ANALIZA COMPARATIVA A PROGRAMELOR ȘCOLARE DIN ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE CLASA A IV-A / CLASA A V-A

GRUPA: Drăgoțel (Preda) Daniela Licu (Ionescu) Alina Plumb (Mihăilescu) Irina Popescu Ana Insuşirea corectă a limbii materne de către elevi se răsfrânge asupra întregului proces de formare şi dezvoltare intelectuală. Nivelul învăţării depinde de modul cum elevii şi-au format capacităţile de receptare a mesajului oral şi a celui scris, precum şi cel de exprimare orală şi scrisă. Aria curriculară Limbă și comunicare (în,,Curriculum național pentru învățământul obligatoriu. Cadru de referință” elaborat în 1998) pune accentul pe: ¨fundamentarea pe modelul comunicativ-funcţional, destinat structurării capacităţilor de comunicare socială; ¨ vehicularea unei culturi adaptate la realităţile societăţii contemporane; ¨ conştientizarea identităţii naţionale ca premisă a dialogului intercultural şi a integrării europene. Tot în documentul citat mai sus este precizat că studiul limbii şi literaturii române în învăţământul obligatoriu îşi propune dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă ale elevilor, precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare, semnificative din punctul de vedere al vârstei şcolare mici şi mijlocii. Semnificația conținuturilor de învățare Noile programe de învățământ promovează conținuturile învățării precum niște repere care să asigure realizarea obiectivelor propuse. O caracteristică importantă a conținuturiolor este aceea că acestea trebuie să fie orientative și să stimuleze spiritul creator al elevilor, oferindu-le posibilitatea de a alege, de a compara. Conținuturile sunt flexibile, ceea ce permite adaptarea lor la nivelul posibilităților intelectuale reale ale elevilor, precum și intereselor și preferințelor copiilor. Scopul studiului gramaticii, ca parte integranta a comunicării este cultivarea limbajului la elevi, intelegand prin limbaj procesul de exprimare a ideilor şi a sentimentelor prin mijlocirea limbii.

acţiuni. De aceea. fie ca acest lucru s-a făcut pe cale oral-practica sau prin reguli şi definiţii gramaticale. Diferentele de abordare sunt evidente chiar in interiorul sistemului aceleiasi limbi. participiul. dar inexistente în noua limbă ce se doreşte însuşită. viitor. si anume: verbele auxiliare principale si auxiliarele de mod si de aspect. are mai multe timpuri. se numeşte sistem concentric. verbele cu particulă adverbială si verbele prepozitionale din limba engleză. pentru ca ulterior. Timpurile de baza desi sunt prezent. atunci cind se face o traducere. Prezent: ma joc (verbul in romana) -> I play. Verbul in limba engleza. supinul si gerunziul. în mod deosebit. avand in vedere punctele de convergentă si de divergentă intre romană si engleză. notăm lipsa supinului sau a unei forme echivalente in limba engleză. lucruri. In limba engleză existenŃa gerunziului este adesea ignorată datorită omonimiei cu forma participiului prezent. Verbul in orice limba semnifica o actiune sau o stare. Pe de altă parte. O caracteristica specifica a însuşirii noţiunilor de limba o reprezintă reluarea pe un plan superior a celor invitate anterior. iar în clasa a IV-a genul . precum si asupra unitătilor frazeologice verbale. Dacă ne referim la limba romană. trecut. inventarul de forme nepersonale descrie: infinitivul. Totusi. La fel se procedează şi cu verbul. Activitatea de învăţare a cunoştinţelor de limba asigura în acelaşi timp cultivarea zestrei lingvistice a elevilor şi contribuie la stimularea proceselor de cunoaştere. fenomene ale naturii. adjective şi sa recunoască categoriile lor gramaticale: felul şi numărul. Acest sistem de repartizare a volumului de cunoştinţe. Am insistat asupra unor clase de verbe care ridică probleme deosebite de ordin comparativ. iar in limba engleză se face distincŃia intre infinitiv. Prin urmare.Cultivarea limbajului reprezintă una din cele mai de seama sarcini ale ciclului primar. Plecând de la noţiunile deja învăţate din limba maternă. si cu atat mai mult atunci cand vine vorba despre o abordare contrastivă a două sau mai multe limbi. a gândirii abstracte. Clasificarea verbelor reprezintă o preocupare constantă pentru lingvistica modernă si comparată. Imperfect: . pentru placerea exercitiului incerc mai jos sa fac o paralela intre timpurile verbelor in limba engleza si timpurile verbelor in limba romana: 1. inca din clasele I si a II-a construiesc propoziţii cu ajutorul acestora. in clasele a III-a sa înveţe ca acestea sunt substantive. I am playing (verbul in engleza) 2. verbele reflexive din limba romană. de aici şi unele probleme de învăţare într-un mod corespunzător a noii limbi. persoane. participiu prezent. nu exista o corespondenta perfecta a timpurilor. verbul in limba engleza. Elevii învaţă şi folosesc în vorbire cuvinte care denumesc: fiinţe. prin forma sa arata timpul la care se face acea actiune. morfologic si sintactic. În mod concentric se parcurge drumul învăţării fiecărei noţiuni gramaticale. în programa şcolara. participiu trecut si gerunziu. am propus o clasificare organizată după trei criterii majore: semantic. există tendinţa de a învăţa prin comparaţie sau de a traduce prin structuri existente în limba maternă.

