |cdna ilus-
tiaci|a da infoimaci|a do nas uvck stizc kioz |akc filtcic kultuic, nadc
i o•ckivan|a. Kao stalnu tcma u "•istom" opisu piltdaunskih ostataka,
od svih n|cgovih glavnih poboinika sazna|cmo da loban|a, mada
zna•a|no savicmcna, sadizi skup odicdcnih ma|munskih kaiaktciisti-
ka!. . . Giafton Iliot Smit (Giafton Illiot Smith). . . |c zakl|u•io:
"Moiamo ovo smatiati za na|piimitivni|i i na|visi ma|munsko-l|udski
mozak do sada zabclczcn; stavisc, ona| za kakav sc iazumno moglo
o•ckivati da budc povczan u |cdno| isto| individui sa don|om vilicom
ko|a tako odicdcno ukazu|c na zooloski iang n|cnog oiiginalnog vlas-
nika". . . Aitui Kit |c napisao u svom poslcdn|cm vclikom iadu (1948):
"N|cgovo •clo bilo |c kao ono oiangutana, liscno supiaoibitalnog
toiusa; u n|cgovom modcliian|u, n|cgova fiontalna kost imala |c
mnogc ta•kc sli•nosti sa onom kod oiangutana sa Boinca i Sumatic".
. . Pazl|ivo ispitivan|c vilicc takodc |c otkiilo |cdan skup zna•a|no l|ud-
skih kaiaktciistika za takvu •ovckoliko-ma|munsku vilicu (poicd fal-
sifikovanc istioscnosti zuba). Aitui Kit stalno |c naglasavao, na
piimci, da su zubi bili umctnuti u vilicu na l|udski, pic ncgo na ma|-
munski na•in.
Komcntaiisuci ovu tcndcnci|u dopustan|a da unapicd zamisl|cnc idc|c
vlada|u nau•nim zakl|u•cima, antiopolog Zakuct Havks (1aquctta
Hawkcs) bclczi:
! kada piihvatamo ovo, kao ncsto ncizbczno i nc ncminovno stctno,
ipak na nas dclu|c kao sok otkiicc koliko su •csto unapicd zamisl|cnc
idc|c uticalc na istiazivan|c l|udskog poickla.
Nista, naiavno, kao falsifikat nc iznosi na vidclo takvc slabosti mcdu
stiu•n|acima. Na piimci, osvit na smclc tvidn|c i suptilnc anatomskc
distinkci|c ko|c su piavili ncki od nasih na|vccih autoiitcta u poglcdu
skoiasn|c l|udskc loban|c i modcinc vilicc •ovckolikog ma|muna, ko|c
su za|cdno sa•in|avalc "Piltdaunskog •ovcka", budi ili iadost ili bol, u
skladu sa nc•i|im osccan|ima picma nau•nicima.
233
Da li su sc stvaii danas mnogo piomcnilc? Dva skoiasn|a piimcia tczc
da ukazu da sc tcndcnci|c autoiitcta nisu zapiavo uopstc mnogo piomc-
nilc. 1cdan •lanak u •asopisu Scicncc Ncws govoii o tvidn|ama Tima
\a|ta da |c Nocl Boaz zamcnio dclfinsko icbio za iamcnu kost homi-
noida.
234
\a|t sc sali da ta| fosil ticba ozna•iti kao !lippcipithccus ! Boaz |c tvi-
dio da ta| piimciak naliku|c iamcno| kosti pigmc|skc simpanzc i sugc-
iisao da zakiivl|cnost tc kosti mozc •ak ukazivati i na tia|no dvonozno
kictan|c. \a|t tvidi da |c Boaz pogicsno intcipictiiao podatkc. Alan
\okci sc citiia u tom istom •lanku kako tvidi da posto|i duga tiadici|a
pogicsnog intcipictiian|a iaznih kosti|u kao hominoidnih iamcnih kosti-
|u; u pioslosti, kazc \okci, izvczbani antiopolozi su pogicsno opisivali
butnu kost aligatoia i nozni pist tiopistog kon|a kao iamcnc kosti!
1cdan \P! Picss •lanak ob|avl|cn 14. ma|a 1984. godinc,
235
otkiio |c da
|c loban|ski fiagmcnt ko|i su stiu•n|aci pozdiavili godinu dana iani|c kao
na|staii|i l|udski fosil ikad nadcn u Iviopi, mogao poticati od magaica!
Ta| fosil |c nadcn u andaluzi|skom icgionu Spani|c, i zakazan |c tiod-
ncvni simpozi|um da bi stiu•n|aci mogli diskutovati o ovom fosilu, naz-
vanom "Oika •ovck" po |uznom spanskom giadu blizu kog |c nadcn.
Kada su fiancuski stiu•n|aci otkiili •in|cnicu da |c "Oika •ovck"
na|vciovatni|c loban|ski fiagmcnt •ctiii mcscca staiog magaica, u ncpii-
liku dovcdcni spanski autoiitcti poslali su 5OO pisama u ko|ima su otkazi-
vali pozivc za simpozi|um.
\ilica •ovckolikog ma|muna iz 1912. godinc, svin|ski zub iz 1922.
godinc, dclfinovo icbio i magaicca loban|a iz osamdcsctih - •inc isti
komad, samo sc glumci i dckoi mcn|a|u. Mozda |c Zakciman bio u piavu
kada |c iz|avio da |c pod znakom pitan|a da li ima ikakvc naukc u
•itavom tom tiagan|u za fosilnim piccima •ovcka.
236
\kiatko
Skoiasn|a istiazivan|a o zivim iov•icama i piimatima pokazala su da
ni|c bilo gcnctskc vczc izmcdu piimata i iov•ica, kako sc dugo pict-
postavl|alo. Kao sto smo ovdc takodc dokumcntovali, kad sc fosilni zapis
piimata tcmcl|no i ob|cktivno pioccni, |asno |c da su sc bazi•no iazli•iti
tipovi mcdu piimatima, kao na piimci lcmuii, taisi|cii, loiisi, iazli•iti
tipovi ma|muna, iazli•itc vistc •ovckolikih ma|muna i •ovck, po|avili u
fosilnom zapisu potpuno foimiiani bcz piclaznih foimi, upiavo kao sto
bi sc o•ckivalo na osnovu stvaian|a.
Zakciman |c piovco vcliki dco svo|c nau•nc kaii|cic ispitu|uci fosilnc
piimcikc, navodno povczanc sa poicklom •ovcka. Koiistio |c talcntc
|cdnog izvanicdnog tima anatoma i na|bol|c iaspolozivc mctodc za ana-
lizu. Posto on ni|c zastupnik stvaian|a, za n|cga sc nc mozc iaci da |c
piistiasan i naklon|cn pozici|i onih ko|i zastupa|u stvaian|c. N|cgov iad
|c bio tcmcl|an, a n|cgovi zakl|u•ci su bili ob|cktivni onoliko koliko |c to
•ovcku mogucc. \ kn|izi ko|u |c ob|avio 197O. godinc, "!za kulc od slono-
va•c" (Bcyond thc !voiy Towci ), Zakciman iskicno iznosi svo|c
zakl|u•kc u poglcdu odnosa fosilnog zapisa picma •ovcku. On tvidi:
258 259
Na piimci, ni|cdan nau•nik nc bi mogao logi•ki bianiti pictpostavku
da |c •ovck, bcz toga da |c bio ukl|u•cn u bilo kakav •in bozanskog
stvaian|a, cvoluiiao od |cdnog oiganizma nalik •ovckolikom ma|-
munu, u vilo kiatkom pciiodu vicmcna - govoicci gcoloskim tcimini-
ma - bcz ostavl|an|a ikakvih fosilnih tiagova na stcpcnima tc tiansfoi-
maci|c.
237
Tako, picma Zakcimanu, ako iskl|u•imo mogucnost stvaian|a, onda |c
•ovck o•iglcdno moiao cvoluiiati od oiganizma nalik •ovckolikom ma|-
munu, ali ako |cstc, za to ncma dokaza u fosilnom zapisu.
Tako ncma dokaza, niti u sadasn|cm svctu niti u svctu pioslosti, da sc
•ovck uzdigao od nckog "nizcg" oiganizma. On sto|i sam kao |cdno
odvo|cno i spccifi•no stvoicno bicc, ili bazi•ni moifoloski diza|n,
obdaicn osobinama ko|c ga postavl|a|u dalcko iznad svih ostalih oigani-
zama.
\ picthodnim poglavl|ima smo navcli piimci za piimciom ncuspcha
da sc nadu piclaznc foimc, tamo gdc cvoluciona tcoii|a picdvida da
takvc foimc ticba da sc nadu. Ncki mogu sumn|ati da smo bili piistiasni
u nascm izboiu piimcia, na na•in da su bili navcdcni samo oni slu•a|cvi
u ko|ima piclaznc foimc |os nisu nadcnc, a izostavl|a|uci mnogc diugc
piimcic gdc su piclaznc foimc izmcdu bazi•no iazli•itih vista zivotin|a i
bil|aka poznatc.
Piimcii navcdcni u ovo| kn|izi ni na ko|i na•in nisu izuzcci, vcc sluzc
da ilustiu|u ono sto |c kaiaktciisti•no za fosilni zapis. Dok |c vaii|aci|c
na nivou podvistc mogucc opsciviiati, a o nckima na nivou vistc sc mozc
zakl|u•ivati, odsustvo piclaznih foimi izmcdu visih katcgoii|a (stvoicnih
tipova u modclu stvaian|a) |c icdovno i sistcmatsko. Mi sada zclimo da
dokumcntu|cmo ovu tvidn|u navodcn|cm ob|avl|cnih tvidn|i cvolu-
cionista.
Potpuno odsustvo piclaznih foimi
Zclcli bismo da pivo citiiamo vodcccg svctskog palcontologa, Dzoidza
Gc|loida Simpsona. \ n|cgovo| kn|izi "Tcmpo i na•in cvoluci|c" (Tcmpo
and Modc in Ivolution), u odcl|ku nazvanom "Glavni sistcmatski
diskontinuitcti u zapisu", on tvidi da nigdc na svctu ncma ni |cdnog tiaga
nckog fosila ko|i bi sman|io vcliki |az izmcdu ioda Hiiacothciium, za
koga vccina cvolucionista smatia da |c bio pivi kon|, i n|cgovog pict-
postavl|cnog picda•kog icda Condylaithia. Zatim on nastavl|a:
To vazi za sva 32 icda sisaia. . . na|iani|i i na|piimitivni|i •lanovi svakog
icda vcc ima|u bazi•nc kaiaktciistikc svog icda, i ni u |cdnom slu•a|u
ni|c poznat ni|cdan piiblizno kontinuiian niz od |cdnog icda ka diu-
gom. \ vccini slu•a|cva piclazi su tako ostii, a |azovi tako vcliki, da |c
poicklo doti•nog icda spckulativno i picdmct mnogih iaspiava.
1
Kasni|c (na sti. 1O7), Simpson tvidi:
260 261
8. EvoIucija: FosiIi kazu Ne!
Ovo icdovno odsustvo piclaznih foimi ni|c ogiani•cno na sisaic, vcc |c
gotovo univcizalni fcnomcn, kao sto to vcc dugo bclczc palcontolozi.
Ovo vicdi za gotovo svc icdovc svih klasa zivotin|a, i ki•mcn|aka i
bcski•mcn|aka.
\ svo|o| kn|izi "Zna•cn|c cvoluci|c" (Thc Mcaning of Ivolution),
Simpson, govoicci o po|avi novih kola, klasa ili diugih glavnih giupa,
tvidi da:
Pioccs ko|im sc tako iadikalni dogada|i dcsava|u u cvoluci|i, picdmct
|c |cdnog od na|ozbil|ni|ih picostalih iaspiava mcdu kvalifikovanim
piofcsionalnim piou•avatcl|ima cvoluci|c. Pitan|c |c da li do takvih
vccih dogada|a dolazi ticnutno, nckim poccsima sustinski iazli•itim od
onih ukl|u•cnih u man|c ili visc postcpcnu cvolutivnu piomcnu, ili sc
ccla cvoluci|a, ukl|u•u|uci i ovc glavnc piomcnc, ob|asn|ava istim piin-
cipima i pioccsima kioz sav n|cn tok, s tim da su iczultati vcci ili man|i
zavisno od ukl|u•cnog vicmcna, iclativnog intcnzitcta sclckci|c, i
diugih matcii|alnih vaii|abli u svako| dato| situaci|i.
Mogucnost za takvu iaspiavu posto|i, posto su piclazi izmcdu
glavnih stcpcna oiganizaci|c ictko gdc dobio zabclczcni fosilima. \
ovom poglcdu posto|i tcndcnci|a ka sistcmatskom ncdostatku u zapisu
istoii|c zivota. Tako |c mogucc tviditi da takvi piclazi nisu zabclczcni
posto nisu posto|ali, i da tc piomcnc nisu nastalc piclazom vcc iznc-
nadnim skokovima u cvoluci|i.
2
Da su kola, klasc, icdovi i diugc glavnc giupc bilc povczanc piclaz-
nim foimama, pic ncgo da su sc po|avilc izncnadno u fosilnom zapisu sa
komplctnim bazi•nim kaiaktciistikama, nc bi bilo ncophodno, naiavno,
da sc o n|ihovo| po|avi u fosilnom zapisu govoii kao o "iadikalnim
dogada|ima". Dal|c, nc mozc sc naglasiti dovol|no |ako da sc •ak i cvolu-
cionisti izmcdu scbc picpiiu oko toga da li su sc ovc vclikc katcgoii|c
po|avilc ticnutno ili nc! To |c upiavo aigumcnt zastupnika konccpta
stvaian|a ko|i kazc da sc ovc foimc |csu po|avilc ticnutno, i sto piclaznc
foimc nisu zabclczcnc |ci nisu ni posto|alc.
Zastupnici stvaian|a bi tako Simpsonovu tvidn|u ponovili ovim ic•ima:
Tako |c mogucc da sc tvidi da piclaznc foimc nisu zabclczcnc |ci nisu
posto|alc, da su sc ti glavni tipovi po|avili stvaian|cm, pic ncgo piocc-
som postcpcnc cvoluci|c.
\ |cdnom skoii|cm iadu, Simpson |c iz|avio: "Kaiaktciistika poznatog
fosilnog zapisa |c da sc vccina taksona po|avl|u|c naglo." \ istom paia-
giafu on dal|c tvidi: "Piazninc izmcdu poznatih vista su spoiadi•nc i
•csto malc. Piazninc izmcdu poznatih icdova, klasa i kola su sistcmatskc
i gotovo uvck vclikc."
3
Mada namciavamo da to uiadimo, |cdva da |c poticbno da sc dal|c
dokumcntu|c piiioda fosilnog zapisa. !zglcda o•iglcdno da bi goin|c
tvidn|c Simpsona, kad bi sc o•istilc od svih picdiasuda i pictpostavl|cnih
cvolucionisti•kih •in|cnica da bi sc dobio |cdan •ist zapis, opisivalc upia-
vo ono sto zahtcva modcl stvaian|a. Ova| zapis |c zalosno dcficitaian, ali
samo u svctlu picdvidan|a modcla cvoluci|c.
Niko sc ni|c potpuni|c picdao, od Simpsona, onomc sto |c Dobzanski
nazvao "mchanisticisti•kom matcii|alisti•kom filozofi|om ko|u dcli
vccina danasn|ih autoiitcta u bioloskim naukama".
4
Simpson tvidi da
vccina palcontologa "nalazi za logi•no, ako nc i nau•no poticbno, da sc
pictpostavi da izncnadna po|ava novc sistcmatskc giupc ni|c dokaz za
stvaian|c. . ."
5
Simpson |c tako ulozio zna•a|an napoi u pokusa|ima da izvinc i iskiivi
svaku stianu cvolucionc tcoii|c da bi ob|asnio ncdostatak fosilnog
zapisa.
6
Ticba, mcdutim, podsctiti da ako |c cvoluci|a usvo|cna po |cd-
nom a piioii piincipu; uvck |c mogucc zamisliti pomocnc hipotczc -
ncdokazanc i po piiiodi ncdokazivc - da bi sc u•inilo da ona funkcionisc
u svakom spccifi•nom slu•a|u. Ovim pioccsom bioloska cvoluci|a
dcgcnciisc u ono sto Toip (Thoipc) naziva |cdnim od svo|a "•ctiii stuba
ncmudiosti" - mcntalnu cvoluci|u ko|a |c iczultat slu•a|nih pokusa|a
sa•uvanih po|a•an|ima.
7
\ poglcdu piiiodc zapisa, Ainold |c ickao:
Dugo sc o•ckivalo da cc is•czlc bil|kc na kia|u otkiiti ncki od stcpcna
kioz ko|c su posto|ccc giupc pioslc u toku svog iazvo|a, ali moia sc
piiznati da |c ovo picdvidan|c ispun|cno u vilo malom stcpcnu, iako
palcobotani•ko istiazivan|c napicdu|c visc od sto godina.
8
Slcdccc napomcnc piofcsoia Koincia (I. 1. H. Coinci) sa botani•kc
skolc Kcmbiidz \nivcizitcta, bilc su vcoma iskicnc:
Mozc sc navcsti mnogo dokaza u piilog tcoii|i cvoluci|c - iz biologi|c,
biogcogiafi|c i palcontologi|c, ali |a i dal|c mislim da ako govoiimo bcz
picdiasuda, fosilni zapis bil|aka govoii u koiist spcci|alnog stvaian|a.
9
Ova| cvolucionista iskicno tvidi da fosilni zapis bil|aka nc podizava
cvoluci|u, vcc pic podizava stvaian|c.
Nastanak bil|aka cvctnica (angiospcimi), ko|i |c Daivin nazvao
"gioznom mistcii|om", i danas |c za cvolucionistc "giozna mistcii|a". \
poglcdu tog pioblcma, H|udz (Hughcs) ima da kazc ovo:
Ivolutivni postanak sada dominantnc kopncnc bil|nc giupc,
angiospcimi, zbun|u|c nau•nikc svc od sicdinc X!X vcka. . .
Nakon opisa visc pokusa|a da sc ob|asni zasto sc nc mogu naci dokazi
za n|ihovo cvolutivno poicklo, H|udz kazc:
. . . sa nckoliko izuzctaka u dctal|ima, mcdutim, ncuspch u nalazcn|u
zadovol|ava|uccg ob|asn|cn|a |c ostao, i mnogi biolozi su zakl|u•ili da
sc ta| pioblcm nc mozc icsiti fosilnim dokazima. . .
1O
262 263
Bck (Bcck) |c iz|avio:
Zapiavo, mistcii|a nastanka i iana cvoluci|a angiospcimi |c danas isto
onako svcpiisutna i fascinantna kakva |c bila i kad |c Daivin naglasio
ta| pioblcm 1879. godinc. . . Ncmamo dcfinitivnih odgovoia, |ci smo
piinudcni da zasnivamo zakl|u•kc samo na okolisnim dokazima, i oni
obi•no moia|u, po nuznosti, biti visoko spckulativi i intcipictativni.
11
Bil|kc cvctnicc po|avl|u|u sc na sccni u zbun|u|ucc iaznolikom
mnostvu. Cctidcsct tii famili|c angiospcimi po|avl|u|c sc naglo, bcz
tiaga picdaka ili piclaznih foimi. Ni|c •udo sto n|ihov nastanak cvolu-
cionisti opisu|u kao gioznu mistcii|u.
Olson |c ickao:
Ticci fundamcntalni aspckt ovog zapisa |c ncsto diuga•i|i. Mnogc novc
giupc bil|aka i zivotin|a izncnada sc |avl|a|u, o•iglcdno bcz ikakvih
bliskih picdaka. \ccina vclikih giupa oiganizama - kola, potkola, pa
•ak i klasa - |avl|a sc na ova| na•in. . . !osilni zapis ko|i |c pioizvco ova|
pioblcm ni|c mnogo od pomoci u n|cgovom icsavan|u. . . \ccina
zoologa i palcontologa oscca da sc pukotinc i naglc po|avc novih giupa
mogu ob|asniti nckomplctnoscu zapisa. Ncki palcontolozi sc nc slazu i
vciu|u da ovi dogada|i pii•a|u pii•u ko|a ni|c u skladu sa tcoii|om i
ko|a sc nc vida mcdu zivim oiganizmima.
12
\ poglcdu bclcskc ko|a sc ti•c navodnc nckomplctnosti zapisa, mi sc
okicccmo tvidn|i Dzoidza, iani|c spomcnuto| u ovo| kn|izi o bogatstvu
zapisa. Dal|c pobi|an|c ovog ob|asn|cn|a za diskontinuitctc mozc sc
izvcsti iz Ncvclovc (Ncwcll) tvidn|c da: "Mnogi od diskontinuitcta tczc
da budu svc visc naglascni sa povccan|cm sakupl|an|a."
13
\ svo|o| kn|izi o piincipima palcontologi|c, Raup i Stcnli (Stanlcy)
bclczc:
Na zalost, poicklo vccinc visih katcgoii|a obavi|cno |c mistcii|om:
obi•no sc novc visc katcgoii|c po|avl|u|u izncnada u fosilnom zapisu
bcz dokaza o piclaznim foimama.
14
Du Nou (Du Nouy) opisu|c tc nalazc na slcdcci na•in:
\kiatko, svaka giupa, icd ili famili|a izglcda da |c nastala izncnadno i
|cdva da ikada nalazimo foimc ko|c ih povczu|u sa picthodnim nizom.
