You are on page 1of 147

MORCOVEATA

uploaded bvStrd30

HKEN

BELIOTECA PENTRO

Tqrr coPili

Jules Renard

MORCOVEATA
Traducere din iimbaf6ncez; Marcelcafton 9i ModestMofariu

dh

a Lild" O.ITLES MorweEi / JulesReDard. . 031 425l619! 07525 1 € 3 7 2 e'nail: conwi@irh.di!. 133.alc a RonAniei REIiIARD.dador-coordoutor Irina nie Redactor:Mdna Apa Co. *ctor 4. 20l3 tslN 978-606-68c094-9 Il.Buclrrti: Ljtera.{tor c€oryim Enache copert: Andrci cda{ Tehnoftladarc !i pEprs: OMia Cc$llm D€rdeEa CIP .) 8 21 .urclti. ModestMo.!. : 021 3196390. 212. Rominia r.l. Ediru.P s3j C.: I{aEel Crjaon.PaiIde nDtt JulcsReErd {c.rdiu. 1 . Bu.31= 135. Mod6t (rad. M.had.siuna ln linba mneni ToaedEplur eaNat Editor: Vidmle qi dii R.93. 1. Bibliorcii Natid.D Mu@ttuF Jdd Renad Coplrighr @2013Liten pentu ve.

Fmnpis Renard (t82a l S97). 1808 Se cisntoregte cu Marie Morneau. dscuti in martie 1992..ie -Gait). !i Julie Ma. nu-qi mai suporte solul qi.esteanlrepr€nor de lucrrri publice qi lucread in acel moment la consmirea dii ferate din regiune. unde incepe sn colaboreze la diverse re\iste $i snftecrenteze cafeDeleledin Carrienn Lin. de ultimul siu drcut. Ij Weran lars sa usne e](.lorr"r L'EeamWu\ Coccisrus. bacalaurcat rinene h Paris. Dupn ce d. niscut in februariel88g. incepe se se implice din ce in ce liacts. ca atarej \€ avea aceeali atiludine ti faj.a l n i r a l b o c n . cu cde va aveadoi copii:JeanFrmEois lFmtec). Vor urma o s€rie de volume in prozi. loc uldF i n .: L i . romane !i nuveler 12i Cl. Parir. Andre Gide sau Nlaxcel Schwob. Acesteavor apnr. foarte bine primit de citici.ln mai muli in viala ^ceaste artisticn a capitalei !i se freoenreze specracolei€in compdia citoNa prieterd.p -rrp p d n / i rne. printre cde Maurice Barris. 1894 Intri tu Socictatea Omenilor de Literei publica romdlrt autobiogra6 Moftooujd (Pail d} Calrd4. in casa lui Alphonse Daudet ii cunoaite pe Auglste Rodin $i pe Edmond de Goncourt. 1889 impreunn cu ceiva prieteni. 1883 Primii mi de foaln ii petrece in regim de int€rnat. ]a Ner€rs. .a in I 890 sub ridul Sourins peioad. publid in cete presrigioa$ zjare '1ai panziene: I2 Figala. mama lui. facn pdte din comitetul de ledud al Th6alre d'Art..duse nattere la inci trei copii."'lrd /d F/d. apoi urmeazi cu$urile de retoricn Ei de filosofie ale Liceului Caroi cel I{are din Paris. Anne-RGa Colin. Tat:l snu. Pierre-Jules. I sepropune s. Gil Bltrllsan l:Erho d.TABEL CRoNoLoGIC 1864 La 22 lebruarie se na$e Pierre+l$ Renard. in care publid povestili. Dup. in Chatom-du-Main€ O'Ial€nne). 1890 incepand din acest an.41. fondeaz: revista litenrn .

inta de 46 de ani. 1896 intrD:..onJi!arF ese lai.a. hiLates-Minc. Po'rum..Jules Renad estealesrnembru al Acad€miei concourr. -edF memonJhrne din lireratura unirersaH.r Juai pr an Id Uhadrrnr..iedz. p" oDa dreprar. rpublicda. inu_u.ra\ia L. o int6tneite p€ Sarah B€n]rardt. 5dn/roFu numu La Gloriette. moare ta pdis. (a rF o va drl i ne w eme dr sasearu. annLten.rnat.. Rrnard se ans.ala rcpubt. 1900 Este ales consilier municipal al comurei Chaumont Ei decorat cu If..oje pcnr! pubt. Tr.inga ("n.o . ta v. $nside.a d l u i$ u s j p .in fiece clip. rDr reamintesc de Mocorealn.E ho dl I tontt. mul. RFndd.nd din JLe. d cArot . ! r D c t uFn u rme a z :.iva ne$iinjei d€ carte. de mtipitode defililii m€ta{bice din tuinea planrebr .im impreun ii.R-ENARD JULES 1895 Gra!€ lui Ednond Rostand. in lupra impoh.rdnd ri 1904-1910.i a aninal€ior. .jduiesc cin sufler cn voi muri in:int€a iui. mai inrFFsdnr.una drnrjr .giuncd oc Onoae.J peucce ma.et. intr-o notatie oprinsi intdrt Jutes Rendd a$rma: .eb^n ciju hrnot h. l. Pub[cn pdrui k itkri. iun. mr. Mturak (Ia Hixtaia.nd. qla pe o lisr. Naturetbs). 1910 Suferind d€ ateroscterozn. un vol'rm. sF pubtjLar ce.. L€ l5 rui lo04 esredle5pnm"r atordtujui ChiD-ytreMinF. una dinrre cete mai spectaculoae misffi luate in acest sens este garuitar€a irutrumentelor penhu 1907 In octonbrie.. 190l-1903 Redacreaz....eri( de a]|i..

cu coatele pe masi. Morcoveati. mimico. li sora-saErnestina abia ridici ochii cAnd rispund. Felix. Atunci tu. in noapte.d de giini. Te uili pe lereasrrd gi vezi imediat.jdu-te li-nchide g6inile! Cu porecla astail alinti pe mezinul casei. Unde-mi era capul? Morcovea{e. aqmuri de fricd! Felix. E-aderdrat. trandav $i fricos. ci proasti mai sunt! spune doamna Lepic. Ernestina? O. cotelul giinilor iqi casci. daci te-ai duce tu sile-nchizi? zice doamna Lepic celui mai mare dintre copiii sei. se ridici qi ingAni sfios: Ziu ci qi mie mi-e frici. Hai. care-qi ficea de lucru pe sub masi. fratele mai mare. mormiie Felix. pitratul negru al portilei deschise. mi$ca-teodadl Pii ce. un biiat g. Un voinic ca tine? Mi faci si rid. nu-l ltim noi? E viteaz ca un lapJ sare cu gura sore-sa Ernestina.rul rclu qi faga pistruiati.din pricini ci are p. -Nu-i treaba mea se v. Cum! i-o intoarce doamna Lepic. .GAINTLE Pun prinsoare. Citesc amandoi foafie adAncigi. mimico. frunte-n frunte. Doamne. spune doamna Lepic.in fundul ogdzii.lbejit. ci Honorina iar a uitat si-nchidi giinile.

JULTSRENARD -Nu se teme de nimeni qi de nimic. -Da'potoligi-vi odatil le strigi Morcoveali. insp. inapoi ca . -Te-aqtept aici.-l smulgi din loc.-n pene la auzul acestor laude qi.um dr dveaaripi. ahri e o bezni de i se pare ca a orbit. cu capul inainte. Giseqtepe bAjbAiteiv. oare peste maini. gata si. alteptend laude. spintecandintunecimea dinjur. Iar cAndintri. Cate un vartej de vant il inligoari ca un cearlaf ingheFt.incearci si-qi biruie teama. zice ea. . ba poate ci 9i lupi. Ca si-i mai dea curaj. Zdupiitul paqilor sii face giinile si se foiasci pe stinghii Disi caraie speriate.imantati de o rafali de vint care zbuciumi flacira lumAnirii qi o strnge. ingaimi el. adaugi fratele siu.lduri qi de lumini. spre cotet. dispreguitor Doamna Lepic ridici din umeri. apoi zboar. fiindci se 5tie scipat de primejdie. cauti pe chipu le alor sdi urmele ingrijoririi care trebuie si-i fi frimantat mai adineauri. Felix. in casi. Numai ci o zbughegte intr-o clipite indirit. gifiind qi mAndru de ispravi. Eu sunt! inchideporriga. maici-sa ii promite o palmi.i . i se pare cX a lepidat nilte zdrenle pline de noroi 5i pitrunse de ploaiej !i a imbricat velmant ulor !i nou. Morcoveali incepe si dArdAiein intuneric. la nimereali. incordindu-qi pulpele gi simlindu-gi cilcAiele parci lipite de pimAnt. Morcoveali se umfl. !anio$. ruginAndu-se in sineasa ci nu-i vrcdnic de ele.rul pofiifei. Zembe$teplin de sine $i st. in obraji? Cei mai bine ar fi si dea buzna. -Barem si-mi faceli lumini. Vulpi. ba. nu-i sufl. qi di de cd. Felix surAde lumAnare qi igi Doar Ernestina se arati miloasi ia o insoleqtefri1iorul pani la capetul coridorului.

ea suspentru tine. Marcoueald: Atunci lasi-mi sdlejumulesc.iar (u nep. Ernestinajupoaie lelte vanatul. dearoare -Strenge colea. $i-a cApatat inimii salenesimgitoare.MORCOVEATA Felix qi Ernestinacitesc insi liniqtili mai departe. Doamna Iepi. ltii tu. lsi smucesc capetelein toateperlile.sdre. Morcoveagiia potdrnichile. Doamna Lepic: Ce mai a5repgi ca si Jevii de hac? Morcoteald. lui li revinesarcina priacest deosebitisi deagatapdsirile rinite. Fiecare dinsaujumutrc copii are cetecevade licut. Asta-idatorialui. POTARNICHILE DomnulLepic \i delartaca de obiceitolba pe masi.Ceilalli se simt datori si-i slarurile obilnuite in asemenea ocazii.a5preferasi le inscriueu pe tibligi.Felix. doui poternichi.undesetermini puful 5i inceppenele. ca qicum nimicnu s-ar doamna Lepicii spune fi intAmplat: -Morcoveagi.: Mdmico.de azi inainteai si inchizigiinile in fiecare seari.CAt despreMorcoveafi.fratelecel mare.le inscrie pe tablta aternatade perete. iniuntru. .c: Astanu-i treabi de biiat. Doamna Lepic: Tiblila-i p.la beregati. vilegiugtiuti fiind cruzimea Cele doui potarnichi se zbat.

Bietele pisiri! N-aq vrea si fiu in locul lor. strengi.qi. doui deodatil Morcoztea!d: Aqa merge mai repede.. in labele istuia.rat sA sfArqeasci mai repede.roste$te Felix. Damnulhpi: Ia te uiti la el. ti Hot. ca s5 stea nemipcate.. deqivdnitor incercat.serile intre genunchi.10 JUIES R-ENARD Jindndu-le laspate. -Poftim!zice MorcovealS.cateunainfieca. Morcoveagi gi-ar sugruma mai lesneun priet. Nu vor si moar6. Domnul Lepic.a de-al dracului. zice ea. p. gi pace. Destul cu porcAria asta! _E drept ci azi a cam screntit_o. Potirnichile se apiri zbitAndu-se 5i dAnd din aripi. de picioare gi le izbeqtecu capul de vArful ghetelor Ah! C i. Din ceploarele . ba inroqindu-se.rornui . de bucurie.. Morcoveagi incepe s. n_alucrat frumos.ba pilind la fafi.e mani.dpdleneaza nu mor. Var. gi . Adeviru-i ci face a. . cu capul dat pe spate ca si nu mai vadi nimic.rr. Morcoveali le apuci . Doamna Lepic le suceltepe roate pi4ile. Doamnakpit: Ia n-o mai face pe simlitorul! $tiu eu bine ci nu mai pogi . ca de obicei. lor terciuite qi insangeratese prelinge o dAri de creier. neduDit tot. impriqtiind fulgi jur-imprejur.ull Ciliul! izbucnescFelix qi Ernestina. strAnge din toate puterile. resepe ula scarbit. o singuri mAni. -Era qi timpul si i le luim din mAni. ii place.aruncandpe masA potarnichi_ _ le moarte. Torusipotarnichilesc in.

seminie doamna Dar Pyram sepornegte sa latre cu atatalnderjire. Togiai caseiturbeazi de fude qi se nipustesccu neduf asL-rpra ciinelui. impinge rogojina cu botul.9i ur16 de-f vine si-1iiei cdmpii. -Taci. el ziarul. -Ssstl facedomnulLepic. ca apucat. Firi s6-ispuni cinevaceva.careo !inea!a inrrunr. scoate un mArAitsurd.iar Morcoveali. -Neghiobulel Lepic. Doamna Lepic implete5te cu andrelele.dar nu deschide uga. care picoteltevArAtsub rogojini. daci n-o fi sirit cumvagardulin gridin6. Domnul Lepic se uitd chiorAgla cAine. lungit pe burte. Felix dricuieqte. la furat. cu botul lntre labe. peni gi Ernestina a inceputsdurle.Morcoveagi lungul coridoruluiintunecos. incat tresarcu tofii.PenealteptateJ ryram. Domnul Lepicil pocnegte cu ziarul. PyrammdrAiegi mai tare. igi deapini amintirile.Morcoveale seducesi vadi ce s-a intAmplat. Geamurile zingdnesc.pejos.DoamnaLepicii ardecateva scatoalce. Sestirneire un tiriboi de nu maipricepi nimic.strAngAnd din dingi. . Felixiqi perpelegte picioarele la foc. burlanulsobeisecutremuri.apoi cu piciorul. $'ram. piqeqtede-a Orbeciind cu mAinileintinse.seqtezivorul giJ trage cu zgomot.Pesemne ci-i vreun int^rziat care trece liniqtit sprecasi. DoamnaLepic ducemAnala inim5. G. ea ca ea p mite ca premiu.javri afurisiti! Taci naibii odati! Pyramlatri qimai tare. scheliliie de frica bdtdii.MORCOVEATA 11 CAINELE Domnul Lepic qi Ernestinacitescsprijinili in coatesub lampi.

dati aveacuraj li ie$ea afad. MAinile-ipldpAnde smucesc din nou zivorul. Pyrams-apotolit in lipsalui: ai sii staulinigtili pe locurile lor dintotdeauna gi)cu toateci ni_ meninu-lintreabinimic. a ciror limpezimeslli_ pitoarell ingheaga.il stingheresc.Morcoveagile spune din obiqnuinli: -A visatcevaP). carescrdg_ negte ln scoabele ruginite. seapucasefluierc. Nu trebuiesdimpingijocul prea departe. ca gi ultima oari. baiiiau gipatul. Acum doar sepreface.dar uite cd e atatavremede candii picileqte aga.se canteqisi trop.ie din picioare.segribegtesi_i linilteasci pe toli. zirelte vrco trei-patm stelepe cer. lgi ginerisu_ flareaqi. Intr"o zi tot au siJ prindd cu mAp-n sac. daci ridici ochii spreferestruica de deasupra r:gii.t2 JULESRTNARD Alt. Dupe atatabocineala. Ceilalli ar intra la binuieli.si judece 5i ei dac6 nu vine de departegi daci nu Di-a fdcut datoria!MAndrude sine. ciutAndsi_5i bageduqmanul in sperie!i.silindu_l sA seculcecu maici-sa. _ Ai lui igi inchipuieci scotoceqte neinfricatprin toateun_ gherelegi selnvArtein jurul caseica un pazniccredincios. iarcl ii ducede nasgi r6mdnepironit dupi u5i. Dar e timpul si seintoarci.ram! UN VIS URAT Morcoveaginu poate si-i suferepe prietenii casei.apoi noaptea $i igi . Setemedoar sdnu strinute ori s6tupeasci. daci Morcoveagi e plin de cusururiziua.gi-limpingcu zgomotla loc. Dar.

MORCOVEATA 13 d. Abia respiri. la perete. Sloriie inadins. Morcoveagi s'a licu1 de ruline. SA NE FIE CU IERTARE Oare se poate. un $i totuqi. alituri de maici-sa. ci nu-i infundat. qne-te sforiit. ca si nu ineredinljndu-se he auzit.it. o melodie tiriginati. se cuvine si spunem? La vArsta cAnd ceilalli copii primesc deja prima impirtiqanie 8i sunt cumli Ia trup li la suflet.afari . PAni si adoarmi. Cat ai clipi.-n petic cum nu sepoate mai reu: sforiie. Unul e al domnului Lepic.ture ca si-!i cureie gatlejul. qi lipindu-qi mdinile de popou ca si se apere de piqcitura ce-l ameninti h inteiul sfor. Qi daci o sd sfor.ie pe nas? Sufli incetiqor pe nas. ca qi cum ar vrea si-l dirime. doamna Lepic ii infige unghiile inpoponeaii. Urletul lui Morcovea{i il trezeqte care intreabi: Ce-i? Nimic. Intr-o noapte s-a codit prea mult qi n-a indriznit si se ceari. de cum il furi somnul. aidoma doicilor. aldturi de maici-sa. tuleqte sub p. Odaia mare. $i incepe si ingAne. iar in celilalt seculciMorcoveali. pini la singe. friguroasAchiar !i in august. Parci-i ficut. a visat uIAt! rispunde doamna Lepic. Morcoveali adoarme iariqi.are doue paturi. in patul cel mare. ca un centecindian inghesuindu-sein perete cu fruntea !i cu genunchii. Asta-i arma ei brusc pe domnul Lepic.

zice simplu Morcoveal. de azi-noapre. Ia ad.Inrr-unla17iu. minAnce lingurilj cu T"l lingurili. Ba. i se aduce supa .scat.74 RTNARD JULES Nndnjduia si iasi din incurciturS cu ajutorul unor sa_ vante zvArcoliri.o supi gustoas.visAndu-se agezat boierelte Enge o piatd ..a pofieasce ! vreo cilir a ve_ crnr.. ai mAncat d-dla. Da. in care maicd_sa a amestecat cu un beliqor un pic din ce-a lAcut noaptea trecute in a$ternut o. a lui Morcoveagi. Ce nesibuingi! Intr-ald noapte.ca un prunc nevinovat.dar s-a trezit de indat. de hotar. S-a deprinsqi cu asra. ia-o de unde nu-i! Mare i-a fost mimrca. de parc5le-ar spune: .: Doamna Lepic ii di si..." Amdndoi se veselesc dinainte de strimbiturile ce-o s6 le fa' a Morcovealii. fEri si faci mutm a$teptate.qi ridicend tacticos cea_dinurmi lingurili sprc gura c. s-a slobozit in aqrernur. a doua zi) Morcoveali se pomenelte cu mama de dimineap la pat. i-o^infige in gAtlej. trage cu coada ochiului spre Felix gi Ernestina. zellemitoare scArbiti: "si -Aha..ajungi _ sa nu te mal mrrt- .. ca o adevirati mam. ingdduitoare. spurciciune mici. upoi .Da. Piatra de hotar.. Mi-am inchipuit. Doamna Lepic se leregtesi-gi iasi din fire. ai mancat d-eh..Acum! F\i gata!. Curigi totul liniltiti. li ince de-al tiu..pun.post. ca qi cum i-ar intreba: . il indoapi. i-o indeasd bine. Ar fi rrebuir.. gata si izbucneasci in hohote de rAs la pri_ *:-". In ristimpuri. .mimico.Suntefi gata?.i cand te deprinzicr_r ceva. doar un pic! Felix li Ernestina sraula cdpireiul patului qi_lpdndesccu mutre viclene. ca un copil rislipt.Dormea buqtean. doamnaLepic le aruncdo ulrimaprivire.

i n capul Dupirimpreju riri. ceasulbate noui. numai cu atit n-are si o duci pXni dirnineap. Ai lui stau la masi. aflati in capitul coridorului..MORCOVEATA t5 OATA DE NOAPTE I Fiindci adeseas-a indmplat si-l pocneasci nenorocirca in pat. aproape in plin cAmp. vQntul a stins stelele. Ceteodate imboldul vine de la domnul Lepic qi de la Felix. aproape de liecare dati . Se dezbracir se culc. e o p relr ejo . simte nevoia si fie pentru a doua oari previzitor Asti-seari. Cu o miqcare repeziti.S-abrodit bine". Degeaba se arati el previzitor de cum se insereazd. Asti-seari insi toarni cu gileata. Iuna strdlucitoareii di ghes. "cirii. atunci cAnd doamna Lepic il trimite la culcare. cind inchide giinile. previzitor. il frimdntd aceeaqiintrebare: . Morcovea!. fie c. 9i doarme apoi liniltit toatA noaptea.. plimbarea asta se preschimbi intr-o corwoadi. Nici vorbi. nu intotdeauna e nevoit s[ se depirteze de casi.Da". iarna. e uqor La ora noui. ea indeasi marginile piturii .aprinde o lumAnare li se duce in odaia lui singuratici qi golaqi. dupi o indelungi chibzuiali. afare e noapte qi noaptea asta mai Jine inci o velnicic.. .biiatul di intai o raita pe afari. Di tuturor buni seara. .de cele mai multe ori el iqi rispunde: . pAni la qanpl drumului. Vara.qi nucii din livadd se zbat gemand. In schimb. pe dreapta. zibovesc la taifas. ca de obicei.Oare o si-mi leni sau nu?" Fie ci nu se mai poate tine.vid ci nu-mi vine". igi zice Morcoveali. Morcoveald.. !i alteapti si vini doamna Lepic. iqi ia de cu seari toate misurile.. De altfel.

lac mai pugin cearralul are tj u m p sd sc u5 u . .Mai deweme saumai tarziu. Morcoveali se bucurdde singur.RENARD JULES sub el.. Pentru ci-l fricos. La inceput.cum.. r u arel se -a d u n A ma i mu ll. Rerede in_ "e gdndeascd tampldrilede pesre zi. jn loc sd se sroale.prea ar fr fost mare norocul pe capul lui. .Oho! Se-ngroaqi gluma!.suceqte gi cheia in $tie broasr^d. p u n e el.. se lericerrc cd d scepar de vr eo cite\ a ori ca prin urechile acului de bucluc qi speri si aibi acelaqi noroc li a doua zi.esub mine. r. . $tiu ell binc c a ma ma n i(in _ o sa bage de seam.. Aseari I-a impins picatul si Iie leneqqi si uite ce pedeapse-lalteapte. .. It place s. !11. apoi sufli in luminare. Doamna Lepic.Si gu rn . ]I Dcodati se trezeqtegi asculti cum ii bolborcsesc malele..5-mi dau drumul ... 4 i .. tottrebuie si_i dau drumul.. doar nu-i prima dati.. dar Morcoveagi gtie ci oala . la ce bun si se ingrijeasci de asta. be dtfel.zetor? Biiatul.e apucasa cugete. degi ar putea si 9e jure cd a adus oala. in schimb ia chibriturile. LumAnareai-o lasi..iljziceel Altul in locul lui s-ar scula.rate. Dd. Adineauri se crezusesci. uiti mai totdeauna de ea. noapte nu-i sub pat.. qlea5i .O r. $i Morcoveal5 se uqureazi.pat. .-i dea ghes. inchide ochii lini. qi o neliniptebine cunoscute incepe s. ir i e i "e pureaj.1J "i"i gi biiatul incearcd si adoqrmi cu acesrvrs.tit qi se aqterne la somn. GAndul ci doui zile la rAnd doamna n-are siJ bage in seami il umple de mindrie.i pe inruneri. . Dar abia apuci si inchidi ochii. de vreme ce Morcoveali este prev.cu car md Iin.

intunericulcrerte. stealocului.sestriduie$te $i cum ar fi in staresi strige? din risputeri sdintArzienenorocirea. incovrigat. Seaqazipe marginea zibrelid.apoi gratiilefercstrei.numaisa nu Sc culci. i-ar trecetotul ca prin farmecqi-araveaaerulci-!i bate joc de ea. ciudatmiros!faceea. SetaTotuqiseduceqi pipiie uqa. cu mAinilepe sub pat. in toatepirgile.sezvarcolelte. . ciutand rigte pe podea qi bAjbAie s-ogiseasci.adulmecAnd -Hm. Uqae incuiati. III Morcoveald n-a adormit decatspreziui qi nu seinduri canddoamna Lcpirimpinqe u. de cimin.beat teblia$i sepuneacolo. Se izbelte un apuca!.Se izbeqte istovit. decetsi poati spune intr-adevir.tede percre!i sareindiler. framantandu-li cu pumnii burta carei seumfli mereu. Cu nepurinli si iasi. de fericire. Nu trecemult !j o durerelndriciti il face si dinluie ca Se izbe. apoi qescoalS Seinvdrteincoloqi-ncoace.lopeie.cici dacadoamna u!6. deli qLie bineci n-are idr.temAndu-se Lepics-arivi cumvape si nu lie auzit. Ar faceorice. Fercasffa. Morcoveaqi.a!i incepe . cu mAnape inimi. -Mimico! Mimicol iuglniel cuovocestinsi. si stdmbe din nas. In odaie. Buni dimineaga. adulmeci prin unghereqi nu-i trebuiemult sAafle care-ibuba. Se izbegtede scaun.chemat-o Stdincordat.MORCOVEATA 17 patului gi incearci si chibzuiasci.Nu vreaaltceva de dimineagi. ci a.intre gritare. spune Doamna Lepic smulgepdtura de pe el. smulge de pat. mimico. oala.dL iasi din culcug.

si o mai bun.de noapte qi descul!. o gileat. cu api.l Auzi? Nebuni! MorcoveagS. dimpreuni cu vecinii barjocoritori care se perindi intruna gi cu polta$ul care rocmai atunci qi-a gisit qi el si pice. Morcoveali rostegte in cele din urmi.icirindu-seintruna. !i oala niciieri! segribi si-i spunSMorcovFala. se uiti la oali.socolindca n-ar purcaq. Iese ca o lurtuni pe uqi qi se intoarce ascunzind oala de noapte. Cerulel Cu ce fi-am grelit ca si am parte de un asemenea copil? Aduce in grabi carpe. il sdcAie birile. neobr. pe care o furiqeazi iute sub pat. Mincinosule! Mincinosule! strigd doamna Lepic. intoarce altemutul pe dos qi cerc ae! aer.u daci mai pricep ceva! Crcdeli voi ce-oli vrea. Azi-noapte nici pomeneali de ea. Dupi un timp se oprelte in fala biiatului !i se r. Dumnezeu mi-e martor.dind din mdini: Pr.piditule!Nu eqtiin roateminfle! Silbaticulel Ai ajuns si triieqti ca vitele?D5-i unui bou o oali de noapte li tot are si qtiece s6faci cu ea.robotind de zor qi vi. Pe urmi.in cimaqS.stelte la e1. !i acum uite-o coio. sting. din pricina ta o s-o iau razna !si-o si mor nebuni.. Oala de.18 RENAITD JULES \ili-a fost riu. astaar fi curat. Daci qi acum s-arincipilAna si n-o vadi. Iar lie fi-a risnit si te spurciin cimin. . la picioarele patului.arti gi albi ii ia ochii. pe care o ristoarn6in cimin de parci ar{i trebuit s.focul.opiriii.zare din partea lui. cu ochii pironigi la oali: Zi. trage biiatul jos din alternut $ se pune pe niqte $pete de aduni toati casa. qi-l hnr{uiesccu intrc$i cum to{i ai casei. delvinova!ire.

unde-s stranse de-a valma cotoare de varzi.-i placi numai ce-i place maici-sii.iepudi. cAnd se aduce brAnzi la masi. De altfel. frunze de nalbi qi buruieni ronliite pAni la ridicini. Aga are el mereu parte si afle ce-i place qi ce nu.MORCOVEATA 19 IE P U R II -Jie nu 1i-amai ri. CAnd intri in coteJ. iar coaja verde o arunci iepurilor. ar lace una ca asta. Pe de alti parte. ili zice Morcoveali in sinea sa. Stali nijel. cu botul in vint gi labele dinainte lepene.De vreme ce-i siguri.. cu urechile ciulite. Se aqazi pe o grimadi de gunoi. .spunedoamna Lepic. parci n-are cAnd si-6i implineascd cele mai sucite toane.ru.. iar zeamao bea el: f-i dulceca mu. in privinla astasemenicu mine: nu-1i place pepenele. Morcoveagi se ridici de la masd ascultitor. si nu ristoarne nimic. Stiegi ci nu i-ar fi prea bine dac. care stau roati in jur.maspepene. orice urmi de miez dulce !i tot ce se mai poate m6nca. in locud numai de el cunoscute? La desert. -Ohol Stad nifel! ii domole$teMorcoveali. $i Morcoveagi cugeti: . agezali in capul oaselor . De obicei trebuie si. apoi ie di iepurilor sAmburii de pepene. Pe urmi roade cu din{ii tot ce-au lisat ai lui. pi$elte misurat gi line farfuria cu bigare de seami.Ce bine s-a nimerit". Bunioard. de parci s-ar pregiti s6 bati toba.doamna Lepic ii spune: Du iepurilor cojile asteade pepene.. doamna Lepic spune: Sunt siguri ci Morcoveali nu mindnci brAnzi. mi rog: si-mpirdm. n-are rost nici si gust". $i ce. se inghesuieinjurul lui.