Timpul. Limba și literatura română clasa a IV-a Verbul (actualizare). Mai mult ca perfectul: ma jucasem (verbul in romana) -> I had played (verbul in engleza) 6. Verbele auxiliare in limba engleza sunt: to be (a fi) . Timpul: prezent. negativ. Si in Limba Romana se folosesc verbele auxiliare. going to . I have been playing (verbul in engleza) 4. dar nu in acelasi fel. Viitorul perfect: ma voi fi jucat (verbul in romana) -> I will have played. in engleza trebuiesc stiute cele 3 forme ale verbului. trecut (toate Limba și literatura română clasa a V-a Verbul. verbul to play = a (se) juca este verb regulat. negativ.participiul trecut al verbului se formeaza prin adaugarea lui "-ed" la sfarsitul verbului. interogativ). interogativ) Limba engleză clasa a V-a Verbul viitorul cu will (afirmativ. numărul (actualizare). I will be playing (verbul in engleza) 7. Ca verb regulat: . Perfectul simplu: ma jucai (verbul in romana) -> I played (verbul in engleza) 5. perfectul compus din limba romana poate avea drept corespondent mai multe timpuri in limba engleza.ma jucam (verbul in romana) -> I was playing (verbul in engleza) 3.formele continue primesc un "-ing" la sfarsit. Verbul in limba engleza formeaza timpurile (unele timpuri) cu ajutorul altor verbe (auxiliare).trecutul simplu al verbului (in engleza) primeste "-ed" la sfarsitul verbului. Perfectul compus: m-am jucat (verbul in romana) -> I played. Dupa modul in care se formeaza timpurile verbelor in engleza. persoana. Persoana şi numărul (actualizare). . . In engleza. Modurile personale şi Limba engleză clasa a IV-a Verbul timpul prezent continuu (afirmativ. Viitor: ma voi juca (verbul in romana) -> I will play. I have played. In cazul verbelor neregulate. to have (a avea). se impart in verbe regulate si verbe neregulate. I will have been playing (verbul in engleza) Dupa cum se vede in exemplul de mai sus.