Kada ih otkii|cmo, onc su vcc komplctno difcicnciianc. Nc samo da
nc nalazimo piclaznc foimc, vcc |c gcncialno ncmogucc autcnti•no
povczati i|cdnu novu giupu sa staiom.
15
Kun (Kuhn) piimccu|c:
Cin|cnica o poicklu osta|c. Mcdutim, poicklo van tipoloski odicdcnih
gianica nigdc ni|c mogucc dcmonstiiiati. Stoga mozcmo zapiavo go-
voiiti o poicklu unutai tipova, ali nc i o poicklu tipova.
16
Sto sc ti•c glavnih giupa ili kola, Klaik (Claik) piimccu|c:
Bcz obziia koliko dalcko isli unazad u fosilnom zapisu iani|cg zivotin|-
skog zivota na zcml|i, nc nalazimo tiaga ikakvih zivotin|skih foimi ko|c
su posicdnc izmcdu iaznih glavnih giupa ili kola.
17
Kasni|c u isto| kn|izi (sti. 196), on kazc:
Posto ncmamo ni na|man|cg dokaza, niti mcdu zivim niti mcdu fosil-
nim zivotin|ama, ni o kakvim mcdupiclaznim tipovima ko|i bi slcdili
glavnc giupc, umcsna |c pictpostavka da nikada ni|c ni bilo takvih
mcdupiclaznih tipova.
\ |cdnom osvitu na kn|igu "Ivoluciona biologi|a, Tom 6"
(Ivolutionaiy biology, \olumc 6 ),
18
on pisc:
Tii palcontologa (nc man|c) zakl|u•u|u da |c stiatigiafska pozici|a
totalno iiclcvantna za odicdivan|c filogcni|c, i gotovo kazu da ni|cdan
poznati takson ni|c izvcdcn iz bilo ko|cg diugog.
19
Ri•aid B. Goldsmit, ncma•ki gcncti•ai ko|i |c kasni|c iadio kao piofc-
soi gcologi|c na \nivcizitctu Kalifoini|a, Bcikli, nasupiot Simpsonu i
vccini cvolucionista piihvatao |c diskontinuitctc u fosilnom zapisu za
onakvc kakvi |csu. On |c odbacio nco-daivinovsku intcipictacu|u cvolu-
ci|c (modcinu sintczu u danasn|cm vidu) ko|u piihvata vccina cvolu-
cionista. Nco-daivinovska intcipictaci|a podiazumcva da |c do svih
cvolucionih piomcna doslo spoio i postcpcno picko mnogo hil|ada
malih mutaci|a. Goldsmit umcsto toga picdlazc da su sc glavnc katc-
goii|c (kola, klasc, icdovi, famili|c) |avilc ticnutno, vclikim skokovima ili
sistcmskim mutaci|ama.
2O
Goldsmit |c nazvao ova| mchanizam kao mchanizam "monstiuma ko|i
obccava". On |c pictpostavio, na piimci, da |c nckada |cdan gmizavac
snco |a|c i da sc iz tog |a|cta izlcgla ptica! Svc vclikc piazninc u fosilnom
zapisu ob|asn|ava|u, picma Goldsmitu, sli•ni dogada|i - ncsto |c snclo
|a|c, a iodilo sc ncsto diugo. Nco-daivinisti visc volc da vciu|u da |c
Goldsmit ona| ko|i |c snco to |a|c, podizava|uci to da ncma ni tiunkc
dokaza ko|i bi podizao ova| mchanizam "monstiuma ko|i obccava".
Goldsmit insistiia, isto tako, da ncma dokaza ni za postuliiani nco-daivi-
novski mchanizam (vclikc tiansfoimaci|c akumulaci|om mikiomutaci|a).
Zastupnici stvaian|a sc slazu i sa nco-daivinistima i sa Goldsmitom -
ncma dokaza ni za |cdan tip cvoluci|c.
Niko ni|c bio picdani|i cvoluciono| filozofi|i od Goldsmita. Ako |c iko
htco da nadc piclaznc foimc, to |c bio on. Ako bi iko piiznao da |c
piclazna foima piclazna foima, to bi bio on. Ali u poglcdu fosilnog
zapisa, cvo sta |c Goldsmit moiao da kazc:
Cin|cnicc od na|vccc opstc vaznosti su slcdccc. Kada sc |cdno novo
kolo, klasa ili icd po|avi, tada slcdi |cdna biza, cksplozivna (u smislu
gcoloskog vicmcna) iaznolikost, tako da sc piakti•no svi icdovi i
famili|c |avl|a|u izncnadno i bcz ikakvih o•iglcdnih piclaza.
21
264 265
Sada, pita|u zastupnici stvaian|a, ko|i bi sc bol|i opis fosilnog zapisa
mogao o•ckivati na osnovu picdvidan|a modcla stvaian|a? Sa diugc
stianc, osim ako sc piihvati Goldsmitov "monstium ko|i obccava" kao
mchanizam cvoluci|c, ova| opis |c u kontiadikci|i sa na|kiiti•ni|im picd-
vidan|cm cvolucionog modcla - piisustvom posicdnika u fosilnom zapisu
ko|c zahtcva ta tcoii|a.
Ncki kiiti•aii bi mogli piigovoiiti da su publikaci|c Goldsmita ko|c
govoic o mchanizmu "monstiuma ko|i obccava" staic 3O-4O godina, i da
su n|cgovc idc|c diskicditovali savicmcni cvolucionisti. \azno pitan|c |c,
mcdutim, zasto sc Goldsmit osctio piinudcnim da picdlozi |cdan tako
ncvciovatan mchanizam na pivom mcstu? Osccao sc piinudcnim na to
|ci piclaznc foimc izmcdu bazi•nih tipova nc mogu da sc nadu, |ci |c
svaki tip ko|i sc po|avio u fosilnom zapisu potpuno foimiian. !ntcnzivno
istiazivan|c fosilnog zapisa u toku poslcdn|ih pola vcka ni|c dalo nista sto
bi uziokovalo to da sc on picdomisli.
Dal|c, |cdan od na|poznati|ih amcii•kih cvolucionista piisko•io |c u
odbianu Goldsmitovih idc|a. Stcfan Dzc| Guld, piofcsoi na Haivaid
\nivcizitctu, ko|i picda|c gcologi|u, biologi|u i istoii|u naukc, u okviiu
svo|ih mnogobio|nih izdava•kih aktivnosti pisc i •lankc ko|i sc po|avl|u-
|u u svakom bio|u •asopisa Natuial Histoiy, publikaci|c Amcii•kog
piiiodn|a•kog muzc|a. On |c ob|avio •lanak u tom •asopisu pod nazivom
"Poviatak monstiuma ko|i obccava|u".
22
Poslc podsccan|a na "zvani•ni pickoi i ismc|avan|c" ko|i su sc izlili na
Goldsmita od stianc diugih cvolucionista zbog n|cgovog mchanizma
"monstiuma ko|i obccava", Guld kazc: "1a, mcdutim, picdvidam da cc u
toku naicdnc dcccni|c Goldsmit biti uvcliko odbian|cn u svctu cvolu-
cionc biologi|c." Malo kasni|c on tvidi: "!osilni zapis sa svo|im naglim
piclazima nc piuza podisku za postcpcnu piomcnu. . ."
Ncsto kasni|c u ovom istom •lanku, Guld kazc:
Svi palcontolozi zna|u da fosilni zapis sadizi vilo malo u poglcdu
piclaznih foimi; piclazi izmcdu glavnih giupa su kaiaktciisti•no nagli.
Guld tako tvidi da fosilni zapis, upiavo kao sto |c i Goldsmit govoiio,
nc da|c dokaza o postcpcno| piomcni nckc bil|nc ili zivotin|skc foimc u
diugu, i da sc opct, kao sto |c i Goldsmit govoiio, svaka vista po|avila
naglo.
Guld zatim uvodi |os |cdan aigumcnt piotiv postcpcnc piomcnc ko|i
|c koiistio Goldsmit. Guld kazc:
Mada ncmamo diicktnc cvidcntnc dokazc za glatkc piclazc, mozcmo
li zamisliti |cdan iazuman niz piclaznih foimi, to |cst za zivot sposob-
nih, funkcionalnih oiganizama izmcdu picdaka i potomaka? Od kakvc
su mogucc koiisti ncsaviscni po•ctni stcpcni koiisnih stiuktuia? Za
sta |c dobia poluvilica ili polukiilo?
Aigumcnt izncscn ovdc, da |c postcpcna cvoluciona piomcna |cdnc
foimc u diugu ncmoguca, |ci piclaznc foimc, buduci nckomplctnc, nc
bi moglc funcionisati, aigumcnt |c na ko|i zastupnici stvaian|a vcc dugo
sugciisu. Ovo |c bio |cdan od Goldsmitovih kl|u•nih aigumcnata piotiv
nco-daivinovskog mchanizma cvoluci|c, i danas ga ponavl|a Guld.
Guld tvidi, kao i Goldsmit, da |c do vccinc vclikih cvolucionih piomc-
na doslo malim piomcnama u bizinama iazvo|a. Na pivom mcstu, ncma
ni tiunkc cmpiii|skog dokaza ko|i bi podizao takvu idc|u. Cak |c i
Goldsmit piiznao da niko nikada ni|c vidco da sc dcsava ista sli•no (t|.
da sc novi tip |avl|a postuliianim mchanizmom monstiuma ko|i
obccava). Guld, ko|i sc bavi goin|om •in|cnicom, navodi Goldsmitov iad
ko|i |c navodno pokazao da su vclikc iazlikc u obiascu saia kod guscni-
ca iczultiialc iz malih piomcna tokom vicmcna iazvo|a. Naiavno, citiiati
ovo kao dokaz za podisku mchanizma monstiuma ko|i obccava •ista |c
bcsmislica. 1cdina pioizvcdcna piomcna bila |c u bo|i guscnicc. Ona |c
ostala ista vista, kao i lcptii ko|i |c nastao od n|c. 1csu li takvi pioccsi
pictpostavl|cni da bi ob|asnili poicklo guscnica i lcptiia na pivom
mcstu? Naiavno da nc. \ stvaii, piava pocnta Guldovog •lanka |c to da
vclikc cvolutivnc piomcnc nisu pioizvcdcnc takvim man|im vaii|aci|a-
ma. \aii|aci|c u bo|ama saia guscnica, zatim, nc da|u nikakvu podisku
idc|i da sc vclikc cvolucionc piomcnc dcsava|u kioz malc vaii|aci|c u
bizinama iazvo|a.
Picma Goldsmitu, gmizavac |c snco |a|c iz koga sc izlcgla ptica, sa pci-
|cm i svim ostalim. Mozcmo sc zapitati, kako su potpuno novc stiuktuic,
kao sto |c pci|c, pioizvcdcnc svc od|cdnom malim vaii|aci|ama u bizina-
ma iazvo|a sasvim iazli•itih stiuktuia? Pcio |c zapan|u|ucc komplcksna
stiuktuia sa mnogim clcmcntima •udcsno diza|niianim da funkcionisu
za|cdno na takav na•in, da to pcio obavl|a svo| zadatak na |cdan opti-
malan na•in. N|cgovo samo posto|an|c govoii o namcinom diza|nu.
\ciovati da su pcio, oko ili bubicg, a kamoli nova komplctna bil|ka ili
zivotin|a, mogli biti pioizvcdcni dc novo malim vaii|aci|ama u bizinama
iazvo|a, apsolutno |c ncvciovatna.
Ali, picma Guldu, to |c izglcda ono u sta cvolucionisti moia|u vciovati.
Na zavisno| stianici ovog •lanka, goic citiianog, Guld kazc:
Zapiavo, ako nc piizovcmo diskontinuiianu piomcnu putcm malih
izmcna u bizinama iazvo|a, |a nc vidim kako bi sc uopstc mogli postici
vcliki cvolucioni piclazi. Malo sistcma |c otpoini|c na bazi•nu
piomcnu od |ako difcicnciianih, vcoma spccifi•nih komplcksnih
odiaslih piimciaka "visih" zivotin|skih giupa. Kako bismo ikad mogli
pictvoiiti nosoioga ili komaica u ncsto fundamcntalno diuga•i|c? Pa
ipak, piclazi izmcdu vclikih giupa moia da su sc |avili u istoii|i zivota.
!zglcda o•iglcdno da ako sc |cdan takav danas piiznati cvolucionista
kao sto |c Stcfan Dzc| Guld oscca piisil|cnim da postuliia da sc cvoluci-
266 267
|a odigiala na ncki sli•an na•in kao sto |c Goldsmitov mchanizam mon-
stiuma ko|i obccava, onda zaista ncma stvainog cmpiii|skog dokaza da
sc cvoluci|a |avl|a u sadasn|osti picko mchanizma ko|i postuliia|u nco-
daivinisti. Da ima takvih dokaza, niko sc nc bi osccao piisil|cnim da
usvo|i ncvciovatni mchanizam monstiuma ko|i obccava. Ali sa diugc
stianc, siguino niko nikada ni|c bio svcdok iodcn|a |cdnog takvog oiga-
nizma. Scval \ia|t (Scwall Wiight), dobio poznat zbog svog udcla u
iazvo|u izvcsnih aspckata nco-daivinovskog mchanizma cvoluci|c, tvidi
da |c piatcci picko 1OO.OOO iodcn|a zamoi•ica vidco mnogo monstiuma,
ali nikada nckog ko|i obccava.
23
!sto tako |c o•iglcdna •in|cnica da ncma dokaza za posto|an|c
piclaznih foimi, |ci |c mchanizam monstiuma ko|i obccava izmisl|cn da
ob|asni odsustvo takvih piclaznih foimi! Mada cvolucionisti tiazc ncki
izlaz iz dilcmc uziokovanc ncpii|atnim odsustvom piclaznih foimi, oni
nc piihvata|u konccpt monstiuma ko|i obccava kao mchanizam bcga.
\cc su visc od dvc dcccni|c pioslc otkako |c 1977. godinc publikovan
Guldov •lanak "Poviatak monstiuma ko|i obccava". Za kia| tc dcccni|c
Guld |c picdvidco da cc Goldsmit biti uvcliko odbian|cn u holovima
cvolucionc biologi|c. Sta god sc diugo mozc icci u poglcdu |cdinstvcnih
sposobnosti piofcsoia Gulda, on |c izglcda los pioiok, |ci sa vilo malo
izuzctaka, biolozi nisu naginuli da ichabilitu|u Goldsmitovu icputaci|u
cvolucionog biologa.
Na stianicama •asopisa Discovci iz 1981. godinc, Guld |c publikovao
|cdan napad piotiv zastupnika stvaian|a i naukc o stvaian|u.
24
Pitao sam
izdava•a •asopisa Discovci za dozvolu da ob|avim tckst |cdnakc duzinc
kao odgovoi na Guldov •lanak. Ova molba |c odbi|cna, ali mi |c dozvo-
l|cno da ob|avim odgovoi u foimi pisma uicdnistvu, duzinc |cdnc
stianc.
25
\ svom tckstu, izmcdu ostalog, Guld piigovaia opisu Goldsmitovog
mchanizma monstiuma ko|i obccava i Guldovc podiskc ko|u sam
ukl|u•io u izdan|c svo|c kn|igc Ivoluci|a: !osili kazu Nc! iz 1979.
godinc.
26
On mc |c optuzio za stvaian|c iskiivl|cnc kaiikatuic
Goldsmitovog mchanizma monstiuma ko|i obccava. Guld pisc:
D|ucn Gis pisc: "Picma Goldsmitu, a sada o•iglcdno i picma Guldu,
|cdan gmizavac |c snco |a|c iz kog sc izlcgla piva ptica, sa pci|cm i svim
ostalim." Svaki cvolucionista ko|i bi vciovao u takvu bcsmislicu bio bi
sa piavom ismc|an na intclcktualno| sccni. . .
\ svom pismu uicdnistvu, dokumcntovao sam da |c ovo piccizno ono
u sta |c Goldsmit vciovao citiia|uci ga iz n|cgovc kn|igc "Matcii|alna
osnova cvoluci|c" (Thc Matciial Basis of Ivolution) (sti. 395), gdc sto|i:
Ticba samo da citiiam Sindcvolfa (Schindcwolf) (1936), na|piogic-
sivni|cg istiaziva•a koga znam. On pokazu|c piimciima iz fosilnog
matcii|ala da |c do vclikih cvolucionih napicdovan|a moialo doci u
po|cdina•nim vclikim koiacima. . . On pokazu|c da su mnogc ncdosta-
|ucc kaiikc u palcontoloskom zapisu tiazcnc uzalud |ci nisu nikada ni
posto|alc: "Piva ptica sc izlcgla iz gmizava•kog |a|cta."
Nastavio sam tvidcci da stoga, picma Guldovo| vlasito| tvidn|i, n|cgov
|unak slcdccc dcccni|c ticba da budc ismc|an na intclcktualno| sccni.
\ |cdnom kasni|cm pismu uicdnistvu,
27
Guld |c podizavao da |c
Goldsmit namciavao da ovo budc shvaccno samo kao mctafoia. Ostali
cvolucionisti, mcdutim, o•iglcdno sc slazu u mom iazumcvan|u onoga
sta |c Goldsmit ickao.
!utu|ma, vaticni piotivnik konccpta stvaian|a, u poglcdu
Goldsmitovog sugciisanog mchanizma tvidi:
On |c u svom zakl|u•ivan|u otisao do cksticma, i tcoictisao da |c svaka
vcca taksonomska giupa nastala kao makiomutaci|a, "monstium ko|i
obccava", ko|i |c u |cdnom skoku piosao od civa do iaka, ili od gmizav-
ca do pticc.
28
Stivcn Stcnli (Stcvcn Stanlcy), palcontolog sa Dzon Hopkins
\nivcizitcta, i dobio poznat po svom zalagan|u za "ispickidanu
iavnotczu" kao mchanizma cvoluci|c o ko|cm ccmo uskoio govoiiti,
tvidi:
\ toku ovog vcka, idc|a da su sc adaptivnc inovaci|c dcsilc iapidnom
nastankom vista, |avl|ala sc spoiadi•no u palcontologi|i, bcz piih-
vatan|a. Oto Sindcvolf (Otto Schindcwolf) (1936, 195O) |c bio tu pivi
pokicta•, ali kao sto |c iani|c opisano, n|cgovi poglcdi su bili cksticm-
ni, dclom odiazava|uci utica| Dc \iicsa i Goldsmita. Sindcvolf |c
vciovao da |c |cdna |cdina makiomutaci|a mogla ticnutno pioizvcsti
foimu ko|a bi picdstavl|ala novu famili|u ili icd zivotin|a. Ova| poglcd
|c stvoiio vizi|c kakva |c ona o pivo| ptici ko|a sc izlcgla iz gmizava•kog
|a|cta.
29
Stcnli tako kaiaktciisc Sindcvolfovc poglcdc kao cksticmnc, ko|i
stvaia|u vizi|c kao sto |c ona pivc pticc ko|a sc izlczc iz gmizava•kog |a|c-
ta, i piipisu|c Goldsmitu i Dc \iicsu utica| ko|i |c dovco do ovih
cksticmnih poglcda.
Dzon Tainci (1ohn R. Tuinci), piofcsoi gcnctikc na Lids
\nivcizitctu, kazc:
Na|vcca gicska ko|u bi svaki zastupnik konccpta ispickidanc iavnotczc
mogao napiaviti |c to da pictpostavi, kao sto |c to u•inio Goldsmit, da
bi ova| "monstium ko|i obccava", ako sc to tako zcli nazvati, bio
saviscn, do tc ta•kc da nc piolazi kioz dal|u modifikaci|u. Goldsmit |c
naskodio svo|im bol|im idc|ama vczu|uci ih tako •visto za ovo pci-
vcizno glcdistc.
3O
268 269
Tako |c |asno da |a nisam niti pogicsno iazumco niti sclcktivno citiiao
Goldsmita ili Gulda u vczi sa ovom stvaii. Guld, o•iglcdno u ncpiilici
zbog svog uzuibanog i dosta naglog cntuzi|asti•nog podizavan|a idc|c
monstiuma ko|i obccava, ko|c |c izickao u svom •lanku iz 1977. godinc,
pokusavao |c da sc izvu•c ncgiia|uci da |c Goldsmit zaista mislio ono sto
|c ickao. Mi sc slazcmo sa Guldom, mcdutim, kada on kasni|c pisc da |c
vciovati da sc piva ptica izlcgla iz gmizava•kog |a|cta nau•no bcsmis-
lcno. Bilo zagovaiati |cdnu takvu sugcsti|u ili podizavati onc ko|i ima|u
takvc poglcdc, piiznan|c |c da su dokazi vilo ncpii|atni za cvolucionu
tcoii|u.
Guld |c iznco mnostvo indikativnih tvidn|i u diugim •lancima u
•asopisu Natuial Histoiy. On kazc, na piimci:
Iksticmna ictkost piclaznih foimi u fosilnom zapisu istia|ava kao
poslovna ta|na palcontologi|c. Ivoluciono divccc ko|c ukiasava nasc
udzbcnikc ima podatkc samo na vihovima i •voiovima svo|ih giana;
ostatak |c zakl|u•ivan|c, mada iazumno, a nc dokaz pomocu fosila.
31
Kasni|c u istom •lanku on tvidi:
!stoii|a vccinc fosilnih vista ukl|u•u|c dvc kaiaktciistikc nckonzis-
tcntnc sa giadualizmom: 1. Stazis. \ccina vista nc ispol|ava usmcicnu
piomcnu za vicmc svog boiavka na zcml|i. Onc sc |avl|a|u u fosilnom
zapisu izglcda|uci isto kao onda kada ncsta|u; moifoloska piomcna |c
obi•no ogiani•cna i bcz usmcicn|a. 2. !zncnadna po|ava. \ bilo kom
lokalnom podiu•|u, |cdna vista sc nc |avl|a postcpcno posto|anom
tiansfoimaci|om svo|ih picdaka; po|avl|u|c sc od|cdnom i "potpuno
foimiiana".
\ |cdnom •lanku ko|i diskutu|c o taksonomsko| klasifikaci|i, Guld
kazc:
Sistcm sa tii nivoa i pct caistava mozc izglcdati, na pivi poglcd, kao da
bclczi |cdan ncizostavan piogics u istoii|i zivota komc sam sc |a •csto
piotivio na ovim stupcima. Svc vcca iaznovisnost i mnogostiuki
piclazi izglcda da icflcktu|u odlu•no i nczaustavl|ivo napicdovan|c
picma visim oiganizmima. Ali, palcontoloski zapis nc podizava takvu
intcipictaci|u. Ncma posto|anog piogicsa u viscm iazvo|u oiganskog
diza|na. !mamo, umcsto toga, vclikc pciiodc sa malo ili nimalo
piomcnc, i cvolucionu cksplozi|u ko|a |c stvoiila cco sistcm.
32
Iliminisitc ic•i "cvoluciona cksplozi|a" i zamcnitc ih ic•ima "cksplo-
zi|a stvaian|a", i pomislilo bi sc da sc •ita •lanak |cdnog nau•nika ko|i
zastupa stvaian|c.
\ |cdnom skoiasn|cm •lanku u komc diskutu|c o odnosu izmcdu palc-
ontologi|c i tcoii|c cvoluci|c, ukl|u•u|uci pioblcm piaznina u fosilnom
zapisu, Dc|vid Kits (David B. Kitts), piofcsoi odcl|cn|a za gcologi|u na
\nivcizitctu Oklahoma, cvolucionista ko|i |c u•io palcontologi|u
ki•mcn|aka kod Dzoidza Gc|loida Simpsona, kazc:
! poicd svctlog obccan|a da cc palcontologi|a omoguciti sicdstva za
"glcdan|c" cvoluci|c, ona |c dala nckc vilo ncpii|atnc tcskocc cvolu-
cionistima, od ko|ih |c na|poznati|a piisustvo "ponoia" u fosilnom
zapisu. Ivoluci|a zahtcva piclaznc foimc izmcdu vista, a palcon-
tologi|a ih nc piuza. . .
33
Mozc sc postaviti pitan|c, zasto |c onda Kits cvolucionista? Sta god da
motivisc Kitsa da piihvati cvoluci|u, izglcda |asno da |c on cvolucionista
nc zbog fosilnog zapisa, vcc upikos n|cmu. Mi sc siguino slazcmo sa n|c-
govom tvidn|om, da pivo, cvoluci|a zahtcva posicdnc foimc, i diugo, da
fosilni zapis (palcontologi|a) n|ih nc da|c.
Makbct otvoicno kazc:
Daivinizam |c zata|io u piaksi. Ccli cil| i sviha daivinizma |cstc da
pokazc da su savicmcnc foimc nastalc od staiih foimi, t|. da kon-
stiuisc pouzdanc filogcni|c (gcncalogi|c ili poiodi•na stabla). \ tomc
|c on potpuno zakazao.
34
On zatim nastavl|a citiian|cm diugih autoia i dolazi do zakl|u•ka da su
filogcni|c ko|c sc nalazc u udzbcnicima baziianc na ncosnovanim tvidn-
|ama, mastovito| litciatuii, spckulaci|ama, i malo •cmu visc.
!iancisko A|ala, piofcsoi biologi|c na \nivcizitctu Kalifoini|a, i
dobio poznat u cvolucionim kiugovima po svo|o| odbiani nco-daivi-
nisti•kog mchanizma cvoluci|c, ipak iziazava ncdoumicc u poglcdu
poickla novih bazi•nih tipova, ili visih katcgoii|a. Za|cdno sa svo|im ko-
autoiom, Dzcmsom \alcntinom (1amcs \alcntinc), A|ala tvidi:
Ivoluciono poicklo taksona visih katcgoii|a malo |c poznato. . . \ccina
icdova, klasa i kola po|avl|u|c sc izncnada i obi•no vcc ima|u stc•cnc
svc kaiaktciistikc ko|c ih iazliku|u.
Poslc iazmatian|a i odbacivan|a visc sugcsti|a o tomc kako bi sc ti
dokazi mogli uklopiti u tcoii|u ko|a ukl|u•u|c spoiu postcpcnu piomcnu
u dugim vicmcnskim pciiodima, A|ala i \alcntin zakl|u•u|u: "Piinudcni
smo da zakl|u•imo da |c vccina zaista novih taksona ko|i sc izncnada
po|avl|u|u u fosilnom zapisu, u stvaii nastala izncnada."
35
A|ala i \alcntin, mada piizna|u da cmpiii|ski dokazi zaista ukazu|u na
to da su visc katcgoii|c nastalc izncnada, |os uvck, naiavno, tiazc ncki
mchanicisti•ki cvolucioni pioccs da to ob|asnc. Nau•nici ko|i zastupa|u
stvaian|c isti•u, sa diugc stianc, da bi cvolucioni pioccs, zavisan kakav
|cstc, od slu•a|no pioizvcdcnih piomcna, samom svo|om piiiodom
zahtcvao ogiomnc vicmcnskc pciiodc, siguino dovol|nog stcpcna, da bi
sc ostavili fosili mnogih piclaznih foimi. Ovo bi naio•ito vazilo za
stvaian|c novih katcgoii|a, to |cst famili|a, icdova, klasa i kola. N|ihova
izncnadna po|ava, potpuno foimiianih, zna•a|na |c podiska stvaian|u.
270 271
Kolin Pctcison (Colin Pattcison) |c palcontolog scnioi u Biitanskom
piiiodn|a•kom muzc|u u Londonu i cclog zivota |c bio cvolucionista.
Ovdc, u •uvcnom piiiidn|a•kom muzc|u on ima na iaspolagan|u |cdnu
od na|vccih kolckci|a fosila nadcnih siiom svcta. Siguino da sa ovom
ogiomnom kolckci|om na iaspolagan|u, piikupl|cnom iscipnim tiaga-
n|cm tokom 125 godina od Daivina, i sa piistiasnoscu, ako posto|i, ka
cvolucionom stanovistu, Pctcison bi bio u stan|u da nadc stotinc, ako nc
i hil|adc ncsumn|ivih piclaznih foimi, ako sc cvoluci|a zaista i dcsila.
Pctcison |c ob|avio |cdnu odli•nu kn|igu o cvoluci|i.
36
\ n|o| on tiazi
komcntaic •italaca. 1cdan od •italaca |c pisao Pctcisonu i pitao ga zasto
ni|c ukl|u•io nikakvc piimcic stvainih piclaznih foimi u svo|u kn|igu.
Pctcison |c u svom odgovoiu navco da sc slazc sa stavom tog •itaoca u
poglcdu ncdostataka ilustiaci|c piclaznih foimi u svo|o| kn|izi, ali bi ih,
kad bi mu bio poznat i|cdan od n|ih, fosilni ili zivi, siguino ukl|u•io u
kn|igu.
37
1cdan izvcsta| na iadio piogiamu BBC-a (Biitish Bioadcasting
Coipoiation), ko|i |c govoiio o Di. Pctcisonu bio |c ob|avl|cn i u BBC
publikaci|i, •asopisu Thc Listcnci.
38
\ tom •lanku on tvidi:
Kako sc ispostavl|a, svc sto sc mozc nau•iti o istoii|i zivota u•i sc iz sis-
tcmatikc, iz giupisan|a ko|a sc nalazc u piiiodi. Svc van toga |c pii•a
ovc ili onc vistc. !mamo piistup vihovima divcta; samo divo |c tcoii-
|a, a l|udi ko|i pictcndu|u da zna|u o tom divctu i da opisu ono sto sc
na n|cmu dcsavalo - kako su izbilc gianc i izdanci - mislim da samo
pii•a|u pii•c.
Zaista, svc sto imamo od tcoii|skog cvolucionog filogcnctskog divcca
su vihovi giana - cvolucionisti nikada nisu mogli da nadu piclaznc foimc
ko|c su poticbnc za stabla i samc gianc divcca. Svo ovo cvoluciono
divccc ko|c vidimo u udzbcnicima samo |c pictcnzi|a, po Pctcisonu.
N|cgova iskicnost siguino zasluzu|c pohvalu.
\ svom osvitu na kn|igu Stivcna Stcnli|a, "Makiocvoluci|a, obiazac i
pioccs" (Maciocvolution, Pattcin and Pioccss),
39
Dc|vid \udiuf (David
Woodiuff) kazc: "Ali fosilnc vistc osta|u ncpiomcn|cnc kioz na|vcci dco
svo|c istoii|c i zapis nc sadizi ni |cdan |cdini piimci zna•a|nog piclaza."
4O
Nckad cvolucionisti tvidc da |c ncdostatak piclaznih foimi bio piob-
lcm za Daivina, ali da su od tada nadcnc mnogc, i stalno ih sc nalazi svc
visc. Diugi cvolucionisti, mcdutim, tvidc upiavo supiotno. Idmund Li•
(Sii Idmund Lcach) |c, na piimci, ickao:
Ncdosta|ucc kaiikc u nizu fosilnog dokaza bilc su pioblcm za Daivina.
On sc osccao siguinim da cc sc onc na kia|u pionaci, ali onc |os uvck
ncdosta|u i izglcda da cc tako i ostati.
41
Dc|vid Raup (David Raup), iani|c kustos Piiiodn|a•kog muzc|a u
Cikagu, a sada piofcsoi gcologi|c na \nivcizitctu Cikago i •vist
poboinik tcoii|c cvoluci|c, iskicno |c iz|avio:
Daivinova tcoii|a piiiodnc sclckci|c uvck |c blisko povczana sa doka-
zom iz fosila, i vciovatno vccina l|udi pictpostavl|a da fosili
omogucava|u |cdan vilo vazan dco opstcg aigumcnta ko|i sc iznosi u
koiist daivinovskc intcipictaci|c istoii|c zivota. Na zalost, ovo ni|c
stiiktna istina... Dokaz ko|i nalazimo u gcoloskom zapisu ni|c ni izbliza
tako kompatibilan sa daivinovskom piiiodnom sclckci|om, kao sto
bismo volcli da budc. Daivin |c bio komplctno svcstan ovoga. On |c
bio u ncpiilici zbog fosilnog zapisa, |ci on ni|c izglcdao onako kako |c
on picdvidco da cc biti, i kao iczultat toga |c posvctio |cdan dug odc-
l|ak svo|c kn|igc Poicklo vista pokusa|u da ob|asni i iacionalizu|c tc
iazlikc... Daivinovo gcncialno icscn|c za nckompatibilnost fosilnih
dokaza i n|cgovc tcoii|c, bilo |c to da kazc da |c fosilni zapis vilo
nckomplctan... Pa, mi smo sada oko 12O godina poslc Daivina i zna-
n|c o fosilnom zapisu uvcliko |c piosiicno. !mamo •ctvit miliona vista
fosilnih ostataka, ali sc situaci|a ni|c mnogo piomcnila. Zapis cvoluci-
|c |os uvck |c izncncdu|ucc ispickidan, i iioni•no, imamo •ak man|c
piimcia cvolucionog piclaza ncgo u Daivinovo vicmc. Pod ovim mis-
lim da su ncki od klasi•nih slu•a|cva daivinovskc piomcnc u fosilnom
zapisu, kao sto |c cvoluci|a kon|a u Scvcino| Amciici, moiali da budu
odba•cni ili modifikovani kao iczultat dctal|ni|ih infoimaci|a - ono sto
|c izglcdalo da |c lcpa piosta piogicsi|a kada |c iclativno malo podata-
ka bilo na iaspolagan|u, danas izglcda mnogo komplcksni|a i mnogo
man|c postcpcna. Tako Daivinov pioblcm |os ni|c olaksan. . .
42
Rani|c smo spomcnuli da |c Guld tvidio da |c cksticmna ictkost
piclaznih foimi poslovna ta|na palcontologa. Ovo |c siguino |cdno
svcdo•anstvo cfcktivnosti ccnzuiisan|a poglcda nau•nika ko|i zastupa|u
stvaian|c od stianc cstablismcnta. Mcdutim, mozda upoinost nau•nika
ko|i zastupa|u stvaian|c pomazc da sc ova ta|na obclodani, |ci •ak i oni
ko|i pisu za populainu stampu, danas izglcda da su svcsni ovog pioblc-
ma. \ |cdnom •lanku, intcicsantno nazvanom "Da li |c •ovck suptilni
slu•a|?" ob|avl|cnom u •asopisu Ncwswcck, tvidi sc:
Ncdosta|uca kaiika izmcdu •ovcka i •ovckolikih ma|muna, •i|c odsust-
vo tcsi icligioznc l|udc |os od vicmcna Daivina, samo |c na|s|a|ni|a od
cclc hi|ciaihi|c fantomskih oiganizama. \ fosilnom zapisu, ncdosta-
|ucc kaiikc su piavilo: zivotna pii•a |c isto onako ncpovczana kao vcsti
ncmog filma, i u n|o| sc vistc smcn|u|u isto onako naglo kao balkanski
picmi|cii. Sto visc nau•nici tiaga|u za piclaznim foimama ko|c lczc
izmcdu vista, to su visc fiustiiiani.
43
272 273
Situaci|a |c postala tako ncpii|atna za cvolucionistc da ncki tiazc da sc
odicknc vaznost fosilnog zapisa za cvolucionu tcoii|u. Biitanski cvolu-
cionista i zoolog Maik Ridli (Maik Ridlcy), sada iz|avl|u|c:
. . . postcpcna piomcna fosilnih vista nikada ni|c bila dco dokaza za
cvoluci|u. \ poglavl|ima o fosilnom zapisu u kn|izi Poicklo vista,
Daivin |c pokazao da |c zapis bcskoiistan za tcstiian|c istinitosti cvolu-
ci|c naspiam spcci|alnog stvaian|a, zato sto ima vclikih piaznina u scbi.
!sti aigumcnt |os uvck vazi. . . \ svakom slu•a|u, ni |cdan piavi cvolu-
cionista, bio giadualista ili zastupnik ispickidanc iavnotczc, nc koiisti
fosilni zapis kao dokaz u koiist tcoii|c cvoluci|c naspiam spcci|alnog
stvaian|a.
44
Ovo |c zaista izncnadu|uca tvidn|a, ukoliko |c cvoluci|a stvaino istini-
ta. Ako |c milionc vista cvoluiialo u iasponu od visc stotina miliona go-
dina, mili|aidc puta mili|aidc piclaznih foimi moia da |c zivclo i umilo
za to vicmc. Kao sto |c piofcsoi Raup utvidio, picko 25O.OOO iazli•itih
vista po•iva u muzc|skim kolckci|ama. Oni su bcz sumn|c picdstavl|cni
milionima katalogiziianih fosila. !osilni zapis |c gotovo ncizmcino
bogat. Kakav bol|i dokaz za cvoluci|u onda ticba tiaziti od ovog zapisa
istoii|c zivota? Kakav ubcdl|ivi|i dokaz bi onda mogao zclcti |cdan cvolu-
cionista za odbianu cvoluci|c naspiam nau•nika ko|i zastupa|u stvaia-
n|c? Ali nc, Ridli nam kazc - piavi cvolucionista nc bi koiistio fosilni
zapis za odbianu cvoluci|c naspiam spcci|alnog stvaian|a. Nasupiot
ovom savctu, nau•nici ko|i zastupa|u stvaian|c nc oklcva|u da koiistc
fosilni zapis da bianc stvaian|c naspiam cvoluci|c.
P|ci Gias |c na|poznati|i od svih fiancuskih zoologa. Kazu da |c n|cgo-
vo znan|c o zivom svctu cnciklopcdi|sko. On ostio kiitiku|c tvidn|u da |c
fosilni zapis ncvazan kao podiska za cvoluci|u. On tvidi:
Natuialisti moia|u zapamtiti da sc pioccs cvoluci|c otkiiva samo kioz
fosilnc foimc. Poznavan|c palcontologi|c |c stoga, ncophodan uslov;
samo im palcontologi|a mozc omoguciti dokazc cvoluci|c i otkiiti n|cn
tok ili mchanizam. Niti ispitivan|c danasn|ih oiganizama, niti imagi-
naci|a, niti tcoii|c, nc mogu posluziti kao zamcna za palcontoloskc
nalazc. Ako ih ignoiisu, biolozi, filozofi piiiodc, picpusta|u sc bio|nim
komcntaiima i mogu samo istupati sa hipotczama.
45
Na zalost po Giasa i diugc cvolucionistc, palcontoloski zapis nc
omogucava ta| mnogo poticbni dokaz za cvoluci|u.
\pikos svcdo•anstvima na picthodnim stianicama u poglcdu uzncmi-
iava|uccg ncdostatka dokaza za cvoluci|u u fosilnom zapisu, gotovo svi
udzbcnici za cvoluci|u ukl|u•u|u nckoliko piimcia pictpostavl|cnih
piclaza ko|c da|u fosili. \ nckim slu•a|cvima oni zaista izglcda|u impic-
sivno, i siguino takav utisak ostavl|a|u i na studcntc. \icmcnom,
mcdutim, nalazimo da svaki piimci slabi pod tczinom piikupl|cnih
dokaza. Dcick I|dzci, piofcsoi gcologi|c u Svonsi|u, \cls, i vaticni pio-
tivnik stvaian|a, kazc:
Moia da |c zna•a|no to sto su gotovo svc cvolucionc pii•c ko|c sam
u•io kao studcnt, od Tiumanovog (Tiucman) Ostica/Giyphca
piimcia, do Kaiutciovc (Caiiuthci) vistc Zaphicntis dclanouci, sada
"iaskiinkanc". Sli•no tomc, mo|c vlastito iskustvo od visc od 2O godina
tiazcn|a cvolucionih lini|a mcdu mczozo|skim biahiopodama pokaza-
lo |c da su onc |cdnako ncuhvatl|ivc.
46
Nas savct |c da sc nc ticba biinuti po ovom pitan|u, |ci dok danasn|c
gc-nciaci|c cvolucionista opovigava|u pii•c iani|ih gcnciaci|a, onc isto
tako uzuibano stvaia|u svo|c vlastitc pii•c, ko|c cc opovignuti slcdcca
gcnciaci|a, itd.
Ivoluci|a ispickidanom iavnotczom
Stcfan Dzc| Guld, Nils Ildiidz, palcontolog za ki•mcn|akc u
Amcii•kom piiiodn|a•kom muzc|u, i Stivcn Stcnli, palcontolog na Dzon
Hopkins \nivcizitctu, glavni su zagovoinici |cdnog novog po|ma u
cvoluci|i ko|i |c postao poznat kao "ispickidana iavnotcza".
47
Ovi tco-
icti•aii, kao i svc vcci bio| diugih, na|zad su po•cli da piizna|u da ncma
dokaza za postcpcnu piomcnu u fosilnom zapisu.
Cails Daivin, vcliki pivosvcstcnik cvoluci|c, ob|avio |c da |c do cvolu-
ci|c doslo spoio i postcpcno, i za vicmc n|c su sc vilo malc, gotovo
ncpiimctnc piomcnc akumuliialc u svako| cvoluiia|uco| lini|i, uzioku-
|uci da posto|ccc vistc cvoluiia|u u diugc vistc u dugim pciiodima vic-
mcna. Ova idc|a sc naziva filcti•ki giadualizam, i postala |c ncpiikos-
novcna kao dogma autoiitcta sicdinom 2O. vcka kioz mocni utica| cvolu-
cionista kao sto su Dzuli|an Haksli, G. G. Simpson, Tcodosius
Dobzanski, Iincst Ma|ci, G. L. Stcbins, Dzon Ma|naid Smit, kao n|cnih
glavni aihitckata. !ilcti•ki giadualizam |c bio konccpt ko|i |c dominiiao
ovim nco-daivinovskim mchanizmom cvoluci|c, poznatim |os i kao sin-
tcti•ka tcoii|a.
Guld sad iz|avl|u|c, mcdutim, da |c vicmc za sahianu nco-daivinizma
ili sintcti•kc tcoii|c cvoluci|c. On pisc:
. . . ali ako |c Ma|ciova kaiaktciizaci|a sintcti•kc tcoii|c ta•na, onda |c
ta tcoii|a, kao gcncialna pictpostavka, cfcktivno mitva, i poicd svo|c
istia|nosti kao udzbcni•kc oitodoksi|c.
48
Zagovoinici idc|c ispickidanc iavnotczc isti•u da sc vistc |avl|a|u u
fosilnom zapisu potpuno foimiianc, gcncialno sc odizava|u tokom
dugog pciioda vicmcna, a zatim ncsta|u iz zapisa izglcda|uci umnogomc
isto kao i pivi put kada su sc po|avilc. Ova stabilnost foimc sc naziva
"stazis" i vilo |c icalan dco zapisa, picma Guldu i n|cgovim
274 275
istomisl|cnicima. Zatim sc po|avl|u|u diugc vistc u zapisu, potpuno
iazvi|cnc, za ko|c sc pictpostavl|a da su povczanc sa picthodnim foima-
ma, ali sc nc mogu naci piclaznc foimc ko|c bi povczivalc |cdnu vistu sa
diugom. Ova| dokaz |c o•iglcdno kontiadiktoian nco-daivinisti•kom
mchanizmu cvoluci|c. Kako sc cvoluciona tcoii|a mozc iskiiviti da odgo-
vaia ovo| •in|cnici?
Zastupnici konccpta ispickidanc iavnotczc su ponudili kao odgovoi
|cdan ispickidan na•in cvoluci|c. Picma ovo| scmi, |cdnom kada sc vista
iazvi|c, ona sc mnozi u |cdnu vcliku populaci|u i odizava sc kao
ncpiomcn|cna |cdan, dva, pct ili dcsct miliona godina, ili •ak duzc.
Zatim, iz nckog ncpoznatog iazloga, |cdan iclativno mali bio| individua
u populaci|i posta|c izolovan, i nckim ncpoznatim mchanizmom iapidno
cvoluiia u novu vistu (pod iapidnim sc misli na ncsto icda nckoliko
dcsctina hil|ada godina). 1cdnom kada |c nova vista iazvi|cna, ona ili
iapidno is•czava ili sc mnozi u vcliku populaci|u. Ova vclika populaci|a
onda istia|ava |cdan ili visc miliona godina. Dugi pciiod stazisa |c dco
pioccsa ko|i sc naziva pciiodom iavnotczc, a pciiod kaiaktciisan iapid-
nom cvoluci|om |c ispickidanost - otuda iziaz "ispickidana iavnotcza".
Picma zastupnicima ovog konccpta, vclika populaci|a ko|a istia|ava
mnogo stotina ili miliona godina, piuza adckvatnu piiliku za dcpono-
van|c fosila. Pciiod iapidnc cvoluci|c, sa diugc stianc, naio•ito posto
ukl|u•u|c iclativno malu populaci|u, nc omogucava fosilizaci|u. Tako,
ncma nadcnih piclaznih foimi izmcdu vista.
Ova idc|a ispickidanc iavnotczc, ko|u mnogi pozdiavl|a|u kao icscn|c
pioblcma postavl|cnog fosilnim zapisom, zapiavo uopstc i ni|c icscn|c.
Pic svcga, ispickidana iavnotcza ni|c mchanizam. Niko nc zna zasto i
kako bi |cdna vista mogla iapidno cvoluiiati u novu vistu. \ stvaii, ova|
po|am |c u supiotnosti sa nasim znan|cm iz gcnctikc. Gcnctski apaiat
gustcia, na piimci, 1OO´ |c posvcccn piodukci|i diugog gustcia. !dc|a
da bi ova| visoko komplcksni, fino podcscni, visoko intcgiisani, zapan|u-
|u|ucc stabilni gcnctski apaiat, ko|i ukl|u•u|c hil|adc stotina nczavisnih
gcna, mogao biti diasti•no piomcn|cn i iapidno icintcgiisan na |cdan
takav na•in da novi oiganizam nc samo da piczivl|ava, vcc |c zapiavo
pobol|san|c picthodnc foimc, supiotna |c onomc sto znamo o tom
apaiatu i tomc kako on funkcionisc.
Dal|c, ova idc|a |c bcz cmpiii|ski piimctnih nau•nih dokaza. 1cdini
dokaz za n|u |c ncdostatak piclaznih foimi. Picma zastupnicima kon-
ccpta ispickidanc iavotczc, posto |cdna foima o•ito ni|c spoio i postc-
pcno cvoluiiala u diugu, onda |c isto tako o•iglcdno da |c moiala iapid-
no cvoluiiati u novu foimu.
Svc od Daivina, nau•nici ko|i zastupa|u stvaian|c insistiia|u da |c
odsustvo piclaznih foimi dokaz spcci|alnog stvaian|a, ali sada zastupni-
ci ispickidanc iavnotczc, slcdcci opiobani savct - "ako ih nc mozcs pobc-
diti - piidiuzi im sc", tvidc da |c odsustvo piclaznih foimi dokaz za cvolu-
ci|u - picma modusu ispickidanc iavnotczc.
Na|stctni|a optuzba ovakvc scmc cvoluci|c |c, mcdutim, •in|cnica da
ona nc nudi nikakvo icscn|c za zaista ozbil|an pioblcm ko|i fosilni zapis
postavl|a tcoii|i cvoluci|c. Ova| ozbil|ni pioblcm |c odsustvo piclaznih
foimi izmcdu visih katcgoii|a - famili|a, icdova, klasa i kola. Na piimci,
dok odsustvo piclaznih foimi izmcdu iaznih vista |cdnoccli|skih oigani-
zama, i odsustvo piclaznih foimi izmcdu, iccimo, iaznih vista moiskih
|czcva, zaista picdstavl|a ozbil|an poblcm, ogiomni |az stvoicn
odsustvom piclaznih foimi izmcdu |cdnoccli|skih oiganizama i kom-
plcksnih bcski•mcn|aka, kao sto |c moiski |cz, pioblcm |c monumcntal-
nih iazmcia. Opct, odsustvo piclaznih foimi izmcdu, iccimo, iaznih
vista haiingi, cvolucionistima mozc izglcdati kao pioblcm za cvolucionu
tcoii|u, ali ncdostatak bilo kakvc piclaznc foimc izmcdu bcski•mcn|aka
i iiba, ili izmcdu iiba i vodozcmaca, postavl|a pioblcmc ncpicmostivc
vcli•inc.
!dc|a ispickidanc iavnotczc pionadcna |c da sc ob|asni odsustvo
piclaznih foimi izmcdu vista, ali •ak i nc doti•c, a kamoli da icsava,
pioblcm zaista vclikih piaznina u fosilnom zapisu. Mozda |c ovo iazlog
tomc sto sc Guld, |cdan od aihitckata modcla cvoluci|c putcm ispicki-
danc iavnotczc, |os uvck oscca piinudcnim da picdvidi "poviatak mon-
stiuma ko|i obccava|u". Svc vcca populainost po|ma ispickidanc
iavnotczc u cvoluci|i, |os |cdna |c indikaci|a bankiota tcoii|c cvoluci|c.
Stvaian|c, cvoluci|a i fosilni zapis: \kiatko
Glavna picdvidan|a modcla stvaian|a su slcdcca:
1. Nagla po|ava visoko komplcksnih i iaznovisnih foimi zivota bcz
dokaza o picda•kim foimama.
2. !zncnadna po|ava bazi•nih bil|nih i zivotin|skih tipova bcz dokaza o
piclaznim foimama izmcdu tih bazi•nih tipova.
!osilni zapis otkiiva:
1. Naglu po|avu vclikog bio|a iaznovisnih visoko komplcksnih foimi
zivota. Nikakvi cvolucioni picci ovih zivotin|a nc mogu sc naci nigdc
na zcml|i.
2. !zncnadnu po|avu visih katcgoii|a bil|aka i zivotin|a bcz dokaza o
piclaznim foimama izmcdu ovih bazi•nih tipova.
!stoii|ski ili fosilni zapis tako piuza odli•nu podisku spcci|alnom
stvaian|u, ali |c u kontiadikci|i |c sa glavnim picdvidan|ima tcoii|c cvolu-
ci|c. \ odgovoiu na ovo pitan|c, da li sc cvoluci|a stvaino i dcsila, fosili
kazu |cdnoglasno Nc!
276 277
Imbiiologi|a, iudimcntni oigani i homologi|a
Sta |c sa diugim dokazima za cvoluci|u, kao sto su oni iz cmbiiologi|c,
homologi|c i iudimcntnih oigana? Gotovo su svi cvolucionisti vciovali (a
mnogi |os uvck vciu|u) da l|udski cmbiion (i svi diugi cmbiioni) za
vicmc svog iazvo|a popiima sukccsivno izglcd svo|ih cvolucionih picda-
ka u |cdnom odgovaia|uccm cvolucionom nizu. Za ontogcni|u (cmbiio-
loski iazvo|) kazc sc da ickapituliia filogcni|u (cvolucioni iazvo| ili
"poiodi•no stablo"). Ova tvidn|a sc |os uvck nalazi u mnogim visokoskol-
skim i univcizitctskim udzbcnicima, mada vccina danasn|ih cmbiiologa
vciu|c da |c ova tcoii|a potpuno diskicditovana.
Pic visc od pcdcsct godina |c \aldo Sumvc| (Waldo Shumway) sa
\nivcizitcta !linois ickao, u poglcdu tcoii|c cmbiioloskc ickapitulaci|c
(takodc zvanc "biogcnctskim zakonom"), da iazmatian|c iczultata
ckspciimcntalnc cmbiiologi|c "izglcda zahtcva da sc ova hipotcza
napusti".
49
\altci Bok (Waltci 1. Bock) sa Katcdic za bioloskc naukc na
Kolumbi|a \nivcizitctu, kazc:
Biogcnctski zakon |c postao tako duboko ukoicn|cn u biolosku misao,
da sc nc mozc is•upati upikos tomc sto su bio|ni kasni|i nau•nici
dcmonstiiiali da |c on pogicsan.
5O
Mogu sc navcsti mnogi sli•ni citati u istom smislu (vidcti, na piimci,
odli•an odcl|ak Dc|vidhc|scia (Davidhcisci) o tcoii|i cmbiioloskc icka-
pitulaci|c).
51
1cdna od na|populaini|ih idc|a ko|c iziazava|u oni ko|i vciu|u u cmbii-
olosku ickapitulaci|u |c ta da l|udski cmbiion (kao i cmbiion svih sisaia,
gmizavaca i ptica) ima "skiznc pioiczc" za vicmc ianih stcpcna svog
iazvo|a. L|udski cmbiion ima niz piuga i zl|cbova u viatnom icgionu,
nazvanih zdiclnc kcsicc, ko|c povisno naliku|u na |cdan niz piuga i zl|c-
bova viatnog icgiona iibc, ko|c sc zaista iazvi|a|u u skigc. Kod l|udi,
mcdutim (kao i kod diugih sisaia, ptica i gmizavaca), tc kcsicc sc nc
otvaia|u u gilu (tako da nc mogu biti "pioiczi"), i nc iazvi|a|u sc u skigc
ili icspiiatoino tkivo (i tako nc mogu biti "skigc"). Ako onc nisu ni skigc
niti pioiczi, kako sc onda mogu nazvati "skiznim pioiczima"? Ovc stiuk-
tuic sc zapiavo iazvi|a|u u iaznc zlczdc i stiuktuic u unutiasn|cm uvctu.
Langman tvidi: "Posto l|udski cmbiion nikada ncma skigc - bianhi|c - za
ovu kn|igu |c usvo|cn iziaz iziaz zdiclni lukovi i iasccpi."
52
Ako l|udski cmbiion ickapituliia svo|c pictpostavl|cno picda•ko sta-
n|c, l|udsko sicc bi ticbalo da zapo•in|c |cdnom komoiom, a zatim da sc
iazvi|a sukccsivno u dvc, zatim tii i na|zad •ctiii komoic. \mcsto toga,
l|udsko sicc po•in|c kao dvokomoini oigan ko|i sc stapa u |cdnu |cdinu
komoiu, ko|a sc onda iazvi|a u •ctiii komoic. Diugim ic•ima, niz |c 2-1-
4, a nc 1-2-3-4 kao sto zahtcva ova tcoii|a. L|udski mozak sc iazvi|a pic
ncivnih vlakana, a sicc pic kivnih sudova, sto |c obo|c izvan pict-
postavl|cnog cvolucionog niza. Zbog mnogih sli•nih kontiadikci|a i
ncdostataka, tcoii|a cmbiioloskc ickapitulaci|c |c odba•cna od stianc
cmbiiologa.
Dal|c, poslcdn|ih godina iazvi|cn |c |cdan instiumcnt, zvani fctoskop,
ko|i kada sc ubaci u matciicu, dopusta posmatian|c i fotogiafisan|c
svakog stcpcna l|udskog cmbiiona za vicmc n|cgovog iazvo|a. Kao
iczultat toga, danas sc zna da |c na svakom stcpcnu svog iazvo|a iazvo|-
ni pioccs fctusa |cdinstvcno l|udski.
53
Ivolucionisti su |cdnom nabio|ali oko 18O oigana u l|udskom tclu za
ko|c sc smatia da su samo bcskoiisni ostaci oigana ko|i su bili koiisni
•ovckovim zivotin|skim piccima. Sa svc vccim znan|cm, mcdutim, ova
lista postcpcno sc sman|ila, dok ta| bio| ni|c piakti•no svcdcn na nulu.
\azni oigani kao sto su giudna zlczda, cpifaza, kia|nici i titica (icpna
kost) bili su nckada smatiani iudimcntnim. Giudna zlczda i kia|nici
ukl|u•cni su u odbianu piotiv bolcsti. Slcpo cicvo sadizi tkivo sli•no
onomc ko|c sc nalazi u kia|nicima, i takodc |c aktivno u boibi piotiv
stianih napada•a. Titica ni|c bcskoiistan ostatak icpa, vcc ima vaznu
funkci|u sidia za izvcsnc misicc kailicc. Dal|c, nc mozc sc scdcti udobno
poslc uklan|an|a titicc.
Ivolucionista Skading (S. R. Scadding), zoolog na \nivcizitctu Gulf,
Ontaiio, piuza dva glavna aigumcnta piotiv idc|c da takozvani "iudi-
mcntni oigani" da|u podisku cvoluci|i. On isti•c, pic svcga, da sc piak-
ti•no svaki navodni iudimcntni oigan pokazao kao koiistan za ncku
funkci|u. Diugo, Skading naglasava da |c ncmogucc ubcdl|ivo dcmon-
stiiiati da |cdan oigan ncma funkci|u.
Skading zakl|u•u|c da "iudimcntni oigani" nc piuza|u dokaz za tcoii|u
cvoluci|c.
54
Ivolucionisti navodc •in|cnicu da mnogc iazli•itc vistc zivotin|a ima|u
stiuktuic, oiganc (zvanc homologim stiuktuiama), i mctabolizmc ko|i su
sli•ni. Da |c to istina, sasvim |c cvidcntno. Da li |c izncnadu|ucc da |c
biohcmi|a (zivotna hcmi|a ili mctabolizam) •ovcka vilo sli•na ono| kod
pacova? Na|zad, zai nc |cdcmo istu hianu, pi|cmo istu vodu i discmo isti
vazduh? Da |c cvoluci|a ta•na, sli•nosti u stiuktuii i mctabolizmu bili bi
vicdna pomoc u piaccn|u cvolucionog picdastva, ali |c ona bcskoiisna
kao dokaz za cvoluci|u. Ovc tipovc sli•nosti picdvida|u i modcl stvaia-
n|a i modcl cvoluci|c. Takvc sli•nosti su iczultat •in|cnicc da |c stvaian|c
zasnovano na ma|stoiskom planu Ma|stoiskog Plancia. Gdc su sli•nc
funkci|c poticbnc, Stvoiitcl| |c koiistio sli•nc stiuktuic i zivotnu hcmi|u
da visc tc funkci|c, piosto modifiku|uci ovc stiuktuic i mctaboli•kc
putcvc da bi sc uskladilc sa individualnim zahtcvom svakog oiganizma.
Mnogo od moifoloskog i gcnctskog dokaza povczanog sa homologim
stiuktuiama u stvaii |c u diicktno| kontiadikci|i sa picdvidan|ima zasno-
vanim na tcoii|i cvoluci|c. O mnogim od ovih kontiadiktoinih podataka
278 279
diskutu|c Gcvin dc Bii (Gavin dc Bcci), •visti bianitcl| tcoii|c cvoluci|c,
u svom tckstu "Homologi|a, ncicscni pioblcm" ob|avl|cnom u •asopisu
Oxfoid Biology Rcadci.
55
Dc Bii |c odabiao ta| naslov |ci su dokazi kon-
tiadiktoini onomc sto bi on, kao cvolucionista, o•ckivao.
Poslc citiian|a mnogih od ovih kontiadiktoinih dokaza, Gcvin spo-
min|c na|suiovi|i od svih udaiaca - kontiadikci|u izmcdu gcnctskih
podataka i konccpta naslcda homologih stiuktuia od |cdnog za|cdni•kog
pictka. Poslc |cdnog dcla diskusi|c, dc Bii kazc:
Sada |c |asno da |c ponos - sa ko|im sc pictpostavl|alo da naslcdc
homologih stiuktuia za|cdni•kog pictka ob|asn|ava homologi|u - bio
ncumcsan; |ci takvo naslcdc sc nc mozc piipisati idcntitctu gcna.
Pokusa| da sc nadu "homologi" gcni, osim kod blisko povczanih vista,
napustcn |c kao bcznadczan.
Ako homologc stiuktuic posto|c zato sto su zivotin|c (ili bil|kc), ko|c
poscdu|u ovc sli•nc stiuktuic, n|ih naslcdilc kioz cvoluci|u od za|cd-
ni•kog pictka ko|i |c poscdovao tu stiuktuiu, onda bi siguino ovi oiga-
nizmi ticbalo da za|cdno dclc gcnc ko|c |c svako od n|ih naslcdio od
za|cdni•kog pictka ko|i |c odicdio tu homologu stiuktuiu. Diugim
ic•ima, skup gcna u svakom od ovih oiganizama, ko|i odicdu|c homo-
logu stiuktuiu, ticbalo bi da |c piiblizno idcnti•an (i tako "homolog").
Ali ovo ni|c slu•a|. Kada sc homologa stiuktuia piati unazad ka gcnima
ko|i |c odicdu|u, za ovc gcnc sc nalazi da su potpuno iazli•iti kod zivot-
in|a ili (bil|aka) ko|c poscdu|u tu homologu stiuktuiu.
Ivolucionisti vciu|u da sc stiuktuic mcn|a|u (ili cvoluiia|u) zato sto sc
gcni mcn|a|u (ili cvoluiia|u). Tako, ako sc gcni mcn|a|u, izvcsno |c da bi
i stiuktuia ili funkci|a ko|om vlada|u ovi gcni, ticbalo da sc piomcnc.
Supiotno tomc, ako sc stiuktuia ili funkci|a nc piomcnc, onda bi gcni
ko|i upiavl|a|u ovom stiuktuiom ili funkci|om ostali ncpiomcn|cni. Ovo
su, |asno, picdvidan|a ko|a bi sc napiavila da |c cvoluci|a ta•na. Stvaini
gcnctski podaci, mcdutim, diicktno su kontiadiktoini ovim picdvidan|i-
ma.
Zbog ovc •in|cnicc, cvolucionisti su piinudcni da postuliia|u
ncvciovatnc situaci|c. Tako, kako citiia Gcvin dc Bii, S. C. Hailand kazc:
Gcni, kao manifcstaci|c osobina ko|c sc iazvi|a|u, moia|u da sc kon-
tinuiiano mcn|a|u. . . mi smo u stan|u da vidimo kako oigani kao sto |c
oko, ko|i su za|cdni•ki svim ki•mcn|acima, zadizava|u svo|u sustinsku
sli•nost u stiuktuii ili funkci|i, mada gcni odgovoini za ta| oigan moia
da su postali potpuno piomcn|cni u toku cvolucionog pioccsa.
56
Kakva ncvciovatna sugcsti|a! Gcni, na piimci, ko|i upiavl|a|u o•ima,
cvoluiia|u u sasvim iazli•itc gcnc, ali stiuktuia (oko) ko|om vlada|u ovi
gcni osta|c ncpiomcn|cna! \ svom pokusa|u da icsc kontiadikci|c
izmcdu gcnctskih podataka i tcoii|c cvoluci|c, cvolucionisti su piimoiani
da postuliia|u na|apsuidni|c hipotczc. Ni |cdan natuialisti•ki, matcii|a-
listi•ki pioccs nc bi mogao postici takvo zapan|u|ucc fizi•ko uicdcn|c -
stiuktuic ko|c su gotovo idcnti•nc, ali gcnc ko|i su potpuno diuga•i|i.
Ova| dokaz |asno ukazu|c da |c gcnctski inzcn|ci ko|i |c dovco do takvog
ncvciovatnog aianzmana - |cdan svcmocni Stvoiitcl|.
Mada Gcvin dc Bii nc mozc da zamisli nikakvu altcinativu sugcsti|i
Hailanda, on sc o•iglcdno oscca vilo ncugodno zbog n|c, |ci kazc:
Ali ako |c istina da kioz gcnctski kod gcni kodiia|u cnzimc ko|i sintc-
tizu|u piotcinc ko|i su odgovoini (na na•in |os ncpoznat u cmbiiologi-
|i) za difcicnci|aci|u iaznih dclova na n|ihov noimalan na•in, ko|i mc-
hanizam to mozc biti ko|i iczultiia piodukci|om homologih oigana,
istih "obiazaca", upikos tomc sto nisu kontiolisani istim gcnima?
Postavio sam ovo pitan|c 1938. godinc i |os mi ni|c odgovoicno.
57
Ni|c odgovoicno, |ci ni|c na iaspolagan|u odgovoi kompatibilan sa
tcoii|om cvoluci|c. \coma sc picpoiu•u|c da oni ko|i su zaintcicsovani
za pitan|a stvaian|c/cvoluci|a nabavc kopi|c •asopisa Oxfoid Biology
Rcadci i Gcvin dc Biiov iad iz 1938. godinc. \ tom iadu sc iaspiavl|a i
o homologi|i i o cmbiiologi|i i o pioblcmima ko|c oni stvaia|u cvolu-
ciono| tcoii|i.
58
Sugcsti|a Hailanda da stiuktuic mogu ostati ncpiomcn|cnc dok gcni
ko|i upiavl|a|u n|ima posta|u potpuno piomcn|cni, uz kontiadikci|u
cvoluciono| tcoii|i iani|c spomcnuto|, piotivic•i |os |cdno| bazi•no| pict-
postavci cvolucionc tcoii|c - to |cst ono| da sc cvoluci|a |avl|a kioz
piiiodnu sclckci|u. \ ovom slu•a|u, o•iglcdno |c da dok su gcni postali
potpuno piomcn|cni, i tako diasti•no cvoluiiali (picma cvolucionisti-
ma), piiiodna sclckci|a vciovatno ni|c mogla biti ukl|u•cna, posto stiuk-
tuia (u ovom slu•a|u oko) osta|c ncpiomcn|cna.
Piiiodna sclckci|a, picma tcoii|i cvoluci|c, ukl|u•u|c intciakci|u
izmcdu sicdinc i stiuktuia i funkci|a (fcnotipa) bil|aka i zivotin|a. Ncma
na•ina da gcni (gcnotip) mogu biti ukl|u•cni u ovu intciakci|u bcz
ukl|u•ivan|a fcnotipa. To |cst, gcnotip mozc postati ukl|u•cn samo svo-
|im cfcktom na fcnotip. Ako |c to slu•a|, onda u navodno| cvolutivno|
tiansfoimaci|i gcna, ko|u ovim goic sugciisc Hailand, kako bi piiiodna
sclckci|a mogla sa•uvati i povccati pioccnat mutantnog naspiam oii-
ginalnog vaii|ctcta kioz poticbni niz piomcna, posto sama stiuktuia
osta|c ncpiomcn|cna? O•iglcdno, piiiodna sclckci|a |c iskl|u•cna.
Mcdutim, ovo sc dcsilo mnogo puta, picma dc Biiu, |ci |c pokusa| da sc
nadu "homologi" gcni, osim u slu•a|u blisko povczanih vista (ko|c su svc
izvcdcnc iz |cdnog |cdinog stvoicnog tipa, picma konccptu stvaian|a),
napustcn kao bcznadczan. Picma cvoluciono| tcoii|i, daklc, gcni su
postali sasvim piomcn|cni bcz izmcnc u stiuktuii ili funkci|i ko|om ti
gcni upiavl|a|u, i tako |c ta| pioccs potpuno nczavistan od piiiodnc
sclckci|c - pictpostavl|cnc pokicta•kc silc cvoluci|c!
280 281
Gcvin dc Biiova publikaci|a po|avila sc 1971. godinc, i 25 godina kas-
ni|c bilozi isto tako nc uspcva|u da ob|asnc homologi|u na osnovu gcnct-
skih, cmbiioloskih i moifoloskih dokaza iz |cdnc cvolucionc pcispcktivc.
Rolf Satlci (Rolf Sattlci), u svom •lanku pod nazivim "Homologi|a - stal-
ni izazov"
59
piizna|c da, "kako |c dc Bii (1971) istakao, homologi|a |c |os
uvck `ncicscn pioblcm`". On vciu|c, kao i dc Bii, da sc naslcdc
homologih stiuktuia kod iazli•itih zivotin|a nc mozc piipisati naslcdu
istih ili homologih vcza, |ci kazc:
. . . gcncialno sc homologi|a stiuktuia, kakvi su oigani ili modulc, nc
mozc piipisati naslcdu homologih gcna ili skupa gcna. Picma tomc sc
oiganska homologi|a nc mozc svcsti na gcnsku homologi|u. Ali sta |c
ona ta•no, i kako |c kontinuiiana, |os |c ncicscn pioblcm.
Luis Rot (Louisc Roth) iskicno piizna|c da cvolucioni biolozi nisu
uspcli da piuzc biolosku osnovu za homologi|u. Ona kazc:
!zglcdalo bi da naslov dc Biiovog csc|a iz 1971. godinc - "Homologi|a,
ncicscn pioblcm" - osta|c |cdan ta•an opis. . . \czc izmcdu pioccsa na
gcnctskom, iazvo|nom, ukupnom fcnotipskom i cvolucionom nivou -
osta|u |cdna cina kuti|a.
6O
Rot takodc vciu|c, kao i dc Bii i Satlci, da homologc stiuktuic kod
iazli•itih zivotin|a nisu kontiolisanc istim gcnima. \agnci (G. P. Wagnci)
kazc da:
Stalno sc picdstavl|a|u uzncmiiava|ucc bio|ni i duboki pioblcmi
povczani sa svakim pokusa|cm da sc idcntifiku|c bioloska osnova
homologi|c. . . \azno |c piimctiti tu uobi•a|cu tcmu u piigovoiima o
ncadckvatnosti iazvo|nc biologi|c i gcnctikc za ob|asn|avan|c
homologi|c.
61
\ svom spisu o homologi|i, \agnci (Wagnci) postavl|a optuzu|ucc
pitan|c, "Zasto |c |os uvck tcsko naci biolosku osnovu homologi|c?" (sti.
1157). Zasto, zaista. \ciu|cmo da odgovoi na n|ihovu dilcmu lczi u
•in|cnici da oni zclc da pomiic homologi|u sa gcnctikom, moifologi|om
i cmbiiologi|om na osnovu cvolucionc tcoii|c, a •in|cnicc piosto nc
mogu da sc u•inc takvim da sc uklapa|u. Da su homologc stiuktuic kod
iazli•itih zivotin|a kontiolisanc idcnti•nim ili homologim gcnima, da su
tc homologc stiuktuic nastalc iz istih cmbiioloskih stiuktuia, i da su
iazvo|ni putcvi bili isti za homologc stiuktuic kod iazli•itih zivotin|a,
onda bi •in|cnicc odgovaialc picdvidan|ima zasnovanim na cvoluciono|
tcoii|i. Ni|cdna od ovih situaci|a, mcdutim, nc posto|i zaista. Ncuspch
picdvidan|a, povczanih sa homologi|om zasnovanom na cvoluciono|
tcoii|i, |os |c |cdan pokazatcl| totalnog kiaha tc tcoii|c.
Rani|c smo govoiili o |cdnom piogiamu na BBC iadi|u, u komc |c
Kolin Pctcison iziazio nckc pioblcmc ko|c |c imao sa cvolucionom tcoii-
|om. \ •lanku ko|i opisu|c ta| piogiam,
62
Pctcison i diugi ko|i
podizava|u n|cgov poglcd na taksonomi|u (da taksonomisti ticba da
ignoiisu cvolucionu tcoii|u u svom iadu) nazvani su "tiansfoimisani
kladisti". \ •lanku sto|i:
Tako sada mozcmo vidcti piavu sliku ovih sumn|i. Tiansfoimisani
kladisti tvidc da |c cvoluci|a potpuno ncpoticbna za dobiu taksonomi-
|u; u isto vicmc, oni nisu ubcdcni u Daivinovo ob|asn|cn|c kako nas-
ta|c nova vista. Po n|ima |c, stoga, istoii|a zivota |os uvck fikci|a pic
ncgo •in|cnica, a daivinovska sklonost za ob|asn|avan|c cvoluci|c
picko adaptaci|c i sclckci|c uvcliko |c piazna ictoiika.
Kasni|c, Pctcison sc navodi kako kazc:
\piavo kao sto |c pic-daivinovska biologi|a bila vodcna od l|udi •i|a |c
vcia bila zasnovana u Stvoiitcl|a i N|cgov plan, post-daivinovsku
biologi|u vodc l|udi •i|a sc vcia zasniva, skoio, u bozanstvo Daivina.
Oni glcda|u kao na svo| zadatak da iaziadc n|cgovu tcoii|u i da ispunc
piazninc u n|o|, da ispunc stablo i gianc divcta. Ali mcni izglcda da
tcoictski okvii ima vilo malo utica|a na stvaini piogics iada u
bioloskom istiazivan|u. Na |cdan na•in, ncki aspckti daivinizma i nco-
daivinizma izglcda|u mi kao da su zako•ili piogics naukc.
Zakl|u•ak
Kcikut, mada nc zastupa konccpt stvaian|a, bio |c autoi |cdnc
zna•a|nc kn|izicc u ko|o| izlazc slabosti i ncdostatkc u uobi•a|cnim
dokazima ko|i sc koiistc da sc podizi cvoluciona tcoii|a. \ zakl|u•nom
paiagiafu ovc kn|igc, Kcikut tvidi da:
Posto|i tcoii|a da su svc zivc foimc na svctu nastalc iz |cdnog |cdinog
izvoia ko|i |c sam pioizasao iz ncoiganskc foimc. Ova tcoii|a sc mozc
nazvati "Opsta tcoii|a cvoluci|c", a dokazi ko|i |c podizava|u nisu
dovol|no |aki da bi nam dozvolili da |c smatiamo nc•im ista visim od
|cdnc iadnc hipotczc.
63
Posto|i •itav |cdan svct iazlikc, naiavno, izmcdu iadnc hipotczc i
ustanovl|cnih nau•nih •in|cnica. "Cin|cnica cvoluci|c" |c zapiavo "vcia"
cvolucionista u svo| naio•iti poglcd na svct.
Niko man|c, do |cdan ubcdcni cvolucionista, Tomas H. Haksli piizna-
|c da:
. . . "stvaian|c", u uobi•a|cnom smislu tc ic•i, sasvim |c zamislivo. 1a nc
nalazim tcskocu u shvatan|u da, u nckom pioslom pciiodu, ova| uni-
vcizum ni|c posto|ao, i da |c doslo do n|cgovc po|avc za scst dana (ili
ticnutno, ako sc to nckomc visc svida), kao poslcdica vol|c nckog
picthodno cgzistiia|uccg Bica. Danas, takozvani a piioii aigumcnti
282 283
piotiv tcizma i, uz dato bozanstvo, piotiv mogucnosti stvaiala•kih
•inova, izglcda|u mi da su liscni iazumnog tcmcl|a.
64
Alcksandci (R. D. Alcxandci), piofcsoi zoologi|c na \nivcizitctu
Mi•igcn, i cvolucionista, tvidi:
Ni|cdan nastavnik nc bi ticbalo da budc oncmoguccn u napoiima da
picdstavi stvaian|c kao altcinativu cvoluci|i na •asovima biologi|c;
zaista, u ovom momcntu, stvaian|c |c |cdina altcinativa cvoluci|i. Nc
samo da |c zbog toga vicdna spomcna, vcc poicdcn|c ovc dvc altcina-
tivc mozc biti odli•na vczba za logiku i um. Nas piimaini cil| kao vaspi-
ta•a ticbalo bi da budc da u•imo studcntc da iazmisl|a|u, i takvo
poicdcn|c, naio•ito zato sto sc ti•c stvaii za ko|u mnogi ima|u naio•ita
intcicsovan|a ili su •ak cmocionalno ukl|u•cni, mozc postici svo|u
svihu bol|c ncgo vccina diugih.
65
Odbi|an|c autoiitcta unutai nau•nih i obiazovnih kiugova da iazmotic
stvaian|c kao altcinativu cvoluci|i, tako |c zasnovano, iznad svcga, na
insistiian|u na •isto atcisti•kom, matcii|alisti•kom i mchanicisti•kom
ob|asn|cn|u nastanka, svc do iskl|u•cn|a onog ob|asn|cn|a zasnovanog na
tcizmu. Ogiani•cn|c pou•avan|a, u poglcdu pitan|a poickla, na ova|
|cdan odicdcni nau•ni poglcd, tako konstituisc indoktiinaci|u u |cdno|
icligiozno| filozofi|i. \stavnc gaianci|c odva|an|a cikvc i dizavc tako su
naiuscnc, i piava istina |c zaiobl|cna u dogmi.
Poslc mnogo godina intcnzivnog piou•avan|a pitan|a postanka sa
nau•nog glcdista, ubcdcn sam da nau•nc •in|cnicc pokazu|u da |c spcci-
|alno stvaian|c |cdino iacionalno ob|asn|cn|c postanka.
"\ po•ctku stvoii Bog. . ." |os uvck |c na|savicmcni|a tvidn|a ko|a sc
mozc napiaviti o nascm poicklu.
L!TIRAT\RA
1. poglavl|c
1. T. Dobzhansky, Scicncc 127:1O91 (1958).
2. R. B. Goldschmit, Amciican Scicntist 4O:84 (1952).
3. G. G. Simpson, Scicncc 143:769 (1964).
4. Goldschmidt, Amciican Scicntist 4O:94 (1952)
5. !bid., p. 97.
6. T. Dobzhansky, Amciican Scicntist 45:388 (1957).
7. N. Macbcth, Amciican Biology Tcachci (Novcmbci 1976), p. 496.
8. L. C. Biich and P. R. Ihilich, Natuic 214:394 (1967).
9. C. Lcon Haiiis, Pcispcctivcs in Biology and Mcdicinc (Wintci 1975), p. 183.
1O. L. Haiiison Matthcws, !ntioduction to C. Daiwin, Thc Oiigin of Spccics
(icpiint, London: 1. M. Dcnt and Sons, Ltd., 1971), p. X!.
11. I. C. Olson, in Ivolution Aftci Daiwin, vol. 1; Thc Ivolution of Lifc, cd.
Sol Tax (Chicago: \nivcisity of Chicago Picss, 196O).
12. P. S. Mooihcad and M. M. Kaplan, cds., Mathcmatical Challcngcs to thc
Nco-Daiwinian !ntcipictation of Ivolution (Philadclphia: Wistai !nstitutc
Picss, 1967), pp. 47, 64, 67, 71.
13. Muiiay Idcn, Mathcmatical Challcngcs to !ntcipictaion, p. 71.
14. !bid, p. 1O9.
15. !. Salisbuiy, Natuic 224:342 (1969).
16. Z. Litynski, Scicncc Digcst 5O:61 (1961).
17. Olson, Ivolution Aftci Daiwin, p, 523.
18. P. G. !othcigill, Natuic 191:34O (1961).
19. P. R. Ihilich and R. W. Holm, Scicncc 137:655 (1962).
2O. R. Danson, Ncw Scicntist 49:35 (1971).
21. N. Macbcth, Daiwin Rctiicd (Boston: Gambit, !nc., 1971).
22. P. Giassc, L`’Ivolution du \ivant (Paiis: Iditions Albin Michcl, 1973).
23. T. Dobzhansky, Ivolution 29:376 (1975).
24. K. 1. Hsu, 1ouinal of Scdimcntaiy Pctiology 56(5):729-73O (1986).
25. Shaion Bcglcy, Ncwswcck, 8 Apiil 1985, p. 8O.
26. Michacl Dcnton, Ivolution: A Thcoiy in Ciisis (LondonL Buinctt Books,
1985), availablc fiom Woodbinc Housc, 5615 !ishcis Lanc, Rockvillc, MD
2O852, and !nstitutc foi Cication Rcscaich.
27. Soicn Lovtiup, Daiwinism: Thc Rcfutation of a Mith (Ncw Yoik: Cioom
Hclm, 1987).
28. Tom Bcthcll, Thc Amciican Spcctatoi (1uly 1994), p. 17.
29. Cication Rcscaich Socicty, P. O. Box 969, Ashland, OH 448O5-O969.
3O. D. M. S. Watson, Natuic 124:233 (1929).
31. T. Dobzhansky, Scicncc 175:49 (1972).
32. 1. Huxlcy, Thc Obscivci (1uly 17, 196O), p. 17.
33. What is Humanism? A pamphlct publishcd by Thc Humanist Community
of San 1osc, Califoinia, 951O6.
284 285
34. G. G. Simpson, Scicncc 131:966 (196O).
35. G. G. Simpson, Lifc of thc Past (Ncw Havcn: Yalc \nivcisity Picss, 1953).
36. 1. Huxlcy, Scicntific Amciican 189:9O (1953).
37. P. I. 1ohnson, Daiwin on Tiial (Washington, D. C.: Rcgcncy Gatcway,
1991).
38. William B. Piovinc, Biology and Philosophy 8:11-124 (1993).
39. W. R. Biid, Thc Oiigin of Spccics Rcvisitcd, vols. ! and !! (Ncw Yoik:
Philosophical Libiaiy, 1989).
4O. Piovinc, Biology and Philosophy 8:123 (1993).
41. !bid., p. 113.
42. !bid., p. 124.
43. !bid.
44. Nilcs Ildicdgc, Thc Monkcy Busincss (Ncw Yoik: Washington \nivcisity
Picss, 1982), p. 17; Rogci Lcwin, Scicncc 214:11O2 (1981).
45. Bcth A. Bishop and C. W. Andcison, 1ouinal of Rcscaich in Scicncc
Tcaching 27:415-427 (199O).
2. poglavl|c
1. W. Lc Gios Claick, Discovciy (1anuaiy 1955), p. 7.
2. Piciic Giassc, Ivolution of Living Oiganisms (Ncw Yoik: Acadcmic Picss,
1977), p. 4.
3. B. !. Glcnistci and B. 1. Witzkc, "!ntcipicting Iaith Histoiy," in Did thc
Dcvil Makc Daiwin Do !t? cd. D. B. Wilson (Amcs: !owa Statc \nivcisity Picss,
1983), p. 58.
4. D. 1. !utuyama, Scicncc on Tiial (Ncw Yoik: Panthcon Books, 1983), p.
197.
5. W. I. Lammcits, "“Thc Galapagos !sland !inchcs," in Why Not Cication?
cd. W. I. Lammcits (Picsbytciian & Rcfoimcd Publ. Co. , Philadclphia, 197O),
p. 354.
6. !. L. Maish, Cication Rcscaich Socicty Çuaitcily 8:13 (1969).
7. W. Wicklci, Mimiciy in Plants and Animals (Ncw Yoik: Woild \nivcisity
Libiaiy, 1968), p. 51.
8. M. Buiton and R. Buiton, cds., Thc !ntcinational Wildlifc Incyclopcdia
(Ncw Yoik: Maishal Cavcndish Coip., 197O), p. 27O6.
9. W. 1. Tinklc, Hcicdity (Houston: St. Thomas Picss, 1967), p. 55.
1O. D. S. !alconci, !ntioduction to Çuantitativc Gcnctics (Ronald Picss,
196O), p. 186; as quotcd by W. 1. Tinklc, Hcicdity (Giand Rapids: Zondcivan
Publishing Housc, 197O), p. 84.
11. C. P. Maitin, Amciican Scicntist 41:1OO (1953).
12. I. Mayi, in Mathcmatical Challcngcs to thc Nco-Daiwinian !ntcipictation
of Ivolution, cd. P. S. Mooihcad and M. M. Kaplan, (Philadclphia: Wistai
!nstitutc Picss, Philadclphia, 1967), p. 5O.
13. T. N. Gcoigc, Scicncc Piogicss 48:1 (196O).
3. poglavl|c
1. H. M. Moiiis, Biblical Basis foi Modcin Scicncc (Giand iapids: Bakci Book
Housc, 1984), pp. 117-121.
2. !bid, p. 62.
3. N. D. Ncwcll, 1ouinal of Palcontology 33:492 (1959).
4. H. S. Ladd, Scicncc 129:72 (1959).
5. G. Nicholas, Scicntific Monthly 76:3O1 (1953).
6. 1. C. Whitcomb and H. M. Moiiis, Thc Gcncsis !lood (Philadclphia:
Picsbitciian and Rcfoimcd Publ. Co., 1964); M. A. Cook, Pichistoiy and caith
Modcls (London: Max Paiiish and Co., Ltd., 1966); H. S. Slushci, Ciitiquc of
Radiomctiic Dating Mctods, icv. cd. (San Dicgo: Cication-Lifc Publishcis,
1981); S. P. Clcmcntson, Cication Rcscaich Socicty Çuaitcily 7:137 (197O); and
M. A. Cook, Cication Rcscaich Socicty Çuaitcily 7:53 (197O).
7. Whitcomb and Moiiis, Thc Gcncsis !lood ; Cook, Pichistoiy and Iaith
Modcls ; Cook, Cication Rcscaich Socicty Çuaitcily 7:53; R. L. Whitclaw, in
Why Not Cication? cd. W. I. Lammcits (Philadclphia: Picsbytciian and
Rcfoimcd Publ. Co., 197O), pp. 9O, 1O1. R. Gcntiy, in Why Not Cication? p. 1O6;
H. S. Slushci, Cication Rcscaich Socicty Çuaitcily 8:55 (1971); T. G. Baincs,
Oiigin and Dcstiny of thc Iaith`s Magnctic !icld (San Dicgo: Cication-Lifc
Publishcis, 1983); H. S. Slushci, Thc Agc of thc Cosmos (San Dicgo: Cication-
Lifc Publishcis, 198O).
8. Whitcomb and Moiiis, Thc Gcncsis !lood ; Cook, Pichistoiy and Iaith
Modcls ; G. M. Piicc, Ivolutionaiy Gcology and thc Ncw Catastiophism,
(Mountain \icw, Califoinia: Pacific Picss Pub. Assoc., 1926); Moiiis, Biblical
Cosmology and Modcin Scicncc, p. 62; H. W. Claik, !ossils, !lood, and !iic
(Iscondido, Califoinia: Outdooi Pictuics, 1968); Moiiis, in Why Not Cication?
p. 141; H. M. Moiiis, in Scicntific Studics in Spccial Cication, cd. W. I.
Lammcits (Philadclphia: Picsbytciian and Rcfoimcd Publ. Co., 1971), p. 1O3;
N. A. Rupkc, in Why Not Cication? p. 141; C. L. Buidick, in Scicntific Studics
in Spccial Cication, p. 125; H. W. Claik, in Scicntific Studics in Spccial Cication,
p. 156; I. C. Powcll, Cication Rcscaich Socicty Çuaitcily 9:23O (1973); Stcvcn
A. Austin, Catastiophc Data Basc (Coloiado Spiings: Mastci Books, 1994);
Stcvcn A. Austin, Giand Canyon: Monumcnt to Catastiophc (Il Ca|on,
Califoinia; !nstitutc foi Cication Rcscaich, 1994); 1ohn D. Moiiis, Thc Young
Iaith (Coloiado Spiings: Mastci Books, 1994).