S_a . robotescoe zor pe_ntrecute.inmuindu-"i. 1\-umaide pocinogui eqtibun!se resteqte doamna Lepic . De viicirit nu s-a viic. Soarelede dupi-amiaz.20 RENARD JULES Portigacoteguluie inchisi. ales doar cu spaima. nitiriule?! . Felix trebuie dus cu grijd qi intins pe pat. si-i umezim tdmplele. cu mic. 5i cum fagalui prinde culoare incetul . Fiecare are caz_ maua lui. E Iegat la fiunte cu o cArpi pe care pata de sAngese ligelte mereu.J la potcovar Pe-a sa. Da '0 u m o s mai arali! ii "punedomnulLepic. Morcoveal. la Morcoveali. sestrecoari. asta n-ajuti la uimic. care i-a pansat $i rana: A intrat in el ca-n branzi. apoi gi pe celilalt. Felix deschideun ochi.ap. cAnd se agteptamai pugin (tocmai atunci se abat totdeauna nenorocirile). CAZMAUA Felix qi Morcoveali muncesccot la cot.cuti pe misur.u vizAnd sAngele friliorului siu. cu mare. Cdteva clipe mai tArziu. Morcoveali se pomeneqte izbit cu cazmaua drcpt in frunie. rcce. Nu puteai s6 bagi de seami. Grddiniresc. fiindc. lr Deodati. u rneerulgrija $i reamase )rerqdin inimi.rit. Togi ai caseisunt acolo. MorcovealS se urci pe scaun. umbli in vdful picioarelor gi puqotesc ingrljorali: -Unde-s sirurile? Un pic de ap. 5i_a licut_o singu4 dintr_o bucati de lemn.rul razeLor in umbra ra.. Dar iati. I s-a ficur r. oroas. A lui Felix e de fier qi a fost f. Ernestina.printre olane.se uiti pesteumerii gi prin_ tre capetelecelorlal{i. l-au prevenit c.

nici ba. Nu prea-i vine si creade. Morcoveagi nu zice nici da. copii. S-o poarte el intai.'Cel mai mare. Pei sigur. Am si gin minte.la genunchi. rispunde Felix. Spun drept. Fralii care seiubescpun totul laolald.ala s-arcuveni. DamnulLzpic: Te porti tarc lrumos in dimiaeala asta. DomnulLepic: Hai. Luim qi cAinele? Domnul hpic: N-are rost. Domnul Lepic aqazi pugcape umirul lui Morcoveali. lrieiodardnu 5i-i"uflecd. De altfel.: Cine o poartd primul. dar domnul Lepic le-a spusadesea ci un adeverat vanitor nu dA un banpe cizme. Felix: ii las lui Morcoveaj. Domnul Lepic scoate puqca din invelitoarea ei verde !i intreab.MORCOVEATA 21 PU$CA Domnul Lepic le spunebiielilor: Vi ajunge o pugci la amAndoi. Morcoveagi qi Felix o pornescla drum. o s-o purtem pe rend. la druml Fiqi voioqi qi si nu vi certaqi. Faceli pe cAirele cu randul. L mbli a>aprin noroaic!i pes(e larini 5i cizmelese formeazAde la sine.cali cu hainele lor obignuite. nilte vXnitori ca voi nici nu rinesc: ucid pe loc. cinsteaasta. eu mi rnullumesc daci Morcoveagi mi-o di numai din cAnd in cdnd. Felix.Nidragii unui vdnitor adevirat atArn. . Sunt imbr.titicule.urci pinS.Le pare riu ci n-au cizrre. peste cilcaie.

pare mai r. Aplecali de mijloc.bditor Se teme de clipa cAnd va trebui si-gi dovedeasci iscusinF. spuneFelix. Dace di grcq?$i la fiecareamAnareresufli ulurat. rispunde Morcoveaj. Morcovea!. te las s-o porli cAt poftegti.din ascun_ zil. degiii zvacneqte inima. Micii van. Morcaoeajd.u c-o dobor! Sunt sigur. Una singuri a mai r6mas qi se leagini in vdrful unei crengi.22 JUIIS RINARD zdravene. -Doar egtifratelemeu. arStandu-li pieptul. Cand vrcun stol de vdbii iqi ia zborul. pade. Felir: Nu trage. iar servitoarea are porunci si nu se atingS. el se opreqtein loc gi-i face semn lui Felix si nu mai milte.tori se indreapti de qale. Feltu: Pii cum?CAndstaiaplecat. elti prea departe. Ca si-i arate ci are dreptate. Vezi. dar se stipA_ nelte lt nu prople$re a.. Numai ci de asti dati vrabiile par si-l a$tepte. de ele.. Morcaoeald: Crezi? ci ai vanatul in bitaia puqtii. ca !i cum vribiile ar dormi.. Ji separe . egti la dracu_n ptaznic. -Sper gi eu. Stolul insi n-are asdmp. Stolul rece de la un gard la altul. Simte o mincirime in scobitura umirului. Miqci din coadi pi igi suceSte capul incoace qi incolo.olo patul crmci. naturale.: Pe astaz. rispunde Morcoveal.vribiile . Speriate. cei doi vAnitori se aprcpie tipril.Felix iesedeodati. gi cind colo. Felix dricuie. Cred ci n-o si te intorci cu tolba goalir spune Felix. nu-(idai seama. in alti parte.r !i zboad ciripind in alt.sfrrrl zboar.

te-ai 5i bosumflat? Marcounlti I-auzil Ai vrea si cint? Felix: Lasi. Morcoveaje strengea puqcain mAini. mdl Morcoaeald: Da. 9i vrabia cade la pimAnt. mi ju4 eDtimullumit? .d. mijne Lu. Ni1el cam mult. liacum se vede iarili cu ea. apasepe tdgaci. Hai odati.Dintr-odati. aga'mi spui tu de fiecare dati. uite c6 n-o mai are. ia gindeqte-te! Morcobeald: B i n e . mAine! Fel. "u tor aia.t: D6-te la o parte si v. Marcouath Aha. stragnici ocaziel Pugca. ai dreptate.Adineauri. cu inima zvAcoind. gintelte. Felix duce arma la umir.repede! Morcoveagi se pomenelte cu mdinile goale qi gura ciscate: in locul !i sub ochii lui. Da. grSbelte-te d!el. ii zice el.MORCOVEATA 23 Fel.Azi am rrar eu. FeLix: Ce. de weme ce i-am venit de hac? Daci ne scipa.x: Zdn. Asta-i ca o scamatorie. Felix: Na...d a ' e u . caci Felix i-a qi dat-o indirit. Dupi carefacepe cainele!i aleargi si aduci wabia. ce te mai viicirelti. Tu.

. mormiie Morcoveaji drept dspuns. si ne-o frigi mama pe asta: Ji-o dau $e.utem o vrabie. aqa. numai osanze. Da'gtii. Jine. ca si cadi pe un boioval. CARTITA Morcoveagi gise$re pe dmm o cartili. Felit: Nu.Ajung acasi irnpicaji. E neagri ca un colar. intr-adevir.. a! trage eu !i cu pu$ca. cArtila tresare pe piatra plini de sdnge. se hotiri.tottu cupu. qi-a frAnt sprnarea$i nu pare si mai aibi mult de triit. La inceput. gi lasi-i pliscul Ia vedere.Din cAnd in cind. necazul. Degeaba o azvArle-n sus) cat casal pan' la cer: nu vrea. O arunci de cAtevaori in sus. bag-o in buzunar. Morcoveagi vede cu uimire ci nu mai vrea si moari.kemur. iqi uit. nitifleafi.. pantecul ei. Pe urmi. iar domnul Lepic se miri de cum ii zireqte: _Cum. Morcovea(e. Cei doi vAnitori o pornesc spre case. e tArziu.24 ]ULEsRENARD Morcot)ea!d: Bine. Dupi ce s-a jucat de ajuns cu ea. intAlnescin cale cAteun 15rancare le d6 binegeqi le spune: Mii biieli. driciel mormiie biiatul. Hai acasi.cu indeminare. mAndru. treaba merge strune. ogi fr lisat puii orfani! Morcoveagi. Ca ila $i-a s{irimat labele.qte s-o omoare.ca? Numaitu ai purtat-o? -Aproape. qi din pricina astaai putea sdjuri ce tdieqte. t umletori. daci mai c. ca o piftie. !1 pacel -Ei. !i-a spart capul.

.MORCOVEATA 25 Ei. ii plac lucrurile simple gi de obicei minAnci pAineagoali. E vremea gusterii de la ora patru. ribdiri prijite pe peine. se arunci amindoi asupra ei.Asti-seari o iainaintea lui Felix. Uneori. $i cu cat o izbeqtemai inve$unar. de sar firAmiqe. Ap a 'i p e cla n laponigei. . Cred ci babacii nu-s acasi. in poarta grea. cu tot lelul de piroane. scuipi cArtigaqi o izbeqte iar de piatri. monede coclite. cu ochii inlicrirnagi. il privesc minunAndu-se. intr-un cuvAnt. ferecat.vrind siprimeascd cel dintai gustarca. facepe grozavul. Pe Felix il aqteapti o felie de pAine uns. cu atat pare mai vie. Asra pentru ci s-a gdbit si-gi dea ifose de om mare !i s-a l5udat fajA de martori ci nu-i mAncicios.dricuind. mai de aproape qi cu toat. pAinea goali i se pare cam tare lui Morcoveaqd. Stomacul lui de stru! ar inghili orice: piatr. muqci vArtosdin ea. Ia arde-i tu cAtevapicioare. Felix se repede. dricia dracului!seinfurie Morcoveag5. puterea.strAnqiinjur. suduind de mama focului. Dar pantecul ei terciuit mi$ci intruna. 9i schimbi tactica. di indArjit din cap !i o cdntine intrc din1i. LUC ERNA Morcoveali qi Felix seintorc de la vecernie qi iutescpasul spre casi. cu unt sau cu marmeladiJ pe Morcoveal6. cu puteri unite. invinefndu-qi umerii de pomani.E incuiatd. Tot n-a cripat! O ia dejos. Atunci o inhali cu duqminie. Toli ai casei.nu facemofturi.cAndevorbade mAncare. Rogu la fagi. {icAnd-o si bubuie indelung Apoi.

i-nco. Morcouald: Iarbi? Straqnici idee! Cu astasi gtii ci le-am tras clapa. e tot atat de lragedi ca qi salata. Un fel de salati firi untdelemn li firi o!er. Ce. Biietii casci !i se bat cu pumnii in pantece de lihnifi ce sunt. la s. si crip de foame?Eu weau si minanc. Felix: Unde si fie oare? PoF si !tii? Hai sAstim coleajos.26 IULESRINARD Morcoualii: Ce mai incolo . Treptele reci ale scirii le ingheagi fundul Si-ofoame n5prasnici ii chinuie. Feli*: Pui prinsoare ci eu mininc lucerni qi tu nu? Morcaoeald:.ig lu m a. ce-o fiJ chiar gi iarbi. nu-sacase. Felix: Te cred! Ce. Ba bine ci nu.-i alteptl Marcoueald: Pii n-avem incotro. Adici de ce tu da gi eu ba? Felix: E i.re prinzil Morcoz)eald: Ce-ar fr dacd am cere mai intdi niqte pAine gi niqte lapte bitut de prin vecini? . Felix: S-o creadi ei ci stau aici s. Felix: Si-i aqteptealtul.r. la masi nu se minAncd salati? intre noi fie vorbaj lucernar de pildi. e. nu eu.

MORCOVEATA

27

Felix: Mie imi place lucerna. Haideml CurAnd, cAmpul de lucerni ili alterne sub ochii 1or verdeagasa ispititoare. Nivilesc in el bucuroqi ci.-gi pot tArqAi in voie ghetele,zdrobind tulpinile fragede gi lisind in urmi cdr)ri ingu.te ce-i vor inqrUora mulra rreme pe oameniIhcdndu-i si seintrebe: ,,Ce soi dejivini o fi trecut pe-aici?" O ricoreali plicuti le pitrunde prin lesitura pantalonilor scu4i, amo4indu-le treptat picioarele. Se oprescin mijlocul lanului qi se trAntescpe burti. -E grozav! spune Felix. Firele de lucerni le gadili lafa !i red amendoi ca pe vremea cand dormeau in acelaqipat gi domnul Lepic Ie striga din camera invecinati: ,,Da' nu vi mai culcali odati, plozi afurisif?" Au uitat de foame gi s-auapucatsdinoate,cAndvoiniceqte, cAnd cAineqte, cAnd ca broasca.Doar capeteleli se mai vdd. Taie cu bralele qi bat cu picioarele valurile verzi care se sfirAmi pe loc gi mor aga,liri si se mai ridice. Mie mi-ajunge pAn' Ia birbie, spuneFelix. Ia te uiti la mine ce multinaintez, selaudi Morcovea!;. Apoi se opresc,ca s5-qigustein tihn5 bucuria. Sprijinili in coate, pdvesc galeriile afXnateale cArtiplor, carc seintindca nilte umflitui intortocheatepe fala campului, aidomavenelor subpieleabitrinilor Aici abia seghicesc, aici se revarsi in vreun luminig, unde torlelul cel hain inl;nluie ca o pacosteblajina lucerni, risfirAndu-gi barba de firiqoarerogcate. Muquroaielepar un citun de colibe indiene. Gata, spune Felix, hai si mAncim! Eu nu-mi mai pierd vremea. Bagi de seami sAnu te-atingi de partea mea.

28

RENARD JULES

$i iqi rotegtebralul injur - Niciogriji, imirimane Dimiedestul,rostelreMorcoveal;. $i capeteleli se fac nevizute. Cine ar putea si ghiceasci unde sunt? Vintul sufli ugor,intoarcefmnzelesubfri de lucerni, dAnd la iveal6 spatele1or albicios,gi tot lanul e cuprins de fiori. Felix smulge brale intregi de lucerni, iqi afundi capul in ea, se preface ci se indoapi, cle{Eind ca un vilel prostuggi lacorn. $i in timp ce se preface doar c; menanc; pe rupte, ronliind qiridicinile, ca unul carc ltie ce-iviaga,Morcoveagi o ia de buni, dar, mai gingaq decat frate-siu, alege doar frunzelefr umoa.e. Le indoaie cu vArful nasului,le aducepAni la guri qi apoi le molfiie conqtiincios. De ce s-ar gribi? Masa-i intinse. Nu-i niciun zor Cu dinlii strepez\i, cu limba amari, ingreloFt;, inghite intruna, se osp;teazi.

LA NITA Morcoveagi nu mai bea nimic la masi. Se dezvale de astain vreo catevazile, cu o uqurinli care-i uimeqtepe-ai sii !i pe to{i prietenii casei.Mai intAi ii spuneintr-o zi la prAnz doamnei Lepic, care ii toarni vin, ca de obicei: Mullumesc.mamico,nu mi-e scre. La cini zice iar: Mul1 u m e .c. m ;mico, nu mi-e sete. _ Faci economie, spune doamna Lepic. Cu atat mai bine pentru ceilald. $i cum nu e nici cald, nici frig, iar lui pur qi simplu nu-i c.le sele,r;mane roataziud lala qi bea nimic.

MORCOVEAT,{

29

A doua zi, cAnd pune masa,doamna Lepic il intreabi: Azi lie sete,Morcoveati? -Ziu daci gtiu, rispunde el. -Treaba ta, urmeazi doamna Lepic. Daci vrei cinila, o iei din dulap. Morcoveaqi sti locului, nici gAnd si ia cinila. ,,Oare-i vorba de-o toan;, e uituc, sauseteme se seserweasci singur?" Ai lui incep si se minuneze: - O s-ajungi un biiat !i jumitate, spune doamna Lepic. Iat;-te cu inc; o calitate. domnul Lepic.Are (e-ti prinda $i inci una rard.adauq5 bine, mai ales mai tAziu, dac; te riticelti cumva intr-un pustiu.singur.li ri cdmili. Felix qi Ernestina pun prinsoare intre er. Ernestina: Asta nu bea nimic o sipt;mane. Felix: Haida-del Daci o line aqatrei zile, pdni duminici, e mare lucru. De ce? se miri Morcoveal;, cu un zambet qiret. N-o si mai beau niciodati, daci n-o si-mi fre sete. Gindigi-vi la iepuri qi la cobai; ce, vi se pare ci au vreun nT erit? -Cobaiul e cobai qi tu esti tu, i-o intoarce Felix. Morcovea{i se ambifioneazi: lasi, le arat6 el de ce-i in stare. Doamna Lepic uit6 9i in zilele urmitoare de cinila lui, iar el nu-gi ingiduie si o ceari. Primelte cu aceeaqi nepesareatat laudele batjocoritoare, cat !i mi.turiile pline de admiralie ale celor dinjur. Ori e bolnav. ori e nebun."pun unii. qi ceilalli: Agl Beape ascuns.

.vileasci pejos de atAtarAs. Morcoveati.in dimineala astaparc. care se temea de cine gtie ce sufednle. Crezuseci hotirArea astao sefie pentru el un canon.. cAnd afli despre'ce-ivorba: -Nu se poate! Nimeni nu e-n stare se scapede trebuinlele firii. povesteaasta i se pare ciudati. Multi vreme a stat in dulap degeaba. Tocmai atunci se ivelte Ernestina. MIEZUL DE PAINE Cind e binedispus. De fiecare dati cAnd se intmnelte familia. care la inceput trebuia sAscoat. ar t.30 ]ULESRINARD Dar vorba aceea:tot ce-i nou e Di frumos. fegelese posomorisc. uite cA tot in largul lui se simte. qi iati-i potoli$ ca prin farmec. daci i1ipui cevain cap Dite incipSlanezi. spune ce toat. Ba-i chiar mai zdravin ca inainte. nimic nu-i cu neputinte. Le spunesnoave. ci o si-i ceari o sforgare grozavi gi. po$ face tot ce vrei. . Doar cate un str. qi Morcoveat. cAnd colo. De-ar putea sd-!i biruie qi foamea la fel ca setea! Ar posti.in mai ridicd bragelea rnirare spre cer. recunoaqte uimit ci.laurma urmei.Apoi. S-au plictisit cu tolii.. e 5i mai qi.intruna limba qi si arate ci is-a uscat. darci. Nimeni nu'i mai pune intrebiri.plimbdndu-se cu ei prin gridini. ginuo dati Felix qiMorcoveagi au ajunssi setd. si-i cheme la masi. facetreabaastadin ee in ce mai rar. Nici nu-gi mai aminteqtede cinili. domnul Lepic ili petrecevrcmea bucuros cu copiii.i cu aer. Doctorul. chemat qi el. slujnicei Honorina i-a dat prin minte si puni in ea praful rofcat de curilat sfeqnicele.

murdar de mAncare pe la guri. de asti dati e lucru marecu doamnaLepic.ai cAt pitimesc eu ca sA lin casaasta! Tlnchipui poate!i tu.. aqacurn fac de obicei. bitAnd cu coada-nrogojinS.caremaraieprietenos.doamna Lepicseservegte singuri.-a rimas in farfurie Di. tace incruntat. Noroc ci doamnaLepic seridici numaidecAt . iar devorbit nu vorbe$te decatcu cAinele. qi.Titicu'e in toaoe bune azil".te rog. ca toli berbalii.te cegreu este sAhrinelti cu bani pulini $ase pe$oane$i un animal. ziceeacitre Pymm. ili simte inima cdt un punce.rdniti. i-o azvArle doamneiLepic. Fars6ori drami? Cine gtie? Ernestina.putin miezdepeine. gata-gatasi izbucneasci.MORCOVEAIA 31 Togim6nAnci la repezeali!i pe ticute.ca gi cAndn-ar stala masi in casalor.doamnaLepic spune: Vrei si-mi dai. Jine siJ pund!ipe el Ia curent cu pregul legumelor in ziua de azi 5i-llimure. care salti nebunelte pe scaun. -Nu.Nici vorb.si-mi sftrqesc comPotul? Oare cu cinevorbeqte? De obicei.cu o mutr6 c. cu urechile vAjAindqi fala aprinsi. cum n-a fbcut de cand Iumea.umiliti pentru maice-sa. q-apoi pAinea seafli chiarl6ngi domnulLepic. Ce-1ipasi cX untul s€ scumpette li cA de oui nici micar nu te poli atingel Or.ci-!i umpli traistape nimic.habar n. apoi ia cu vArful degetelor o bucati de miez care i. fiindcd il privelte Jintd.Mai intAi.Seadreseazi de-adreptul domnuluiLepic. el sti pulin in cumpini. cugeti Felix.. Iar Morcoveali.zorili parci si lasealtoralocul. .deodat.Uimit. cA lui li cere miezul de pAine cu care se-!i termine compotul.

tocmai aceleala care. da? CAnd igi plac trAmbigele. Pe urmi. jigniti si se vadi. cu sibii qi cu maqinirii de rizboi! I-a venit qi lui vremea si adulmecepulberea qi si faci praf tot ce-i pice in man. Ar prefera o trambip.. incredinlat d a ghicit. domnul Lepic se uiti qiretla Morcol'eali $i-i spune ginAndmAinile la spate: Tu ce-ai vrea rnai mult: o fiambi!. dar a auzit de atitea ori c. nu spui cili plac pistoaleleqi nici . mormdie incurcat domnul Lepic.. si 1i se descarce in meini cAnd nici nu te-aqtepfi. unui biiat ca el ii sti bine si sejoace numai cu pugti. oricum trAmbiga nu-i ca pistolul. Taici-siu se pricepe la copii. rcstelte el rispicat. Ba sare chiar peste cal !i adaugi: Degeabal ascunzi. Ies Ia iveali daruri pentru Felix qi pentru Ernestina nigte daruri minunate. noaptea. acum vrei pistoll Vid ci f-ai schimbat gusturile.tor decit indriznel. Fii pe pace. ca sAvezi ciudefenie. Morcoveagi o drege la iuleal6: Da' de unde. -Mi-ar plicea un pistol.au visat amandoi toat. nu-mi plac pistoalele nici de fric6.u. prev.J necijeqti pe taicit.32 JUL!s RINARD de la masi. ce abia aqteptsi suflu in eal Doamna Lepic: Atunci de ce minf? Ca si. sau un pistol? La drept vorbind. in glumi. Morcoveati e mai degrab. ziceam ala.il vidl Ei. DA-mi iute tdmbila. rratati ca ultimul om. e clar ci i-a adus tocmai ce trcbuie. !i asta mai alesin fala copiilor! TRAMBITA Domnul Lepic sosegte chiar in dimineala astade Ia Paris.z. titicule. Deschide geamantanul.

nevizuti gi cu neputinli de atins. dar Felix.le taie unghiile.in qchimb. te-am asclrltat.N-o si mai ai de ce bombeni: uite borcanul astupat pe cimin. nu te mai ung. blAnd ca un mieluqel. pe un teancderule e a-lbi.legti cu mine.ielii la bisericd. hambija lui Morcoveali ste gi aqteaptimut6.tocmaisus. alegand-o pe cea mai groasi pentru Morcoveali. doamna Lepic line morlig si-qi trimiti b. Dar mai ales igi di fragii cu pomadi pe cap. de duminica viitoare incolo. spunandce vezi pistoale. N-am fecut-o dinadins. In dimineala asta.nici trambifr.s. o previnec.MORCOVEATA 33 nu bali campii.gi-ajunge! Acum qterge-o. mormiie FeJix. spuneea. infofolit in prosop qi cu capul aplecat inainte. cu riscul de-a nu fi ea gata la timp. Daci Morcoveali ii face pe plac.jur c5. Sunt sau nu fat. Felix. de . Asta-i pasiuneaei. De data astaam uitat. qi Erne"rinan. Poftim. Sunt gitigi ca scogidin cutie. gi Ernestina insiqi se ingrijeqte de asta.are trci canafirolii !i un stegulel cu ciucuri de aur Gata. le imparte ci4ile de rugiciune.oce!le ror soiul de rertipuri. nu simte nimic. pAnala urm5 are \. POMADA Duminica. zice ea.precumceaaJudecifi de Apoi. Le alege cravatele. in dulap. crede-m6. (e supcrc. $i totdeauna izbutelte s5-i puni cAteun degetde pomadS pe p?r. inchideuqape dinafari qi batedin buze. astaca sAte inveli minte! Uitd-te bine la trambi(d.infEquratiin stegulelul cu ciucuri de aur gi cu cei trei canafirolii. Ernestina umbli iar cu qiredicuri. Intr-o zi ai s-o p. Nu pupi tu nici pistol.

34

RfNARD JUTES

treabe? De altfel, n-am niciun merit. PeDtru Morcoveali ar trebui ciment, nu pomadi, dar cu tine e altceva. Pirul tiu seinfoaie qifacebucle de la sine.Ai un cap ca o conopidi, Dicirarea asta line sigur pAni diseari. -Igi mulpmesc, spune Felix. Se ridici, {iri si binuiasci nimic. Nu-gi mai trece mAna prin pir, aia cum face de obicei, ca si se incredinjeze. Ernestina il irnbracS, il dichiseqtegi-i pune minuqi albe de m;tase. Ei, gata?inreabi Felix. - Strelucelti ca un prinl! il admid Ernestina. Doar qapca-gi mai lipseqte. Ia-o din dulap. Feli:<grepegte insi drumul: trece prin fala dulapului, di fuga la bufet, deschideu;a, apuce o can; plini cu api qi gi-o ristoarne finiltit in cap. Eu te-am prevenit, surioari, glisuieqte biiatul respicat. Nu-mi place si-qi bati nimeni joc de mine. Egti prea mici qi nu poli si tragi pe sfoari un !'ulpoi ca mine. Bagi de seami.: daci se mai intampE o dati, 1i-azvirl pomada pe girli! Cu pilul lins, cu hainele de duminici giroind, murat din cap pan6-4 picioare, alteapti si fie schimbat sau s;-l usuce soarele- pugin ii pasi. ,,Felix ista e cineva!" cugeti Morcoveali in sinea sa, incremenit de admiralie. ,,Nu se teme de nimeni. Ce-ar mai rade pe socoteala mea daci aq face ca el! Mai bine si-gi inchipuie ci-mi place pomada." Numai ci, in vreme ce se resemneaza astfel, pirul lui plinuieqte sd-l rizbune. Pirul, intins un timp cu de-a sila sub pomadi, face pe mortul; pe urmi se dezmorlelte gi, imboldit parci de un spiriduq nevizut, increlegte carapacea uqoari qi lucitoare a pomadei, o spinteci, o crapl.

MORCOVEATA

35

Ai zice ci-i o miriqte ce se dezgheali. $i curind, descetulati, prima quvili i se ridici leapioi ln cap.

LA SCALDAT E aproape patru, iar Morcoveali, neribdator, ii trezeDte pe domnul Lepic qipe Felix,caredorm sub alunii din gridini. Mergem? inreabi el. Felix: Mergem! Ia costumelede baie. Domnul l*pic: E inci prea cald. Feli,x: Mie-mi place cAnd arde soarele. Mormr)eald: Titicule, gi 1ieo si-1i placi pe malul apei mai mult decAt aici. Te intinzi acolo pe iarbi. Domnull*pic: Luali-o voi inainte; c;tinel, biieli, ci doar nu zorili si prindeli moartea din urmi. PeMorcovealiil minAncitilpile qiabiaigi mai stipanelte pasul. Duce pe umir costumul lui de baie, simplu, Iiri desene,li costumullui Felix, roqucu aibastru.Fala ii strilucelte de bucurie, sporovXieite, cant6, sarc s; apucecate o creangi. Inoate cu mainile prin aer gi-l intreabi pe Felix: O fi buni apa, ce zici? Tii, ce-o si. ne mai zbenguim! -Ia nu rnai facepe grozavul!i-o reteazi Felix dispreluitor, convins ce $de el ce spune. Qi, intr-adevir, Morcoveale se iDmoaie numaidecet. Sare sprinten cel dintei peste un zid scund de piatri, qi raul se ivelte pe neaqteptateJ curge chiar pe sub ochii lui. Hm, a trecut vremea de glume!

36

,UL[S RENARD

ScJipirica de ghea$ scinteiazi pe apa vdjitd. Riul plesciie de parci ar chntdni din din1i, rispAndind un miros searbid injur Va trebui si intre in api, si steaacolo gi si sebiliceasci, in timp ce domnul Lepic, pe mal, va socoticu ceasulminutele ingiduite pentnr sciidat. N{orcovea,tisecutremuri. Curajul pe care qi-l face singur,cu atita sarg,il periselte iaci o date, tocmai cind e la ananghie,iar rAul, care de departe il ispitea, i l i n ' piim r r r t i a r u m. incepe si se dezbrace ceva mai departe. Barem si nu se faci de ruqine, si nu-l vadi nimeni cum dArdiie gi cum ii tremuri picioarele de fricd. Scoatelucrurile de pe el, unul cate unul, !i le impiturelte grijuliu pe iarbi. Iqi dezlcagi qircturile de Ia pantofi qi parci nu mai ajunge s; desfaci nodurile. iqi punc costumul de baie, leapidi cimaqa ;i, nidugit ca o bomboan; nicliiti in invelitoarea ei de hArtie, mai alteapta un pic. Felix a qi luat riul in stipanire: se zbenguielte voinicelste ;i nici ci-i pasi; bate apa cu bragele,cu picioarele, o face si spumegeqi, cumplit in mijlocul valurilor, gonelte spremalui turma lor manioasi. Ei, Morcoveali, te-ai qi dezumflat? intreabd domnul Lepic. -Stiteam si mi mai zvdnt ni1el,rispunde Morcovea!;. ln cele din urmi, iqi ia inima-n dinfi, se aqazijos pe ma1 gi incearci apa cu degetul cel mare de la picior, turtit de incdllimintea prea strAmt6.in acelali timp se freace cu mana pe burt;: poate cA n-a mistuit inci tot ce-a mAncat la masi. Se lasi apoi si alunece de-a lungul ridicinilor, qi ridicinile ii zgirie pulpele, coapsele, dosul.

lace MorcovcatA drepr raspuns. afaril strigi domnul Lepic. adici si dea doar din mAini gi si sc tArAiecu genunchii pe nisip. nu ma mai vezil Acum. Morcoveagi. spuneMorcoveaf. Adineauri era greoi ca o bucat. scuipi. qi Morcoveagi . Firi picioare e mai greuJspune Morcovea!:. se surpi qi malul de care se sprijinea. Da. Ce. plonjezi bine. Di-mi pacc! mormiie Morcovea. salcia de colo. hai incoa'! Si vezi aici adAncimelNu mai dau de fund. dar Felix ii sarepe umei. Di din picioare. Veni. Apoi se a$az.MORCOVEATA 37 Cum ii trece apa de mijloc. il discilegte domnul Lepic. e orbit. numai ce nu-mi preaplace. gata?se miri Morcoveali. Ia te uitS! Mi vezi? Gata. Felix nu-i di pace gi se ia mereu de el. ca pe o sfirleazi. . I se pare ci o sfoari udi i se inliqoard incet-incet in jurul tmpului. Abia i-a prins gustul. du-te lingi. cHnlAnind din dingi. Prea te gribeqti. urci-te gi tu in spatelemeu.i din api. Acum n-ar mai ie. Colac pestepupizi.imi intre api-n urechi qi dupi aia mi doarecapul.li Gata. sepune iar pe picioare qi tugegte. seinibuqi.tiincoa' si bef cite o guri de rom. nu le l5sa si steadegeaba. nemi$catca o piatri de hotar. iar pe vine ca si inoate. eu numir. SA nu te milti! Pun prinsoarece ajung la tiDe din zeceazverlturi de bra1. spune domnul Lepic. Mda. se azvarle in api cu capul inainte gi-i spune: Hai. se zbate. Bagiapa cu pumnii de parci 1i-ai smulgepirul din cap.bAldAbAc! se duce la fund. nu mai are decit un gAnd: se iasAcat mai repede afari. buimac. Bine. cu umerii alard din api. biielaq. Cauti un loc prielnic unde si invele si inoate.A Ldtat de ofice teami !i s'ar tot scilda.

infmntind primejdia. cuprinsde o vitejie furtunoasi. r6de si se pri.el in api.ca un bitrAn lup de mare. Morcaaealh Asta-ipimant. te spelimdine. -Ei. strigi domnul Lepic. dar sarenumaidecAt cu gura: -Sd nu s-atingi de patea mea! $i.i trageo dugci zdravind. gustespaimacelorpe calesi seinece.aqa-s de caraghioase glumelepe carefrate-siugi domnulLepic le fac pe seama degetelor lui de la picioare.IUTESRTNARD de plumb. Morcoaea!d: Straqnic! Numai de-arfi vremefrumoasi! Se gterge cu un coll uscatal prosopuluicu cares-a$ters intAi Felix qi. gribe$te-te. Lui Morcoveali nu-i place romul. vrand 3. da? Donnullzpi. gatasi-$i deavia{a numai si. salvezepe cineval se qi lasi de bunivoie la fund.o si venimiar.pideasci. dticule.aldel bea Felixtot romul.rigulit. iar acum sezbenguie ugorca un fulg. Honorina? .. rdticule.stalcitede incelFminteastramt6. Domnul lzpic: Nu te-ai spilar bine. HoNoRINA Doamna l*pie: Cdf ani ai tu. DannuL kpic: Ba.ijeg Motcoaeald: Si mai intru ni. ame{it.c: Lasi.ti-a rimasjeg pe glezne.

care o fi. Teapind o sAte ridice de-acolo. ai si cazi in genunchi. Honorina: A5. DaamnaLepic: Ei. dc unde!Vid [impedeca-n ziua nunlii. Doamnalzpic: Te-ai cam cocirjat tu. daci mai egti bun de munci: Niciodati n-am fost bollavi. roaba mai anevoiede impins decAtaltidati.intr-o seari. Honorina: M. cucoani.MORCOVEATA 39 Hanaina: $aizeci qi gapte. ce-i cu abureala asta? Honorina: E umezeali in dulap.! Fii pe pace: mi mai gin ele. cu nasul peste rufele inmuiate. cucoani. e drept. adusde spate. Doamnalzpit: Binel Atunci deschidedulapul qi di-mi o farfurie. ziu aqa. mai qtii? Ia uitS-te la dira asta! .jt traiul. balamalele. fi-ai cam rr. DoamnaIzpic: Or fi cumva in dulapul ista qi degere care umbli pe farfurii. cind eqti aqa. $ gata. vrei si-gi spun ceva?Ai si mori cAnd nici nu te-aqtep1i. faci se rid.parci nu te mai dor atat lalele la spilat. Dacd qtergir'aselecum trebuie. Nici caii nu-s mai zdraveni ca mine. Picat numai ci-1i slibeqte vederea! Nu spune nu! Am bigat eu de seami de-o vreme-ncoace. ai si simgi coqulmai greu.tranico! Honoina: Asta nu-nseamne nirnic. DaamnaLepic: Honorina. intre bralele roabei. dar vezi.implinigi ta Sfin1ii Mucenici. intorca{rdu-te de la girli. bi.