a avea. trecut. ci vor fi abordate în cadrul achiziţiei globale. Verbele auxiliare: a fi. Nu se va face apel la conceptualizarea unităţilor lingvistice. Funcţia sintactică: predicat. Timpurile modului indicativ: prezent. timpul prezent simplu (afirmativ. negativ. modul indicativ (timpurile prezent. viitorul I. perfect compus. conform dificultăţilor şi nevoilor de comunicare. Verbul "a fi" este utilizat numai cu valoare predicativă. se utilizează texte care conţin verbe personale. Notă: Elementele noi enumerate mai sus vor fi prezentate alături de elementele însuşite în clasa a III-a. *(negativ. Elementele de gramatică se vor doza progresiv. fără a se urmări epuizarea tuturor realizărilor lingvistice ale categoriilor gramaticale . Structurile gramaticale de mare dificultate. interogativ) *timpul viitor (cu will) may must *adverbe de timp (tomorrow) (afirmativ. Categoriile gramaticale enumerate aparţin metalimbajului de specialitate. Terminologia NU va face subiectul unei învăţări explicite. dar necesare pentru realizarea unor acte de vorbire. perfect simplu.formele). Predicatul nominal (verbul copulativ a fi şi numele predicativ). Nu este utilizată terminologia gramaticală. can (afirmativ). Probleme de ortografie şi de ortoepie a verbelor “a fi” şi “a lua”. have. utilizate în situaţiile de comunicare. interogativ) Notă: Pentru recunoaştere şi pentru analiză. Funcţia sintactică: predicatul (actualizare). mai-multca-perfectul. negativ. imperfect. modurile nepersonale (recunoaştere). la diateza activă. nu vor fi tratate izolat şi analitic. viitor (forma literară). Predicatul verbal. viitor – forma literară). interogativ) trecutul verbelor: be. a vrea.

Dativul. Persoana. Genul. Substantivul (actualizare). Substituţi ai substantivului Pronumele Pronumele personal: persoana. Utilizarea corectă a substantivelor proprii în dativ-genitiv.Substantivele Substantivul numărul plural comune şi substantivele proprii. parte secundară de propoziţie. Genitivul. *plurale neregulate (actualizare) Articolul. Funcţii sintactice: atribut (fără precizarea felului). Acordul în gen şi în număr al articolului genitival cu substantivul determinat. Cazurile substantivului Nominativul. numărul. . Funcţii sintactice: subiect şi nume predicativ. Pronumele (actualizare). Numărul. Funcţii sintactice: complement şi atribut (fără precizarea felului). Articolul genitival (posesiv). Acuzativul. Prepoziţia simplă şi compusă. Genul. Funcţii sintactice: complement (fără precizarea felului).Numărul. Pronumele personal de politeţe (actualizare).enumerate mai sus. Numărul. Funcţia sintactică: subiect (actualizare). Articolul nehotărât. Articolul hotărât. Pronumele personal. Genul. Substantivul. Funcţia sintactică: subiect (actualizare). Prepoziţia. Formele accentuate şi neaccentuate ale pronumelui personal. genul (actualizare).

de timp. in. Funcţii sintactice: subiect. complement. numeralul ordinal. Topica adjectivului. across. plural) Adjectivul Adjectivele variabile grade de comparaţie la posesiv (singular şi (formele flexionare) şi adjective regulate şi invariabile. număr *neregulate şi caz.20) Numeralul (actualizare). Ortografia adjectivelor terminate în "-iu". Funcţiile sintactice: subiect. above. complement. at . Prepoziţia de loc (*between.*parte secundară de propoziţie. Adverbele provenite din adjective. de mod. on) Prepoziţia between. Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie. Numeralul ordinal. atribut. Adverbul de timp: yesterday. atribut. tomorrow. Determinanţii substantivului Numeralul cardinal: 21-100 ordinal 1-30 Adjectivul Adjectivul (actualizare). above. over. across. *ago. Pronumele personal de politeţe. Probleme de ortografie şi ortoepie: numeralele cardinale compuse. *next Funcţia sintactică: complement. Interjecţia. Numeralul Numeralul cardinal (13 . over. Adjectivul propriu-zis şi Adjectivul adjectivul provenit din demonstrativ (singular şi verb la participiu. Părţile de vorbire neflexibile Adverbul Adverbele de loc. Acordul adjectivului în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. ‫٭‬Formule reverenţioase de adresare. Acordul cu plural) substantivul în gen. at. *last. Funcţii sintactice: atribut şi nume predicativ. Numeralul cardinal.

. diferenţele apar în mod firesc dacă luăm în considerare deosebirile dintre cele două limbi.Diferenţele între conţinuturile celor două obiecte de studiu ( limba română şi limba engleză ) nu sunt majore.astfel încât sa fie evitate situaţiile în care cunoştinţele în limba engleză le anticipează pe cele similare în limba română. conţinurile ar putea fi corelate măcar din vedere al momentului predării. aceste diferenţe ar putea fi atenuate dacă cei 2 profesori îşi planifică activitatea în echipă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful