You are on page 1of 1

Obrazac

IZ-DP

SOCIJALDEMOKRATSKA

PARTIJA HRVATSKE

Naziv politike stranke/nositelja nezavisne liste odnosilo nositelja liste grupe biraa/kandidata

IBLEROV TRG 9, 10000 ZAGREB


Mjesto sjedita/prebivalita ili boravita/adresa

02010978731
018 politike stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe biraa/kandidata

HR342360000 1501250231
Broj posebnog rauna za financiranje izborne promidbe

Broj

stranice

IZVJEE PRJMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDBE u razdoblju od 19.04.2013 do 15.06.2013.

R.
br.

. :--i \

Ogulin,

15. lipnja 2013. (~ .i


~~8n

(mjesto i datum sastavljanja) Potvrda primitka nadlenog izbornog povjerenstv

.
\

~v -\

:."
y' o

.
'"'::

w,

"<;

"'~<r'

Napomena: Stupac 9 Izvjea popunjavaju kandi [ff2a>d?tdsled~f~i'~yplike Hrvatske,te kandidati za opinskog naelnika, gradonaelnika, upana i gradonaelnika Grada Zagreba koje je predloila politika stranka. U sluaju kada politik ~1{I<~ybJ~~~~1 a sredstva zaflnanclr~nJe Izborne promidbe na poseban raun kandidata kojeg je predloila, Izvjee kandidata kojeg je predloila politika stranka sadrava, uz po tI' M~VP~A osu donacija koje su flzlc~e/pravne .osobe uplatile na poseban raun kandidata kojeg je predloila politika stranka specificirane sukladno lanku 24. stavak 3. Zakona, i pos' ne podatke o donacijama fizikih/pravnih osoba koje je primila i uplatila politika stranka na poseban raun kandidata kojeg je predloila, specificira ne sukladno lanku 24. stavak 3. Zakona