Degeaba gi-i lieci. ce-1ispuneam eu. !i pentru el. Mi durea inima qi pentru tine. ca si n-avem vorbe !i si nu te neci. slujnica lui! Si fi spuspi-i schimbam paharul numaidecat. Acum. Pun prinsoare ci uneori simgi un fel de plcli pe ochi.Nici domnul n-a zis nimic. S-a mulpmit si impingi paharul la o pa e cu un deget !i-a ar. vrednici. mi rog.. Doamnalzpic: Pii. imbetranim cu toEii. dar la ceva mai de migali seschimbi povestea. aga cum vezi c1nd vAri capul intr-o g. ci doar nu s-o fi sliind domnu'de mine.jeqti.40 RENARD JUtEs Hanaina: Unde. dricie. Honorina. ar fi pecat ca tine. Ceilalli iqi inchipuie ci pulin ii pasd:mare gregealil Le vede qi le line minte pe toate. imbirranclri. chiar ieri i-ai dat lui domnu' un pahar murdar N-am zis nimic. cucoani? Nu vid nimic. nu q b s e t linicAi er i: a taradoar c. Doamnalzpic: Ba da. Hanoina: Ei. poli si mi crezil Uite.. dar nu-i lucru si-i scape. c q i eu. tot nu trece Honaina: Ag! Eu casc ochii mai li nu vAd tulbure. de ajutor. gi vine o vreme cAnd nu-i destul si fii inimos. i mb iL rin e . nu-i nicio pagubi. Cu toati cheltuiala. PAni qi eu m-am lisat pigubaqi. Da' nu despreasta-ivorba. Honoina? Asculti-mi pe mine: nu zic ci te laqi pe tinjald. . Pe scurt: lie ili slibeqte vederca cu fiecarc zi. Doamnal*pic: Mde.leati cu api. numai ci nici alfi mai qireli ca tine n-ajung se scoati un cuvent de la domnu' cind nu vrea el. ba da. Honorina.rrttiria si prinzeasci firi sd bea nimic. El nu zice niciodati nimic. cu treburile mai de rAnd.aqlua bucuroasi pe cineva si-1i dea o merl.

Trag nidejde cA doctorul o si te lecuiasci. ci te alungS?Uite ci te-ai inrolit toati. qi-1i inchipui oare ci eu contez pe moartea ta? Honoina: Ci doar n-o1i avea de gind si mi alungali fiindce a fost o zi cand n-am lters vaseleca lumea! Mai intii ci nu plec din casaastadecat daci mi da$ pe ugi afari.Ji-o spundin mili. Crede-m'. daci Doamnalzpie: Cine spune. tu ce m.Honorina. Daamnalzfic: Tocmai asta voiam si spun. qi-apoi.Numai c5.u. pani atunci. una. cu bDndeF. treaba in casi nu mai merge. 3e mai intAmpli qi d-astea. care dintre noi doui e in mai mare incurcituri? Tu. cucoani. am tot drephrl s.MORCOVEATA Honorina: N-o si mi impac niciodati cu a. . si nu carc cumvas5 seintimple vreo nenorocire. sfituie!ti? Honorina: Pin-oi muri. DoamnaLepic: PAnd mori! Ce vorbi-i asta? Tu etti irr stare si ne ingropi pe togi. prietenege.lti femeiepe cap. $i-atunci? Z. Doamne! Ce Stiu eu? Doamnal*pic: Da' eu? N-ai nicio vini ci te lasi vederea.. cite o mustrare. insi nici eu n-am vint. curn i1i qi doresc. mergeea treababine gi-a$a. nici nu-1i dai seama ca te bsi ochii. Honaina: Ei. $i-apoi.{i fac. daci nu ma-nqel. !i ie-!i sare landira qi indrugi la prostii mai mari ca biserica. Vorbim qi noi.

da' uite d matale m-ai liniltit. Honaina: Nu. cucoanit Adineauri mi qi vedeam pe drumuri.apii tor agazic qi eu. asculti vorba mea. lhri si-mi mai spunecine\a. figiduiesc. CEAUNUL Rareori are Morcoveati prilejul si fie de folos in casi. . nu-mi trebuie ciorb{ doar un codru de p6ine. Doamnalepic: Pii zic eu altceva?Nu-s chiar agade afurisiti precum se spune. ci-n casaastaai sigisegti oricAnd o lingurd de ciorbi. Cat despre mine. cucoana.42 .i. plec eu singuriri. gi uite ci nu i se mai isprivesc zileleDoomna lxpit: $i are pe pugin o suti de ani.Honorina. Baba Maitte nu pune-n guri decAtp6ine.ULTS RENARD Honorina: Cite pofteqti. o si arn toati grija de farfurii. qtii?Afli de la mine. gi n-o si milipsesc de tine decat daci n-oi avea incotro. Faci cum ti-e voia. in grab5. Honorina: ceryetorii sunt mai fericili decdt noi. Honorina: Daci-i aqa. Honorina. Doamnalzpic: $i si nu ui. Ghemuit intr-un unghe6 biiatul l-a$teapte si se iveasci. cucoani. Eu zic ci mai pot face treabi qi aq striga ci-i nedreptate de m-agi goni. Honoina: Daci zici matale.cucoani. Dar in ziua cdnd o si bag de scami ci am ajunso povari qi ci nu mai sunt in stare se pun un ceaun de api Ia foc. nu mai spun nimic.

e prea mAndr6. thri si mai altepte incurajiri qi liri speranli de risplati.nd. Arzi Iemnele de parci le-am avea de pomani. Daci i s-ar spune: .. iqi vede mai departe de treburi. Vara. spuneea. Honorina nu mai aude luierui apei.MORCOVEATA 43 Sti ala !i ascult. liniqtiti. . Atd$a siraci inghea$ cand vine gerul! Te qtiam femeie chibzuiti". Delarli iute o gAleati in ceaun. Dintotdeauna ltie ceaunul acolo. singurul care nu gi-a pierdut capul in mljlocul unor fiin1e tulburate de patim.Honorina.. s. Iiri si se gdndeasci dinainte la ceva. de aste dati ghiceqteci doamna Lepic are nevoie de un ajutor istet !i de nidejde. la spilatul vaselor. De dimineagi pAnd. ingelegerea se va face tacit ti Morcoveafe va trebui si se aqtearnepe treabi. n-ar merturisi-o. asemenea unui om cu mintea limpede. firi rost? Di ceaunul deoparte qi stinge focul. Iarrla. $i apa clocotelte pe un foc zdravin. apa loloseqtedoar dupi masi. -A secatde tot. ia el hiFile in men. ea ar cldtina din cap. curi. Uneori. Ia ce-i fi incdlzind tu apa aqa. un ceaun atarne de cArligul vetrei. Totuli. in restul timpului. apropie buqtenii. firul. Or. se umple 5i se goleqteintmna.seara. scormoneqtein spuzi qi. spanzurat deasupm vetrei. iasi din umbri !i. cand e nevoie de multi api caldi. Atunci se indoaie de mijloc qi trage cu urechea. cAntecul domol iDi reinnoad. e hodrat s-o ajute..te. iar Honorina. cu un quier in6buqit 5i neintreruptJ in tirnp ce sub pintecul crestat al ceaunului fumegi doi butuci aprcape stinli. pAndind momentul porrivit s. Fire. lierbe de pomani..

t. I-ajunge si-i audi cdntecul.rgice pe a!. vAnt sau argigi. nu pricep nimic. ca $i cum ar in|ira o m.. Honorina! Auzi. Da. tregandu-se indirit. -Ptiu. la fusti. doar quieraca din triqci..buzunarelepline de teciuni. se iveqte pe rogojina din pragul odiii de culcare. A s tizi i n. o inligoari strans. Dar cine oare? Doamna Lepic.44 ]UTESRENAPID Dintotdeauna e deprinsi si audi cum di apa in clocot.a a d a l grel pentruprima oar. giligie I seriloieqte Honorina. Honorina scoateun 1ip. bajbAie cu rnAinile innegrite prin noaptea din vatri. qi daci ceaunul se goleqte. dracel Parc-a lalnit Satanade sub pement. qi daci nu-l mai aude. deqarti in ceaun o gileati cu apd. mormiie ea uluiti. ce gilSgie. h sabo$. ea il umpie numaidecit.Ceaunul nu rnai e aici. {ie ci alari e ploaie. . Cu ochii mijili qi aprinli de usturime.o inibuli.. A versat apa peste foc qi un nor de cenuli sare asupr. Uitd-te numaiJ cucoane. cu un aer aspru gi linigtit.a pundL mi n a p e c c a u n! i nici si-l r'adi: il qtie qi cu ochii inchiqi. A c um n ici nu mai are nevoie.-i ca ojivini stirniti din bArlog..: intr-atat e de incredingati ci niciodati nu poate si dea greq. la mAinile mele. Cimaqa mr-e neagri de funirrgine. Adineauri era. stdnuti !i scuip. De buni seami ci cineva a luat ceaunul in vreme ce Honorina era intoars. o arde. nici vorbi. Nu. Of. Ce mare nenorocire ci lac giligie! incd nilel qi ajungeam fripturi. ziu. -Aha! Pricep. cu spateie !i scuturape fereastri gorqul plin de coji de legume.

Nu cumva l-ai luat matale? Doamna Lepic: Ceaunule al tuturoq Honorina. indiritnicS. ai qi de ce. . O si se faci o murdiriel Hanorina: Cineva a luat ceaunul lir. Doamnaltpic: Impotdva noastr. maici.MORCOVEAIi Doamnakp.. luim ceaunul? Honorina: Aqa-sde mAniati. E nevoieca eu saudomnu' sau copiii si-Ii cerem voie ca s. PlAngi.1n ziua cAnd o si bag de seameci nu-s in stare si pun nici ap6 la foc. Pe motiv ci nu mai vezi ceaunul la locul lui.qtiam eu ci gi-aslibitvederea. Fire5te.ic: M6 uit la biltoaca asta care curge din vatri. c-a! spune tot ce-mi vine Ia guri. pune-te numai nitel in loculmeu. dar nu mi-aq Ii inchipuit ci eqtiin ala hal. plec eu singurici. chiar qi de mine. inqfaci gileata cu api qi-o torni in foc. ba. nu qtii tu pe unde-o h ceaunul? Doamnalzpic: De unde vrei si qtie el. $tii qitu cum staulucrurilel chibzuieqteqi vezi ce-i de ficut. Te cam intreci cu gluma.nu te sfii. in loc si-gi recunoqtivina. firi si-mi spuni nimeni". Eu nu mai zic nimic. viednici Honorina? Sau impotriva cui? Nu ci-s curioasi. si-mi spuni.. miai luat piuitul. un copil {iri minte? LasiJ in plata Domnului de ceaun! Mai bine adu-Ii aminte de vorba ta de ieri: . zeu alal Honoina: Morcoveali. te legi de ceilalf.. Honorina..dar vreau qi eu si gtiu. sau impotriva ta. Honorina. Ce si-1i spun.

Departe de a-l binui pe Morcoveagi. pe car€ o mustmre de cuget era cat pe ce sil piad. mai bine si-gi inchipuie cA ala a vrut soarta neinduplecati. selasi pigubagi cea dintAi. qi pace. Prin urmare. . iar Morcoveaf. Mai devreme sau mai taEiu tot trebuia si se dea bituti.Eu sunt vinovatul!" Nimic n-o mai poate salvape biata bitrani. nepisitoare. eu sunt vinovatul!" La ce bun si te impiunezi cu o ispmve vrednici de laudi. amuleqte intr-o clipit. si-qi vadi de-alelui ori. sub privirea de gheagda doamnei Lepic.RENARD JULES iNootEr-t Mimicol Honorina! Ce-o rnai fr rrind qi Morcoveali? O si strice totul. Nu mai vede. qi mai mult. doamna Lepic e in stare si-l faci de ocari in gura mare. Din fericire.. si cerqegtiun suras de pretuire? in afari de asta. N-ar avea niciun rost si-i spuni Honorinei: .-. aqa cum intri sabia drcpdlii in teace. Doamna Lepic. si se prefaci. Cu atat mai riu pentru ea.jeasc.. se inchide in sine. ar putea s-o pefeasc. atunci cend nu mai e nevoie de ea. qi mai bine. si caute ceaunul impreuni. cu maicd-saQicu Honodna! $i cAnd se pornesc tustrei si-l caute.. Nfiturisirea biiatului n'ar face decet s-o nec. $i ce rost are si-i spuni doamnei Lepic: .Mimico.: qtie doar c.. Honorina seresemneazigipleaci bombinind. tot el se amte cel mai zelos.

astanu-nseamni si dirAmi u$le cu copltere. nu zice ba qi. apoi pe Ernestina.. porlie. pe Morcoveaji. si la urm. se reazemi de spdtar li baleie dintr-un picior Pe copii ii ser. e gata si dea fuga de la cuptor la dulap. prea ar vrea si le faci bine pe toate. ia fripturi. se indoapi cu orcz. aqaca in iiecare zi. Morror ealiro r-ercereazi curioscu privircape nou-\enitE. rede prea zgomotos. Domnul Lepic se aqaz. nigel adus de spate. -Agata. lgi toarni si bea gi.Abia incepe". desfaceqenetul. care sti in capitul mesei." Familia prdnzegiein bucitiria cea mare. $i vorbegte prea repede.. cuget.MORCOVEATA 47 AGAIA Honorinei ii ia locul o nepoati de-a ei. . impinge larfuria spre felul pe care-l are in fa$. Agata. mesteci nepisitor li plin de cumpitare. nu-i place orezul.apoi trage farfuria indirit. . vezi.Numai. Morcoveali in sinea sa. care va abate catevazile de la el atengiaintregii familii. ca gi cum aqa ceva ar fi cu striqnicie oprit.fiindmai mare. cAci ea nu prea Stie si umble ca lumea: i i p l a c es.cu ochii-n jos. cu un qeNet pe bm!. cu ror sangelc-n obraji. il minAnc6 numai ca s-o rndguleasci .Si te gii la prinz ce-o si he. Daci i se mai pune in farfurie. de la dulap la masi. Morcoveagi nu cere niciodati si i se mai dea m6ncare. ciocineDte inajnte de-a intra in odaie.. spune doamna Lepic.i pe Felix. CAnd i se schimbi farfuria./elte chiar doamna Lepic: intA. ia 5i sos.8 a l:i e. Trebuie si se mullumeasci cu o singur5. Iird si bea nimic. Agata. cel dintai la mas.

iardoamnaLepic o cheami tiiosla ordine: -Agata. o vorbi. Felix qi Ernestina.Oare ce-o fr cu ei?" seintreabi Agata. N-au nimic. nici cu zibava unui guri-casci. spuneAgata. -Puteam si mi duc eu. imping farfu a inainte. domnul Lepic se ridici de la masi si umple cana cu apa. n-are alti griji decat si-gi curele la timp farfuria.cucoan6! r. altminteri mai guralivi decat o cofofani.. Domnul Lepic rninAnci incet. asta-i tot. cand in fala unuia. care a rimas firi cinili.cape nimi.. Mai bine zis. $i pentru asta se pierde intr-o mulfime de socoteli. mai putin sfioqiatunci cand vor ince o porlie. nu cumva ai prins ridi. Agata n-o si ingiduie si i se ia inainte. Domnul Lepic aproapeci nu mai are pAine. Nimeoi nu scoateo vorbi. . Molipsiti gi ea de meteahna familiei. Deodat. Aqa-s ei.nici nu deschidegura: gAndeqte doar. dupi pilda domnului Lepic. uiti de ceilalli. crezind ci a grelit cu ceva. Ernestina sti cu ochii in tavan. Tot veghind asupra lui. sti cu ochii-n parru. singura dintre toli ai caseicireia ii place la nebunie. Agata nu se poate stipAni si nu calte qi se intinde. cAnd a altuia.cini? Poruncigi.spunde Agata. de parca ar mestecasticld prsate. iar Morcoveald. . Felix friminti o bucate de miez intre degete. Doamna Lepic.sd nu-i mai. le ri:rduiegte pe toate la mase doar aritAnd cu mAna gi licind semnedin cap. . iqi simte limba grea qi nu indr6znelte si scoat. nici cu zorul licomiei.48 JULTSRTNARD pe doamna Lepic.De asti dat6.

dar la pivnilS numai eu umblu. rogu-te. dar banii iqtia ii dau mamei.. fnAnd in mXni rotocolul painii de doui ocale.se ridid de la masi. ai? zice Morcoveald citre Agatar de indati ce rimin singuriin bucdrririe.{eri si-l slibeasci din ochi pe domnul Lepic.MORCOVEATA Se impate in dreapta qi in stanga. ai . PRoGRAMUL Te-ai dezumflat. Domnul Lepic impitureqte insi qervetul. de zici ci-i reclama de ceari a unei fabrici de colaci de salvarc.. Cum domnul Lepic inghite ultimul durnicat de piine. nu o mai ia el de Ia capit. Las5. domnigorule. de vreo doue ocale. pe care i-l intinde din toati inima. vAnd gi pieile de iepure. se-mi sune qi mie un gologan in buzunar.vit de mancat. Eu v6nd butoaiele vechi. pe carefemeile aluneci de por si-gi frAngd gi gitul. Niuc. Din ziua cand am coborat cu bine scaraaia picitoasi. ci a ghicit doringa stipAnului.rriqi. Agata rimAne pironiti locului. Era qi timpul.Numai eu mi descurc pe-acolo.nu-i nimic. Incotro ai pornit-o cu sticleleastea? -La pir. si fumezeo gigari. am ajuns omul de incredere al casei. feicit. igi pune piliria qipleacdin gridini. Odat5 ce-a ispr.a vezi tu gi altele. ca si nu ne incurcim unul pe altul la treabi. Agata se repede la dulap qi aduce un colac neinceput. Si ne-ngelegem. line s5 fie luati in sea-rni. Morcoaeali: Nu te supira. Vrea siJ cAqtige cu grija ei. .

cum ar fi un drum mai lung pAn6la farmacistori la doctor. Cat despretine. vin qi eu si-gidau o mani de ajutor A. Trcburile mai insemnate. tu o si umbli prin sat dupi. in afari de asta. Tot tu scogi5i api din fantAne. le scot malele afari qi Ie pocnesc bigicile subcilcAi. Numai c[ tu ii cureli de solzi. cend intinzi rufelepe gard qise-ntimpli si am o clipdde rigaz.eu daudrumulla ciine gi-lchemsi mindnce. Daci umblShai-hui gi inteEie. il aqtept. Tata n-o si-1i spuni nimic. la nimereali. Eu vin de hacvdnatuluiadusde viu.aleacareltiu eu ci-s de smuls) ca lirana !i nu ala. Tcrt eu spintecburta peltilor.o poval. n-ar lisa pe nimeni si-i aduci papucii. mamami-a ingi. Tot eu smulgburuienile. Searail fluier si vini la culcare. Eu ajut la depdnatul sculurilor Eu rAgnesc cafeaua.cadlot in seama mea.Cu toate astea.na ei. Asta-itreabaceamai greadin e toatermititico.cu m. era si uit .pe carei-a brodatea. l-ajut pe tata la tiiat lemne.: nu intinde niciodati rufele in pomi.le bat riddcina de gheat6. C6od tata sedescalgd. sorS-mea. dar Ernestina. si astupe giurile. Doui-trei ceasuri pe zi va trebui si spelila gArli.tu gi Ernestiua trebuiesiJ jumuligi. eu iau ghetele pi le scotpc coddor. qipe urmi le dau la vite. terguieli mirunte. dar n-am ce-fi face. dar fi le t nteqtecu un .duitsi inchid eu giinile in fiecareieari.50 RTNARD JULES Dimineala. orice vremeo fi. pe carerdup6aia. Ca si prind pr:tere.

Te rog doar un lucru. $i-apoi. niciunul dintre noi n-o si f se pari prea afurisit. Nu te omori cu pantalonii cind ii vezi plini de noroi. Adel. pentru cea mai mice patir mama te ffimite iar sAle speli. Numai si qtii cum sA m. La drept vorbind. Poate ci eu o si-1i par cel mai sircit dintre to!i. aqacumimi spunetoatilumea. Crema le arde pielea. zice.spune-miMorcoveali. firi si qi-i sumece.Morcoveal. tu n-o si ajungi niciodati un vAnitor adevirat. nu-mimai spunedomnigorule. fhri falsi modestie. frate-meu qi cu minc. Apoi bag. o gospodini lir.i1i spun ci pe zi ce trece sunt tot mai cumsecade. intreabS-i pe prietenii casei: toli o si jure ci sori-mea Ernestina e blindi ca un inger. o si ai mai pulin de furci.. iar cand plecim la interuat. nu puteam s-o sufir din pricina asta. CAnd r'enim acas6in vacanJ.ne impirgim treaba.rul lui.. eu imi dau searnacAnd greqesc !i caut sd mi indrept.-tii Honorina.. .. dracul nu-i chiar aqa de negru.irul e ci sunt qi eu la fel ca oricare. iei.. de seam. Pune multi unsoare pe bocancii de vAnitoare qi foarte puEini cremi pe ghete. ne inlelegemde minune.Eu nu fac aqaleu imi sumeticpantalonii. ci frate-meu Felix are o inimi de aur. Tata zice ci noroiul pistreazi hailele.lsi dacipui qi tu nilici bunivoinle. mu r d ar de n o r o il'Fieeare Pe scurt. noi doi o si. o s. ." Iar mama sarenumaidecit: . ia cu el si-i duc tolba.MORCOVEATA 51 deget la pimant !i. percche. Ala ce vezi !i tu. iar mama. ci tata e un om cu caplrlpe umeri li drept din frre. cAnd mi.la inciltiminte. Nu.rite. E mai scurt decAtdomnigorul Lepic. intotdeauna mA scoteadin s.Si qtii ci-1i rup urechile daci mi te inrorci cu gu. O ia razna pdn adturi. si mi scuteqtide dezmierdirile bunicd. sori-mea.

de parci ar face apei murdare semn si se scurgi spre el. Doamna Lepic prinde numaidecAtde veste. ln urmd a rd ma .pe urmd. ia di-ncoace sabolii. ca qi cum ar goni niqte qoareci. I i du ce r u b va r ri. aritAndu-i cr6piturile addnci de pejos. spune ea. doamna Lepic deschideuqa. tot mai incrczitor CAnd nu giseste vreun cuvAnt. intre. simte umezeali la picioare. Orbul insi discuti politici. dcr e prea rirziu. agiti . Morcovea{i zgdrie pardoseala cr-runghia. I)oamnaLepic: Asta ce-o mai fi vrind? Domnul lzpic: Parci n-ai qti! i"sivrea omu' gologanul.?paraiale.impriqtiind dejur imprejur zipada noroioasi. qi orbul. seuiti la sabofi orbului: zipada de pe ei se topelte.apuci orbul de bral iniuntru. fne! $i igi vAri din nou nasul in ziar. ldri si-l mai ia in seami. $i pejos s-au qi infiripat cate\. Azi e ziua lui de cerut. spuneorbul. Lasil s. qi piielte inainte. Acum. o biltoaci.ce mai vrea?bombine doamna Lepic. Toiagul i-aleargi mirunlcl pe lespezi.52 RENARD JULES ORBUL Ciocinelte uqor la ulA cu capitul toiagului.p5tat gologanul. Morcovea{e chicotelte in tainA. qi le ridici pe rAnd. Ursuzi. Orbul se aqazi 6i intinde spre sobi mAinile-i inghelate. neliniltit. -Moqule. lil smuceqte -Buni ziua la tofi. Domnul Lepic scoateun gologan qi i-l intinde: Na. $i-a c. Ghemuit in cotlonul lui. la inceput mai sfios. din pricina frigului. firi si se sinchiseascide bitrAn. c.qi di de un scaun.

MORCOV[ATy' 53 toiagul. Se repede. s-au dus toate. Asta nu mai arc de gind s-o ia din loc? mArdie doamna Lepic. caute cu mainile injur 9i degetelei se ca{ili peste tot ca niqtejivine. iqi frige mana de burlamrl sobei. nici vorbd. dragii meiJ gata. in vreme ce intoarce o foaie a ziarului. Cur6nd.. licindul si se rragi inderit.i. o porneite sprc Morcoveali. acolo unde nu mai ajuuge cildura. $i orbul iqi sfArqeqte Da. Dibuie prin noaptea sa. . s-au dus ochii.Jurlurii se infrripi la loc gi iatiJ ci inghea$ iar povesteacu o voce plang6real. scapi toiagul din mini. orbul sesimreacum ca la elacasi.nic licrimoqi in orbite.prind viagi. dom'Lepic. dar uite ci se topesc. Inrc timp. e gata si ajungi la el. dar picAlelte. --Hm. Zipicit. Pe jos. il impinge cu cotul giJ calc6 pe picioare. biiatul o si aibi cu ce si-qi laci dejoac5. Atara aqteptadoamna Lepic. biltoaca se ligeSte. si-Ei spun cum a fost de-am rimas liri vedere. igipovesteqte nenorocirear se tot intinde $ ajunge si se dezghcgedc-a binelca.il ia dejos qi seprefaceci i-l di inapoi. domnul Lepic spune: -Mda. doamna Lepic purcedc la un iscusitviclelug. pAn6 il aduce intre bufet qi dulap. o trage iute indirit . Parcd asta-i esteginra. Deodat. Ai crede ci din vegminteleqi din midularele lui picuri ulei. orbul bdjbiic. Chiaraga. dar eqti sigur de treaba asta? Daci sunt sigur?strigi orbul. bezna ca-n cuptor. nici vorbi. Ba bine ci nul Asculti la mine. Uneori. binuitor. Adineauriparca avcain venc !urguri de ghea$. iqi roteqteochii ve. Il izbeqtepc orb ca din grepal5. mog Tissier. .

niciodatd nu qtii cinearezileqicineo si sepripideasci. de parc-ar Ii surd: La revedere! Vezi si nu pierzi gologanul. si ciocineasci. dandu-se b. Trebuie si spargi. apoi il impinge in uligi. Zdu.gheala. fari si mai ia sipunul. apoi in dugminie. qi treaba astaii impriqtie din capul locului plin tot corpul o fterbinteale mai sin.9i cdnd colo nu-i aga. Doamna Lepic. in prag.ii strigi din urmi. Di inainte sd inchidi uqa. pe duminica viitoareJ de-o Ii vreme fnrmoasi qi de nu dai cumvaortu' popii. la inceput cuviincios. pune zivorul la portigi. pAnd la urmi. Copiii de prin sat au li incepur sd smuceasci de clanli.carecernebelgug de omit. in bitaia ventuluimArdindca un cAine uitat pe afari. AmiginduJ cu dibicie. ci bine zici matale. Morcoveagi sare din pat qi se duce si se spelelajgheabul din grddini. moqTissier. $i zgomotul pagilor li se inibuqd in zipad5.il ciupegte ugor.tu{i. cu ochii pironigi spre fereastrade la care pAndeqte doamna Lepic.54 RENARD JULES Orbul credeci are toiagul.Fiecare cu necazurile lui qi Dumnezeu cu aoi togi! ANUL NOU Ninge. De Anul Nou trebuie negregitsi ningi. subplapumacenuqie a cerului. Apa-i inghetati. sA se depirteze de-a-ndiritelea. prev. ii dd sabogii qi-lindrumi citre uq6. altfel nu are niciun haz.zitoare.toasi decit dogoarea . eail facesi inainteze. izbind cu picioarelej pentru ca. ca si serizbune.

. O pasere ciudati gi pestrili zboari. impiedicAndu-se. se alazi in spatele lui Felix. Ernestina ii imbriliqeazr. . Memica o si li-o dea li 1ie . Donnul fupic: qi ^. care sti in spateleErnestinei. astfelce pe alocuripenigaIui Morcoveali. a p r o ape. Domnul qi doamna Lepic se afli. Felix turuie pe nerisuflate acelali lucru. grebit si sfarqeascimai repede. buni ziua.sivoios.-r". Morcoveal. Pe plic scrie: . segead.MORCOVEATA 55 sobei.apoi ii imbrigiqeazi. inviorat .qi el.v j u re z u n d n nou cu bine. -i^ . fiind mai mare. intinde plicul doamnei Lepic gi ea il deschide nurnaidecAt.!i rcsteqre: B u ni ziu a .i ei acolo. a improlcat cu cerneali cAte un cuvant invecinat. nimic de zis. Atunci linge-te pe bot de gologanul ista nou-noug. chiarqi atunci cind sespal6cunidejde. multi stn.Abia igi udi fa1a. Daamna Lepic: Bine adusi din condei.toare. Domnul hpic: Vasizici tu lii mai mult lamimica ta decatla mine. gata de s.a nici nu sepoareciti.intr-un col1.. Morcoaeald: Aqteapti putin: uite. mdmico. imprejmuind-o ca o danteH. ca din intAmplare. Ateta tot. fiindci oricum sespune despreel ci-i murdar. mimica e gata.tate !i miul pe lumea cealaltd. numai ci scrisul e t a r ei n c elcir .de mAntuiali.Scumpilor mei pirinli".rb.Flori de toati frumuseleaimpodobescdin belqug foaia de hArtie. MorcovealS scoate o scrisoare din qapci. ti ticule. in schimb. Intri tustrei in bucdtirie. -i-i^2 E pentm amAndoi.

In timp ce biiatul sti smirni gi aqteapti se vade ce-o sd spune tati-seu. DoamnaLepic: Aha.Hm! hm!" qi o pune pe masii.cuo mutri sarioasi.a cum are obiceiul. roste$teMorcoveaF. ori. Vrea si fumeze in fa{a pirinfi]or.. Morcoteald: Da. ii spune doamna Lepic lui Morcoveaqi. $tie ce are de lEcut. Si mi bati.lEri grabi. Oricine poate si o ia in mini. Doamna Lepic deschidebufetul.Poftim.. Ernestina primelte o pnpu5i cAt ea de mare. Acum e a tuturor. gtii? Pii.Cu siguranli ci aici Morcoveali a schimbat penila: se citelte mai lesre. o cutie cu soldaf de plumb. scoate la iveali o bucati galbeni de carton.convingitoare.Care dintre voi o wea?" ln cele din urmi. S-a dus mirarea primelor clipe.scrisoarea nu mai spune nimic. Morcoveali gdfAiede neribdare." Dupe asta i-o inapoiaziMorcoveagi risucegte scrisoa-rea pe toate felele gi suride prostelteJca !i cum ar intreba: . Ea vAri mina iniurltru pani h umir 9i. . qtiu.. titicule. daci-i aqa. se apuci sd vaneze grelelile de ortografre. de dou. Morcoveali strilucefte de bucuie. pe care e prinsi o pipi de acadea. Ernestina qi Felix.. o cerceteazii indelungcu privirea.a. si o citeasci.gata de bitilie.t.n-are niciun rost se-Ii mai ar. la r'andul lor. misterioasi. acuma-i rAndul tiu.55 JULESRENARD . iar Felix. ba chia-r mai mare. o vard iar in FpciLi se impart darurile. Dumnezeu daci 5tiu! $i ridici o mlnd in sus.. domnul Lepic citeqte scrisoareao dati.apoi mormiie: . Pentru tine am o surprizi. numaidecatr sub privirile .

." $i alte intrebiri: .titicule"? Spune . Morcoveali se intreabi: ..Prea devreme: o si mi se taie risuflarea..De-aici o iau la fugi. .tati" Qi strange mana domnului Lepic.MORCOVEATA 57 invidioase (de.scoatepieptul inainte qi last pufn capul sprestAnga.. ca s.relte pirintii.Oare si alerg inaintea lor?" $i qoviie:. niciodati nu-i bine si intreci misura". nu se poate si Ie ai chiar pe toatcl) ale lui Felix qi ale Ernestinei. ca intre birbali. alte amdniri: . CAnd vine qi rAndul lui Morcoveali. penrruel n-a mai ramaeaproapenimic. zgomotos.Aqa se intAmpli adeseori:tot anapoda le face el pe toate.CAnd si-mi scot qapca?$i pe cine si imbriliqez md intAi?" Felix qi Ernestina i-au luat-o insi inainte !i ili impart mXngAierilepirinteqti.pe frunte. Pe urmi. Biiat mare gi mai spui .. dupi ce a pufEit o dati vaftos.. Apoi igi roturjeqte gura.I iNTORS Domniqorii Lepic qi domniqoaraLepic sosesc in vacanje. iqi suge obrajii qi trage din ea cu nesa1. Apoi il siruti o singuri datr..nu starneasci gelozii.. De cum saredin diligente !i ili z.. $i. qiapoi. exclami incAntat: E straqnici. t milend fumul pAni la cer. Morcoveafee atat de incAntatvizindu-se in vacan15. Cum? se aprinde doamna Lepic. ba nu. trage binel DUS . ci-l nip5deqte plAnsul.. de-acolo. JinAnd pipa cea rolie idtre douA degete.

Vara e foarte plicuq daci ploui. pe cind se intorceau in cArd de la liceu. qi seincepe cu sfeltania). se intoarci la qcoalS (ziua hotirate esteluni.ii diligenlei. $i-a pregitit cuvintele de bun-rimas qi e atat de trist. iar.mimico".. incat.La revedere. mami. doa-r o singuri dati. TocUL Cei de la internatul Saint-Marc. 2 octombrie. a$teapti rebddtor si-i vini qi lui rAndul. rostette el cu demnitate. care umbla cu capul in pimanq aude: LPanei suprrioare a unui vehicd erajat(n. De patru ori pe zi. ffri si-qi dea seama. dimineala. cirt se poarede lolositoare siniLili fieciruia.Dar Morcoveali rimAne pe dinafarS. Cu mana intinsi spre cureleleimperialeir. . i-o intoarce doamra Lepic. tArqAindu-gi picioarele.Morcoveati.gelozii. doamna Lepic se repcde la copii qi-i stringe in braqe. aga cum imi spun frigiorul .rr) . elevii fac aceeaqi plimbare. pe deasupra. urrneazi cursurile la liceu. i s-a qi nizirit si faci pe grozalul! lbtugi il sir-uti pe frunte. Azi-dimineali. plimbarea asta . ingini un cl-ntec. unde domnul Lepic i-a trimis la invilituri pe Felix 9i pe lVlorcoveali. ca si nu starneasc.tapa mai degrabi ii invioreazi decit ii mureazS. de cum aude in depirrare zurgdli. caraghiosule? fi-e greu si-mi spui . poftim.de la un capit la celilalt al anului. drumiri e atat de scurt) incA.i surioara ta? S-a mai pomenit a$aceva? IJn mucos cu cag la guri Ei. da' ce-giinchipui tu.58 JULESRENARD Cind soseqte wemea ca miculii si. Ia te uitd.

numai la tine nu. Morcoveali ar !. incearci si-gi limureasci aceasti purtare ciudate. E absorbit de altceva.lelandru qi sd-i imbri. Se lasi pdguba! !i. Morcoveald. dar: cum ii ziresc. $i nu s-a ferit deloc: ba dimpotrivi.ai mei. mi topesc de dorul lor Imi pun in cap si le sar de git ca un c. . qi din nou se trage inderit. S-a ridicat in vArful picioarelor $i se ceznelte si-l si. rispunde domnul Lepic. SoseqtecAnd nici nu te agepli d numai ceJ ziregti prolipit pe troiuarul din fal5. care-i cauti obrazul. spun. Morcoveali abia rispunde la intrebirile domnului Lepic. La mine te gdndegti doar cend md vezi. uite-l colo pe taice-6u! Domlului kpic ii place si-gi ia copiii prin surprindere.MORCOVTATA 59 Morcoveali-. a$a c. dar domnul Lepic igi salti capul in aceeali clipi. .rea s. cu miinile la spate 5i gigarain guri. Daci stau trei luni departe de. ca gi cum s-ar feri. un cuvant drigistos.. .rute pe taici-su. mi-nghea(. nu reulelte nici de ast. gata. Abia-i atinge virful nasului. Apoi se apleaci din nou. Morcoveagi gi Felix ies din rind qi aleargi la el.-La orice m-aq fi gindit.. Prima oari abia-i atinge barbilonul cu buzele. care e dornic si gtie daci a inceput sa mai pri-nddcerz-la greacd.Vid cA pe Felix l-a serutat. cuprins de nelinigre. De rnine de ce se fereqte?Vrea si mi faci gelos?Aqa se intirnpli intotdeauna. Ziu! spuneMorcovea1.Oare titicul nu mi mai iubeste?" se intreabi el.. in collul strizii.giqez pe rupte. am bigat eu de seami. dati. dar nu-i vine nirnic in minte." Cufundat in gindurile-i triste. Siruti in gol.

La tmducere mai mergE.UIES RENARD Morcaueald: Ala li a!a. unul. a urtat. te mai descurci qi pe ghicite. Mereu te-aud spunAnd de rizboi. DomnulLepic: Aqa o si invei mai bine lecgia.fie qi pe-acolo cineva. Eu.ta. n-am prea multe de ficut. Morcoaealh Trebuie sd. Felix: Pii o qtiu ca pe ap5. Domnul Lepic: $i cu germana cum stai? Morcoaeald: E grea a naibii pronungia. peste sipdmane. Domnullzpic: Ei. Domnullzpic: Ce noti ai luat la ultima compunere?Sper ce nu elti in coadi.daci elri bad la germa-ni? Morcol.ealh PAn-atunci nu stau nici eu degeaba. stingheresc de la rosturile voastre. Felix. drace! $i eu care voiam si te iau la masi in orag. Azi. nu prea-mi place s6 v5. Domnul l*pic: Pe dracu'l $i cind incepe rizboiu! cum ai si-i bagi pe nem{i. Las' ci nu incepe et aqteapti indi sa-mi termin lcoala. E tot aia de ieri. domnu' nu ne-a dat nimic pentru acas. cum stai? Felit: La fel. titicule. tu. titicule. Barem de-ar fi duminicel A. de asta sunt sigur.. .b0 .

. . Domnul Lepic insi il line la distan{i cu mina qi de asti data. cugeti el. Morcoreald: Vai. qi tu rAzi. nici ticerea mahnit. privindul finti !i irtinzand gura. eu zic ci e mai bine si vi duceti la idternat. Nici mutra bosumJlati a lui Felix. -PAni la urmi o si-mi scoli ochii cu tocul ila de dupi ureche zice el. a Iui Morcoveali nu interzie despi4irea. Nu-i prima oare cAnd mi se spune de toc. driciel Era cit pe ce si mi chiorigti.a rAfule u4 gat4lplq$qsg pc3le mi-l virisem singur in cap.MORCOVEATA 61 Domnul hpic: Oricurn. Se apropie hoti.vasdzici de toc te fereai tu! Domnulhpic: Ei.a vezi ci qi eu scot ligara din gum.o si v. Iati deci ci trebuie si-gi ia rimas-bun. uF{oaded bysiefSo TE3E{ -- .d dacA tatii ii place si-l sirut ori ba". Morcoveale altepta cu ingrlorare clipa asta. titicule drag. N-ai putea si-l scoti atunci cAnd mi siru$? Te rog. tare bine imi pare si aflu asta.. Marcoaeald: Nu.rit. Barem penila si i-o fi scos!Oh.coalem noi pArleala.. tL _lrE m |}rr ^II-. titicule. dar uite ce se simte atAt de bine dupi ureche.Acum". iarrii-m6. incat ujt de el. de altcer.riricule drag! Ai dreprare. cau( ii ralrni n aici pini duminici !i atunci ne . Am s. f asta numai din vina mea.. . inrr-o bun6 zi cine ltie ce nenorocire se-ntimpli. Eieu il las acolo mereu.

A . incredinlAndu-se dintr-o privire ci toate lumea s-a culcat. E o Iarmi surd. tura pestegure) !i adorm cu to1ii. pe dinA unrru. Elevii s-au sfecumt i4 alternut. De cele mai multe ori.reaia intre vecinii de pat.tla altul al inciperii. supiritoare in cele din urmd. aici gAdilAnd un b.Pe urmi se opreqtelAngi patul Iui Marseau. cu care sti seari de seari Ia queti. {i.i vine sicrezi ci gAngureala astatainici gi neastAmpirate ron$ie lini$tea ca niqte loarcci.ta nu ma i e o b ra z . $oapteleseintretaie de la un cap. e miez de fruct. pe virful picioarelor gi micqoreazi lumina limpii cu gaz. cu coatele sprijinite de fierul tare. Seamuzi ascultAndu-i istorioarelecopiliregti qi-l fne treaz cu desti.. in care.l um in a tap ar.pini.. pedagogulViolone se ioall. pentru lrigezimea fegeilui ca bu j o r ul . tdrziu in noapte. buzele se miqci stArnind un foqnet nedeslupitin tot dormitorul. Pe Marseau l-a indregit din prima clipi. luloteala biiegilor amuse inabuli treptat.. .iat in talpe. NumaidecAt incepe li flec.62 RTNARD JULES OBRAJII RO$II I Dupi ce a ficut inspeclia obiqnuiti. dornnul director al internatului Saint-Marc iese din dormitor. Vioione iqi pune papucii qi se plimbi cAtva timp printre paturi.ri si-i pesede amo4eala bragelorqi de furniciturile ceJ trec pdni in vArful unghiilor.la cea rnai mici schimbarede vreme.inuiri intime gi poveqti de dragoste. inliqurindu-se in pituri ca intr-o teace. princare rezbatein ristimpuri guierulscurt al uneiconsoane. neintrerupti. dincolo trigAnd pe altul de ciucurelede la scufie. ca gi cum qi-ar trage cete pulin piJeDte. qi-. in timp ce pedagogul mai st. aplecat peste patul lui Marseau. ghemuindu-seca si nu rimdni dezvelili.

MORCOVEATA 63 sev. nilel capul:vrea si mai audi. qi astanumai cAteodati. gi se intoarce stengacicand pe o parte. nu iutotdeauna.d viniloarcle intretiindu. Ast. IisAnd in urmi o pata albi. Morcoveal. de indati ceJ vede pe Violone apropiindu-se. de la vArful trandafrriu al nasului qi pAni la urechile liliachii. u m c o je lli o poilocal. Marseau are de altminteri un fel fermecitor de a roqi pe neaqteptate !i ffri motiv. Palid qi slibinog ca o paiali cu fa4a plne de fXini. simf cA Ji-e drag ca o fat6. avAndgriji de fiecare dati si se risuceasci pAni ajunge din nou in pozigia de la inceput. dreptate . Pune in joc toate iscusinga lui de mic spion: sforiie ugor. vecinulsiu de pat. Obraji-Rogii.a$a . iqi ciupeqte zadarnic qi pAni la durere obrajii qi pentru ce?Doar pentru o patide roqeali indoielnica. .cici Marseau e ingiduitor gi plin de bunivoinli. Biielii l-au poreclit LXmpiIa... cdnd pe alta.ca in glumi. Oricine poate s. incerce asta. $i-arinlige bucurosgheareleqi arjupui plin d e u r i ob r a jii tr r n dafirii ai lui Marseau. Putinla lui de a se imbujora dupi plac a sternit multe invidii. din care pricin.-seari.se ca liniile unei hirfi din atlas sub foila stlivezie. se prefirceci doarme.qi poate pe bun. cum de multi weme intrase la idei.ciulegteurechile binuitor . iI Vocea lui Molone trernurd inibuqit. nepiditi numaidecAtde o roqea(i gingaqi.. cdte un coleg i-apasi degetul in obraz qi apoi qi-l retrage iute.-spAndegte ca vinul in api qi se coloreazi in nuanle felurite. carc se r. Felinarul. iar Morcovea!.Totu. dornic si afle adevirll asupra purlerilor tainice ale pedagogului. il pizmuiegte cel mai mult.i ridici. Deseori.

5i Morcoveapll urmiregte cu privirea cum lunecdprintre rAndurilede patu . pleoapelei seapropie.giochiulde gauracheii. dar nu mai aude nimic.j se apropiepe nesimlite. E incordat pestemisur. tot cevoia sdvadi..RENARD JULES Marseauasculti ginindu-girisuflarea: cuvintelepedagoguluii separ cit sepoatede firclti. dar tremuri ca gicum s-ar teme de dezviluirea unei taine.adoarme. Daci Violoneatingein treacit vreopern6 cu mAna.mutandu-li incet xot corpul.cel stingherit seintoarcepe parteacealalti.Morcovea!. la spilitor.mAngAinduJ cu barbiqonul Iui ca un penel. qtiecum si tdlmiceascilucrurile. cum ai tragecu un cArlig. Marseau s-aqighemuit in altemut.totuginu prinde nici mdcarun sunet.ritrei balonaqe ce inmuguresc in lumini gisegribescsi iasi din lampi-.Di. dorind sdo mireasci li si tmgi spreel. Morcoveagd rimAnevremeindelungatilapAnd6.Seteme der€intoarcerea nea$teptate a lui Violone. igi aminteqte ci a mai incercatcAndva un simlAmant aseminitor ascultAnd pe la ugi. Violone continui in parci de departe. suspinend prclung. cugete Ia celepetrecute. intr-un tArziu. in rimp ce biielii iqi freaci ugurelobrajii infrigurali cu capitul prosoapelor abia . TI A doua zi dimineafi.apoi se ridici. treaz. Soaptide-abiaauzit. IEr. Ca magnetizate. nu indriznelte si se intoarc. Vorbeqte abia deslugegti ce spune. dezlAnat. il siruti pefrunte.trigendu-$i pdturapeste cap. Morcovealea obosit agteptdnd. o pAlnie.lipindu.Se striduielt€ si priveascitinti lampa cu gazaproap€ stinsi.J i separeci urechilei sescobesc pe diniuntru !i seldrgesc ca . pedagogulse apleaci ulo! ca o umbri spreMarseau. s.jdar dupi ce numS.

ins6.cucerirea Constantinopoluluide citre turci. Violonee nevoitsAl duci la domnuldirector. E imbricat intr-un halat larg. Sevedede la doui poqteci-i un m6ncicios. dar biiatul suslineci-i un inceput de degerituri. rugat si gi le vAredin nou subrobinet. dac6-f spun! Pedagogul faceinspecliamAinilor Agezalipe doui rindud. De obicei. Acesta. trisiturile-i sunt grosolaneqi fala intotdeaunacam lucioasi.parci se ziregteo pate vinelie pe mAinilelui. pregitegte in biroul siu verde. iar mai departe.vede ci Morcoveali aremainilemurdare.pieptul voinic. IstoriaModerni. vechide cAndlumeagipdmAntul. dar rispunde firi mAnie. intAidosul.automat mAinile. sau sub pitura cea mai apropiati. lamijloc. reversate pesteguler.sucindu-le iute gi vdrAnduJenumaidecAt in buzunare. r. privinduJ aproape rugitor: -Nu-i adevirat ce crezitu. ca niqtecArceide vili risuciii in jurul unei coloane. biiejii arati. Pedagogul ii poarti pici. De asti dar6. ciznindu-sesi aibi un aer cAt mai cruntJizbucne$te in rilabisind ociri. Vorbeltedstir chiar $i cu doamnele..apoipalmele. la cildur6.La drept vorbind. nici vorbi.serevolte.nos la Marseau qi. Morcoveali. cursulde istoriepe care-lpredi celormari in clipelede rigaz.tocmaicandn-ar Ii trebuit. cu brandenburguri. Nici mustilile-i stufoase gi ochii-i rotunzi nu seuiti upor . luierirorprinrre Bibicule!Bibicule! Marseau se impurpureazi la fafe. Violonenici nu seuiti.el stabilelte puncteleprincipale: aicicidereaImperiuluiRoman. iar cregurile gatului.qi degetele butucenoase de mas6. careii inconjoari.i se unduiesc incet !i ritmic.MORCOVEATA 65 inmuiatein apir Morcovea{A seuiti dulm. sculatdis-de-dimineale. ding. Tegindu. careincepede nu seltie undegi nu mai are cap6t.

r Morcoveagi gtie cu cine are de-a face. le mai amti qi invers: intai pe fa1i. apoi pe fafi. ficAndu-i pe togi si r6. Cu o voce care te bapJi-nsperie$. si i. spune Morcoveale. biiela. E hotirat sd infrunte orice. de parce i-ar fi intrat doui musculile in ochi. Ori pocneqte in plin. cu capul repezir inainte. Aha. Nu se miri defel de adta blandefe. conqtiincios.NI-a trimis dom' pedagog si vi spun ci am mainile murdare. Patru zile de arest. cu qapca intre genunchi. dom'pedagog imi poarti pici! Aha! i1i poarti pici? Opt zile. insi nu mai di demnitatea sa il impiedici si se foloseasci qi el de r iclenie. Cici domnul director are nevinovatul obicei de-a mai cArpi din cAnd in cind cu dosul palmei pe cate un elev mai indiritnic: pleosc!Dibicia celui in cauzi e si prevadi lor-itura gi si seaplecela timp: a!a.Morcor. da' nu-i adevdrat! $i.directorul intreabi: Ce este? . Se inlepeneqtein Ioc. ori se lasdpigubal.ede!i. iqi proptegtepumnii incleqtali de marginea mesei qi se ridicS pe jum.66 IULESRINARD Morcoveagi sti smirnA inaintea lui.Ba. risucindu-le: intAi pe dos.eali giarati iardqi mdinile.A doua oar. . beie!a!! -Domnule. directorul ili pierde echilibrul.tate din scaun. iqi incordeazi picioarele qi agteapti curajos scatoalca. ca se nu fie stanjenit catqi de pulin in milciri. Ce prostii? intreabi el riguEit.di pe-nfundate. spune Nlorcoveali semeggi curajos de-a binelea. ca dovadi. $tigi. nu-i adcvirat? tune directorul. apoi pe dos. dom' pedagog qi cu Marseau se $n de prostii! Privirea directorului setulbud numaidecat. ca li cum ar vrea si-l izbeasci pe Morcoveagi drept in piept.

Literele ma sunt ca turnate. pe care troneazi. Elevii fac cerc in jurul lui. capul. pleaci mai degrabi. pare ci-i luat pe nepregdtite. MorcoveaJi qoviie. la catedri. pe care sclipeqte piatra verde a unui inel. MAna-i frumoasi.lui Violone i se dau papucii.terne o iscilituri in josul paginii. in urma unei scurteanchete.Pleacd!i ista Ia fel ca alfii. firi sAscoati o vorbe. ia ur aer care vrea sA pari stAngaci !i plouat. uite ci-i cereaminunte. dintr-odad incurcat. Are un ralent IirA de perechela scrisul etichetelort Caietdeteme k knba greacy'apalindnd eleaului. IV in aceeaqi zi. pe hirtie. plec doar pentru catva timp. A..MORCOVEATA 67 Morcovea!. spune \4oloqe. ili vAri sci6rlia de maimuloi in calota v.de parce s-ar teme sl nu prindi mucegai. seamini cu literele de pe firme. O si mi reintorc.Internatul schimbi mercu personalul. Directorul alteaptd. aproape o ceremonie. vede ci nu-i vin cuvintele nimerite qi apoi. Aproape togi il indrigesc.. $i ea cade ca o piatri in api. o scoatela iveal' turtid. ori ca o pernili. piezig. intr-o unduire insoliti . cu viclenie ascunsi qi ficAnd-o pe ruqinatul. se zg bulelte pi se ghebogeazidin ce in ce mai mult. E un adevirat du-te-vino de pedagogi. Dar nu se gaseqte nimeni si-l creadd. ridici qapcabiniqor pXni la birbie qi incet.tuita.E o plecare miqcdtoare. . Se altepta (poatenu-i prea tArziu) si se pomeneasci cu una dintre cirloaiele de istoriein cap qi. qi pentru ci-i cumsecade. lunece cu elegan{. igi face spinarea gheb. cind colo. Creturile i s-au strans toate ca un colac. dupi qapci. Bincile se golesc. duce mina spre genunchi.

prind ei mornentul. de qo4ul alb mAna cu toare cinci degeteleinmuiate in nisip umed.Srati capodoperd. Se inlelege de la srne cd btul e ficut dintr-o singud ftdsituri de condei. care umblau creanga prin curte.hnili de plecarealui. biiegii dau buzna cu rogii.zimbind miEcar. \1olone. Cindsa. ca si o gise$i.cioasetotodat. Coada parafei se ritece$teJse pierde intr-insa. neliniltit. carc formeazi parafa o ader. s-a oprit respectuosla cAtiva paqi in urrna peda_ gogului. impresurat. parcS ruqinat. tulburat qi silit si recunoasci faptul ci-i pare riu dupi pedagog ca dupi o r. care se slmte rcgretar. Pini una.de "are puqriirtu mai sl]rqeaus. Algii. agelali dc barcle de gimnastic.Unii. Obrajii lui llarseau sunt rotii ca bujorui. Togi sum loarte md.a mai la o parte.are cochetdriasi plece in timpul unei recrea_ fii.scati !i degetele riqchirate din pricina sacAzului. incAt ai ztcecd-ssulemenigi. dau din miini in chip de rimas-bun. spre el iiri . ii bate pnetenelte cu palma pe obraz qi. Trebuie si te uili de loa{e aproape. !i cu fruntea niduqiti gi cu m6iecile suflecatc. Violone a nimerit o implerituri de linii numiti lleuron. intr-o zi.eriqoari. se opresc la mijlocul unei tumbe sar jos. Cand apare in curte urmat dc un servitor ce-i duce cu{Arul. Esrela prima lui mare durere sufleteasce. mai calmi.sd cauli indelung. prilej bun penuu un pehlivan de biiat si_i lipeasc. se ciznelte sa-sismulgi pulpanele rcdingotei. O dati. sti insi ce\. nipidit din toate pd4ile. adici se-!i arate nemulfumirea umflindu-qi obrajii qi bAzAindca bdrziunii. El le stange mana.68 IU L E SR EN AR D de Lrn vartej de linii regulate !i capr. \lolone se indreapt. Sewirorul. Se inleleg siJ biziie pe director cu primul prilej.sie. alta se amirisc unii pe al$i. gXrbovit de povara cufirului.rimAnAnd cu gura c.. liri si qi le sfi. se minune/e..

ti fie labelg Morcoveali. siracu' de tinel spune doamna Lepic. nici un articol din prospect narprevedeasta. tr-alt ochi de geam. A ghicit intocmai: Morcol.gi ele il muqci de parci ar 6 insufle$te. Galben la fa15.inqur. Negre mai trebuie si-. izbind cu pumnul in. doamna Lepic ii pune sd se spele pe picioare. VAri mana dreapti pdntre cioburile rimase in cerccvea. De ce oare? Doar triiesc amdndoi alituri ii duc aceea$ivia16. Ruiinat. Neghiobulel spunepedagogul.dar Morcovcalir.dupd trei luni. de unde se iveqtemutra pocite !i silbatice a lui Morcoveaqi. mAnjindu-se pe fagi cu sAngele ce-i qiroieqte din mAna zdreliti. nu s-auspilar nici micar o singud dati.MORCOVTATA 6c) pic de stanjeneale. Togi ochii se ridici spre ferestruica z. cici acolo.eafe e intotdeauna mai murdar pe picioare decAt Felix. dupi r. daci vreaul PADUCHIl De indate ce Felix qi Morcoveaji vin acasi de Ia inrernat. E o misuri bine-veniti.pune. intirAtat. sub acelaqiacoperiq. dproape ci nu qi le mai recunoaqre. Firegte.Acum elti mulFmit !i tul Pii ce! strigi Morcoveaji furios. Pe el siJ sirugi qi pe mine nu? $i. De altfel. in trei luni de zile. ca un pui de jivini inchis in cuqci. nici picioarele lui Felix nu pot si fie prea albe.brelid a arcstului.cand tocmai se aude un zingAnit de geamurr sparte. apoi il ameningi pe Violone cu pumnul insangemt. adaugi: $i eu am obrajii roqii.um . cu pirul in ochi qi dezvelindu-qi intr-un rdnjet dingii albi. li le cufundi in ape .el se strAmbi in toate chipurile.

il impunge cu cotul. Oq de la bun inceput. cu miinile aqezate cruciqpe genunchi.Zipicit. -Oho! face el. intr-un tArziu. Se simte privit. di fuga dupi un lighean. Potrivit obiceiului siu.o la r lu r io a r a . iqi arati bucuria de al rcvedeadoar necijinduJ.arboase. dar inteligent. nu mi-a scipat! $i in timp ce se qtergenifel cam ingrelolat de coama lui Morcoveali. domnul Lepic ii trece mina prin la1e.ca o rufi. cu laple crescutepeste m6suri. Domnul Lepic.5i \. un strat de jeg se lajeqte. Recite[tecertificateletimestriale ale biieflor qi mai ales insemnirile scrisechiar de mana domnului director. dar nu vrea intotdeauna". domnul Lepic se plimbi de la o 1ereastr6 la alta. Cum $ l-am nimerit.CAnd vine acasi. peste cele doui perechi de labe s|. $i despre Morcoveagi: . Va ajunge depalte". !i Morcovea{i rAde din toati inima.. topindu-se de plicere. Acum. un pieptene des. doamna Lepic ridici bralele spre cer: -Nici ci se putea! se tenguie ea. ca gi cum ar vrea si-i ornoare piduchii. niqte olet i n t r . Despre Felix: . Ai sii il gisesc parci gi mai slut sub chica roqcovani. care gi Ie ld.. Dumnezeule mare! Halal si ne fiel Ernestina. ldri zdbav6. Cind pleaci de acasi. se distinge.7A RENARD JULTS cu dibAcia unui scamator Nici nu-l vezi cum ili scoateciorapii !i cum ili veri picioarcle alitui de-ale lui Felix. .fiie pe tot fundul hArdiului. natoarea incepe. Gindul cri MorcoveatA poare disrinqeii inreseletre 'e pe tof.. E gluma lui favoriti.Cind vrea. ii trage un bobar:nacpeste ureche. letiloJ ai !i tu treabi. potrivnic oriciror efuziuni. el iqi inmoaie picioarele. ln acesttimp. coplegiti. Ernestina aduce un lighean.pocnind din unghii. a !i omorat unul.

hi.grijulie. picioarele . scuturand pumnul spre l\{orcovea1i.teali. Doamnalzpic: Ziu. Domnul l-epic sti cu miinile la spateqi e numai ochi. cin' si te mai priceapd? Te-ai ficut mare. cu cealalti gine.-um iqi friminti picioruqele scurte cat un cipelel de geand. Cu o mAni ii derparte pirul de la ridicini.carepi.MORCOVEATA 7l Piapdni-mi intii pe mine! urli Felix. din pricina oletului. ca gi cum ar fi un striin curros.ine.A-n api. N{orcovea15. Toli fac roati in jurul lui Morcoveald.. spune Ernestina.care tace gi alteapti sA-i vini qi lui rAndul.'[i r ezi bine. cnnd colo.de la prirna piepdnituri. Se leagini pe apa din lighean $ mor la iu.. optJnumiri-i. ca si-i inece pe to!i. spuneErnestina. Sunt sigur ci mi-a dat qi mie. piepteneleqll cautA in cap {iri sI strimbe din nas qi {iri teami ci s-ar putea alege qi ea cu niscaivachiriati. Felix. Felix. ar trebui sa-!i fie ruqine. migci ligheanul gi aduni laolalti pddu. Tu e$ti gata. Inci unul! ii di Ernestina de qtire din cind in cAnd. Ernestina igi inchipuie ci a dat de cuib qi.Hai. cireia ii place si se sacri{icepentru ceilalli. la intimplare. Ii pune un qervetpe dupi git gi apoi dd dovadd de o indemAnare gi o ribdare de mami. Morcoveagi il intrece insi. Se riciie furios cu unghiile prin cap gi cere o gileati de ap5. vai! Ar trebui o lopati gi-o grebli! se viic5rclte fata. cdci sunt puzdeie. albi de matreale. Felix. qi de fiecare dati Felix tropiie cu picioarele in hirdiu. n-o si te doari deloc. elti omin toati firea. Potole$te-te. Ernestina ili vede cu serg de treabi. ghemuit pe r. Vai. O si-i numirim qipe-ai lui Morcoveagi.n-aveai decAt vreo lapte. a cules doar cAliva.

Ascultd ce-qispun eu. nici ajutorul alor tii. Linte si fie? Ziu dacd. De carc ori il intalnelte pe Morcovea!. $i-qi viri degetul. pieptenul e de vin. aldturi. il iscodegtecu ochiqoriiei riuticioqi gi miopi. lasel cu piduchii lui. acasi. . mA zgane. se opreqtein loc.nr r u ozi. dupe cel pune la soare. Ernestina?Domnul ista delicat nu-i mullumit de tine. Acum qtiu cA o si trebuiasci si mi parfumez. \-am \cor de. ce plicere simli si te lagi pradi lighioanelor istora? Tot capul gi-enum a i s an g e . BitrAna seapleacipestelighean. Biiatul meu. de parci ar vrea si guste. abia aici. Bitrina Marie Nanette e cea dintAi care se apropie. infteabi ea? Morcoveatinu respunde. !i le vezi. fetigo. Si-l vadi tot satul. qi pare si ghiceasci muhe. ar trebui si-mi cumpere nigte ochelari.? Vasizici aqa ii mulgumegtitu surioarei tale? L-auzi. nu glumi. ca s5-gicrape obrazul de mqine. Morcouald: Asta-i din pricina pieptemrlui.Ma in e dau din nou iama in ei. mamico. Doamnal*pi.ar g ro s u l. rogu-te. ajungi s. $i tu nu ce nici sfatul profesorilor. ia ligheanul qi puneJ pe zidul gridinii.c: Aha. Spune. Daamnalzpic: Si tu.rrral vid. Peduchii insd te minanc.diJ incolo pe mucenicul ista indirAtnic..se aqazi gi el de staje. clitinAnd din scufia-i neagrd. Morcoveali ia ligheanui gi iesepe uqi.72 RENARD JULES mai treaci-meargi. Pierre. nu se dumireqtedefel. Hotiret lucru. poate c. Ernesina: C a t a p. Morcoveati. Asta ce-i.

anul trecut nu te-ai linut de carte agacum credeam eu. nici Ia fizici qinici la chimie.Uite. Morcaaeald: Nu. titicule. nimic de zis.Acrrmainsi o si mi tin cu dinJiide carte. Nicio grijn. t6ticule-. e timpul sAte-agtemi pe treabi. Ascultd. imi ceripreamult. tu incearci. Domnul lzpic: Oricum. Anul trecutm-am cam Iisat pe tenjali. vedecd maici-sa nu poatesi-l aude qi-ispuncristir b6trdnei: Ei 5i?Celi pasi? Vezi-1ide-ale matale qi di-mi pace! CA BRUTUS Donnullzpic: MorcoveaJe. la oral iei notedestulde bune. imbufirat qi cu ochii bulbucali? Pun prinsoa-re ci te-au ocirat Si-ailuat una dupi ceaf6. siricupl de rine. vreau s-ajungin scurtl lTeme cel mai bun la compunere: .sunt cei mai tad .Nu-i chip si le-oiei inainte. Umbli cu capu-n nori. nu gi-s bunici. Morcoveali tragecu coadaochiuluiinjur. Altceva vreau eu asculti ce-1ispun. N-ajungeu primul nici la geografie. dar incolonu-i intereseazi nimic. dar gdndescgi eu cu capul ista al meu qi-giplXng de mili.dar nu{i faci temele. avem vreo doi-trei care tocescla asteape rupte . ci-mi inchipui ci pirimeqti destuledin pricina lor. titicule.MORCOVEATS 73 $i tu ce tot pizeqti pe-aici. Morcoveald. Totu$inuJi fegiduiesc sAajungprimul la toate. Ai o ginere de minte grozave. nici la germani. cit€lti ci4i oprite. lnsemnirile directoruluiarari c-ai puteamult mai mult.

74 R EN AR D JUTES si-i lasde cirule pe togi.mimico.biiatule.e mi-atre. carc-mi didea qi.-i inlunzr.Ia mai zi o dara. una.nu meritdosteneala. suntsigurc-o s.$i daci cumvanu reuqesc. Doamna Lepic: Nici eu. mdmico.atuncibarem n-arede e s.-mi pararau )i-o sa strigcu mAndrie gieu. invocvirtutea. ala ca romanul ila numit Brutus. vorbeam cu tata.n-amauzit. si lic cu folosgi pentru al1ii.u la fagi. gi turuia de zor.mico.ce tot indrugi Morcoveali? Ernestina: Eu.ro.-mi dai ascultare. Marcouealfu N-am apusnimic. de se auzeapan6-n capul satului? Ia mai spuneo daLi.. IntAi gi-ntAi.drcptmullumire.tu nu eqtidecAt o vorbi goali!" Domnul Lepic: Las6. Daamna Lepic: Cum nimica?Pii cineameninlacerulcu pumnul.cine"iIla? Morcawald: Matale nu-l qtii. Lasi.caBrutus:.Llt "laturiprietenelri prin cap si figdduiesc ceva. ba da! Ai pomenitde unul . m. te rog si nu faci pe degteptul !i s. Doamna Lepic: Cu atat mai mult.. cu toati ( silinta mea.. mimico. Felix: TAticule.virlute.s. nu iliu . Uite. Doamna Lepic: Ba da. Mortoueald: Bine.O. Morcovealal s-auzim 5i noi. .

. Feltu: Morcoveaqi... Doamnal*pit: Bravo. e ci o imitalie nu preluieDteniciodati cit originalul.Mai degrabi s-ar li. tu nu eiti de-cat o vor-bi goale!. Mi se pare ci nu-gi cer marea cu sarea qi-ai putea foarte bine si faci atAtalucru prcrrLru mama ra.a zrinrat in biraie decdr:d-i facamaici*ii pe voie. vir-tu-te.abrajii spre Si batedi.d (lngdndcu o u)u plAngbeald): .O. rrrirnico (dd ochiifsstz cap.Apoi se arunci in spadaintinsi de un prieten !i mu .MORCOVEATA 75 Doamnaltpic: Vezi si nu! Acum o scalzi." Ernestina: Morcoveali are dreptate. oarc chiar Brutus a spusasta?Nu cumva Cato? Martoueald: Bmtus. Doamna l*pic: Poftiml Nimic nu scoli din copilul 5sta. iar noi o si vedem deosebirea.. qi pe urmi tu. Brutus dsta se pre{bceanebun.lenarea ta. .. Haide odati. minunat! Te felicit. Felix: Uite curn a spus. Morcoveali! Marcoaea!. Felix: Si spun eu. virtr]te (. sunt sigur . cu toate incip. Ba mi-aduc aminte c.i aruncd priuiri sjddnaril: DacL n-ajttng primul la compun erc (tSiumJli. MorcovealSl De ce-mi pare insi foarte rAu.O.Te rog si repegiaidoma ce-ai spus adineauri. cu aur ascunsin toiag.npicior) am se strig qi eu ca Brxtus (ritlixd brulete taaan. tD nu e$ti decat o vorbe goali!" Aqa a spus.lasd bralelesd-i caddde a lunguL torpul E. mimico? DoamnaIipit: Nu! intAi el.

ezinidragii sfbqiagi. mai gindesc la ele. Of. \linunali-va de nouJBrutus. Fii sigur insd ci domnigoa. sdc! Nici nu gtiam de cXti cinste ne bucurim. Dupi aia.arar? Uitafi-vi numai in ce hal e Morcoveal. Dumnezeule. At6. qi uite ce noi il avem.Unul rre c . ei risar. cdtredomn l lzpic Internatul Saint-Marc Dragi titicule. Fiul tiu iubitor . Toiul e se ai un Brutus in familie.ta vreme cet piroanele astea afurisite nu se sparg.op Vorbellelarinelre ca 11n nu toace de doui ori pentru o babi surd. .ezipetele de pe haina pe care abia a imbricat-o. le-ncurci. ii r.. daci te uigi din spate. Nu vi certagi. il confunzi pe Brutus al meu cu altcinevaErnesthla: Poate. silbaticulel Dr N s c R J s o R t LL E U tM o R C o vtAlA C ATRE DoM N U t L E p t c $ t u N r l f R Asp u N5 u Rl ALE DOMNULUI LEPIC CATRE MORCOVEATA Marcoueald.-Brurus. surioari.o 1 1 r' . Sucti-l pe toate !i pi4ile: daci te uigi la el din fap.mi doare.i profesoir:l tiu de la liceu.Nigte buboaie cit toate zilele imi ies pe pulpe. I Doamna Lepic: N-are a face.ii r. Stau la pat. N u m ai ci sein m u l(esc ca puii de giinS . nici nu mi.76 ]U L E SR E N A R D Marcareald: Nu te supim. NidS-jduiescinsi c-o si ies la liman. $i asta numai mulgumiti lui N{orcoveali. epis. M-am tot tinut de pescuit in timpul vacanlei !i asta mi-a pus singele in miqcare. Zac pc spateli doamna in{irmieri imi pune prignile.a Sofia ne predi la istorie tot agade bine ca . pe unde s-o mai fi \.

MORCOVEATA

77

Rdspun su I domnu lui Lepic Dragul meu Morcoveali, Dat fiind ci te pregitelti pentrupima ta impirti,sanieqi inveli catehismul, trebuiesi qtii cd omenirea nu re-aalleptar pe tine ca si aibi buboaiesaupiroane,cum le spui tu. Lui Iisus Hristosi-au bitut piroaneii in picioare,qi in mAini. Dar el nu seviicirea, degialelui erauadevirate. Curaj! Tat;l tiu carete iubelte Morcoteald, cd,tu damnul Lepic Dra96 titicuie, l'e anung bucurosci mi-a iegito misea.Deqin-am ince vArsta, cred ci-i o misea timpurie de minte, Sperc6 n-o si fie singura gi c6 te voi mulgumi intotdeauna prin sArguinla gi buna meapurtare. Fiul t6u iubitor Rdspuntul domnului Lepic Dragul meu Morcoveagi, Tocmaiacum,cAndgie1i-aiegito misea, una de.a mea a inceputs; seclatine.Chiar ieri dimineafi mi-a cizur. Ala ci dac i r u r i o m e s e mJi a mu l l .l a t;l l ;u a reunam aipulin. Precumvezi,nu s-a schimbat nimic, numirul miselelorin familie e acelaqi.

dh
[vSt€f50

Tatel tiu care te iubelte

78

R EN AR D JULES

Mortoaeald,tdtre damnulLepi. Drage titicule, inchipuieqte-1i ci ieri a lost ziua domnuluiJacques,profesorul nostru de latini. Togi biiegii au hotdrAt ca eu si-l felicit in numele intregii clase. MAndru de aceasti cinsre, mi-am pregitit indelung cuvAntarea,presirAnd ici-colo qi cate un cuvant htinesc. FiIi falsemodestie,eram mullumit de ea.Am scris-oapoipe curat, pe o coalimare, ministerialS, qi, in ziua cuveniti, indemnat de colegirmel care murmurau ,,Du-te, hai, du-te odatil", am prins momentul cAnddomnul Jacquesnu se uita la noi gi m-am apropiat de catedri. Dar abia am apucat se desfacfoaia qi si spun cu glas tarc: VENEMTE PROFESOR, ci domnulJacquess-a ridicat furios in picioare gi-a inceput si zbiere: Marq ia locul tiu, numaidecitl Binuiegti ci n-am mai stat pe gAnduri qi am qters-ola iuleali in banci, ir timp ce bdielii sepiteau, varand nasul in carte, iar domnulJacquesimi poruncea furios: -Tradu leclial Drag; t;ticule, ce spui tu de treaba asta? Rdspunsul domnuluiItpic Dragul meu Morcoveagi, CAnd o si ajungi deputat,atunci ai si vezi lucruri qi mai qi. Fiecarecu-ale lui. Daci l-au pus pe profesoml ista al ti.u la catedriJ pesemnee ca si vorbeasci el qi si asculteal1ii, gi nu si vorbegti tu ca si. asculteel.

MORCOVEAIA

79

Mar

eald,cd.tre domnulItpit

Dnge teticule, Am dus adineauri domnului Legris, prolesorul nostru de istorie gi geogralie,iepurelepe carel-ai trimis tu. intr_adevir, mi s-a prmt ci darul ista i-a ficut plicere. igi mulgumegte cilduros. Cum intrasem in casi cu umbrela giroind de api, mi-a luat-o chiar el din man; ca s-o scoatain vestibul.Apoi am vorbit impreund verzi !i uscate. X,tli-aspus ci, daci vreau, la slirqitul anului o si pot lua premiul intAi la istorie qi geografie.MA crezi oare c; tot timpul convorbirii noastre am rimas in picioare qi ci domnul Legris,carealtfel s-aaritat ; foarte prietenos,1i-o repet, nu mi-a ofcrit micar un scaun? Si lie o scipare din vedere sau o impolitele? Nu qtiu gi-agfi curios, dmge tAdcule, si aflu care-i pirerea ta. punsu Rds I domnuluiLepic Dragul meu Mor co!edlb. ' Mereu mi te plAngi de cite ceva. Ba ci domnulJacques te trimite sA stai jos, ba ci domnul Legris te lasi si stai in picioare. Poate e;ti inci prea ran;r ca si pretinzi atenfii. qi daci domnul Legris nu 1i-a oferit un scaun,iartiJ; de buni seam; ci, v;zandu-te asamic, o fi crezut ce staijos. Marao?dld. , ntp dannulL.p;l Draga t;ticule, Aud ci trebuie si pleci la Paris.Md bucur de bucuria pe care ai s-o ai vizitAnd capitala, pe care rni-al dori s-o cunosc qi eu qi unde, cu gAndul,voi fi alituri de tine. $tiu ci invigitura nu-mi ingiduie aceaste c;litoie, dar mifolosesc de acest

nici de-al meu..80 RENARD JULES pdlej !i te intreb daci n-ai putea si-mi cumperi l.c Dragul meu Morcoveagi. Mi-e totuna. Azi. numele noilor tii colegi. Domnul kpic. Iapi.igijur ci pedagoguln-o si mi le confiqte niciodatS. le citeqti. daci dormi qi daci minAnci brne. mi rog.'reaus6 qtiu gi eu. Totuqi. de altfel. e ceeace \. Asta. qi Naua Elai4 de Rousseau. cAnd acum suntem in toiul iernii? Ce vrei se spui? Ai nevoie cumva de un fular? Scrisoareata n-are nici dati gi nu se poate lti daci mi-o adresezimie sau cainelui. Alege orice. Ce-au ficut ei pogi si faci gi tu. De unde pini unde. Rdsfunsu I domnului. de Frangois-Marie-Arouet de Voltaire. care nu-mi par nici de nasul tdu. cdtreMontouald Dragul meu Morcoveagi. starea rufiriei. ca dupi aia s. bliguiala aia despreprimivari. Daci mi le-aduci (c64ile costi o niJean-Jacques mica toati la Paris).. Zadarnic o tot recitesc. nu mai pricep nimic. De obicei ne povestelti ce {i s-a mai intampht. insi.reo doui cir1i.lat pe dinafari. despre insuqirile qi cusururile fiecirui profesor.:rd Heniada.Nu mai scrii agaca altedate li vorbelti de nilte lucrud ciudate. Cele pe care le am eu le-am inv. Sunt tarc uimit de scdsoareata de azi-dimirLeagi. ne scrii al catelea elti in clasi la in#. mi-aqdori mai cn seat:. Scrie cir1i.litud. Scriitorii de care-mi vorbeqti erau qi ei oameni ca tine qi ca mine. Pdni li scrisul mi se pare schimbar) iar felul cum sunt alezate rindurile qi puzderia asta de majuscule mi .

rAnd pe rAnd. . punsu Rd: I lui M arc ou ald Dmg. qi atunci cAnd Morcoveali le priveqte. Aicea-i bArlogul lui. ca si te limuresc cu ultima mea scrisoare.intins pe burt. dar lin sAte fac atent.. aici petrecede minune. porci. dupd cum ii trdsneqte prin minte.Biiatul atinge tavanul cu capul. Piatra zidudlor strilucelte de umezealS. O pulbere rnirunti acoperi pimAntul. Un cuvAnt la repezeali. Asta nu-i o c mi. ingrimideqte praful de jur imprejurul turului qi apoi sti aqa. Uiti de lume. de tunet l-ar putea tulbura. Presupun ci de tine insuli. . binuiesc ci vrei si-gi baqijoc de cineva. Doar o bubuituri zdravini. Cdteva urzici lungi pi firave impodobescpragul. cici nu mai are uqi.:era scrisi in aerszri. titicule. Cu mAna adusi in chip de mistrie. ii apa4ine pe deplin lui Morcoveaji.MORCOVEATA 81 buimdcelte. cu mare disprel pentrrjucirii.Pe scurt. care mai mult te incurci. iepuri. pentru toate vacanla. nu se mai teme de nimic. Pitrunde inAuntru fir. Cu spatelerczemat de zidul neted.. gol acum. cu picioarele indoite !i mainile incrucilate pe genunchiJse simte la adipost lsitare bine. Nici c-ar putea s6 ocupe mai pugin loc. Maicuseamiiiplacesifacipatru cuiburicupoponeaja cate unul in fiecare col! al cotefului.Tu n-ai bigat de seami. i separ o adevirati pidure. C ofl TU t Cotelul ista mic prin care s-au perindat. giini. nicio greutate.

cand abia picurand.eqti aici? TAmplele-i zvicnesc. Morcor. paqi.scat5. cu prir. iqi destindeun pic midularele. Iar piianjenul aluneci intr-acolo. se perpele. a1arm5. ceva mai in largul siu. Nlorcoveagi. o musculili s-a prins intr-o pinzd de piianjen qi bAzAie. Morcoveati sti in capul oaselor $i-l pandelte. Chemiri ce se apropie. qi simte cum niqte ochi scotoccsc prin intuneric. Dintr-odati.se zbate. Morcoveagi! \Iorcor. in sufletul lui irtunecos de repure.82 R EN AR D J U L ES Zoaiele de la bucdtirie. AcuSi-acusi are si urle de spaimi. cind puhoi. Illorcoveagi se face ghem. de-a lungul unui fir Are pAntecul alb ca miezul de piine. Pe unde o fi umblnnd? Paqiise depirteazi qi Morcovea4i. in picioare. trimit adie de recoare. O zan'i cumpliti ii umple deodati urechile. setosde singe. O clipi rimAne atarnat in aer. Asta-r tot. Pe tavan. alteaptA nerebditor sfe-r$itul. chircit li nelini$tit. pe gura jgheabului.eali! Un cap se apleaci in prag. tinandu-qi risuflarea. Piianjenul urci iar. stArnit. GAndul lui umbli incd pe lungi drumuri de ticere. .pustelte inainte.te. ca qi cum ar r. str6ngindu-qi labele in formi de steaQiincle5tandu-li prada.Sti cu gura c.rea si-qi ceari partea. indesdndu-se in pimant ti in zid.irea incremenitd. ti atunci cind piianjenul. el se ridici. Nu-i aici dihania.rali se alaze pe pdmAnt !i se inchide din nou in el insuqi. care se scurg ceva mai incolo. se n.

Vor fi singuri. A pus cea.gistoase.bucuri-tegitu cat mai poji.: -Hai.$i.o alint6 cu nume dr.. Bubuiturail niuceqte. siracade tine. se opregte. darvezici. -Ei. mai buni decatmaJele de pui !i decatresturilede la micelirie. saturi-tel O mAngAie pe spinare. Mda. PIStcA I Morcovealia allat ceva: la pescuit de raci. impinge pisicaintr-acolo gi o lndeamnS. ai mincat? intreabe Morcoveali tot mangAind-o. visarea-i siricicioasi di de loc neted.linge fundul gi buza ceqtii. -Ei. El gtieo pisici urgisiti. la o ceagcicu lapte..S-ar puteasi fie acologi un gobolan din vreo gauri.apoi igi linge mustifle indulcite. I separe ci pAni qi cotelul a sirir in aerriar atunci cAndfumul serisipeqte. dar Morcoveali nu-i ligiduiegte decAt ceagca cu lapte. se face biltoaci gi priade si codeasci.ii lipeqte leava carabinei de frunte qi apasi pe tdgaci. n-am putut s-o. gata. asemenea unei guvile de api impoverad de nisip.caintr-un co\. mai devreme saumai tarziu. o urmiregtecum lipiie de zor gi seinduioqeazi. pe urmi. pentru ce-i bitrani.terpelesc decit pe asta. O poftegte la el in cote1. vedela picioarele salepisica. bolnavi qi cam chelboasi.privindu-lfntX cu un ochi.MORCOVEATA 83 $i indad. betranico. Zic2tnd acestea.ai mai pofti tu o ceaqci. gtiu. . Pisicaa isprivit laptele. carneadepisi_ ci e ceamai buni momeali.

ro rir.i in sdg el. o in. . ba incrcmenelte liri si scoateun sunet.p. pisica ba zgArie nebuneqteaerul cu ghearele. mai tdielte.. atat de indArjit. Morcoveali nu-i un ageamiu.cu dinqii inclegtali qi veneleumflate.in c"a!ca. fie la indemnul altora. dar nu face nicio sforfarc s. . $i Morcoveagi rdmArie ca o stane de piari. Morcovea!. inccarci mai intei unele zgindireli previ. Pisica se cutremuri din tot trupul !i asta parci arat. dihania nu vrea si moari. Gata si-gi dea duhul.ba se chirceqteghem.t i . cu faF lipiti de botul pisicii. si n-o slibeqti o clipi.A ucis pisiri silbatice. cu ochii pironili in ochii ei.AzvArle carabina cAt colo. indeiit de gheareleceJ zgArie pini la sAnge.ngereaz. Agadar se pricepe.un cAine. ltie c.Pierzi timpul gi nu mai ajungi si-i vii de hac. se te avanf la nevoie intr-o lupti corp la corp.. . cea izbivitoare. Ba ai zi . s. Nici n-ai zice c-a mririt.deqte o milS prosteascS. Te pomeneqti neputincios. e . . dac.buDe.Cine spunea ci pisicile plAng cind mor?" se intreab. e pribuqeqtela pimint.zitoare. incit ai crede ci {iecare lovituri e cea de pe urm:. infiorat de ciutitura galbeni a ochiului nevitimat. Altfel te n. se urneasci din l o . se (ldrinape picio a re i" . Prea s-a lungit povestea asta. Incepe si-qi piarde ribdarea. Se i na b u p . ia pisica in brate !i. La naiba! $tiu c-am lintit bine.84 RENARD JULES O jumitate de cipipni a zburat pe undeva gi sAngele se prelinge din cealalti in cealca cu lapte. te inveriunezi. Apoi inhagdpisicadecoadiqi-o pocneqte de cAtevaoricu carabina in ceag. fie pentu plicerea lui.anu me c a s a n u \ F piardi nici micar o picituri pejos. trebuie sAte gdbe$ti. animale domestice. c...

din mijlocul trcstiilor.. pufiie. Se ivescdin api lepeni. Morcoveali incremenelte de spaim. Pirinlii qi prietenii casei. Morcoveali ridicd incet belul unui la1 qi ce si vezi: nigte raci uriaqi ies la iveal. apoi o ia la goani !i se face nevizut. Cu puteri insutite.a sl ar r e e ar! de lJ piepl. $i in timp ce le arat. Bucigi de pisici sclipescin apa limpede. ala.MORCOVTATA 85 II Acum Morcoveali zacein patul lui de fier..-i dea una ca sd-l sileasci s. urmele unei cruzimi despre care mai tarziu. Morcoveali doarme qi . in lalurile de prins raci. ascunzand poate niluci strivezii. se duc sd vadi locul dramei. tac. mai reu ca un sobor de cumetre. Ahl spune maici-sa.nruJs p isi.vrend s5 le amte ci nu au de ce si se team. daci n-ar face atAtazarvi. . O pAcli alburie luneci peste livadi.or povesumereu. Qi racii il impresoari.ar trincini qi n-ar luqoti atata. pe luciul ciruia razelevii ale inevitabilei lune se miqci $i se intetaie ca andrelele in mAinile cuiva care impleteqte.'iseazi: Se plimbi pe malul unui pirdu.. lucioqi. qi crescintruna. Plinuind parci s.chema$ in grabi. Un bou se apropie de el.J nu mai poate fugi. in seile de r-egheale familicr. qi abia i_am . tropiind cu copitele de se aude pAni la cer Ce liniEte ar Ii daci pdrAul glraliv n. V a dsigurcd p e min e n u mA imbdlileaz. aplecandu-se sub tavanul scund a1cqtegului. Morcoveali umbli cu mAinile la spate. se opreqtein loc. r.

tori. Altul laEnelte. A inceput vrcmea litatului. stingaci. ii gas. sepoticnescpe piciorugeqi cad pe genunchiilor coljuro!i. Cei de-o zi. Ochii i se deprind treptat cu intunericul gi deslugegte limpede totul. printr-o deschizituri. fermierul Pajol mai numiri rreo doi-rrei mieluli. fnAnd un fir de len in bot. ca si se ridice indati.patru bep neindemAnaticcioplite. pe care maici-sa abia l-a adus pe lume. $i Morcoveali rAde singur de spaima lui. plini de viap. mielugii s-au qi apucat si-i molfiie pantofii sau se proptescde el cu picioarele dinainte.il alungi.cliit tot.n. asemenea copiilor puqi pejoaci in curtea unei lcoli. riticigi p ntre mamele lor. -L-ar da la doici. Unul mititel. Asta-i o mami rea! spune Morcoveali_ -Pii dobitoaceie-sla fel ca oamenii. E un miel. clitinAndu-se pe piciorulele lepene .86 JULE5RENARD Seintind spregAtlejul lui. plipanzi. stingheriti de bdqicaumflati de api care b6ldicAie neincetat.ca o ghiulea. impingAnduJin letui cu botul. Un ghemotocii zbughelteprintrc picioare gi lui ii sareinima din loc. .. in fiecare dimineali. gonesc in zigzag. Morcoveali nu indrizneqte inci si-imAngaie. spunePajol. Mai cutez. Maic. se tArilte anevoie. O ILE Morcoveali nu zdreqtela inceput decAtun fel de ghemotoace seltdrele. Cum mai trosnesc! $i iqi casci larg cleqtii. nici vorbi.t. carc scot niqte dpete asuritoare qi invelmiqite.-sa. BitrAnii {itagi devreo siptimAni sezbenguieopintindu-se pe picioarele dinderit.

Nu-i greu si lc imblinzeqti. maicd-sase imbuneazi. Mielul s-a linut dupi ea. nici pomeneali de hoale de copii.Cu toate astea. mieii le deosebesc. Apuci oaia de cea{i qi o duce deoparte. r'umegi cu o linitte pline . 9i degilui Morcoveali i se par cd toare suni la fel. stiruie Morcoveagi. scAncind. reia r.Numai ci asta nu line mult . . scuturat de fiori. $i aproape c-ar vrea si astupe botul unei oi ca si vadi care-i adevirul. se ridici pe picioruqele-i plipinde . din cele patru colluri alc tirlei. vcstind vremea suptului. numai si se lecuiasci. De ce si nu dai miclugul in grija alteia? -Nu l-ar primi. inr-adevir. cu nu-mi schimb gAndul. GindeqLe adancla asemuirca dintre oameni 1i oi )i )i-ar dori si ptie numele fiecirui miel in parte. rispunde Pajol. Ciudat. mormiie Pajol. Sunt atAlia pe care trebuie si-i hrineqti cu biberonul bibcroane din alea cum sevAnd la spigerie.MORCOVEATA 87 Cam aqa. -Aici. .cu botul inlelurat intr-un soi de peltea tremuritoarc. la tdrli. Oaia mesteci cu un crinlinit de rozitoare. in timp ce ei sug. dacd se intAmpli Si scap5. Cum si $-1 limureqti? Pescmneci asculimea mirosului e totul. instinctde familie la caierele asteade ldni. miicugele lor. spuneNlorcovcafi. spune Pajol. a lEtat greu. -Da. iar miculul. Acolo-i leagi o mini de paie pe dupi gat. cu pAnteceleincordate de impunsitu le boturilor lacome.siincearci si sugi. intr-un larc. bch6ielile mamelor se incrucileazi.orba Pajol.pini la urmi.$i crezi ci seimbuneazimaici-sa? intreabi Morcoveali. cici liecare da buzna drept spre ugerul maici-sii. ca si o cunoasci.

Nimic nuli scapi. doui ca astea ar putea si infulece capul unui copil ca pe o pruni. $i-l indeamni pe Morcoveale si gusie apa. .incuviingeazi Pajol.-i spune ci a pierdut-o. Vai de ea! MorcoveajA o strangeintre degete. egreprin lina bogarda unei oi !i s. O s. Pune cipuga in palma lui Morcoveagi qi-l indeamni.ca $i cum ar pica miziriche. -E curatjgheabul dumitale. ar u n r d injgheabror re-i pica in min ri.o stdvelte. nilte qinede rcati !i o lopad hirbuiti. ghiftuiti. n-am ce zicel rosteqteel cu subinleles.oare cu unghiile la iveali o cipugi galbeni qi dolofani.Morcoveali vedeinjgheabul cu api un capit de lanf. Cudnd. l1i mulgumesc. Ca si fie mai i n r i r ir oa r e . Parcx n-ar fi doar o singuri cipuq6. Chiar aqa. Agigati in iesle de o vergearo sarice virgati pare si p.88 RTNARD JULES de nepisare. dus pe gAnduri.i suie mai departeJspre cot.Morcoveala simte nilte piqceturi in degete. Dupi cum il incredinleazi Pajol. Pajol scoro. singurici. nu se va mai auzi decAtfoqnetulfAnului mestecatdomol intre fflci. Morcoveali. si o strecoarefratelui ori surioarei salepe dupi gdt sau in pir CApula s-aqipus pe treabi seinfige in piele. Vrei o cipugi? intreabi el. rnai asculti cAtevaclipe behiielile ce se liniqtesc trcptat. spune Morcoveali. Pil eturileasrea ajung iule la inchejelura miinli .Sunt sigur ci vrei si le laci sAngelemai vanos cu fierdria asta. apoi iqi lterge mana pe spateleunei oi. qi s-ar fi pus si-i roadi cotd pani h umer.zeasci oile singuri. daci vrea si rAdi 5i si faci haz. {ir6 ca pajol si bage de seami ceva. liri. uriaqi. pdntecoasi. ci o puzderie. si qtie despre ce-i vorba. -Cum nu.

domnut Lepic ii di voie lui Morcoveali si se duce la naqu-siu.r. . Ai venit. doar de Morcoveala ii place. si nu tragi undip. naqule.trAn nu le tulburi cu nimic prietenia.. iar ea si inceapaziua cu bine. pdni nu vezi pluta alundAndu-sedc trei ori. Nasul. $i rimdn prieteni brni. ba chiar si gi doarmi la el. in care az. pe care-i pune degrabi la ricoare. . Mi-ai pregitit undila? Ne-ajunge una la amAndoi. Cind naqul zice da. Totu-i si bagi de seami.coveali. Nagul se aqazi pe rnalul apei gi desfiqoari {iri gmbe ata undi{ei ali buni. pune la foc o oal6 mare cu fasole. Nagul e un bitrAn ursuz !i singuratic. Apoi inlepenelte cu niqte pietroaie pr. cugeti Morcoveali. in cinstealui Mo. dar el s-a obiqnuit !i nu se mai supiri: mania asta de bi. Morcoveali deschide uqa hambarului qi iqi vede undip gata pregitite.Nu prinde decit bibani mari. Nu iubegtepe nimeni. Bagi de seami.Daci aqa-i place lui. firi sil imbri_ Iteze. aeum. care de obicei nu face mincare decat o dati pe sipt.irleqi o bucati zdrav. de Florenla.. A. manzuleJ imeabi el_ Am venit.. Pe urmi se duc la pescuit.a-l necijeqte nagul intotdeauna. ii spuneel lui Morcoveali. infofolif intr-un lterga! ca pe niqte sugaciin scutece. qi de-a-ndoaselea. eu n-arn nimic de zis.n.MORCOVEATA 89 NA$UL Uneori. care-Sipetr:ece viata la pescuit sau prin vie.-jinile lui grozave. ii spunecd e musai si dea pe git o cani cu vin. tu trebuie si ingelegiba.. e de pirere naqul.mani. de slininS. rispunde Morcoveali.