4. poglavl|c
1. S. Aw, Chcmical Ivolution (San Dicgo: Mastci Books, 1982); A. I. Wildci
Smith, Thc Cication of Lifc, A Cybcinctic Appioach (San Dicgo: Mastci Books,
197O); D. T. Gish, Spcculations and Ixpciimcnts Rclatcd to Thcoiics on thc
Oiigin of Lifc: A Ciitiquc (San Dicgo: Cication-Lifc Publishcis, 1973); Cication
Rcscaich Socicty Çuaitcily 15:185 (1979); C. B. Thaxton, W. L. Biadlcy and R.
L. Olscn, Thc Mystciy of Lifc`s Oiigin (Ncw Yoik: Philosophical Libiaiy, 1984);
availablc fiom Lcwis and Stanlcis, 1316 Midway Road, Suitc 5OO, Dallas, TX
75244. Ova kn|iga sc poscbno picpoiu•u|c.
2. P. Cloud, Scicncc 148:27 (1965); M. N. Biamlcttc, Scicncc 158:673 (1967);
W. H. Biadlcy, Scicncc 16O:437 (1968); A. I. 1. Ingcl ct al., Scicncc 161:1OO5
(1968).
3. Ingcl ct al., !bid., p. 1OO8.
4. D. Axcliod, Scicncc 128:7 (1958).
286 287
5. G. G. Simpson, Thc Mcaning of Ivolution (Ncw Havcn: Yalc \nivcisity
Picss, 1949), p. 18.
6. P. Cloud, Gcology, 1:123 (1973).
7. M. !. Glacssnci, Scicntific Amciican 2O4(3):2-8 (1961).
8. S. 1. Gould, Natuial Histoiy 93 (2):14-23 (1984); 1. S. Lcvinton, Scicntific
Amciican 267:86 (1992); 1. W. \alcntinc, Palcobiology 16(1):94 (199O).
9. Richaid Dawkins, Thc Blind Watchmakci (Ncw Yoik: W. W. Noiton, 1987),
p. 229.
1O. Douglas !utuyma, Ivolutionaiy Biology, 2nd cd. (Sundciland,
Massachusctts: Sinauci Associatcs, !nc., 1986), p. 325.
11. 1. W. \alcntinc, "Thc Ivolition of Complcx Animals," in What Daiwin
Bcgan, cd. Lauiic Godficy (Boston: Allyn and Bacon, 1985), p. 263.
12. !bid., p. 267.
13. 1an Bcigstiom, Hou Xianguang, Chcn Gunyuan, and Mauiits Lindsiom,
Rcscaich and Ixploiation (1991).
14. 1an Bcigstiom, as quotcd by 1ohn Noblc Wilfoid, "Spcctaculai !ossils
Rccoid Iaily Riot of Cication," Ncw Yoik Timcs, 23 Apiil 1991.
15. Stcphcn 1ay Gould, Natuial Histoiy, 1O3(2): 14 (1994); R. A. Kcii,
Scicncc, 261:1274 (1993); S. A. Bowiing ct al., Scicncc 261:1293-1298 (1993).
16. Stcfan Bcngston, Natuic 354:765 (199O).
17. S. C. Moiiis, Natuic 361:219-225 (1993).
18. 1. H. Lipps and P. W. Signoi, cds., Oiigin and caily Ivolution of thc
Mctazoa, (Ncw Yoik: Plcnum Picss, 1992), pp. 3-23.
19. P. I. Cloud, Ivolution 2:322-35O (1949).
2O. S. M. Stanlcy, Palcobiology 2:2O9-219 (1976).
21. 1. W. \alcntinc and D. H. Iiwin, in Dcvclopmcnt as an Ivolutionaiy
Pioccss, (Ncw Yoik: Liss, 1987), pp. 71-1O7.
22. I. Dimioth and M. M. Kimbcilcy, Canadian 1ouinal of Iaith Scicncc
13:1161-1186 (1976).
23. H. D. Holland, C. K. !cakcs, and I. H. Zbindcn, Amciican 1ouinal of
Scicncc, 289:362-389 (1989).
24. H. D. Holland and N. 1. Buckcs, Amciican 1ouinal of Scicncc 29OA:1-34
(199O).
25. H. Clcmmcy and N. Badham, Gcology 1O(3): 141-146 (1982).
26. Lipps and Signoi, Oiigin and Iaily Ivolution of Mctazoa, p. 15.
27. N. Ildicdgc, Thc Monkcy Busincss: A Scicntist Looks at Cicasionism,
(Ncw Yoik: Washington Squaic Picss, 1982), p. 44.
28. !bid., p. 47.
29. Simpson, Thc Mcaning of Ivolution, p. 18.
3O. Ildicdgc, Monkcy Busincss, p. 13O.
31. M. R. Housc, Thc Oiigin of Ma|oi !nvcitcbiatc Gioups, Sistcmatics Assoc.
Spccial, vol. 12, (Ncw Yoik: Acadcmic Picss, 1979).
32. B. Runncgai, 1ouinal of Palcontology 55:1138 (1981).
33. Ildicdgc, Monkcy Busincss, p. 46.
34. M. Kusinitz, Scicncc Woild, 4. !cb. 1983, pp. 12-19.
35. Ncw Yoik Timcs Picss Scivicc, San Dicgo \nion, 29 May 1983; kasni|i
tchni•ki izvcsta| o tim nalazima mozc sc naci u W. A. Shcai ct al., Scicncc,
224:492-494 (1984).
36. R. 1. Wooton and C. P. Illington, "Biomcchanics and thc Oiigin of !nscct
!light," in Biomcchanics in Ivolution, cd. 1. M. \. Raynci and R. 1. Wootton,
(Cambiidgc: Cambiidgc \nivcisity Picss, 1991), p. 99.
37. I. G. Conklin, as quotcd by G. I. Allcn, Çuait. Rcv. Biol. 44:173 (1969).
38. !. D. Ommanncy, Thc !ishcs, Lifc Natuic Libiaiy (Ncw Yoik: Timc-Lifc,
!nc., 1964), p. 6O.
39. A. N. Stiahlci, Scicncc and Iaith Histoiy - Thc Ivolution/Cication
Contiovcisy, (Buffalo: Piomcthcus Books, 1987), p. 4O5.
4O. I. Whitc, Pioc. Linn. Soc. London 177:8 (1966).
41. G. T. Todd, Amciican Zoology 2O(4):757 (198O).
42. Stiahlci, Scicncc and caith Histoiy, p. 316.
43. D. T. Gish, Ivolution: Thc !ossils Say No (Il Ca|on, Califoinia: Mastci
Books, 1978); Ivolution: Thc Challcngc of thc !ossil Rccoid (Il Ca|on,
Califoinia: Mastci Books, 1985).
44. Stiahlci, Scicncc and Iaith Histoiy, p. 4O8.
5. poglavl|c
1. R. L. Caioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution (Ncw Yoik: W. H.
!iccman and Co., 1988), p. 138.
2. !bid., p. 4.
3. D. I. Roscn ct al., Bullctin of thc Amciican Muscum of Natuial Histoiy,
167:159-276 (1981).
4. Thomas Goii and Tiautc Klcinschmidt, Amciican Scicntist, 81(2):72-82
(1993).
5. P. L. !oicy, Natuic 336:729 (1988).
6. M. W. Biownc, "Biologists Dcbatc Man`s !ishy Anccstois," Ncw Yoik
Timcs, 16 Maich 1993, p. C-1.
7. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, pp. 164-167.
8. !bid., pp.161, 162.
9. !bid., p. 145.
1O. Pci A. Ahlbcig and Andicw R. Milnci, Natuic 368:5O9 (1994).
11. Hans-Pctci Schultzc and Linda Tiucb, cds., Oiigins of thc Highci Gioups
of Tctiapods (!thaca, Ncw Yoik: Comstock Publishing Associatcd, 1991).
12. !bid., p. 59-62.
13. Douglas 1. !utuyma, Ivolutionaiy Biology (Sundciland, Massachusctts:
Sinauci Associatcs, !nc., 1979), p. 142.
14. Schultzc, p. 56.
15. Roscn ct al., p. 159-276.
16. Ahlbcig and Milnci, p. 5O7.
17. I. B. Dcaschlci ct al., Scicncc 265:639-642 (1994).
18. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 18O.
19. !bid., pp. 181, 182, 184.
2O. I. H. Colbcit, and M. Moialcs, Ivolution of thc \citcbiatcs (Ncw Yoik:
1ohn Wilcy and Sons, 1991), p. 99.
21. Caiiol, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 184.
22. Colbcit and Moialcs, Ivolution of thc \citcbiatcs, p. 99.
23. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 176.
288 289
24. A. S. Romci, \citcbiatc Palcontology, 3id cd. (Chicago: Chicago \niv.
Picss, 1966), p. 97.
25. !bid., p. 98.
26. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 18O.
27. Colbcit and Moialcs, Ivolution of thc \citcbiatcs, p. 1O2.
28. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 95.
29. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 336.
3O. !bid., p. 337.
31. Colbcit and Moialcs, Ivolution of thc \citcbiatcs, p. 192.
32. !bid., p. 111.
33. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 2O6.
34. !bid., pp. 245, 25, 46.
35. Colbcit and Moialcs, Ivolution of thc \citcbiatcs, p. 193.
36. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 12O.
37. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 253.
38. !bid., p. 23O. Ovdc Kciol ilustiu|c gmizavcc glidcic ioda Cocluiosauius,
Kuchncosauius, i Diaco.
39. !bid., p. 235.
4O. Colbcit and Moialcs, Ivolution of thc \citcbiatcs, p. 223.
41. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 134.
42. !bid., p. 116.
43. Colbcit and Moialcs, Ivolution of thc \citcbiatcs, p. 216.
44. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 2O7.
45. M. S. Y. Lcc, Scicncc 261:1716-172O (1993); vidi takodc M. S. Y. Lcc,
Natuial Histoiy (1unc 1994), pp. 63-65.
46. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 14O.
47. !bid., p. 136.
48. Baiiy Cox, Natuic 264:314 (1976).
49. D. B. Wcishampcl, Pctci Dodson and Halszka Osmolska, cds., Thc
Dinosauiia (Bcikclcy: \nivcisity of califoinia Picss, 199O), p. 61O.
5O. D. !. Glut, Thc Dinosaui Dictionaiy (Sccaucus, Ncw 1ciscy: Thc Citadcl
Picss, 1972), p. 181.
51. !bid., p. 57.
52. Wcishampcl, Dodson and Osmolska, Thc Dinosauiia, p. 61O.
53. Associatcd Picss Rcpoit, San Dicgo \nion, 5 maich 1989, p. A-33.
54. W. R. Hammci and W. 1. Hickcison, Scicncc 264:828-83O (1994).
55. K. L. Davics, 1ouinal of Palcontology 61(1):198:2OO (1987).
56. Ilisabcth M. Biouwcis ct al., Scicncc 237:16O8-161O (1987).
57. Sam Bishop, "Noith Slopc Dinosauis," Noithland Ncws, !aiibanks, Alaska,
Maich 1989.
58. 1. M. Paiiish ct al., Palois 2:337-389 (1987).
59. Wcishampcl, Dodson and Osmolska, Thc Dinosauiia, p. 12.
6O. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 14O.
61. Pctci Dodson, 1ouinal of \citcbiatc Palcontology 5(2): 177-179 (1985).
62. !bid., p. 179.
63. A. D. Walkci, in Pioblcms in \citcbiatc Ivolution, cd. S. M. Andicws, R.
S. Milcs and A. D. Walkci (Ncw Yoik: Acadcmic Picss, 1977). pp. 319-358.
64. K. N. Whctstonc and L. D. Maitin, Natuic 279:236 (1979).
65. Dodson, 1ouinal of \citcbiatc Palcontology 5(2): 177-179 (1985); 1. H.
Ostiom, Natuic 242:136 (1973), vidi takodc 1. H. Ostiom, Çuaitcily Rcvicw of
Biology 49:27-47 (1974): i 1. H. Ostiom, Biological 1ouinal of thc Linncan
Socicty, London 8:91-182 (1976).
66. Pctci Wcllnhofci, Scicncc 24O:179O-1792 (1988); Pat Shipman, Discovci,
1anuaiy 1989, p. 63.
67. Kathy Svitil, Discovci, 1anuaiy 1994, p. 52.
68. Alan !cduccia and H. B. Toidoff, Scicncc 2O3:1O21 (1979); 1. M. \. Raynci,
in Biomcchanics in Ivolution, cd. 1. M. \. Raynci and R. 1. Wootcn (Cambiidgc:
Cambiidgc \nivcisity Picss, 1991).
69. Raynci, Biomcchanics in Ivolution, p. 194.
7O. S. L. Olson and Alan !cduccia, Natuic 278:247 (1979).
71. A. 1. Chaiig, A Ncw Look at Dinosauis (London: Hcincmann, 1979), p.
139.
72. K. N. Whctstonc, 1ouinal of vcitcbiatc Palcontology 2(4):439 (1983).
73. M. 1. Bcnton, Natuic 3O5:99 (1983).
74. M. 1. Bcnton, Natuic 3O5:99 (1983).
75. L. D. Maitin, 1. D. Stcwait and K. N. Whctstonc, Thc Auk 97:86 (198O).
\idi Maitin, in Oiigins of thc Highci Gioups of Tctiapods (!thaca, Ncw Yoik:
Comstock Publishin Association, 1991), pp. 485:54O.
76. A. D. Walkci, Gcological Magazinc 117:595 (198O).
77. S. Taisitano and M. K. Hccht, Zoological 1ouinal of thc Linnacan Socicty
69:149 (198O).
78. A. D. Walkci, as dcsciibcd by Dodson, 1ouinal of \citcbiatc Palcontology
5(2) 178 (1985).
79. 1. R. Hinchliffc, as dcsciibcd by Dodson, 1ouinal of \citcbiatc
Palcontology 5(2) 178 (1985).
8O. D. W. Yaldcn, as dcsciibcd by Dodson, 1ouinal of \citcbiatc Palcontology
5(2) 178 (1985).
81. Allan !cduccia, Scicncc 259:79O-793 (1993).
82. Laiiy D. Maitin, "Thc Baiosauius !s no !ivc-Stoiy-Tall Canaiy," Sunday
Woild-Hciald, Omaha, Ncbiaska, 19 1anuaiy 1992, p. B-17.
83. A. M. Lucas and P. R. Slcttcnhcim, Avian Anatomy: !ntcgumcnt
(Washington, DC: GPO, 1972).
84. P. 1. Rcgal, Thc Çuaitcily Rcvicw of Biology 5O:35 (1975).
85. P. !. A. Madcison, Thc Amciican Natuialist 146:427 (1972).
86. Tim Bcaidslcy, Natuic 322:677 (1986); Richaid Monastcisky, Scicncc
Ncws 14O:1O4-1O5 (1991); Alan Andcison, Scicncc 253:35 (1991).
87. Sankai Chattci|cc, Philosophical Tiansactions of thc Royal Socicty,
London B., 332:277-349 (1991).
88. Cail Zimmci, "Rufflcd !cathcis," Discovci, May 1992, pp. 44-54.
89. Maitin, Stcwait, and Whctstonc, Thc Auk, p. 86.
9O. A. Gia|al ct al., Scicncc 254:1236-1238 (1989).
91. S. 1. Gould and N. Ildicdgc, Palcobiology 3:147 (1977).
92. L. du Nouy, Human Dcstiny (Ncw Yoik: Thc Ncw Amciican Libiaiy,
1947), p. 58.
93. W. I. Swinton, in Biology and Compaiativc Phisiology of Biids, cd. A. 1.
Maishall (Ncw Yoik: Acadcmic Picss, 196O) vol. 1, p. 1.
290 291
94. A. S. Romci, Notcs and Commcnts on \citcbiatc Palcontology (Chicago:
\nivcisity of Chicago Picss, 1968), p. 144.
95. !. I. Bcddaid, Thc Stiuctuic and Classification of Biids (London:
Longmans, Giccn and Co., 1989), p. 16O.
96. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 172.
97. Colbcit and Moialcs, cvolution of thc \citcbiatcs, pp. 182-19O.
98. Hans-Pctci Schultzc and Linda Tiucb, cds., Oiigins of thc Highci Gioups
of Tctiapods (!thaca, Ncw Yoik: Comstock Publishing Associatcd, 1991).
6. poglavl|c
1. T. S. Kcmp, Mammal-likc Rcptilcs and thc Oiigin of Mammals (Ncw Yoik:
Acadcmic Picss, 1982).
2. S. 1. Gould and Nilcs Ildicdgc, Palcobiology 3:147(1977).
3. Nilcs Ildicdgc, as quotcd by Boycc Rcnsbcigci (Ncw Yoik Timcs Scivicc),
Houston Chioniclc, 5 Novcmbci 198O, scc 4, p. 15.
4. I. H. Colbcit, Ivolution of thc \citcbiatcs, 3 id cd. (Ncw Yoik: 1ohn Wilcy
and Sons, 198O), p. 246.
5. Kcmp, Mammal-likc Rcptilcs, p. 9.
6. A. S. Romci, \citcbiatc Palcontology, 3id cd. (Chicago: \nivcisity of
Chicago Picss, 1966), p. 173.
7. Kcmp, Mammal-likc Rcptilcs, p. 3.
8. !bid., p. 4.
9. A. S. Romci, Bullctin !ndian Gcological Association 2(1-2): 17 (1969).
1O. D. Agci, Ncw Scicntist 1OO:425 (1983).
11. Douglas Dcwai, Thc Tiansfoimist !llusion (Muificcsboio, Tcnncscc:
Dchoff Publications, 1957), pp. 223-225.
12. Kcmp, Mammal-likc Rcptilcs, p. 3O6.
13. !bid., p. 3O9.
14. !bid.
15. !bid., p. 31O.
16. !bid.
17. !bid., p. 313.
18. !bid., p. 31O.
19. !bid., p. 331.
2O. !bid.
21. !bid., p. 3.
22. !bid., p. 319.
23. !bid., p. 327.
24. !bid., p. 321.
25. !bid., p. 27.
26. A. S. Romci and L. W. Piicc, gcological Socicty of Amciica Spccial Papcis
28:178 (194O).
27. !bid., pp. 178-195.
28. !bid., p. 193.
29. !bid.
3O. !bid., p. 194.
31. 1amcs A. Hopson, "Systcmatics of thc Nonmammalian Synapsids," in
Oiigins of thc Highci Gioups of thc Tctiapods, cd. Hans-Pctci Schultz and
Linda Tiucb (!thaca, Ncw Yoik: Comstock Publishing Associatcs, 1991), p. 646.
32. Kcmp, Mammal-likc Rcptilcs, pp. 69, 32O.
33. !bid., p. 7O.
34. !bid., pp. 1O5-1O8.
35. !bid., p. 165.
36. A. S. Biink, Palcontol. afi. 4:97-115 (1956).
37. Kcmp, Mammal-likc Rcptilcs, p. 161.
38. !bid., p. 18O.
39. !bid., p. 255.
4O. !bid., p. 263.
41. K. A. Kcimack, !. Mussctt and H. W. Rigncy, Zool. 1. Linn. Soc. 53(2): 157
1973.
42. D. M. Kcimack, K. A. Kcimack and !. Mussctt, Zool. 1. Linn. Soc. 47(312):
418 (1968).
43. Kcimack, Mussctt and Rigncy, Zool. 1. Linn. Soc. 53(2): 157 (1973).
44. A. W. Ciompton and !. A. 1cnkins, 1i., "Oiigin of Mammals" in Mcsozoic
Mammals, cd. 1. A. Lillcgiavcn, Z. Kiclan-1awoiowska and W. A. Clcmcns
(Bcikclcy: \nivcisity of Califoinia Picss, 1979), p. 62.
45. Kcmp, Mammal-likc Rcptilcs, p. 271.
46. C. I. Gow, Palcontologia Afiicana 24:15 (1981).
47. Kcmp, Mammal-likc Rcptilcs, p. 293.
48. G. G. Simpson, quotcd in Lifc Bcfoic Man (Ncw Yoik: Timc-Lifc Books,
1972), p. 42.
49. R. C. !ox, G. P. Youzuiyshun, and D. W. Kiausc, Natuic, 358:233-235
(1992); 1cff Hccht, Ncw Scicntist 135:18 (1992).
5O. Hccht, Ncw Scicntist 135:18 (1992).
51. Danicl Pcndick, Iaith 4(2): 2O-23 (1995).
52. Gcihaid Stoich, Scicntific Amciican 266:64-69 (1992).
53. !bid.
54. H. Godhclt ct al., Natuic 356:514-515 (1992).
55. R. C. Caioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution (Ncw Yoik: W. H.
!iccman and Co., 1988), p. 431.
56. 1. A. W. Kiisch, Amciican Scicntist 65:276-288 (May-1unc 1977).
57. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 2O4.
58. Caioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 435.
59. !bid., p. 463.
6O. G. L. 1cpson, Scicncc 154:1333-1339 (1966).
61. M. 1. Novacck, Natuic 315:14O-151 (1985).
62. Stoich, Scicntific Amciican 266:64-69 (1992).
63. 1. D. Pcttigicw, Scicncc 231:13O4-13O6 (1981); Systcmatic Zoology 4O:199-
216 (1991).
64. 1. G. M. Thcwisscn and S. K. Babcock, Bioscicncc 42(5):34O-345 (1992).
65. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 3O3.
66. !bid., p. 3O8.
67. !bid., p. 3O9.
68. !bid.
292 293
69. !bid.
7O. !bid., p. 31O.
71. 1. B. Biidscll. Human Ivolution (Rand McNally Collcgc Pub. Co., 1975),
p. 169.
72. G. G. Simpson, Thc Ma|oi !catuics of Ivolution (Ncw Yoik: Columbia
\nivcisity Picss, 1953), p. 259.
73. 1. B. Biidscll, Human Ivolution, p. 17O.
74. Boycc Rcnsbcigci, Houston Chioniclc, 5 Novcmbci 198O, scc. 4, p. 15.
75. Romci, \citcbiatc Palcontology, pp. 26O-261.
76. S. Ncvins, Cication Rcscaich Socicty Çuaitcily 1O:196 (1974).
77. 1. T. Gicgoiy, \nivcisity of Califoinia Publication of Gcological Scicncc
26:428 (1942).
78. M. R. \ooihics, National Gcogiaphic 159:66-75 (1981).
79. M. \ooihics and 1. R. Thomasson, Scicncc 2O6:331-333 (1979); Biucc 1.
Mac!addcn, !ossil Hoiscs (Cambiidgc: Cambiidgc \nivcisity Picss, 1992), p.
73.
8O. Macfaddcn, !ossil Hoiscs, p. 255.
81. !bid., p. 257.
82. !bid., p. 262.
83. Waltci R. Bainhalt, Thcsis foi Mastci of Scicncc (Il Ca|on, Califoinia:
!nstitutc foi Cication Rcscaich Giaduatc School, 1987), pp. 148-15O.
84. !. W. Cousins, Cication Rcscaich Socicty Çuaitcily 7:1O2 (1971).
85. H. Nilsson, Synthctischc Aitbildung (Lund, Swcdcn: \citag CWI
Glccniup, 1954). \idi Cousins, Cication Rcscaich Socicty Çuaitcily 7:1O2
(1971), za sazctak o Nislonovom poglavl|u o ko-n|ima.
86. G. A. Kcikut, !mplications of Ivolution (Ncw Yoik: Pcigamon Picss,
196O), p. 149.
87. W. 1. Moiiis, Scicncc 153:1378 (1966).
88. Bainhait, M. A. Thcsis, pp. 148-15O.
89. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 254.
9O. I. C. Olson, Thc Ivolution of Lifc (Ncw Yoik: Ncw Amciican Libiaiy,
1965), p. 178.
91. I. H. Colbcit, Ivolution of thc \citcbiatcs, !iist cd. (Ncw Yoik: 1ohn
Wilcy and Sons, 1955), p. 3O3.
92. Bcind Wuisig, Scicntific Amciican 24O(3): 136 (1979).
93. National Gcogiaphic Magazinc (Dcccmbci 1976), !oldout.
94. S. 1. Gould, Natuial Histoiy (May 1994), pp. 8-15.
95. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 483.
96. P. D. Gingciish, B. H. Smith and I. L. Simons, Scicncc 249:154-157 (199O).
97. W. M. A. dc Smct, Z. Saugcticikd 4O:299 (1975).
98. P. D. Gingciich ct al., Scicncc 22O:4O3-4O6 (1983).
99. 1. G. M. Thcwisscn, S. T. Hussain, and M. Aiif, Scicncc 263:21O-212 (1994).
1OO. Annalisa Bcita, Scicncc 263:18O (1994).
1O1. Thcwisscn, Hussain, and Aiif, Scicncc 263:212 (1994).
1O2. !bid.
1O3. G. A. Mchcdlidzc, Gcncial !catuics of thc Palcobiological Ivolution of
Cctacca, tians. fiom Russian (Rottcidam: A. A. Balkcma, 1986), p. 91.
1O4. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 483.
1O5. !bid., p. 521.
1O6. P. D. Gongciich, S. M. Raza, M. Aiif, M. Anwai and X. Zhou, Natuic
368:844-847 (1994).
1O7. Wcinci Gitt, !f Animals Could Talk, Ing. cd. (Biclcfcld, Gcimany:
Chiistlichc Litciatui-\cibicitung, D-33661, 1994), pp. 21-38.
1O8. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 524.
1O9. S. 1. Gould and Nilcs Ildicdgc, Palcobiology 3:147 (1977).
7. poglavl|c
1. Matt Caitmill, David Pilbcam, and Glynn !saac, Amciican Scicntist 74:41O
(1986).
2. Richaid Holmquist, Michacl Miyamoto, and Moiiis Goodman, Molcculai
Biological Ivolution 5(3): 2O1 (1988).
3. Bcinaid Wood, Natuic 355:783 (1992).
4. 1ciald Lowcnstcin and Adiicnnc Zihlman, Ncw Scicntist 12O:59 (1988).
5. !bid., p. 58.
6. !bid., p. 59.
7. K. Bcaid, Natuic 345:34O-341 (199O); Pat Shipman, Ncw Scicntist 126:6O
(199O).
8. I. L. Simons, Annals of thc Ncw Yoik Acadcmy of Scicncc 167:319 (1969).
9. A. S. Romci, \citcbiatc Palcontology, 3id. cd. (Chicago: Thc \nivcisity of
Chicago Picss, 1966), p. 218.
1O. A. 1. Kclso, Phisical Anthiopology, 2nd cd. (Ncw Yoik: 1. B. Lipincott,
1974), p. 142.
11. R. L. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution (Ncw Yoik: W. H.
!iccman and Co., 1988), pp. 464, 467.
12. C. B. G. Campbcll, Scicncc 153:436 (1966).
13. R. D. Maitin, Natuial Histoiy 91:26 (1982).
14. R. D. Maitin, Piimatc Oiigins and Ivolution (Ncw 1ciscy: Piinccton
\nivcisity Picss, 199O), p. 71O.
15. K. C. Bcaid ct al., Natuic 368:6O4-6O9 (1994).
16. Susan Cachcl, Scicncc 213:86O (1981).
17. Ilizabcth Cullotta, Scicncc 256:1516 (1992).
18. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 221.
19. Kclso, Phisical Anthiopology, p. 15O.
2O. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 471.
21. Maitin, Piimatc Oiigins and Ivolution, p. 66.
22. I. L. Simons, Annals of thc Ncw Yoik Acadcmy of Scicncc 1O2:293 (1962).
23. I. L. Simons, Scicntific Amciican 211(1): 5O (1964).
24. Kclso, Phisical Anthiopology, p. 151.
25. Maitin, Piimatc Oiigins and Ivolution, p. 68.
26. R. I. Bcnvcnistc and G. 1. Todaio, Natuic 261:1O1 (1976).
27. 1. H. Schwaitz, Natuic 3O8:5O1-5O5 (1984).
28. Bcnvcnistc and Todaio, Natuic 261:1O1 (1976).
29. Romci, \citcbiatc Palcontology, p. 224.
3O. D. R. Pilbcam, Natuic 219:1335 (1968).
31. D. R. Pilbcam, Advcnccmcnt of Scicncc 24:368 (1968).
294 295
32. I. L. Simons and D. R. Pilbcam, Scicncc 173:23 (1971).
33. D. Bcgum, Scicncc 257:1929-1933 (1992).
34. S. Moya Sola and M. Kohlci, Natuic 365:543-545 (1993).
35. Lawicncc Maitin and Pctci Andicws, Natuic 365:494 (1993).
36. Lycll Watson, Scicncc Digcst 9O:44 (1982).
37. Caiioll, \citcbiatc Palcontology and Ivolution, p. 474.
38. R. D. Maitin, Piimatc Oiigins and Ivolution (Ncw 1ciscy: Piinccton
\nivcisity Picss, 199O), p. 82.
39. Pat Shipman, Ncw Scicntist, 134:16 (1992).
4O. Simons, Annals of thc Ncw Yoik Acadcmy of Scicncc 167:319 (1969);
Simons, Scicntific Amciican 211(1): 5O (1964); Pilbcam, Natuic 219:1335
(1968); Pilbcam, Advanccmcnt of Scicncc 24:3O8 (1968); Simons and Pilbcam,
Scicncc 173:23 (1971).
41. Robcit Ickhaidt, Scicntific Amciican 226 (1): 94 (1972).
42. Pilbcam, Natuic 219:1335 (1968); I. L. Simons and D. R. Pilbcam, !olia
Piimatol 3:81 (1965).
43. A. L. Walkci and P. Andicws, Natuic 224:313 (1973).
44. D. R. Pilbcam, Natuic 295:232 (1982); W. Hcibcit, Scicncc Ncws 121:84
(1982); D. R. Pilbcam, Natuial Histoiy 93:2 (1984).
45. Alan Walkci and Richaid Lcakcy, kao sto |c zabclczio Boycc Rcnsbcigci,
Scicncc 84 5(1):16 (1984).
46. D. R. Pilbcam, Thc Ivolution of Man (Ncw Yoik: !unk and Wagnalls,
197O), p. 1O7.
47. Pilbcam, Natuial Histoiy 93:2 (1984).
48. Pilbcam, Natuic 295:232 (1982); Hcibcit, Scicncc Ncws 121:84 (1982);
Pilbcam, Natuial Histoiy 93:2 (1984).
49. Pilbcam, Natuial Histoiy 93:2 (1984).
5O. Walkci and Lcakcy, Scicncc 84 5(1):16 (1984).
51. !bid.
52. Pilbcam, Thc Ivolution of Man, p. 99.
53. Pilbcam, Natuic 295:232 (1982); Hcibcit, Scicncc Ncws 121:84 (1982);
Pilbcam, Natuial Histoiy 93:2 (1984).
54. Raymond a. Dait, Natuic 115:195-199 (1925).
55. L. S. B. Lcakcy, Natuic 188:1O5O (196O); 189:649 (1961).
56. R. Bioom and G. W. H. Schcpcis, Tiansv. Mus. Mcm. 2:1 (1946).
57. W. I. Lc Gios Claik, 1. Anatomy (London) 81:3OO (1947).
58. Solly Zuckciman, 1. Roy. Col. Suig. Idinbuigh 11:87 (1966); S.
Zuckciman, Bcyond thc !voiy Towci (Ncw Yoik: Taplingci Pub. Co., 197O), pp.
75-94.
59 C. I. Oxnaid, Natuic 258:389-395 (1975); C. I. Oxnaid, Homo 3O:243
(1981); C. I. Oxnaid and !. P. Lisowsky, Amciican 1ouinal of Physical
Anthiopology 52:116 (198O); \idi B. Wood, Natuic 262:331 (1976).
6O. Zuckciman, Bcyond thc !voiy Towci, p. 77.
61. Oxnaid, Natuic, 258:389, 394 (1975).
62. C. I. Oxnaid, \nivcisity of Chicago Mag., (Wintci 1974), pp. 11-12.
63. Oxnaid, Homo, p. 225 (1981).
64. C. I. Oxnadi, Thc Oidci of Man (Ncw Havcn: Yalc \nivcisity Picss,
1984), p. 332.
65. !bid., pp. iii and iv of Nota Bcnc.
66. D. 1ohanson and M. A. Idcy, Lucy, thc Bcginnings of Mankind (Ncw
Yoik: Simon and Schustci, 1981), pp. 155-156.
67. !bid., p. 163.
68. Anonymous, Natuic 253:232 (1975).
69. 1ohanson and Idcy, Lucy, thc Bcginnings of Mankind, p. 16.
7O. !bid., p. 271.
71. D. 1ohanson and M. Taicb, Natuic 26O:293 (1976).
72. 1ohanson and Idcy, Lucy, thc Bcginnings of Mankind, pp. 213, 223.
73. D. 1ohanson and T. D. Whitc, Scicncc 2O3:321 (1979); 2O7:11O4 (198O).
74. 1ohanson and Idcy, Lucy, thc Bcginnings of Mankind, p. 352.
75. W. H. Kimbcl, D. C. 1ohanson and Yocl Rak, Natuic 368:449-451 (1994).
76. Kathciinc Coffing ct al., Amciican 1ouinal of Physical Anthiopology
93:55-65 (1994).
77. T. D. Whitc, Gcn Suwa, and B. Asfaw, Natuic 371:3O6-312 (1994).
78. Bcinaid Wood, Natuic 371:28O (1994).
79. Anonymous, Pcispcctivc scction, CIN Tcchnical 1ouinal 8:(2): 129-13O
(1994).
8O. Wood, Natuic 371:28O (1994).
81. Anonymous, Natuic 371:269-27O (1994).
82. Anonymous, CIN Tcchnical 1ouinal 8(2): 13O (1994).
83. R. I. !. Lcakcy, as quotcd by 1cicmy Chcifas, Ncw Scicntist 93:695 (1982).
84. R. I. !. Lcakcy, Thc Making of Mankind (Ncw Yoik: I. P. Dutton, 1981).
85. 1. T. Stcin, 1i. and L. R. Susman, Amciican 1ouinal of Physical
Anthiopology 6O:279 (1983).
86. W. Hcibcit, Scicncc Ncws 124:8 (1983).
87. Stcin and Susman, Amciican 1ouinal of Physical Anthiopology 6O:279
(1983); W. Hcibcit, Scicncc Ncws 124:8 (1983); R. H. Tuttlc, Scicncc 22O:833
(1983); Za opis analizc Stcina i Susmana, lai•kim ic•ima, vidi 1. Chcifas, Ncw
Scicntist 97:172 (1983).
88. Chcifas, Ncw Scicntist 97:172 (1983).
89. 1ack Piost, Amciican 1ouinal of Physical Anthiopology 52:175 (198O).
9O. C. I. Oxnaid and !. P. Lisowski, Amciican 1ouinal of Physical
Anthiopology 52:116 (198O).
91. !. Andcison, Ncw Scicntist 98:373 (1983).
92. W. Hcibcit, Scicncc Ncws 122:116 (1982).
93. Ann Gibons, Scicncc 264:35O (1994).
94. Chiistinc Bcigc, 1ouinal of Human Ivolution 26:259-173 (1994).
95. C. Bcigc, in Giavity, Postuic and Locomotion in Piimatcs, !. K. 1ouffioy,
M. H. Stack and Nicmitz, cds. (!iancc: 11 Scdiccsimo, !iicnzc, 199O), pp. 97-
1O8.
96. Biucc Bowci, Scicncc Ncws 147:253 (1995).
97. Kimbcl, 1ohanson and Rak, Natuic 368:449-451 (1994).
98. Pctci Andicws, icvicw of Thc Austialopithccinc !acc (Acadcmic Picss,
1993), in Natuic 3O8:758 (1984).
99. G. C. Conioy and M. W. \annici, Natuic 329:625-627 (1987).
1OO. B. Holly Smith, Amciican 1ouinal of Physical Anthiopology 94:3O7-325
(1994).
296 297
1O1. Biucc Bowci, Scicncc Ncws 132:4O8 (1987).
1O2. Yocl Rak and R. 1. Claikc, Natuic 279:62-63 (1979).
1O3. !. Spooi, B. Wood, and !. Zonncvcld, Natuic 369:645-648 (1994).
1O4. Kao sto |c izvcstio Pat Shipman, Ncw Scicntist 143:26 (1994).
1O5. Smith, Amciican 1ouinal of Physical Anthiopology 94:3O7-325 (1994).
1O6. Michacl H. Day, Guidc to !ossil Man, 4th cd. (Chicago: Thc \nivcisity
of Chicago Picss, 1986), pp. 169-17O.
1O7. M. H. Day and 1. R. napici, Natuic 2O1:967-97O (1964).
1O8. C. I. Oxnaid and Pctci Lisowski, Amciican 1ouinal of Physical
Anthiopology 52:1O7-117 (198O).
1O9. R. I. !. Lcakcy, Natuic 242:17O (1973); 242:447 (1973).
11O. Lcakcy, National Gcogiaphic (1unc 1973), p. 819.
111. Lcakcy and R. Lcwin, Oiigins (Ncw Yoik: I. P. Dutton, 1977); Lcakcy,
Thc Making of Mankind.
112. Lcakcy, Natuic 242:447 (1973).
113. Lcakcy, Natuic 248:653 (1974).
114. A. Walkci and R. I. !. Lcakcy, Scicntific Amciican 239(2): 54 (1978).
115. Anonymous, Natuic 253:232 (1975).
116. Lcakcy, National Gcogiaphic (1unc 1993), p. 819.
117. !bid., p. 82O.
118. Lcakcy, Natuic 242:447 (1973).
119. Walkci and Lcakcy, Scicntific Amciican 239(2): 54 (1978).
12O. Lcakcy, Thc Making of Mankind, p. 17.
121. L. S. B. Lcakcy, P. \. Tobias 1. R. Napici, Natuic 2O2:7 (1964).
122. L. S. B. Lcakcy, Natuic 188:1O5O (1O6O); 189:649 (1961).
123. !an Tattcisall, Ivolutionaiy Anthiopology 1(1): 34:36 (1992).
124. D. C. 1ohanson ct al., Natuic 327:2O5-2O9 (1987).
125. Biucc Bowci, Scicncc Ncws 131:34O (1987).
126. S. Haitwig-Schcici and R. D. Maitin, 1ouinal of Human Ivolution
21:439-449 (1991).
127. Tim Biomagc, Ncw Scicntist 133:38-41 (1992).
128. Anonymous, Natuic 261:541 (1976).
129. S. 1. Gould, Natuial Histoiy 85:3O (1976).
13O. R. I. !. Lcakcy and Alan Walkci, Scicncc 2O7:11O3 (198O).
131. A. 1. Kclso, Phisical Anthiopology, 1st cd. (Ncw Yoik: 1. B. Lippincott
Co., 197O), p. 221; M. D. Lcakcy, Olduvai Goigc, \ol. 3 (Cambiidgc:
Cambiidgc \nivcisity Picss, 1971), p. 272.
132. Kclso, Phisical Anthiopology, p. 221; M. D. Lcakcy, Olduvai Goigc, \ol.
3, p. 24.
133. W. Hcibcit, Scicncc Ncws 123:5 (1983).
134. !. H. Biown, Natuic 3OO:631 (1982).
135. N. T. Boaz, !. C. Howcll and M. L. McCiossin, Natuic 3OO:633 (1982).
136. R. I. !. Lcakcy, Natuic 242:447 (1973).
137. Alan Walkci and R. I. !. Lcakcy, Scicntific Amciican 239(2): 65 (1978).
138. 1. I. Cionin ct al., Natuic 292:113 (1981).
139. Walkci and Lcakcy, Scicntific Amciican 239(2): 65 (1978).
14O. R. I. !. Lcakcy, Natuic 248:653 (1974).
141. R. I. !. Lcakcy, Natuic 242:447 (1973).
142. M. D. Lcakcy ct al., Natuic 262:46O (1976).
143. M. D. Lcakcy and R. L. Hay, Natuic 278:317 (1979).
144. R. I. !. Lcakcy, Making of Mankind, pp. 4O-42.
145. 1ohanson and Idcy, Lucy, thc Bcginnings of Mankind, pp. 245-252.
146. T. D. Whitc, Scicncc 2O8:175 (198O).
147. 1ohanson and Idcy, Lucy, thc Bcginnings of Mankind, pp. 245-252.
148. !. Andcison, Ncw Scicntist 98:373 (1983).
149. T. D. Tuttlc, Natuial Histoiy (Maich 199O), pp. 61-64.
15O. A. H. Schultz, "Agc Changcs, Scx Diffcicnccs, and \aiiability as !actois
in thc Classification of Piimatcs," in Classification and Human Ivolution, cd. S.
L. Washbuin (Chicago: Aldinc Pub. Co., 1963), pp. 85-115; A. H. Schultz, "Thc
Rcccnt Hominid Piimatcs", in Pcispcctivcs on Human Ivolution, vol. 1 (Ncw
Yoik: Holt, Rincihait, and Winston, 1968), pp. 122-195.
151. Schultz, "Thc Rcccnt Hominid Piimatcs", p.186.
152. !bid.
153. !bid., 168.
154. !bid., 186.
155. !bid., 149.
156. !bid., pp. 17O-172.
157. !bid., 177.
158. !bid.
159. !. S. Bcinstcin, Scicncc 154:1559 (1966).
16O. W. S. Howcll, Mankind ih thc Making (Gaidcn City, Ncw Yoik:
Doublcday, 1967), pp. 155-156; Maiccllin Boulc and H. \. \allois, !ossil Mcn
(Ncw Yoik: Diydcn Picss, 1957), p. 126; Nilcs Ildicdgc, !ossils - Thc Ivolution
and Ixtinction of Spccics (Ncw Yoik: Haiiy N. Abiams, !nc., 1991), p. 66.
161. Boulc and \allois, !ossil Mcn, p. 126.
162. !bid., 118.
163. !bid., 121.
164. !bid., 123.
165. !bid.
166. !bid.
167. !bid., p. 118.
168. !bid., p. 123.
169. !bid.
17O. H. L. Shapiio, Pcking Man (Ncw Yoik: Simon and Schustci, 1974), p. 3O.
171. Boulc and \allois, !ossil Mcn, p. 126.
172. !ianz Wcidcnicich, Palcont. Sinica, Ncw Sci. D. 1O:1 (1943).
173. Patiick O`Conncll, Scicncc of Today and Pioblcms of Gcncsis, Book !
(Hawthoinc, Califoinia: Chiistian Book Club of Amciica, 1969).
174. Boulc and \allois, !ossil Mcn, p. 145.
175. L. S. B. Lcakcy, Natuic 188:1O5O (196O); 189:649 (1961); A. 1. Kclso,
Physical Anthiopology, 1st cd. (Ncw Yoik: 1. B. Lippincott Co., 197O), p. 221; M.
D. Lcakcy, Olduvai Goigc, \ol. 3 (Cambiidgc: Cambiidgc \. Picss, 1971), p.
272.
176. Lcakcy, Natuic 188:1O5O (196O).
177. M. H. Day, Natuic 232:383 (1971).
178. R. I. !. Lcakcy and A. Walkci, Natuic 261:572, 574 (1976).
298 299
179. !bid., 261:574.
18O. Donald 1ohanson and M. A. Idcy, Lucy, thc Bcginnings of Mankind
(Ncw Yoik: Simon and Schustci, 1981), p. 163; M. D. Lcakcy and R. I. !.
Lcakcy, Koobi !oia Rcscaich Pio|cct, vol. 1 (Oxfoid: Claicndon, 1978); A.
Walkci, R. M. Zimmciman and R. I. !. Lcakcy, Natuic 296:248 (1982).
181. R. I. !. Lcakcy and A. C. Walkci, National Gcogiaphic 168:624-629
(1985); 1. M. Haiiis, Tciia 24:21-24 (1986).
182. !. Biown ct al., Natuic 316:788-792 (1985).
183. A. C. Walkci and R. I. !. Lcakcy, cds., Thc Naiiokotomc Homo Iicctus
Skclcton (Cambiidgc: Haivaid \. Picss, 1993).
184. Boycc Rcnsbcigci, Thc Washington Post 19 Octobci 1984, p. A-1.
185. !bid.
186. Walkci, Thc Naiiokotomc Homo Iicctus Skclcton, p. 424.
187. David Bcgum and A. Walkci, Thc Naiiokotomc Homo Iicctus Skclcton,
p. 328.
188. Walkci, Thc Naiiokotomc Homo Iicctus Skclcton, p. 424.
189. David L. Phillipps, M. A. Thcsis (Noithiidgc: Califoinia Statc \nivcisity,
1anuaiy 1991), p. 28.
19O. !bid., p. 22-26.
191. Walkci, Thc Naiiokotomc Homo Iicctus Skclcton, p. 418; and by 1. I.
Cionin ct al., Natuic 292:115 (1981).
192. D. C. 1ohanscn ct al., Natuic 327:2O5-2O9 (1987).
193. S. Haitwig-Schcici and R. D. Maitin, 1ouinal of Human Ivolution
21:439-449 (1991).
194. C. C. Swishci, !!!, ct al., Scicncc 263:1118 (1994).
195. Maivin Lubcnov, Boncs of Contcntion (Giand Rapids: Bakci Book
Housc, 1992).
196. Boulc and \allois, !ossil Mcn, p. 126.
197. !bid., p. 145.
198. 1ia Lanpo and Huang Wciwcn, Thc Stoiy of Pcking Man (Bci|ing:
!oicign Languagc Picss, 199O).
199. A. G. Thoinc and P. G. Macumbci, Natuic 238:316 (1972).
2OO. Phillipps, M. A. Thcsis, p. 28.
2O1. !. !vanhoc, Natuic 227:577 (197O); I. Tiinkaus and W. W. Howcls,
Scicntific Amciican 241(6): 118 (1979).
2O2. Ofci Bai-Yoscf and Bcinaid \andcimccisch, Scicntific Amciican
268:94-1OO (1993); !. McDcimott ct al., Natuic 363:252-255 (1993).
2O3. McDcimott ct al., Natuic 363:252-255 (1993); M. H. Day, Guidc to
!ossil Man, 3id cd. (Chicagi: Thc \nivcisity of Chicago Picss, 1977).
2O4. R. B. Ickaidt, Scicntific Amciican 226(1): 94 (1972).
2O5. D. R. Pilbcam, Thc Ivolution of Man (Ncw Yoik: !unk & Wagnalls,
197O).
2O6. 1. Giibbcn and 1. Chcifas, Ncw Scicntist 91:592 (1982).
2O7. S. Zuckciman, Bcyond thc !voiy Towci (Ncw Yoik: Toplingci Pub. Co.,
197O), p. 19.
2O8. Gcoigc Gayloid Simpson, Scicncc 152:477 (1966).
2O9. D. M. Rumbaugh, I. \. Hill and I. C. von Glascifcld, Scicncc 182:731
(1973).
21O. 1. L. Mistci-Lachman and R. Lachman, Scicncc 185:871 (1974).
211. Anonimous, Scicncc Ncws 117:87 (198O).
212. R. Ipstcin, R. P. Lanza, and B. !. Skinnci, Scicncc 2O7:543 (198O).
213. N. Wadc, Scicncc 2O8:1349 (198O).
214. I. R. Lcach, Natuic 293:19 (1981).
215. C. R. Wilson, Monkcys Will Ncvci Talk-oi Will Thcy? (Coloiado Spiings:
Cication-Lifc Publishcis, 1978).
216. 1. K. C. Rigsbosch, Aichivum Chiiuigicum Ncclandicum 29:261 (1977).
217. O. Schacffci, Aichacological Anthiopology 2O:189 (1891/1892).
218. M. Baitcls, Aichacological Anthiopology 15:45 (1884).
219. 1. Waikany, Congcnital Malfoimations (Chicago: Ycaibook Mcdical
Pub., 1971), p. 925.
22O. Louis S. B. Lcakcy, Natuic 13O:578 (1932); L. S. B. Lcakcy, Thc Stonc
Agc Raccs of Kcnya (London: Oxfoid \nivcisity Picss, 1935).
221. L. S. B. Lcakcy, in Thc Oiigin of Homo Sapicns, cd. !. Boidcs (Paiis:
\NISCO, 1972), pp. 25-29; L. S. B. Lcakcy, By thc Ividcncc (Ncw Yoik:
Haicouit Biacc 1ovanovich, 1974).
222. P. G. H. Boswcll, Natuic 135:371 (1935).
223. T. Plummci and R. Potts, Amciican 1ouinal of Physical Anthiopology
96:7-23 (1995).
224. 1. L. Aisuaga ct al., Natuic 362:534-537 (1993).
225. Chcn Ticmcl, Yang Çuan, and Wu In, Natuic 368:55 (1994).
226. A. Couivillc, Thc Ixodus Pioblcm and !ts Ramifications, vols. ! and !!
(Loma Linda, Califoinia: Loma Linda Publ., 1971).
227. T. Dobzhansky, in Scxual Sclcction nad thc Dcsccnt of Man, cd. B.
Campbcll (Chicago: Aldinc Publishing Company, 1972), p. 75.
228. Gaiy Paikci, !mpact, no. 89 (Il Ca|on, Califoinia: !nstitutc foi Cication
Rcscaich, Novcmbci 198O).
229. Lloyd Shcaici, !ntclligcncc Rcpoit, "Mixcd Twins," Paiadc (1983).
23O. !llustiatcd London Ncws, 24 1unc 1992.
231. W. K. Gicgoiy, Scicncc 66:579 (1927).
232. S. 1. Gould, Natuial Histoiy 88(3): 96 (1979).
233. 1aquctta Hawkcs, Natuic 2O4:952 (1964).
234. W. Hcibcit, Scicncc Ncws 123:246 (1983).
235. Molinc (!llinois) Daily Dispatch, 14 May 1984.
236. Zuckciman, Bcyond thc !voiy Towci, p. 64.
237. !bid.
8. poglavl|c
1. G. G. Simpson, Tcmpo and Modc in Ivolution (Ncw Yoik: Columbia
\nivcisity Picss, 1944), p. 1O5.
2. G. G. Simpson, Thc Mcaning of Ivolution (Ncw Havcn: Yalc \nivcisity
Picss, 1949), p. 231.
3. G. G. Simpson, in Thc Ivolution of Lifc, cd. Sol Tax (Chicago: \nivcisity
of Chicago Picss, 196O), p. 149.
4. T. Dobzhansky, Scicncc 175:49 (1972).
300 301
5. G. G. Simpson, Thc Ma|oi !catuics of Ivolution (Ncw Yoik Columbia
\nivcisity Picss, 1953), p. 36O.
6. !bid, pp. 36O-376; Simpson, Tcmpo and Modc in Ivolution, pp. 1O5-124;
Simpson, in Thc Ivolution of Lifc, pp. 149-152.
7. W. Thoipc, Ncw Scicntist 43:635 (1969).
8. C. A. Ainold, An !ntioduction to Palcobotany (Ncw Yoik: McGiaw-Hill
Publishing Company, 1947), p. 7.
9. I. 1. H. Coinci, in Contcmpoiaiy Botanical Thought, cd. A. M. MacLcod
and L. S. Coblcy (Chicago: Çuadianglc Books, 1961), p. 97.
1O. N. !. Hughcs, Palcobiology of Angiospcim Oiigins: Pioblcms of Mcsozoic
Sccd-Plant Ivolution (Cambiidgc: Cambiidgc \nivcisity Picss, 1976), pp. 1-2.
11. C. B. Bcck, in Oiigin and Iaily Ivolution of Angiospcims, cd. C. B. Bcck
(Ncw Yoik: Columbia \nivcisity Picss, 1976).
12. I. C. Olson, Thc Ivolution of Lifc, (Ncw Yoik: Thc Ncw Amciican
Libiaiy, 1965), p. 94.
13. N. I. Ncwcl, Piocccdings of Amciican Philosophical Socicty (Apiil,
1959), p. 267.
14. D. M. Raup and S. M. Stanlcy, Piinciplcs of Palcontology (San !iancisco:
W. H. !iccman and Co., 1971), p. 3O6.
15. L. du Nouy, Human Dcstiny (Ncw Yoik: Thc Ncw Amciican Libiaiy,
1947), p. 63.
16. O. Kuhn, Acta Biothcoictica 6:55 (1942).
17. A. H. Claik, in Thc Ncw Ivolution, Zoogcncsis, cd. A. H. Claik
(Baltimoic: Williams and Wilkins, 193O), p. 189.
18. T. Dobzhansky, M. K. Hccht, and W. C. Stccic, Ivolutionaiy Biology, vol.
6 (Ncw Yoik: Applcton- Ccntuiy-Ciafts, 1972).
19. L. \an \alcn, Scicncc 18O:488 (1973).
2O. R. B. Goldscmidt, Thc Matciial Basis of Ivolution (Ncw Havcn: Yalc
\nivcisity Picss, 194O); R. B. Goldschmidt, Amciican Scicntist 4O:97 (1952).
22. !bid.
23. S. 1. Gould, Natuial Histoiy 86(6): 22-3O (1977).
23. S. Wiight, Ivolution 36:44O (1982).
24. S. 1. Gould, Discovci 2(5): 34 (1981).
25. D. T. Gish, Discovci 2(7): 6 (1981).
26. D. T. Gish, Ivolution:Thc !ossils Say No (San Dicgo: Cication-Lifc
Publishcis, 1979).
27. S. 1. Gould, Discovci 2(1O): 1O (1981).
28. D. 1. !utuyma, Scicncc on Tiial (Ncw Yoik: Phanthcon Books, 1983), p.
65.
29. S. Stanlcy, Maciocvolution (San !iancisco: W. H. !iccman Pub. Co.,
1979), p. 35.
3O. 1. R. Tuinci, in Dimcnsions of Daiwinism, cd. Mai|oiic Gicnc
(Cambiidgc: Cambiidgc \nivcisity Picss, 1983), p. 158.
31. S. 1. Gould, Natuial Histoiy, 86(5): 13 (1977).
32. S. 1. Gould, Natuial Histoiy, 85(6): 37 (1976).
33. D. B. Kitts, Ivolution 28:467 (1974).
34. N. Macbcth, Amciican Biology Tcachci (Novcmbci 1976), p. 495.
35. !. 1. Ayala and 1. W. \alcntinc, Ivolving: Thc Thcoiy and Pioccs of
Oiganic Ivolution (Mcnlo Paik, Califoinia: Bcn|amin/Cummings Publishing
Company, 1979), pp. 266-267.
36. C. Pattcison, Ivolution (London: Natuial Histoiy Muscum, 1978).
37. Pcisonal communication to Luthci Sundciland, Appalachin, Ncw Yoik, 1O
Apiil 1979.
38. Biian Lcith, Thc Listcnci 1O6:39O (1981).
39. S. M. Stanlcy, Maciocvolution, Pattcin and Pioccss (San Dicgo: !iccman,
1979).
4O. D. S. Woodiuff, Scicncc 2O8:716 (198O).
41. I. R. Lcach, Natuic 293:19 (1981).
42. D. M. Raup, !icld Muscum of Nat. Hist. Bull. 5O:22 (1979).
43. "!s Man Subtlc Accidcnt?" Ncwswcck, Novcmbci 3, 198O.
44. M. Ridlcy, Ncw Scicntist 9O:83O (1981).
45. P. Giassc, Ivolution of Living Oiganisms (Ncw Yoik: Acadcmic Picss,
1977), p. 4.
46. D. \. Agci, Piocccdings of thc Gcological Association 87:132 (1976).
47. Stanlcy, Maciocvolution, Pattcin and Pioccss; S. M. Stanlcy, Thc Ncw
Ivolutionaiy Timctablc (Ncw Yoik: Basic Books, 1981); S. 1. Gould and N.
Ildicdgc, Palcobiology 3:115-151 (1977).
48. S. 1. Gould, Palcobiology 6:121 (198O).
49. W. Shumway, Çuaitcily Rcvicw of Biology 7:98 (1932).
5O. W. 1. Bock, Scicncc 164:684 (1969).
51. B. Davidhcisci, Ivolution and Chiistian !aith (Philadclphia: Picsbytciian
and Rcfoimcd Publishing Company, 1969), p. 24O.
52. 1an Langman, Mcdical Imbiiology 3id cd. (1975), p. 262.
53. S. Schwabcnthan, Paicnts (Octobci 1979), p. 5O.
54. S. R. Scadding, Ivolutionaiy Thcoiy 5:173 (1981).
55. G. R. dc Bcci, Homology, An \nsolvcd Pioblcm (Oxfoid: Oxfoid
\nivcisity Picss, 1971).
56. !bid., p. 16; vidi takodc S. C. Hailand, Biological Rcvicws 11:83 (1936).
57. dc Bcci, Homology, An \nsolvcd Pioblcm, p. 16.
58. G. R. dc Bcci, in Ivolution: Issays Picscntcd to I. S. Goodiich, cd. G. R.
dc Bcci (Oxfoid: Claicndon Picss, 1938).
59. R. Sattlci, Systcmatic Botany 9(4): 382:394 (1984).
6O. Louisc Roth, in Ontogcny and Systcmatics, cd. C. 1. Humphicy (Ncw
Yoik: Columbia \nivcisity Picss, 1988), pp. 1, 16.
61. G. P. Wagnci, Ivolution 43(6): 1163 (1989).
62. Lcith, Thc Listcnci 1O6:39O (1981).
63. G. A. Kcikut, !mplication of Ivolution (Ncw Yoik: Pcigamon Picss, 196O),
p. 157
64. T. H. Huxlcy, citiian u Lifc and Lcttcis of Thomas Hcniy Huxlcy, vol. !, cd.
L. Huxlcy (Macmillan, 19O3), p. 241.
65. R. D. Alcxandci, in Ivolution vcisus Cicationism: Thc Public Iducation
Contiovcisy, cd. 1. P. Zcttcibcig (Phocnix: Oiyx Picss, 1983), p. 91.
302 303
SADRZA1
O autoiu ..................................................................................... 3
Picdgovoi ................................................................................... 5
1. Ivoluci|a - filozofi|a, nc nauka ................................................... 6
2. Modcli stvaian|a i cvoluci|c ...................................................... 23
- Dcfinici|c ................................................................................ 24
- Picdvidan|a zasnovana na modclu stvaian|a i cvoluci|c ..... 34
- \kiatko .................................................................................. 36
3. Gcolosko vicmc i gcoloski stub ................................................ 38
- \nifoimizam ......................................................................... 38
- Modifikovani unifoimisti•ki konccpti ................................. 4O
- Katastiofizam - modcl ncdavnog stvaian|a ......................... 41
4. !osilni zapis - od mikiooiganizama do iibc ............................. 44
- Zivot sc |avl|a naglo u visokoiazvi|cnim foimama .............. 44
- !osilni zapis insckata nudi zna•a|nu podisku stvaian|u ..... 56
- \cliki ponoi izmcdu bcski•mcn|aka i ki•mcn|aka .............. 6O
- 1asna odvo|cnost glavnih iibl|ih potklasa ............................ 61
- \kiatko .................................................................................. 65
5. !osilni zapis - od iiba do gmizavaca ......................................... 67
- Poicklo tctiapoda .................................................................. 67
- \clika iaznovisnost vodozcmaca ......................................... 74
- Poicklo gmizavaca ................................................................. 77
-- Lctcci gmizavci ..................................................................... 79
-- Moiski gmizavci ................................................................... 83
-- Gmizavci glidcii ................................................................... 87
-- Zmi|c ..................................................................................... 88
-- Koin|a•c ............................................................................... 89
- Dinosauiusi - mocno svcdo•anstvo za stvaian|c ................. 91
- Molckulaini podaci ............................................................. 1O2
- Poicklo ptica ........................................................................ 1O3
6. !osilni zapis - poicklo sisaia ................................................... 116
- Sisaioliki gmizavci ............................................................... 116
-- \vod .................................................................................... 116
-- Ivolucioni poglcd na dokazc ............................................ 117
-- Poglcd na dokazc sa aspckta konccpta stvaian|a ............ 117
-- !izi•kc i fizioloskc iazlikc izmcdu gmizavaca i sisaia ..... 121
-- !osilni zapis sisaiolikih gmizavaca ................................... 125
-- Gmizava•ko naspiam sisaiskog uha ................................. 134
-- Diugc poticbnc piomcnc .................................................. 135
- \clika piaznina u cvoluci|i sisaia ....................................... 136
-- 1cdan sok za cvolucionistc od 1OO miliona godina .......... 137
-- \clika iaznovisnost sisaia ................................................. 138
-- Glavnc giupc sisaia ............................................................ 14O
-- Poicklo toibaia .................................................................. 142
-- \clikc sli•nosti izmcdu placcntalnih i toibaiskih sisaia . 143
-- Poicklo spcci|alizovanih placcntalnih sisaia ................... 144
-- Glodaii piuza|u pozitivan dokaz za stvaian|c .................. 148
- Cuvcni niz kon|a .................................................................. 149
- Moiski sisaii ......................................................................... 155
-- \kiatko ............................................................................... 163
7. Poicklo •ovcka ......................................................................... 164
- Piimati .................................................................................. 164
- Ramapithccus gubi svo| status l|udskog pictka ................ 178
- Austialopithccus - •ovckoliki ma|mun ili
ma|munoliki •ovck .............................................................. 183
-- Pioccna austialopitckusa od stianc Loida Zakcimana
i Cailsa Oksnaida .............................................................. 186
-- "Lusi" Donalda 1ohansona ................................................ 189
-- Na|zad afaicnsis loban|a! .................................................. 192
-- Austialopithccus afaicnsis posta|c svc staii|i i staii|i ...... 193
-- !znosc sc tvidn|c o kia|n|o| "ncdosta|uco| kaiici" ............ 193
-- Ospoiavan|a 1ohanson-\a|tovc intcipictaci|c
hadaiskih fosila .................................................................. 195
-- O licima, zubima, usima i diugim nalazima ..................... 2O2
-- Ri•aid Liki i n|cgovi piimcici kod |czcia Tuikana .......... 2O5
- Apsolutni datumi ko|i nisu apsolutni ................................. 212
-- Piiiodna vaii|abilnost, hibiidizaci|a i diugi faktoii ......... 216
-- Status austialopitckusa: \kiatko ..................................... 218
- Homo cicctus - cnigma ....................................................... 219
-- 1avanski •ovck .................................................................... 219
-- Pckinski •ovck .................................................................... 223
-- Homo cicctus iz Afiikc ..................................................... 232
-- Od ioda Austialopithccus do vistc
Homo cicctus - bcz vicmcnskog iazmaka ........................ 235
-- Ncandctialac ...................................................................... 239
- Ivolucionisti sugciisu da su ma|muni i •ovckoliki
ma|muni cvoluiiali od •ovcka ............................................ 242
- Mogu li •ovckoliki ma|muni nau•iti |czik? ........................ 244
- Da li sc l|udi iada|u sa icpovima? ...................................... 246
-- Opis slu•a|a ......................................................................... 247
-- Lcdli|cva intcipictaci|a pioduzctaka ............................... 247
-- Altcinativna ob|asn|cn|a ................................................... 249
- Savicmcni l|udi milion godina staii? ................................. 25O
- Gdc su Kain i Avcl| nasli svo|c zcl|c? ................................. 252
- Poicklo iasa ......................................................................... 253
-- Svin|ski zub, •ovckoliko-ma|munska vilica,
dclfinsko icbio i magaicca loban|a ................................... 255
- \kiatko ................................................................................ 259
8. Ivoluci|a: !osili kazu Nc! ....................................................... 261
- Ivoluci|a ispickidanom iavnotczom ................................. 275
- Stvaian|c, cvoluci|a i fosilni zapis: \kiatko ...................... 277
- Imbiiologi|a, iudimcntni oigani i homologi|a ................. 278
- Zakl|u•ak ............................................................................. 283
- Litciatuia ............................................................................. 285
304 305

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->