You are on page 1of 2

JAVNA UPRAVA I DIPLOMATIJA Akademska 2010/2011 godina

1. Teorijska shvatanja pojma uprave 2. Pojam uprave kao vlasti 3. Uprava kao služba - Vudrou Vilson 4. Uprava kao služba - Maks Veber 5. Uprava kao služba - Leon Digi 6. Elementi pojma javne službe 7. Shvatanje Marsela Valina 8. Uprava kao sistem socijalne regulacije 9. Teorijski pojam uprave u funkcionalnom smislu 10. Teorijski pojam uprave u organizacionom smislu 11. Ustav kao izvor upravnog prava 12. Zakon kao izvor upravnog prava 13. Podzakonski opšti akti 14. Akti Vlade 15. Akti organa uprave 16. Sudska praksa kao izvor upravnog prava 17. Upravni akt 18. Upravna stvar 19. Donosilac upravnog akta 20. Pozitivni i negativni upravni akti 21. Konstitutivni i deklarativni upravni akti 22. Formalni i neformalni upravni akti 23. Upravni akti koji se donose po zahtevu stranke i akti koji se donose po službenoj dužnosti 24. Rešenja i zaključci 25. Upravne radnje 26. Opšte karakteristike upravnog postupka 27. Pokretanje upravnog postupka 28. Skraćeni upravni postupak 29. Poseban ispitni postupak kao deo prvostepenog upravnog postupka 30. Rešenje u upravnom postupku 31. Pozitivno-pravni pojam uprave u organizacionom smislu 32. Ministarstva i organi uprave u sastavu ministarstva 33. Posebne organizacije 34. Pozitivno-pravni pojam javne službe 35. Javna preduzeća kao oblik javne službe 36. Javne agencije kao oblik javne službe 37. Politička kontrola uprave od strane Narodne skupštine i unutrašnje uređenje Narodne skupštine 38. Politička i pravna kontrola uprave od strane Vlade i unutrašnje uređenje Vlade 39. Oblici unutrašnje kontrole uprave od strane same uprave 40. Žalba i postupak prvostepenog organa po žalbi u upravnom postupku 41. Rešavanje drugostepenog organa po žalbi u upravnom postupku 42. Kontrola uprave od strane suda 43. Pokretanje upravnog spora – tužba 44. Prethodni postupak po tužbi u upravnom sporu 45. Redovni postupak po tužbi 46. Spor pune jurisdikcije 47. Presuda i rešenje u upravnom sporu 48. Žalba u upravnom sporu 49. Osnovne karakteristike institucije ombudsmana 50. Zaštitnik građana u pravnom sistemu Republike Srbije 51. Nadležnosti Zaštitnika građana

Sadržina prava na slobodan pristup informacijama 54. Poverenik za informacije u zakonodavstvu Srbije 58. Oblici strategija reforme uprave 59. Evropski upravni prostor 62.52. Postupak po žalbi pred Poverenikom za informacije 57. Strategija reforme državne uprave u Srbiji i njeno sprovođenje (hronologija) 60. Proces evropskih integracija i reforma uprave 64. Strategija državne uprave u Srbiji – pravno legalistički pravac strategije 61. Osnovna načela upravnog prava EU 63. Postupak pred Zaštitnikom građana RS 53. Izuzeci od pristupa informacijama i test proporcionalnosti 55. Postupak za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama 56. Sistem „zasluga“ u Zakonu o državnim službenicima Republike Srbije .