!aptesprezece. nu mai scapi. NaSu[: MAnzule. NaSul: Daci eqtigdgiup qi . imi pune qi mie. nici aia gitid de mama nu-i mai prejos.$i-l indoapd pe Morcovea{i cu lasole alb. Marcauald: Parcii se topegtein guri.rfurie. Cind\ipune ei in fa. dau buzna. nu-nsean'ni nimic: peqtele doar ciocinelte. proqti. $i totu5i.. Qaisprezecc. aia scrAlnelte 5i crinline intre dinli ca alicele intr-o aripi de prepelili. Niciodati nu-i prea tirziu. Nu-i vorbi. CAnd a isprdvit. Pesemneci ea se zgArcegte la slininn. spuneel. stdge citre na$u-siu: optsprezece!. -Nu existi nimic mai bun pe lume. Lui tr{orcoveali ii place mai mult si prindi porcani. La a doua. Se descalti. sesatureea.. dar mie-mi place si fie fiarti bine. qi Morcoveali scoatecete unul de frecaredati cAnd arunci undila. CAnd naqul vede ci soarele-ideasupracapului. Pun prinsoareci la maici-ta acasi nu te prea scoli#tul de la mase. am isprivit qi eu.Nasul: Cind safundi prima oari. liri si mai gini socoteali. intri in ap. mi-ndop qi eu. imi creqteinima cAnd te vid cum infuleci. mr-i la fel. se duc si prAnzeasci. Daci i-e foame pan. iar porcanii. tulburand totul in jur. A treia oari gata. se schimbi treaba: inghite momeala. qi scormonelte cu picioarele nisipul de pe fund. Mai degrabi mulc dintr-o cazma decat sA minanc fasole nefiarti. Abia mai are timp s.. MarcaueaJd: Asta depinde de pofta ei de mincare.90 RENARD JULES Marcareald: De ce de trei od? .

cand vrea si-l chelfineasci pe frate-meu.taie. Odaia e rece. de-aqaveacuraj! Eu qi Felix ne-am luat adesealab. Vasizici a bigat frica in tine. ugor de spus. pe fin il trec nidugelile. Oho. de dragul somnului. daci maimula asta ar fr copilul meul Dracu. NaSul: $i eu. nagulel in afari de asta.iete. si mai ingeleagi! SfArgesc ziua in vie. Marcaueeld: Sau mai degrabi eu sunt.MORCOVEATA 91 Morcaaeald: Ehe. {ie de-adeviratelea. qi zeu de n-o face si se lase pi. Uite. nu glumi.la carc n-o infricoleazi de ajuns. unde Morcoveagi cAnd se uiti la na5u-siu cum sapi. e mai bine se nu te scof situl de la masi. b. Vorba-i insi ce doarme departe de maici-sa. care n-am copii. Zice ci Felix e tare simgitor din fire qi nu-i chip siJ inveli minte cu ciomigeala. ai? spunenaqul. Asta-i buni doar cind e vorba de mine. Nasul: Ar trebui si pui gi tu mana pe mitud. aglinge qi o maimuli in dos. in schimb. cAld sti tolinit pe weun maldir de araci gi suge smicelede richiti. Din pricina asta il qi ia cu biniqorul.i. cu ochii pironigi la cer FANTANA Cu na5ul. fie injoaci.guba. el gi inhap coada miturii. i se pro!:pelte in fa!i. gi-n alternutul moale pentru ciolanele betrane ale napului.Sunt la fel de puternic . salteauade puf gine de cald. linAndu-sepas cu pas dupi el. Morcovea{A nu se culc.

ni. NaSul: Dormi. Te-am schimbat. nu !i-a dat prin cap si te ridici in picioare? Morcouald: . Morcoveale se foieqte. minzule? intreabi el.seini. era abia cdt si ineci o pisici.i vid ridicAnd m.92 JULIS RINARD ca el !i a! lti s. ziu. Spune.bugi. nu vede. -Eqti aici. nalule. Nu zic nimic.tura la mama! Ar crede c-ain adus-opentru ea. ce mi mai scirpinaml Erau fesute din pir. I'isam !i te crcdeam iar in llntind.dormi! Somnul insi nu se lipegte de niciunul. ai? 1 . vrea aer. Da. ce-i drept. mAnzule. na4ul l-apuci deodati de bm!. numai cit mi gindesc gi simt cum mi se-nhoarScarnea. te zb. gi-am dat si-mbraci hainele de duminici ale lui Bernard. Apd. n-aude. Sira. Nasul: Siriculul de tine. if mai aduci aminte de llntAni? Moftol)eatA: Ca qi cum aq fi gi-acum acolo. mr gtiu. apir la fel de bine. Dar tu nu te ridicai. gi ce rnai piqcau. daci nu mi-ar fi mullumi inaintr sd-nceapi si me croiascr. ai alunecat!i ai cizut iniuntru: u ai. !i cu.teai. Din mAinile mele ar cidea intr-ale ei $. Stiteam pe iarbi gi mi furase somnul. Cand e gata sa adoarmi. m. Tu tejucai pe buza lintanii. picitosul de mine. Era qi timpul. ul de tincl Bierulde tine! Azvarleai apd pe qurAca o pom_ pi. dar prea des imi spui de lhnt5. Parcd mai gtiu eu la ce mi gandeam acolo in fintini? PAni la urmi. $i bitranului i se face mili de el. Asta e nenorocirea. Dar mi. biliceala ta m-a trezit.

mdnzule? Morcaueitld: Nu dorm. nu mi mai line de mini. Morcoaeald: Acum aSh departe. PRUNELE Dupi ce s-au sucit qi s-au risucit o bucati de vreme in aqternut. naqule.ine. ala mi se gi cur. Di de-atunci nu mai am noapte tihrriti. dar Bernard n-a avut si-!i dea o c. aprind un felinar qi se duc in gridini. un minut. Dupi ce-mi fac somrul. naqule. Ce-ai zice si mergem dupi rAme? trIda. dar atunci. se imbraci.ine gi abia aqteptsi dorm. Morcouald. . Morcoaeald: Daci wei si dorm. Pii da' mie nu mi se cur. Sar amAndoi din pat. f-o dau eu singur $i trage piciorul mai incolo. NaSul: Hai.magi curati. NaSul: Nici eu.dormi. Drept pedeapsi mi-am pierdut somnul. rispunde Morcol.MORCOVTATA 93 Nu. M-arn luat eu singur la rostr ce crezi. Tare m-a5 scula. E piros. Nu pot si dorm cind m-atinge cineva. NaSul: Muqci-gi lirnba. mXnzule. dormi. Rdd eu azi. o clipA mai trebuia si mort te scoteamafari. ar fi ceva.-ea1d.nalul intreabi: Dormi.

iar naqul. qLiu. tu. pe jumagte umplutd cu pemant umezit. [e-a. si vid qi eu. la ea. N-o prinzi decAt daci-i departe de bdrlogul ei. mamei mai ru seame.In zileleploioaseare o pradi imbelqugati. umbli. De-aiale facigrealSalor mei.E destul numai si se gindeasci la tine !i i se intorc .IULESRINARD Morcoveala poarti felinarul. unul. Trebuie s-oapuci dintr-odati !i s-ostrangini(el.main bucili nu face nici doui parale. nu i e r ede rdt pEm i nr din ea. Peqtele crede ci vor si fug5. qi r6. Morcaaeald: Mda. Bagi de seami. Ar trebui mai intAi si le prdjelti qi apoi si le intinzi pe pdine. nici nu puneam cipicii. care migci pe fundul apei. Viermi5orii mici ii minAnc qi cruzi: bunioard pe cei din prune.Ia minAnci. mormiie Morcoveagd.tate in gaur6. nicio binuiali. Le acoperi cu muqchijilav. agaci nu ducelipsi niciodati de momeal6. se repede Dile inhali fir. ugurel si nu le strivesti. di-i pace: o rupi.ci altlel aluneci. Sunt pescai care secalicescpentm o rami. in care pistreazA ramele pentru unditi. A intrat pe jum. NaSul: Astea-scam mari. o cutie de tabli. rima se qi trage in gauri.. Nasul: RAma nu-i murdari. -Mie aproape toate imi scap. Morcottea!d: Ji le dau qi pe-ale rnele.. q-apoi peqtele de soi nici nu se uit. O rame-i tot ce poate fi mai curat pe lume. Se hrineqte numai cu pemanrJli daci o storci. Mai intAi cA le. Peqtiifrumogi nu-i prinzi decAt cu rAme intregi.spuneel citrc Morcoveali. La cel mai mic zgomot. riu fac. De nu m-aq h temut de riceal6.ma n c a . vii.putrezeltepe alelalte. Mi-am umplut degetelede ba-lele lor murdare.

$i cum duhnegtil dar mi-ai fi cel mai drag de pe $tii.Pe celebune le pistreaz. Hm.MORCOVIATi 95 mafelepe dos. intr-adevir. -Mimico. viala durerile de burti. abia trigindu-qi risuflarea.jocul isra e inrerzis. pentru el. Duhneqtidoar a mahorc6. MorcovealScu Matilda sejoaci iar de-a mirele Ei mireasa. d u p 5 cite qr iueu . NaSul: Eh. ii dd de veste Ernestina doamnei Lepic. qi leapini sub gdtealaflorilor de sunitoare. na. !i-ar putea alina toat. lumeaasta. in livadi. Sunt in livadi. pare o adevirati mircasi.daci n-ai tragedin lulea. mdnzule. mAnzule. impodobid din cap pani-n picioare. . Ridicd nitel felinarul. -Nu miroase deloc. pe celevierminoase le dinagului. $ i .naqule. cu limAigi in pir Cu ce-i pe ea. asta-isenitatecumtAl MATILDA $ii. sirutd. Marcooeald: Adevirat. pAni la urmd o s-ajungs6 le minAnc gi eu ca tine! Mi-e fricX doar c-o s6-mimiroasi gura qi-osi simti mama candmi.apuci o creangi qi culegecAteva prune. mi-egtitaredrag. inghilinduJepenemestecate) cu sambuf€ cu tot: -Astea-scelemai bune.carespune.eu n-o sA mi iau dupi tine. Matilda sti nemilcati.Din partea mea n-ai decat. suflAndln nasulfinului.facenagul. totu-i ci egtiom de treabi qi cd ne-nfelegem clemrnune. Felix ii giteqte.

CAndseimpiedici in treni. fii trist de la inceput gi pAni la slhrgit. Un vrej de sunitoareii tragepirul injos. -Au! lipe Matilda. Felixil smulge. La lnmormentare trebuie s.96 RENARD JUTES Impletitemai intAi in chip de cununi.N-are chef de ris 5i rus treipesrre azeun aer seriosj cum secuvine in asemenea imprejur.la nunt5.iesIa ivealS ba o miciulie de mac. remanAnd cu un picior ln aer.in valuriunduioase. Pornili inaintel $i nu vi gribi1i. pebrate. ba nilte bobile de p6ducel. Intr-un tArziu. floile coboaripesubbirbie. Morcovealio alteaptigalant.ici-colo.astaca si sedeosebeasci de Matilda. -Luagi-vi de mAni! poruncepte Felix. Altfel. strAmbAndu-se. apoi liutar din douebeleincruciqate. Uite ce sedesface. . ba o pipddiegalbeni. pe spate. Seinchipuie primargiii salutX. Matilda o ridicb gi o gineintre degete. Merge de-a-ndiratelea 5i bate tactulcu bmlele intinse. pe creqtet.ri solemne. Pornesc mai departe.aritAndu-lein ce ritm sdpdgeasci. li scarfaie qi incolo. e lnzorzonat din belgugcu flori de sundtoare. Zibovescin loc cAt apasi cu palma cununa Matildei.jocul n-areniciun haz.ritgi spune: -Gata. apoi prietenulcarevine cu felicitiri gi cu uriri. apoipreot piii binecuvAnteazi. apoi alaiul sepuneiar in mi5care.pulin depirtagiunul de altul.sedi cAlivapaqiindS. nu mai migcalMorcoveali. pe careFelixo lungeqte intrunalneobosit. serios pAni dup6cununie. i seincolicescpe dupi mijloc qi seaqternIa pamentintr-o coadi qerpuitoare. printre care. AmAndoiinainteazidomol. $i-i plimbi aqaincoace Stali!porunceqte. Felix ii duce prin livadi.acuma-irAndultiul Morcoveali e gAtitqi el ca un mire.

E fricos de felul lui. pupagi-vi. urmati de Ernestina. . Facef-vi qi voi ochi dulci. Morcoveagi iqi ia inima in diali. Pizea! strigi Felix qi-o lterge in fundul livezii. Matilda tremuri gi plAngecu sughiluri. dar de spini nu se atinge. Dindu-qi ifose de om rnare. ca si nu spuni ci nu s"a ales cu nrmrc. $i cum ei goviie: -Ei.impinge portita li intri in Iivadi. stanjenili qi stangaci. care i-a pArAt. Dar iari cd mdmicavine qinzurd. insd-i place si sfi. Morcovea{.rogesc amAndoi. ca o furtune. ce e? Hai. Nu glumesc.MORCOV'ATA 97 -Gata. TrecAnd pe lAngi gardul de miricini. Mirii se pupi. spuseel. sa spuni ea. Matilda ii intoarce pe loc sirutul qi-n clipa urmitoare. Vine spre ei valvi..cu gura ei. pupali-vi. o declaragie acolo. IntAi qi-ntAi nici n-am rogit. azi se simte viteaz.foarte inlepat: -Da' proDti mai sunt! $i-achipuie ci-i de-adev. ca o vidani. nu di niciodat6 bir cu fugilii. in schimb. Nu mi impiedici tu si mi-nsor cu Matilda. Te-ai inroqit ca un rac. aqacA n-ai decat si ranjetti cat poftelti. ci nici nu se gindegte la aqaceva. Stali de parci a1ifi de lemn. la o parte florile ce atarni pe fala Matildei qi o sdruti pe obraz. acum sunteli cisetorili: hai. i-o intoarce Morcoveat.Dd exemplu qi o siruti cel dintAi pe Matilda. Felix ranje!te. Cu tine m-a$ insura bucuros. igi freaci doui degete unul de altul gi spune din vdrful buzelor.ratelea. igi batejoc de stAngicia lor el care poate a qi rostit vorbe de dragoste. daci gi mimica o si vrea.se aprinde el.rqeascipovesteacit mai repede. d. Aici e la adipost gi poate si vad. de pe care smulge frunzele. rupe ojoard5.rtej. tot ce se petrece.

incetineqte pasul. se riloiasca: .. Acum e cu neputinli si-i mai scape. parci-l gi arde spinarea. pielea. Numai pe mine me arde. Joarda doamnei Lepic se ridici. Morcoaeald: La mine asta-i ce\. se opreite in marginea cercului unde se va petrece totul. intotdeauna.$i ce-i reu intr-asta! Ne-am mai distrat qi noi pulin! .nevesti-sii'. Eu incaseztotul. !i cu capul tras intre umeri.98 . MorcoDeald: O se te corijeze. care hohoteqteqi mai gi. Sunitoarea iqi amesteci florile. Morcouatd: N-are a face.cut nimic. Morcoveali se protipelte in fala .'asigur. igi incruciqeaz6 ParciJ qi usturi. dar mimica ta o sA mA spuni mimicii mele qi mimica o sd mI bati. totuqi are trufra s. Bagi de searni. depinde.Aie tot timpul. Mailda: Da. O gtiu eupe mimica.. se spune corijeazl. Morcoveali. palid bralele la piepr. Ivlaici-ta te corijeaz. incit Ernestina. Matilda: Pii n-arn {i. de teami si n-o incasezegi ea la invilma$eali.ULESRINARD Morcoaeald: Nu te teme. gata de treabi. Doamna Lepic se apropie.? Matilda: Uneori. ca gi cum ar fi vorba de temele de vacanti. A ajuns atat de aproape.

Morcoteald: Eu aqputea si rni uit la tine de sus. Matilda: Ai mei se pldng ci n-au destr .Maici-ta a venit de i-a spus mimii:ii totul gi am mincat o papard numiru' unu. ca si-i induio$eze pe cei dinjur qi si-i imbunezepe invidio$.cu tine. . eu te preluiesc.MORCOVEATi 99 CASA DE BANI A doua z! dAnd ochii cu Morcoveali. Pe tine insi.frindci tu eDtisiraci gi eu bogat. Da' noi suntem bogali. MorcoteaJi: O! $i-ai mei la fel. milionarii n-ajung niciodati la fundul sacului.te-a betut degeaba: ci doar n-am ficut nimic riu. Dar tu? Marcoaealh Nu mai in minte. cu dragi inim6. Matilda: $i eu m-aq mirita cu tine. un milion? Morcot)eald: Mult. Morcoaeald: $tii. Matilda: Eqti bogat tare. Matilda qi incepe: . Matilda: $i cit face asta. Matilda: De buni seami ci nu. Togi se pling. eu vorbeam seriosatunci cend spuneam ci m-a$ insuta. Morcoveali? Babacii au pe pulin un milion. dar n-ai grije.

qi casade bani se deschide. Pe urmi pleaci. il qtiu! Matilda: SAc!SAc!NuJ qtii. Aqa cum se aud brct. nici frate-meu. Titicul spune un cuvAntpe care nu-l gtie nimeni . el scoatebani din. Mon:oueald: Nu.lirivorbi. Ji-l spun eu cAnd o si fim cisitorigi.untru $ se duce de-ipune pe masabucitiriei.kla: Spune-mi-l acum. dovadi ci in casade bani e mai mult de un milion. ii zorniie in mAni. -Pe ce te prinzi c6-l gtiu?rostelte grav Morcoveali. iar mdmica se intoarce gi inhali banii. ista-i secretulmeu 5i-al lui titicu. numai daci-mi {Egiduiegti ci n-o sil afle nimeni niciodati. Matilda: Nici nuJ qtii. $i eu aud cum screqnelte incuietoareacaseide bani. Daci. si bage de seami. Matilda: $i ca s-o deschidi zici ci trebuie si spuni un cuvent anume? Ce cuvant? Nu-1i mai bate capul de pomani. pentru ca mimica. nici sori-mea . Atunci.. A!a-i in toate lunile qi asta line de multi vreme. Mortuaeald: Ba si mi ier1i. nimeni in afari de el qi de mine. -Pe ce?i-o intoarce cu qoviiali Matilda. mi l-ai spune.nici mama. Mati. nuJ qtii. l-ai qti. . ili figiduiesc ci nimeni n-o si-l alle.ceii seara. Uite. La fiecareintii ale lunii. prinsi de treburi la cuptor. titicul rimAne singur o cJipi la el in odaie.100 RENARD JULES Itiu eu.

nu rizi de mine? Apoi.Acum gatarpot s.cerea de a cunoatteo taini qi cu teamacd taina asta nu facedoueparale. Seintoarce.9i acurne de doui ori mai curioasi. I5i mlje5te ochii qireli.rare. cum Morcoveali seapropiede ea liri si rispundi cu mina intinsi inainte. Matilda. O si te spunmaici-tii. ncrdbditor. Nu inlelegeprea bine ce vrea.MORCOVEATA 101 _ Lasi-mi sdpun mina undevreau.da.fata o rupe la li plin de hot. cu pl.. casade bani este.Te-amvizut. Un argatde la castel scoate capulprin geamlAculgrajduluiqi rinjelte cu gura panela urechi..urmeaz6 Morcoveagd.Lustrucu". Dar mie mi-ajunge cuventult6u de onoarc. qi gi-lspun. dindu-se indirit. .intr-adevir. $i el o audechicotind. -Lustrucu! Lustmcu!repeteMatilda. Matilda il prive$telung. Morcoveali.Uite. MorcoueaJt{ Atunci nu gi-lspun. Da' tejuri cAdupi aia milagi si pun mAnaundevreau? Matilda: Mimica nu-mi di voie si jur. Morcoveafi! srdgi el. Tu spune-lintai. -Asculti.fo4eazi lucrurile. pun manaundevreau. Morcoveagi. Matilda: Nici nu-mi pasi. de cuvintul ista al tiu! Afli ci l-am ghicit. .. l-am ghicit. Matilda abias-alEcutnevizuti giMorcoveala audedeodati in spate un hohot batjocoritor. n-ai ghicit nimic. cuventulpe carcJ spunetata inainte sA deschid. fugi.

de-ai zice ci pirul lui roqcat a pilit."Al E cr€zutuna ca asta?"(n.tr) .Lustrucu" nu-i o ntucocire d€-a lui Morcoveali. ' De {:1pt. se pare.te-am vizut.lprostului dintr-un cantec popl ar nume niscut. celehlt. qi caute cu tot dinadinsul si nu-pi dea in petic. mi doare-n cot pe mine de Lustrucu Ssta al tiu.i ce-a fost? Pierre: Ehei. Morcor)eald: P. dar Fne mo4il si alerge. care gchiopiteazi. beteag. Acesta e numele tipului grot€sc a.cilesc pe mititica asta. $i.u Remy.seteriqte dup.. pentru ca doamna Lepic siJ poati supravegheade la fercastr5. Morcoveagi. qtiu c-o si 1i selungeasci urcchile diseari.2'r6rrr-tu cfll' . Lustrucu e un nume scornit de miner. habar n-am careo fi cel adcvarat.. astfel ci picioru-i stAng. Morcoveale! Zi tu ci nu te-am vizut! Ai inceput-o bine pentru versta ta! In schimb. Rem) dur'eun coqulel in m5nd. lmbujorat la fap. domnu' Piere.. weodati. Voiam s-o p. Degeaba.lere sAJ ajung. iqi afundi amAndoui miinile in buzunare qi se depSrteazi pleo$tit qi smiorciind. apare p etenul s.102 RENARD JULES Morcouald: Mi jucam. nu glumil Morcoveali nu are ce si mai spun. E un biiat de seama lui. Nu de asta o si-i povestesceu maice-tii. in afari de aqta. a fost ce-afost. O B LE TII Morcoveagi se joaci de unul singur in mijlocul curgii.. Herre: Lasd.. ci de ce-a fost dupi aia. deodat. din intrebarea tradilionali a prcstului ia teatru: .

rispunde Morcoveali. Dar doamna Lepic di din cap deslugit rn semn ca nu. si prindem niqte oblegi? Doamna Lepic lipeqte urechea de geam. Tocmai atunci se irelte la fereastrd doamna Lepic.mai mult nu.panerele. Spune-i tu mamei. Nu vrea. intAi zice nu. A$a face memica intotdeauna. rimAi cu minel Nejucim aici amindoi. vii li tu cu mine? intreabi el. Remlt: Stau un sfert de ceas. imi dali voie si_i iau pe __ Morcoveali cu mine. Reml: Asta nul Mai bine md duc si prind obleli.MORCOVEAIA 103 -Morcoveagi. Cei doi prieteni nu pricep nimic qi se privesc nedumerili. Sigur. Moraaaeald: Hai.Sevede cum miqci din buze. bolboroseqteMorcoveali.m o manA de ajutor qi mai prindem qi ceva cu. ii d. acuqi o vezi ci are nevoie de mine. o frumuselel O si adun co5uri intregi.Doamna Lepic ainleles. vi rog. Di -Doamni. E un timp. spune Remy. MorcaaeaJd: A$teapti-me un pic. Reml: Cu atat mai riul Am fi petrecut de minune. Nu wea. strig6nd. Renl: Pii de ce si-i spun eu? Morcouald. Remy o roagi pentru adoua oari. dar pe urmi se rizgAndegte.: Fiindci mie n-o si-mi dea voie. . Tata pune caaepi la topit in gArli.

mie mi separe ci n-am obiceiulsd-mi iau cuvdntulinapoi. Aleargi mAncAnd pemantul. cu ochii alintili aiurea. cu panerulpe carctrebuia se-lia Morcoveati ca si prindi obleli qi pe carcl de$e ase anumede nuci. Urci iar scara giintrd in odaie. DoamnaLepic nu prea Dtiede glumi. Nu mai gtienici el pe doamna cum seo scalde.A ghicit-o 5i de asti data. Sc opre5te iusi in loc. aga. Ziua fiind pierduti. .? Morcoveagi nu zice nici da. Lasi. Nu trece mult 5i Morcoveali ii di cu cotul lui Remy. uga se deschide qi doamnaLepic coboari o trcapti. cici ii infricoqeazd aproape la fel ca invelitorul. binuitoare. i-a stricattot planul.MorcoveagS. ii spuneu lui taici-t6u ci umbli haihui. -Cu toate astea.gi-aisi vezitu. iar piciorul lui sting qi zibavnic lasdo d6ri prin colb. O cunoagte Lepiccape propriul buzunar.sicopiii de prin veciniseapropicde eaprevizitori. Remlt: Morcoveali m-a ginut. Striveqte iarba subtalpi.Remy?Te credeam plecat. qi trag cu coadaochiului sprescari. Doamna lzpir: AlT a.cu mainile afundate in buzunare. Ce-1ispuneam eu? intr-adevir.ala c6lui nu"i mai pasi ce'o si Iie.a zis sAmai altept. .dinluie qi sundca o cutie de tinichea. $i nu mai adaugi nimic.ULIS RENARD Biiegii seprolipesc acoloamandoi. Morcovea{a nu mai arechef dejoacd. mai elti pe-aici. Remyazbughit-o spre9A116. nici ba.spunemaici-sa. Dar nitirdul ista de Remyle incurci. Remye departeacum. Fnand in mini un paner pentru Morcoveali.104 . -Ia te uit6.

Cu atAt mai riu pentru el. Scenaa II-a Moroaeald: Dus pegdnduri.c: pe drumui.!Mama e mai darnici in privinta asta decat tata. La urmaurmei.deasce qi pedeapsasi vini de la sine. lasl plictisul si-l nip. ldngdceasornic. Le aqteapti. DoamnaLepic: Nu4i dau voie si pleci.. . ce weau eu?Si n-o iau dupiceafi.. Mi duc cu titicu' Ia plimbare. O LovtruRA D[ TEATRU ScenaI DoamnaLepic: lncotro? Morcaaeald: $i-a pus craaataceanaudti tt-a luitruit pantafii cu scuipat. caji cumat ureasd-ji ia at)Ant. che/nat cu {ine mult la Morcouald" dar cume mereu nu are niciodatd timp dz el. Efaceri.MORCOVEATi 105 Un prilej minunat de petreceres-a dus pe apa sAmbetei. dreaptd ie trageinddrdt. Mohau?aF incPtt: Am inleles. Singuratic qi firi apirare. Mi-am lecut socoteala. Mdna-. Scenaa III-a Domnull*pi. Pirerile de riu nu-s departe. auzi? C. altfel.

Motoaeald: Eu nu merg. sigur. rimin acas6. Ce dihanie mai eqti qi tu? Nu mai qtieomul cum si te ia. Scenaa IV-a Daamna Lefic: Ca sd auddcesetufiejte. DomnulLepi. titicule. eu vreau. Mama ta nu te-ar chinui cu ateta cruzime. Domnull*piclatdL Si daamna Lepic-mama lSi tntarcspatclzunul Scenaa V-a Marcaoeali: Ghanuitinh undulap. ti adrd mina ln pdr ti-l trageaArtus..c: Mda. (aicise uitd chiorE la domnul Iapi) vrea si-l care dupe el. dar nu pot. iar 1i s-a nezirit ceva. Cum nu mergi? Nu vrei? Morcozteald: O.cudoud d. Ia te uiti cAt mai pitimegte pentm ci taici-siu. bdielaq. 1i b5zaiecit pohegri. Bavrei.egete adfdte in gurd. ba nu vrei.106 RENARD JULES Hai si mergem. eaareintotdeauna abiteiuL d|-a tragecu pe la uSi. urechea Siricugul de ell PrqJdcdndu-se cd I mdngdie.. Rimii acas5. ce s-a intampht? Morcauald: Nimic. Donnul I*Pi". i cuunul tn nas. . Nu oricine poate fi orfan. Domnulhpic: Ldmureqte-mi.

cele mari i se umfle la capeteca nigteciocinaqe.. mai bine il iau cu mine. gandeqteMorcoveat. la vAnitoare.tura asta.!teap6-mi aici.MORCOVTATA 107 LA VANATOARE Domnul Lepic iqi ia biielii. parci netezindul cu grapa. croiegte. ii spuneuneori domnul Lepic. qi duc tolba.Aqa.Degeaba. scaiegii qi miricinigurile. cum scotocelte cu leava puqtii prin toate tufele. fudul. din pricina bitiii pugtii. in sinea sa. se 1ini de taici-su. Atunci vAri mana sau batista pe sub cureauatolbeiJca si-qi odihneasci umirul amorgit. .di iama prin urzici. se oprelte locului. Daci doboari vreun iepure de cum iese la vlnitoare.. gafeind cu limba de-un cot. Morcoveal. pe rind. Ei merg in urma lui.prep. rispunde Morcoveaqi. titicule. Domnul Lepic e un mirgiluitor neobosit.deltel . li inlepenelte aqa sub dogoarea soarelui. .Morcoveali se incepilaneaz. Se uiti h taici-siu cum calci aritura in lung gi-n lat. qi penrruo clipi uiti de povard. s. Gri si se vdicireasc. in timp ce pAni qi Pyram. se intinde la pemant. dornic de un pic de umbri. Uneori seintampli sd poarte o zi intreage cate doi iepu qi cinci potArnichi. inciudat. -4. brazdi cu brazdi qi bulgire cu bulgire. Eu mi abat nitel pdn ar. Oboseala il ajunge mai ales atunci cand tolba rimane goald qi cAnd nu are cu ce se fuduli. dar el nu zice nici pis. domnul Lepic intreabi: -Vrei si-l lagi la prima fermi din drum sau sd-l doseqti intr-un tufi! li sA-lluim disear5? -Nu. degetelei se sucesc. nu-i nimic pe-acolo". Ghetele il rod. arati sarcina din spinare.Iar daci le iese cineva in cale.. ceva mai spre dreapta.

De fucare datd cAnddtue mdna la nz-aroc. Zice siJ aqtept. Aleargi. saljhce un sal dorr'r'l1Lepic de grc! sau trage in plin. Daci incepi ziua prost. nipidit de un prim val de emolie. afurisindu-l pe domnul Lepic.r'nu m-ar clinti pe-aqaargili!" $i bombine. la adepost. mare mirare si nu dibuie de aste dati vreun urecheat.da-i tot degeaba. el. scoatesufletuidin cAine. gi astfel izburclreaproape de ficcaredala.mulgumitimiel-ai doborAt.' Pentruci. asudi. cat mai mult. oi iqi iau zborul niqte potarnichi. se caute gi prin lucerna de ald.. cu patulpu$tii in scobitum umirului. cumpitat. Morcoveafi lncremenelte. poarte-mi dupi tine pAni mi s-or inmuia oasele. Dace reped miqcarea prea des. titicule. ori !a!ne!te vreun iepurc.turi. Ai vizut ce lovitud? intreabi domnul Lepic. le rireqte. cu pdrul zbeiit Dicoadafeapini.r qi-acumtrebuie gonesc s5 dup.murmuri Morcovea!.Iar Morcovea!.wite-l pe Pyram adulmecAnd. cAntirind in mAini un iepure care nici n-a apucat s. i{i merge prost pAni seara. $i dupi cum Morcoveati iSipuneSapca pe mp pAnd-n pdm'int. Atunci. lsi scaate tapca. ca sI stoarci din el cele din urmi necurilenii. Dornnul Lepic mai sare un perleaz. Morcoveali recunoaqte singur: sistemulista nu se prinde intotdeauna. ca Ei cum norocul ar obosi si tot rispunde la acelea{isemne. Cici Morcoveagi are niite supe$tilii copilirelti.i08 RENARD JULES Si fiu eu iepure.Da de ce razi. intr-o vizuini sub frunze. nici dracr. se riceasce !i apisAnduJ pe burta bilaie. Desear. tot mofluzi ne intoarremacasi. . Domnul Itpic seapropie incetilor.spuneMorcoveali. ea rimine liri urmiri.

t.te plosca ficandu-i de petrecanie li ultimului strop. gole. Morcoveal.pciun.toarea continui !i Morcoveafi. e un mare prcst. intr-unul dintre buzunarele tolbei duce plosca cu rachiu. titicule.nu te slituiesc sd indrugi gogoqileasteade faji cu al1ii. n. Se odihnelte doar cat rupe vreo mur.. piciorul stdng in cilcitura piciorului stAng al domnului Lepic qi iugind pasul de parci l-ar fugiri un ci. care ridici pociit din umeri. imbdtat de vAnitoare. Numai daci nu cumva i1i bagijoc de taici-tiu. amegit.MORCOVEATA 109 $i. cu care abia il imbiase pe taici-su !i. merge iari in urma lui taici-siu. mAndru de noua-i izbAndi.ticule? Vintul n-aduce decit un mormiit de rcfuz. gata aproape tot rachiul.. !i-ar ride in nas. r. MUSCA Van. Iarti-mi. Ce spui? face domnul Lepic. Hm! N-aq putea spune ci nu mi-ngel niciodatS. hai alta . plin de zel. convins c.intinde iar pasul . ciznindu-se si puni.. tu ai dreptate: sunt on natarau. fiindci domnul Lepic. Hai o inghiliturA. Marcaaeald: Ziu ce nu.luie increzitor metoda sa. Domnulbpit: Haide. De altfel. vreo pari pidureali dintre cele care fac gura pung. ii dezvi. Nu tragi o dulci. lasi flecireala. albesc buzele qi potolesc setea.riti si mai cear.tifleaJi! Daci gii la faima ta de biiat deqtept. de unul singur.d.

b. Cu siguranli ci a dat ortu'popii. Pe neatteptate se oprclte in loc. il trage afari. E locul cel mai bun. dar lasd-mi-n pace! Morcoveagi lipeqte buza plogtii de ureche qi o golegte pentm a doua oari) si 6e la adepostdaci domnului Lepic i-ar trece p n minte si-$i ceard partea. strigi domnul Lepic. cred ci mi-a intrat o musci in urcche. nu mai aud musca. Pit. Domnullzpit: Scoate-o. Eu umblur-uciinele prb p6dureqi stirnim sitarij:cum auzi: pit. spune domlul Lepic.titicule. titicule.11 0 JULESRTNARD dupi el. Aud doar cum bizAie. clwlette urechile gi casci ochii. . vAri un deget in ureche.ti cu collul batistel. Atita doar c-a biut rachiul. Domnul Lepit: Atunci las-o si moari. alergAnd si-l ajuagi din urmi: $tii.-iete. Morcoreald: Ce-ar fi sd torn nitel rachiu s-o inec? imi dai voie? -Toarni ce wei. $i daci se inmullegte. daci-qi face cuib? Domnul lzpic: incearci s-o strive. PRIMUL SITAF -Stai colea. S-a bigat prea la fund $i nu pot s-o ating. scuturAnduJ de zor. qi indati strige aoios. Sitarii au si zboare chiar pe deasuprata. apoi parci asculti qi ii strigi domnului Lepic: $tii. titicule.

Cu toate acestea. sub nasul c6inelui. $terge cu maneca abureala de pe geavd.Morcoveati ii ia in citarea armei. arvrea s. a jumulit de pene aripa unei potlrnichi in zbor qi a lisat se-i scapeun iepurc. astampir. pit. pit. intr-un tArziu. Prepelila a impuqcat-o la pemant. cu buza levii aproape lipiti de cocoloqul cenu. Morcoveali a mai ficut un pas inainte. fir. Sturziiintorqi de prin livezi leqnesc printrc stejari.gelte. ca si-qi mai deprindi pulin ochiul. Pit. Lucrurile iqi invilmiqescliniile nedeslugite. Morcoveati.MORCOVEATA il1 Morcoveat. Firi voie.I-a sllruit domnul Lepir. n-a mai gisit din prepeli{a slartecatedecat niqte pene li un cioc insangerat. Zireqte doui . dar atet de incet.. doar doborAreaunui sitar sfinjelte faima unui tallfu \'anitot !i seara asta se vestelte hotirAtoare in viala lui Morcoveal.iu. a ochit li a apesatpe trigaci. cu zborul ingreunat de lungile lor pliscuri. $tie oricine ci amurgul te am. doi sitari. se inalgi qi se fugiresc dregistoli. rotindu-se pestepidurea fremitAndi. incoace $ incolo. e5qi pres aproape. BizAitul unui gAnlarspinteci lini$tea ca un tunet.Frunze uscatezburdi firi {int. Ast. La inceput se uita la ghemotocul acela de culoarca liranei. Ochii ii fug in toate perlile. pe carc l-a amestecatcu lirena. aude MorcovealS. treaci odati peste aceasteiDcercarc. intocmai cum il prevenise domnul Lepic.PAni acum a doborat cu pulca domnului Lepic o prepelip. incAt nu crede c6 vin spre el. line arma in meini.zi va tmge pentru intAia oari intr-un sitar. tulburat. rata sa-l vada. Dd-re nilel inddret. Pe urm..

. dar nici nu se gribeqte mai mult ca de obicei. . pregitit si culeagi laude.. apoi ii spinteci qi le pocneqte sub chlcii bigicile pereche. iar ecoul poarti cumplita detunitur. Unul dintrc sitari se niruie cu pliscul inainte. strivezii. cu patul pu$tii proptit in burti. tmge in aet la nimereali. in celepatru colpri ale pidurii..te de-o mancerici pe cinste. gendeqteMorcovea!. Un cdrlig de undigi i s-a infipt in vAr{ul degetului.ba chiar qi bibani.112 JULTSRTNARD umbre lunecAndu-i pe deasupra capului !i. Doamna Lepir-vine arunceo privire.Bravo! spune ea. robotette de zor. iese Ia iveali gi-i zice liniqtit fiului siu inci inviluit de fumul impuDcetudi: Ce Dumnezeu nu i-ai doborAt pe amAndoi? CARLIGUL DE UNDITA Morcoveatase apuc. in goani. sd . roqioare. bigAnd de seam. dar cum trage mana. Aduni ma1ele pentru pisici.urete peltii pe r are i-a prins: lini. Morcoveali ridicd sitarul cu aripa frinti. 'i . si nu se stropeasci. izbucnelte in lipete de durerc. Astizi ai prins pe.Aproape ci n-o si-gi creadi ochilor". lisAnduJ in urmi pe domnul \ram soseqte Lepic. Le rizuie solzii cu cugitul. aplecatpestegileata albi de spumi.Vezi cA pogi fi indemAnatic cind vrei? 11mdngAiepe grumaz qi pe umeri. care nu ziboveqte. Domnul Lepic di insd la o parte crengile unui tufig. il vAnturi biruitor prin aer li trage in piept mirosul de pulbere. Furat de treabi.

Domnul Lepic igi puneochelarii. Mai repede. -Ia si vedem!spunei. CArliguli l-a strdpuns parte dintr-o in alta. nu. intr-o parte vArful.e. Cum adice.vor si. -Drace! faceel.ticule! spuneErnestma.intAi uqorde tot.. dupi ce murmuri . viaga din ea?P6i cArligul dstac otel de soi. doamnaLepic sarein sus9i url6. Ia nu te mai prosti atatalseoFre$teFelixla maici-sa. nu aqa!fpi asculitdoamnaLepic.iar doamnaLepic. Felix qi Ernestinao suslin. Cum sdJ rupi lnsi? Sopl ei n"arecum si apucecdrligul qi. -Ah. Ar trebuirupt.aga cdtogipotsi-i vadi degetul.scoatebriceagulgi se apucXsi plimbe pe degettiilu1 tocit al lamei.MORCOVTATA 113 Ernestinaaparein fugi. din care priciri cadigul se infige !i mai adAncin carne. lgi potrivegteochelarii. t. -Au! Au! Aul seviicireqte doamnaLepic.Briceagdsmrtece.cur6nd qi domnul Lepic. feristruieqtela intamplare. Ia cea mai mice incercar. mormiie domnul Lepic.Apoi apas6.smulgi inima.MicelarulelMicelarulel". DoamnaLepic strenge degetulintre genunchi. E numai broboane de sudoare. . lntr-adevir.iar in cealalt6lndoitura ca o bucl6nu lasdcArligulsi iasi. dupi ea Felix.iar domnul Lepic o apuci de bral 9i i-l ridic6. atunci trebuie crestat degetul.leqini. Domnul Lepic igi pierderibdarea. Di sAngele. din fericire. DomnulLepicincearca seJscoale. -Hm. abia atingand pielea. li tofi cei de fagi secutremuri.

Acumnu mi mai mir ci nu trigea peltele". igi astupi urechile. cAtl-or line putedle. vor siJ descoasd.i iati ci din degetul care nu-i decat o rani singerAndi cade gi cdrligul. Ochii i seumplu de lacrimi. in schimb.de fali cu to!i.zuti. astfelca maic6-sa s. ii liniqteqte cu cAteva vorbeqi-i spune blind lui Morcoveald: M-ai ficut si pitimesc. ci. uimit. Parci el n-aresi urle cind o si-i vini rAndul.le suride celor de faJi. cioparfeqte.atrali de larmi. gros$ pitrat.cu capulin mAini.rliguli-a rlmas prins in spate.qicauti si-gilimureasci intinplarea. Biruindu-gi o reme$ili de durere.t al rnaic'-siia giqters-o. cu o cirpi. ba inci li mai qi. Biiatul di si sefereasci dindardl ul bra!ului indoit. Niciodati nu i-a vorbit a!a.guFasci. In celedin urmi seivegte 9i doamnaLepic. Nilorcoveati .nimic.scormonelte prin carne .pani o si r. ridici fruntea.i rogcovani sefacenev. DoamnaLepicseapleacispreel.gine la vederedegetullegat cu grija. . Alb la faF li innebunit. St.Vededegetulmaici-sii inlE5urat intr-o cirpi curati qi legatcu ald. secreadd rezbunati cu un ceasmai devreme gi si-i deapace? Vecinii. biicpqul mamii.pe scar. -Ce s-aintAmplat. . Morcoveali? El tacemilc. mirinimoasi.lt4 IULES RENARD Domnul Lepic nu scapi prilejul.numaidecat. uf! in vremea asta. el. in capul scirii qi agteapti si aflepricina. De buni seami ci wAnd s-azvArle undip mai departe. E palidi ca o leuze$i.mandri ci a trecutprintr-o mareprimejdie.qi scilhrlia. La primul gipd. Dar te iertr nu-i vina ta.ili spune Asculti vaietelemaice-sii!i la inceput nu-5i prea face inimi rea din pricina lor.. ca o pipu$e de copil sirac. Morcoveali.. cade obicei. il sdrut. Veciniiseingird.. maici-sa.

silpuniintr-o groapi gi si sebituceasci bine pimAntul deasupra. -Daci-1i spun c-a trecut. ci prost mai e! Pogi si juri ciJ jupoaie cineva de viu. Ernestina e de pirere ci trebuieingropat undeva departe) in cap. Afurisitd urealte qi cirligul ista. ce te iert! M. crezi oare aqade haini? Morcoveali hohotelte $i mai qi. curioqi.nu mai pricepe nimic.MORCOVEATA 115 Morcoveagi. se intrece cu pociinfa. l-aq fi omorAt pe loc. Asta zic gi eu cArlig . Am si-l pdstrcz eu. doamna Lepic iqi recap. Morcoveaja? . incetui cu incetul. obi$nuiti cu scatoalcele. buimac qi acum ci a scepat{er. BANUTUL DEARGINT I Daamnahpic: N-ai pierdut nimic. si nu-i pogi duce in bra1e. scoatenilte gemete rdguqite qi scaldi-n lacrimi pistruii de pe mutra lui cea sluti. Credeam c-o si-mi dau duhul din pricina lui. -Tii. chelfineale. Ea le di cirligul de undi$.tul gr.didi.ti ulurinlavorbei !i incepe si turuie. -Ba deloc! sare Felix cu gura. PlAngepe rupte. spune doamna Lepic citre vecinii induiogaf de atita bunitate.cilit in singele mameil Ce mai pelti o si prind! O grozdvie!Dintr-iia barosani. Unul zice ci-i clrlig numirul 8. $i'l zgAlpie pe Morcoveali) care. Ahl De nu mi-ar fr aqa de drag. pe care ei toli il cerceteazi. povestind tuturor intemplarea. Vreau si prind pegtecu el.

di-rni-I.dinintamphre. aqan-o scoatemnoi la capit. te gAndeqti? Cauti-te mai intAi prin buzunare. Doamnal*pi. Ia zi. Da. mimico.." Nu-i titirezul.Da.. .Suntem singuri gi uire cA eu te iau cu biniqorul. Doamna Lepic: Bagd de seami! Egti gata si fagi iar o minciuni.116 RENARD JULES Morcouajd: Nu. Atunci. Ai qi inceput si bad campii. DaamnaLepic: . sigur Nici nu md mai gAndeamla el.. Doamnalapic: Ei. qiuite ci am ghicit. Ce-ai pierdut? Marcoua!d: Nu !tiu. Doar fi l-am luar sipt. biiete. mimico! Hai. Morcoaeald: Iqi intoarce buzunarele pe dos gi le priveqte cum atarni ca niqte urechi de migar. DaamnaLepic: De ce te gribeqti si spui nu. briceagul. Nu te p pi.c: Care briceag?Cine dat fe briceag? "ti-a Mar Leald: Nimeni. S-ar zice ci te bag in speriegi. da. Ah. ce-ai pierdut? Nu cumva titirezul? MorcauealA Da. tot ai pierdut ceva?Eu te-am intrcbat aqa.mana Irccu16. {iri si. mdmico. titirezul. mimico. DoamnaIxpic: Ce se-Jidau? Vasizic.

Ce. Doamna Lepic: Ia isprivelte cu. a trudit siJ cAltige!i acumo sAsesupere. dar suntsiguri. asa? Morcowatd: Lasi. himico. ce mare scofali un binul acolo? Unul mai mult saumai pulin! Doamna lzpic: Ia te uita ce-imergegura!$i eu suntbuni.MORCOVEATA 117 Un copil care!ir1e la mamalui n-arenimic de ascuns. Marcoue ald: Da. . trebuiasdstausiJ pizesctoati viaga? Doamna lalic: Gura. scoate-ldin fabrici. Cauti pulin qi se smiorciie o grimadi. gterge"o. l-am pierdut. destulcu vorbdria. mimico. ScAnceqte. Sevededupi nas.decapultiu. se plimbi cu paqi misuraqi pe aleile din gridini. giselteJ.da. Sdnu tigiduieqti. era binugul meu. stause-lascult. Apoi. pocitanie! Nu trebuiasepierzi benuFl li nici sil cheltuie$ti ala.nulul AIade argint. NuJ mai ai. te priveqte.Nu-mi pare bine deloc. o sdzicemci l-am cheltuitca si-mi fac Ai eu o poft6.. treaba ta. apucd-te gi cauti-I. quierind pdntre dinli ori lecend-o pe surugiul! Cu d-astea n-ai succes la mrne. II Morcoveat. Pun prinsoare c-aipierdutb. Morcoeald: Mimico. Hai. Vasizici pulin l1i pasi ci naiu-tiu. care ili cauti atata in coarne. Mi l-a dat naqu'duminici. mimico" ista gi nu mai face pe deqteptul vai de tine de te-aud cumva liliind. Dac.De ltiut nu ttiu nimic. aqa-mi trebuie. dar o s6-mi treaci.

trezigidin somn doar din an in Paqte!i rostogolili de-a valma dinr-un col! in altul.fi. Abia ce-a ieDit din odaie. cum dovedeqti? Cu acel sAnge-rece. Greu de numirat. Morcoveali. selasa li ea pigubaqi.mosoarclealbe gi rogii din sertar. Pentru asta ar trebui si ri. Cand socoateci doamna Lepic s-a dus.storni sertarul. cu nasulin vant. fie trei li tot atat de bine patru sau opt bdnuli. Morcoveale se las. nu mai cauta. remugcirile. Mami.Ai zice ci dorm.$i-apoi. lterpelelte un bdnul qi o ia din loc. Iar printre ghemele de ldni. Obosit si tot umble aqa. ftr.niciieri. PoatecI s-apotolit qi. Doamna Lepic insi .dupi cai verzi pe perefi. gAndul primejdios de a se intoarce la masa de lucru a maici-sii. seopreqtein loc sau seapleaci de scotoceltecu degeteleprin micrig ori prin nisipul mirunt. IisAnd deschis sertarul de la misuja de lucru. Morcoveali intinde mana hotidt.Morcoveafe zi. mamiculo srrigi el "fios.ri si giseasci micar un ac. si iscodeasci in ce ape se mai scaldi maici-sa. pigubaq qi hotirigte si intre in casi. se le Uni cineva socoteala. Frica de a nu fi prins asupra faptului ii alungd loviiala. si scuturi ghemele. . O porneltemai deparre. Parci imbitrAnesc acolo. in schimb. o. numai de formi. Ea tace chitic. Pot s.care nu-l piriselte decat in cine itie ce imprejuriri deosebite. de s-ar tiri gi de-a buqilea.n-ar face decat si-li toceascegenunchii qi unghiiie degeaba. daci vede ci el nu giselte binulul. Unde naiba sd fre binupl de argint? Pe sus)prin vreun copac.rclte celiva binufi de argint. prin vreun cuib? Sunt unii niuci care nu cauti nimic li gesesc aui Asta-i lucru ltiut.118 RENARD JULES CAnd simte c6-l vedemaici-sa. andrelele.

injurul unui lucru ascuns. la rddicina pirului. aici.qte incoace qi incolo. De douizeci de ori am cilcatpeste el pAni s5-lv. in pimant. Morcateatd: Asta-i buni! Aratil. l-am gdsit.pierde" banul.te pe burti gi. DoamnaLepic: Uite-l colea. Nici nu m-am ostenit si m-aplec. La inceput am crezut c5-i o bucati de hArtie ori weo viorea albi. sh Stef50 .. dupi cum i se nizare. in cercuri neregulate.. pe alee. Ciudat! Tu unde l-ai gisit. Mi-o fi cizut din buzunar intr-o zi cAnd m-am tivi_lit orin iarbi. il pocnelte cu cilciiul deJ infundi. iar cel care concluceaceasta joaci nevinovati se bate ingrijorat cu palrnele peste pulpe qi sfiigi: . mimico.d. Morcot)eald: Arati banul. Morcoveali ii pip. Marcol)ealil Cum aqa?Uite binu.tul. DoamnaLepi. ii centirelte in palmi qi chibzuieqte ce si rispundi.. alege un loc potrivit. . mimico? Eu.ie. apoi se trAnte. str5bate aleile.MORCOVEATA 119 Iese glong pe u!. Doamna Lepic l-amti pe al ei.Pizea! Foc! Focl" m Morcoteald: Mimico. Doamna Lepic: Arati-l tu.c: $i eu l-am gisit. intocmai ca atunci cAnd te roteqti.legat la ochi. gAdilat de ierburi pe la nasJse tar. Lucea.

socotealacinstiti e prietenie de nidejde. poate sdselaude cu asta! Doamna lzpic: Nu zic ba. Eu am gisit banul in cealald haini a ta. DoamnaLepic: Nu. qi-apoipulin imi pasi: vid eu mAine. ai doi binuf de argint. Aln vrut si-!i dau o leclie. Sunt ai tii amindoi. pAni nu-1itrece vrcmea. unul mi-ajunge qi chiar te rog sd-l pistrezi tu pana mi-o trebui. si vezi unde se pitise holomanul. Degeaba liam tot spusse-!i goleqtibuzunareleatunci cAnd te schimbi. m. nu unul. Totul e bine cAnd se sihrgegte cu bine. Iati-te bogat.. dar degeaba. mimico.cici acum. daci nu cumva gi-l cere pigubagul. Morcaaeajd: Pot s.: Si dau o fugi siJ intreb? . nu glumi. in ce birlog Mi-a dat de furce. Doamna Lepic: Stai nijell $i dad-i gridinarul? Morcaueald. Tu ce crezi? Morcouald: Ziu daci qtiu. uite. Cine si {ie?imi tot frimAnt mintea. insi si gtii de la mine ci banii nu aduc fericirc. duc lajoaci.Joaci-te acum. mimico. !i cel pe care l-ai g.120 RENARD JULES Ia uiti-te. $i mullumesc. Te-am lisat si caugi ca si te-nveji minte. mimico? Doamnallpic: Sigur ci da. Pestrcaz.Sirut mana. MarcoaealA Oh.sit sub pir. Ia-ti !i benulii. mimico.-f binulii. qi cel de la naqu-tiu. Dar se vede treaba cd cine caute gAselte.

doar e om in toat. Frate-tiu n-are cand si mai piardi banii: qi-aqa i se duc printre degete. Ernestinaqi Morcoveali se stringinjurul ciminului in careardeo buturugd cu ridicini cu tot.MORCOVEATA 121 Doamnalxpi. dar nu in halul ista. li tu un pic. fiindci tu eqtiordonati in toate. asra mi privelte doar pe mine. Morcouald. eu siJ fi pierdut? Asta m-armira. pina falmd.domnul Lepic. ajut6-m. maine un bou! $i dupi asta o omori qi pe maici-ta. Ia si ne gAndim noi. Acum minli cit $apte.emminlarendprasnicd. Tu nu-Ii mai bate capul. 'inJala ei ti-i lnt. Adici. Sori-ta ili stringe economiile in pugculili.sefnlepenette obrazul. li trece inainte.selntaarce maicd-sa.c: Stai. Felix. memico. dar nu te indepefta prea mult de casi. !i celepatru scaune lor ale seleagini pe picioarele .ndetn tdcere Doamna Lepic: Cu mdnadreaptd ridicatd. lbughise. Iirea. Oricum. nu numeJcopiii. dragul mamei. vid eu.'i dufd. Te qtiam mincinos. Rdsund t D E I P E R S ON A L E Seara. o mai pbtescei )i oamenii mari. in slhrgit. S-o lisim balti. Pe taice-tu nuJ putem binui ci umbl5 liri bigare de seami cu banii. fugi lajoaci.In celedin urmd se hatdrdstebrusc.Mergi tot pe drumul istal Azi furi un ou. Eu mi duc s-amnc o privire in sertarul mesei mele de lucru. mre a Si. 'iJate o qjunge din urmd. cLlil)apa. copile. hai. Doamna hpic: De.

La drept vorbind.t22 JUIES RINARD din fa1i. spune el. !i este conqtient. Aqa. n-ai niciun merit ci eqti tat. tu $rii cat te iubesc. ra6ionali. _Toate astea. E tot aia. afecqiune. Eu vi mulgumescdoar! tie. De unde-o mai fi scoland cugetidle asteabizare?se minuneazi Ernestina. -Dar pe mine. Oarc cand o si te dezbari tu de ndravul de a folosi cuvinte al ciroringeles nu-l cunoqti. iati termenul pe care-l cautam.urmeazi Morcoveafi.mormiie domnul Lepic. le spun in general. in lipsa doamnei Lepic. Dar aceast.titiculel Or. dar pe mine? intreabi Felix !i Ernestina. rispunde Morcoveald. Numai intdmplarea v-a {icut frafi mei. de pild6. Nu-mi ristilmicili gAndurile!Departe de a fr liri inimi.. -Nu spui tu poveqtileasteade doui ori.favoarecu care nu-mi elti indatorat qi pe care mi-o acorzi cu dirnicie.l meu. -Pentru mine. tustrei suntem de-aldeLepic? Nu vi puteli impotrivi in niciun fel lucrului 6stuia. {iri si dau nume. zice Felix. le-aqrepeta gi de fa15cu ea. faptul c. Staulataifas qi. pentru ocrotiea tal !i Iie. iar daci mimica ar fi aici. te iubesc{iindci egti prietenul meu. surio^ar5. -IncAntat! spune Felix. eqti neam cu cineva nu inseamni nimic. Morcoveali Ie impirtlqeqte ideile sa1e.in loc si fre banali.torpentru asta? Cine-i vinovat ci. penrrugrija plina de lolospc ccre mi-o por1i. . logici. eu vi iubesc md mult decat vi se pare voui. De ce v-aq fi recunosci. eu nu te iubescfiindci elti tadl meu. Ce vezitu riuin cuvintelemele?i-ointoarce Morcoveali. darprietenia ta o privesc ca pe o inalti. frate. Logici. porniti din instinct deprindere. Agadar. Haida-de! face domnul Lepic.n-are niciun rost si vi riman indatorat pentru o inrudire involuntari.

Morcoveagi inibuqi focul. cup ns deodati de neliniqte. inqiri scauneleIa perete. incearci si gAndeqtitu. il inspdimAnti. Vanatul se pistrcazi lesneacolo o siptimAni incheiati.cud vam. Prea repeli ca un papagal tot ce-auzi de la al1ii. Dumnezeu si-l ierte. si fii mai cu mo1 decAt ceilalli? Daci bunicul vostru.la varsta ta. '-Sd. domnul Lepic il slituia si se deprindi sd gAndeasci: . face o pleci. Odaia-i r. i-o reteazi domnul Lepic. Felix il urmeazi.descumpdnit..nevedemcubine.ciune citre penduli qi se duce s6 se culce in odaia in care di scara pivnilei. care abia s-au spAnzurat. tot riscoleasc. $i pleaci. griunlele. Ieri.Ce-i aia: zice lumea? Cine-i lumea? Lumea inseamni nimeni. Vorbim qi noi ca si mai treaci vremea.MORCOVTATA 123 ddicandu-ses.. Ultimul iepure doborAt sAngereazicu botul intr-o strachini. numiti din pricina asta odaia pivnigei. mi-ar fi aritat pe loc.coroasi !i pl. De obicei. E !i mai bine si taci din guri. cu capul tiu. s. ci nu-s decat feciom-su. cu un picior in fund gi una dupi ceafi. . aiundAndu-gi mAinile pini la cot in ele.ini. chiar daci la inceput nu ai decAtuna singuri. care line o lumanare in mani.!i si tot cauJi. m-ar fi auzit indrugAnd doar un sfert din pa-lavrele tale. qi MorcovealS nu se mai satur. toate hainele familiei. atArnate in cuier.glisuieqteMorcoveafi. Folosegte idei personale in vorbire.bitrAneli-aruncdelluiMorcovea!e.dragul meu prieten! Morcoveali rimine singur. meargela culcare. Mai sunt acolo niqte coquri pline cu griunle pentru g." VizAnd ci la prima incercare de acestfel toli il privesc piezig. Ai zice ci-s niqtesinucigaqi. Dupd Felixse ridica 1i Ernesrina !i murmuri cu un dcr grav: Buni seara.

Dedesubt. care-l trec cu grabi mai departe.ULEs RENARD avand mai intai grije si-qi ingire ghetele. cind in slirqit ea face un semn. sipat acolo parci anume pentm cine ar aveachef sI se arunce intr-insul pe fereastri. cu ochii pironili la ciubucele de ipsosumed. NuJ infricogeazi nici luna. E semn de primejdie. Altele il repeti. nici pupl din grldini. A ramas aqa de la arniazl. continui si-qi dezvolteideile penonale. parci moart. Se viri in atternut !i. doar penr-ru FURTUNA FRUNZELOR S-a scurs o buni bucati de r. I-ar fi frici daci s-ar gindi ci-i este fiici. in schimb. Nu mai scotocelte cu privirea pe sub pat.. pe polila de deasupra. asti-seari nu se mai teme.sescfrunzelor inv€cinate. agteapti. il impirtA.724 . Cu gindurile aiurea.in ordine. Ai spuneci-i desprinsi de plop gi ci trdielte o viatd a ei. o lrunzi apropiati face acelagisemn.reme de cAnd N{orcoveagi iscodeqte visitor o fmnzi din virful acestuiplop uriaq. supirat. cici in zare se ivegtemarginea unei tichii cafenii. nici umbrele. si se clinteasci. dar nu se mai gAndeqte la asta. liberi. incremeniti. numite asttclfiindcatrebuiesi le piistreze sine. mai degrabi pati decar frunzi. qi Morcoveaji ili pierde ribdarea. ca si auJ pitrundi ricoarea lespezilor de pejos. . Si-a pus c5lna$a de noapte qi uiti si piqeascinumai pe cilcAie. singuratici. in {iecare zi sclipegte sub prima qi ultima razi de soare.

amulind mierla ce azvdrleao nod la intamplare. cele ale curcubegicii celiritoarc se fug:resc intr-un fream. Copacii iqi amesteci miniogi umbrelc nedesluqitc. inccpe panica. si impingi in lituri. PlipAndele frunze de salcim suspini. piturile grele de aer care-l apasi. lncet. VArfurile lor se incor-oaieqi se indreapti. imblenzite. amulind pdsirctul. Alungi azurul gi astupi orice locgor pc unde poate pitrundc aerulr vrend parcd siJ sufocepe Morcor. cu coada ei colofeneasci. 'I'ichia vinegiei9i poar!. ca ni!tc capetetrezite pe aeagteptate din piroteale. izbucnesclipete. ca un bob de mazirc crud. cdrduri.MORCOVEATA 125 $i plopul a qi incepur sI se cutremure. turtureaua pe care Morcoveali o zirise adineauri virsdndu-gi in rafale gAlguritul din guqa-i pestrili.leqte tot mai mult pe cer_ La inceput. frunzele igi iau zborul. ti colofana cca nesulcriti. CArduri. Uite-o. e atAt de aproape. cele ale castanilor guieri. richia asta e gata s. cele ale mesteacinului jupuir se tanguie. se privale pestesat. copacii iqi zbuciumi crengile subfri. dar se oprclte la vreme dcasupra clopotDilei. un stejar. pentru a-!i infrica vrijma6ul.t pe zid. istoviti de propria povari.i intunccati a tichiei e impinsi inaint€ !i se l. purced sili lrimdnte bragelc vAnoase qi lungi. incet. inaiDte nevala-i lenevoasi. temandu-seci-r varful acesteiaar putea $ o sfalic. incearci si se prindi la loc. toji !i copacii din gridint prind si-qi faci semne. .dindu-qi de gtire ci marginea deslugiti. tcmitoare. fire vreo alti ameninlare. ci. Nelini$tea lui cuprinde fagul. castanii. Uneori ai zicc ci. Se cizneqte parci si urneasci din loc. se abat inderit !i. in care lui Nlorcoveali i se nizare cI vcde cuiburi pline de ochi rotunzi qi de ciocuri albe. se bolteqtc peste tot cerul. Apoi.cald.

ca imbitate. tulele de coacSzesangereazapicuri rogii. $i-i culegeinima ca pe ua petic de hdrtie de pe uligi. Totuqi tichia se m\ci. este intunecimea vijeliei de sus. merii bondoci iqi scuturi poarnele. puiule. fii b5jaa de treabe !i du-te de adu-mi o jumetate de unt de la moari. nu te-ntorci- . Igi infundi !i degetele-n urechi.. Acum tichia s-a intins pestetot. iar cele de porumbe picuri cerneali. inchide ochii qi ea i se lasi dureros pestepleoape. verzele milci din urechile lor de migar. sub soareleascuns.. iar cepele miniate se izbesc intre ele. o face bo1 qi-o sfAqie.a mai rimas doar cu un bob de inimi. tichia ii strange leasta !i-i apasi fruntea. RIvoLTA Daamnalzpic: Morcoveali.. Morcoveali qtiebine astal aluneci rnereu. Grindina nu bate. care-l innebunegteqi-linspiimand pe Morcoveal. Noaptea asta ticutd in miezul zilei. dar furtuna de afari. i-o mototolegte.Degi acoperi intreg cerul.t26 . Nu firlger. pitrunde la el in odaie cu gipetele gi vijelia ei. spirq. meciuliiledoldorade seminle. Nu ne a$ezim la masi pan. di o fuge. Aqa ci Morcoveagi. Pulin mai deparre. I-o strange. Hai. $i departe de tot.ndu-i. Ce sifie? Ce toani? Ce inseamni asta? Nu tuni.ULESRENARD Ceva mai incolo.iar norii in goani o I'or destrima pAnd la urmi.care cad bufnind surd la pimAnt.li nu cade strop de ploaie. vadi iari$i soarele. $i el are s.

Morcoaeald: Nu vreau. eu nu mai pricep nimic. Doamna lzpic: Gura. Dar de dus nu mi duc.. bdiete. Morcouald: Da. Doamnahpic: Cum adici nu vrei si te duci la moari? Ce vorbi-i asta? Te-a intrebat cineva?. ala cum ti-am spus. ai auzit? Morcoaeald: Am auzit. Msezi? Mortoteald: Nu.. DaamnaLepic: De ce sd nu \'1. Doamnal*pit: Hm. mimico.ei? l-e atteptim.s-o vid qi pe asta!Nu te cari odatS? Morcoua!d: Nu. auzi? . cari-te. da. mimico. nu mai spune.rre. mimico.mamico. mimico. Doamnal*pic: Nu vrei si asculli de mama ta? Morcaaeald: De mama mea. nu ma duc la mo. DoamnaLepic: Nu cumva eu visez?Ce-i asta? E pentm prima oari in viala ta cAnd nu vrei si m-asculgi. Du-te numaidecet la moari si-mi aduci ojumitate de unt.MORCOVEATA 't27 Morcoaeald: Nu vreau. DoamnaLepie: Ei.mdLmico.

veniti incoace si vedeli rninuni$e! Si vini qi tata. Ia uitalivi. DoamnaLepir-nu mai inleLeqe nimic. tac.128 ]UTESRENARD Morcoaeald: De ticut. $i barem daci l-ar h supirat cu ceva! Daci micar l-ar fi luat de lajoaci! Nici pomeneali! Stitea tdntit la pimant !i trandivea.. $i acum. ce mi-a rispuns? intrebaliJ numai. cu capul sus. AJtlela1ir redeca na. in mijlocul curlii. l-am rugat pe Morcovea16. Dar ceeace sepetrecee atat de grav. Pan.{Arevoie. Doamna Lepic: Ia farfuria asta qi cari-te cAt mai ai timp.. ca qi cum ar striga dup: ajutor. Felix. Ia ghicili. ii cheamdpe roli. t . . . buzelei sedezlipescsub apisarea furiei liuntrice.r. auzi? T Morcoveagi tace. qi mrii trecitori de pe ulili se opresc. Morcoveali st. i .. n. inf-adevir.cu frumosul.o infrunti. careizbucnegte quierAnd. 1 h" . si-mi dea o mini de ajutor. la distani5. . incat ea ru se mai simte in stare de nimic. $i totuqi. . curate revoludelstrigi doamnaLepic pe c. -Oameni buni. mirat ci-i in staresi faci fagiprimejdiei qi de-a dreptul uimit ci doamna Lepic uiti s6-l bati. Nimeni sd nu lipseasci. A renungat Ia gesturile ei obiDnuitede intimidare. si faci o mici plimbare pdnX la moar5.fbri sdseurneascidin loc. e pentru prima oari cdnd Morcoveali ii spune nu. se viiciregte ea. la privirca ei ascufiri !i arzitoare ca un ac inrogir.r. dar nu mi car niciieri. qi Agata. cu nasul in vAnt gi ochii inchili in soare.coceqc. Ernestina.

mai cu seamepentru o jumdtate de kilogra-rn de unt. apoi ridici din umeri. pentru tine ma duc. prin atirudinea sa. ii las impreuni pe fiu $i pe tati. spunesugrumat Morcoveat. Felix se crede la teatru. in plin zbucium. fiindci i1i vrea binele. rostelte doamna Lepic.-i ia locul.o parte din treburi r. Stinjenit. ia aminte la ce-ri spunesom ta. face ciliv-a pagi prin iarbd. . e scutit se mai repete. dar numai pentru tine. cum e !i firesc. zicAndu-i giini plouata. N-ar ldsa pe nimeni si.or pica de miine in seamalratelui rnai mare.. intoarce spatelegi intri in casi.iar Morcoveali.MORCOVEATA 129 Toli ghicesc. Pentru mama nu mi duc nici in ruptul capului. Mai degrabi l-ar incuraja. Deoramdati lucrurilese opresc aici. dacd vrei tu si rni duc la moari dupijum.tatea aia de unt. Bldnda Ernestina se apropie $i-i loptelte la ureche: -Bagi de seami. Se vini !itd. cici inci nu s-a deprins cu toate acestea. Mi dau bituti. Nu mai departe decAt ieri il privea cu disprel. o si fre I'ai de pielea ta pAni Ia urmd. Joplie pe loc qi se veselegte grozav. _S-a intors lumea pe dos. Nu se simte in largul lui si-qi impuni astfelautoritatea sa de pirinte. Descurci-se cum o gti! -Titicule. Nu se gAndeqte ci daci Morcoveal_in-o si le mai faci pe toate.gulit de aceasti mirturisire. Astizi insi il socotegte deopotrivi cu sine !i-l srimeazi. Fii ascultitor. altcineva s5 imblinzeascifiaraastafioroasi. Se pare ci domnul Lepic e mai mult incurcat decat m. copleaga ce eu nu ma mai amestec.

Se ridici indati. cat mai ales din stAnjeneali. dar toate au un capit pe lumea asta.. DamnulLepic: Ce spui! $i de ce? De cAnd? Marcowald: Pentru toate. biiete! Spune-mi m. Isprivind cu masa. Domnull*pic: Ce mai aqtepli ca si-mi explici ultima ispravi cu carc ai mahnit-o pe maic. in primele clipe piqesc in ti. nu-i pare riu de nimic. incat nu se teme ci alta ar putea sa o intreac. nu atet din obiqnuinla.130 RINARD JULES ULTIMUL CUVANT Seara. Ziua de azi i-a adus o emolie adt de puternice. la cin5. care in sfir5it s-a hotirat sAvorbeasce. am stat mult in cumpeni. nici nu s-a aretat. domnul Lepic ili scoate !erretul.car ce !i-a fdcur.Mirturisesc: n-o mai iubesc pe mama. $i vocea domnului Lepic. cum face intotdeauna.-ta? Morcaaeald: Titicule dragi. il aruncalingd farfurie. De cand o cunosc! Domnul lzpic: Asta-i riu. !i-l urmeazi supus pe taici-siu.i spune: -Nu merge nimeni la plimbare cu mine pe drumul cel vechi? Morcoveali inlelege ci domnul Lepic a alesanume acest fel de vorbd. au tecut cu tolii. Morcovea"ti incearci sA o ghiceasci qi cauti un respuns. .il liniltelte.Acuma-i pregetit. Deli grozav de zdruncinat sufletelte. ca siJ pofteasci pe el.cere. aqazi scaunulIa percte. bolnavi la pat. iar doamna Lepic. innebarea cea de neinElurat zibovelte.

-i aud pe toli zicendci mi imbuf_ nez. dar te asigurc6 a. Incetul cu incetul. de formi.tu m-ai ocroti. carear fi cel mai bun mljloc? Domnul Lcpic: Pii n-o vezi decAt doui luni pe an. titicule. tu stai a$ade pulin acasel Domnul lzpic: SuntnevoitsAumblu.rites. Mon:.lteori mi scintAmpli si turbez)nu altceva. Tu nu gtii totul. Tu nu bagi de seaminimic? Damnul Lepic: Ba da.mnli ln glas): Afacerilesunt afaceri. E adevirat. un fleac acolo! Iarti_mi.ouald (cu siq.titicule. nu.nu_iaritaF cdJ luagiln seam6.Aq vrea si trdiescdeparte de mama.saupentru str. Donnul l*pic: Ba da.uneorimi mai qiimbufnez numaia9a. Pe tine te furi grijile.Ai si vezi singurdac6exagerez qi daci am ginere de minte. n. .SiguqMorcoveali nu-i in staresdpoartepici niminui. in vacanli.Nu mi legde tine.Eh. Morcoleald: Nu. am si-1i spun tot ce s-aindmplat in trecut. impicat 5i senin.o s6 iasddin cotlonullui. Bag de seami ci te imbufnezicam des.pentru ca-mi ceri. Marcat)eaJd: Mi scoate din si.Fireqte.Dar acum.ini.Mai ales. li atuncinu mai uitjignirea. in timp ce mama. ba da. Dagi-ipace! Dupd ce_itrece. fii pe pace. o si uigitu cicilelile astea. e cazul si-qi spunJn"are alt cal de b6taie in afari de mine. te rog si-mi dai un sfat.MORCOVEATA 131 Morcoaeald: Ar fi prea multe de spus.ar trebuidecat s-o pardsc. EI se imbufneaz6 doar. ista nu-i fleacdecAt pentrutata$i mama. titicule.Dupi pirerca ta.

$i-apoi. ci am incercat si md omor? . PAni acum m-am purtat fali de tine la fel cum m-am purtat fali de fratele qi de sora ta. Morcaaeald: Atunci sA mi hs de invilitud. Lumea ar zice ci. unul. qi tu s-ajungi sAbali pingele? Marco eaJA $i daci 1i-aqspune. laDisi stau la internar !i in vacan{i. qi eu o si-mi aleg o meseie. Eu. Domnulhpit Asta-i un pdvilegiu de care se bucuri numai elevii siraci. te-am lisat in voia soarrer. Ia-mi de la internat pe motiv ci nu-mi vid de carte. f-aq simli lipsa. nu? Motcol)eald: Acolo sau in alti parte. Mi-aq cAgtigasingur pAinea gi aq fi liber Domnul l*pit: Prea tArziu.IUTESRINARD Ar trebui sXm. Am cheltuit o groaz. titicule? DomnulLepic: Plimbirile de plicere coste scump. Domnulltpic: Asta nu. nu te g6. Am si fac agagi de-acum inainte.ndinumai la tine. avend griji si nu nedreptilesc pe niciunul. Moftoaeald: Te-ai folosi de cilitoriile tale de afaceri 6i te-ai abatenilel din drum. Mi-ar prinde mai bine. Morcoveal. DomnuL Lepit: Ce meserie? Vrei poate se te bag ucenic la un cizmar.titicule. de bani ca si inveli.. bietul meu Morcoveali. Marcoteatd: Ai veni si mi vezi.

gigiugi. Morcavald: T.ala cum spui tu. incerc. Domnul Lepic: Mii. titicule. Ea nu poate si faci nimic impotriva f€ricirii tale. !i dace intr-adevir mamei nu-i place si mi cicileasce. ^ In schimb te umfli in pene cind f-aduci aminte de sinuci_ derea astaa ta neizbutite.Vezi tu limurit ce are omul in adAncul inimii? $i pricepi chiar toate lucnrrile? Morftt)eald: in ce mi privegte pe mine.sta o s . chiar !i mama. sora mea e fericite. atunci eu nu mai zic nimic. Auzi? Niciodaril Morcaueald: Frumoasi ligiduiali. ce $tii tu. t e du ( e de r ap5. ori. Morcoveagi. Morcoveali pdetene. frate-meu e fericit.judeci cu ciubotele. Eh. Asculti vorba mea: niciodati n-ai s.ticule. tu elti stipan in casi li to(i se tem de tine. celpu$n. Iii mai fericit decat egti acum. P rea rragi plapuman u ma i p e rin e .1lt chef de asta. Marcouea!d: Jur ci gi ieri am vrut si mi spenzur. cap pitrat ce elti. Ti-nchipui poate ci gdndul morlii te-a ademenit numai pe tine. qi astadovedegte ci sunt gi oameni fericigi pe lume. Domnullzpit: $i uite ci eqtitea{ir Vasizici n-ai prea ar.MORCOVEATA 133 Domnul ltpit: Ei. Prea te crezi buricul pdmAntului. . da. nu te mai gendi la fericire. DamnulLepic: Atunci. le cam urnfli. Morcoveali. egoismul. ro!i. Ei.

. !i o gineintr-a sa. !i atunci. Oh! rispunde Morcoveafe redevenind simplu qi previz. . creguriledin jurul ochilor li pleoapelelui l. pAni atunci. daci nu firea qi toanele. Morcoveal. Azi cer dreptate pentru mine. umflandu-se ca un actor: -Afuisito! Asta mai lipseal Te urisc! Taci. liri indoiali.. Morcoreald: Au qi ceilalli necazurilelor. bdiatul nu scoatenicio vorb. ar putea si fie doar o inchipuire. Se teme ci bucuria lui tainici 5i mina astape carc o apuc. barba-i deasi.sate.tor. aproape cu de-a sila.iesc in preajma ta. idici ochii sprc taicS-siu. inibuie-(i siml. in care gura s-a ascunsruqinati parci de a Ii spus prea multeJ fruntea brizdatS. dobAndinduli libertatea. chiar la cei care tr. ce te fac s.lelte-ter aqteapti se devii major !i sdpAn pe viala ta. care nu mi iubegtegi pe care nici eu n-o iubesc.-i mama mea.131 RINARD JULES Domnulhpic: Supune-te. -igi inchipui cumva ce eu o iubesc?izbucnegtedomnul Lepic.. crczi cA umbli in somn..gare de seami la cei dinjur. pierzAndu-qiribdarea. vei zimbi de multe o qi vei aveasurprize consolatoare.mintele qi uiti-te cu b. spunedomnul Lepic. Nu spun astapentru c. Am o mam. Dar.te asigur. Orice soarti e mai buni decAta mea.pogisi ne renegi pi si-1i schimbi familia. caute sa nu-!i faci sAnge riu.la urma urmei e mama td. ameninqi satul a{ipit in noapte gi stig. Un timp. Dar pe ei o si-i plAng mAine. La acestecuvinte. Priveqteindelung fagalui aspri.c. Apoi strangepumnul.

rispunde doamna Lepic. -$i Morcoveagi? -Aveam niste poze de-alelui. in mijlocul unor bogate decoruri.a cb nu mi-a mai rima . .a. ci cine le vedeami l e .MORCOVEATA ALBUMUL LUI MORCOVEATA I Daci un strii1r risfoie$te albumul de fotogmfii al lamiliei Lepic. nu poate sd nu semire. Morcoveafi arc intotdeaunafirAmip de pAineprin urechi.are nasul scobit ca un muquroi. n i. oricAt l-ai curiga. de cind era mic.veseli sau posomordgi. dar era atAt de drigilaq.infofolili sau pe jumitate despuiagi. De ce-i spuneli Morcoveald? Din pricini ci are pirul gnlbui? Sufletullui e qi mai gilbejit decatpirul. lvrorcovealamatlanca zapada. Adevirul e ci pe Morcoveal5 nu-l trage in pozi niciodati.-n jos. rispunde doamna Lepic. II Morcoveali-n sus.Morcoveaj. ala ci apmape nici ai lui nu-i mai gin minte adevimtul nume. III AIte semneparticulare: Mutra lui Morcoveagi nu spuneprea multe in folosul lui. iu n a . Morcoveaqi. Pe Ernestina qi pe Felix ii vede pozaF in toate chipurile: in picioare. aqezali. i s m u lg e a d in m ana.

Ji-am . VI Daamnalzpic: Morcovea{.intinde mAna pe dinapoi.136 JULTSRENARD Morcoveali iqi tArgdiepicioarete cAnd merge gi umbli atat de !ui. mimico. se lumineze de ziui gi igi di seama de oripipiind arititoarele ceasului cu vArfuldegetelor CAnd cafeaua $i ciocolata sunt gata. mi separe.d: ImhAn.nu vrei si mi siru$? Rispunde: Oh! Nu merid osteneala. Gatul lui Morcoveafi. saredin pat inainte s. indoindu-qi picioarele. care n-aduce defel a mosc. incat pare cocolat. Iarna. Morcoztea!. V Cand esteprezentat cuiva. IV Dimineala se scoali cel dintAi. in sfArgit.. qi scarpini peretele.intoarcecapul. odati cu sewitoarea.odce ii cade sub mdnd. $i daci-i inuebat: Morcoveafi.se face mic. el infuleci la repezeali ceva. Doamna l*pic: mai spus. e albistrui dejeg de parce ar purra zgarda. rispunde cand iF vorbeqtecineva. ci nu sevorbeqte cu guraplin5. Morcoveali rispAndeqteinjur un miros ciudat.

caren. x Sejoaci jocuri nevinovate. iariqi? sarecu gura Felix.Asta. Qi o cat de iute le scoate Ia vederea doamnei Lepic. Asta-i o expresieconvenlional. dar agamai cAqtigitimp.a ju rb la n imic . rispunde Morcoveagi. Seintinde qi risufli uqurat. VIT Orice !i q-arinrampla.. fiindci adevirul ieseintotdeauna la iveali.litura.iun obiceipdcalos. Intr-o bun.EStila verstacandte hotar. Ce ai de gAndsi faci? -Cum.spuneMorcovea!. lenequl de Feli-x a isprivit cu inv. ea o sd-icoasi buzunarele cu maini cu tot. e prca terziu..MORCOVTATA VII Morcoveali nu se poate sdpani si nu-Sivere mAinile in buzunare. cu vai. Am spus-oa!a. nu_i b i n es i m in 1 i. -Ce f-ar plScea si faci?il intreabi domnulLepic. lumea izbucnelte: Foarte dr6gul! Ce poet galant! Oh! rispunde Morcoveali. IX Cu chiu. intr-o doari.. Toat. . Ojudecim pentru ci are ochi albagtri. Nici nu i-am vizut ochii.ii cpunepriereno(na!u-sau. o figuri de retodc. Da.gtiin viagi. zi. Pe banca acuzagilorse afle domniioara Berta.

La baba-oarba se las. pe mine de riu. Dar Morcoveali qi Ernestina.capr. Mor. sa nu superepe nimeni.". E temut de toli $i i s-a dus buhul. trebuie si se ageze ald. El rimAne mereu. ca s. servitoarealor: Daci vrei si te pui bine cu doamna Lepic. XlII Morcoveale o slituielte pe Agata..138 RENARD JULES XI Cind seincinge vreo bitaie cu bulgiri de zipadi. o ajute cAt de cdt. iqi face un lunecug numai pentru el. el ii intrece cu un cap pe ceilalf. incAt uiti toJi de el. cu toate ci ea e fati. Iar la v-aJi ascunselea se ascundeaqa de bine. dorni. pdns cAt vrei. . ldri si-i pese de libeftatea lui. Doamna Lepic nu suferi ca alfi si se atingi de Morcoveali. Dar are qi asta o limiti. ii p5c. departej pe iarbe. x Copiii se misoari si vadX cine-i mai inalt.o!eata. Lacapriiiplace si sari ceilalgi. I1i dai seama cAt de colo ci Felix e in afarajocului.Ernestina se jar ridicd pe vdrfuri.leqte $i se las.turi. un pic in jos. vorbeqte-m. liindc. Morcoveati singur face cAt o tabiri intreagi. Jinteqte la cap: e mai sigur CAt e ger gi ceila\i se dau pe gheap. bagd pietre in bulgeri.

XVI Morcoaeald: $i nu giseqti ci am urechile prea lungi? Matil. xv L neori-oboqilide joaca. $i cugeti: Daci maici-mea ar putea si mi hipiie cu mAngAierile. i3 9 CAnd se ia vreo vecini de el. te-alin$l Ce va si zici asta?il intreabi Morcoveagi pe rizgAiatul Pierre.iatulr care selumineazi la fagi de recunoltinli. o fericire umili. cdt de cAt limurit. de frici si nu i se ceari juciriile inapoi.mburele. Tare mi-ar mai plicea si le umplu cu nisip qi si fac plicinte. Lrne.MORCOVEATi. jumdtatea cu s6. imprumuti-mi-le nipl. $i-acum o si ne ri.rjnali Felixii imprumurd cu dragi inimijuciriile lor Ludnd astfel cate o fi.rame dia fericirea freciruia. Morcoveali ili thureqte. b.da: Mie mi se par caraghioase.fuim noi amAndoi! ii spune ea. doamna Lepic vine intr-un suflet. supemti. mi-aq dori si ciugulesco dati cu degetelecartofii prnjigi din farfurie qi si sug o jumitate de piersici. unul. !i ili scap. in taini. Niciodati insi nu se arati prea incintat. ar incepe cu nasul. Apoi. exclami: Eu. XIV -S. .

. care nu zAmbea decAt pentru sine. atunci s-ar !i coaceplicintele. aqa-i? MorcouaId: Atit ar mai lipsi. zAmbeqte qi el. Dar doamna Lepic.u daci-l iubesc pe unul mai mult decetpe celilalt". XVI DoamnaLepic: Ce faci acolo.140 Marcowald: JULES&ENARD Qi daci. Daamna Lepic: Asta inseamni ci iar faci vreo boacini. . migutt. . mimico.Stau gi tac chitic. Vasizici pe toate le faci dinadins.spunde Morcoveati cu vocea-iliuntric i. inainte de asta. xIx CrezAnd ci maice-saii zambeqte. cu ochi ca de agriq6. liri motiv. r. gi zi...mimica mi le-ar incinge. xvII -Ispdvelte! Daci te mai aud o dati.Morcoveald. iqi ia deodati mutra ei froroase!i intunecati. Morcoveal5? Marcoreald: Nimic. Carevasizici il iubegtipe taici-tiu mai mult decAtpe mine? spunedin cAnd in cind doamna Lepic.

C in d pJjn e i.. ori vreobaligi pe drumJastea_s pentru el.pAni cAnd o scatoalci ii restoarnd cildarea pe goqonigi-l face si-gi vin6 in simliri.ra nici nu ma l p la n g e. suslineci.nici dracu._stdnd^ eroic cu nasul qi gura intr_o cildare cu api proaspatS. n_o siJ m. incit s-arsinucide oumai ca s-o faci pe rnteresantul. . Alte dat. te rog si rAzi cuviincios.-Seamini q1-l prea tont ca si fie bun de ceva. -Cind ii intri cevain cap. -E agade orgolios. XXII Iar Morcoveagi incearci intr_adevir s. pe sus. .. . iIY""Jt**tu' oescumpinit' arwea s..U n d e . in d .nance puricii.-li puni capet zilelor.MORCOVEATA 141 o. . apoi: !r . xxll Doamna Lepic spune despreMorcoveal.: cu mine: nu-i riu. XXI Qi apoi: Daci e vreopat. atunci are si ajungi un biiat de nota zece. mai muli prost decAt riu. -Morcoveate.nu-i mai scoate.intre intr-o gaur. liri zgomot.trebuicsd S riide ce plangi. auzi? spune doamna Lepic. p u n ee a . dac.r r elisi m-aducelilA . ll plesneqir.

Dar privirea doamnei Lepic. $i asta il doare. c. de un b.incalecqi-o iau din loc". neghiobule? Dar ia cogulepl de lucru !i coasenasturele. ca Felix. m-ai {i l5sat pe drumuri. XXVI Morcoveale slujelte drept element de legeture intre taicilsiu gi maici-sa. xxv Morcoveat.m-ai fi injunghiat.-$i dovedeasci siegi ci nu-i pasi. fluieri prin curte ca s. imi lipseqteun nasture la c. pe lAngi tivul batistei. il amuleqte pe loc.nuI. XXVII Daci n-ar fi fost taicd-tiu.. un cal de lemn". Domnul Lepic spune: Morcoveali. neobosit.maDaasta! $i el duce cimaga doamnei Lepic. . lnsi ce-i al ei e-al ei: ori de cAte ori il apuci sughilatul.Daci voi primi qi eu vreodati de Anul Nou. de nimic. ca qi cum maici-sa i-ar fr sfErAmatintre dinli un fluier mititel.potrive$teiar batista. igi su{li nasul. careJ urmirea. XXV I Sufli nasul! il cicdleqtedoamna Lepic in fiecare clipi. Daca cumva gregelte. . care spune: Crezi cd era nevoie si-mi poruncegti tu.. strigi doamna Lepic.t42 R [N A R D JUTTS xxlv . de mult mi-ai fi thcut de petrecanie. ajunge sArisare doamna Lepic. Morcoveal.-i trece numaidecat. viseazi Morcoveali.

m in ie r r e .. XXIX De dimireati.care aucle totul.anumeppnlru Moreoreal.M O DCO \ I A I A AJ arunci cind e ricit..clipa aceea..una Morco!i vealascapaacersti erozavie: Di-mi odati pace. o calci in picioare qi slrigi: -Pe mine n-o si mI iubeasci nimeni niciodatil In.pune E rne:lina. la un semn.stesii zburde.mant. cu un sul.loqodnir ul.l .$i /burdd l Morcoveali trece in fagi qi se cizne.Fireqte. l J u.l un puri.dar nu l.5 seplimbecu. Toat. DoamnaLepic iiingiduie . . A1:".s inlrico!. apare din sparele casei. . gata si intre in p. mn u l acela. dim porri\e: limpcze)rc.ror pe buze. rin " i ! i a lu i r e l r Y .ub supr avegherqa lui Morcoveald. -. imbecilule! Peloe. rugeEre. povestea asta il scoate din sirite qi deodati iqi scoarelapca) aqa cum face cAnd trece prin fagacrucifixului din sat. _ tn aiara de memica . c " " .lune.U ar d d .tr i cd. di cu ea de p6mAnt.u g .. ..gr ca un ogarJiar cAnd uiti qi incetineqte pasul. domnul Lepicil neqs jelre nlr.doamna Lepic.rarne>re i i . D o m nu l Le p ic i l prirelre lung. sirutAndu-sepe furi. a6. {iri voie. . roc Se bdlbiie.u inima c. xxx Ernestina epe calesi semerite.i nr r -arar. doamna Lepic il unge ...r ni na in r e . de " r lrrg ochtr. aerLrl p3rci irrghcal:i in iurul lui >idoud izroarr.. qelozia trnn . cu seu cd .r ug i. ii aude. ' \ u . rcier ii. S i M or r or e a ti .

la de noaprc. Cazmaua 5 7 I ll 12 I3 l5 t9 20 21 24 25 28 30 32 33 :15 Pugca CeniF Lucerna Ce"iF. Iepurii. Miezuldepiine Trambila Pomada La scildat. C6ineIe Un vis urit Si ne fie cu iertare Oa.... Honorina Ceaumrl 3B 42 ..Cuprins Talslcnnakgic Giinile Pot6rnichile .

. .. . . . . .. . . . . .. . Matilda. .. .. . . Ca Brutus . . ...... . . . . ....... . .... . . Dusqiintors.. . .... . . Pisica. . Cotelul......... F a n t a . Anul Nou . ..... Programu l . O lovituri de teatru . .. . . ... . .... ... ... . . .... . . . Ob l e F .. . ... Din scrisorilelui Morcoveaindtre domnul Lepic gi unelerispunsuri ale donrnului Lepic citre Morcovea!. . . .. ... . . O r b u l.. .. . La vAnitoare Musca... . . . . .. .. . . .. ... ... . a Pruncle.indoieli . ... . . ....n. . .. . . . Na q u l... . . .. . . . Certguldeunditd Bnnupl de argint. .... Obrajii roqii Pnduchii . . . .. .. To c u l.. . . . . . . . .. . .. .. .. . . .... .. .. Casadebani. .. . .... ... ..... . . .. . . . Primuisitar. oile. .. 46 47 49 52 54 57 58 62 69 73 76 8l 83 86 89 91 93 95 Sg i0 2 105 IO7 109 ltO I12 ll5 . ... . AC u t u . . .. . . .. .... ...

Idei penonale. Furtura frunzelor. Re\olta Ultimul cuvint Albumul lui Morcoveali .t2r r24 126 130 135 .

.. <.1{}5ji15$!-o.rud qi poltron.ll . Cirlile de neuitat ale copiliriei sunt disponihile astlzi at6t in forma lor clasici. omulelul acesta inghesuie in inima lui pirpirie o inlreagd unHuitate.] Morcoueaqd $chide intr-o suitl de intamplnri plire de naturaleF una dintre cele mai sfAEietoare drame omene!ti: dratna copil6riei nelerici te. 9i lotuqi plin de fermecitoare elanuri de sin{ieri!ate..*c flploaded bySfe4..iinos. de text tipnrit.Cu sufletrl ]u. [.tilllliul[ . Comoatu Ain insuld Cezar Petrescu.Bibliorecapentrrr toti copiii" cuprjnde cele mai pretuite opere ale scriitorilor clasici ai literaturii romAne Eiuniversale. resemnnt $i reLel.3* HKEN. ursul polar L. plin de contraste." Modest Morariu .Fram. /r.. " m E"Bo0K @ auDr0BooK in acceasicolectie: R. lnin. cat !i in formatele moderne ale secolului XXI: audiobook si e-book ia coleclie disponibil5 in trci formate: caRrE. de Landrep 9i de altruism. Ster-enson..L. Frank Baurn..ilirorul rlin Oz .. naiv! rafinat si rnojic tolodatd.